RIZIKA SPOJENÁ S EXISTENCÍ PODZEMNÍCH STAVEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RIZIKA SPOJENÁ S EXISTENCÍ PODZEMNÍCH STAVEB"

Transkript

1 Ing. Karel Klouda, CSc., M.B.A. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha Josef Suldovský Český báňský úřad, Praha Ing. Petr Šarboch Hlavní báňská záchranná stanice, Praha RIZIKA SPOJENÁ S EXISTENCÍ PODZEMNÍCH STAVEB 1. ÚVOD Z hlediska ekologie má největší negativní dopad na životní prostředí kromě exhalací a emisí chemického, metalurgického a elektrárenského průmyslu postupné zabírání pozemků a volných ploch pro realizaci nejrůznějších investičních stavebních záměrů. Tato skutečnost nabývá na mimořádné důležitosti zejména v souvislosti s rychle pokračující výstavbou městských aglomerací či jejich rozšiřováním. Prostor pod povrchem terénu (vedle těžby surovin) umožňuje umístit činnosti, které lze jen obtížně umístit a provozovat na povrchu. Důvodů je řada, např. technické, environmentální a ekonomické. Připomínáme některé důvody ve prospěch realizace podzemních staveb: - nedostatek prostoru na povrchu území, - sdružování podzemních sítí do podzemních kolektorů, - zachování povrchové zástavby a ochrana historických památek, - zvýšení kapacity a rychlosti hromadné dopravy, - oddělení jednotlivých druhů dopravy křížením, zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, - překonání přírodních překážek (členitý terén, vodní toky), - skladování výrobků a hmot (využití vhodného horninového prostředí pro skladování plynů a ropy), - ochrana krajiny, přírody a zvýšení kvality životního prostředí na povrchu. Mnohé z výše uvedených důvodů se vyznačují ekologickým přínosem (nezabírají zemědělskou půdu, lesy, snižují znečištění, hluk, vibrace, úspora energie apod.). Podzemní díla jsou často situována do míst, kde působí negativní přírodní prostředí (agresivní podzemní voda, deformace hornin, tlaky), vliv vlastního provozu v podzemním díle a časový faktor. To může způsobit: - porušení stability podzemního díla, - zhoršení až kolaps izolačních vlastností podzemního díla. Na tyto procesy je nutno reagovat pravidelně prováděným monitoringem a diagnostikou poruch podzemních konstrukcí, projektováním údržby, 1

2 rekonstrukcí a včasnou realizací těchto opatření (injektáže, izolace, kotvení, stříkané betony, bezpečnostní prvky apod.). Špatná údržba zvětšuje rizika, která jsou spojena s vlastním provozem podzemních staveb, jako např. dopravní nehody, požár, exploze apod. Zároveň jsou podzemní stavby velmi citlivým místem pro selhání technologií, vůči sabotáži či teroristickému útoku s možným následkem ohrožením života a zdraví velkého množství obyvatelstva a narušením infrastruktury města. Např. podzemní stavby, zvláště liniového charakteru, se dají zneužít k distribuci (rozšíření) nebezpečných chemických a biologických látek na velké území města. Rovněž tak výbuch plynu v kolektoru může mít za následek synergický efekt, např. vykolejení soupravy metra apod. Výše uvedené skutečnosti byly důvodem ke stanovení následujících cílů, které byly i součástí t.č. předložené disertační práce na VŠB TU Ostrava: 1. předložit stručný přehled o historických etapách vývoje podzemního stavitelství, rozdělit podzemní stavby podle různých kritérií, určit přínos a problémy těchto staveb, 2. stanovit rizika spojená s existencí a provozem podzemních staveb včetně analýzy hrozeb a následků a to ve vazbě na kritickou infrastrukturu, 3. po provedené kategorizaci rizik na: - rizika spojená s existencí podzemních staveb, - rizika spojená s provozem podzemních staveb, - rizika spojená s lidským selháním, najít způsoby (dle možností finančních, technických či experimentálních) jejich snížení, či snížení dopadů a následků a) navrhnout a otestovat bezdotykovou termografii jako nástroj pro identifikaci poruch ostění, tím zdůvodnit opravu či rekonstrukci podzemní stavby, b) prověřit systémy aerosolového hašení se zaměřením na aplikaci těchto systémů na likvidaci požáru u liniových energetických podzemních staveb (kolektory), c) v kategorizaci rizik lidského selhání testovat zneužití struktury podzemních staveb k šíření chemické otravné látky do městské aglomerace či v jejích prostorách (např. metro). 2. PODZEMNÍ STAVBY 2.1. Historické mezníky rozvoje podzemního stavitelství V této části kapitoly uvádíme heslovitým způsobem přehled o historickém vývoji podzemního stavitelství. Stavitel příroda, jeskyně, podzemní chodby. 2

3 Římané využití tzv. ohňové techniky při budování štol, vodovodů, tunelů. Starověk středověk stagnace technického rozvoje, stavby ochranného charakteru, např. únikové chodby z hradů a klášterů, provádění podzemních děl je namáhavé a zdlouhavé, použití želízek a mlátek (klín a kladivo) později symbol havířského znaku, kombinace ohňové techniky s technikou bobtnání klínu. Novověk (pol. 17. stol.) nová epocha tunelování spojená s vynálezem střelného prachu, výstavba průplavu ve Francii, průmyslové tunely jsou doposud budovány v pevných skalních horninách. 19. stol. rozmach tunelového stavitelství, výstavba evropské železniční sítě, ve 2. pol. stol. epocha výstavby alpských tunelů, vývoj tunelářských metod, ve Francii poprvé ražen tunel v horninách nesoudržných v písčité půdě, první ražení v rozbředlých horninách městský tunel pod Temží. Povznesení tunelářství na samostatný inženýrský obor. Historické pořadí tunelů: tunely průplavní, železniční tunely, tunely podzemní dráhy, silniční tunely (tunel pod řekou Hudson, New York 1927, Holanův tunel), podmořské tunely stol. epocha podzemní městské rychlodráhy metro, Londýn 1863, spojení dvou londýnských nádraží, následuje Glasgow, Budapešť, Boston. 20. stol. epocha podzemního vedení inženýrských sítí kolektory. 2. pol. 20. stol. vznik multidisciplinární specializace stavebně-inženýrské činnosti podzemní stavitelství, umisťování podzemních děl pod historickou zástavbou velkých měst vyžaduje komplexní přístup. 21. stol. podzemní stavby čtvrtá dimenze města (viz. motto 33. Světového kongresu tunelářů, Praha, květen 2007) Možné dělení podzemních staveb 1. podle dispozičního uspořádání, 2. podle účelu použití, 3. podle způsobu výstavby, 4. podle časového vzniku. ad 1.) podle dispozičního uspořádání: a) liniové stavby (řádově převládá délka proti šířce a výšce), aa) štoly (příčný průřez do 16 m 2 ), ab) tunely (příčný průřez nad 16 m 2 ). b) šachty (zpravidla spojení podzemí s povrchem), c) stavby halové kaverny (všechny tři rozměry řádově stejné), d) jámy (otevřené výkopy). ad 2.) podle účelu použití: a) liniové podzemní stavby dopravní - železniční, 3

