Moderní způsoby projektování a řízení MVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní způsoby projektování a řízení MVE"

Transkript

1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE Moderní způsoby projektování a řízení MVE 008 Bc. MARTIN SIROVÝ

2 Obsah 0 ÚVOD... VÝCHOZÍ STAV MVE.... DISPOZICE.... TECHNICKÉ ZÁZEMÍ... Strojní část... 5 Elektrotechnická silnoproudá část... 6 Elektrotechnická řídící část... 6 NÁVRH SILNOPROUDÉ ČÁSTI MVE ZADÁNÍ A ROZSAH PROJEKTU ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH... 7 Napěťová soustava... 7 Ochrana proti zkratům a nadproudům... 7 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím... 7 Ochrana před rušivými vlivy... 8 Druh prostředí POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ... 8 Elektrická přípojka MVE... 8 Rozvaděč R... 9 Měření... 0 Ochrany... 0 Hydrogenerátor HG... Hydrogenerátor HG... Pohon regulačních věnců HG, HG a česlí... Kompenzace.... PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM....5 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... NÁVRH ŘÍDÍCÍ ČÁSTI MVE.... NÁROKY NA ŘÍDICÍ SYSTÉM MVE.... POŽADAVKY NA FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU MVE.... HARDWARE... Požadavky na hardware OPLC... Řešení Unitronics Vision...

3 . SOFTWARE... 7 Režimy provozu MVE... 8 Poruchy, deník událostí... 5 Archivace výroby... 6 Statistika opotřebení zařízení MVE... 7 Česle... 7 Systémové funkce... 8 Monitorování MVE s využitím SMS zpráv... 8 Naprogramování displeje OPLC... DATABÁZOVĚ ORIENTOVANÝ PROJEKČNÍ SOFTWARE DATABÁZE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OSOBNÍ ZKUŠENOSTI ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 SEZNAM DALŠÍCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ... 5 SEZNAM OBRÁZKŮ... 5 SEZNAM TABULEK... 5 POUŽITÉ SYMBOLY A ZKRATKY... 5 SEZNAM PŘÍLOH... 5

4 Kapitola 0 Úvod 0 Úvod Podle průzkumu statistického úřadu EU Eurostat, 90 % občanů EU považuje za jeden z prioritních úkolů svých vlád zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na bilanci spotřeby energie []. Současný podíl obnovitelných zdrojů u nás je 6 %, do roku 00 jsou ambice zvýšit tento podíl v ČR na %, v rámci EU dokonce na 0 % []. Jednou z cest ke zvýšení podílu OZE u nás je i ve využití dosud nenaplněného potenciálu malých vodních elektráren. Ten činí dle odhadů mezi 0 a 50 % celkového technicky využitelného potenciálu MVE. Nastavená podpora rozvoje MVE bude s největší pravděpodobností pokračovat a to nejen co se výstavby nových MVE týká, ale především v modernizaci a zvyšování účinnosti stávajících MVE, které jsou mnohdy v provozu bez inovací i více jak 50 let. Práce je zaměřena právě na současné trendy v oblasti MVE. Zabývá se komplexní problematikou projektování MVE od návrhu silnoproudé části elektrárny k realizaci automatizovaného řízení, monitorování a dálkové obsluze, při představení projekčních metod využívajících databázově orientovaného projekčního softwaru. Cílem práce je zhotovení kompletního projektu inovace MVE Husinec spočívající ve vytvoření jednak projektové dokumentace MVE s rozšířením o druhou turbínu, jednak v realizaci nového modulárního a univerzálně aplikovatelného řídicího systému pro MVE s jednou nebo dvěma turbínami.

5 Kapitola Výchozí stav MVE Výchozí stav MVE. Dispozice MVE Husinec Šebelův mlýn je vystavěna na 55. km řeky Blanice v objektu bývalého mlýna. Voda je akumulována v rybníku s náhonem. Spád elektrárny je m. Elektrárna je v provozu od roku Technické zázemí Elektrárna byla původně osazena dvěma soustrojími o výkonu kw a 6 kw. Po povodních v roce 00 utrpěla elektrárna značné škody. Do provozu bylo zpětně uvedeno pouze soustrojí o výkonu kw. Obrázek. Stávající generátor HG

6 Kapitola Výchozí stav MVE Strojní část Investor má k dispozici dvě Francisovy turbíny následujících parametrů. Za vodní motor stávajícího soustrojí je použita přetlaková Francisova turbína s horizontální osou v kašnovém provedení se suchým kolenem. Parametry turbíny HG viz Tabulka.. Tabulka. - Parametry turbíny HG Parametr Značení Hodnota Výkon turbíny PT HG 5 kw spád 5, m, průtok 0,8 m /s Účinnost ηt HG 8 % spád 5, m, průtok 0,8 m /s 70% spád m, průtok 0,8 m /s Hltnost QmaxT HG m /s spád 5, m Specifické otáčky nst HG 00 ot / min Za vodní motor menšího soustrojí bude použita přetlaková Francisova turbína obdobného provedení. Parametry turbíny HG viz Tabulka.. Tabulka. - Parametry turbíny HG Parametr Značení Hodnota Výkon turbíny PT HG 7 kw spád,5 m, průtok 0, m /s Účinnost ηt HG 80 % spád,5 m, průtok 0, m /s 75% spád m, průtok 0, m /s Hltnost QmaxT HG 0, m /s spád,5 m Specifické otáčky nst HG 00 ot / min Propojení generátorů s turbínami je provedeno klínovými řemeny. Turbíny byly získány z již zaniklého vodního díla a parametry byly určeny hrubým měřením. Pro potřeby řízení a regulace soustrojí je v řídícím OPLC naprogramována inicializační procedura, která naměří přesné závislosti výkonu a účinnosti turbíny na průtoku turbínou, viz kapitola.. 5

7 Kapitola Výchozí stav MVE Elektrotechnická silnoproudá část Jako generátor stávajícího soustrojí je použit 8-pólový asynchronní motor. Parametry generátoru HG viz tabulka. Tabulka. - Parametry generátoru HG Parametr Značení Hodnota Jmenovité napětí HG Un HG x 00 V, 50 Hz Jmenovitý výkon HG Pn HG 0 kw Jmenovitý proud HG In HG 6 A Jmenovité otáčky as. mot HG n HG 70 ot / min Jako generátor druhého soustrojí bude využit 6-pólový asynchronní motor. Parametry generátoru HG viz tabulka.. Tabulka. - Parametry generátoru HG Parametr Značení Hodnota Jmenovité napětí HG Un HG x 00 V, 50 Hz Jmenovitý výkon HG Pn HG kw Jmenovitý proud HG In HG,5 A Jmenovité otáčky as. mot HG n HG 970 ot / min Elektrárna je připojena 0m kabelovou přípojkou na venkovní vedení nn. Kabelová přípojka je vzdálena 50 m od distribučního transformátoru. Elektrotechnická řídící část Řídící část MVE byla v roce 995 koncipována pouze na ruční ovládání. Před uvedením do provozu v roce 998 bylo ovládání rozšířeno o programovatelný automat Schneider typu TSX, který provoz částečně zautomatizoval. V roce 006 byla elektrárna vybavena plně automatizovaným řídicím systémem, jehož návrh a realizace byly předmětem dřívější práce [7]. K řízení byl využit OPLC UNITRONICS, typ M9--R6. Zařízení funguje na elektrárně spolehlivě dodnes. Vzhledem k rozšíření MVE o druhou turbínu a pokroku v oblasti programovatelných automatů bude ovšem kompletně vyměněna i řídící část. 6

8 Kapitola Návrh silnoproudé části MVE Návrh silnoproudé části MVE. Zadání a rozsah projektu Projekt řeší elektrotechnickou část rekonstrukce MVE Husinec Šebelův mlýn. Součástí silnoproudé části projektu je Připojení rozvaděče R ze stávajícího rozvaděče R Návrh hlavního rozvaděče pro MVE R Připojení generátoru HG, HG Připojení související technologie pro provoz MVE Projekt neřeší Vybavení rozvaděče R Elektroinstalaci osvětlení v dotčených objektech. Údaje o provozních podmínkách Napěťová soustava Tabulka. - Napěťová soustava PEN, 0/00V, 50Hz, TN-C přívod NN z rozvaděče R NPE, 0/00V, 50Hz, TN-S hlavní rozvaděč MVE R =, VDC, PELV obvody PLC, zdroj v R Ochrana proti zkratům a nadproudům Zařízení je chráněno proti zkratu a nadproudům pojistkami a nadproudovými relé. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím. NPE, 0/00V, 50Hz, TN-S a. základní samočinným odpojením od zdroje dle ČSN článku odstavce.. b. doplňková ochranným pospojováním dle ČSN článku odstavce.. c. doplňková - proudovým chráničem dle ČSN článku odstavce.5 je použita u zásuvky na rozvaděči R. Zásuvka slouží pro napojení jednofázového nářadí.. =, VDC, PELV a. izolací a přepážkami dle ČSN články odstavce..5 7

9 Kapitola Návrh silnoproudé části MVE Ochrana před rušivými vlivy NN části jsou proti účinkům EMI chráněny svým provedením a určením pro tento druh použití dle všeobecné normy pro EMS - ČSN EN 5008 případně dalšími jednoúčelovými normami dle použitého zařízení. Druh prostředí Prostory MVE dle ČSN 000- a ČSN : ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ Elektrické zařízení bude provedeno takovým způsobem, aby vyhovovalo danému prostředí. Minimální krytí elektrického zařízení v prostoru technologického zařízení bude IP.. Popis technického řešení Kompletní technické řešení je zřejmé z projektové dokumentace viz Příloha č.. V této kapitole jsou popsána vybraná dílčí řešení. Elektrická přípojka MVE Tabulka. - Výchozí informace pro návrh napájecího kabelu R z R Parametr Značení Hodnota Délka napájecího kabelu l 5 m Instalovaný výkon MVE P MVE kw Jmenovitý výkon HG Pn HG 0 kw Jmenovitý proud HG In HG 6 A Jmenovitý výkon HG Pn HG kw Jmenovitý proud HG In HG,5 A koeficient soudobosti ks Maximální proudové zatížení zásuvky v R Iz R A Koeficient využití generátorů Pβ 9,.0 kv = = = 0,7 P.0 β N P β - součet skutečného výkonu generátorů na MVE P β N (.) - součet jmenovitých výkonů generátorů, které jsou současně v chodu 8

