ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze"

Transkript

1 ZDROJ NEPETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze

2

3

4 CZ BEZPENOST CZ Následující ást obsahuje bezpenostní pokyny, které je nutno pi instalaci a provozu dodržovat. Pi jejich nedodržení nenese dodavatel žádnou zodpovdnost za pípadné škody. Instalace Zapojte UPS jen do zásuvky s uzemnním. Zásuvka, do níž je UPS zapojena, musí být stále pístupná a co nejblíže k UPS. Pro pipojení používejte jen pipojovací kabely urené k provozu UPS a mající oznaení schody CE. Hodnota rozptylového proudu nesmí být vyšší nežli 3,5 ma. Provoz Ovládat UPS mže i laická obsluha Za provozu neodpojujte vidlici UPS ze zásuvky. Jejím odpojením dojde k odpojení ochranného uzemnní!!! V UPS je další zdroj elektrické energie (baterie). Pi odpojení vstupní zásuvky nebo pi výpadku elektrické energie v síti tak na výstupní stran mže být naptí. Pi odpojení UPS ze sít vždy nejdíve vypnte UPS tlaítkem OFF a teprve poté odpojte síovou zástrku od sít. Poruchy, servis a údržba UPS pracuje s životu nebezpeným naptím. Opravy a zásahy do zaízení smí provádt jen kvalifikovaný odborník. Pozor nebezpeí úrazu elektrickým proudem i pi odpojené UPS ze sít. Akumulátory jsou trvale pipojeny a jsou zdrojem elektrické energie i pi odpojení ze sít. Ped provedením údržby se nejdíve pesvdte, že je UPS vypnuta, odpojena ze sít a jsou odpojeny akumulátory. Výmnu akumulátorových baterií smí provádt jen kvalifikované osoby. Vždy se vymují všechny baterie ne jen ty, které mají nižší hodnoty nežli jsou hodnoty jmenovité nebo hodnoty dostatené pro provoz. Pozor Baterie mohou zpsobit vážný úraz elektrickým proudem nebo mají vysoký zkratový proud. Pi manipulaci s akumulátory proto dodržujte následující opatení: - sundejte si z rukou hodinky, náramky a prsteny, - používejte jen izolované náadí a nástroje. Pro výmnu baterií používejte jen stejný poet, naptí a kapacitu baterií, používejte jen baterie schválené výrobcem. Neodhazujte staré baterie do ohn, mohou zpsobit explozi. Baterie neotevírejte ani je nerozbíjejte, elektrolyt mže poškodit oi nebo pokožku. Pi práci s bateriemi používejte ochranné rukavice. UPS nikdy nerozebírejte. 4

5 VLASTNOSTI: ELNÍ POHLEDY ZADNÍ POHLEDY OBSAH BALENÍ KONTROLA BALENÍ UMÍSTNÍ PROVEDENÍ UPS USDVD USTAVENÍ USDVD A BATERIOVÝ BOX USDVD A USTAVENÍ LCD DISPLEJE USDVR A USDVD MONTÁŽ DO RACK ZAPOJENÍ ZAPOJENÍ NET/TEL EMERGENCY POWER OFF (EPO) ZAPOJENÍ INSTALACE ROZŠIUJÍCÍHO BATERIOVÉHO BOXU ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ UPS FUNKCE STUDENÝ START COOL START FUNCTION NABÍJENÍ ELNÍ PANEL LCD CELKOVÝ POHLED LCD PANEL INDIKACE KONFIGURACE LCD DISPLEJE AKUSTICKÁ SIGNALIZACE BATERIOVÝ TEST RS232 PORT USB PORT KOMUNIKANÍ SLOT MONITOROVACÍ A KONTROLNÍ SOFTWARE KONFIGURANÍ SOFTWARE

6 USDVT - DIALOG VISION T USDVR - DIALOG VISION R USDVD - DIALOG VISION TR

7 CZ NÁVOD K POUŽITÍ CZ 7

8 Tento návod popisuje zdroj nepetržitého napájení (UPS) se všemi variantami (T Tower, R Rack, D dual Tower nebo Rack) a rozšiující bateriový box. Tato UPS je topologie VI line interactiv. UPS nabízí a zajišuje spolehlivou ochranu ped: a) výpadkem napájení ze sít, b) rázovým petížením ze sít c) kolísání naptí v síti Jednotka UPS automaticky koriguje a dorovnává výkyvy v síti. Pokud dojde k pekroení nastavených mezí pro korekci pepne se do bateriového režimu a pln napájí zátž z baterií podobn jako v pípad úplného výpadku elektrické energie v napájecí síti. Sinusový tvar výstupního naptí. LCD displej. Mikroprocesorové ízení, zajišující vysokou spolehlivost. Vysoce moderní design. Automatická regulace vstupního naptí (AVR). AVR regulace zajišuje kompenzaci pi výkyvech vstupního naptí tak, aby na výstupní stran bylo stabilní výstupní naptí a to i bez pepnutí na bateriový provoz. Nastavitelné výstupní hodnoty Možnost startu i bez pítomnosti vstupního naptí. Komunikaní rozhraní RS 232/USB, a rozšiovací komunikaní slot Prodloužení doby zálohy pomocí externího bateriového boxu u výkon 2200 a 3000 VA. Ochrana proti petížení, zkratu a pehátí Rack/Tower provedení jen modely 2U 19 rack montáž u typ USDVR a USDVD Následující obrázky ukazují jednotlivé varianty produktu: 8

