RIZIKA SPOJENÁ S EXISTENCÍ PODZEMNÍCH STAVEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RIZIKA SPOJENÁ S EXISTENCÍ PODZEMNÍCH STAVEB"

Transkript

1 Ing. Karel Klouda, CSc., M.B.A. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha Josef Suldovský Český báňský úřad, Praha Ing. Petr Šarboch Hlavní báňská záchranná stanice, Praha RIZIKA SPOJENÁ S EXISTENCÍ PODZEMNÍCH STAVEB 1. ÚVOD Z hlediska ekologie má největší negativní dopad na životní prostředí kromě exhalací a emisí chemického, metalurgického a elektrárenského průmyslu postupné zabírání pozemků a volných ploch pro realizaci nejrůznějších investičních stavebních záměrů. Tato skutečnost nabývá na mimořádné důležitosti zejména v souvislosti s rychle pokračující výstavbou městských aglomerací či jejich rozšiřováním. Prostor pod povrchem terénu (vedle těžby surovin) umožňuje umístit činnosti, které lze jen obtížně umístit a provozovat na povrchu. Důvodů je řada, např. technické, environmentální a ekonomické. Připomínáme některé důvody ve prospěch realizace podzemních staveb: - nedostatek prostoru na povrchu území, - sdružování podzemních sítí do podzemních kolektorů, - zachování povrchové zástavby a ochrana historických památek, - zvýšení kapacity a rychlosti hromadné dopravy, - oddělení jednotlivých druhů dopravy křížením, zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, - překonání přírodních překážek (členitý terén, vodní toky), - skladování výrobků a hmot (využití vhodného horninového prostředí pro skladování plynů a ropy), - ochrana krajiny, přírody a zvýšení kvality životního prostředí na povrchu. Mnohé z výše uvedených důvodů se vyznačují ekologickým přínosem (nezabírají zemědělskou půdu, lesy, snižují znečištění, hluk, vibrace, úspora energie apod.). Podzemní díla jsou často situována do míst, kde působí negativní přírodní prostředí (agresivní podzemní voda, deformace hornin, tlaky), vliv vlastního provozu v podzemním díle a časový faktor. To může způsobit: - porušení stability podzemního díla, - zhoršení až kolaps izolačních vlastností podzemního díla. Na tyto procesy je nutno reagovat pravidelně prováděným monitoringem a diagnostikou poruch podzemních konstrukcí, projektováním údržby, 1

2 rekonstrukcí a včasnou realizací těchto opatření (injektáže, izolace, kotvení, stříkané betony, bezpečnostní prvky apod.). Špatná údržba zvětšuje rizika, která jsou spojena s vlastním provozem podzemních staveb, jako např. dopravní nehody, požár, exploze apod. Zároveň jsou podzemní stavby velmi citlivým místem pro selhání technologií, vůči sabotáži či teroristickému útoku s možným následkem ohrožením života a zdraví velkého množství obyvatelstva a narušením infrastruktury města. Např. podzemní stavby, zvláště liniového charakteru, se dají zneužít k distribuci (rozšíření) nebezpečných chemických a biologických látek na velké území města. Rovněž tak výbuch plynu v kolektoru může mít za následek synergický efekt, např. vykolejení soupravy metra apod. Výše uvedené skutečnosti byly důvodem ke stanovení následujících cílů, které byly i součástí t.č. předložené disertační práce na VŠB TU Ostrava: 1. předložit stručný přehled o historických etapách vývoje podzemního stavitelství, rozdělit podzemní stavby podle různých kritérií, určit přínos a problémy těchto staveb, 2. stanovit rizika spojená s existencí a provozem podzemních staveb včetně analýzy hrozeb a následků a to ve vazbě na kritickou infrastrukturu, 3. po provedené kategorizaci rizik na: - rizika spojená s existencí podzemních staveb, - rizika spojená s provozem podzemních staveb, - rizika spojená s lidským selháním, najít způsoby (dle možností finančních, technických či experimentálních) jejich snížení, či snížení dopadů a následků a) navrhnout a otestovat bezdotykovou termografii jako nástroj pro identifikaci poruch ostění, tím zdůvodnit opravu či rekonstrukci podzemní stavby, b) prověřit systémy aerosolového hašení se zaměřením na aplikaci těchto systémů na likvidaci požáru u liniových energetických podzemních staveb (kolektory), c) v kategorizaci rizik lidského selhání testovat zneužití struktury podzemních staveb k šíření chemické otravné látky do městské aglomerace či v jejích prostorách (např. metro). 2. PODZEMNÍ STAVBY 2.1. Historické mezníky rozvoje podzemního stavitelství V této části kapitoly uvádíme heslovitým způsobem přehled o historickém vývoji podzemního stavitelství. Stavitel příroda, jeskyně, podzemní chodby. 2

3 Římané využití tzv. ohňové techniky při budování štol, vodovodů, tunelů. Starověk středověk stagnace technického rozvoje, stavby ochranného charakteru, např. únikové chodby z hradů a klášterů, provádění podzemních děl je namáhavé a zdlouhavé, použití želízek a mlátek (klín a kladivo) později symbol havířského znaku, kombinace ohňové techniky s technikou bobtnání klínu. Novověk (pol. 17. stol.) nová epocha tunelování spojená s vynálezem střelného prachu, výstavba průplavu ve Francii, průmyslové tunely jsou doposud budovány v pevných skalních horninách. 19. stol. rozmach tunelového stavitelství, výstavba evropské železniční sítě, ve 2. pol. stol. epocha výstavby alpských tunelů, vývoj tunelářských metod, ve Francii poprvé ražen tunel v horninách nesoudržných v písčité půdě, první ražení v rozbředlých horninách městský tunel pod Temží. Povznesení tunelářství na samostatný inženýrský obor. Historické pořadí tunelů: tunely průplavní, železniční tunely, tunely podzemní dráhy, silniční tunely (tunel pod řekou Hudson, New York 1927, Holanův tunel), podmořské tunely stol. epocha podzemní městské rychlodráhy metro, Londýn 1863, spojení dvou londýnských nádraží, následuje Glasgow, Budapešť, Boston. 20. stol. epocha podzemního vedení inženýrských sítí kolektory. 2. pol. 20. stol. vznik multidisciplinární specializace stavebně-inženýrské činnosti podzemní stavitelství, umisťování podzemních děl pod historickou zástavbou velkých měst vyžaduje komplexní přístup. 21. stol. podzemní stavby čtvrtá dimenze města (viz. motto 33. Světového kongresu tunelářů, Praha, květen 2007) Možné dělení podzemních staveb 1. podle dispozičního uspořádání, 2. podle účelu použití, 3. podle způsobu výstavby, 4. podle časového vzniku. ad 1.) podle dispozičního uspořádání: a) liniové stavby (řádově převládá délka proti šířce a výšce), aa) štoly (příčný průřez do 16 m 2 ), ab) tunely (příčný průřez nad 16 m 2 ). b) šachty (zpravidla spojení podzemí s povrchem), c) stavby halové kaverny (všechny tři rozměry řádově stejné), d) jámy (otevřené výkopy). ad 2.) podle účelu použití: a) liniové podzemní stavby dopravní - železniční, 3