4 - silniční, - pro pěší, - metro, podzemní městská dráha, - průplavní a plavební. b) liniové podzemní stavby vodohospodářské - vodovodní štoly, přivaděče, - kanalizace, - retenční tunely. c) liniové podzemní stavby energetické - telekomunikační, - kabelové, - parovody, horkovody, - sdružené kolektory. d) halové podzemní stavby - podzemní garáže, - hydrocentrály, - energetické zásobníky na ropu, zemní plyn, - sportovní a kulturní objekty, - vodojemy, čističky odpadních vod, - ochranné, - halové podchody, - sklady potravin, - podzemní města. e) šachty - větrací, - pomocné, - energetické, - přístupové, - dopravní. ad. 3) podle způsobu výstavby: a) ražené stavby (bez odstranění nadloží), b) hloubené stavby (v otevřené jámě, po jejich vybudování zásyp), c) kombinované stavby (částečně ražené, částečně hloubené). ad. 4) podle časového vzniku: a) historické podzemní stavby, b) novodobé podzemní stavby ( stol.). 3. PODZEMNÍ STAVBY A KRITICKÁ INFRASTRUKTURA Kritická infrastruktura je subsystémem, na kterém závisejí další systémy nezbytné pro fungování státu a společnosti. Evropská komise ve svém materiálu Green Paper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection 2005 stanovila seznam sektorů kritické infrastruktury: 4

5 A energetika, B informační a komunikační technologie, C voda, D potraviny, E zdravotnictví, F finanční služby, G státnictví, H civilní správa, I doprava, J chemický a jaderný průmysl, K vesmír a výzkum. Prostor pod povrchem terénu (vedle těžby surovin) umožňuje umístit řadu činností, které lze jen obtížně umístit a provozovat na povrchu, ať již z technických, environmentálních či ekonomických důvodů. Vznikají tak podzemní stavby, které mají své nezastupitelné místo v některých systémech kritické infrastruktury. Liniové podzemní stavby dopravní, tj. silniční a železniční tunely, metro, jsou součástí dopravní sítě (sektor doprava). Liniové podzemní stavby vodohospodářské, tj. vodovodní štoly a přivaděče, kanalizace, jsou součástí rozvodné a kanalizační soustavy (sektor voda). Liniové podzemní stavby energetické, tj. sdružené kolektory, jsou součástí rozvodné elektrizační soustavy, soustavy ostatních médií a komunikačních sítí (sektor voda, energetika, informační a komunikační technologie). Rovněž tak halové podzemní stavby, tj. např. zásobníky na ropu a zemní plyn, úložiště jaderných odpadů, vodovody, ochranné stavby, sklady potravin, halové podchody, mohou být součástí rozvodné soustavy, logistiky, státní a veřejné správy (sektor energetika, voda, potraviny, chemický a jaderný průmysl). Z výše uvedeného je patrno, že řada typů podzemních staveb jsou dílčími subsystémy kritické infrastruktury. Jsou velmi citlivým místem, viz. úvod a proto je důležité znát zranitelnost těchto subsystémů Rizika zaváděná podzemními stavbami do systému kritické infrastruktury Negativní faktory přírodního prostředí, ve kterém je podzemní stavba situována, faktory časové, faktory provozně technologické a řada dalších, přiřazuje podzemní stavbě určitý stupeň rizika. Toto si uvědomila i Bezpečnostní rada státu a přijala usnesení v roce 2005 č. 69 o zajištění dozoru nad podzemními stavbami a prověření jejich technického stavu. V této kapitole je popsáno několik možných přístupů k rizikům spojených s existencí a provozem podzemních staveb. Určili jsme rizika spojená s: - existencí podzemní stavby, - provozem podzemní stavby, - lidským selháním uživatelů, provozovatelů a lidských bytostí. Další zvolený přístup je výběr z množin hrozeb, které ohrožují podzemní stavby jako celek, a na ty, které naopak nemají vliv na jejich bezpečnost a které jen na určitý specifický typ stavby. 5