9 USDVT USDVR USDVD Jmenovitý výkon [VA] Jmenovitý výkon [W] Jmenovité výstupní naptí [VAC] 200/208/220/230/240 Rozmry š x v x h [mm] 110X235X X235X X44X460 (19 x1ux460) 438X88X582 (19 x2ux582) USDVT 50/80/110 USDVT 150/200 USDVR 50/80/110 USDVD 150/220/300 USBB 96-A5 (Battery Box) 9

10 USDVT 50/80/110 USDVT 150/200 USDVR 50/80/110 USDVD

11 USDVD 220/300 USBB 96-A5 (Battery Box) 1. Komunikaní port RS Ventilátory 3. Telefonní/modemová ochrana 4. Vstupní ochrana 5. Vstupní zásuvka (IEC 10A) 6. Výstupní zásuvka (IEC 10A) 7. Rozšiitelný komunikaní slot 8. Konektor pro pipojení externího bateriového boxu 9. Výstupní zásuvka (IEC 16A) 10. Výstupní ochrana 11. USB Port 12. EPO 13. Vypína bateriového boxu 14. Zásuvka s pepovou ochranou 11

12 Po otevení balení se pesvdte, zda není dodané zaízení poškozeno a zda balení obsahuje následující položky: UPS USB kabel Síový kabel IEC 16A (jen USDVD 220/300) Stabilizátory polohy(jen USDVD) + výsuvné lyžiny (volitelné píslušenství pro USDVD) Propojovací kabel IEC 10A Návod + CD-ROM software + záruní list User's manual 12

13 Provete kontrolu, zda dodaná UPS odpovídá typu uvedenému na štítku balení. Dále provete kontrolu neporušenosti obalu, zaízení a píslušenství. Je-li nkterý z díl poškozen, kontaktujte neprodlen pepravní spolenost nebo dodavatele. Uschovejte veškeré obaly pro pípadnou výmnu nebo kontrolu. UPS by mla být umístna v dobe vtraných a istých prostorech. Prostor musí být istý, bez kondenzující vlhkosti, bez pítomnosti holavých kapalin a bez pímého sluneního svtla. Minimální odstupová vzdálenost od okolních zaízení je 100 mm, rozsah provozních teplot +15 až +25 C a relativní vlhkost musí být v rozsahu 20% až 90% nekondenzující. UPOZORNNÍ: provozování UPS pi teplotách vyšších nežli 25 C má vliv na životnost baterií. Dodržujte odstupovou vzdálenost 20 cm od zobrazovacích zaízení, z dvodu možných interferencí USDVT se používají jako stojanové provedení. USDVR jsou ureny k montáži do 19 zaízení, a USDVD mohou být instalovány jako stojací i 19. USDVD je možno ustavit do vertikální polohy pomocí stabilizátor polohy. Stabilizátory se vkládají pod spodní ást UPS. 1. Spojte stabilizátory polohy dohromady 2. Zasute UPS ve vertikální poloze do dvou spojených stabilizátor. Používejte vždy dv dvojice stabilizátor, viz vyobrazení.

14 1. Spojte stabilizátory s distanní vložkou dohromady 2. Zasute UPS a bateriový box ve vertikální poloze spolen do pipravených vertikálních stabilizátor. 3. Používejte vždy dvojici vertikálních stabilizátor.

15 LCD displej je u model USDVD otoit v závislosti na zpsobu montáže UPS (rack tower). Následující kroky Vám znázorní otoení LCD displeje: A. Rack na Tower B. Tower na Rack LCD displej se z lože uvolní stlaení zajišovací páky, vyjme se z lože a poté se otoí o 90º a umístí zpt do lože 1. krok - vyjmutí displeje 2. krok otoení displeje 3. krok zajištní v požadované poloze 15

16 USDVR a USDVD je možno montovat dvma zpsoby do 19 (RACK) rozvad. Následující postup zachycuje provedení zpsob a montáže. 1. Pišroubujte montážní píchytky (volitelné píslušenství) na boní strany UPS pomocí piložených šroubk. 2. Pišroubujte montážní lyžiny (volitelné píslušenství) do Racku a zajistte šrouby. 3. Vložte UPS do lyžin a zajistte.

17 Zapojte UPS do sít a k zátži, dle následujícího vyobrazení. Flexibilní pívody používejte jen do maximální délky 10 metr. Poznámka: jednotlivé spotebie zapojujte podle jejich píkonu do zásuvek 10 nebo 16 A. Telefonní nebo modemovou linku pipojte k zásuvkám RJ 45 umístným na zadní ásti UPS. Takto pipojená zaízení jsou chránna ped peptím i v pípad vypnutí UPS (stupe pepové ochrany D ). Pi pipojení dbejte na správné zapojení vstupu a výstupu do odpovídajících zdíek. USDVR a USDVD mají vestavný port EPO. Zapojení EPO vypínae zajistí dálkové vypnutí UPS v pípad nouze. UPS se vypne a na výstupu z ní nebude žádné naptí. UPS se znovu do provozního stavu uvede runím zapnutím pomocí ovlada na UPS. Postup zapojení EPO: 1. Zkontrolujte zda je UPS vypnuta. 2. Vyjmte spojku EPO vloženou ve svorce EPO na zadním panelu UPS. 3. Pipojte ke svorkám 1 a 2 pipojovací vodie od rozpínacího kontaktu nouzového vypínae. Maximální zatížení kontaktu EPO je 60 VDC nebo 30 VAC, pi maximu 20mA. Žádný z vodi neuzemujte. Prez vodi 0,75 mm mm Provete kontrolu zapojení k EPO svorkám a funknost EPO obvodu. 5. Zapnte UPS do sít a stisknutím tlaítka ON UPS uvete do provozu. 6. Provete vypnutí UPS pomocí pipojeného nouzového tlaítka. 7. Znovu zapnte UPS.

