RIZIKA SPOJENÁ S EXISTENCÍ PODZEMNÍCH STAVEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RIZIKA SPOJENÁ S EXISTENCÍ PODZEMNÍCH STAVEB"

Transkript

1 Ing. Karel Klouda, CSc., M.B.A. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha Josef Suldovský Český báňský úřad, Praha Ing. Petr Šarboch Hlavní báňská záchranná stanice, Praha RIZIKA SPOJENÁ S EXISTENCÍ PODZEMNÍCH STAVEB 1. ÚVOD Z hlediska ekologie má největší negativní dopad na životní prostředí kromě exhalací a emisí chemického, metalurgického a elektrárenského průmyslu postupné zabírání pozemků a volných ploch pro realizaci nejrůznějších investičních stavebních záměrů. Tato skutečnost nabývá na mimořádné důležitosti zejména v souvislosti s rychle pokračující výstavbou městských aglomerací či jejich rozšiřováním. Prostor pod povrchem terénu (vedle těžby surovin) umožňuje umístit činnosti, které lze jen obtížně umístit a provozovat na povrchu. Důvodů je řada, např. technické, environmentální a ekonomické. Připomínáme některé důvody ve prospěch realizace podzemních staveb: - nedostatek prostoru na povrchu území, - sdružování podzemních sítí do podzemních kolektorů, - zachování povrchové zástavby a ochrana historických památek, - zvýšení kapacity a rychlosti hromadné dopravy, - oddělení jednotlivých druhů dopravy křížením, zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, - překonání přírodních překážek (členitý terén, vodní toky), - skladování výrobků a hmot (využití vhodného horninového prostředí pro skladování plynů a ropy), - ochrana krajiny, přírody a zvýšení kvality životního prostředí na povrchu. Mnohé z výše uvedených důvodů se vyznačují ekologickým přínosem (nezabírají zemědělskou půdu, lesy, snižují znečištění, hluk, vibrace, úspora energie apod.). Podzemní díla jsou často situována do míst, kde působí negativní přírodní prostředí (agresivní podzemní voda, deformace hornin, tlaky), vliv vlastního provozu v podzemním díle a časový faktor. To může způsobit: - porušení stability podzemního díla, - zhoršení až kolaps izolačních vlastností podzemního díla. Na tyto procesy je nutno reagovat pravidelně prováděným monitoringem a diagnostikou poruch podzemních konstrukcí, projektováním údržby, 1

2 rekonstrukcí a včasnou realizací těchto opatření (injektáže, izolace, kotvení, stříkané betony, bezpečnostní prvky apod.). Špatná údržba zvětšuje rizika, která jsou spojena s vlastním provozem podzemních staveb, jako např. dopravní nehody, požár, exploze apod. Zároveň jsou podzemní stavby velmi citlivým místem pro selhání technologií, vůči sabotáži či teroristickému útoku s možným následkem ohrožením života a zdraví velkého množství obyvatelstva a narušením infrastruktury města. Např. podzemní stavby, zvláště liniového charakteru, se dají zneužít k distribuci (rozšíření) nebezpečných chemických a biologických látek na velké území města. Rovněž tak výbuch plynu v kolektoru může mít za následek synergický efekt, např. vykolejení soupravy metra apod. Výše uvedené skutečnosti byly důvodem ke stanovení následujících cílů, které byly i součástí t.č. předložené disertační práce na VŠB TU Ostrava: 1. předložit stručný přehled o historických etapách vývoje podzemního stavitelství, rozdělit podzemní stavby podle různých kritérií, určit přínos a problémy těchto staveb, 2. stanovit rizika spojená s existencí a provozem podzemních staveb včetně analýzy hrozeb a následků a to ve vazbě na kritickou infrastrukturu, 3. po provedené kategorizaci rizik na: - rizika spojená s existencí podzemních staveb, - rizika spojená s provozem podzemních staveb, - rizika spojená s lidským selháním, najít způsoby (dle možností finančních, technických či experimentálních) jejich snížení, či snížení dopadů a následků a) navrhnout a otestovat bezdotykovou termografii jako nástroj pro identifikaci poruch ostění, tím zdůvodnit opravu či rekonstrukci podzemní stavby, b) prověřit systémy aerosolového hašení se zaměřením na aplikaci těchto systémů na likvidaci požáru u liniových energetických podzemních staveb (kolektory), c) v kategorizaci rizik lidského selhání testovat zneužití struktury podzemních staveb k šíření chemické otravné látky do městské aglomerace či v jejích prostorách (např. metro). 2. PODZEMNÍ STAVBY 2.1. Historické mezníky rozvoje podzemního stavitelství V této části kapitoly uvádíme heslovitým způsobem přehled o historickém vývoji podzemního stavitelství. Stavitel příroda, jeskyně, podzemní chodby. 2

