c$ glct= x- \OO (\,l > O. G ''.9 C 9-i r. t" name="description"> c$ glct= x- \OO (\,l > O. G ''.9 C 9-i r. t">

-" uvedenlfch v md stfinosti ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-" uvedenlfch v md stfinosti ze dne 10.11.2011."

Transkript

1 g\ (\{ rct I 0 e!4. (T u)rt.}>() F-- (\,t O\O.!') <\ = '(.) i c.u E' st :! ri g\ a { (} f,.a 1ra " )' fi :-.' l : e' c G r.r.. ro it.< rt).8s cgl 6O.- O. -c> c$ glct= x- \OO (\,l > O. G ''.9 C 9-i r. t t a\t q C -: L la.. gau. C etd!?(j F Fi: J Oi I-. F : 1.. ff, il, I*. Ministerstv financi er RNDr. Ladislav Mindic. CSc.. MBA L n6mdstek ministra financf Letenskd Praha 1..'. Frydlant nad Ostravici Vdc: Vyjidieni a pakvan6 upzrndni Yaieny pane l. nfmestku ministra financi, vzhledem k tmu, Ze jsem byl ieditelem Odbru Interni audit a inspekce MF er panem RNDr. Jiiim Fantu jeh dpisem ze dne pd dj v jeh ziwdru infrmv6n tm, Ze mdstiznstaupzrn6ninanezdknnsti asnf spjenu krupci, alze dne l0.ll.20ll,bylapstupena k vyiizeni Vrim jak l. nrimdstku ministra financf, kdyz V65 pan ministr Ing. M. Kalusek je ilenem Mridy CR, kter6 pdle,,prgramvdh prhl6senivl6dy ir" ze dne mri byt ridajnu vlddu rzpdtvd dpvddnsti a prtikrupdni, kterd lyhl6sita bj krupci ve veiejn6 spr{v6, tj. i nepchybnd na MF CR a v prisbnsti tht ministerstva, v prisbnsti pdiizenych rganizadnich ftvaru, vdetn6 rg6nri dafiv6 spr6ly. S hledem na uvedend a nezpchybnitelnd skutednsti, pvazuji vice nez za nutnd V6m sdelit n6sleduiici : L Piednd jsem piekvapen tim, Ze Odbr lnterni audit a inspekce fstiednih rgfnu stritnf spr6vy, kte{i m6 nepchybnd zcela pii sv6 dinnsti naplivat uvedend,,prgramv6 prhl65eni", mist knkr6tni kntrlnidinnsti jiknf takrile ji de5le kvyiizeni tmu rginu a t6m lidem,kterfch se fflc{. Diivdj5i ministr vnitra, p. V. Grulich, mi kdysi v PS P er fekl, Le jde tzv. systdm padajicfh,,h*na', kte4fm se naprst nic nelyie5i, ale,,naplni se prklamace' zitkna a tak i zhkn. 2. Zda Vyjak l.n6m6stek ministrafinanci, se zttlnite s ryjfdienim ieditelefinandnihieditelstviv Ostravd zedne dj , kter6 vlastnrudnd nejen pdepsal ale i sfviil jeh bsah" kdyz se jim lyjadival nepchyb6 k mnu pdan6 11 strr{nkv6 stiznsti a upzrndni na krupci ze d1e 10.I (dlzen6 listinnymi dtkazy, nfilezy US ir, judik6ty a pravmcnyn;fmi rzsudky sudfi er), ii nikliv, vtbec nepiedjimrim. Bude t puze VaSe sbni vdc a rzhdnuti. 3. Puze V6m zasildm m6 vyj6dieni ze dne k dpisu uveden6mu vlise a samtn;i dpis ieditele. Yhleny pane 1. n6mestku ministra financi, zva5ich tituhi pied jm6nem a zajm6nem jevice nei patrn t, Ze jste urditd dlvdkem, kteqi umi dist a zcela jistd rzumi i tmu, c si piedte, at' jsu t knihy, zftkny, n lezy,judik6ty di pravmcn6 rzsudky. Prt upzrfiuji, Ze i na V6s bude z6lelet, zda svji pravmc riiedni sby pii vyiizeni mnu pdand stiznsti budete. vykn6vat nejen v suladu s,,prgramqfm prhl65enim Vl6dy er", ale rvndz i v suladu s dl. 2 dst. 3 Ustavy e& tj. budete uplatrivat st6tni mci jen v piipadech, v mezfch a zpfisby, kterd stanvi zhkny vr6mci ristavnfh pi6dku a pdle pr6vnih i6du Ceskd republiky, tj. i z6knri L Sb. a d Sb., zda svfm jednrinim 1. nimestka naplnite,,prgramv6 prhl65eni Vl6dy CR", ii nikliv. Vdiim, Le pan ieditel Odbru Interni audit a inspekce RNDr. Jiii Franta, svd jednsni bh6jf pied rg6n-v, kter6 se zabyvaji piispiv6nfm a prisbenim k upevivsnf z6knnsti; prtze,se mi nechce viiit tmu, Ze by' jak ieditel dbru nerzum6l ust.$-32 a $33dst. 12 zr{kna-i-q7/1992sb., PlrynuDS-62 ii dknce nillezu US ir sp.zn. Pl. US 8/1998 a jinfm, judit " ---- mcnj,m rzsudkfim, -" uvedenlfch v md stfinsti ze dne Drudviini : Nerudva 1499,739 I I Fnidlant nad Ostravici