18 K USDVD 220 a USDVD300 je možné pipojit rozšiující bateriové boxy pro prodloužení doby zálohy. Pozor: Ped pipojením bateriového boxu, vypnte vypína na zadní stran bateriového boxu! Následující schémata znázorují pipojení bateriového boxu k UPS: 1. Pipojte propojovací kabel k externímu bateriovému boxu. Dbejte, aby byl vypnut vypína na bateriovém boxu! 2. Pipojte propojovací kabel k UPS do konektoru na zadní stran. Následn zapnte vypína na bateriovém boxu 3. Po zapojení externího bateriového boxu je nutno nastavit nabíjecí proud pro sestavu. Standardn je nastaven nabíjecí proud 2A a po pipojení bateriového boxu je nezbytné pomocí programu UPS Tools zvýšit nabíjecí proud na 6 A. Tento zásah svte technikovi! Maximální kapacita bateriových box je 120 Ah! Poznámka: K USDVD220 je možno zapojit až 3 bateriové boxy, k USDVD330 až 4 bateriové boxy 18

19 Pro zapnutí nebo vypnutí UPS je nutno stisknout tlaítko ON nebo OFF na dobu nejmén 4 sekundy. Jen pi prvním zapojení provete následující test : asi po 30 sekundách provozu provete kontrolu, zda UPS pracuje normáln a uite následující kroky: 1. Simulujte výpadek sít vypojením pívodního kabelu. 2. Zátž musí být stále napájena, rozsvítí se kontrolka bateriového provozu, a každé 4 sekundy se ozve pípnutí. 3. Pipojte síový kabel. UPS se pepne do normálního síového režimu. Funkci studený start využijte v pípad, že máte pln nabitou baterii v UPS a není možné UPS napájet ze sít. Jednoduše UPS zapojte a zapnte standardním postupem. UPS zane napájet výstupní zaízení. UPS je z výrobního závodu dodávána v pln nabitém stavu. Nicmén bhem pepravy a skladování mže dojít k úbytku. Ped uvedením do provozu se proto UPS musí nechat zapojená bez zátže nejmén 8 hodin. Po tomto ase je pipravena pro provoz.

20 Na elním panelu se nacházení LCD displej, a 3 tlaítka: ON -zapnutí, OFF vypnutí a SELECT volby. 20

21 Podrobný popis levého horního pole LCD ást A: 1 INPUT-VAC : vstupní naptí (V) 2 INPUT-Hz: vstupní frekvence(hz) 3 BATTERY-V: celkové naptí baterií (V) 4 BATTERY-%: kapacita baterií (%) 5 BATTERY-MIN: zbývající doba zálohy (min) Podrobný popis pravého horního pole LCD ást B: 1 OUTPUT-VAC: výstupní naptí (V) 2 OUTPUT-Hz: výstupní frekvence (Hz) 3 LOAD-%: zátž (%) ást C a Part D indikuje stavy UPS a jsou popsány v následující kapitole LCD Panel Indikace.

22 Tato kapitola obsahuje detailní popis panelu indikace provozu. IKONA STAV POPIS Svítí Indikace poruchy, viz tab.1 Bliká UPS je v modu Stand-by(pohotovost) Svítí UPS je pipojena na sí Svítí UPS v bateriovém režimu, každé 4 sekundy pípnutí Bliká Baterie jsou tém vybity nebo je vypnut vypína u bateriového boxu a každou sekundu pípnutí Svítí Závada na bateriích Svítí Aktivní funkce AVR Svítí Zdíka power share je pipravena k použití Aktivní Procento nabití baterií (viz tabulka 2) Aktivní Procento zatížení (viz tabulka 3) Bliká Petížení UPS 22

23 Tabulka 1:Popis chyb LCD symbol v ásti A Petížení UPS Pehátí UPS Popis Na výstupu je zkrat Závada na ventilátoru Výstupní naptí je mimo rozsah (porucha invertoru) Vnitní chyba UPS ešení závady Kontrola velikosti zátže na displeji a odpojení ásti zátže nad jmenovitý výkon 1. Snižte okolní teplotu pod 40 C 2. vypnte UPS a vykejte ochlazení 1. Odpojte všechnu zátž a provete kontrolu jednotlivých obvod 2. Provete kontrolu, zda není zkratován výstup UPS Zavolejte servis Zavolejte servis Zavolejte servis Tabulka 2 Úrove baterií 0%~20% 20%~40% 40%~60% 60%~80% 80%~100% Tabulka 3 Úrove zátže 0~5% 5~25% 25%~50% 50%~75% 75%~102% bliká >102% Pi petížení UPS se ozývá akustický signál 1 sekunda ticho, 1 sekunda tón. Po zredukování zátže pod 100% se UPS pepne do normálního provozního režimu. Pokud je petížení trvalé, aktivuje se ochrana proti petížení a UPS se kompletn vypne. Pro obnovu normální funkce po celkovém petížení (trvalý akustický tón a zátž je bez napájení), snižte hodnotu zátže pod 100%. Pidržte tlaítko OFF dokud nepestane znít zvukový signál a pak jej uvolnte. Vykejte úplného vypnutí UPS a potom ji znovu zapnte.