6 V neposlední řadě je možný a námi popsaný způsob vyhledání a identifikace iniciačních událostí mající dopad na tzv. TOP událost, spojenou s obrovskými následky vůči podzemní stavbě a následně kritické infrastruktuře Stanovení rizik spojených s existencí, provozem podzemní stavby včetně lidského selhání Níže jsou uvedena nejvýznamnější rizika spojená s podzemními stavbami a to v rozdělení: rizika spojená a) s existencí podzemní stavby, b) s provozem podzemní stavby, c) s lidským selháním uživatelů, provozovatelů podzemní stavby. a) Rizika spojená s existencí podzemní stavby Jedná se o propad a zával. Následují některé faktory zvyšující tato rizika: - vliv podzemní vody (její chemické vlastnosti, teplota, rychlost proudění, její vliv na horninu, tj. vyluhování, zvodnění, bobtnání; její agresivita, tj. kyselost, obsah horninových látek, síranů, sulfanů, volná kyselina uhličitá apod.), - vlastní váha ostění, - horninový tlak (svislý, boční, tlak na dno výruby, podélný), - zatížení budovami a stavebními objekty na povrchu, - dlouhodobá technologická zatížení podzemní stavby, - zatížení vyvolaná provozem na povrchu, - seismické účinky, - podzemní plyny, - podzemní teplota. b) Rizika spojená s provozem podzemní stavby b1) u liniové podzemní stavby dopravní je riziko, že dojde k - poruše vozidla, soupravy, - dopravní nehodě s věcnou škodou, - dopravní nehodě se zraněním, - dopravní nehodě se smrtelným zraněním, - vzniku požáru lokálního, - vzniku požáru velkého rozsahu, - otravě osob kouřem a toxickými produkty, - výbuchu (explozivní hoření, detonace), - destrukci stavebních konstrukcí (zřícení konstrukcí), - zasypání a zavalení, - udušení uvězněných osob, - úrazu elektrickým proudem, - opaření a popálení, - zatopení, 6

7 - znečištění životního prostředí, - úniku toxických látek. b2) u liniové podzemní stavby vodohospodářské je riziko, že dojde k - znečištění, zamoření, otravě média, - prasknutí a uvolnění média do životního prostředí, nákaze, epidemii, - utonutí. b3) u liniové podzemní stavby energetické je riziko, že dojde k - požáru, - požáru s explozí, - ztrátě informačních a komunikačních systémů, - úniku médií z poškozených rozvodů, - destrukci stavebních konstrukcí (zřícení konstrukcí), - zasypání a zavalení, - úrazu el. proudem, - opaření a popálení, - zatopení, - kontaminaci ovzduší z větracích šachet. b4) u halových podzemních staveb je riziko, že dojde k - požáru, - požáru velkého rozsahu, - výbuchu, - destrukci stavebních konstrukcí (zřícení konstrukcí), - zasypání a zavalení, - udušení uvězněných osob, - otravě kouřem, toxickými produkty, - znečištění životního prostředí. c) Rizika spojená s lidským selháním Selhání lidského faktoru ať neúmyslné či úmyslné, kriminální čin či teroristický čin skýtá riziko, že dojde k - porušení pravidel bezpečnosti práce, technických předpisů, provozních řádů, - porušení zákonů, - občanským nepokojům, obsazení portálů, znepřístupnění vstupů, - krádeži, přepadení, vraždě, - umístění výbušniny, aktivizaci, výbuchu, - aplikaci výbušniny s kontaminantem, - sabotáži na systému, - aplikaci chemických a biologických zbraní Výběr hrozeb ohrožující podzemní stavby dle typů 7

8 Další možný zvolený pohled je výběr z množiny hrozeb, které hrozby ohrožují podzemní stavby jako celek, které naopak nemají vliv na jejich bezpečnost a které jen na určitý specifický typ stavby, viz. následující tabulka. Tab. č. 1: Návrh přiřazení typů podzemních staveb vůči hrozbám Typ podzemní stavby a ) Hrozba M. K. T. KAN. HAL. Vichřice, větrná smršť Silné mrazy, námrazy, náledí - - +? b) - Vedra, sucha Záplavy, povodně Zvláštní povodeň Epidemie, pandemie Nákaza zvířat Destrukce stavby z technických příčin Požár + + +? + Únik nebezpečných látek Zhroucení komunikačních systémů ? Rozsáhlé poruchy energetických sítí Exploze, výbuch Kombinovaná havárie v dopravě Občanské nepokoje Sabotáže, terorismus, kriminální činnost a ) M metro, K kolektor, T tunely silniční a železniční, KAN kanalizace, HAL halové stavby b ) + ano, - ne,? za určitých specifických podmínek Ze závěrů provedené analýzy, které jsou uvedeny v tabulce č. 2 vyplývá, že obecně všechny typy podzemních staveb jsou ohroženy: - záplavami, povodněmi, - zvláštní povodní, - explozí, výbuchem, - destrukcí konstrukce (technické příčiny), - kriminálním činem, sabotáží, terorismem, - požárem, 8

9 - únikem nebezpečných látek. Ohrozit by je neměla: - vichřice, smršť, - vedra, sucha, - epidemie, pandemie, - nákaza zvířat. Ostatní hrozby působí jen na určitý typ podzemní stavby, např. bezpečnost v silničních tunelech mohou ovlivnit silné mrazy, náledí, námrazy apod. Naopak hrozby, které neohrožují v podstatě bezpečnost podzemní stavby viz. epidemie, pandemie, může provoz v podzemní stavbě metru působit ve prospěch důsledků této hrozby Identifikace iniciační události Další možný přístup je stanovení tzv. TOP (hlavní, vrcholové) události (analýza stromem poruch FTA, stromem nebezpečí HTA) a identifikace iniciační události. V případě podzemní stavby jsme rozdělili iniciační události na vnitřní, a tu na iniciační událost spojenou se stavební částí podzemní stavby a z části technologické (provozní). Obdobně jsme rozdělili vnější iniciační událost na událost způsobenou lidským faktorem (činitelem) a přírodními vlivy. Dále předpokládáme ve většině případů tzv. domino efekt, takže dále dělíme iniciační události na primární, sekundární, terciární, atd. a vzájemnou kombinaci vnitřních a vnějších iniciačních událostí. Příklad, kdy se na TOP události požáru v liniové podzemní stavbě dopravní mohou podílet jak iniciační události vnitřní, tak vnější, je uvedena v tab. č. 3. Samozřejmě požár v tomto typu podzemní stavby může vzniknout snadněji i bez vnější iniciační události, rovněž tak zavalení tubusu může být TOP událost způsobená např. dopravní nehodou spojenou s explozí (cisterna) apod. Pro výběr TOP události pro jednoduchý typ podzemní stavby mohou sloužit výsledky uvedené v tab. č. 2. Hodnotu (pravděpodobnost) jednotlivých iniciačních událostí lze stanovit maticí hodnot, zkušeností odborníků, zpracováním statistických dat apod. 9