4 - silniční, - pro pěší, - metro, podzemní městská dráha, - průplavní a plavební. b) liniové podzemní stavby vodohospodářské - vodovodní štoly, přivaděče, - kanalizace, - retenční tunely. c) liniové podzemní stavby energetické - telekomunikační, - kabelové, - parovody, horkovody, - sdružené kolektory. d) halové podzemní stavby - podzemní garáže, - hydrocentrály, - energetické zásobníky na ropu, zemní plyn, - sportovní a kulturní objekty, - vodojemy, čističky odpadních vod, - ochranné, - halové podchody, - sklady potravin, - podzemní města. e) šachty - větrací, - pomocné, - energetické, - přístupové, - dopravní. ad. 3) podle způsobu výstavby: a) ražené stavby (bez odstranění nadloží), b) hloubené stavby (v otevřené jámě, po jejich vybudování zásyp), c) kombinované stavby (částečně ražené, částečně hloubené). ad. 4) podle časového vzniku: a) historické podzemní stavby, b) novodobé podzemní stavby ( stol.). 3. PODZEMNÍ STAVBY A KRITICKÁ INFRASTRUKTURA Kritická infrastruktura je subsystémem, na kterém závisejí další systémy nezbytné pro fungování státu a společnosti. Evropská komise ve svém materiálu Green Paper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection 2005 stanovila seznam sektorů kritické infrastruktury: 4

5 A energetika, B informační a komunikační technologie, C voda, D potraviny, E zdravotnictví, F finanční služby, G státnictví, H civilní správa, I doprava, J chemický a jaderný průmysl, K vesmír a výzkum. Prostor pod povrchem terénu (vedle těžby surovin) umožňuje umístit řadu činností, které lze jen obtížně umístit a provozovat na povrchu, ať již z technických, environmentálních či ekonomických důvodů. Vznikají tak podzemní stavby, které mají své nezastupitelné místo v některých systémech kritické infrastruktury. Liniové podzemní stavby dopravní, tj. silniční a železniční tunely, metro, jsou součástí dopravní sítě (sektor doprava). Liniové podzemní stavby vodohospodářské, tj. vodovodní štoly a přivaděče, kanalizace, jsou součástí rozvodné a kanalizační soustavy (sektor voda). Liniové podzemní stavby energetické, tj. sdružené kolektory, jsou součástí rozvodné elektrizační soustavy, soustavy ostatních médií a komunikačních sítí (sektor voda, energetika, informační a komunikační technologie). Rovněž tak halové podzemní stavby, tj. např. zásobníky na ropu a zemní plyn, úložiště jaderných odpadů, vodovody, ochranné stavby, sklady potravin, halové podchody, mohou být součástí rozvodné soustavy, logistiky, státní a veřejné správy (sektor energetika, voda, potraviny, chemický a jaderný průmysl). Z výše uvedeného je patrno, že řada typů podzemních staveb jsou dílčími subsystémy kritické infrastruktury. Jsou velmi citlivým místem, viz. úvod a proto je důležité znát zranitelnost těchto subsystémů Rizika zaváděná podzemními stavbami do systému kritické infrastruktury Negativní faktory přírodního prostředí, ve kterém je podzemní stavba situována, faktory časové, faktory provozně technologické a řada dalších, přiřazuje podzemní stavbě určitý stupeň rizika. Toto si uvědomila i Bezpečnostní rada státu a přijala usnesení v roce 2005 č. 69 o zajištění dozoru nad podzemními stavbami a prověření jejich technického stavu. V této kapitole je popsáno několik možných přístupů k rizikům spojených s existencí a provozem podzemních staveb. Určili jsme rizika spojená s: - existencí podzemní stavby, - provozem podzemní stavby, - lidským selháním uživatelů, provozovatelů a lidských bytostí. Další zvolený přístup je výběr z množin hrozeb, které ohrožují podzemní stavby jako celek, a na ty, které naopak nemají vliv na jejich bezpečnost a které jen na určitý specifický typ stavby. 5

6 V neposlední řadě je možný a námi popsaný způsob vyhledání a identifikace iniciačních událostí mající dopad na tzv. TOP událost, spojenou s obrovskými následky vůči podzemní stavbě a následně kritické infrastruktuře Stanovení rizik spojených s existencí, provozem podzemní stavby včetně lidského selhání Níže jsou uvedena nejvýznamnější rizika spojená s podzemními stavbami a to v rozdělení: rizika spojená a) s existencí podzemní stavby, b) s provozem podzemní stavby, c) s lidským selháním uživatelů, provozovatelů podzemní stavby. a) Rizika spojená s existencí podzemní stavby Jedná se o propad a zával. Následují některé faktory zvyšující tato rizika: - vliv podzemní vody (její chemické vlastnosti, teplota, rychlost proudění, její vliv na horninu, tj. vyluhování, zvodnění, bobtnání; její agresivita, tj. kyselost, obsah horninových látek, síranů, sulfanů, volná kyselina uhličitá apod.), - vlastní váha ostění, - horninový tlak (svislý, boční, tlak na dno výruby, podélný), - zatížení budovami a stavebními objekty na povrchu, - dlouhodobá technologická zatížení podzemní stavby, - zatížení vyvolaná provozem na povrchu, - seismické účinky, - podzemní plyny, - podzemní teplota. b) Rizika spojená s provozem podzemní stavby b1) u liniové podzemní stavby dopravní je riziko, že dojde k - poruše vozidla, soupravy, - dopravní nehodě s věcnou škodou, - dopravní nehodě se zraněním, - dopravní nehodě se smrtelným zraněním, - vzniku požáru lokálního, - vzniku požáru velkého rozsahu, - otravě osob kouřem a toxickými produkty, - výbuchu (explozivní hoření, detonace), - destrukci stavebních konstrukcí (zřícení konstrukcí), - zasypání a zavalení, - udušení uvězněných osob, - úrazu elektrickým proudem, - opaření a popálení, - zatopení, 6

7 - znečištění životního prostředí, - úniku toxických látek. b2) u liniové podzemní stavby vodohospodářské je riziko, že dojde k - znečištění, zamoření, otravě média, - prasknutí a uvolnění média do životního prostředí, nákaze, epidemii, - utonutí. b3) u liniové podzemní stavby energetické je riziko, že dojde k - požáru, - požáru s explozí, - ztrátě informačních a komunikačních systémů, - úniku médií z poškozených rozvodů, - destrukci stavebních konstrukcí (zřícení konstrukcí), - zasypání a zavalení, - úrazu el. proudem, - opaření a popálení, - zatopení, - kontaminaci ovzduší z větracích šachet. b4) u halových podzemních staveb je riziko, že dojde k - požáru, - požáru velkého rozsahu, - výbuchu, - destrukci stavebních konstrukcí (zřícení konstrukcí), - zasypání a zavalení, - udušení uvězněných osob, - otravě kouřem, toxickými produkty, - znečištění životního prostředí. c) Rizika spojená s lidským selháním Selhání lidského faktoru ať neúmyslné či úmyslné, kriminální čin či teroristický čin skýtá riziko, že dojde k - porušení pravidel bezpečnosti práce, technických předpisů, provozních řádů, - porušení zákonů, - občanským nepokojům, obsazení portálů, znepřístupnění vstupů, - krádeži, přepadení, vraždě, - umístění výbušniny, aktivizaci, výbuchu, - aplikaci výbušniny s kontaminantem, - sabotáži na systému, - aplikaci chemických a biologických zbraní Výběr hrozeb ohrožující podzemní stavby dle typů 7

