VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

2

3 OBSAH CONTENT 2 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 6 Vize společnosti / Vision 7 Profil společnosti / Company Profile 8 Naše poslání / Mission 10 Sdílené hodnoty společnosti / The Company s Values 13 Strategie společnosti / Company Strategy 14 Úvodní slovo předsedy představenstva / Chairman s Statement 16 Informace pro akcionáře / Shareholder Information 17 Vztahy s akcionáři / Relations with Shareholders 19 Valné hromady ČEPS, a.s. / General Meetings 20 Vývoj právního prostředí elektroenergetiky / Changes to Relevant Czech Legislation 22 Orgány společnosti a její management / Company Boards and Senior Management 30 Významné události roku 2009 / Highlights of the Year 34 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku / Business and Financial Activities 64 Výsledky hospodaření za rok 2009 / Financial Results for Očekávaný vývoj v roce 2010 / Projected Development in Zpráva dozorčí rady / Supervisory Board Report 74 Organizační schéma ČEPS, a.s. / The Company s Organisational Chart 75 Organizační schéma Ministerstva průmyslu a obchodu ČR / Organisational Chart of the Ministry of Industry and Trade 76 Důležité události po účetní závěrce / Important Post-balance Sheet Events Finanční část / Financial Part 78 Výrok nezávislého auditora / Independent Auditor s Report 82 Rozvaha k 31. prosinci 2009 / Balance Sheet as at 31 December Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2009 / Profit and Loss Statement as at 31 December Přehled o peněžních tocích / Cash Flow Statement 90 Příloha účetní závěrky / Financial Statements for the Year Ended 31 December Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami / Related Parties Report 118 Rejstřík pojmů a zkratek / Glossary 120 Odpovědnost za výroční zprávu / Responsibility for the Correctness of the Annual Report 122 Identifikační a kontaktní údaje / Identification Data and Directory 1

4 FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE Základní finanční ukazatele m. j Výnosy celkem mil. Kč , , , , ,0 Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb mil. Kč , , , , ,4 Náklady celkem před zdaněním mil. Kč , , , , ,8 Výkonová spotřeba mil. Kč , , , , ,9 Zisk před zdaněním mil. Kč 968, , , , ,3 Daň z příjmů mil. Kč 191,1 387,8 40,4 839,8 848,3 Zisk po zdanění mil. Kč 777, , , , ,0 Bilanční suma mil. Kč , , , , ,2 Dlouhodobý majetek mil. Kč , , , , ,3 Oběžná aktiva mil. Kč 1 865, , , , ,8 Vlastní kapitál mil. Kč , , , , ,0 Základní kapitál (zapsaný v obchodním rejstříku) mil. Kč , , , , ,7 Přidaná hodnota mil. Kč 3 295, , , , ,8 Investiční výdaje (bez finančních investic) mil. Kč 2 146, , , , ,8 Odpisy mil. Kč 1 835, , , , ,5 EPS (čistý zisk na akcii) Kč 4,36 7,77 10,68 14,89 13,75 ROE (rentabilita vlastního kapitálu netto) % 5,34 8,92 11,92 17,36 14,91 ROA (rentabilita celkových aktiv netto) % 3,86 7,10 9,64 13,86 11,36 Krátkodobý finanční majetek k mil. Kč 1 177,3 551, ,9 993, ,6 Zisk před zdaněním na zaměstnance tis. Kč 2 013, , , , ,5 Produktivita práce (z přid. hodnoty) na zaměst. a měsíc tis. Kč 570,7 731,4 760, , ,2 Fyzický počet zaměstnanců k osoby

5 KEY OPERATING AND FINANCIAL INDICATORS Financial Indicators Unit Total revenues CZK m 14, , , , ,975.0 Revenues from own products and services CZK m 14, , , , ,621.4 Total expenses before tax CZK m 13, , , , ,671.8 Production consumption CZK m 10, , , , ,182.9 Profit before tax CZK m , , , ,303.3 Income tax CZK m Profit after tax CZK m , , , ,455.0 Balance sheet total CZK m 20, , , , ,617.2 Long-term assets CZK m 18, , , , ,426.3 Current assets CZK m 1, , , , ,172.8 Equity CZK m 14, , , , ,462.0 Registered capital (as recorded CZK m 10, , , , ,034.7 in the Commercial Register) Added value CZK m 3, , , , ,445.8 Investment expenditure (not incl. financial investment) CZK m 2, , , , ,462.8 Depreciation CZK m 1, , , , ,835.5 EPS (earnings per share, net) CZK ROE (return on equity, net) % ROA (return on assets, net) % Short-term financial assets as at 31 Dec. CZK m 1, , ,687.6 Profit before tax per employee CZK t 2, , , , ,811.5 Productivity of labour (from added value) CZK t , ,073.2 per employee per month Number of employees as at 31 Dec. employee /3

