Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. J. Š., MBA. A Obsah podnětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. J. Š., MBA. A Obsah podnětu"

Transkript

1 V Brně dne 16. června 2011 Sp. zn.: 2169/2011/VOP/PH Zpráva o šetření ve věci podnětu Ing. J. Š., MBA A Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se s ţádostí o pomoc ve věci namítaného protiprávního postupu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (dále jen VZP ) obrátil Ing. J. Š., MBA. Za pochybení VZP označil zařazování osob, které jsou zaměstnanci a zároveň jim plynou příjmy výhradně z poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví, do kategorie plátcŧ pojistného na veřejné zdravotní pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. VZP zahájila s Ing. J. Š., MBA, v dubnu tohoto roku správní řízení pro porušení povinnosti dle ust. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisŧ. K zahájení správního řízení přitom VZP přistoupila z dŧvodu neplnění povinnosti odvodŧ pojistného na zdravotní pojištění, vyplynuvšího z vystaveného vyúčtování. Ing. J. Š., MBA, namítá nezákonnost uvedeného postupu, neboť VZP vychází z definice samostatné výdělečné činnosti dle ust. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmŧ, zatímco ust. 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisŧ, zakotvuje autonomní definici osoby samostatně výdělečně činné, jakoţto plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Ing. Š., MBA vedl v dané záleţitosti s VZP polemiku jiţ v roce Vzhledem k tomu, ţe se tehdy ředitel právního odboru Ministerstva zdravotnictví ztotoţnil s právním názorem stěţovatele, VZP od svého počínání upustila. Přes absenci změn příslušné legislativy, činnosti a struktury příjmŧ jmenovaného však Krajská pobočka VZP stěţovatele v roce 2010 opět zařadila do kategorie plátcŧ pojistného z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. Ing. Š., MBA se proto obrátil se stíţností na VZP na Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ ). Jeho podáním se však tentokrát zabýval odbor dohledu nad zdravotním pojištěním MZ, který jmenovanému poskytl velmi obecné vyjádření. To pak VZP interpretovala ve svŧj prospěch a v předmětném postupu pokračovala. S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsem v souladu s ust. 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisŧ, zahájila šetření postupu VZP v záleţitosti Ing. J. Š., MBA. B Skutková zjištění Z podkladŧ, shromáţděných v prŧběhu mého šetření ve věci podnětu Ing. J. Š., MBA, vyplynuly následující skutečnosti.

2 I. Postup zainteresovaných subjektŧ v roce 2007 Za účelem vyřešení sporu s Ing. J. Š., MBA si VZP vyţádala v dubnu 2007 k předmětné právní otázce stanovisko právního odboru MZ. Ředitel právního odboru MZ Mgr. David Kotris ve svém Stanovisku k nejasnostem při aplikaci právních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění ze dne , sp. zn /2007, konstatoval, ţe osoby, jejichž příjem je tvořen výhradně z příjmů z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, nelze subsumovat pod žádný z bodů ustanovení 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 48/1997 Sb. ), který určuje pojem osoby samostatně výdělečně činné pro účely zdravotního pojištění jako plátce pojištění. Mimo jiné tak odmítl úvahu VZP o uţití extenzivního výkladu pojmu autorskoprávní vztahy. Ve svém stanovisku poukázal na rozlišování autorskoprávních vztahŧ a vztahŧ týkajících se práv z prŧmyslového vlastnictví, v dikci ust. 7 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmŧ, ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen zákon o daních z příjmŧ ). Argument VZP, ţe do vyměřovacího základu osob samostatně výdělečně činných (dále také jen OSVČ ) dle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ), jsou zahrnovány i příjmy z poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví, vyhodnotil jako irelevantní s tím, ţe předpokladem stanovení vyměřovacího základu je předchozí definování osoby jako plátce pojistného. VZP stanovisko MZ akceptovalo, o čemţ byl stěţovatel písemně vyrozuměn ředitelem právního úseku Ústředí VZP JUDr. Karlem Hlaváčkem. Jmenovaný ve svém přípisu ze dne mj. konstatoval: V souladu se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví jsme dospěli k závěru, že současná právní úprava neumožňuje, abyste v období, kdy jste byl zaměstnancem a mimo příjmů ze závislé činnosti jste měl pouze příjmy z poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, byl z titulu těchto příjmů zařazen do kategorie osoba samostatně výdělečně činná, resp. aby z příjmů z poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví bylo vyměřeno pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Tentýţ závěr prezentovali ve svých vyjádřeních i ředitelka odboru správního řízení a vymáhání pohledávek Ústředí VZP JUDr. Hana Hynková (ze dne ) a ředitel oddělení kontroly Ústředí VZP Ing. Stanislav Procházka (ze dne ). V přípisu, podepsaném Ing. Procházkou, je však na rozdíl od vyjádření JUDr. Hlaváčka situace hodnocena jako sporná a nepravdivě konstatováno, ţe MZ doporučilo předloţení předmětné záleţitosti soudu. Pro úplnost dodávám, ţe nejasnostem v otázce povinnosti odvodŧ pojistného byl Ing. Š., MBA nucen čelit i ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení. ČSSZ si vyţádala stanovisko k této právní otázce od Ministerstva práce a sociálních věcí. O tom, ţe dle názoru MPSV se autorskoprávní vztahy nevztahují na průmyslové vlastnictví byl jmenovaný vyrozuměn přípisem vedoucího oddělení metodiky sociálního pojištění OSVČ Ing. Tomáše Kaplana ze dne , čj /2009. II. Postup zainteresovaných subjektŧ v roce 2010 a

