ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze"

Transkript

1 ZDROJ NEPETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze

2

3

4 CZ BEZPENOST CZ Následující ást obsahuje bezpenostní pokyny, které je nutno pi instalaci a provozu dodržovat. Pi jejich nedodržení nenese dodavatel žádnou zodpovdnost za pípadné škody. Instalace Zapojte UPS jen do zásuvky s uzemnním. Zásuvka, do níž je UPS zapojena, musí být stále pístupná a co nejblíže k UPS. Pro pipojení používejte jen pipojovací kabely urené k provozu UPS a mající oznaení schody CE. Hodnota rozptylového proudu nesmí být vyšší nežli 3,5 ma. Provoz Ovládat UPS mže i laická obsluha Za provozu neodpojujte vidlici UPS ze zásuvky. Jejím odpojením dojde k odpojení ochranného uzemnní!!! V UPS je další zdroj elektrické energie (baterie). Pi odpojení vstupní zásuvky nebo pi výpadku elektrické energie v síti tak na výstupní stran mže být naptí. Pi odpojení UPS ze sít vždy nejdíve vypnte UPS tlaítkem OFF a teprve poté odpojte síovou zástrku od sít. Poruchy, servis a údržba UPS pracuje s životu nebezpeným naptím. Opravy a zásahy do zaízení smí provádt jen kvalifikovaný odborník. Pozor nebezpeí úrazu elektrickým proudem i pi odpojené UPS ze sít. Akumulátory jsou trvale pipojeny a jsou zdrojem elektrické energie i pi odpojení ze sít. Ped provedením údržby se nejdíve pesvdte, že je UPS vypnuta, odpojena ze sít a jsou odpojeny akumulátory. Výmnu akumulátorových baterií smí provádt jen kvalifikované osoby. Vždy se vymují všechny baterie ne jen ty, které mají nižší hodnoty nežli jsou hodnoty jmenovité nebo hodnoty dostatené pro provoz. Pozor Baterie mohou zpsobit vážný úraz elektrickým proudem nebo mají vysoký zkratový proud. Pi manipulaci s akumulátory proto dodržujte následující opatení: - sundejte si z rukou hodinky, náramky a prsteny, - používejte jen izolované náadí a nástroje. Pro výmnu baterií používejte jen stejný poet, naptí a kapacitu baterií, používejte jen baterie schválené výrobcem. Neodhazujte staré baterie do ohn, mohou zpsobit explozi. Baterie neotevírejte ani je nerozbíjejte, elektrolyt mže poškodit oi nebo pokožku. Pi práci s bateriemi používejte ochranné rukavice. UPS nikdy nerozebírejte. 4

5 VLASTNOSTI: ELNÍ POHLEDY ZADNÍ POHLEDY OBSAH BALENÍ KONTROLA BALENÍ UMÍSTNÍ PROVEDENÍ UPS USDVD USTAVENÍ USDVD A BATERIOVÝ BOX USDVD A USTAVENÍ LCD DISPLEJE USDVR A USDVD MONTÁŽ DO RACK ZAPOJENÍ ZAPOJENÍ NET/TEL EMERGENCY POWER OFF (EPO) ZAPOJENÍ INSTALACE ROZŠIUJÍCÍHO BATERIOVÉHO BOXU ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ UPS FUNKCE STUDENÝ START COOL START FUNCTION NABÍJENÍ ELNÍ PANEL LCD CELKOVÝ POHLED LCD PANEL INDIKACE KONFIGURACE LCD DISPLEJE AKUSTICKÁ SIGNALIZACE BATERIOVÝ TEST RS232 PORT USB PORT KOMUNIKANÍ SLOT MONITOROVACÍ A KONTROLNÍ SOFTWARE KONFIGURANÍ SOFTWARE