3 Římané využití tzv. ohňové techniky při budování štol, vodovodů, tunelů. Starověk středověk stagnace technického rozvoje, stavby ochranného charakteru, např. únikové chodby z hradů a klášterů, provádění podzemních děl je namáhavé a zdlouhavé, použití želízek a mlátek (klín a kladivo) později symbol havířského znaku, kombinace ohňové techniky s technikou bobtnání klínu. Novověk (pol. 17. stol.) nová epocha tunelování spojená s vynálezem střelného prachu, výstavba průplavu ve Francii, průmyslové tunely jsou doposud budovány v pevných skalních horninách. 19. stol. rozmach tunelového stavitelství, výstavba evropské železniční sítě, ve 2. pol. stol. epocha výstavby alpských tunelů, vývoj tunelářských metod, ve Francii poprvé ražen tunel v horninách nesoudržných v písčité půdě, první ražení v rozbředlých horninách městský tunel pod Temží. Povznesení tunelářství na samostatný inženýrský obor. Historické pořadí tunelů: tunely průplavní, železniční tunely, tunely podzemní dráhy, silniční tunely (tunel pod řekou Hudson, New York 1927, Holanův tunel), podmořské tunely stol. epocha podzemní městské rychlodráhy metro, Londýn 1863, spojení dvou londýnských nádraží, následuje Glasgow, Budapešť, Boston. 20. stol. epocha podzemního vedení inženýrských sítí kolektory. 2. pol. 20. stol. vznik multidisciplinární specializace stavebně-inženýrské činnosti podzemní stavitelství, umisťování podzemních děl pod historickou zástavbou velkých měst vyžaduje komplexní přístup. 21. stol. podzemní stavby čtvrtá dimenze města (viz. motto 33. Světového kongresu tunelářů, Praha, květen 2007) Možné dělení podzemních staveb 1. podle dispozičního uspořádání, 2. podle účelu použití, 3. podle způsobu výstavby, 4. podle časového vzniku. ad 1.) podle dispozičního uspořádání: a) liniové stavby (řádově převládá délka proti šířce a výšce), aa) štoly (příčný průřez do 16 m 2 ), ab) tunely (příčný průřez nad 16 m 2 ). b) šachty (zpravidla spojení podzemí s povrchem), c) stavby halové kaverny (všechny tři rozměry řádově stejné), d) jámy (otevřené výkopy). ad 2.) podle účelu použití: a) liniové podzemní stavby dopravní - železniční, 3

4 - silniční, - pro pěší, - metro, podzemní městská dráha, - průplavní a plavební. b) liniové podzemní stavby vodohospodářské - vodovodní štoly, přivaděče, - kanalizace, - retenční tunely. c) liniové podzemní stavby energetické - telekomunikační, - kabelové, - parovody, horkovody, - sdružené kolektory. d) halové podzemní stavby - podzemní garáže, - hydrocentrály, - energetické zásobníky na ropu, zemní plyn, - sportovní a kulturní objekty, - vodojemy, čističky odpadních vod, - ochranné, - halové podchody, - sklady potravin, - podzemní města. e) šachty - větrací, - pomocné, - energetické, - přístupové, - dopravní. ad. 3) podle způsobu výstavby: a) ražené stavby (bez odstranění nadloží), b) hloubené stavby (v otevřené jámě, po jejich vybudování zásyp), c) kombinované stavby (částečně ražené, částečně hloubené). ad. 4) podle časového vzniku: a) historické podzemní stavby, b) novodobé podzemní stavby ( stol.). 3. PODZEMNÍ STAVBY A KRITICKÁ INFRASTRUKTURA Kritická infrastruktura je subsystémem, na kterém závisejí další systémy nezbytné pro fungování státu a společnosti. Evropská komise ve svém materiálu Green Paper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection 2005 stanovila seznam sektorů kritické infrastruktury: 4

5 A energetika, B informační a komunikační technologie, C voda, D potraviny, E zdravotnictví, F finanční služby, G státnictví, H civilní správa, I doprava, J chemický a jaderný průmysl, K vesmír a výzkum. Prostor pod povrchem terénu (vedle těžby surovin) umožňuje umístit řadu činností, které lze jen obtížně umístit a provozovat na povrchu, ať již z technických, environmentálních či ekonomických důvodů. Vznikají tak podzemní stavby, které mají své nezastupitelné místo v některých systémech kritické infrastruktury. Liniové podzemní stavby dopravní, tj. silniční a železniční tunely, metro, jsou součástí dopravní sítě (sektor doprava). Liniové podzemní stavby vodohospodářské, tj. vodovodní štoly a přivaděče, kanalizace, jsou součástí rozvodné a kanalizační soustavy (sektor voda). Liniové podzemní stavby energetické, tj. sdružené kolektory, jsou součástí rozvodné elektrizační soustavy, soustavy ostatních médií a komunikačních sítí (sektor voda, energetika, informační a komunikační technologie). Rovněž tak halové podzemní stavby, tj. např. zásobníky na ropu a zemní plyn, úložiště jaderných odpadů, vodovody, ochranné stavby, sklady potravin, halové podchody, mohou být součástí rozvodné soustavy, logistiky, státní a veřejné správy (sektor energetika, voda, potraviny, chemický a jaderný průmysl). Z výše uvedeného je patrno, že řada typů podzemních staveb jsou dílčími subsystémy kritické infrastruktury. Jsou velmi citlivým místem, viz. úvod a proto je důležité znát zranitelnost těchto subsystémů Rizika zaváděná podzemními stavbami do systému kritické infrastruktury Negativní faktory přírodního prostředí, ve kterém je podzemní stavba situována, faktory časové, faktory provozně technologické a řada dalších, přiřazuje podzemní stavbě určitý stupeň rizika. Toto si uvědomila i Bezpečnostní rada státu a přijala usnesení v roce 2005 č. 69 o zajištění dozoru nad podzemními stavbami a prověření jejich technického stavu. V této kapitole je popsáno několik možných přístupů k rizikům spojených s existencí a provozem podzemních staveb. Určili jsme rizika spojená s: - existencí podzemní stavby, - provozem podzemní stavby, - lidským selháním uživatelů, provozovatelů a lidských bytostí. Další zvolený přístup je výběr z množin hrozeb, které ohrožují podzemní stavby jako celek, a na ty, které naopak nemají vliv na jejich bezpečnost a které jen na určitý specifický typ stavby. 5

