VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2015 ZDARMA 1/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. POUR FELICITER 2015 foto: Markéta Švehlíková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 1/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. POUR FELICITER 2015 foto: Markéta Švehlíková"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2015 ZDARMA 1/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ POUR FELICITER 2015 foto: Markéta Švehlíková

2 KULTURNÍ FOTOGALERIE Divadlo Brod na Silvestra potěšilo a pobavilo inscenací Caesar z dílny legendární dvojice V+W. Koncert Petra Bendeho str. 16. Zuzana Stirská a Fine Gospel Time str. 17. Jiří Jilík napsal knihu o Mišku Evenovi str. 17. Vánoce s Orchestrem Stanislava Sládka str. 16. Bez tradičního vánočního koncertu PS Dvořák s dirigentem Antonínem Veselkou by pro spoustu Broďanů snad ani nezačaly Vánoce. Letošním hostem bylo sdružení Collegium Classic se sólistkou Lenkou Frantovou (Bařinovou). 2 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 1/2015

3 FOTOGALERIE Děti z MŠ Primátora Hájka uspořádaly sbírku na Mariánský sloup. Více str. 5. Veřejné fórum k rozvoji města. Více str. 7. Starosta Patrik Kunčar ocenil Jiřího Koptáka za 60 bezplatných odběrů krve. Jiří Kopták daruje krev již zhruba od svých dvaceti let a k dárcovství přivedl i svého syna. Více na webu města. Foto: Elen Sladká Ve čtvrtek byla ve farním kostele sloužena mše svatá za živé i zemřelé lidi, které různé životní okolnosti přivedly až k životu na ulici. Mši svatou sloužil otec Josef Pelc, průběh liturgie doprovázela schola Oblastní charity. Mše se účastnili i někteří klienti NDC sv. Vincence. Dne se uskutečnil již tradiční předvánoční oběd s uživateli Nízkoprahového denního centra sv. Vincence (NDC) v Uherském Brodě. K obědu se podával řízek s bramborovým salátem, ke kávě bylo připraveno vánoční cukroví a pro každého klienta byl přichystán malý dárek. Foto: Charita Burza středních škol. Více str. 8. Foto: Elen Sladká Stěhování unikátního tomografu. Více str. 9 1/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 3

4 POZVÁNKY Město uherský brod a dům kultury vás zvou na XVIII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA V PRogRAMu VySTouPÍ: folklorní SouboR Oldšava klub SPoLEČENSkého TANcE TŠ MĚdÍLEk ZLÍN k TANcI A PoSLEchu hrají: PANoRAMA band A cimbálová MuZIkA Olšava bohatá ToMboLA velký sál domu kultury 17. ledna 2015 od 20:00 hod. Vstupné 200,- kč Předprodej vstupenek v galerii dk Panský dům fj lekes sobota 31. støeda 4. støeda 4. sobota 7. nedìle 8. sobota 14. DÙM DÌTÍ A MLÁDEŽE UHERSKÝ BROD okres Uherské Hradištì Pøemysla Otakara II. 38, Uherský Brod tel./fax: LEDEN 2015 Pracovištì DDM: EKOCENTRUM CHRPA, Námìstí 1.Máje 2057 Uherský Brod tel.: Sbírka lega Máte doma lego, se kterým už se vaše dítì nehraje? Nevyhazujte ho, ale darujte dìtem do Legohernièky DDM. Potìší každá kostièka. Sbìrné místo recepce DDM. DETEKTIVNÍ SOUTÌŽ Staò se detektivem a rozlušti první záhadu v roce Pøíbìh naleznete na stránkách DDM. Info: Vánoèní kapr Namaluj, nakresli, vymodeluj, vyfo nebo jinak vytvoø vánoèního kapra a pøines nebo pošli do konce ledna 2015 na adresu DDM. Výrobek musí být oznaèený jménem, vìkem, el. adresou. Info: R. Benešová sobota 10. Sáòkaøské závody Tradièní závody u rybníka na sáòkách a bobech pro všechny vìkové kategorie. Od h. Pouze za pøíznivých snìhových podmínek. Info: M. Mlèochová sobota 17. Setkání Reiki I. S lektorkou Adelou