6 USDVT - DIALOG VISION T USDVR - DIALOG VISION R USDVD - DIALOG VISION TR

7 CZ NÁVOD K POUŽITÍ CZ 7

8 Tento návod popisuje zdroj nepetržitého napájení (UPS) se všemi variantami (T Tower, R Rack, D dual Tower nebo Rack) a rozšiující bateriový box. Tato UPS je topologie VI line interactiv. UPS nabízí a zajišuje spolehlivou ochranu ped: a) výpadkem napájení ze sít, b) rázovým petížením ze sít c) kolísání naptí v síti Jednotka UPS automaticky koriguje a dorovnává výkyvy v síti. Pokud dojde k pekroení nastavených mezí pro korekci pepne se do bateriového režimu a pln napájí zátž z baterií podobn jako v pípad úplného výpadku elektrické energie v napájecí síti. Sinusový tvar výstupního naptí. LCD displej. Mikroprocesorové ízení, zajišující vysokou spolehlivost. Vysoce moderní design. Automatická regulace vstupního naptí (AVR). AVR regulace zajišuje kompenzaci pi výkyvech vstupního naptí tak, aby na výstupní stran bylo stabilní výstupní naptí a to i bez pepnutí na bateriový provoz. Nastavitelné výstupní hodnoty Možnost startu i bez pítomnosti vstupního naptí. Komunikaní rozhraní RS 232/USB, a rozšiovací komunikaní slot Prodloužení doby zálohy pomocí externího bateriového boxu u výkon 2200 a 3000 VA. Ochrana proti petížení, zkratu a pehátí Rack/Tower provedení jen modely 2U 19 rack montáž u typ USDVR a USDVD Následující obrázky ukazují jednotlivé varianty produktu: 8

9 USDVT USDVR USDVD Jmenovitý výkon [VA] Jmenovitý výkon [W] Jmenovité výstupní naptí [VAC] 200/208/220/230/240 Rozmry š x v x h [mm] 110X235X X235X X44X460 (19 x1ux460) 438X88X582 (19 x2ux582) USDVT 50/80/110 USDVT 150/200 USDVR 50/80/110 USDVD 150/220/300 USBB 96-A5 (Battery Box) 9

10 USDVT 50/80/110 USDVT 150/200 USDVR 50/80/110 USDVD

11 USDVD 220/300 USBB 96-A5 (Battery Box) 1. Komunikaní port RS Ventilátory 3. Telefonní/modemová ochrana 4. Vstupní ochrana 5. Vstupní zásuvka (IEC 10A) 6. Výstupní zásuvka (IEC 10A) 7. Rozšiitelný komunikaní slot 8. Konektor pro pipojení externího bateriového boxu 9. Výstupní zásuvka (IEC 16A) 10. Výstupní ochrana 11. USB Port 12. EPO 13. Vypína bateriového boxu 14. Zásuvka s pepovou ochranou 11

12 Po otevení balení se pesvdte, zda není dodané zaízení poškozeno a zda balení obsahuje následující položky: UPS USB kabel Síový kabel IEC 16A (jen USDVD 220/300) Stabilizátory polohy(jen USDVD) + výsuvné lyžiny (volitelné píslušenství pro USDVD) Propojovací kabel IEC 10A Návod + CD-ROM software + záruní list User's manual 12

13 Provete kontrolu, zda dodaná UPS odpovídá typu uvedenému na štítku balení. Dále provete kontrolu neporušenosti obalu, zaízení a píslušenství. Je-li nkterý z díl poškozen, kontaktujte neprodlen pepravní spolenost nebo dodavatele. Uschovejte veškeré obaly pro pípadnou výmnu nebo kontrolu. UPS by mla být umístna v dobe vtraných a istých prostorech. Prostor musí být istý, bez kondenzující vlhkosti, bez pítomnosti holavých kapalin a bez pímého sluneního svtla. Minimální odstupová vzdálenost od okolních zaízení je 100 mm, rozsah provozních teplot +15 až +25 C a relativní vlhkost musí být v rozsahu 20% až 90% nekondenzující. UPOZORNNÍ: provozování UPS pi teplotách vyšších nežli 25 C má vliv na životnost baterií. Dodržujte odstupovou vzdálenost 20 cm od zobrazovacích zaízení, z dvodu možných interferencí USDVT se používají jako stojanové provedení. USDVR jsou ureny k montáži do 19 zaízení, a USDVD mohou být instalovány jako stojací i 19. USDVD je možno ustavit do vertikální polohy pomocí stabilizátor polohy. Stabilizátory se vkládají pod spodní ást UPS. 1. Spojte stabilizátory polohy dohromady 2. Zasute UPS ve vertikální poloze do dvou spojených stabilizátor. Používejte vždy dv dvojice stabilizátor, viz vyobrazení.

14 1. Spojte stabilizátory s distanní vložkou dohromady 2. Zasute UPS a bateriový box ve vertikální poloze spolen do pipravených vertikálních stabilizátor. 3. Používejte vždy dvojici vertikálních stabilizátor.