3 Dne adresoval Ing. J. Š., MBA, KP VZP Oznámení o přerušení statutu OSVČ v roce Výslovně v něm uvedl, ţe v uvedeném období nebyl ţádnou z osob povaţovaných za osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 48/19997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisŧ (dále je zákon o veřejném zdravotním pojištění ), neboť jeho činnost a příjmy z ní plynoucí se týkaly výhradně poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví (viz zákon č. 527/1990 Sb., v platném znění). Totoţné sdělení, týkající se roku 2008, zaslal KP VZP pro hl. m. Prahu dne Vedoucí oddělení evidence pojištěncŧ KP VZP pro hl. m. Prahu Dr. Milan Pelc však přípisem ze dne stěţovatele informoval, ţe dle údajŧ poskytnutých finančním úřadem byl v roce 2009 OSVČ ve smyslu ustanovení 5 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění, avšak vŧči VZP nesplnil svou oznamovací povinnost o zahájení samostatné výdělečné činnosti. Jestliţe ji nesplní ani do 7 dnŧ od doručení dopisu, bude zařazen zpětně od do kategorie OSVČ a Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009 mu bude zpracován na základě údajŧ od finančního úřadu. V reakci na výše specifikované oznámení adresoval Ing. J. Š., MBA dne Dr. Pelcovi přípis, označený jako Stížnost na nesprávný postup VZP a žádost o nápravu, Uplatnění nároku na náhradu škody způsobené porušením právní povinnosti. Jeho stíţnost byla předána k vyřízení právnímu oddělení KP VZP pro hl. m. Prahu a kontrolnímu oddělení Finančního úřadu pro Prahu 10. Stěţovatel však nebyl s výše uvedeným postupem spokojen, a proto se dne obrátil se stíţností, směřující proti jednání Dr. Pelce, na generálního ředitele VZP MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA. Dopisem ze dne byl vyrozuměn, ţe se jeho stíţností bude zabývat oddělení kontroly Ústředí VZP. Přípisem ze dne mu však vedoucí oddělení evidence pojištěncŧ KP VZP pro hl. m. Prahu Dr. Milan Pelc oznámil, ţe KP VZP pro hl. m. Prahu mu stanovila výši pojistného za rok 2008 a 2009 z jeho vyměřovacího základu dle údajŧ finančního úřadu a bude mu tudíţ zasláno vyúčtování. Dr. Pelc zároveň uvedl, ţe se jedná o standardní postup bez ohledu na jeho námitku, kterou řeší Ústředí VZP. Ing. J. Š., MBA, reagoval na toto oznámení dne zasláním ové ţádosti o okamţitý zásah generálnímu řediteli VZP. Ředitel oddělení kontroly Ústředí VZP Ing. Stanislav Procházka jej pak přípisem ze dne informoval, ţe si VZP vyţádá stanovisko k jeho případu od Ministerstva zdravotnictví. Ing. J. Š., MBA, se ovým podáním ze dne rovněţ obrátil na Ministerstvo zdravotnictví. Svou stíţnost adresoval ředitelce odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ Ing. Ivaně Jenšovské. Dne pak adresoval KP VZP pro hl. m. Prahu přípis, v němţ podal své námitky proti zaslanému vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období Vedoucí referátu SŘIP 2 KP VZP pro hl. m. Prahu Hana Kovaříková mu následně sdělila, ţe jeho námitky proti vyúčtování budou řešeny po obdrţení stanoviska MZ. Stíţnost Ing. Š., MBA, adresovaná MZ, byla vyřízena dopisem ze dne Ing. Jenšovská konstatovala, ţe na rozdíl od soudu nemá MZ pravomoc 3