Polloczkovou od 9.00 h. Poplatek Kè zahrnuje skripta, pitný režim, miniobèerstvení, diplom, možnost úèasti na pravidelných schùzkách. Pøihlášky pøedem, info: L. Skoèovská úterý 20. Kurz pletení pedigu Pro zaèáteèníky i pokroèilé, ve výtvarném ateliéru h. Poplatek: 70 Kè (nezahrnuje materiál). Pøihlášky a platby do v recepci DDM, info: R. Benešová pátek 23. Sportovní soustøedìní S pøespáním na Ekocentru Chrpa. Poplatek: 180 Kè, sobota 24. pøihlášky a platby do v recepci DDM. Info: M. Jílková sobota 24. Free dance S Lenkou Slívovou. Volný intuitivní tanec, h. Poplatek: 100 Kè dospìlí/70 Kè studenti, MD. Info: L. Skoèovská støeda 28. Valentýnská keramika Výroba keramických hrnkù tvaru srdce aj. srdeèní záležitosti od h. v keramické dílnì. Poplatek: 45 Kè. Pøihlášky pøedem, (omezená kapacita v dílnì), info: R. Benešová pátek 30. Výprava za poznáním Do Otrokovic do Experimentária. Zajímavosti z vìdy, pokusy pro všechny zvídavé školáky a další i starší zvìdavce. Sraz v 8.25 h. na vlak. nádraží, návrat h. S sebou teplé obleèení, obuv, pláštìnku, svaèinu, pití. Pøihlášky a platby do v recepci DDM. Info: M. Kadlecová Setkání Reiki II. Pøihlášky pøedem, info: L. Skoèovská Pøipravujeme na únor: Bojujeme s bacily Soutìže o ceny, výtvarné aktivity, zábava h. ve výtvarném ateliéru DDM, poplatek: 10 Kè, info: M. Mlèochová Valentýnská keramika II./valentýnské fimování glazování nebo výroba šperkù, fimování kovových pøedmìtù. Pøihlášky a platby v recepci DDM do 3. 1., Info: R. Benešová Saunování s vodníèkem Pro rodièe s dìtmi od h., Sauna Spartak, info: R. Benešová Pohádkový karneval Rej masek, bohatá tombola, taneèky, písnièky od h. v sále Domu kultury UB, vstupné 40 Kè, info: J. Smítal Fašank na Maršovì h.od staré školy. Tradièní obchùzka masek, hudba, zpìv, tanec a hlad taky nebude... Dùm dìtí a mládeže v Uherském Brodì dìkuje všem pøíznivcùm, spolupracujícím organizacím a sponzorùm, v novém roce pøeje hodnì štìstí, zdraví a pohody. pf 2015 Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod-Panský dům (Divadlo Uherský Brod, Olšava, Oldšava, Brozan) závěrečná přednáška s paní Věrou Ličmanovou oddělení pro dospělé čtenáře vstupné 20,- Kč 4 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 1/2015

5 Milí spoluobčané, v úvodu prvního čísla letošního Brodského zpravodaje bych vám chtěl poděkovat za přízeň v roce 2014 a popřát všechno nejlepší do nového roku Děkuji všem, kdo se jakkoliv zapojili do života našeho města a přispěli tak k tomu, aby se nám v našem Brodečku dobře žilo. Většinou si při podobných příležitostech přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky To vše vám všem z celého srdce přeji také tentokrát. Zkusili jste se ale někdy zamyslet nad skutečným obsahem těchto slov a pořadím jejich důležitosti? Mě by to možná také nenapadlo, ale před několika lety jsem se zúčastnil zajímavé přednášky s částečně křesťanským zaměřením. V jejím průběhu jsme dostali otázku, jaké je pořadí našich životních priorit. Po několika vteřinách přemýšlení začali účastníci postupně odpovídat, že nejdůležitější je zdraví, protože pokud nejsme zdraví, nemůžeme ani pracovat, neuživíme rodinu Jiný oponoval, že nejdůležitější je štěstí, protože přece na Titanicu byli možná všichni zdraví, ale bez štěstí, aby se zachránili, jim to bylo houby platné. Další účastníci přednášky přidávali své názory, že by sem měla patřit práce, někdo si vzpomněl na manželku, jiný na děti Postupně se rozhořela velmi zajímavá diskuze, kterou