10 Tab. č. 2: Příklad vzájemných kombinací iniciačních událostí způsobující TOP událost požár v liniové podzemní stavbě dopravní TOP událost Vnitřní iniciační událost Vnější iniciační událost Požár Provoz (primár.) Dopravní nehoda Provoz (sekund.) Rychlá jízda Stavební část (primár.) Zavalení tubusu Zavalení tubusu Zavalení portálu Zavalení portálu Přírodní vliv (primár.) Posun horninového masivu Horninový tlak, voda Sesuv horniny, zemin, zřícení skal Lavina Přírodní vliv (sekund.) Tektonická činnost Přívalové deště, zvětrání zemin, tlak podzemních vod, teplotní roztažnost hornin Velké množství sněhu, prudké tání, mráz Lidský (primár.) faktor Chyba seismického průzkumu Chyba geologického a hydrogeologického průzkumu, špatná projekce, špatná údržba, špatný tvar svahu, nedostatečné odvodnění, vegetace V některých případech může být vnější iniciační událost i technického charakteru, způsobená nejen přírodními vlivy či selháním lidského činitele, tj. např. prasknutí vodovodního přivaděče v blízkosti liniové podzemní energetické stavby, viz. tab. č

11 Tab. č. 3: Příklad vzájemných kombinací iniciačních událostí způsobující TOP událost zatopení v liniové podzemní stavbě energetické TOP událost Vnitřní iniciační událost Vnější iniciační událost Zatopení podzemní stavby Provoz (primár.) Ztráta funkčnosti větrací šachty Provoz (sekund.) Stavební část (primár.) Provalení počvy Přírodní vliv (primár.) Povodňová vlna Tlak podzemní vody Přírodní vliv (sekund.) Přívalové deště, dlouhotrvající deště, déšť + tání sněhu, protržení hrází a), ucpání koryta řeky Prasknutí vodovodního přivaděče a) a) jedná se o iniciační událost vnější ale spíše technického charakteru Lidský faktor (primár.) Špatný projekt inundační území Špatná kontrola ze strany MZE Špatná práce Povodí Únava materiálu a), špatná údržba, koroze Navržený postup analýzy ohrožení podzemních staveb a ohrožení podzemní stavbou je zmodifikovaný (hybridní) přístup několika osvědčených metodik a specifického postavení podzemních staveb. Analytickým propojením námi vybraných rizik, hrozeb a stanovením a ohodnocením iniciačních událostí, lze provést velmi rychlou bezpečnostní analýzu podzemních staveb tak, jak je to uloženo Českému báňskému úřadu Bezpečnostní radou státu č. 69/ PŘÍKLAD POUŽITÍ NEKONTAKTNÍ TERMOGRAFIE PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V PODZEMNÍCH STAVBÁCH ŠTOLÁCH, TUNELECH, KOLEKTORECH Nekontaktní měření teploty pro stanovení rozložení teplotních polí na povrchu různých těles má dnes široké využití a to včetně stavebnictví. Měřením získaný termogram je kromě rozložení povrchových teplot i nositelem informace o vnitřním stavu objektu (ovlivňujícím tvorbu tepelné energie), struktuře (ovlivňující mechanismus šíření tepla) a povrchových vlastnostech (ovlivňujících schopnost vyzařování infračerveného záření). Výsledky a jejich odborné zpracování umožní identifikaci např. konkrétních prasklin, poréznost, suchý a mokrý povrch apod. a tím i snížení pevnosti materiálu ostění vlivem agresivního prostředí, ve kterém 11

12 se tyto stavby nacházejí, a to včetně role času (průměrný věk podzemních objektů v ČR i ve světě dosahuje roků a více). Právě faktor času jsme zvolili pro výběr monitorovaných subjektů. Jedná se o: - Rudolfovu štolu, 16. století, - Ještědský kamenný železniční tunel, 19. století, - sdružený kolektor trasa CIA, století. Měřením jsme získali termografické snímky - mapy (obr. č. 1), které vypovídaly o poruchách v ostění, jako jsou praskliny, netěsnosti, vlhkost, rosení stavebního materiálu, přítomnost jiného prostředí na rubu ostění (např. kaverny) apod. Můžeme konstatovat, že měření prokázalo praktické využití nekontaktní termografie jako rychlé monitoringové metody pro základní a prvotní zjištění stavu konstrukce podzemní stavby. Toto může využít inspekce Českého báňského úřadu ke zpracování zprávy o stavu podzemních staveb a objektů na území České republiky. Obr. č. 1: Termografické snímky výjezdové části ještědského tunelu [zdroj: vlastní] 5. AEROSOLOVÁ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ GABAR A FIRE JACK JAKO POTENCIONÁLNÍ SYSTÉMY LIKVIDACE POŽÁRU V PODZEMNÍCH STAVBÁCH Aerosolový způsob hašení patří mezi nové technologie a dle našeho názoru je to jeden ze způsobů hašení v podzemních stavbách (cíl disertační práce 3b), hlavně ve sdružených kolektorech. Vedle charakteristiky aerosolového systému jsou v práci uvedeny experimenty získané údaje o teplotním průběhu vývinu aerosolu, jeho velikosti, koncentraci a rychlosti sedimentace, složení sedimentu, jeho korozívním vlivu a v neposlední řadě provedení hasicího experimentu v tunelu v přítomnosti vzorku z množiny kabelů, které jsou umístěny v podzemních stavbách Prahy. Porovnání získaných výsledků mezi systémy GABAR a FIRE JACK BR-1 je uvedeno v tab. č