6 Technicko-obchodní ukazatele m. j Množství elektřiny přenesené PS na výstupu GWh (vč. systém. tranzitu) Přenesená elektřina bez syst. tranzitu / 1 zaměst. GWh 125,6 131,8 138,6 138,3 139,3 Ztráty v PS GWh % měrných ztrát (ztráty/energie na vstupu do PS) % 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3 Dodržení regulace f a P dle kritérií UCTE: a) elektrická práce % 98,50 98,46 98,96 98,29 98,79 b) elektrický výkon % 97,13 97,32 96,99 96,42 96,64 Celkový instalovaný výkon transformátorů MVA Délka tras vedení v provozu celkem km z toho: Délka tras vedení 400 kv km Délka tras vedení 220 kv km Délka tras vedení 110 kv km Délka jednotlivých vedení v provozu celkem km z toho: Délka vedení 400 kv km Délka vedení 220 kv km Délka vedení 110 kv km Transformátory 400/220 kv ks Transformátory 400/110 kv ks Transformátory 220/110 kv ks Rozvodny 420 kv ks Rozvodny 245 kv ks Rozvodny 123 kv ks

7 Technical and commercial indicators Unit Amount of electricity transferred across GWh 58,480 57,984 63,230 61,216 61,379 the transmission system (including transits ) Amount of electricity transferred excluding transits, GWh per employee Transmission losses GWh Percentage of specific losses % (losses/energy at the transmission system entry) P/f control according to UCTE criteria a) Electric energy % b) Electric power % Average installed transformer capacity MVA 18,630 18,580 18,110 17,640 17,640 Route km of power lines in total km 4,406 4,406 4,395 4,394 4,396 of which: Route km of 400kV lines km 2,979 2,979 2,968 2,900 2,900 Route km of 220kV lines km 1,371 1,371 1,371 1,438 1,440 Route km of 110kV lines km Length of power lines in total km 5,483 5,483 5,439 5,434 5,388 of which: Length of 400kV power lines km 3,479 3,479 3,436 3,420 3,383 Length of 220kV power lines km 1,910 1,910 1,909 1,920 1,912 Length of 110kV power lines km /220kV transformers No /110kV transformers No /110kV transformers No kV substations No kV substations No kV substations No /5

8 VIZE SPOLEČNOSTI VISION ČEPS, a.s., chce být trvale prosperující a respektovanou společností, aktivní v rámci evropského trhu s elektřinou. ČEPS aims to be a sustainably prosperous and highly respected company which plays an active role in the European electricity market. MULTIFUNKČNÍ IZOLÁTOR DÓZA, VÁZA, MISKA / DESIGN ŠTĚPÁN KUKLÍK Zastoupení ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze Hvězda 3D reklamy místo v kategorii Reklamní předmět 3. milénia MULTIFUNCTIONAL INSULATOR A BOX, VASE OR BOWL / DESIGNED BY ŠTĚPÁN KUKLÍK Part of the Museum of Decorative Arts in Prague collection 3D Promotion Star 2008 contest 1st place in the Promotional Item for the 3rd Millennium category

9 PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ČEPS, a.s., je provozovatelem přenosové soustavy v České republice na základě výlučné licence na přenos (zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen energetický zákon). ČEPS, a.s., poskytuje přenosové a systémové služby, dispečersky řídí zařízení přenosové soustavy a systémové zdroje (elektrárny poskytující podpůrné služby pro zajištění systémových služeb) na území ČR. Prostřednictvím přeshraničních vedení zajišťuje propojení s elektrizačními soustavami sousedních zemí a organizuje aukce na rezervaci přenosových kapacit pro obchodování s elektřinou. Společnost v souladu s udělenými živnostenskými oprávněními podniká také v dalších oborech. Podrobnější popis předmětu podnikání je uveden ve stanovách společnosti. ČEPS, the holder of an electricity transmission licence, is the sole Czech Transmission System Operator (according to the Energy Act, No. 458/2000, as amended) and is responsible for the provision of transmission and system services, the operation of transmission system facilities and the dispatch of system resources (power plants providing ancillary services required for the provision of system services) within the Czech Republic. The Company is also responsible for the interconnected operation of the Czech power system with those of neighbouring countries and organises auctions for the allocation of available transfer capacity on interconnectors required for electricity trading. The Company conducts other licensed business details of which can be found in the Company s Articles of Incorporation. 6/7