24 LCD displej má dv pole, pole A (levé) a pole B (pravé). Levé pole zobrazuje následující namené hodnoty: vstupní naptí, vstupní frekvence, naptí baterií, kapacita baterií a pibližná doba zálohy. V pravém poli se zobrazují následující hodnoty: Výstupní naptí, výstupní frekvence a zátž v procentech Stiskem tlaítka SELECT zvolíte pole. Po prvním stisknutí tlaítka SELECT zane blikat levé pole. Po druhém stisku tlaítka SELECT zane blikat pravé pole, po tetím stisku pestane nebliká nic. Pokud bliká pole a stisknete tlaítko ON mžeme konfigurovat toto pole. Tisknte tlaítko SELECT a vyberte menou veliinu. Stisknutím tlaítka ON potvrdíte výbr. Píklad konfigurace: Pokud chcete v levém poli zobrazit pibližnou dobu zálohy a na pravém poli zobrazit zátž, pak postupujte následujícím zpsobem: Krok 1: Zapnte UPS, v levém poli se zobrazí vstupní naptí a v pravém výstupní naptí. LCD displej zobrazuje následující: a) je-li UPS pipojena na sí, vypadá displej takto: Síový režim b) je-li UPS v bateriovém režimu: Bateriový režim Krok 2: Stisk tlaítka SELECT na 3 sekundy, levé pole A zane blikat. 24

25 Krok 3: Stisk tlaítka ON (nastavení levého pole), zane blikat a INPUT, VAC a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 4: Stisk tlaítka SELECT, zane blikat INPUT, Hz a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 5: Stisk tlaítka SELECT, zane blikat BATTERY, V a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 6: Optovné stisknutí tlaítka SELECT, zane blikat BATTERY, % a zobrazí se odpovídající hodnota.

26 Krok 7: Stisk tlaítka SELECT, zane blikat BATTERY, MIN a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 8: Stisk tlaítka ON (potvrzení nastavení), zobrazí se na levém poli zvolená hodnota Pibližná doba zálohy. Krok 9: Stisk tlaítka SELECT na 3 sekundy, zane blikat levé pole LCD displeje. Znovu stisk tlaítka SELECT a zane blikat pravé pole LCD displeje. Krok 10: Stisk tlaítka ON, zane blikat OUTPUT, VAC a zobrazí se odpovídající hodnota. 26

27 Krok 11: Stisk tlaítka SELECT, zane blikat OUTPUT, Hz a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 12: Stisk tlaítka SELECT, zane blikat LOAD, % a zobrazí se mená hodnota. Krok 13: Stisk tlaítka ON, potvrzení zobrazené veliiny Zátž. Uživatelská konfigurace je tímto hotova. Poznámka: 1. Uživatelské nastavení musí být provedeno do 90 sekund, jinak se UPS pepne do normálního zobrazení a konfiguraní mód se vypne a postup se musí zopakovat. 2. LCD displej má pamovou funkci, která si pamatuje hodnoty posledního nastavení ped restartem UPS.

28 a) Pokud držíte tlaítko ON, SELECT nebo OFF po dobu od 1 do 3 sekund UPS pípne; b) Pokud zní trvalý akustický tón, jedná se o signalizaci poruchy (napíklad pehátí, porucha ventilátoru); c) Trvalý tón se ozývá pi špatné baterii nebo pi poruše nabíjení baterií; d) Pi petížení pípá UPS petušovan, 1s/1s; e) Pi bateriovém režimu se ozývá pípání v intervalu 1s/4s; f) Pracuje-li UPS v bateriovém režimu a baterie jsou již slabé, ozývá se pípání v intervalu 1s/1s;. g) Po bateriovém testu zstala baterie odpojená, ozývá se pípání v intervalu 1s/1s; h) Je-li zapojen tichý provoz (akustická signalizace je vypnuta) není bzuák žádnou událostí aktivován s výjimkou událostí uvedených v bodu b), d) a f). i) Pokud nedojde k nkteré z uvedených situaci není bzuák aktivován. j) Pi bateriovém testu pípne bzuák 3x v intervalu 0,5s/0,5s. V normálním pracovním režimu UPS stisknutím tlaítka ON na dobu delší nežli 5 sekund se aktivuje píkaz pro provedení testu baterií. Po dobu bateriového testu (cca 5 sekund) svítí indikace SÍ a Baterie souasn. Ozve se 3x pípnutí. Displej pi bateriovém testu 28

29 Komunikaní RS232 sériový port slouží k propojení UPS a PC do maximální vzdálenosti 3 m. Pro propojení používejte výhradn piložený kabel. S jiným kabelem se Vám spojení nemusí podait uskutenit. Pro ilustraci na následujícím obrázku uvádíme zapojení konektoru: RS232 KONEKTOR SIGNÁL (výrobní nastavení) 1 Kontakt sepnut: UPS chyba/alarm (d) 2 TXD 3 RXD/SD (dálkové vypnutí UPS) (a) 4 Dálkové vypnutí 5 GND 6 +12Vdc (80mA) 7 PNP signál Kontakt sepnut: nízký stav baterií, 8 pedalarm (c) 9 Kontakt sepnut: bateriový provoz (b) a) SD = pi UPS v bateriovém provozu, signál pro vypnutí UPS: +( 5 15) VDC po dobu cca 20 sekund. Následujícím impulzem se UPS vypne. b) B.W. = kontakt je sepnut jen pi bateriovém provozu (max. hodnota:25ma +35Vdc Vce sat max: 25mA) c) B.L. = kontakt je sepnut pi nízkém stavu baterií (max. hodnota: 25mA +35Vdc Vce sat max: 25mA) d) UPS chyba/alarm = kontakt je sepnut pi poruše (chyb) nebo Alarmu UPS (max. hodnota:25ma +35Vdc Vce sat max: 25mA) Pomocí USB portu je možno rovnž propojit PC s UPS. Je-li pipojen komunikaní kabel a je-li nainstalován správný software (Powershield 3) je možno vymovat data mezi PC a UPS. Tento software zajišuje detailní informace o stavu UPS. Nastane-li naléhavá situace, je možno pomocí software provést kontrolu všech dat a zajistit vypnutí UPS. Všechny UPS ady USDV mají slot pro možné rozšíení o další komunikaní jednotky. Napíklad: Sériový duplexní port Ethernet agent s protokoly TCP/IP, HTTP a SNMP RS232 + RS485 porty s protokolem JBUS / MODBUS Podrobnosti o dalších komunikaních rozhraních v souhrnném katalogu UPS.

