weld+vision FRONIUS MAGAZÍN 1.05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "weld+vision FRONIUS MAGAZÍN 1.05"

Transkript

1 weld+vision FRONIUS MAGAZÍN 1.05 KONCENTRACE: Jak si ve světě plném vzruchu zachovat přehled ACTIVE WAVE: Dva nové systémy s ještě vyšším výkonem SLOŽITÁ SPOJENÍ: Opravy osobních vozidel s vysoce pevnými plechy PRAHA: Kulturní metropole v centru svářečského světa

2 Obchodní vedení zleva doprava Herbert Mühlböck Klaus Fronius Brigitte Strauß Volker Lenzeder Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß Heinz Hackl VáÏené ãtenáfiky a váïení ãtenáfii, v klidu je síla tak zní klíčová věta svařovacího systému WIG společnosti Fronius, zaručujícího nejnižší možnou hlučnost při nejvyšším možném výkonu. V době, kdy roste civilizační ruch, zvyšuje se palba médií a ubývá stejnou měrou klidu, je vítaný každý únik od hluku. A tím je zároveň učiněn první krok k vyšší koncentraci. Protože hluk od ní odvádí. A klid k ní vede. K věci, k podstatě, k jádru. O to také jde v hlavní zprávě tohoto vydání věnovaného tématu koncentrace. Samozřejmě vám budou představeny zmíněné nízkohlučné série zařízení, čekají na vás tři ukázky, rozhovor s Klausem Froniem o energii a něco navíc. Příjemné a klidné čtení! Obsah K na emu titulnímu obrázku: Pozornost a vnitfiní klid - vyuãuje ve Vídni Xiao Ping Zhang. Jako mistr tai-ãi symbolizuje tento âíàan také titulní téma nového vydání ãasopisu weld+vision Umûní koncentrace. Schopnost, která vzhledem k narûstajícímu pfiílivu informací v pracovním Ïivotû získává na v znamu. V tai-ãi je koncentrace vyjadfiována pomocí uhlazen ch pohybû. V pracovním Ïivotû nejprve jako vyrovnanost a klidnost. Na které faktory byste pfii tom mûli dbát a co znamená koncentrace pro spoleãnost Fronius, to vám prozrazujeme na dal ích stranách. Tiráž: weld+vision je časopis pro zákazníky společnosti Fronius International GmbH Výroba: reklamní oddělení GmbH Za obsah odpovídá: Fronius International GmbH, Buxbaumstraße 2, A 4600 Wels, Chráněné zboží a názvy nebyly zpravidla jako takové označeny. Absence označení neznamená, že by se jednalo o volné názvy ve smyslu ochranného práva výrobků a značek. 3-6 Téma Strategie pro vnitfiní klid 7-11 V zkum a v voj Svafiování WIG s 500 A Digitální vysoce v konné svafiování Svafiování elektrodami Cel aï do prûmûru 3,25 mm Struãnû a v stiïnû Novinky u spoleãnosti Fronius Pfiíklady z praxe Pájení MIG v automobilov ch opravnách Svafiování potrubí: pfii -50 C je dûleïitá rychlost Robotizované svafiování i u mal ch spojû Podnik Energetická fie ení budoucnosti Tip na cestování Praha mûïe nabídnout mnohé 2 Úvodník

3 Umûní koncentrace CTNOST NA POâÁTKU 21. STOLETÍ Pfies v echnu rozdílnost industrializovan ch spoleãností na poãátku 21. století jsou jim dvû vûci spoleãné zaprvé stál nárûst okolního hluku a zadruhé neuvûfiitelné zrychlení Ïivotního a pracovního tempa. Klid, ve smyslu koncentrace, se stává ctností. A o to jde i ve spoleãnosti Fronius a v následujícím textu. Fronius 2005 Téma 3

4 Active Wave v klidu je síla Koncentraci podporuje také nová série zařízení Active Wave společnosti Fronius. Plná digitalizace přináší klid. Digitální signální procesor umožňuje nejvyšší možnou stabilitu svařovacího oblouku při co nejnižší hlučnosti. Více od strany 7. Koncentrace vûdomí pro v echny Společnost Fronius buduje se svými tzv. Schweissercafe místa komunikace. Fyzický prostor, velmi pěkně zařízený a na vysoké architektonické úrovni, přenáší spolupracovníky z normálního pracovního prostředí. Ve Schweissercafe si lze odpočinout a nalézt prostor pro další koncentraci. Navíc je na těchto místech díky přístupu na Intranet k dispozici obrovské množství vědomostí z oblasti svařování, což více než prospívá věci. Rostoucí civilizační ruch v kombinaci s dosud nevídanou palbou médií vytváří z klidu ceněný a vědomě dosažitelný stav. To samé platí pro klid ve významu odloučení od pohybu. Poháněny technologickým vývojem se naše životní rytmy zrychlily do té míry, že vnitřní zadržení, zpomalení, pauza se staly těžko dosažitelným, někdy téměř nemožným stavem. Myslím, že se naše mysl omezuje na stále kratší okamžiky, uvádí americká publicistka Esther Dyson v deníku Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dříve automatizovaly stroje práci, dnes automatizují produkci informací, které vážou naši pozornost a berou nám čas. Klidné fáze všedního dne zmizely. Dnes je každá minuta, kdy nejsme zaměstnaní, považována za ztracenou, a to ovlivňuje myšlení. 4 Téma

5 Vývozní hit tai-či. I daleko od Dálného východu se meditativní pohybová technika těší veliké oblibě. Pomalé plynulé pohyby celého těla vychází z bojového umění, jsou však postupem času spíše vnímány jako vynikající metoda uvolnění těla a ducha. Mistr tai-či a koncentrace Xiao Ping Zhang se zabývá uměním tai-či již od svých 12 let. Čínský pedagog wushu (= kung fu) byl učitelem na škole čínské medicíny ve Fujianu, dosáhl mnoha vyznamenání na mistrovstvích tai-či a v roce 1989 přišel do Vídně. Mezitím tam vede školu tai-či, qi gongu a wushu. (Studio Zhang, kancelář: Störckgasse 90/ Vídeň; kursy: Kremsergasse 1/2, 1130 Vídeň, Strategie proti neïádoucím podnûtûm Koncentrace jako osobní riziko Podobné fenomény přivádí lidi, ale i organizace, až na hranici přetížení a člověk se ptá, pomocí jakých strategií se může bránit proti množství nežádoucích podnětů, které na nás dennodenně útočí. Pro jednotlivce znamená koncentrace vždy výběr, zaměření, zanedbání méně podstatného. Vědět, v jakou chvíli mají určité kroky, úkoly a činnosti nejvyšší prioritu. Velmi důležitým prvkem je koncentrace, a to jak na osobní úrovni, tak i na úrovni organizací. Co znamená koncentrace? Spojení ekonomické a vojenské síly, duševní soustředění, nejvyšší napětí, cílené vedení k nějakému cíli. Co však Duden ovšem nezmiňuje, je radikální omezení, které koncentraci vždy provází. Je tedy důležité rozeznat podstatné a ostatní zablokovat, vynechat. V obou těchto krocích ke koncentraci rozeznání podstatného jako takového a vynechání nepodstatného je také určité riziko. Protože člověk si tímto způsobem nemůže zachovat všechny možnosti. Je nucen dělat rozhodnutí a vědomě určité možnosti vylučovat. Fronius 2005 Téma 5

