ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze"

Transkript

1 ZDROJ NEPETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze

2

3

4 CZ BEZPENOST CZ Následující ást obsahuje bezpenostní pokyny, které je nutno pi instalaci a provozu dodržovat. Pi jejich nedodržení nenese dodavatel žádnou zodpovdnost za pípadné škody. Instalace Zapojte UPS jen do zásuvky s uzemnním. Zásuvka, do níž je UPS zapojena, musí být stále pístupná a co nejblíže k UPS. Pro pipojení používejte jen pipojovací kabely urené k provozu UPS a mající oznaení schody CE. Hodnota rozptylového proudu nesmí být vyšší nežli 3,5 ma. Provoz Ovládat UPS mže i laická obsluha Za provozu neodpojujte vidlici UPS ze zásuvky. Jejím odpojením dojde k odpojení ochranného uzemnní!!! V UPS je další zdroj elektrické energie (baterie). Pi odpojení vstupní zásuvky nebo pi výpadku elektrické energie v síti tak na výstupní stran mže být naptí. Pi odpojení UPS ze sít vždy nejdíve vypnte UPS tlaítkem OFF a teprve poté odpojte síovou zástrku od sít. Poruchy, servis a údržba UPS pracuje s životu nebezpeným naptím. Opravy a zásahy do zaízení smí provádt jen kvalifikovaný odborník. Pozor nebezpeí úrazu elektrickým proudem i pi odpojené UPS ze sít. Akumulátory jsou trvale pipojeny a jsou zdrojem elektrické energie i pi odpojení ze sít. Ped provedením údržby se nejdíve pesvdte, že je UPS vypnuta, odpojena ze sít a jsou odpojeny akumulátory. Výmnu akumulátorových baterií smí provádt jen kvalifikované osoby. Vždy se vymují všechny baterie ne jen ty, které mají nižší hodnoty nežli jsou hodnoty jmenovité nebo hodnoty dostatené pro provoz. Pozor Baterie mohou zpsobit vážný úraz elektrickým proudem nebo mají vysoký zkratový proud. Pi manipulaci s akumulátory proto dodržujte následující opatení: - sundejte si z rukou hodinky, náramky a prsteny, - používejte jen izolované náadí a nástroje. Pro výmnu baterií používejte jen stejný poet, naptí a kapacitu baterií, používejte jen baterie schválené výrobcem. Neodhazujte staré baterie do ohn, mohou zpsobit explozi. Baterie neotevírejte ani je nerozbíjejte, elektrolyt mže poškodit oi nebo pokožku. Pi práci s bateriemi používejte ochranné rukavice. UPS nikdy nerozebírejte. 4

5 VLASTNOSTI: ELNÍ POHLEDY ZADNÍ POHLEDY OBSAH BALENÍ KONTROLA BALENÍ UMÍSTNÍ PROVEDENÍ UPS USDVD USTAVENÍ USDVD A BATERIOVÝ BOX USDVD A USTAVENÍ LCD DISPLEJE USDVR A USDVD MONTÁŽ DO RACK ZAPOJENÍ ZAPOJENÍ NET/TEL EMERGENCY POWER OFF (EPO) ZAPOJENÍ INSTALACE ROZŠIUJÍCÍHO BATERIOVÉHO BOXU ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ UPS FUNKCE STUDENÝ START COOL START FUNCTION NABÍJENÍ ELNÍ PANEL LCD CELKOVÝ POHLED LCD PANEL INDIKACE KONFIGURACE LCD DISPLEJE AKUSTICKÁ SIGNALIZACE BATERIOVÝ TEST RS232 PORT USB PORT KOMUNIKANÍ SLOT MONITOROVACÍ A KONTROLNÍ SOFTWARE KONFIGURANÍ SOFTWARE

