VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

2

3 OBSAH CONTENT 2 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 6 Vize společnosti / Vision 7 Profil společnosti / Company Profile 8 Naše poslání / Mission 10 Sdílené hodnoty společnosti / The Company s Values 13 Strategie společnosti / Company Strategy 14 Úvodní slovo předsedy představenstva / Chairman s Statement 16 Informace pro akcionáře / Shareholder Information 17 Vztahy s akcionáři / Relations with Shareholders 19 Valné hromady ČEPS, a.s. / General Meetings 20 Vývoj právního prostředí elektroenergetiky / Changes to Relevant Czech Legislation 22 Orgány společnosti a její management / Company Boards and Senior Management 30 Významné události roku 2009 / Highlights of the Year 34 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku / Business and Financial Activities 64 Výsledky hospodaření za rok 2009 / Financial Results for Očekávaný vývoj v roce 2010 / Projected Development in Zpráva dozorčí rady / Supervisory Board Report 74 Organizační schéma ČEPS, a.s. / The Company s Organisational Chart 75 Organizační schéma Ministerstva průmyslu a obchodu ČR / Organisational Chart of the Ministry of Industry and Trade 76 Důležité události po účetní závěrce / Important Post-balance Sheet Events Finanční část / Financial Part 78 Výrok nezávislého auditora / Independent Auditor s Report 82 Rozvaha k 31. prosinci 2009 / Balance Sheet as at 31 December Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2009 / Profit and Loss Statement as at 31 December Přehled o peněžních tocích / Cash Flow Statement 90 Příloha účetní závěrky / Financial Statements for the Year Ended 31 December Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami / Related Parties Report 118 Rejstřík pojmů a zkratek / Glossary 120 Odpovědnost za výroční zprávu / Responsibility for the Correctness of the Annual Report 122 Identifikační a kontaktní údaje / Identification Data and Directory 1

4 FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE Základní finanční ukazatele m. j Výnosy celkem mil. Kč , , , , ,0 Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb mil. Kč , , , , ,4 Náklady celkem před zdaněním mil. Kč , , , , ,8 Výkonová spotřeba mil. Kč , , , , ,9 Zisk před zdaněním mil. Kč 968, , , , ,3 Daň z příjmů mil. Kč 191,1 387,8 40,4 839,8 848,3 Zisk po zdanění mil. Kč 777, , , , ,0 Bilanční suma mil. Kč , , , , ,2 Dlouhodobý majetek mil. Kč , , , , ,3 Oběžná aktiva mil. Kč 1 865, , , , ,8 Vlastní kapitál mil. Kč , , , , ,0 Základní kapitál (zapsaný v obchodním rejstříku) mil. Kč , , , , ,7 Přidaná hodnota mil. Kč 3 295, , , , ,8 Investiční výdaje (bez finančních investic) mil. Kč 2 146, , , , ,8 Odpisy mil. Kč 1 835, , , , ,5 EPS (čistý zisk na akcii) Kč 4,36 7,77 10,68 14,89 13,75 ROE (rentabilita vlastního kapitálu netto) % 5,34 8,92 11,92 17,36 14,91 ROA (rentabilita celkových aktiv netto) % 3,86 7,10 9,64 13,86 11,36 Krátkodobý finanční majetek k mil. Kč 1 177,3 551, ,9 993, ,6 Zisk před zdaněním na zaměstnance tis. Kč 2 013, , , , ,5 Produktivita práce (z přid. hodnoty) na zaměst. a měsíc tis. Kč 570,7 731,4 760, , ,2 Fyzický počet zaměstnanců k osoby

5 KEY OPERATING AND FINANCIAL INDICATORS Financial Indicators Unit Total revenues CZK m 14, , , , ,975.0 Revenues from own products and services CZK m 14, , , , ,621.4 Total expenses before tax CZK m 13, , , , ,671.8 Production consumption CZK m 10, , , , ,182.9 Profit before tax CZK m , , , ,303.3 Income tax CZK m Profit after tax CZK m , , , ,455.0 Balance sheet total CZK m 20, , , , ,617.2 Long-term assets CZK m 18, , , , ,426.3 Current assets CZK m 1, , , , ,172.8 Equity CZK m 14, , , , ,462.0 Registered capital (as recorded CZK m 10, , , , ,034.7 in the Commercial Register) Added value CZK m 3, , , , ,445.8 Investment expenditure (not incl. financial investment) CZK m 2, , , , ,462.8 Depreciation CZK m 1, , , , ,835.5 EPS (earnings per share, net) CZK ROE (return on equity, net) % ROA (return on assets, net) % Short-term financial assets as at 31 Dec. CZK m 1, , ,687.6 Profit before tax per employee CZK t 2, , , , ,811.5 Productivity of labour (from added value) CZK t , ,073.2 per employee per month Number of employees as at 31 Dec. employee /3

