XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI června 2014, Praha Program sjezdu

2 Váš úspěch uvidíte v očích vašich pacientů LUCENTIS : 50% snížení výskytu slepoty v důsledku VPMD za 6 let ,4 % pacientů s VPMD dosáhlo stabilizace či zlepšení zrakové ostrosti s průměrně 4 injekcemi v 1. roce léčby 5 Individualizované dávkování zajišťuje stabilitu sítnice 6 11 Ověřený bezpečnostní profil podložený klinickými studiemi a praktickými zkušenostmi v oblasti vlhké formy VPMD, RVO, DME a myopické CNV Speciálně navržený pro oční použití, minimalizace systémové expozice 12,16 1. Bloch SB et al. Am J Ophthalmol 2012; 153: Skaat A et al. Am J Ophthalmol. 2012; 153: Bressler NM et al. Arch Ophthalmol 2011; 129: Campbell JP et al. Arch Ophthalmol. 2012; vol. 130 (no. 6.) 5. AMADEuS: O projektu AMADEuS. INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ. AMADEuS: Analytická zpráva duben 2014 [online] [cit ]. Dostupné z: 6. Fung AE et al. Am J Ophthalmol 2007; 143: Martin DM et al. NEJM 2011; 364: Martin DF et al. Ophthalmology 2012; 119: Holz FG et al. Ophthalmology 2011; 118: Busbee bg et al. 2012_harbor. 11. Larsen M et al. Ophthalmology 2012; 119: LUCENTIS souhrn údajů o přípravku. 13. Data on le. Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 14. Rosenfeld PJ et al. N Engl J Med. 2006; 355: [and supplemental appendix] 15. Avery RL et al. arvo, May Steinbrook R. N Engl J Med. 2006; 355: CZ /05/2014

3 Zkrácená informace LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Složení: Ranibizumabum 10 mg v 1 ml. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok: jedna injekční lahvička obsahuje 2,3 mg ranibizumabu v 0,23 ml roztoku. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce: jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,65 mg ranibizumabu v 0,165 ml roztoku. Indikace: Lucentis je indikován u dospělých k léčbě neovaskulární (vlhké) formy věkem podmíněné makulární degenerace (AMD), k léčbě poškození zraku způsobeného diabetickým makulárním edémem (DME), k léčbě poškození zraku způsobeného makulárním edémem v důsledku okluze retinální vény [uzávěr větve centrální retinální vény (BRVO) a uzávěr centrální retinální vény (CRVO)] *a k léčbě poškození zraku způsobeného choroidální neovaskularizací (CNV) sekundární k patologické myopii (PM)*. Dávkování: Lucentis musí být aplikován kvali kovaným oftalmologem zkušeným v podání do sklivce. Doporučená dávka u vlhké formy AMD je 0,5 mg podávaných jednou měsíčně jako jednorázová injekce o objemu 0,05 ml do sklivce. Léčba je podávána jednou měsíčně a pokračuje do dosažení maximální zrakové ostrosti (tj. do doby, kdy pacientova zraková ostrost je stabilní po tři po sobě jdoucí měsíční vyhodnocení). Zraková ostrost by měla být následně sledována jednou měsíčně. Léčba je znovu zahájena, když sledování pacienta ukáže ztrátu zrakové ostrosti způsobenou vlhkou formou AMD. Dojde-li u pacienta ke zhoršení ostrosti zraku o více než 5 písmen, je nutno podat Lucentis. Interval mezi dvěma dávkami by neměl být kratší než jeden měsíc. Doporučená dávka u poškození zraku způsobeného DME nebo makulárním edémem v důsledku RVO je 0,5 mg podávaných jako jednorázová injekce o objemu 0,05 ml do sklivce. Léčba je podávána jednou měsíčně a pokračuje do dosažení maximální zrakové ostrosti, tj. do doby, kdy pacientova zraková ostrost je stabilní po tři po sobě jdoucí měsíční vyhodnocení provedené během léčby ranibizumabem. Proto pokud následně nenastane zlepšení zrakové ostrosti po podání prvních tří injekcí, nedoporučuje se v léčbě pokračovat. *Doporučená dávka u léčby poškození zraku způsobeného CNV sekundární k PM. Léčba se zahajuje jednou injekcí, pokud kontrola ukáže příznaky aktivity onemocnění, doporučuje se v léčbě pokračovat. Interval mezi dvěma dávkami nemá být kratší než jeden měsíc.* Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Pacienti s aktivní nebo suspektní oční nebo periokulární infekcí. Pacienti s těžkým nitroočním zánětem. Zvláštní upozornění/opatření: Lucentis je určen pouze pro podání do sklivce. Při aplikaci Lucentisu musí být vždy dodržena přísná pravidla asepse. *Před aplikací injekce musí být podána adekvátní anestezie a použit širokospektrý lokální antimikrobiální přípravek k dezinfekci pokožky kolem očí, očního víčka a povrchu oka, v souladu s lokální praxí. * V následujícím týdnu po aplikaci injekce musejí být pacienti sledováni z hlediska případného výskytu infekce. Během 60 minut po injekci Lucentisu bylo pozorováno přechodné zvýšení nitroočního tlaku (IOP). Trvalá zvýšení IOP byla také zjištěna. Podobně jako u všech léků bílkovinné povahy existuje i u Lucentisu možnost imunogenicity. Lucentis se nesmí podávat zároveň s jinými anti-vegf látkami. Dávku Lucentisu je nutno vynechat a léčbu je nutno dočasně přerušit v případě snížení nejlépe upravené ostrosti zraku o 30 písmen; nitroočního tlaku 30 mmhg; poškození sítnice; subretinálního krvácení zahrnujícího střed fovey; chirurgického očního zákroku během uplynulých nebo následujících 28 dnů. Léčbu je nutno přerušit u subjektů s rhegmatogenním odchlípením sítnice nebo u makulárních otvorů stupně 3 nebo 4. Existují pouze omezené zkušenosti s léčbou u pacientů s DME způsobeným diabetem I. typu. Léčba Lucentisem může vyvolat dočasné zhoršení zraku, což může ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. U pacientů s rizikovými faktory pro vznik trhlin pigmentového epitelu sítnice zahrnujícími rozsáhlé a/nebo značné odchlípení pigmentového epitelu sítnice je třeba dbát opatrnosti při zahajování léčby Lucentisem. Existuje omezená zkušenost s léčbou pacientů s předešlými epizodami RVO a pacientů s ischemickým uzávěrem větve centrální retinální vény (BRVO) a ischemickým uzávěrem centrální retinální vény (CRVO). U pacientů s RVO projevujícím se klinickými příznaky ireverzibilní ztráty zraku v důsledku ischemie se léčba nedoporučuje. Interakce: Formální studie interakcí nebyly provedeny. Současné použití Lucentisu s fotodynamickou léčbou (PDT) vertepor nem u vlhké formy AMD a PM. Současné použití Lucentisu s laserovou fotokoagulací u DME a BRVO. Odkaz na speciální skupiny pacientů: Podávání Lucentisu dětem a dospívajícím se vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. U pacientů s DME starších 75 let jsou omezené zkušenosti. Viz úplná informace o přípravku. Těhotenství a kojení: Ženy ve fertilním věku musí během léčby používat účinnou antikoncepci. Ranibizumab nesmí být užíván během těhotenství, aniž by očekávaný přínos převážil možné riziko pro plod. Ženám, které chtějí otěhotnět, a které byly léčeny ranibizumabem, je doporučeno vyčkat nejméně 3 měsíce po poslední dávce ranibizumabu před početím dítěte. Během léčby přípravkem Lucentis se kojení nedoporučuje. Nežádoucí účinky: Velmi časté: nazofaryngitida, bolest hlavy, vitritida, odloučení sklivce, hemoragie sítnice, poruchy zraku, bolest oka, sklivcové vločky, hemoragie spojivky, podráždění oka, pocit cizího tělesa, zvýšené slzení, zánět očního víčka, suchost oka, oční hyperemie, svědění oka, artralgie, zvýšení nitroočního tlaku. Časté: infekce močových cest, anemie, hypersenzitivita, úzkost, degenerace sítnice, poškození sítnice, odloučení sítnice, trhlina sítnice, odloučení pigmentového epitelu sítnice, trhlina v pigmentovém epitelu sítnice, snížení ostrosti zraku, hemoragie sklivce, poškození sklivce, uveitida, zánět duhovky, iridocyklitida, katarakta, subkapsulární katarakta, opaci kace zadního pouzdra, keratitis punctata, abraze rohovky, zarudnutí v přední části komory, rozmazané vidění, hemoragie v místě injekce, oční hemoragie, zánět spojivky, alergický zánět spojivky, výtok z oka, fotopsie, fotofobie, oční dyskomfort, otok víčka, bolestivost víčka, překrvení spojivek, kašel, nevolnost, alergické reakce (vyrážka, kopřivka, pruritus, erytém). Další nežádoucí účinky -viz úplná informace o přípravku. Podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 C 8 C). Chraňte před mrazem. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok: uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce: uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v jejím zataveném obalu v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Před použitím může být neotevřený obal ponechán při pokojové teplotě (25 C) po dobu 24 hodin. Dostupné lékové formy/velikost balení: LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok: 1 lahvička s 0,23 ml injekčního roztoku. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce: 1 předplněná injekční stříkačka s 0,165 ml injekčního roztoku Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku. Reg. číslo: LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok: EU/1/06/374/001. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce: EU/1/06/374/003. Datum registrace/prodloužení registrace: / Datum poslední revize textu SPC: Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Horsham RH125AB, Velká Británie. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok: přípravek je pouze na lékařský předpis, hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce: přípravek je pouze na lékařský předpis, úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění nebyla dosud stanovena. *Všimněte si prosím změny (změn) v informacích o léčivém přípravku. CZ /05/2014 Další informace Vám poskytneme na adrese: Novartis s. r. o., Gemini, budova B, Na Pankráci 1724/129, Praha 4, tel.: , fax:

