weld+vision FRONIUS MAGAZÍN 1.05

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "weld+vision FRONIUS MAGAZÍN 1.05"

Transkript

1 weld+vision FRONIUS MAGAZÍN 1.05 KONCENTRACE: Jak si ve světě plném vzruchu zachovat přehled ACTIVE WAVE: Dva nové systémy s ještě vyšším výkonem SLOŽITÁ SPOJENÍ: Opravy osobních vozidel s vysoce pevnými plechy PRAHA: Kulturní metropole v centru svářečského světa

2 Obchodní vedení zleva doprava Herbert Mühlböck Klaus Fronius Brigitte Strauß Volker Lenzeder Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß Heinz Hackl VáÏené ãtenáfiky a váïení ãtenáfii, v klidu je síla tak zní klíčová věta svařovacího systému WIG společnosti Fronius, zaručujícího nejnižší možnou hlučnost při nejvyšším možném výkonu. V době, kdy roste civilizační ruch, zvyšuje se palba médií a ubývá stejnou měrou klidu, je vítaný každý únik od hluku. A tím je zároveň učiněn první krok k vyšší koncentraci. Protože hluk od ní odvádí. A klid k ní vede. K věci, k podstatě, k jádru. O to také jde v hlavní zprávě tohoto vydání věnovaného tématu koncentrace. Samozřejmě vám budou představeny zmíněné nízkohlučné série zařízení, čekají na vás tři ukázky, rozhovor s Klausem Froniem o energii a něco navíc. Příjemné a klidné čtení! Obsah K na emu titulnímu obrázku: Pozornost a vnitfiní klid - vyuãuje ve Vídni Xiao Ping Zhang. Jako mistr tai-ãi symbolizuje tento âíàan také titulní téma nového vydání ãasopisu weld+vision Umûní koncentrace. Schopnost, která vzhledem k narûstajícímu pfiílivu informací v pracovním Ïivotû získává na v znamu. V tai-ãi je koncentrace vyjadfiována pomocí uhlazen ch pohybû. V pracovním Ïivotû nejprve jako vyrovnanost a klidnost. Na které faktory byste pfii tom mûli dbát a co znamená koncentrace pro spoleãnost Fronius, to vám prozrazujeme na dal ích stranách. Tiráž: weld+vision je časopis pro zákazníky společnosti Fronius International GmbH Výroba: reklamní oddělení GmbH Za obsah odpovídá: Fronius International GmbH, Buxbaumstraße 2, A 4600 Wels, Chráněné zboží a názvy nebyly zpravidla jako takové označeny. Absence označení neznamená, že by se jednalo o volné názvy ve smyslu ochranného práva výrobků a značek. 3-6 Téma Strategie pro vnitfiní klid 7-11 V zkum a v voj Svafiování WIG s 500 A Digitální vysoce v konné svafiování Svafiování elektrodami Cel aï do prûmûru 3,25 mm Struãnû a v stiïnû Novinky u spoleãnosti Fronius Pfiíklady z praxe Pájení MIG v automobilov ch opravnách Svafiování potrubí: pfii -50 C je dûleïitá rychlost Robotizované svafiování i u mal ch spojû Podnik Energetická fie ení budoucnosti Tip na cestování Praha mûïe nabídnout mnohé 2 Úvodník

3 Umûní koncentrace CTNOST NA POâÁTKU 21. STOLETÍ Pfies v echnu rozdílnost industrializovan ch spoleãností na poãátku 21. století jsou jim dvû vûci spoleãné zaprvé stál nárûst okolního hluku a zadruhé neuvûfiitelné zrychlení Ïivotního a pracovního tempa. Klid, ve smyslu koncentrace, se stává ctností. A o to jde i ve spoleãnosti Fronius a v následujícím textu. Fronius 2005 Téma 3

4 Active Wave v klidu je síla Koncentraci podporuje také nová série zařízení Active Wave společnosti Fronius. Plná digitalizace přináší klid. Digitální signální procesor umožňuje nejvyšší možnou stabilitu svařovacího oblouku při co nejnižší hlučnosti. Více od strany 7. Koncentrace vûdomí pro v echny Společnost Fronius buduje se svými tzv. Schweissercafe místa komunikace. Fyzický prostor, velmi pěkně zařízený a na vysoké architektonické úrovni, přenáší spolupracovníky z normálního pracovního prostředí. Ve Schweissercafe si lze odpočinout a nalézt prostor pro další koncentraci. Navíc je na těchto místech díky přístupu na Intranet k dispozici obrovské množství vědomostí z oblasti svařování, což více než prospívá věci. Rostoucí civilizační ruch v kombinaci s dosud nevídanou palbou médií vytváří z klidu ceněný a vědomě dosažitelný stav. To samé platí pro klid ve významu odloučení od pohybu. Poháněny technologickým vývojem se naše životní rytmy zrychlily do té míry, že vnitřní zadržení, zpomalení, pauza se staly těžko dosažitelným, někdy téměř nemožným stavem. Myslím, že se naše mysl omezuje na stále kratší okamžiky, uvádí americká publicistka Esther Dyson v deníku Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dříve automatizovaly stroje práci, dnes automatizují produkci informací, které vážou naši pozornost a berou nám čas. Klidné fáze všedního dne zmizely. Dnes je každá minuta, kdy nejsme zaměstnaní, považována za ztracenou, a to ovlivňuje myšlení. 4 Téma