10 NAŠE POSLÁNÍ MISSION Posláním ČEPS, a.s., je zajišťovat spolehlivý provoz a rozvoj přenosové soustavy (PS), mezinárodní spolupráci v rámci propojených soustav a poskytovat uživatelům přenosové soustavy přenos elektřiny, systémové služby a nediskriminační přístup k přenosové soustavě za konkurenceschopné ceny. ČEPS s mission is to ensure the reliable operation and further development of the Czech transmission system, facilitate international cooperation with regard to interconnected networks and provide transmission system users with electricity transfer, system services and non-discriminatory access to the transmission system at competitive prices. Poslání vyplývá z energetického zákona a z dalších národních a evropských legislativních norem. Uživateli přenosové soustavy ČEPS, a.s., jsou všichni účastníci trhu s elektřinou, kteří přímo na základě smlouvy (zákazník) nebo nepřímo (koneční spotřebitelé prostřednictvím distribučních soustav) využívají přenosové a/nebo systémové služby, přičemž: - přenosové služby představují činnosti zajišťující pro zákazníky dopravu a tranzit elektřiny v požadovaném množství a kvalitě, - systémové služby zahrnují činnosti zajišťující kvalitu a spolehlivost dodávky elektřiny na úrovni přenosové soustavy a plnění závazků a podmínek pro mezinárodní propojení elektrizační soustavy ČR se synchronní zónou kontinentální Evropy. Jedním z klíčových podnikatelských imperativů ČEPS, a.s., je poskytovat nediskriminační přístup k přenosové soustavě všem jejím uživatelům. Tím, že poskytuje shodné podmínky pro přístup ke službám přenosové soustavy všem účastníkům trhu s elektřinou, přispívá ČEPS, a.s., v rámci své působnosti k rozvoji a fungování trhu s elektřinou v ČR a v synchronní zóně kontinentální Evropy. Navíc společnost jasně deklaruje, že ceny za její služby budou konkurenceschopné. Pojem konkurenceschopnost v sobě odráží dvě propojené a vzájemně se doplňující dimenze: The Company s mission is based on the Energy Act and other national and EU legislation. Transmission system users are those electricity market players who are either directly (contracted customers) or indirectly (end-users via distribution systems) involved in the utilisation of transmission and/or system services. - transmission services are those activities which ensure electricity transfer and transit for customers in the required amounts and quality; - system services comprise activities which ensure the necessary quality and reliability of electricity supply at the transmission system level and the fulfilment of commitments and conditions for the interconnection of the Czech power system with the Continental European synchronous zone. The provision of non-discriminatory access to the transmission system for all its users forms one of ČEPS s key business priorities. By offering equal conditions for access to transmission system services to all electricity market players, ČEPS makes an important contribution towards the development and efficient functioning of the wider electricity market both in the Czech Republic and the Continental European synchronous zone. Moreover, the Company has stated clearly that it will provide its services at competitive prices. The concept of competitiveness comprises two interconnected and complementary aspects: - ČEPS, a.s., se zavazuje k tomu, že řízení rozvoje, obnovy, údržby a provozu přenosové soustavy bude provádět v souladu s uznávanými standardy při oprávněných a efektivně vynakládaných nákladech. - Takto vynaložené náklady jsou obhajitelné i v rámci srovnání s ostatními relevantními evropskými provozovateli přenosových soustav. - ČEPS has the obligation to manage the development, upgrading, maintenance and operation of the Czech transmission system in compliance with acknowledged standards whilst ensuring the efficient and justifiable use of the limited financial resources available. - The costs involved in managing the transmission system are sustainable both in terms of the Czech environment and those of other relevant European transmission system operators (TSOs).

11 Bezpečnost a spolehlivost provozu je implicitně obsažena v poslání ČEPS, a.s., a je jednou z jejích základních úloh. S postupnou integrací jednotného evropského trhu s elektřinou a vytvářením tržních regionů je naplňování tohoto poslání stále těsněji provázáno s našimi partnerskými společnostmi - provozovateli přenosových soustav sousedních zemí. The safe and reliable operation of the Czech power system forms an implicit part of the Company s mission and is one of its basic responsibilities. With the gradual integration of the common EU electricity market and the creation of market regions, the fulfilment of the Company s mission is increasingly interwoven with our partner companies transmission system operators in neighbouring countries. 8/9

