Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. J. Š., MBA. A Obsah podnětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. J. Š., MBA. A Obsah podnětu"

Transkript

1 V Brně dne 16. června 2011 Sp. zn.: 2169/2011/VOP/PH Zpráva o šetření ve věci podnětu Ing. J. Š., MBA A Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se s ţádostí o pomoc ve věci namítaného protiprávního postupu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (dále jen VZP ) obrátil Ing. J. Š., MBA. Za pochybení VZP označil zařazování osob, které jsou zaměstnanci a zároveň jim plynou příjmy výhradně z poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví, do kategorie plátcŧ pojistného na veřejné zdravotní pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. VZP zahájila s Ing. J. Š., MBA, v dubnu tohoto roku správní řízení pro porušení povinnosti dle ust. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisŧ. K zahájení správního řízení přitom VZP přistoupila z dŧvodu neplnění povinnosti odvodŧ pojistného na zdravotní pojištění, vyplynuvšího z vystaveného vyúčtování. Ing. J. Š., MBA, namítá nezákonnost uvedeného postupu, neboť VZP vychází z definice samostatné výdělečné činnosti dle ust. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmŧ, zatímco ust. 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisŧ, zakotvuje autonomní definici osoby samostatně výdělečně činné, jakoţto plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Ing. Š., MBA vedl v dané záleţitosti s VZP polemiku jiţ v roce Vzhledem k tomu, ţe se tehdy ředitel právního odboru Ministerstva zdravotnictví ztotoţnil s právním názorem stěţovatele, VZP od svého počínání upustila. Přes absenci změn příslušné legislativy, činnosti a struktury příjmŧ jmenovaného však Krajská pobočka VZP stěţovatele v roce 2010 opět zařadila do kategorie plátcŧ pojistného z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. Ing. Š., MBA se proto obrátil se stíţností na VZP na Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ ). Jeho podáním se však tentokrát zabýval odbor dohledu nad zdravotním pojištěním MZ, který jmenovanému poskytl velmi obecné vyjádření. To pak VZP interpretovala ve svŧj prospěch a v předmětném postupu pokračovala. S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsem v souladu s ust. 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisŧ, zahájila šetření postupu VZP v záleţitosti Ing. J. Š., MBA. B Skutková zjištění Z podkladŧ, shromáţděných v prŧběhu mého šetření ve věci podnětu Ing. J. Š., MBA, vyplynuly následující skutečnosti.

2 I. Postup zainteresovaných subjektŧ v roce 2007 Za účelem vyřešení sporu s Ing. J. Š., MBA si VZP vyţádala v dubnu 2007 k předmětné právní otázce stanovisko právního odboru MZ. Ředitel právního odboru MZ Mgr. David Kotris ve svém Stanovisku k nejasnostem při aplikaci právních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění ze dne , sp. zn /2007, konstatoval, ţe osoby, jejichž příjem je tvořen výhradně z příjmů z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, nelze subsumovat pod žádný z bodů ustanovení 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 48/1997 Sb. ), který určuje pojem osoby samostatně výdělečně činné pro účely zdravotního pojištění jako plátce pojištění. Mimo jiné tak odmítl úvahu VZP o uţití extenzivního výkladu pojmu autorskoprávní vztahy. Ve svém stanovisku poukázal na rozlišování autorskoprávních vztahŧ a vztahŧ týkajících se práv z prŧmyslového vlastnictví, v dikci ust. 7 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmŧ, ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen zákon o daních z příjmŧ ). Argument VZP, ţe do vyměřovacího základu osob samostatně výdělečně činných (dále také jen OSVČ ) dle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ), jsou zahrnovány i příjmy z poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví, vyhodnotil jako irelevantní s tím, ţe předpokladem stanovení vyměřovacího základu je předchozí definování osoby jako plátce pojistného. VZP stanovisko MZ akceptovalo, o čemţ byl stěţovatel písemně vyrozuměn ředitelem právního úseku Ústředí VZP JUDr. Karlem Hlaváčkem. Jmenovaný ve svém přípisu ze dne mj. konstatoval: V souladu se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví jsme dospěli k závěru, že současná právní úprava neumožňuje, abyste v období, kdy jste byl zaměstnancem a mimo příjmů ze závislé činnosti jste měl pouze příjmy z poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, byl z titulu těchto příjmů zařazen do kategorie osoba samostatně výdělečně činná, resp. aby z příjmů z poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví bylo vyměřeno pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Tentýţ závěr prezentovali ve svých vyjádřeních i ředitelka odboru správního řízení a vymáhání pohledávek Ústředí VZP JUDr. Hana Hynková (ze dne ) a ředitel oddělení kontroly Ústředí VZP Ing. Stanislav Procházka (ze dne ). V přípisu, podepsaném Ing. Procházkou, je však na rozdíl od vyjádření JUDr. Hlaváčka situace hodnocena jako sporná a nepravdivě konstatováno, ţe MZ doporučilo předloţení předmětné záleţitosti soudu. Pro úplnost dodávám, ţe nejasnostem v otázce povinnosti odvodŧ pojistného byl Ing. Š., MBA nucen čelit i ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení. ČSSZ si vyţádala stanovisko k této právní otázce od Ministerstva práce a sociálních věcí. O tom, ţe dle názoru MPSV se autorskoprávní vztahy nevztahují na průmyslové vlastnictví byl jmenovaný vyrozuměn přípisem vedoucího oddělení metodiky sociálního pojištění OSVČ Ing. Tomáše Kaplana ze dne , čj /2009. II. Postup zainteresovaných subjektŧ v roce 2010 a