6 USDVT - DIALOG VISION T USDVR - DIALOG VISION R USDVD - DIALOG VISION TR

7 CZ NÁVOD K POUŽITÍ CZ 7

8 Tento návod popisuje zdroj nepetržitého napájení (UPS) se všemi variantami (T Tower, R Rack, D dual Tower nebo Rack) a rozšiující bateriový box. Tato UPS je topologie VI line interactiv. UPS nabízí a zajišuje spolehlivou ochranu ped: a) výpadkem napájení ze sít, b) rázovým petížením ze sít c) kolísání naptí v síti Jednotka UPS automaticky koriguje a dorovnává výkyvy v síti. Pokud dojde k pekroení nastavených mezí pro korekci pepne se do bateriového režimu a pln napájí zátž z baterií podobn jako v pípad úplného výpadku elektrické energie v napájecí síti. Sinusový tvar výstupního naptí. LCD displej. Mikroprocesorové ízení, zajišující vysokou spolehlivost. Vysoce moderní design. Automatická regulace vstupního naptí (AVR). AVR regulace zajišuje kompenzaci pi výkyvech vstupního naptí tak, aby na výstupní stran bylo stabilní výstupní naptí a to i bez pepnutí na bateriový provoz. Nastavitelné výstupní hodnoty Možnost startu i bez pítomnosti vstupního naptí. Komunikaní rozhraní RS 232/USB, a rozšiovací komunikaní slot Prodloužení doby zálohy pomocí externího bateriového boxu u výkon 2200 a 3000 VA. Ochrana proti petížení, zkratu a pehátí Rack/Tower provedení jen modely 2U 19 rack montáž u typ USDVR a USDVD Následující obrázky ukazují jednotlivé varianty produktu: 8

9 USDVT USDVR USDVD Jmenovitý výkon [VA] Jmenovitý výkon [W] Jmenovité výstupní naptí [VAC] 200/208/220/230/240 Rozmry š x v x h [mm] 110X235X X235X X44X460 (19 x1ux460) 438X88X582 (19 x2ux582) USDVT 50/80/110 USDVT 150/200 USDVR 50/80/110 USDVD 150/220/300 USBB 96-A5 (Battery Box) 9

10 USDVT 50/80/110 USDVT 150/200 USDVR 50/80/110 USDVD

11 USDVD 220/300 USBB 96-A5 (Battery Box) 1. Komunikaní port RS Ventilátory 3. Telefonní/modemová ochrana 4. Vstupní ochrana 5. Vstupní zásuvka (IEC 10A) 6. Výstupní zásuvka (IEC 10A) 7. Rozšiitelný komunikaní slot 8. Konektor pro pipojení externího bateriového boxu 9. Výstupní zásuvka (IEC 16A) 10. Výstupní ochrana 11. USB Port 12. EPO 13. Vypína bateriového boxu 14. Zásuvka s pepovou ochranou 11

12 Po otevení balení se pesvdte, zda není dodané zaízení poškozeno a zda balení obsahuje následující položky: UPS USB kabel Síový kabel IEC 16A (jen USDVD 220/300) Stabilizátory polohy(jen USDVD) + výsuvné lyžiny (volitelné píslušenství pro USDVD) Propojovací kabel IEC 10A Návod + CD-ROM software + záruní list User's manual 12

13 Provete kontrolu, zda dodaná UPS odpovídá typu uvedenému na štítku balení. Dále provete kontrolu neporušenosti obalu, zaízení a píslušenství. Je-li nkterý z díl poškozen, kontaktujte neprodlen pepravní spolenost nebo dodavatele. Uschovejte veškeré obaly pro pípadnou výmnu nebo kontrolu. UPS by mla být umístna v dobe vtraných a istých prostorech. Prostor musí být istý, bez kondenzující vlhkosti, bez pítomnosti holavých kapalin a bez pímého sluneního svtla. Minimální odstupová vzdálenost od okolních zaízení je 100 mm, rozsah provozních teplot +15 až +25 C a relativní vlhkost musí být v rozsahu 20% až 90% nekondenzující. UPOZORNNÍ: provozování UPS pi teplotách vyšších nežli 25 C má vliv na životnost baterií. Dodržujte odstupovou vzdálenost 20 cm od zobrazovacích zaízení, z dvodu možných interferencí USDVT se používají jako stojanové provedení. USDVR jsou ureny k montáži do 19 zaízení, a USDVD mohou být instalovány jako stojací i 19. USDVD je možno ustavit do vertikální polohy pomocí stabilizátor polohy. Stabilizátory se vkládají pod spodní ást UPS. 1. Spojte stabilizátory polohy dohromady 2. Zasute UPS ve vertikální poloze do dvou spojených stabilizátor. Používejte vždy dv dvojice stabilizátor, viz vyobrazení.

