Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. J. Š., MBA. A Obsah podnětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. J. Š., MBA. A Obsah podnětu"

Transkript

1 V Brně dne 16. června 2011 Sp. zn.: 2169/2011/VOP/PH Zpráva o šetření ve věci podnětu Ing. J. Š., MBA A Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se s ţádostí o pomoc ve věci namítaného protiprávního postupu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (dále jen VZP ) obrátil Ing. J. Š., MBA. Za pochybení VZP označil zařazování osob, které jsou zaměstnanci a zároveň jim plynou příjmy výhradně z poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví, do kategorie plátcŧ pojistného na veřejné zdravotní pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. VZP zahájila s Ing. J. Š., MBA, v dubnu tohoto roku správní řízení pro porušení povinnosti dle ust. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisŧ. K zahájení správního řízení přitom VZP přistoupila z dŧvodu neplnění povinnosti odvodŧ pojistného na zdravotní pojištění, vyplynuvšího z vystaveného vyúčtování. Ing. J. Š., MBA, namítá nezákonnost uvedeného postupu, neboť VZP vychází z definice samostatné výdělečné činnosti dle ust. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmŧ, zatímco ust. 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisŧ, zakotvuje autonomní definici osoby samostatně výdělečně činné, jakoţto plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Ing. Š., MBA vedl v dané záleţitosti s VZP polemiku jiţ v roce Vzhledem k tomu, ţe se tehdy ředitel právního odboru Ministerstva zdravotnictví ztotoţnil s právním názorem stěţovatele, VZP od svého počínání upustila. Přes absenci změn příslušné legislativy, činnosti a struktury příjmŧ jmenovaného však Krajská pobočka VZP stěţovatele v roce 2010 opět zařadila do kategorie plátcŧ pojistného z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. Ing. Š., MBA se proto obrátil se stíţností na VZP na Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ ). Jeho podáním se však tentokrát zabýval odbor dohledu nad zdravotním pojištěním MZ, který jmenovanému poskytl velmi obecné vyjádření. To pak VZP interpretovala ve svŧj prospěch a v předmětném postupu pokračovala. S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsem v souladu s ust. 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisŧ, zahájila šetření postupu VZP v záleţitosti Ing. J. Š., MBA. B Skutková zjištění Z podkladŧ, shromáţděných v prŧběhu mého šetření ve věci podnětu Ing. J. Š., MBA, vyplynuly následující skutečnosti.

2 I. Postup zainteresovaných subjektŧ v roce 2007 Za účelem vyřešení sporu s Ing. J. Š., MBA si VZP vyţádala v dubnu 2007 k předmětné právní otázce stanovisko právního odboru MZ. Ředitel právního odboru MZ Mgr. David Kotris ve svém Stanovisku k nejasnostem při aplikaci právních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění ze dne , sp. zn /2007, konstatoval, ţe osoby, jejichž příjem je tvořen výhradně z příjmů z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, nelze subsumovat pod žádný z bodů ustanovení 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 48/1997 Sb. ), který určuje pojem osoby samostatně výdělečně činné pro účely zdravotního pojištění jako plátce pojištění. Mimo jiné tak odmítl úvahu VZP o uţití extenzivního výkladu pojmu autorskoprávní vztahy. Ve svém stanovisku poukázal na rozlišování autorskoprávních vztahŧ a vztahŧ týkajících se práv z prŧmyslového vlastnictví, v dikci ust. 7 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmŧ, ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen zákon o daních z příjmŧ ). Argument VZP, ţe do vyměřovacího základu osob samostatně výdělečně činných (dále také jen OSVČ ) dle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ), jsou zahrnovány i příjmy z poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví, vyhodnotil jako irelevantní s tím, ţe předpokladem stanovení vyměřovacího základu je předchozí definování osoby jako plátce pojistného. VZP stanovisko MZ akceptovalo, o čemţ byl stěţovatel písemně vyrozuměn ředitelem právního úseku Ústředí VZP JUDr. Karlem Hlaváčkem. Jmenovaný ve svém přípisu ze dne mj. konstatoval: V souladu se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví jsme dospěli k závěru, že současná právní úprava neumožňuje, abyste v období, kdy jste byl zaměstnancem a mimo příjmů ze závislé činnosti jste měl pouze příjmy z poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, byl z titulu těchto příjmů zařazen do kategorie osoba samostatně výdělečně činná, resp. aby z příjmů z poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví bylo vyměřeno pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Tentýţ závěr prezentovali ve svých vyjádřeních i ředitelka odboru správního řízení a vymáhání pohledávek Ústředí VZP JUDr. Hana Hynková (ze dne ) a ředitel oddělení kontroly Ústředí VZP Ing. Stanislav Procházka (ze dne ). V přípisu, podepsaném Ing. Procházkou, je však na rozdíl od vyjádření JUDr. Hlaváčka situace hodnocena jako sporná a nepravdivě konstatováno, ţe MZ doporučilo předloţení předmětné záleţitosti soudu. Pro úplnost dodávám, ţe nejasnostem v otázce povinnosti odvodŧ pojistného byl Ing. Š., MBA nucen čelit i ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení. ČSSZ si vyţádala stanovisko k této právní otázce od Ministerstva práce a sociálních věcí. O tom, ţe dle názoru MPSV se autorskoprávní vztahy nevztahují na průmyslové vlastnictví byl jmenovaný vyrozuměn přípisem vedoucího oddělení metodiky sociálního pojištění OSVČ Ing. Tomáše Kaplana ze dne , čj /2009. II. Postup zainteresovaných subjektŧ v roce 2010 a