8 Další možný zvolený pohled je výběr z množiny hrozeb, které hrozby ohrožují podzemní stavby jako celek, které naopak nemají vliv na jejich bezpečnost a které jen na určitý specifický typ stavby, viz. následující tabulka. Tab. č. 1: Návrh přiřazení typů podzemních staveb vůči hrozbám Typ podzemní stavby a ) Hrozba M. K. T. KAN. HAL. Vichřice, větrná smršť Silné mrazy, námrazy, náledí - - +? b) - Vedra, sucha Záplavy, povodně Zvláštní povodeň Epidemie, pandemie Nákaza zvířat Destrukce stavby z technických příčin Požár + + +? + Únik nebezpečných látek Zhroucení komunikačních systémů ? Rozsáhlé poruchy energetických sítí Exploze, výbuch Kombinovaná havárie v dopravě Občanské nepokoje Sabotáže, terorismus, kriminální činnost a ) M metro, K kolektor, T tunely silniční a železniční, KAN kanalizace, HAL halové stavby b ) + ano, - ne,? za určitých specifických podmínek Ze závěrů provedené analýzy, které jsou uvedeny v tabulce č. 2 vyplývá, že obecně všechny typy podzemních staveb jsou ohroženy: - záplavami, povodněmi, - zvláštní povodní, - explozí, výbuchem, - destrukcí konstrukce (technické příčiny), - kriminálním činem, sabotáží, terorismem, - požárem, 8

9 - únikem nebezpečných látek. Ohrozit by je neměla: - vichřice, smršť, - vedra, sucha, - epidemie, pandemie, - nákaza zvířat. Ostatní hrozby působí jen na určitý typ podzemní stavby, např. bezpečnost v silničních tunelech mohou ovlivnit silné mrazy, náledí, námrazy apod. Naopak hrozby, které neohrožují v podstatě bezpečnost podzemní stavby viz. epidemie, pandemie, může provoz v podzemní stavbě metru působit ve prospěch důsledků této hrozby Identifikace iniciační události Další možný přístup je stanovení tzv. TOP (hlavní, vrcholové) události (analýza stromem poruch FTA, stromem nebezpečí HTA) a identifikace iniciační události. V případě podzemní stavby jsme rozdělili iniciační události na vnitřní, a tu na iniciační událost spojenou se stavební částí podzemní stavby a z části technologické (provozní). Obdobně jsme rozdělili vnější iniciační událost na událost způsobenou lidským faktorem (činitelem) a přírodními vlivy. Dále předpokládáme ve většině případů tzv. domino efekt, takže dále dělíme iniciační události na primární, sekundární, terciární, atd. a vzájemnou kombinaci vnitřních a vnějších iniciačních událostí. Příklad, kdy se na TOP události požáru v liniové podzemní stavbě dopravní mohou podílet jak iniciační události vnitřní, tak vnější, je uvedena v tab. č. 3. Samozřejmě požár v tomto typu podzemní stavby může vzniknout snadněji i bez vnější iniciační události, rovněž tak zavalení tubusu může být TOP událost způsobená např. dopravní nehodou spojenou s explozí (cisterna) apod. Pro výběr TOP události pro jednoduchý typ podzemní stavby mohou sloužit výsledky uvedené v tab. č. 2. Hodnotu (pravděpodobnost) jednotlivých iniciačních událostí lze stanovit maticí hodnot, zkušeností odborníků, zpracováním statistických dat apod. 9

10 Tab. č. 2: Příklad vzájemných kombinací iniciačních událostí způsobující TOP událost požár v liniové podzemní stavbě dopravní TOP událost Vnitřní iniciační událost Vnější iniciační událost Požár Provoz (primár.) Dopravní nehoda Provoz (sekund.) Rychlá jízda Stavební část (primár.) Zavalení tubusu Zavalení tubusu Zavalení portálu Zavalení portálu Přírodní vliv (primár.) Posun horninového masivu Horninový tlak, voda Sesuv horniny, zemin, zřícení skal Lavina Přírodní vliv (sekund.) Tektonická činnost Přívalové deště, zvětrání zemin, tlak podzemních vod, teplotní roztažnost hornin Velké množství sněhu, prudké tání, mráz Lidský (primár.) faktor Chyba seismického průzkumu Chyba geologického a hydrogeologického průzkumu, špatná projekce, špatná údržba, špatný tvar svahu, nedostatečné odvodnění, vegetace V některých případech může být vnější iniciační událost i technického charakteru, způsobená nejen přírodními vlivy či selháním lidského činitele, tj. např. prasknutí vodovodního přivaděče v blízkosti liniové podzemní energetické stavby, viz. tab. č

11 Tab. č. 3: Příklad vzájemných kombinací iniciačních událostí způsobující TOP událost zatopení v liniové podzemní stavbě energetické TOP událost Vnitřní iniciační událost Vnější iniciační událost Zatopení podzemní stavby Provoz (primár.) Ztráta funkčnosti větrací šachty Provoz (sekund.) Stavební část (primár.) Provalení počvy Přírodní vliv (primár.) Povodňová vlna Tlak podzemní vody Přírodní vliv (sekund.) Přívalové deště, dlouhotrvající deště, déšť + tání sněhu, protržení hrází a), ucpání koryta řeky Prasknutí vodovodního přivaděče a) a) jedná se o iniciační událost vnější ale spíše technického charakteru Lidský faktor (primár.) Špatný projekt inundační území Špatná kontrola ze strany MZE Špatná práce Povodí Únava materiálu a), špatná údržba, koroze Navržený postup analýzy ohrožení podzemních staveb a ohrožení podzemní stavbou je zmodifikovaný (hybridní) přístup několika osvědčených metodik a specifického postavení podzemních staveb. Analytickým propojením námi vybraných rizik, hrozeb a stanovením a ohodnocením iniciačních událostí, lze provést velmi rychlou bezpečnostní analýzu podzemních staveb tak, jak je to uloženo Českému báňskému úřadu Bezpečnostní radou státu č. 69/ PŘÍKLAD POUŽITÍ NEKONTAKTNÍ TERMOGRAFIE PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V PODZEMNÍCH STAVBÁCH ŠTOLÁCH, TUNELECH, KOLEKTORECH Nekontaktní měření teploty pro stanovení rozložení teplotních polí na povrchu různých těles má dnes široké využití a to včetně stavebnictví. Měřením získaný termogram je kromě rozložení povrchových teplot i nositelem informace o vnitřním stavu objektu (ovlivňujícím tvorbu tepelné energie), struktuře (ovlivňující mechanismus šíření tepla) a povrchových vlastnostech (ovlivňujících schopnost vyzařování infračerveného záření). Výsledky a jejich odborné zpracování umožní identifikaci např. konkrétních prasklin, poréznost, suchý a mokrý povrch apod. a tím i snížení pevnosti materiálu ostění vlivem agresivního prostředí, ve kterém 11