10 Kapitola Návrh silnoproudé části MVE Koeficient náročnosti pro přívod generátorů β = ks. kv = 0,70 (.) Velikost výpočtového proudu pro dimenzování přívodního kabelu ( ) ( ) I = β. I + Iz = β. I + I + Iz = v ng R nhg nhg R 0,7. 6 +,5 + = 7, A (.) Pro napájení rozvaděče R z rozvaděče R vyhovuje kabel CYKY Jx5 mm. Kabel bude jištěn v rozvaděči R pojistkami gg 00 A. Dimenzování kabelu a návrh jištění byl proveden dle tabulek zpracovaných podle platných norem ČSN viz odstavec.. Zvolené jištění a dimenzování bylo ověřeno programem Sichr v. 8 firmy OEZ. Protokol o výpočtu viz technická zpráva v Příloze č.. Tabulka. - Přívod z R do R Použitý kabel CYKY Jx5 mm Délka kabelu Jištění kabelu 5 m Pojistky, 00 A gg, v rozvaděči R Rozvaděč R Rozvaděč R je hlavní rozvaděč pro MVE. Z rozvaděče R je napojen generátor HG, generátor HG a související technologie. Rozvaděč je napájen z rozvaděče. V rozvaděči je provedeno rozdělení vodiče PEN na vodič N a PE. Od tohoto místa je uvažována napájecí soustava TN-S. Pro možnost jednoduchého viditelného odpojení napájení MVE je použit pojistkový odpínač OPV. Z důvodů selektivity je vybaven válcovými pojistkami gg 80A. Za pojistkami jsou umístěny měřící transformátory proudu a hlavní stykač MVE K. Stykač K je napojen na centrální STOP tlačítko. Z fáze L je napájena zásuvka pro f servisní nářadí. Zásuvka je chráněna proudovým chráničem. Před stykačem K jsou samostatně odjištěny fáze L, L, L pro měření výkonu a pro ovládací obvody. Tyto obvody jsou chráněny pojistkami gg 6A. Zapojení a vnitřní uspořádání rozvaděče R viz Příloha č.. 9

11 Kapitola Návrh silnoproudé části MVE Měření Pro měření dodávky elektrické energie z MVE a dalších veličin je nainstalován sdružený měřící přístroj Lovato DMK. Tabulka. Měřené veličiny přístrojem Lovato DMK. Napětí (sdružená, fázová) 5. Frekvence vstupního napětí. Proud 6. Účiník. Zdánlivý výkon (fázový, celkový) 7. Počítadlo dodávané energie. Činný výkon (fázový, celkový) Měření aktuálního činného výkonu hydrogenerátorů HG a HG jsou realizována přes převodník činného výkonu s výstupem na analogový vstup OPLC. Ochrany Zařízení MVE je chráněno dle normy ČSN 05. MVE obsahuje následující společné ochrany.. Ochranu nadproudovou a zkratovou. Ochranu nadpěťovou a podpěťovou. Ochranu proti asymetrii napětí. Ochranu proti nesouměrnému zatížení 5. Ochranu na sled fází 6. Ochranu nadfrekvenční a podfrekvenční Ochranu č. tvoří pojistky. Ochranu č. 5 zajišťuje přístroj HRN-N firmy ELKO EP, Ochranu č. 6 přístroj RM5HZFM firmy Schneider. Hydrogenerátory pak obsahují následující ochrany.. Ochranu nadproudovou a zkratovou. Ochranu na synchronní otáčky generátoru při fázování. Zpětnou wattovou ochranu Ochrana č. je zajištěna samostatně pojistkami a nadproudovými relé, zpětná wattová ochrana a ochrana na synchronní otáčky generátorů při fázování jsou naprogramovány v PLC. Pohony rozváděcích klapek regulačních věnců a pohon česlí jsou chráněny ochranou nadproudovou a zkratovou. 0

12 Kapitola Návrh silnoproudé části MVE Hydrogenerátor HG Jako hydrogenerátor prvního soustrojí bude použit 8-pólový asynchronní motor x 00V, 50 Hz o jmenovitém výkonu 0 kw a jmenovitém proudu 6 A. Výkon generátoru je dán výkonem turbíny HG na hřídeli. Maximální výkon turbíny HG na hřídeli ve stávajících podmínkách je, kw. Koeficient využití generátoru je tedy PT kv = = = 0,7 HG. ηspojky,.0.0,98 PNHG 0.0 Výpočtový proud pro dimenzování a návrh kabelu I = kv. I = 0,7.6 = 5,7 A vhg NHG Pro připojení HG vyhovuje kabel CYKY Jx6 mm. Kabel s generátorem budou jištěny proti zkratu pojistkami am 6 A, proti přetížení nadproudovým relé LRD59 nastavitelné v rozsahu 8-65 A. Pojistky jsou umístěny v odpínači válcových pojistek OPV pro možnost zajištění viditelným odpojením HG od zdroje. Volbou pojistek am 6A je zajištěna selektivita jištění. Dimenzování kabelu a návrh jištění byl proveden dle tabulek zpracovaných podle platných norem ČSN seznam viz odstavec.. Zvolené jištění a dimenzování bylo ověřeno programem Sichr v. 8 firmy OEZ. Protokol o výpočtu jištění viz Příloha č.. Obrázek. - Vypínací charakteristiky navrženého jištění HG z programu Sichr Vypínací charakteristika jistících prvků Charakteristika tepelné odolnosti jištěných prvků

13 Kapitola Návrh silnoproudé části MVE Hydrogenerátor HG Jako hydrogenerátor druhého soustrojí bude použit 6-pólový asynchronní motor x 00V, 50Hz o jmenovitém výkonu kw a jmenovitém proudu,5 A. Výkon generátoru je dán výkonem turbíny HG na hřídeli. Maximální výkon turbíny HG na hřídeli ve stávajících podmínkách je 7 kw. Koeficient využití generátoru je tedy PT kv = = = 0,6 HG. ηspojky 7,0.0,98 PNHG.0 Výpočtový proud pro dimenzování a návrh kabelu I = kv. I = 0,6.,5 =,7A vhg NHG Pro připojení HG vyhovuje kabel CYKY Jx6 mm. Kabel s generátorem budou jištěny proti zkratu pojistkami am A, proti přetížení nadproudovým relé LRD nastavitelné v rozsahu - A. Pojistky jsou umístěny v odpínači válcových pojistek OPV pro možnost zajištění viditelným odpojením HG od zdroje. Volbou pojistek am 5A je zajištěna selektivita jištění. Dimenzování kabelu a návrh jištění byl proveden dle tabulek zpracovaných podle platných norem ČSN seznam viz odstavec.. Zvolené jištění a dimenzování bylo ověřeno programem Sichr v. 8 firmy OEZ. Protokol o výpočtu jištění viz Příloha č.. Obrázek. - Vypínací charakteristiky navrženého jištění HG z programu Sichr Vypínací charakteristika jistících prvků Charakteristika tepelné odolnosti jištěných prvků

14 Kapitola Návrh silnoproudé části MVE Pohon regulačních věnců HG, HG a česlí Pro pohon regulačních věnců rozváděcích klapek turbín a pro pohon česlí je použit pohon MODACT MON 500.7T. Pohon je připojen kabelem CYKY Jx mm. Přípojný kabel i pohon jsou chráněny proti zkratu pojistkami am 6 A, proti přetížení nadproudovým relé LFI6C nastavitelné v rozsahu,6,5 A. Pohon je spouštěn dvojicí stykačů v reverzním zapojení, které umožňuje pohyb oběma směry. Dimenzování kabelu a návrh jištění byl proveden dle tabulek zpracovaných podle platných norem ČSN seznam viz odstavec.. Zvolené jištění a dimenzování bylo ověřeno programem Sichr v. 8 firmy OEZ. Protokol o výpočtu jištění viz Příloha č.. Kompenzace V připojovacích podmínkách rozvodných závodů nebyla v tomto místě požadována kompenzace jalového výkonu. Z toho důvodu nemá MVE instalovanou kompenzaci. Přehled použitých norem Dimenzování bylo navrženo dle tabulek pro dimenzování zpracovaných podle norem ČSN 000--, ČSN , ČSN IEC 6087 a ČSN EN Jištění bylo navrženo dle tabulek pro jištění zpracovaných podle norem ČSN , ČSN , ČSN IEC 87, souborů ČSN EN 6069 a ČSN EN Dimenzování i jištění bylo ověřeno programem Sichr v. 8 firmy OEZ, který provádí vypočet dle norem ČSN 000--, PNE 0000-, ČSN 000--, ČSN a ČSN EN Projektová dokumentace Kompletní projektová dokumentace je součástí Přílohy č.. Pro zachování přehlednosti jsou dále uvedena jen obvodová schémata silnoproudých obvodů. Napájení rozvaděče R, zapojení ochran a měření, připojení generátorů HG, HG, zapojení rozváděcích klapek HG, HG a pohonu česlí viz Obrázek. Obrázek.9.

15 Kapitola Návrh silnoproudé části MVE Obrázek. - Obvodové schéma Napájení rozvaděče R, zásuvka, centrál STOP

16 Kapitola Návrh silnoproudé části MVE Obrázek. Obvodové schéma El. Měření a ochrany MVE 5

17 Kapitola Návrh silnoproudé části MVE Obrázek.5 Obvodové schéma Vývod na HG 6

18 Kapitola Návrh silnoproudé části MVE Obrázek.6 Obvodové schéma Vývod na HG 7

19 Kapitola Návrh silnoproudé části MVE Obrázek.7 Obvodové schéma Vývod na rozváděcí klapky HG 8

20 Kapitola Návrh silnoproudé části MVE Obrázek.8 - Obvodové schéma Vývod na rozváděcí klapky HG 9

21 Kapitola Návrh silnoproudé části MVE Obrázek.9 Obvodové schéma Vývod pohonu česlí 0

22 Kapitola Návrh řídící části MVE Návrh řídící části MVE Kapitola řeší detailně návrh řídicího systému pro MVE. Výsledkem je do značné míry univerzální řídicí systém pro MVE s jedním nebo dvěma generátory realizovaný s využitím OPLC.. Nároky na řídicí systém MVE Při řízení technologie MVE vstupuje v součinnost mnoho různých faktorů.. bezpečnostní. environmentální. technologické. ekonomické Prioritní by měly být bezpečnostní a environmentální faktory. Především pak bezpečnost obsluhy MVE i samotného zařízení a optimální hospodaření s vodou s ohledem na maximální omezení negativních vlivů na okolní prostředí. To klade vysoké požadavky hlavně na bezchybnou logiku řídicího systému a spolehlivost hladinové regulace. Pro investora jsou podstatné ekonomické faktory a maximalizace zisku. Kvalita návrhu řídicího systému ovlivňuje velmi významně ekonomiku provozu a to jak z hlediska opotřebení řízeného zařízení, tak přímým vlivem na účinnost respektive výkon MVE. Základním požadavkem na řídicí systém je bezproblémové napojení a spolupráce s danou technologií technologií. Spočívá ve variabilitě komunikace s řízeným zařízením, podpoře komunikačních standardů a dostatečnou hardwarovou výbavou pro zvládnutí řízení procesů v odpovídajícím rozsahu, kvalitě a rychlosti. Nelze opomenout ani vliv řídicího systému na omezení negativních zpětných vlivů MVE na distribuční síť například šetrnou regulací s omezením rázových výkonových skoků. Při návrhu a realizaci řízení byl na výše uvedené požadavky brán zřetel.

23 Kapitola Návrh řídící části MVE. Požadavky na funkce řídicího systému MVE Obrázek. Diagram funkcí ŘS

24 Kapitola Návrh řídící části MVE. Hardware Na základě výše uvedených požadavků na funkce řídicího systému bylo třeba provést výběr vhodného hardwaru. Kriteria spolehlivosti, univerzálnosti, integrovaného řešení PLC s HMI a ceny nejlépe kombinuje technologie programovatelných průmyslových automatů OPLC. Požadavky na hardware OPLC Obrázek. Hardware OPLC Řešení Unitronics Vision Vzhledem k positivním zkušenostem s předchozím řešením od firmy UNITRONICS řady U90 bylo zvoleno pro nový systém opět řešení UNITRONICS OPLC řady Vision. Kompletní hardwarová konfigurace pro navrhovaný řídicí systém obsahuje model Vision V60-6-B0B se snap-in modulem V00-8-EXB, expanzními moduly EX-A, IO-ATC8, IO-DI6 a GSM modemem Siemens.