6 Koncentrace na úrovni organizací Organizací a především podniků se fenomén koncentrace týká ze dvou různých stran podnik se musí koncentrovat na určitý cíl, činnost, strategii, a tím vyloučit jiné potenciální možnosti rušení. Z druhého pohledu musí vytvářet časové a prostorové podmínky, které spolupracovníkům umožní zcela se věnovat jedné jediné věci. Základem jsou opět kulturní hodnoty podniku. Jako příklad může sloužit situace, kdy jsou podmínky pro koncentraci vytvořeny díky tomu, že rušivé prvky jsou potlačeny a pracovník je nedosažitelný. Protože k rozptýlení dochází velmi rychle. Ať už telefonátem ve špatný okamžik, negativním stresem, časovým tlakem, nutností se rozhodnout, záplavou informací nebo hlukem. To vše způsobuje kontraproduktivní přerušení našich myšlenkových pochodů. V ideálním případě vytváří podnik také fyzické prostory, které umožňují odreagování a koncentraci, čili nejvýraznější signál žádanosti koncentrace. Teprve poté mohou do hry vejít další rozhodující faktory, které jsou neoddělitelně spojeny s koncentrací na podstatné houževnatost a výdrž. 6 Téma

7 High-End svafiování WIG âty I VELIKÁNI SVÉ T ÍDY MagicWave 4000/5000 a TransTig 4000/5000 jsou v konné, zcela digitalizované svafiovací systémy pro svafiování WIG aï do 500 A. Jsou vhodné jak pro robotizované, tak i pro ruãní svafiování. Univerzální profesionální pomocníci s minimální hluãností, ale se stále vysoce stabilním svafiovacím obloukem. Klíãovou technologií je Active Wave. Dotknûte se hvûzd Svařovací systémy pro svařování WIG jsou MagicWave 4000/5000 pro stejnosměrný a střídavý proud a TransTig 4000/5000 pro proud stejnosměrný. Díky digitalizaci jsou součástí koncepce zařízení rozsáhlé vědomosti expertů. Pokud se zajímáte o High-End svařování, neměli byste slevovat ze svých požadavků. Od zapálení až po konec svaru, od stehování až po tvorbu kaloty, od systémových komponentů až po hospodárnost vše musí souhlasit. A vše souhlasí. Fronius 2005 Výzkum a vývoj 7

8 Active Wave: V klidu je síla dba A Hlučnost konvenčních invertorových zdrojů Redukovaná hlučnost pomocí Active Wave Dobrá práce vyžaduje plnou koncentraci. Hluková kulisa ji však může silně ovlivnit. Hodnoty vyšší než 80 dba jsou považovány za stresové faktory. A kdo může pracovat při stresu koncentrovaně? Se zařízením Active Wave je i při výkonu 300 A hlučnost stále ještě pod 80 dba. Toto relativní ticho je při svařování střídavým proudem WIG umožněno díky technologii Active Wave. Čili díky digitálnímu signálnímu procesoru, který v pravý čas (to znamená stále) počítá tvar křivky, dovolující nejvyšší možnou stabilitu svařovacího oblouku při co nejnižší hlučnosti. I pod 80 dba. Jak příjemné to je, vědí nejlépe samotní svářeči. MagicWave 4000/5000 a TransTig 4000/5000 výkonné systémy pro svařování WIG až do 500 A. Dotykové a bezdotykové zapalování Zapálení hraje při svařování WIG velkou roli. Při bezdotykovém zapálení se svařovací oblouk zapálí pomocí impulzu vysokého napětí okamžitě po stisknutí tlačítka hořáku, délka hadicového vedení nehraje roli. Dotykové zapálení je řízeno digitálním procesorem. Nedochází k žádnému znečištění wolframem, ani u citlivých oblastí použití. Mnoho funkcí, jeden pfiístroj Pomocí funkce TAC se stehuje bod za bodem. Jde to rychleji a snadněji než s kontinuálním svařovacím obloukem, zcela bez přídavného materiálu. Pro svařování hliníku je zapotřebí speciální svařovací program a ten my máme. Zařízení řady MagicWave pracují s naostřenou elektrodou s podstatně menší kalotou, výsledkem je pak perfektní vytvoření kořenů. Na konci svaru je automaticky spočítána ideální doba dofuku ochranného plynu; tuto funkci přebírá digitální procesor stejně tak i vyplnění koncového kráteru. 8 Výzkum a vývoj

9 Ovládací panel TransTig: rozsáhlé know-how lze snadno otevřít, ovládací panel je intuitivní a snadno se ovládá. Průběh funkce Zobrazovací pole Zadávací kolečko Provozní režim Fakta Technologie Active Wave zvyšuje hospodárnost: - Celý systém je zcela digitalizovaný svařovací zdroj, hořák, dálkové ovládání, rozhraní robota, PC-Tools. - Digitální signální procesor (DSP) reguluje a řídí svařovací proces. - Provedení ve variantách Standard a Job. Varianta Job nabízí dodatečné funkce jako např. práci s programovými bloky, umožňuje řízení studeného drátu a automatizovaný provoz. Ovládací panel MagicWave Job: Varianta Job nabízí dodatečné funkce jako např. práci s programovými bloky, umožňuje řízení studeného drátu a automatizovaný provoz. Průběh funkce Komfort v kaïdém ohledu Tlačítko ukládání Zobrazovací pole Zadávací kolečko Pracovní postup Provozní režim Nasazení Materiály - hliník a jeho legury - barevné kovy - nízce a vysoce legované oceli Použití - ruční svařování - robotizované svařování Odvětví - chemický průmysl, výroba zásobníků, strojů a zařízení - výroba osobních a kolejových vozidel - letecký a kosmický průmysl - montážní firmy, rekonstrukční a opravárenské dílny - výroba potrubí - lodní průmysl Práce stiskem tlačítka - nový znak zařízení MagicWave a TransTig. Praktické intuitivní ovládání, jednoduché ovládací panely; aktivace jen nutných funkcí; široký sortiment dálkových ovladačů podle konkrétních použití. Kromě standardního provedení máte možnost zvolit variantu Job, která podporuje dodatečné funkce jako např. práci s programovými bloky. S variantou Job je možné i řízení studeného drátu a automatizovaný provoz. Druhým znakem je dokonalost všech navzájem kompatibilních systémových komponentů. Svařovací hořák s integrovaným dálkovým ovladačem, rozhraní robota, dokumentace svařovacích dat a vizualizace. Opomenout nelze ani hospodárnost, např. automatické vypnutí chladicího modulu, automatická tvorba kaloty, šetření spotřebními díly atd. Dá se říci, že kdo míří ke hvězdám, musí být připraven na to, jak na ně dosáhnout. Technické údaje MW 4000/TT Rozsah svařovacího proudu WIG A Elektroda A - Svařovací proud při 10 min/40 C, 45 % DZ 400 A 10 min/40 C, 100 % DZ 310 A MW 5000/TT Rozsah svařovacího proudu WIG A Elektroda A - Svařovací proud při 10 min/40 C, 40 % DZ 500 A 10 min/40 C, 100 % DZ 350 A Fronius 2005 Výzkum a vývoj 9