5 Vývozní hit tai-či. I daleko od Dálného východu se meditativní pohybová technika těší veliké oblibě. Pomalé plynulé pohyby celého těla vychází z bojového umění, jsou však postupem času spíše vnímány jako vynikající metoda uvolnění těla a ducha. Mistr tai-či a koncentrace Xiao Ping Zhang se zabývá uměním tai-či již od svých 12 let. Čínský pedagog wushu (= kung fu) byl učitelem na škole čínské medicíny ve Fujianu, dosáhl mnoha vyznamenání na mistrovstvích tai-či a v roce 1989 přišel do Vídně. Mezitím tam vede školu tai-či, qi gongu a wushu. (Studio Zhang, kancelář: Störckgasse 90/ Vídeň; kursy: Kremsergasse 1/2, 1130 Vídeň, Strategie proti neïádoucím podnûtûm Koncentrace jako osobní riziko Podobné fenomény přivádí lidi, ale i organizace, až na hranici přetížení a člověk se ptá, pomocí jakých strategií se může bránit proti množství nežádoucích podnětů, které na nás dennodenně útočí. Pro jednotlivce znamená koncentrace vždy výběr, zaměření, zanedbání méně podstatného. Vědět, v jakou chvíli mají určité kroky, úkoly a činnosti nejvyšší prioritu. Velmi důležitým prvkem je koncentrace, a to jak na osobní úrovni, tak i na úrovni organizací. Co znamená koncentrace? Spojení ekonomické a vojenské síly, duševní soustředění, nejvyšší napětí, cílené vedení k nějakému cíli. Co však Duden ovšem nezmiňuje, je radikální omezení, které koncentraci vždy provází. Je tedy důležité rozeznat podstatné a ostatní zablokovat, vynechat. V obou těchto krocích ke koncentraci rozeznání podstatného jako takového a vynechání nepodstatného je také určité riziko. Protože člověk si tímto způsobem nemůže zachovat všechny možnosti. Je nucen dělat rozhodnutí a vědomě určité možnosti vylučovat. Fronius 2005 Téma 5

6 Koncentrace na úrovni organizací Organizací a především podniků se fenomén koncentrace týká ze dvou různých stran podnik se musí koncentrovat na určitý cíl, činnost, strategii, a tím vyloučit jiné potenciální možnosti rušení. Z druhého pohledu musí vytvářet časové a prostorové podmínky, které spolupracovníkům umožní zcela se věnovat jedné jediné věci. Základem jsou opět kulturní hodnoty podniku. Jako příklad může sloužit situace, kdy jsou podmínky pro koncentraci vytvořeny díky tomu, že rušivé prvky jsou potlačeny a pracovník je nedosažitelný. Protože k rozptýlení dochází velmi rychle. Ať už telefonátem ve špatný okamžik, negativním stresem, časovým tlakem, nutností se rozhodnout, záplavou informací nebo hlukem. To vše způsobuje kontraproduktivní přerušení našich myšlenkových pochodů. V ideálním případě vytváří podnik také fyzické prostory, které umožňují odreagování a koncentraci, čili nejvýraznější signál žádanosti koncentrace. Teprve poté mohou do hry vejít další rozhodující faktory, které jsou neoddělitelně spojeny s koncentrací na podstatné houževnatost a výdrž. 6 Téma

7 High-End svafiování WIG âty I VELIKÁNI SVÉ T ÍDY MagicWave 4000/5000 a TransTig 4000/5000 jsou v konné, zcela digitalizované svafiovací systémy pro svafiování WIG aï do 500 A. Jsou vhodné jak pro robotizované, tak i pro ruãní svafiování. Univerzální profesionální pomocníci s minimální hluãností, ale se stále vysoce stabilním svafiovacím obloukem. Klíãovou technologií je Active Wave. Dotknûte se hvûzd Svařovací systémy pro svařování WIG jsou MagicWave 4000/5000 pro stejnosměrný a střídavý proud a TransTig 4000/5000 pro proud stejnosměrný. Díky digitalizaci jsou součástí koncepce zařízení rozsáhlé vědomosti expertů. Pokud se zajímáte o High-End svařování, neměli byste slevovat ze svých požadavků. Od zapálení až po konec svaru, od stehování až po tvorbu kaloty, od systémových komponentů až po hospodárnost vše musí souhlasit. A vše souhlasí. Fronius 2005 Výzkum a vývoj 7

8 Active Wave: V klidu je síla dba A Hlučnost konvenčních invertorových zdrojů Redukovaná hlučnost pomocí Active Wave Dobrá práce vyžaduje plnou koncentraci. Hluková kulisa ji však může silně ovlivnit. Hodnoty vyšší než 80 dba jsou považovány za stresové faktory. A kdo může pracovat při stresu koncentrovaně? Se zařízením Active Wave je i při výkonu 300 A hlučnost stále ještě pod 80 dba. Toto relativní ticho je při svařování střídavým proudem WIG umožněno díky technologii Active Wave. Čili díky digitálnímu signálnímu procesoru, který v pravý čas (to znamená stále) počítá tvar křivky, dovolující nejvyšší možnou stabilitu svařovacího oblouku při co nejnižší hlučnosti. I pod 80 dba. Jak příjemné to je, vědí nejlépe samotní svářeči. MagicWave 4000/5000 a TransTig 4000/5000 výkonné systémy pro svařování WIG až do 500 A. Dotykové a bezdotykové zapalování Zapálení hraje při svařování WIG velkou roli. Při bezdotykovém zapálení se svařovací oblouk zapálí pomocí impulzu vysokého napětí okamžitě po stisknutí tlačítka hořáku, délka hadicového vedení nehraje roli. Dotykové zapálení je řízeno digitálním procesorem. Nedochází k žádnému znečištění wolframem, ani u citlivých oblastí použití. Mnoho funkcí, jeden pfiístroj Pomocí funkce TAC se stehuje bod za bodem. Jde to rychleji a snadněji než s kontinuálním svařovacím obloukem, zcela bez přídavného materiálu. Pro svařování hliníku je zapotřebí speciální svařovací program a ten my máme. Zařízení řady MagicWave pracují s naostřenou elektrodou s podstatně menší kalotou, výsledkem je pak perfektní vytvoření kořenů. Na konci svaru je automaticky spočítána ideální doba dofuku ochranného plynu; tuto funkci přebírá digitální procesor stejně tak i vyplnění koncového kráteru. 8 Výzkum a vývoj