4 podávat výklad právních předpisŧ. S ohledem na tuto skutečnost a na základě podkladŧ, které má MZ k dispozici, nelze učinit závěr, ţe by VZP v dané záleţitosti jednala v rozporu s platnými právními předpisy. Z toho dŧvodu nelze učinit poţadovaná nápravná opatření. MZ nadto není nadřízeným orgánem zdravotních pojišťoven, a proto mu nepřísluší zasahovat do jejich rozhodnutí ve věci vymáhání dluţného pojistného a penále. Stěţovatel nebyl se zpŧsobem vyřízení své stíţnosti spokojen a z toho dŧvodu se s ţádostí o prověření postupu odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ obrátil dne na ministra zdravotnictví. Ta byla předána k vyřízení náměstkovi pro zdravotní pojištění Ing. Petru Noskovi. Současně obdrţel Ing. Š., MBA, odpověď ředitele oddělení kontroly Ústředí VZP Ing. Procházky (ze dne ) na svou stíţnost na postup KP VZP pro hl. m. Prahu. Ing. Procházka jej informoval, ţe dle stanoviska MZ ze dne nelze učinit závěr, ţe VZP postupuje v rozporu s platnými právními předpisy. Zaměstnanci KP VZP pro hl. m. Prahu se tak v dané záleţitosti nedopustili pochybení. V dubnu 2011 pak bylo Ing. J. Š., MBA, doručeno oznámení o zahájení správního řízení ze dne VZP měla k dispozici i další stanovisko MZ, tentokrát podepsané náměstkem pro legislativu a právo Mgr. Martinem Plíškem. Mgr. Tomáš Červinka, pověřený řízením Úseku pojistného a správy pohledávek Ústředí VZP, totiţ dne adresoval jmenovanému Žádost o přehodnocení stanoviska právního odboru čj /2007 ze dne Předmětným stanoviskem z roku 2007 se ředitel právního odboru MZ Mgr. David Kotris přiklonil k právnímu názoru stěţovatele. Mgr. Červinka navrhl náměstkovi pro legislativu doplnění ust. 5 písm. b) bod 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění o osoby s příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví. Do nabytí účinnosti nastíněné legislativní změny jej požádal o přehodnocení stanoviska z roku 2007 a souhlas k zařazování těchto osob do kategorie osob samostatně výdělečně činných na základě extenzivního výkladu 5 písm. b) bod 4 z. č. 48/1997 Sb., tzn. o souhlas s postupem, který VZP ČR používala do zaslání stanoviska z roku Na jednání se zaměstnanci oddělení kontroly Ústředí VZP dne pak Mgr. Červinka uvedl, ţe do doby obdrţení stanoviska MZ bude VZP vŧči Ing. J. Š., MBA postupovat tak, ţe, jakoţto OSVČ, má dluh na pojistném. Pakliţe však ze stanoviska MZ jednoznačně vyplyne, ţe Ing. Š., MBA, nemá povinnost hradit pojistné, budou všechny úkony KP VZP pro hl. m. Prahu v dané věci zrušeny. Se závěry tohoto jednání byl dne telefonicky seznámen Ing. Mgr. Kopecký, ředitel všeobecně právního oddělení VZP. Ten doporučil, aby se KP VZP pro hl. m. Prahu do doby obdrţení stanoviska MZ zdrţela dalších úkonŧ vŧči Ing. J. Š., MBA. Tento návrh tlumočila referentka oddělení kontroly Ústředí VZP jak řediteli tohoto oddělení Ing. Procházkovi, tak vedoucímu evidence plátcŧ KP VZP pro hl. m. Prahu Dr. Pelcovi. Náměstek pro legislativu a právo ministra zdravotnictví Mgr. Martin Plíšek ve svém stanovisku ze dne konstatoval, ţe MZ nepodává výklad právních předpisŧ; k tomu je příslušný výhradně soud. Pro právní jistotu obou stran by tak zřejmě bylo nejvhodnějším řešením pravomocné rozhodnutí soudu. 4