14 1. Spojte stabilizátory s distanní vložkou dohromady 2. Zasute UPS a bateriový box ve vertikální poloze spolen do pipravených vertikálních stabilizátor. 3. Používejte vždy dvojici vertikálních stabilizátor.

15 LCD displej je u model USDVD otoit v závislosti na zpsobu montáže UPS (rack tower). Následující kroky Vám znázorní otoení LCD displeje: A. Rack na Tower B. Tower na Rack LCD displej se z lože uvolní stlaení zajišovací páky, vyjme se z lože a poté se otoí o 90º a umístí zpt do lože 1. krok - vyjmutí displeje 2. krok otoení displeje 3. krok zajištní v požadované poloze 15

16 USDVR a USDVD je možno montovat dvma zpsoby do 19 (RACK) rozvad. Následující postup zachycuje provedení zpsob a montáže. 1. Pišroubujte montážní píchytky (volitelné píslušenství) na boní strany UPS pomocí piložených šroubk. 2. Pišroubujte montážní lyžiny (volitelné píslušenství) do Racku a zajistte šrouby. 3. Vložte UPS do lyžin a zajistte.

17 Zapojte UPS do sít a k zátži, dle následujícího vyobrazení. Flexibilní pívody používejte jen do maximální délky 10 metr. Poznámka: jednotlivé spotebie zapojujte podle jejich píkonu do zásuvek 10 nebo 16 A. Telefonní nebo modemovou linku pipojte k zásuvkám RJ 45 umístným na zadní ásti UPS. Takto pipojená zaízení jsou chránna ped peptím i v pípad vypnutí UPS (stupe pepové ochrany D ). Pi pipojení dbejte na správné zapojení vstupu a výstupu do odpovídajících zdíek. USDVR a USDVD mají vestavný port EPO. Zapojení EPO vypínae zajistí dálkové vypnutí UPS v pípad nouze. UPS se vypne a na výstupu z ní nebude žádné naptí. UPS se znovu do provozního stavu uvede runím zapnutím pomocí ovlada na UPS. Postup zapojení EPO: 1. Zkontrolujte zda je UPS vypnuta. 2. Vyjmte spojku EPO vloženou ve svorce EPO na zadním panelu UPS. 3. Pipojte ke svorkám 1 a 2 pipojovací vodie od rozpínacího kontaktu nouzového vypínae. Maximální zatížení kontaktu EPO je 60 VDC nebo 30 VAC, pi maximu 20mA. Žádný z vodi neuzemujte. Prez vodi 0,75 mm mm Provete kontrolu zapojení k EPO svorkám a funknost EPO obvodu. 5. Zapnte UPS do sít a stisknutím tlaítka ON UPS uvete do provozu. 6. Provete vypnutí UPS pomocí pipojeného nouzového tlaítka. 7. Znovu zapnte UPS.

18 K USDVD 220 a USDVD300 je možné pipojit rozšiující bateriové boxy pro prodloužení doby zálohy. Pozor: Ped pipojením bateriového boxu, vypnte vypína na zadní stran bateriového boxu! Následující schémata znázorují pipojení bateriového boxu k UPS: 1. Pipojte propojovací kabel k externímu bateriovému boxu. Dbejte, aby byl vypnut vypína na bateriovém boxu! 2. Pipojte propojovací kabel k UPS do konektoru na zadní stran. Následn zapnte vypína na bateriovém boxu 3. Po zapojení externího bateriového boxu je nutno nastavit nabíjecí proud pro sestavu. Standardn je nastaven nabíjecí proud 2A a po pipojení bateriového boxu je nezbytné pomocí programu UPS Tools zvýšit nabíjecí proud na 6 A. Tento zásah svte technikovi! Maximální kapacita bateriových box je 120 Ah! Poznámka: K USDVD220 je možno zapojit až 3 bateriové boxy, k USDVD330 až 4 bateriové boxy 18