3 Dne adresoval Ing. J. Š., MBA, KP VZP Oznámení o přerušení statutu OSVČ v roce Výslovně v něm uvedl, ţe v uvedeném období nebyl ţádnou z osob povaţovaných za osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 48/19997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisŧ (dále je zákon o veřejném zdravotním pojištění ), neboť jeho činnost a příjmy z ní plynoucí se týkaly výhradně poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví (viz zákon č. 527/1990 Sb., v platném znění). Totoţné sdělení, týkající se roku 2008, zaslal KP VZP pro hl. m. Prahu dne Vedoucí oddělení evidence pojištěncŧ KP VZP pro hl. m. Prahu Dr. Milan Pelc však přípisem ze dne stěţovatele informoval, ţe dle údajŧ poskytnutých finančním úřadem byl v roce 2009 OSVČ ve smyslu ustanovení 5 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění, avšak vŧči VZP nesplnil svou oznamovací povinnost o zahájení samostatné výdělečné činnosti. Jestliţe ji nesplní ani do 7 dnŧ od doručení dopisu, bude zařazen zpětně od do kategorie OSVČ a Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009 mu bude zpracován na základě údajŧ od finančního úřadu. V reakci na výše specifikované oznámení adresoval Ing. J. Š., MBA dne Dr. Pelcovi přípis, označený jako Stížnost na nesprávný postup VZP a žádost o nápravu, Uplatnění nároku na náhradu škody způsobené porušením právní povinnosti. Jeho stíţnost byla předána k vyřízení právnímu oddělení KP VZP pro hl. m. Prahu a kontrolnímu oddělení Finančního úřadu pro Prahu 10. Stěţovatel však nebyl s výše uvedeným postupem spokojen, a proto se dne obrátil se stíţností, směřující proti jednání Dr. Pelce, na generálního ředitele VZP MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA. Dopisem ze dne byl vyrozuměn, ţe se jeho stíţností bude zabývat oddělení kontroly Ústředí VZP. Přípisem ze dne mu však vedoucí oddělení evidence pojištěncŧ KP VZP pro hl. m. Prahu Dr. Milan Pelc oznámil, ţe KP VZP pro hl. m. Prahu mu stanovila výši pojistného za rok 2008 a 2009 z jeho vyměřovacího základu dle údajŧ finančního úřadu a bude mu tudíţ zasláno vyúčtování. Dr. Pelc zároveň uvedl, ţe se jedná o standardní postup bez ohledu na jeho námitku, kterou řeší Ústředí VZP. Ing. J. Š., MBA, reagoval na toto oznámení dne zasláním ové ţádosti o okamţitý zásah generálnímu řediteli VZP. Ředitel oddělení kontroly Ústředí VZP Ing. Stanislav Procházka jej pak přípisem ze dne informoval, ţe si VZP vyţádá stanovisko k jeho případu od Ministerstva zdravotnictví. Ing. J. Š., MBA, se ovým podáním ze dne rovněţ obrátil na Ministerstvo zdravotnictví. Svou stíţnost adresoval ředitelce odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ Ing. Ivaně Jenšovské. Dne pak adresoval KP VZP pro hl. m. Prahu přípis, v němţ podal své námitky proti zaslanému vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období Vedoucí referátu SŘIP 2 KP VZP pro hl. m. Prahu Hana Kovaříková mu následně sdělila, ţe jeho námitky proti vyúčtování budou řešeny po obdrţení stanoviska MZ. Stíţnost Ing. Š., MBA, adresovaná MZ, byla vyřízena dopisem ze dne Ing. Jenšovská konstatovala, ţe na rozdíl od soudu nemá MZ pravomoc 3