3 Dne adresoval Ing. J. Š., MBA, KP VZP Oznámení o přerušení statutu OSVČ v roce Výslovně v něm uvedl, ţe v uvedeném období nebyl ţádnou z osob povaţovaných za osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 48/19997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisŧ (dále je zákon o veřejném zdravotním pojištění ), neboť jeho činnost a příjmy z ní plynoucí se týkaly výhradně poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví (viz zákon č. 527/1990 Sb., v platném znění). Totoţné sdělení, týkající se roku 2008, zaslal KP VZP pro hl. m. Prahu dne Vedoucí oddělení evidence pojištěncŧ KP VZP pro hl. m. Prahu Dr. Milan Pelc však přípisem ze dne stěţovatele informoval, ţe dle údajŧ poskytnutých finančním úřadem byl v roce 2009 OSVČ ve smyslu ustanovení 5 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění, avšak vŧči VZP nesplnil svou oznamovací povinnost o zahájení samostatné výdělečné činnosti. Jestliţe ji nesplní ani do 7 dnŧ od doručení dopisu, bude zařazen zpětně od do kategorie OSVČ a Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009 mu bude zpracován na základě údajŧ od finančního úřadu. V reakci na výše specifikované oznámení adresoval Ing. J. Š., MBA dne Dr. Pelcovi přípis, označený jako Stížnost na nesprávný postup VZP a žádost o nápravu, Uplatnění nároku na náhradu škody způsobené porušením právní povinnosti. Jeho stíţnost byla předána k vyřízení právnímu oddělení KP VZP pro hl. m. Prahu a kontrolnímu oddělení Finančního úřadu pro Prahu 10. Stěţovatel však nebyl s výše uvedeným postupem spokojen, a proto se dne obrátil se stíţností, směřující proti jednání Dr. Pelce, na generálního ředitele VZP MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA. Dopisem ze dne byl vyrozuměn, ţe se jeho stíţností bude zabývat oddělení kontroly Ústředí VZP. Přípisem ze dne mu však vedoucí oddělení evidence pojištěncŧ KP VZP pro hl. m. Prahu Dr. Milan Pelc oznámil, ţe KP VZP pro hl. m. Prahu mu stanovila výši pojistného za rok 2008 a 2009 z jeho vyměřovacího základu dle údajŧ finančního úřadu a bude mu tudíţ zasláno vyúčtování. Dr. Pelc zároveň uvedl, ţe se jedná o standardní postup bez ohledu na jeho námitku, kterou řeší Ústředí VZP. Ing. J. Š., MBA, reagoval na toto oznámení dne zasláním ové ţádosti o okamţitý zásah generálnímu řediteli VZP. Ředitel oddělení kontroly Ústředí VZP Ing. Stanislav Procházka jej pak přípisem ze dne informoval, ţe si VZP vyţádá stanovisko k jeho případu od Ministerstva zdravotnictví. Ing. J. Š., MBA, se ovým podáním ze dne rovněţ obrátil na Ministerstvo zdravotnictví. Svou stíţnost adresoval ředitelce odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ Ing. Ivaně Jenšovské. Dne pak adresoval KP VZP pro hl. m. Prahu přípis, v němţ podal své námitky proti zaslanému vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období Vedoucí referátu SŘIP 2 KP VZP pro hl. m. Prahu Hana Kovaříková mu následně sdělila, ţe jeho námitky proti vyúčtování budou řešeny po obdrţení stanoviska MZ. Stíţnost Ing. Š., MBA, adresovaná MZ, byla vyřízena dopisem ze dne Ing. Jenšovská konstatovala, ţe na rozdíl od soudu nemá MZ pravomoc 3

