c$ glct= x- \OO (\,l > O. G ''.9 C 9-i r. t" name="description"> c$ glct= x- \OO (\,l > O. G ''.9 C 9-i r. t">

-" uvedenlfch v md stfinosti ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-" uvedenlfch v md stfinosti ze dne 10.11.2011."

Transkript

1 g\ (\{ rct I 0 e!4. (T u)rt.}>() F-- (\,t O\O.!') <\ = '(.) i c.u E' st :! ri g\ a { (} f,.a 1ra " )' fi :-.' l : e' c G r.r.. ro it.< rt).8s cgl 6O.- O. -c> c$ glct= x- \OO (\,l > O. G ''.9 C 9-i r. t t a\t q C -: L la.. gau. C etd!?(j F Fi: J Oi I-. F : 1.. ff, il, I*. Ministerstv financi er RNDr. Ladislav Mindic. CSc.. MBA L n6mdstek ministra financf Letenskd Praha 1..'. Frydlant nad Ostravici Vdc: Vyjidieni a pakvan6 upzrndni Yaieny pane l. nfmestku ministra financi, vzhledem k tmu, Ze jsem byl ieditelem Odbru Interni audit a inspekce MF er panem RNDr. Jiiim Fantu jeh dpisem ze dne pd dj v jeh ziwdru infrmv6n tm, Ze mdstiznstaupzrn6ninanezdknnsti asnf spjenu krupci, alze dne l0.ll.20ll,bylapstupena k vyiizeni Vrim jak l. nrimdstku ministra financf, kdyz V65 pan ministr Ing. M. Kalusek je ilenem Mridy CR, kter6 pdle,,prgramvdh prhl6senivl6dy ir" ze dne mri byt ridajnu vlddu rzpdtvd dpvddnsti a prtikrupdni, kterd lyhl6sita bj krupci ve veiejn6 spr{v6, tj. i nepchybnd na MF CR a v prisbnsti tht ministerstva, v prisbnsti pdiizenych rganizadnich ftvaru, vdetn6 rg6nri dafiv6 spr6ly. S hledem na uvedend a nezpchybnitelnd skutednsti, pvazuji vice nez za nutnd V6m sdelit n6sleduiici : L Piednd jsem piekvapen tim, Ze Odbr lnterni audit a inspekce fstiednih rgfnu stritnf spr6vy, kte{i m6 nepchybnd zcela pii sv6 dinnsti naplivat uvedend,,prgramv6 prhl65eni", mist knkr6tni kntrlnidinnsti jiknf takrile ji de5le kvyiizeni tmu rginu a t6m lidem,kterfch se fflc{. Diivdj5i ministr vnitra, p. V. Grulich, mi kdysi v PS P er fekl, Le jde tzv. systdm padajicfh,,h*na', kte4fm se naprst nic nelyie5i, ale,,naplni se prklamace' zitkna a tak i zhkn. 2. Zda Vyjak l.n6m6stek ministrafinanci, se zttlnite s ryjfdienim ieditelefinandnihieditelstviv Ostravd zedne dj , kter6 vlastnrudnd nejen pdepsal ale i sfviil jeh bsah" kdyz se jim lyjadival nepchyb6 k mnu pdan6 11 strr{nkv6 stiznsti a upzrndni na krupci ze d1e 10.I (dlzen6 listinnymi dtkazy, nfilezy US ir, judik6ty a pravmcnyn;fmi rzsudky sudfi er), ii nikliv, vtbec nepiedjimrim. Bude t puze VaSe sbni vdc a rzhdnuti. 3. Puze V6m zasildm m6 vyj6dieni ze dne k dpisu uveden6mu vlise a samtn;i dpis ieditele. Yhleny pane 1. n6mestku ministra financi, zva5ich tituhi pied jm6nem a zajm6nem jevice nei patrn t, Ze jste urditd dlvdkem, kteqi umi dist a zcela jistd rzumi i tmu, c si piedte, at' jsu t knihy, zftkny, n lezy,judik6ty di pravmcn6 rzsudky. Prt upzrfiuji, Ze i na V6s bude z6lelet, zda svji pravmc riiedni sby pii vyiizeni mnu pdand stiznsti budete. vykn6vat nejen v suladu s,,prgramqfm prhl65enim Vl6dy er", ale rvndz i v suladu s dl. 2 dst. 3 Ustavy e& tj. budete uplatrivat st6tni mci jen v piipadech, v mezfch a zpfisby, kterd stanvi zhkny vr6mci ristavnfh pi6dku a pdle pr6vnih i6du Ceskd republiky, tj. i z6knri L Sb. a d Sb., zda svfm jednrinim 1. nimestka naplnite,,prgramv6 prhl65eni Vl6dy CR", ii nikliv. Vdiim, Le pan ieditel Odbru Interni audit a inspekce RNDr. Jiii Franta, svd jednsni bh6jf pied rg6n-v, kter6 se zabyvaji piispiv6nfm a prisbenim k upevivsnf z6knnsti; prtze,se mi nechce viiit tmu, Ze by' jak ieditel dbru nerzum6l ust.$-32 a $33dst. 12 zr{kna-i-q7/1992sb., PlrynuDS-62 ii dknce nillezu US ir sp.zn. Pl. US 8/1998 a jinfm, judit " ---- mcnj,m rzsudkfim, -" uvedenlfch v md stfinsti ze dne Drudviini : Nerudva 1499,739 I I Fnidlant nad Ostravici