6 V neposlední řadě je možný a námi popsaný způsob vyhledání a identifikace iniciačních událostí mající dopad na tzv. TOP událost, spojenou s obrovskými následky vůči podzemní stavbě a následně kritické infrastruktuře Stanovení rizik spojených s existencí, provozem podzemní stavby včetně lidského selhání Níže jsou uvedena nejvýznamnější rizika spojená s podzemními stavbami a to v rozdělení: rizika spojená a) s existencí podzemní stavby, b) s provozem podzemní stavby, c) s lidským selháním uživatelů, provozovatelů podzemní stavby. a) Rizika spojená s existencí podzemní stavby Jedná se o propad a zával. Následují některé faktory zvyšující tato rizika: - vliv podzemní vody (její chemické vlastnosti, teplota, rychlost proudění, její vliv na horninu, tj. vyluhování, zvodnění, bobtnání; její agresivita, tj. kyselost, obsah horninových látek, síranů, sulfanů, volná kyselina uhličitá apod.), - vlastní váha ostění, - horninový tlak (svislý, boční, tlak na dno výruby, podélný), - zatížení budovami a stavebními objekty na povrchu, - dlouhodobá technologická zatížení podzemní stavby, - zatížení vyvolaná provozem na povrchu, - seismické účinky, - podzemní plyny, - podzemní teplota. b) Rizika spojená s provozem podzemní stavby b1) u liniové podzemní stavby dopravní je riziko, že dojde k - poruše vozidla, soupravy, - dopravní nehodě s věcnou škodou, - dopravní nehodě se zraněním, - dopravní nehodě se smrtelným zraněním, - vzniku požáru lokálního, - vzniku požáru velkého rozsahu, - otravě osob kouřem a toxickými produkty, - výbuchu (explozivní hoření, detonace), - destrukci stavebních konstrukcí (zřícení konstrukcí), - zasypání a zavalení, - udušení uvězněných osob, - úrazu elektrickým proudem, - opaření a popálení, - zatopení, 6

7 - znečištění životního prostředí, - úniku toxických látek. b2) u liniové podzemní stavby vodohospodářské je riziko, že dojde k - znečištění, zamoření, otravě média, - prasknutí a uvolnění média do životního prostředí, nákaze, epidemii, - utonutí. b3) u liniové podzemní stavby energetické je riziko, že dojde k - požáru, - požáru s explozí, - ztrátě informačních a komunikačních systémů, - úniku médií z poškozených rozvodů, - destrukci stavebních konstrukcí (zřícení konstrukcí), - zasypání a zavalení, - úrazu el. proudem, - opaření a popálení, - zatopení, - kontaminaci ovzduší z větracích šachet. b4) u halových podzemních staveb je riziko, že dojde k - požáru, - požáru velkého rozsahu, - výbuchu, - destrukci stavebních konstrukcí (zřícení konstrukcí), - zasypání a zavalení, - udušení uvězněných osob, - otravě kouřem, toxickými produkty, - znečištění životního prostředí. c) Rizika spojená s lidským selháním Selhání lidského faktoru ať neúmyslné či úmyslné, kriminální čin či teroristický čin skýtá riziko, že dojde k - porušení pravidel bezpečnosti práce, technických předpisů, provozních řádů, - porušení zákonů, - občanským nepokojům, obsazení portálů, znepřístupnění vstupů, - krádeži, přepadení, vraždě, - umístění výbušniny, aktivizaci, výbuchu, - aplikaci výbušniny s kontaminantem, - sabotáži na systému, - aplikaci chemických a biologických zbraní Výběr hrozeb ohrožující podzemní stavby dle typů 7

8 Další možný zvolený pohled je výběr z množiny hrozeb, které hrozby ohrožují podzemní stavby jako celek, které naopak nemají vliv na jejich bezpečnost a které jen na určitý specifický typ stavby, viz. následující tabulka. Tab. č. 1: Návrh přiřazení typů podzemních staveb vůči hrozbám Typ podzemní stavby a ) Hrozba M. K. T. KAN. HAL. Vichřice, větrná smršť Silné mrazy, námrazy, náledí - - +? b) - Vedra, sucha Záplavy, povodně Zvláštní povodeň Epidemie, pandemie Nákaza zvířat Destrukce stavby z technických příčin Požár + + +? + Únik nebezpečných látek Zhroucení komunikačních systémů ? Rozsáhlé poruchy energetických sítí Exploze, výbuch Kombinovaná havárie v dopravě Občanské nepokoje Sabotáže, terorismus, kriminální činnost a ) M metro, K kolektor, T tunely silniční a železniční, KAN kanalizace, HAL halové stavby b ) + ano, - ne,? za určitých specifických podmínek Ze závěrů provedené analýzy, které jsou uvedeny v tabulce č. 2 vyplývá, že obecně všechny typy podzemních staveb jsou ohroženy: - záplavami, povodněmi, - zvláštní povodní, - explozí, výbuchem, - destrukcí konstrukce (technické příčiny), - kriminálním činem, sabotáží, terorismem, - požárem, 8