9 Ovládací panel TransTig: rozsáhlé know-how lze snadno otevřít, ovládací panel je intuitivní a snadno se ovládá. Průběh funkce Zobrazovací pole Zadávací kolečko Provozní režim Fakta Technologie Active Wave zvyšuje hospodárnost: - Celý systém je zcela digitalizovaný svařovací zdroj, hořák, dálkové ovládání, rozhraní robota, PC-Tools. - Digitální signální procesor (DSP) reguluje a řídí svařovací proces. - Provedení ve variantách Standard a Job. Varianta Job nabízí dodatečné funkce jako např. práci s programovými bloky, umožňuje řízení studeného drátu a automatizovaný provoz. Ovládací panel MagicWave Job: Varianta Job nabízí dodatečné funkce jako např. práci s programovými bloky, umožňuje řízení studeného drátu a automatizovaný provoz. Průběh funkce Komfort v kaïdém ohledu Tlačítko ukládání Zobrazovací pole Zadávací kolečko Pracovní postup Provozní režim Nasazení Materiály - hliník a jeho legury - barevné kovy - nízce a vysoce legované oceli Použití - ruční svařování - robotizované svařování Odvětví - chemický průmysl, výroba zásobníků, strojů a zařízení - výroba osobních a kolejových vozidel - letecký a kosmický průmysl - montážní firmy, rekonstrukční a opravárenské dílny - výroba potrubí - lodní průmysl Práce stiskem tlačítka - nový znak zařízení MagicWave a TransTig. Praktické intuitivní ovládání, jednoduché ovládací panely; aktivace jen nutných funkcí; široký sortiment dálkových ovladačů podle konkrétních použití. Kromě standardního provedení máte možnost zvolit variantu Job, která podporuje dodatečné funkce jako např. práci s programovými bloky. S variantou Job je možné i řízení studeného drátu a automatizovaný provoz. Druhým znakem je dokonalost všech navzájem kompatibilních systémových komponentů. Svařovací hořák s integrovaným dálkovým ovladačem, rozhraní robota, dokumentace svařovacích dat a vizualizace. Opomenout nelze ani hospodárnost, např. automatické vypnutí chladicího modulu, automatická tvorba kaloty, šetření spotřebními díly atd. Dá se říci, že kdo míří ke hvězdám, musí být připraven na to, jak na ně dosáhnout. Technické údaje MW 4000/TT Rozsah svařovacího proudu WIG A Elektroda A - Svařovací proud při 10 min/40 C, 45 % DZ 400 A 10 min/40 C, 100 % DZ 310 A MW 5000/TT Rozsah svařovacího proudu WIG A Elektroda A - Svařovací proud při 10 min/40 C, 40 % DZ 500 A 10 min/40 C, 100 % DZ 350 A Fronius 2005 Výzkum a vývoj 9

10 15 let star, 6 mûsícû nov PROCES TIME NYNÍ V DIGITALIZOVANÉ PODOBù TIME 5000 Digital Nasazení O 30 % vyšší hospodárnost při svařování silných ocelových plechů díky zvýšené rychlosti posuvu drátu nebo vyššímu tavnému výkonu. Materiály - nelegované nebo nízce legované oceli - jemnozrnné stavební oceli - oceli odolné nízkým teplotám Odvětví - výroba zařízení a zásobníků - výroba zvláštních vozidel a stavebních strojů - výroba strojů a stavební oceli - lodní průmysl Josef Kreindl hovořil s w+v o procesu TIME. První a stále silnû roz ífien vysoce v konn svafiovací proces spoleãnosti Fronius, proces TIME, je nyní k dispozici i ve formû digitální technologie. Svafiovací systém TIME 5000 Digital, klasik moderny. Technické údaje - Rozsah svařovacího proudu MIG/MAG A WIG A Elektroda A - Svařovací proud při 10 min/25 C, 100 % DZ 450 A 10 min/40 C, 100 % DZ 360 A - Rozměry d x š x v 625 x 290 x 475 mm - Hmotnost 37,4 kg Uvědomíme-li si, jak krátký život má většina technologických inovací, je pozoruhodné, že vysoce výkonný svařovací proces TIME je stále aktuální a nejžádanější. Byl uveden na trh před 15 lety společností Fronius. Redaktoři časopisu weld+vision hovořili s osobou, která byla na počátku u toho, s panem Josefem Kreindlem, vedoucím technologického centra ve Welsu. w+v: Pane Kreindle, jste již 15 let u společnosti Fronius a byl jste u začátků procesu TIME. Lze říci, že jste stál u jeho zrodu? JK: Ano, jako jeden z mnoha. Společnost Fronius se vydala novou cestou. Nejprve nebylo v popředí zařízení, nýbrž jeho použití. w+v: Proč došlo k digitalizaci svařovacího procesu TIME? JK: U nás je digitalizace téměř standardem. Díky digitalizaci jsme udělali veliký krok kupředu, jak co se týče svařovacích vlastností, tak i ovládání. Je zajištěna absolutní 10 Výzkum a vývoj

