Komplexní péče na neurologické klinice čtěte na straně 4-5 a 7. Sledování kvality v naší nemocnici. Oční klinika se stará o malé pacienty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní péče na neurologické klinice čtěte na straně 4-5 a 7. Sledování kvality v naší nemocnici. Oční klinika se stará o malé pacienty"

Transkript

1 2 / 2010 / č V Čpi Flt cic Plzň Sl lity š cici čtět tě 6 Oč lii t lé pcity čtět tě Tý ztů pěl ftbl čtět tě 15 plx péč lgicé liic čtět tě 4-5 7

2 Léř flt lil ýzé ýč Slt z ěcé y léřé flty přl ě c. MD. Bi zbg, CSc. Slt z lil Léř flt izity ly Plzi 65. ýč é zlž. Flt j gizčě i bě pz Flt cic Plzň jj pcilité pl ýc bcc léřů i léřýc ztů. J é pl připěl t ly izity pf. MD. Vcl Hpl, DSc., flt byl t j z tů pzit E Bš. Vž i yc bé pté plpc zi flt cic léř flt ěř, ž tt b úň b i l pčt, l řitl cic Ig. Jl. Sčt lt z byl cě ybýc bt pjýc flt třb il i- zity ly, pět lit pět il. Njyšš zlt ili přzli z t izity ýzý t pf MD. Jiř Hřt, DSc., zý pit pf MD. Jiř Šlc, CSc. (j) Rt izity ly pf Vcl Hpl řitl FN Plzň Jl Rgit ců t řě zl pc ěté lity J plliý, lit bzpčý. Můž t ptit. S tt it přl icé Mipli pzit Sěté cic ců řě (WMDA) pf Effi W. Ptf itč ctifit lity MD. Vli zi, piři Htlgic-lgicé ěl Flt cic Plzň, tý tl př cti lty při zlž Čé git ců řě. Rgit zl ctifit lity WMDA již c 2005, lt jj ptil. J iřý úpěc zi ěřt. V ětě j zt it 17 gitů ců. Pl itci p šcy ty lity š zt bjily pz gity Agli, SA, Fci y i š Čý git ců řě. Ctific z plě přýc itéi týc WMDA p b ců řě, yštř jjic tpltčc zů, zjiště bzpčti lity běů týc bě lšc gizčc, ticýc, pc i fičc ilt, yětlj piř Vli z. V git j zp již př blů ctýc t t řň cé člě, p ěž j ciz té bňy ji ěj yléč. J ptřict ž tčil t tpltc t řě. (j) Eicý ifč yté j jtý Ppj šc čt icé ifč yté byl l cl čé pjt Sjc pltfy ifč yté pp icýc pzc pců Flt cici Plzň. Jtlié ifč ytéy žňj gt cic t žitý přl t pěz ci cic, bj lýc zb, žt štřýc pcitů lš ptřbé új. Ty j p l t při z ic cic jj ppitě. Dy i ptř té plzň flt cic ž c ž t lt zi jlép přc ztic zřz tz. Pjt Sjc pltfy ifč yté pp icýc pzc pců Flt cici Plzň byl plfic Ep i z Epé f p gil zj ptřict Itgé pč pg. Clé ýj pjt či téěř 25 iliů, 85 % byl fic z Epé i. (j) ilgi cici z yb Vc ž 60 ýc přtjů p ilgii icigii Flt cic Plzň ýzě zlpš péči pělé pcity cě c. Ncic j z ci pjt Mizc b přtjé yb plx il ct FN Plzň, jž clé ly ýši téěř 80 iliů b z 85 % plficy Ep i z Epé f p gil zj ptřict Itgé pč pg. Cl j zt přtj p izci yb pcišť ilgi icigi p pcity pci č yt, č l icic cb č. Né přtj ž zj pcilc yštřcc t blti itč ilgi, té zpřňj igti. Dl zlit itc péč pcity jtc itzi péč, icigicýc lc i tc ělc. plx il ct FN Plzň zl tt ttt pici (j) Přtj p bilitci ž lž pcitů Dty přtjů p ěli bilitčc pcišť přil Flt cici Plzň ci pjt Mizc zřz lé plx bilitč léčby pcitů p úzc pcc. Něté z přtjů byly Čé pblic itly ůbc ppé. Nly ýši 23,5 ili byly z 85 % plficy Ep i z Epé f p gil zj ptřict Itgé pč pg. Zbyl čt lů il cic z ltc zjů. Opti půě plé zpčt štřil tři iliy. Njc přtjů ptl tzilgic-citč ěl, jt itzi péč, it bilitč ěl cigic jt itzi péč. Přtj j čy zě ýc bilitčc t zjiště jjic čé z léčby. T by ěl jt ž lů léčby lbě cýc pcitů b pcitů p plytticýc úzc. (j) 2 Nš cic

3 Tič přč l p ěti pitlizé Děté liic FN Plzň připil ětyě p štřtl péči Bc. Mš, MBA. Hčy tě přibližě 20 tic ěl fi Ztx žlů Šišýc. Hčy j ybli l ptřby cýc ět t, by yžly p clý, b jště él, lžit ě Děté liiy, ř ětyě A Mš. Dy p cé ěti žů z zl šly Dy p ěti czjc blc liiy tpi ttlgi pybé útj přili žci z plzňé 33. zl šly. Dbé čy, ptly, ly i lti či lpy pili z pci ičů z ýtěž bz ýc ělýc ýbů. Šl ž třt přč č zjišťj y p ěti léčc p úzc cici. Lb i, ž ěti jp y zt ějý ýb, t p pj z zýc pěz p ě ip. č t pt tčě ylž lt úil, j t, ž ě pšl pz, té bžly ičů, ř řitl šly Mg. R Růžič. V ilti zl lůžé ěl ěté tpi žů 33. zl šly přl zjé iy čy, té lž. Dbé y, té j y zli, p blci. yž j tě lié, plpcj, b plč, b pzt j zb léř p yštř zš, yětlj Mi Hlř, c t liiy t, ž bé y i ěti ét i ů. (j) Ncič lůžiy j šité lé čipy Ditibc lůži jtli ěl Zjitit pc RFID tclgi pl zttti lž pl, ž lů, ic pcc cylů tl pyb pl ci clé flt cic. T j l cl pjt lic yté pyb cič pl FN Plzň, tý y ppř ci Itgé pč pg plficé Ep i Epý f p gil zj tčňj plzň flt cic. ž y, p té bě, přiš p ýly. Vz gt cic z tt yté j pticé zšti pl z z E, t přš cič ply Blě. Rčě plzňé cici p pl z téěř iliů. J lůžiy, ěy ztů šé txtili pžé zticýc pzc, čtě pčc lů. Zň žý pij pl z téěř iliy. Větši ůli ptřb, l čt té pt, ž pz cic ztt. Abyc ěli jý přl j pyb přpýc zttc, p čipy. Ty té ij, li pcc cylů ét pl yž, yětlj Ig. Ftiš Řřic, ět přtcicé py Flt cic Plzň. V čé bě j cici šité ič čipy lůžiy bc žj čip lšc txtili. ž p pc ěcc fg yté i čité ýly. Stčě lžitlý způb ptzj š zšti t, z týc pzů pl c ply. Můž ty jtli pciště lét, by pl ztcl y t štřili lc, ř ět Řřic. Ncič pl ě yp št t špié pl. Elticé zč pl té žňj přl t, týc zticýc pcištc zij ětš zby txtil, ž jiýc, cž ůž pci přl bě tů. Při tt lůži j tě j žé lt pciště, j jic p byt pl přt. Čipy šj šly lůžiy t, by pcitů přžly by bily iplci pl. Nčt čipů špié pl zřýc cc J lžé txtil p j lit pjc bé ici. Clé ly pjt lic yté pyb cič pl FN Plzň či c ž 4,8 ili, přičž 85 % byl fic z zjů Epé f p gil zj. Zbyt ptřbýc pěz, téěř 725 tic, zjitil FN Plzň z ltc zjů. (j, p) Ft: Jf Čý Nš cic 3