9 - únikem nebezpečných látek. Ohrozit by je neměla: - vichřice, smršť, - vedra, sucha, - epidemie, pandemie, - nákaza zvířat. Ostatní hrozby působí jen na určitý typ podzemní stavby, např. bezpečnost v silničních tunelech mohou ovlivnit silné mrazy, náledí, námrazy apod. Naopak hrozby, které neohrožují v podstatě bezpečnost podzemní stavby viz. epidemie, pandemie, může provoz v podzemní stavbě metru působit ve prospěch důsledků této hrozby Identifikace iniciační události Další možný přístup je stanovení tzv. TOP (hlavní, vrcholové) události (analýza stromem poruch FTA, stromem nebezpečí HTA) a identifikace iniciační události. V případě podzemní stavby jsme rozdělili iniciační události na vnitřní, a tu na iniciační událost spojenou se stavební částí podzemní stavby a z části technologické (provozní). Obdobně jsme rozdělili vnější iniciační událost na událost způsobenou lidským faktorem (činitelem) a přírodními vlivy. Dále předpokládáme ve většině případů tzv. domino efekt, takže dále dělíme iniciační události na primární, sekundární, terciární, atd. a vzájemnou kombinaci vnitřních a vnějších iniciačních událostí. Příklad, kdy se na TOP události požáru v liniové podzemní stavbě dopravní mohou podílet jak iniciační události vnitřní, tak vnější, je uvedena v tab. č. 3. Samozřejmě požár v tomto typu podzemní stavby může vzniknout snadněji i bez vnější iniciační události, rovněž tak zavalení tubusu může být TOP událost způsobená např. dopravní nehodou spojenou s explozí (cisterna) apod. Pro výběr TOP události pro jednoduchý typ podzemní stavby mohou sloužit výsledky uvedené v tab. č. 2. Hodnotu (pravděpodobnost) jednotlivých iniciačních událostí lze stanovit maticí hodnot, zkušeností odborníků, zpracováním statistických dat apod. 9

10 Tab. č. 2: Příklad vzájemných kombinací iniciačních událostí způsobující TOP událost požár v liniové podzemní stavbě dopravní TOP událost Vnitřní iniciační událost Vnější iniciační událost Požár Provoz (primár.) Dopravní nehoda Provoz (sekund.) Rychlá jízda Stavební část (primár.) Zavalení tubusu Zavalení tubusu Zavalení portálu Zavalení portálu Přírodní vliv (primár.) Posun horninového masivu Horninový tlak, voda Sesuv horniny, zemin, zřícení skal Lavina Přírodní vliv (sekund.) Tektonická činnost Přívalové deště, zvětrání zemin, tlak podzemních vod, teplotní roztažnost hornin Velké množství sněhu, prudké tání, mráz Lidský (primár.) faktor Chyba seismického průzkumu Chyba geologického a hydrogeologického průzkumu, špatná projekce, špatná údržba, špatný tvar svahu, nedostatečné odvodnění, vegetace V některých případech může být vnější iniciační událost i technického charakteru, způsobená nejen přírodními vlivy či selháním lidského činitele, tj. např. prasknutí vodovodního přivaděče v blízkosti liniové podzemní energetické stavby, viz. tab. č

11 Tab. č. 3: Příklad vzájemných kombinací iniciačních událostí způsobující TOP událost zatopení v liniové podzemní stavbě energetické TOP událost Vnitřní iniciační událost Vnější iniciační událost Zatopení podzemní stavby Provoz (primár.) Ztráta funkčnosti větrací šachty Provoz (sekund.) Stavební část (primár.) Provalení počvy Přírodní vliv (primár.) Povodňová vlna Tlak podzemní vody Přírodní vliv (sekund.) Přívalové deště, dlouhotrvající deště, déšť + tání sněhu, protržení hrází a), ucpání koryta řeky Prasknutí vodovodního přivaděče a) a) jedná se o iniciační událost vnější ale spíše technického charakteru Lidský faktor (primár.) Špatný projekt inundační území Špatná kontrola ze strany MZE Špatná práce Povodí Únava materiálu a), špatná údržba, koroze Navržený postup analýzy ohrožení podzemních staveb a ohrožení podzemní stavbou je zmodifikovaný (hybridní) přístup několika osvědčených metodik a specifického postavení podzemních staveb. Analytickým propojením námi vybraných rizik, hrozeb a stanovením a ohodnocením iniciačních událostí, lze provést velmi rychlou bezpečnostní analýzu podzemních staveb tak, jak je to uloženo Českému báňskému úřadu Bezpečnostní radou státu č. 69/ PŘÍKLAD POUŽITÍ NEKONTAKTNÍ TERMOGRAFIE PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V PODZEMNÍCH STAVBÁCH ŠTOLÁCH, TUNELECH, KOLEKTORECH Nekontaktní měření teploty pro stanovení rozložení teplotních polí na povrchu různých těles má dnes široké využití a to včetně stavebnictví. Měřením získaný termogram je kromě rozložení povrchových teplot i nositelem informace o vnitřním stavu objektu (ovlivňujícím tvorbu tepelné energie), struktuře (ovlivňující mechanismus šíření tepla) a povrchových vlastnostech (ovlivňujících schopnost vyzařování infračerveného záření). Výsledky a jejich odborné zpracování umožní identifikaci např. konkrétních prasklin, poréznost, suchý a mokrý povrch apod. a tím i snížení pevnosti materiálu ostění vlivem agresivního prostředí, ve kterém 11