4 podávat výklad právních předpisŧ. S ohledem na tuto skutečnost a na základě podkladŧ, které má MZ k dispozici, nelze učinit závěr, ţe by VZP v dané záleţitosti jednala v rozporu s platnými právními předpisy. Z toho dŧvodu nelze učinit poţadovaná nápravná opatření. MZ nadto není nadřízeným orgánem zdravotních pojišťoven, a proto mu nepřísluší zasahovat do jejich rozhodnutí ve věci vymáhání dluţného pojistného a penále. Stěţovatel nebyl se zpŧsobem vyřízení své stíţnosti spokojen a z toho dŧvodu se s ţádostí o prověření postupu odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ obrátil dne na ministra zdravotnictví. Ta byla předána k vyřízení náměstkovi pro zdravotní pojištění Ing. Petru Noskovi. Současně obdrţel Ing. Š., MBA, odpověď ředitele oddělení kontroly Ústředí VZP Ing. Procházky (ze dne ) na svou stíţnost na postup KP VZP pro hl. m. Prahu. Ing. Procházka jej informoval, ţe dle stanoviska MZ ze dne nelze učinit závěr, ţe VZP postupuje v rozporu s platnými právními předpisy. Zaměstnanci KP VZP pro hl. m. Prahu se tak v dané záleţitosti nedopustili pochybení. V dubnu 2011 pak bylo Ing. J. Š., MBA, doručeno oznámení o zahájení správního řízení ze dne VZP měla k dispozici i další stanovisko MZ, tentokrát podepsané náměstkem pro legislativu a právo Mgr. Martinem Plíškem. Mgr. Tomáš Červinka, pověřený řízením Úseku pojistného a správy pohledávek Ústředí VZP, totiţ dne adresoval jmenovanému Žádost o přehodnocení stanoviska právního odboru čj /2007 ze dne Předmětným stanoviskem z roku 2007 se ředitel právního odboru MZ Mgr. David Kotris přiklonil k právnímu názoru stěţovatele. Mgr. Červinka navrhl náměstkovi pro legislativu doplnění ust. 5 písm. b) bod 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění o osoby s příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví. Do nabytí účinnosti nastíněné legislativní změny jej požádal o přehodnocení stanoviska z roku 2007 a souhlas k zařazování těchto osob do kategorie osob samostatně výdělečně činných na základě extenzivního výkladu 5 písm. b) bod 4 z. č. 48/1997 Sb., tzn. o souhlas s postupem, který VZP ČR používala do zaslání stanoviska z roku Na jednání se zaměstnanci oddělení kontroly Ústředí VZP dne pak Mgr. Červinka uvedl, ţe do doby obdrţení stanoviska MZ bude VZP vŧči Ing. J. Š., MBA postupovat tak, ţe, jakoţto OSVČ, má dluh na pojistném. Pakliţe však ze stanoviska MZ jednoznačně vyplyne, ţe Ing. Š., MBA, nemá povinnost hradit pojistné, budou všechny úkony KP VZP pro hl. m. Prahu v dané věci zrušeny. Se závěry tohoto jednání byl dne telefonicky seznámen Ing. Mgr. Kopecký, ředitel všeobecně právního oddělení VZP. Ten doporučil, aby se KP VZP pro hl. m. Prahu do doby obdrţení stanoviska MZ zdrţela dalších úkonŧ vŧči Ing. J. Š., MBA. Tento návrh tlumočila referentka oddělení kontroly Ústředí VZP jak řediteli tohoto oddělení Ing. Procházkovi, tak vedoucímu evidence plátcŧ KP VZP pro hl. m. Prahu Dr. Pelcovi. Náměstek pro legislativu a právo ministra zdravotnictví Mgr. Martin Plíšek ve svém stanovisku ze dne konstatoval, ţe MZ nepodává výklad právních předpisŧ; k tomu je příslušný výhradně soud. Pro právní jistotu obou stran by tak zřejmě bylo nejvhodnějším řešením pravomocné rozhodnutí soudu. 4