12 se tyto stavby nacházejí, a to včetně role času (průměrný věk podzemních objektů v ČR i ve světě dosahuje roků a více). Právě faktor času jsme zvolili pro výběr monitorovaných subjektů. Jedná se o: - Rudolfovu štolu, 16. století, - Ještědský kamenný železniční tunel, 19. století, - sdružený kolektor trasa CIA, století. Měřením jsme získali termografické snímky - mapy (obr. č. 1), které vypovídaly o poruchách v ostění, jako jsou praskliny, netěsnosti, vlhkost, rosení stavebního materiálu, přítomnost jiného prostředí na rubu ostění (např. kaverny) apod. Můžeme konstatovat, že měření prokázalo praktické využití nekontaktní termografie jako rychlé monitoringové metody pro základní a prvotní zjištění stavu konstrukce podzemní stavby. Toto může využít inspekce Českého báňského úřadu ke zpracování zprávy o stavu podzemních staveb a objektů na území České republiky. Obr. č. 1: Termografické snímky výjezdové části ještědského tunelu [zdroj: vlastní] 5. AEROSOLOVÁ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ GABAR A FIRE JACK JAKO POTENCIONÁLNÍ SYSTÉMY LIKVIDACE POŽÁRU V PODZEMNÍCH STAVBÁCH Aerosolový způsob hašení patří mezi nové technologie a dle našeho názoru je to jeden ze způsobů hašení v podzemních stavbách (cíl disertační práce 3b), hlavně ve sdružených kolektorech. Vedle charakteristiky aerosolového systému jsou v práci uvedeny experimenty získané údaje o teplotním průběhu vývinu aerosolu, jeho velikosti, koncentraci a rychlosti sedimentace, složení sedimentu, jeho korozívním vlivu a v neposlední řadě provedení hasicího experimentu v tunelu v přítomnosti vzorku z množiny kabelů, které jsou umístěny v podzemních stavbách Prahy. Porovnání získaných výsledků mezi systémy GABAR a FIRE JACK BR-1 je uvedeno v tab. č

13 Tab. č. 4: Porovnání aerosolových systémů GABAR a BR-1 v některých vybraných parametrech (vlastnostech) Parametr (vlastnost) GABAR (Proteco, a. s., Teplice) FIRE JACK BR-1 (BESYCO, spol. s r.o., Praha) Hmotnost testované palivové slože (g) (2 generátory BR-1) Hustota palivové slože 1,13 1,37 (g/cm 3 ) Složení palivové slože dusičnan draselný chloristan draselný polyvinylbutyrát polyvinylamin formaldehydová pryskyřice dibutylftalát dusičnan draselný dikyandiamid kyselina ftalová formaldehydová pryskyřice Maximální koncentrace uvolněného CO (ppm) Maximální koncentrace dalších toxických látek (ppm) Velikost uvolněného aerosolu (nm) Množství částic v aerosolu v jednotce (cm 3 ) Rychlost sedimentace aerosolu Složení sedimentu (hlavní složky) Korozívní vliv sedimentu - aerosolu ,0 80,7 ppm HCN >200 ppm NH (0 31 min.) (0 49 min.) 2x10 8 2x10 4 3x ,5x10 3 (0 31 min.) (0 49 min.) 7x10-5 m.s -1 2,2x10-5 m.s -1 KCl, K 2 CO 3 železo hliník mosaz měď K 2 CO 3, KOCN železo hliník mosaz měď zinek anticoro Na základě výsledků řady experimentů, byl navržen hasící efekt aerosolu a to jak homogenní inhibice (chemická reakce radikálů či iontů), tak i heterogenní (odebrání části energie z aktivních radikálů hoření na velkých površích hasicího aerosolu) a snížení rychlosti difúze vzduchu ke zdroji požáru v důsledku vysoké objemové koncentrace aerosolu (viz. kap disertační práce). Zároveň musíme připustit i zřeďovací efekt (inertizaci) CO 2 a odebrání energie ze systému endotermní reakcí. Hasící účinky lze zabezpečit pouze udržením trvalé koncentrace aerosolu v prostoru požáru (což u podzemních staveb je technicky 1 množství palivové slože připadající na m 3 experimentální místnosti je u GABARu 39 g a BR-1 49 g 13

14 reálné), a to po celou dobu, než klesne teplota pod bod vznícení. Zároveň vzniklá atmosféra je ale vysoce riziková ze zdravotního hlediska. Větší hasící účinnosti aerosolu se docílí v iniciační fázi požáru. 6. PŘÍKLAD ZNEUŽITÍ PODZEMNÍ STAVBY K ŠÍŘENÍ OTRAVNÉ LÁTKY DO MĚSTSKÉ AGLOMERACE Jak bylo uvedeno v úvodu, liniové podzemní stavby se dají zneužít k distribuci nebezpečných otravných látek do městské aglomerace. a) výběr otravné látky a lokality ke zneužití Jako látku, kterou jsme vybrali jako látku určenou ke zneužití, je sarin, tj. nervově paralytická látka, která je zahrnuta do kategorie chemických zbraní. Tyto látky obecně jsou organické sloučeniny fosforu, které se vyznačují vysokou toxicitou vůči savcům, rychlým nástupem účinku a průnikem do organismu všemi branami vstupu. Důvody, proč byl vybrán sarin: - relativně snadná příprava z dostupných surovin (CH 3 Cl, AlCl 3, PCl 3, NaF, SbF 3, 2-propanol), - vyšší tenze par oproti ostatním nervově paralytickým látkám (385,7 Pa, 25 ), - mírný zápach, - latentní účinek. Dále jsme se zabývali, ve které lokalitě sarin zneužít, kdy a jaký volit způsob uvolnění sarinu do ovzduší. Bylo vybráno Staroměstské náměstí v čase chodu Orloje a způsob uvolnění látky rozlitím či zneužitím ústí podzemních staveb pod povrchem náměstí. V práci byly vytvořeny a graficky ilustrovány závislosti odparu sarinu na rychlosti větru, teplotě a ploše. Pro další testy a to v aerodynamickém tunelu či metodou in situ bylo nutné najít látku splňující alespoň dílčím rozsahem následující kritéria: a) obdobné fyzikálně chemické vlastnosti, b) snadná detekce (včetně subjektivní reakce experimentátorů na vůni či zápach), c) únosná toxicita a bezpečnost práce s touto látkou, d) dostupnost (dodávka, cena). Vycházeli jsme ze skutečnosti, že sarin a i ostatní nervově paralytické látky jsou estery, i když centrální atom je v těchto případech fosfor. Proto jsme se zaměřili rovněž na estery ale na uhlovodíkové bázi a to na estery od kyseliny octové. Srovnáním základních fyzikálních vlastností (b.v., tenze par) se sarinem nás vedlo k rozhodnutí pro pentylacetát. Publikovaná závislost kinematické a dynamické viskozity a koeficientu difúze na teplotě však není v optimální korespondenci a proto jsme museli provést korelační grafické srovnání. 14