6 Technicko-obchodní ukazatele m. j Množství elektřiny přenesené PS na výstupu GWh (vč. systém. tranzitu) Přenesená elektřina bez syst. tranzitu / 1 zaměst. GWh 125,6 131,8 138,6 138,3 139,3 Ztráty v PS GWh % měrných ztrát (ztráty/energie na vstupu do PS) % 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3 Dodržení regulace f a P dle kritérií UCTE: a) elektrická práce % 98,50 98,46 98,96 98,29 98,79 b) elektrický výkon % 97,13 97,32 96,99 96,42 96,64 Celkový instalovaný výkon transformátorů MVA Délka tras vedení v provozu celkem km z toho: Délka tras vedení 400 kv km Délka tras vedení 220 kv km Délka tras vedení 110 kv km Délka jednotlivých vedení v provozu celkem km z toho: Délka vedení 400 kv km Délka vedení 220 kv km Délka vedení 110 kv km Transformátory 400/220 kv ks Transformátory 400/110 kv ks Transformátory 220/110 kv ks Rozvodny 420 kv ks Rozvodny 245 kv ks Rozvodny 123 kv ks

7 Technical and commercial indicators Unit Amount of electricity transferred across GWh 58,480 57,984 63,230 61,216 61,379 the transmission system (including transits ) Amount of electricity transferred excluding transits, GWh per employee Transmission losses GWh Percentage of specific losses % (losses/energy at the transmission system entry) P/f control according to UCTE criteria a) Electric energy % b) Electric power % Average installed transformer capacity MVA 18,630 18,580 18,110 17,640 17,640 Route km of power lines in total km 4,406 4,406 4,395 4,394 4,396 of which: Route km of 400kV lines km 2,979 2,979 2,968 2,900 2,900 Route km of 220kV lines km 1,371 1,371 1,371 1,438 1,440 Route km of 110kV lines km Length of power lines in total km 5,483 5,483 5,439 5,434 5,388 of which: Length of 400kV power lines km 3,479 3,479 3,436 3,420 3,383 Length of 220kV power lines km 1,910 1,910 1,909 1,920 1,912 Length of 110kV power lines km /220kV transformers No /110kV transformers No /110kV transformers No kV substations No kV substations No kV substations No /5

8 VIZE SPOLEČNOSTI VISION ČEPS, a.s., chce být trvale prosperující a respektovanou společností, aktivní v rámci evropského trhu s elektřinou. ČEPS aims to be a sustainably prosperous and highly respected company which plays an active role in the European electricity market. MULTIFUNKČNÍ IZOLÁTOR DÓZA, VÁZA, MISKA / DESIGN ŠTĚPÁN KUKLÍK Zastoupení ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze Hvězda 3D reklamy místo v kategorii Reklamní předmět 3. milénia MULTIFUNCTIONAL INSULATOR A BOX, VASE OR BOWL / DESIGNED BY ŠTĚPÁN KUKLÍK Part of the Museum of Decorative Arts in Prague collection 3D Promotion Star 2008 contest 1st place in the Promotional Item for the 3rd Millennium category

