weld+vision FRONIUS MAGAZÍN 1.05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "weld+vision FRONIUS MAGAZÍN 1.05"

Transkript

1 weld+vision FRONIUS MAGAZÍN 1.05 KONCENTRACE: Jak si ve světě plném vzruchu zachovat přehled ACTIVE WAVE: Dva nové systémy s ještě vyšším výkonem SLOŽITÁ SPOJENÍ: Opravy osobních vozidel s vysoce pevnými plechy PRAHA: Kulturní metropole v centru svářečského světa

2 Obchodní vedení zleva doprava Herbert Mühlböck Klaus Fronius Brigitte Strauß Volker Lenzeder Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß Heinz Hackl VáÏené ãtenáfiky a váïení ãtenáfii, v klidu je síla tak zní klíčová věta svařovacího systému WIG společnosti Fronius, zaručujícího nejnižší možnou hlučnost při nejvyšším možném výkonu. V době, kdy roste civilizační ruch, zvyšuje se palba médií a ubývá stejnou měrou klidu, je vítaný každý únik od hluku. A tím je zároveň učiněn první krok k vyšší koncentraci. Protože hluk od ní odvádí. A klid k ní vede. K věci, k podstatě, k jádru. O to také jde v hlavní zprávě tohoto vydání věnovaného tématu koncentrace. Samozřejmě vám budou představeny zmíněné nízkohlučné série zařízení, čekají na vás tři ukázky, rozhovor s Klausem Froniem o energii a něco navíc. Příjemné a klidné čtení! Obsah K na emu titulnímu obrázku: Pozornost a vnitfiní klid - vyuãuje ve Vídni Xiao Ping Zhang. Jako mistr tai-ãi symbolizuje tento âíàan také titulní téma nového vydání ãasopisu weld+vision Umûní koncentrace. Schopnost, která vzhledem k narûstajícímu pfiílivu informací v pracovním Ïivotû získává na v znamu. V tai-ãi je koncentrace vyjadfiována pomocí uhlazen ch pohybû. V pracovním Ïivotû nejprve jako vyrovnanost a klidnost. Na které faktory byste pfii tom mûli dbát a co znamená koncentrace pro spoleãnost Fronius, to vám prozrazujeme na dal ích stranách. Tiráž: weld+vision je časopis pro zákazníky společnosti Fronius International GmbH Výroba: reklamní oddělení GmbH Za obsah odpovídá: Fronius International GmbH, Buxbaumstraße 2, A 4600 Wels, Chráněné zboží a názvy nebyly zpravidla jako takové označeny. Absence označení neznamená, že by se jednalo o volné názvy ve smyslu ochranného práva výrobků a značek. 3-6 Téma Strategie pro vnitfiní klid 7-11 V zkum a v voj Svafiování WIG s 500 A Digitální vysoce v konné svafiování Svafiování elektrodami Cel aï do prûmûru 3,25 mm Struãnû a v stiïnû Novinky u spoleãnosti Fronius Pfiíklady z praxe Pájení MIG v automobilov ch opravnách Svafiování potrubí: pfii -50 C je dûleïitá rychlost Robotizované svafiování i u mal ch spojû Podnik Energetická fie ení budoucnosti Tip na cestování Praha mûïe nabídnout mnohé 2 Úvodník

3 Umûní koncentrace CTNOST NA POâÁTKU 21. STOLETÍ Pfies v echnu rozdílnost industrializovan ch spoleãností na poãátku 21. století jsou jim dvû vûci spoleãné zaprvé stál nárûst okolního hluku a zadruhé neuvûfiitelné zrychlení Ïivotního a pracovního tempa. Klid, ve smyslu koncentrace, se stává ctností. A o to jde i ve spoleãnosti Fronius a v následujícím textu. Fronius 2005 Téma 3

4 Active Wave v klidu je síla Koncentraci podporuje také nová série zařízení Active Wave společnosti Fronius. Plná digitalizace přináší klid. Digitální signální procesor umožňuje nejvyšší možnou stabilitu svařovacího oblouku při co nejnižší hlučnosti. Více od strany 7. Koncentrace vûdomí pro v echny Společnost Fronius buduje se svými tzv. Schweissercafe místa komunikace. Fyzický prostor, velmi pěkně zařízený a na vysoké architektonické úrovni, přenáší spolupracovníky z normálního pracovního prostředí. Ve Schweissercafe si lze odpočinout a nalézt prostor pro další koncentraci. Navíc je na těchto místech díky přístupu na Intranet k dispozici obrovské množství vědomostí z oblasti svařování, což více než prospívá věci. Rostoucí civilizační ruch v kombinaci s dosud nevídanou palbou médií vytváří z klidu ceněný a vědomě dosažitelný stav. To samé platí pro klid ve významu odloučení od pohybu. Poháněny technologickým vývojem se naše životní rytmy zrychlily do té míry, že vnitřní zadržení, zpomalení, pauza se staly těžko dosažitelným, někdy téměř nemožným stavem. Myslím, že se naše mysl omezuje na stále kratší okamžiky, uvádí americká publicistka Esther Dyson v deníku Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dříve automatizovaly stroje práci, dnes automatizují produkci informací, které vážou naši pozornost a berou nám čas. Klidné fáze všedního dne zmizely. Dnes je každá minuta, kdy nejsme zaměstnaní, považována za ztracenou, a to ovlivňuje myšlení. 4 Téma

5 Vývozní hit tai-či. I daleko od Dálného východu se meditativní pohybová technika těší veliké oblibě. Pomalé plynulé pohyby celého těla vychází z bojového umění, jsou však postupem času spíše vnímány jako vynikající metoda uvolnění těla a ducha. Mistr tai-či a koncentrace Xiao Ping Zhang se zabývá uměním tai-či již od svých 12 let. Čínský pedagog wushu (= kung fu) byl učitelem na škole čínské medicíny ve Fujianu, dosáhl mnoha vyznamenání na mistrovstvích tai-či a v roce 1989 přišel do Vídně. Mezitím tam vede školu tai-či, qi gongu a wushu. (Studio Zhang, kancelář: Störckgasse 90/ Vídeň; kursy: Kremsergasse 1/2, 1130 Vídeň, Strategie proti neïádoucím podnûtûm Koncentrace jako osobní riziko Podobné fenomény přivádí lidi, ale i organizace, až na hranici přetížení a člověk se ptá, pomocí jakých strategií se může bránit proti množství nežádoucích podnětů, které na nás dennodenně útočí. Pro jednotlivce znamená koncentrace vždy výběr, zaměření, zanedbání méně podstatného. Vědět, v jakou chvíli mají určité kroky, úkoly a činnosti nejvyšší prioritu. Velmi důležitým prvkem je koncentrace, a to jak na osobní úrovni, tak i na úrovni organizací. Co znamená koncentrace? Spojení ekonomické a vojenské síly, duševní soustředění, nejvyšší napětí, cílené vedení k nějakému cíli. Co však Duden ovšem nezmiňuje, je radikální omezení, které koncentraci vždy provází. Je tedy důležité rozeznat podstatné a ostatní zablokovat, vynechat. V obou těchto krocích ke koncentraci rozeznání podstatného jako takového a vynechání nepodstatného je také určité riziko. Protože člověk si tímto způsobem nemůže zachovat všechny možnosti. Je nucen dělat rozhodnutí a vědomě určité možnosti vylučovat. Fronius 2005 Téma 5

6 Koncentrace na úrovni organizací Organizací a především podniků se fenomén koncentrace týká ze dvou různých stran podnik se musí koncentrovat na určitý cíl, činnost, strategii, a tím vyloučit jiné potenciální možnosti rušení. Z druhého pohledu musí vytvářet časové a prostorové podmínky, které spolupracovníkům umožní zcela se věnovat jedné jediné věci. Základem jsou opět kulturní hodnoty podniku. Jako příklad může sloužit situace, kdy jsou podmínky pro koncentraci vytvořeny díky tomu, že rušivé prvky jsou potlačeny a pracovník je nedosažitelný. Protože k rozptýlení dochází velmi rychle. Ať už telefonátem ve špatný okamžik, negativním stresem, časovým tlakem, nutností se rozhodnout, záplavou informací nebo hlukem. To vše způsobuje kontraproduktivní přerušení našich myšlenkových pochodů. V ideálním případě vytváří podnik také fyzické prostory, které umožňují odreagování a koncentraci, čili nejvýraznější signál žádanosti koncentrace. Teprve poté mohou do hry vejít další rozhodující faktory, které jsou neoddělitelně spojeny s koncentrací na podstatné houževnatost a výdrž. 6 Téma