2 Finaninf ieditelstvi v OstravE Na JfzdirnE 3, 709 fi) Ostrava, tel EKNKNIULT - ttte. vaetav xuvu, Nerudva 1499, 799.l 1 Frlidlant n. Ostr. 1 lle.ytglty x!x1r iisl mnaci r72/12-1s OSTRAVA SdEleni k pstupen6mu pdfni Dne byl Finandnimu ieditelstvi v OstravE pstupen Ministerstvem financi ir VaSe pdfuni ze dne 10. I I.20 I l, ntaden6 jak,,stiznst na nedinnst a krupci na Ministerstvu financi er a v rg6nech daf,vd spr6vy". V tdt pisemnsti pukazujite na rzhdnuti, rikny a psf.rpy tr;emnich finandnich ig6nt a Ministerstua financi, kteqfmi jste d rht 1992 mdl byt p5kzen, prtze rzhdnuti, rikny a pstupy ppsan6 ve Va5em pd6ni pvazujete za nezftknn6 a dsud ned5l k dstrandnf prtipr6vnih stavu. V reakci na pstupeni tht pd6ni V6m sddluj eme, 2e ve vztahu k rizemnim finandnim rg6nrim tt pd6nf nebsahuj e Lhdnd nvd pr6vnd relevantni skutednsti, kter6 by rizemnimi finandnimi rg6ny nebyly dsud ieseny. StiZnst ve smyslu ust. $ 261 zilkna d Sb., dafvdh i6du, ve zndni pzddj5ich piedpisri (d6le jen,,dr"), piedstavuje subsididrni prstiedek chrany ve vztahu kjinym prstiedktm chrany pii spr6vd dani, z dehz Wpliry, Ze je aplikvateln6 puze v piipadd, nepskytuje-li daivy z6kn prti nevhdndmu chv6ni uiedni sby di pstupu sprsvce dand jiny prstiedek chrany. Subsidi6mi pstaveni institutu stiznsti nelze chhpat v tm smyslu, Le ji lze uplatnit v situaci, kdy se sba zfdastndn6 na spr6vd danf prstiednictvim urdit6h prstiedku chrany nfipravy nedmhla neb jej neuplatnila. Platebni vymdr (,i ze dne , jehi, vydsni je primrimi piidinu negativnih pstje vyjadivandh VaSi sbu, je rzhdnutfm re6lnd existujicim, a nikli nictnym. I v piipadl, Le by b/ vyd6n sprsvcem dand mfstnd nepiislu5nym neb by se na jeh vyd6ni pdilel pdjaty pracvnik spr5vce dan6, jak uv6dite (pdjatst spriivce dane jak rg6nu je zpvahy vdci vyludena), nejednal by se zde abslutni nedstatek pravmci, ktery spdiv6 v neexistenci pr6vndni vyddxat rzhdnuti urdit6h typu, nikli puze ve vztahu k urditym knkr6tnim dafivym subjektum (a ktery je drivdem nictnsti rzhdnuti). I ust. $ 105 DR, kterd definuje