11 reprodukovatelnost všech svařovacích výsledků, možnost okamžité aktualizace přes laptop, řízení mikroprocesorem, schopnost multiprocesního nasazení zařízení je vhodné pro všechny materiály a pracovní postupy. w+v: Pane Kreindle, v čem spočívá hlavní výhoda? JK: Při ručním svařování lze hovořit o cca 30 % vyšší hospodárnosti. V oblasti mechanizace je v mnoha případech výsledkem zvýšení výkonu. Tento vzestup je dosažen díky zvýšení rychlosti podavače drátu. Pro tento proces hovoří kromě toho i lepší kvalita svaru při svařování nelegovaných a nízce legovaných ocelí. w+v: V čem spočívá největší rozdíl TIME oproti ostatním procesům? JK: Zaprvé v delším tzv. Stick-Out. Při svařování MSG je obvyklých 10 až 12 mm. U procesu TIME je délka Stick-Out při 1,2 mm drátu mezi 15 a 25 mm. Tím se drát silně rozžhaví, to umožňuje vyšší rychlost drátu a vyšší výkon odtavení. Zadruhé v použití speciálních směsí ochranného plynu. Ty nabízí více výrobců ochranných plynů. w+v: Jaké směsi například? JK: Závisí na druhu použití. Buď na bázi argonu /CO 2 nebo 3, resp. 4-prvkový plyn argon/co 2 /O 2 /helium. Rozhodující je síla plechu a požadavky na kvalitu. w+v: TIME 5000 Digital byl poprvé prezentován v lednu Máte již nějaké ohlasy? JK: Ano, zařízení bylo testováno např. v Irsku. Reakce je velmi pozitivní, především co se týká svařovacích vlastností, konstrukce a ovládání. Jsem přesvědčen, že tímto zařízením navážeme na úspěchy z 90. let. w+v: Pane Kreindle, díky za rozhovor. Síla rukou TRANSPOCKET 1200: SVA OVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU AÎ DO PRÒMùRU Ø 3,25 MM O perfektní a bezproblémové řešení těžkých úkolů se stará integrovaná technologie rezonanční inteligence. U ručních elektrodových svařovacích zařízení produkuje společnost Fronius výjimečnou řadu přístrojů, která je nyní doplněna o další produkt TransPocket Velmi robustní elektrodové svařovací zařízení s nadprůměrnou výkonností 120 A při hmotnosti 3,7 kg. To je o 10 A více než u nejmenšího produktu řady. Ale těchto 10 A vytváří velký rozdíl! Lze svařovat se všemi druhy elektrod, i s elektrodami Cel o průměru 3,25 mm. Díky tomu, že za sebou máte vždy dostatek síly. Geniální technologie Rezonanční inteligence se automaticky stará o ideální výstupní charakteristiku, a tím i o stabilní svařovací oblouk, dokonce i u síťových přívodů delších než 50 m. K dalším vlastnostem se řadí funkce Anti-Stick a Hot-Start, Arc Force Control, schopnost pracovat s generátorem, termostatem řízený větrák, kontrolka a ochrana proti přehřátí a plynule nastavitelný svařovací výkon. www Detaily o zařízení TransPocket naleznete na adrese Fronius 2005 Výzkum a vývoj 11

12 Novinky Koncentrovaná produkce Nejdel í svarová housenka na svûtû Nové centrum pro LaserHybrid Na pozemku velkém m 2 plánuje společnost Fronius další milník své budoucnosti největší logistické a výrobní centrum koncernu. Na začátku projektu v listopadu 2003 rostly na pozemku kaštany. V květnu bude proveden první výkop pro tuto stavbu o velikosti zhruba m 2. Společnost Fronius zde soustředí do jednoho místa do Sattledtu doposud lokálně rozmístěné výrobní jednotky. Tím byla zaprvé výrazně potvrzena další výroba v Rakousku. Zadruhé tím má být ještě hospodárněji a optimálněji podpořena interní logistika, a díky tomu získají zákazníci další časové výhody. Toto soustředění na jedno místo sebou nese i některé změny týkající se především výrobního závodu v Českém Krumlově: Z Českého Krumlova se v budoucnu stane kompetentní centrum pro výrobu transformátorů; naopak montážní linka bude přestěhována do Sattledtu. Od roku 2006 bude společnost Fronius na tomto novém místě vyrábět a distribuovat všechny nabíječky akumulátorů a solární usměrňovače. www Od června si sami můžete udělat obrázek o postupu stavebních prací na novém místě ve Sattledtu: Na konci minulého roku byl v Düsseldorfu v Německu vytvořen nový světový rekord svarová housenka dlouhá 1001 m. To je více než dvojnásobek rekordu platného do této doby. Pořadatel inicioval v roce techniky DVS, dělnickou komoru v Düsseldorfu i učiliště techniky a svařování experimentu se zúčastnilo kolem 500 pracovníků v oboru svařování a tisíce návštěvníků. Svarová housenka byla vyrobena na dvou paralelních ocelových U profilech, meandrovitě srovnaných do pěti dvojitých pásů v délce 48 metrů na Gustaf-Gründgens-Platz. Společnost Fronius se při této akci angažovala jako jeden ze sponzorů a k dispozici poskytla 10 svařovacích zařízení, pět přístrojů MagicWave 2200 a pět TransPuls Synergic Již na podzim 2004 bylo v technologickém centru ve Welském odbytovém středisku představeno nově zřízené centrum pro LaserHybrid. Celkem jsou k dispozici tři buňky plnohodnotně vybavené tímto zařízením. Od počátku roku 2005 je zde možnost provádět v odbytovém středisku ve Welsu veškerá školení, předváděcí akce a projektové práce podle specifických požadavků zákazníka. Na aktivity dohlíží na místě Franz Samer a Michl Matthias. Další vývoj tohoto procesu je stále hlavním úkolem vývojového týmu společnosti Fronius. Zájem je veliký doposud se prodalo kolem 50 zařízení. DÛleÏité termíny veletrhû: Pekingský veletrh svařování a řezání: , Šanghaj, Čína 58. výroční shromáždění a mezinárodní konference Mezinárodního institutu sváření: , Praha, Česká republika Svařování a řezání: , Essen, Německo 12 Stručněa výstižně