10 15 let star, 6 mûsícû nov PROCES TIME NYNÍ V DIGITALIZOVANÉ PODOBù TIME 5000 Digital Nasazení O 30 % vyšší hospodárnost při svařování silných ocelových plechů díky zvýšené rychlosti posuvu drátu nebo vyššímu tavnému výkonu. Materiály - nelegované nebo nízce legované oceli - jemnozrnné stavební oceli - oceli odolné nízkým teplotám Odvětví - výroba zařízení a zásobníků - výroba zvláštních vozidel a stavebních strojů - výroba strojů a stavební oceli - lodní průmysl Josef Kreindl hovořil s w+v o procesu TIME. První a stále silnû roz ífien vysoce v konn svafiovací proces spoleãnosti Fronius, proces TIME, je nyní k dispozici i ve formû digitální technologie. Svafiovací systém TIME 5000 Digital, klasik moderny. Technické údaje - Rozsah svařovacího proudu MIG/MAG A WIG A Elektroda A - Svařovací proud při 10 min/25 C, 100 % DZ 450 A 10 min/40 C, 100 % DZ 360 A - Rozměry d x š x v 625 x 290 x 475 mm - Hmotnost 37,4 kg Uvědomíme-li si, jak krátký život má většina technologických inovací, je pozoruhodné, že vysoce výkonný svařovací proces TIME je stále aktuální a nejžádanější. Byl uveden na trh před 15 lety společností Fronius. Redaktoři časopisu weld+vision hovořili s osobou, která byla na počátku u toho, s panem Josefem Kreindlem, vedoucím technologického centra ve Welsu. w+v: Pane Kreindle, jste již 15 let u společnosti Fronius a byl jste u začátků procesu TIME. Lze říci, že jste stál u jeho zrodu? JK: Ano, jako jeden z mnoha. Společnost Fronius se vydala novou cestou. Nejprve nebylo v popředí zařízení, nýbrž jeho použití. w+v: Proč došlo k digitalizaci svařovacího procesu TIME? JK: U nás je digitalizace téměř standardem. Díky digitalizaci jsme udělali veliký krok kupředu, jak co se týče svařovacích vlastností, tak i ovládání. Je zajištěna absolutní 10 Výzkum a vývoj

11 reprodukovatelnost všech svařovacích výsledků, možnost okamžité aktualizace přes laptop, řízení mikroprocesorem, schopnost multiprocesního nasazení zařízení je vhodné pro všechny materiály a pracovní postupy. w+v: Pane Kreindle, v čem spočívá hlavní výhoda? JK: Při ručním svařování lze hovořit o cca 30 % vyšší hospodárnosti. V oblasti mechanizace je v mnoha případech výsledkem zvýšení výkonu. Tento vzestup je dosažen díky zvýšení rychlosti podavače drátu. Pro tento proces hovoří kromě toho i lepší kvalita svaru při svařování nelegovaných a nízce legovaných ocelí. w+v: V čem spočívá největší rozdíl TIME oproti ostatním procesům? JK: Zaprvé v delším tzv. Stick-Out. Při svařování MSG je obvyklých 10 až 12 mm. U procesu TIME je délka Stick-Out při 1,2 mm drátu mezi 15 a 25 mm. Tím se drát silně rozžhaví, to umožňuje vyšší rychlost drátu a vyšší výkon odtavení. Zadruhé v použití speciálních směsí ochranného plynu. Ty nabízí více výrobců ochranných plynů. w+v: Jaké směsi například? JK: Závisí na druhu použití. Buď na bázi argonu /CO 2 nebo 3, resp. 4-prvkový plyn argon/co 2 /O 2 /helium. Rozhodující je síla plechu a požadavky na kvalitu. w+v: TIME 5000 Digital byl poprvé prezentován v lednu Máte již nějaké ohlasy? JK: Ano, zařízení bylo testováno např. v Irsku. Reakce je velmi pozitivní, především co se týká svařovacích vlastností, konstrukce a ovládání. Jsem přesvědčen, že tímto zařízením navážeme na úspěchy z 90. let. w+v: Pane Kreindle, díky za rozhovor. Síla rukou TRANSPOCKET 1200: SVA OVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU AÎ DO PRÒMùRU Ø 3,25 MM O perfektní a bezproblémové řešení těžkých úkolů se stará integrovaná technologie rezonanční inteligence. U ručních elektrodových svařovacích zařízení produkuje společnost Fronius výjimečnou řadu přístrojů, která je nyní doplněna o další produkt TransPocket Velmi robustní elektrodové svařovací zařízení s nadprůměrnou výkonností 120 A při hmotnosti 3,7 kg. To je o 10 A více než u nejmenšího produktu řady. Ale těchto 10 A vytváří velký rozdíl! Lze svařovat se všemi druhy elektrod, i s elektrodami Cel o průměru 3,25 mm. Díky tomu, že za sebou máte vždy dostatek síly. Geniální technologie Rezonanční inteligence se automaticky stará o ideální výstupní charakteristiku, a tím i o stabilní svařovací oblouk, dokonce i u síťových přívodů delších než 50 m. K dalším vlastnostem se řadí funkce Anti-Stick a Hot-Start, Arc Force Control, schopnost pracovat s generátorem, termostatem řízený větrák, kontrolka a ochrana proti přehřátí a plynule nastavitelný svařovací výkon. www Detaily o zařízení TransPocket naleznete na adrese Fronius 2005 Výzkum a vývoj 11