13 Tab. č. 4: Porovnání aerosolových systémů GABAR a BR-1 v některých vybraných parametrech (vlastnostech) Parametr (vlastnost) GABAR (Proteco, a. s., Teplice) FIRE JACK BR-1 (BESYCO, spol. s r.o., Praha) Hmotnost testované palivové slože (g) (2 generátory BR-1) Hustota palivové slože 1,13 1,37 (g/cm 3 ) Složení palivové slože dusičnan draselný chloristan draselný polyvinylbutyrát polyvinylamin formaldehydová pryskyřice dibutylftalát dusičnan draselný dikyandiamid kyselina ftalová formaldehydová pryskyřice Maximální koncentrace uvolněného CO (ppm) Maximální koncentrace dalších toxických látek (ppm) Velikost uvolněného aerosolu (nm) Množství částic v aerosolu v jednotce (cm 3 ) Rychlost sedimentace aerosolu Složení sedimentu (hlavní složky) Korozívní vliv sedimentu - aerosolu ,0 80,7 ppm HCN >200 ppm NH (0 31 min.) (0 49 min.) 2x10 8 2x10 4 3x ,5x10 3 (0 31 min.) (0 49 min.) 7x10-5 m.s -1 2,2x10-5 m.s -1 KCl, K 2 CO 3 železo hliník mosaz měď K 2 CO 3, KOCN železo hliník mosaz měď zinek anticoro Na základě výsledků řady experimentů, byl navržen hasící efekt aerosolu a to jak homogenní inhibice (chemická reakce radikálů či iontů), tak i heterogenní (odebrání části energie z aktivních radikálů hoření na velkých površích hasicího aerosolu) a snížení rychlosti difúze vzduchu ke zdroji požáru v důsledku vysoké objemové koncentrace aerosolu (viz. kap disertační práce). Zároveň musíme připustit i zřeďovací efekt (inertizaci) CO 2 a odebrání energie ze systému endotermní reakcí. Hasící účinky lze zabezpečit pouze udržením trvalé koncentrace aerosolu v prostoru požáru (což u podzemních staveb je technicky 1 množství palivové slože připadající na m 3 experimentální místnosti je u GABARu 39 g a BR-1 49 g 13

14 reálné), a to po celou dobu, než klesne teplota pod bod vznícení. Zároveň vzniklá atmosféra je ale vysoce riziková ze zdravotního hlediska. Větší hasící účinnosti aerosolu se docílí v iniciační fázi požáru. 6. PŘÍKLAD ZNEUŽITÍ PODZEMNÍ STAVBY K ŠÍŘENÍ OTRAVNÉ LÁTKY DO MĚSTSKÉ AGLOMERACE Jak bylo uvedeno v úvodu, liniové podzemní stavby se dají zneužít k distribuci nebezpečných otravných látek do městské aglomerace. a) výběr otravné látky a lokality ke zneužití Jako látku, kterou jsme vybrali jako látku určenou ke zneužití, je sarin, tj. nervově paralytická látka, která je zahrnuta do kategorie chemických zbraní. Tyto látky obecně jsou organické sloučeniny fosforu, které se vyznačují vysokou toxicitou vůči savcům, rychlým nástupem účinku a průnikem do organismu všemi branami vstupu. Důvody, proč byl vybrán sarin: - relativně snadná příprava z dostupných surovin (CH 3 Cl, AlCl 3, PCl 3, NaF, SbF 3, 2-propanol), - vyšší tenze par oproti ostatním nervově paralytickým látkám (385,7 Pa, 25 ), - mírný zápach, - latentní účinek. Dále jsme se zabývali, ve které lokalitě sarin zneužít, kdy a jaký volit způsob uvolnění sarinu do ovzduší. Bylo vybráno Staroměstské náměstí v čase chodu Orloje a způsob uvolnění látky rozlitím či zneužitím ústí podzemních staveb pod povrchem náměstí. V práci byly vytvořeny a graficky ilustrovány závislosti odparu sarinu na rychlosti větru, teplotě a ploše. Pro další testy a to v aerodynamickém tunelu či metodou in situ bylo nutné najít látku splňující alespoň dílčím rozsahem následující kritéria: a) obdobné fyzikálně chemické vlastnosti, b) snadná detekce (včetně subjektivní reakce experimentátorů na vůni či zápach), c) únosná toxicita a bezpečnost práce s touto látkou, d) dostupnost (dodávka, cena). Vycházeli jsme ze skutečnosti, že sarin a i ostatní nervově paralytické látky jsou estery, i když centrální atom je v těchto případech fosfor. Proto jsme se zaměřili rovněž na estery ale na uhlovodíkové bázi a to na estery od kyseliny octové. Srovnáním základních fyzikálních vlastností (b.v., tenze par) se sarinem nás vedlo k rozhodnutí pro pentylacetát. Publikovaná závislost kinematické a dynamické viskozity a koeficientu difúze na teplotě však není v optimální korespondenci a proto jsme museli provést korelační grafické srovnání. 14

15 b) fyzikální modelování šíření nebezpečných látek (substituent sarinu, propan, aerosol) na Staroměstském náměstí a v jeho okolí Většina činnosti lidstva (i ta záporná) probíhá na zemském povrchu obklopeným tzv. mezní vrstvou atmosféry (MVA). Nad MVA se nachází oblast volné atmosféry, spodní část MVA se nazývá přízemní podvrstva. Metody popisu proudění v MVA a tím i šíření nebezpečné látky jsou: - matematické modelování, - fyzikální modelování, - přímé měření v terénu ( in situ ). Matematické modelování spočívá v numerickém řešení pohybových rovnic (nelineární parciální diferenciální rovnice). Tato metoda je doposud využívána především v případech s jednoduchou geometrií rovinný, resp. mírně zvlněný terén. Pro případy složitější, např. pro modelování území s velkou hustotou staveb (centrum měst), je užívána metoda, která je označována jako fyzikální modelování. Tato metoda spočívá v analogii mezi prouděním v okolí zemského povrchu a prouděním u stěny ve speciálním aerodynamickém tunelu. Základem je vytvořit vhodný geometricky podobný model tvořící stěnu tunelu. Jako základ pro model Staroměstského náměstí jsme použili 45 základních domů a paláců první linie. Byly to detailní repliky (kde poslední politura nebyla provedena) od firmy STF Praha; zbývající část zástavby v rozsahu obr. č. 2 byla vyrobena z tvrzeného polypropylenu s nátěrem fasádní barvy. Vše v měřítku 1:160. Celkový model byl následně umístěn v aerodynamickém tunelu Ústavu termomechaniky Akademie věd České republiky v Novém Kníně. 15