5 Je však třeba upřesnit, ţe KP VZP pro hl. m. Prahu zahájila správní řízení se stěţovatelem nikoliv na základě tohoto stanoviska, které si vyţádal Mgr. Červinka, ale na základě stanoviska ředitelky odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ Ing. Jenšovské ze dne , tj. odpovědi na stíţnost Ing. J. Š., MBA. Dne pak byla stěţovateli zaslána odpověď náměstka pro zdravotní pojištění na jeho ţádost o prověření postupu odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ. Ing. Nosek konstatoval, ţe v postupu odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ ani v postupu VZP ve věci zařazení Ing. J. Š., MBA, do kategorie plátcŧ pojistného na veřejné zdravotní pojištění neshledal rozpor s platnými právními předpisy. Ing. Š., MBA, hned následujícího dne (tj ) sdělil ovou poštou svŧj nesouhlas s vyřízením ţádosti a současně poţádal o osobní schŧzku s ministrem zdravotnictví, popřípadě jím pověřeným pracovníkem. Dne se pak stěţovatel dostavil na KP VZP pro hl. m. Prahu. Do protokolu podal ţádost o doplnění oznámení o zahájení správního řízení o přesnou specifikaci ustanovení, dle nějţ je povaţován za OSVČ, a prodlouţení lhŧty pro podání námitek. V následujícím období námitky opakovaně doplnil. Dále se stěţovatel obrátil s ţádostí o potvrzení platnosti stanoviska z roku 2007 na ředitele právního odboru MZ Mgr. Davida Kotrise. em ze dne mu poskytl kladnou odpověď Mgr. Jan Bačina, zástupce ředitele právního odboru MZ, vedoucí oddělení správních agend. Téhoţ dne pak Mgr. Kotris informoval rovněţ KP VZP pro hl. m. Prahu, ţe na svém stanovisku ze dne nehodlá nic měnit. V polovině května 2011 bylo stěţovateli doručeno Doplnění oznámení o zahájení správního řízení a vyjádření k námitkám k zahájení správního řízení, podepsané Hanou Kovaříkovou, vedoucí referátu SŘIP 2 KP VZP pro hl. m. Prahu. V něm uvedené argumenty jsou v zásadě totoţné s těmi, které jsou předestřeny ve vyjádření generálního ředitele VZP v návaznosti na výzvu veřejného ochránce práv. Z toho dŧvodu budou prezentovány níţe. Vedoucí referátu SŘIP 2 KP VZP pro hl. m. Prahu zároveň Ing. J. Š., MBA, vyzvala k předloţení účetních a jiných dokladŧ k příjmŧm, které v letech 2008 a 2009 zdaňoval dle ust. 7 zákona o daních z příjmŧ. V přípisu ze dne , adresovaném vedoucí referátu SŘIP 2 KP VZP pro hl. m. Prahu pak Ing. Š., MBA, konstatoval, ţe tak za účelem dořešení záleţitosti učinil. II. Vyjádření generálního ředitele VZP MUDr. Horáka, CSc., MBA ze dne MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, ve svém vyjádření k případu Ing. J. Š., MBA, které poskytl na ţádost ochránce, uvedl, ţe jmenovaného VZP povaţuje za OSVČ z těchto dŧvodŧ: V 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění jsou zařazeny osoby, které vykonávají uměleckou a jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů s odkazem např. na Autorský zákon. Dle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., je předmětem práva autorského (mimo jiné) i dílo vědecké. Dále zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v ustanovení 3a odst. 1 odkazuje na zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a to konkrétně na ustanovení 7 odst. 2 písm. a), kde je jako příjem ze samostatné výdělečné činnosti uveden i příjem z užití neb poskytnutí práv 5

6 z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. O tom, že vynálezectví je činnost hovoří i ustanovení 6 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Dále poukázal na dŧvodovou zprávu k zákonu č. 48/1997 Sb., v níţ je definice OSVČ pro účely veřejného zdravotního pojištění prohlášena za totoţnou s definicí v zákoně o daních z příjmŧ. MUDr. Horák, CSc., MBA, konstatoval, ţe na základě těchto skutečností je zařazení Ing. Š., MBA mezi OSVČ naprosto zřejmé. Zahájení správního řízení se jmenovaným mělo být rovněţ v souladu se závěry MZ. V jeho stanovisku ze dne (čj.: MZDR 11155/2011) je uvedeno, ţe nelze učinit jednoznačný závěr, ţe by VZP jednala v rozporu s platnými právními předpisy. V ostatních stanoviscích MZ k této problematice, v nichţ MZ dospělo k odlišnému závěru, však má být doporučeno, aby se strany obrátily na soud. Dále generální ředitel VZP upozornil, ţe Ing. J. Š., MBA, má stále aktivní ţivnostenské oprávnění, a proto u něj bude provedena kontrola, zda všechny příjmy jsou výhradně z prŧmyslového vlastnictví. Závěrem MUDr. Horák, CSc., MBA, uvedl, ţe možnosti VZP zjišťovat konkrétní druh příjmů dle ustanovení 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou prakticky vyloučené. Jedinou efektivní moţností kontroly tak má být ověřování výše příjmŧ proti údajŧm finančních úřadŧ. Dále poukázal na skutečnost, ţe aţ na případ Ing. J. Š., MBA, v minulosti nevznikla pochybnost o tom, že odvodu pojistného podléhají všechny příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Na základě jedné stížnosti zásadním způsobem nelze změnit dosavadní praxi, která je obecně respektována. Důvodem je potenciální vyvolání právní nejistoty u celé řady jiných podobných případů včetně nutnosti řešení celé historie placení pojistného a možnosti zneužití. C Právní hodnocení Klíčovou otázkou v případu Ing. Š., MBA je aplikační vztah příslušných ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a zákona o daních z příjmŧ. Stěţovatel namítá, ţe jej VZP povaţuje pro účely veřejného zdravotního pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou, ačkoliv má příjmy výhradně ze závislé činnosti a z poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví. Tvrzení generálního ředitele VZP, ţe příjmy dle ustanovení 7 zákona o daních z příjmu jsou zahrnovány do vyměřovacího základu OSVČ pro účely veřejného zdravotního pojištění v souladu s ust. 3a odst. 1 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, odpovídá platné právní úpravě. Operovat s vyměřovacím základem OSVČ dle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění však lze výhradně za předpokladu, ţe pojištěnce lze kvalifikovat jako osobu samostatně výdělečně činnou dle ust. 5 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pakliţe pojištěnce nelze podřadit pod rozsah ust. 5 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění, je irelevantní, ţe má příjmy zdaňované dle ust. 7 zákona o daních z příjmŧ. 6