4 MD. J Ž p lgicé yštř pcity Clpbliý pit řě blt ž š Nlgic lii Nlgic lii Flt cic Plzň pý čit pticy cl zl liic lgii j p Plzňý j, l i čt lé j. V péči ctl t ěj j pělý, t ětý pcitů p igti léčb zžýc tů jt itzi péč, tz it jt. lii cltt pit ité pbltic. Dř byli c zýi céi při pětši léči itc ělc liic, l ptž j př pcil it cě, j přl cě c, t byli p itity ltě j zlžitt. Nlgé clé ětě pt př č zli, ž přz tyt pcity péči. A y j byli ji z pc, tř zčli př zý cé př Čé pblic ět, zůzňj přt liiy MD. Jiř Pl, CSc., t, ž lě péč tity j p i ltc té úil tlé úi špičýi pcišti jypěljšc ttc ět. V léčbě zj č Přl léčbě itýc cě byl Plzi z itóz tblýzy, ty zpště zě zé tpy. Npt ětši zýc př přči pě zě zýc tp, ť ž j t př zé céy b li lě. Pz pěti přpů přtj c, té Přt liiy MD. Jiř Pl, CSc. ptřbj čit pcil péči, již j zřjě cpi ptižý pcitů pytt. Ott ůž pci pz tě přčiy, ty čé zpště žiy, přt. Nlgé při t yžj pcil lé, tý ž Spjýc ttc úpěšě plij c ž ě tilt. byly plzň Nlgic lii pl bě lii půpy tét léčby. Byli j SA ittži pté j ěž pli pblili bé čé čpi p t z itóz tblýzy pblic. A ptpě j zli li b pzici. V lňé c j ttiž ěli 108 tt způb léčýc pcitů, cž přtj jyšš pčt z šc itýc ct pblic, ptj Jiř Pl. Pč pclbit - tt pčt j c pticy jbý pti jiý l- 4 Nš cic

5 gicý pcišt. Ty t ř přš pt, ž lgé FN lbě ěj ětě j zi pticýi léři, ztic zc lžb ptřict éi i zi ši pplc. Pciti, již ůž být pcil lé zpště zě zé tpy pli, plňt j itéi. Njůlžitějš j č. Pcit zčt zi zé přy tt cic c jř. J z být jště pš př pšz. Nš j, by tz. zil ficit p it (pcy ybti, řči, bbly lš) byl c jš, zůňj lg. lii j zpj cltt pjt Vzělc ť itýc ct ýzě pl čiti plx cbl ct. St štřj pcit ité jtc ý ýbt,, ztě lš přzy, té čt bij. V přpě, ž j t z t ci, pti pcit j b pbléy, přl c y b šptě i. Rztš lóz j cě přš lšc ěýc tgi. Vcl j lé pělti, cti třicti lt. ž ř j š liicy tšili zlě gticé zc, t j é igtic t,, ž pcity té cti, tilté p zcl zcé bjit p út tét ci p štc, přibližj ztpc přty p léř pci pi. MD. Jiř Fil, P.D. ět pb c t fzi li těžc, ůř ž pělýc, ýji býj yé tplty. Půbě ty přip pš cfliti. Nicéě c léčb j žit ycl. Szřjě lbé zšti léčb ět, t j tz plc lt, čili řci, j b ypt tě, té cěl ztš lóz j t ti ltc, z lšc ct lt p léčbě. Výly ůž j t j pěpbé, ž b lpš, ž byly Piř liiy MD. Jiř Fil, P.D. yli ř. ž y ř ět, té j y léčbě lbě tbilizé, zčj Jiř Fil. Té Ct p léčb ztšé lózy Nlgicé liic FN Plzň byl j z pc Čé pblic. M již jctilt úpěš tici. V blci, t zi ct přczl, j ěli 200 pcitů, jic čtyřit c lš zě ci pzili yštř. Zjišťj p ě plx igtic léčb péči čtě p c bilgicýc pptů, pcificé ipi pg, cyttticé léčby čtě yé iblc. Splpcj lši by, přš tlgy. T j přibýj é způby léčby, zšiřj š žti, ř pjě piř. Ct p ztš lóz pytj cý péči j blt čti liiy, t t ž třit týě. Přp pitlizc j p zjiště přtžitě. P j třb, šc ptřb yštř pbj lšc ělc liic flt cic. M přl yijc plpci Oč lii, ě t yštř pž ty jějš ty čtě pticé č tgfi (OCT). T j izi t, t lic bř zbz č pz čtě zé zlě j tfi pž, z pcit ěl či ěl ptic iti, t j lic úzé ilti ztš lóz. Výz j p plpc lgy, ptž pbléy č xlgicé pbléy j ztšé lózy pěě čté, ypčt piř. V pl řě té cé ztš lóz pčj pyclgé. Ptž bz š liiy tét blti j ttčé, j i, ž přil zt gt Č blc lgicé liiy M léčb p Rztš lóz j li zžé cě, té zj ř blt z cy. Lži j pl t, jé blti pti, přl ůž cz č f Ipl p z čtčé úz pyclžy, Mg. Dy Clřé. Pl přš pyctpticé péči cé, zůzňj Jiř Fil. Pčt pilptiů tp N t ptiiticé tt pčt pilptiů pplci ůt. J t lpš igti, l ěž zcl ptil žit tyl. Npřl xtéě t pilpi tylic. Jtliž j př cti lty ěli j pilpti pěé lli z tý, iilě j ě, pt i Jiř Fil. Tét pbltic Nlgicé liic ěj Ct p léčb pilpi. V pttě tj p tc Hě Vcé, té již c 2007 přil zt ttt Ct p léčb pilpi Čé plčti J Eglity Pyě. D řci, ž y tř jště ětš pčt jtěžš přpy pilptiů, ptzj piř t, ž léčb j úči, l li. I tt ct Nlgicé liiy FN Plzň j ýz. Ct p cé Pi cb t přš cé pčiljšc tic cby, y j léčb pěě lžit. Z b plpci léř pcity ptř přš MD. Vjtěc Mci. N léčbě Ct yti, cž j jůzějš, čt biz, ilé pyby, té li zpřjňj pcitů žit, pl j j j MD. Vt Mtš. T tti ěž Ct c, ziňj Jiř Fil. Děti j pcil péči Výzé p lé bytl zpc Čc j bzp Ct ěté lgi, té MD. Jit Ryt. Pciště ěj plx igtic ětýc lgicýc cb. P j lz zlt bltě, lii ipzici i ět lůž c j li pziti, ěti t pbýt i ič. Njčtěji ěti tp éě zžé cby j blti ly, pycticé pbléy, pilpi. Zžějšc cb, j zé ýjé y, y, zěty z pbě štět tli. Nšic zěř Nlgicé liic j zřjě c, l tyt pžji z těžj, z piř Jiř Fil. Txt: J ř Ft: Rt Jš Nš cic 5

6 Bz fč yté úpěc žý P pcit přij plzňé flt cic, ěl by t j léčbý pc, tý tý. Vš tt by ěl lpt ji zřjě, i j pzt, přpě j pjti. Vylit l tt lý lžitý gi ůbc jcé. N zjiště fg cic bz zbytčýc cyb pl Ct řz lity, jž p út icé ět Ig. Vit Wl, MBA. N lůžc cic léři čě štř př 65 tic pcitů blci jic pj př ili. Syté pěř t lity pyté péč flt cici ji itii. Již zčt 90. lt ilé tlt i zčli ětř žři, léři ty ět, ž pyt lit péč j zbyté ěj ěřit t zil p jcý tz ljc pjt pcitů i zticé pl jtc itzi péč. P cc ěc ěřit, tit t. yž ř bé jl, žý i přt ěc jié, žý jié ctě tc yy. Pt j zptřb fit čité ěřt, třb pl liti pc, lby žii či tpě tplty pl ě p lz lit jl tit, yětlj c Ct řz lity Mg. Ni Müll. Pě j it Ct řz lity zpc p cic čté ply, icž p j z ž zt. Mi jié připj č pl itc itů lity pg žé ét it, tý tč pcištc py cic, b ybýc zticýc liic ělc. It ity lity tř ž yté řz lity l ISO, pěřj plě pžů jtliýc Mg. Ni Müll pitl, přl pc pl b p či ž pil týc éti ěici cic. Vycz z blt, té gt č j piity, t ůli yé ř izi p pcity b z é ptp ijc igticý či léčbý pc. V té přpě i ěřj, z j pčé pyy, tily b zzy pxi yžé pé. ě pl zřjě p it ity lity pšlýi ity flt cic. Výtp z žé it j zěč zp zjc i bjé cyby, b-li y jjic tě. Něy j Přp itci NASL lbtři Htlgic-lgicé ěl. N zl: MD. Dil Ly, PD., MD. tři Sti, Ig. Lci Sb Mg. Ni Müll D tét tgi ptř š, c tý pyt zt péč j té, přl p b, b lžb, b zt účt ttitiy, b p itibc ptřb zticé til. J t zé řc ppůé pcy p pyt zt péč ctifit gtj, ž tét blti j šc př, zůzňj Ni Müll : z zticýc pzů j ctifit bjili pcišti II. It liiy Oěl i t t plpc i lšc pcišť cic, ř Ni Müll. Sé pt Syté řz lity ůž přiblžit přl liic p, té j z ůzýc pzů cic bé žt. Z l, ž žý p být zč ó j bzpčti. V přpě pě pc, tý iplj, být zřjé, p pcz, pl t lz čit, jtli přibližě jý ifč cě z. Szřjě j zl zi ppý p z clř yc ifč p z blc. Ait ůž zěřit pciště, třě p zč. M t být blc či přpy t. P ic přb pit zčit p l pt, tý být pčý j lt p, by šl j úi l pč být pztlé, lžitlé při tl. M ěici, t fij, j ét p l, ptž zi p j l, l i bilgicý c i iti. T š yžj př pil, jjicž plň pléj tl, ptj Ni Müll. Obbě j ěici jjic pěř zbzpčy šcy blti žit cic. Njůlžitějš j cit pcit. lit j té t, ž cic gtj lifit ýc pců, tř cé pčj, zčj, ž pj j clé léy š igtic i tptic tci ůbc šý zticý til. Úpěcy j zlžé Flt cic j j z pc, té zčly pblic zbýt l pjti pcitů. Zl t ěl PD. Mil Bl, tý byl j z tů Čé pblic p blt lity ztict. P ctifit lity ISO 9001 zl cic c 2000 p tc pz. Nlly ctifity lity p pciště py iitti tcic pz, cž z, ž plňj pžy y 9001:2008 p blt gt jti. 6 Nš cic