12 se tyto stavby nacházejí, a to včetně role času (průměrný věk podzemních objektů v ČR i ve světě dosahuje roků a více). Právě faktor času jsme zvolili pro výběr monitorovaných subjektů. Jedná se o: - Rudolfovu štolu, 16. století, - Ještědský kamenný železniční tunel, 19. století, - sdružený kolektor trasa CIA, století. Měřením jsme získali termografické snímky - mapy (obr. č. 1), které vypovídaly o poruchách v ostění, jako jsou praskliny, netěsnosti, vlhkost, rosení stavebního materiálu, přítomnost jiného prostředí na rubu ostění (např. kaverny) apod. Můžeme konstatovat, že měření prokázalo praktické využití nekontaktní termografie jako rychlé monitoringové metody pro základní a prvotní zjištění stavu konstrukce podzemní stavby. Toto může využít inspekce Českého báňského úřadu ke zpracování zprávy o stavu podzemních staveb a objektů na území České republiky. Obr. č. 1: Termografické snímky výjezdové části ještědského tunelu [zdroj: vlastní] 5. AEROSOLOVÁ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ GABAR A FIRE JACK JAKO POTENCIONÁLNÍ SYSTÉMY LIKVIDACE POŽÁRU V PODZEMNÍCH STAVBÁCH Aerosolový způsob hašení patří mezi nové technologie a dle našeho názoru je to jeden ze způsobů hašení v podzemních stavbách (cíl disertační práce 3b), hlavně ve sdružených kolektorech. Vedle charakteristiky aerosolového systému jsou v práci uvedeny experimenty získané údaje o teplotním průběhu vývinu aerosolu, jeho velikosti, koncentraci a rychlosti sedimentace, složení sedimentu, jeho korozívním vlivu a v neposlední řadě provedení hasicího experimentu v tunelu v přítomnosti vzorku z množiny kabelů, které jsou umístěny v podzemních stavbách Prahy. Porovnání získaných výsledků mezi systémy GABAR a FIRE JACK BR-1 je uvedeno v tab. č

13 Tab. č. 4: Porovnání aerosolových systémů GABAR a BR-1 v některých vybraných parametrech (vlastnostech) Parametr (vlastnost) GABAR (Proteco, a. s., Teplice) FIRE JACK BR-1 (BESYCO, spol. s r.o., Praha) Hmotnost testované palivové slože (g) (2 generátory BR-1) Hustota palivové slože 1,13 1,37 (g/cm 3 ) Složení palivové slože dusičnan draselný chloristan draselný polyvinylbutyrát polyvinylamin formaldehydová pryskyřice dibutylftalát dusičnan draselný dikyandiamid kyselina ftalová formaldehydová pryskyřice Maximální koncentrace uvolněného CO (ppm) Maximální koncentrace dalších toxických látek (ppm) Velikost uvolněného aerosolu (nm) Množství částic v aerosolu v jednotce (cm 3 ) Rychlost sedimentace aerosolu Složení sedimentu (hlavní složky) Korozívní vliv sedimentu - aerosolu ,0 80,7 ppm HCN >200 ppm NH (0 31 min.) (0 49 min.) 2x10 8 2x10 4 3x ,5x10 3 (0 31 min.) (0 49 min.) 7x10-5 m.s -1 2,2x10-5 m.s -1 KCl, K 2 CO 3 železo hliník mosaz měď K 2 CO 3, KOCN železo hliník mosaz měď zinek anticoro Na základě výsledků řady experimentů, byl navržen hasící efekt aerosolu a to jak homogenní inhibice (chemická reakce radikálů či iontů), tak i heterogenní (odebrání části energie z aktivních radikálů hoření na velkých površích hasicího aerosolu) a snížení rychlosti difúze vzduchu ke zdroji požáru v důsledku vysoké objemové koncentrace aerosolu (viz. kap disertační práce). Zároveň musíme připustit i zřeďovací efekt (inertizaci) CO 2 a odebrání energie ze systému endotermní reakcí. Hasící účinky lze zabezpečit pouze udržením trvalé koncentrace aerosolu v prostoru požáru (což u podzemních staveb je technicky 1 množství palivové slože připadající na m 3 experimentální místnosti je u GABARu 39 g a BR-1 49 g 13

14 reálné), a to po celou dobu, než klesne teplota pod bod vznícení. Zároveň vzniklá atmosféra je ale vysoce riziková ze zdravotního hlediska. Větší hasící účinnosti aerosolu se docílí v iniciační fázi požáru. 6. PŘÍKLAD ZNEUŽITÍ PODZEMNÍ STAVBY K ŠÍŘENÍ OTRAVNÉ LÁTKY DO MĚSTSKÉ AGLOMERACE Jak bylo uvedeno v úvodu, liniové podzemní stavby se dají zneužít k distribuci nebezpečných otravných látek do městské aglomerace. a) výběr otravné látky a lokality ke zneužití Jako látku, kterou jsme vybrali jako látku určenou ke zneužití, je sarin, tj. nervově paralytická látka, která je zahrnuta do kategorie chemických zbraní. Tyto látky obecně jsou organické sloučeniny fosforu, které se vyznačují vysokou toxicitou vůči savcům, rychlým nástupem účinku a průnikem do organismu všemi branami vstupu. Důvody, proč byl vybrán sarin: - relativně snadná příprava z dostupných surovin (CH 3 Cl, AlCl 3, PCl 3, NaF, SbF 3, 2-propanol), - vyšší tenze par oproti ostatním nervově paralytickým látkám (385,7 Pa, 25 ), - mírný zápach, - latentní účinek. Dále jsme se zabývali, ve které lokalitě sarin zneužít, kdy a jaký volit způsob uvolnění sarinu do ovzduší. Bylo vybráno Staroměstské náměstí v čase chodu Orloje a způsob uvolnění látky rozlitím či zneužitím ústí podzemních staveb pod povrchem náměstí. V práci byly vytvořeny a graficky ilustrovány závislosti odparu sarinu na rychlosti větru, teplotě a ploše. Pro další testy a to v aerodynamickém tunelu či metodou in situ bylo nutné najít látku splňující alespoň dílčím rozsahem následující kritéria: a) obdobné fyzikálně chemické vlastnosti, b) snadná detekce (včetně subjektivní reakce experimentátorů na vůni či zápach), c) únosná toxicita a bezpečnost práce s touto látkou, d) dostupnost (dodávka, cena). Vycházeli jsme ze skutečnosti, že sarin a i ostatní nervově paralytické látky jsou estery, i když centrální atom je v těchto případech fosfor. Proto jsme se zaměřili rovněž na estery ale na uhlovodíkové bázi a to na estery od kyseliny octové. Srovnáním základních fyzikálních vlastností (b.v., tenze par) se sarinem nás vedlo k rozhodnutí pro pentylacetát. Publikovaná závislost kinematické a dynamické viskozity a koeficientu difúze na teplotě však není v optimální korespondenci a proto jsme museli provést korelační grafické srovnání. 14