30 Piložené CD-Rom obsahuje dva programy které umožují uživateli monitorování, kontrolu a konfiguraci UPS. Software Powershield 3 zajišuje úinný a intuitivní management UPS, zobrazuje všechny nejdležitjší informace o UPS, jako jsou vstupní naptí, zátž, kapacita baterií atd. Pomocí tohoto software mžeme také zajistit automatický výkon naprogramovaných proces, jako je napíklad zahájení nebo skonení operace, pokyn k ukonení operaního systému, poslání u, SMS nebo jiné síové zprávy pro nastavené uživatelské funkce. Postup instalace: Propojte USB port PC a USB port UPS pomocí piloženého kabelu. Vložte CD-Rom a zvolte Váš operaní systém. Následujte instalaní pokyny. Pro více detail mžete využít píruky, která je na CD piložena ve složce Manuals. Pro informace o nejnovjším software kontaktujte dodavatele UPS. UPSTools software umožuje uživateli konfigurovat UPS a poskytuje komplexní pohled na všechny dležité parametry UPS pes USB komunikaní rozhraní. Postup instalace: Propojte USB port PC a USB port UPS pomocí piloženého kabelu. Postupujte podle instalaních instrukcí uvedených v softwarové píruce ve složce na CD-Rom. Pro informace o nejnovjším software kontaktujte dodavatele UPS. 30

31 Akustické alarmy Problém Píina ešení Pípá každé 4 sekundy UPS jede na baterie Pipojte vstupní sí Pípá každou sekundu Baterie jsou slabé Vypnte pipojené zaízení, zachráníte tak neuložená data Neperušovaný tón UPS nefunguje Kontaktujte servis Pípá každou sekundu Výstup petížen Zkontrolujte ukazatel zátže a odpojte nkterý ze spotebi Neperušovaný tón Baterie potebují vymnit Vymte baterie Hledání závady - obecn UPS nejede i když je zapnut vypína Zátž není napájena z UPS Zkrátila se podstatn doba zálohy Porucha UPS indikace svítí Špatná baterie indikace svítí Pipojená zátž není napájena z UPS UPS signalizuje akustickým tónem Nefungují ovládací tlaítka Pívodní vedení není korektn pipojeno Pívodní zásuvka je vadná Zkrat nebo petížení na výstupu z UPS Vnitní pojistka je spálená Zátž je pipojena k výstupním zásuvkám Na žádném z výstup není naptí Baterie nejsou nabity Baterie jsou již staré a nemají dostatenou kapacitu. Porucha UPS Baterie jsou špatné UPS je petížena UPS mže mít poruchu UPS je v chybovém stavu 1. UPS je v pechodném stavu 2. Tlaítko je vadné Pipojte pívodní kabel Kontaktujte údržbu elektro 1. Odpojte veškerou zátž a zajistte, aby nebylo nic k výstupu pipojeno 2. Provte jednotlivé výstupní okruhy Kontaktujte dodavatele UPS Zkontrolujte výstupní pojistku 1. Pipojte kabely na výstup 2. Zajistte, aby zátž na výstupu byla nižší nežli je výkon UPS Nechejte UPS 4 hodiny nabíjet bez zátže 1. Nabijte baterie po dobu 8 hodin 2. Vymte baterie Ukonete Vaši práci, a vypnte pipojené zaízení. Zkontrolujte hodnoty na LCD panelu pro další postup. 1. Odpojte pívod od baterií 2. Kontaktujte dodavatele UPS, objednejte baterie a nechejte je odborn vymnit Zkontrolujte zátž z hlediska hodnoty píkonu Kontaktujte dodavatele Zkontrolujte tón s významem poruchy v tabulce 1. Chvíli vykejte a zkuste stisknout znovu 2. Kontaktujte dodavatele