19 Pro zapnutí nebo vypnutí UPS je nutno stisknout tlaítko ON nebo OFF na dobu nejmén 4 sekundy. Jen pi prvním zapojení provete následující test : asi po 30 sekundách provozu provete kontrolu, zda UPS pracuje normáln a uite následující kroky: 1. Simulujte výpadek sít vypojením pívodního kabelu. 2. Zátž musí být stále napájena, rozsvítí se kontrolka bateriového provozu, a každé 4 sekundy se ozve pípnutí. 3. Pipojte síový kabel. UPS se pepne do normálního síového režimu. Funkci studený start využijte v pípad, že máte pln nabitou baterii v UPS a není možné UPS napájet ze sít. Jednoduše UPS zapojte a zapnte standardním postupem. UPS zane napájet výstupní zaízení. UPS je z výrobního závodu dodávána v pln nabitém stavu. Nicmén bhem pepravy a skladování mže dojít k úbytku. Ped uvedením do provozu se proto UPS musí nechat zapojená bez zátže nejmén 8 hodin. Po tomto ase je pipravena pro provoz.

20 Na elním panelu se nacházení LCD displej, a 3 tlaítka: ON -zapnutí, OFF vypnutí a SELECT volby. 20

21 Podrobný popis levého horního pole LCD ást A: 1 INPUT-VAC : vstupní naptí (V) 2 INPUT-Hz: vstupní frekvence(hz) 3 BATTERY-V: celkové naptí baterií (V) 4 BATTERY-%: kapacita baterií (%) 5 BATTERY-MIN: zbývající doba zálohy (min) Podrobný popis pravého horního pole LCD ást B: 1 OUTPUT-VAC: výstupní naptí (V) 2 OUTPUT-Hz: výstupní frekvence (Hz) 3 LOAD-%: zátž (%) ást C a Part D indikuje stavy UPS a jsou popsány v následující kapitole LCD Panel Indikace.

22 Tato kapitola obsahuje detailní popis panelu indikace provozu. IKONA STAV POPIS Svítí Indikace poruchy, viz tab.1 Bliká UPS je v modu Stand-by(pohotovost) Svítí UPS je pipojena na sí Svítí UPS v bateriovém režimu, každé 4 sekundy pípnutí Bliká Baterie jsou tém vybity nebo je vypnut vypína u bateriového boxu a každou sekundu pípnutí Svítí Závada na bateriích Svítí Aktivní funkce AVR Svítí Zdíka power share je pipravena k použití Aktivní Procento nabití baterií (viz tabulka 2) Aktivní Procento zatížení (viz tabulka 3) Bliká Petížení UPS 22

23 Tabulka 1:Popis chyb LCD symbol v ásti A Petížení UPS Pehátí UPS Popis Na výstupu je zkrat Závada na ventilátoru Výstupní naptí je mimo rozsah (porucha invertoru) Vnitní chyba UPS ešení závady Kontrola velikosti zátže na displeji a odpojení ásti zátže nad jmenovitý výkon 1. Snižte okolní teplotu pod 40 C 2. vypnte UPS a vykejte ochlazení 1. Odpojte všechnu zátž a provete kontrolu jednotlivých obvod 2. Provete kontrolu, zda není zkratován výstup UPS Zavolejte servis Zavolejte servis Zavolejte servis Tabulka 2 Úrove baterií 0%~20% 20%~40% 40%~60% 60%~80% 80%~100% Tabulka 3 Úrove zátže 0~5% 5~25% 25%~50% 50%~75% 75%~102% bliká >102% Pi petížení UPS se ozývá akustický signál 1 sekunda ticho, 1 sekunda tón. Po zredukování zátže pod 100% se UPS pepne do normálního provozního režimu. Pokud je petížení trvalé, aktivuje se ochrana proti petížení a UPS se kompletn vypne. Pro obnovu normální funkce po celkovém petížení (trvalý akustický tón a zátž je bez napájení), snižte hodnotu zátže pod 100%. Pidržte tlaítko OFF dokud nepestane znít zvukový signál a pak jej uvolnte. Vykejte úplného vypnutí UPS a potom ji znovu zapnte.