3 Finandni ieditelstvi v Ostravd. Na JizdSrnd Ostrava c. i. 172/ I 69 str.2 nictrst rzhdnutivydfvanych pii spr6v6 dani (dfivdj5i pr6vni iprava daiv6h iizeni tent pjem neznala a pdminlcy nictnsti rzhdnuti byly tlik dvzvsny prhvniterii a judikaturu), uv6df v dst. 2 pism. a) jak dtvd nictnsti vdcnu nepiislu5nst spr6vce dan6, piipadnd mistni nepiislu5nst prt zprisbuje puze nez6knnst rzhdnuti,lcrer musi b;it pr6vnd relevantnim zprisbem narnitdna. StiZnst dle ust. $ 261 DR takvym prstiedkem neni, a Finandnimu ieditelswi v OstravE prt nezbyvh nez setrvat na svych diivdj5ich pr6vnich ninrech vyj6dienych uidi VaSi sbd prstiednictvim rzhdnuti, ppi. jinych riknt pii spr6vd danf. nnannineorelswf v Ostrav6 sl Ing. BietislaVSafrrdik, Ph.D. ieditel Piilha Pstupen i z Ntr () j. 56 I I 20 l -904 ze dne 3.l.2012

4 Finandni ieditelstvi v Ostravd, Na Jizd6rnd 3, Ostrava c. i. r72l r2-rs I 69 str.2 nictnst rzhdnutivydsvanych pii spr6vd dani (diivdj5i pr6vni iprava daiv6h iizeni tent pjem neznala a pdminky nictnsti rztrdnuti byly tlik dvzv6ny prhvniterii a judikaturu), uv6di v dst. 2 pfsm. a) jak drivd nicbrsti vdcnu nepiislu5nst spr6vce dand, piipadnh mistni nepiislu5nst prt zprisbuje puze nez6knnst rzhdnuti,lcterd musi byt pr6vnd relevantnfm zptsbem narnitfuna. StiZnst dle ust. $ 261 DR takvym prstiedkem neni, a Finandnimu ieditelsffi v Ostravd prt nezbyvh nez setrvat na svych difvdj5ich pr6vnich nfzrech vy'j6dienych vudi VaSi sbe prstiednictvim rzhdnuti, ppi. jinych riknri pii sprsvd danf. FtNANeNinrOrelswf v Ostravd il Ing. Bietisla-/Safhrdik, Ph.D. ieditel Piilha Pstupeni z Ntr E j. 56 I l -904 ze dne 3.l.2012