12 SDÍLENÉ HODNOTY SPOLEČNOSTI THE COMPANY S VALUES Při realizaci podnikatelské činnosti společnost vyžaduje, ochraňuje, rozvíjí a důsledně uplatňuje tyto společně sdílené hodnoty: - Odpovědnost vůči odvětví energetiky ČEPS, a.s., i nad rámec povinností určených energetickým zákonem postupuje s maximální efektivností. Její činnosti podporují dlouhodobé zájmy odvětví české elektroenergetiky a zajišťují rozvoj a ochranu přenosové soustavy. - Odpovědnost vůči partnerům v propojené synchronní zóně ČEPS, a.s., usiluje o efektivní a koordinovaný rozvoj vzájemně výhodných vztahů a důsledné plnění přijatých závazků vůči svým partnerům provozovatelům přenosových soustav v synchronně propojené zóně kontinentální Evropy. - Transparentní a nediskriminační přístup ČEPS, a.s., si je vědoma svého výlučného postavení na trhu s elektřinou, ale nikdy jej nezneužívá. V souladu s politikou transparentnosti a informační otevřenosti pravdivě a otevřeně informuje všechny partnery o obchodní a investiční politice, dosažených výsledcích a očekávaném vývoji. Všem účastníkům trhu s elektřinou zajišťuje shodné podmínky pro připojení k přenosové soustavě a pro přenos elektřiny. - Vysoká úroveň podnikatelské etiky ČEPS, a.s., při podnikání uplatňuje nejvyšší etické standardy. Zaměstnanci z vlastního přesvědčení dodržují principy dobrých mravů a Etický kodex ČEPS, a.s. - Společenská odpovědnost ČEPS, a.s., si je vědoma své společenské odpovědnosti. Pomáhá při řešení lokálních problémů a minimalizuje negativní dopady své činnosti na přírodu a krajinu. Respektuje platné normy a standardy, aktivně informuje okolní komunitu o svém environmentálním programu. Za základ ochrany životního prostředí pro další generace považuje prevenci založenou na vytváření systémových podmínek pro bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy ČR. The Company insists upon, safeguards, continues to develop and consistently applies the following values in its business dealings. These values are shared by all the Company s employees: - Responsibility towards the power sector ČEPS endeavours to conduct its business at the maximum possible level of efficiency, meeting its various responsibilities to the full and often to an extent beyond the rigorous demands posed by the Energy Act. The Company traditionally supports the long-term interests of the Czech power sector and ensures the further development and protection of the Czech transmission system. - Responsibility towards its partners in the synchronous zone ČEPS aims to further develop mutually beneficial partner relationships and to consistently fulfil its commitments towards its partners TSOs within the Continental European synchronous zone. - Transparent and non-discriminatory approach ČEPS is aware of its unique position in the electricity market; however, it strives never to misuse its position. In accordance with its policy of transparency and information accessibility, the Company is committed to informing all its partners fairly and openly of its business and investment strategy, achievements and future development. ČEPS offers equal conditions for access to the transmission system and for electricity transfer to all electricity market players. - High standard of business ethics ČEPS conducts its business in adherence to the highest possible ethical standards. Its employees fully respect both the principles of good business practice and the Company s Code of Ethics. - Social responsibility ČEPS, aware of its social responsibilities, assists in solving various local problems as they occur and works hard to minimise any adverse impact on the environment. The Company upholds the relevant standards and actively provides local communities with information on its environmental programme. Prevention based on the creation of system conditions for the safe and reliable operation of the Czech transmission system is considered the best basis for preserving the environment for the enjoyment of future generations.

13 - Progresivnost K novým výzvám přistupuje ČEPS, a.s., inovativním a kreativním způsobem. Aplikuje moderní, avšak ověřené metody a nástroje k jejich řešení. - Progressiveness ČEPS approaches new challenges in an innovative and creative way. The Company applies modern yet proven methods and tools to meet such challenges. - Spoluodpovědnost za prosperitu společnosti Každý zaměstnanec rozumí poslání, vizi a strategii společnosti, které jsou propojeny se strategickými úkoly sekcí a s jeho osobními strategickými úkoly. Je si vědom spoluodpovědnosti za hospodářské výsledky celé společnosti. - Sharing responsibility for the Company s prosperity All the Company s employees understand its mission, vision and strategy, which are consistent both with the objectives of the various departments within the Company and the personal targets set for each employee, and are aware of their shared responsibility for the Company s successful business performance. 10/11

14 MULTIFUNKČNÍ IZOLÁTOR DÓZA, VÁZA, MISKA / DESIGN ŠTĚPÁN KUKLÍK Zastoupení ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze Hvězda 3D reklamy místo v kategorii Reklamní předmět 3. milénia MULTIFUNCTIONAL INSULATOR A BOX, VASE OR BOWL / DESIGNED BY ŠTĚPÁN KUKLÍK Part of the Museum of Decorative Arts in Prague collection 3D Promotion Star 2008 contest 1st place in the Promotional Item for the 3rd Millennium category