13 Fronius VídeÀ zcela v novém Setkání prodejcû solární elektroniky Fronius Systémy nabíjeãek akumulátorû Fronius u hasiãû v Hongkongu Právě bylo otevřeno nové působiště společnosti ve Vídni. V březnu 2005 se 16 spolupracovníků přestěhovalo do nové budovy. Od architektonického návrhu do přestěhování uběhl pouze jeden krátký rok. Moderní, nanejvýš přátelská architektura vychází vstříc požadavkům zákazníka - kvalitní a náročný předváděcí a přednáškový sál, reprezentativní vstup v hale, která je spolu se Schweissercafe a příjmem servisích zakázek komunikačn ím centrem, nezapomnělo se ani na příjemné místo pro nakládku a vykládku. Kromě toho pracují v jedné budově dva na sobě nezávislé prodejní týmy, oběma se tím usnadnilo rozhodování i přístup ke skladu předváděcích zařízení. Díky tomu může každý poradce flexibilně reagovat na požadavky zákazníků. 10. a 11. února tohoto roku pozvala pobočka solární elektroniky prodejce na 2. mezinárodní setkání pracovníků odbytu ve Welsu. Toto pozvání přijalo 27 velkoobchodníků z 11 zemí, od Austrálie až po Zürich. Tyto dva dny byly naplněny představováním nových produktů a osobními kontakty. Největším trhákem byl centrální usměrňovač FRONIUS IG 500 uváděný se sloganem Vlastní solární elektrárna jako přístroj perfektní pro zařízení PV od jmenovitého výkonu 28 kw. Na závěr se šlo do výrobny destilátů Nussgeist a pak na curling. Nejlepší nálada nejlepší vzpomínky. Minulý rok bylo do Hongkongu prodáno 205 nabíjecích systémů typu Acctiva Professional pro startovací akumulátory. Zákazník hongkongští hasiči. Přesněji řečeno, přibližně 100 jednotlivých hasičských automobilů. Objednávka této významné zakázky přišla přes internet. Požadavek zněl na výkonné nabíječky startovacích akumulátorů, dvě pro každý vůz. Hongkongská obchodní společnost Action Engineering nabídla produkty Fronius a zakázku získala. Od té doby jsou nabíječky Acctiva Professional při každém zásahu ve městě se 7,5 miliony obyvatel a zajišťují okamžité výjezdy hongkongských hasičů. Fronius 2005 Stručněa výstižně 13

14 Spokojenost zákazníka je na ím nejvy ím pfiikázáním RECEPT NA VELMI KVALITNÍ OPRAVY KAROSERIÍ Opravy vysoce pevných pozinkovaných plechů kladou zvláště velké požadavky na svařovací zdroje. Pájení pod ochrannou atmosférou plynu je u Opelu jedin postup pro spojování plechû karoserií. Od zavedení modelu Vectra C se pfiestává s pouïíváním svafiování MIG/MAG. I smluvní partner Opel Autohaus Franken KG pouïívá pájení MIG. Svafiovací systém TransPuls Synergic 2700 GM je po v ech stránkách velmi v konn snadná obsluha, specifické návody k charakteristikám a 100% reprodukovatelnost zaruãují nejvy í moïnou míru spokojenosti zákazníka pfii opravách karoserií stálých zákazníků, 50 spolupracovníků, z toho 2 karosáři, 11 vysokoškolsky vzdělaných pracovníků a 100 automobilů týdně v oblasti servisu. To jsou některé údaje týkající se opravny automobilů Autohaus Franken v Ansbachu, v blízkosti Norimberku v Německu. Tento podnik úzce spolupracuje se smluvním partnerem Opel. Právě nové vozy Opel se od svých předchůdců liší v technologii výroby a opravy karoserií. 14 Příklady z praxe

15 Autohaus Franken KG Pozinkované, částečně vysoce pevné ocelové plechy zajišťují dlouhou životnost, kvalitu a hospodárnost vozidel. Pro rodinný podnik v Ansbachu je samozřejmostí být na co nejvyšší technologické úrovni. Karosářské práce jsou naší hlavní náplní, přitom důsledně zachováváme specifikace výrobce Opel, ujišťuje vedoucí servisu Kurt Endreß. Perfektní pájení MIG v automobilové dílnû Výrobce Opel předpisuje z bezpečnostních důvodů pájení MIG se svařovacím systémem TransPuls Synergic 2700 GM. Při opravách vysoce pevných pozinkovaných plechů musí být dodrženy pevnostní hodnoty i odolnost proti korozi. Při tom se používá pájení MIG nebo odporové bodové svařování. Investice do odporového svařovacího zařízení by se nám sotva vyplatila, říká vedoucí Peter Ulrich. Svařovací systém TransPuls Synergic 2700 GM je oproti tomu podstatně výhodnější. Kromě toho systém společnosti Fronius podporuje všechny procesy MIG a MAG. Dokonale uloïené parametry zaruãují kvalitu a reprodukovatelnost Nasazení systému TransPuls Synergic 2700 GM přináší dílně množství výhod. Jednotlivé pracovní body jsou uloženy v paměti svářečky a lze je snadno vyvolat. Pracovní výsledky mají nejvyšší možnou kvalitu a jsou 100 % reprodukovatelné. Výsledkem je nakonec spokojenost zákazníků. Na otázku, jaký tip by dal Peter Ulrich kolegům pro výběr vhodného svařovacího systému pro pájení MIG, odpověděl promptně: Dbejte na jednoduchou obsluhu a dobrý servis. My jsme vyzkoušeli větší množství zařízení. Proto mohu jen doporučit to od společnosti Fronius. Smluvní partner Opel je rodinný podnik vedený čtvrtou generací. Před dvěma roky byl zaveden management kvality pro zajištění budoucích faktorů pro úspěch, k nimž patří kvalita, orientace na servis a spokojenost zákazníka. Nedílnou součástí je i používání svařovacího systému TransPuls Synergic 2700 GM při opravách karoserií. TransPuls Synergic 2700 GM Technické údaje - Rozsah svařovacího proudu A - Svařovací proud při 10 min/25 C, 100 % DZ 210 A 10 min/40 C, 100 % DZ 170 A - Krytí IP 23 - Rozměry d x š x v 625 x 290 x 475 mm - Hmotnost 27,5 kg Pracovní postup - pájení MIG, - svařování impulzním obloukem MIG/MAG, - standardní svařování MIG/MAG, - svařování WIG DC, - ruční svařování obalenou elektrodou. Fronius 2005 Příklady z praxe 15