4 XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI června 2014, Praha OBSAH Pořadatel, výbor, kontakt, sekretariát sjezdu...? Partneři sjezdu...? Hlavní informace místo konání, registrace, výstava, přípravna, parkování, kredity...? Doprava dopravní spojení, doprava na společenský večer...? Program harmonogram...? Odborný program (čtvrtek) Sjezd lékařů...? Kurzy...? Odborný program (pátek) Sjezd lékařů...? Kurzy...? Sympozium sester...? Odborný program (sobota) Sjezd lékařů...? Informace pro přednášející...? E - Postery...? Vystavovatelé, plánek výstavní plochy...? Informace poplatky, stravování, společenský a doprovodný program, ubytování...? Platby poplatků...? Mapa...?

5 XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI června 2014, Praha Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru pozval na XXII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, pojatý inovativním způsobem (kulaté stoly, duely, e-posterové prezentace apod.), který se koná ve dnech června 2014 v Praze. Sjezd se uskuteční v kongresovém centru Clarion Congress Hotelu Prague, vše se tedy odehraje pod jednou střechou. Věříme, že pro Vás bude sjezd kvalitní odbornou událostí a budete zde mít i dostatečný prostor k neformálním osobním setkáním, odborným diskuzím a výměně zkušeností i k příjemným společenským setkáním. doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO přednosta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha POŘADATEL SJEZDU Česká oftalmologická společnost ČLS JEP SPOLUPOŘADATEL SJEZDU Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Vojenská fakultní nemocnice, Praha SJEZD JE POŘÁDÁN POD ZÁŠTITOU Prezidenta České republiky Miloše Zemana PREZIDENT SJEZDU doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO ORGANIZAČNÍ VÝBOR SJEZDU as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO MUDr. Pavel Sušický MUDr. Leoš Rejmont MUDr. Kristína Sičová MUDr. Jaroslav Madunický MUDr. Jan Ernest, Ph.D. MUDr. Pavel Němec Mgr. Žofie Schneiderwindová Mgr. Žofie Schneiderwindová Bc. Denisa Ondovčíková Ing. Světla Langová SEKRETARIÁT SJEZDU, INFORMACE A KORESPONDENCE BOS. org s. r. o. Tel.: , Kekulova 38 Fax: Ústí nad Labem Aktuální informace, přihlášky on-line na internetových stránkách 1