15 LCD displej je u model USDVD otoit v závislosti na zpsobu montáže UPS (rack tower). Následující kroky Vám znázorní otoení LCD displeje: A. Rack na Tower B. Tower na Rack LCD displej se z lože uvolní stlaení zajišovací páky, vyjme se z lože a poté se otoí o 90º a umístí zpt do lože 1. krok - vyjmutí displeje 2. krok otoení displeje 3. krok zajištní v požadované poloze 15

16 USDVR a USDVD je možno montovat dvma zpsoby do 19 (RACK) rozvad. Následující postup zachycuje provedení zpsob a montáže. 1. Pišroubujte montážní píchytky (volitelné píslušenství) na boní strany UPS pomocí piložených šroubk. 2. Pišroubujte montážní lyžiny (volitelné píslušenství) do Racku a zajistte šrouby. 3. Vložte UPS do lyžin a zajistte.

17 Zapojte UPS do sít a k zátži, dle následujícího vyobrazení. Flexibilní pívody používejte jen do maximální délky 10 metr. Poznámka: jednotlivé spotebie zapojujte podle jejich píkonu do zásuvek 10 nebo 16 A. Telefonní nebo modemovou linku pipojte k zásuvkám RJ 45 umístným na zadní ásti UPS. Takto pipojená zaízení jsou chránna ped peptím i v pípad vypnutí UPS (stupe pepové ochrany D ). Pi pipojení dbejte na správné zapojení vstupu a výstupu do odpovídajících zdíek. USDVR a USDVD mají vestavný port EPO. Zapojení EPO vypínae zajistí dálkové vypnutí UPS v pípad nouze. UPS se vypne a na výstupu z ní nebude žádné naptí. UPS se znovu do provozního stavu uvede runím zapnutím pomocí ovlada na UPS. Postup zapojení EPO: 1. Zkontrolujte zda je UPS vypnuta. 2. Vyjmte spojku EPO vloženou ve svorce EPO na zadním panelu UPS. 3. Pipojte ke svorkám 1 a 2 pipojovací vodie od rozpínacího kontaktu nouzového vypínae. Maximální zatížení kontaktu EPO je 60 VDC nebo 30 VAC, pi maximu 20mA. Žádný z vodi neuzemujte. Prez vodi 0,75 mm mm Provete kontrolu zapojení k EPO svorkám a funknost EPO obvodu. 5. Zapnte UPS do sít a stisknutím tlaítka ON UPS uvete do provozu. 6. Provete vypnutí UPS pomocí pipojeného nouzového tlaítka. 7. Znovu zapnte UPS.

18 K USDVD 220 a USDVD300 je možné pipojit rozšiující bateriové boxy pro prodloužení doby zálohy. Pozor: Ped pipojením bateriového boxu, vypnte vypína na zadní stran bateriového boxu! Následující schémata znázorují pipojení bateriového boxu k UPS: 1. Pipojte propojovací kabel k externímu bateriovému boxu. Dbejte, aby byl vypnut vypína na bateriovém boxu! 2. Pipojte propojovací kabel k UPS do konektoru na zadní stran. Následn zapnte vypína na bateriovém boxu 3. Po zapojení externího bateriového boxu je nutno nastavit nabíjecí proud pro sestavu. Standardn je nastaven nabíjecí proud 2A a po pipojení bateriového boxu je nezbytné pomocí programu UPS Tools zvýšit nabíjecí proud na 6 A. Tento zásah svte technikovi! Maximální kapacita bateriových box je 120 Ah! Poznámka: K USDVD220 je možno zapojit až 3 bateriové boxy, k USDVD330 až 4 bateriové boxy 18

19 Pro zapnutí nebo vypnutí UPS je nutno stisknout tlaítko ON nebo OFF na dobu nejmén 4 sekundy. Jen pi prvním zapojení provete následující test : asi po 30 sekundách provozu provete kontrolu, zda UPS pracuje normáln a uite následující kroky: 1. Simulujte výpadek sít vypojením pívodního kabelu. 2. Zátž musí být stále napájena, rozsvítí se kontrolka bateriového provozu, a každé 4 sekundy se ozve pípnutí. 3. Pipojte síový kabel. UPS se pepne do normálního síového režimu. Funkci studený start využijte v pípad, že máte pln nabitou baterii v UPS a není možné UPS napájet ze sít. Jednoduše UPS zapojte a zapnte standardním postupem. UPS zane napájet výstupní zaízení. UPS je z výrobního závodu dodávána v pln nabitém stavu. Nicmén bhem pepravy a skladování mže dojít k úbytku. Ped uvedením do provozu se proto UPS musí nechat zapojená bez zátže nejmén 8 hodin. Po tomto ase je pipravena pro provoz.