12 Novinky Koncentrovaná produkce Nejdel í svarová housenka na svûtû Nové centrum pro LaserHybrid Na pozemku velkém m 2 plánuje společnost Fronius další milník své budoucnosti největší logistické a výrobní centrum koncernu. Na začátku projektu v listopadu 2003 rostly na pozemku kaštany. V květnu bude proveden první výkop pro tuto stavbu o velikosti zhruba m 2. Společnost Fronius zde soustředí do jednoho místa do Sattledtu doposud lokálně rozmístěné výrobní jednotky. Tím byla zaprvé výrazně potvrzena další výroba v Rakousku. Zadruhé tím má být ještě hospodárněji a optimálněji podpořena interní logistika, a díky tomu získají zákazníci další časové výhody. Toto soustředění na jedno místo sebou nese i některé změny týkající se především výrobního závodu v Českém Krumlově: Z Českého Krumlova se v budoucnu stane kompetentní centrum pro výrobu transformátorů; naopak montážní linka bude přestěhována do Sattledtu. Od roku 2006 bude společnost Fronius na tomto novém místě vyrábět a distribuovat všechny nabíječky akumulátorů a solární usměrňovače. www Od června si sami můžete udělat obrázek o postupu stavebních prací na novém místě ve Sattledtu: Na konci minulého roku byl v Düsseldorfu v Německu vytvořen nový světový rekord svarová housenka dlouhá 1001 m. To je více než dvojnásobek rekordu platného do této doby. Pořadatel inicioval v roce techniky DVS, dělnickou komoru v Düsseldorfu i učiliště techniky a svařování experimentu se zúčastnilo kolem 500 pracovníků v oboru svařování a tisíce návštěvníků. Svarová housenka byla vyrobena na dvou paralelních ocelových U profilech, meandrovitě srovnaných do pěti dvojitých pásů v délce 48 metrů na Gustaf-Gründgens-Platz. Společnost Fronius se při této akci angažovala jako jeden ze sponzorů a k dispozici poskytla 10 svařovacích zařízení, pět přístrojů MagicWave 2200 a pět TransPuls Synergic Již na podzim 2004 bylo v technologickém centru ve Welském odbytovém středisku představeno nově zřízené centrum pro LaserHybrid. Celkem jsou k dispozici tři buňky plnohodnotně vybavené tímto zařízením. Od počátku roku 2005 je zde možnost provádět v odbytovém středisku ve Welsu veškerá školení, předváděcí akce a projektové práce podle specifických požadavků zákazníka. Na aktivity dohlíží na místě Franz Samer a Michl Matthias. Další vývoj tohoto procesu je stále hlavním úkolem vývojového týmu společnosti Fronius. Zájem je veliký doposud se prodalo kolem 50 zařízení. DÛleÏité termíny veletrhû: Pekingský veletrh svařování a řezání: , Šanghaj, Čína 58. výroční shromáždění a mezinárodní konference Mezinárodního institutu sváření: , Praha, Česká republika Svařování a řezání: , Essen, Německo 12 Stručněa výstižně

13 Fronius VídeÀ zcela v novém Setkání prodejcû solární elektroniky Fronius Systémy nabíjeãek akumulátorû Fronius u hasiãû v Hongkongu Právě bylo otevřeno nové působiště společnosti ve Vídni. V březnu 2005 se 16 spolupracovníků přestěhovalo do nové budovy. Od architektonického návrhu do přestěhování uběhl pouze jeden krátký rok. Moderní, nanejvýš přátelská architektura vychází vstříc požadavkům zákazníka - kvalitní a náročný předváděcí a přednáškový sál, reprezentativní vstup v hale, která je spolu se Schweissercafe a příjmem servisích zakázek komunikačn ím centrem, nezapomnělo se ani na příjemné místo pro nakládku a vykládku. Kromě toho pracují v jedné budově dva na sobě nezávislé prodejní týmy, oběma se tím usnadnilo rozhodování i přístup ke skladu předváděcích zařízení. Díky tomu může každý poradce flexibilně reagovat na požadavky zákazníků. 10. a 11. února tohoto roku pozvala pobočka solární elektroniky prodejce na 2. mezinárodní setkání pracovníků odbytu ve Welsu. Toto pozvání přijalo 27 velkoobchodníků z 11 zemí, od Austrálie až po Zürich. Tyto dva dny byly naplněny představováním nových produktů a osobními kontakty. Největším trhákem byl centrální usměrňovač FRONIUS IG 500 uváděný se sloganem Vlastní solární elektrárna jako přístroj perfektní pro zařízení PV od jmenovitého výkonu 28 kw. Na závěr se šlo do výrobny destilátů Nussgeist a pak na curling. Nejlepší nálada nejlepší vzpomínky. Minulý rok bylo do Hongkongu prodáno 205 nabíjecích systémů typu Acctiva Professional pro startovací akumulátory. Zákazník hongkongští hasiči. Přesněji řečeno, přibližně 100 jednotlivých hasičských automobilů. Objednávka této významné zakázky přišla přes internet. Požadavek zněl na výkonné nabíječky startovacích akumulátorů, dvě pro každý vůz. Hongkongská obchodní společnost Action Engineering nabídla produkty Fronius a zakázku získala. Od té doby jsou nabíječky Acctiva Professional při každém zásahu ve městě se 7,5 miliony obyvatel a zajišťují okamžité výjezdy hongkongských hasičů. Fronius 2005 Stručněa výstižně 13

14 Spokojenost zákazníka je na ím nejvy ím pfiikázáním RECEPT NA VELMI KVALITNÍ OPRAVY KAROSERIÍ Opravy vysoce pevných pozinkovaných plechů kladou zvláště velké požadavky na svařovací zdroje. Pájení pod ochrannou atmosférou plynu je u Opelu jedin postup pro spojování plechû karoserií. Od zavedení modelu Vectra C se pfiestává s pouïíváním svafiování MIG/MAG. I smluvní partner Opel Autohaus Franken KG pouïívá pájení MIG. Svafiovací systém TransPuls Synergic 2700 GM je po v ech stránkách velmi v konn snadná obsluha, specifické návody k charakteristikám a 100% reprodukovatelnost zaruãují nejvy í moïnou míru spokojenosti zákazníka pfii opravách karoserií stálých zákazníků, 50 spolupracovníků, z toho 2 karosáři, 11 vysokoškolsky vzdělaných pracovníků a 100 automobilů týdně v oblasti servisu. To jsou některé údaje týkající se opravny automobilů Autohaus Franken v Ansbachu, v blízkosti Norimberku v Německu. Tento podnik úzce spolupracuje se smluvním partnerem Opel. Právě nové vozy Opel se od svých předchůdců liší v technologii výroby a opravy karoserií. 14 Příklady z praxe