16 Obr. č. 2: Model Staroměstského náměstí v aerodynamickém tunelu [zdroj: vlastní] Modelovali jsme šíření substituentu za sarin, pentylacetát, inertní propan a aerosol CO 2 + glycerin. V rámci Staroměstského náměstí jsme vybrali následující čtyři územní body, které při našem modelování sloužily jako zdroj (místo), kde dochází k uvolnění substituentu (inertu, aerosolu), do MVA. Jedná se o zdroj: - před radniční věží (Radnice), - na Malém náměstí před restaurací U Princů, - v ústí Pařížské ulice na Staroměstské náměstí, - vedle sousoší J. Husa. Zdroj bodový otvor o průměru 0,4 cm na úrovni povrchu modelu v případě propanu a aerosolu, mikromiska (velikost 1,5x1,5 cm) pro odpar pentylacetátu. Na základě meteorologických údajů převažujících proudění v Praze 1 jsme zvolili následující směry větrů: 16

17 - severozápadní, - západoseverozápadní, - západní, - jihozápadní. Příklad výsledku fyzikálního modelování rozložení horizontálních koncentrací pentylacetátu a propanu při západním větru z jednoho vybraného místa (zdroje) v lokalitě Staroměstské náměstí je patrný z obr. č. 3. Porovnáním rozsahu koncentračních polí pentylacetátu a propanu vidíme patrný rozdíl. Jeden z hlavních důvodů je, že pentylacetát je tzv. aktivní příměsí, váže se (sorpce) na povrchy dna modelu, ale hlavně na stěny (plochy) objektů zástavby (viz. vertikální profil, či vizualizace proudění, kap disertační práce). Propan je na rozdíl od pentylacetátu tzv. pasivní příměsí. Podle bezrozměrných koncentrací získaných měřením s propanem považujeme získané výsledky jako nejhorší možnou variantu šíření nebezpečné látky v dané lokalitě. Obr. č. 3: Horizontální rozložení koncentrací pentylacetátu a propanu, místo zdroje před radniční věží Modelováním bylo stanoveno místo uvolnění kontaminantu v rámci náměstí a směr větru, kdy dojde k zamoření celého prostoru Staroměstského náměstí. Prokázalo se rovněž vzlínání látky do vyšších výšek budov než v centru náměstí (vertikální koncentrační profil). Experimentální výsledky z aerodynamického tunelu byly převedeny do formátu MS Excel kompatibilního s geografickými informačními systémy (GIS) a poskytnuty Ministerstvu vnitra ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. 17

18 7. PŘÍKLAD ZNEUŽITÍ LINIOVÉ PODZEMNÍ STAVBY DOPRAVNÍ (PRAŽSKÉ METRO) K ŠÍŘENÍ OTRAVNÉ LÁTKY Pražské metro je významným dopravním uzlem s velkou koncentrací osob, které může být místem potencionálně ohroženým ke zneužití bojovými otravnými látkami v důsledku kriminálního či teroristického činu. Z těchto důvodů se MV GŘ HZS ČR touto problematikou intenzivně zabývá. Resort Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ve spolupráci s resortem Českého báňského úřadu se zaměřil na dílčí problematiku a to na kontaminaci prostor metra a šíření kontaminantu v jeho prostorech. Toto jsme řešili experimentem in situ, tj. uvolněním substituentu otravné látky sarinu (pentylacetát) v prostorech přestupní stanice metra Muzeum C a A. Uvolnění látky proběhlo na nástupišti stanice Muzeum C za provozu a bez provozu vlakových souprav za zimního větrání (přívod vzduchu do mezistaničních prostor, odvod vzduchu ze stanice výduchovou šachtou). Rychlostní a koncentrační gradient byl zjišťován v 7 měřících místech (nástupiště, eskalátory, chodby, vestibul), rovněž byla měřena koncentrace u výduchu a ve vlakových soupravách. Výsledky šíření byly zpracovány, ale podléhají režimu zvláštní skutečnosti. Vedle výsledků vlastních experimentů, disertační práce obsahuje popis systémů pražského metra (např. způsob větrání, rozměry stanic, typy vlakových souprav, obrat cestujících, časové intervaly pohybu cestujících apod.) a výčet faktorů ovlivňujících reálné působení otravné látky: - prostorové uspořádání stanice, - prostupnost východů ze stanic, - intenzita a směr proudění ve stanici, - intenzita a směr přívodu vzduchu z větracích šachet, - typ soupravy metra, - grafikon provozu souprav metra, - množství rozšířené otravné látky, - toxicita otravné látky, - způsob rozšíření otravné látky (odpar aerosol, tlakově výbuch), - místo, kde došlo k rozšíření otravné látky, - chemické a fyzikální vlastnosti otravné látky, - sorpce a kondenzace otravné látky na stavebním materiálu obkladu stanic (mramor, eloxovaný hliník), - sorpce otravné látky na oděvy a vlasy cestujících a jejich zpětná desorpce, - chemická stálost otravné látky, - teplota, tlak, vlhkost vzduchu ve stanici a mimo stanici, - koncentrační rozložení (hustota, obrat) cestujících v prostorách stanice, - demografické rozložení cestujících v prostorách stanice, 18