15 b) fyzikální modelování šíření nebezpečných látek (substituent sarinu, propan, aerosol) na Staroměstském náměstí a v jeho okolí Většina činnosti lidstva (i ta záporná) probíhá na zemském povrchu obklopeným tzv. mezní vrstvou atmosféry (MVA). Nad MVA se nachází oblast volné atmosféry, spodní část MVA se nazývá přízemní podvrstva. Metody popisu proudění v MVA a tím i šíření nebezpečné látky jsou: - matematické modelování, - fyzikální modelování, - přímé měření v terénu ( in situ ). Matematické modelování spočívá v numerickém řešení pohybových rovnic (nelineární parciální diferenciální rovnice). Tato metoda je doposud využívána především v případech s jednoduchou geometrií rovinný, resp. mírně zvlněný terén. Pro případy složitější, např. pro modelování území s velkou hustotou staveb (centrum měst), je užívána metoda, která je označována jako fyzikální modelování. Tato metoda spočívá v analogii mezi prouděním v okolí zemského povrchu a prouděním u stěny ve speciálním aerodynamickém tunelu. Základem je vytvořit vhodný geometricky podobný model tvořící stěnu tunelu. Jako základ pro model Staroměstského náměstí jsme použili 45 základních domů a paláců první linie. Byly to detailní repliky (kde poslední politura nebyla provedena) od firmy STF Praha; zbývající část zástavby v rozsahu obr. č. 2 byla vyrobena z tvrzeného polypropylenu s nátěrem fasádní barvy. Vše v měřítku 1:160. Celkový model byl následně umístěn v aerodynamickém tunelu Ústavu termomechaniky Akademie věd České republiky v Novém Kníně. 15

16 Obr. č. 2: Model Staroměstského náměstí v aerodynamickém tunelu [zdroj: vlastní] Modelovali jsme šíření substituentu za sarin, pentylacetát, inertní propan a aerosol CO 2 + glycerin. V rámci Staroměstského náměstí jsme vybrali následující čtyři územní body, které při našem modelování sloužily jako zdroj (místo), kde dochází k uvolnění substituentu (inertu, aerosolu), do MVA. Jedná se o zdroj: - před radniční věží (Radnice), - na Malém náměstí před restaurací U Princů, - v ústí Pařížské ulice na Staroměstské náměstí, - vedle sousoší J. Husa. Zdroj bodový otvor o průměru 0,4 cm na úrovni povrchu modelu v případě propanu a aerosolu, mikromiska (velikost 1,5x1,5 cm) pro odpar pentylacetátu. Na základě meteorologických údajů převažujících proudění v Praze 1 jsme zvolili následující směry větrů: 16

17 - severozápadní, - západoseverozápadní, - západní, - jihozápadní. Příklad výsledku fyzikálního modelování rozložení horizontálních koncentrací pentylacetátu a propanu při západním větru z jednoho vybraného místa (zdroje) v lokalitě Staroměstské náměstí je patrný z obr. č. 3. Porovnáním rozsahu koncentračních polí pentylacetátu a propanu vidíme patrný rozdíl. Jeden z hlavních důvodů je, že pentylacetát je tzv. aktivní příměsí, váže se (sorpce) na povrchy dna modelu, ale hlavně na stěny (plochy) objektů zástavby (viz. vertikální profil, či vizualizace proudění, kap disertační práce). Propan je na rozdíl od pentylacetátu tzv. pasivní příměsí. Podle bezrozměrných koncentrací získaných měřením s propanem považujeme získané výsledky jako nejhorší možnou variantu šíření nebezpečné látky v dané lokalitě. Obr. č. 3: Horizontální rozložení koncentrací pentylacetátu a propanu, místo zdroje před radniční věží Modelováním bylo stanoveno místo uvolnění kontaminantu v rámci náměstí a směr větru, kdy dojde k zamoření celého prostoru Staroměstského náměstí. Prokázalo se rovněž vzlínání látky do vyšších výšek budov než v centru náměstí (vertikální koncentrační profil). Experimentální výsledky z aerodynamického tunelu byly převedeny do formátu MS Excel kompatibilního s geografickými informačními systémy (GIS) a poskytnuty Ministerstvu vnitra ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. 17