5 F,KaNKNzuLT " tt;,g, vlemv xuvu i giudv3,1499, Frydtant n. str. i ,1e RNDr. Ladislav lvtt\ita, CSc., MBA I. ndmdstek ministra financi V Praze dne 14. kvdtna 2012 C. i.; up- 3s 484/2012/904 VdZeny pane inzenyre, bdriel jsem Vdi dpis ze dne 29. biezna 2012, ve kterdm vyjadiujete nesuhlas svyiizenfm vdci, kdy zejmdna uvddfte, ie jste pielcvapen pstupem dbru,,interni sudit a inspekce ilstiednih rgdnu stdtn[ sprdul/", a ke svdmu pddnl jste piipjil kpii dpisu adresvandh iediteli dbru Interni audit a inspekce Ministerstva financl RNDr. Jiilmu Frantvi, kde svfij nesuhlas s pstupem tht dbruvyjadiujete, a ddle se mne tdiete, zda se zttin{m svyjddienim ieditele Finaninfh ieditelstv{ vostravd ze dne ]5. unra 2012 i.j / I I 69, herd j ste ke svdmu pifpisu rvndz piilzil. Vzhledem k tmu, ie dbr 56 - Internfh audit a inspekce Ministerstva financi v rganizaini struktule Ministerstva financf spadd pifm d fid{ci pravmci ministra financi, nejsem plfsluyny se k iinnsti tht dbru jakkliv vyjadivat. Ve vdci Vdmi pdand stiznsti, ktera byla druiena Ministerstvufinanc{ dne 16. listpadu 2011, a s jejlmi vflfzenfm Finaninim ieditelstvfm v Ostravd vyslvujete nesuhlas, byl pstupvdn v suladu s platnu prdvn{ ilpravu - ustanvenim S 261 dst. I zdk. i. 280/2009 Sb., daitvy idd, v platndm zndnf (ddle jen,,day'tv!,fdd"), a byla pstupena vdcnd a mistnd pi[sluyndmu sprdvci dand v suladu s ustanvenim $ 75 dafivdh iddu. O pstupenf tdt stfinstijste byl prknzatelnd injbrm.vdn v suladu s ustanvenfm $ 75 dafivdh fddu piipisem Ministerstva financl i.j. 56t/10224]/ ze dne 3. iecina 2A12. Ydi dpis ze dne 29. blezna 2Ui2, kteri'm jste se na mne brdtil, byl nutn mim jind psudit dle jeh bsahu v suladu s ustanvenim $ 70 dst. 2 dafivdh iddu, jak Zddst prietienf zpfisbu vyffzeni vy1e uvedend stlinsti, a jak takvy byl takd v suladu s ustanvbn{m $ 75 dqfivdh lddu a ustanvenim $ 261 dst. 6 dafiv,lh iddu, pstupen Generdlnfmu finanin{mu ieditelstvi z dfivdu vdcnd pifsluinsti. T{mt Vds jeh pstupeni v suladu s ustanvenim $ 75 daftvdh iddu uvddmuji. Ministerstv financ[ nemd dle dafivdh fddu ve Vdmi pdand stiinsti iddnu kmpetenci vdc vyfizvat, ii prietivat jalqtm zpilsbem byla vyifzena, prtie stlinst, jak Vdm byl jii dfive sddlen, je nutn pdat sprdvci dand, prti ndmui smdiuje (ustanvenf S 261 dst. I dafivdh fddu), ci byl v dandm piipadd Finanin{ ieditelsni v Ostravd,

6 a mdte-li za t, ze nebyla lddnd vyffzena, rnfizete pzddat neibl{ie nadifzendh sprdvce dand, aby prietiil zpfrsb irith vyizin{ (s 261 dst. 6 dafivdh fddu), cz ie v dandm piipadd GinZrdtn{ fininini ri&tetsni. Tmut vdcnd plisluindmu sprdvci dsnd, iak ie vyie uveden, byla take vdc pstupena kvyr[zeni' S pzdravem VdZen! pan Ing. Vdclav Khyn Nerudva Fridlant nad Ostravici