7 cigi, byl pěř l pc igticý, léčbý štřtlý. Dlš lý úpěc j ltš z ěč lity liicýc lbtř N tizč tři p liicé lbtř (NASL). Můž zt pjišť zčit, ž plňj čité té ty lit š pc. Ctific též ěčj, ž šcy úy lbtřc j pěé lifiýi lii pl přě týc ptpů, tž č z ýl, tý l liňj igti léř j zc léčb ét pcit, yětlj Ni Müll, t i c přš t, ž li čý, t zý Ait čl 1, šc pciště zl připit lic té bě. Ctifit zly Út liicé bici tlgi, Šilů ptlgic-ticý út, Út ilgi lglgi, čt lbtř Ht-lgicé ěl, Tfz ěl, Út léřé gtiy, Mibilgicý út, Oěl l icy, Lbtř iigtiy Lbtř iigtiy Gylgic-picé liiy. t Htlgic-lgicé ěl lt jyšš zi ctifit lity JACIE, tý tt pciště ř zi ět špič. Lbtř j ctifit Epé fc p igti EFI. Přš šit Ct řz lity y pl zi pg Nil Nc, tý iicil plčt Pjct Hp, jž zbý i jié přp bů blti gt ztict. Pjt j zěř bzpčt pcitů, čž p i j z pl p Hippty přy - Přš šit. Cl j zělt žy cicc ytřit py p lš žcc lt zticýc pzc, by byly bzy biň zň lžily pč zětců. J z, ž žcc lt přtj l pblé lt ůbc lit. Lié bj přizt ji cyb, pt cc tit yté t, by bli pblé ift, b p, by cpli, ž yl lš j zlpš pyté péč z p lti zbit, ř Ig. Lci Sb z Ct řz lity. Úl ž lity j zřjě ift zětc cic yté i ýz řz lity. Pj ji lt ty itt. Txt: J ř Ft: Rt Jš Lgp šiý půbti Pciti, tř pělli z př, tř jětš čt litly lgpy Mg. Micly Pé z Nlgicé liiy plzňé flt cic. V blti pc ic ěj ěž ět. Přp ůž být, ž p i pcitů, tř j zl é lgicé cě pbléy ply, c i ět z Ntlgicé ěl, tý pě fgj flxy j pblé přj pty ply. M li tčě, ž pcy ply pj ptc lgp. Dř tét blti ěli přš pcilité z ORL, t t i y, ptž pc lgic přči, yětlj Micl P.. Nbzt pcitů iiil péči? Rzě. Růzé typy zýc př zj ůzé čti z t jj řčé pcy. P j šy yblicé fc, pcit ž přl pjt přět, b plyl it. Můž t i pc pzě, ž ót řč t, ý l. J yby ěj t ý lil zý jzy. Pcj těit lii pc bzů, př ůzé lé Pyclž č pcity yt c Pyclž lgicé liic Mg. D Clř pcitů ýzě p yt těž c přip zlpš š py cýc ztš lóz, již jjicž l cb zě liňj žit. V č pč š pc liic? Věji pcitů iiilě i tpticýc pic. Njp zjišťji úň gitic fc té tiity, t j li ůlžit. M zlišit, y j ctc, pzt, pěť, ylé, cpt řš pbléů liěé c y p. Z č l pyctpi? M ůzé fz. V ějšc tc, přcýc b lýc pc, l pš ppů tpii, iz itci, tg téiy. zžějšc pjů j ž tě yttic pyctpi. Dř tt pcity z p? P j pz tl t, y c jby zlpšj, pcit j pzý, t t j pěě b- přěty. Pž tzýc ttiů, cž j lé ž ttyp ticy zé řy, j j pčt či yj ů tý. Zp, j i b tj. Ptpě ji c cpt pzě. A přpě pc tilc? Při ic cz š ticé zpc řči t ij i pcy zc, fc cé ptž. Cl j zlpš lé t. Zřzj l, itč c cič. Vyž přl tilc tiy út, zyšj citlit jzy lil - yž t i ůzé půcy. O pcity pčjt p b jjic pitlizc, b i p jjic ppště ů? Lgpic tpi by ěl tt lpň čtyři ěc, l pitlizc t l bý. P t j, pcji pcity i l bltě, přpě ji p jt pcilit pblž jjic. ř. Hš j ty, y j pcitů šptý š t liěý zň i ptži cil fg, přl yž člě přij zět, pt pt, t ili ůc. T j ě čé čt tpii bit ic, již l pycit. y lt pi tpii? Zb j z tři týy t pi 4-7 pzýc pcitů. ě bý přt i cil pcic. Přt, přiblž i, č ji ůž pci. Vý i t, ž yž j pciti ějý pblé,, ž přijt z ét člě z ěý y. Ml jjic ci, jjic pbléc, btžc pci, iě, giti blti. J bé, ž tj lši lii tjýi zšti, i pl ppt. Sčt j i tt gitic fc tiity. T pžji z li ůlžité. Nc i čt ěj, ž ji ěj čit j ůbc pč. My ci tt zjit, j pbléy t p ét pcit l pct. Txt: J ř Ft: Rt Jš Nš cic 7

8 Rt itzi péč bé l Rté pty Atzilgic-citč ěl třl Flt cic Plzň bé l cic. J čt j pciště tzé ltibé itzi péč. J lš ýz itici, t cic ěřj bé čti l, by pil pty tšc pilů l pžy icy xil pl p pcity. Ně ybé Atzilgic-citč ěl pět lůž citč péč ěl plic tilc pět lůž zěřýc pyt itzi péč pcitů p cigicýc ýc pýc Cigicý ěl By. Cigicé ěl, té l blzti týc pt, ytř Atzilgic-citč ěl pl ýc pcitc žt zz té p lš pč by bé čti cic. Nly tb úpy pt jjic tci čiily př 24 iliů il j cic z é zpčt. Vyb přtj tci lš ptřbý yb přišl c ž 5,5 ili. (j) Niy Ifč liic FN Plzň Výz pě zžil pl bě ěté ěl Ifč liiy Flt cic Plzň. Z ztlýc yjcc pt ěl zil é pciště, té j přjé útlé j p jš pcity, t i p jjic ič či blzé, tř při pitlizci tě pz. Ifč lii l přšt c é ptiy. Z t b z pběl cl ř zě, úp, ylpš p. Ai jc zě ylpš pběl bě plylýc Ně zřzý tt pj ěté ěl Stič t Jit šp připj lůž p přj pc pcitů lt, y přl bil clý lůžý f z lůž, pil liiy yěě i ř. Nléřšt ztci zli té ýc štřtlýc ptpů, pciti čli ýc ylpš jjic pl. J z plc ětšc zě byl pě tc ěté ěl, t ppřil gizc PARS zbýjc zlb pt pjů cici. Děté ěl Ifč liiy FN Plzň l ptc pil čl 2 Bc již J jiý pciště é ji. Děté ěl Ifč liiy ipj cti lůžy těýi jcti pjc. Z tt pčt j tě ybýc pjů p ěti jjic p, tři t pj p ěti 3 6 lt, jc btlt l j itil pj p ižš tpň itzi péč. ýbě tc pjů ptř jié LCD tliz, tlf, tilt, ycl ic, lic lš tlé yb. Pj lt cil zřz j ěl pl pcý t WC. Z ygiic-piilgicýc ůů plt ěté ěl ifč liiy jiý ži, ž tý j pciti jjic py zyl z ttc pcišť FN Plzň. Pt j z é z z ště pyb b p liic. Nště pcitů š pl liiy ž i př šc t ptř yjt xilě třc šc z j pz iil, t t, by zzil šř ifčc c, l pcit i j p byl ij ýzěji z. N šc tc pjc lii p p ětýc pcitů lt ifč tily, týc ič j žy š ptřbé tl, c by j l bě clé pitlizc zjt. (if, jf) 8 Nš cic

