c$ glct= x- \OO (\,l > O. G ''.9 C 9-i r. t" name="description"> c$ glct= x- \OO (\,l > O. G ''.9 C 9-i r. t">

-" uvedenlfch v md stfinosti ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-" uvedenlfch v md stfinosti ze dne 10.11.2011."

Transkript

1 g\ (\{ rct I 0 e!4. (T u)rt.}>() F-- (\,t O\O.!') <\ = '(.) i c.u E' st :! ri g\ a { (} f,.a 1ra " )' fi :-.' l : e' c G r.r.. ro it.< rt).8s cgl 6O.- O. -c> c$ glct= x- \OO (\,l > O. G ''.9 C 9-i r. t t a\t q C -: L la.. gau. C etd!?(j F Fi: J Oi I-. F : 1.. ff, il, I*. Ministerstv financi er RNDr. Ladislav Mindic. CSc.. MBA L n6mdstek ministra financf Letenskd Praha 1..'. Frydlant nad Ostravici Vdc: Vyjidieni a pakvan6 upzrndni Yaieny pane l. nfmestku ministra financi, vzhledem k tmu, Ze jsem byl ieditelem Odbru Interni audit a inspekce MF er panem RNDr. Jiiim Fantu jeh dpisem ze dne pd dj v jeh ziwdru infrmv6n tm, Ze mdstiznstaupzrn6ninanezdknnsti asnf spjenu krupci, alze dne l0.ll.20ll,bylapstupena k vyiizeni Vrim jak l. nrimdstku ministra financf, kdyz V65 pan ministr Ing. M. Kalusek je ilenem Mridy CR, kter6 pdle,,prgramvdh prhl6senivl6dy ir" ze dne mri byt ridajnu vlddu rzpdtvd dpvddnsti a prtikrupdni, kterd lyhl6sita bj krupci ve veiejn6 spr{v6, tj. i nepchybnd na MF CR a v prisbnsti tht ministerstva, v prisbnsti pdiizenych rganizadnich ftvaru, vdetn6 rg6nri dafiv6 spr6ly. S hledem na uvedend a nezpchybnitelnd skutednsti, pvazuji vice nez za nutnd V6m sdelit n6sleduiici : L Piednd jsem piekvapen tim, Ze Odbr lnterni audit a inspekce fstiednih rgfnu stritnf spr6vy, kte{i m6 nepchybnd zcela pii sv6 dinnsti naplivat uvedend,,prgramv6 prhl65eni", mist knkr6tni kntrlnidinnsti jiknf takrile ji de5le kvyiizeni tmu rginu a t6m lidem,kterfch se fflc{. Diivdj5i ministr vnitra, p. V. Grulich, mi kdysi v PS P er fekl, Le jde tzv. systdm padajicfh,,h*na', kte4fm se naprst nic nelyie5i, ale,,naplni se prklamace' zitkna a tak i zhkn. 2. Zda Vyjak l.n6m6stek ministrafinanci, se zttlnite s ryjfdienim ieditelefinandnihieditelstviv Ostravd zedne dj , kter6 vlastnrudnd nejen pdepsal ale i sfviil jeh bsah" kdyz se jim lyjadival nepchyb6 k mnu pdan6 11 strr{nkv6 stiznsti a upzrndni na krupci ze d1e 10.I (dlzen6 listinnymi dtkazy, nfilezy US ir, judik6ty a pravmcnyn;fmi rzsudky sudfi er), ii nikliv, vtbec nepiedjimrim. Bude t puze VaSe sbni vdc a rzhdnuti. 3. Puze V6m zasildm m6 vyj6dieni ze dne k dpisu uveden6mu vlise a samtn;i dpis ieditele. Yhleny pane 1. n6mestku ministra financi, zva5ich tituhi pied jm6nem a zajm6nem jevice nei patrn t, Ze jste urditd dlvdkem, kteqi umi dist a zcela jistd rzumi i tmu, c si piedte, at' jsu t knihy, zftkny, n lezy,judik6ty di pravmcn6 rzsudky. Prt upzrfiuji, Ze i na V6s bude z6lelet, zda svji pravmc riiedni sby pii vyiizeni mnu pdand stiznsti budete. vykn6vat nejen v suladu s,,prgramqfm prhl65enim Vl6dy er", ale rvndz i v suladu s dl. 2 dst. 3 Ustavy e& tj. budete uplatrivat st6tni mci jen v piipadech, v mezfch a zpfisby, kterd stanvi zhkny vr6mci ristavnfh pi6dku a pdle pr6vnih i6du Ceskd republiky, tj. i z6knri L Sb. a d Sb., zda svfm jednrinim 1. nimestka naplnite,,prgramv6 prhl65eni Vl6dy CR", ii nikliv. Vdiim, Le pan ieditel Odbru Interni audit a inspekce RNDr. Jiii Franta, svd jednsni bh6jf pied rg6n-v, kter6 se zabyvaji piispiv6nfm a prisbenim k upevivsnf z6knnsti; prtze,se mi nechce viiit tmu, Ze by' jak ieditel dbru nerzum6l ust.$-32 a $33dst. 12 zr{kna-i-q7/1992sb., PlrynuDS-62 ii dknce nillezu US ir sp.zn. Pl. US 8/1998 a jinfm, judit " ---- mcnj,m rzsudkfim, -" uvedenlfch v md stfinsti ze dne Drudviini : Nerudva 1499,739 I I Fnidlant nad Ostravici