19 - fyzické parametry cestujících (hmotnost, výška) v prostorách stanice, - psychologické parametry cestujících schopnost reagovat na událost, - davová psychóza sugesce, panika, - čas identifikace vzniklého problému ve stanici, - profesionální přístup dispečera stanice a složek IZS, - čas k přivolání pomoci a předání kvalifikovaných informací (identifikace otravné látky), - poměrné zdržení evakuace, dekontaminace, lékařská první pomoc u postižených cestujících. Pro zajímavost uvádíme i jedno z možných schémat propojení vytipovaných faktorů do vzájemných vazeb. 8. ZÁVĚR Bez využití podzemních prostor nelze řešit některá dopravní a infrastrukturální potřeby rozvoje řady městských aglomerací. Podzemní stavby musejí však odolávat negativním vlivům přírodního prostředí, jsou ovlivněny provozem, jsou citlivým místem pro selhání technologií a vůči sabotážím či teroristickému útoku. Toto násobí ještě skutečnost, že podzemní stavby se většinou nacházejí pod městy s velkou hustotou obyvatelstva a proto by mohla provozní nehoda vedle značných materiálních škod ohrozit zdraví a životy osob. Toto si uvědomila Bezpečnostní rada státu a svým usnesením č. 69 z vyjádřila podporu vůči státnímu dozorování podzemních staveb a objektů Českým báňským úřadem. Návazně bylo uloženo vypracovat návrh novely zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, která by legislativně upravila zabezpečení státního odborného dozoru při provozování podzemních staveb a objektů, včetně zabezpečení báňské záchranné služby pro tyto stavby. Vládní návrh novely zákona č. 61/1988 Sb., byl již předložen Parlamentu ČR (sněmovní tisk č. 225). V den dopsání tohoto příspěvku má návrh novely před projednáním v Hospodářském výboru Parlamentu. 19

20 20

Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr.Hana Kubátová Ph.D.

Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr.Hana Kubátová Ph.D. Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr.Hana Kubátová Ph.D. Experiment, ze kterého prezentace vychází, se prováděl pro potřebu vzniku listu ZZS HMP k typové činnosti

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 13 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STŘÍBRO Obec / město Zdroj mimořádné

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SUŠICE

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SUŠICE PŘÍLOHA 14 Počet listů : 5 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SUŠICE Obec / město Zdroj mimořádné

Více

Ing. Kamil Podzemský, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., M.B.A. Ing. Petr Šarboch. Monitoring podzemních objektů v etapě užívání.

Ing. Kamil Podzemský, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., M.B.A. Ing. Petr Šarboch. Monitoring podzemních objektů v etapě užívání. Ing. Kamil Podzemský, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., M.B.A. Ing. Petr Šarboch Monitoring podzemních objektů v etapě užívání Úvod Novelou zákona č.61/1988 Sb. (ve znění zákona č.376/2007

Více

Průzkum rizika havárií podzemních staveb

Průzkum rizika havárií podzemních staveb Průzkum rizika havárií podzemních staveb Autor: Jan Pruška, ČVUT v Praze Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu Centrum

Více

Ohrožení výjezdových skupin sekundární kontaminací

Ohrožení výjezdových skupin sekundární kontaminací Ohrožení výjezdových skupin sekundární kontaminací Kliknutím lze upravit styl předlohy. Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr. Hana Kubátová Ph.D. {479630B6-2EF2-470D-9DBF-A5E159D9107A}

Více

Ing. Jaroslav Slezák Doc. Karel Klouda. STČ 13/IZS list zdravotnické záchranné služby Kliknutím lze upravit styl předlohy. hl. m.

Ing. Jaroslav Slezák Doc. Karel Klouda. STČ 13/IZS list zdravotnické záchranné služby Kliknutím lze upravit styl předlohy. hl. m. Ing. Jaroslav Slezák Doc. Karel Klouda STČ 13/IZS list zdravotnické záchranné služby Kliknutím lze upravit styl předlohy. hl. m. prahy Hasičský záchranný sbor ČR Dopravní podnik hl. m. Prahy Zdravotnická

Více

Základní dělení mimořádných událostí

Základní dělení mimořádných událostí Základní dělení mimořádných událostí Mimořádná událost Krizová situace Základní dělení mimořádných událostí Základní dělení přírodních mimořádných událostí Základní dělení antropogenních mimořádných události

Více

Praktická stránka přípravy města na adaptaci. (příklad -Hradec Králové)

Praktická stránka přípravy města na adaptaci. (příklad -Hradec Králové) Praktická stránka přípravy města na adaptaci a Evropské fondy (příklad -Hradec Králové) doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. Vysoká škola regionálního rozvoje Typy

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 3 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HORAŽĎOVICE Obec / město Zdroj

Více

HAVÁRIE PŘI RAŽBĚ KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE

HAVÁRIE PŘI RAŽBĚ KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geotechniky Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. HAVÁRIE PŘI RAŽBĚ KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE TD 3-11/2010 CTA ITA/AITES Přehled devíti očividných neúspěchů podzemního

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice RADON - CHARAKTERISTIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. --- Základy bezpečnostní politiky --- Základy bezpečnostní politiky --- Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Sjednocení terminologie 1) Nebezpečí 2) Ohrožení x hrozba 3) Riziko Nebezpečí Nebezpečí

Více

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Byl sestaven zjednodušený matematický model pro dvojrozměrné (2D) simulace

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Jiří Pospíšil, Miroslav Jícha pospisil.j@fme.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický

Více

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Úvod Oblast ochrany se postupně vyvíjí Nejčastěji vloupání do objektů, jejich narušení nebo vandalismus Použité pojmy

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Rizika v HK Bezpečnostní rizika se vyskytují v sociální, ekonomické,

Více

Modul 1 - Úvod do problematiky krizového řízení se zaměřením na oblast ve zdravotnictví

Modul 1 - Úvod do problematiky krizového řízení se zaměřením na oblast ve zdravotnictví Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 1 - Úvod do problematiky krizového řízení se zaměřením na oblast ve zdravotnictví Mgr. Tomáš Fröhlich prosinec 2014 Základní struktura

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení biodeteriogenů Biokoroze stavebních materiálů Vznik a

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11.

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. 2011 Ing. Petr Bebčák, Ph.D. K.B.K. fire, s.r.o. Ostrava VŠB TU Ostrava

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství Nebezpečné látky 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

Kolektory Praha a.s.