16 Vysok v kon v arktick ch podmínkách SVA OVÁNÍ PLYNOVODU V DALEKÉ KANADù Spoleãnost Louisbourg Pipelines z Toronta v Kanadû zfiídila podle zakázky spoleãnostitranscanada, Calgary/Kanada plynovod. Zakázku na dva kilometry dlouh úsek projektu Peerless-Lake zhruba 60 km severnû od mûsta Wabasca/Kanada dostala spoleãnost Fronius spoleãnû s integrátorem systému CRC Evans Pipeline International Inc. z Houstonu v Texasu. Na míru vytvořené systémové řešení bylo vyvinuto pro arktické podmínky, především svařovací zdroj TPS 4000 Pipe nebo termobox pro svařovací zdroje a chladicí moduly. 182 kusů potrubí bylo v arktických extrémních podmínkách svařeno během pouhých pěti dnů. 16 Příklady z praxe

17 Sedm vrstev bylo kus po kusu svařováno ve stanech ve čtyřech pracovních krocích. Vy í produktivita je rozhodující S argumentem vyšší produktivity vstoupila společnost Fronius na obtížný severoamerický trh s potrubím. Hospodářsky trvale lepší řešení a výhody speciálně vyvinutého systému přesvědčily zákazníky ze Spojených států a Kanady. e ení na míru pro nasazení v arktick ch podmínkách Pro přizpůsobení se extrémnímu podnebí a ztíženým pracovním podmínkám v Arktidě vyvinula společnost Fronius na míru vyrobenou výbavu pro svařování potrubí. Digitální systémové řešení bylo testováno nezávislými partnery. Řešení na míru doplňují odpovídající svařovací programy. Podle druhu použití jsou k dispozici čtyři varianty zařízení Single s jedním drátem, Dual s jedním drátem, Single-Tandem Dual-Tandem. Při projektu Peerless byla nasazena varianta Single Tandem s tavným výkonem 35 kg/h. âtyfiikrát vy í rychlost svafiování pfii vy í kvalitû Rozhodující argument pro systém TimeTwin Digital, a tím i pro Fronius, je úspora času. Délka svařovacího procesu je při tomto postupu redukována na čtvrtinu. Ze dvou hodin na půlhodinu. Svářeči spojí za den zhruba 40 kusů potrubí. Celý projekt o 182 kusech bylo při teplotách okolo -50 C možno vykonat během pouhých pěti dnů. Náročné z hlediska nasazení svařovacích systémů v terénu bylo na síti nezávislé zásobení proudem. Přes vyskytující se kolísání napětí a frekvence nebyly ovlivněny svařovací vlastnosti. Permanentní digitální řízení svařovacích parametrů zajišťovalo stálou kvalitu svaru. Podle automatizovaných ultrazvukových testů (AUT) byla kvóta chyb nižší než 4 %. Velmi spokojen byl i David Hodgkinson, specialista na integritu potrubí ze společnosti Transcanada: Svary Fronius mají vysokou kvalitu. Vyskytuje se velmi málo chyb. V celém úseku je výsledek stejně kvalitní. Ještě jsme neměli projekt s tolika novými technikami a materiály a tak dobrými výsledky. Projekt Peerless Lake Pro projekt Peerless název podle jednoho jezera v blízkosti města Wabasca/Kanada zvolili zákazníci variantu Single-Tandem. Svařovací proces je organizován tak, že dva svařovací systémy TimeTwin Digital Pipe začínají na horním obratišti potrubí a zrcadlově svařují každý polovinu dráhy až ke spodnímu místu setkání. Dva svařovací hořáky, každý s dvěma drátovými elektrodami, svařují současně. ➀ ➁ ➂ ➃ ➀ ➀ ➁ ➃ ➂ ➂ Svařovací zařízení Potrubí Systém TimeTwin Digital Pipe, TransPuls Synergic 4000 MV Pipe, chladicí modul FK 9000R Pipe Spojovací hadicové vedení Pipe Pohonná jednotka drátu VR 1500 Pipe Svařovací hořák Robacta Twin Pipe Sedmi vrstvami byly svařeny kusy 36 palců velkého ropovodu z oceli X-100. Při tom bylo zapotřebí čtyř pracovních kroků, které vždy proběhly ve stanu. ➃ 1. Kořenová vrstva zevnitř 2. Hotpass a první plnicí vrstva zvenčí 3. Druhá a třetí plnicí vrstva zvenčí 4. Strip a krycí vrstva zvenčí Fronius 2005 Příklady z praxe 17

18 Malé svary, krátká doba produkce, vysoká efektivita UPLATNùNæ DIGITÁLNæHO ROBOTIZOVANÉHO SVA OVACæHO SYSTÉMU U ST EDNæHO V ROBCE STROJÒ Svafiování nízce legovan ch ocelí má u v robce uïitkov ch vozidel Reform-Werke Bauer vysokou pozici. Îe je robotizované svafiování v hodné i u mal ch svarû, ukazují zku enosti rakouského v robce strojû. V rámci relativnû malého trhu se musí dbát jak na specifické poïadavky zákazníkû, tak i na ekonomickou efektivitu. Pro robotizované svařování nasazují odborníci u společnosti Reform-Werke Bauer od roku 2003 systém TransPuls Synergic 4000 společnosti Fronius. Výsledkem je podle zodpovědných osob o třetinu zkrácený čas, vysoká bezpečnost procesu a zlepšené pracovní podmínky. Kvalitativní a hospodářská zlepšení při svařovacích procesech výrazně ovlivňují pozici společnosti na trhu. Velká hloubka svaru u malých svarů, široké spektrum dílů, různorodá pracovní zadání a diferencovaná přání zákazníků zdůvodňují nároky, které odborníci společnosti Reform-Werke kladou na používaný svařovací systém. Svařovací systém musí zaprvé obsáhnout široké spektrum svařovacích postupů, materiálů určených ke spojení a tlouštěk plechů, zadruhé musí zaručit zvýšení kvality a bezpečnosti procesu. Snadnou obsluhu a dobrou hospodárnost považují rakouští objednavatelé za samozřejmost rozdíln ch dílû ke svafiování Svařovací proces je i u malých svarů řízen automaticky. Z nízko legovaných ocelí se vyrábí rámy vozidel a k tomu 1000 různých součástek, které svařuje 17 svářečských odborníků za použití cca. 17 tun přídavných materiálů ročně. Ředitel výroby Manfred Lebelhuber nazývá svařování těžištěm řetězu výroby. 18 Příklady z praxe