4 podávat výklad právních předpisŧ. S ohledem na tuto skutečnost a na základě podkladŧ, které má MZ k dispozici, nelze učinit závěr, ţe by VZP v dané záleţitosti jednala v rozporu s platnými právními předpisy. Z toho dŧvodu nelze učinit poţadovaná nápravná opatření. MZ nadto není nadřízeným orgánem zdravotních pojišťoven, a proto mu nepřísluší zasahovat do jejich rozhodnutí ve věci vymáhání dluţného pojistného a penále. Stěţovatel nebyl se zpŧsobem vyřízení své stíţnosti spokojen a z toho dŧvodu se s ţádostí o prověření postupu odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ obrátil dne na ministra zdravotnictví. Ta byla předána k vyřízení náměstkovi pro zdravotní pojištění Ing. Petru Noskovi. Současně obdrţel Ing. Š., MBA, odpověď ředitele oddělení kontroly Ústředí VZP Ing. Procházky (ze dne ) na svou stíţnost na postup KP VZP pro hl. m. Prahu. Ing. Procházka jej informoval, ţe dle stanoviska MZ ze dne nelze učinit závěr, ţe VZP postupuje v rozporu s platnými právními předpisy. Zaměstnanci KP VZP pro hl. m. Prahu se tak v dané záleţitosti nedopustili pochybení. V dubnu 2011 pak bylo Ing. J. Š., MBA, doručeno oznámení o zahájení správního řízení ze dne VZP měla k dispozici i další stanovisko MZ, tentokrát podepsané náměstkem pro legislativu a právo Mgr. Martinem Plíškem. Mgr. Tomáš Červinka, pověřený řízením Úseku pojistného a správy pohledávek Ústředí VZP, totiţ dne adresoval jmenovanému Žádost o přehodnocení stanoviska právního odboru čj /2007 ze dne Předmětným stanoviskem z roku 2007 se ředitel právního odboru MZ Mgr. David Kotris přiklonil k právnímu názoru stěţovatele. Mgr. Červinka navrhl náměstkovi pro legislativu doplnění ust. 5 písm. b) bod 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění o osoby s příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví. Do nabytí účinnosti nastíněné legislativní změny jej požádal o přehodnocení stanoviska z roku 2007 a souhlas k zařazování těchto osob do kategorie osob samostatně výdělečně činných na základě extenzivního výkladu 5 písm. b) bod 4 z. č. 48/1997 Sb., tzn. o souhlas s postupem, který VZP ČR používala do zaslání stanoviska z roku Na jednání se zaměstnanci oddělení kontroly Ústředí VZP dne pak Mgr. Červinka uvedl, ţe do doby obdrţení stanoviska MZ bude VZP vŧči Ing. J. Š., MBA postupovat tak, ţe, jakoţto OSVČ, má dluh na pojistném. Pakliţe však ze stanoviska MZ jednoznačně vyplyne, ţe Ing. Š., MBA, nemá povinnost hradit pojistné, budou všechny úkony KP VZP pro hl. m. Prahu v dané věci zrušeny. Se závěry tohoto jednání byl dne telefonicky seznámen Ing. Mgr. Kopecký, ředitel všeobecně právního oddělení VZP. Ten doporučil, aby se KP VZP pro hl. m. Prahu do doby obdrţení stanoviska MZ zdrţela dalších úkonŧ vŧči Ing. J. Š., MBA. Tento návrh tlumočila referentka oddělení kontroly Ústředí VZP jak řediteli tohoto oddělení Ing. Procházkovi, tak vedoucímu evidence plátcŧ KP VZP pro hl. m. Prahu Dr. Pelcovi. Náměstek pro legislativu a právo ministra zdravotnictví Mgr. Martin Plíšek ve svém stanovisku ze dne konstatoval, ţe MZ nepodává výklad právních předpisŧ; k tomu je příslušný výhradně soud. Pro právní jistotu obou stran by tak zřejmě bylo nejvhodnějším řešením pravomocné rozhodnutí soudu. 4

5 Je však třeba upřesnit, ţe KP VZP pro hl. m. Prahu zahájila správní řízení se stěţovatelem nikoliv na základě tohoto stanoviska, které si vyţádal Mgr. Červinka, ale na základě stanoviska ředitelky odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ Ing. Jenšovské ze dne , tj. odpovědi na stíţnost Ing. J. Š., MBA. Dne pak byla stěţovateli zaslána odpověď náměstka pro zdravotní pojištění na jeho ţádost o prověření postupu odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ. Ing. Nosek konstatoval, ţe v postupu odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ ani v postupu VZP ve věci zařazení Ing. J. Š., MBA, do kategorie plátcŧ pojistného na veřejné zdravotní pojištění neshledal rozpor s platnými právními předpisy. Ing. Š., MBA, hned následujícího dne (tj ) sdělil ovou poštou svŧj nesouhlas s vyřízením ţádosti a současně poţádal o osobní schŧzku s ministrem zdravotnictví, popřípadě jím pověřeným pracovníkem. Dne se pak stěţovatel dostavil na KP VZP pro hl. m. Prahu. Do protokolu podal ţádost o doplnění oznámení o zahájení správního řízení o přesnou specifikaci ustanovení, dle nějţ je povaţován za OSVČ, a prodlouţení lhŧty pro podání námitek. V následujícím období námitky opakovaně doplnil. Dále se stěţovatel obrátil s ţádostí o potvrzení platnosti stanoviska z roku 2007 na ředitele právního odboru MZ Mgr. Davida Kotrise. em ze dne mu poskytl kladnou odpověď Mgr. Jan Bačina, zástupce ředitele právního odboru MZ, vedoucí oddělení správních agend. Téhoţ dne pak Mgr. Kotris informoval rovněţ KP VZP pro hl. m. Prahu, ţe na svém stanovisku ze dne nehodlá nic měnit. V polovině května 2011 bylo stěţovateli doručeno Doplnění oznámení o zahájení správního řízení a vyjádření k námitkám k zahájení správního řízení, podepsané Hanou Kovaříkovou, vedoucí referátu SŘIP 2 KP VZP pro hl. m. Prahu. V něm uvedené argumenty jsou v zásadě totoţné s těmi, které jsou předestřeny ve vyjádření generálního ředitele VZP v návaznosti na výzvu veřejného ochránce práv. Z toho dŧvodu budou prezentovány níţe. Vedoucí referátu SŘIP 2 KP VZP pro hl. m. Prahu zároveň Ing. J. Š., MBA, vyzvala k předloţení účetních a jiných dokladŧ k příjmŧm, které v letech 2008 a 2009 zdaňoval dle ust. 7 zákona o daních z příjmŧ. V přípisu ze dne , adresovaném vedoucí referátu SŘIP 2 KP VZP pro hl. m. Prahu pak Ing. Š., MBA, konstatoval, ţe tak za účelem dořešení záleţitosti učinil. II. Vyjádření generálního ředitele VZP MUDr. Horáka, CSc., MBA ze dne MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, ve svém vyjádření k případu Ing. J. Š., MBA, které poskytl na ţádost ochránce, uvedl, ţe jmenovaného VZP povaţuje za OSVČ z těchto dŧvodŧ: V 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění jsou zařazeny osoby, které vykonávají uměleckou a jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů s odkazem např. na Autorský zákon. Dle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., je předmětem práva autorského (mimo jiné) i dílo vědecké. Dále zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v ustanovení 3a odst. 1 odkazuje na zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a to konkrétně na ustanovení 7 odst. 2 písm. a), kde je jako příjem ze samostatné výdělečné činnosti uveden i příjem z užití neb poskytnutí práv 5