9 PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ČEPS, a.s., je provozovatelem přenosové soustavy v České republice na základě výlučné licence na přenos (zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen energetický zákon). ČEPS, a.s., poskytuje přenosové a systémové služby, dispečersky řídí zařízení přenosové soustavy a systémové zdroje (elektrárny poskytující podpůrné služby pro zajištění systémových služeb) na území ČR. Prostřednictvím přeshraničních vedení zajišťuje propojení s elektrizačními soustavami sousedních zemí a organizuje aukce na rezervaci přenosových kapacit pro obchodování s elektřinou. Společnost v souladu s udělenými živnostenskými oprávněními podniká také v dalších oborech. Podrobnější popis předmětu podnikání je uveden ve stanovách společnosti. ČEPS, the holder of an electricity transmission licence, is the sole Czech Transmission System Operator (according to the Energy Act, No. 458/2000, as amended) and is responsible for the provision of transmission and system services, the operation of transmission system facilities and the dispatch of system resources (power plants providing ancillary services required for the provision of system services) within the Czech Republic. The Company is also responsible for the interconnected operation of the Czech power system with those of neighbouring countries and organises auctions for the allocation of available transfer capacity on interconnectors required for electricity trading. The Company conducts other licensed business details of which can be found in the Company s Articles of Incorporation. 6/7

10 NAŠE POSLÁNÍ MISSION Posláním ČEPS, a.s., je zajišťovat spolehlivý provoz a rozvoj přenosové soustavy (PS), mezinárodní spolupráci v rámci propojených soustav a poskytovat uživatelům přenosové soustavy přenos elektřiny, systémové služby a nediskriminační přístup k přenosové soustavě za konkurenceschopné ceny. ČEPS s mission is to ensure the reliable operation and further development of the Czech transmission system, facilitate international cooperation with regard to interconnected networks and provide transmission system users with electricity transfer, system services and non-discriminatory access to the transmission system at competitive prices. Poslání vyplývá z energetického zákona a z dalších národních a evropských legislativních norem. Uživateli přenosové soustavy ČEPS, a.s., jsou všichni účastníci trhu s elektřinou, kteří přímo na základě smlouvy (zákazník) nebo nepřímo (koneční spotřebitelé prostřednictvím distribučních soustav) využívají přenosové a/nebo systémové služby, přičemž: - přenosové služby představují činnosti zajišťující pro zákazníky dopravu a tranzit elektřiny v požadovaném množství a kvalitě, - systémové služby zahrnují činnosti zajišťující kvalitu a spolehlivost dodávky elektřiny na úrovni přenosové soustavy a plnění závazků a podmínek pro mezinárodní propojení elektrizační soustavy ČR se synchronní zónou kontinentální Evropy. Jedním z klíčových podnikatelských imperativů ČEPS, a.s., je poskytovat nediskriminační přístup k přenosové soustavě všem jejím uživatelům. Tím, že poskytuje shodné podmínky pro přístup ke službám přenosové soustavy všem účastníkům trhu s elektřinou, přispívá ČEPS, a.s., v rámci své působnosti k rozvoji a fungování trhu s elektřinou v ČR a v synchronní zóně kontinentální Evropy. Navíc společnost jasně deklaruje, že ceny za její služby budou konkurenceschopné. Pojem konkurenceschopnost v sobě odráží dvě propojené a vzájemně se doplňující dimenze: The Company s mission is based on the Energy Act and other national and EU legislation. Transmission system users are those electricity market players who are either directly (contracted customers) or indirectly (end-users via distribution systems) involved in the utilisation of transmission and/or system services. - transmission services are those activities which ensure electricity transfer and transit for customers in the required amounts and quality; - system services comprise activities which ensure the necessary quality and reliability of electricity supply at the transmission system level and the fulfilment of commitments and conditions for the interconnection of the Czech power system with the Continental European synchronous zone. The provision of non-discriminatory access to the transmission system for all its users forms one of ČEPS s key business priorities. By offering equal conditions for access to transmission system services to all electricity market players, ČEPS makes an important contribution towards the development and efficient functioning of the wider electricity market both in the Czech Republic and the Continental European synchronous zone. Moreover, the Company has stated clearly that it will provide its services at competitive prices. The concept of competitiveness comprises two interconnected and complementary aspects: - ČEPS, a.s., se zavazuje k tomu, že řízení rozvoje, obnovy, údržby a provozu přenosové soustavy bude provádět v souladu s uznávanými standardy při oprávněných a efektivně vynakládaných nákladech. - Takto vynaložené náklady jsou obhajitelné i v rámci srovnání s ostatními relevantními evropskými provozovateli přenosových soustav. - ČEPS has the obligation to manage the development, upgrading, maintenance and operation of the Czech transmission system in compliance with acknowledged standards whilst ensuring the efficient and justifiable use of the limited financial resources available. - The costs involved in managing the transmission system are sustainable both in terms of the Czech environment and those of other relevant European transmission system operators (TSOs).