2 Finaninf ieditelstvi v OstravE Na JfzdirnE 3, 709 fi) Ostrava, tel EKNKNIULT - ttte. vaetav xuvu, Nerudva 1499, 799.l 1 Frlidlant n. Ostr. 1 lle.ytglty x!x1r iisl mnaci r72/12-1s OSTRAVA SdEleni k pstupen6mu pdfni Dne byl Finandnimu ieditelstvi v OstravE pstupen Ministerstvem financi ir VaSe pdfuni ze dne 10. I I.20 I l, ntaden6 jak,,stiznst na nedinnst a krupci na Ministerstvu financi er a v rg6nech daf,vd spr6vy". V tdt pisemnsti pukazujite na rzhdnuti, rikny a psf.rpy tr;emnich finandnich ig6nt a Ministerstua financi, kteqfmi jste d rht 1992 mdl byt p5kzen, prtze rzhdnuti, rikny a pstupy ppsan6 ve Va5em pd6ni pvazujete za nezftknn6 a dsud ned5l k dstrandnf prtipr6vnih stavu. V reakci na pstupeni tht pd6ni V6m sddluj eme, 2e ve vztahu k rizemnim finandnim rg6nrim tt pd6nf nebsahuj e Lhdnd nvd pr6vnd relevantni skutednsti, kter6 by rizemnimi finandnimi rg6ny nebyly dsud ieseny. StiZnst ve smyslu ust. $ 261 zilkna d Sb., dafvdh i6du, ve zndni pzddj5ich piedpisri (d6le jen,,dr"), piedstavuje subsididrni prstiedek chrany ve vztahu kjinym prstiedktm chrany pii spr6vd dani, z dehz Wpliry, Ze je aplikvateln6 puze v piipadd, nepskytuje-li daivy z6kn prti nevhdndmu chv6ni uiedni sby di pstupu sprsvce dand jiny prstiedek chrany. Subsidi6mi pstaveni institutu stiznsti nelze chhpat v tm smyslu, Le ji lze uplatnit v situaci, kdy se sba zfdastndn6 na spr6vd danf prstiednictvim urdit6h prstiedku chrany nfipravy nedmhla neb jej neuplatnila. Platebni vymdr (,i ze dne , jehi, vydsni je primrimi piidinu negativnih pstje vyjadivandh VaSi sbu, je rzhdnutfm re6lnd existujicim, a nikli nictnym. I v piipadl, Le by b/ vyd6n sprsvcem dand mfstnd nepiislu5nym neb by se na jeh vyd6ni pdilel pdjaty pracvnik spr5vce dan6, jak uv6dite (pdjatst spriivce dane jak rg6nu je zpvahy vdci vyludena), nejednal by se zde abslutni nedstatek pravmci, ktery spdiv6 v neexistenci pr6vndni vyddxat rzhdnuti urdit6h typu, nikli puze ve vztahu k urditym knkr6tnim dafivym subjektum (a ktery je drivdem nictnsti rzhdnuti). I ust. $ 105 DR, kterd definuje