2 Finaninf ieditelstvi v OstravE Na JfzdirnE 3, 709 fi) Ostrava, tel EKNKNIULT - ttte. vaetav xuvu, Nerudva 1499, 799.l 1 Frlidlant n. Ostr. 1 lle.ytglty x!x1r iisl mnaci r72/12-1s OSTRAVA SdEleni k pstupen6mu pdfni Dne byl Finandnimu ieditelstvi v OstravE pstupen Ministerstvem financi ir VaSe pdfuni ze dne 10. I I.20 I l, ntaden6 jak,,stiznst na nedinnst a krupci na Ministerstvu financi er a v rg6nech daf,vd spr6vy". V tdt pisemnsti pukazujite na rzhdnuti, rikny a psf.rpy tr;emnich finandnich ig6nt a Ministerstua financi, kteqfmi jste d rht 1992 mdl byt p5kzen, prtze rzhdnuti, rikny a pstupy ppsan6 ve Va5em pd6ni pvazujete za nezftknn6 a dsud ned5l k dstrandnf prtipr6vnih stavu. V reakci na pstupeni tht pd6ni V6m sddluj eme, 2e ve vztahu k rizemnim finandnim rg6nrim tt pd6nf nebsahuj e Lhdnd nvd pr6vnd relevantni skutednsti, kter6 by rizemnimi finandnimi rg6ny nebyly dsud ieseny. StiZnst ve smyslu ust. $ 261 zilkna d Sb., dafvdh i6du, ve zndni pzddj5ich piedpisri (d6le jen,,dr"), piedstavuje subsididrni prstiedek chrany ve vztahu kjinym prstiedktm chrany pii spr6vd dani, z dehz Wpliry, Ze je aplikvateln6 puze v piipadd, nepskytuje-li daivy z6kn prti nevhdndmu chv6ni uiedni sby di pstupu sprsvce dand jiny prstiedek chrany. Subsidi6mi pstaveni institutu stiznsti nelze chhpat v tm smyslu, Le ji lze uplatnit v situaci, kdy se sba zfdastndn6 na spr6vd danf prstiednictvim urdit6h prstiedku chrany nfipravy nedmhla neb jej neuplatnila. Platebni vymdr (,i ze dne , jehi, vydsni je primrimi piidinu negativnih pstje vyjadivandh VaSi sbu, je rzhdnutfm re6lnd existujicim, a nikli nictnym. I v piipadl, Le by b/ vyd6n sprsvcem dand mfstnd nepiislu5nym neb by se na jeh vyd6ni pdilel pdjaty pracvnik spr5vce dan6, jak uv6dite (pdjatst spriivce dane jak rg6nu je zpvahy vdci vyludena), nejednal by se zde abslutni nedstatek pravmci, ktery spdiv6 v neexistenci pr6vndni vyddxat rzhdnuti urdit6h typu, nikli puze ve vztahu k urditym knkr6tnim dafivym subjektum (a ktery je drivdem nictnsti rzhdnuti). I ust. $ 105 DR, kterd definuje

3 Finandni ieditelstvi v Ostravd. Na JizdSrnd Ostrava c. i. 172/ I 69 str.2 nictrst rzhdnutivydfvanych pii spr6v6 dani (dfivdj5i pr6vni iprava daiv6h iizeni tent pjem neznala a pdminlcy nictnsti rzhdnuti byly tlik dvzvsny prhvniterii a judikaturu), uv6df v dst. 2 pism. a) jak dtvd nictnsti vdcnu nepiislu5nst spr6vce dan6, piipadnd mistni nepiislu5nst prt zprisbuje puze nez6knnst rzhdnuti,lcrer musi b;it pr6vnd relevantnim zprisbem narnitdna. StiZnst dle ust. $ 261 DR takvym prstiedkem neni, a Finandnimu ieditelswi v OstravE prt nezbyvh nez setrvat na svych diivdj5ich pr6vnich ninrech vyj6dienych uidi VaSi sbd prstiednictvim rzhdnuti, ppi. jinych riknt pii spr6vd danf. nnannineorelswf v Ostrav6 sl Ing. BietislaVSafrrdik, Ph.D. ieditel Piilha Pstupen i z Ntr () j. 56 I I 20 l -904 ze dne 3.l.2012

4 Finandni ieditelstvi v Ostravd, Na Jizd6rnd 3, Ostrava c. i. r72l r2-rs I 69 str.2 nictnst rzhdnutivydsvanych pii spr6vd dani (diivdj5i pr6vni iprava daiv6h iizeni tent pjem neznala a pdminky nictnsti rztrdnuti byly tlik dvzv6ny prhvniterii a judikaturu), uv6di v dst. 2 pfsm. a) jak drivd nicbrsti vdcnu nepiislu5nst spr6vce dand, piipadnh mistni nepiislu5nst prt zprisbuje puze nez6knnst rzhdnuti,lcterd musi byt pr6vnd relevantnfm zptsbem narnitfuna. StiZnst dle ust. $ 261 DR takvym prstiedkem neni, a Finandnimu ieditelsffi v Ostravd prt nezbyvh nez setrvat na svych difvdj5ich pr6vnich nfzrech vy'j6dienych vudi VaSi sbe prstiednictvim rzhdnuti, ppi. jinych riknri pii sprsvd danf. FtNANeNinrOrelswf v Ostravd il Ing. Bietisla-/Safhrdik, Ph.D. ieditel Piilha Pstupeni z Ntr E j. 56 I l -904 ze dne 3.l.2012