15 STRATEGIE SPOLEČNOSTI COMPANY STRATEGY Základními pilíři strategie ČEPS, a.s., jsou poslání, vize, sdílené hodnoty a podnikatelská představa pro jednotlivé oblasti činností, které jsou uvedeny v Koncepci podnikatelské činnosti ČEPS, a.s., na období Strategie společnosti ČEPS, a.s, zajišťuje její harmonizovaný a všestranný rozvoj tím, že vedle finančního hlediska klade důraz také na spokojenost zákazníků, výkonnost a efektivnost vnitřních procesů a na rozvoj klíčových způsobilostí zaměstnanců i společnosti jako celku. Strategické záměry společnosti jsou vyjádřeny prostřednictvím následujících strategických témat: - finanční očekávání vlastníků/akcionářů, - spokojenost zákazníků, - výkonnost a efektivnost vnitřních procesů, - rozvoj klíčových způsobilostí zaměstnanců a společnosti jako celku (učení a růst). Strategie společnosti zahrnuje všechny činnosti společnosti, prioritními oblastmi z hlediska dlouhodobého rozvoje společnosti jsou: - Bezpečnost a spolehlivost provozu přenosové soustavy. - Připravenost přenosové soustavy na rozvoj trhu s elektřinou. - Spolupráce s rozhodujícími partnery v ČR a v EU. - Vůdčí pozice při rozvoji mezinárodního trhu s elektřinou. The basic pillars of ČEPS s company strategy consist of its mission, vision, shared values and business concept applied to each individual element of the Business Development Plan for ČEPS s strategy provides for both the harmonised and comprehensive development of the Company by placing special emphasis not only upon financial good practice but also upon the satisfaction of its customers, the performance and efficiency of its internal processes and the further development of both its staff s key abilities and skills as well as the Company as a whole. All the Company s strategic projects involve the following key objectives: - meeting owners /shareholders financial expectations; - customer satisfaction; - maximisation of the performance and efficiency of internal processes; and - further development of the staff s key abilities and skills and those of the Company as a whole. Company strategy comprises all ČEPS s activities; priority areas for the long-term development of the Company are as follows: - maintaining the safety and reliability of transmission system operation; - ensuring transmission system preparedness for future electricity market development; - close cooperation with key strategic partners in the Czech Republic; and - furthering the Company s leading position in international electricity market development. 12/13

16 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA CHAIRMAN S STATEMENT Uplynul rok plný událostí a to je příležitost ke krátkému ohlédnutí. Jeho začátek byl ve znamení nových projektů a vizí společnosti ČEPS. V květnu došlo k významné změně, generální ředitel ČEPS Vladimír Tošovský se stal ministrem průmyslu a obchodu. V červenci definitivně nahradila asociace provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E, jejímž členem je i naše společnost, dosavadní asociace UCTE a ETSO. V srpnu proběhly oslavy desetiletého výročí vzniku společnosti ČEPS. V září se změnilo složení našich akcionářů, čímž byl naplněn požadavek Evropské komise na vlastnické oddělení pro případ, kdy stát vlastní provozovatele přenosové soustavy a zároveň má podíly v podniku vykonávajícím funkci výroby nebo dodávek elektřiny. Od září byl úspěšně propojen krátkodobý český a slovenský trh s elektřinou. Na konci září potrápil dispečery výpadek dodávky elektřiny v rozvodně Chodov, na konci listopadu to již tradičně byly přetoky elektřiny z větrných elektráren na severu Německa. V průběhu roku společnost pocítila dopady celosvětové ekonomické i finanční krize na českou ekonomiku, což se projevilo nižšími výnosy, zejména za systémové služby a za použití sítí. Celá společnost si uvědomila, že nelze jen pasivně čekat na další vývoj situace a přijala řadu opatření pro eliminaci výpadku výnosů. Je zde na místě poděkovat všem zaměstnancům za odpovědný přístup ke snížení nákladů a přijetí takových opatření, díky kterým se i navzdory krizi podařilo splnit plánované úkoly společnosti. Last year was an eventful one in many ways and my contribution here presents me with an opportunity to look back at some of the more interesting developments. A number of new projects were launched and new concepts introduced by the Company at the beginning of the year. In May, there was a significant change in terms of the management makeup when Mr Vladimír Tošovský, ČEPS s CEO, was appointed Minister of Industry and Trade. In July, the UCTE and ETSO associations were replaced by one umbrella organisation ENTSO-E, the association of transmission system operators of which our Company is an active member. In August, ČEPS celebrated its tenth anniversary as an independent company. In September, the shareholder profile changed to meet a European Commission requirement concerning countries in which the State is the owner of the Transmission System Operator and, at the same time, has a stake in other companies which are involved in electricity generation or supply. In September, we witnessed the successful coupling of the Czech and Slovak day-ahead electricity markets. On a more sombre note, at the end of September, Company dispatchers had to deal with an outage at the Chodov substation and, at the end of November, and not for the first time, they skilfully dealt with an excess power flow situation created by wind power plants in northern Germany. The Company, like many others, was subject during the year to the impact of the global economic and financial crisis on the Czech economy which resulted in lower revenues, especially from system services and the use of the grid. The Company was quick to realise that it is not an option to simply passively await eventual improvements in the economic situation and therefore introduced a number of measures to reduce the negative impacts of the recession. I cannot praise our staff highly enough for their responsible approach to lowering costs and for so readily adopting the measures required so as to enable the Company to fulfil its objectives notwithstanding the crisis. As I have already mentioned, 2009 saw the Company celebrate its tenth anniversary as an independent concern. Over these exciting and often challenging ten years the Czech transmission system has managed to become one of the most advanced transmission systems in Europe. ČEPS provides its customers with a reliable electricity supply and is keen to further develop international cooperation. On the other hand, the current situation with respect to both the