6 z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. O tom, že vynálezectví je činnost hovoří i ustanovení 6 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Dále poukázal na dŧvodovou zprávu k zákonu č. 48/1997 Sb., v níţ je definice OSVČ pro účely veřejného zdravotního pojištění prohlášena za totoţnou s definicí v zákoně o daních z příjmŧ. MUDr. Horák, CSc., MBA, konstatoval, ţe na základě těchto skutečností je zařazení Ing. Š., MBA mezi OSVČ naprosto zřejmé. Zahájení správního řízení se jmenovaným mělo být rovněţ v souladu se závěry MZ. V jeho stanovisku ze dne (čj.: MZDR 11155/2011) je uvedeno, ţe nelze učinit jednoznačný závěr, ţe by VZP jednala v rozporu s platnými právními předpisy. V ostatních stanoviscích MZ k této problematice, v nichţ MZ dospělo k odlišnému závěru, však má být doporučeno, aby se strany obrátily na soud. Dále generální ředitel VZP upozornil, ţe Ing. J. Š., MBA, má stále aktivní ţivnostenské oprávnění, a proto u něj bude provedena kontrola, zda všechny příjmy jsou výhradně z prŧmyslového vlastnictví. Závěrem MUDr. Horák, CSc., MBA, uvedl, ţe možnosti VZP zjišťovat konkrétní druh příjmů dle ustanovení 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou prakticky vyloučené. Jedinou efektivní moţností kontroly tak má být ověřování výše příjmŧ proti údajŧm finančních úřadŧ. Dále poukázal na skutečnost, ţe aţ na případ Ing. J. Š., MBA, v minulosti nevznikla pochybnost o tom, že odvodu pojistného podléhají všechny příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Na základě jedné stížnosti zásadním způsobem nelze změnit dosavadní praxi, která je obecně respektována. Důvodem je potenciální vyvolání právní nejistoty u celé řady jiných podobných případů včetně nutnosti řešení celé historie placení pojistného a možnosti zneužití. C Právní hodnocení Klíčovou otázkou v případu Ing. Š., MBA je aplikační vztah příslušných ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a zákona o daních z příjmŧ. Stěţovatel namítá, ţe jej VZP povaţuje pro účely veřejného zdravotního pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou, ačkoliv má příjmy výhradně ze závislé činnosti a z poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví. Tvrzení generálního ředitele VZP, ţe příjmy dle ustanovení 7 zákona o daních z příjmu jsou zahrnovány do vyměřovacího základu OSVČ pro účely veřejného zdravotního pojištění v souladu s ust. 3a odst. 1 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, odpovídá platné právní úpravě. Operovat s vyměřovacím základem OSVČ dle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění však lze výhradně za předpokladu, ţe pojištěnce lze kvalifikovat jako osobu samostatně výdělečně činnou dle ust. 5 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pakliţe pojištěnce nelze podřadit pod rozsah ust. 5 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění, je irelevantní, ţe má příjmy zdaňované dle ust. 7 zákona o daních z příjmŧ. 6