6 ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ PARTNERŮM SJEZDU DIAMANTOVÝ PARTNER PLATINOVÝ PARTNER ZLATÝ PARTNER PARTNEŘI PARTNER TISKOVÉ INFORMACE PARTNER KAPESNÍHO PRŮVODCE PARTNER SBORNÍKU OPTISCONT LOGO PARTNER JMENOVEK PARTNER PŘESTÁVKY A SJEZDOVÝCH COFFEE BREAKŮ MEDIÁLNÍ PARTNER 2

7 MÍSTO KONÁNÍ HLAVNÍ INFORMACE Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, Praha 9 GPS N, E Přímý přístup ze stanice metra B Vysočanská. Všechny pokoje a konferenční patro Clarion Congress Hotel Prague jsou nekuřácké. REGISTRACE A INFORMAČNÍ CENTRUM středa hod. pátek hod. čtvrtek hod. sobota hod. DOPROVODNÁ VÝSTAVA čtvrtek hod. sobota hod. pátek hod. PŘÍPRAVNA PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ středa hod. pátek hod. čtvrtek hod. sobota hod. POJIŠTĚNÍ A UKLÁDÁNÍ VĚCÍ Registrační poplatky nezahrnují pojištění. Veškeré cennosti, za něž se považují zejména klenoty, peníze, cenné papíry, hodinky, smartphony, mobilní telefony a jiná komunikační zařízení, počítačová, audio-vizuální a jiná technika, uložte v hotelovém sejfu, anebo je mějte u sebe a pečlivě si je hlídejte. Pro případ vzniku škody na cennosti (zejména její ztrátě) neuložené v hotelovém sejfu anebo při neopatrném zacházení (tj. neuloženo na vyhrazeném místě anebo ponechané bez dohledu) neodpovídáme. Dále neodpovídáme za oděvy, které nebyly uloženy v šatně či jiném prostoru výslovně určeném pro ukládání věcí. JMENOVKY Jmenovky Vám budou vydány při registraci. Jmenovky musí být nošeny po celou dobu sjezdu. PARKOVÁNÍ Parkování je možné přímo pod hotelem v krytých garážích Galerie Fénix s kapacitou 600 parkovacích míst. Parkovné není zahrnuto v ceně registračního poplatku. Cena parkovného v nákupní Galerii Fénix: první tři hodiny zdarma, čtvrtá a každá další započatá hodina 50 Kč, celodenní parkovné 400 Kč ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY Prosím, informujte nás předem o Vašich speciálních požadavcích, například dietních nebo mobility. Sjezdové prostory mají bezbariérový přístup. KREDITNÍ HODNOCENÍ LÉKAŘI vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů. 3

8 SESTRY dle vyhlášky č.4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů. Certifikáty si vyzvedněte před odjezdem, Daňové doklady (potvrzení o úhradě poplatků) si vyzvedněte u registrace v průběhu sjezdu. DOPRAVNÍ SPOJENÍ DO CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE GPS N, E Příjezd autem z Brna a Vídně dálnicí D1 Jeďte po dálnici D1 směr Centrum, odbočte vpravo směr Karlín a Vysočany, pokračujte asi 5 km. Odbočte vpravo do Českomoravské ulice směrem k O2 Aréně. Jeďte asi 1 km a odbočte doleva do ulice Freyova. Po cca 600 metrech uvidíte po levé straně Clarion Congress hotel Prague. Příjezd autem ze severu (E55) Jeďte po E 55 a při příjezdu do Prahy zahněte vpravo na křižovatce s Kolbenovou ulicí a pokračujte směrem na centrum. Po cca 1 kilometru uvidíte před sebou Clarion Congress Hotel Prague. Mapa cesty z Clarion Congress Hotelu Prague Hotel Pivovar Freyova 1/12, Praha 9 Vzdálenost. 250 m, 3 min. chůze od Clarion Congress Hotelu Prague Hotel Arlingtonr Kurta Konráda 22, Praha 9 Vzdálenost. 1,3 km,17 min. chůze od Clarion Congress Hotelu Prague MHD 400 m (5 min. chůze) od stanice metra B Českomoravská 1 stanice výstup Vysočanská (směr Černý most) DOPRAVA SJEZDOVÝMI AUTOBUSY NA SPOLEČENSKÝ VEČER Od hotelů a penzionů bude zajištěna bezplatná doprava sjezdovými autobusy do sjezdového centra, na společenský večer a zpět. DOPRAVA SJEZDOVÝMI AUTOBUSY čtvrtek ODJEZD ODKUD KAM Clarion Congress Hotel Prague ÚVN ÚVN Clarion Congress Hotel Prague pátek ODJEZD ODKUD KAM Hotel Pivovar Hotel Ambassador Zlatá Husa Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague 4

9 HYLO -PROTECT Hyaluronát sodný 0,5 mg/ml a ectoin 20 mg/ml Zvlhčující oční kapky + přirozená ochrana buněk Zvlhčuje povrch oka Stabilizuje slzný film Redukuje zánětlivé a alergické projevy Snášenlivost s kontaktními čočkami Vysoká přesnost dávkování, zaručené množství 300 kapek díky COMOD -systému Bez konzervačních látek a fosfátů HYLO EYE CARE Individuální péče o vaše oči URSAPHARM spol. s r.o., Černokostelecká 1621, Říčany, Česká republika, Tel.: , Fax: , 5

10 HARMONOGRAM PROGRAMU STŘEDA ČTVRTEK Meridian Zenit, Nadir Aquarius Taurus ÚVN Střešovice Katarakta Slavnostní zahájení KURZ č SYMPOZIUM NOVARTIS OBĚD OBĚD OBĚD BUS-UVN Nesprávné diagnostické KURZ č. 2 KURZ postupy MEDICAL VISION Schůze SOR pro oftalmologii KURZ č. 3 BUS-CCH Schůze Uveitidy redakční rady Projekt Amadeus Schůze Zdravotnické SYMPOZIUM výboru KURZ CMI právo MEDICONTUR ČOS Divadelní představení Divadlo Na Vinohradech