přednášející po několika minutách ukončili se slovy, že nyní nám řekne správné pořadí priorit, které bychom ve svém životě měli dodržovat. Nejde prý ani tak o čas, který té které prioritě věnujeme, jako spíš o pořadí jejich důležitosti. Na prvním místě by měl být Bůh. Ne všichni jsme křesťané nebo věřící, takže si sem můžete dosadit nějakou jinou vyšší autoritu, pokud v ni věříte, nebo vesmír, přírodu Na druhém místě by měl být náš manžel/manželka, na místě třetím pak naše děti. Na dalších místech žebříčku životních hodnot není až tak nezbytné zachovávat přesně dané pořadí, ale přibližně následují hodnoty jako přátelé, ostatní lidé, zdraví, práce, naše záliby Nechci zde nikomu vnucovat svůj názor (nebo názor psychologů). Spíš jsem nás všechny chtěl přimět k zamyšlení nad hodnotami, nad kterými nás možná ještě nenapadlo se zamyslet, a případně uvažovat, proč by to pořadí mělo být takové, jak jsem napsal. Proč je zdraví, které si většinou přejeme jako první, až někde vzadu, proč je náš partner téměř v čele priorit, když my přece všechno děláme pro naše děti, proč jsou přátelé a ostatní lidé důležitější než zdraví nebo práce Vysvětlení není složité a na internetu se dá najít mnoho článků, které podrobně problematiku vysvětlují. A je samozřejmě jen a jen na každém z nás, zda s vysvětlením bude souhlasit zcela, částečně, nebo vůbec jsme přece svobodní lidé. Tentokrát nebudu rekapitulovat nejdůležitější akce loňského roku, protože v předchozích číslech Brodského zpravodaje jsme se tomuto tématu podrobně věnovali. Také poslední aktuální investiční akce rekonstrukce Masarykova náměstí se po několika průtazích nakonec zdárně posunula do finále. Jsou zde stále jisté nedodělky, kvůli kterým jsme náměstí dosud od realizační firmy nepřevzali a jejichž odstraňování bude pokračovat ještě v příštích dnech. Nejdůležitější pro návštěvníky centra i obchodníky na náměstí však určitě je skutečnost, že všechny rozsáhlé stavební práce byly ukončeny a stavební materiál odklizen. A jsem moc rád, že po vlně kritiky (mnohdy oprávněné), nyní výrazně převažují pozitivní reakce na celkově vydařenou rekonstrukci náměstí a jeho pěkný nový vzhled. ÚVODNÍK / ZPRAVODAJSTVÍ Také v roce 2015 připravujeme investiční akce, které jsou zahrnuty v rozpočtu schváleném zastupitelstvem města. Z těch největších zmíním dokončení dopravního terminálu, zahájení rekonstrukce kachlíkárny, komunikační propoj (schodiště) mezi ul. U Fortny/Pod Valy, opravu komunikace Na Chmelnici, zlepšení systému protipovodňové služby na řece Olšavě (výstražná čidla, bezdrátový rozhlas na celém území města), pokračování oprav chodníků a budov základních a mateřských škol (a mnohé další podrobnosti jsou na webových stránkách města). Za zvláštní zmínku stojí nákup stacionárního radaru, kterým reagujeme na alarmující rychlostní statistiku z informačních radarů, které jsou na vjezdu do města od Prakšic a od Luhačovic (měří se rychlost na vjezdu i výjezdu). Proto jsme z důvodu prevence nehod v zastavěných oblastech schválili nákup tohoto technicky vyspělého zařízení, kdy radar přestupek nejen zaznamená, ale také automaticky postoupí příslušnému správnímu orgánu, takže odpadne vysoká administrativní náročnost celého procesu. Již máme předběžný souhlas Policie ČR s umístěním tohoto radaru také u silnice I/50 (poblíž světelné křižovatky), zvažujeme variabilní umísťování tohoto radaru na více místech v rámci města. Milí spoluobčané, těším se na setkávání s vámi při nejrůznějších