15 Autohaus Franken KG Pozinkované, částečně vysoce pevné ocelové plechy zajišťují dlouhou životnost, kvalitu a hospodárnost vozidel. Pro rodinný podnik v Ansbachu je samozřejmostí být na co nejvyšší technologické úrovni. Karosářské práce jsou naší hlavní náplní, přitom důsledně zachováváme specifikace výrobce Opel, ujišťuje vedoucí servisu Kurt Endreß. Perfektní pájení MIG v automobilové dílnû Výrobce Opel předpisuje z bezpečnostních důvodů pájení MIG se svařovacím systémem TransPuls Synergic 2700 GM. Při opravách vysoce pevných pozinkovaných plechů musí být dodrženy pevnostní hodnoty i odolnost proti korozi. Při tom se používá pájení MIG nebo odporové bodové svařování. Investice do odporového svařovacího zařízení by se nám sotva vyplatila, říká vedoucí Peter Ulrich. Svařovací systém TransPuls Synergic 2700 GM je oproti tomu podstatně výhodnější. Kromě toho systém společnosti Fronius podporuje všechny procesy MIG a MAG. Dokonale uloïené parametry zaruãují kvalitu a reprodukovatelnost Nasazení systému TransPuls Synergic 2700 GM přináší dílně množství výhod. Jednotlivé pracovní body jsou uloženy v paměti svářečky a lze je snadno vyvolat. Pracovní výsledky mají nejvyšší možnou kvalitu a jsou 100 % reprodukovatelné. Výsledkem je nakonec spokojenost zákazníků. Na otázku, jaký tip by dal Peter Ulrich kolegům pro výběr vhodného svařovacího systému pro pájení MIG, odpověděl promptně: Dbejte na jednoduchou obsluhu a dobrý servis. My jsme vyzkoušeli větší množství zařízení. Proto mohu jen doporučit to od společnosti Fronius. Smluvní partner Opel je rodinný podnik vedený čtvrtou generací. Před dvěma roky byl zaveden management kvality pro zajištění budoucích faktorů pro úspěch, k nimž patří kvalita, orientace na servis a spokojenost zákazníka. Nedílnou součástí je i používání svařovacího systému TransPuls Synergic 2700 GM při opravách karoserií. TransPuls Synergic 2700 GM Technické údaje - Rozsah svařovacího proudu A - Svařovací proud při 10 min/25 C, 100 % DZ 210 A 10 min/40 C, 100 % DZ 170 A - Krytí IP 23 - Rozměry d x š x v 625 x 290 x 475 mm - Hmotnost 27,5 kg Pracovní postup - pájení MIG, - svařování impulzním obloukem MIG/MAG, - standardní svařování MIG/MAG, - svařování WIG DC, - ruční svařování obalenou elektrodou. Fronius 2005 Příklady z praxe 15

16 Vysok v kon v arktick ch podmínkách SVA OVÁNÍ PLYNOVODU V DALEKÉ KANADù Spoleãnost Louisbourg Pipelines z Toronta v Kanadû zfiídila podle zakázky spoleãnostitranscanada, Calgary/Kanada plynovod. Zakázku na dva kilometry dlouh úsek projektu Peerless-Lake zhruba 60 km severnû od mûsta Wabasca/Kanada dostala spoleãnost Fronius spoleãnû s integrátorem systému CRC Evans Pipeline International Inc. z Houstonu v Texasu. Na míru vytvořené systémové řešení bylo vyvinuto pro arktické podmínky, především svařovací zdroj TPS 4000 Pipe nebo termobox pro svařovací zdroje a chladicí moduly. 182 kusů potrubí bylo v arktických extrémních podmínkách svařeno během pouhých pěti dnů. 16 Příklady z praxe

17 Sedm vrstev bylo kus po kusu svařováno ve stanech ve čtyřech pracovních krocích. Vy í produktivita je rozhodující S argumentem vyšší produktivity vstoupila společnost Fronius na obtížný severoamerický trh s potrubím. Hospodářsky trvale lepší řešení a výhody speciálně vyvinutého systému přesvědčily zákazníky ze Spojených států a Kanady. e ení na míru pro nasazení v arktick ch podmínkách Pro přizpůsobení se extrémnímu podnebí a ztíženým pracovním podmínkám v Arktidě vyvinula společnost Fronius na míru vyrobenou výbavu pro svařování potrubí. Digitální systémové řešení bylo testováno nezávislými partnery. Řešení na míru doplňují odpovídající svařovací programy. Podle druhu použití jsou k dispozici čtyři varianty zařízení Single s jedním drátem, Dual s jedním drátem, Single-Tandem Dual-Tandem. Při projektu Peerless byla nasazena varianta Single Tandem s tavným výkonem 35 kg/h. âtyfiikrát vy í rychlost svafiování pfii vy í kvalitû Rozhodující argument pro systém TimeTwin Digital, a tím i pro Fronius, je úspora času. Délka svařovacího procesu je při tomto postupu redukována na čtvrtinu. Ze dvou hodin na půlhodinu. Svářeči spojí za den zhruba 40 kusů potrubí. Celý projekt o 182 kusech bylo při teplotách okolo -50 C možno vykonat během pouhých pěti dnů. Náročné z hlediska nasazení svařovacích systémů v terénu bylo na síti nezávislé zásobení proudem. Přes vyskytující se kolísání napětí a frekvence nebyly ovlivněny svařovací vlastnosti. Permanentní digitální řízení svařovacích parametrů zajišťovalo stálou kvalitu svaru. Podle automatizovaných ultrazvukových testů (AUT) byla kvóta chyb nižší než 4 %. Velmi spokojen byl i David Hodgkinson, specialista na integritu potrubí ze společnosti Transcanada: Svary Fronius mají vysokou kvalitu. Vyskytuje se velmi málo chyb. V celém úseku je výsledek stejně kvalitní. Ještě jsme neměli projekt s tolika novými technikami a materiály a tak dobrými výsledky. Projekt Peerless Lake Pro projekt Peerless název podle jednoho jezera v blízkosti města Wabasca/Kanada zvolili zákazníci variantu Single-Tandem. Svařovací proces je organizován tak, že dva svařovací systémy TimeTwin Digital Pipe začínají na horním obratišti potrubí a zrcadlově svařují každý polovinu dráhy až ke spodnímu místu setkání. Dva svařovací hořáky, každý s dvěma drátovými elektrodami, svařují současně. ➀ ➁ ➂ ➃ ➀ ➀ ➁ ➃ ➂ ➂ Svařovací zařízení Potrubí Systém TimeTwin Digital Pipe, TransPuls Synergic 4000 MV Pipe, chladicí modul FK 9000R Pipe Spojovací hadicové vedení Pipe Pohonná jednotka drátu VR 1500 Pipe Svařovací hořák Robacta Twin Pipe Sedmi vrstvami byly svařeny kusy 36 palců velkého ropovodu z oceli X-100. Při tom bylo zapotřebí čtyř pracovních kroků, které vždy proběhly ve stanu. ➃ 1. Kořenová vrstva zevnitř 2. Hotpass a první plnicí vrstva zvenčí 3. Druhá a třetí plnicí vrstva zvenčí 4. Strip a krycí vrstva zvenčí Fronius 2005 Příklady z praxe 17