5 Je však třeba upřesnit, ţe KP VZP pro hl. m. Prahu zahájila správní řízení se stěţovatelem nikoliv na základě tohoto stanoviska, které si vyţádal Mgr. Červinka, ale na základě stanoviska ředitelky odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ Ing. Jenšovské ze dne , tj. odpovědi na stíţnost Ing. J. Š., MBA. Dne pak byla stěţovateli zaslána odpověď náměstka pro zdravotní pojištění na jeho ţádost o prověření postupu odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ. Ing. Nosek konstatoval, ţe v postupu odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ ani v postupu VZP ve věci zařazení Ing. J. Š., MBA, do kategorie plátcŧ pojistného na veřejné zdravotní pojištění neshledal rozpor s platnými právními předpisy. Ing. Š., MBA, hned následujícího dne (tj ) sdělil ovou poštou svŧj nesouhlas s vyřízením ţádosti a současně poţádal o osobní schŧzku s ministrem zdravotnictví, popřípadě jím pověřeným pracovníkem. Dne se pak stěţovatel dostavil na KP VZP pro hl. m. Prahu. Do protokolu podal ţádost o doplnění oznámení o zahájení správního řízení o přesnou specifikaci ustanovení, dle nějţ je povaţován za OSVČ, a prodlouţení lhŧty pro podání námitek. V následujícím období námitky opakovaně doplnil. Dále se stěţovatel obrátil s ţádostí o potvrzení platnosti stanoviska z roku 2007 na ředitele právního odboru MZ Mgr. Davida Kotrise. em ze dne mu poskytl kladnou odpověď Mgr. Jan Bačina, zástupce ředitele právního odboru MZ, vedoucí oddělení správních agend. Téhoţ dne pak Mgr. Kotris informoval rovněţ KP VZP pro hl. m. Prahu, ţe na svém stanovisku ze dne nehodlá nic měnit. V polovině května 2011 bylo stěţovateli doručeno Doplnění oznámení o zahájení správního řízení a vyjádření k námitkám k zahájení správního řízení, podepsané Hanou Kovaříkovou, vedoucí referátu SŘIP 2 KP VZP pro hl. m. Prahu. V něm uvedené argumenty jsou v zásadě totoţné s těmi, které jsou předestřeny ve vyjádření generálního ředitele VZP v návaznosti na výzvu veřejného ochránce práv. Z toho dŧvodu budou prezentovány níţe. Vedoucí referátu SŘIP 2 KP VZP pro hl. m. Prahu zároveň Ing. J. Š., MBA, vyzvala k předloţení účetních a jiných dokladŧ k příjmŧm, které v letech 2008 a 2009 zdaňoval dle ust. 7 zákona o daních z příjmŧ. V přípisu ze dne , adresovaném vedoucí referátu SŘIP 2 KP VZP pro hl. m. Prahu pak Ing. Š., MBA, konstatoval, ţe tak za účelem dořešení záleţitosti učinil. II. Vyjádření generálního ředitele VZP MUDr. Horáka, CSc., MBA ze dne MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, ve svém vyjádření k případu Ing. J. Š., MBA, které poskytl na ţádost ochránce, uvedl, ţe jmenovaného VZP povaţuje za OSVČ z těchto dŧvodŧ: V 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění jsou zařazeny osoby, které vykonávají uměleckou a jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů s odkazem např. na Autorský zákon. Dle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., je předmětem práva autorského (mimo jiné) i dílo vědecké. Dále zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v ustanovení 3a odst. 1 odkazuje na zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a to konkrétně na ustanovení 7 odst. 2 písm. a), kde je jako příjem ze samostatné výdělečné činnosti uveden i příjem z užití neb poskytnutí práv 5

6 z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. O tom, že vynálezectví je činnost hovoří i ustanovení 6 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Dále poukázal na dŧvodovou zprávu k zákonu č. 48/1997 Sb., v níţ je definice OSVČ pro účely veřejného zdravotního pojištění prohlášena za totoţnou s definicí v zákoně o daních z příjmŧ. MUDr. Horák, CSc., MBA, konstatoval, ţe na základě těchto skutečností je zařazení Ing. Š., MBA mezi OSVČ naprosto zřejmé. Zahájení správního řízení se jmenovaným mělo být rovněţ v souladu se závěry MZ. V jeho stanovisku ze dne (čj.: MZDR 11155/2011) je uvedeno, ţe nelze učinit jednoznačný závěr, ţe by VZP jednala v rozporu s platnými právními předpisy. V ostatních stanoviscích MZ k této problematice, v nichţ MZ dospělo k odlišnému závěru, však má být doporučeno, aby se strany obrátily na soud. Dále generální ředitel VZP upozornil, ţe Ing. J. Š., MBA, má stále aktivní ţivnostenské oprávnění, a proto u něj bude provedena kontrola, zda všechny příjmy jsou výhradně z prŧmyslového vlastnictví. Závěrem MUDr. Horák, CSc., MBA, uvedl, ţe možnosti VZP zjišťovat konkrétní druh příjmů dle ustanovení 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou prakticky vyloučené. Jedinou efektivní moţností kontroly tak má být ověřování výše příjmŧ proti údajŧm finančních úřadŧ. Dále poukázal na skutečnost, ţe aţ na případ Ing. J. Š., MBA, v minulosti nevznikla pochybnost o tom, že odvodu pojistného podléhají všechny příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Na základě jedné stížnosti zásadním způsobem nelze změnit dosavadní praxi, která je obecně respektována. Důvodem je potenciální vyvolání právní nejistoty u celé řady jiných podobných případů včetně nutnosti řešení celé historie placení pojistného a možnosti zneužití. C Právní hodnocení Klíčovou otázkou v případu Ing. Š., MBA je aplikační vztah příslušných ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a zákona o daních z příjmŧ. Stěţovatel namítá, ţe jej VZP povaţuje pro účely veřejného zdravotního pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou, ačkoliv má příjmy výhradně ze závislé činnosti a z poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví. Tvrzení generálního ředitele VZP, ţe příjmy dle ustanovení 7 zákona o daních z příjmu jsou zahrnovány do vyměřovacího základu OSVČ pro účely veřejného zdravotního pojištění v souladu s ust. 3a odst. 1 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, odpovídá platné právní úpravě. Operovat s vyměřovacím základem OSVČ dle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění však lze výhradně za předpokladu, ţe pojištěnce lze kvalifikovat jako osobu samostatně výdělečně činnou dle ust. 5 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pakliţe pojištěnce nelze podřadit pod rozsah ust. 5 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění, je irelevantní, ţe má příjmy zdaňované dle ust. 7 zákona o daních z příjmŧ. 6