3 Finandni ieditelstvi v Ostravd. Na JizdSrnd Ostrava c. i. 172/ I 69 str.2 nictrst rzhdnutivydfvanych pii spr6v6 dani (dfivdj5i pr6vni iprava daiv6h iizeni tent pjem neznala a pdminlcy nictnsti rzhdnuti byly tlik dvzvsny prhvniterii a judikaturu), uv6df v dst. 2 pism. a) jak dtvd nictnsti vdcnu nepiislu5nst spr6vce dan6, piipadnd mistni nepiislu5nst prt zprisbuje puze nez6knnst rzhdnuti,lcrer musi b;it pr6vnd relevantnim zprisbem narnitdna. StiZnst dle ust. $ 261 DR takvym prstiedkem neni, a Finandnimu ieditelswi v OstravE prt nezbyvh nez setrvat na svych diivdj5ich pr6vnich ninrech vyj6dienych uidi VaSi sbd prstiednictvim rzhdnuti, ppi. jinych riknt pii spr6vd danf. nnannineorelswf v Ostrav6 sl Ing. BietislaVSafrrdik, Ph.D. ieditel Piilha Pstupen i z Ntr () j. 56 I I 20 l -904 ze dne 3.l.2012

4 Finandni ieditelstvi v Ostravd, Na Jizd6rnd 3, Ostrava c. i. r72l r2-rs I 69 str.2 nictnst rzhdnutivydsvanych pii spr6vd dani (diivdj5i pr6vni iprava daiv6h iizeni tent pjem neznala a pdminky nictnsti rztrdnuti byly tlik dvzv6ny prhvniterii a judikaturu), uv6di v dst. 2 pfsm. a) jak drivd nicbrsti vdcnu nepiislu5nst spr6vce dand, piipadnh mistni nepiislu5nst prt zprisbuje puze nez6knnst rzhdnuti,lcterd musi byt pr6vnd relevantnfm zptsbem narnitfuna. StiZnst dle ust. $ 261 DR takvym prstiedkem neni, a Finandnimu ieditelsffi v Ostravd prt nezbyvh nez setrvat na svych difvdj5ich pr6vnich nfzrech vy'j6dienych vudi VaSi sbe prstiednictvim rzhdnuti, ppi. jinych riknri pii sprsvd danf. FtNANeNinrOrelswf v Ostravd il Ing. Bietisla-/Safhrdik, Ph.D. ieditel Piilha Pstupeni z Ntr E j. 56 I l -904 ze dne 3.l.2012

5 F,KaNKNzuLT " tt;,g, vlemv xuvu i giudv3,1499, Frydtant n. str. i ,1e RNDr. Ladislav lvtt\ita, CSc., MBA I. ndmdstek ministra financi V Praze dne 14. kvdtna 2012 C. i.; up- 3s 484/2012/904 VdZeny pane inzenyre, bdriel jsem Vdi dpis ze dne 29. biezna 2012, ve kterdm vyjadiujete nesuhlas svyiizenfm vdci, kdy zejmdna uvddfte, ie jste pielcvapen pstupem dbru,,interni sudit a inspekce ilstiednih rgdnu stdtn[ sprdul/", a ke svdmu pddnl jste piipjil kpii dpisu adresvandh iediteli dbru Interni audit a inspekce Ministerstva financl RNDr. Jiilmu Frantvi, kde svfij nesuhlas s pstupem tht dbruvyjadiujete, a ddle se mne tdiete, zda se zttin{m svyjddienim ieditele Finaninfh ieditelstv{ vostravd ze dne ]5. unra 2012 i.j / I I 69, herd j ste ke svdmu pifpisu rvndz piilzil. Vzhledem k tmu, ie dbr 56 - Internfh audit a inspekce Ministerstva financi v rganizaini struktule Ministerstva financf spadd pifm d fid{ci pravmci ministra financi, nejsem plfsluyny se k iinnsti tht dbru jakkliv vyjadivat. Ve vdci Vdmi pdand stiznsti, ktera byla druiena Ministerstvufinanc{ dne 16. listpadu 2011, a s jejlmi vflfzenfm Finaninim ieditelstvfm v Ostravd vyslvujete nesuhlas, byl pstupvdn v suladu s platnu prdvn{ ilpravu - ustanvenim S 261 dst. I zdk. i. 280/2009 Sb., daitvy idd, v platndm zndnf (ddle jen,,day'tv!,fdd"), a byla pstupena vdcnd a mistnd pi[sluyndmu sprdvci dand v suladu s ustanvenim $ 75 dafivdh iddu. O pstupenf tdt stfinstijste byl prknzatelnd injbrm.vdn v suladu s ustanvenfm $ 75 dafivdh fddu piipisem Ministerstva financl i.j. 56t/10224]/ ze dne 3. iecina 2A12. Ydi dpis ze dne 29. blezna 2Ui2, kteri'm jste se na mne brdtil, byl nutn mim jind psudit dle jeh bsahu v suladu s ustanvenim $ 70 dst. 2 dafivdh iddu, jak Zddst prietienf zpfisbu vyffzeni vy1e uvedend stlinsti, a jak takvy byl takd v suladu s ustanvbn{m $ 75 dqfivdh lddu a ustanvenim $ 261 dst. 6 dafiv,lh iddu, pstupen Generdlnfmu finanin{mu ieditelstvi z dfivdu vdcnd pifsluinsti. T{mt Vds jeh pstupeni v suladu s ustanvenim $ 75 daftvdh iddu uvddmuji. Ministerstv financ[ nemd dle dafivdh fddu ve Vdmi pdand stiinsti iddnu kmpetenci vdc vyfizvat, ii prietivat jalqtm zpilsbem byla vyifzena, prtie stlinst, jak Vdm byl jii dfive sddlen, je nutn pdat sprdvci dand, prti ndmui smdiuje (ustanvenf S 261 dst. I dafivdh fddu), ci byl v dandm piipadd Finanin{ ieditelsni v Ostravd,