9 Flt cic Plzň z ptil ělé ýly lity pyté péč Vyý t péč pcity Flt cici Plzi ptily ýly již šté ly ěř lity ztc lžb pjt lit či pcitů. Výz pběl ětšiě lůžýc tic. Flt cic Plzň j j z lů úi lity péč pcity. Miitt plzňé flt cici b 2010 přiělil ctifici z t úň lity zt péč. zticýc zřz jyšš úi, tp ůtj ě zýšé ptřby zticýc lžb. Pt j ptřb pčtt t, ž pz t zřz, t b é lžby zlpšt yclji, ž pt pžy litů, b yzt té ůt pjti pcitů. Výz lit či pcitů p př iitt ztict šc př řzýc gizcc pl jté MIP S pjt zůtl ttiticy ýzě ic t bé péč. S pjt l ty 82 pct, cž j ýl, tý j ci ttiticé cyby pbý přcz ěř (81,3 %). Přt j é zlpš 0,7 pct li cé, t ýly řšitl ýz lit či pcitů RND. Tš Rit. Pl ěj lz z ýlů FN Plzň ylt ýzé zlpš pf piě t, ptž jjic c přl clý itl plliti t t 80 % cic t b t žt pžt pěté ěl ctifit Spjý pcit j tgii lůžýc zticýc zřz, tý zli již z ýly lňé, l ě té tgii Sty lůžýc zřz. FN Plzň b t j p cic zřiz iitt ztict žt pžt plž ctific lš. Měř i zcl yý ticý t, čž ěč tt tzů, t pět přčil ici 70 pct (76 %) zý pčt zřzýc pcitů (p 9 %), yětlj Tš Rit. Všcy iz yzly lňý zlpšé c žý lč iit yzly ttiticy ýzé zš. Njýzěji zlpšl iz Rpt-l-úct. Z jtliýc iitů p Č přijt, Zě t yštř či z Szitlt pě t. Ncic i žj pěě y yt jtliýc ěl tě é pjti. Pz tři z tř pti cýc ěl yzj ý ix pjti pcitů clý itl plliti ýl p t (80 %). V zič tj z pzt tčt, ž pz j ěl yzl ýzé zš. Všc tt ěl bď zlpšil, b byl jjic ýl ci ttiticé cyby ý přcz. Řitl Flt cic Plzň Ig. Jl j ýly pj: Dlbě ž lit péč pcity bt. J t p ši cici lb piit. Výly j cě ělé pc clé pl cic, ř řitl. Vřjě tpé ifc litě jtliýc zticýc zřz j přpl plě p bčů b lb léř zticé zřz. Tt p ůž být plě j ty, p bč ipzici ptřbé ifc litě zticýc zřz, zlě týc ůž zt. Ifc litě zt péč z pl jjc žitlů, zpcé li jtý způb, tý žňj ůzýc zřz, j té zbytý pl p gty cic při řz lity, tpti ftiity pyté zt péč. J t j z p úpěšé itc cic. Dlbé zyš lity péč Flt cici Plzň j jlpš c tc y pcitů. Gc, té yžj lžby ici pl tiy. Ny ptpě přij i jé cic, ptž ýly zé lit půz j zjě ptlé. V tzcc pciti yjřj i zl iz lity: Přijt pcit cic, Rpt-l-úct pciti, ic itgc péč pcit, Ifc-ic-c pcit, Tělé pl pcit, Cit p zě tc úzti pcit, Zpj iy přtl léčby pcit, Ppště pč péč pcit. Zlšť j jště cy ty, léři přpě lš piy (př. bilitč pcci). T žňj přěji čit zj pjti ěl. Přtž pciti t léřý bý ý, zšti z ět zj, ž pjt pcitů yzj y lci i b ic zticé zřz. Výly j ltš tpé šié řjti přlé pbě ptřict pcilc t pjt OP b wbýc tc Flt cic Plzň lit. (jp) Nš cic 9

10 Piř MD. Mi Jč yštřj pětilt pcit Aby ěti z pjě ly pzt ět zý či Léři Oč liiy ěj léčbě clé řy cě ět, j zýc, t zýc. Přl j půct lzýc ct, tpzt, šil, fč y, úzy č. Vlý z čiti tc čc pcilitů tř ěž zili ě ětý cý ci clé plzňé flt cic. Vli čt plpcj té Dět lii pilě Ntlgicý ěl. Pbltic pjé lýi pcity Oč liic ěj tři léřy. J piř Mi Jč, Alic M J Sig. M zůzit, ž žý ůž zbýt ět pblti, ptž j lic pcific. Zjitit lé tět, j i yštřit, yž plpct cc, tč lzy, č, t yžj b tpělit zt ět, yzij přt c. MD. Rt Řčř, CSc. Vl pzt ěj č pcility půcti lzýc ct. Pl ttiticýc újů l čtyř pct ět jjic tl půct. Větši j přči pt tř Hy clpě, ěé by, t z ělj lzé cty tiy. Měl by Rt Řčř třt při z b ěli týů žit zět. yž zůt zř, ibi z pjié t lzé č, té ž zi zět, bc, pzý tplt. T přjt lzé ly třt blt cigicý z. Stil ič t zcitliě b tř. J jé pciště pcilizj i tt pblti, zůzňj piř MD. Mi Jč. Rčě lii p tzé ž zb 350 ět, š ěté j třb pt. zb cti pěti ět š cty způcit př, ptž l ůbc ytřil b j čtčě. Ty plpci lgy z ORL p pci clé tzii, bj přž, ytř ělý t lzič pt té ji ct, yětlj piř. Tpzt lz tit Dlš li l blt zj léř Oč liiy, té ěj ět, j tpzt šil. Tpzt (blypi) j fč ptiž. Njčtějš přči bý, ž j z č j yšš iptic ž é. Ty cz pš- 10 Nš cic

11 zt zi z. Mz i yb lpš ifci z lép ic t š ptlč. Nléč tpzt p ůž způbit šil. Vyštř j é pét zb ě 6 12 ěců, y ž tě j cpé fixt lt přěty. Zjit, z j fč ty j té č it p ci z, ty býl. V ti pctc přpů, yž přij j tě zč it býl, zi tpzti přj, zůzňj Mi Jč. V lé pct tě šil (pticý) t býl p, tž j té tě p c žit pt. pci č pcility ěž přitpj, yž p z býl šil přt lý pcit cpý cičit bil iě, zbyté p pyb pt. J t icigicý ý, tý p p ip. P j přl tč Dět t Hl Vtc pcit é lj, z zi t ifc, t by l ztt. P př p clýc i llc tibiti pi ifc lic, j lě přitp PPV, t již p š ittil tý, ptž ji by tě lě přišl. Nštět t bý čté, yětlj MD. Alic M. Nbzpč býj i tp pě, y p ě přl č b ti či z tl j c př y lic přpé š tic ůž zit ctl iě. Pi-li cicé plpt přl S b lši lti, čté j i z, tj. pšz pitl, jcějš ty y p b i tý pt. M té yjt těl zt y, cž j ět lžitějš ž pělýc, ptž j zfixt, ěřj Alic M. St i tžýi i č, tý cz, yž přl tě p ějitř, pci p iztlc přýc lc. Hypfč itř přý l lbit t, ž tř př přý pčt ilitů z (tpzic) z přý l, tý j lbý, pl t, ž zt (j) přišij př (tpj) pů úp, yětlj piř, j ěté pj. Úzy býj zplité Děti zpl y zpil j bzpč, té jjic č z, t býj pěě čté úzy. Z jzžějšc j t jčtěji ptč pě, y cz pit ciz těl tět. Měli j úz tět ltc šiš, jié pcl při lz t ět. Čt úz způb žý. R piě šij, tě š být pitlizý tý přět b zě způb p př pt, tt t ůž i při plčé ř. P j zbyt plti lzýc ct. Oč p cič Oč lii tté ěté ěl, l pcil blci p ěté pcity j pj čý p ěti tš ž tři y (lš ěti j pitlizé Děté liic). Pjč j lý, ěti t j tbli l, i, ly. Tři ptl j p ětš tři p lé ěti. lii ž žit i pbyt i ět šti lt. Vl j tt cič č. J t přl přtj, té tilj tici t cič tpzt. P lé ěti, té ž těct přtjc třěě cičit, llizt. M li třěě blt pcý bz tž. Jil t i by, přtj zč bzčt čě tit. P j úplě lé, t přl tfj ltýc tůů b ězič těýc bzcc zřt, p tůy j žy, té přpě bé z zěcj, ppij Mi Jč. Dlš přtj j cip. D ě t lž bz, tý pt zcl tě blt, c i. čitě t é. Slý tžé p yž p pcc b úzc č. Dtě zfix l lj pyb ptpě zěcjcc ětl, pl ptřby tilě i iztlě. T cič j č ly, yětlj piř t, ž t ě czj pcilě yšlé tpticé třičy zit šbcé ty zj ět úly jjic pjč. Slj pý ýj Alic M ě é běžé pc Oč liic pilě t týě cz Ntlgicé ěl. Rčě t p 1400 yštř b ělc ptlgicýc zců j jtc itzi péč, t jtc itzi citč péč. Pčt zlýc zců plc ltc li tp. R ěti již z 500, 550 gů. A č éě j tě zlé, t ětš z bzpč, ž zi tipti šýc. Vzl t, ž céy tic ůtj jié ptř ž tčiě ělz, ůtj ptlgicy, ifj č léř. P tpě tipti ptě zt, třt tpi céy přůtj z tic být přitp pč z. Při čtté pté tpi, y zi čtčé ttl clp tic, cz té zttě z. Něté té přpy š ěž čý z ztit. š ti j přpů úplé lpty l, ě ěti čě t ti yšš ž tpň čl tři pt j pé. Dělli j i ttiti z ct lt j t ěli zi šýi ěti j lpé tě, z é pc t Alic M. Tyt ěti pt č pcility lj l. Ply pěj třt é ěci třt c. Mzi ý tý ěc p zjišťj, z j ěj iptic. Dy t, ž přtj ěř fc již i lýc ět - Pl ptix -přtj, tý j tli zb př, j cpi it p ci i pý cyli ž zé ě. T přcz ýji tpzti. z přl čé čiti Alic M. Txt: J ř Ft: Rt Jš Nš cic 11