15 b) fyzikální modelování šíření nebezpečných látek (substituent sarinu, propan, aerosol) na Staroměstském náměstí a v jeho okolí Většina činnosti lidstva (i ta záporná) probíhá na zemském povrchu obklopeným tzv. mezní vrstvou atmosféry (MVA). Nad MVA se nachází oblast volné atmosféry, spodní část MVA se nazývá přízemní podvrstva. Metody popisu proudění v MVA a tím i šíření nebezpečné látky jsou: - matematické modelování, - fyzikální modelování, - přímé měření v terénu ( in situ ). Matematické modelování spočívá v numerickém řešení pohybových rovnic (nelineární parciální diferenciální rovnice). Tato metoda je doposud využívána především v případech s jednoduchou geometrií rovinný, resp. mírně zvlněný terén. Pro případy složitější, např. pro modelování území s velkou hustotou staveb (centrum měst), je užívána metoda, která je označována jako fyzikální modelování. Tato metoda spočívá v analogii mezi prouděním v okolí zemského povrchu a prouděním u stěny ve speciálním aerodynamickém tunelu. Základem je vytvořit vhodný geometricky podobný model tvořící stěnu tunelu. Jako základ pro model Staroměstského náměstí jsme použili 45 základních domů a paláců první linie. Byly to detailní repliky (kde poslední politura nebyla provedena) od firmy STF Praha; zbývající část zástavby v rozsahu obr. č. 2 byla vyrobena z tvrzeného polypropylenu s nátěrem fasádní barvy. Vše v měřítku 1:160. Celkový model byl následně umístěn v aerodynamickém tunelu Ústavu termomechaniky Akademie věd České republiky v Novém Kníně. 15

16 Obr. č. 2: Model Staroměstského náměstí v aerodynamickém tunelu [zdroj: vlastní] Modelovali jsme šíření substituentu za sarin, pentylacetát, inertní propan a aerosol CO 2 + glycerin. V rámci Staroměstského náměstí jsme vybrali následující čtyři územní body, které při našem modelování sloužily jako zdroj (místo), kde dochází k uvolnění substituentu (inertu, aerosolu), do MVA. Jedná se o zdroj: - před radniční věží (Radnice), - na Malém náměstí před restaurací U Princů, - v ústí Pařížské ulice na Staroměstské náměstí, - vedle sousoší J. Husa. Zdroj bodový otvor o průměru 0,4 cm na úrovni povrchu modelu v případě propanu a aerosolu, mikromiska (velikost 1,5x1,5 cm) pro odpar pentylacetátu. Na základě meteorologických údajů převažujících proudění v Praze 1 jsme zvolili následující směry větrů: 16

17 - severozápadní, - západoseverozápadní, - západní, - jihozápadní. Příklad výsledku fyzikálního modelování rozložení horizontálních koncentrací pentylacetátu a propanu při západním větru z jednoho vybraného místa (zdroje) v lokalitě Staroměstské náměstí je patrný z obr. č. 3. Porovnáním rozsahu koncentračních polí pentylacetátu a propanu vidíme patrný rozdíl. Jeden z hlavních důvodů je, že pentylacetát je tzv. aktivní příměsí, váže se (sorpce) na povrchy dna modelu, ale hlavně na stěny (plochy) objektů zástavby (viz. vertikální profil, či vizualizace proudění, kap disertační práce). Propan je na rozdíl od pentylacetátu tzv. pasivní příměsí. Podle bezrozměrných koncentrací získaných měřením s propanem považujeme získané výsledky jako nejhorší možnou variantu šíření nebezpečné látky v dané lokalitě. Obr. č. 3: Horizontální rozložení koncentrací pentylacetátu a propanu, místo zdroje před radniční věží Modelováním bylo stanoveno místo uvolnění kontaminantu v rámci náměstí a směr větru, kdy dojde k zamoření celého prostoru Staroměstského náměstí. Prokázalo se rovněž vzlínání látky do vyšších výšek budov než v centru náměstí (vertikální koncentrační profil). Experimentální výsledky z aerodynamického tunelu byly převedeny do formátu MS Excel kompatibilního s geografickými informačními systémy (GIS) a poskytnuty Ministerstvu vnitra ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. 17

18 7. PŘÍKLAD ZNEUŽITÍ LINIOVÉ PODZEMNÍ STAVBY DOPRAVNÍ (PRAŽSKÉ METRO) K ŠÍŘENÍ OTRAVNÉ LÁTKY Pražské metro je významným dopravním uzlem s velkou koncentrací osob, které může být místem potencionálně ohroženým ke zneužití bojovými otravnými látkami v důsledku kriminálního či teroristického činu. Z těchto důvodů se MV GŘ HZS ČR touto problematikou intenzivně zabývá. Resort Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ve spolupráci s resortem Českého báňského úřadu se zaměřil na dílčí problematiku a to na kontaminaci prostor metra a šíření kontaminantu v jeho prostorech. Toto jsme řešili experimentem in situ, tj. uvolněním substituentu otravné látky sarinu (pentylacetát) v prostorech přestupní stanice metra Muzeum C a A. Uvolnění látky proběhlo na nástupišti stanice Muzeum C za provozu a bez provozu vlakových souprav za zimního větrání (přívod vzduchu do mezistaničních prostor, odvod vzduchu ze stanice výduchovou šachtou). Rychlostní a koncentrační gradient byl zjišťován v 7 měřících místech (nástupiště, eskalátory, chodby, vestibul), rovněž byla měřena koncentrace u výduchu a ve vlakových soupravách. Výsledky šíření byly zpracovány, ale podléhají režimu zvláštní skutečnosti. Vedle výsledků vlastních experimentů, disertační práce obsahuje popis systémů pražského metra (např. způsob větrání, rozměry stanic, typy vlakových souprav, obrat cestujících, časové intervaly pohybu cestujících apod.) a výčet faktorů ovlivňujících reálné působení otravné látky: - prostorové uspořádání stanice, - prostupnost východů ze stanic, - intenzita a směr proudění ve stanici, - intenzita a směr přívodu vzduchu z větracích šachet, - typ soupravy metra, - grafikon provozu souprav metra, - množství rozšířené otravné látky, - toxicita otravné látky, - způsob rozšíření otravné látky (odpar aerosol, tlakově výbuch), - místo, kde došlo k rozšíření otravné látky, - chemické a fyzikální vlastnosti otravné látky, - sorpce a kondenzace otravné látky na stavebním materiálu obkladu stanic (mramor, eloxovaný hliník), - sorpce otravné látky na oděvy a vlasy cestujících a jejich zpětná desorpce, - chemická stálost otravné látky, - teplota, tlak, vlhkost vzduchu ve stanici a mimo stanici, - koncentrační rozložení (hustota, obrat) cestujících v prostorách stanice, - demografické rozložení cestujících v prostorách stanice, 18