7 J *a tl - ll () IE E A ' *,() \O>C)'(J F] E E=X <>c' \ \ (\a!a c! -l (t,4 <J+:r ('\. L L/, ='H f ${- > \. ct r < 6 c ' F ) <tt(j < s t s a J - c q,.> (! a <><> E Cde L a e ' L ( \ a a. \ l l F < a -..- d a H Ct! {t.. a s qe ' lvl rrt ) ;'i F (\i C),8.E E. :::: -il-: F *Pi i3 il31 Ez k #lie* (-\ r n, I Zu- \-t: I \(r.': tu, l'.f 6 a ::<t ::<? V..= 6 : : t c : : : Y = ::* B,, ' l X 6 : : : : 'P : : : > :ru 'd :::: 6 $ $ ss E! $ $,\) \.$ s \ s s \ l $ l 6 l 9 c E r (J.ra a.6' tj J!. -(> - G {N Ea >() - : c s > c! g TL P E E s cn L T.) qt. ' \ ct -a $r v l ;6 ld H E t c E L g 6 3Y Ministerstv financf er RNDr. Ladislav Mindic, CSc., MBA l n6mdstek ministra financf Letensk Praha I Frvdlant nad Ostravici V6c : Vyjridieni k dpisu i.j. ItfF -SS 484/Z0tZt904 Yfieny pane 1. n6mdstku ministra financi, prtze se mi jiz zlepsil mrij dluhdbd nepiiznivy zdravtni stav, jsem jiz schpen, byt' s dstupem reagvat na VriS dpis ze dne dj. MF Nehdl6m nijak plemizvat s bsahem Va5eh uveden6h dpisu, prtze mi t ani nepiislu5i. Vy jak prvni nfmistek ministra financi, ministra Vkidy ir, kterf m6 v prgramvr6m prhlf5eni zaktven t, Le je ridajnu vlddu rzpitv6 dpv6dnsti a prtikrupini mi sdiluje t, Ze md zn6menf a upzrn nf pru5viini z6knri, nerespektv6ni pravmcnych izsudkfi sudri (Ceskd republiky. nikliv ngjak6 Africk6 zemd) a priivnfh i6du ir, dluhdbd trvajici krupci u pracvnikri Ministerstva financf CR a v jeh prisbnsti v daive sprrivd a krupci v ni pd kterdh piim spadajf piislu5ne rg6ny st6tni spr6vy, mi sddlujete t ie jejich ie5eni ve VaSi kmpetenci a pravmci neni, ie se jim nebudete ani nemrizete zabyvat? Prd jste tedy prvnim n6mlstkem a kh vlastne iidite, za jal<y qikn st6tni spr6ly a qikn st6ni mci ve stdini sprivd za penize dariuich pplatnikri zdpvid6te? Nemdla by byt tedy vase funkce zrusena? - Kd se tedy m6 krupci t nezhknnstmi, pru5v6nfm z6knfi v prisbnsti Ministerstva financf CR pii qiknu st6tni mci (kteru dle dl. 2 dst. 3 Ustaly ir lze vyknivat jen v piipadech, v mezich a zptisby, kterd stanvi zhkn), kdyz se ji dmit6 zabyvat 1. nrimdstek ministra financf.'xen svfm dpisem misdelujetet,le krupce na Ministe":11.finTciin je tak etablvani a zakieninf (pitze v mdm piipadd trv6 prkazateln6 jiz d rku 1992), Le zcela vkidri jiz i vedeni Ministerstva financi dr a Le ie neie5iteln6 v prisbnsti tht ministerstva? Neb ji dknce svym pstupem a vyj6dienim kryjete, aby V6s snad nedej BZe, tat existujici krupce n6hdu neznidila? T mi sdelujete Vy, ktery jak prvni ndmdstek mdte nejen exekutivnf pravmci, ale suiasni i z th plynuci dpv6dnst? Jste si tak jist tim, i.e sve jedn6ni a pstup bh6jite pied pifslu5nymi rg6ny? Nebyl by vhdnd prtjiz rezignvat na svji funkci a dejit secti,nez pzddji sstudu, -- piipadnd_bvinel4n a trestem? S pzdravem Ing.V6clav Khyn Drudviini: Nerudva 1499, 7391i Fnidlant nad Ostraici