11 HARMONOGRAM PROGRAMU Meridian Zenit, Nadir PÁTEK Tycho, Kepler Aquarius Taurus SOBOTA Meridian, Zenit, Nadir Tycho, Kepler Live surgery Glaukom Zahraniční Diabetes oftalmologové Posterová melitus, oční sekce komplikace Co vy na to, kolegové? KURZ č (18. ročník) Vitreoretinální blok SYMPOZIUM BAYER obědové sympozium OBĚD OBĚD OBĚD OBĚD Kazuistiky Sympozium KURZ č Refrakce sester Pedooftal Zakončení sjezdu mologie KURZ č. 6 OBĚD Nitrooční nádory Sympozium KURZ č. 7 REGISTRACE sester Středa , Pedooftal SYMPOZIUM Čtvrtek , mologie MEDICAL KURZ VISION Pátek , VIDERIS Sobota , SYMPOZIUM EWOPHARMA VÝSTAVA Čtvrtek , Pátek , Sobota , Čtvrtek , Společenský večer od hodin Pátek , Středa , PŘÍPRAVNA PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ Sobota , Středa ,

12 ODBORNÝ PROGRAM SJEZD LÉKAŘŮ ČTVRTEK hodin Katarakta MERIDIAN, ZENIT, NADIR Koordinátor: MUDr. Petr Mašek, CSc., FEBO Oční klinika, Fakultní nemocnice Ostrava Historie operace katarakty Mašek P. (Ostrava) Vývoj fakoemulsifikace Pašta J. (Praha) Jaká technika pro fakoemulsifikaci? Pitrová Š. (Praha) Vývoj IOL Křížová D. (Praha) Prémiové IOL Cendelín J. (Praha) Předoperační a pooperační péče, prevence endoftalmitídy Cholevík D., Němčanský J. (Ostrava) Kroky nezbytné k úspěšnému provedení operace katarakty Novák P. (Praha) hodin Přestávka občerstvení hodin Slavnostní zahájení MERIDIAN, ZENIT, NADIR Koordinátor: doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc. FEBO Oční klinika JL, s. r. o., Praha hodin Sympozium Novartis MERIDIAN, ZENIT, NADIR Názorové DUELY v oftalmologii 2014 Předsedající: doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc. FEBO Oční klinika JL, s. r. o., Praha Existuje optimální terapeutický přístup u pacientů s DME? Moderátor: MUDr. Jan Ernest, Ph.D. (Praha) Diskutující: MUDr. Pavel Němec (Praha) /Farmakoterapie/ MUDr. Libor Hejsek, Ph.D. (Hradec Králové) /Operace/ Jsou čeští pacienti léčení anti-vegf pro VPMD podléčeni? Moderátor: doc. MUDr. Jan Studnička, Ph.D. (Hradec Králové) Diskutující: MUDr. Leoš Rejmont (Praha) /Ano/ MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D. (Olomouc) /Ne/ Pacienti s vitreomakulární trakcí Moderátor: doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D. (Brno) Diskutující: MUDr. Jaroslava Dusová, Ph.D. (Hradec Králové) /Observace a následná PPV/ MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D. (Olomouc) /Ocriplasmin/ Symposium společnosti Novartis je určeno výhradně pro odborníky ve smyslu 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů, tedy pro osoby oprávněné léčivé přípravky vydávat či předepisovat (lékař, lékárník) hodin Oběd 8

13 hodin Nesprávné diagnostické postupy aneb MERIDIAN, ZENIT, Lze se poučit z vlastních chyb? II. část NADIR Koordinátor: doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO Oční klinika JL, s. r. o., Praha Účastníci: Pitrová Š., Karhanová M., Pašta J., Diblík P. Pokračování diskuze u kulatého stolu, která se poprvé konala v rámci XXI. výročního sjezdu ČOS v roce 2013 v Brně, nad konkrétními kazuistikami klinických případů, které zkušení oftalmologové řešili. I přesto, že byly z jejich pohledu použity vhodné diagnostické a terapeutické postupy, konečný výsledek tomu neodpovídal hodin Přestávka občerstvení hodin Uveitidy MERIDIAN, ZENIT, NADIR Koordinátor: doc. MUDr. Eva Říhová, CSc. Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha Novinky v diagnostice a léčbě uveitid Blok přednášek se bude věnovat dvěma tématům. Nejprve se zaměříme na diagnostiku a léčbu infekčních uveitid u imunodeficientních pacientů. Druhou část věnujeme závažné komplikaci nitroočních zánětů cystoidnímu makulárnímu edému. Budou shrnuty terapeutické možnosti včetně současných trendů. Blok bude zakončen kazuistikami zaměřenými na obtížnost diagnostiky nitroočního zánětu. Diskuse k připraveným tématům: Úvod do problematiky uveitid Říhová E. (Praha) Infekční uveitidy u imunodeficientních pacientů Svozílková P. (Praha) Cytomegalovirová retinitida u pacienta se syndromem získané imunodeficience Stepanov A. (Hradec Králové) Aspergilová infekce u imunosuprimovaného pacienta po transplantaci ledviny Bábková B. (Olomouc) Neobvyklé oční nálezy u HIV pozitivních pacientů Landová A. (Praha) CMV retinitida versus immune recovery uveitis u imunodeficientních HIV negativních pacientů Brichová M. (Praha) Cystoidní makulární edém u nitroočních zánětů Heissigerová J. (Praha) CME u vaskulitidy Löfflerová V. (Liberec) Využití intravitreálního implantátu Dexamethasonu 0,7 mg při léčbě neinfekční intermediální uveitidy s CME Pochop P. (Praha) Kazuistiky Mazná M. (Praha) hodin Křest knihy: Diagnostika a léčba očních zánětů P. Svozílková a kol. nakladatelství Maxdorf Jessenius 9