7 Generální ředitel VZP se proto ve svém vyjádření ze dne pokouší stěţovatele, který má příjmy z uţití a poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví, zahrnout do kategorie osob, které vykonávají uměleckou a jinou tvŧrčí činnost na základě autorskoprávních vztahŧ (ust. 5 písm. b) bod 4. zákona o veřejném zdravotním pojištění). Svŧj právní názor opírá o ust. 2 odst. 1 autorského zákona, dle něhoţ je předmětem práva autorského mj. dílo vědecké, a ust. 6 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, které vynálezectví charakterizuje jako činnost. Úvahu generálního ředitele VZP, ţe osoby, které mají příjmy z uţití nebo poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví, jsou dle 5 písm. b) bod 4. zákona o veřejném zdravotním pojištění osobami samostatně výdělečně činnými (a tudíţ plátci pojistného na zdravotní pojištění), neboť předmětem práva autorského je v souladu s ust. 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisŧ, i dílo vědecké, odmítám jako lichou. Předně je třeba upozornit, ţe právo prŧmyslového vlastnictví nelze povaţovat za subkategorii autorského práva, jedná se o dva svébytné subsystémy práva duševního vlastnictví. Ing. J. Š., MBA, má příjmy výhradně z vlastnictví patentu a uţitného vzoru. Tyto instituty jsou regulovány právními předpisy práva prŧmyslového vlastnictví. Podstatu věci se pokusím nastínit i jiným zpŧsobem. Vynález, chráněný patentem, ani technická řešení, chráněná uţitným vzorem, nelze subsumovat pod pojem dílo vědecké ve smyslu autorského zákona, jak to činí VZP, z následujících dŧvodŧ. Dílo vědecké ve smyslu autorského zákona je jedinečným výsledkem tvŧrčí činnosti autora, které je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, trvale nebo dočasně. Ivo Telec 1 uvádí, ţe díla vědecká bývají vyjádřena zejména, nikoli výlučně písmem. Vědecké dílo je potom zpravidla dílem literárním. Toto kritérium potom napomáhá odlišit vědecká díla od jiných výtvorů z oblasti vědy, jako jsou zejména vynálezy. Vedle děl vědeckých slovesných, kterými jsou disertační, habilitační práce, vědecké monografie nebo přednášky na vědeckých konferencích, Ivo Telec 2 rozlišuje kategorie děl vědeckých kartografických (zeměpisné mapy, plány a náčrty, glóby, apod.) a jiných děl vědeckých (tj. těch, která jsou vyjádřena jinými prostředky např. anatomický atlas). Definici vynálezu, který lze patentovat, lze dovodit z ust. 3 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisŧ. Takovýto vynález musí splňovat podmínku novosti a prŧmyslové vyuţitelnosti, dále se musí jednat o výsledek vynálezecké činnosti a návod k technickému řešení. Ochrana uţitným vzorem se pak poskytuje technickým řešením, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou prŧmyslově vyuţitelná. 3 Zatímco dílo vědecké je jedinečné a nemohou existovat dvě naprosto shodná díla, aniž by nešlo v jednom případě o plagiát 4, je patentovaný vynález a uţitný vzor návodem k duplikaci technického řešení. Zatímco tedy autor je honorován předně za 1 TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s Tamtéţ, s Zákon č. 478/1992 Sb., o uţitných vzorech, ve znění pozdějších předpisŧ. 4 KŘÍŢ, J., HOLCOVÁ, I., KORDAČ, J., KŘESŤANOVÁ, V. Autorský zákon a předpisy související komentář. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, s

8 uţití samotného výsledku své tvŧrčí činnosti, majitel patentu či uţitného vzoru je odměňován za moţnost aplikovat technické řešení v praxi. Dále si dovoluji upozornit na dŧvodovou zprávu k zákonu č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích. K ustanovení 8 se zde uvádí, ţe předkladatel zvolil úmyslně termín pŧvodce vynálezu, namísto autora, a to za účelem jednoznačného odlišení tvŧrcŧ děl technických od autorŧ děl literárních, vědeckých a uměleckých. Na tom, ţe vynálezectví je činnost, se pochopitelně s VZP shoduji. Dodávám, ţe se sice jedná o činnost tvŧrčí, avšak technického charakteru. Tu nelze bez dalšího ztotoţňovat s pojmem tvŧrčí činnost, jak jej uţívá autorský zákon. Ivo Telec 5 výslovně upozorňuje, ţe tvŧrčí činnost ve smyslu autorskoprávním nespočívá ve vynalezení, kdy stejného výsledku (řešení) lze dosáhnout různými individuálními postupy, ani nespočívá v objevení toho, co již objektivně existovalo, ale nebylo známo. Proto nelze tvůrčí činnost ve smyslu autorského zákona charakterizovat jako činnost technickou apod. Nelze ani hovořit o dílech technických apod. Mnohé výsledky technické činnosti, zejména technická řešení, jsou pak podrobeny zvláštní absolutní ochraně jednotlivými právy průmyslovými, a to systémově i legislativně zcela mimo ustanovení autorského zákona. O nastíněném problému lze uvaţovat i dalším zpŧsobem. Jako podnětná se jeví například komparace ust. 5 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění s ust. 9 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o dŧchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisŧ, a ust. 7 odst. 2 zákona o daních z příjmŧ. Zatímco v případě zákona o dŧchodovém pojištění zvolil zákonodárce obdobnou konstrukci jako v zákoně o veřejném zdravotním pojištění (tj. výkon umělecké nebo jiné tvŧrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahŧ), v zákoně o daních z příjmŧ klade vedle příjmŧ z autorských práv i příjmy z uţití nebo poskytnutí práv z prŧmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Na tomto příkladu lze demonstrovat, ţe zákonodárce si je rozdílu mezi těmito druhy příjmŧ, respektive právních vztahŧ, z nichţ plynou, vědom. Zároveň si na tomto místě dovoluji připomenout, ţe rovněţ ČSSZ a MPSV uznávají odlišnost mezi vztahy autorskoprávními a vztahy vyplývajícími z uţití či poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví. Pakliţe je právním předpisem (natoţ v oblasti veřejného práva) taxativním výčtem podána legální definice pojmu, nelze jej rozšiřovat na základě textu dŧvodové zprávy. Text dŧvodové zprávy svědčí toliko o pŧvodním záměru předkladatele předmětné právní úpravy, avšak v prŧběhu legislativního procesu mŧţe dojít k podstatným zásahŧm do textu právního předpisu, které jiţ nebudou v rámci dŧvodové zprávy reflektovány. Netřeba připomínat, ţe povinnosti lze ukládat toliko na základě zákona. Dŧvodová zpráva přitom není jeho součástí, ale pouze doprovodným materiálem, který má význam v rovině výkladové. Není však právně závazný a nelze jím překlenout případnou mezeru v zákoně. Argument VZP, ţe v dŧvodové zprávě je definice osob samostatně výdělečně činných pro účely veřejného zdravotního pojištění označena za identickou s definicí zakotvenou v zákoně o daních z příjmŧ, proto nelze akceptovat. 5 TELEC, I., TŦMA, P. Autorský zákon: komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s