19 Program pro zařízení TransPuls Synergic 4000 vytváří svařovací technici snadno a samostatně. Systém pro robotizované úkony je vhodný pro spektrum postupů od svařování obloukem a impulzním obloukem MIG/MAG přes svařování WIG-DC až k pájení MIG v rozsahu svařovacího proudu od 3 do 400 A. Váží pouze 35 kg. Spolehlivé svafiovací v sledky a vy í spokojenost s prací Získáváme spolehlivý proces a 100 % reprodukovatelnost, kromě toho jsme také více spokojeni s výsledky, míní Lebelhuber. A vyjmenovává další výhody: TransPuls Synergic 4000 svařuje spolehlivě a bez rozstřiku rovnoměrné dlouhé svary u silných materiálů, stejně tak jako krátké svary tenkých plechů. Při pravidelné aktualizaci softwaru zůstane systém aktuální pro dalších 10 let. Ředitel výroby vypočítává hospodářské aspekty: Čím komplikovanější a rozsáhlejší je díl určený ke svaření, tím vyšší je efekt racionalizace. Investice do robotizovaného svařovacího systému se amortizuje během tří let. Se svařovacím systémem TransPuls Synergic 4000 společnosti Fronius našli výrobci užitkových vozidel požadované řešení. www Reform-Werke Bauer & Co. GmbH Reform-Werke Bauer & Co. GmbH Rakouská společnost Reform-Werke Bauer & Co. GmbH je již po tři generace v rodinném držení. Zákazníky společnosti Reform jsou horníci a lesní pracovníci na svažitých plochách, vlastníci obzvláště kopcovitých parků, zahrad a golfových hřišť, ale také místní úřady a podniky výstavby silnic. Hlavní zaměření welského výrobce speciálních strojů tvoří užitková vozidla pro specifické podmínky, např. setí, sekání, sklízení nebo zimní údržba komunikací. TransPuls Synergic 4000 Technické údaje - Rozsah svařovacího proudu: A - Svařovací proud při 10 min/25 C, 100 % DZ 365 A 10 min/40 C, 100 % DZ 320 A - Krytí IP 23 - Rozměry d x š x v mm 625 x 290 x 475 mm - Hmotnost 35,2 kg Metrac krátce před dokončením, koncept platformy vytváří bázi pro splnění specifických požadavků zákazníka za velmi hospodárných podmínek. Pracovní postup - svařování MIG/MAG - impulzní svařování MIG/MAG - pájení MIG - svařování WIG DC - svařování obalenou elektrodou Fronius 2005 Příklady z praxe 19

20 Obnovitelné zdroje JAK SE DÍVÁ KLAUS FRONIUS NA KONEC ZÁSOB ROPY A ZEMNÍHO PLYNU? Energie bude málo. Na e nejdûleïitûj í zdroje energie se ztenãují. Co teì? Tak a podobnû znûly titulky v novinách uprostfied 70. let, vzpomíná Klaus Fronius. Dnes to jiï není aktuální. Pfiesto, Ïe konec je o 30 let blíïe. Zástupci ãasopisu weld+vision hovofiili s Klausem Froniem o energii a zde pfiiná í nûkteré jeho my lenky. Tématem energie se společnost Fronius zabývá od samého počátku. Svařovací technologie a nabíjecí systémy akumulátorů, to jsou oblasti, které bezprostředně souvisí s energií Společnost Fronius je přesto o krok dál s pomocí fotovoltaiky jde o přímou přeměnu energie, o tvorbu energie. A sice se zdroji, které se nevyčerpávají, které se nikdy nevyčerpají. Například slunce, ale také voda pro palivové články. Jen ze zájmu? Ne, v žádném případě. Vyvstává absolutní obchodní potřeba. Během 30, 40 možná teprve za 50 let nastane definitivní konec zásob ropy a zemního plynu. To lze usoudit i z chování skutečně velkých spoluhráčů této ligy, říká Klaus Fronius. 20 Podnik

MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000. Svařování metodou WIG a elektrodové svařování

MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000. Svařování metodou WIG a elektrodové svařování MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000 Svařování metodou WIG a elektrodové svařování Snazší svařování VŠEOBECNĚ NASAZENÍ Tiché, silné, stabilní Svářeči pracující s metodou WIG se mají na co těšit.

Více

magicwave 1700/2200 Transtig 2200

magicwave 1700/2200 Transtig 2200 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging magicwave 1700/2200 Transtig 2200 / Svařování WIG a obalenou elektrodou Technologie aktivní vlny zvyšuje hospodárnost / Celý systém je kompletně digitalizovaný:

Více

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2011 28 Kč 1 EUR Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu Kdy budou české elektrické sítě skutečně smart? Elektronická budoucnost: CES 2011 Den v technickém

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu Číslo 3/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ Editorial Vážení čtenáři, uplynuly

Více

Partner časopisu. 1/2010 1. září, XIV. ročník. Pozvánka na výstavu Welding při MSV Brno MIGATRONIC AIR PRODUCTS ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV SICK GCE TBI

Partner časopisu. 1/2010 1. září, XIV. ročník. Pozvánka na výstavu Welding při MSV Brno MIGATRONIC AIR PRODUCTS ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV SICK GCE TBI 1/2010 1. září, XIV. ročník MIGATRONIC Novinky - Zeta 100, Delta 400E, Pi 350 Migatronic slaví 40 let AIR PRODUCTS Technické plyny pro LASER ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV Plazmové, elektronové a laserové svařování