14 hodin Zdravotnické právo MERIDIAN Právní aktuality pro lékaře JUDr. Jan Mach Ředitel právní kanceláře České lékařské komory, právník Asociace klinických psychologů ČR, Asociace klinických logopedů ČR, České ortodontické společnosti, člen právního kolegia ministra zdravotnictví, člen komise České advokátní komory pro civilní právo, lektor Justiční akademie, odborný asistent oboru medicínské právo 1. lékařské fakulty UK a IPVZ hodin Symposium Medicontur ZENIT, NADIR Medicontur inovativní řešení pro kvalitní vidění Lászlo Kontur, MD (Budapest): Verified Inovations at Medicontur Alexandra Kontur, MD, PhD.: Bi-Flex platforma optimální design pro optimální funkci. Technologie, design, optika, PCO prevence Chromatická aberace oka korigovat nebo nekorigovat? 1. Zoltán Sohajda MD, PhD. (Department of Ophthalmology, Medical and Health Science Centre, University of Debrecen: Monofocal IOL Bi-Flex contrast sensitivity. Impact of IOL chromatic aberration on patient contrast sensitivity after IOL implantation. Přístup Medicontur k multifokalitě progresivní vízus 2. MUDr. Iveta Němcová, PhD. (ÚVN Praha): Multifokální Bi-Flex M - pseudofakické řešení pro vidění do blízka, na střední vzdálenost a do dálky. 3. Alois Dexl, MD, MSc (Department of Ophthalmology, Paracelsus Medical University Salzburg): Toric Bi-Flex T - stable, precise, all in long term. Rotational stability, refractive outcomes and vector analysis after 1 year follow up. Symposium společnosti Medicontur je určeno pouze pro odborníky (lékař nebo farmaceut) ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 10 KURZY ČTVRTEK hodin Kurz č. 1 AQUARIUS Trombolýza při arteriální okluzi na sítnici koho vybrat, jak léčit a co od toho očekávat Mach R. (Most) hodin MEDICAL VISION Ústřední vojenská nemocnice Implantace Keraringů s asistencí femtosekundového laseru a možnost wetlabu manuální technikou Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Program: 1) přednáška 2) wetlab s asistencí femtosekundového laseru a/nebo implantace Keraringů manuální technikou Madunický J. Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Doprava účastníkům kurzu bude zajištěna (tam i zpět). Odjezd od sjezdového centra v hodin, návrat v cca hodin.

15 hodin KURZ č. 2 AQUARIUS Ambulantní okuloplastické výkony: základní přehled vybraných případů Krátký V. (Queens University, Kingston, Kanada) hodin KURZ č. 3 TAURUS Současný pohled na screening, léčbu a dlouhodobé sledování ROP Zobanová A. 1, Šenková K. 2 (Praha 1, Brno 2 ) hodin Setkání v rámci projektu AMADEUS TAURUS Vstup pouze s osobní pozvánkou hodin Kurz CMI Česká republika AQUARIUS Přednáška FAF (Fundus Autofluorescence) Vyšetření autofluorescence fundu Molitorová M. (Žilina) Workshop praktická možnost vyzkoušení fundus kamery Canon s funkcí FAF PÁTEK hodin Live surgery MERIDIAN Koordinátor: doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha Alcon operační přístroje: fakoemulzifikační přístroj Centurion Vision System, kombinovaný přístroj Constellation Vision System (pro vitrektomii), systém Verion pro plánování a Alcon čočky: AcrySof Restor (ev. AcrySof Restor Toric), AcrySof Toric, (1 + 1 čočka zdarma), 2 AcrySof IQ (i pro druhé oči) Operatéři na Live Surgery: doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO (CAT) doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO (CAT) MUDr. Pavel Němec (CAT) MUDr. Jan Ernest, Ph.D. (PPV) MUDr. Leoš Rejmont (anti VEGF) Videozáznamy: 2 femtokataraktová procedura (záznam z FN HK Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO) + komentář Přenos z CAT sálu + PPV sálu. Komentátoři v sále: MUDr. Iveta Němcová, Ph.D., MUDr. Kacerovský M. / MUDr. Leoš Továrek, MUDr. Andrej Farkaš Scénář pro CAT sál + PPV sál (program může být modifikován podle aktuálních neočekávaných podmínek): Aplikace Lucentisu Rejmont L. (CAT sál) Centurion operace + Acrysof Restor Pašta J. (CAT sál) videozáznam LenSx (FNHK) s komentářem Kacerovský M. / Továrek L. (režie) Centurion operace + Acrysof Toric Pitrová Š. (CAT sál) PPV sál Constellation vitrektomie 25 Ga/27 Ga Ernest J. (PPV sál) Centurion operace + IQ Pitrová Š. (CAT sál) Videozáznam LenSx (FNHK) s komentářem Kacerovský M. / Továrek L. 11

16 Centurion operace + IQ Pašta J. (CAT sál) Constellation vitrektomie 25 Ga / 27 Ga Ernest J. (PPV sál) Centurion operace + SA Němec P. (CAT sál) Diskuse s operatéry hodin Glaukom ZENIT, NADIR Koordinátor: MUDr. Petr Výborný,CSc., FEBO Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha Souhrn odborného programu: Formou prezentace PRO a PROTI, nebo souborným sdělením a diskusí budou prezentována aktuální témata, související s diagnostikou a léčbou glaukomu: měření nitroočního tlaku a centrální tloušťka rohovky, zobrazovací techniky, speciální funkční vyšetření, chirurgická nebo konzervativní léčba, genetika, iatrogenní zhoršení léčbou glaukomu, a rozdíly v péči o pacienta s glaukomem v České republice a v zahraničí (Německo, Slovensko). Prezentující lékaři: Hornová J. (Praha) Molitorová M. (Žilina) Kuběna T. (Zlín) Praženicová M. (Banská Bystrica) Lešták J. (Praha) Veselá Flórová Z. (Frankfurt) Zugar R. (Praha) hodin Zahraniční oftalmologové TYCHO, KEPLER Koordinátor: MUDr. Jan Janula (Malta) Dispenzarizace a léčba glaukomu na Maltském souostroví Janula J. (Malta) Péče o oftalmologické pacienty v Kábulu Poláčková V. (Afganistán) Koncepce oftalmologické onkologické péče v SRN Rehak M. (SRN) Okuloplastická péče v Kanadě Krátký V. (Kanada) hodin Přestávka občerstvení hodin Co vy na to, kolegové? MERIDIAN, ZENIT, NADIR (XVIII. pokračování) Koordinátor: MUDr. Petr Výborný,CSc., FEBO V interaktivním edukativním meetingu s hlasovacím zařízením budou prezentována vybraná témata a trendy soudobé oftalmologie: léky s 24hodinovým uvolňováním a jejich možné výhody v klinické praxi, nežádoucí účinky anti-vegf léčby, kazuistika ERG/VEP, robotické operace a oko, fmri a dominance oka, terapie amblyopie v dospělosti, možná indikace SLT jako prevence před elevací NT po intravitreálních aplikacích. Ke každé uvedené tématice budou připraveny otázky, ke kterým se posluchači budou moci vyjádřit hlasováním, následovat bude zhodnocení výsledku hlasování přednášejícím. Pro osvěžení znalostí, ale i alespoň částečnou relaxaci bude zařazen vědomostní kvíz. Prezentující autoři: Dohnalová P. (Praha) Lešták J. (Praha) Eliášová M. (Litomyšl) Sičová K. (Praha) Folleco F. (Praha) Sičáková S. (Praha) Karhanová M. (Olomouc) Výborný P. (Praha) 12