7 Generální ředitel VZP se proto ve svém vyjádření ze dne pokouší stěţovatele, který má příjmy z uţití a poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví, zahrnout do kategorie osob, které vykonávají uměleckou a jinou tvŧrčí činnost na základě autorskoprávních vztahŧ (ust. 5 písm. b) bod 4. zákona o veřejném zdravotním pojištění). Svŧj právní názor opírá o ust. 2 odst. 1 autorského zákona, dle něhoţ je předmětem práva autorského mj. dílo vědecké, a ust. 6 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, které vynálezectví charakterizuje jako činnost. Úvahu generálního ředitele VZP, ţe osoby, které mají příjmy z uţití nebo poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví, jsou dle 5 písm. b) bod 4. zákona o veřejném zdravotním pojištění osobami samostatně výdělečně činnými (a tudíţ plátci pojistného na zdravotní pojištění), neboť předmětem práva autorského je v souladu s ust. 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisŧ, i dílo vědecké, odmítám jako lichou. Předně je třeba upozornit, ţe právo prŧmyslového vlastnictví nelze povaţovat za subkategorii autorského práva, jedná se o dva svébytné subsystémy práva duševního vlastnictví. Ing. J. Š., MBA, má příjmy výhradně z vlastnictví patentu a uţitného vzoru. Tyto instituty jsou regulovány právními předpisy práva prŧmyslového vlastnictví. Podstatu věci se pokusím nastínit i jiným zpŧsobem. Vynález, chráněný patentem, ani technická řešení, chráněná uţitným vzorem, nelze subsumovat pod pojem dílo vědecké ve smyslu autorského zákona, jak to činí VZP, z následujících dŧvodŧ. Dílo vědecké ve smyslu autorského zákona je jedinečným výsledkem tvŧrčí činnosti autora, které je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, trvale nebo dočasně. Ivo Telec 1 uvádí, ţe díla vědecká bývají vyjádřena zejména, nikoli výlučně písmem. Vědecké dílo je potom zpravidla dílem literárním. Toto kritérium potom napomáhá odlišit vědecká díla od jiných výtvorů z oblasti vědy, jako jsou zejména vynálezy. Vedle děl vědeckých slovesných, kterými jsou disertační, habilitační práce, vědecké monografie nebo přednášky na vědeckých konferencích, Ivo Telec 2 rozlišuje kategorie děl vědeckých kartografických (zeměpisné mapy, plány a náčrty, glóby, apod.) a jiných děl vědeckých (tj. těch, která jsou vyjádřena jinými prostředky např. anatomický atlas). Definici vynálezu, který lze patentovat, lze dovodit z ust. 3 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisŧ. Takovýto vynález musí splňovat podmínku novosti a prŧmyslové vyuţitelnosti, dále se musí jednat o výsledek vynálezecké činnosti a návod k technickému řešení. Ochrana uţitným vzorem se pak poskytuje technickým řešením, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou prŧmyslově vyuţitelná. 3 Zatímco dílo vědecké je jedinečné a nemohou existovat dvě naprosto shodná díla, aniž by nešlo v jednom případě o plagiát 4, je patentovaný vynález a uţitný vzor návodem k duplikaci technického řešení. Zatímco tedy autor je honorován předně za 1 TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s Tamtéţ, s Zákon č. 478/1992 Sb., o uţitných vzorech, ve znění pozdějších předpisŧ. 4 KŘÍŢ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy související komentář. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s