25 Kapitola Návrh řídící části MVE Argumenty pro výběr Unitronics Na rozdíl od tradičních PLC kombinují programovatelné automaty Unitronics PLC a HMI v jednom zařízení. Výsledné řešení OPLC je kompaktnější, cenově výhodnější, umožňuje jednodušší instalaci i komfortnější programování. Uživatelsky přívětivé rozhraní Displej o rozlišení 0 x 6 bodů Obrázek. Unitronics Vision V60 poskytuje dostatek prostoru pro komfortní sledovaní stavu MVE nebo změny parametrů programu nezávisle na jeho chodu. Numerická klávesnice může být využita k pohybu mezi jednotlivými obrazovkami displeje nebo k zadávání aplikačních dat, nastavení časovačů nebo přímo k ovládání výstupů. Hardwarová podpora Řada Visio nemá napevno integrováno vstupně - výstupní rozhraní. To je volitelné dle použitého snap-in modulu. Na přípojném snap-in modulu jsou integrovány kromě standardních digitálních a analogových I/O také vstupy pro přímé měření teploty, odporu a vysokorychlostní I/O. OPLC Podporuje několik komunikačních rozhraní CAN-bus / RS / RS85. V případě potřeby je možné OPLC jednoduše rozšířit až o 8 dalších expanzních I/O modulů. Softwarová podpora K naprogramování OPLC řady Visio dodává Unitronics zdarma VisiLogic software pracující pod Microsoft Windows 98 a vyšší. Software slouží jak k naprogramování vlastního PLC, tak HMI. Programátorovi tím značně šetří čas, kdy namísto dvou odlišných vývojových prostředí pro programování PLC a HMI, používá pouze jedno. Tímto řešením také odpadají problémy při programování komunikace mezi PLC a HMI, které by jinak mohly nastat. Ukázka programátorského rozhraní viz Obrázek.0. Software i manuál jsou dodávány v anglické verzi s knihovnou řešených příkladů.

26 Kapitola Návrh řídící části MVE Konfigurace hardwaru a I/O pro jedno nebo dvě soustrojí Řídicí systém je koncipován jako univerzálně použitelný pro MVE s jedním nebo dvěma soustrojími. S tím souvisí odlišná konfigurace hardwaru a vstupně výstupního rozhraní. Pro detailní přehled o použitých I/O pro konfigurace s jedním nebo dvěma soustrojími viz Tabulka.. Konfigurace hardwaru pro MVE s jedním soustrojím Systém je navržen s ohledem na minimalizaci pořizovacích nákladů při použití na MVE s jedním soustrojím. Vstupně výstupní rozhraní je navrženo tak, aby při nasazení na MVE s jedním soustrojí bylo zapotřebí kromě vlastního OPLC V60-6-B0B a GSM modemu pouze snap-in modul V00-8-EXB. Pro řízení je zapotřebí 5 digitální vstupů, z toho alespoň jeden HSC, (-) analogové vstupy a (-6) digitálních výstupů. Rozpětí je dáno volitelnou konfigurací měření teplot (ve strojovně, venku) a ovládáním česlí. Konfigurace hardwaru pro MVE s dvěma soustrojími Plná hardwarová konfigurace s expanzními moduly EX-A, IO-ATC8 a IO-DI6 je nutná až pro nasazení na MVE s dvěma soustrojími. Při nasazení řídicího systému na MVE s dvěma soustrojími je celkem využito 6 digitálních vstupů, z nich alespoň HSC, (5-9) analogových vstupů a (7-9) digitálních výstupů. Rozpětí je dáno volitelnou konfigurací měření teplot (ve strojovně, venku) a ovládáním česlí. Digitální multimetr LOVATO DMK Pro přesné měření elektrických veličin je v konfiguraci s jednou i dvěma soustrojími použit digitální multimetr LOVATO DMK. S OPLC Unitronics komunikuje přes opticky izolovaný port RS85 pomocí protokolu MODBUS. Slouží především pro měření vyrobené el. energie, ovšem je využit i k měření aktuálního napětí, proudu, frekvence, účiníku, činného, jalového výkonu. Podstatnou konkurenční výhodou zvoleného multimetru je poměř cena / kvalita ověřená i testy provedených na katedře elektromechaniky a výkonové elektroniky na FEL ZČU [8]. Fotografie přístroje viz Obrázek.9. 5

27 Kapitola Návrh řídící části MVE Konfigurace I/O s jedním nebo dvěma soustrojími Tabulka.a Vstupy a výstupy ŘS OPLC Digitální vstupy V00-8-EXB Ref. Svorka Popis T T Poznámka I0 I0 Frekvence HG - mód Counter x I I Frekvence HG x I I Frekvence HG - mód Counter x I I Frekvence HG x I I Ovladač MVE AUT x RUČ x x I5 I5 Tlačítko vypni MVE x x I6 I6 Tlačítko zapni MVE x x I7 I7 Přívod MVE zapnut (K) x x I8 I8 Tlačítko vypni HG x I9 I9 Tlačítko zapni HG x I0 I0 HG zapnut (K0) x I I HG tlačítko otvírat x I I HG tlačítko zavírat x I I Rozváděcí klapky HG připraveny k zavření x I I Rozváděcí klapky HG připraveny k otevření x I5 I5 Chod rozváděcích klapek HG x I6 I6 Chod česlí x x I7 I7 Ochrany podpěťová, podfrekvenční x x Digitální vstupy IO-DI6 Ref. Svorka Popis T T Poznámka I I0 Tlačítko vypni HG x I I Tlačítko zapni HG x I I HG zapnut (K0) x I5 I HG tlačítko otevírat x I6 I HG tlačítko zavírat x I7 I5 Rozváděcí klapky HG připraveny k zavření x I8 I6 Rozváděcí klapky HG připraveny k otevření x I9 I7 Chod rozváděcích klapek HG x I0 I8 Česle vpřed x I I9 Česle vzad x Rezerva I7 I5 Rezerva Analogové vstupy V00-8-EXB Ref. Svorka Popis T T Poznámka MIxx AN0 Hladina v kašně x x - 0 ma MIxx AN Výkon HG x - 0 ma MIxx AN Otevření rozváděcích klapek HG x měření odporu MIxx AN Otevření rozváděcích klapek HG x měření odporu Analogové vstupy IO-ATC8 Ref. Svorka Popis T T Poznámka MIxx AN0 Výkon HG x - 0 ma MIxx AN Hladina ve výtokovém kanálu x - 0 ma MIxx AN Teplota ve strojovně x - 0 ma MIxx AN Teplota venku x - 0 ma MIxx AN Hladina v nádrži x - 0 ma Rezerva Mixx AN7 Rezerva 6

28 Kapitola Návrh řídící části MVE Tabulka.b Vstupy a výstupy ŘS OPLC Digitální výstupy V00-8-EXB Ref. Svorka Popis T T Poznámka O0 O0 Zapnout / vypnout MVE (KA) x x O O Zapnout / vypnout HG (KA0) x O O Zavírat rozváděcí klapky HG x O O Otevírat rozváděcí klapky HG x O O Zapnout / vypnout HG (KA0) x O5 O5 Zavírat rozváděcí klapky HG x O6 O6 Otevírat rozváděcí klapky HG x O7 O7 Česle vpřed x x O8 O8 Česle vzad x x Rezerva O6 O6 Rezerva. Software Kapitola řeší naprogramování řídicího systému pro OPLC dle nároků a požadavků na řídicí systém MVE definovaných v kapitole. a kapitole.. Důraz byl kladen především na spolehlivost systému, uživatelský komfort a jednoduchost ovládání. Unikátní v oblasti ŘS pro MVE je do značné míry univerzální koncepce systému, umožňující využití na různých typech MVE při minimálních úpravách systému a především pak sofistikovaný skupinový regulátor řízení dvou turbín zajišťující optimální rozložení zdrojů mezi soustrojí pro maximalizaci celkového výkonu. Cílem této kapitoly je vysvětlení a popis jednotlivých programových bloků a řešení z hlediska návrhu a realizace funkce. Vlastní zdrojový kód je dle podmínek spolupráce s firmou EpS součástí duševního vlastnictví firmy a není zveřejněn. Konfigurace MVE Systém řízení a provozu se liší dle nastavené konfigurace. Základní je nastavení počtu soustrojí. Od tohoto nastavení je odvozen rozsah měřených a získávaných veličin viz Tabulka. a odlišný způsob manuálního i automatizovaného řízení a správy ochran MVE. Variabilní je dále řízení česlí, měření teplot ve strojovně a venku a měření hladiny v nádrži před česlemi a v odtoku. Pokud není přímo uvedeno jinak, je v níže uvedených odstavcích brán v úvahu systém v maximální konfiguraci. 7

29 Kapitola Návrh řídící části MVE Režimy provozu MVE Manuální režim MVE je možné ovládat manuálně v plném rozsahu pomocí uživatelského rozhraní OPLC v místním i dálkovém režimu. V manuálním režimu je možné ovládat hlavní stykače (MVE, HG, HG), ovládat otevření turbíny (HG, HG) a spustit chod česlí v obou směrech. Kromě ovládacích funkcí je v menu nastavitelný režim MVE automatický / manuální a ovládání MVE - dálkově / místně. Základní funkce ovládání jsou plně duplikovány i na externím panelu rozvaděče, kde je navíc přidáno bezpečnostní STOP tlačítko. Stavové veličiny MVE jsou přístupné na displeji PLC. K dispozici jsou údaje o stavu hlavních stykačů (MVE, HG, HG), aktuálním výkonu a otáčkách (HG, HG), aktuálním výkonu MVE, procentuálním otevření rozváděcích klapek (HG, HG), detekce chodu rozváděcích klapek (HG, HG) detekce chodu česlí a údaje o stavu hladiny v kašně, v odtokovém kanálu, před česlemi a teploty ve strojovně a venku. Při přechodu z automatického na manuální řízení se odpojí celá řídící automatika včetně hladinové regulace a cyklování česlí. Zpětná wattová ochrana s ochranou na minimální otáčky generátorů je v ručním režimu omezena pouze na stav fázování generátorů na síť. Pokud jsou otáčky pod jmenovitou hodnotou generátoru, je zablokováno přifázování generátoru do sítě. Hlášení o případných poruchách jsou zobrazeny na obrazovce OPLC. Automatický režim pro MVE s jednou turbínou V automatickém režimu je MVE je schopna zcela bezobslužného provozu. Provoz MVE zajišťuje program OPLC. Z provozních funkcí je zajištěna hladinová regulace a pravidelné cyklování česlí. Automatika OPLC podporuje dva provozní režimy průběžný a akumulační. V průběžném režimu je koordinace otevření rozváděcího věnce HG v závislosti na hladině v kašně realizována vestavěným PID regulátorem viz Obrázek.. 8

30 Kapitola Návrh řídící části MVE Obrázek. - Zjednodušené schéma regulátoru MVE s jedním nebo dvěma soustrojími Invertor Regulátor Saturace Kulisa HG Hystereze P. necitlivosti Regulátor Saturace HG Kašna w + - e w. e. y - R R. S. S y. + Aktivace pro MVE s dvěma generátory Kulisa HG Hystereze P. necitlivosti Regulátor Saturace HG w. e. + - y. R. S. w žádaná hladina w. žádané otevření HG w. žádané otevření HG y aktuální hladina y. otevření HG y. otevření HG e regulační odchylka hladiny e. regulační odchylka HG e. regulační odchylka HG 9