5 F,KaNKNzuLT " tt;,g, vlemv xuvu i giudv3,1499, Frydtant n. str. i ,1e RNDr. Ladislav lvtt\ita, CSc., MBA I. ndmdstek ministra financi V Praze dne 14. kvdtna 2012 C. i.; up- 3s 484/2012/904 VdZeny pane inzenyre, bdriel jsem Vdi dpis ze dne 29. biezna 2012, ve kterdm vyjadiujete nesuhlas svyiizenfm vdci, kdy zejmdna uvddfte, ie jste pielcvapen pstupem dbru,,interni sudit a inspekce ilstiednih rgdnu stdtn[ sprdul/", a ke svdmu pddnl jste piipjil kpii dpisu adresvandh iediteli dbru Interni audit a inspekce Ministerstva financl RNDr. Jiilmu Frantvi, kde svfij nesuhlas s pstupem tht dbruvyjadiujete, a ddle se mne tdiete, zda se zttin{m svyjddienim ieditele Finaninfh ieditelstv{ vostravd ze dne ]5. unra 2012 i.j / I I 69, herd j ste ke svdmu pifpisu rvndz piilzil. Vzhledem k tmu, ie dbr 56 - Internfh audit a inspekce Ministerstva financi v rganizaini struktule Ministerstva financf spadd pifm d fid{ci pravmci ministra financi, nejsem plfsluyny se k iinnsti tht dbru jakkliv vyjadivat. Ve vdci Vdmi pdand stiznsti, ktera byla druiena Ministerstvufinanc{ dne 16. listpadu 2011, a s jejlmi vflfzenfm Finaninim ieditelstvfm v Ostravd vyslvujete nesuhlas, byl pstupvdn v suladu s platnu prdvn{ ilpravu - ustanvenim S 261 dst. I zdk. i. 280/2009 Sb., daitvy idd, v platndm zndnf (ddle jen,,day'tv!,fdd"), a byla pstupena vdcnd a mistnd pi[sluyndmu sprdvci dand v suladu s ustanvenim $ 75 dafivdh iddu. O pstupenf tdt stfinstijste byl prknzatelnd injbrm.vdn v suladu s ustanvenfm $ 75 dafivdh fddu piipisem Ministerstva financl i.j. 56t/10224]/ ze dne 3. iecina 2A12. Ydi dpis ze dne 29. blezna 2Ui2, kteri'm jste se na mne brdtil, byl nutn mim jind psudit dle jeh bsahu v suladu s ustanvenim $ 70 dst. 2 dafivdh iddu, jak Zddst prietienf zpfisbu vyffzeni vy1e uvedend stlinsti, a jak takvy byl takd v suladu s ustanvbn{m $ 75 dqfivdh lddu a ustanvenim $ 261 dst. 6 dafiv,lh iddu, pstupen Generdlnfmu finanin{mu ieditelstvi z dfivdu vdcnd pifsluinsti. T{mt Vds jeh pstupeni v suladu s ustanvenim $ 75 daftvdh iddu uvddmuji. Ministerstv financ[ nemd dle dafivdh fddu ve Vdmi pdand stiinsti iddnu kmpetenci vdc vyfizvat, ii prietivat jalqtm zpilsbem byla vyifzena, prtie stlinst, jak Vdm byl jii dfive sddlen, je nutn pdat sprdvci dand, prti ndmui smdiuje (ustanvenf S 261 dst. I dafivdh fddu), ci byl v dandm piipadd Finanin{ ieditelsni v Ostravd,

6 a mdte-li za t, ze nebyla lddnd vyffzena, rnfizete pzddat neibl{ie nadifzendh sprdvce dand, aby prietiil zpfrsb irith vyizin{ (s 261 dst. 6 dafivdh fddu), cz ie v dandm piipadd GinZrdtn{ fininini ri&tetsni. Tmut vdcnd plisluindmu sprdvci dsnd, iak ie vyie uveden, byla take vdc pstupena kvyr[zeni' S pzdravem VdZen! pan Ing. Vdclav Khyn Nerudva Fridlant nad Ostravici