8 uţití samotného výsledku své tvŧrčí činnosti, majitel patentu či uţitného vzoru je odměňován za moţnost aplikovat technické řešení v praxi. Dále si dovoluji upozornit na dŧvodovou zprávu k zákonu č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích. K ustanovení 8 se zde uvádí, ţe předkladatel zvolil úmyslně termín pŧvodce vynálezu, namísto autora, a to za účelem jednoznačného odlišení tvŧrcŧ děl technických od autorŧ děl literárních, vědeckých a uměleckých. Na tom, ţe vynálezectví je činnost, se pochopitelně s VZP shoduji. Dodávám, ţe se sice jedná o činnost tvŧrčí, avšak technického charakteru. Tu nelze bez dalšího ztotoţňovat s pojmem tvŧrčí činnost, jak jej uţívá autorský zákon. Ivo Telec 5 výslovně upozorňuje, ţe tvŧrčí činnost ve smyslu autorskoprávním nespočívá ve vynalezení, kdy stejného výsledku (řešení) lze dosáhnout různými individuálními postupy, ani nespočívá v objevení toho, co již objektivně existovalo, ale nebylo známo. Proto nelze tvůrčí činnost ve smyslu autorského zákona charakterizovat jako činnost technickou apod. Nelze ani hovořit o dílech technických apod. Mnohé výsledky technické činnosti, zejména technická řešení, jsou pak podrobeny zvláštní absolutní ochraně jednotlivými právy průmyslovými, a to systémově i legislativně zcela mimo ustanovení autorského zákona. O nastíněném problému lze uvaţovat i dalším zpŧsobem. Jako podnětná se jeví například komparace ust. 5 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění s ust. 9 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o dŧchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisŧ, a ust. 7 odst. 2 zákona o daních z příjmŧ. Zatímco v případě zákona o dŧchodovém pojištění zvolil zákonodárce obdobnou konstrukci jako v zákoně o veřejném zdravotním pojištění (tj. výkon umělecké nebo jiné tvŧrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahŧ), v zákoně o daních z příjmŧ klade vedle příjmŧ z autorských práv i příjmy z uţití nebo poskytnutí práv z prŧmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Na tomto příkladu lze demonstrovat, ţe zákonodárce si je rozdílu mezi těmito druhy příjmŧ, respektive právních vztahŧ, z nichţ plynou, vědom. Zároveň si na tomto místě dovoluji připomenout, ţe rovněţ ČSSZ a MPSV uznávají odlišnost mezi vztahy autorskoprávními a vztahy vyplývajícími z uţití či poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví. Pakliţe je právním předpisem (natoţ v oblasti veřejného práva) taxativním výčtem podána legální definice pojmu, nelze jej rozšiřovat na základě textu dŧvodové zprávy. Text dŧvodové zprávy svědčí toliko o pŧvodním záměru předkladatele předmětné právní úpravy, avšak v prŧběhu legislativního procesu mŧţe dojít k podstatným zásahŧm do textu právního předpisu, které jiţ nebudou v rámci dŧvodové zprávy reflektovány. Netřeba připomínat, ţe povinnosti lze ukládat toliko na základě zákona. Dŧvodová zpráva přitom není jeho součástí, ale pouze doprovodným materiálem, který má význam v rovině výkladové. Není však právně závazný a nelze jím překlenout případnou mezeru v zákoně. Argument VZP, ţe v dŧvodové zprávě je definice osob samostatně výdělečně činných pro účely veřejného zdravotního pojištění označena za identickou s definicí zakotvenou v zákoně o daních z příjmŧ, proto nelze akceptovat. 5 TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s