24 LCD displej má dv pole, pole A (levé) a pole B (pravé). Levé pole zobrazuje následující namené hodnoty: vstupní naptí, vstupní frekvence, naptí baterií, kapacita baterií a pibližná doba zálohy. V pravém poli se zobrazují následující hodnoty: Výstupní naptí, výstupní frekvence a zátž v procentech Stiskem tlaítka SELECT zvolíte pole. Po prvním stisknutí tlaítka SELECT zane blikat levé pole. Po druhém stisku tlaítka SELECT zane blikat pravé pole, po tetím stisku pestane nebliká nic. Pokud bliká pole a stisknete tlaítko ON mžeme konfigurovat toto pole. Tisknte tlaítko SELECT a vyberte menou veliinu. Stisknutím tlaítka ON potvrdíte výbr. Píklad konfigurace: Pokud chcete v levém poli zobrazit pibližnou dobu zálohy a na pravém poli zobrazit zátž, pak postupujte následujícím zpsobem: Krok 1: Zapnte UPS, v levém poli se zobrazí vstupní naptí a v pravém výstupní naptí. LCD displej zobrazuje následující: a) je-li UPS pipojena na sí, vypadá displej takto: Síový režim b) je-li UPS v bateriovém režimu: Bateriový režim Krok 2: Stisk tlaítka SELECT na 3 sekundy, levé pole A zane blikat. 24

25 Krok 3: Stisk tlaítka ON (nastavení levého pole), zane blikat a INPUT, VAC a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 4: Stisk tlaítka SELECT, zane blikat INPUT, Hz a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 5: Stisk tlaítka SELECT, zane blikat BATTERY, V a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 6: Optovné stisknutí tlaítka SELECT, zane blikat BATTERY, % a zobrazí se odpovídající hodnota.

26 Krok 7: Stisk tlaítka SELECT, zane blikat BATTERY, MIN a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 8: Stisk tlaítka ON (potvrzení nastavení), zobrazí se na levém poli zvolená hodnota Pibližná doba zálohy. Krok 9: Stisk tlaítka SELECT na 3 sekundy, zane blikat levé pole LCD displeje. Znovu stisk tlaítka SELECT a zane blikat pravé pole LCD displeje. Krok 10: Stisk tlaítka ON, zane blikat OUTPUT, VAC a zobrazí se odpovídající hodnota. 26

27 Krok 11: Stisk tlaítka SELECT, zane blikat OUTPUT, Hz a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 12: Stisk tlaítka SELECT, zane blikat LOAD, % a zobrazí se mená hodnota. Krok 13: Stisk tlaítka ON, potvrzení zobrazené veliiny Zátž. Uživatelská konfigurace je tímto hotova. Poznámka: 1. Uživatelské nastavení musí být provedeno do 90 sekund, jinak se UPS pepne do normálního zobrazení a konfiguraní mód se vypne a postup se musí zopakovat. 2. LCD displej má pamovou funkci, která si pamatuje hodnoty posledního nastavení ped restartem UPS.

28 a) Pokud držíte tlaítko ON, SELECT nebo OFF po dobu od 1 do 3 sekund UPS pípne; b) Pokud zní trvalý akustický tón, jedná se o signalizaci poruchy (napíklad pehátí, porucha ventilátoru); c) Trvalý tón se ozývá pi špatné baterii nebo pi poruše nabíjení baterií; d) Pi petížení pípá UPS petušovan, 1s/1s; e) Pi bateriovém režimu se ozývá pípání v intervalu 1s/4s; f) Pracuje-li UPS v bateriovém režimu a baterie jsou již slabé, ozývá se pípání v intervalu 1s/1s;. g) Po bateriovém testu zstala baterie odpojená, ozývá se pípání v intervalu 1s/1s; h) Je-li zapojen tichý provoz (akustická signalizace je vypnuta) není bzuák žádnou událostí aktivován s výjimkou událostí uvedených v bodu b), d) a f). i) Pokud nedojde k nkteré z uvedených situaci není bzuák aktivován. j) Pi bateriovém testu pípne bzuák 3x v intervalu 0,5s/0,5s. V normálním pracovním režimu UPS stisknutím tlaítka ON na dobu delší nežli 5 sekund se aktivuje píkaz pro provedení testu baterií. Po dobu bateriového testu (cca 5 sekund) svítí indikace SÍ a Baterie souasn. Ozve se 3x pípnutí. Displej pi bateriovém testu 28