příležitostech po celý rok 2015, na stránkách Brodského zpravodaje nebo v kanceláři na radnici, kde jsem vám, po předchozí domluvě termínu, k dispozici. Přeji vám, ať v novém roce najdete kromě pravých životních hodnot především smysl vlastního života, hodně lásky, rodinné pohody, zdraví, štěstí, optimismu, vzájemného porozumění a přátel kolem sebe. S úctou Patrik Kunčar, starosta DĚTI Z MŠ PRIMÁTORA HÁJKA USPOŘÁDALY SBÍRKU NA MARIÁNSKÝ SLOUP V pátek 19. prosince těsně před tím, než se za nimi zavřela brána školky a rozešly se do svých domovů počítat poslední hodiny do příchodu Ježíška, se děti z mateřské školy Primátora Hájka společně se svými učitelkami vypravily na radnici. Do rukou překvapeného místostarosty Jana Hrdého zde předaly symbolický šek v hodnotě Kč na Mariánský sloup, na jehož opravu vypsalo město před časem veřejnou sbírku. Děti ve své školičce uspořádaly vánoční jarmark ze svých výrobků, které si mohli rodiče zakoupit. Podle slov ředitelky MŠ Andrey Gahurové je tento dar od dětí vánočním poděkováním rodnému městu. Velký dík tedy patří i všem rodičům a přátelům MŠ Primátora Hájka, kteří přispěli finanční částkou. Vzácný barokní Mariánský sloup, který stával na Mariánském náměstí před Domem kultury, poničila prudká bouře, která se v létě přehnala nad městem. Stoletá lípa, v jejímž stínu stál, se rozlomila a sloup se po pádu silných větví rozlomil na několik kusů. Poškozen byl i sokl. Obnova památky je poměrně nákladnou záležitostí, město proto vyhlásilo veřejnou sbírku, která trvá do 31. března Pokud se chcete ke sbírce také připojit, lze tak učinit dvěma způsoby: poslat libovolnou částku na transparentní účet / d (poslední položka v seznamu) nebo složením hostovosti do pokladny, kterou najdete v přízemí radnice. Stav sbírkového konta k byl Kč. -mva- UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20. LEDNA DALŠÍ ČÍSLO VYJDE 5. ÚNORA BRODSKÝ ZPRAVODAJ vydává město Uherský Brod jako měsíčník Vychází první čtvrtek v měsíci, není-li uvedeno jinak. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod IČ: Registrační číslo MK ČR E Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Odpovědný redaktor: Elen Sladká Redaktor: Markéta Švehlíková Kontakt tel.: , Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, Radek Šustek, Aleš Řezníček, Mgr. Petr Gabriel Korektury: PaedDr. Dagmar Vichorcová Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Sazba, grafická úprava: Markéta Švehlíková, Osvit, tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: /2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5

6 ZPRAVODAJSTVÍ Představujeme... nové členy Zastupitelstva města Uherského Brodu BC. TEREZIE FOJTÍKOVÁ DIS. (KDU-ČSL) Je jí 40 let, má dva sourozence. Vystudovala CARITAS Vyšší odbornou školu sociální Olomouc, obor Charitativní a sociální práce, který souběžně studovala na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je tedy sociální pracovník. Je vdaná. S manželem vychovává tři syny (18, 14, 6 let). Od roku 2004 pracuje na Oblastní charitě Uherský Brod. Nejprve jako administrativní pracovník a od roku 2005 až dosud jako vedoucí Charitní pečovatelské služby Uherský Brod. Jedná se o sociální službu, především pro seniory, kteří potřebují pomoc a podporu při jejich snížené soběstačnosti. Miluji svou rodinu, miluji svou práci, a to je má záliba. Abych to více rozvedla, v posledních letech mezi mé koníčky patří především dobrovolnická činnost v různých oblastech života, která se týká