11 Bezpečnost a spolehlivost provozu je implicitně obsažena v poslání ČEPS, a.s., a je jednou z jejích základních úloh. S postupnou integrací jednotného evropského trhu s elektřinou a vytvářením tržních regionů je naplňování tohoto poslání stále těsněji provázáno s našimi partnerskými společnostmi - provozovateli přenosových soustav sousedních zemí. The safe and reliable operation of the Czech power system forms an implicit part of the Company s mission and is one of its basic responsibilities. With the gradual integration of the common EU electricity market and the creation of market regions, the fulfilment of the Company s mission is increasingly interwoven with our partner companies transmission system operators in neighbouring countries. 8/9

12 SDÍLENÉ HODNOTY SPOLEČNOSTI THE COMPANY S VALUES Při realizaci podnikatelské činnosti společnost vyžaduje, ochraňuje, rozvíjí a důsledně uplatňuje tyto společně sdílené hodnoty: - Odpovědnost vůči odvětví energetiky ČEPS, a.s., i nad rámec povinností určených energetickým zákonem postupuje s maximální efektivností. Její činnosti podporují dlouhodobé zájmy odvětví české elektroenergetiky a zajišťují rozvoj a ochranu přenosové soustavy. - Odpovědnost vůči partnerům v propojené synchronní zóně ČEPS, a.s., usiluje o efektivní a koordinovaný rozvoj vzájemně výhodných vztahů a důsledné plnění přijatých závazků vůči svým partnerům provozovatelům přenosových soustav v synchronně propojené zóně kontinentální Evropy. - Transparentní a nediskriminační přístup ČEPS, a.s., si je vědoma svého výlučného postavení na trhu s elektřinou, ale nikdy jej nezneužívá. V souladu s politikou transparentnosti a informační otevřenosti pravdivě a otevřeně informuje všechny partnery o obchodní a investiční politice, dosažených výsledcích a očekávaném vývoji. Všem účastníkům trhu s elektřinou zajišťuje shodné podmínky pro připojení k přenosové soustavě a pro přenos elektřiny. - Vysoká úroveň podnikatelské etiky ČEPS, a.s., při podnikání uplatňuje nejvyšší etické standardy. Zaměstnanci z vlastního přesvědčení dodržují principy dobrých mravů a Etický kodex ČEPS, a.s. - Společenská odpovědnost ČEPS, a.s., si je vědoma své společenské odpovědnosti. Pomáhá při řešení lokálních problémů a minimalizuje negativní dopady své činnosti na přírodu a krajinu. Respektuje platné normy a standardy, aktivně informuje okolní komunitu o svém environmentálním programu. Za základ ochrany životního prostředí pro další generace považuje prevenci založenou na vytváření systémových podmínek pro bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy ČR. The Company insists upon, safeguards, continues to develop and consistently applies the following values in its business dealings. These values are shared by all the Company s employees: - Responsibility towards the power sector ČEPS endeavours to conduct its business at the maximum possible level of efficiency, meeting its various responsibilities to the full and often to an extent beyond the rigorous demands posed by the Energy Act. The Company traditionally supports the long-term interests of the Czech power sector and ensures the further development and protection of the Czech transmission system. - Responsibility towards its partners in the synchronous zone ČEPS aims to further develop mutually beneficial partner relationships and to consistently fulfil its commitments towards its partners TSOs within the Continental European synchronous zone. - Transparent and non-discriminatory approach ČEPS is aware of its unique position in the electricity market; however, it strives never to misuse its position. In accordance with its policy of transparency and information accessibility, the Company is committed to informing all its partners fairly and openly of its business and investment strategy, achievements and future development. ČEPS offers equal conditions for access to the transmission system and for electricity transfer to all electricity market players. - High standard of business ethics ČEPS conducts its business in adherence to the highest possible ethical standards. Its employees fully respect both the principles of good business practice and the Company s Code of Ethics. - Social responsibility ČEPS, aware of its social responsibilities, assists in solving various local problems as they occur and works hard to minimise any adverse impact on the environment. The Company upholds the relevant standards and actively provides local communities with information on its environmental programme. Prevention based on the creation of system conditions for the safe and reliable operation of the Czech transmission system is considered the best basis for preserving the environment for the enjoyment of future generations.