31 Kapitola Návrh řídící části MVE V akumulačním režimu čeká automatika na dosažení maximální hladiny. Při jejím dosažení nastaví otevření regulačního věnce HG na otevření s maximální účinností, které trvá až do dosažení minimální hladiny, kdy je regulační věnec opět uzavřen. Standardní režim MVE je průběžný. Do akumulačního režimu automatika přepne pokud HG pracuje s nízkou účinností po dobu nastavenou v konfiguraci. Zpět do průběžného režimu je přepnuto při detekci zrychlení plnění nádrže, které je dáno dobou chodu mezi maximální a minimální hladinou. Pro případ čistě průtočných MVE lze akumulační režim deaktivovat v konfiguračním menu. Při najíždění a v případě výpadku HG najede systém aktivací najížděcí sekvence. Najížděcí sekvence automatického režimu pro HG. Protočení česlí pro uvolnění případných nečistot. Kontrola stavu zařízení. Kontrola na provozní hladinu v kašně. Uzavření rozváděcích klapek regulačního věnce HG 5. Bezpečnostní pauza s na doběh pohonu regulačního věnce 6. Otevírání rozváděcích klapek regulačního věnce HG 7. Sledování otáček generátoru HG, v případě dosažení jmenovitých otáček generátorického režimu přirázování generátoru na síť 8. Zrušení najížděcí sekvence a přechod do provozního stavu Aktivace najížděcí sekvence. Zapnutím MVE v automatickém režimu. Přepnutím z manuálního do automatického režimu, pokud není MVE v chodu. Při dosažení najížděcí hladiny v kašně.. Při ukončení poruchového stavu Deaktivace najížděcí sekvence. Vypnutím MVE. Vypnutím generátoru HG. Přepnutím z automatického do manuálního režimu Hlášení o případných poruchách jsou v automatickém režimu kromě upozornění na obrazovce OPLC odesílána i přes GSM síť pomocí SMS. 0

32 Kapitola Návrh řídící části MVE Automatický režim pro MVE s dvěma turbínami Vnější koncepce automatického režimu MVE s dvěma turbínami je obdobná jako u MVE s jednou turbínou. Totožné jsou podporované režimy MVE průběžný, akumulační a správa poruch. Zásadní rozdíl je ovšem v hladinové regulaci a především pak ve skupinovém regulátoru turbín. Zjednodušené schéma regulace viz Obrázek.. Skupinové regulátory turbín MVE Při řízení dvou a více turbín je třeba vytvořit logiku využití turbín, tak aby pracovala MVE v optimálním režimu z hlediska rozdělení zdrojů mezí turbíny. Na většině dnes provozovaných MVE s dvěma soustrojími je použit nejjednodušší typ tzv. kaskádní regulace. Při použití kaskádní regulace je s rostoucím průtokem otevírána první turbína až do stanovené meze. Po dosažení dané meze je najeta turbína druhá. Tento způsob je nejjednodušší z hlediska automatiky řízení, ovšem výsledná kvalita regulace je zvláště na tocích s proměnlivým průtokem poměrně nízká. To je dáno výraznou závislostí účinnosti turbíny na průtoku turbínou (viz Obrázek.5) a především empirickým určením meze, kdy má najet resp. odstavit druhá turbína. Obrázek.5 - Účinnost různých typů turbín v závislosti na měrných otáčkách a průtoku turbínou []

33 Kapitola Návrh řídící části MVE Optimalizovaný skupinový regulátor pro firmu EPS Koncepce regulátoru vytvořeného v rámci této práce spočívá v přesné adaptaci daného regulátoru na podmínky, ve kterých je využit. Díky tomu je regulace v každém okamžiku provozována s maximální možnou účinností. Toho je dosaženo naměřením konkrétních charakteristik turbín a následném výpočtu optimálního chodu pomocí PC v softwaru Matlab. Výsledky jsou nahrány zpět do OPLC. V první fázi je nutné získat charakteristiky účinnosti pro dané konkrétní turbíny v závislosti na velikosti průtoku turbínami. Ty jsou určeny kombinací dvou charakteristik. Závislosti otevření turbíny na výkonu a korekcí otevření turbíny na průtoku turbínou. Korekce závislosti otevření turbíny na průtoku je měřena z důvodu nelinearity této závislosti u většiny reálných turbín. Proces měření je zcela zautomatizován. V OPLC je naprogramována procedura, která po potvrzení konfigurace MVE s dvěma turbínami naměří obousměrné charakteristiky pro první a druhou turbínu a výsledky uloží do databáze. Ve druhé fázi jsou načteny výsledky měření z databáze PLC do PC. Pro výpočet optimálního chodu byl využit software Matlab. Získané charakteristiky pro jednu a druhou turbínu jsou proloženy polynomem 5. stupně. Demonstrační charakteristiky turbín viz Obrázek.6. Z těchto dvou charakteristik lze jednoznačně určit optimální přerozdělení průtoku pro každý okamžik k dosažení maximálního výkonu. Výpočet je proveden numerickými metodami s využitím maticové algebry. Výsledkem programu je graf výkonu MVE v závislosti na průtoku turbínou HG a HG s vyznačeními optimálními stavy regulace viz Obrázek.7 a provozní diagramy (závislost otevření turbíny na poměrném otevření celé MVE) turbín HG a HG viz Obrázek.8. Provozní diagramy určují kulisu regulátoru HG a HG viz Obrázek.. Ve třetí fázi jsou optimalizované provozní diagramy turbín HG a HG uloženy do databáze OPLC. Tabulka s hodnotami je součástí databáze uložené ve FLASH paměti pro případ výpadku MVE a vybité záložní baterie. Pokud dojde v režimu provozu dvou soustrojí k poruše na jednom z nich, přejde OPLC automaticky do režimu provozu s jedením soustrojím a odešle SMS o poruše vyřazeného soustrojí.

34 Kapitola Návrh řídící části MVE 00 Obrázek.6 - Charakteristika účinnosti na průtoku demonstračních turbín HG a HG HG TG 00 TG HG 90 y = e+00*x 5-6.9e+00*x + 9.e+00*x - 6.e+00*x +.e+00*x -.5e y =.e+00*x 5 -.6e+00*x + 5.8e+00*x -.6e+00*x +.e+00*x Účinnost n n [%] [%] Účinnost n [%] Měření Interpolace 5. stupně 0 Měření Interpolace 5. stupně Poměrný průtok Q/Qmax [-] Poměrný průtok Q/Qmax [-] Poměrný průtok Q/Qmax [-] Poměrný průtok Q/Qmax [-] Obrázek.7 - Graf výkonu demonstrační MVE dle průtoků HG a HG s vyznačenými optimálními stavy regulace x 0 75 x Elektrický výkon MVE - P [kw] Průtok Turbínou HG - Q [m /s] Průtok Turbínou HG - Q [m /s]

35 Kapitola Návrh řídící části MVE Poměrné otevření HG [-] Poměrné otevření HG [-] Poměrné otevření MVE [-] Obrázek.8 - Provozní diagram pro demonstrační turbíny HG a HG v závislostí na celkovém otevření MVE Script pro výpočet provozních diagramů je konfigurovatelný. Kromě základních údajů pro výpočet charakteristika účinnosti, spád MVE, hltnost turbíny HG, HG a nastavení prioritní turbíny - je možno ve scriptu nastavit přesnost výpočtu, průchod jalové vody turbínou nebo přepady a kavitační pásma. Dálkové ovládání MVE HG HG Poměrné otevření MVE [-] G Dálkové ovládání MVE je umožněno připojením na OPLC z PC přes modem GSM pomocí utility Unitronics Remote Control. Po připojení je na obrazovce PC zobrazen virtuální interaktivní ovládací panel OPLC. Toto řešení umožňuje řízení MVE v plném rozsahu, tak jako by byla ovládána přímo z panelu OPLC ve strojovně. Po dobu aktivace dálkového ovládání je ve strojovně z funkčních důvodů přemostěn přepínač režimu automaticky resp. ručně a je blokováno ovládání z externího panelu.

36 Kapitola Návrh řídící části MVE Poruchy, deník událostí Poruchy jsou události, které mají negativní vliv na provoz MVE. OPLC zpracovává poruchy v automatickém i manuálním režimu. Vzniklá porucha a její kód jsou okamžitě zobrazeny na displeji OPLC. V případě trvaní více poruch je zobrazen jejich počet a poruchy jsou cyklicky zobrazovány na displeji v intervalu s. Seznamem aktivních poruch lze listovat směrovými klávesami na panelu OPLC. Při manuálním listování je deaktivováno automatické cyklování. Stiskem klávesy ESC je proveden návrat na poslední displej zobrazovaný před poruchou. V případě trvání poruchy je hlášení obnovováno v intervalu min až do pominutí poruchy. Aktuální stav poruch je zobrazen po stisku informační klávesy i. V automatickém režimu je po vzniku poruchy provedena přeprogramovaná akce a odeslána SMS o příslušné poruše. V manuálním režimu je SMS pouze zobrazena na displeji. Seznam poruchových hlášení viz Tabulka.. Každá porucha je kromě aktuálního hlášení na displeji zaznamenána do deníku událostí. Ten archivuje kód poruchy, popis poruchy, čas a datum jejího vzniku. Mimo poruch jsou do deníku zaznamenávány i další provozní události MVE start PLC, návratu MVE do bezporuchového stavu a start resp. konec dálkového ovládání. Paměť deníku je na 00 událostí. Po jejím naplnění se přepisují události opět od začátku. Tabulka. - Seznam poruchových hlášení 0 Vybitá baterie v PLC Indikuje vybití záložní baterie v PLC 0 Porucha MVE Indikuje poruchu silového obvodu MVE 0 Porucha HG Indikuje poruchu silového obvodu HG 0 Porucha HG Indikuje poruchu silového obvodu HG 05 Zpětná wattová ochrana HG Působení zpětné wattové ochrany HG 06 Zpětná wattová ochrana HG Působení zpětné wattové ochrany HG 07 Aktivní ochrana U, f Působení napěťové nebo frekvenční ochrany 08 Porucha česlí Indikuje poruchu silového obvodu česlí 09 Minimální hladina v kašně Nucené uzavření turbín MVE 0 Maximální hladina v kašně Nucené otevření turbín MVE 5

37 Kapitola Návrh řídící části MVE Archivace výroby Výroba MVE je spolu s dalšími veličinami měřena externím multimetrem Lovato DMK viz Obrázek.9. Komunikace je zajištěna přes port RS85 protokolem MODBUS. Hodnoty jsou vyčítány v intervalu s a ukládány do bitové proměnné typu double word (rozsah celých čísel 0,9,967,95). OPLC je naprogramováno na připojení MVE s maximálním výkonem až 999 kw. Při tomto teoretickém maximálním výkonu MVE je možno ukládat denní, týdenní a čtvrtletní výrobu v jednotkách [Wh]. Roční výroba je ukládána v jednotkách [kwh]. Zaznamenávána je aktuální denní výroba, denní výroba pro každý den (po ne), sumární týdenní výroba, čtvrtletní a roční výroba. Pro výpočet je nutné uchovávat spolu s vypočtenou hodnotou i absolutní hodnotu z multimetru. Množství vyrobené energie jsou pak dána rozdílem aktuální a uložené hodnoty. Archivace výroby pro každý den v týdnu je řešena s využitím systémové proměnné s hodnotou podle aktuálního dne a nepřímým adresováním cílové proměnné. Hodnoty jsou ukládány každý den s před půlnocí. Celková týdenní výroba je vynulována v NE v 00:00:59. Uložení aktuální čtvrtletní výroby do příslušného čtvrtletí je řešeno přes paměťové bity nesoucí informaci o aktuálním čtvrtletí. Průběžná čtvrtletní výroba je nulována na začátku každého čtvrtletí... o půlnoci jsou vynulovány čtvrtletní výroby za minulý rok i sumární roční výroba. Obrázek.9 - Multimetr Lovato DMK 6