7 J *a tl - ll () IE E A ' *,() \O>C)'(J F] E E=X <>c' \ \ (\a!a c! -l (t,4 <J+:r ('\. L L/, ='H f ${- > \. ct r < 6 c ' F ) <tt(j < s t s a J - c q,.> (! a <><> E Cde L a e ' L ( \ a a. \ l l F < a -..- d a H Ct! {t.. a s qe ' lvl rrt ) ;'i F (\i C),8.E E. :::: -il-: F *Pi i3 il31 Ez k #lie* (-\ r n, I Zu- \-t: I \(r.': tu, l'.f 6 a ::<t ::<? V..= 6 : : t c : : : Y = ::* B,, ' l X 6 : : : : 'P : : : > :ru 'd :::: 6 $ $ ss E! $ $,\) \.$ s \ s s \ l $ l 6 l 9 c E r (J.ra a.6' tj J!. -(> - G {N Ea >() - : c s > c! g TL P E E s cn L T.) qt. ' \ ct -a $r v l ;6 ld H E t c E L g 6 3Y Ministerstv financf er RNDr. Ladislav Mindic, CSc., MBA l n6mdstek ministra financf Letensk Praha I Frvdlant nad Ostravici V6c : Vyjridieni k dpisu i.j. ItfF -SS 484/Z0tZt904 Yfieny pane 1. n6mdstku ministra financi, prtze se mi jiz zlepsil mrij dluhdbd nepiiznivy zdravtni stav, jsem jiz schpen, byt' s dstupem reagvat na VriS dpis ze dne dj. MF Nehdl6m nijak plemizvat s bsahem Va5eh uveden6h dpisu, prtze mi t ani nepiislu5i. Vy jak prvni nfmistek ministra financi, ministra Vkidy ir, kterf m6 v prgramvr6m prhlf5eni zaktven t, Le je ridajnu vlddu rzpitv6 dpv6dnsti a prtikrupini mi sdiluje t, Ze md zn6menf a upzrn nf pru5viini z6knri, nerespektv6ni pravmcnych izsudkfi sudri (Ceskd republiky. nikliv ngjak6 Africk6 zemd) a priivnfh i6du ir, dluhdbd trvajici krupci u pracvnikri Ministerstva financf CR a v jeh prisbnsti v daive sprrivd a krupci v ni pd kterdh piim spadajf piislu5ne rg6ny st6tni spr6vy, mi sddlujete t ie jejich ie5eni ve VaSi kmpetenci a pravmci neni, ie se jim nebudete ani nemrizete zabyvat? Prd jste tedy prvnim n6mlstkem a kh vlastne iidite, za jal<y qikn st6tni spr6ly a qikn st6ni mci ve stdini sprivd za penize dariuich pplatnikri zdpvid6te? Nemdla by byt tedy vase funkce zrusena? - Kd se tedy m6 krupci t nezhknnstmi, pru5v6nfm z6knfi v prisbnsti Ministerstva financf CR pii qiknu st6tni mci (kteru dle dl. 2 dst. 3 Ustaly ir lze vyknivat jen v piipadech, v mezich a zptisby, kterd stanvi zhkn), kdyz se ji dmit6 zabyvat 1. nrimdstek ministra financf.'xen svfm dpisem misdelujetet,le krupce na Ministe":11.finTciin je tak etablvani a zakieninf (pitze v mdm piipadd trv6 prkazateln6 jiz d rku 1992), Le zcela vkidri jiz i vedeni Ministerstva financi dr a Le ie neie5iteln6 v prisbnsti tht ministerstva? Neb ji dknce svym pstupem a vyj6dienim kryjete, aby V6s snad nedej BZe, tat existujici krupce n6hdu neznidila? T mi sdelujete Vy, ktery jak prvni ndmdstek mdte nejen exekutivnf pravmci, ale suiasni i z th plynuci dpv6dnst? Jste si tak jist tim, i.e sve jedn6ni a pstup bh6jite pied pifslu5nymi rg6ny? Nebyl by vhdnd prtjiz rezignvat na svji funkci a dejit secti,nez pzddji sstudu, -- piipadnd_bvinel4n a trestem? S pzdravem Ing.V6clav Khyn Drudviini: Nerudva 1499, 7391i Fnidlant nad Ostraici

8 EKINKINIILT -ttta,vawav xttvx 1 Nerudva 1499, Fqidlant n. Ostr. i 0$ RNDr. Ladislav twtnetc, CSc', MBA L ndmdstek ministra financ{ V Praze dne 3- srpna 2012 C. i.: ur /2012/904 PID: MFCR2XFTW Vdien! pane inienyre, bdrzel is;em VdS dpis ze dne 22. iervna 2012' ve kterdm mne iednak infrmuiete svdm dluhdbd nepiiznivdm zdravinim stavu a jednak shdnd se svu argumentaci z pfedell krespndeice mi piipmin-dte, ie jsem ndmdstkem ilena vlddy' kterd md vprgramvdm prhldsen{,kturn, ie je uidd,-rzpitvd dpvddnsti a vlddu prtikrupini. V tdt suvislsti vyslvuieti ildi. na! t{m, Ze leseni prbl1mfi krupce u pracvnikit Uinirtrrri inrri nriesr* pff. id sbnd.a vyslvuiete pdezfeni' ie krupci a trestnu iinnst snqd i lvyii. Ddte ufl,'u1itt dtaz, kd se teily na Ministerstvu financi krupci zabiud. Tak, jak jsem vdm jiz sddlil ve sv6m dpisu ze dne 14' kvdtna 2012' jsem nucen znvu zpakvat, ie plipady pdezfe-ni z kruptinihi i,d'an se ve struhufe Ministerstva financi zablud dbr 56 _ Iitirni audit a inspelkce, a tin v rganizain{ stiukture Ministerstva financ[ spadd pi{m d ridici prav,mci. *rirri financ[.-neisem pfistusn!' se k iinnsti tht dbru jakkliv vyi-adfiat, ule pkud v{m, tal se Vdmi zndminymi skuteinstmi tent dbr pdtvnd zabyval. irti"a tak vi vdci Vdmi pdan'! slizn9sti, herd byla druiena Ministerstvu Jinanci cine i6. t*;p&tu 20i1, a siejimi','y{izsnin,fiininlm leditelstvim v Ostravd iste vyslvil nesuhlas, byl pstupu-yni, rildi s platnu prdvni ilpravu - ustanven{m s 261 dst. I zdkna a. ztitzg sb., dafivi'fdd, v platndm2ndni (ddte jen a 'sprduci "dafiui'fdd")' byla pstupena vdcnd a m{stnd piitilna*a dand v sulaldu s ustanvenim $ 75 daltvdh lddu-. pstupeyi til stiinsti itti Wt prkazatelnd infrmvdn v suladu s ustanven{m g 75 dafivdh lddu plipisem Ministers^na financi ii' 56/ / '4 ze dne 3. ledna vdi dpis,e di, 29. biezna 2012, kterivn iste s9 na mne brdtil, byl nutn mim jin psudit dle jeh bsahu v suladu s ustanvenlm f 70 dst' 2 dafiv''h lddu jak zddst prietien{ zpfrs;bu vyfizen{ v!'fle uveden stiinsti, a prt byl takd v suladu s ustanvenim $ 75 dafivdh fidu a ustanven{m $ 261' dst' 6, dafivdh iddu pstupen Generdlnimu" finanin{mu leditelstvi z dtivdu vdcnd pffsluynsti' O tmt 'pstipeni jste byl v suladu s ustanvenim $ 75 dsfivdh iddu uvddmdn'