17 Jak jsem se již zmínil, v roce 2009 oslavila naše společnost desetileté výročí svého vzniku. Za tu dobu se přenosová soustava České republiky přiřadila k nejvyspělejším v Evropě. ČEPS dokáže spolehlivě zajistit potřeby zákazníků a úspěšně rozvíjet mezinárodní spolupráci. Současná situace na domácím i mezinárodním trhu s elektřinou a v přenosových soustavách evropských zemí přináší ale řadu nových výzev. Nejdůležitějším úkolem pro následující období je rozvoj a obnova přenosové soustavy v souladu s požadavky na vyvedení nových zdrojů, připojení nových odběrů a posílení a úpravy sítě v souladu s potřebami evropského trhu s elektřinou. Celkové investice do rozvoje a obnovy přenosové soustavy budou přibližně čtyři miliardy ročně. Do roku 2022 naroste rozsah zařízení 400 kv až o dvacet procent. Konkrétně má být postaveno pět nových rozvoden 420 kv a více než 675 km nových vedení 400 kv. Rád bych připomenul ještě jeden problém, se kterým se bude muset společnost vypořádat v následujících letech. Tím je integrace elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie, zejména fotovoltaické a větrné farmy, do elektrizační soustavy ČR. Z pohledu ČEPS se jedná o zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou a udržení minimálně stávající úrovně bezpečnosti a spolehlivosti. Výsledky hospodaření roku 2009 jsou i přes dramatický pokles výnosů eliminovaný výrazným krácením nákladů dobrým východiskem pro další rozvoj a splnění náročných cílů, které má společnost před sebou. Děkuji všem zaměstnancům za dobře odvedenou práci a obchodním partnerům za pomoc při zajišťování spolehlivého a bezpečného provozu přenosové soustavy. Věřím, že úkoly, které stojí před námi, se nám společnými silami podaří splnit i v letošním roce. domestic and international electricity markets and individual European transmission systems poses a number of new challenges. The greatest challenge facing the Company over the next few years is the further development and upgrading of the Czech transmission system to meet the requirements for the connection of new generating sources and new consumers to the grid as well as the strengthening of the network to suit the needs of the wider European electricity market. Investment in the development and upgrading of the transmission system will total approximately CZK 4 billion annually. It is planned that 400kV network facilities will be expanded by twenty percent during the period to 2022 and that five new 420kV substations and more than 675km of new 400kV power lines will be constructed. At this point I would also like to mention a further challenge that our Company will have to deal with in the coming years, namely the integration of renewable energy power plants, primarily photovoltaic facilities and wind farms, into the Czech power system. In ČEPS s view, the balance between electricity supply and demand coupled with the maintenance of current safety and reliability standards must be ensured at all times. The financial results for 2009, despite a dramatic drop in revenues albeit offset by significant cost cuts, provide a springboard for the further development and fulfilment of the demanding objectives the Company has set itself. Let me express my thanks to everybody at ČEPS for their hard work during the year and to our business partners who contributed towards ensuring the safe and reliable operation of the Czech transmission system. I firmly believe that together we will once again rise to the challenges we will face during the coming year. Petr Zeman předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer 14/15