7 High-End svafiování WIG âty I VELIKÁNI SVÉ T ÍDY MagicWave 4000/5000 a TransTig 4000/5000 jsou v konné, zcela digitalizované svafiovací systémy pro svafiování WIG aï do 500 A. Jsou vhodné jak pro robotizované, tak i pro ruãní svafiování. Univerzální profesionální pomocníci s minimální hluãností, ale se stále vysoce stabilním svafiovacím obloukem. Klíãovou technologií je Active Wave. Dotknûte se hvûzd Svařovací systémy pro svařování WIG jsou MagicWave 4000/5000 pro stejnosměrný a střídavý proud a TransTig 4000/5000 pro proud stejnosměrný. Díky digitalizaci jsou součástí koncepce zařízení rozsáhlé vědomosti expertů. Pokud se zajímáte o High-End svařování, neměli byste slevovat ze svých požadavků. Od zapálení až po konec svaru, od stehování až po tvorbu kaloty, od systémových komponentů až po hospodárnost vše musí souhlasit. A vše souhlasí. Fronius 2005 Výzkum a vývoj 7

8 Active Wave: V klidu je síla dba A Hlučnost konvenčních invertorových zdrojů Redukovaná hlučnost pomocí Active Wave Dobrá práce vyžaduje plnou koncentraci. Hluková kulisa ji však může silně ovlivnit. Hodnoty vyšší než 80 dba jsou považovány za stresové faktory. A kdo může pracovat při stresu koncentrovaně? Se zařízením Active Wave je i při výkonu 300 A hlučnost stále ještě pod 80 dba. Toto relativní ticho je při svařování střídavým proudem WIG umožněno díky technologii Active Wave. Čili díky digitálnímu signálnímu procesoru, který v pravý čas (to znamená stále) počítá tvar křivky, dovolující nejvyšší možnou stabilitu svařovacího oblouku při co nejnižší hlučnosti. I pod 80 dba. Jak příjemné to je, vědí nejlépe samotní svářeči. MagicWave 4000/5000 a TransTig 4000/5000 výkonné systémy pro svařování WIG až do 500 A. Dotykové a bezdotykové zapalování Zapálení hraje při svařování WIG velkou roli. Při bezdotykovém zapálení se svařovací oblouk zapálí pomocí impulzu vysokého napětí okamžitě po stisknutí tlačítka hořáku, délka hadicového vedení nehraje roli. Dotykové zapálení je řízeno digitálním procesorem. Nedochází k žádnému znečištění wolframem, ani u citlivých oblastí použití. Mnoho funkcí, jeden pfiístroj Pomocí funkce TAC se stehuje bod za bodem. Jde to rychleji a snadněji než s kontinuálním svařovacím obloukem, zcela bez přídavného materiálu. Pro svařování hliníku je zapotřebí speciální svařovací program a ten my máme. Zařízení řady MagicWave pracují s naostřenou elektrodou s podstatně menší kalotou, výsledkem je pak perfektní vytvoření kořenů. Na konci svaru je automaticky spočítána ideální doba dofuku ochranného plynu; tuto funkci přebírá digitální procesor stejně tak i vyplnění koncového kráteru. 8 Výzkum a vývoj

9 Ovládací panel TransTig: rozsáhlé know-how lze snadno otevřít, ovládací panel je intuitivní a snadno se ovládá. Průběh funkce Zobrazovací pole Zadávací kolečko Provozní režim Fakta Technologie Active Wave zvyšuje hospodárnost: - Celý systém je zcela digitalizovaný svařovací zdroj, hořák, dálkové ovládání, rozhraní robota, PC-Tools. - Digitální signální procesor (DSP) reguluje a řídí svařovací proces. - Provedení ve variantách Standard a Job. Varianta Job nabízí dodatečné funkce jako např. práci s programovými bloky, umožňuje řízení studeného drátu a automatizovaný provoz. Ovládací panel MagicWave Job: Varianta Job nabízí dodatečné funkce jako např. práci s programovými bloky, umožňuje řízení studeného drátu a automatizovaný provoz. Průběh funkce Komfort v kaïdém ohledu Tlačítko ukládání Zobrazovací pole Zadávací kolečko Pracovní postup Provozní režim Nasazení Materiály - hliník a jeho legury - barevné kovy - nízce a vysoce legované oceli Použití - ruční svařování - robotizované svařování Odvětví - chemický průmysl, výroba zásobníků, strojů a zařízení - výroba osobních a kolejových vozidel - letecký a kosmický průmysl - montážní firmy, rekonstrukční a opravárenské dílny - výroba potrubí - lodní průmysl Práce stiskem tlačítka - nový znak zařízení MagicWave a TransTig. Praktické intuitivní ovládání, jednoduché ovládací panely; aktivace jen nutných funkcí; široký sortiment dálkových ovladačů podle konkrétních použití. Kromě standardního provedení máte možnost zvolit variantu Job, která podporuje dodatečné funkce jako např. práci s programovými bloky. S variantou Job je možné i řízení studeného drátu a automatizovaný provoz. Druhým znakem je dokonalost všech navzájem kompatibilních systémových komponentů. Svařovací hořák s integrovaným dálkovým ovladačem, rozhraní robota, dokumentace svařovacích dat a vizualizace. Opomenout nelze ani hospodárnost, např. automatické vypnutí chladicího modulu, automatická tvorba kaloty, šetření spotřebními díly atd. Dá se říci, že kdo míří ke hvězdám, musí být připraven na to, jak na ně dosáhnout. Technické údaje MW 4000/TT Rozsah svařovacího proudu WIG A Elektroda A - Svařovací proud při 10 min/40 C, 45 % DZ 400 A 10 min/40 C, 100 % DZ 310 A MW 5000/TT Rozsah svařovacího proudu WIG A Elektroda A - Svařovací proud při 10 min/40 C, 40 % DZ 500 A 10 min/40 C, 100 % DZ 350 A Fronius 2005 Výzkum a vývoj 9

10 15 let star, 6 mûsícû nov PROCES TIME NYNÍ V DIGITALIZOVANÉ PODOBù TIME 5000 Digital Nasazení O 30 % vyšší hospodárnost při svařování silných ocelových plechů díky zvýšené rychlosti posuvu drátu nebo vyššímu tavnému výkonu. Materiály - nelegované nebo nízce legované oceli - jemnozrnné stavební oceli - oceli odolné nízkým teplotám Odvětví - výroba zařízení a zásobníků - výroba zvláštních vozidel a stavebních strojů - výroba strojů a stavební oceli - lodní průmysl Josef Kreindl hovořil s w+v o procesu TIME. První a stále silnû roz ífien vysoce v konn svafiovací proces spoleãnosti Fronius, proces TIME, je nyní k dispozici i ve formû digitální technologie. Svafiovací systém TIME 5000 Digital, klasik moderny. Technické údaje - Rozsah svařovacího proudu MIG/MAG A WIG A Elektroda A - Svařovací proud při 10 min/25 C, 100 % DZ 450 A 10 min/40 C, 100 % DZ 360 A - Rozměry d x š x v 625 x 290 x 475 mm - Hmotnost 37,4 kg Uvědomíme-li si, jak krátký život má většina technologických inovací, je pozoruhodné, že vysoce výkonný svařovací proces TIME je stále aktuální a nejžádanější. Byl uveden na trh před 15 lety společností Fronius. Redaktoři časopisu weld+vision hovořili s osobou, která byla na počátku u toho, s panem Josefem Kreindlem, vedoucím technologického centra ve Welsu. w+v: Pane Kreindle, jste již 15 let u společnosti Fronius a byl jste u začátků procesu TIME. Lze říci, že jste stál u jeho zrodu? JK: Ano, jako jeden z mnoha. Společnost Fronius se vydala novou cestou. Nejprve nebylo v popředí zařízení, nýbrž jeho použití. w+v: Proč došlo k digitalizaci svařovacího procesu TIME? JK: U nás je digitalizace téměř standardem. Díky digitalizaci jsme udělali veliký krok kupředu, jak co se týče svařovacích vlastností, tak i ovládání. Je zajištěna absolutní 10 Výzkum a vývoj