9 Pkud jste i ples v1echny u!'ie -uvedend y"p' uiindn vsuladu 'dfislednd se zdknn!,mi ustanveiini a dalsimi prdnnimt nrmami Aesk'e republile, plesvddien tm' ie dil *e krupinimu iedndni, nrriiri n i Vdm dpruiii' abyste se piim brdtil na rgdny iinnd u t rrtni*"rizeni. Budte uirnan, ie nemdm sebemenii zdiem na bytiiakekliv prtiprdvnf efnnsti, iiak tal<e nr*hu" pf,lqaivat..svd kmpetence a sbnd se zablvat vdcmi, kterd dle zdknn!,ch a pdzdknni,rlh nrr* patii d kipetence jini'ch rgdnfr' Zdvdrem dvlte, abych Vdm ppldl brzkd uzdraveni a vyslvil plitvdnl nad tim' Ze Vdm nemhu pdat piiznivdisl zprdvu' S pzdrwem Vdien!,Pan Ing. Vdclav KhYn Nerudva l Fr!'dlant nad Ostrwici

10 Ministerstv financi ir RNDr. Ladislav Mindic. CSc.. MBA 1. n6mdstek ministra financi Letensk Praha L Fqidlant nad Ostravici VEc : Vyjddieni k dpisu ii. MF /20L21904 YhLeny pane 1. n6mdstku ministra financi, bdrzel jsem V65 dpis ze dne , kterym jste reagval na m6 r,1'j6dieni ze dne k dpisu dj. MF , datvan6h dne 14' K VaSemu sddleni v dpise ze dne pakvand uv6dim puze t, Le dpsud zastfxdte exekutivni funkci 1 n6mestka ministra financi, k tmu s piistu5ejicimi pravmcemi a nedilnu dpv[dnsti, ministru financi VlSdy ieskd republiky, kter6 v Prgramv6m prhldseni Vl6dy CR veiejnd tvrdi, Le je vlsdu ridajnd prtikrupdni a rzpdtv6 dpvddnsti. Plni tak Ministerstv financi CR uvedend prgramvd prhl6seni Vkidy CR? Neb je snad tak6 tt Prgramv6 prhlfbenf Vl6dy dn p. vedenf Ministerstv financi ir cdre* a kusem taletnih pupir, jak je pr ne jit 13 let platnf prfvni f6d ir a zikny v nem zaktven6, stejnd jak prun-"6 rzsudky sudri, ve kteqfch ministerstv a jeh rgiiny neuspel a neuspdly, byl a byly prazenu stranu spru? Vy jak 1. n6mdstek ministra financi ridajn6 vl6dy prtikrupdni a rzpdtvd dpvddnsti pakvan6 tvrdite t. Ze V6m jak 1. ndmdstku ministra financi zndmend a dluhdbd krupce na Ministerstvu financi ir u u jemu pdiizenych daivfch rg6nech, stejnd jak nezfknnsti a zcela v[dm6 prusvini ziknri a prdvnih i6du Cesk6 republiky pr majetkvy prsp6ch sb piim se pdilejicich na krupci v prisbnsti Ministerstvem financi CR, Vrim nepiislu5i ie5it. Pt6m se tedy pakvand. kmu tedy piislusi ie5it krupci a pru5vini v prisbnsti Ministerstva financi dn, tyz ne vedeni ministerstva? prdvnih i6du dr Zdapiislu5ne rginy stdtni sprsvy, ktmu zmcndn6 zitkny, budu suhlasit a sdilet YfA nbzr na t, Ze nemrilete z nemusite zndmenf krupci a pru5vrini privnih i6du en lat l. nim6stek ministra financi v ptsbnsti Ministerstva financi CR ie5it, ale mrizete uveden6 kyit svji neiinnsti a alibismem, akhic ias. J6 jil, dekim vice nei.l8let, takze pdk6m, dziji-li se th. Zatimm6te das, kte4f V6m utik6 d dby, nez se prk6ze VaSe pru5eni z6knri a pr6vnih iridu CR, nez se prkfile pru$eni VaSich pravmci a zneuliti pravmci riiedni sby. D td dby si mfizete je5td zachvat svji dest, svddmi a pv6st. KdyZ mhl byit bvindn pslanec MUDI. D. Rath, prd Vy a jin6 sby by nemhly byt rvndz bvindny, stih6ny a dsuzeny za pru5eni z6knri a pr6vnih i6du ir. N"Ulste si jist, Le je mln bdana stihat puze pr irdajnli fplatek a nic jin6h, Ze chapadla krupdnfkri z Ministerstva financi ir pierstly al d stsnich zastupitelstvi a Plicic-l3B l Pilznbv/'^ +^ bych se tmu ani nedivil. S pzdravem Drudv6ni : Nerudva 1499, Frydlant nad Ostravici Ing. VadailR-6t;-

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

š ě ě ů ú ě ě š ř ů ú Ř ú Á Ě ÉÚ úč Č ú ř ě ó ů ř ů ě ě ó ž š ů ů ě ú ě ž ú ě Ý ú ř ú ř ř ú ž Á ú Ý Í Í Ú ž ú š š ň ň ř ě ž ř ř Ě Á Ě ů ř Ě Á Á ů Á Á Ý Ř ČÍ Ů Á Ů ú ě ú ř ú Ů ě ě ů ů ž ň ě ě Ň ú Ý Á Ř

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

š š ž š ň ň š ř š ý ň ř ž ůž ř ú Č ř š ž ž ž ř ř ů ýš Č ř ů ř ý š ý ý ř š šř ů ň ž ř ú ř ý ř š řů ů ů ý ř ý ý ř ř ř ýš ý ň ý ž ř ú šř ž úž ž ý ž ň ý ž š ž ý ř Č ž ý š ž š ž ý ý š ž ý ů š ž ř ž š ř ž ý