9 Generální ředitel VZP dále poznamenal, ţe napadený postup VZP je v souladu se závěry Ministerstva zdravotnictví, prezentovanými v jeho stanovisku ze dne Dle jeho znění nelze postup VZP, spočívající v zařazení Ing. J. Š., MBA, z titulu jeho příjmŧ z poskytnutí práv z prŧmyslového vlastnictví mezi osoby samostatně výdělečně činné, tj. plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění, jednoznačně označit za nezákonný. Zároveň přiznává, ţe existují i tři odlišná stanoviska Ministerstva zdravotnictví, avšak v kaţdém z nich má být konstatována právní nezávaznost názoru MZ a doporučeno, aby se strany obrátily na soud. Předně je třeba říci, ţe v dané záleţitosti mŧţe MZ skutečně vyslovit pouze nezávazný právní názor. Není však pravdou, ţe všechna jeho stanoviska obsahují doporučení, aby byla věc předloţena soudu. Explicitní návrh takovéhoto řešení situace je uveden pouze ve stanovisku náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Mgr. Martina Plíška ze dne Dále povaţuji za nezbytné poukázat na to, ţe VZP si stanovisko ředitelky odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ vyloţila nesprávně. Ing. Jenšovská ve svém vyjádření ze dne věc meritorně neposoudila. Stěţovateli poskytla pouze velmi obecnou odpověď, v níţ se koncentrovala na popsání pŧsobnosti MZ. Argument, ţe pochybnosti o správnosti postupu VZP vznikly výhradně v souvislosti s ojedinělým a výjimečným případem Ing. J. Š., MBA, a ţe na základě jedné stíţnosti nelze změnit celou praxi, nemohu akceptovat. Nezákonnost postupu nelze obhajovat konstantností praxe. Ačkoliv chápu, ţe rozdílné pojetí osoby samostatně výdělečně činné v zákoně o veřejném zdravotním pojištění a zákoně o daních z příjmŧ mŧţe v praxi pŧsobit zdravotní pojišťovně značné komplikace při zjišťování plátcŧ pojistného, kteří neplní své povinnosti, nelze klást selhání zákonodárce k tíţi pojištěncŧm. V této souvislosti připomínám, ţe v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh zákona o změně zákonŧ v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa, který má novelizovat mj. i ust. 5 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění. Bude-li existovat politická vŧle pro přijetí předkládaného návrhu, bude definice OSVČ pro účely veřejného zdravotního pojištění v budoucnu řešena odkazem na její vymezení v zákoně o daních z příjmŧ. Případ Ing. J. Š., MBA, je pochopitelně třeba vnímat také v kontextu předchozích postupŧ VZP. V roce 2007 VZP od identického postupu, jehoţ nezákonnost stěţovatel opětovně namítá, upustila na základě nezávazné právní analýzy Ministerstva zdravotnictví. Struktura příjmŧ jmenovaného, jeho činnost, jakoţ i příslušná právní úprava zŧstávají od roku 2007 nezměněny. Postup VZP je tudíţ nutno zhodnotit jako porušení principu předvídatelnosti postupŧ ve veřejné správě. VZP se řetězcem krokŧ vŧči Ing. Š., započatým v listopadu roku 2010, odklonila od své čtyřleté praxe, aniţ by v mezidobí byla změněna právní úprava nebo rozhodné skutečnosti. V závěru této části své zprávy povaţuji za nezbytné vyzdvihnout obzvláště znepokojivý aspekt celého případu. V prŧběhu mého šetření v dané věci vyplynulo, ţe čelný představitel VZP, jsa si vědom mezery v zákoně, se rozhodl vsadit na řešení, které je jednoznačně na hraně dělby moci ve státě. Výslovně totiţ poţádal 9

10 exekutivní orgán, aby na něm nezávislému subjektu povolil jednat v rozporu s platnou právní úpravou. Ministerstvo zdravotnictví odmítlo sehrát poţadovanou úlohu, přesto nelze vyloučit, ţe podobný postup byl zvaţován či dokonce realizován v jiné záleţitosti i v minulosti. D Závěr V souladu s ustanovením 18 zákona o veřejném ochránci práv konstatuji, ţe jsem v postupu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR zjistila pochybení, která jsem podrobně popsala v předchozí části své zprávy. VZP vytýkám, ţe svŧj postup vŧči Ing. J. Š., MBA, odŧvodňuje chybným předpokladem, ţe všechny osoby, které mají příjmy dle ust. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmŧ, ve znění pozdějších předpisŧ, jsou automaticky plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. Apeluji na VZP, aby ve vztahu k osobám s příjmy z poskytnutí či uţití práv z prŧmyslového vlastnictví postupovala v souladu s platným zněním zákona o veřejném zdravotním pojištění. O výsledku šetření budou písemně vyrozuměni Ing. J. Š., MBA a generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, kterého ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 citovaného zákona vyzývám, aby se k mým závěrŧm vyjádřil ve lhŧtě 30 dnŧ od doručení této zprávy a sdělil, jaká opatření k nápravě byla přijata. V této souvislosti připomínám, ţe Ing. Š., MBA byl při obhajobě svých práv a právem chráněných zájmŧ nucen vynaloţit nemalé finanční prostředky, nemluvě o času, který jí věnoval. Doporučuji tudíţ, aby byla zváţena otázka kompenzace vzniklých nákladŧ. RNDr. Jitka S e i t l o v á v. r. zástupkyně veřejného ochránce práv 10