29 Komunikaní RS232 sériový port slouží k propojení UPS a PC do maximální vzdálenosti 3 m. Pro propojení používejte výhradn piložený kabel. S jiným kabelem se Vám spojení nemusí podait uskutenit. Pro ilustraci na následujícím obrázku uvádíme zapojení konektoru: RS232 KONEKTOR SIGNÁL (výrobní nastavení) 1 Kontakt sepnut: UPS chyba/alarm (d) 2 TXD 3 RXD/SD (dálkové vypnutí UPS) (a) 4 Dálkové vypnutí 5 GND 6 +12Vdc (80mA) 7 PNP signál Kontakt sepnut: nízký stav baterií, 8 pedalarm (c) 9 Kontakt sepnut: bateriový provoz (b) a) SD = pi UPS v bateriovém provozu, signál pro vypnutí UPS: +( 5 15) VDC po dobu cca 20 sekund. Následujícím impulzem se UPS vypne. b) B.W. = kontakt je sepnut jen pi bateriovém provozu (max. hodnota:25ma +35Vdc Vce sat max: 25mA) c) B.L. = kontakt je sepnut pi nízkém stavu baterií (max. hodnota: 25mA +35Vdc Vce sat max: 25mA) d) UPS chyba/alarm = kontakt je sepnut pi poruše (chyb) nebo Alarmu UPS (max. hodnota:25ma +35Vdc Vce sat max: 25mA) Pomocí USB portu je možno rovnž propojit PC s UPS. Je-li pipojen komunikaní kabel a je-li nainstalován správný software (Powershield 3) je možno vymovat data mezi PC a UPS. Tento software zajišuje detailní informace o stavu UPS. Nastane-li naléhavá situace, je možno pomocí software provést kontrolu všech dat a zajistit vypnutí UPS. Všechny UPS ady USDV mají slot pro možné rozšíení o další komunikaní jednotky. Napíklad: Sériový duplexní port Ethernet agent s protokoly TCP/IP, HTTP a SNMP RS232 + RS485 porty s protokolem JBUS / MODBUS Podrobnosti o dalších komunikaních rozhraních v souhrnném katalogu UPS.

30 Piložené CD-Rom obsahuje dva programy které umožují uživateli monitorování, kontrolu a konfiguraci UPS. Software Powershield 3 zajišuje úinný a intuitivní management UPS, zobrazuje všechny nejdležitjší informace o UPS, jako jsou vstupní naptí, zátž, kapacita baterií atd. Pomocí tohoto software mžeme také zajistit automatický výkon naprogramovaných proces, jako je napíklad zahájení nebo skonení operace, pokyn k ukonení operaního systému, poslání u, SMS nebo jiné síové zprávy pro nastavené uživatelské funkce. Postup instalace: Propojte USB port PC a USB port UPS pomocí piloženého kabelu. Vložte CD-Rom a zvolte Váš operaní systém. Následujte instalaní pokyny. Pro více detail mžete využít píruky, která je na CD piložena ve složce Manuals. Pro informace o nejnovjším software kontaktujte dodavatele UPS. UPSTools software umožuje uživateli konfigurovat UPS a poskytuje komplexní pohled na všechny dležité parametry UPS pes USB komunikaní rozhraní. Postup instalace: Propojte USB port PC a USB port UPS pomocí piloženého kabelu. Postupujte podle instalaních instrukcí uvedených v softwarové píruce ve složce na CD-Rom. Pro informace o nejnovjším software kontaktujte dodavatele UPS. 30