38 Kapitola Návrh řídící části MVE Statistika opotřebení zařízení MVE Pro vyhodnocení opotřebení jednotlivých částí MVE a mazacích intervalů jsou sledovány následující údaje: ) Počet sepnutí stykače generátoru HG ) Počet sepnutí stykače generátoru HG ) Počet sepnutí hlavního stykače MVE ) Počet chodu česlí 5) Počet chodů regulačního věnce turbíny HG 6) Počet chodů regulačního věnce turbíny HG 7) Doba provozu HG 8) Doba provozu HG U každé položky je zobrazen datum posledního resetu. Reset je možné provést jen v uživatelském menu, do kterého mají přístup pouze oprávněné osoby. Z údaje sepnutí stykače HG a HG je hlídán poměr počtu úspěšných najetí MVE / počtu všech najetí MVE. Za úspěšné najetí je považován chod MVE trvající déle jak 0 min. Záznamy jsou na začátku nového roku odeslány pomocí SMS a vynulovány. Česle V manuálním režimu je možné česle ovládat z externího panelu ve strojovně a z ovládacího panelu OPLC. V automatickém režimu je nastaveno uživatelsky definované cyklování česlí. Standardně běží 0 s a 8 hod stojí. Při přepnutí z automatického do ručního režimu je cyklování z bezpečnostních důvodů okamžitě zastaveno. Při přechodu z manuálního do automatického režimu jsou časovače cyklovací sekvence resetovány a je spuštěna od začátku. Blokace současného chodu vpřed a vzad je naprogramována v OPLC a pojištěna antiparalelním zapojením stykačů pro pohyb vpřed a vzad. V současné verzi programu pro dálkový přístup Remote Access (V600) není možné přenést událost stisk a držení tlačítka, která vzniká při reálném stisku tlačítka na OPLC. Z toho důvodu bylo třeba tuto vlastnost obejít. Proto reagují česle při přepnutí do dálkového režimu pouze na náběžnou hranu signálu při stisku tlačítka a běh je zajištěn časovým relé. 7

39 Kapitola Návrh řídící části MVE Systémové funkce Změna letního a zimního času V programu jsou využívány časové funkce. OPLC v sobě nemá přímo integrovánu změnu letního a zimního času, bylo třeba ji zakomponovat přímo do programu. Změna ze zimního času na letní je provedena poslední neděli v březnu z :00 na :00, zpět z letního času na zimní poslední neděli v říjnu. Linearizace a převody analogových vstupů Analogové veličiny přivedené na vstupy OPLC jsou nakvantovány ve -bitovém rozlišení. Každá veličina tedy nabývá hodnot Hodnoty je třeba převést v definovaném poměru na fyzikální veličiny. K tomu je určen funkční blok linearizace. Dle konfigurace OPLC je zapojeno až 8 čidel s analogovým výstupem. Zajišťují sledování hladiny v rybníku, kašně případně odtoku, informace o aktuálním výkonu soustrojí, otevření rozváděcích klapek a teplotě ve strojovně a venku. Většina čidel je připojena přes převodník 0 ma. Stav rozváděcích klapek je určen velikostí odporu snímané smyčky, jehož měření podporuje přímo použitý snap-in modul OPLC. Podrobné informace o vstupech OPLC viz Tabulka.. Monitorování MVE s využitím SMS zpráv MVE zpravidla nemívají obsluhu, jejich denní údržba není nutná. S rozvojem PLC, GSM sítí a počtu mobilních telefonů se otevřely možnosti, jak kontrolovat a řídit MVE na dálku za pomoci SMS zpráv. V uživatelském konfiguračním menu lze navolit až čísla mobilních telefonů, na které budou hlášení odesílána, případně funkci deaktivovat. Pomocí SMS jsou zajištěny tyto funkce: ) Automatická hlášení o stavu MVE - denní, týdenní, čtvrtletní ) Okamžité hlášení stavu MVE na dotaz pomocí SMS ) Automatická hlášení poruchových stavů MVE ) Manuální odeslání SMS z displeje OPLC 8

40 Kapitola Návrh řídící části MVE Pravidelná hlášení o stavu MVE Denní hlášení jsou odesílána v nastavitelnou dobu. Časy lze změnit v uživatelském konfiguračním menu. Obsah denních hlášení: Stav hladiny v rybníku [mm], v kašně [mm] Otáčky [n/min] a výkon [kw] HG, HG Počet startů HG, HG a počet najetí MVE úspěšných / celkem Výroba za předchozí den [kwh] Výroba ze současného dne v době odeslání SMS v [kwh] Týdenní hlášení jsou odesílána každou NE ve :59:59. Obsah týdenních hlášení: Denní výroba za uplynulý týden v [kwh] Počet startů HG, HG a počet najetí MVE úspěšných / celkem Doba chodu HG, HG v uplynulém týdnu v [h] Čtvrtletní hlášení jsou odesílána na konci každého čtvrtletí. Obsah čtvrtletních hlášení: Výroba za uplynulá čtvrtletí v [kwh] Počet chodů česlí Počet chodů regulačního věnce turbíny HG, HG Doba chodu HG, HG v [h] Okamžité hlášení stavu MVE na SMS dotaz V případě potřeby je možné zjistit aktuální stav MVE. Pokud je na mobilní číslo MVE zaslána SMS s textem STAV, je odesílateli vrácena SMS s denním hlášení (viz výše). Tuto funkci lze dle přání investora omezit jen na čísla předem určená v uživatelském nastavení. 9

41 Kapitola Návrh řídící části MVE Automatická hlášení poruchových stavů MVE Poruchová hlášení jsou rozdělena na akutní a s časovým zpožděním. Akutní jsou odesílána okamžitě po vzniku poruchy. Za akutní jsou považovány poruchy 8 dle Tabulky.. Do hlášení s časovým zpožděním jsou zařazeny hlášení, která bezprostředně neohrožují chod MVE nebo mají kolísavý charakter a pro jejich vyhodnocení je nutný časový interval. Jedná se o poruchy 9,0 dle Tabulky. Akutní poruchová hlášení Jsou posílána automaticky po vzniku poruchy. V případě jejich cyklického opakování jsou poslána pouze jednou až do doby úspěšného najetí MVE resp. HG nebo HG. Poruchové hlášení obsahuje: Kód a popis poruchy Počet neúspěšných startů od posledního najetí MVE Počet startů HG, HG a počet najetí MVE úspěšných / celkem Stav hladiny v rybníku [mm], v kašně [mm] Otáčky [n/min] a výkon [W] HG, HG, MVE Hlášení s časovým zpožděním Hlášení o stavu hladině v rybníku. Hladina v rybníků může kolísat kolem nastavené meze a bezprostřední hlášení by bylo v tomto případě obtěžující. Hlášení o stavu hladiny rybníku obsahuje: Text NIZKA HLADINA! / VYSOKA HLADINA! dle aktuálního stavu Stav hladiny v rybníku [mm], v kašně [mm], v odtokovém kanálu [mm] Výkon HG, HG, MVE [kw] Počet startů HG, HG a počet najetí MVE úspěšných / celkem Manuální odeslání SMS z displeje OPLC MVE Husinec je rozdělena a spravována 5 vlastníky. Na přání investora byla naprogramována funkce, kdy je možné v případě, že kterýkoliv z vlastníků přijede na MVE, odeslat ručně přes displej SMS zprávu, v jakém stavu je MVE a přiložit svůj podpis. Stačí zvolit ze stavu OK / PORUCHA a navolit jméno ze seznamu. 0

42 Kapitola Návrh řídící části MVE Naprogramování displeje OPLC OPLC má naprogramováno celkem obrazovek, které slouží k místnímu i dálkovému řízení a monitorování MVE. Hlavní menu má kruhovou strukturu viz Obrázek č... Celkem obsahuje obrazovek, mezi kterými se lze pohybovat šipkami doleva a doprava nebo pomocí zkratkových kláves F F dle příslušeného čísla obrazovky. Změna hodnot je prováděna stiskem klávesy ENTER, vložením příslušené hodnoty a opětovným stiskem klávesy ENTER. Aktivní editaci je možno ukončit stiskem klávesy ESC. Klávesy ENTER a ESC slouží i pro vstup a výstup z podmenu. Změna binárních hodnot je prováděna stiskem klávesy 0 a případně šipkami nahoru a dolů. Menu č. 00 Úvodní logo Při startu OPLC je jako první zobrazeno po dobu s logo EpS s informací o www stránkách firmy. Menu č. 0 Výkon MVE Přehledový displej o výkonu MVE je nastaven jako výchozí. Liší se pro konfiguraci MVE s jednou nebo dvěma turbínami. Graf ukazuje poměrnou hodnotu k maximálnímu výkonu příslušeného generátoru. Menu č. 0 Ovládání MVE Umožňuje vypnout resp. zapnout hlavní stykač MVE K v automatickém i manuálním režimu a zprostředkovává zpětnou vazbu aktuálního stavu a výkonu MVE. Menu č. 0 Ovládání HG Umožňuje v manuálním režimu vypnout resp. zapnout hlavní stykač generátoru K0 a ovládat regulační věnec rozváděcích klapek. Zprostředkovává zpětnou vazbu o aktuálním stavu, výkonu, otáčkách a otevření rozváděcích klapek otáčkách generátoru HG. Graf ukazuje poměrnou hodnotu výkonu vztaženou k maximálnímu výkonu HG.

43 Kapitola Návrh řídící části MVE Menu č. 0 Ovládání HG Menu je přístupné pouze v konfiguraci MVE se dvěma generátory. Umožňuje v manuálním režimu vypnout resp. zapnout hlavní stykač generátoru K0 a ovládat regulační věnec rozváděcích klapek. Zprostředkovává zpětnou vazbu o aktuálním stavu, výkonu, otáčkách a otevření rozváděcích klapek otáčkách generátoru HG. Graf ukazuje poměrnou hodnotu výkonu vztaženou k maximálnímu výkonu HG. Menu č. 05 Česle Menu je přístupné jen v konfiguraci MVE s česlemi. Zajišťuje v manuálním režimu pohyb česlemi v před a vzad. Umožňuje nastavit cyklování pro automatický režim. Menu č. 06 Prostředí Zobrazuje informace o aktuálním stavu hladin v kašně, nádrži, odtokovém kanálu a teplotách ve strojovně a venku. Některé údaje mohou chybět podle aktuální konfigurace MVE. Menu č. 07 Režim MVE Zobrazuje aktuální režim MVE automat / manuál a umožňuje jeho změnu. Menu č. 08 Ovládání MVE Zobrazuje aktuální způsob ovládání MVE dálkově / místně a umožňuje jeho změnu. Menu č. 09 Deník událostí Obsahuje historii událostí a poruch. Paměť deníku je na 00 událostí. K dispozici je popis události, čas a datum záznamu.