Více

Č Č ř ů ě ř Í ř ú ů ě ů ů ů ě ě ž ř ř ě ř Ž ě ě ě ě š ů ř ř ě ř ě ř ě ě ě ě ř šř ů ř ř ř ě Ž š šš ř ž ě š Č ě Ž šř ě š Ž š ů ů ě ů ě ě ů Č ř ř Ž ě ě ř ř Š Ž ň ě ůš Ř ů Č ř ř úř ř šř Š ř ě Ú ř ě ř Ú ř Ž

Více

Úř Ú Ř Á Á Ý Ú ú Úř ř ň ě ý ř Ú Š ř Úř úř ř š ě ý ě ý úř ě š ř ž ý ě ý ř Ú ě ý ž ý š ůž ž ř ž ř ř ě úř ř ě ž ě š ý ý ř ý ě ě š ř ů ý ě ž ř ě ů ý ů Úř š ů ř ě ř ě ř ě ě ř ř ř ě ž Úř š ě ž ř ž š Ž ř ů ý

Více

Á Á Í Á Í ř ú Č ř řů Č ř ů Č Č ú Ň ř Ť Č Č Á Ř ř ř ř Š ř ř ň ř Ý ř ů ú ř ú ř ů ř ř ú ř ů ň ř ň ú ř ů ú ř ř ů Č Á Í ů ú ř ř ř ř ř ř ř ř ů ů Ý ř ů ň ř ř Í Í ú Í Ř Á Á ů ř ř ř ú ú ú Č Ď Á ř ř ř ď ř ř ú ů

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Š ŘÁ É É Š ŘÁ É É Ú š ř ř ř ř ý š ě ě ě š ů ý š ě ě š ř ů ý ň ě ě ý ěř ě ů ý ý ě ů ě ě ý ř ě ů ý ř ý ů ý ř ř š ů ř ř ě š ř ě š ů š ř ý ě š ř ý ř ů ř ř ůž ě ě ů ř ě ř ř ě ř Žš ů ř š ů ř ý ý Ž ě ý ř ř Ž

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

č Ť Ť Ď Ť č č šš š č š Í Í š č š š ň č Í Í š ň š š š š č š č š š š š č š š č č š š ď č č š ť š š ň č ďč č č Í š š Í š šš š Í š ď Ť Ť Í Á č š č Ť Í Ů Ú č č š š š š ď ď ň ť ď ď Ě š ď ď ď š č ď Í č š Ť Ž

Více

š ě ě ů ů ě š ů ě š š ě ž š ú ě ě š ě ě š ů ě ě š ů ú ě ě ú ě ě š ů ě ů ů ě ěž ů ž ěž ů ú ěž ž ů ě ú ě ů ů ú š ů ů ů ů ů ů š ú ž ú ň ú ů ů š ě ě ě ú ú ú ě ů ě ú ů ě ů ě ú ě ú ž ň ú ě ě ž š ú ě ě ě ú ú

Více

ý Á ľ Í äľä Š ý ž ř č ř ý ě ě š ř ů č č ý č ý č ě řč č š ě ě ř úř ě š ě č ř č ř ĺ Ú š ě č ĺ ř ř č ł ý Á Ę äľ Š č š ě Š ě č ř ř ž ě ý š ě ř Š č ř ý ý ž ě úč ž ě š ě ř šúč ž ě ý ě š ě ř ĺ ä ľľä ľ ľ ľľľ ĺľ

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

Č í É ľłě ĺ ĺ Š í ěř í é ř ř ý í ý í ř ý ě í ě ší ř ů í Č í í ě í í ří ĺ ř ří í ů Ú ĺ í ĺ Č řĺ ě ĺ é í ĺ Ć í ří é ě ý ĺ Ž ĺ í Č í í ú é í Ĺ ý Č í É Š Ú ľĺ ł í ě ĺ ří í ř ř é Í ří í š ě ĺ ý š ĺ ĺ é ř Š

Více

ě č ří č á ě íč á á í ř ý á é í š Ú í í ú á ř ý é é í ž š á ď í í ř á ě ý ě ě ší í á ž í á í čí ř ý á á é í ď í á ý ř á á ř ý é é í š č ě á ů ě ů ří á ý é íč í í á ž Í ý é ď ě á ě í č í řá í ř š é ř í

Více

úř č éš á ě ž á ý á á á úř á ě ě ř ář ú Š á á ě á šř š ě ž ý ě úř é ď á č á ě á ě ě ě š ř ů šť úř á á ě á á ě ř ý ý řá ý á ě ý á ů ě č ú ěř š ý úř ý á éč ě ý ý ú ů úř á á ě ě é ú éě ř ěř é ě ý ý á á á

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Í ě ě ě Č Ů ě ž Ú ě Ů ě š š ě Ů ť Š Ů ž ž ě ě ě ě ě š š Ů žů š Č Ó ě ž ě ě ě š ě ť ě ě ě ě š ž ě š ž ě Ů ě š Ů ě ě ť ě ž ž ž ě ě š ť ě ť ě ě Č š ě š ť ě ě š Ú ž š ž ě ě Í ě ě ž ě ž ž ě š ě ž ě š ě Č ě

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

Řešení úpadku formou reorganizace ve Spojených státech amerických (shody a odlišnosti s českou právní úpravou)

Řešení úpadku formou reorganizace ve Spojených státech amerických (shody a odlišnosti s českou právní úpravou) Řešení úpadku frmu rerganizace ve Spjených státech amerických (shdy a dlišnsti s česku právní úpravu) Příspěvek v rámci mezinárdní vědecké knference Inslvence 2015 Šedé zóny a selhání v inslvenční praxi