31 Akustické alarmy Problém Píina ešení Pípá každé 4 sekundy UPS jede na baterie Pipojte vstupní sí Pípá každou sekundu Baterie jsou slabé Vypnte pipojené zaízení, zachráníte tak neuložená data Neperušovaný tón UPS nefunguje Kontaktujte servis Pípá každou sekundu Výstup petížen Zkontrolujte ukazatel zátže a odpojte nkterý ze spotebi Neperušovaný tón Baterie potebují vymnit Vymte baterie Hledání závady - obecn UPS nejede i když je zapnut vypína Zátž není napájena z UPS Zkrátila se podstatn doba zálohy Porucha UPS indikace svítí Špatná baterie indikace svítí Pipojená zátž není napájena z UPS UPS signalizuje akustickým tónem Nefungují ovládací tlaítka Pívodní vedení není korektn pipojeno Pívodní zásuvka je vadná Zkrat nebo petížení na výstupu z UPS Vnitní pojistka je spálená Zátž je pipojena k výstupním zásuvkám Na žádném z výstup není naptí Baterie nejsou nabity Baterie jsou již staré a nemají dostatenou kapacitu. Porucha UPS Baterie jsou špatné UPS je petížena UPS mže mít poruchu UPS je v chybovém stavu 1. UPS je v pechodném stavu 2. Tlaítko je vadné Pipojte pívodní kabel Kontaktujte údržbu elektro 1. Odpojte veškerou zátž a zajistte, aby nebylo nic k výstupu pipojeno 2. Provte jednotlivé výstupní okruhy Kontaktujte dodavatele UPS Zkontrolujte výstupní pojistku 1. Pipojte kabely na výstup 2. Zajistte, aby zátž na výstupu byla nižší nežli je výkon UPS Nechejte UPS 4 hodiny nabíjet bez zátže 1. Nabijte baterie po dobu 8 hodin 2. Vymte baterie Ukonete Vaši práci, a vypnte pipojené zaízení. Zkontrolujte hodnoty na LCD panelu pro další postup. 1. Odpojte pívod od baterií 2. Kontaktujte dodavatele UPS, objednejte baterie a nechejte je odborn vymnit Zkontrolujte zátž z hlediska hodnoty píkonu Kontaktujte dodavatele Zkontrolujte tón s významem poruchy v tabulce 1. Chvíli vykejte a zkuste stisknout znovu 2. Kontaktujte dodavatele

32 Pokud signalizuje indikátor stavu baterií trvalým svícením a zní nepetržitý akustický tón je nutno baterie vymnit. Odpojte bateriový konektor a kontaktujte dodavatele s požadavkem na výmnu baterií. VAROVÁNÍ: Akumulátorové baterie jsou zdrojem rizika zásahu elektrickým proudem a mají vysoký zkratový prous. Dodržujte proto následující ustanovení ohledn výmny baterií!!! 1. Vypnte UPS a odpojte síový kabel ze zásuvky. 2. Sejmte prsteny, hodinky a další kovové pedmty. 3. Je-li náhradní soustava poškozená nebo máte pochybnosti o jejím stavu, kontaktujte ihned dodavatele. Poznámka: Pokud nejste kvalifikovaným odborníkem, neprovádjte výmnu baterií sami, ale pizvte dodavatele nebo servisní organizaci. Použité baterie recyklujte: Neodhazujte baterie do ohn, mohou explodovat. Neotevírejte ani nijak nepoškozujte obal baterie, mže dojít k uvolnní elektrolytu, který mže poškodit pokožku rukou nebo oi. Elektrolyt je vysoce toxický. Baterie jsou zdrojem rizika úrazu elektrickým proudem a jsou zdrojem vysokého zkratového proudu. Pro recyklaci je možno použít nejen baterie, ale i ostatní souásti UPS. Pi zacházení s nimi jako s odpadem dodržujte národní právní pedpisy. Nevyhazujte je do odpadu, ale odevzdejte do sbrných dvor nebo recyklaních firem. V pípad nejasností jak naložit s UPS jako s odpadem, pípadn jakoukoliv její ástí kontaktujte dodavatele UPS.. Pro výmnu baterií v jednotlivých typech UPS dodržujte následující pokyny: 1. Odstrate masku UPS tahem za oba spodní rohy. 2. Odpojte kabely od baterie. Odejmte pídržnou desku baterií a odšroubujte zarážku. 3. Uchopte podkladový papír a vytáhnte baterie vped. 4. Vložte nové baterie do UPS. 5. Zapojte kabel do bateriového konektoru a pipevnte držák baterií. 6. Zavete elní panel UPS. 32

33 1. Odejmte krycí masku tahem za kraje. 2. Odpojte pívodní kabely od UPS a odšroubujte bateriový držák z UPS. 3. Odstrate desku zajištující baterii v UPS. 4. Vytáhnte baterii z tla UPS na plochu. 5. Vložte novou baterii. 6. Pipojte konektory a zašroubujte držák baterií. 7. Zavete elní panel UPS.