11 reprodukovatelnost všech svařovacích výsledků, možnost okamžité aktualizace přes laptop, řízení mikroprocesorem, schopnost multiprocesního nasazení zařízení je vhodné pro všechny materiály a pracovní postupy. w+v: Pane Kreindle, v čem spočívá hlavní výhoda? JK: Při ručním svařování lze hovořit o cca 30 % vyšší hospodárnosti. V oblasti mechanizace je v mnoha případech výsledkem zvýšení výkonu. Tento vzestup je dosažen díky zvýšení rychlosti podavače drátu. Pro tento proces hovoří kromě toho i lepší kvalita svaru při svařování nelegovaných a nízce legovaných ocelí. w+v: V čem spočívá největší rozdíl TIME oproti ostatním procesům? JK: Zaprvé v delším tzv. Stick-Out. Při svařování MSG je obvyklých 10 až 12 mm. U procesu TIME je délka Stick-Out při 1,2 mm drátu mezi 15 a 25 mm. Tím se drát silně rozžhaví, to umožňuje vyšší rychlost drátu a vyšší výkon odtavení. Zadruhé v použití speciálních směsí ochranného plynu. Ty nabízí více výrobců ochranných plynů. w+v: Jaké směsi například? JK: Závisí na druhu použití. Buď na bázi argonu /CO 2 nebo 3, resp. 4-prvkový plyn argon/co 2 /O 2 /helium. Rozhodující je síla plechu a požadavky na kvalitu. w+v: TIME 5000 Digital byl poprvé prezentován v lednu Máte již nějaké ohlasy? JK: Ano, zařízení bylo testováno např. v Irsku. Reakce je velmi pozitivní, především co se týká svařovacích vlastností, konstrukce a ovládání. Jsem přesvědčen, že tímto zařízením navážeme na úspěchy z 90. let. w+v: Pane Kreindle, díky za rozhovor. Síla rukou TRANSPOCKET 1200: SVA OVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU AÎ DO PRÒMùRU Ø 3,25 MM O perfektní a bezproblémové řešení těžkých úkolů se stará integrovaná technologie rezonanční inteligence. U ručních elektrodových svařovacích zařízení produkuje společnost Fronius výjimečnou řadu přístrojů, která je nyní doplněna o další produkt TransPocket Velmi robustní elektrodové svařovací zařízení s nadprůměrnou výkonností 120 A při hmotnosti 3,7 kg. To je o 10 A více než u nejmenšího produktu řady. Ale těchto 10 A vytváří velký rozdíl! Lze svařovat se všemi druhy elektrod, i s elektrodami Cel o průměru 3,25 mm. Díky tomu, že za sebou máte vždy dostatek síly. Geniální technologie Rezonanční inteligence se automaticky stará o ideální výstupní charakteristiku, a tím i o stabilní svařovací oblouk, dokonce i u síťových přívodů delších než 50 m. K dalším vlastnostem se řadí funkce Anti-Stick a Hot-Start, Arc Force Control, schopnost pracovat s generátorem, termostatem řízený větrák, kontrolka a ochrana proti přehřátí a plynule nastavitelný svařovací výkon. www Detaily o zařízení TransPocket naleznete na adrese Fronius 2005 Výzkum a vývoj 11

12 Novinky Koncentrovaná produkce Nejdel í svarová housenka na svûtû Nové centrum pro LaserHybrid Na pozemku velkém m 2 plánuje společnost Fronius další milník své budoucnosti největší logistické a výrobní centrum koncernu. Na začátku projektu v listopadu 2003 rostly na pozemku kaštany. V květnu bude proveden první výkop pro tuto stavbu o velikosti zhruba m 2. Společnost Fronius zde soustředí do jednoho místa do Sattledtu doposud lokálně rozmístěné výrobní jednotky. Tím byla zaprvé výrazně potvrzena další výroba v Rakousku. Zadruhé tím má být ještě hospodárněji a optimálněji podpořena interní logistika, a díky tomu získají zákazníci další časové výhody. Toto soustředění na jedno místo sebou nese i některé změny týkající se především výrobního závodu v Českém Krumlově: Z Českého Krumlova se v budoucnu stane kompetentní centrum pro výrobu transformátorů; naopak montážní linka bude přestěhována do Sattledtu. Od roku 2006 bude společnost Fronius na tomto novém místě vyrábět a distribuovat všechny nabíječky akumulátorů a solární usměrňovače. www Od června si sami můžete udělat obrázek o postupu stavebních prací na novém místě ve Sattledtu: Na konci minulého roku byl v Düsseldorfu v Německu vytvořen nový světový rekord svarová housenka dlouhá 1001 m. To je více než dvojnásobek rekordu platného do této doby. Pořadatel inicioval v roce techniky DVS, dělnickou komoru v Düsseldorfu i učiliště techniky a svařování experimentu se zúčastnilo kolem 500 pracovníků v oboru svařování a tisíce návštěvníků. Svarová housenka byla vyrobena na dvou paralelních ocelových U profilech, meandrovitě srovnaných do pěti dvojitých pásů v délce 48 metrů na Gustaf-Gründgens-Platz. Společnost Fronius se při této akci angažovala jako jeden ze sponzorů a k dispozici poskytla 10 svařovacích zařízení, pět přístrojů MagicWave 2200 a pět TransPuls Synergic Již na podzim 2004 bylo v technologickém centru ve Welském odbytovém středisku představeno nově zřízené centrum pro LaserHybrid. Celkem jsou k dispozici tři buňky plnohodnotně vybavené tímto zařízením. Od počátku roku 2005 je zde možnost provádět v odbytovém středisku ve Welsu veškerá školení, předváděcí akce a projektové práce podle specifických požadavků zákazníka. Na aktivity dohlíží na místě Franz Samer a Michl Matthias. Další vývoj tohoto procesu je stále hlavním úkolem vývojového týmu společnosti Fronius. Zájem je veliký doposud se prodalo kolem 50 zařízení. DÛleÏité termíny veletrhû: Pekingský veletrh svařování a řezání: , Šanghaj, Čína 58. výroční shromáždění a mezinárodní konference Mezinárodního institutu sváření: , Praha, Česká republika Svařování a řezání: , Essen, Německo 12 Stručněa výstižně

13 Fronius VídeÀ zcela v novém Setkání prodejcû solární elektroniky Fronius Systémy nabíjeãek akumulátorû Fronius u hasiãû v Hongkongu Právě bylo otevřeno nové působiště společnosti ve Vídni. V březnu 2005 se 16 spolupracovníků přestěhovalo do nové budovy. Od architektonického návrhu do přestěhování uběhl pouze jeden krátký rok. Moderní, nanejvýš přátelská architektura vychází vstříc požadavkům zákazníka - kvalitní a náročný předváděcí a přednáškový sál, reprezentativní vstup v hale, která je spolu se Schweissercafe a příjmem servisích zakázek komunikačn ím centrem, nezapomnělo se ani na příjemné místo pro nakládku a vykládku. Kromě toho pracují v jedné budově dva na sobě nezávislé prodejní týmy, oběma se tím usnadnilo rozhodování i přístup ke skladu předváděcích zařízení. Díky tomu může každý poradce flexibilně reagovat na požadavky zákazníků. 10. a 11. února tohoto roku pozvala pobočka solární elektroniky prodejce na 2. mezinárodní setkání pracovníků odbytu ve Welsu. Toto pozvání přijalo 27 velkoobchodníků z 11 zemí, od Austrálie až po Zürich. Tyto dva dny byly naplněny představováním nových produktů a osobními kontakty. Největším trhákem byl centrální usměrňovač FRONIUS IG 500 uváděný se sloganem Vlastní solární elektrárna jako přístroj perfektní pro zařízení PV od jmenovitého výkonu 28 kw. Na závěr se šlo do výrobny destilátů Nussgeist a pak na curling. Nejlepší nálada nejlepší vzpomínky. Minulý rok bylo do Hongkongu prodáno 205 nabíjecích systémů typu Acctiva Professional pro startovací akumulátory. Zákazník hongkongští hasiči. Přesněji řečeno, přibližně 100 jednotlivých hasičských automobilů. Objednávka této významné zakázky přišla přes internet. Požadavek zněl na výkonné nabíječky startovacích akumulátorů, dvě pro každý vůz. Hongkongská obchodní společnost Action Engineering nabídla produkty Fronius a zakázku získala. Od té doby jsou nabíječky Acctiva Professional při každém zásahu ve městě se 7,5 miliony obyvatel a zajišťují okamžité výjezdy hongkongských hasičů. Fronius 2005 Stručněa výstižně 13