18 INFORMACE PRO AKCIONÁŘE SHAREHOLDER INFORMATION Akciová společnost ČEPS, a.s., byla založena rozhodnutím ČEZ, a. s., jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Zápis do obchodního rejstříku byl proveden Činnost provozovatele přenosové soustavy zahájila společnost ČEPS, a.s., k vkladem tehdejší Divize přenosové soustavy, jako části podniku ČEZ, a. s., do vlastnictví dceřiné společnosti. Do března 2003 byl jediným akcionářem ČEZ, a. s. V dubnu 2003 došlo prodejem akcií ke změně akcionářské struktury ČEPS, a.s. Společnost ČEZ, a. s., převedla 15 % akcií ČEPS, a.s., na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a 51 % akcií na společnost OSINEK, a.s., ovládanou od Ministerstvem financí ČR. Na základě rozhodnutí ÚOHS ze dne odprodal ČEZ, a. s., dne svůj podíl v ČEPS, a.s. Majitelem 34 % akcií ČEPS, a.s., se stal prostřednictvím Ministerstva financí ČR stát. Společnost ČEPS, a.s., tím přešla do 100% vlastnictví státu. V listopadu 2008 rozhodlo Ministerstvo financí ČR o likvidaci společnosti OSINEK, a.s. a 51 % akcií ČEPS, a.s., vlastnil do OSINEK, a.s., v likvidaci. Na základě usnesení vlády č ze dne 26. srpna 2009 došlo dne 1. září 2009 k bezúplatnému převodu akcií společností ČEPS, a.s., a OSINEK, a. s. v likvidaci z Ministerstva financí ČR na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Současně došlo k převodu příslušnosti hospodařit se 100% podílem majetkové účasti státu ve formě kusů akcií v listinné podobě, znějících na jméno společnosti OSINEK, a. s. v likvidaci z Ministerstva financí ČR na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. ČEPS, a.s., je tak ovládanou osobou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které vlastní 85 % akcií, zbývajících 15 % akcií vlastní Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Jediným akcionářem je tak stát Česká republika. Výkon akcionářských práv provádí z pověření státu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. ČEPS, a joint-stock company, was established on 20 August 1998 pursuant to a decision of ČEZ (the Czech Power Company), its sole shareholder, exercising the powers of the General Meeting and was entered into the Commercial Register on 16 October On 1 August 1999, ČEZ increased the registered capital of ČEPS, its wholly owned subsidiary, through the addition of part of ČEZ s business its Transmission System Division. Since this date ČEPS has carried out its responsibilities as the Czech Transmission System Operator. Up to March 2003 ČEZ was the Company s sole shareholder. A sale of shares in April 2003, however, led to changes in the Company s ownership. ČEZ transferred 15% of ČEPS s shares into the ownership of the Ministry of Labour and Social Affairs and 51% to OSINEK, a company controlled since 1 January 2006 by the Ministry of Finance. Pursuant to a decision of the Czech Office for the Protection of Economic Competition of 18 March 2003, ČEZ sold, on 7 September 2004, its 34% share in ČEPS to the Ministry of Finance and, thereby, to the State. ČEPS thus became a Company wholly owned by the State. Following a decision of the Ministry of Finance of November 2008 to close OSINEK, 51% of ČEPS s shares were owned until 31 December 2009 by OSINEK under liquidation. Pursuant to Government Decision No of 26 August 2009, the shares of ČEPS and OSINEK under liquidation were transferred on 1 September 2009 at no cost from the ownership of the Ministry of Finance into the ownership of the Ministry of Industry and Trade. At the same time, the right to manage the 100% State-owned interest consisting of 15,619 shares in paper form registered in the name of OSINEK under liquidation was transferred from the Ministry of Finance to the Ministry of Industry and Trade. Consequently, ČEPS is now controlled by the Ministry of Industry and Trade which owns 85% of its shares; the remaining 15% of shares remain in the ownership of the Ministry of Labour and Social Affairs. ČEPS is thus a company wholly owned by the State. The Ministry of Industry and Trade is charged by the State with exercising shareholder rights.

19 VZTAHY S AKCIONÁŘI RELATIONS WITH SHAREHOLDERS Společnost ČEPS, a.s., jedná v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku ohledně ochrany práv akcionářů. Akcionáři mají k dispozici v předem naplánovaných a oznámených termínech čtvrtletní informace o hospodaření společnosti. Struktura akcionářů k : MPO ČR 85 % MPSV ČR 15 % The Company is committed to protecting shareholder rights as laid down in the Commercial Code. Quarterly reports on the Company s business performance are issued on dates fixed and published in advance. Shareholder profile as at 31 December 2009: Ministry of Industry and Trade 85% Ministry of Labour and Social Affairs 15% Druh: akcie kmenová Forma: cenný papír na jméno Podoba: listinná Počet kusů: Celková jmenovitá hodnota: Kč Jmenovitá hodnota akcie: 59 Kč Type: Ordinary shares Status: Registered securities Form: Paper certificates Number of units issued: 178,557,333 Total nominal value: CZK 10,534,882,647 Nominal value per share: CZK 59 16/17