19 - fyzické parametry cestujících (hmotnost, výška) v prostorách stanice, - psychologické parametry cestujících schopnost reagovat na událost, - davová psychóza sugesce, panika, - čas identifikace vzniklého problému ve stanici, - profesionální přístup dispečera stanice a složek IZS, - čas k přivolání pomoci a předání kvalifikovaných informací (identifikace otravné látky), - poměrné zdržení evakuace, dekontaminace, lékařská první pomoc u postižených cestujících. Pro zajímavost uvádíme i jedno z možných schémat propojení vytipovaných faktorů do vzájemných vazeb. 8. ZÁVĚR Bez využití podzemních prostor nelze řešit některá dopravní a infrastrukturální potřeby rozvoje řady městských aglomerací. Podzemní stavby musejí však odolávat negativním vlivům přírodního prostředí, jsou ovlivněny provozem, jsou citlivým místem pro selhání technologií a vůči sabotážím či teroristickému útoku. Toto násobí ještě skutečnost, že podzemní stavby se většinou nacházejí pod městy s velkou hustotou obyvatelstva a proto by mohla provozní nehoda vedle značných materiálních škod ohrozit zdraví a životy osob. Toto si uvědomila Bezpečnostní rada státu a svým usnesením č. 69 z vyjádřila podporu vůči státnímu dozorování podzemních staveb a objektů Českým báňským úřadem. Návazně bylo uloženo vypracovat návrh novely zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, která by legislativně upravila zabezpečení státního odborného dozoru při provozování podzemních staveb a objektů, včetně zabezpečení báňské záchranné služby pro tyto stavby. Vládní návrh novely zákona č. 61/1988 Sb., byl již předložen Parlamentu ČR (sněmovní tisk č. 225). V den dopsání tohoto příspěvku má návrh novely před projednáním v Hospodářském výboru Parlamentu. 19

20 20

Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr.Hana Kubátová Ph.D.

Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr.Hana Kubátová Ph.D. Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr.Hana Kubátová Ph.D. Experiment, ze kterého prezentace vychází, se prováděl pro potřebu vzniku listu ZZS HMP k typové činnosti

Více

PODZEMNÍ STAVBY. 1. Podzemní stavby, Bucek, Barták, ČVUT Praha, Dopravní stavby 10, Barták, Kubát, ČVUT Praha

PODZEMNÍ STAVBY. 1. Podzemní stavby, Bucek, Barták, ČVUT Praha, Dopravní stavby 10, Barták, Kubát, ČVUT Praha PODZEMNÍ STAVBY Doporučená literatura 1. Podzemní stavby, Bucek, Barták, ČVUT Praha,1986 2. Dopravní stavby 10, Barták, Kubát, ČVUT Praha 3. Podzemní stavby, Trávníček, VUT Brno 4. Podzemní stavby Návody

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 13 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STŘÍBRO Obec / město Zdroj mimořádné

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 5 Počet listů: 8 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY PŘEHLED

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SUŠICE

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SUŠICE PŘÍLOHA 14 Počet listů : 5 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SUŠICE Obec / město Zdroj mimořádné

Více

Ing. Kamil Podzemský, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., M.B.A. Ing. Petr Šarboch. Monitoring podzemních objektů v etapě užívání.

Ing. Kamil Podzemský, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., M.B.A. Ing. Petr Šarboch. Monitoring podzemních objektů v etapě užívání. Ing. Kamil Podzemský, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., M.B.A. Ing. Petr Šarboch Monitoring podzemních objektů v etapě užívání Úvod Novelou zákona č.61/1988 Sb. (ve znění zákona č.376/2007

Více

Ing. Jaroslav Slezák Doc. Karel Klouda. STČ 13/IZS list zdravotnické záchranné služby Kliknutím lze upravit styl předlohy. hl. m.

Ing. Jaroslav Slezák Doc. Karel Klouda. STČ 13/IZS list zdravotnické záchranné služby Kliknutím lze upravit styl předlohy. hl. m. Ing. Jaroslav Slezák Doc. Karel Klouda STČ 13/IZS list zdravotnické záchranné služby Kliknutím lze upravit styl předlohy. hl. m. prahy Hasičský záchranný sbor ČR Dopravní podnik hl. m. Prahy Zdravotnická

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 11 Počet listů : 5 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROKYCANY MU Obec / město Zdroj

Více

Ohrožení výjezdových skupin sekundární kontaminací

Ohrožení výjezdových skupin sekundární kontaminací Ohrožení výjezdových skupin sekundární kontaminací Kliknutím lze upravit styl předlohy. Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr. Hana Kubátová Ph.D. {479630B6-2EF2-470D-9DBF-A5E159D9107A}

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky Ostrava, 2013 Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Osnova

Více

ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NÝŘANY

ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NÝŘANY PŘÍLOHA 8 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NÝŘANY Obec / město Zdroj mimořádné

Více

Průzkum rizika havárií podzemních staveb

Průzkum rizika havárií podzemních staveb Průzkum rizika havárií podzemních staveb Autor: Jan Pruška, ČVUT v Praze Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu Centrum

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 7 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOK Čísl o Obec / město Zdroj

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TACHOV

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TACHOV PŘÍLOHA 15 Počet listů : 5 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TACHOV MU Obec / město Zdroj mimořádné

Více

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN VÝČET A HODNOCENÍ MOŽNÝCH KRIZOVÝCH RIZIK NA ÚZEMÍ ORP HORŠOVSKÝ TÝN ANALÝZA

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN VÝČET A HODNOCENÍ MOŽNÝCH KRIZOVÝCH RIZIK NA ÚZEMÍ ORP HORŠOVSKÝ TÝN ANALÝZA KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN 3. VÝČET A HODNOCENÍ MOŽNÝCH KRIZOVÝCH RIZIK NA ÚZEMÍ ORP HORŠOVSKÝ TÝN ANALÝZA VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH OHROŽENÍ území obce s rozšířenou HORŠOVSKÝ

Více

B) ANALÝZA VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH OHROŽENÍ ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK

B) ANALÝZA VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH OHROŽENÍ ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 8 B) ANALÝZA VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH OHROŽENÍ ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK 1 OBSAH strana 1. ÚVOD