6 a mdte-li za t, ze nebyla lddnd vyffzena, rnfizete pzddat neibl{ie nadifzendh sprdvce dand, aby prietiil zpfrsb irith vyizin{ (s 261 dst. 6 dafivdh fddu), cz ie v dandm piipadd GinZrdtn{ fininini ri&tetsni. Tmut vdcnd plisluindmu sprdvci dsnd, iak ie vyie uveden, byla take vdc pstupena kvyr[zeni' S pzdravem VdZen! pan Ing. Vdclav Khyn Nerudva Fridlant nad Ostravici

7 J *a tl - ll () IE E A ' *,() \O>C)'(J F] E E=X <>c' \ \ (\a!a c! -l (t,4 <J+:r ('\. L L/, ='H f ${- > \. ct r < 6 c ' F ) <tt(j < s t s a J - c q,.> (! a <><> E Cde L a e ' L ( \ a a. \ l l F < a -..- d a H Ct! {t.. a s qe ' lvl rrt ) ;'i F (\i C),8.E E. :::: -il-: F *Pi i3 il31 Ez k #lie* (-\ r n, I Zu- \-t: I \(r.': tu, l'.f 6 a ::<t ::<? V..= 6 : : t c : : : Y = ::* B,, ' l X 6 : : : : 'P : : : > :ru 'd :::: 6 $ $ ss E! $ $,\) \.$ s \ s s \ l $ l 6 l 9 c E r (J.ra a.6' tj J!. -(> - G {N Ea >() - : c s > c! g TL P E E s cn L T.) qt. ' \ ct -a $r v l ;6 ld H E t c E L g 6 3Y Ministerstv financf er RNDr. Ladislav Mindic, CSc., MBA l n6mdstek ministra financf Letensk Praha I Frvdlant nad Ostravici V6c : Vyjridieni k dpisu i.j. ItfF -SS 484/Z0tZt904 Yfieny pane 1. n6mdstku ministra financi, prtze se mi jiz zlepsil mrij dluhdbd nepiiznivy zdravtni stav, jsem jiz schpen, byt' s dstupem reagvat na VriS dpis ze dne dj. MF Nehdl6m nijak plemizvat s bsahem Va5eh uveden6h dpisu, prtze mi t ani nepiislu5i. Vy jak prvni nfmistek ministra financi, ministra Vkidy ir, kterf m6 v prgramvr6m prhlf5eni zaktven t, Le je ridajnu vlddu rzpitv6 dpv6dnsti a prtikrupini mi sdiluje t, Ze md zn6menf a upzrn nf pru5viini z6knri, nerespektv6ni pravmcnych izsudkfi sudri (Ceskd republiky. nikliv ngjak6 Africk6 zemd) a priivnfh i6du ir, dluhdbd trvajici krupci u pracvnikri Ministerstva financf CR a v jeh prisbnsti v daive sprrivd a krupci v ni pd kterdh piim spadajf piislu5ne rg6ny st6tni spr6vy, mi sddlujete t ie jejich ie5eni ve VaSi kmpetenci a pravmci neni, ie se jim nebudete ani nemrizete zabyvat? Prd jste tedy prvnim n6mlstkem a kh vlastne iidite, za jal<y qikn st6tni spr6ly a qikn st6ni mci ve stdini sprivd za penize dariuich pplatnikri zdpvid6te? Nemdla by byt tedy vase funkce zrusena? - Kd se tedy m6 krupci t nezhknnstmi, pru5v6nfm z6knfi v prisbnsti Ministerstva financf CR pii qiknu st6tni mci (kteru dle dl. 2 dst. 3 Ustaly ir lze vyknivat jen v piipadech, v mezich a zptisby, kterd stanvi zhkn), kdyz se ji dmit6 zabyvat 1. nrimdstek ministra financf.'xen svfm dpisem misdelujetet,le krupce na Ministe":11.finTciin je tak etablvani a zakieninf (pitze v mdm piipadd trv6 prkazateln6 jiz d rku 1992), Le zcela vkidri jiz i vedeni Ministerstva financi dr a Le ie neie5iteln6 v prisbnsti tht ministerstva? Neb ji dknce svym pstupem a vyj6dienim kryjete, aby V6s snad nedej BZe, tat existujici krupce n6hdu neznidila? T mi sdelujete Vy, ktery jak prvni ndmdstek mdte nejen exekutivnf pravmci, ale suiasni i z th plynuci dpv6dnst? Jste si tak jist tim, i.e sve jedn6ni a pstup bh6jite pied pifslu5nymi rg6ny? Nebyl by vhdnd prtjiz rezignvat na svji funkci a dejit secti,nez pzddji sstudu, -- piipadnd_bvinel4n a trestem? S pzdravem Ing.V6clav Khyn Drudviini: Nerudva 1499, 7391i Fnidlant nad Ostraici