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Jestliže příjemce důchodu řádně splnil svou ohlašovací povinnost a přeplatek důchodu následně vznikl na základě zavinění ČSSZ (průtahy v řízení o odnětí dávky), nemá ČSSZ právo na vrácení přeplatku, který

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana P. R.

Zpráva o šetření. ve věci pana P. R. Pokud žadatel o příspěvek na bydlení doloží platnou nájemní smlouvu a doklady o úhradě nákladů na bydlení, postupuje orgán státní sociální podpory v rozporu se zásadou co nejmenšího zatěžování dotčených

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu V Brně dne 16. října 2008 Sp. zn.: 2528/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci stavby pozemní komunikace umístěné mimo jiné na pozemku

Více

Č. j. 2R 2/2001-Ju V Brně dne 7.2.2001

Č. j. 2R 2/2001-Ju V Brně dne 7.2.2001 Č. j. 2R 2/2001-Ju V Brně dne 7.2.2001 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 14.12.2000 podaném Ministerstvem obrany ČR, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, zast. ministrem obrany RNDr. Vladimírem Vetchým,

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Znemožnění provedení sociálního šetření k ověření skutečností pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi ze strany klienta nemůže být důvodem pro zamítnutí žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, pakliže

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 20. května 2011 Sp. zn.: 348/2011/VOP/KP Zpráva o výsledku šetření na základě podnětu J. R. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany jejího nezl. syna A. R. (nar. 1. 3. 2010) A - Obsah podnětu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana R. K.

Zpráva o šetření. ve věci pana R. K. Okresní správa sociálního zabezpečení si při rozhodování o výplatě dávek nemocenského pojištění může sama učinit úsudek o tom, zda byl pojištěnec účastník rvačky či nikoliv, pokud pro takový závěr má dostatek

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 21/2013-8 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 *UOHSX00431EM* UOHSX00431EM ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 24. září 2009 Sp. zn.: 2416/2009/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci revitalizace panelového domu včetně výměny výtahu A. Obsah podnětu Dne 22. 5. 2009 jsem obdržel úplný

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00 Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu V Brně dne 15. ledna 2009 Sp. zn.: 2794/2008/VOP/ZV Zpráva o šetření ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil Ing. Š., bytem Brno (dále jen stěžovatel ), se stížností na

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 28. srpna 2012 Sp. zn.: 663/2011/VOP/SN Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv - nečinnost úřadů v případě nepovolené stavební činnosti a nepovoleného užívání staveb A - Úvodní popis věci

Více

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček V Brně dne 21. srpna 2013 Sp. zn.: 6476/2011/VOP/JŠK Vážení paní jednatelko, vážený pane jednateli, dovoluji si Vás informovat, že mě veřejný ochránce

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 622-R/03-963/140/VŠ V Praze dne 9.2.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 622-R/03-963/140/VŠ V Praze dne 9.2.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 622-R/03-963/140/VŠ V Praze dne 9.2.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.12.2003 ve

Více

Č. j.: R213/2007/02-05035/2008/310-KK V Brně dne 4. března 2008

Č. j.: R213/2007/02-05035/2008/310-KK V Brně dne 4. března 2008 Č. j.: R213/2007/02-05035/2008/310-KK V Brně dne 4. března 2008 Ve správním řízení o rozkladu doručeném dne 22. 11. 2007 zadavatelem město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181, se sídlem Pec pod Sněžkou 230,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 *UOHSX00658ZO* UOHSX00658ZO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 13. 2. 2014, doručeném

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 227/2006-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000

Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000 Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.6.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Správní řád ani soudní řád správní neřeší, jak má správní orgán postupovat v případě, kdy nemá pravomocně skončená některá řízení ve spisu vedená, avšak musí spis postoupit na vyžádání jinému správnímu

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření V Brně dne 23. července 2010 Sp. zn.: 4907/2009/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věci ochrany území CHKO Křivoklátsko A - Obsah podnětu Podnětem doručeným dne 3. září

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 85/2005-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

Č.j.: S 53-R/01-420/140/ZH V Praze dne 9.5.2001

Č.j.: S 53-R/01-420/140/ZH V Praze dne 9.5.2001 Č.j.: S 53-R/01-420/140/ZH V Praze dne 9.5.2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení, zahájeném dne 2.4.2001 podle ustanovení 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 67/2013-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 7/2006-79 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana N. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana N. A Obsah podnětu V Brně dne 1. dubna 2011 Sp. zn.: 4098/2010/VOP/PH Zpráva o šetření ve věci podnětu pana N A Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se dne 9. 8. 2010 obrátil pan N (dále také stěžovatel ), se žádostí

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 *UOHSX0056078* UOHSX0056078 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zpráva provozovatelů pěstitelských pálenic okresu Svitavy Přílohová část. Přílohy:

Zpráva provozovatelů pěstitelských pálenic okresu Svitavy Přílohová část. Přílohy: Zpráva provozovatelů pěstitelských pálenic okresu Svitavy Přílohová část Přílohy: 1. dopis CÚ značka 5910/05-1164-022/D ze dne 7.11.2005 2. právní posudek Mgr. Ing. Kovářík Daniel ze dne 28.11.2006 3.