20 REKLAMNÍ TAŠKY ČEPS, a.s. / DESIGN KUKLIK.CZ V soutěži Reklamní taška roku místo Jednotný vizuální styl ČEPS, a.s., prostřednictvím stylizovaných stožárů vedení velmi vysokého vedení přímočaře komunikuje poslání společnosti. ČEPS PROMOTIONAL BAGS / DESIGNED BY KUKLIK.CZ Promotional Bag 2008 contest 1st place ČEPS s unique stylised extra-high-voltage power line towers clearly communicate the Company s mission.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

Výroční zpráva 2007 / Annual Report 2007 / ČEPS, a.s.

Výroční zpráva 2007 / Annual Report 2007 / ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2007 / Annual Report 2007 / ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 Obsah / Contents Vybrané finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators / 2 Naše poslání

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005

ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005 Finanční a provozní ukazatele Základní finanční ukazatele Výnosy celkem Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb Náklady celkem před zdaněním Výkonová

Více

ČEPS, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

ČEPS, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY ČEPS, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY

Více

2010 Výroční zpráva Annual Report

2010 Výroční zpráva Annual Report 2010 Výroční zpráva Annual Report 2010 ČEPS, a.s. Výroční zpráva Annual Report 2010 Obsah Content 6 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 8 Vize společnosti / Vision

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí Well unbundled connectivity Pohled na ramena kotevního stožáru nesoucí vedení 400 kv View of cantilevers of the anchor type tower with

Více

2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY

2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY OBSAH CONTENTS 2 Finanční a provozní ukazatele / Operating and Financial Indicators 6 Strategie společnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

FINANâNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY OPERATING AND FINANCIAL INDICATORS

FINANâNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY OPERATING AND FINANCIAL INDICATORS OBSAH / CONTENTS Finanãní a provozní ukazatele Key operating and financial indicators.... 0 Poslání a cíle spoleãnosti The Company s mission and objectives... 3 Profil spoleãnosti Company profile................

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ 10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ YEARS SAFE AND RELIABLE ENERGY TRANSMISSION VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2008 OBSAH / CONTENTS Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

NC CACM a jeho dopady na integraci DT a VDT. Ondřej Máca 14.5.2014 www.ote-cr.cz

NC CACM a jeho dopady na integraci DT a VDT. Ondřej Máca 14.5.2014 www.ote-cr.cz NC CACM a jeho dopady na integraci DT a VDT Ondřej Máca 14.5.2014 www.ote-cr.cz Praha NC CACM Network Code on Capacity Allocation and Congestion Management and a guideline on Governance (NC CACM) Nejvýznamnější

Více

Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika?

Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika? Praha, červen 2013 Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika? Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdroje Spotřeba I. Spotřeba Komise usiluje prostřednictvím

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů. 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul

Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů. 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul Spolupracující organizace 3 Implementace programů Evropské Unie IPA Coordination and Implementation

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů);

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů); OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. Sídlo: Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00 IČ: 24215171 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

OBNOVUJEME A ROZVÍJÍME PŘENOSOVOU SOUSTAVU WE UPGRADE AND FURTHER DEVELOP THE CZECH TRANSMISSION SYSTEM

OBNOVUJEME A ROZVÍJÍME PŘENOSOVOU SOUSTAVU WE UPGRADE AND FURTHER DEVELOP THE CZECH TRANSMISSION SYSTEM 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBNOVUJEME A ROZVÍJÍME PŘENOSOVOU SOUSTAVU WE UPGRADE AND FURTHER DEVELOP THE CZECH TRANSMISSION SYSTEM OBSAH CONTENTS 2 Finanční ukazatele / Financial Indicators 3 Profil,

Více

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou Charakteristiky řešení IS SZIF SAP Realizace platební agentury SZIF je řešení: o A komplexní, o B integrované, o C podporující standardizaci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském ě EU 1/ prostřednictvím organizační složky podle 21 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 23. 3. 2014 uplynulo funkční období pan Ing. Tomáše Hünera, předsedy dozorčí rady ČEPS,.a.s. Práva a povinnosti

Více

GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of

GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of Genesis Private Equity Fund II L.P 1 Royal Plaza, Royal Avenue,

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Jan Švec 2006 LS X15PES - 3 1 Subjekty trhu s elektrickou energií Liberalizace trhu s elektrickou energií specifika trhu: přirozené monopoly, neskladovatelnost

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více