pomoci. Dalo by se říci, že práce se stala mým koníčkem a věnuji se pomáhání i ve svém volném čase a zapojuji do toho i svou rodinu. Zkrátka jsem tam, kde vnímám potřebu sama nebo jsem oslovena a vyzvána k zapojení do nějakého projektu s dětmi a mládeží (tábory a volnočasová aktivita), pomoc ve farnosti a především pomoc lidem, kteří se ocitli v nouzi (shánění podpory konkrétním projektům, mé vlastní a konkrétní zapojení se do pomoci lidem), popisuje svůj volný čas Terezie Fojtíková. Je členem sdružení (nově spolku) Tenebrae Fascarum. Je členem jednoty Orel Uherský Brod a KDU-ČSL, patří do římskokatolické farnosti. Ke zmiňovaným organizacím chová úctu a je hrdá, že mezi ně může patřit. Kdy a proč jste se rozhodla vstoupit do komunální politiky? Pokud se to tak dá říci, že jsem vstoupila do komunální politiky, pak je to v únoru 2006, kdy jsem se stala členkou politické strany KDU- -ČSL. Tomuto však předcházela osobní rodinná zkušenost s myšlenkami, zásadami lidovců a asi roční spolupráce s místní organizací této strany, kdy jsem se seznámila se spoustou pro mne významných osobností, jejichž činnost mě zaujala. Velmi si jí vážím, obdivuji ji a zejména mě ovlivnili někteří lidé svými životními postoji. Jsou dodnes mými vzory a tak nějak mě do strany přivedli. Jste v Zastupitelstvu města úplným nováčkem a hned jste se stala i členkou Rady města. Jak to zvládáte? Na kandidátce KDU-ČSL při komunálních volbách jsem byla nyní potřetí. Poprvé jsem však kandidovala na předním místě. Pravdou je, že jsem si přála úspěch pro naši stranu, ale vůbec jsem nepřemýšlela před volbami, že bych mohla být v zastupitelstvu, ba dokonce stát se radní. Nyní je to pro mne zcela nová pozice, která je časově dost náročná a rozhodla jsem se například přerušit svá studia. Dostala jsem mandát od voličů, je třeba se k této práci postavit zodpovědně. Na co se chcete ve své práci pro město zaměřit především? Překvapilo vás něco ve fungování města? Díky mé profesi a zájmům jsou mi blízké sociální služby, zdravotnictví, kultura, sport a školství. Ráda se budu snažit rozumět i ostatním oblastem. Mne samotnou dosti zajímá doprava ve městě, její organizace, nastavení. Dále bezpečnost občanů, prostředí, ve kterém žijeme, a to vždy s výhledem do vzdálenější budoucnosti, protože nepatřím mezi lidi, kteří žijí pouze dneškem. Je nutné pamatovat na další generace, na budoucnost. Ale po tak krátkém čase fungování v radě města a v zastupitelstvu je to pro mne brzy odpovědět, na co se chci zaměřit. Jsem ve fázi seznamování se se systémem fungování práce radní a zastupitelky, s lidmi, pracovníky úřadu. Překvapena jsem prozatím pozitivně, a to velkou otevřeností při dosud proběhlých radách města, a zároveň výbornou úrovní jednání radních mezi sebou navzájem. Nikdo si tam na nic nehraje a je tam díky tomu příjemná atmosféra (prozatím). Již 10 let pracujete v Oblastní charitě. Myslíte, že to ovlivňuje i váš pohled na svět? To víte, že ovlivňuje. Mám v sobě určitě díky rodině hluboce zakořeněný vztah k lidem ve smyslu důležitosti a hodnoty každého člověka. Aniž bych někdy v mladším věku plánovala pracovat s lidmi, kteří potřebují pomoci, stalo se tak. Nyní po těch 10 letech práce v praxi si mnohem více uvědomuji hodnotu života od počátku až do samého konce, důležitost empatie, trpělivosti, přijímání lidí takových jací jsou, bez podmínek, dávání se navzájem. Uvědomuji si, jak důležitý je osobní kontakt s člověkem, nastavení důvěry, projevení onoho nezbytného k