7 Generální ředitel VZP se proto ve svém vyjádření ze dne pokouší stěţovatele, který má příjmy z uţití a poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví, zahrnout do kategorie osob, které vykonávají uměleckou a jinou tvŧrčí činnost na základě autorskoprávních vztahŧ (ust. 5 písm. b) bod 4. zákona o veřejném zdravotním pojištění). Svŧj právní názor opírá o ust. 2 odst. 1 autorského zákona, dle něhoţ je předmětem práva autorského mj. dílo vědecké, a ust. 6 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, které vynálezectví charakterizuje jako činnost. Úvahu generálního ředitele VZP, ţe osoby, které mají příjmy z uţití nebo poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví, jsou dle 5 písm. b) bod 4. zákona o veřejném zdravotním pojištění osobami samostatně výdělečně činnými (a tudíţ plátci pojistného na zdravotní pojištění), neboť předmětem práva autorského je v souladu s ust. 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisŧ, i dílo vědecké, odmítám jako lichou. Předně je třeba upozornit, ţe právo prŧmyslového vlastnictví nelze povaţovat za subkategorii autorského práva, jedná se o dva svébytné subsystémy práva duševního vlastnictví. Ing. J. Š., MBA, má příjmy výhradně z vlastnictví patentu a uţitného vzoru. Tyto instituty jsou regulovány právními předpisy práva prŧmyslového vlastnictví. Podstatu věci se pokusím nastínit i jiným zpŧsobem. Vynález, chráněný patentem, ani technická řešení, chráněná uţitným vzorem, nelze subsumovat pod pojem dílo vědecké ve smyslu autorského zákona, jak to činí VZP, z následujících dŧvodŧ. Dílo vědecké ve smyslu autorského zákona je jedinečným výsledkem tvŧrčí činnosti autora, které je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, trvale nebo dočasně. Ivo Telec 1 uvádí, ţe díla vědecká bývají vyjádřena zejména, nikoli výlučně písmem. Vědecké dílo je potom zpravidla dílem literárním. Toto kritérium potom napomáhá odlišit vědecká díla od jiných výtvorů z oblasti vědy, jako jsou zejména vynálezy. Vedle děl vědeckých slovesných, kterými jsou disertační, habilitační práce, vědecké monografie nebo přednášky na vědeckých konferencích, Ivo Telec 2 rozlišuje kategorie děl vědeckých kartografických (zeměpisné mapy, plány a náčrty, glóby, apod.) a jiných děl vědeckých (tj. těch, která jsou vyjádřena jinými prostředky např. anatomický atlas). Definici vynálezu, který lze patentovat, lze dovodit z ust. 3 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisŧ. Takovýto vynález musí splňovat podmínku novosti a prŧmyslové vyuţitelnosti, dále se musí jednat o výsledek vynálezecké činnosti a návod k technickému řešení. Ochrana uţitným vzorem se pak poskytuje technickým řešením, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou prŧmyslově vyuţitelná. 3 Zatímco dílo vědecké je jedinečné a nemohou existovat dvě naprosto shodná díla, aniž by nešlo v jednom případě o plagiát 4, je patentovaný vynález a uţitný vzor návodem k duplikaci technického řešení. Zatímco tedy autor je honorován předně za 1 TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s Tamtéţ, s Zákon č. 478/1992 Sb., o uţitných vzorech, ve znění pozdějších předpisŧ. 4 KŘÍŢ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy související komentář. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s