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 207/2004-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 5/2005-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004YPAB* UOHSX004YPAB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S74/2013/VZ-17882/2013/514/MKr Brno 18.září 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá.

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá. Ministr vnitra Milan Chovanec V Praze dne 11. 4. 2014 Č.j.:MV-16239-6/VS-2014 R o z h o d n u t í Ministr vnitra, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Č. j. S 26/99-150/702/99-Po 2. 4. 1999

Č. j. S 26/99-150/702/99-Po 2. 4. 1999 Č. j. S 26/99-150/702/99-Po 2. 4. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 3. 1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala:

Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala: Škola: Základní umělecká škola J. A. Komenského 677, okres Chomutov Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala: Počet

Více

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 7. 1999 podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 6.9.2005 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016 *UOHSX00857UM* UOHSX00857UM PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 10. 11. 2015,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 *UOHSX003PX9M* UOHSX003PX9M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Stavební úřad by měl za účastníky územního řízení vzít vlastníky nemovitostí, kteří mohou být přímo dotčení na svých právech významnou ztrátou výhledu. Námitku ztráty výhledu stavební úřad vždy posoudí,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 1/2008-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: ZPRACOVÁNÍ

Více

Článek 1. (2) Konkrétní podmínky, týkající se 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující:

Článek 1. (2) Konkrétní podmínky, týkající se 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující: Praha 3. září 2014 Čj. ČTÚ-38 773/2014-610/III. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla

Více

R O Z S U D E K JMÉNEM REPUBLIKY

R O Z S U D E K JMÉNEM REPUBLIKY 8 As 87/2011-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 298/12 ze dne 13. 12. 2012 Loajalita k zaměstnavateli vs. ochrana veřejného zájmu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 13. prosince 2012 mimo ústní jednání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 *UOHSX003SADG* UOHSX003SADG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 20. července 2007 Sp. zn.: 2945/2006/VOP/KČ Závěrečné stanovisko k postupu Ministerstva zemědělství ve věci odvodnění autopůjčovny a autobazaru v Pardubicích, část Pardubičky A. Rekapitulace

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 122/2005-70 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu V Brně dne 9. listopadu 2007 Sp. zn.: 4111/2007/VOP/MBČ Zpráva o šetření postupu ÚMČ Brno-Žabovřesky a Magistrátu města Brna v řízení o poskytnutí ochrany proti zásahu do pokojného stavu ( 5 občanského

Více

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006 R063 ze dne 4. 12. 2006 nabylo právní moci dne 7. prosince 2006 - změna - zrušeno, Úřad není věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Doručeno dne: 7. 1. 2015 *MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-170926-4/ODK-2014 Praha 6. ledna 2015 ROZHODNUTÍ

Více

Č. j.: S 55/01-151/1949/01-SP V Brně dne 21. května 2001

Č. j.: S 55/01-151/1949/01-SP V Brně dne 21. května 2001 Č. j.: S 55/01-151/1949/01-SP V Brně dne 21. května 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.4.2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

V Brně dne 18. dubna 2011

V Brně dne 18. dubna 2011 V Brně dne 18. dubna 2011 Sp. zn.: 5945/2010/VOP/MH Váţení manţelé Ch., dovoluji si navázat na předcházející korespondenci ve věci Vašeho podnětu, kterým jste poţádali veřejného ochránce práv o pomoc v

Více

Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999

Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999 Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.6.1999 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 27/2013-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu V Brně dne října 2010 Sp. zn.: 3367/2010/VOP/DK Zpráva o šetření ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu Dne 8. 6. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

VZ/S 166/03-151/5280/03-IŠ V Brně dne 27. listopadu 2003

VZ/S 166/03-151/5280/03-IŠ V Brně dne 27. listopadu 2003 V Brně dne 27. listopadu 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 17. 9. 2003 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ans 2/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a

Více

Odůvodnění: Dne 8. 11. 2011 podal navrhovatel k Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění prostřednictvím systému a na elektronickém formuláři, který

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 A 20/2002 OL - 80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012 *UOHSX0047S9M* UOHSX0047S9M PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 10. 10.

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0062SOE* UOHSX0062SOE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S149/2014/VZ-13985/2014/524/MKd Brno 2. července 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 24. března 2011 Sp. zn.: 5790/2010/VOP/DS Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci postupu Ministerstva dopravy při vyřizování 1) stížnosti proti nevhodnému chování úřední osoby, 2)

Více

ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Mgr. Ing. Josef KRATOCHVÍL

ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Mgr. Ing. Josef KRATOCHVÍL z PŘEDSEDA z ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Mgr. Ing. Josef KRATOCHVÍL V Praze dne 3.3.2011 Zn. sp.: PUV 2007-19339 Č.j.: PUV 2007-19339/42530/2010/ÚPV R O Z H O D N U T Í Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Aps 4/2011-164 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více