12 Léř gti j lé, l li zpěé bžt Pcci Út léřé gtiy FN Plzň pxi ě přěčj, ž gti j j z jyclji zjjcc ěc bů. S plbjci zlti lié g t pčt cě, icž byl jzčě pz li ěičýc ftů, plpc gti t zbytt téěř šc bc icy. Njc plpcj Gylgic-pic lii, Dět lii Ntlgicý ěl, Nlgic lii, Út liicé bilgi tlgi, Oěl icicé igtiy. Pl ěž lýzc tilů Htlgiclgicé ěl, t j zl ypčtl šc pciště cic, jjicž pcitů zjišťj žé gticé pcy, ptzj přt Út léřé gtiy MD. I Šbt. Čtyři pilř čiti Z jůlžitějš lz pžt čtyři piy pcitů, jjicž gticé til pc jějšc přtjů t ěj. V pé řě j yštř izi žé př gticy pěé ci, b pcy. D Út léřé gtiy přiczj žt žy pč ě, jjicž iě či iě pt yytl ějé ptiž b šl ějé žé žc liě půbě tětt. My pzj ž ét itci zj, z j zptřb yžt ětýc pcilc yštřcc t. Ptž ěté ty j é p šcy těté žy být ějý tčě zžý ů, by i přitpil, yětlj přt. Vt zl blt, té gtici ěj, j pě těté. Léř gti j ttiž gt jjic cigýc yštř. V čitýc bbc tětt b š gi ž z bici lši fty, j j přl pcil ltz ěř, z ě tj izi zýc pc ět, i yž jjic iě ž yytl. P zjit, ž j izi zýšé, ěj tět ž bbě j tě, té zýš ztěž iě j. Vlý gtiů j t t, by bcti bbě j při zjišť žé izi ptiž pl l z pé py zjitit i tč li žy izié piě ly pbt lš yštřc t. Dlš pi, t gtici ě pcj, j ěti b i pěl, tř ž ějé ěičé b zé ptiž j. V té přpě ž přit igóz, t pl ptic ptř, by ptiž zšl. Pcy zřjě léč, jjic ifc yžj by liicé icy. Čtt l pi j pciti izi ýc cě. Ol pěti pct ýc cě ý ýyt. D ž c, ž čt z ic j pě tci čitýc gc, jjicž pty pj ěičý til. těct cě j tě clé gticé pt tt. Oby izi ttiž yžt l čtějšc ptic pl, t i yžit jiýc čějšc t ž běž pplc. P j ty tc čité pcitě g pz, gtici pt té j přbzýc zjišťj, z ji ěž zěili či ili. P, i i by ěli pěě lé ě pbt zýšé l, té by l c jčějš ti zcytit zi é cě. Zýš tžitt j š i přpě, ž tc iě byl lz gticé tt přbzýc lz bt. I Šbt ptzj, ž jycljš ýji cz pě gtic. V tét ilti přt Út léřé gtiy FN Plzň ifj té úil ptlgicýc tů gi zlž git j z jčtějšc ýc cě ěičý pl, tý j Lyců y. V přpě Lyc y zi ptižé již čé ě ci tlté tř č čt bz přcz zi plypů, přpě i y ělž lizic, liiy břiš, ůž lšc gů. N z git ybt i pl f, ž č ůž zt i gil ct. Pc p ttiy Gtici pcj tc j ttié. Njř lbt úi, y zj bilgicý til. Děičý til, tý zčj j gic DNA ( ětýc přpc pcj RNA) ůž zt z žé jé bňy. Můž t být, těy tě lizic, pl, tň b tň zé g. Cytgticé ty, té š pci yž, již pýj pt šic ptřb, jycljš ýji cz čti blti ll igtiy. Lbt t ztj, c yštřý til bj, t zj lt itptc ýl. D bj bz ittýc tbz, ptž tiště litt by bý ůt ifc yclé zěy těc šic zltc ůbc l ptit, ptj I Šbt t, ž ýj j t yclý, ž j tý pt gé tbz z 14 t bjt j, l ěli pbýc ppýc tc c. T tc tti pc j ltě p gtiy i úi pé. Ptž gticé pt yzčj zl jiýc léřýc yštř t, ž zpc zl i éz, t zý třgč. T z, ž ž zt ifc cbc pičů, ičů, zců, l i btců třic li, tř přiczj pit, ptž i j ic z, l čité ptiž l yytt ě přbzt. Gtici čt pcj úji ttc liicýc bů, léřýi zpi, té přňj. Čt y ši t zjit, ž j zcl jié cě, ž přpll, té jié typy ěičti. A ptž pě pz fci lié ěičé ifc b lié g lic ycl yj, cz ěž iz ž týc igóz. T z, ž igóz, t byl t třb př lty, ž ůž lžt úplě ji, pzzj přt Út léřé gtiy I Šbt, jž út tř 25 pců, z icž čtyři j léři št lšc yšly zělýc léřýc pců, tt j zšé lbty lš pl. Txt: J ř 12 Nš cic