20 Na elním panelu se nacházení LCD displej, a 3 tlaítka: ON -zapnutí, OFF vypnutí a SELECT volby. 20

21 Podrobný popis levého horního pole LCD ást A: 1 INPUT-VAC : vstupní naptí (V) 2 INPUT-Hz: vstupní frekvence(hz) 3 BATTERY-V: celkové naptí baterií (V) 4 BATTERY-%: kapacita baterií (%) 5 BATTERY-MIN: zbývající doba zálohy (min) Podrobný popis pravého horního pole LCD ást B: 1 OUTPUT-VAC: výstupní naptí (V) 2 OUTPUT-Hz: výstupní frekvence (Hz) 3 LOAD-%: zátž (%) ást C a Part D indikuje stavy UPS a jsou popsány v následující kapitole LCD Panel Indikace.

22 Tato kapitola obsahuje detailní popis panelu indikace provozu. IKONA STAV POPIS Svítí Indikace poruchy, viz tab.1 Bliká UPS je v modu Stand-by(pohotovost) Svítí UPS je pipojena na sí Svítí UPS v bateriovém režimu, každé 4 sekundy pípnutí Bliká Baterie jsou tém vybity nebo je vypnut vypína u bateriového boxu a každou sekundu pípnutí Svítí Závada na bateriích Svítí Aktivní funkce AVR Svítí Zdíka power share je pipravena k použití Aktivní Procento nabití baterií (viz tabulka 2) Aktivní Procento zatížení (viz tabulka 3) Bliká Petížení UPS 22

23 Tabulka 1:Popis chyb LCD symbol v ásti A Petížení UPS Pehátí UPS Popis Na výstupu je zkrat Závada na ventilátoru Výstupní naptí je mimo rozsah (porucha invertoru) Vnitní chyba UPS ešení závady Kontrola velikosti zátže na displeji a odpojení ásti zátže nad jmenovitý výkon 1. Snižte okolní teplotu pod 40 C 2. vypnte UPS a vykejte ochlazení 1. Odpojte všechnu zátž a provete kontrolu jednotlivých obvod 2. Provete kontrolu, zda není zkratován výstup UPS Zavolejte servis Zavolejte servis Zavolejte servis Tabulka 2 Úrove baterií 0%~20% 20%~40% 40%~60% 60%~80% 80%~100% Tabulka 3 Úrove zátže 0~5% 5~25% 25%~50% 50%~75% 75%~102% bliká >102% Pi petížení UPS se ozývá akustický signál 1 sekunda ticho, 1 sekunda tón. Po zredukování zátže pod 100% se UPS pepne do normálního provozního režimu. Pokud je petížení trvalé, aktivuje se ochrana proti petížení a UPS se kompletn vypne. Pro obnovu normální funkce po celkovém petížení (trvalý akustický tón a zátž je bez napájení), snižte hodnotu zátže pod 100%. Pidržte tlaítko OFF dokud nepestane znít zvukový signál a pak jej uvolnte. Vykejte úplného vypnutí UPS a potom ji znovu zapnte.

24 LCD displej má dv pole, pole A (levé) a pole B (pravé). Levé pole zobrazuje následující namené hodnoty: vstupní naptí, vstupní frekvence, naptí baterií, kapacita baterií a pibližná doba zálohy. V pravém poli se zobrazují následující hodnoty: Výstupní naptí, výstupní frekvence a zátž v procentech Stiskem tlaítka SELECT zvolíte pole. Po prvním stisknutí tlaítka SELECT zane blikat levé pole. Po druhém stisku tlaítka SELECT zane blikat pravé pole, po tetím stisku pestane nebliká nic. Pokud bliká pole a stisknete tlaítko ON mžeme konfigurovat toto pole. Tisknte tlaítko SELECT a vyberte menou veliinu. Stisknutím tlaítka ON potvrdíte výbr. Píklad konfigurace: Pokud chcete v levém poli zobrazit pibližnou dobu zálohy a na pravém poli zobrazit zátž, pak postupujte následujícím zpsobem: Krok 1: Zapnte UPS, v levém poli se zobrazí vstupní naptí a v pravém výstupní naptí. LCD displej zobrazuje následující: a) je-li UPS pipojena na sí, vypadá displej takto: Síový režim b) je-li UPS v bateriovém režimu: Bateriový režim Krok 2: Stisk tlaítka SELECT na 3 sekundy, levé pole A zane blikat. 24

25 Krok 3: Stisk tlaítka ON (nastavení levého pole), zane blikat a INPUT, VAC a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 4: Stisk tlaítka SELECT, zane blikat INPUT, Hz a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 5: Stisk tlaítka SELECT, zane blikat BATTERY, V a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 6: Optovné stisknutí tlaítka SELECT, zane blikat BATTERY, % a zobrazí se odpovídající hodnota.