17 hodin Sympozium BAYER MERIDIAN, ZENIT, NADIR Pro všechny účastníky symposia je zajištěn obědový balíček. EYLEA & VPMD & CRVO Chairman: doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D., MUDr. Pavel Němec EYLEA: co ukazují studie a co klinická praxe Oční klinika Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno Oční klinika 1. Lékařské fakulty UK a ÚVN, Praha Priv. Doz. MUDr. habil. Matus Rehak, Ph.D., FEBO EYLEA: dávkování ve druhém roce klinická praxe Universitäts-Augenklinik, Charité Campus Benjamin Franklin, Berlin doc. MUDr. Jan Studnička, Ph.D. EYLEA: Nová léčba CRVO Oční klinika FN a Lékařské Fakulty UK, Hradec Králové MUDr. Jan Ernest, Ph.D. REAL aplikace EYLEA představení přípravy a vlastní aplikace Oční klinika 1. Lékařské fakulty UK a ÚVN, Praha Symposium společnosti Bayer je určeno pouze pro odborníky (lékař nebo farmaceut) ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy hodin Oběd hodin Dětská oftalmologie MERIDIAN Koordinátor: prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc., FEBO Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha Kulatý stůl: Trendy v plastické chirurgii víčka v dětském věku Moderátor: MUDr. Milan Odehnal, MBA Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha Účastníci: doc. MUDr. Jiří Kozák, CSc. (Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha) MUDr. Květoslava Ferrová (Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha) MUDr. Lukáš Frajer (Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha) MUDr. Jiří Malec (Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha) Kulatý stůl: Glaukom u dětí Moderátor: doc. MUDr. Aleš Filouš, CSc. Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol, Praha Účastníci: prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA (Dětská oční klinika FN Brno) prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. (Klinika detskej oftalmológie DFNsP Bratislava) MUDr. Beáta Bušanyová (Klinika detskej oftalmológie DFNsP Bratislava) MUDr. Inka Krejčířová, Ph.D. (Dětská oční klinika FN Brno) hodin Přestávka občerstvení 13

18 Kulatý stůl: Léčba dětské katarakty komplikace a jejich řešení Moderátor: Doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol, Praha Účastníci: prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA (Dětská oční klinika FN Brno) prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc. FEBO (Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha) prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. (Klinika detskej oftalmológie DFNsP Bratislava) MUDr. Filip Beránek (Centrum zrakových vad FN Motol, Praha) MUDr. Martin Hložánek, FEBO (Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha) MUDr. Jiří Cendelín (Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha) MUDr. Anna Zobanová (Soukromá oční ordinace, Praha 5 - Stodůlky) Kulatý stůl: Nádorová onemocnění oka a očnice dětského věku Moderátor: MUDr. Pavel Pochop, PhD. Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol, Praha Účastníci: prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA (Dětská oční klinika FN Brno) prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. (Klinika detskej oftalmológie DFNsP Bratislava) MUDr. Pavel Diblík (Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha) MUDr. Tomáš Kepák (Klinika dětské onkologie FN Brno) MUDr. Josef Mališ (Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha) hodin Refrakce ZENIT, NADIR Koordinátor: MUDr. Jaroslav Madunický Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha Blok bude veden formou diskuse, kulatého stolu k pěti příspěvkům, zabývajícími se problematikou laserové a nitrooční korekce refrakčních očních vad. Účastníci kulatého stolu: Filipec M. (Praha) Smečková Buusová K. (Zlín) Kuchynka P. (Praha) Stodůlka P. (Zlín) Mikšovská J. (Praha) Veliká V. (Hradec Králové) Němcová I. (Praha) Vlková E. (Brno) Přednášky: Korekce presbyopie Filipec M. (Praha) Možnosti současné nitrooční refrakční chirurgie Stodůlka P. (Zlín) Laserkorekce od A do Z Mikšovská J. (Praha) Bioptika naruby Buusová Smečková K. (Zlín) Femto perličky Madunický J. (Praha) Dalším programem bude duel k refrakční problematice Stodůlka P. vers. Buusová Smečková K. Němcová I. vers. Veliká V. 14

19 hodin Nitrooční nádory ZENIT, NADIR Koordinátor: MUDr. Johana Glezgová Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha Klasické a nové možnosti konzervativní terapie nitroočních nádorů Aktivní účastníci: MUDr. ing. Jakub Cvek, Ph.D. (Klinika onkologická FN Ostrava) MUDr. Zora Dubská, CSc. (Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha) doc. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH. (Očná klinika, Univerzitná nemocnica Bratislava Ružinov) MUDr Johana Glezgová (Oční klinika1. LF UK a VFN Praha) MUDr. Petr Mašek, CSc., FEBO (Oční klinika FN Ostrava) MUDr. Ladislav Nováček (Oční oddělení ÚLZ Praha) hodin Sympozium Medical Vision ZENIT, NADIR 2. Keraring users meeting v ČR Téma symposia: možnosti léčby keratokonu a dalších nepravidelností rohohovky, novinky v léčbě keratokonu Zahraničí host: Op. Dr. Efekan Coşkunseven, MD (Turecko) Předpokládaná účast: J. Pašta, M. Filipec, J. Madunický, A. Smorádková, zástupce z ČOS a další. V rámci symposia proběhne cca. 6 přednášek a diskuse. Symposium je určeno také pro ambulantní lékaře, sestry a optometristy hodin Sympozium Ewopharma ZENIT, NADIR Strategie a léčba RVO Moderátor: MUDr. Jan Ernest, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO Strategie a léčba RVO Kazuistika MUDr. Pavel Němec Ozurdex v léčbě RVO-komentář k národnímu registru 15