32 Pokud signalizuje indikátor stavu baterií trvalým svícením a zní nepetržitý akustický tón je nutno baterie vymnit. Odpojte bateriový konektor a kontaktujte dodavatele s požadavkem na výmnu baterií. VAROVÁNÍ: Akumulátorové baterie jsou zdrojem rizika zásahu elektrickým proudem a mají vysoký zkratový prous. Dodržujte proto následující ustanovení ohledn výmny baterií!!! 1. Vypnte UPS a odpojte síový kabel ze zásuvky. 2. Sejmte prsteny, hodinky a další kovové pedmty. 3. Je-li náhradní soustava poškozená nebo máte pochybnosti o jejím stavu, kontaktujte ihned dodavatele. Poznámka: Pokud nejste kvalifikovaným odborníkem, neprovádjte výmnu baterií sami, ale pizvte dodavatele nebo servisní organizaci. Použité baterie recyklujte: Neodhazujte baterie do ohn, mohou explodovat. Neotevírejte ani nijak nepoškozujte obal baterie, mže dojít k uvolnní elektrolytu, který mže poškodit pokožku rukou nebo oi. Elektrolyt je vysoce toxický. Baterie jsou zdrojem rizika úrazu elektrickým proudem a jsou zdrojem vysokého zkratového proudu. Pro recyklaci je možno použít nejen baterie, ale i ostatní souásti UPS. Pi zacházení s nimi jako s odpadem dodržujte národní právní pedpisy. Nevyhazujte je do odpadu, ale odevzdejte do sbrných dvor nebo recyklaních firem. V pípad nejasností jak naložit s UPS jako s odpadem, pípadn jakoukoliv její ástí kontaktujte dodavatele UPS.. Pro výmnu baterií v jednotlivých typech UPS dodržujte následující pokyny: 1. Odstrate masku UPS tahem za oba spodní rohy. 2. Odpojte kabely od baterie. Odejmte pídržnou desku baterií a odšroubujte zarážku. 3. Uchopte podkladový papír a vytáhnte baterie vped. 4. Vložte nové baterie do UPS. 5. Zapojte kabel do bateriového konektoru a pipevnte držák baterií. 6. Zavete elní panel UPS. 32

33 1. Odejmte krycí masku tahem za kraje. 2. Odpojte pívodní kabely od UPS a odšroubujte bateriový držák z UPS. 3. Odstrate desku zajištující baterii v UPS. 4. Vytáhnte baterii z tla UPS na plochu. 5. Vložte novou baterii. 6. Pipojte konektory a zašroubujte držák baterií. 7. Zavete elní panel UPS.

34 1. Odejmte krycí masku tahem za kraje. 2. Odpojte pívodní kabely od UPS a odšroubujte bateriový držák z UPS. 3. Odstrate desku zajištující baterii v UPS. 4. Vytáhnte baterii z tla UPS na plochu. 5. Vložte novou baterii. 6. Pipojte konektory a zašroubujte držák baterií. 7. Zavete elní panel UPS. 34

35 JMENOVITÝ VÝKON VSTUP USDVT - Dialog Vision T VA Watt Jmenovité naptí 230 VAC (1) Rozsah naptí Frekvence 160VAC ± 3% 294VAC ± 3% 50/60Hz Automatické nastavení Naptí 230V +5%,-10% (1) VÝSTUP ROZSAH PETÍŽENÍ Frekvence Tolerance frekvence (bat. provoz) Tvar výstupní vlny Síový provoz Bateriový provoz 50/60Hz Automatické nastavení ±0.1Hz sinusová >110% alarm a vypnutí po 3 minutách >150% vypnutí po 40 cyklech >110 % alarm a vypnutí po 30 sekundách >120% vypnutí po 40 cyklech AS PEPNUTÍ Typický 4-msec. typický 6-msec.maximáln BATERIE Poet baterií 1x12V 2 x12v 2 x12v 4 x12v 4 x12v FYZICKÉ VLASTNOSTI PROVOZNÍ PODMÍNKY KOMUNIKACE Rozmry (šxvxh) mm 110X235X X235X425 UPS Hmotnost (kg) Bateriový box Nelze použít Teplota a vlhkost +15 až 25 C, 20 až 90% relativní vlhkosti (nekondenzující) Hlunost do 50dBA RS-232 Ano USB Ano Rozšiující slot Ano EPO NE DALŠÍ Ochrana Certifikáty EMC Hluboké vybití baterií petížení zkratu peptí podptí tepelná GS-TUV / CE EN55022 CLASS A

36 JMENOVITÝ VÝKON VSTUP USDVR - Dialog Vision R USDVD - Dialog Vision TR VA Watt Jmenovité naptí 230 VAC (1) 160VAC ± 3% Rozsah naptí 294VAC ± 3% Frekvence 50/60Hz Automatické nastavení Naptí 230V +5%,-10% (1) VÝSTUP ROZSAH PETÍŽENÍ AS PEPNUTÍ Frekvence Tolerance frekvence (bat. provoz) Tvar výstupní vlny Síový provoz Bateriový provoz Typický 50/60Hz Automatické nastavení ±0.1Hz sinusová >110% alarm a vypnutí po 3 minutách >150% vypnutí po 40 cyklech >110 % alarm a vypnutí po 30 sekundách >120% vypnutí po 40 cyklech 4-msec. typický 6-msec.maximální BATERIE Poet baterií 2x6V 3x6V 4x6V 4 x12v 8x12V 8x12V FYZICKÉ VLASTNOSTI UPS Bateriový box Rozmry (šxvxh) mm 438X44.3X460 (19 x1ux460) 438X87.9X582 (19 x2ux582) Hmotnost (kg) Jmenovité naptí V Kapacita Ah Poet baterií PROVOZNÍ PODMÍNKY KOMUNIKACE DALŠÍ Rozmry (šxvxh) mm X87.9X582 Hmotnost (kg) Teplota a vlhkost +15 až 25 C, 20 až 90% relativní vlhkosti (nekondenzující) Hlunost do 50dBA RS-232 Ano USB Ano Rozšiující slot Ano EPO Ano Ochrana Hluboké vybití baterií petížení zkrat peptí podptí tepelná Certifikace GS-TUV / CE EMC EN55022 CLASS A Poznámka: (1) nastavitelné pomocí UPSTools (200/208220/230/240VAC) 36

37 SCHRACK ENERGIETECHNIK spol. s r.o. Dolnomcholupská Praha 10 Hostiva ESKÁ REPUBLIKA Tel Fax

ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPEČNOST CZ Následující část obsahuje bezpečnostní pokyny, které je nutno při instalaci a provozu dodržovat.