26 Krok 7: Stisk tlaítka SELECT, zane blikat BATTERY, MIN a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 8: Stisk tlaítka ON (potvrzení nastavení), zobrazí se na levém poli zvolená hodnota Pibližná doba zálohy. Krok 9: Stisk tlaítka SELECT na 3 sekundy, zane blikat levé pole LCD displeje. Znovu stisk tlaítka SELECT a zane blikat pravé pole LCD displeje. Krok 10: Stisk tlaítka ON, zane blikat OUTPUT, VAC a zobrazí se odpovídající hodnota. 26

27 Krok 11: Stisk tlaítka SELECT, zane blikat OUTPUT, Hz a zobrazí se odpovídající hodnota. Krok 12: Stisk tlaítka SELECT, zane blikat LOAD, % a zobrazí se mená hodnota. Krok 13: Stisk tlaítka ON, potvrzení zobrazené veliiny Zátž. Uživatelská konfigurace je tímto hotova. Poznámka: 1. Uživatelské nastavení musí být provedeno do 90 sekund, jinak se UPS pepne do normálního zobrazení a konfiguraní mód se vypne a postup se musí zopakovat. 2. LCD displej má pamovou funkci, která si pamatuje hodnoty posledního nastavení ped restartem UPS.

28 a) Pokud držíte tlaítko ON, SELECT nebo OFF po dobu od 1 do 3 sekund UPS pípne; b) Pokud zní trvalý akustický tón, jedná se o signalizaci poruchy (napíklad pehátí, porucha ventilátoru); c) Trvalý tón se ozývá pi špatné baterii nebo pi poruše nabíjení baterií; d) Pi petížení pípá UPS petušovan, 1s/1s; e) Pi bateriovém režimu se ozývá pípání v intervalu 1s/4s; f) Pracuje-li UPS v bateriovém režimu a baterie jsou již slabé, ozývá se pípání v intervalu 1s/1s;. g) Po bateriovém testu zstala baterie odpojená, ozývá se pípání v intervalu 1s/1s; h) Je-li zapojen tichý provoz (akustická signalizace je vypnuta) není bzuák žádnou událostí aktivován s výjimkou událostí uvedených v bodu b), d) a f). i) Pokud nedojde k nkteré z uvedených situaci není bzuák aktivován. j) Pi bateriovém testu pípne bzuák 3x v intervalu 0,5s/0,5s. V normálním pracovním režimu UPS stisknutím tlaítka ON na dobu delší nežli 5 sekund se aktivuje píkaz pro provedení testu baterií. Po dobu bateriového testu (cca 5 sekund) svítí indikace SÍ a Baterie souasn. Ozve se 3x pípnutí. Displej pi bateriovém testu 28

29 Komunikaní RS232 sériový port slouží k propojení UPS a PC do maximální vzdálenosti 3 m. Pro propojení používejte výhradn piložený kabel. S jiným kabelem se Vám spojení nemusí podait uskutenit. Pro ilustraci na následujícím obrázku uvádíme zapojení konektoru: RS232 KONEKTOR SIGNÁL (výrobní nastavení) 1 Kontakt sepnut: UPS chyba/alarm (d) 2 TXD 3 RXD/SD (dálkové vypnutí UPS) (a) 4 Dálkové vypnutí 5 GND 6 +12Vdc (80mA) 7 PNP signál Kontakt sepnut: nízký stav baterií, 8 pedalarm (c) 9 Kontakt sepnut: bateriový provoz (b) a) SD = pi UPS v bateriovém provozu, signál pro vypnutí UPS: +( 5 15) VDC po dobu cca 20 sekund. Následujícím impulzem se UPS vypne. b) B.W. = kontakt je sepnut jen pi bateriovém provozu (max. hodnota:25ma +35Vdc Vce sat max: 25mA) c) B.L. = kontakt je sepnut pi nízkém stavu baterií (max. hodnota: 25mA +35Vdc Vce sat max: 25mA) d) UPS chyba/alarm = kontakt je sepnut pi poruše (chyb) nebo Alarmu UPS (max. hodnota:25ma +35Vdc Vce sat max: 25mA) Pomocí USB portu je možno rovnž propojit PC s UPS. Je-li pipojen komunikaní kabel a je-li nainstalován správný software (Powershield 3) je možno vymovat data mezi PC a UPS. Tento software zajišuje detailní informace o stavu UPS. Nastane-li naléhavá situace, je možno pomocí software provést kontrolu všech dat a zajistit vypnutí UPS. Všechny UPS ady USDV mají slot pro možné rozšíení o další komunikaní jednotky. Napíklad: Sériový duplexní port Ethernet agent s protokoly TCP/IP, HTTP a SNMP RS232 + RS485 porty s protokolem JBUS / MODBUS Podrobnosti o dalších komunikaních rozhraních v souhrnném katalogu UPS.