8 EKINKINIILT -ttta,vawav xttvx 1 Nerudva 1499, Fqidlant n. Ostr. i 0$ RNDr. Ladislav twtnetc, CSc', MBA L ndmdstek ministra financ{ V Praze dne 3- srpna 2012 C. i.: ur /2012/904 PID: MFCR2XFTW Vdien! pane inienyre, bdrzel is;em VdS dpis ze dne 22. iervna 2012' ve kterdm mne iednak infrmuiete svdm dluhdbd nepiiznivdm zdravinim stavu a jednak shdnd se svu argumentaci z pfedell krespndeice mi piipmin-dte, ie jsem ndmdstkem ilena vlddy' kterd md vprgramvdm prhldsen{,kturn, ie je uidd,-rzpitvd dpvddnsti a vlddu prtikrupini. V tdt suvislsti vyslvuieti ildi. na! t{m, Ze leseni prbl1mfi krupce u pracvnikit Uinirtrrri inrri nriesr* pff. id sbnd.a vyslvuiete pdezfeni' ie krupci a trestnu iinnst snqd i lvyii. Ddte ufl,'u1itt dtaz, kd se teily na Ministerstvu financi krupci zabiud. Tak, jak jsem vdm jiz sddlil ve sv6m dpisu ze dne 14' kvdtna 2012' jsem nucen znvu zpakvat, ie plipady pdezfe-ni z kruptinihi i,d'an se ve struhufe Ministerstva financi zablud dbr 56 _ Iitirni audit a inspelkce, a tin v rganizain{ stiukture Ministerstva financ[ spadd pi{m d ridici prav,mci. *rirri financ[.-neisem pfistusn!' se k iinnsti tht dbru jakkliv vyi-adfiat, ule pkud v{m, tal se Vdmi zndminymi skuteinstmi tent dbr pdtvnd zabyval. irti"a tak vi vdci Vdmi pdan'! slizn9sti, herd byla druiena Ministerstvu Jinanci cine i6. t*;p&tu 20i1, a siejimi','y{izsnin,fiininlm leditelstvim v Ostravd iste vyslvil nesuhlas, byl pstupu-yni, rildi s platnu prdvni ilpravu - ustanven{m s 261 dst. I zdkna a. ztitzg sb., dafivi'fdd, v platndm2ndni (ddte jen a 'sprduci "dafiui'fdd")' byla pstupena vdcnd a m{stnd piitilna*a dand v sulaldu s ustanvenim $ 75 daltvdh lddu-. pstupeyi til stiinsti itti Wt prkazatelnd infrmvdn v suladu s ustanven{m g 75 dafivdh lddu plipisem Ministers^na financi ii' 56/ / '4 ze dne 3. ledna vdi dpis,e di, 29. biezna 2012, kterivn iste s9 na mne brdtil, byl nutn mim jin psudit dle jeh bsahu v suladu s ustanvenlm f 70 dst' 2 dafiv''h lddu jak zddst prietien{ zpfrs;bu vyfizen{ v!'fle uveden stiinsti, a prt byl takd v suladu s ustanvenim $ 75 dafivdh fidu a ustanven{m $ 261' dst' 6, dafivdh iddu pstupen Generdlnimu" finanin{mu leditelstvi z dtivdu vdcnd pffsluynsti' O tmt 'pstipeni jste byl v suladu s ustanvenim $ 75 dsfivdh iddu uvddmdn'