13 - Progresivnost K novým výzvám přistupuje ČEPS, a.s., inovativním a kreativním způsobem. Aplikuje moderní, avšak ověřené metody a nástroje k jejich řešení. - Progressiveness ČEPS approaches new challenges in an innovative and creative way. The Company applies modern yet proven methods and tools to meet such challenges. - Spoluodpovědnost za prosperitu společnosti Každý zaměstnanec rozumí poslání, vizi a strategii společnosti, které jsou propojeny se strategickými úkoly sekcí a s jeho osobními strategickými úkoly. Je si vědom spoluodpovědnosti za hospodářské výsledky celé společnosti. - Sharing responsibility for the Company s prosperity All the Company s employees understand its mission, vision and strategy, which are consistent both with the objectives of the various departments within the Company and the personal targets set for each employee, and are aware of their shared responsibility for the Company s successful business performance. 10/11

14 MULTIFUNKČNÍ IZOLÁTOR DÓZA, VÁZA, MISKA / DESIGN ŠTĚPÁN KUKLÍK Zastoupení ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze Hvězda 3D reklamy místo v kategorii Reklamní předmět 3. milénia MULTIFUNCTIONAL INSULATOR A BOX, VASE OR BOWL / DESIGNED BY ŠTĚPÁN KUKLÍK Part of the Museum of Decorative Arts in Prague collection 3D Promotion Star 2008 contest 1st place in the Promotional Item for the 3rd Millennium category

15 STRATEGIE SPOLEČNOSTI COMPANY STRATEGY Základními pilíři strategie ČEPS, a.s., jsou poslání, vize, sdílené hodnoty a podnikatelská představa pro jednotlivé oblasti činností, které jsou uvedeny v Koncepci podnikatelské činnosti ČEPS, a.s., na období Strategie společnosti ČEPS, a.s, zajišťuje její harmonizovaný a všestranný rozvoj tím, že vedle finančního hlediska klade důraz také na spokojenost zákazníků, výkonnost a efektivnost vnitřních procesů a na rozvoj klíčových způsobilostí zaměstnanců i společnosti jako celku. Strategické záměry společnosti jsou vyjádřeny prostřednictvím následujících strategických témat: - finanční očekávání vlastníků/akcionářů, - spokojenost zákazníků, - výkonnost a efektivnost vnitřních procesů, - rozvoj klíčových způsobilostí zaměstnanců a společnosti jako celku (učení a růst). Strategie společnosti zahrnuje všechny činnosti společnosti, prioritními oblastmi z hlediska dlouhodobého rozvoje společnosti jsou: - Bezpečnost a spolehlivost provozu přenosové soustavy. - Připravenost přenosové soustavy na rozvoj trhu s elektřinou. - Spolupráce s rozhodujícími partnery v ČR a v EU. - Vůdčí pozice při rozvoji mezinárodního trhu s elektřinou. The basic pillars of ČEPS s company strategy consist of its mission, vision, shared values and business concept applied to each individual element of the Business Development Plan for ČEPS s strategy provides for both the harmonised and comprehensive development of the Company by placing special emphasis not only upon financial good practice but also upon the satisfaction of its customers, the performance and efficiency of its internal processes and the further development of both its staff s key abilities and skills as well as the Company as a whole. All the Company s strategic projects involve the following key objectives: - meeting owners /shareholders financial expectations; - customer satisfaction; - maximisation of the performance and efficiency of internal processes; and - further development of the staff s key abilities and skills and those of the Company as a whole. Company strategy comprises all ČEPS s activities; priority areas for the long-term development of the Company are as follows: - maintaining the safety and reliability of transmission system operation; - ensuring transmission system preparedness for future electricity market development; - close cooperation with key strategic partners in the Czech Republic; and - furthering the Company s leading position in international electricity market development. 12/13