18 7. PŘÍKLAD ZNEUŽITÍ LINIOVÉ PODZEMNÍ STAVBY DOPRAVNÍ (PRAŽSKÉ METRO) K ŠÍŘENÍ OTRAVNÉ LÁTKY Pražské metro je významným dopravním uzlem s velkou koncentrací osob, které může být místem potencionálně ohroženým ke zneužití bojovými otravnými látkami v důsledku kriminálního či teroristického činu. Z těchto důvodů se MV GŘ HZS ČR touto problematikou intenzivně zabývá. Resort Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ve spolupráci s resortem Českého báňského úřadu se zaměřil na dílčí problematiku a to na kontaminaci prostor metra a šíření kontaminantu v jeho prostorech. Toto jsme řešili experimentem in situ, tj. uvolněním substituentu otravné látky sarinu (pentylacetát) v prostorech přestupní stanice metra Muzeum C a A. Uvolnění látky proběhlo na nástupišti stanice Muzeum C za provozu a bez provozu vlakových souprav za zimního větrání (přívod vzduchu do mezistaničních prostor, odvod vzduchu ze stanice výduchovou šachtou). Rychlostní a koncentrační gradient byl zjišťován v 7 měřících místech (nástupiště, eskalátory, chodby, vestibul), rovněž byla měřena koncentrace u výduchu a ve vlakových soupravách. Výsledky šíření byly zpracovány, ale podléhají režimu zvláštní skutečnosti. Vedle výsledků vlastních experimentů, disertační práce obsahuje popis systémů pražského metra (např. způsob větrání, rozměry stanic, typy vlakových souprav, obrat cestujících, časové intervaly pohybu cestujících apod.) a výčet faktorů ovlivňujících reálné působení otravné látky: - prostorové uspořádání stanice, - prostupnost východů ze stanic, - intenzita a směr proudění ve stanici, - intenzita a směr přívodu vzduchu z větracích šachet, - typ soupravy metra, - grafikon provozu souprav metra, - množství rozšířené otravné látky, - toxicita otravné látky, - způsob rozšíření otravné látky (odpar aerosol, tlakově výbuch), - místo, kde došlo k rozšíření otravné látky, - chemické a fyzikální vlastnosti otravné látky, - sorpce a kondenzace otravné látky na stavebním materiálu obkladu stanic (mramor, eloxovaný hliník), - sorpce otravné látky na oděvy a vlasy cestujících a jejich zpětná desorpce, - chemická stálost otravné látky, - teplota, tlak, vlhkost vzduchu ve stanici a mimo stanici, - koncentrační rozložení (hustota, obrat) cestujících v prostorách stanice, - demografické rozložení cestujících v prostorách stanice, 18

19 - fyzické parametry cestujících (hmotnost, výška) v prostorách stanice, - psychologické parametry cestujících schopnost reagovat na událost, - davová psychóza sugesce, panika, - čas identifikace vzniklého problému ve stanici, - profesionální přístup dispečera stanice a složek IZS, - čas k přivolání pomoci a předání kvalifikovaných informací (identifikace otravné látky), - poměrné zdržení evakuace, dekontaminace, lékařská první pomoc u postižených cestujících. Pro zajímavost uvádíme i jedno z možných schémat propojení vytipovaných faktorů do vzájemných vazeb. 8. ZÁVĚR Bez využití podzemních prostor nelze řešit některá dopravní a infrastrukturální potřeby rozvoje řady městských aglomerací. Podzemní stavby musejí však odolávat negativním vlivům přírodního prostředí, jsou ovlivněny provozem, jsou citlivým místem pro selhání technologií a vůči sabotážím či teroristickému útoku. Toto násobí ještě skutečnost, že podzemní stavby se většinou nacházejí pod městy s velkou hustotou obyvatelstva a proto by mohla provozní nehoda vedle značných materiálních škod ohrozit zdraví a životy osob. Toto si uvědomila Bezpečnostní rada státu a svým usnesením č. 69 z vyjádřila podporu vůči státnímu dozorování podzemních staveb a objektů Českým báňským úřadem. Návazně bylo uloženo vypracovat návrh novely zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, která by legislativně upravila zabezpečení státního odborného dozoru při provozování podzemních staveb a objektů, včetně zabezpečení báňské záchranné služby pro tyto stavby. Vládní návrh novely zákona č. 61/1988 Sb., byl již předložen Parlamentu ČR (sněmovní tisk č. 225). V den dopsání tohoto příspěvku má návrh novely před projednáním v Hospodářském výboru Parlamentu. 19

20 20

Ing. Kamil Podzemský, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., M.B.A. Ing. Petr Šarboch. Monitoring podzemních objektů v etapě užívání.

Ing. Kamil Podzemský, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., M.B.A. Ing. Petr Šarboch. Monitoring podzemních objektů v etapě užívání. Ing. Kamil Podzemský, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., M.B.A. Ing. Petr Šarboch Monitoring podzemních objektů v etapě užívání Úvod Novelou zákona č.61/1988 Sb. (ve znění zákona č.376/2007

Více

Ing. Jaroslav Slezák Doc. Karel Klouda. STČ 13/IZS list zdravotnické záchranné služby Kliknutím lze upravit styl předlohy. hl. m.

Ing. Jaroslav Slezák Doc. Karel Klouda. STČ 13/IZS list zdravotnické záchranné služby Kliknutím lze upravit styl předlohy. hl. m. Ing. Jaroslav Slezák Doc. Karel Klouda STČ 13/IZS list zdravotnické záchranné služby Kliknutím lze upravit styl předlohy. hl. m. prahy Hasičský záchranný sbor ČR Dopravní podnik hl. m. Prahy Zdravotnická

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 3 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HORAŽĎOVICE Obec / město Zdroj

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Byl sestaven zjednodušený matematický model pro dvojrozměrné (2D) simulace

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Přehled událostí za únor 2011 Za uvedené období bylo na území Jihomoravského kraje u HZS evidováno 491 událostí, z čehož bylo 155 požárů

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Plán krizové připravenosti

Plán krizové připravenosti Plán krizové připravenosti Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace (uvést název PaPFO) V Mariánských Lázních dne 31. března 2014 Schvaluji: Mgr. František Kurka, ředitel

Více

Autor: Ing. Jan Červenák

Autor: Ing. Jan Červenák Autor: Ing. Jan Červenák Objekt Prostor a jeho dislokace Způsob uložení Systémy zajišťující mikroklima a jeho regulace Kontrolní měření mikroklimatu Nový - zadávací požadavky uživatele pro projektanta

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

Kolektory Praha a.s.