Více

PowerWalker UPS. PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC

PowerWalker UPS. PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC PowerWalker UPS PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tato příručka obsahuje

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Uživatelská příručka CPS600E

Uživatelská příručka CPS600E Uživatelská příručka CPS600E CyberPower Europe CyberPower Systems B.V. Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, The Netherlands Tel: +31 (0)40 2348170 Fax: +31 (0)40 2340314 Website: http://eu.cyberpowersystems.com/

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

U P S POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Návod k obsluze. AEG Protect Alpha Napájecí zdroj

Návod k obsluze. AEG Protect Alpha Napájecí zdroj 1 Český jazyk 2 Návod k obsluze AEG Protect Alpha Napájecí zdroj Obsah 1. Bezpečnost upozornění 2. Úvod 3. Odstraňování závad 4. Popis systému 4.1. Kontrola 4.2. Napájení 4.3. Umístění 4.4. Připojení 4.5.

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

DIALOG PLUS RACK Topologie VFI (Voltage Frequency Independent) DLPR 700-3000 VA

DIALOG PLUS RACK Topologie VFI (Voltage Frequency Independent) DLPR 700-3000 VA DIALOG PLUS RACK Topologie VFI (Voltage Frequency Independent) DLPR 700-3000 VA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za to, že jste si vybrali náš výrobek. Výrobce Riello UPS Manufacturing s.r.l. se specializuje

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

UPS Powerware 5110 Uživatelská příručka

UPS Powerware 5110 Uživatelská příručka UPS Powerware 5110 2005 Eaton Corporation Veškerá práva vyhrazena Obsah této příručky je chráněn autorskými právy vydavatele a bez jeho povolení nesmí být příručka jako celek, ani její části kopírovány.

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku 1.Obsah dodávky kamerová jednotka Videotelefon 1x hlavní kamerová jednotka 1x monitor 1x montážní krabika 1x sluchátko 2x šroub M3x20 2x upevovací šrouby 1x montážní rámeek 1x pipojovací 4-pinový konektor

Více

ada S-913 návod k obsluze

ada S-913 návod k obsluze ada S-913 návod k obsluze Strana 1/8 Úvod 1. Systém se dodává v základním provedení (sada) 1 ks kamera S913CAL a 1 ks monitor S913MBV vetn napájecího zdroje, nebo samostatn kamera s jedním nebo dvmi tlaítky

Více

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu Instalaní manuál Základní popis zaízení: Zobrazení obrazu ze 4 kamerový vstup na jedné obrazovce v reálném ase 4 kamerové vstupy 4 alarmové vstupy 2 alarmové výstupy (jedno relé NO/NC) detekce ztráty videosignálu

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TRACER externí LCD display MT-5 SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace, indikace závad a samodiagnostické údaje. Informace se zobrazují na podsvětleném

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

DIALOG PLUS Topologie VFI (Voltage Frequency Independent) DLP 700-3000 VA

DIALOG PLUS Topologie VFI (Voltage Frequency Independent) DLP 700-3000 VA DIALOG PLUS Topologie VFI (Voltage Frequency Independent) DLP 00-000 VA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za to, že jste si vybrali náš výrobek. Výrobce Riello UPS Manufacturing s.r.l. se specializuje výhradně

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 1 Avery Berkel Limited 2007. Všechna práva vyhrazena Chyby v textu vyhrazeny. Je zakázáno kopírovat a jinak dále reprodukovat vše v tomto manuálu uvedené bez souhlasu

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

1KVA-5KVA INVERTOR / NABÍJEČ

1KVA-5KVA INVERTOR / NABÍJEČ Uživatelský manuál 1KVA-5KVA INVERTOR / NABÍJEČ Verze: 1.7 O TOMTO MANUÁLU ÚČEL Tento manuál popisuje složení, instalaci, provoz a řešení problémů této jednotky. Před instalací a provozem se prosím s manuálem

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35929 Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte

Více

Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer)

Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer) Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer) MAC46/12G MAC612 MAC812 MAC1012 MAC1212 MAC524 MAC824 Obsah 1. Komplet nabíječe 2. Postup pro zapojení nabíječe k akumulátoru a nabíjení

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR 12-24V/40A G925 Návod k použití Vážený zákazníku Děkujeme za důvěru. Nákupem jste získal spolehlivý a vysoce kvalitní výrobek, který poskytne dobrou službu po dlouhou dobu pokud

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Upozornní! Tento výrobek je souástí adresného digitálního videovrátného. Nemže být tedy zapojen do analogového systému!

Více

WMS-21. Stanice pro měření rychlosti větru. Uživatelská příručka

WMS-21. Stanice pro měření rychlosti větru. Uživatelská příručka WMS-21 Stanice pro měření rychlosti větru Uživatelská příručka OMEGA Engineering Model WMS-21 měřič větru s dvěmi nastavitelnými signalizačními body Uživatelská příručka 1.0 ÚVOD OMEGA WMS-21 je měřič

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu:

Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s dvení stanicí, otevírání dveí a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu

Více

Niky 600/800 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 600/800 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 600/800 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05173AB-11/13-01 GF Niky 600/800 CZ CZ 3 2 Niky 600/800 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace 5 5

Více

1000/1500 VA 110/120/230 V

1000/1500 VA 110/120/230 V Uživatelská příručka Česky APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 V stříd. 2U pro montáž do věže/stojanu Zdroj nepřetržitého napájení 990-1851D 03/2007 Úvod Zdroj nepřetržitého napájení APC (Uninterruptible