8 EKINKINIILT -ttta,vawav xttvx 1 Nerudva 1499, Fqidlant n. Ostr. i 0$ RNDr. Ladislav twtnetc, CSc', MBA L ndmdstek ministra financ{ V Praze dne 3- srpna 2012 C. i.: ur /2012/904 PID: MFCR2XFTW Vdien! pane inienyre, bdrzel is;em VdS dpis ze dne 22. iervna 2012' ve kterdm mne iednak infrmuiete svdm dluhdbd nepiiznivdm zdravinim stavu a jednak shdnd se svu argumentaci z pfedell krespndeice mi piipmin-dte, ie jsem ndmdstkem ilena vlddy' kterd md vprgramvdm prhldsen{,kturn, ie je uidd,-rzpitvd dpvddnsti a vlddu prtikrupini. V tdt suvislsti vyslvuieti ildi. na! t{m, Ze leseni prbl1mfi krupce u pracvnikit Uinirtrrri inrri nriesr* pff. id sbnd.a vyslvuiete pdezfeni' ie krupci a trestnu iinnst snqd i lvyii. Ddte ufl,'u1itt dtaz, kd se teily na Ministerstvu financi krupci zabiud. Tak, jak jsem vdm jiz sddlil ve sv6m dpisu ze dne 14' kvdtna 2012' jsem nucen znvu zpakvat, ie plipady pdezfe-ni z kruptinihi i,d'an se ve struhufe Ministerstva financi zablud dbr 56 _ Iitirni audit a inspelkce, a tin v rganizain{ stiukture Ministerstva financ[ spadd pi{m d ridici prav,mci. *rirri financ[.-neisem pfistusn!' se k iinnsti tht dbru jakkliv vyi-adfiat, ule pkud v{m, tal se Vdmi zndminymi skuteinstmi tent dbr pdtvnd zabyval. irti"a tak vi vdci Vdmi pdan'! slizn9sti, herd byla druiena Ministerstvu Jinanci cine i6. t*;p&tu 20i1, a siejimi','y{izsnin,fiininlm leditelstvim v Ostravd iste vyslvil nesuhlas, byl pstupu-yni, rildi s platnu prdvni ilpravu - ustanven{m s 261 dst. I zdkna a. ztitzg sb., dafivi'fdd, v platndm2ndni (ddte jen a 'sprduci "dafiui'fdd")' byla pstupena vdcnd a m{stnd piitilna*a dand v sulaldu s ustanvenim $ 75 daltvdh lddu-. pstupeyi til stiinsti itti Wt prkazatelnd infrmvdn v suladu s ustanven{m g 75 dafivdh lddu plipisem Ministers^na financi ii' 56/ / '4 ze dne 3. ledna vdi dpis,e di, 29. biezna 2012, kterivn iste s9 na mne brdtil, byl nutn mim jin psudit dle jeh bsahu v suladu s ustanvenlm f 70 dst' 2 dafiv''h lddu jak zddst prietien{ zpfrs;bu vyfizen{ v!'fle uveden stiinsti, a prt byl takd v suladu s ustanvenim $ 75 dafivdh fidu a ustanven{m $ 261' dst' 6, dafivdh iddu pstupen Generdlnimu" finanin{mu leditelstvi z dtivdu vdcnd pffsluynsti' O tmt 'pstipeni jste byl v suladu s ustanvenim $ 75 dsfivdh iddu uvddmdn'

9 Pkud jste i ples v1echny u!'ie -uvedend y"p' uiindn vsuladu 'dfislednd se zdknn!,mi ustanveiini a dalsimi prdnnimt nrmami Aesk'e republile, plesvddien tm' ie dil *e krupinimu iedndni, nrriiri n i Vdm dpruiii' abyste se piim brdtil na rgdny iinnd u t rrtni*"rizeni. Budte uirnan, ie nemdm sebemenii zdiem na bytiiakekliv prtiprdvnf efnnsti, iiak tal<e nr*hu" pf,lqaivat..svd kmpetence a sbnd se zablvat vdcmi, kterd dle zdknn!,ch a pdzdknni,rlh nrr* patii d kipetence jini'ch rgdnfr' Zdvdrem dvlte, abych Vdm ppldl brzkd uzdraveni a vyslvil plitvdnl nad tim' Ze Vdm nemhu pdat piiznivdisl zprdvu' S pzdrwem Vdien!,Pan Ing. Vdclav KhYn Nerudva l Fr!'dlant nad Ostrwici