16 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA CHAIRMAN S STATEMENT Uplynul rok plný událostí a to je příležitost ke krátkému ohlédnutí. Jeho začátek byl ve znamení nových projektů a vizí společnosti ČEPS. V květnu došlo k významné změně, generální ředitel ČEPS Vladimír Tošovský se stal ministrem průmyslu a obchodu. V červenci definitivně nahradila asociace provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E, jejímž členem je i naše společnost, dosavadní asociace UCTE a ETSO. V srpnu proběhly oslavy desetiletého výročí vzniku společnosti ČEPS. V září se změnilo složení našich akcionářů, čímž byl naplněn požadavek Evropské komise na vlastnické oddělení pro případ, kdy stát vlastní provozovatele přenosové soustavy a zároveň má podíly v podniku vykonávajícím funkci výroby nebo dodávek elektřiny. Od září byl úspěšně propojen krátkodobý český a slovenský trh s elektřinou. Na konci září potrápil dispečery výpadek dodávky elektřiny v rozvodně Chodov, na konci listopadu to již tradičně byly přetoky elektřiny z větrných elektráren na severu Německa. V průběhu roku společnost pocítila dopady celosvětové ekonomické i finanční krize na českou ekonomiku, což se projevilo nižšími výnosy, zejména za systémové služby a za použití sítí. Celá společnost si uvědomila, že nelze jen pasivně čekat na další vývoj situace a přijala řadu opatření pro eliminaci výpadku výnosů. Je zde na místě poděkovat všem zaměstnancům za odpovědný přístup ke snížení nákladů a přijetí takových opatření, díky kterým se i navzdory krizi podařilo splnit plánované úkoly společnosti. Last year was an eventful one in many ways and my contribution here presents me with an opportunity to look back at some of the more interesting developments. A number of new projects were launched and new concepts introduced by the Company at the beginning of the year. In May, there was a significant change in terms of the management makeup when Mr Vladimír Tošovský, ČEPS s CEO, was appointed Minister of Industry and Trade. In July, the UCTE and ETSO associations were replaced by one umbrella organisation ENTSO-E, the association of transmission system operators of which our Company is an active member. In August, ČEPS celebrated its tenth anniversary as an independent company. In September, the shareholder profile changed to meet a European Commission requirement concerning countries in which the State is the owner of the Transmission System Operator and, at the same time, has a stake in other companies which are involved in electricity generation or supply. In September, we witnessed the successful coupling of the Czech and Slovak day-ahead electricity markets. On a more sombre note, at the end of September, Company dispatchers had to deal with an outage at the Chodov substation and, at the end of November, and not for the first time, they skilfully dealt with an excess power flow situation created by wind power plants in northern Germany. The Company, like many others, was subject during the year to the impact of the global economic and financial crisis on the Czech economy which resulted in lower revenues, especially from system services and the use of the grid. The Company was quick to realise that it is not an option to simply passively await eventual improvements in the economic situation and therefore introduced a number of measures to reduce the negative impacts of the recession. I cannot praise our staff highly enough for their responsible approach to lowering costs and for so readily adopting the measures required so as to enable the Company to fulfil its objectives notwithstanding the crisis. As I have already mentioned, 2009 saw the Company celebrate its tenth anniversary as an independent concern. Over these exciting and often challenging ten years the Czech transmission system has managed to become one of the most advanced transmission systems in Europe. ČEPS provides its customers with a reliable electricity supply and is keen to further develop international cooperation. On the other hand, the current situation with respect to both the