Více

PŘEHLED A HODNOCENÍ MOŽNÝCH ZDROJŮ KRIZOVÝCH RIZIK

PŘEHLED A HODNOCENÍ MOŽNÝCH ZDROJŮ KRIZOVÝCH RIZIK PŘEHLED A HODNOCENÍ MOŽNÝCH ZDROJŮ KRIZOVÝCH RIZIK Povodně velkého Přehled možných zdrojů rizik na území A Dlouhodobá inverzní situace Část území - území města PLZNĚ působení konkrétních na území úmrtnost

Více

Praktická stránka přípravy města na adaptaci. (příklad -Hradec Králové)

Praktická stránka přípravy města na adaptaci. (příklad -Hradec Králové) Praktická stránka přípravy města na adaptaci a Evropské fondy (příklad -Hradec Králové) doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. Vysoká škola regionálního rozvoje Typy

Více

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 18. ledna 2016 č. 11 Harmonogram opatření k realizaci Koncepce environmentální bezpečnosti, a to na období

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 3 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HORAŽĎOVICE Obec / město Zdroj

Více

Základní dělení mimořádných událostí

Základní dělení mimořádných událostí Základní dělení mimořádných událostí Mimořádná událost Krizová situace Základní dělení mimořádných událostí Základní dělení přírodních mimořádných událostí Základní dělení antropogenních mimořádných události

Více

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

Koncepce environmentální bezpečnosti

Koncepce environmentální bezpečnosti Koncepce environmentální bezpečnosti Důvody zpracování Bezpečnostní strategie ČR Koncepce ochrany obyvatelstva Usnesení vlády č. 165/2008 Požadavky ES Úkol z usnesení vlády připravit koncepci environmentální

Více

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A SITUACE

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A SITUACE MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A MIMOŘÁDNÉ SITUACE MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST náhlá závažná událost, která způsobila narušení stability systému anebo probíhajících dějů a činností, případně ohrozila jejich bezpečnost anebo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice RADON - CHARAKTERISTIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

GIS S SYSTÉMY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. Bc. Vladimír Bátrla,BAT027

GIS S SYSTÉMY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. Bc. Vladimír Bátrla,BAT027 GIS S SYSTÉMY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Bc. Vladimír Bátrla,BAT027 Obsah GIS s systémy Krizového řízení Účel Data Informační systémy IS Havárie GIS CO KrS32 IS ARGIS Krizové stavy v ČR Krizová legislativa v ČR

Více

HAVÁRIE PŘI RAŽBĚ KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE

HAVÁRIE PŘI RAŽBĚ KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geotechniky Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. HAVÁRIE PŘI RAŽBĚ KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE TD 3-11/2010 CTA ITA/AITES Přehled devíti očividných neúspěchů podzemního

Více

HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..!

HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..! HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..! KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI základní strategický dokument vztahuje se na krizové situace (katastrofy) analyzuje současnost a navrhuje opatření ke zlepšení ZDROJE

Více

Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. --- Základy bezpečnostní politiky --- Základy bezpečnostní politiky --- Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Sjednocení terminologie 1) Nebezpečí 2) Ohrožení x hrozba 3) Riziko Nebezpečí Nebezpečí

Více

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Byl sestaven zjednodušený matematický model pro dvojrozměrné (2D) simulace

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Problematika kritické infrastruktury

Problematika kritické infrastruktury Problematika kritické infrastruktury Martin Bílek FSV UK Praha 13. dubna 2010 Obsah Vymezení kritické infrastruktury (KI) Legislativní rámec KI Důležité prvky KI Ochrana KI Vymezení kritické infrastruktury

Více

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Jiří Pospíšil, Miroslav Jícha pospisil.j@fme.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický

Více

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Úvod Oblast ochrany se postupně vyvíjí Nejčastěji vloupání do objektů, jejich narušení nebo vandalismus Použité pojmy

Více

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí Řízení rizik Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Část A2 PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK A ANALÝZY OHROŽENÍ OBSAH. Příloha krizového plánu ORP Žamberk

Část A2 PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK A ANALÝZY OHROŽENÍ OBSAH. Příloha krizového plánu ORP Žamberk Příloha krizového plánu Část A2 PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK A ANALÝZY OHROŽENÍ OBSAH 1 Úvod... 2 2 Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení... 3 3 Souhrnný přehled možných rizik dle jednotlivých

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Rizika v HK Bezpečnostní rizika se vyskytují v sociální, ekonomické,

Více

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol.

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol. VYUŽITÍ CHEMICKÝCH INJEKTÁŽÍ PRO RAŽBU KRÁLOVOPOLSKÉHO TUNELU JIŘÍ MATĚJÍČEK AMBERG Engineering Brno, a.s. Úvod Hlavní důvody pro provádění injektáží v Královopolském tunelu byly dva. V první řadě měly

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Předmět a cíle rizikové analýzy přehrad Koncepční přístupy k rizikové analýze přehrad. Aktuální stav RA přehrad v ČR

Předmět a cíle rizikové analýzy přehrad Koncepční přístupy k rizikové analýze přehrad. Aktuální stav RA přehrad v ČR ÚVOD VYMEZENÍ CÍLŮ A OBSAHU PUBLIKACE TERMINOLOGIE POUŽÍVANÁ v ANALÝZE RIZIKA PŘEHRAD NÁVRHOVÉ PARAMETRY VODNÍCH DĚL BEZPEČNOST PŘEHRAD TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ DOHLED Charakteristika a rámec činností TBD

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

VRÁTNO ÚZEMNÍ PLÁN. ODŮVODNĚNÍ Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. VRÁTNO) KA * KA

VRÁTNO ÚZEMNÍ PLÁN. ODŮVODNĚNÍ Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. VRÁTNO) KA * KA VRÁTNO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. VRÁTNO) ODŮVODNĚNÍ Samostatná příloha civilní ochrany KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou VRÁTNO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. VRÁTNO) ODŮVODNĚNÍ

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PLZEŇ

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PLZEŇ Havarijní plán ského kraje Analýza rizik v ském kraji PŘÍLOHA 9 Počet listů : 7 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU A DO PODZEMÍ ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice,

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

z pohledu MV ČR Konference s mezinárodní účastí na téma Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí Brno 11. a 12.6.

z pohledu MV ČR Konference s mezinárodní účastí na téma Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí Brno 11. a 12.6. Aktuáln lní otázky strategické úrovně bezpečnosti z pohledu MV ČR Konference s mezinárodní účastí na téma Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí Brno 11. a 12.6.2008

Více

Modul 1 - Úvod do problematiky krizového řízení se zaměřením na oblast ve zdravotnictví

Modul 1 - Úvod do problematiky krizového řízení se zaměřením na oblast ve zdravotnictví Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 1 - Úvod do problematiky krizového řízení se zaměřením na oblast ve zdravotnictví Mgr. Tomáš Fröhlich prosinec 2014 Základní struktura

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení biodeteriogenů Biokoroze stavebních materiálů Vznik a

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

215/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

215/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 215/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 15. srpna 1997 o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA

ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHY, LETIŠTĚ RUZYNĚ A KLADNA SDRUŽENÍ: METROPROJEKT Praha a.s. 16.2.2017 PŘEHLEDNÁ SITUACE HLAVNÍ PŘÍNOSY A PRINCIPY NÁVRHU HLAVNÍ PŘÍNOSY A

Více

Kolektory Praha a.s.