životu, a to je láska. Mohu říci, že našim klientům se snažíme mnoho dát (přinášíme služby), ale zcela otevřeně zde říkám, že také od nich dostáváme (díky, pochvalu, pohlazení). Obdarováváme se vlastně navzájem a tím si ovlivňujeme i životy. Je to největší odměna, kterou pracovníci v pomáhajících profesích mohou obdržet. Celý svůj profesní život se pohybujete v sociální oblasti. Jaká je podle vás nabídka sociálních služeb v našem městě? Co tady ještě chybí, popř. by mělo být posíleno ať už finančně nebo rozsahem služeb? Co chybí víte zúčastňuji se pravidelně komunitního plánování, což je metoda, prostřednictvím níž plánujeme rozvoj služeb na daném území pro určité skupiny znevýhodněných osob v určitém čase. Účastní se jí jak uživatelé, poskytovatelé služeb, tak i zadavatelé. Díky této práci se sdílíme, diskutujeme o potřebách občanů a můžeme navrhovat rozšíření služeb, zavedení nových služeb apod. Vždy to musí být v souladu se střednědobým plánem ZK, na kterém se takto podílíme. Než je schválen na další období, dáváme podněty k doplnění. Jeví se mi, že nabídka sociálních služeb v našem regionu je dobrá, nicméně potřeby zde jsou. Jednou z potřeb je např. dostupnější (jak kapacitně, tak dostupností) pobytová služba Domovu se zvláštním režimem pro lidi, kteří mají specifické potřeby kvůli zdravotnímu stavu a nemohou být umístěni do běžných Domov pro seniory. Dále je to např. služba Osobní asistence, služba Noclehárny pro osoby bez přístřeší, rozšíření Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež apod. Z praxe vím, že dnes nelze jen tak nějakou novou službu zřídit bez spolupráce výše zmiňovaných subjektů a bez zajištění finančních prostředků. Já za sebe vnímám potřebu vzniku mobilní hospicové péče, neboť se v praxi setkáváme s vážnými nemocemi, kdy jsou nutné pravidelné návštěvy zdravotníků u takto nemocných lidí a ti díky nim mohou být doma mezi svými blízkými a tam, kde to mají rádi a zdravotníci přijdou za nimi. Jistě bychom našli další oblasti a mohu říci, že díky nyní dobré úrovni spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli, sociálním odborem ORP Uherský Brod a občany, kteří mají zájem o tuto oblast, nemám obavu, že by se sociální práce nerozvíjela. Jsem za to velice ráda a bude se dále podílet na uskutečňování našich plánů. A slovo na závěr? Na závěr bych chtěla nám všem občanům Uherského Brodu jako nová radní popřát do nového roku, aby se nám ve městě dobře žilo, abychom si všímali dobrých věci vykonaných městem pro své občany a abychom k sobě byli ohleduplní, slušní, lidští. Sama za sebe bych všem z celého srdce přála zdraví a spokojenost, abychom měli možnost pocítit jenom radost a lásku a žádné trápení. Elen Sladká 6 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 1/2015

7 ZPRAVODAJSTVÍ Nové parkoviště u MŠ Svatopluka Čecha Zastupitelstvo města schválilo na svém posledním zasedání investiční záměr na vybudování parkoviště u Mateřské školy Svatopluka Čecha. Rodiče v současné době parkují svá vozidla podél komunikace v ulici Svatopluka Čecha, případně u vstupní brány školky. V době příchodu a odchodu dětí ze školky zde dochází ke kolizním situacím. Uvažované parkoviště s kolmým parkovacím stáním pro cca 8 osobních automobilů bude s ohledem na vzrostlou zeleň umístěno po obou stranách stávající příjezdové cesty k MŠ. Realizací parkoviště dojde k přesunutí brány blíže Rozpočet města pro rok 2015 schválen Zastupitelé města na prosincovém jednání jednohlasně schválili návrh