30 Piložené CD-Rom obsahuje dva programy které umožují uživateli monitorování, kontrolu a konfiguraci UPS. Software Powershield 3 zajišuje úinný a intuitivní management UPS, zobrazuje všechny nejdležitjší informace o UPS, jako jsou vstupní naptí, zátž, kapacita baterií atd. Pomocí tohoto software mžeme také zajistit automatický výkon naprogramovaných proces, jako je napíklad zahájení nebo skonení operace, pokyn k ukonení operaního systému, poslání u, SMS nebo jiné síové zprávy pro nastavené uživatelské funkce. Postup instalace: Propojte USB port PC a USB port UPS pomocí piloženého kabelu. Vložte CD-Rom a zvolte Váš operaní systém. Následujte instalaní pokyny. Pro více detail mžete využít píruky, která je na CD piložena ve složce Manuals. Pro informace o nejnovjším software kontaktujte dodavatele UPS. UPSTools software umožuje uživateli konfigurovat UPS a poskytuje komplexní pohled na všechny dležité parametry UPS pes USB komunikaní rozhraní. Postup instalace: Propojte USB port PC a USB port UPS pomocí piloženého kabelu. Postupujte podle instalaních instrukcí uvedených v softwarové píruce ve složce na CD-Rom. Pro informace o nejnovjším software kontaktujte dodavatele UPS. 30

31 Akustické alarmy Problém Píina ešení Pípá každé 4 sekundy UPS jede na baterie Pipojte vstupní sí Pípá každou sekundu Baterie jsou slabé Vypnte pipojené zaízení, zachráníte tak neuložená data Neperušovaný tón UPS nefunguje Kontaktujte servis Pípá každou sekundu Výstup petížen Zkontrolujte ukazatel zátže a odpojte nkterý ze spotebi Neperušovaný tón Baterie potebují vymnit Vymte baterie Hledání závady - obecn UPS nejede i když je zapnut vypína Zátž není napájena z UPS Zkrátila se podstatn doba zálohy Porucha UPS indikace svítí Špatná baterie indikace svítí Pipojená zátž není napájena z UPS UPS signalizuje akustickým tónem Nefungují ovládací tlaítka Pívodní vedení není korektn pipojeno Pívodní zásuvka je vadná Zkrat nebo petížení na výstupu z UPS Vnitní pojistka je spálená Zátž je pipojena k výstupním zásuvkám Na žádném z výstup není naptí Baterie nejsou nabity Baterie jsou již staré a nemají dostatenou kapacitu. Porucha UPS Baterie jsou špatné UPS je petížena UPS mže mít poruchu UPS je v chybovém stavu 1. UPS je v pechodném stavu 2. Tlaítko je vadné Pipojte pívodní kabel Kontaktujte údržbu elektro 1. Odpojte veškerou zátž a zajistte, aby nebylo nic k výstupu pipojeno 2. Provte jednotlivé výstupní okruhy Kontaktujte dodavatele UPS Zkontrolujte výstupní pojistku 1. Pipojte kabely na výstup 2. Zajistte, aby zátž na výstupu byla nižší nežli je výkon UPS Nechejte UPS 4 hodiny nabíjet bez zátže 1. Nabijte baterie po dobu 8 hodin 2. Vymte baterie Ukonete Vaši práci, a vypnte pipojené zaízení. Zkontrolujte hodnoty na LCD panelu pro další postup. 1. Odpojte pívod od baterií 2. Kontaktujte dodavatele UPS, objednejte baterie a nechejte je odborn vymnit Zkontrolujte zátž z hlediska hodnoty píkonu Kontaktujte dodavatele Zkontrolujte tón s významem poruchy v tabulce 1. Chvíli vykejte a zkuste stisknout znovu 2. Kontaktujte dodavatele