Kolektory Praha a.s. Kolektory Praha a.s. Kolektorizace inženýrských sítí proč kolektorizace inženýrských sítí (na sídlištích, v centrech měst) kolektory v evropských městech (Londýn 1863, Curych 1927, Berlín 1928 atd.) kolektory

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 18. Provádění podzemních staveb Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

STABILIZÁT HBZS. Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s. Za opravnou 276/ Praha 5 Motol

STABILIZÁT HBZS. Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s. Za opravnou 276/ Praha 5 Motol STABILIZÁT HBZS Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s. Za opravnou 276/8 151 23 Praha 5 Motol www.hbzs-praha.cz Popílkový stabilizát HBZS (dále jen stabilizát) se vyrábí z fluidního popílku, který

Více

BOREČ ÚZEMNÍ PLÁN. TEXTOVÁ ČÁST Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. BOREČ) KA * KA

BOREČ ÚZEMNÍ PLÁN. TEXTOVÁ ČÁST Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. BOREČ) KA * KA BOREČ ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BOREČ) TEXTOVÁ ČÁST Samostatná příloha civilní ochrany KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BOREČ ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BOREČ) TEXTOVÁ ČÁST

Více

kopie Závěrečná zpráva k Prohlášení o shodě č /S Transparentní kolektor LUBI Janov nad Nisou duben 2014

kopie Závěrečná zpráva k Prohlášení o shodě č /S Transparentní kolektor LUBI Janov nad Nisou duben 2014 Závěrečná zpráva k Prohlášení o shodě č. 01042014/S Janov nad Nisou duben 2014 Transparentní kolektor LUBI 01042014/S strana 1 Obsah strana Závěrečný protokol č. 01042014/S 2-4 Předložená technická dokumentace

Více

Chování pyrotechnických výrobků v podmínkách požáru

Chování pyrotechnických výrobků v podmínkách požáru Chování pyrotechnických výrobků v podmínkách požáru mjr. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., mjr. Ing. Věra Žídková, mjr. Ing. Radim Bezděk HZS Moravskoslezského kraje, foto archiv HZS Moravskoslezského kraje Kulturní,

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Příčiny havárií v Jablunkovském tunelu

Příčiny havárií v Jablunkovském tunelu Příčiny havárií v Jablunkovském tunelu Seminář ČzTA - tunelářské odpoledne 2/2013 25.9.2013 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební (1917) (Tunel Kalchberg 1870) NÁVRH

Více

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA 216/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. července 2011 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl Ministerstvo zemědělství stanoví podle 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Přehled událostí za únor 2011 Za uvedené období bylo na území Jihomoravského kraje u HZS evidováno 491 událostí, z čehož bylo 155 požárů

Více

DOUBRAVIČKA ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY (K. Ú. DOUBRAVIČKA) KA * KA

DOUBRAVIČKA ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY (K. Ú. DOUBRAVIČKA) KA * KA DOUBRAVIČKA ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DOUBRAVIČKA) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Více

Geotechnický průzkum

Geotechnický průzkum Geotechnický průzkum jednotlivé metody jsou vysoce účinné jen v určitém typu horniny volba vhodné metody je závislá na výstižné klasifikaci horniny v celé dotčené oblasti (např. po celé délce trasy tunelu)

Více

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I.

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I. Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com Česká tunelářsk ská asociace ITA-AITES AITES TUNELÁŘSK SKÉ ODPOLEDNE č.. 1/2011 Masarykova kolej 23.3.2011 1 Základní informace

Více

Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12

Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12 Obsah Obsah Ú vod... 11 Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12 ČÁST I. - B e zpečn o st a o chra n a z d ra v í p ři p rá c i...25 1. O dborně způsobilá osoba... 26 1.1 Ú vod...26 1.2 Povinnosti

Více

Přírodní katastrofy. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Přírodní katastrofy. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis Přírodní katastrofy Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 23. 11. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si zopakují a rozšíří vědomosti o možných příčinách a důsledcích

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství Nebezpečné látky 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Motivační texty. Text 1. Příčiny vzniku sesuvů půdy. Text 2. Druhy sesuvů a jejich hodnocení

Motivační texty. Text 1. Příčiny vzniku sesuvů půdy. Text 2. Druhy sesuvů a jejich hodnocení Motivační texty Text 1. Příčiny vzniku sesuvů půdy Sesuvy vznikají v důsledku účinků zemské přitažlivosti (gravitace), která působí na materiál svahu. Tento materiál můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin,

Více

Návrh zákona připravil a předložil Národní bezpečnostní úřad. Předložen k dalšímu legislativnímu projednávání v Parlamentu České republiky

Návrh zákona připravil a předložil Národní bezpečnostní úřad. Předložen k dalšímu legislativnímu projednávání v Parlamentu České republiky Dagmar Brechlerová Vláda České republiky 2. ledna 2014 schválila Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (tzv. Zákon o kybernetické bezpečnosti) Návrh zákona připravil a

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o.

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. Obsah prezentace Návrh konstrukce Podklady pro návrh Návrhové přístupy Chování primárního ostění Numerické modelování

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA Konference Alternativní zdroje energie 2016 21. a 22. června 2016 Kroměříž TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA Mgr. Michal Havlík, Ing. arch. Pavel Cihelka, Stavební geologie

Více

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. veřejná výzkumná instituce Dopravní VaV centrum - CDV PLUS Výzkumný program 1: HLOUBKOVÁ ANALÝZA DOPRAVNÍCH NEHOD Vedoucí výzkumného programu: Ing. Josef Andres Kontakt:

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO DOLNÍ KRUPÁ ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO 2009 KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DOLNÍ KRUPÁ ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Ing. František Kačírek

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4.

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4. PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.020 Listopad 2016 ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum Ground investigation Obsah Strana Předmluva 4 Úvod 6 1 Předmět normy 7 2 Citované dokumenty 7 3 Termíny

Více

Systém prevence mimořádných událostí

Systém prevence mimořádných událostí Systém prevence mimořádných událostí plk. Ing. Jana Neškodná 29.-30.3.2011 Červený kohout 2011 Hluboká nad Vltavou Právní rámec Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Bakalářské studijní programy a jejich obory Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Vodní hospodářství a vodní stavby Proč si zvolit obor Vodní hospodářství

Více

Územní plán obce Přísečná

Územní plán obce Přísečná 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel. 387 311 238, tel. 387 312 513, mobil 605 277 998 Územní plán obce Přísečná Změna č. 2 TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD

Více

Autor: Ing. Jan Červenák

Autor: Ing. Jan Červenák Autor: Ing. Jan Červenák Objekt Prostor a jeho dislokace Způsob uložení Systémy zajišťující mikroklima a jeho regulace Kontrolní měření mikroklimatu Nový - zadávací požadavky uživatele pro projektanta

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 14. Energie klasické zdroje Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více