20 KURZY PÁTEK hodin KURZ č. 4 AQUARIUS Diagnostika a léčba intraokulárních nádorů Rehák M., Joussen A. (Berlín) hodin KURZ č. 5 AQUARIUS Gonioskopie Liehneová I. 1, Pešková H. 2 (Ústí nad Labem 1, Praha 2 ) hodin KURZ č. 6 TAURUS Uveitidy pro začátečníky Říhová E., Svozílková P., Heissigerová J., Brichová M., Jeníčková D. (Praha) hodin KURZ č. 7 TAURUS Uveitidy pro pokročilé Říhová E., Svozílková P., Heissigerová J., Brichová M., Jeníčková D. (Praha) hodin KURZ Videris AQUARIUS Odhalte riziko cukrovky během okamžiku Přístroj ClearPath je novinkou v oblasti screeningu diabetu. Během rychlého a neinvazivního vyšetření fluorescence oční čočky přístroj vyhodnotí riziko cukrovky. Riziko vzniku onemocnění může odhalit až se sedmiletým předstihem. Rádi bychom Vám přístroj představili a nabídli Vám možnosti si jej vyzkoušet. Program: Uvítání, Ing Jan Tichý, ředitel Videris s. r. o. Využití ClearPathu v ordinaci očního specialisty, Mark R. Miehle, viceprezident společnosti Freedom Meditech. Měření s přístrojem ClearPath. Vstup na kurz pouze s osobní pozvánkou. 16

XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN

XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN OS ČLK Ústí nad Labem Oční klinika UJEP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní, a. s. za organizační spolupráce BOS. org s. r. o. pořádají XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN 16. října

Více

LÉKAŘSKÁ SEKCE ODBORNÝ PROGRAM. Čtvrtek 21. 5. 2015. 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE

LÉKAŘSKÁ SEKCE ODBORNÝ PROGRAM. Čtvrtek 21. 5. 2015. 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE ODBORNÝ PROGRAM Označení: modrá - sál Conferenza oranžová - sál Bellevue Čtvrtek 21. 5. 2015 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE MUDr. Kateřina Liehneová, FEBO; MUDr. Ludmila

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika LF UP v Olomouci. si Vás dovolují pozvat na

Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika LF UP v Olomouci. si Vás dovolují pozvat na Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika LF UP v Olomouci si Vás dovolují pozvat na 16. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN 28. března 2015 v Olomouci PROGRAM Jupiterova

Více

09.00-09.10 Slavnostní zahájení SÁL DIAMANT. 09.10-10.10 Katarakta a sítnice SÁL DIAMANT

09.00-09.10 Slavnostní zahájení SÁL DIAMANT. 09.10-10.10 Katarakta a sítnice SÁL DIAMANT Odborný program Lékařská sekce - pátek 23. 5. 2014 09.00-09.10 Slavnostní zahájení SÁL DIAMANT Přivítání - prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. 1. Stav chirurgie katarakty v ČR v roce 2013 Mašek Petr - Oční

Více

III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM. 16. 17. října 2009. Hotel Prosper, Čeladná. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM. 16. 17. října 2009. Hotel Prosper, Čeladná. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika Fakultní nemocnice Ostrava za organizačního zajištění III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM 16. 17. října 2009 Hotel Prosper, Čeladná www.bos congress.cz III.

Více

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. MBA předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. MBA předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie ODBORNÝ PROGRAM Pátek 6. září 04.00 -.50 Slavnostní zahájení prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. MBA předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. čestná předsedkyně

Více

21.-23. 5. 2015 Hotel Saffron Bratislava

21.-23. 5. 2015 Hotel Saffron Bratislava Slovenská Oftalmologická Spoločnosť Klinika detskej oftalmológie DFNsP-LFUK XI. Sympózium detskej oftalmológie.-3. 5. 05 Hotel Saffron Bratislava Pozvánka s programom www.amedi.sk/kongresy-podujatia Program

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

XXIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP 17.-19.9.2015, Hradec Králové. 11.00-12.30 Slavnostní zahájení Velký sál

XXIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP 17.-19.9.2015, Hradec Králové. 11.00-12.30 Slavnostní zahájení Velký sál Čtvrtek 17.9.2015 11.00-12.30 Slavnostní zahájení Velký sál 13.00-14.00 Satelitní symposium společnosti Bayer Velký sál "EYLEA - studie vs. klinická praxe aneb jak to vidí odborníci v ČR - panelová diskuse"

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček Metody refrakční chirurgie Jakub Hlaváček Cíle Typy refrakčních zákroků Zajímavosti Novinky Obr: 1: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrpog86lbyminhyetagsaq6yqt3cfohi6l7h89l-debfmca0zmmejhdegbg Refrakční

Více

Odborný program - lékařská sekce VELKÝ SÁL. čtvrtek 24. 5. 2012. pátek 25. 5. 2012. 18.30-19.30 Schůze výboru ČSRKCH

Odborný program - lékařská sekce VELKÝ SÁL. čtvrtek 24. 5. 2012. pátek 25. 5. 2012. 18.30-19.30 Schůze výboru ČSRKCH Odborný program - lékařská sekce VELKÝ SÁL čtvrtek 24. 5. 2012 18.30-19.30 Schůze výboru ČSRKCH Salonek hotelu Tereziánský dvůr, Hradec Králové pátek 25. 5. 2012 08.30-09.30 Právní aspekty operace katarakty

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 01. 10. 2014 Olomouc 15. 10. 2014 Liberec 29. 10. 2014 Plzeň 05.

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

AUTOLOGNÍ SÉRUM V LÉČBĚ CHOROB POSTIHUJÍCÍCH POVRCH OKA

AUTOLOGNÍ SÉRUM V LÉČBĚ CHOROB POSTIHUJÍCÍCH POVRCH OKA Obsah SYSTÉMOVÁ LÉČBA SUCHÉ FORMY VĚKEM PODMÍNĚNÉ MAKULÁRNÍ DEGENERACE HEMORHEOFERÉZOU Eva Rencová, Milan Bláha, Pavel Rozsíval 1. Úvod 17 2. Metodika a soubor nemocných 19 3. Výsledky 22 3.1. Rheologické

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Předběžný program XIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP 22.-24.9.2011, Ostrava Čtvrtek 22.9.2011

Předběžný program XIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP 22.-24.9.2011, Ostrava Čtvrtek 22.9.2011 Čtvrtek.9.011 09.00 10.00 Aula Blok I. 1 Němčanský J., Cholevík D., Šmehlík P., Kolarčík L. Odchlípení sítnice a nanoftalmus Oční klinika Fakultní nemocnice Ostrava Kadlec R., Ernest J. Vitreoretinální

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

PROGRAM 22. - 24. 9. 2011 XIX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALOMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. Vysoká škola báňská - Technická univerzita (Ostrava - Poruba)

PROGRAM 22. - 24. 9. 2011 XIX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALOMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. Vysoká škola báňská - Technická univerzita (Ostrava - Poruba) PROGRAM XIX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALOMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. - 4. 9. 0 Vysoká škola báňská - Technická univerzita (Ostrava - Poruba) XIX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALOMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP.