34 1. Odejmte krycí masku tahem za kraje. 2. Odpojte pívodní kabely od UPS a odšroubujte bateriový držák z UPS. 3. Odstrate desku zajištující baterii v UPS. 4. Vytáhnte baterii z tla UPS na plochu. 5. Vložte novou baterii. 6. Pipojte konektory a zašroubujte držák baterií. 7. Zavete elní panel UPS. 34

35 JMENOVITÝ VÝKON VSTUP USDVT - Dialog Vision T VA Watt Jmenovité naptí 230 VAC (1) Rozsah naptí Frekvence 160VAC ± 3% 294VAC ± 3% 50/60Hz Automatické nastavení Naptí 230V +5%,-10% (1) VÝSTUP ROZSAH PETÍŽENÍ Frekvence Tolerance frekvence (bat. provoz) Tvar výstupní vlny Síový provoz Bateriový provoz 50/60Hz Automatické nastavení ±0.1Hz sinusová >110% alarm a vypnutí po 3 minutách >150% vypnutí po 40 cyklech >110 % alarm a vypnutí po 30 sekundách >120% vypnutí po 40 cyklech AS PEPNUTÍ Typický 4-msec. typický 6-msec.maximáln BATERIE Poet baterií 1x12V 2 x12v 2 x12v 4 x12v 4 x12v FYZICKÉ VLASTNOSTI PROVOZNÍ PODMÍNKY KOMUNIKACE Rozmry (šxvxh) mm 110X235X X235X425 UPS Hmotnost (kg) Bateriový box Nelze použít Teplota a vlhkost +15 až 25 C, 20 až 90% relativní vlhkosti (nekondenzující) Hlunost do 50dBA RS-232 Ano USB Ano Rozšiující slot Ano EPO NE DALŠÍ Ochrana Certifikáty EMC Hluboké vybití baterií petížení zkratu peptí podptí tepelná GS-TUV / CE EN55022 CLASS A

36 JMENOVITÝ VÝKON VSTUP USDVR - Dialog Vision R USDVD - Dialog Vision TR VA Watt Jmenovité naptí 230 VAC (1) 160VAC ± 3% Rozsah naptí 294VAC ± 3% Frekvence 50/60Hz Automatické nastavení Naptí 230V +5%,-10% (1) VÝSTUP ROZSAH PETÍŽENÍ AS PEPNUTÍ Frekvence Tolerance frekvence (bat. provoz) Tvar výstupní vlny Síový provoz Bateriový provoz Typický 50/60Hz Automatické nastavení ±0.1Hz sinusová >110% alarm a vypnutí po 3 minutách >150% vypnutí po 40 cyklech >110 % alarm a vypnutí po 30 sekundách >120% vypnutí po 40 cyklech 4-msec. typický 6-msec.maximální BATERIE Poet baterií 2x6V 3x6V 4x6V 4 x12v 8x12V 8x12V FYZICKÉ VLASTNOSTI UPS Bateriový box Rozmry (šxvxh) mm 438X44.3X460 (19 x1ux460) 438X87.9X582 (19 x2ux582) Hmotnost (kg) Jmenovité naptí V Kapacita Ah Poet baterií PROVOZNÍ PODMÍNKY KOMUNIKACE DALŠÍ Rozmry (šxvxh) mm X87.9X582 Hmotnost (kg) Teplota a vlhkost +15 až 25 C, 20 až 90% relativní vlhkosti (nekondenzující) Hlunost do 50dBA RS-232 Ano USB Ano Rozšiující slot Ano EPO Ano Ochrana Hluboké vybití baterií petížení zkrat peptí podptí tepelná Certifikace GS-TUV / CE EMC EN55022 CLASS A Poznámka: (1) nastavitelné pomocí UPSTools (200/208220/230/240VAC) 36

37 SCHRACK ENERGIETECHNIK spol. s r.o. Dolnomcholupská Praha 10 Hostiva ESKÁ REPUBLIKA Tel Fax

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk Obj..: 379 690 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru tohoto autorádia svtov známé znaky ROADSTAR. Abyste produkt uchovali

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více

OBSAH. 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe. 2. Užití nabíječe... 3. 3. Princip činnosti... 4. 4. Další možnosti nabíjení...

OBSAH. 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe. 2. Užití nabíječe... 3. 3. Princip činnosti... 4. 4. Další možnosti nabíjení... OBSAH 1. Technické parametry... 2 - příslušenství nabíječe 2. Užití nabíječe... 3 3. Princip činnosti... 4 4. Další možnosti nabíjení... 5 5. Instalace... 6 6. Signalizace a nastavení... 7 7. Zapnutí a

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER MSSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 2.2 Datum poslední

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více