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5. SnlnEno Kontrolni termin. 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5. SnlnEno Kontrolni termin. 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd Mdstsk6 i6st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5 24.6.2015 Zndpoviil6 Termin nln6ni Nov6 usneseni iislo Podpisy SnlnEno Kontrolni termin?4x ffif ZaloZeno na U dne 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Kopie z www.dschuchlik.cz

Kopie z www.dschuchlik.cz ó š ó Ň Ť ú š ú š š š ř Ú ó ú ň ú š řš ř řš ř ú ú ú ú ř ú ň ů ů š ň ú š řš ú ř ó š Ý Á ů ú úř š ň š ú š š š š ťť ř ň ů ř ř ř š ů ů ů řš ř ú ú ř ň ř ů ř ř ú ř ř ú ú ř ř ú ří š š ř ů ú Ú ř ú ÚČ ú ú ú š ů

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

É É Í Š Š Í ů Ž ž ť ž Ů ů ž ú ů ů Ť Ž ž ůž Č ž ú ž ú ů ů ž ůž ů ů ú ú ž ž ž ž Í Ž ž ž ů ů ů ž ť ž ů ů ž ú ů ž ž ů ž ú ž ú ň ž Í ž ž ž ž ů ů Ž ň ž ž ž ž ž ž ž ů ů ž Ž ó ž ť Í Ž ž ž Ž ž ú ť ž ž ž ž Ž ň ž

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je poslán, aby vydal svědectví o tom světle O čem vydává adventní světlo svědectví a k čemu

ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je poslán, aby vydal svědectví o tom světle O čem vydává adventní světlo svědectví a k čemu BRNO KOUNICOVA 19.12.2010 ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je pslán, aby vydal svědectví tm světle O čem vydává adventní světl svědectví a k čemu První čtení: Izajáš 60,1-3 a 19-20 Text kázání: Jan

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

ĺ ř Ě É Á Ě Ý ĺ ř é ŕ ě ř ý ě ě š ř ů ä ř é Č ě řč Č ĺ ě é Š ě ě ě č ě ř é š ě Ř Ě Ř É ř é ř ř Ž ř é ří é Ž ř ř é č ř ř é é ě ř é ř ř é ýš řĺ č ř ř ř é č ž ý ě ĺ ř č ř č ýš ý ý Ž ě ř é ř ĺ č č úč ŕ ř

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Ó Š ÚČ č ÚČ Í Č Č ň ř ň ř ů ř š č ř š Í č úč š úč š š Č ř úč úč Č č Š č ř úč úč Í ř ř úč ú Š Ó ó ř č Š č Ú č č ň ř ň ř ř š Č úř Ý š č Á úč š úč Š š č Í Č ř č úč Í ř ř ú ř Ů ř Í Ů ř ů ů č Č č ř Ú ů č Č

Více

Á Á É ú ř ř ř ž ř š ó ú ú ř ž ú ř ú ž ú š ú ú ú ú ř ř Ž ú š ř š ú ž ř ž ž ř ř Ž ú ř ú ú ú ú ř ř ú ř ú ř ú Ž Ž ú ř ř ú ú ř Ž ř š š ú ř ú ř ú ú ř ú ž š ú ř ú ř Ž ž ř ř ř ž Ž ž ž ř ú š ř š ú ř ž ř ř ř ř š

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Ú Í Á É Í Á Í Ů Ž ř Á É Í ř Ú ř Í ů ř ú ú ú ů ř ú ů ů Ú Í Á É Í Á Í Ů Ž ř ř ř Í Ú ů Ú Í š ň ř ů ř ň ř Ú ř Ú š ů ů řš řú řš ú Í ú Ú ú Ú ů ú ů Ú ů Ú Ú Í Á É Í Á Í ů Ž ř Í ú úč ř ň ř ň Í ú ř ř Ú Í ř ř ř ú

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm Hf;*yE-.-,m* # y ly f fond v er EVROpSXA UNIE r,rr-a*ilr'? iliicv,"r,rr:vy' pro konkurencocchopnort INVESTICE Do ROZVOJE vzoemvarui Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodn6j5f nabidky 1. Veiejnri zakinkt

Více

ř ř ř ó é ř ř é ř ř ů ř ř ó ř ř é ř ť Ď ž ň é ř ň ř ň ř é ž ů ň ř ň řú é ň ř ů ň ř ň ř ž ž ň ř é ž ů é ů é ň ů ů ž ř é ř ů š é ů ř é ř ů ř ů é ň ň é ř ň é ř ř ž ů ů ř ž ž ž ř é ř ř ů ř é ř ů ř ú ů ú ů

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

ěš š Č É Ý Í š ň ň ť ť Á Ř Ř Ú ú š ů Ť ů ě ě ě ů ě ě š ó ó ó Ý ěž ú ě ě ž ě Ž ů ž ú ů ž ž Ž š ž Ž ě ž ě š ě ě ě ů ě ů š š ě ú ě ě ě ě ú ů ě ů ě ů ě ě ů ěž ě ů ě Ť ž Ž šš ů ě ú š Š Ý Ž Ý Í š š Í ů ů ů

Více

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

ř č Á ú Ě Í š é é ř Ž Č č ř ě é Š ž č é ž č č é Č š ě ůš š Č š ě ůš š Ť é Č ř ň ř ě ž úč ě Ů úč ž ř ž ř é š é ů ž č ů ř ě ř ě ů č ů ě Š é ř ě é Š š Č ř č ě š č ř ů š ě é ř Á úč ř ě é Š ž é ž č é Š ž č