13 S jzcějš tti těl býj pbléy Li j ciljc tň lž z tté plzy, čýc i blýc i c tič. Jj l fc j ůylý yté tptt t gů yl žiiy ět p pty, přl xi ličitý. Pbléy lž b cilc člě způbit žé ptž, té řš tlgic blc Út liicé bici tlgi FN Plzň MD. Jit Šlct, ztpy přty út pf. MD. Jl Rc, DSc., pě p blt tlgi. Njčtěji přicz pciti pc tzy, žliti, tticé cpti gi ztit c zbit yc. V tlgicé blci l řš j cié, ýbž i tbfil ty, té zj p zýšé izi ž přl p zj tbóz. M ct zlc glčc ftů, třictý j tbilizjc fibi. Pti i půb jjic přizé iibity. zé člě být z. Při tt glčc ftů pcit c, při jjic byt či tt jjic přizýc iibitů, zi tbóz, yětlj Jit Šlct. V pbltic žliti š é zitti. Njtěžš j fili Njčtějš ci cb j Willb c, t c zb j pct pplc. Ptž cě ětši pb l f, člě i ěět, ž j. Nc š ž být i zř přl igtié léčé y z při p tci téěř yc. Njtěžš zý ciý cě j fili. Hfilii A způbj tt VIII. glč f- t, filii B tt IX. glč ft. Hfili j li žé cě, při ěž pcitů cz pt c přš lbů, iž by šl úz. Tž ř, yž byl tt litc c itů, cttů cybějcc ftů, ěli tit pciti lic těžc bltiě zté lby, yětlj piř. Hfili c pz ži, jjic ty š přšj ptižý g. Vlé přjti l ůž půbit i tt lšc glčc ftů, ptž cl tz f glč MD. Jit Šlct y tbě fibié zty. P j tz z, ytř p přpé pě zt, tp, zj. Při pš fibi ť bď ůbc ěl pcit c, b p z j pěé t cé těě j ytř tb př cl cé. Tbfili j l tbóz. Nz t, ž člě, tý tbfili tp, tbóz t. Al zýš pěpbt t j. Njčtějš zé tbfil ty j Li tc, ptbi tc, ficity přizýc iibitů glc - pti C, pti S titbi, ypčt Jit Šlct. D tlgicé blc plzňé flt cic přiczj pciti, tř j pbléy tz, z clé j, l i lšc blt. Dipziz j i št tic li. Dpělýc filiů t gitj téěř št. Hfilici ěté ě j péči Děté liiy. Až pěj, přj š péč tlgicé blc ÚBH. Ncýc Willb c j ty, lš pčt pi tř c jiýi zýi pci tzy. Szřjě, ž šici czj pilé tly, týc j j ěli t. Al šici byli igtii ě, ž yž b t ějý pblé, j přijt, zůzňj piř. Zč čt bé čiti léř tlgicé blc tř zili p cl cici ji ztic zřz ji. P j přl zjiště cé ptlgi j z zlc glčc ttů, tz. APTT, tlž čit, z j ciý či tbfil t. Pl jj pč p pcit přl připj pci, by šl ppč tbóz, b pj ůj žit tyl. Nzll pi p těl. Htlgic blc plpcj Út léřé gtiy, tý lj ěičé tbfil ty P pč ilgi péči žy, tý ř tětět, b ji ř pl žt. D ž řě týc ž pci zll pi, tý přziě půb bě, y ytř plct. M j ptitbticé účiy, l i ptizětlié. Přziě liňj cytiy, lty zbyté p ž pl. P j půbě é třt tit tzé ůté tci pl, pzli j, ž ž žjcc zll pi ůt tc pl zt zé tě, z piř. Vl pzt blci ěj ěž ž, té ěly tbóz, j ji ié éz, b j tbfilii. Blý lpš čy Piř Jit Šlct yzij ýz ěté čiti týjc pbltiy fili. J z j bci z jiýc icýc bů, l i řjt. Sž li yětlit, c j pcy tzy. Aby pcitů bli. Mt j tl t, ž jjic přtc žý ciý cý AIDS. yž tj tý člě, půž, štt, ř piř. Htlgic blc ÚBH by ěl tt l čt N filicé pg. Péč cé fili tř pz ěli lýc plpcjcc ct, z icž j b i FN Plzň, plčě tlgicé ú ÚBH Děté liic FN. Hfiliů c, pt j léčit j l ct. Zt lz filii yléčit, l pilý b pý p cybějc ft š lz žit il přpě zcl zit c, té pcity fili žj. I léři té, tř t zřjě čili, běžé pxi zpt, ž přl fili tt ijci l, ptž by čil těžý c. yž filii t zb, bý přip j lý pč ý, j piř př iziy tét igózy. Pt, by lic i b řjt blž zil pjy fili, tlžy zpjily pč pg MŠMT, čtčě zé z ttlc fů E, zé Vzěl p ccpt. Txt: J ř Ft: Rt Jš Nš cic 13

14 Nžc účiy léči - bzpčějš ftpi Stt út p tl léči (SÚL) zjil c 2010 ifč pň zěř pp bzpčti léčiýc přpů. V jj ci cc Út pzit pblti žcc účiů léči ýz lš pzř ýyt žcc účiů. zýš bzpčti Všic pcitů ůžt pci i Vy. Pč lit žc účiy? Ačli j bzpčt léů př jjic t li pčliě přě tt, př žy zpzt šc izi c zi žcc účiů při jjic p. Pliic liic c j z (př. pčt b zpjýc ti), liicé pxi ůž být lé p z jiýc p, ž jýc byl tt - pcificé piě pcitů přl yšš citlit úči lt či přléčý pcitů. P zjiště bzpčti pcitů t z ýz l bzpčti i p gitci lé j t. Dz bzpčt léči p jjic liicé px zbý figilc ( lé bělt ). Cl tét čiti j žďt tit ifc ýzé p bzpčt léčié přp, tj. zjé ifc žcc účicc. Figilč ct, j t žcc účicc žď c, j Čé pblic pě Stt út p tl léči. V přpě zpz é izi ilti bzpčt léčié přp zň přij SÚL b Ep lé gt přlš ptř, t ž žé izi p pcity (př. přě iic, plě tiic, ély léčby t.). Hl zj ifc p fti it bzpčti léči j lš žcc účiů. N jjic zlě j ttiž žé itifit tz. figilč igl yptéz žé přčié zt zi p čité léčié přp zi žc úči. Vzi té yptézy j š žé zlžit pz ttčé žt t. J j itc Čé pblic? V 90. ltc ilé tlt SÚL Čé pblic zzl ýzý pp pčt lš žcc účiů, t i př ýzý ůt pčt gitýc pžýc léči. O 1995 pčt přijtýc lš li pzl tpjc tci. Přt pčt lš přijtýc c 2009 (1436) j zl úě z 80. lt žňj ftiě přczt žý iziů p z pcitů. Bz zjti Čé pbliy přl lšc z Epé i, př. D. D 5,4 ilió bytl c 2008 yzl cl ptřb léčiýc přpů ilióů fiýc c (DDD). Č pbli pti t 10,2 ilió bytl c 2008 cl ptřb léči l ilió DDD b új j ty tř t yšš. Přt byl ČR c 2008 p pz 1477 lš žcc účiů, ztc D V c 2009 z p byl p c 4705 (!) lš (pti 1436 ČR). Z t j zřjé, ž lš žcc účiů Čé pblic žj jjic lý ýyt. C j třb lit? Z léčic př tj pit zticý pců lit šcy zžé /b čé žc účiy, té pzj. J š é lit š, c pžjt z ůlžité, čtě zžé p z pcit při pé pž zž léčiýc přpů, při pzř léé itc, žc účiy jýc ět, jjicž ty žj léy, té při účiti, zjé c ticpčc přpů. J lit žc úči? Hlš žc úči z yplě 1 ty ppé flř b lticé flř wbýc tc SÚL (www.l.cz). Všé ifc lš jt wbýc tc SÚL N t jš tt té z é y p lit přlš i lé l čti bzy. Pté ůžt zlit bď tp lticé flř, tý yplňj l př wb (lz jj ytit p lt ici), b třt ytit licý ppý flř, tý j třb p yplě lt pšt b fx SÚL. Hlc b Út zj pzř zi žc úči lé. T z, ž lc b ž zpět z tčý zt pzé c léčié přp. Zc přpé zt ž p čiti figilc. z c ifc tlc tétc týjcc bzpčti léči? SÚL ýc wbýc tc řjňj ifc žýc izicc pjýc p étc léčiýc přpů ci Nžc účiy léči (ttp://www.l.cz/ zci-ciy-lci). Tyt ifc lz bt té il. ě t SÚL té čttltě y ifč zpj Nžc účiy léči. T j lě ipzici lticé pbě wb SÚL (ttp:// tištěé pbě j l Zticýc i (Abit Mi). V zpji jt iy i c j z Čé pbliy, l té z Epé i i clé ět. žý žc úči léčié přp, tý léř pzj, j ůlžit ifc bzpčti. Spl lši pbýi přpy lšýi SÚL l zi bzpčt pfil léči ůž pci pz ýzýc izi. J-li izi zpz, ě být pzěi tt léři i pciti pl žt lz pčit ptř, t b tt izi iilizt. P, ějt ěli it é č p zýš bzpčti Všic pcitů! 14 Nš cic