44 Kapitola Návrh řídící části MVE Menu č. 0 Statistiky opotřebení Zprostředkovává údaje o počtech chodů hlavního stykače MVE, stykače HG, HG, regulačního věnce HG, HG, počtu chodu česlí a celkové době provozu HG a HG. Údaje o HG a česlích jsou zobrazovány dle konfigurace MVE. Menu č. Archiv výroby Zobrazuje přehled o výrobě MVE týdenní, čtvrtletní a roční. Menu č. - SMS Menu je zobrazeno pouze, pokud je přednastaveno alespoň jedno mobilní číslo. Slouží k odeslání SMS zprávy o stavu elektrárně přítomným správcem MVE.

45 Kapitola Návrh řídící části MVE Menu č. Nastavení uživatele Obsahuje všechna uživatelská nastavení. Přístup do tohoto menu má správce MVE a je chráněn heslem. Výchozí heslo je nastaveno na. Při vložení špatného hesla je zobrazeno upozornění, které zmizí po uplynutí 5s. V případě ztráty hesla je možno jej obnovit v konfiguračním menu administrátora viz konfigurační menu MVE níže. V podmenu č. a je možno vymazat záznamy z deníku a vynulovat čítače statistik opotřebení. Pro tuto operaci je nutno z bezpečnostních důvodů přidržet danou klávesu po dobu s. (Toto bezpečnostní omezení neplatí při dálkovém ovládání z důvodu nekompatibility softwaru Remote Access!) V dalších podmenu je možno nastavit systémový čas a datum, až mobilní čísla pro SMS hlášení, počet aktivních čísel a změnit bezpečnostní heslo..

46 Kapitola Návrh řídící části MVE Konfigurační menu MVE Konfigurační menu MVE umožňuje využít stávající systém i v budoucnu na podobných typech MVE s minimálními úpravami zdrojového kódu a zajišťuje tak spolu s uživatelským nastavením univerzálnost tohoto systému. Přístup do konfiguračního menu je proveden současným stiskem kláves šipka doleva a šipka doprava v místním režimu nebo zkratkovou klávesou F5 v dálkovém režimu. Přístup je chráněn heslem, které je standardně a je změněno projektantem po uvedení MVE do provozu. V současné verzi je systém konfigurovatelný pro MVE s jedním nebo dvěma soustrojími. Pro každé soustrojí je nutné nastavit maximální výkon generátoru. Dále je možno nakonfigurovat MVE s automatickým řízení česlí, měření teplot ve strojovně a venku, měření hladiny v odtoku * a nastavení mezí hladinové regulace. V podmenu č. 9 a 0 je možno změnit administrátorské i uživatelské konfigurační heslo. * Měření hladiny v odtoku je nutné pro kalibraci MVE se dvěma soustrojími při uvádění do provozu. V provozním režimu je volitelné a slouží jako ukazatel zanesení odtokového kanálu. 5

47 Kapitola Návrh řídící části MVE Menu aktuálního stavu systému Menu je zobrazeno automaticky při vzniku poruchy nebo je dostupné stiskem informační klávesy i. Informuje o kódu poruchy s jejím popisem. V případě trvání více poruch jsou cyklicky střídány po s nebo jimi lze listovat šipkami nahoru a dolu. Upozornění o automatickém režimu MVE Upozronění o automatickém režimu MVE je zobrazeno v případě, že byl dán popud na ovládání blokovaného zařízení. Hláška je zobrazena po dobu 5s a poté je zobrazen naposled zobrazený displej Obrázek.0 - Ukázka programátorského rozhraní řady Unitronics Vison 6

48 Kapitola Návrh řídící části MVE Obrázek. - Struktura hlavního menu OPLC Obrázek.9 Multimetr Lovato DMK 7

49 Kapitola Databázově orientovaný projekční software Databázově orientovaný projekční software Projektová dokumentace vytvořená v rámci této práce - viz Příloha č. - byla zpracována s využitím databázově orientovaného elektro-softwaru PcSchematic dánské firmy DpS CAD-center ApS zapůjčeného českou firmou CADware s.r.o. PcSchematic je specializovaný software pro tvorbu projektové dokumentace projektů elektro. Umožňuje inteligentní kreslení schematických zapojení nejen pro energetiku, ale i slaboproudá zapojení, pneumatické systémy apod. Hlavní výhoda oproti klasickým kreslícím projekčním softwarům plyne z jeho podstaty založené na spolupráci s databází. Díky tomu efektivně napomáhá uživateli v sestavení schémat zapojení a v tvorbě doprovodné projektové dokumentace. Projektant se pak nemusí zabývat časově náročnými stereotypními a rutinními úkony při tvorbě projektové dokumentace. Zcela automaticky například generuje potřebné rozpisky a seznamy materiálů, sestavy svorkovnic, provádí křížové odkazy, přečísluje vodiče a změní označení součástek při změnách ve schématu a kontroluje návrh projektu na duplicity ve značení. Značně pak zjednodušuje návrh rozvaděčů v návaznosti na nakreslené obvodové schéma zapojení.. Databáze Stupeň zjednodušení a výsledná produktivita tvorby projektové dokumentace přímo závisí na kvalitě a rozsahu zdrojové databáze. S programem je dodávána databáze o obsahu několika desítek tisíc konkrétních elektrických prvků od předních světových i českých výrobců. Databáze je výrobcem softwaru průběžně rozšiřována. V případě potřeby může databázi jednoduše modifikovat a rozšiřovat i uživatel. Samozřejmostí je možnost importovat údaje do databáze z externích zdrojů - MS Accessu, Excelu a dalších. V tabulce databáze jsou u každého prvku zapsány informace o typu, popis, objednací číslo, výrobce, dodavatel, čárový kód, cena, ale také název potřebného schematického symbolu, značení vývodů schematického symbolu a mechanického symbolu pro rozvaděč, atd. Počet prvků a počet informací o každém prvku není omezen. Databáze zajišťuje automatickou vazbu mezi prvkem, schematickým a mechanickým symbolem a výpisy materiálu. Vybráním potřebného prvku v databázi při kreslení, je pak jednoznačně určeno který schematický symbol nebo jeho část bude použita ve schematickém výkresu, jak se označí vývody schematického symbolu, který mechanický 8

50 Kapitola Databázově orientovaný projekční software symbol bude použit ve výkresu rozvaděče a jaké údaje budou k dispozici pro rozpisky a seznamy materiálů.. Projektová dokumentace Program je zaměřen na tvorbu komplexní projektové dokumentace. Všechny části projektu jsou součástí jednoho souboru - elektrická schémata, mechanické návrhy, tabulky obsahů, rozpisky, dílčí plány zapojení, ale díky podpoře OLE rozhraní umožňuje také integraci dokumentů z jiných aplikací jako MS Word, Adobe Acrobat a dalších. Soubor projektu může obsahovat neomezený počet stránek. Užitečná je spolupráce s CAD softwary typu AutoCAD. Ta je výhodná pro import staré projektové dokumentace nebo kreslení půdorysů a dispozičních schémat. Tvorba projektové dokumentace je velice zjednodušena drag & drop technologií. Prvky stačí jednoduše vybrat z nabídky a umístit do projektu, kde se okamžitě zařadí do všech požadovaných částí, výpisů a získají jedinečné označení dle typu a pořadí. Toto neplatí jen pro přetažení jednotlivých prvků, ale i pro celé soubory prvků, části jiných projektů nebo dokonce kompletních projekčních celků. Většina kvalitních projektů většího rozsahu má společnou koncepci titulní stranu, technickou zprávu, dispoziční schéma, jednopólová schéma, obvodová schéma, montážní schéma, výpis materiálu po typech a výpis materiálu po kusech. Projektant při tvorbě projektu použije šablonu, ve které má již nadefinované typy použitých schémat a druhy výpisů. Volbou šablony má projektant hotovu prakticky většinu doprovodné dokumentace projektu, jelikož je dále generována automaticky při tvorbě vlastního schéma.. Osobní zkušenosti Práce s programem je velice intuitivní, ale aby bylo možno využít všechny funkce, bylo by zapotřebí několik měsíců soustavné práce s programem, o čemž vypovídá několikasetstránkový manuál. Koncepce databázově orientovaného projektování, je významně odlišná od klasických kreslících softwarů a pro zvýšení efektivity a produktivity projektování je nutno přijmout nové postupy práce. Počáteční investice času věnovanému na vstřebání tohoto stylu projektování se ovšem v dlouhodobém horizontu vrátí v podobě značné úspory času při dalších projektech a zvýšenou kvalitou výstupní dokumentace. 9

51 Kapitola 5 Závěr 5 Závěr Cílem práce bylo obsáhnout komplexně problematiku týkající se návrhu MVE se zřetelem na současné trendy v oblasti projektování, automatizovaného řízení a regulace. Všechny body práce byly úspěšně splněny. Výsledkem je kompletní projektová dokumentace elektročásti MVE a zcela nový do značné míry univerzální řídicí systém pro MVE realizovaný pomocí OPLC. Jejím přínosem je komplexnost zpracovaného řešení, kde byla zpracována problematika z odlišných elektrotechnických oborů v jeden celek a především pak praktická povaha práce, jelikož byla řešena reálná MVE, na které budou výsledky aplikovány. Z dílčích řešení je v současné době na MVE unikátní koncepce skupinového regulátoru turbín. Regulátor zvyšuje kvalitu regulace a zlepšuje tak ekonomiku provozu MVE. O skupinový systém řízení projevili již v současné době zájem další investoři a bude po odladění na MVE Husinec pravděpodobně realizován i na dalších MVE. MVE Husinec bude dle projektu uvedena do provozu v 0/

52 Seznam použité literatury [] Gabriel P., Čihák F., Kalandra P.: Malé vodní elektrárny, ČVUT, Praha, 998 [] Gabriel P., Kučerová J.: Navrhování vodních elektráren, ČVUT, Praha, 995 [] Melichar J.: Malé vodní turbíny, ČVUT, Praha, 995 [] Kol. autorů: Obnovitelné zdroje energie, ČEZ a.s, Praha, 00 [5] Škorpil J., Kasárník M.: Obnovitelné zdroje energie I. Vodní elektrárny, ZČU, Plzeň, 000 [6] Kaláb P.: Kreslení a čtení elektrotechnických schémat v silnoproudé elektrotechnice, ELEKTROMANAGEMENT, Brno, 99 [7] Sirový M.: Řízení a monitorování MVE pomocí PLC, bakalářská práce, ZČU, Plzeň, 006 [8] Vladimír Houdek, Bohumil Skala, [článek] Provozní zkušenosti s multimetry LOVATO DMK, časopis Elektro, Roč. 005, č., s. 8 9 Seznam dalších informačních zdrojů [9] Internetové stránky firmy Unitronics [0] Internetové stránky se zaměřením na online výuku PLC [] DpS CAD-center ApS informace a manuály k softwaru PCschematic [] Ekowatt.cz - Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie [] automatizace.hw.cz elektrické pohony, PLC a průmyslová PC [] Energetika.cz [5] i-ekis Internetové energetické konsultační a informační středisko [6] Czech RE Agency - Czech Renewable Energy Agency [7] EPS elektroprojekce Sirový 5