32 Pokud signalizuje indikátor stavu baterií trvalým svícením a zní nepetržitý akustický tón je nutno baterie vymnit. Odpojte bateriový konektor a kontaktujte dodavatele s požadavkem na výmnu baterií. VAROVÁNÍ: Akumulátorové baterie jsou zdrojem rizika zásahu elektrickým proudem a mají vysoký zkratový prous. Dodržujte proto následující ustanovení ohledn výmny baterií!!! 1. Vypnte UPS a odpojte síový kabel ze zásuvky. 2. Sejmte prsteny, hodinky a další kovové pedmty. 3. Je-li náhradní soustava poškozená nebo máte pochybnosti o jejím stavu, kontaktujte ihned dodavatele. Poznámka: Pokud nejste kvalifikovaným odborníkem, neprovádjte výmnu baterií sami, ale pizvte dodavatele nebo servisní organizaci. Použité baterie recyklujte: Neodhazujte baterie do ohn, mohou explodovat. Neotevírejte ani nijak nepoškozujte obal baterie, mže dojít k uvolnní elektrolytu, který mže poškodit pokožku rukou nebo oi. Elektrolyt je vysoce toxický. Baterie jsou zdrojem rizika úrazu elektrickým proudem a jsou zdrojem vysokého zkratového proudu. Pro recyklaci je možno použít nejen baterie, ale i ostatní souásti UPS. Pi zacházení s nimi jako s odpadem dodržujte národní právní pedpisy. Nevyhazujte je do odpadu, ale odevzdejte do sbrných dvor nebo recyklaních firem. V pípad nejasností jak naložit s UPS jako s odpadem, pípadn jakoukoliv její ástí kontaktujte dodavatele UPS.. Pro výmnu baterií v jednotlivých typech UPS dodržujte následující pokyny: 1. Odstrate masku UPS tahem za oba spodní rohy. 2. Odpojte kabely od baterie. Odejmte pídržnou desku baterií a odšroubujte zarážku. 3. Uchopte podkladový papír a vytáhnte baterie vped. 4. Vložte nové baterie do UPS. 5. Zapojte kabel do bateriového konektoru a pipevnte držák baterií. 6. Zavete elní panel UPS. 32

33 1. Odejmte krycí masku tahem za kraje. 2. Odpojte pívodní kabely od UPS a odšroubujte bateriový držák z UPS. 3. Odstrate desku zajištující baterii v UPS. 4. Vytáhnte baterii z tla UPS na plochu. 5. Vložte novou baterii. 6. Pipojte konektory a zašroubujte držák baterií. 7. Zavete elní panel UPS.

34 1. Odejmte krycí masku tahem za kraje. 2. Odpojte pívodní kabely od UPS a odšroubujte bateriový držák z UPS. 3. Odstrate desku zajištující baterii v UPS. 4. Vytáhnte baterii z tla UPS na plochu. 5. Vložte novou baterii. 6. Pipojte konektory a zašroubujte držák baterií. 7. Zavete elní panel UPS. 34

35 JMENOVITÝ VÝKON VSTUP USDVT - Dialog Vision T VA Watt Jmenovité naptí 230 VAC (1) Rozsah naptí Frekvence 160VAC ± 3% 294VAC ± 3% 50/60Hz Automatické nastavení Naptí 230V +5%,-10% (1) VÝSTUP ROZSAH PETÍŽENÍ Frekvence Tolerance frekvence (bat. provoz) Tvar výstupní vlny Síový provoz Bateriový provoz 50/60Hz Automatické nastavení ±0.1Hz sinusová >110% alarm a vypnutí po 3 minutách >150% vypnutí po 40 cyklech >110 % alarm a vypnutí po 30 sekundách >120% vypnutí po 40 cyklech AS PEPNUTÍ Typický 4-msec. typický 6-msec.maximáln BATERIE Poet baterií 1x12V 2 x12v 2 x12v 4 x12v 4 x12v FYZICKÉ VLASTNOSTI PROVOZNÍ PODMÍNKY KOMUNIKACE Rozmry (šxvxh) mm 110X235X X235X425 UPS Hmotnost (kg) Bateriový box Nelze použít Teplota a vlhkost +15 až 25 C, 20 až 90% relativní vlhkosti (nekondenzující) Hlunost do 50dBA RS-232 Ano USB Ano Rozšiující slot Ano EPO NE DALŠÍ Ochrana Certifikáty EMC Hluboké vybití baterií petížení zkratu peptí podptí tepelná GS-TUV / CE EN55022 CLASS A