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz 18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí www.udrzbapodniku.cz Automatizace jako základ úspěchu hutnictví AUTOMATIZACE V TĚŽKÉM PRŮMYSLU 2011 KONGRESOVÝ SÁL HORNICKÉHO

Více

Lesknoucí se díla. Magazín o obrábění plechu. Průvodce na cestách Marcopolo dodává komfortní autobusy, které dobře vypadají

Lesknoucí se díla. Magazín o obrábění plechu. Průvodce na cestách Marcopolo dodává komfortní autobusy, které dobře vypadají Magazín o obrábění plechu Průvodce na cestách Marcopolo dodává komfortní autobusy, které dobře vypadají Příznivec trubek Frank Steinhart podrobuje nový stroj TruLaser Tube 5000 tvrdému testu Odvážný podnikatel

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 4/2011. Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní jistota

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 4/2011. Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní jistota ČÍSLO 1/2010 Číslo 4/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

#2-3 2009 ESPEKTRUM. Mezinárodní veletrh svařování a dělení materiálu ESSEN 2009

#2-3 2009 ESPEKTRUM. Mezinárodní veletrh svařování a dělení materiálu ESSEN 2009 #2-3 2009 ESPEKTRUM O b c h o d n ě t e c h n i c k ý z p r a v o d a j E S A B V A M B E R K, s. r. o. Mezinárodní veletrh svařování a dělení materiálu ESSEN 2009 2 ESAB SPEKTRUM 2-3 2009 Slovo redakce

Více

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA Soutěž ve spolupráci se značkou Volkswagen Chcete vyhrát HORSKÉ KOLO? Co pro to musíte udělat? Více na str. 67 WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2014 30 Kč 1,40 EUR 3D tiskárna už dokáže

Více

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz 29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota www.udrzbapodniku.cz 1. ročník konference AUTOMATIZACE A MODERNIZACE TEPLÁREN 2011 22. září 2011, Praha Jaká je budoucnost tepláren

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

2012/1 DÁVÁME SVĚTU TVAR

2012/1 DÁVÁME SVĚTU TVAR DÁVÁME SVĚTU TVAR 2012/1 Časopis společnosti Phoenix-Zeppelin pro klienty a obchodní partnery Změny ve Phoenix-Zeppelin Nové dampry série B 10 let energocentra NZ 2 Hyster pomáhá s nábytkem IKEA Přestavba

Více

Automatizace, manipulace

Automatizace, manipulace 25. 2. 10. 3. 2014 21 Přípravy na 22. ročník mezinárodního veletrhu AMPER 2014 jsou v plném proudu. Každým dnem pořadatelé rozšiřují portfolio národních i mezinárodních vystavovatelů. Vzhledem k dosavadní

Více

Silnice přinášejí pokrok

Silnice přinášejí pokrok V Y D Á N Í 3 2 0 0 6 n W W W. C A T. C O M CAT MAGAZINE Silnice přinášejí pokrok Ojedinělá stavba na Madagaskaru SystemOne co si o něm myslíte Cat nabízí kompletní sortiment silničních strojů Naložte

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Už 40 CNG stanic na tak malou zemi není málo... Jak na leasing elektromobilů? Sandvik nabízí lepší parametry vrtání

Už 40 CNG stanic na tak malou zemi není málo... Jak na leasing elektromobilů? Sandvik nabízí lepší parametry vrtání TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ČERVENEC 2012 28 Kč 1 EUR Sandvik nabízí lepší parametry vrtání Japonsko opět startuje jaderné reaktory Jak na leasing elektromobilů? Jízda na plný plyn

Více

2012Rok značky ŠKODA

2012Rok značky ŠKODA 2012 Rok značky ŠKODA 8 40 16 42 22 49 26 35 Obsah 2012 Rok značky ŠKODA Předmluva předsedy představenstva Prof. Dr. h.c. Winfrieda Vahlanda 4 Představenstvo 6 Třída sama pro sebe třetí generace zcela

Více

3D: Doplnění možností aditivní výroby

3D: Doplnění možností aditivní výroby 16 Bezpečnost ve firmě 30 Celková efektivita zařízení 54 Plánování v logistice ISSN 1803-4535 Březen 2015 Číslo 1 (44) Ročník VIII 3D: Doplnění možností aditivní výroby Technologie umožňuje použití nových

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

down under Trať Unterinntal jako vize budoucnosti o trvale udržitelné dopravě Jen žádnou paniku Berlín EXPO Šanghaj 1.2010 // Magazín koncernu Alpine

down under Trať Unterinntal jako vize budoucnosti o trvale udržitelné dopravě Jen žádnou paniku Berlín EXPO Šanghaj 1.2010 // Magazín koncernu Alpine 1.2010 // Magazín koncernu Alpine down under Trať Unterinntal jako vize budoucnosti o trvale udržitelné dopravě PROJEKT Jen žádnou paniku ŽIVOTNÍ PROSTORY EXPO Šanghaj PORTRÉT MĚSTA Berlín Trať Unterinntal,

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 4 2012 Měření hluku motorových vozidel 5 Z historie do současnosti automobilového průmyslu 6 7 Měření doběhů strojů 10 11 Systém řízení bezpečnosti práce

Více

MEASUREUP ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE. Inteligentní budoucnost: Od revoluce k objevům STRANA 8. Uživatelský komfort a vy STRANA 18

MEASUREUP ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE. Inteligentní budoucnost: Od revoluce k objevům STRANA 8. Uživatelský komfort a vy STRANA 18 Inteligentní budoucnost: Od revoluce k objevům STRANA 8 Uživatelský komfort a vy STRANA 18 25 let softwaru PC-DMIS STRANA 30 MEASUREUP Magazín Hexagon Metrology Vydání 2/2014 WWW.HEXAGONMETROLOGY.COM ČTVRTÁ

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více