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

Multi Sentry TT, MST 10-20 kva

Multi Sentry TT, MST 10-20 kva Multi Sentry TT, MST 10-20 kva Topologie VFI (Voltage and frequency Independent) Výkonová řada: 10, 15 a 20 kva (3/3f) Rozsah výkonů od 10 kva až do 120 kva. Malá instalační plocha Vysoká účinnost až do

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS WOW 500/500S Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento typ napájení poskytuje

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT B. PROTECT B. 750 PROTECT B. 1000 PROTECT B. 1500 PROTECT B. 2000 PROTECT B. 3000

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT B. PROTECT B. 750 PROTECT B. 1000 PROTECT B. 1500 PROTECT B. 2000 PROTECT B. 3000 PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT B. PROTECT B. 750 PROTECT B. 1000 PROTECT B. 1500 PROTECT B. 2000 PROTECT B. 3000 1 2 Dkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. V tomto návodu jsou obsaženy

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

POE-EXT, POE-SPT a BSU-48100

POE-EXT, POE-SPT a BSU-48100 EXT* SPT* BSU* I EXT -výstup PoE + 12VDC-1A I SPT - výstup 12VDC-0,5A I BSU - zálohované zdroje I Provozní teplota od 40 C OBJEDNACÍ NÁZEV KÓD NAPÁJENÍ POE-EXT-1212-BOX** 4-100-110 PoE+ POE-SPT-05-1212-BOX

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

BlueSolar DUO Nabíječka 12V 24V 20A. CZ Appendix

BlueSolar DUO Nabíječka 12V 24V 20A. CZ Appendix BlueSolar DUO Nabíječka 12V 24V 20A CZ Appendix 1.Popis 1.1 Všeobecný Sériová regulace nabíjecího napětí pomocí pulsní šířkové modulace (PWM) kombinovaná s vícestupňovým algoritmem regulace nabíjení vede

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

UPS Schrack USMLT 10, 12, 15 a 20 kva

UPS Schrack USMLT 10, 12, 15 a 20 kva UPS Schrack USMLT 10, 12, 15 a 20 kva Návod na obsluhu Pedmluva VítámeVášzájemonašeprodukty. Našespolenost,spolenostSchrackTechnik,semimojinézabývákomplexnípodporouvoblastizáložníchzdrojelektrickéenergie

Více

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Blahopřejeme Vám k zakoupení počítačové sestavy ASTRA. Doufáme, že budete s provedením a výkonem Vašeho nového PC ASTRA při práci s ním spokojeni. OBSAH 1. Provozní

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

POWERCOM. řada Black Knight

POWERCOM. řada Black Knight Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM řada Black Knight BNT 400VA/500VA/600VA/800VA Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

BS450ELCD-DE / BS650ELCD-DE / BS850ELCD-DE Návod k použití K01-0000135-00

BS450ELCD-DE / BS650ELCD-DE / BS850ELCD-DE Návod k použití K01-0000135-00 BS450ELCD-DE / BS650ELCD-DE / BS850ELCD-DE Návod k použití K01-0000135-00 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento návod obsahuje důležité pokyny, podle kterých byste se měli řídit při instalaci a údržbě UPS

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi riziky

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB

RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB PŘEDSTAVENÍ RADIOBAND/OS RADIOBAND/OSB POPIS Radioband systém je konstruován pro průmyslové, komerční a privátní dveřní a vratové aplikace kde jsou použity bezpečnostní lišty. Tento bezdrátový systém nahrazuje

Více

U P S POWERCOM. King 600/1000/1200AP RM King 1500/2200/3000AP RM. Návod na obsluhu záložních zdrojů do Racku

U P S POWERCOM. King 600/1000/1200AP RM King 1500/2200/3000AP RM. Návod na obsluhu záložních zdrojů do Racku U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů do Racku POWERCOM King 600/1000/1200AP RM King 1500/2200/3000AP RM Úvod Prosíme, přečtěte a uschovejte si tento návod k použití! Děkujeme Vám, že jste zakoupili

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP.

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Obsah Přehled součástek 3 Vložení baterie 3 Připojení ovladače k ventilu

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

OBSAH První 1.1. Obecná opatření 1.2. Bezpečnostní opatření při práci s bateriemi...

OBSAH První 1.1. Obecná opatření 1.2. Bezpečnostní opatření při práci s bateriemi... ZZA-200/300/400-A/S Manual OBSAH První 1.1. Obecná opatření 1.2. Bezpečnostní opatření při práci s bateriemi...... vlastnosti 3. Zásada 4. Specifikace 5. Rozměry a 6. Instalace a 7. Údržba a 8. Poznámky

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

MT-7062 Tester HDMI kabelů

MT-7062 Tester HDMI kabelů MT-7062 Tester HDMI kabelů Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis Tento přístroj je navržen pro profesionální HDMI instalace. Umožňuje rychlé testování,

Více

Analyzátor vibrací Adash 4300-Ex (EEx ib IIC T3)

Analyzátor vibrací Adash 4300-Ex (EEx ib IIC T3) ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací (EEx ib IIC T3) FW 03.06 Ref23112004 KM Adash s.r.o., Ostrava, Česká republika, tel.: +420 596 232 670, fax: +420 596 232 671, email: info@adash.cz Obsah Před prvním

Více

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka 35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka Měnič z 1 V DC na AC Automatické 3-fázové nabíjení baterií 1 V Funkce zálohovaného zdroje (UPS) Uživatelská příručka Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více