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný ČLS JEP ve spolupráci s odborníky v diabetologii a endokrinologii za organizačního zajištění firmy NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Termíny a

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

XIX. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN

XIX. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN OS ČLK ÚSTÍ NAD LABEM KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. OČNÍ ODDĚLENÍ za organizační spolupráce BOS. ORG s. r. o., ÚSTÍ NAD LABEM pořádá XIX. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN

Více

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ Vzdělávací akci pořádají: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a společnost SOLEN PREZIDENT AKCE PROGRAMOVÝ

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

SPECIÁLNÍ OPTICKÉ POMŮCKY U SLABOZRAKÝCH PACIENTŮ DĚTSKÉHO VĚKU

SPECIÁLNÍ OPTICKÉ POMŮCKY U SLABOZRAKÝCH PACIENTŮ DĚTSKÉHO VĚKU SPECIÁLNÍ OPTICKÉ POMŮCKY U SLABOZRAKÝCH PACIENTŮ DĚTSKÉHO VĚKU Filip Beránek CENTRUM ZRAKOVÝCH VAD podpořeno projektem OPPA 31764 Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti ÚVOD SOP celé věkové spektrum:

Více

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LYMPHO 2011 kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava www.lympho.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte nám, abychom

Více

SYMPOZIUM v Ústí nad Labem

SYMPOZIUM v Ústí nad Labem Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem pořádá 16. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM v Ústí nad Labem Jak léčím já 24. října 2015 Kongresové centrum

Více

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii ČVUT v Praze Carl Zeiss spol. s r.o. GEODIS BRNO s.r.o. pořádají odborný seminář MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE 17.9.2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii

Více

Beskydský pediatrický den 2013

Beskydský pediatrický den 2013 Česká pediatrická společnost ČLS JEP Beskydský pediatrický den 2013 7. června 2013 Hotel Eroplán Rožnov pod Radhoštěm Pod záštitou: Nemocnice ve Frýdku-Místku Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/bpd2013

Více

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 II. oznámení Pořádají Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Očkovací centrum, Avenier a. s.

Více

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Akce se koná pod záštitou:

úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Akce se koná pod záštitou: Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje srdečně pozvat na odbornou konferenci úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Akce se koná pod záštitou: MUDr. Přemysl

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Akce se koná pod záštitou:

úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Akce se koná pod záštitou: ěorganizace HealthCare Institute si Vás dovoluje srdečně pozvat na odbornou konferenci úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Akce se koná pod záštitou: MUDr. Přemysl

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls100905/2011 a příloha ke sp.zn.sukls258988/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls100905/2011 a příloha ke sp.zn.sukls258988/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls100905/2011 a příloha ke sp.zn.sukls258988/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOABAK 1 mg/ml, oční kapky, roztok Diclofenacum

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

XX. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN. 16. října 2009. Krajský úřad Ústeckého kraje Ústí nad Labem

XX. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN. 16. října 2009. Krajský úřad Ústeckého kraje Ústí nad Labem OS ČLK Ústí nad Labem Oční oddělení, Krajská zdravotní, a. s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. pořádá za organizační spolupráce BOS. org s.r.o., Ústí nad Labem XX. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

I. kongres estetické a laserové medicíny

I. kongres estetické a laserové medicíny SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČSL JEP PROGRAM SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP I. kongres estetické a laserové medicíny 21. 22. března 2014 Slovanský

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA Hospitalizace K hospitalizaci se dostavte v určený den, s sebou vezměte předoperační vyšetření, které by nemělo být starší 14 dnů, toaletní potřeby, věci pro osobní potřebu a doklady včetně průkazu pojištěnce.

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 Kurs kontinuální ho v zdě lává ní I X. roční k EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 w w w.c o n fe r e n c e.c z / E PO2 0 0 8 VÁ ŽENÍ PŘ ÁTELÉ, přijměte naše srdečné pozvání

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY

XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY Česká neonatologická společnost ČLS JEP pod záštitou Novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati pořádá XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY 7.- 9. října 2015 Hotel Moskva, Zlín I. informace TERMÍN A MÍSTO

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ OBSAH SLOVO ÚVODEM... 2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR... 3 Lokální organizační výbor:... 3 Organizační výbor sekce pro sestry a technický personál... 3 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA... 4 PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ... 4

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU Gynekologicko-porodnické oddělení Městská nemocnice v Litoměřicích GYN-E-Centrum Ústí nad Labem SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 15. 17. 4. 2011 Litoměřice FINÁLNÍ

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 České kardiologické dny 14 Programový výbor: Organizační výbor: Pořadatel: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA Vědecký výbor: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU Organizační výbor:

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

IV. LIBERECKÝ. 11. února 2012. Česká pediatrická společnost ČLS JEP. Kongresové centrum Babylon, Liberec

IV. LIBERECKÝ. 11. února 2012. Česká pediatrická společnost ČLS JEP. Kongresové centrum Babylon, Liberec Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá IV. LIBERECKÝ pediatrický den 11. února 2012 Kongresové centrum Babylon, Liberec Sympozium lékařů Sympozium sester

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE 51. diabetologické dny 16. 18. dubna 2015 Luhačovice INFORMACE www.diab.cz www.dialuha2015.cz ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ve spolupráci se SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ pořádají 51.

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 16. 17. února 2007 Oznámení & Výzva k aktivní účasti Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Arulatan 50 mikrogramů/ml, oční kapky, roztok Latanoprostum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Arulatan 50 mikrogramů/ml, oční kapky, roztok Latanoprostum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls99149/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Arulatan 50 mikrogramů/ml, oční kapky, roztok Latanoprostum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více