14 Spokojenost zákazníka je na ím nejvy ím pfiikázáním RECEPT NA VELMI KVALITNÍ OPRAVY KAROSERIÍ Opravy vysoce pevných pozinkovaných plechů kladou zvláště velké požadavky na svařovací zdroje. Pájení pod ochrannou atmosférou plynu je u Opelu jedin postup pro spojování plechû karoserií. Od zavedení modelu Vectra C se pfiestává s pouïíváním svafiování MIG/MAG. I smluvní partner Opel Autohaus Franken KG pouïívá pájení MIG. Svafiovací systém TransPuls Synergic 2700 GM je po v ech stránkách velmi v konn snadná obsluha, specifické návody k charakteristikám a 100% reprodukovatelnost zaruãují nejvy í moïnou míru spokojenosti zákazníka pfii opravách karoserií stálých zákazníků, 50 spolupracovníků, z toho 2 karosáři, 11 vysokoškolsky vzdělaných pracovníků a 100 automobilů týdně v oblasti servisu. To jsou některé údaje týkající se opravny automobilů Autohaus Franken v Ansbachu, v blízkosti Norimberku v Německu. Tento podnik úzce spolupracuje se smluvním partnerem Opel. Právě nové vozy Opel se od svých předchůdců liší v technologii výroby a opravy karoserií. 14 Příklady z praxe

15 Autohaus Franken KG Pozinkované, částečně vysoce pevné ocelové plechy zajišťují dlouhou životnost, kvalitu a hospodárnost vozidel. Pro rodinný podnik v Ansbachu je samozřejmostí být na co nejvyšší technologické úrovni. Karosářské práce jsou naší hlavní náplní, přitom důsledně zachováváme specifikace výrobce Opel, ujišťuje vedoucí servisu Kurt Endreß. Perfektní pájení MIG v automobilové dílnû Výrobce Opel předpisuje z bezpečnostních důvodů pájení MIG se svařovacím systémem TransPuls Synergic 2700 GM. Při opravách vysoce pevných pozinkovaných plechů musí být dodrženy pevnostní hodnoty i odolnost proti korozi. Při tom se používá pájení MIG nebo odporové bodové svařování. Investice do odporového svařovacího zařízení by se nám sotva vyplatila, říká vedoucí Peter Ulrich. Svařovací systém TransPuls Synergic 2700 GM je oproti tomu podstatně výhodnější. Kromě toho systém společnosti Fronius podporuje všechny procesy MIG a MAG. Dokonale uloïené parametry zaruãují kvalitu a reprodukovatelnost Nasazení systému TransPuls Synergic 2700 GM přináší dílně množství výhod. Jednotlivé pracovní body jsou uloženy v paměti svářečky a lze je snadno vyvolat. Pracovní výsledky mají nejvyšší možnou kvalitu a jsou 100 % reprodukovatelné. Výsledkem je nakonec spokojenost zákazníků. Na otázku, jaký tip by dal Peter Ulrich kolegům pro výběr vhodného svařovacího systému pro pájení MIG, odpověděl promptně: Dbejte na jednoduchou obsluhu a dobrý servis. My jsme vyzkoušeli větší množství zařízení. Proto mohu jen doporučit to od společnosti Fronius. Smluvní partner Opel je rodinný podnik vedený čtvrtou generací. Před dvěma roky byl zaveden management kvality pro zajištění budoucích faktorů pro úspěch, k nimž patří kvalita, orientace na servis a spokojenost zákazníka. Nedílnou součástí je i používání svařovacího systému TransPuls Synergic 2700 GM při opravách karoserií. TransPuls Synergic 2700 GM Technické údaje - Rozsah svařovacího proudu A - Svařovací proud při 10 min/25 C, 100 % DZ 210 A 10 min/40 C, 100 % DZ 170 A - Krytí IP 23 - Rozměry d x š x v 625 x 290 x 475 mm - Hmotnost 27,5 kg Pracovní postup - pájení MIG, - svařování impulzním obloukem MIG/MAG, - standardní svařování MIG/MAG, - svařování WIG DC, - ruční svařování obalenou elektrodou. Fronius 2005 Příklady z praxe 15

16 Vysok v kon v arktick ch podmínkách SVA OVÁNÍ PLYNOVODU V DALEKÉ KANADù Spoleãnost Louisbourg Pipelines z Toronta v Kanadû zfiídila podle zakázky spoleãnostitranscanada, Calgary/Kanada plynovod. Zakázku na dva kilometry dlouh úsek projektu Peerless-Lake zhruba 60 km severnû od mûsta Wabasca/Kanada dostala spoleãnost Fronius spoleãnû s integrátorem systému CRC Evans Pipeline International Inc. z Houstonu v Texasu. Na míru vytvořené systémové řešení bylo vyvinuto pro arktické podmínky, především svařovací zdroj TPS 4000 Pipe nebo termobox pro svařovací zdroje a chladicí moduly. 182 kusů potrubí bylo v arktických extrémních podmínkách svařeno během pouhých pěti dnů. 16 Příklady z praxe

17 Sedm vrstev bylo kus po kusu svařováno ve stanech ve čtyřech pracovních krocích. Vy í produktivita je rozhodující S argumentem vyšší produktivity vstoupila společnost Fronius na obtížný severoamerický trh s potrubím. Hospodářsky trvale lepší řešení a výhody speciálně vyvinutého systému přesvědčily zákazníky ze Spojených států a Kanady. e ení na míru pro nasazení v arktick ch podmínkách Pro přizpůsobení se extrémnímu podnebí a ztíženým pracovním podmínkám v Arktidě vyvinula společnost Fronius na míru vyrobenou výbavu pro svařování potrubí. Digitální systémové řešení bylo testováno nezávislými partnery. Řešení na míru doplňují odpovídající svařovací programy. Podle druhu použití jsou k dispozici čtyři varianty zařízení Single s jedním drátem, Dual s jedním drátem, Single-Tandem Dual-Tandem. Při projektu Peerless byla nasazena varianta Single Tandem s tavným výkonem 35 kg/h. âtyfiikrát vy í rychlost svafiování pfii vy í kvalitû Rozhodující argument pro systém TimeTwin Digital, a tím i pro Fronius, je úspora času. Délka svařovacího procesu je při tomto postupu redukována na čtvrtinu. Ze dvou hodin na půlhodinu. Svářeči spojí za den zhruba 40 kusů potrubí. Celý projekt o 182 kusech bylo při teplotách okolo -50 C možno vykonat během pouhých pěti dnů. Náročné z hlediska nasazení svařovacích systémů v terénu bylo na síti nezávislé zásobení proudem. Přes vyskytující se kolísání napětí a frekvence nebyly ovlivněny svařovací vlastnosti. Permanentní digitální řízení svařovacích parametrů zajišťovalo stálou kvalitu svaru. Podle automatizovaných ultrazvukových testů (AUT) byla kvóta chyb nižší než 4 %. Velmi spokojen byl i David Hodgkinson, specialista na integritu potrubí ze společnosti Transcanada: Svary Fronius mají vysokou kvalitu. Vyskytuje se velmi málo chyb. V celém úseku je výsledek stejně kvalitní. Ještě jsme neměli projekt s tolika novými technikami a materiály a tak dobrými výsledky. Projekt Peerless Lake Pro projekt Peerless název podle jednoho jezera v blízkosti města Wabasca/Kanada zvolili zákazníci variantu Single-Tandem. Svařovací proces je organizován tak, že dva svařovací systémy TimeTwin Digital Pipe začínají na horním obratišti potrubí a zrcadlově svařují každý polovinu dráhy až ke spodnímu místu setkání. Dva svařovací hořáky, každý s dvěma drátovými elektrodami, svařují současně. ➀ ➁ ➂ ➃ ➀ ➀ ➁ ➃ ➂ ➂ Svařovací zařízení Potrubí Systém TimeTwin Digital Pipe, TransPuls Synergic 4000 MV Pipe, chladicí modul FK 9000R Pipe Spojovací hadicové vedení Pipe Pohonná jednotka drátu VR 1500 Pipe Svařovací hořák Robacta Twin Pipe Sedmi vrstvami byly svařeny kusy 36 palců velkého ropovodu z oceli X-100. Při tom bylo zapotřebí čtyř pracovních kroků, které vždy proběhly ve stanu. ➃ 1. Kořenová vrstva zevnitř 2. Hotpass a první plnicí vrstva zvenčí 3. Druhá a třetí plnicí vrstva zvenčí 4. Strip a krycí vrstva zvenčí Fronius 2005 Příklady z praxe 17