8 uţití samotného výsledku své tvŧrčí činnosti, majitel patentu či uţitného vzoru je odměňován za moţnost aplikovat technické řešení v praxi. Dále si dovoluji upozornit na dŧvodovou zprávu k zákonu č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích. K ustanovení 8 se zde uvádí, ţe předkladatel zvolil úmyslně termín pŧvodce vynálezu, namísto autora, a to za účelem jednoznačného odlišení tvŧrcŧ děl technických od autorŧ děl literárních, vědeckých a uměleckých. Na tom, ţe vynálezectví je činnost, se pochopitelně s VZP shoduji. Dodávám, ţe se sice jedná o činnost tvŧrčí, avšak technického charakteru. Tu nelze bez dalšího ztotoţňovat s pojmem tvŧrčí činnost, jak jej uţívá autorský zákon. Ivo Telec 5 výslovně upozorňuje, ţe tvŧrčí činnost ve smyslu autorskoprávním nespočívá ve vynalezení, kdy stejného výsledku (řešení) lze dosáhnout různými individuálními postupy, ani nespočívá v objevení toho, co již objektivně existovalo, ale nebylo známo. Proto nelze tvůrčí činnost ve smyslu autorského zákona charakterizovat jako činnost technickou apod. Nelze ani hovořit o dílech technických apod. Mnohé výsledky technické činnosti, zejména technická řešení, jsou pak podrobeny zvláštní absolutní ochraně jednotlivými právy průmyslovými, a to systémově i legislativně zcela mimo ustanovení autorského zákona. O nastíněném problému lze uvaţovat i dalším zpŧsobem. Jako podnětná se jeví například komparace ust. 5 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění s ust. 9 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o dŧchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisŧ, a ust. 7 odst. 2 zákona o daních z příjmŧ. Zatímco v případě zákona o dŧchodovém pojištění zvolil zákonodárce obdobnou konstrukci jako v zákoně o veřejném zdravotním pojištění (tj. výkon umělecké nebo jiné tvŧrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahŧ), v zákoně o daních z příjmŧ klade vedle příjmŧ z autorských práv i příjmy z uţití nebo poskytnutí práv z prŧmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Na tomto příkladu lze demonstrovat, ţe zákonodárce si je rozdílu mezi těmito druhy příjmŧ, respektive právních vztahŧ, z nichţ plynou, vědom. Zároveň si na tomto místě dovoluji připomenout, ţe rovněţ ČSSZ a MPSV uznávají odlišnost mezi vztahy autorskoprávními a vztahy vyplývajícími z uţití či poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví. Pakliţe je právním předpisem (natoţ v oblasti veřejného práva) taxativním výčtem podána legální definice pojmu, nelze jej rozšiřovat na základě textu dŧvodové zprávy. Text dŧvodové zprávy svědčí toliko o pŧvodním záměru předkladatele předmětné právní úpravy, avšak v prŧběhu legislativního procesu mŧţe dojít k podstatným zásahŧm do textu právního předpisu, které jiţ nebudou v rámci dŧvodové zprávy reflektovány. Netřeba připomínat, ţe povinnosti lze ukládat toliko na základě zákona. Dŧvodová zpráva přitom není jeho součástí, ale pouze doprovodným materiálem, který má význam v rovině výkladové. Není však právně závazný a nelze jím překlenout případnou mezeru v zákoně. Argument VZP, ţe v dŧvodové zprávě je definice osob samostatně výdělečně činných pro účely veřejného zdravotního pojištění označena za identickou s definicí zakotvenou v zákoně o daních z příjmŧ, proto nelze akceptovat. 5 TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s