17 Jak jsem se již zmínil, v roce 2009 oslavila naše společnost desetileté výročí svého vzniku. Za tu dobu se přenosová soustava České republiky přiřadila k nejvyspělejším v Evropě. ČEPS dokáže spolehlivě zajistit potřeby zákazníků a úspěšně rozvíjet mezinárodní spolupráci. Současná situace na domácím i mezinárodním trhu s elektřinou a v přenosových soustavách evropských zemí přináší ale řadu nových výzev. Nejdůležitějším úkolem pro následující období je rozvoj a obnova přenosové soustavy v souladu s požadavky na vyvedení nových zdrojů, připojení nových odběrů a posílení a úpravy sítě v souladu s potřebami evropského trhu s elektřinou. Celkové investice do rozvoje a obnovy přenosové soustavy budou přibližně čtyři miliardy ročně. Do roku 2022 naroste rozsah zařízení 400 kv až o dvacet procent. Konkrétně má být postaveno pět nových rozvoden 420 kv a více než 675 km nových vedení 400 kv. Rád bych připomenul ještě jeden problém, se kterým se bude muset společnost vypořádat v následujících letech. Tím je integrace elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie, zejména fotovoltaické a větrné farmy, do elektrizační soustavy ČR. Z pohledu ČEPS se jedná o zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou a udržení minimálně stávající úrovně bezpečnosti a spolehlivosti. Výsledky hospodaření roku 2009 jsou i přes dramatický pokles výnosů eliminovaný výrazným krácením nákladů dobrým východiskem pro další rozvoj a splnění náročných cílů, které má společnost před sebou. Děkuji všem zaměstnancům za dobře odvedenou práci a obchodním partnerům za pomoc při zajišťování spolehlivého a bezpečného provozu přenosové soustavy. Věřím, že úkoly, které stojí před námi, se nám společnými silami podaří splnit i v letošním roce. domestic and international electricity markets and individual European transmission systems poses a number of new challenges. The greatest challenge facing the Company over the next few years is the further development and upgrading of the Czech transmission system to meet the requirements for the connection of new generating sources and new consumers to the grid as well as the strengthening of the network to suit the needs of the wider European electricity market. Investment in the development and upgrading of the transmission system will total approximately CZK 4 billion annually. It is planned that 400kV network facilities will be expanded by twenty percent during the period to 2022 and that five new 420kV substations and more than 675km of new 400kV power lines will be constructed. At this point I would also like to mention a further challenge that our Company will have to deal with in the coming years, namely the integration of renewable energy power plants, primarily photovoltaic facilities and wind farms, into the Czech power system. In ČEPS s view, the balance between electricity supply and demand coupled with the maintenance of current safety and reliability standards must be ensured at all times. The financial results for 2009, despite a dramatic drop in revenues albeit offset by significant cost cuts, provide a springboard for the further development and fulfilment of the demanding objectives the Company has set itself. Let me express my thanks to everybody at ČEPS for their hard work during the year and to our business partners who contributed towards ensuring the safe and reliable operation of the Czech transmission system. I firmly believe that together we will once again rise to the challenges we will face during the coming year. Petr Zeman předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer 14/15

18 INFORMACE PRO AKCIONÁŘE SHAREHOLDER INFORMATION Akciová společnost ČEPS, a.s., byla založena rozhodnutím ČEZ, a. s., jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Zápis do obchodního rejstříku byl proveden Činnost provozovatele přenosové soustavy zahájila společnost ČEPS, a.s., k vkladem tehdejší Divize přenosové soustavy, jako části podniku ČEZ, a. s., do vlastnictví dceřiné společnosti. Do března 2003 byl jediným akcionářem ČEZ, a. s. V dubnu 2003 došlo prodejem akcií ke změně akcionářské struktury ČEPS, a.s. Společnost ČEZ, a. s., převedla 15 % akcií ČEPS, a.s., na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a 51 % akcií na společnost OSINEK, a.s., ovládanou od Ministerstvem financí ČR. Na základě rozhodnutí ÚOHS ze dne odprodal ČEZ, a. s., dne svůj podíl v ČEPS, a.s. Majitelem 34 % akcií ČEPS, a.s., se stal prostřednictvím Ministerstva financí ČR stát. Společnost ČEPS, a.s., tím přešla do 100% vlastnictví státu. V listopadu 2008 rozhodlo Ministerstvo financí ČR o likvidaci společnosti OSINEK, a.s. a 51 % akcií ČEPS, a.s., vlastnil do OSINEK, a.s., v likvidaci. Na základě usnesení vlády č ze dne 26. srpna 2009 došlo dne 1. září 2009 k bezúplatnému převodu akcií společností ČEPS, a.s., a OSINEK, a. s. v likvidaci z Ministerstva financí ČR na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Současně došlo k převodu příslušnosti hospodařit se 100% podílem majetkové účasti státu ve formě kusů akcií v listinné podobě, znějících na jméno společnosti OSINEK, a. s. v likvidaci z Ministerstva financí ČR na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. ČEPS, a.s., je tak ovládanou osobou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které vlastní 85 % akcií, zbývajících 15 % akcií vlastní Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Jediným akcionářem je tak stát Česká republika. Výkon akcionářských práv provádí z pověření státu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. ČEPS, a joint-stock company, was established on 20 August 1998 pursuant to a decision of ČEZ (the Czech Power Company), its sole shareholder, exercising the powers of the General Meeting and was entered into the Commercial Register on 16 October On 1 August 1999, ČEZ increased the registered capital of ČEPS, its wholly owned subsidiary, through the addition of part of ČEZ s business its Transmission System Division. Since this date ČEPS has carried out its responsibilities as the Czech Transmission System Operator. Up to March 2003 ČEZ was the Company s sole shareholder. A sale of shares in April 2003, however, led to changes in the Company s ownership. ČEZ transferred 15% of ČEPS s shares into the ownership of the Ministry of Labour and Social Affairs and 51% to OSINEK, a company controlled since 1 January 2006 by the Ministry of Finance. Pursuant to a decision of the Czech Office for the Protection of Economic Competition of 18 March 2003, ČEZ sold, on 7 September 2004, its 34% share in ČEPS to the Ministry of Finance and, thereby, to the State. ČEPS thus became a Company wholly owned by the State. Following a decision of the Ministry of Finance of November 2008 to close OSINEK, 51% of ČEPS s shares were owned until 31 December 2009 by OSINEK under liquidation. Pursuant to Government Decision No of 26 August 2009, the shares of ČEPS and OSINEK under liquidation were transferred on 1 September 2009 at no cost from the ownership of the Ministry of Finance into the ownership of the Ministry of Industry and Trade. At the same time, the right to manage the 100% State-owned interest consisting of 15,619 shares in paper form registered in the name of OSINEK under liquidation was transferred from the Ministry of Finance to the Ministry of Industry and Trade. Consequently, ČEPS is now controlled by the Ministry of Industry and Trade which owns 85% of its shares; the remaining 15% of shares remain in the ownership of the Ministry of Labour and Social Affairs. ČEPS is thus a company wholly owned by the State. The Ministry of Industry and Trade is charged by the State with exercising shareholder rights.