9 Generální ředitel VZP dále poznamenal, ţe napadený postup VZP je v souladu se závěry Ministerstva zdravotnictví, prezentovanými v jeho stanovisku ze dne Dle jeho znění nelze postup VZP, spočívající v zařazení Ing. J. Š., MBA, z titulu jeho příjmŧ z poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví mezi osoby samostatně výdělečně činné, tj. plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění, jednoznačně označit za nezákonný. Zároveň přiznává, ţe existují i tři odlišná stanoviska Ministerstva zdravotnictví, avšak v kaţdém z nich má být konstatována právní nezávaznost názoru MZ a doporučeno, aby se strany obrátily na soud. Předně je třeba říci, ţe v dané záleţitosti mŧţe MZ skutečně vyslovit pouze nezávazný právní názor. Není však pravdou, ţe všechna jeho stanoviska obsahují doporučení, aby byla věc předloţena soudu. Explicitní návrh takovéhoto řešení situace je uveden pouze ve stanovisku náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Mgr. Martina Plíška ze dne Dále povaţuji za nezbytné poukázat na to, ţe VZP si stanovisko ředitelky odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ vyloţila nesprávně. Ing. Jenšovská ve svém vyjádření ze dne věc meritorně neposoudila. Stěţovateli poskytla pouze velmi obecnou odpověď, v níţ se koncentrovala na popsání pŧsobnosti MZ. Argument, ţe pochybnosti o správnosti postupu VZP vznikly výhradně v souvislosti s ojedinělým a výjimečným případem Ing. J. Š., MBA, a ţe na základě jedné stíţnosti nelze změnit celou praxi, nemohu akceptovat. Nezákonnost postupu nelze obhajovat konstantností praxe. Ačkoliv chápu, ţe rozdílné pojetí osoby samostatně výdělečně činné v zákoně o veřejném zdravotním pojištění a zákoně o daních z příjmŧ mŧţe v praxi pŧsobit zdravotní pojišťovně značné komplikace při zjišťování plátcŧ pojistného, kteří neplní své povinnosti, nelze klást selhání zákonodárce k tíţi pojištěncŧm. V této souvislosti připomínám, ţe v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh zákona o změně zákonŧ v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa, který má novelizovat mj. i ust. 5 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění. Bude-li existovat politická vŧle pro přijetí předkládaného návrhu, bude definice OSVČ pro účely veřejného zdravotního pojištění v budoucnu řešena odkazem na její vymezení v zákoně o daních z příjmŧ. Případ Ing. J. Š., MBA, je pochopitelně třeba vnímat také v kontextu předchozích postupŧ VZP. V roce 2007 VZP od identického postupu, jehoţ nezákonnost stěţovatel opětovně namítá, upustila na základě nezávazné právní analýzy Ministerstva zdravotnictví. Struktura příjmŧ jmenovaného, jeho činnost, jakoţ i příslušná právní úprava zŧstávají od roku 2007 nezměněny. Postup VZP je tudíţ nutno zhodnotit jako porušení principu předvídatelnosti postupŧ ve veřejné správě. VZP se řetězcem krokŧ vŧči Ing. Š., započatým v listopadu roku 2010, odklonila od své čtyřleté praxe, aniţ by v mezidobí byla změněna právní úprava nebo rozhodné skutečnosti. V závěru této části své zprávy povaţuji za nezbytné vyzdvihnout obzvláště znepokojivý aspekt celého případu. V prŧběhu mého šetření v dané věci vyplynulo, ţe čelný představitel VZP, jsa si vědom mezery v zákoně, se rozhodl vsadit na řešení, které je jednoznačně na hraně dělby moci ve státě. Výslovně totiţ poţádal 9

10 exekutivní orgán, aby na něm nezávislému subjektu povolil jednat v rozporu s platnou právní úpravou. Ministerstvo zdravotnictví odmítlo sehrát poţadovanou úlohu, přesto nelze vyloučit, ţe podobný postup byl zvaţován či dokonce realizován v jiné záleţitosti i v minulosti. D Závěr V souladu s ustanovením 18 zákona o veřejném ochránci práv konstatuji, ţe jsem v postupu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR zjistila pochybení, která jsem podrobně popsala v předchozí části své zprávy. VZP vytýkám, ţe svŧj postup vŧči Ing. J. Š., MBA, odŧvodňuje chybným předpokladem, ţe všechny osoby, které mají příjmy dle ust. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmŧ, ve znění pozdějších předpisŧ, jsou automaticky plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. Apeluji na VZP, aby ve vztahu k osobám s příjmy z poskytnutí či uţití práv z prŧmyslového vlastnictví postupovala v souladu s platným zněním zákona o veřejném zdravotním pojištění. O výsledku šetření budou písemně vyrozuměni Ing. J. Š., MBA a generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, kterého ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 citovaného zákona vyzývám, aby se k mým závěrŧm vyjádřil ve lhŧtě 30 dnŧ od doručení této zprávy a sdělil, jaká opatření k nápravě byla přijata. V této souvislosti připomínám, ţe Ing. Š., MBA byl při obhajobě svých práv a právem chráněných zájmŧ nucen vynaloţit nemalé finanční prostředky, nemluvě o času, který jí věnoval. Doporučuji tudíţ, aby byla zváţena otázka kompenzace vzniklých nákladŧ. RNDr. Jitka S e i t l o v á v. r. zástupkyně veřejného ochránce práv 10

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření Je povinností kontrolujícího, aby úplně zjistil skutkový stav věci, a to zejména pokud jde o zjišťování plnění povinností kontrolovaného podle ustanovení 5 zákona o ochraně osobních údajů. Stejně tak je