18 Malé svary, krátká doba produkce, vysoká efektivita UPLATNùNæ DIGITÁLNæHO ROBOTIZOVANÉHO SVA OVACæHO SYSTÉMU U ST EDNæHO V ROBCE STROJÒ Svafiování nízce legovan ch ocelí má u v robce uïitkov ch vozidel Reform-Werke Bauer vysokou pozici. Îe je robotizované svafiování v hodné i u mal ch svarû, ukazují zku enosti rakouského v robce strojû. V rámci relativnû malého trhu se musí dbát jak na specifické poïadavky zákazníkû, tak i na ekonomickou efektivitu. Pro robotizované svařování nasazují odborníci u společnosti Reform-Werke Bauer od roku 2003 systém TransPuls Synergic 4000 společnosti Fronius. Výsledkem je podle zodpovědných osob o třetinu zkrácený čas, vysoká bezpečnost procesu a zlepšené pracovní podmínky. Kvalitativní a hospodářská zlepšení při svařovacích procesech výrazně ovlivňují pozici společnosti na trhu. Velká hloubka svaru u malých svarů, široké spektrum dílů, různorodá pracovní zadání a diferencovaná přání zákazníků zdůvodňují nároky, které odborníci společnosti Reform-Werke kladou na používaný svařovací systém. Svařovací systém musí zaprvé obsáhnout široké spektrum svařovacích postupů, materiálů určených ke spojení a tlouštěk plechů, zadruhé musí zaručit zvýšení kvality a bezpečnosti procesu. Snadnou obsluhu a dobrou hospodárnost považují rakouští objednavatelé za samozřejmost rozdíln ch dílû ke svafiování Svařovací proces je i u malých svarů řízen automaticky. Z nízko legovaných ocelí se vyrábí rámy vozidel a k tomu 1000 různých součástek, které svařuje 17 svářečských odborníků za použití cca. 17 tun přídavných materiálů ročně. Ředitel výroby Manfred Lebelhuber nazývá svařování těžištěm řetězu výroby. 18 Příklady z praxe

19 Program pro zařízení TransPuls Synergic 4000 vytváří svařovací technici snadno a samostatně. Systém pro robotizované úkony je vhodný pro spektrum postupů od svařování obloukem a impulzním obloukem MIG/MAG přes svařování WIG-DC až k pájení MIG v rozsahu svařovacího proudu od 3 do 400 A. Váží pouze 35 kg. Spolehlivé svafiovací v sledky a vy í spokojenost s prací Získáváme spolehlivý proces a 100 % reprodukovatelnost, kromě toho jsme také více spokojeni s výsledky, míní Lebelhuber. A vyjmenovává další výhody: TransPuls Synergic 4000 svařuje spolehlivě a bez rozstřiku rovnoměrné dlouhé svary u silných materiálů, stejně tak jako krátké svary tenkých plechů. Při pravidelné aktualizaci softwaru zůstane systém aktuální pro dalších 10 let. Ředitel výroby vypočítává hospodářské aspekty: Čím komplikovanější a rozsáhlejší je díl určený ke svaření, tím vyšší je efekt racionalizace. Investice do robotizovaného svařovacího systému se amortizuje během tří let. Se svařovacím systémem TransPuls Synergic 4000 společnosti Fronius našli výrobci užitkových vozidel požadované řešení. www Reform-Werke Bauer & Co. GmbH Reform-Werke Bauer & Co. GmbH Rakouská společnost Reform-Werke Bauer & Co. GmbH je již po tři generace v rodinném držení. Zákazníky společnosti Reform jsou horníci a lesní pracovníci na svažitých plochách, vlastníci obzvláště kopcovitých parků, zahrad a golfových hřišť, ale také místní úřady a podniky výstavby silnic. Hlavní zaměření welského výrobce speciálních strojů tvoří užitková vozidla pro specifické podmínky, např. setí, sekání, sklízení nebo zimní údržba komunikací. TransPuls Synergic 4000 Technické údaje - Rozsah svařovacího proudu: A - Svařovací proud při 10 min/25 C, 100 % DZ 365 A 10 min/40 C, 100 % DZ 320 A - Krytí IP 23 - Rozměry d x š x v mm 625 x 290 x 475 mm - Hmotnost 35,2 kg Metrac krátce před dokončením, koncept platformy vytváří bázi pro splnění specifických požadavků zákazníka za velmi hospodárných podmínek. Pracovní postup - svařování MIG/MAG - impulzní svařování MIG/MAG - pájení MIG - svařování WIG DC - svařování obalenou elektrodou Fronius 2005 Příklady z praxe 19

20 Obnovitelné zdroje JAK SE DÍVÁ KLAUS FRONIUS NA KONEC ZÁSOB ROPY A ZEMNÍHO PLYNU? Energie bude málo. Na e nejdûleïitûj í zdroje energie se ztenãují. Co teì? Tak a podobnû znûly titulky v novinách uprostfied 70. let, vzpomíná Klaus Fronius. Dnes to jiï není aktuální. Pfiesto, Ïe konec je o 30 let blíïe. Zástupci ãasopisu weld+vision hovofiili s Klausem Froniem o energii a zde pfiiná í nûkteré jeho my lenky. Tématem energie se společnost Fronius zabývá od samého počátku. Svařovací technologie a nabíjecí systémy akumulátorů, to jsou oblasti, které bezprostředně souvisí s energií Společnost Fronius je přesto o krok dál s pomocí fotovoltaiky jde o přímou přeměnu energie, o tvorbu energie. A sice se zdroji, které se nevyčerpávají, které se nikdy nevyčerpají. Například slunce, ale také voda pro palivové články. Jen ze zájmu? Ne, v žádném případě. Vyvstává absolutní obchodní potřeba. Během 30, 40 možná teprve za 50 let nastane definitivní konec zásob ropy a zemního plynu. To lze usoudit i z chování skutečně velkých spoluhráčů této ligy, říká Klaus Fronius. 20 Podnik

MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000. Svařování metodou WIG a elektrodové svařování

MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000. Svařování metodou WIG a elektrodové svařování MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000 Svařování metodou WIG a elektrodové svařování Snazší svařování VŠEOBECNĚ NASAZENÍ Tiché, silné, stabilní Svářeči pracující s metodou WIG se mají na co těšit.

Více

MAGICWAVE 4000 / 5000 TRANSTIG 4000 / 5000

MAGICWAVE 4000 / 5000 TRANSTIG 4000 / 5000 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging MAGICWAVE 4000 / 5000 TRANSTIG 4000 / 5000 / Svařování TIG a obalenou elektrodou VYŠŠÍ HOSPODÁRNOST DÍKY TECHNOLOGII ACTIVE WAVE / Celý systém je plně

Více

magicwave 1700/2200 Transtig 2200

magicwave 1700/2200 Transtig 2200 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging magicwave 1700/2200 Transtig 2200 / Svařování WIG a obalenou elektrodou Technologie aktivní vlny zvyšuje hospodárnost / Celý systém je kompletně digitalizovaný:

Více

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 Konstrukce 3D MagicWave 1700/MagicWave 2200/FK 2200 MW 1700 170 A při 35 % D.Z. při 40 C 15,0 kg MW 2200 220 A při 35 % D.Z. při 40 C 24 kg (svařovací zdroj + chladicí

Více

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL NAŠÍM CÍLEM JE VYTVOŘIT DOKONALÝ OBLOUK PRO KAŽDÉ POUŽITÍ! Výhody / 3 LSC: MODIFIKOVANÝ KRÁTKÝ OBLOUK S EXTRÉMNĚ VYSOKOU STABILITOU.