18 Malé svary, krátká doba produkce, vysoká efektivita UPLATNùNæ DIGITÁLNæHO ROBOTIZOVANÉHO SVA OVACæHO SYSTÉMU U ST EDNæHO V ROBCE STROJÒ Svafiování nízce legovan ch ocelí má u v robce uïitkov ch vozidel Reform-Werke Bauer vysokou pozici. Îe je robotizované svafiování v hodné i u mal ch svarû, ukazují zku enosti rakouského v robce strojû. V rámci relativnû malého trhu se musí dbát jak na specifické poïadavky zákazníkû, tak i na ekonomickou efektivitu. Pro robotizované svařování nasazují odborníci u společnosti Reform-Werke Bauer od roku 2003 systém TransPuls Synergic 4000 společnosti Fronius. Výsledkem je podle zodpovědných osob o třetinu zkrácený čas, vysoká bezpečnost procesu a zlepšené pracovní podmínky. Kvalitativní a hospodářská zlepšení při svařovacích procesech výrazně ovlivňují pozici společnosti na trhu. Velká hloubka svaru u malých svarů, široké spektrum dílů, různorodá pracovní zadání a diferencovaná přání zákazníků zdůvodňují nároky, které odborníci společnosti Reform-Werke kladou na používaný svařovací systém. Svařovací systém musí zaprvé obsáhnout široké spektrum svařovacích postupů, materiálů určených ke spojení a tlouštěk plechů, zadruhé musí zaručit zvýšení kvality a bezpečnosti procesu. Snadnou obsluhu a dobrou hospodárnost považují rakouští objednavatelé za samozřejmost rozdíln ch dílû ke svafiování Svařovací proces je i u malých svarů řízen automaticky. Z nízko legovaných ocelí se vyrábí rámy vozidel a k tomu 1000 různých součástek, které svařuje 17 svářečských odborníků za použití cca. 17 tun přídavných materiálů ročně. Ředitel výroby Manfred Lebelhuber nazývá svařování těžištěm řetězu výroby. 18 Příklady z praxe

19 Program pro zařízení TransPuls Synergic 4000 vytváří svařovací technici snadno a samostatně. Systém pro robotizované úkony je vhodný pro spektrum postupů od svařování obloukem a impulzním obloukem MIG/MAG přes svařování WIG-DC až k pájení MIG v rozsahu svařovacího proudu od 3 do 400 A. Váží pouze 35 kg. Spolehlivé svafiovací v sledky a vy í spokojenost s prací Získáváme spolehlivý proces a 100 % reprodukovatelnost, kromě toho jsme také více spokojeni s výsledky, míní Lebelhuber. A vyjmenovává další výhody: TransPuls Synergic 4000 svařuje spolehlivě a bez rozstřiku rovnoměrné dlouhé svary u silných materiálů, stejně tak jako krátké svary tenkých plechů. Při pravidelné aktualizaci softwaru zůstane systém aktuální pro dalších 10 let. Ředitel výroby vypočítává hospodářské aspekty: Čím komplikovanější a rozsáhlejší je díl určený ke svaření, tím vyšší je efekt racionalizace. Investice do robotizovaného svařovacího systému se amortizuje během tří let. Se svařovacím systémem TransPuls Synergic 4000 společnosti Fronius našli výrobci užitkových vozidel požadované řešení. www Reform-Werke Bauer & Co. GmbH Reform-Werke Bauer & Co. GmbH Rakouská společnost Reform-Werke Bauer & Co. GmbH je již po tři generace v rodinném držení. Zákazníky společnosti Reform jsou horníci a lesní pracovníci na svažitých plochách, vlastníci obzvláště kopcovitých parků, zahrad a golfových hřišť, ale také místní úřady a podniky výstavby silnic. Hlavní zaměření welského výrobce speciálních strojů tvoří užitková vozidla pro specifické podmínky, např. setí, sekání, sklízení nebo zimní údržba komunikací. TransPuls Synergic 4000 Technické údaje - Rozsah svařovacího proudu: A - Svařovací proud při 10 min/25 C, 100 % DZ 365 A 10 min/40 C, 100 % DZ 320 A - Krytí IP 23 - Rozměry d x š x v mm 625 x 290 x 475 mm - Hmotnost 35,2 kg Metrac krátce před dokončením, koncept platformy vytváří bázi pro splnění specifických požadavků zákazníka za velmi hospodárných podmínek. Pracovní postup - svařování MIG/MAG - impulzní svařování MIG/MAG - pájení MIG - svařování WIG DC - svařování obalenou elektrodou Fronius 2005 Příklady z praxe 19

20 Obnovitelné zdroje JAK SE DÍVÁ KLAUS FRONIUS NA KONEC ZÁSOB ROPY A ZEMNÍHO PLYNU? Energie bude málo. Na e nejdûleïitûj í zdroje energie se ztenãují. Co teì? Tak a podobnû znûly titulky v novinách uprostfied 70. let, vzpomíná Klaus Fronius. Dnes to jiï není aktuální. Pfiesto, Ïe konec je o 30 let blíïe. Zástupci ãasopisu weld+vision hovofiili s Klausem Froniem o energii a zde pfiiná í nûkteré jeho my lenky. Tématem energie se společnost Fronius zabývá od samého počátku. Svařovací technologie a nabíjecí systémy akumulátorů, to jsou oblasti, které bezprostředně souvisí s energií Společnost Fronius je přesto o krok dál s pomocí fotovoltaiky jde o přímou přeměnu energie, o tvorbu energie. A sice se zdroji, které se nevyčerpávají, které se nikdy nevyčerpají. Například slunce, ale také voda pro palivové články. Jen ze zájmu? Ne, v žádném případě. Vyvstává absolutní obchodní potřeba. Během 30, 40 možná teprve za 50 let nastane definitivní konec zásob ropy a zemního plynu. To lze usoudit i z chování skutečně velkých spoluhráčů této ligy, říká Klaus Fronius. 20 Podnik

magicwave 2500/3000 Transtig 2500/3000

magicwave 2500/3000 Transtig 2500/3000 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging magicwave 2500/3000 Transtig 2500/3000 / Svařování metodou WIG a elektrodové svařování Technologie Active Wave zvyšuje hospodárnost / Celý systém je

Více

MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000. Svařování metodou WIG a elektrodové svařování

MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000. Svařování metodou WIG a elektrodové svařování MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000 Svařování metodou WIG a elektrodové svařování Snazší svařování VŠEOBECNĚ NASAZENÍ Tiché, silné, stabilní Svářeči pracující s metodou WIG se mají na co těšit.