9 Pkud jste i ples v1echny u!'ie -uvedend y"p' uiindn vsuladu 'dfislednd se zdknn!,mi ustanveiini a dalsimi prdnnimt nrmami Aesk'e republile, plesvddien tm' ie dil *e krupinimu iedndni, nrriiri n i Vdm dpruiii' abyste se piim brdtil na rgdny iinnd u t rrtni*"rizeni. Budte uirnan, ie nemdm sebemenii zdiem na bytiiakekliv prtiprdvnf efnnsti, iiak tal<e nr*hu" pf,lqaivat..svd kmpetence a sbnd se zablvat vdcmi, kterd dle zdknn!,ch a pdzdknni,rlh nrr* patii d kipetence jini'ch rgdnfr' Zdvdrem dvlte, abych Vdm ppldl brzkd uzdraveni a vyslvil plitvdnl nad tim' Ze Vdm nemhu pdat piiznivdisl zprdvu' S pzdrwem Vdien!,Pan Ing. Vdclav KhYn Nerudva l Fr!'dlant nad Ostrwici

10 Ministerstv financi ir RNDr. Ladislav Mindic. CSc.. MBA 1. n6mdstek ministra financi Letensk Praha L Fqidlant nad Ostravici VEc : Vyjddieni k dpisu ii. MF /20L21904 YhLeny pane 1. n6mdstku ministra financi, bdrzel jsem V65 dpis ze dne , kterym jste reagval na m6 r,1'j6dieni ze dne k dpisu dj. MF , datvan6h dne 14' K VaSemu sddleni v dpise ze dne pakvand uv6dim puze t, Le dpsud zastfxdte exekutivni funkci 1 n6mestka ministra financi, k tmu s piistu5ejicimi pravmcemi a nedilnu dpv[dnsti, ministru financi VlSdy ieskd republiky, kter6 v Prgramv6m prhldseni Vl6dy CR veiejnd tvrdi, Le je vlsdu ridajnd prtikrupdni a rzpdtv6 dpvddnsti. Plni tak Ministerstv financi CR uvedend prgramvd prhl6seni Vkidy CR? Neb je snad tak6 tt Prgramv6 prhlfbenf Vl6dy dn p. vedenf Ministerstv financi ir cdre* a kusem taletnih pupir, jak je pr ne jit 13 let platnf prfvni f6d ir a zikny v nem zaktven6, stejnd jak prun-"6 rzsudky sudri, ve kteqfch ministerstv a jeh rgiiny neuspel a neuspdly, byl a byly prazenu stranu spru? Vy jak 1. n6mdstek ministra financi ridajn6 vl6dy prtikrupdni a rzpdtvd dpvddnsti pakvan6 tvrdite t. Ze V6m jak 1. ndmdstku ministra financi zndmend a dluhdbd krupce na Ministerstvu financi ir u u jemu pdiizenych daivfch rg6nech, stejnd jak nezfknnsti a zcela v[dm6 prusvini ziknri a prdvnih i6du Cesk6 republiky pr majetkvy prsp6ch sb piim se pdilejicich na krupci v prisbnsti Ministerstvem financi CR, Vrim nepiislu5i ie5it. Pt6m se tedy pakvand. kmu tedy piislusi ie5it krupci a pru5vini v prisbnsti Ministerstva financi dn, tyz ne vedeni ministerstva? prdvnih i6du dr Zdapiislu5ne rginy stdtni sprsvy, ktmu zmcndn6 zitkny, budu suhlasit a sdilet YfA nbzr na t, Ze nemrilete z nemusite zndmenf krupci a pru5vrini privnih i6du en lat l. nim6stek ministra financi v ptsbnsti Ministerstva financi CR ie5it, ale mrizete uveden6 kyit svji neiinnsti a alibismem, akhic ias. J6 jil, dekim vice nei.l8let, takze pdk6m, dziji-li se th. Zatimm6te das, kte4f V6m utik6 d dby, nez se prk6ze VaSe pru5eni z6knri a pr6vnih iridu CR, nez se prkfile pru$eni VaSich pravmci a zneuliti pravmci riiedni sby. D td dby si mfizete je5td zachvat svji dest, svddmi a pv6st. KdyZ mhl byit bvindn pslanec MUDI. D. Rath, prd Vy a jin6 sby by nemhly byt rvndz bvindny, stih6ny a dsuzeny za pru5eni z6knri a pr6vnih i6du ir. N"Ulste si jist, Le je mln bdana stihat puze pr irdajnli fplatek a nic jin6h, Ze chapadla krupdnfkri z Ministerstva financi ir pierstly al d stsnich zastupitelstvi a Plicic-l3B l Pilznbv/'^ +^ bych se tmu ani nedivil. S pzdravem Drudv6ni : Nerudva 1499, Frydlant nad Ostravici Ing. VadailR-6t;-