53 Seznam obrázků Obrázek. Stávající generátor HG... Obrázek. - Vypínací charakteristiky navrženého jištění HG z programu Sichr... Obrázek. - Vypínací charakteristiky navrženého jištění HG z programu Sichr... Obrázek. - Obvodové schéma Napájení rozvaděče R, zásuvka, centrál STOP... Obrázek. Obvodové schéma El. Měření a ochrany MVE... 5 Obrázek.5 Obvodové schéma Vývod na HG... 6 Obrázek.6 Obvodové schéma Vývod na HG... 7 Obrázek.7 Obvodové schéma Vývod na rozváděcí klapky HG... 8 Obrázek.8 - Obvodové schéma Vývod na rozváděcí klapky HG... 9 Obrázek.9 Obvodové schéma Vývod pohonu česlí... 0 Obrázek. Diagram funkcí ŘS... Obrázek. Hardware OPLC... Obrázek. Unitronics Vision V60... Obrázek. - Zjednodušené schéma regulátoru MVE s jedním nebo dvěma soustrojími... 9 Obrázek.5 - Účinnost různých typů turbín v závislosti na měrných otáčkách a průtoku turbínou []... Obrázek.6 - Charakteristika účinnosti na průtoku demonstračních turbín HG a HG... Obrázek.7 - Graf výkonu demonstrační MVE dle průtoků HG a HG s vyznačenými optimálními stavy regulace... Obrázek.8 - Provozní diagram pro demonstrační turbíny HG a HG v závislostí na celkovém otevření MVE... Obrázek.9 - Multimetr Lovato DMK... 6 Obrázek.0 - Ukázka programátorského rozhraní řady Unitronics Vison... 6 Obrázek. - Struktura hlavního menu OPLC

54 Seznam tabulek Tabulka. - Parametry turbíny HG... 5 Tabulka. - Parametry turbíny HG... 5 Tabulka. - Parametry generátoru HG... 6 Tabulka. - Parametry generátoru HG... 6 Tabulka. - Napěťová soustava... 7 Tabulka. - Výchozí informace pro návrh napájecího kabelu R z R... 8 Tabulka. - Přívod z R do R... 9 Tabulka. Měřené veličiny přístrojem Lovato DMK... 0 Tabulka. Vstupy a výstupy ŘS OPLC... 6 Tabulka. - Seznam poruchových hlášení... 5 Použité symboly a zkratky OZE - obnovitelné zdroje energie MVE - malá vodní elektrárna HG HG I/O PLC - hydrogenerátor HG - hydrogenerátor HG - vstup / výstup - programmable logical controller OPLC - operating panel programmable logical controller HMI HSC - human machine interface - high speed counter (vysokorychlostní čítač) MODBUS - komunikační protokol pro komunikaci mezi PLC a dalšími zařízeními Seznam příloh [] Projektová dokumentace MVE 5

55 PŘÍLOHA č. Projektová dokumentace MVE

56 PCschematic ELautomation Název souboru: 0_00_Projektování MVE_P_Sirový Martin_5 Zákazník: Sdružení SZS Verze: Zakázka: 008/67 Investor: Sdružení SZS Projekt: Provozní celek: Provozní soubor: Malá Vodní Elektrárna Zpracovatel: Bc. Martin Sirový ELEKTROPROJEKCE SIROVÝ Nové Spolí Český Krumlov tel./fax: mobil: PCschematic ELautomation Education

57 Obsah projektu Technická zpráva Obsah projektu Technická zpráva Technická zpráva Technická zpráva Technická zpráva Technická zpráva Technická zpráva Technická zpráva Technická zpráva Příloha technické zprávy č. Protokol z programu OEZ Sichr v Příloha technické zprávy č. Protokol z programu OEZ Sichr v Příloha technické zprávy č. Protokol z programu OEZ Sichr v Příloha technické zprávy č. Protokol z programu OEZ Sichr v Příloha technické zprávy č. Protokol z programu OEZ Sichr v Příloha technické zprávy č. Protokol z programu OEZ Sichr v Příloha technické zprávy č. Protokol z programu OEZ Sichr v Příloha technické zprávy č. Výpis funkčních obvodů použitého PLC Příloha technicé zprávy č. Referenční značení použité v projektu Výpis materiálu po typech pro investora Výpis materiálu po typech Výpis materiálu po typech Výpis materiálu po typech Výpis materiálu po typech Tit S- S TZ TZ TZ TZ TZ5 TZ6 TZ7 TZ8 TZ9 TZ0 TZ TZ TZ TZ TZ5 TZ6 TZ8 VMTi VMT VMT VMT VMT PCschematic ELautomation Education Obsah projektu Malá Vodní Elektrárna Změna: Datum: Verze: =Funkce: +Pozice: 9 S

58 Obsah projektu Výpis materiálu po typech Výpis materiálu po typech Výpis materiálu po typech Kontakty na výrobce a dodavatele Výpis materiálu po typech pro montážní firmu Výpis materiálu po typech pro montážní firmu Výpis materiálu po typech pro montážní firmu Výpis materiálu po typech pro montážní firmu Výpis materiálu po typech pro montážní firmu Výpis materiálu po typech pro montážní firmu Výpis materiálu po typech pro montážní firmu Kontakty na výrobce a dodavatele Výpis materiálu po kusech Výpis materiálu po kusech Výpis materiálu po kusech Výpis materiálu po kusech Výpis materiálu po kusech Výpis materiálu po kusech Výpis materiálu po kusech Výpis materiálu po kusech Výpis materiálu po kusech Výpis materiálu po kusech Výpis materiálu po kusech Výpis materiálu po kusech VMT5 VMT6 VMT7 KnD VMT-mont VMTm VMTm VMTm VMTm VMTm5 VMTm6 KnD VMK VMK VMK VMK VMK VMK5 VMK6 VMK7 VMK8 VMK9 VMK0 VMK PCschematic ELautomation Education Obsah projektu Malá Vodní Elektrárna Změna: Datum: Verze: =Funkce: +Pozice: 9 S

59 Obsah projektu Výpis materiálu po kusech Výpis materiálu po kusech Výpis materiálu po kusech Obvodová schémata MVE Obvodové schéma: Napájení, zásuvka a centrál STOP Obvodové schéma: El. měření a ochrany MVE Obvodové schéma: Vývod na HG Obvodové schéma: Vývod na HG Obvodové schéma: Vývod na rozváděcí klapky HG Obvodové schéma: Vývod na rozváděcí klapky HG Obvodové schéma: Vývod pohonu česlí Obvodové schéma: Použité I/O PLC pro okruhy MVE Obvodové schéma: Použité I/O PLC pro okruhy MVE Obvodové schéma: Napájení PLC Obvodové schéma: Napájení PLC Obvodové schéma: Měření hladin a ochrany MVE Obvodové schéma: Měření hladin a ochrany MVE Obvodové schéma: Ovládání přívodu MVE Obvodové schéma: Ovládání generátoru HG Obvodové schéma: Ovládání regulačního věnce HG Obvodové schéma: Ovládání regulačního věnce HG Obvodové schéma: Ovládání generátoru HG Obvodové schéma: Ovládání regulačního věnce HG Obvodové schéma: Ovládání regulačního věnce HG VMK VMK VMK OS OS OS OS OS OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OS0 OS OS OS OS OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OS0 PCschematic ELautomation Education Obsah projektu Malá Vodní Elektrárna Změna: Datum: Verze: =Funkce: +Pozice: 9 S

60 Obsah projektu Obvodové schéma: Ovládání česlí Dispoziční schémata Dispoziční řešení MVE Uspořádání rozvaděče Uspořádání rozvaděče Pohled na dveře Uspořádání rozvaděče Pohled na dveře Vnější spoje Výpis kabelů - vnější spoje Výpis kabelů - vnější spoje Výpis kabelů - vnější spoje Výpis kabelů - vnější spoje OS DS DS US US US VS VS VS VS VS PCschematic ELautomation Education Obsah projektu Malá Vodní Elektrárna Změna: Datum: Verze: =Funkce: +Pozice: 9 S

61 Technická zpráva Obsah technické zprávy ZADÁNÍ A ROZSAH PROJEKTU... ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH.... NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA.... OCHRANA PROTI ZKRATŮM A NADPROUDŮM.... OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM.... OCHRANA PŘED RUŠIVÝMI VLIVY....5 DRUH PROSTŘEDÍ... Protokol o prostředí... POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.... JMENOVITÉ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ.... ROZVADĚČ R MĚŘENÍ OCHRANY KOMPENZACE... 6 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM DIMENZOVÁNÍ JIŠTĚNÍ PROGRAM SICHR OZNAČOVÁNÍ PŘÍSTROJŮ OVLÁDÁNÍ MVE MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ AUTOMATICKÝ PROVOZ KABELY A VODIČE POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ÚPRAVY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SEZNAM VÝKRESŮ SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÉ ZPRÁVY... 8 SOUPIS ZAŘÍZENÍ... 8 PCschematic ELautomation Education Technická zpráva Změna: Datum: Verze: =Funkce: Malá Vodní Elektrárna +Pozice: 9 TZ

62 Zadání a rozsah projektu Projekt řeší elektrotechnickou část rekonstrukce MVE Husinec Šebelův mlýn. Součástí projektu je Realizace řídicího systému pro MVE Připojení rozvaděče R ze stávajícího rozvaděče R Hlavní rozvaděč pro MVE R Připojení generátoru HG, HG a související technologie Projekt neřeší Vybavení rozvaděče R Elektroinstalaci osvětlení v dotčených objektech Údaje o provozních podmínkách. Napěťová soustava PEN, 0/00V, 50Hz, TN-C NPE, 0/00V, 50Hz, TN-S přívod NN z rozvaděče R hlavní rozvaděč MVE R =, VDC, PELV obvody PLC, zdroj v R. Ochrana proti zkratům a nadproudům Zařízení je chráněno proti zkratu a nadproudům pojistkami a nadproudovými relé.. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím. NPE, 0/00V, 50Hz, TN-S a. základní samočinným odpojením od zdroje dle ČSN článku odstavce.. b. doplňková ochranným pospojováním dle ČSN článku odstavce.. c. doplňková - proudovým chráničem dle ČSN články odstavce.5 je použita u zásuvky na rozvaděči R. Zásuvka slouží pro napojení jednofázového nářadí.. =, VDC, PELV a. izolací a přepážkami dle ČSN články odstavce..5 PCschematic ELautomation Education Technická zpráva Změna: Datum: Verze: =Funkce: Malá Vodní Elektrárna +Pozice: 9 TZ

63 PCschematic ELautomation Education Technická zpráva Změna: Datum: Verze: =Funkce: Malá Vodní Elektrárna +Pozice: 9 TZ

64 PCschematic ELautomation Education Technická zpráva Změna: Datum: Verze: =Funkce: Malá Vodní Elektrárna +Pozice: 9 TZ

65 PCschematic ELautomation Education Technická zpráva Změna: Datum: Verze: =Funkce: Malá Vodní Elektrárna +Pozice: 9 TZ5

66 PCschematic ELautomation Education Technická zpráva Změna: Datum: Verze: =Funkce: Malá Vodní Elektrárna +Pozice: 9 TZ6

67 PCschematic ELautomation Education Technická zpráva Změna: Datum: Verze: =Funkce: Malá Vodní Elektrárna +Pozice: 9 TZ7

68 PCschematic ELautomation Education Technická zpráva Změna: Datum: Verze: =Funkce: Malá Vodní Elektrárna +Pozice: 9 TZ8