Více

MAGICWAVE 4000 / 5000 TRANSTIG 4000 / 5000

MAGICWAVE 4000 / 5000 TRANSTIG 4000 / 5000 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging MAGICWAVE 4000 / 5000 TRANSTIG 4000 / 5000 / Svařování TIG a obalenou elektrodou VYŠŠÍ HOSPODÁRNOST DÍKY TECHNOLOGII ACTIVE WAVE / Celý systém je plně

Více

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 Konstrukce 3D MagicWave 1700/MagicWave 2200/FK 2200 MW 1700 170 A při 35 % D.Z. při 40 C 15,0 kg MW 2200 220 A při 35 % D.Z. při 40 C 24 kg (svařovací zdroj + chladicí

Více

magicwave 1700/2200 Transtig 2200

magicwave 1700/2200 Transtig 2200 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging magicwave 1700/2200 Transtig 2200 / Svařování WIG a obalenou elektrodou Technologie aktivní vlny zvyšuje hospodárnost / Celý systém je kompletně digitalizovaný:

Více

VYSOKOVÝKONNÉ SVAŘOVÁNÍ

VYSOKOVÝKONNÉ SVAŘOVÁNÍ / Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika VYSOKOVÝKONNÉ SVAŘOVÁNÍ / Technologie CMT Twin, Time, LaserHybrid a TimeTwin 2 / O nás / Od roku 1950 vyvíjíme inovativní kompletní

Více

TRANSPULS SYNERGIC 2700

TRANSPULS SYNERGIC 2700 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging TRANSPULS SYNERGIC 2700 / MIG/MAG, TIG DC a svařování obalenou elektrodou VŠEOBECNĚ POUŽITÍ VÝKONNÝ SYSTÉM / TPS 2700 je zcela zvláštní svařovací zdroj.

Více

ROBOTIZOVANÉ SVAŘOVÁNÍ

ROBOTIZOVANÉ SVAŘOVÁNÍ / Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika ROBOTIZOVANÉ SVAŘOVÁNÍ / Dlouhodobá systémová řešení pro všechny požadavky svařování. 2 / O nás / Od roku 1950 vyvíjíme inovativní

Více

TransPocket 2500 / 3500. Obalená elektroda & WIG DC

TransPocket 2500 / 3500. Obalená elektroda & WIG DC TransPocket 2500 / 3500 Obalená elektroda & WIG DC Inteligentní hlava hledá silné a odolné tělo VŠEOBECNĚ NASAZENÍ Vývojový posun v každém ohledu Na počátku byla vytvořena téměř geniální koncepce: Systém

Více

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL NAŠÍM CÍLEM JE VYTVOŘIT DOKONALÝ OBLOUK PRO KAŽDÉ POUŽITÍ! Výhody / 3 LSC: MODIFIKOVANÝ KRÁTKÝ OBLOUK S EXTRÉMNĚ VYSOKOU STABILITOU.

Více

NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON

NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON Ing.Jan Veverka, OMNITECH spol s.r.o. Oerlikon kompletní řada zdrojů pro svařování a dělení materiálů Kompletní řada zahrnují zdroje pro svařování metodou MMA, MIG/MAG,

Více

Výrobce profesionální svařovací techniky

Výrobce profesionální svařovací techniky FROWELD Svařovací a nabíjecí technika Lukáš Čech, Tyršova 499, 417 05 Osek, Tel.: 417 538 552, 728 262 393, E-mail: info@froweld.cz www.froweld.cz Výrobce profesionální svařovací techniky Mahe, spol. s

Více

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG Obalená elektroda & WIG DC Od této doby je inteligence mírou v ech vûcí ÚVODEM Rezonanãní inteligence - Nov standard svafiovací techniky Pfiedstavte

Více

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG Svařování TIG: Metoda & Graf výběru Metoda TIG Metoda TIG Obloukové svařování metodou TIG Vstup vody (Studená) Vodič proudu TIG hořák Dýza plynu Vstup ochranného plynu Wolframová elektroda Oblouk Svařovací

Více

/ Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika. / Program Fronius Service Partner

/ Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika. / Program Fronius Service Partner / Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika / Program Fronius Service Partner / Nainstalujete dokonalé fotovoltaické elektrárny. A co bude pak? Nabídněte svým zákazníkům více:

Více

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007. www.omc.cz ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007. www.omc.cz ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007 ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY INOVACE ŘADY GAMA INVERTOROVÝ SVÁŘECÍ ZDROJ PRO MMA/TIG GAMA 151 Invertorový svářecí stroj GAMA 151 je určen především pro svařování:

Více

1 Svařování Laser-Hybridem

1 Svařování Laser-Hybridem 1 Svařování Laser-Hybridem Laser-Hybrid je kombinace svařování nejčastěji pevnolátkovým Nd YAG laserem a jinou obloukovou technologií. V zásadě jsou známy tyto kombinace: laser TIG, laser MIG/MAG, laser

Více

DeltaSpot Odporové svařování

DeltaSpot Odporové svařování DeltaSpot Odporové svařování Hranice jsou zde proto, aby se prolamovaly: pro nás to platí v každém případě VŠEOBECNÉ INFORMACE PROCES U systému DeltaSpot se to také podařilo Posunovat hranice to je naším

Více

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE.

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. 2 VČERA. DNES. ZÍTRA. V roce 1911 začala firma Niepenberg & Co. GmbH vyrábět produkty z vysoce ušlechtilých ocelí, především holicí čepele a žiletky. Po

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program: VP9 Nové trendy v oblasti svařování ve výrobní praxi Moduly vzdělávacího programu: M91 Novinky v oblasti technických plynů pro svařování

Více

Svařování pod tavidlem

Svařování pod tavidlem Svařování pod tavidlem Metoda svařování svařování pod pod tavidlem tavidlem Směr svařování Kontaktní průvlak Drát (drátová elektroda) Tavidlo Elektrický oblouk Ochranná atmosféra Tavná lázeň Roztavená

Více

/ Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika. Cold metal transfer. / Technologie.

/ Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika. Cold metal transfer. / Technologie. / Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika Cold metal transfer. / Technologie. / Od roku 1950 vyvíjíme inovativní kompletní systémy pro obloukové svařování a odporové bodové

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro keramický průmysl

Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro keramický průmysl Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro keramický průmysl My o nás SMB Schwede Maschinenbau GmbH je jeden z vedoucích výrobců vysoko výkonných páskovacích strojů a

Více

Plazmový řezací systém TransCut 300

Plazmový řezací systém TransCut 300 Plazmový řezací systém TransCut 300 Plazmové řezání s kapalným provozním médiem Jméno přednášejícího Pobočka Firma Ulice Místo Vysoká mobilita s plazmovým řezacím systémem TransCut 300 Kompaktní, přenosný

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro zpracování potravin

Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro zpracování potravin Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro zpracování potravin My o nás SMB Schwede Maschinenbau GmbH je jeden z vedoucích výrobců vysoko výkonných páskovacích strojů

Více

TransSteel 3500 / 5000. Svařovací systém MIG/MAG

TransSteel 3500 / 5000. Svařovací systém MIG/MAG TransSteel 3500 / 5000 Svařovací systém MIG/MAG Robustní partner při zpracování oceli VŠEOBECNĚ Vždy na bezpečném místě Při práci s ocelí je vyžadována spolehlivost. Robustní nástroje jsou samozřejmostí.

Více

Automatizované svařovací systémy. Kompletní řešení v jednom

Automatizované svařovací systémy. Kompletní řešení v jednom Automatizované svařovací systémy Kompletní řešení v jednom V centru pozornosti společnosti Fronius stojí zákazníci a jejich aplikace ŠPIČKOVÉ KNOW-HOW Lepší výsledky, prvenství při realizaci nových řešení

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

katalog výrobků_011 www.selcoweld.com

katalog výrobků_011 www.selcoweld.com katalog výrobků_011 CZ www.selcoweld.com com www.selcoweld.com Selco: vývoj a následná výroba svářecích, plasmových řezacích zdrojů a strojních zařízení. S profesionály bok po boku ve všech koutech světa.

Více

Expert na svařování MMA

Expert na svařování MMA Expert na svařování MMA Invertor, tyristor i usměrňovač, kompletní nabídka zařízení Oerlikon na svařování obalenými elektrodami. www.oerlikon-welding.com www.airliquidewelding.com Svařování MMA Při svařování

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace FastMig M Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace Kemppi FastMig M jsou moderní a vysokovýkonné synergické MIG / MAG svařovací zdroje určené pro nasazení v náročných podmínkách,

Více

pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech

pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech Žárovka Thomase Alva Edisona nebyla první na trhu. Ale byla tou, která s konečnou platnos pomohla elektřině k průlomu. Stále znovu mění vynálezy svět.