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

DOPORU6CME DORUCENKA 2 /1. 3-09- f996 4/B /0. gog.s6.dirszor ro6ozrg BBIB:BI3 BB? BB!B:B}! lb?,""j/;etlfr"".lfl.,*.,,ip13b.l,i,ifi;,..

DOPORU6CME DORUCENKA 2 /1. 3-09- f996 4/B /0. gog.s6.dirszor ro6ozrg BBIB:BI3 BB? BB!B:B}! lb?,j/;etlfr.lfl.,*.,,ip13b.l,i,ifi;,.. 4/B /0 DORUCENKA DOPORU6CME!'/ tntrcre p{tv 7/ tun Nc /za-,t7t/ L ele pa 2 /1 3-09- f996 - /k/e'./rla,'^ / ( p 'ORSKA BA A DISTRIBUCE is! a frmulai0, tiskpis0 pr rnj'pie-rni techniku, SNAp OUT I ]ODNi

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI pr Invace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkvskéh 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 699/PJ/OVZ/2013 dne: 07. listpadu 2013 Věc : Ddatečné infrmace

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 22/12/2010 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Název: Návrh postupu města při prodeji bytového fondu Návrh seznamu bytových domů k prodeji

Název: Návrh postupu města při prodeji bytového fondu Návrh seznamu bytových domů k prodeji IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MMB2016000000198 # Rada města Brna Z7/16. zadání Zastupitelstva města Brna knané d 15.3.2016 ZM7/ 44Z4 Název: Návrh pstupu města při deji bytvéh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

atek i. 5 ke smlouv6 o rdilo

atek i. 5 ke smlouv6 o rdilo nvestie d vs[ budunsti Evrpslk5 unie PDPRvA z vnpsret ru PR REGAL RzVJ atek i. 5 ke smluv6 rdil a pdlimitni veiejnu zakilzku,,stavba radnie Petivald 2" Obj"ednatel: Mist Petivald Se sidlem: Zastupend:

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

ř ř ř ů ř ř ř ř ň řú ó ó ř ř ů ř ů Ž Á Č ČÍŽ ř ů ř ů ó řó ř Íř ů Ť ř Í ó ú ů ř ř ř ú ú ú ř ř ř Í ď ů ú ů ů ř ř ř ůř ů ó ó ú ří ř ů ř ó ř ó ř řó Í ť ř ř ů ř ř ř Á Č ČÍŽ ř ů ř Č Í ů ř ů ř ř Í ř ú ř ř ř ů