Více

í ř š ř í é í ě é ěř é é í ě ě í ů š é ě í š é ú é í ň í é Č Č í é í é é í í ž éž í í í ří ř ř ě í ě ší ě ň ů í é ř ř íž í é ě é ě í ě ů ě é í é ě ěř í é ú í í ě í ří é í ě í í ř é éž é ď í í í í í š Ž

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Í ě Ě Á Í ú ř ě ů ď ř ď ř ř ě ě š ř ů ř ě ďě ř ů ř š ř ě ř ř ď ď ř ř ě ě š ř ů ř ř ř ě ě ů š ů ě Í š ó ě ř ř ř ř ě Ž ó ř š ř š ř ř ě ř ě ú ů š ř ú ů ř ě ř š ř ř ě ř ů ř ř ě ř š Č ě Š ř ř ě Č É Ě Ě Á ě

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

ě ý ř č úř ě Í č Č ř č Ú Ř č č Ř úš Ú Ř Í Í Ř É Ú ě č Č ě č ě ě é ř ý é ůž Ž ž ú ě ž č ý ý ý ý ú Í ě č č ů ů ů ý ý Ú ě č ř ě é ř ě é ž úč ýš č Í Ú ě č é é Úč ř é ž Ž ň ý Ů ů ž ř č ě ž ý ž š ě ů č ž Ž ř

Více

B. Zadavatel si vyhrazuje pr6vo vyloudit z dalsiho hodnoceni nabidky, kter6 nerespektuii tento pozadavek.

B. Zadavatel si vyhrazuje pr6vo vyloudit z dalsiho hodnoceni nabidky, kter6 nerespektuii tento pozadavek. evrpsky sci6lni fnd v er VROPSKA UI M I l\ I fitia: Ft s-i r.ro * *,r'_- tu' V;t.ADZT A I.:LOVVOHOVY e?-.. a,-,--,. -v' rlf :;'.:l ii i.1.,r*r,",..,,,., l OP Vzddlevent pr knkurenceschpnst IVFSTIC DO ROZVOJ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

leo: 00578398 ROZVAHA. BILANGE l. Dlouhodobf nehmotnf majetek 1. Nehmotne viisledky vyzkumu a vyvoje I 748 958,96 N6zev: Obec Kostelec Obdobi: 1212014

leo: 00578398 ROZVAHA. BILANGE l. Dlouhodobf nehmotnf majetek 1. Nehmotne viisledky vyzkumu a vyvoje I 748 958,96 N6zev: Obec Kostelec Obdobi: 1212014 Licence: DHO YCRGURXA / RXA (0s0 / 000) ROZVAHA. BLANGE 0emni samsprdvn celky, svaky bci, reginlni rady reginu sudrinsti (v Kd, s piesnsti na dv desetinn mista) Obdbi: 0 le: 009 Nev: Obec Kstelec iis/

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

TEZE LEGISLATIVNÍCH EŠENÍ. (se zapracovanými p ipomínkami)

TEZE LEGISLATIVNÍCH EŠENÍ. (se zapracovanými p ipomínkami) Odbr dzru a kntrly ve ejné správy Ministerstv vnitra Praha NOVELA ZÁKON O ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELCÍCH TEZE LEGISLATIVNÍCH EŠENÍ (se zapracvanými p ipmínkami) pdle stavu k 18. b eznu 2011 1 OBSAH: ÁST

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ĺ łĺ ĺ Í Ú Ż Š Ěľ ĚŘ Ě Á ĺ Á ľ ł ľ ě č ý úč ě č ý Č č ĺ ě ĺ řč Úč ř ř ů Č č ř ě ř ě č úč ý Ú ľĺ łľĺ ľ ě ŕ ř š ě ě ĺ ĺ ř ř Ž ř ě ř ĺ Žš ě š č ř š ě ěř ě ř ý ř ž ř ř úč ř š ú ů č ě ý ů ě ř ř ř ý úč ý ř ů

Více

š ý ě á úář Ú á ď š ř ú á ěž ý ář é ě ě ý ú á é ž á é š ě ď é š ě ý ě ř š é ď ůž ř š ů ě á ě Š ú Č á ý ě ě ř á á ů á é ě ř Š ě ř é á ř á š Č Š ý ář é é á á á ů ář ý é á ý ě á á ř úř á á á á á úř ř á á

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Ý Áľ ľ Ř ł É č ř ä ě ě š ř ů ř é ŕ ć ě č ř é ů é úč é é Ú é é é éč é ě é ř ŁĘ ž ě řč ě ř Š ř ě ě é É Ř Ě Ř É Ř Ěľ ľěľ ř ě ě é ř é é ž č é ř ř ě ř é éč é ě ř ů é č ř é ř č ů ž é ě ž č č Đ č ú éč é ů ě é

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Ě ČÁ Š š š éč Š ď Í Í Í č ů é ý éč Š ž é é č ú Š é ř š ž é ř ž č Č š ž ú č ý č ť é é é é é Č ž é č é ž é ž č ý ý ň č ž ž č č úč ř ů ř ř š ř č ý ý ů č é Š Í Ž é ž é ý ů č Š ý Č éč č ů ý ý ú Ť ž Í é Č é

Více

č ú ř č ř č č ř ú Í ř č č ří č č č č č ž ř č Íř ř ř Š ř ř č ř č č ž č č Í ř ž ž Í ú ř ř ú ž ř č č ž ž č ž Š ž č č Č ř ř ú č č č č č Í č ž Ů č ř č úč ž ř č č č Í Í č ř ří č ř Í č ó ŘÍ č ž č ž č č ž ř ž

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více