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Tisková zpráva. Nejvýkonnější 18-ti voltová úhlová bruska: GWS 18 V-LI Professional od firmy Bosch s lithium-iontovým akumulátorem

Tisková zpráva. Nejvýkonnější 18-ti voltová úhlová bruska: GWS 18 V-LI Professional od firmy Bosch s lithium-iontovým akumulátorem Tisková zpráva Nejvýkonnější 18-ti voltová úhlová bruska: GWS 18 V-LI Professional od firmy Bosch s lithium-iontovým akumulátorem březen 2010 PI 6918 PT Nejvyšší poměr odbroušeného materiálu a výkonu při

Více

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla. Nabídka

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla. Nabídka Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla Nabídka omnimat ring Osvědčený řetěz s rychlou montáží s pevným kruhem Řetěz speciálně pro autobusy a lehké nákladní vozy Pokud se musí jet rychle dál, je

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Výrobní katalog 2008 / 2009

Výrobní katalog 2008 / 2009 Výrobní katalog 2008 / 2009 Divize svafiovací techniky MIG/MAG WIG Svafiování obalenou elektrodou Plazma Laser Odporové svafiování Plazmové fiezání Automatizace RÛzné Zdroje pro manuální svafiování Zdroje

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů coldarc Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů Dr.-Ing. Sven-F. Goecke 2004 EWM HIGHTEC WELDING GmbH EWM-coldArc 1/ 14 Sven.Goecke@EWM.de 22.03.2006

Více

Plasmové řezací zdroje Genesis 35 149 Genesis 60 150 Genesis 90 151 Sistor 82 152 Sistor 142 153 Hořáky Plasma 154

Plasmové řezací zdroje Genesis 35 149 Genesis 60 150 Genesis 90 151 Sistor 82 152 Sistor 142 153 Hořáky Plasma 154 katalog_011 česky www.selcoweld.com www.selcoweld.com Shrnutí Svařovací zdroje MIG/MAG - Invertory Genesis 3200 MSE 3 Genesis 4000/5000 MSE 7 Quasar 320/400 SMC 11 Quasar 320/400/500 MSE 15 Svařovací

Více

Svařovací zdroje TIG AC/DC - Invertory Genesis 1700/2200 AC/DC 115 Genesis 2700/3200 AC/DC 118 Genesis 4000 AC/DC 121 Hořáky TIG 123

Svařovací zdroje TIG AC/DC - Invertory Genesis 1700/2200 AC/DC 115 Genesis 2700/3200 AC/DC 118 Genesis 4000 AC/DC 121 Hořáky TIG 123 ceník_011 česky www.selcoweld.com www.selcoweld.com Shrnutí Svařovací zdroje MIG/MAG - Invertory Genesis 3200 MSE 3 Genesis 4000/5000 MSE 7 Quasar 320/400 SMC 11 Quasar 320/400/500 MSE 15 Svařovací zdroje

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory. Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A

MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory. Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A Profesionální invertorové zdroje pro svařování MIG/MAG/ MMA a drážkování uhlíkovou elektrodou. Nastavení proudu v rozsahu

Více

WD Blue pro vysokou spolehlivost při každodenní práci.

WD Blue pro vysokou spolehlivost při každodenní práci. Úložná řešení WD Váš digitální život je jedinečný. Proto společnost WD nabízí celou řadu interních pevných disků. Tato šikovná příručka vám pomůže najít dokonalý disk podle toho, kde a jak ho chcete používat.

Více

EWM-activArc. Maximáln. lní úspornost ovací vlastnosti. Nejjednodušší. obsluha BEZPEČNĚJŠÍ SVAŘOVÁNÍ

EWM-activArc. Maximáln. lní úspornost ovací vlastnosti. Nejjednodušší. obsluha BEZPEČNĚJŠÍ SVAŘOVÁNÍ -activarc BEZPEČNĚJŠÍ SVAŘOVÁNÍ Maximáln lní úspornost Perfektní svařovac ovací vlastnosti Nejjednodušší obsluha 2007 EWM HIGHTEC WELDING GmbH H.Lakhnati, B.Ivanov Schulung 1/16 Změna obloukového napětí

Více

Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015

Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015 Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015 Evidenční číslo školy: 2-402 (v systému ANB) 3026-040 (v systému Stavcert) Poskytované služby: Základní kurzy svařování dle ČSN 05 0705 Zaškolení svářečů

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

Bezpečnost. na prvním místě. Přezujte na Kumho. ZIMNÍ PNEUMATIKY 2012/2013. včetně označování pneumatik dle EU

Bezpečnost. na prvním místě. Přezujte na Kumho. ZIMNÍ PNEUMATIKY 2012/2013. včetně označování pneumatik dle EU Bezpečnost na prvním místě. Přezujte na Kumho. včetně označování pneumatik dle EU ZIMNÍ PNEUMATIKY 2012/2013 Kompletní program pro osobní automobily, SUV/4x4 a lehká nákladní vozidla česká republika KUMHO

Více

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě!

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě! Novinka firmy Roto se ozve, když je na správném místě! Roto german made Společnost Roto Frank AG se sídlem v Leinfelden- Echterdingenu u Stuttgartu je německá skupina podniků. Firma Roto se stabilně rozrostla

Více

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zeleno-žlutá má sílu Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zaručená kvalita originálního náhradního dílu: Program výrobků MANN-FILTER pro stavební stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM V minulosti panovala určitá neochota instalovat fotovoltaické (FV) systémy orientované východo-západním směrem. Postupem času

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. Ing.Schlixbier Air Liquide Welding Cz spol. s r.o. 1.1.Nová generace bezešvých trubičkových drátů a nerezových elektrod pro svařování

Více

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru.

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. Monte-charg Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. V oblasti elektrických zdvihacích plošin nabízí ZARGES řadu různých modelů, které jsou vhodné pro rozdílné druhy práce. Ať už venku nebo

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Zeleno žlutá je odolná Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Stejná výkonnost jako první den Program výrobků MANN-FILTER pro zemědělské stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry Filtry

Více

/ Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika VIRTUAL WELDING. / Výuka svařování budoucnosti

/ Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika VIRTUAL WELDING. / Výuka svařování budoucnosti / Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika VIRTUAL WELDING / Výuka svařování budoucnosti 2 / O nás / Od roku 1950 vyvíjíme inovativní kompletní systémy pro obloukové svařování

Více

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS - Stacionární kondenzační plynový kotel ve čtyřech výkonových provedení s plynulou modulací výkonu

Více

Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG

Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.l. Fakulta výrobních technologií a managementu Seminární práce Technologie spojování kovových materiálů. Svařování metodou TIG Vypracoval: Paur Petr Akademický

Více

Inteligentní a energeticky úsporný pohon

Inteligentní a energeticky úsporný pohon Logo spoločnosti - JPG rozlíšenie 200x200 pxl. Názov spoločnosti: Wittmann Battenfeld CZ, spol. s r.o. Komodita:(vypísať slovom) Vstrekovacie lisy a periférne zariadenia Základné informácie o spoločnosti:

Více

Náskok díky Speedu. Vaše výroba umí daleko víc. Svařovat se nyní dá výrazně rychleji.

Náskok díky Speedu. Vaše výroba umí daleko víc. Svařovat se nyní dá výrazně rychleji. Náskok díky Speedu Vaše výroba umí daleko víc. Svařovat se nyní dá výrazně rychleji. Masters protože Speed = SpeedPulse SpeedArc SpeedUp SpeedRoot Speed-TwinPuls 2 of Speed produktivita Lidé odjakživa

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

Školou k jednoduchosti

Školou k jednoduchosti Školení Lenze Školou k jednoduchosti Je to tak jednoduché. 1 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních kroků až ke

Více

HT4400. Systém pro řezání se suchou plazmou HySpeed 400 A s kyslíkovou technologií LongLife a spotřebními díly CoolCoreTM

HT4400. Systém pro řezání se suchou plazmou HySpeed 400 A s kyslíkovou technologií LongLife a spotřebními díly CoolCoreTM HYPERTHERM USA 30..0 HT4400 Plazma HySpeedTM pro přímé pálení a řezání úkosu Systém pro řezání se suchou plazmou HySpeed 400 A s kyslíkovou technologií LongLife a spotřebními díly CoolCoreTM Začíná tam,