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

xrad Jevi$evkeu IVf;dstskg *Fad}truseyaxly sravnnni odbor 67 67 Hru5ovany nad Jev., n6m6sti MiruZ2 NAVRH rninoru uzrvntiho RozHouxuri

xrad Jevi$evkeu IVf;dstskg *Fad}truseyaxly sravnnni odbor 67 67 Hru5ovany nad Jev., n6m6sti MiruZ2 NAVRH rninoru uzrvntiho RozHouxuri Vf;dstskg *Fad}truseyaxly xrad Jevi$evkeu sravnnni DBR 67 67 Hru5vany nad Jev., n6m6sti MiruZ2 cj. zte D009 sru2 Spis.d. UR 144/09 Vyiizuje: Pi6lkv6 Gabriela (telefn:515 200464) Email : pialkva@hrusvany.

Více

c. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo; 1805/2014/KŘ /dále jen dodatek"/

c. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo; 1805/2014/KŘ /dále jen dodatek/ KUMSPSI76A. < " " " evrpský scální *** fnd V ČR EVRPSKÁ UNIE PERAČNÍ PRGRAM" PDPRUJEME - LIDSKÉ ZDRJE VAŠI BUDUCNST A ZAMĚSTNANST www.esfcr.cz c. ke Sluvě pskytvání služeb, čísl; 805/204/KŘ /dále jen ddatek"/

Více

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 Sídl: Ibsenva 124/11, 638 00 Brn, Tel.: 545 175 235, E-mail: audit@rsaudit.cz DIČ: CZ46963421, Zapsána: Krajský sud Brn, ddíl C, vlžka 6569 ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 (zpracván dle 43 zákna č. 93/2009

Více

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich 1 9/2012 Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Prtže přijdu velmi brzy dny, kdy t bude dalek hrší. Budeš pr změnu Alfa Sftware, s.r.. tel.: 376 709 890 www.alfasftware.cz Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Magnesia RED"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Magnesia RED ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Magnesia RED" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Magnesia RED" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel a rganizátr

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

ĺ ř é é ŕ š é ŕ ř ý ě ě š ř ů ř é Č ě ř Č ě ěř ý ř ř ů Ř Ěľ Ěľ Ř É Á ř é ŕ ř Ž Š é ĺ ŕ ř ř é ř ä ř ů é ĺ é ě ĺ é ĺ Ú ĺ Ř É é ř ě Ć éž ě é ě é ř Š Ž ů š Ž é é ě é é ří ýš é é ř ě Ž ř Í é é ř é ř ů ří é

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Vzor kolektivní smlouvy

Vzor kolektivní smlouvy PŘÍLOHA 4 KOLEKT 28. LEDNA 2009 IVNÍ SML OUVA......... jen zam............. (náze ěstnavate v prá rávnické tel l ), sby p uzavřená mezi: i dle le zřizva zákla cí listi ladní rg t in n y ), zastu aniz i

Více

š ě ě ů ú ě ě š ř ů ú Ř ú Á Ě ÉÚ úč Č ú ř ě ó ů ř ů ě ě ó ž š ů ů ě ú ě ž ú ě Ý ú ř ú ř ř ú ž Á ú Ý Í Í Ú ž ú š š ň ň ř ě ž ř ř Ě Á Ě ů ř Ě Á Á ů Á Á Ý Ř ČÍ Ů Á Ů ú ě ú ř ú Ů ě ě ů ů ž ň ě ě Ň ú Ý Á Ř

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012 *UOHSX004NM2Z* UOHSX004NM2Z ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 ÚSTAVA ČR Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Ústava je právní akt nejvyšší právní síly, upravující principy určitéh státu, základy rganizace veřejné

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

V., 'IV VIV. OPATŘENí OBECNÉ POVAHY

V., 'IV VIV. OPATŘENí OBECNÉ POVAHY č.ev.: 68592/2013 Říčanech 27.11.2013 V. 'V VV M.ESTSKY URAD V RCANECH Masarykv náměstí 53 251 01 Řlčany tel.: +420 323 618 111 fax.: +420 323 603 178 http://www.rcany.cz. e-rnal: pdatelna@rcany.cz Č.ev.:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM Abstrakt Jan Hrabák V pslední dbě neustále sklňvané stárnutí byvatelstva vyspělých zemí bude mít dle mnhých významný dpad na eknmiku jedntlivých

Více