10 Ministerstv financi ir RNDr. Ladislav Mindic. CSc.. MBA 1. n6mdstek ministra financi Letensk Praha L Fqidlant nad Ostravici VEc : Vyjddieni k dpisu ii. MF /20L21904 YhLeny pane 1. n6mdstku ministra financi, bdrzel jsem V65 dpis ze dne , kterym jste reagval na m6 r,1'j6dieni ze dne k dpisu dj. MF , datvan6h dne 14' K VaSemu sddleni v dpise ze dne pakvand uv6dim puze t, Le dpsud zastfxdte exekutivni funkci 1 n6mestka ministra financi, k tmu s piistu5ejicimi pravmcemi a nedilnu dpv[dnsti, ministru financi VlSdy ieskd republiky, kter6 v Prgramv6m prhldseni Vl6dy CR veiejnd tvrdi, Le je vlsdu ridajnd prtikrupdni a rzpdtv6 dpvddnsti. Plni tak Ministerstv financi CR uvedend prgramvd prhl6seni Vkidy CR? Neb je snad tak6 tt Prgramv6 prhlfbenf Vl6dy dn p. vedenf Ministerstv financi ir cdre* a kusem taletnih pupir, jak je pr ne jit 13 let platnf prfvni f6d ir a zikny v nem zaktven6, stejnd jak prun-"6 rzsudky sudri, ve kteqfch ministerstv a jeh rgiiny neuspel a neuspdly, byl a byly prazenu stranu spru? Vy jak 1. n6mdstek ministra financi ridajn6 vl6dy prtikrupdni a rzpdtvd dpvddnsti pakvan6 tvrdite t. Ze V6m jak 1. ndmdstku ministra financi zndmend a dluhdbd krupce na Ministerstvu financi ir u u jemu pdiizenych daivfch rg6nech, stejnd jak nezfknnsti a zcela v[dm6 prusvini ziknri a prdvnih i6du Cesk6 republiky pr majetkvy prsp6ch sb piim se pdilejicich na krupci v prisbnsti Ministerstvem financi CR, Vrim nepiislu5i ie5it. Pt6m se tedy pakvand. kmu tedy piislusi ie5it krupci a pru5vini v prisbnsti Ministerstva financi dn, tyz ne vedeni ministerstva? prdvnih i6du dr Zdapiislu5ne rginy stdtni sprsvy, ktmu zmcndn6 zitkny, budu suhlasit a sdilet YfA nbzr na t, Ze nemrilete z nemusite zndmenf krupci a pru5vrini privnih i6du en lat l. nim6stek ministra financi v ptsbnsti Ministerstva financi CR ie5it, ale mrizete uveden6 kyit svji neiinnsti a alibismem, akhic ias. J6 jil, dekim vice nei.l8let, takze pdk6m, dziji-li se th. Zatimm6te das, kte4f V6m utik6 d dby, nez se prk6ze VaSe pru5eni z6knri a pr6vnih iridu CR, nez se prkfile pru$eni VaSich pravmci a zneuliti pravmci riiedni sby. D td dby si mfizete je5td zachvat svji dest, svddmi a pv6st. KdyZ mhl byit bvindn pslanec MUDI. D. Rath, prd Vy a jin6 sby by nemhly byt rvndz bvindny, stih6ny a dsuzeny za pru5eni z6knri a pr6vnih i6du ir. N"Ulste si jist, Le je mln bdana stihat puze pr irdajnli fplatek a nic jin6h, Ze chapadla krupdnfkri z Ministerstva financi ir pierstly al d stsnich zastupitelstvi a Plicic-l3B l Pilznbv/'^ +^ bych se tmu ani nedivil. S pzdravem Drudv6ni : Nerudva 1499, Frydlant nad Ostravici Ing. VadailR-6t;-

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

:;i;1,r' *";*,ffi"*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o.