36 JMENOVITÝ VÝKON VSTUP USDVR - Dialog Vision R USDVD - Dialog Vision TR VA Watt Jmenovité naptí 230 VAC (1) 160VAC ± 3% Rozsah naptí 294VAC ± 3% Frekvence 50/60Hz Automatické nastavení Naptí 230V +5%,-10% (1) VÝSTUP ROZSAH PETÍŽENÍ AS PEPNUTÍ Frekvence Tolerance frekvence (bat. provoz) Tvar výstupní vlny Síový provoz Bateriový provoz Typický 50/60Hz Automatické nastavení ±0.1Hz sinusová >110% alarm a vypnutí po 3 minutách >150% vypnutí po 40 cyklech >110 % alarm a vypnutí po 30 sekundách >120% vypnutí po 40 cyklech 4-msec. typický 6-msec.maximální BATERIE Poet baterií 2x6V 3x6V 4x6V 4 x12v 8x12V 8x12V FYZICKÉ VLASTNOSTI UPS Bateriový box Rozmry (šxvxh) mm 438X44.3X460 (19 x1ux460) 438X87.9X582 (19 x2ux582) Hmotnost (kg) Jmenovité naptí V Kapacita Ah Poet baterií PROVOZNÍ PODMÍNKY KOMUNIKACE DALŠÍ Rozmry (šxvxh) mm X87.9X582 Hmotnost (kg) Teplota a vlhkost +15 až 25 C, 20 až 90% relativní vlhkosti (nekondenzující) Hlunost do 50dBA RS-232 Ano USB Ano Rozšiující slot Ano EPO Ano Ochrana Hluboké vybití baterií petížení zkrat peptí podptí tepelná Certifikace GS-TUV / CE EMC EN55022 CLASS A Poznámka: (1) nastavitelné pomocí UPSTools (200/208220/230/240VAC) 36

37 SCHRACK ENERGIETECHNIK spol. s r.o. Dolnomcholupská Praha 10 Hostiva ESKÁ REPUBLIKA Tel Fax

ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPEČNOST CZ Následující část obsahuje bezpečnostní pokyny, které je nutno při instalaci a provozu dodržovat.

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

DIALOG PLUS RACK Topologie VFI (Voltage Frequency Independent) DLPR 700-3000 VA

DIALOG PLUS RACK Topologie VFI (Voltage Frequency Independent) DLPR 700-3000 VA DIALOG PLUS RACK Topologie VFI (Voltage Frequency Independent) DLPR 700-3000 VA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za to, že jste si vybrali náš výrobek. Výrobce Riello UPS Manufacturing s.r.l. se specializuje

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS WOW 500/500S. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS WOW 500/500S Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento typ napájení poskytuje

Více

POWERCOM. řada Black Knight

POWERCOM. řada Black Knight Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM řada Black Knight BNT 400VA/500VA/600VA/800VA Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY...

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... Instalační manuál OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... 7 ZMĚNA ADRESY MODBUS... 10-2 - ÚVOD Síťový modul Ping

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee Instalaní návod + programování Obsah: Možné varianty dodávky Obecné informace Popis a provoz zaízení Funkce hlavního vypínae a programového pepínae

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Napájecí panel PDU 3x230 V SCHUKO 10A,přívod UPS,délka 1.5m 4016514034192 Q7533060. 800 VA / 640 W / 5-9 min. 9004840669107 USDVT80A

Napájecí panel PDU 3x230 V SCHUKO 10A,přívod UPS,délka 1.5m 4016514034192 Q7533060. 800 VA / 640 W / 5-9 min. 9004840669107 USDVT80A w Série GENIO Eco- 600 VA - 3000 VA w GENIO iplug - Offline (VFD) - 600 až 800 VA 1/1-fázová GENIO iplug - stojanové provedení 439 600 VA / 360 W / 4-7 min. 9004840625868 USIPLUG60 600 VA / 360 W / 4-7

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Katalog malých záložních zdrojů UPS 350VA až 10 kva

Katalog malých záložních zdrojů UPS 350VA až 10 kva Katalog malých záložních zdrojů UPS 350VA až 10 kva Přehled záložních zdrojů AROS Rapido Alfa/Alfa Plus PC Planet Synchro Spring Sentinel 6 Výkon 350-550VA 400-600-800VA 400-600-800 1100-1600VA 400-600

Více

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Easy Line cz Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Návod k instalaci a použití Důležité bezpečnostní pokyny cz Důležité bezpečnostní pokyny

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více