Kolektory Praha a.s. Kolektory Praha a.s. Kolektorizace inženýrských sítí proč kolektorizace inženýrských sítí (na sídlištích, v centrech měst) kolektory v evropských městech (Londýn 1863, Curych 1927, Berlín 1928 atd.) kolektory

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro čisté provozy operačních sálů

Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro čisté provozy operačních sálů SNEH ČLS JEP 23. září 2014 XXI. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

Autor: Ing. Jan Červenák

Autor: Ing. Jan Červenák Autor: Ing. Jan Červenák Objekt Prostor a jeho dislokace Způsob uložení Systémy zajišťující mikroklima a jeho regulace Kontrolní měření mikroklimatu Nový - zadávací požadavky uživatele pro projektanta

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI TEORETICKÉ OTÁZKY STAV v konkrétních podmínkách umožňuje plnění stanovených funkcí a jejich rozvoj v zájmu člověka a společnosti párové termíny STAV NEBEZPEČÍ protikladný stav SYSTÉM společenský, přírodní,

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Přehled událostí za únor 2011 Za uvedené období bylo na území Jihomoravského kraje u HZS evidováno 491 událostí, z čehož bylo 155 požárů

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 Operačního programu Životní prostředí 24 22 Aktivita.3. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o.

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. Obsah prezentace Návrh konstrukce Podklady pro návrh Návrhové přístupy Chování primárního ostění Numerické modelování

Více

Plán krizové připravenosti

Plán krizové připravenosti Plán krizové připravenosti Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace (uvést název PaPFO) V Mariánských Lázních dne 31. března 2014 Schvaluji: Mgr. František Kurka, ředitel

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod Příloha 5/A Emise z dopravy Lokalita Praha Úvod 1. Úvod Doprava a jí produkované emise jsou v posledních letech stále větším problémem, a to nejen ve velkých městech, ale i v okolí páteřních komunikací

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

OCHRANA OSOB ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ VY_32_INOVACE_S3_RZV_6

OCHRANA OSOB ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ VY_32_INOVACE_S3_RZV_6 Název materiálu: OCHRANA OSOB ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ VY_32_INOVACE_S3_RZV_6 Anotace Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva o ochraně osob při mimořádných událostech. Tento

Více

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. veřejná výzkumná instituce Dopravní VaV centrum - CDV PLUS Výzkumný program 1: HLOUBKOVÁ ANALÝZA DOPRAVNÍCH NEHOD Vedoucí výzkumného programu: Ing. Josef Andres Kontakt:

Více

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Ing. Anna Cidlinová, MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Ing. Zdena Podolská, MUDr. Jan Melicherčík, CSc. Státní zdravotní ústav v Praze Česká zemědělská univerzita

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Mgr. Aleš RUDA Teorie, základnz kladní principy Organizovaný, počíta tačově založený systém m hardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu, správě,, analytickému

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003 STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 24 I. UDÁLOSTI EVIDOVANÉ U HZS MSK V roce 24 bylo u HZS MSK *1) evidováno celkem 17 337 událostí *2), což je o 136 událostí více než za

Více

Územní plán obce Přísečná

Územní plán obce Přísečná 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel. 387 311 238, tel. 387 312 513, mobil 605 277 998 Územní plán obce Přísečná Změna č. 2 TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb. Název obce (včetně kódu obce) Název kraje Název ústředního správního úřadu VZOR Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb. Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA BUDOVÁNÍ ZDROJŮ VODY PRO VESNICE BUKO TIMBANE A MITO DUBELA V OKRESU ALABA LISTOPAD 2015 page 1 / 6 Popis současné situace v lokalitě Realizace

Více

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Výměny ocelových a litinových přípojek...metoda, KTERÁ SE VÁM VYPLATÍ CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou a trasově přesnou výměnu a zřizování nových domovních přípojek metodou

Více

Karotáž metoda pro zjišťování pohybu kontaminace a jeho souvislostí s geologickou a tektonickou stavbou území.

Karotáž metoda pro zjišťování pohybu kontaminace a jeho souvislostí s geologickou a tektonickou stavbou území. Karotáž metoda pro zjišťování pohybu kontaminace a jeho souvislostí s geologickou a tektonickou stavbou území. AQUATEST a.s. Geologická 4 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz E-mail prochazka@aquatest.cz karotaz@aquatest.cz

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

Název opory DEKONTAMINACE

Název opory DEKONTAMINACE Ochrana obyvatelstva Název opory DEKONTAMINACE doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 O P E R A Č N Í P R O G R A M V Z D Ě L Á V Á N Í P R O K O N K U R E N C E S C

Více

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Hodnocení úrovně koncentrace PM 1 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Projekt č. TA12592 je řešen s finanční podporou TA ČR Znečištění ovzduší

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN Obsah: Úvod... 2 Charakteristika výrobku... 2 Vlastnosti výrobku... 3 Použití rohože... 5 1. Dopravní stavby... 5 2. Ekologické stavby... 6 3. Skládky... 7 4.

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČSN 75 6415 ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Gas Handling of Sewage Treatment Plants Exploitation de gaz des stations d'épuration des eaux résiduaires

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Bezpečnost a bezpečnostní prostředí. Bezpečnostní rizika a ohrožení

Bezpečnost a bezpečnostní prostředí. Bezpečnostní rizika a ohrožení Bezpečnost a bezpečnostní prostředí. Bezpečnostní rizika a ohrožení Praxe bezpečnostního managementu Obsah řízení bezpečnostních rizik: CO chránit? definovat druh a hodnotu chráněného zájmu. před KÝM,

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení Sídlo / Místo podnikání

Více

Srovnání přístupů hodnocení vlivu dopravy na kvalitu vod a horninového prostředí Jiří Huzlík, Vilma Jandová, Vladimír Adamec, Roman Ličbinský

Srovnání přístupů hodnocení vlivu dopravy na kvalitu vod a horninového prostředí Jiří Huzlík, Vilma Jandová, Vladimír Adamec, Roman Ličbinský Srovnání přístupů hodnocení vlivu dopravy na kvalitu vod a horninového prostředí Jiří Huzlík, Vilma Jandová, Vladimír Adamec, Roman Ličbinský Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ČR Metodika ENVITech03

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více