Kolektory Praha a.s. Kolektory Praha a.s. Kolektorizace inženýrských sítí proč kolektorizace inženýrských sítí (na sídlištích, v centrech měst) kolektory v evropských městech (Londýn 1863, Curych 1927, Berlín 1928 atd.) kolektory

Více

V PRAZE. Připravil : KO-KA KA s.r.o.

V PRAZE. Připravil : KO-KA KA s.r.o. Říjen 2011 VYBRANÉ HAVÁRIE ZDĚNÝCH STOK V PRAZE Připravil : Jan Řehoř KO-KA KA s.r.o. Projekční a inženýrsk enýrská kancelář příčiny havári rií OBSAH PREZENTACE havárie kanalizace, ulice Trojská - 1996

Více

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne 24.11.2010 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební ÚVOD REKONSTRUKCE

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Úvod do vojenské toxikologie

Úvod do vojenské toxikologie Úvod do vojenské toxikologie plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Cíl přednášky Definice pojmu toxikologie a vojenská toxikologie Chemická

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA BUDOVY A STATIKA, OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA BUDOVY A STATIKA, OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA BUDOVY A STATIKA, OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ Zákazníkům poskytujeme služby již více než 50 let. Tradice, která zavazuje. VODA - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., STAVEBNÍ ZÁKON Nový stavební zákon (dále jen SZ ) přináší

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Mgr. Aleš RUDA Teorie, základnz kladní principy Organizovaný, počíta tačově založený systém m hardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu, správě,, analytickému

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 KOLEKTORY SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, akciová společnost zajišťuje provoz, správu a údržbu kolektorové sítě města Brna. Celková délka kolektorů pod Brnem přesahuje 21 km. Na území

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 1 Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 2 CHKO jsou území určená k ochraně rozsáhlejších území s převahou přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. V rámci ČR máme v současné době 24 těchto území.

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ Medicína katastrof 2009, Brno, 4. 5. 2. 2009 Ing. Jaroslava Hejdová. Ing. Anna Šebková Dokumenty Usnesení BRS č. 204/2001 - Informace

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

Červené bahno. kolontár, maďarsko. PŘípadová studie

Červené bahno. kolontár, maďarsko. PŘípadová studie Červené bahno kolontár, maďarsko PŘípadová studie 1 BLOM spolu s Karoly Robert College dokončil analýzu průběhu ekologické katastrofy v Kolontáru v Maďarsku. Dr. Tomor Tamás, Karoly Robert College, tomor@karolyrobert.hu

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

knové senzory v geotechnice a stavebnictví Optovláknov knové senzory v geotechnice a stavebnictví Safibra, s.r.o. 1 Obsah Proč monitorovat? Co lze optovlákny monitorovat. FBG technologie Raman OTDR Brillouin OTDR Úloha firmy Safibra 2 Proč monitorovat?

Více

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Faculty of Safety Engineering Fakulta bezpečnostního inženýrství Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Šárka Kročová Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Březen 2014 Systémové

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Transport nebezpečných látek a odpadů Další zdroje informací o nebezpečných vlastnostech látek a předmětů Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Proč další informace? Dohoda

Více

BEZHALOGENOVÉ NEJBEZPEČNĚJŠÍ VOLBA KABELU, KTEROU MŮŽETE UDĚLAT. Completing the picture

BEZHALOGENOVÉ NEJBEZPEČNĚJŠÍ VOLBA KABELU, KTEROU MŮŽETE UDĚLAT. Completing the picture BEZHALOGENOVÉ KABELY NEJBEZPEČNĚJŠÍ VOLBA KABELU, KTEROU MŮŽETE UDĚLAT Completing the picture 02 nkt cables NOPOVIC bezhalogenové kabely 03 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST JSOU HLAVNÍ DŮVODY KE ZVOLENÍ

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. LIBĚDICE) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou LIBĚDICE K. Ú. LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Havárie ohrožující vody Ropné havárie I. Charakteristika

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

OBORY ČINNOSTI. Silniční a dopravní stavby. Vodohospodářské. Městské inženýrství. stavby. Konstrukce a inženýrské. Geologie a geotechnika

OBORY ČINNOSTI. Silniční a dopravní stavby. Vodohospodářské. Městské inženýrství. stavby. Konstrukce a inženýrské. Geologie a geotechnika profil společnosti OBORY ČINNOSTI Silniční a dopravní stavby Městské inženýrství Vodohospodářské stavby Geomonitoring Konstrukce a inženýrské stavby Geologie a geotechnika Diagnostika staveb Životní prostředí

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice - Ložiska s. r. o. Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice Objednatel: ISOTRA a.s. Bílovická 2411/1 746 01 Opava Zhotovitel: KOMA Ložiska, s.r.o. Ruská 514 / 41 706 02 Ostrava

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení (ES) č. 1907/2006. (změněno nařízením (EU) č. 453/2010) Vytvořeno dne: 10.04.2012. Přepracováno dne: 02.07.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení (ES) č. 1907/2006. (změněno nařízením (EU) č. 453/2010) Vytvořeno dne: 10.04.2012. Přepracováno dne: 02.07. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Přepracováno dne: 02.07.2013 Platné od: 10.04.2012 Verze: 1.3 Nahrazuje verzi: 1.2 Změna verze 1.0 adresa firmy, telefon a fax Změna verze 1.1 e-mailová

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84471-3/PO-PVP-2013 Kódové označení: OOB a KŘ-Z Praha 14. srpna 2013 listů: 18 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více