9 Generální ředitel VZP dále poznamenal, ţe napadený postup VZP je v souladu se závěry Ministerstva zdravotnictví, prezentovanými v jeho stanovisku ze dne Dle jeho znění nelze postup VZP, spočívající v zařazení Ing. J. Š., MBA, z titulu jeho příjmŧ z poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví mezi osoby samostatně výdělečně činné, tj. plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění, jednoznačně označit za nezákonný. Zároveň přiznává, ţe existují i tři odlišná stanoviska Ministerstva zdravotnictví, avšak v kaţdém z nich má být konstatována právní nezávaznost názoru MZ a doporučeno, aby se strany obrátily na soud. Předně je třeba říci, ţe v dané záleţitosti mŧţe MZ skutečně vyslovit pouze nezávazný právní názor. Není však pravdou, ţe všechna jeho stanoviska obsahují doporučení, aby byla věc předloţena soudu. Explicitní návrh takovéhoto řešení situace je uveden pouze ve stanovisku náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Mgr. Martina Plíška ze dne Dále povaţuji za nezbytné poukázat na to, ţe VZP si stanovisko ředitelky odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ vyloţila nesprávně. Ing. Jenšovská ve svém vyjádření ze dne věc meritorně neposoudila. Stěţovateli poskytla pouze velmi obecnou odpověď, v níţ se koncentrovala na popsání pŧsobnosti MZ. Argument, ţe pochybnosti o správnosti postupu VZP vznikly výhradně v souvislosti s ojedinělým a výjimečným případem Ing. J. Š., MBA, a ţe na základě jedné stíţnosti nelze změnit celou praxi, nemohu akceptovat. Nezákonnost postupu nelze obhajovat konstantností praxe. Ačkoliv chápu, ţe rozdílné pojetí osoby samostatně výdělečně činné v zákoně o veřejném zdravotním pojištění a zákoně o daních z příjmŧ mŧţe v praxi pŧsobit zdravotní pojišťovně značné komplikace při zjišťování plátcŧ pojistného, kteří neplní své povinnosti, nelze klást selhání zákonodárce k tíţi pojištěncŧm. V této souvislosti připomínám, ţe v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh zákona o změně zákonŧ v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa, který má novelizovat mj. i ust. 5 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění. Bude-li existovat politická vŧle pro přijetí předkládaného návrhu, bude definice OSVČ pro účely veřejného zdravotního pojištění v budoucnu řešena odkazem na její vymezení v zákoně o daních z příjmŧ. Případ Ing. J. Š., MBA, je pochopitelně třeba vnímat také v kontextu předchozích postupŧ VZP. V roce 2007 VZP od identického postupu, jehoţ nezákonnost stěţovatel opětovně namítá, upustila na základě nezávazné právní analýzy Ministerstva zdravotnictví. Struktura příjmŧ jmenovaného, jeho činnost, jakoţ i příslušná právní úprava zŧstávají od roku 2007 nezměněny. Postup VZP je tudíţ nutno zhodnotit jako porušení principu předvídatelnosti postupŧ ve veřejné správě. VZP se řetězcem krokŧ vŧči Ing. Š., započatým v listopadu roku 2010, odklonila od své čtyřleté praxe, aniţ by v mezidobí byla změněna právní úprava nebo rozhodné skutečnosti. V závěru této části své zprávy povaţuji za nezbytné vyzdvihnout obzvláště znepokojivý aspekt celého případu. V prŧběhu mého šetření v dané věci vyplynulo, ţe čelný představitel VZP, jsa si vědom mezery v zákoně, se rozhodl vsadit na řešení, které je jednoznačně na hraně dělby moci ve státě. Výslovně totiţ poţádal 9

10 exekutivní orgán, aby na něm nezávislému subjektu povolil jednat v rozporu s platnou právní úpravou. Ministerstvo zdravotnictví odmítlo sehrát poţadovanou úlohu, přesto nelze vyloučit, ţe podobný postup byl zvaţován či dokonce realizován v jiné záleţitosti i v minulosti. D Závěr V souladu s ustanovením 18 zákona o veřejném ochránci práv konstatuji, ţe jsem v postupu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR zjistila pochybení, která jsem podrobně popsala v předchozí části své zprávy. VZP vytýkám, ţe svŧj postup vŧči Ing. J. Š., MBA, odŧvodňuje chybným předpokladem, ţe všechny osoby, které mají příjmy dle ust. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmŧ, ve znění pozdějších předpisŧ, jsou automaticky plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. Apeluji na VZP, aby ve vztahu k osobám s příjmy z poskytnutí či uţití práv z prŧmyslového vlastnictví postupovala v souladu s platným zněním zákona o veřejném zdravotním pojištění. O výsledku šetření budou písemně vyrozuměni Ing. J. Š., MBA a generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, kterého ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 citovaného zákona vyzývám, aby se k mým závěrŧm vyjádřil ve lhŧtě 30 dnŧ od doručení této zprávy a sdělil, jaká opatření k nápravě byla přijata. V této souvislosti připomínám, ţe Ing. Š., MBA byl při obhajobě svých práv a právem chráněných zájmŧ nucen vynaloţit nemalé finanční prostředky, nemluvě o času, který jí věnoval. Doporučuji tudíţ, aby byla zváţena otázka kompenzace vzniklých nákladŧ. RNDr. Jitka S e i t l o v á v. r. zástupkyně veřejného ochránce práv 10

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 52/2011-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

Vyrozumění o ukončení šetření z vlastní iniciativy ve věci památkově chráněné budovy železniční stanice bývalé Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně

Vyrozumění o ukončení šetření z vlastní iniciativy ve věci památkově chráněné budovy železniční stanice bývalé Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně I. Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. II. Je povinností státu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 6/2011-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 162/2009-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Ans 9/2011-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 86/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 27. května 2011 Sp. zn.: 3912/2010/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci nástavby objektu sociálních služeb č. p. na ul. H., Praha 9 A - Obsah podnětu Dne 26. 7. 2010 obdržel