Více

Zpráva o šetření. ve věci odměňování pedagogických pracovnic v mateřských školách. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci odměňování pedagogických pracovnic v mateřských školách. A - Předmět šetření Nedostatek finančních prostředků nemůže být jediným důvodem pro zařazení pedagogického pracovníka či pracovnice do nižší platové třídy, než která mu/jí přísluší podle náročnosti požadované a vykonávané

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření V Brně dne 31. března 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu pana X. Y. (rodné číslo uváděné na listovní obálce úřední zásilky) A Shrnutí podnětu Dne 26. září

Více

Platy soudců XV - stanovení platové základny na 2,75násobek průměrné měsíční mzdy. Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Platy soudců XV - stanovení platové základny na 2,75násobek průměrné měsíční mzdy. Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Pl.ÚS 28/13 ze dne 10. 7. 2014 Platy soudců XV - stanovení platové základny na 2,75násobek průměrné měsíční mzdy Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu sloţeném

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu I. Dokud není soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který

Více

Zpráva o šetření. ve věci společnosti M. r., s. r. o.

Zpráva o šetření. ve věci společnosti M. r., s. r. o. I. Podá-li účastník zadávacího řízení podnět k přezkumu úkonů zadavatele místo návrhu na zahájení řízení podle zákona o veřejných zakázkách, nestává se účastníkem řízení u Úřadu na ochranu hospodářské

Více

Klára Hladíková. Bankovní tajemství a jeho právní aspekty

Klára Hladíková. Bankovní tajemství a jeho právní aspekty Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Klára Hladíková Bankovní tajemství a jeho právní aspekty Diplomová práce Olomouc 2012 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Bankovní tajemství a

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 Na základě rozkladu, který podala dne 17. 7. 2014 obchodní společnost PPL CZ s.r.o., IČO

Více

Otázky, na něž si má student připravit odpověď před výukou na semináři:

Otázky, na něž si má student připravit odpověď před výukou na semináři: Čtěte nejdříve to, co je červeně!!! Případ, který budeme řešit na semináři a který budete muset nastudovat: Jsou povinni platit státní příslušníci EU (Francie) pojistné na sociální zabezpečení v ČR, i

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.V.

Zpráva o šetření ve věci pana J.V. I. Je-li pojišťovna povinna šetření škodní události provést s odbornou péčí a obezřetně ( 6 zákona o pojišťovnictví), je povinna k tomu využít veškerá svá oprávnění. Mezi tato opatření patří i právo nahlížet

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 *UOHSX006QCU0* UOHSX006QCU0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22.

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22. *UOHSX003EROO* UOHSX003EROO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22. března 2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 6.

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 213 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 213 Kancelář veřejného ochránce práv, 214 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-8-87949-99-3 Obsah 3

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Mgr. S.Č. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Mgr. S.Č. A - Obsah podnětu Neučiní-li podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku sám úkony k dosažení shody mezi zápisem v obchodním rejstříku a skutečným stavem, provede odpovídající změnu příslušný soud sám z úřední povinnosti,

Více

Zpráva o šetření. postupu Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci podnětu Ing. J. S.

Zpráva o šetření. postupu Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci podnětu Ing. J. S. I. Není-li podnikatel sám spoluvlastníkem nemovitosti ve spoluvlastnictví jiných osob, do níž umisťuje své místo podnikání (resp. sídlo), musí své užívací právo k ní doložit ( 46 odst. 1 písm. f/ živnostenského

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 42/2012-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH komentář právní úpravy podle publikované judikatury a výkladové praxe ministerstva vnitra podle právního

Více

FA/SU/112/2014 N á l e z

FA/SU/112/2014 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2656/2015 Spisová značka (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 15. října 2012 Sp. zn.: 5819/2011/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci záměru demolice nároží Václavského nám. a Opletalovy ul. v Praze A Obsah podnětu Dne 3. 11. 2011 se

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 16. 9. 2009 OBSAH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 16. 9. 2009 OBSAH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 16. 9. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 16. 9. 2009

Více

94. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky. 13. října 2011. Materiál k informaci

94. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky. 13. října 2011. Materiál k informaci Ministerstvo práce a sociálních věcí č.j.: 2011 / 64861 32 94. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky 13. října 2011 Materiál k informaci Informace o průběhu a výsledcích

Více

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Kancelář veřejného ochránce práv, 2010 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-80-254-6668-1 Obsah

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005F99Y* UOHSX005F99Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S459/2013/VZ-22958/2013/523/OPi Brno 26. listopadu 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 168/2013-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012 Prohlašuji,

Více

Pokračování 2 59A 32/2014

Pokračování 2 59A 32/2014 59A 32/2014-172 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Lucie Trejbalové a soudců Mgr. Karolíny Tylové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 86/2006-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 30/2004 51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudkyň JUDr. Marie Součkové

Více

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení V. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek

Více