Více

/ Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika. / Program Fronius Service Partner

/ Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika. / Program Fronius Service Partner / Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika / Program Fronius Service Partner / Nainstalujete dokonalé fotovoltaické elektrárny. A co bude pak? Nabídněte svým zákazníkům více:

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech

pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech Žárovka Thomase Alva Edisona nebyla první na trhu. Ale byla tou, která s konečnou platnos pomohla elektřině k průlomu. Stále znovu mění vynálezy svět.

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro keramický průmysl

Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro keramický průmysl Cyklopack, spol. s r.o. SMB Schwede Maschinenbau GmbH Páskovací technika pro keramický průmysl My o nás SMB Schwede Maschinenbau GmbH je jeden z vedoucích výrobců vysoko výkonných páskovacích strojů a

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_G.2.03 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Petr

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla. Nabídka

Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla. Nabídka Sněhové řetězy pro autobusy a užitková vozidla Nabídka omnimat ring Osvědčený řetěz s rychlou montáží s pevným kruhem Řetěz speciálně pro autobusy a lehké nákladní vozy Pokud se musí jet rychle dál, je

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

Zvýšení produktivity přirozenou cestou

Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou HS Puls je speciální funkce MIG/MAG Puls sváření, které je charakteristické velmi krátkým a intenzivním obloukem. Svářeč dokáže

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma²

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma² Svařování MIG/MAG PRO ŘEMESLNÍKY I TEŽKÝ PRŮMYSL Řada sigma² Řekněte své požadavky přizpůsobíme ideální svařovací stroj podle nich sigma² s impulzním obloukem i bez něj Sigma² je druhou generací oblíbených

Více

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE.

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. 2 VČERA. DNES. ZÍTRA. V roce 1911 začala firma Niepenberg & Co. GmbH vyrábět produkty z vysoce ušlechtilých ocelí, především holicí čepele a žiletky. Po

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. Ing.Schlixbier Air Liquide Welding Cz spol. s r.o. 1.1.Nová generace bezešvých trubičkových drátů a nerezových elektrod pro svařování

Více

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě!

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě! Novinka firmy Roto se ozve, když je na správném místě! Roto german made Společnost Roto Frank AG se sídlem v Leinfelden- Echterdingenu u Stuttgartu je německá skupina podniků. Firma Roto se stabilně rozrostla

Více

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití:

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití: ARCAL TM Prime Čisté řešení Primární řešení při široké škále použití: TIG a plazmové svařování všech materiálů MIG svařování slitin hliníku a mědi Ochrana kořene svaru u všech materiálů ARCAL TM Prime

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

ŘADA PI PI ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE

ŘADA PI PI ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE PI ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE ROZSÁHLEJŠÍ AUTOMATIZACE A ŠPIČKOVÁ KONSTRUKCE MMA svařování V svaru ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE Migatronic Pi jsou snadno ovladatelné svařovací stroje, které

Více

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách.

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách. ALLIGATOR sens.it Programovatelný senzor tlaku v pneumatikách. Evropská komise se rozhodla zavést monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, stejně jako ke snížení

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Sněhové řetězy pro osobní vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla

Sněhové řetězy pro osobní vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla Sněhové řetězy pro osobní vozy SUV, 4x4 a dodávková vozidla Přehled výrobků 17 Sportovní. Inovativní.. Ideální konstrukce a vysoce tichý chod. Nové sněhové řetězy pro 4x4 zvládnou každou situaci v běžném

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Schüco ThermoSlide Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco ThermoSlide Perfektní propojení

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor Praha, 23. dubna 2013 Dipl.-Phys. Dipl.-Ing. Antonio Džaja Sales Manager East Europe & CIS www.heliocentris.com Agenda I. Úvod Co je Heliocentris Academia?

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

CITOPULS II. Svařovací zdroje MIG/MAG. www.airliquidewelding.cz

CITOPULS II. Svařovací zdroje MIG/MAG. www.airliquidewelding.cz CITOPULS II Svařovací zdroje MIG/MAG www.airliquidewelding.cz CITOPULS II CITOPULS II je jedním z produktů na trhu svařování metodou MIG/MAG, který nabízí vynikající kvalitu svařování a svařování s pokročilými

Více

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 Velká síla na nejmenším prostoru Optimální mycí výsledky STR 110 vysoký výkon a flexibilita Winterhalter specialista na inovativní řešení mytí +

Více

Tepelné čerpadlo země/voda

Tepelné čerpadlo země/voda možnost AlphaWebu Ovládejte svoje tepelné čerpadlo jednoduše prostřednictvím počítače! INOVATIVNÍ TEPELNÁ CENTRÁLA WZ S Tepelné čerpadlo země/voda TEPELNÁ ČERPADLA Specialista na tepelná čerpadla Kompetentní

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

Snadněji Rychleji Mobilněji. MicorStick & MobilePower: Svařování elektrodou s akumulátorovou technologií. SVĚTOVÁ NOVINKA: akumulátorové svařování

Snadněji Rychleji Mobilněji. MicorStick & MobilePower: Svařování elektrodou s akumulátorovou technologií. SVĚTOVÁ NOVINKA: akumulátorové svařování Snadněji Rychleji Mobilněji MicorStick & MobilePower: Svařování elektrodou s akumulátorovou technologií SVĚTOVÁ NOVINKA: akumulátorové svařování NECHCETE NOVÝ SVAŘOVACÍ Ale ano! Chcete ho... Maximální

Více

Akumulátorový - Vrtací šroubovák Vrtací příklepový šroubovák

Akumulátorový - Vrtací šroubovák Vrtací příklepový šroubovák Akumulátorový - Vrtací šroubovák Vrtací příklepový šroubovák A10 M A18 M bl ASB18 M bl Dobré zakázky nejsou jen práce - ale zábava. BEZUHLÍKOVÝ MOTOR - KOMPAKTNÍ A ODOLNÝ Výkonný akumulátorový vrtací šroubovák

Více

Epipack. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111. www.petruzalek.cz

Epipack. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Epipack - paletizační stroje Společnost Epipack je výrobcem ovinovacích strojů, které zjednodušují práci nejen velkovýrobcům

Více

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách 1 OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH Oblouk hoří obklopen atmosférou ochranného plynu, přiváděného hořákem. Ochranný plyn chrání elektrodu, oblouk a tavnou lázeň před účinky okolní atmosféry.