15 Ftblý tý léřů pěl Epitl Dbli Z t j p. Jct lt ill ftblý tý plzňýc léřů tězt itt Epy cičc týů Epitl z t b l jlép é t. Až bt ié Dbli zl ztězit. Ztci připili clpci bylý zžit Pxě é pl tt Epitl. Čši fil pzili Itlii b Ftiš Šbg 1:0. Čý tý ž př lt Dbli lil úty é pit Jiř Cjy, ž ůli přibýjc ě b ltš účt jjic pl. Ctěli j pbjt zi pl čtyři týy, byc ý tpců zjitili z piy p přšt č. Al yby ě ě řl, ž při é pl tt tj yj, t byc ěřil, plil těě p filé l šťtý pit zlté tý. Čý cl, tý tř přžě léři Flt cic Plzi, čil štičlé piě ý z Itli j ůli š pčt třlýc b. V piě ptpě pzil St 1:0, bjc lňé titl I 1:0, izl Nizz 0:0, zll Blgii 1:0 pl zp piy l bz b Itli. V ifil zili plzňšt léři fizý běý tý Sli, lňé filit Epitl Btilě. Čši ttic žli př, Slici li t t tt jjic t c čil zě 2:2. O ptp Plzňů fil zly lpš y plté ztřl ělé zy bř l Štffl, tý Sliců pté py cytil. V fil čl Čcy z Itli. Tcicý tý z Apié plt ěl pli c, l Čši giz fzi čl ýbý bř Štffl jjic tl přčli. Rzjc gól třlil é plč býlý ligý ftblit Viti Plzň Ftiš Šbg, j z jlpšc čů špit. Čši přžili i zěčý p Itlů li t z iticé úpěc. Výly tý ČR piě: St 1:0 (b: Šbg), I 1:0 (Šbg), Nizz 0:0, Blgi 1:0 (Šbg), Itli 0:0. Sifil: ČR Sli 2:2 (B, Cj z P, plty: 4:3), Itli S Mi 2:0. O 11. t: Blgi Agli 0:2, 9. t: Něc St 1:1 ( plty: 2:4), 7. t: Nizz Šé 3:0, 5. t: I Sl 1:0, 3. t: Sli S Mi 1:0, fil: ČR Itli 1:0. Clě: 1. ČR, 2. Itli, 3. Sli, 4. S Mi, 5. I, 6. Sl, 7. Nizz, 8. Šé, 9. St, 10. Něc, 11. Agli, 12. Blgi. c Nbylý zžit ýlt zlgicé zy - připili ztci půbc Děté liic Flt cic Plzň ctilté Sši, tý p p ě pbý ž tři y liic ptý lůž itzi péč. Hc yžj tl pp žitc fc, zjé ýc, c clé těl i čtiy cté. P b clé ýlt pzl Sš léř lš člé tý ztů z jty itzi péč, tý ě t, bť byl té žt i p b ýlt ěl plic tilci. Tt ýlt byl iř zišt c př pě týi zty. (j) p ěj pět ěll ěté liic Nř tjc (zl): Ig. V. Hlč, MD. Špil, MD. Špil,. Stffl, J. Ril, i t, MD. Jiř Š, MD. Hlč, B. Blc, MD. Ric Ryt, MD. Fjfl, MD. I Bt, pf. MD. Mti Mtějič P.D., př MD. Cj., MD. Optý, M. l, MD. N, MD. Cj j., MD. Ril, Mg. Cj, F. Šbg Vl Aš Sb j pzit Nč f p ěj ltě přl ět lii ibcp BF3C-160, tý j č j igticý, l té léčbý ýů. Přtj ž yštř plic ět ž jcé ě itbýc pcitů. Opti běžé bcp ýzě lpš pbějš zbz, ptž j tě př ci bcp. Šié yžit připěj zlpš igticýc i léčbýc t ěté bcilgii ět lii pž yštř plic ět, té pě tp těžýi ifty lc ct ýccc, b těc, tý ci plic plij jié, zžějš cě. Vl ý j, ž FN Plzň tt přtji lš přé zřz, y té j žé zjitit jlpš ž igti ýcc útj. Dět lii FN Plzň lt, pciliz p p ěti ýcci btži. (j) Nš cic 15

16 Flt cic Plzň j J Hřjš P D y O c - p Zp 28. řj Pl T N Šl J Jic š t b R c ě M t Rbštj šiř 1PEF %WPSZ l c lý B R ji N R č J t ič ř St lz Ž My Dtět i Rlč Žit Dl R p bli P V R C ř P p lýic é- Pilř Spl N Slě l- D Jtč Dc c- z b R Si N Pli l St Z N Týc D t t l Úl B Š tcy y Füg S. Rc Zliř ič P St ž N R é řy cé bř. Aglic Šf Agli é y řižy y břž Di. S F tiš ty lč S 5. y ět ic D i-i ů t Pěttř ic y V Šipc Pt Šp Jg - B c Ryb y J b P V š tý i i ř ř - Jzc Pš i-,bs i E l # B FSB OB S 4LSét ÁPW B 28. řj M tcl- Pl ic Li J P Mil é ic Li Pb ř T ř Tžiště P tyz P Š bi lč R p M Hy i- z l S Sl li R lt Pl i SpN jc N Přč c Jč St Pi Jč J bil j C ř S P tř N t Bl ět J j Sp y ět P Vc Vy z š lc č c B S N lc b é bř. z C l H b Hb Cic M Oc Ré Mělic R Cj t ůt Zb lý Pů yl B p S J P p Pl Ab Čc Ri B ězňů ýc i R tic i Dl Přž ic Č ic Rl Rbyčic Tř b Lic c Ncič Přštic tř. Vclicé lt tř. ci Scwz Eb B P N c p N Úl ic l C ř Š l Tp Sl R P Hj R Slic 7µ$)0%/ 1 &%. 45 P l H P li R l P ř. t cz F ř ct Ry Sl l P Btti g lt Sét Hř lé M Scwz Nějc p Břň l V č lc S yj Č L y tř. -0# Pi Měč J Hěz ž D z b L l Stičy V G. l W yj Gz Z t ě M t b l Ú l P l S Sl Z š B E Lď Pi Nš cic, pic 2010 č l R Fyů pil Ritpticé lgicé ěl Dlc 15/69 tlf: Pl ž B ň y R %06%-&7$& Úl B š z Dlc ěj lic l G Šp l P Jz Šp l Syté c L t l by Vc l Sl Úl ž čc z Ptyz Rpbli N V D Těš Jitř i Pc bc P Šbii Aic Mil N Pz ct ř ž lj ŠPlzň - Hl ž Zb Ltiště Ryc D Op S O t Sli- S lil l - č Z Sc Těš H V c S lz C - Vc l z L N Li Ž pv lic j Pz M V M lé é Ltbř. cš t i zi W g ž D lc izit y l Op Jtč pcé y D bř Zpč. izit š B E itl c Č #PSTL¹ QPMF Np ct B pl 1MBDIÁIP M ž B Fl M FN Plzň-By +*j/ D. E. Bš 13 1 &% Plzň By,"3-07 tlf: fx: Žiž l bř. M c b L b Hlč z zič Žl Úl G N WB l Jgll Sl p. B B Přtlt T. G. č Rj t š š My ěž N yň Plzň Hl Jž Rb 1&530)3"% i t P Ú Již D l T N Přět l Milšé ti Všč c R B c Tti H. b Ré z R š t z N y b J Pl Zčic b Bl b T R H A.xy P l Hř Slbl. t š Tělc ič Čýc T Čl Sic Hl btř é é Cé zé Blz. zi N C Rlicé c b Štfi Ci T. Z. lřc Plz ů Zi tl l St l H é b H ř Wit H L Ji T F M Ply V Bz. c t l N b Dbé š 7:f&)3"% J l L M ž N Č i N Vylc N Vy Ppý c HězěH š ť g J p iš ic t N š H Č tlšpi S Alš Sšic c t V Dž lic Lili t S Č N- Z B lt t Sl Lili ép Žiž t S tl j č žh J š ic. D Čp J B b c M týl. S t M pit ý l j 17. litp Mtýl y t Olš Sit ěz BttigH Olš #03: Sl ůž N R l Mj N "3 št B R či Al Pl St Ji Mj Hlb j š plř l ib L Řč H D Vř y ř Sz c M Ot Oř é c Hl Sl Př M b t Útšic B M lt lj R i Sl Mlt é. p Nb l 4-07"/: Mily Hé V Bý p l 7FML¹ Přic Ši Š )PNPMLB V j Spt p Vi l J Plzň S N l py M - Dlc B lc P Hz P J Hyé lcé čic 1-;&ª Aic P c tc c b D š Ty ig E Plzň - Sňy tti žlicé D Pll Z p P N pě Vý N Nil P Sl Mž Pž Gt Mti c St Plcé Lč Pt Ú žlic y D Běl Lip é š li B Otý D č L l C 1 &%/ 306%/ Úz Lzt 306%/ Pl Rig Dřě. Pš Rpbliy Zbjic Bzč t yy PWB Tyl i P Vši tý Lc t pic é úl Dil H S H Tyl Sl c H. Eil Šy H. c é il b B ll Pě CAN Pl ic S Tyl Přyl Plcé. 1FDJIS¹ D Pitt V L ž c l ň Vjpic lc břž N Pi i iic čic Šl N. J N t ž M b Jy Š Tic Ml Dl Nýc zc J. P ůc y Střb řiic - š T N Oji C p. ý t Vjpi c řryb ª"/: - N /B 3PVEOÁ T R-lř y ltů 5. Ml t ět Vll P- ýtiště ž žlž t c Bl P R N F é R é Lip ž M lic N Přč N B Pci Jtč S P P Z t g. Ptt 6,BMJLPWTLÁIP NMÕOB ži N H Lct yb Řp FN Plzň-Lct lj Sby Plzň Lct tlf: B fx: JLVMLB ;"%/ 306%/ ýtiště Plzň - Bl H 4&7&3/ 1 &%. 45 ž ;"7"%*-," ilc N Z y Dělic lil M V lé cý p. Bl Vč Nž Yct clb bt y zi Bzc V # - )03" Št N l- Ř Vlý blcý yb Bř Libši l Stžic z S lěs Mlý blcý yb J č é b Ž Plipfi é Léř Lctý p St flt Plzi Dět, H 3 Bzc tlf: Btic Vbc z lj SbyZOO pjtl: i iic P V l. l Liic pjtl: Št js ti Bžy Něcé li cc B ě Bě j Z ;¹NFÀFL l Vl Sětlé J t z M f J y L Vlti Libši liy č Vilé Bl Růžy Sbé N C Břcl žic é lj Sby t 7*/*$& Elišy H Stř Dl H c -0$)05 / t 4ZMW¹OTLÕ WSDI L- t J M j. l Ml Jž - Obj tc Tl p P y ců Spj F čz V B Liz l t M P ti Cičišů tě Fib ic Ot Dljš c š V L Š š B l l é l P Hy- P DI l ic l Sy Cil Pl IČO: , DIČ: CZ Stt Mc Účt: S ČSOB, čl účt /0300 Stt Pc Titic - P t St G c Stt lé yb š Bř t č c Z Žlti."-µ #0-&7&$ N Ú Ný ř p P š ty V Blc V š ěš /B 7FMLÕDI LVTFDI,0f65," ži T P #0-&7&$ Nště iy p řjt: š y i, y, ty i D bř Vyl: Flt cic Plzň. Npjé. E. čl M ČR E Z V A c: FN Plzň, D. E. Bš 13, Plzň-By, tlf: +420 l , fx: , -il: é Ú FTLÁ ÒEPMÅ Pt Č Šéft: Bc. Rt Jš bět zl ů ž Čé úl Čš t: Mg. J ř RbzOpě Sp Rč : Bc. A Mš, MBA, c. MD. E l, CSc., c. MD. Bi zbg, CSc., pf. MD. Mti Mtějič, P.D., MD. Jiř Š, pf. MD. Vlil Třš, DSc. lů ý Pp: EROVERLAG, pl..., Blz 5, Plzň, gfi: I š, tlf: , t S N B P l zň ct tř. t c S t L Sp él Ry b P l Z Z ůc H c LV c lc VP lt c N H c p Výl Bř i c i é Sil Č c zi Ř l z M Ú ti D y c N p š č B L P é N t zy zě S B N #36 tic zi $IMVN Tyšů NH tě iš c i Vlc N t jc Výlpřtlů ptů Flt cic Plzň, Vlic ěj š ilý pzů, &$)6307 P Tyšý tř fič pp pj zji cic zlpš šic lžb. N