Více

IBC SOLAR Podnik s tradicí

IBC SOLAR Podnik s tradicí IBC SOLAR Mezinárodní specialista na fotovoltaiku IBC SOLAR Podnik s tradicí 1982: Založen jako inženýrská kancelář IBC Solartechnik 1986: Iniciátor každoročních FV sympozií 2000: Přeměna na IBC SOLAR

Více

DCU 220. Nový dílenský tablet Bosch. Produktová informace DCU 220. Automotive Service Solutions

DCU 220. Nový dílenský tablet Bosch. Produktová informace DCU 220. Automotive Service Solutions DCU 220 Nový dílenský tablet Bosch 1 DCU 220 Convertible PC Použití jako Tablet PC s dotykovou obrazovkou......nebo jako Notebook s klávesnicí. 2 Hlavní vlastnosti DCU 220 jako centrální PC pro diagnostiku

Více

Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48

Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání lanem Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání diamantovým lanem je nejjednodušší a nejúčinnější způsob práce s velkými betonovými konstrukcemi, například

Více

Výrobce profesionální svařovací techniky

Výrobce profesionální svařovací techniky FROWELD Svařovací a nabíjecí technika Lukáš Čech, Tyršova 499, 417 05 Osek, Tel.: 417 538 552, 728 262 393, E-mail: info@froweld.cz www.froweld.cz Výrobce profesionální svařovací techniky Mahe, spol. s

Více

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA JAK BY MĚLY NOTEBOOKY VYPADAT Požadujete notebook bez kompromisů. Chcete omezit prostoje pomocí systémů, které zvládnou i nejtěžší překážky na cestách. Chcete dosáhnout

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_G.2.03 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Petr

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

heroal RD 75 Systémy rolovacích vrat a prefabrikovaná rolovací vrata

heroal RD 75 Systémy rolovacích vrat a prefabrikovaná rolovací vrata heroal RD 75 Systémy rolovacích vrat a prefabrikovaná rolovací vrata Rolovací vrata se systémem Efektivní systémová technika heroal se vyznačuje prvotřídními materiály, technickou dokonalostí v detailu

Více

ČESKY. hartl-crusher.com NOTHING CAN SUBSTITUTE EXPERIENCE HARTL KNOW-HOW

ČESKY. hartl-crusher.com NOTHING CAN SUBSTITUTE EXPERIENCE HARTL KNOW-HOW ČESKY hartl-crusher.com NOTHING CAN SUBSTITUTE EXPERIENCE HARTL KNOW-HOW HBC 650-1250 JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE QUATTRO MOVEMENT Díky jedinečnému uložení vzpěrné desky vzniká unikátní pohyb Quatro drticích

Více

Rotační odjehlování...

Rotační odjehlování... TURNAMAT Pily Odjehlování Čištění Stohování Řešení Stroje Systémy Rotační odjehlování... Modulární stroje pro odstraňování otřepů z trubek a profilů. ...vyvinuté pro tvarové trubky a silné otřepy! Hledáte

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití:

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití: ARCAL TM Prime Čisté řešení Primární řešení při široké škále použití: TIG a plazmové svařování všech materiálů MIG svařování slitin hliníku a mědi Ochrana kořene svaru u všech materiálů ARCAL TM Prime

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Oberflächentechnik Surface Engineering. Příprava lakování. WOLF - Univerzální přípravná stání pro lakování a SPOT opravy.

Oberflächentechnik Surface Engineering. Příprava lakování. WOLF - Univerzální přípravná stání pro lakování a SPOT opravy. Oberflächentechnik Surface Engineering Příprava lakování WOLF - Univerzální přípravná stání pro lakování a SPOT opravy s námi na špici Univerzální přípravná stání Přípravná stání a na nich prováděné pracovní

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Vezmi warrior a začni

Vezmi warrior a začni Vezmi warrior a začni SVAŘOVAT. ESAB_WarriorBroch_Czech.indd 1 7/17/13 10:40 AM Společnost ESAB Vám nyní představuje Warrior, nový průlomový svařovací zdroj, KTERÝ Vám napomůže v ROZVOJI vašich schopností.

Více

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ.

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. LUKOIL LUBRICANTS MAZIVA LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. Pravidelné laboratorní kontroly a kompetentní vývojové

Více

Struktura svaru. Vzniká teplotně ovlivněná oblast změna vlastností

Struktura svaru. Vzniká teplotně ovlivněná oblast změna vlastností Svařování Pájení Svařování Aby se kovy mohly nerozebiratelně spojit, vyžaduje většina svařovacích metod vytvoření vysoké lokální teploty. Typ zdroje ohřevu označuje často svařovací metodu, např. svařování

Více

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách.

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách. ALLIGATOR sens.it Programovatelný senzor tlaku v pneumatikách. Evropská komise se rozhodla zavést monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, stejně jako ke snížení

Více

1. Produktová řada Venkovní jednotky

1. Produktová řada Venkovní jednotky 1. Produktová řada Venkovní jednotky Název modelu F5MDV 200 BR F5MDV 260 BR Rozměr těla (mm) Šířka: 1120 Výška:1558 Hloubka: 400 Šířka: 1120 Výška:1558 Hloubka: 400 Čistá/hrubá hmotnost (kg) Napájení 137/153

Více

Metoda MIG MIG. Svařování MIG. Svařování MIG. Svařování plněnou elektrodou s vlastní ochranou. MIG / MAG svářečky

Metoda MIG MIG. Svařování MIG. Svařování MIG. Svařování plněnou elektrodou s vlastní ochranou. MIG / MAG svářečky Svařování MIG Metoda MIG MIG Svařování MIG Hořák Hubice Směr svařování Ochranný plyn Oblouk Svarová lázeň Ztuhlý svarový kov Kontaktní průvlak (špička) Plný drát nebo Plněná elektroda Ochranná atmosféra

Více

Sněhové řetězy pro autobusy & užitková vozidla

Sněhové řetězy pro autobusy & užitková vozidla Sněhové řetězy pro autobusy & užitková vozidla Přehled výrobků 23 & užitková vozidla Spolehlivé. Inovativní.. Bezpečná přeprava osob a nákladu. Pro autobusy může znamenat nebezpečí přejet zasněženou vozovku.

Více

FastMig X 450 MXP 37 Pipe

FastMig X 450 MXP 37 Pipe FastMig X 450 MXP 37 Pipe Kompletní řešení pro svařování trubek a plechů Excelentní svařování trubek s digitální přesností a kvalitou. Proč zařízení FastMig x 450: - PipeRoot software pro svařování kořene

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Drain Back Systemy. Made in Germany

Drain Back Systemy. Made in Germany Drain Back Systemy Made in Germany Špičková technologie Made in Germany Kromě vysoce výkonných plochých kolektorů vyrábí společnost STI produkt nazvaný Drain Back Systemy. Dlouholeté zkušenosti z oblasti

Více

SolarMax 20C/25C/30C/35C. Osvědčená spolehlivost.

SolarMax 20C/25C/30C/35C. Osvědčená spolehlivost. SolarMax 20C/25C/30C/35C Osvědčená spolehlivost. Osvědčená spolehlivost Sputnik Engineering uvedl svůj první fotovoltaický centrální měnič SolarMax do provozu již v roce 1992. Od té doby se svými každodenními

Více

Kvalita made in Germany.

Kvalita made in Germany. Viega. Vždy o krok napřed! CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Kvalita made in Germany. Podniková centrála Viega GmbH &Co. KG v Attendornu II Kvalita made in Germany. Nejmodernější výroba. Existují věci,

Více

NEWTON Dictate 4. Software pro převod hlasu do textu. Katalog příslušentví. www.diktafony.cz

NEWTON Dictate 4. Software pro převod hlasu do textu. Katalog příslušentví. www.diktafony.cz NEWTON Dictate 4 Software pro převod hlasu do textu Katalog příslušentví www.diktafony.cz diktafony Philips Digital Pocket Memo 8000 Špičková kvalita záznamu s 3D Mic technologií Profesionální diktafon

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

Machines. Příkopové válce RW 1503 / RW 1504

Machines. Příkopové válce RW 1503 / RW 1504 Machines Příkopové válce RW 1503 / RW 1504 RW 1503 Výkon v novém provedení s kabelem a/nebo s infračerveným (IR) dálkovým ovládáním RW 1503 Variabilní kontrola stroje Vylepšení Provozní spolehlivost Řízení

Více