:;i;1,r' *;*,ffi*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o. -lqilr ry Gil F-F5 i SI evrpr ffijt; irm-,,r*i. :;i;1,r' *";*,ffi"*0 IVSTICF DO ROZVOJ VZDLAVAf esfvnl Raneldi SxtuizaJZDY, s.r.. Srbskd 53 61200 rn e- m ai I : inf@sk In i za-i ezdv.z www- skl n i zaj

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Nivrh zadini zmdny i. I. rizemniho pl6nu obce Jimramov Zastupiteld spolednd s pozviinkou obdrzeli

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9. C.j. VPSA-305/EU-2015/OVZI Praha, 30. bfezna 2015 Pocet listu: 5 Pfilohy: 7/>4^ n

Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9. C.j. VPSA-305/EU-2015/OVZI Praha, 30. bfezna 2015 Pocet listu: 5 Pfilohy: 7/>4^ n DY90P00054A4 Vyssi plicejni skla Ministerstva vnitra v Praze Pd Tabrem 102/5 190 24 Praha 9 C.j. VPSA-05/EU-2015/VZI Praha, 0. bfezna 2015 Pcet listu: 5 Pfilhy: 7/>4^ n ZPRAVA PSUZENI A HDNCENI NABIDEK

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

cesr(ar Y'O SPORITELl{A evidenčníčís (pr interní ptiebu ČeskéspÍitj ny, a's'l. Sm uva 039617 4479 věru č. 10559/í 4lLcD firma: síd : tč: česká spiitelna, a.s. bchdní Praha 4, brachtva 1929162, PsČ 14 45244782

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

MICHAEL - občasník farnosti Staré Město - č.30/vánoce

MICHAEL - občasník farnosti Staré Město - č.30/vánoce MICHAEL - bčasník farnsti Staré Měst - č.30/vánce 2004 Bží Narzení: Bůh vybral právě tu nc před dvěma tisíci lety, aby se uskutečnil Jeh Betlémské mystérium. Pr nás a pr naši spásu. Lucian Pavartti, známý

Více

ROZHOVOR - STANISLAV BERNARD

ROZHOVOR - STANISLAV BERNARD FORBES V domeiku za z6vorou, p6t minut od nam6sti v Humpolci, panuje po obdde klid a pohoda. Sekret6ika iik6 56fovi Stando a Standa ve sv6 mal6 kanceliii, vyzdoben6 plakatem NewYorku, trofeiemi z nejrizn

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Komunikační dovednosti, práce s veřejností I Strategické plánování a řízení II

LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Komunikační dovednosti, práce s veřejností I Strategické plánování a řízení II LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Kmunikační dvednsti, práce s veřejnstí I Strategické plánvání a řízení II Míst knání: Ústí nad Labem Termín: 10. 13. července 2007 Hlavní témata Letní škly NSZM 2007: Celstátní seminář:

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

Pfedmet cinnosti: hostinske a ubytovaci sluzby, narup zbozi za ucelem dalsiho prodeje Smenarenska cinnost, provoz sportovnich zafizeni

Pfedmet cinnosti: hostinske a ubytovaci sluzby, narup zbozi za ucelem dalsiho prodeje Smenarenska cinnost, provoz sportovnich zafizeni 2006 W ATIMEX a.s. WATIMEX a.s. Zapis d bchdnih rejstfiku: Ml!stsk}' sud v Praze, dd.b, vlzka 9055 Malstranska 344, Senhraby PSC 25166 akciva splecnst (d 15.12.2003) Pfedmet cinnsti: hstinske a ubytvaci

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu

vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu piskova 830/2s, r43 12 praha 4 - mooi.llvy oononyisllvny PrcoyistE: Husmnnov 3014, Prh 4 - Modlnv Zn: OYY/1619/20121M2 Vyiizuje: L Meznikovii, tel.24 44 00 116

Více