19 VZTAHY S AKCIONÁŘI RELATIONS WITH SHAREHOLDERS Společnost ČEPS, a.s., jedná v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku ohledně ochrany práv akcionářů. Akcionáři mají k dispozici v předem naplánovaných a oznámených termínech čtvrtletní informace o hospodaření společnosti. Struktura akcionářů k : MPO ČR 85 % MPSV ČR 15 % The Company is committed to protecting shareholder rights as laid down in the Commercial Code. Quarterly reports on the Company s business performance are issued on dates fixed and published in advance. Shareholder profile as at 31 December 2009: Ministry of Industry and Trade 85% Ministry of Labour and Social Affairs 15% Druh: akcie kmenová Forma: cenný papír na jméno Podoba: listinná Počet kusů: Celková jmenovitá hodnota: Kč Jmenovitá hodnota akcie: 59 Kč Type: Ordinary shares Status: Registered securities Form: Paper certificates Number of units issued: 178,557,333 Total nominal value: CZK 10,534,882,647 Nominal value per share: CZK 59 16/17

20 REKLAMNÍ TAŠKY ČEPS, a.s. / DESIGN KUKLIK.CZ V soutěži Reklamní taška roku místo Jednotný vizuální styl ČEPS, a.s., prostřednictvím stylizovaných stožárů vedení velmi vysokého vedení přímočaře komunikuje poslání společnosti. ČEPS PROMOTIONAL BAGS / DESIGNED BY KUKLIK.CZ Promotional Bag 2008 contest 1st place ČEPS s unique stylised extra-high-voltage power line towers clearly communicate the Company s mission.

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. PŘÍJEMNÉ SPOLEČENSKÉ INSPIRATIVNÍ MODERN PLEASURABLE INSPIRATIONAL COMPANIONABLE MODERNÍ ŽIVÉ POHODLNÉ SPOLEHLIVÉ

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0 Publikováno květen 2007 2 Published May, 2007 0 0 6 OBSAH 1 CONTENT OBSAH 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o spoleènosti... 13 4. Finanèní výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 2003 Výroční zpráva / Annual Report Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Základní údaje (v ) Bilanční suma 61 898 520 47 625 989 34 270 548 Základní kapitál 750 000 750 000 750 000 Rezervní fondy

Více