Naučná stezka Louny - Zeměchy

Naučná stezka Louny - Zeměchy Nuč tz Luy - Zěy Lu zt č.1 Vít uč tz Luy - Zěy. Měří 3,1 pět ztí. T čí 1 žlzičí zty Jilí. říju tu. í zíy ji zřízí p itibui pité y Lu ju z 16. tltí, y byl ětí pt čí š. í štly byl zb z Čé pt tuí Zě šíu lutéu

Více

IMPULS-B, s.r.o ; Vratimovská 542 ; 719 00 Ostrava-Kunčice Strana 1 / 11. Obsah

IMPULS-B, s.r.o ; Vratimovská 542 ; 719 00 Ostrava-Kunčice Strana 1 / 11. Obsah IMPULB, ; Vá ; 9 OKčc wwwpbc pb@pbc / Obh OBA ÚVOD POPI PŘÍROJE ECNICKÉ PARAMERY VARIANY BEPEČNONÍ POKYNY JEDNODUŠENÝ PŘELED MENU A POKYNY PRO ČENÍ MANUÁLU 8 ÁKLADNÍ OBRAENÍ 9 RUČNÍ EPNUÍ AŘÍENÍ POPI JEDNOLIVÝC

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

cestovní kancelář kuba www.carestyle.cz

cestovní kancelář kuba www.carestyle.cz cstní nclář www.cstyl.cz ysětliy (pitgmy st) V Y S V Ě T L I V K Y Wifi zm htlů tt znčných mát mžnst připjní Všh pčítč wifi zm, ť ž ly htl, zén n přím n pji. Knétní infmc njt žy ppis jntliých htlů. Rinná

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

na Sokolovně Sokolovně

na Sokolovně Sokolovně Pric 2013 Rčk XIV. Nprdjé Vydává mě Npjdl Rzvěcvá váčh rm Přjmé klidé prži váků váčch, pvé zdrv, mh bch prcvch úpěchů dbré vykrč d véh rk přj Mě Npjdl Váč rm lvě rzvil 29. lipd, frpráž r. 8 Mě Npjdl Vá

Více

Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb

Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb / z pyv pý ž p y Pzy Pváy Pázvé yy 2013/2014 2 Ly,, T y D, vy, v Cvy D Cz p, D Ep x, p z J y y, v D p q xp v L y, N, v, D q y,, äz pp y, y L v,, I v, y y, y D Dp Ejy v py v, v p y y y v v D D v, v C y!

Více

70. výročí osvobození. Slavnosti svobody Plzeň. 1. 6. května 2015. www.slavnostisvobody.cz. Součást programu. Duben 2015 I www.zurnalmag.

70. výročí osvobození. Slavnosti svobody Plzeň. 1. 6. května 2015. www.slavnostisvobody.cz. Součást programu. Duben 2015 I www.zurnalmag. Sučst prgrmu 70. ýrč sbzen Slnsti sbdy Plzeň 1. 6. ětn 2015 www.slnstisbdy.cz Duben 2015 I www.zurnlmg.cz Sučst prgrmu Zurnl-titul.indd 1 23.3.15 14:42 SLOVO REDAKTORKY Vžen mil čtenři Žurnlu, je tdy

Více

květen 2010 1. ročník 2. číslo téma čísla Asie Čečensko Banánové děti Rozhovor: Ali Amiri ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

květen 2010 1. ročník 2. číslo téma čísla Asie Čečensko Banánové děti Rozhovor: Ali Amiri ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ tn 2010 1 rčn 2 čsl Bnán dt Ččns Rzhr: Al Ar t čsl As ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ Mlý čtnář s chd slunnjšh pčs cház druh dtrl čsl Vďr Stjn j psldn j tntrát nbt člán rzhr z dln tých lgů z čsých záldnch

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

Odlet. Plán letiště. inál Sever 1. ů Terminálu Seve. Odbavení dle ze. .30 hod, Provozní doba etržitý provoz. Non Schengen. Schengen.

Odlet. Plán letiště. inál Sever 1. ů Terminálu Seve. Odbavení dle ze. .30 hod, Provozní doba etržitý provoz. Non Schengen. Schengen. tc nkp c nž 0 Výhn nkp dt f pf, zbž, zčký n x n j td ět, čký k dký d bn pn ště t A N k p O d b n nfc Ind It Fn Fnc tg Bg Dn N P z N c Ně Lcb ně Šd Šp R Řck ttn tt Sngn Nn Sngn Pn ště ýth p Tn S cn t A

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Nové QR jízdenky ve vašem mobilu

Nové QR jízdenky ve vašem mobilu ITEGROAÝ DORAÍ SYSTÉ JIOORASÉO RAJE S IDS J OSEIDO ě z - jz jz IFORACE O DORAĚ BRĚ A JIOORASÉ RAJI ýě 06 TE SI ZÝODĚÉ STEY A ROČÍ EJEŠÍO BRĚSÉO FESTIA ČAS! SEDJTE ÁS A jz 0 JÍZDEY 0 ITEGROAÝ DORAÍ SYSTÉ

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

casopis.qxp 30.8.2007 10:29 Page 1

casopis.qxp 30.8.2007 10:29 Page 1 casis.qx 30.8.007 0:9 age casis.qx 30.8.007 0:9 age RNENSKÉ YTY www.rese-yty.c D +, Vříša, Khutice r - ěst ře rá ružste. bytu +. yt je ře řee V (č..), terý rběhe reitaliaci (částa 30 tis.). Auita je slacea.

Více

styl Prostě to zařídíme KRÁL PARDUBIC

styl Prostě to zařídíme KRÁL PARDUBIC ČÍSLO: 11 www.ibulr.c ROČNÍK: 14 PETR HAPKA CENA: 10 Kč STRANA 2214 STRANA Prostě to řídíe KRÁL PARDUBIC AJÍ NOVOU VLÁDU. Priátore ěst stl rtin Chrát hnutí ANO 2011, který dnočně ítěil kounálních olbách.

Více

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe.

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe. MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna!

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna! ČESKÝ LYMPIJSKÝ VÝB Bšvská 6, 11 Prh 1 tl: 271 73 622, 271 732 326, 271 734 734 fx: 271 731 318, -mil: if@lympic.cz www.zijmldym.cz, www.fcbk.cm/lympijskytym Mty Pyth Jh Cls zv Čchy d Ldý! Čský glický

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y H y b á s n i čk

Více

INTEGROVANÉ NÁSTROJE

INTEGROVANÉ NÁSTROJE INTEGROVANÉ NÁSTROJE Prnání úzmí pčt bcí % bcí ČR bytlé bcí % bytl ČR ýměr bcí (m2) % ýměry ČR Obc měst d 25000 bytl 6 209 99,30% 6 411 139 60,96% 75 335,19 95,50% Měst nd 25000 bytl 44 0,70% 4 104 986

Více