69 PCschematic ELautomation Education Příloha technické zprávy č. Protokol z programu OEZ Sichr v. 8 Změna: Datum: Verze: =Funkce: Malá Vodní Elektrárna +Pozice: 9 TZ9

70 PCschematic ELautomation Education Příloha technické zprávy č. Protokol z programu OEZ Sichr v. 8 Změna: Datum: Verze: =Funkce: Malá Vodní Elektrárna +Pozice: 9 TZ0

71 PCschematic ELautomation Education Příloha technické zprávy č. Protokol z programu OEZ Sichr v. 8 Změna: Datum: Verze: =Funkce: Malá Vodní Elektrárna +Pozice: 9 TZ

72 PCschematic ELautomation Education Příloha technické zprávy č. Protokol z programu OEZ Sichr v. 8 Změna: Datum: Verze: =Funkce: Malá Vodní Elektrárna +Pozice: 9 TZ

73 T ELIN /0. U = /0 V Sr = 00 kva Ik"=.6 ka Parametry vn sítě : Sk = 00.0 MVA, X/R = 0 In = 7 A uk = % ip = 5.96 ka Distribuční transformátor du =.5 % -WL0 +R-FU -WL -CYKYx50 Iz = 5 A tm = 6 C Ik"=.07 ka 50 m ve vzduchu (E,F) du =. % ip =.08 ka Teplota okolí [st. C] : 0 Uspořádání seskupených obvodů : Seskupené ve svazku, zapuštěné nebo uzavřené Způsob uložení : Na vodorovných perforovaných lávkách Počet seskupených obvodů : Přívodní kabel do rozvaděče R PVgG In = 00 A Icc = 0 ka Připojeno pomocí OPV; Cd/Pb free ip =.08 ka Zs(0,s) = mohm (Ia = 95 A) Pojistky v rozvaděči R -CYKYx5 Iz = 9 A tm = 60 C Ik"=.95 ka 5 m na stěně (C) du = 0. % It < ks ip =.89 ka O.K. Zsv < Zs(0,s) ( 0 mohm < mohm ) Teplota okolí [st. C] : 0 Uspořádání seskupených obvodů : Seskupené ve svazku, zapuštěné nebo uzavřené Způsob uložení : Na stěně, na podlaze, přímo ve zdi nebo na neperforovaných lávkách Počet seskupených obvodů : Napájecí kabel pro rozvaděč R Rozdělení vodiče PEN na N a PE -FU B7 PVgG In = 80 A Icc = 0 ka Připojeno pomocí OPV; Cd/Pb free ip =.89 ka Zs(0,s) = mohm (Ia = 697 A) +R-FU--FU selektivní minimálně do.7 ka Pojistky v rozvaděči R Sběrnice B = Ik"=.95 ka O.K. Zsv < Zs(0,s) ( 0 mohm < mohm ) U = 0 V (Un + 0.%) ip =.89 ka Vývod pro měření a zásuvku PCschematic ELautomation Education Příloha technické zprávy č. Protokol z programu OEZ Sichr v. 8 Změna: Datum: Verze: =Funkce: Malá Vodní Elektrárna +Pozice: 9 TZ

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz ABB CHALLENGE Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Základní technické údaje 2 3. Hardwarová koncepce 3 4. Standardní funkce periférií 3 5. Doporučené příslušenství

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3

Více

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací

Více

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA skoková v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí jemné krokování přednastavených transformačních poměrů nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích NN neustálá

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 2 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur Průhonice 2009 Energetika Miroslav Kocur Kompaktní RTU jednotky Jednoduchá konstrukce Minimální rozměry Nízká cena Omezený počet integrovaných IO Pro rozšíření nutno použít externí moduly Modulární RTU

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4 HOME CONTROL Nový bezdrátový systém určený k regulaci teplovodního nebo elektrického vytápění. Nabízí obdobné funkce jako systém Pocket Home za velmi příznivou cenu. V sestavě získáte plnohodnotnou startovací

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití Analyzátor sítě ADR-Vision Návod na použití ADR-vision: Digitální analyzátor sítě s LED displejem určený pro měření základních elektrických veličin v Jednofázových + Třífázových + Neutro AC systémech Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Řídicí jednotky, řada VCB

Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky VCB pro vzduch Řídicí jednotka VCB je ideální zařízení pro regulaci malých a středních vzduchotechnických zařízení bez vazby na nadřazené systémy MaR. Umožňuje

Více

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje DMK: 96x48mm Panelové provedení Modulární provedení Jednofázové Jednofunkční Voltmetr mpérmetr Voltmetr nebo mpérmetr Kmitočtoměr

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY Návod do měření Ing. Václav Kolář Ph.D. listopad 2006 Cíl měření: Praktické ověření kontaktního

Více

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma

Více

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní upozornění 2 3. Ovládací panel regulátoru 2 4. Uživatelské menu 2 4.1 Struktura uživatelského

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití.

Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídicí jednotka pohonu CD 1 x 4 P6 / P8 NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností řídicí jednotky pohonu CD 1 x 4 P6 / P8, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. Řídící

Více

Analyzátor sítě ADR. Návod na použití

Analyzátor sítě ADR. Návod na použití Analyzátor sítě ADR Návod na použití Všeobecný popis Analyzátor sítě ADR slouží pro měření a záznam parametrů sítě a vyrábí se v následujících modifikacích a vybavení: Kód výrobku Model Popis VN 561700

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů - modulární systém vstupů/výstupů Ať se jedná o řízení pohybů, měření teploty, rychlosti, nebo zaznamenávání proudů a napětí, je rozsah použití pro vzdálené I/O stejně rozsáhlý jako samotné příslušné aplikace.

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy

Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy VŠB-TU OSTRAVA 2005/2006 Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy Jiří Gürtler SN 7 Zadání:. Seznamte se s laboratorní úlohou využívající PLC k reálnému řízení a aplikaci systému

Více

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : :

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : : Tel +420 241 933 339 Mob +420 725 037 608 Fax +420 241 933 332 E-mail daniel.matejka@lgsystem.cz Website www.lgsystem.cz Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS Princip účtování vyrobené energie z obnovitelných

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN např. ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41 a dalších souvisejících norem a předpisů.

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN např. ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41 a dalších souvisejících norem a předpisů. 1 ÚVOD 1.1 PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU Předmětem této projektové dokumentace pro výběr zhotovitele je příprava a kompletace mobilního kamerového bodu, městského kamerového systému (dále jen MKS). Mobilní

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA

Elektro, MaR zdroje tepla. Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Obec Rabčice. Projekt pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice - rekonštrukcia obecnej

Více

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800 str. 1/8 Použití převodník je určen k měření měrné elektrické vodivosti roztoků pomocí elektrodových i bezelektrodových (indukčních) roztoků a prostřednictvím měření vodivosti k případnému určení koncentrace

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Měřící jednotka výkonu EME 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3 Další zobrazované

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Záskokový automat MODI

Záskokový automat MODI Záskokový automat MODI WWWOEZCZ OBSAH POPIS2 SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ3 FUNKCE A REŽIMY4 ČASOVÉ DIAGRAMY6 PARAMETRY10 VYBAVENÍ JISTIČŮ10 TYPOVÉ OZNAČENÍ JISTIČE ARION WL11 URČENÍ MECHANICKÉHO BLOKOVÁNÍ

Více

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS KOMPLEXNÍ REGULACE KOMFORTNÍ A PŘÍVĚTIVÉ OVLÁDÁNÍ VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENY A VÝKONU ořez Řídicí jednotky VCS KOMPLEXNÍ REGUL ACE NOVÁ GENER ACE ŘÍDICÍCH JEDNOTEK REMAK Společnost

Více

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce ŘÍDICÍ KARTA ZR24 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Popis Řídicí karta ZR24 je vhodná pro ovládání jednofázových převodových motorů s napájecím napětím 230 V s výkonem až 500 W. Frekvence 50 60 Hz. Karta byla kompletně

Více

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Charakteristika systému VMS08 je mikroprocesorem řízená jednotka určená

Více

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Úniverzální ústředna detekčního systému ADS Příručka uživatele je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace a zpracování jejich signálu. Na ústřednu se připojuje jeden až

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ 2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ INSTALACE EGO-N 2.1 Úvod Studenti by se měli seznámit s funkcemi na přípravku charakterizující jednoduché inteligentní sběrnicový systém Ego-n firmy ABB. Úkolem

Více

TENZOMETRICKÁ VÁHA. typ TENZ2217 A T E R M

TENZOMETRICKÁ VÁHA. typ TENZ2217 A T E R M TENZOMETRICKÁ VÁHA typ TENZ2217 1. Obecný popis Tenzometrická váha typ TENZ2217 je elektrické zařízení pro měření a dávkování hmotnosti. Hmotnost dávkované suroviny je snímána tenzometrickým snímačem.

Více

Řídící jednotka LOGO 24RC

Řídící jednotka LOGO 24RC CENTRÁLNÍ MAZACÍ TECHNIKA Řídící jednotka LOGO 24RC Řídící jednotka s předem nastaveným programem se používá pro řízení a sledování centrálních mazacích systémů. NASTAVITELNÉ FUNKCE - Doba mazání a doba

Více

Analyzátor sítě. ADR-.. out. Návod na použití

Analyzátor sítě. ADR-.. out. Návod na použití Analyzátor sítě ADR-.. out Návod na použití Bezpečnostní opatření V průběhu instalace a používání je nutné řídit se následujícími pravidly: 1. Přístroj musí být instalován kvalifikovanou osobou (vyhl.

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

1. Obsah 2. 1. Obsah Strana. 2. Montáž, připojení, uvedení do provozu 3-5. 3. Ovládací prvky 6. 4. Displej 6. 5. Výchozí nastavení 7

1. Obsah 2. 1. Obsah Strana. 2. Montáž, připojení, uvedení do provozu 3-5. 3. Ovládací prvky 6. 4. Displej 6. 5. Výchozí nastavení 7 1. Obsah 2 1. Obsah Strana 2. Montáž, připojení, uvedení do provozu 3-5 3. Ovládací prvky 6 4. Displej 6 5. Výchozí nastavení 7 6. Změna nastavení 8 6.1 Ćasový údaj a den v týdnu 8 6.2 Kalendářní měsíc

Více

Investor: Výchovný ústav, středisko výchovné peče HELP, základní škola a střední škola, Střílky Stavba:

Investor: Výchovný ústav, středisko výchovné peče HELP, základní škola a střední škola, Střílky Stavba: Investor: Výchovný ústav, středisko výchovné peče HELP, základní škola a střední škola, Střílky Stavba: Obsah: VÚ Střílky výměna kotlů v hlavní kotelně Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Projekce

Více

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky PMA a Company of WEST Control Solutions KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Modulační, dvoustupňová

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Pohon Program Počet kanálů Typové označení Objed. číslo Balení (ks) /řaz. kontaktů. WA_SG 04812 Popis Typové označení Objed.

Pohon Program Počet kanálů Typové označení Objed. číslo Balení (ks) /řaz. kontaktů. WA_SG 04812 Popis Typové označení Objed. Digitální spínací hodiny TSDW... SG 58512 WA_SG 04712 Automatické nebo manuální ovládání Automatický přechod letní/zimní čas Zpracování přestupného roku Bezšroubové svorky - vždy dva vodiče pro jednu svorku

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Dr. Ing. Tomáš Bůbela ELCOM, a.s. Regulace napětí v místě připojení FVE Regulace napětí řízením jalového výkonu Současné požadavky na řízení

Více