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

č. j. 7 Afs 47/2007-78

č. j. 7 Afs 47/2007-78 č. j. 7 Afs 47/2007-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 22 A 21/2013 31 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. a JUDr. Miroslavy

Více

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 7. 1999 podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 124/2011-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění ROZHODNUTÍ V Praze dne ;/{,,července 2014 Č. j.: MPO 22857/14/10200/01000 PID MIPOXOlTHVXD - Ve správním ř ízení o stížnosti ze dne 16. června 201~ podané panem bytem označené jako stížnost podle 16a zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2006-63 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní

Více

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Autorské právo v kartografii a geoinformatice Autorské právo v kartografii a geoinformatice RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Přehled témat Co je to autorské právo? Jak souvisejí

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

USNESENÍ. Konf 41/2011-13

USNESENÍ. Konf 41/2011-13 Konf 41/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

K části desáté (Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění) - čl. XIV

K části desáté (Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění) - čl. XIV Příloha k PDCJ: 1535/2013 Připomínky veřejného ochránce práv k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o volném pohybu

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.V.

Zpráva o šetření ve věci pana J.V. I. Je-li pojišťovna povinna šetření škodní události provést s odbornou péčí a obezřetně ( 6 zákona o pojišťovnictví), je povinna k tomu využít veškerá svá oprávnění. Mezi tato opatření patří i právo nahlížet

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu V Brně dne 24.9.2010 Sp. zn. 1527/2010/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu dne 8. 3. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil pan J. V., který si stěžoval na postup Úřadu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 *UOHSX003K90C* UOHSX003K90C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

PRÁVNÍ STANOVISKO. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů. Pražská 1321/38a. 102 00 Praha 10. V Praze dne 23.3.2015

PRÁVNÍ STANOVISKO. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů. Pražská 1321/38a. 102 00 Praha 10. V Praze dne 23.3.2015 PRÁVNÍ STANOVISKO AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů Pražská 1321/38a 102 00 Praha 10 V Praze dne 23.3.2015 Právní stanovisko k účinkům změny zákona č. 185/2001 Sb. k 1.1.2015 Vážení

Více

Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11.

Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11. Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11.1999 na návrh uchazeče Ing. Vladimíra Slabého, podnikajícího pod obchodním

Více

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ zákon č. 397/2012 Sb., ze dne 7. září 2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 POPLATNÍK Poplatníkem pojistného na důchodové

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl

Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl V Brně dne 14. dubna 2010 Sp. zn.: 5070/2009/VOP/MLU Vážený pane řediteli, dne 9. září 2009 jste se na mě obrátil podnětem jako ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 91/2007-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu V Brně dne 28. srpna 2010 Sp. zn.: 7039/2009/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu Dne 14. 12. 2009 se na veřejného ochránce práv obrátila paní paní B. z Otrokovic se stížností

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 40/2003 47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 103/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 117/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Místopředseda soudu jako orgán státní správy soudu při výkonu státního dohledu nad exekuční činností musí dbát o to, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ( 3 správního řádu),

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 66/2013-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 139/2006-108 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 104/2007-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004 V Brně dne 23. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23. 1. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996

Více

PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII

PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII ING. MILADA SVOBODOVÁ Praha, 2013 Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím, Confucius (čínský filosof, politik a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana R.Š.

Zpráva o šetření. ve věci pana R.Š. Přestupek proti majetku podvodem ( 50 odst. 1 písm. a/ přestupkového zákona) lze spáchat též úmyslným neuskutečněním přislíbeného plnění nemajetkového charakteru, pokud v důsledku takového jednání vznikne

Více

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček I. Cena zemního plynu (komodity) není regulovaná, a proto ji může dodavatel stanovit jednotně pro všechny zákazníky nebo různě pro různé skupiny zákazníků vymezených dle jasných a nediskriminačních kritérií.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 7/2003-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Vojtěcha

Více

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc:

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc: MINISTERSTVO FINANCÍ sekce Daně a cla Odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 E-mail:podatelna@mfcr.cz Telefon: 257 041 111Fax: 257 042

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. SPU 369116/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 82/2005-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 25/2011-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 51/2005-76 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI PŘEZKUM ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI Metodické doporučení Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje srpen 2013 Obsah 1 Úvod 2 Přezkum zmocnění zástupce veřejnosti 2.1 Institut zástupce veřejnosti

Více

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54 *UOOUX0033E3G* Zn. SPR-2018/10-54 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 74/2013-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Komp 3/2010-27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Zdeňka

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 6/2003-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.4.2002 ve smyslu ustanovení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 148/2004-112 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 27/2008-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 107/2005-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více