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23R (9825) Pohodlné sekání s výkonným akumulátorem

Akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23R (9825) Pohodlné sekání s výkonným akumulátorem 1 z 5 5.5.2014 19:14 Akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23R (9825) Pohodlné sekání s výkonným akumulátorem Lehký GARDENA akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23R, se kterým se extrémně snadno manipuluje,

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla LuminiGrow 600R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Vysoký výkon Výkonné 5W LED diody Osram běží

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

EXKLUZIVNÍ PRVOTŘÍDNÍ LEVNÁ!

EXKLUZIVNÍ PRVOTŘÍDNÍ LEVNÁ! EXKLUZIVNÍ PRVOTŘÍDNÍ LEVNÁ! ZARUČENÁ KVALITA VÝROBKU EVROPSKY Nové pneumatiky Sebring jsou vyráběny v továrně na výrobu pneumatik v Evropě jedním z předních světových výrobců pneumatik. KVALITNĚ Zajištění

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Schüco ThermoPlus. Energeticky úsporná okna nové generace. Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken

Schüco ThermoPlus. Energeticky úsporná okna nové generace. Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken Schüco ThermoPlus Energeticky úsporná okna nové generace Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco ThermoPlus Obsah Obsah ThermoPlus Obsah Schüco 3 4 8 10

Více

Akumulátory Bosch pro osobní vozidla

Akumulátory Bosch pro osobní vozidla Akumulátory Bosch pro osobní vozidla Perfektní energie pro každé osobní vozidlo Akumulátory Bosch v přehledu V moderních osobních vozidlech je stále více komponentů, které spotřebovávají elektrickou energii.

Více

Vyvážený přístup k ekonomice výroby

Vyvážený přístup k ekonomice výroby Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Vyvážený přístup k ekonomice

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Automatizované sklady pro hutní materiál

Automatizované sklady pro hutní materiál Automatizované sklady pro hutní materiál schwab TLI Páternosterový sklad pro hutní a tyčový materiál Systémy schwab představují moderní a technicky dokonalé řešení logistických celků v oblasti skladování

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

LiHD. Revoluční akumulátorová technologie pro nové maximální výkony. Li HD TECHNOLOGY

LiHD. Revoluční akumulátorová technologie pro nové maximální výkony. Li HD TECHNOLOGY LiHD. evoluční akumulátorová technologie pro nové maximální výkony. Budoucnost potřebuje vize. Vážení čtenáři, již po mnoho let důsledně sledujeme naši inovativní vizí bezkabelového staveniště. Stále výkonnější

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems

Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems Nedcon je mezinárodní společnost zabývající se navrhováním, výrobou a instalací průmyslových regálových systémů. Slogan Storage meets inteligence, neboli

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

DESIGN Jde jen o krásu? Nebo je to výsledek přemýšlení ze všech úhlů? VÝJIMEČNOST cena Frost & Sullivan pro společnost Fronius ČASOVÁ ÚSPORA rotace

DESIGN Jde jen o krásu? Nebo je to výsledek přemýšlení ze všech úhlů? VÝJIMEČNOST cena Frost & Sullivan pro společnost Fronius ČASOVÁ ÚSPORA rotace ČASOPIS PRO SVAŘOVACÍ TECHNIKU Č. 18 DUBEN 2007 DESIGN Jde jen o krásu? Nebo je to výsledek přemýšlení ze všech úhlů? VÝJIMEČNOST cena Frost & Sullivan pro společnost Fronius ČASOVÁ ÚSPORA rotace svařovacích

Více

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída Počítací váha typu KPZ 2E-06 / 56 EU ověřitelná třída Průmyslové provedení Jednoduchá k ovládání Kaacita do 500 kg Vysoký indikátorový stativ 25 mm LCD Indikátor 100 % Tára 230V Napájení Akumulátor RS232

Více

DEFINICE VÍCETABULOVÉHO IZOLACNÍHO ˇ SKLA (MIG podle ÖNORM EN 1279)

DEFINICE VÍCETABULOVÉHO IZOLACNÍHO ˇ SKLA (MIG podle ÖNORM EN 1279) MIG 2013 ertl-glas.at DEFINICE VÍCETABULOVÉHO IZOLACNÍHO ˇ SKLA (MIG podle ÖNORM EN 1279) Mechanicky stabilní a odolná jednotka z minimálně dvou skleněných tabulí, které jsou od sebe odděleny jednou nebo

Více

+++ winterhalter celkový program +++ winterhalter

+++ winterhalter celkový program +++ winterhalter +++ winterhalter celkový program +++ winterhalter +++ Winterhalter +++ Řešení se systémem Již mnoho let je značka Winterhalter ve svém oboru pojmem. S inovativními řešeními mytí je firma Winterhalter jedním

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Ústav využití plynu Brno, s.r.o. Radlas 7 602 00 Brno Česká republika KATALOG HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Kontaktní osoby Ing. Pavel Pakosta Ing. Zdeněk Kalousek Tel.: +420 545 321 219, 545 244 898 Ústav využití

Více

Caddy Arc 151i/201i. Přenosné řešení pro profesionální svařování. Použití

Caddy Arc 151i/201i. Přenosné řešení pro profesionální svařování. Použití Caddy Arc 151i/201i Přenosné řešení pro profesionální svařování Název Caddy byl vždy synonymem pro robustní a trvanlivé svařovací nástroje určené pro profesionální svářeče. Představujeme pátou generaci

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Schwank. vytápění hal. Inovační řešení

Schwank. vytápění hal. Inovační řešení Inovační řešení vytápění hal. Energeticky úsporné systémy vytápění pro průmyslové budovy, distribuční centra, sportovní arény a venkovní prostory. Pro průmyslové budovy, distribuční centra, sportovní arény

Více

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrovaný fotovoltaický systém

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrovaný fotovoltaický systém Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrovaný fotovoltaický systém Ohleduplný k životnímu prostředí Estetický vzhled Nízká hmotnost Úspora financí Odolnost Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Pokrokové

Více

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 platný od 2.ledna 2013 (uvedené ceny jsou bez 21% DPH) Kontakt: Stanislav NĚMEC, vedoucí svářečské školy tel. +420474651848 fax +420474651849 mob. +420606345468

Více

REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn

REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn pouze svařujete, nebo již šetříte? Optimální využití všech zdrojů je jedním ze základních předpokladů pro ekonomický a efektivní svařovací proces. Optimální

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

Schindler CZ, a.s. Profil společnosti. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz

Schindler CZ, a.s. Profil společnosti. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz Schindler CZ, a.s. Od nás. Pro vás. www.schindler-cz.cz Ovládáme čas i prostor Každý den přepravíme více než miliardu lidí po celém světě, tzn. zhruba půl milionu lidí za minutu. Náš produkt je mobilita.

Více

Thermo 6. Energeticky úsporná okna pro vysoké nároky. Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken

Thermo 6. Energeticky úsporná okna pro vysoké nároky. Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken Thermo 6 Energeticky úsporná okna pro vysoké nároky Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken Schüco Thermo 6 Obsah Obsah Thermo 6 Obsah Schüco 3 4 8 10 Energie Thermo

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více