rozpočtu na rok V rámci financování je kalkulováno se zapojením zůstatku běžného účtu r. 2014, a to ve výši 4 867,6 tis Kč. Schválený rozpočet na rok 2015 zabezpečuje jak další rozvoj města (kapitálové výdaje), tak i běžný provoz města. k objektu mateřské školy. Chodník bude přeložen mimo prostor parkovací plochy a příjezdové cesty. Nově umístěné brány pro vozidla se zásobováním i pro chodce budou následně navazovat na stávající oplocení areálu mateřské školy. V souvislosti s novým umístěním chodníku k mateřské škole bude projekčně řešen i přechod pro chodce přes komunikaci v ulici Svatopluka Čecha s bezbariérovým řešením do ulice Antonína Dvořáka. Předpokládané celkové náklady byly vyčísleny na 800 tisíc Kč a hradit je bude město ze svého rozpočtu. -red- Základní parametry rozpočtu příjmy celkem: tis. Kč provozní výdaje celkem: ,6 tis. Kč kapitálové výdaje celkem: tis. Kč výdaje celkem: ,6 tis. Kč financování: ,6 tis. Kč saldo: 0 Kč -red- Parkovací karty rezidenti Roční rezidenční parkovací karty (modré) vydané pro období jsou platné do Nově můžete využít možnosti vyřídit si parkovací kartu v klidu až do konce měsíce ledna Pro vyřízení parkovací karty je nutné předložit platný průkaz totožnosti, osvědčení o registraci vozidla a žádost o vydání parkovací karty pro fyzickou osobu s trvalým pobytem ve zpoplatněné oblasti. Formulář najdete na webu města. -red- Dotace Zlínského kraje pro hasiče Havřičtí dobrovolní hasiči získali dotaci na opravy svých požárních vozidel. Zlínský kraj poskytl městu Uherský Brod pro jednotky sboru dobrovolných hasičů města Uherský Brod účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši Kč na opravy, revize a technické prohlídky požární techniky, které tyto jednotky provozují. -vh- VEŘEJNÉ FÓRUM PŘINESLO ŘADU ZAJÍMAVÝCH PODNĚTŮ V Domě kultury se po loňském prvním ročníku uskutečnilo druhé veřejné fórum k aktuálně zpracovávanému programu rozvoje města. Celkem 78 občanů využilo možnost aktivně se zapojit do rozhodování o dění ve městě, o připravovaných investičních akcích, do procesu strategického plánování, přípravy nového Programu rozvoje města a sdělit vedení města své názory, požadavky, přání a připomínky. Jednání zahájil Pavel Chramosta, který seznámil přítomné s deseti nejpalčivějšími problémy města, které vzešly z minulého ročníku této akce, a se způsoby jejich řešení. Představil také program rozvoje města, který se připravuje na léta Každoroční veřejné fórum o rozvoji města se v našem městě již pomalu stává tradicí. Účelem fóra není rozhodovat o dalším směřování města, ale spíše fungovat jako veletrh dobrých nápadů, které mohou zastupitelstvu i pracovníkům města posloužit jako inspirace pro rozhodování o dalším směřování města a naplňování strategických priorit. Celý projekt je v Uherském Brodě zatím v začátku a potýká se tak s řadou dětských nemocí. Jednou z nich je i nízká účast těch, kteří život ve městě ovlivňují nejvíce: ředitelů škol, úřadů, institucí, neziskových organizací a firem na území města. Zlepšit tuto situaci by měl být jeden z klíčových úkolů pořadatelů pro příští ročník veřejného fóra. Naopak za velmi uspokojivou lze hodnotit účast veřejnosti a členů zastupitelstva města a celkovou atmosféru a kultivovanou diskuzi všech zúčastněných, která se odehrávala ve věcné rovině, řekl místostarosta Jan Hrdý, který je politikem Zdravého města a garantem místní Agendy 21, která slouží k vyššímu zapojování veřejnosti do rozhodovacích postupů ve veřejné správě. K odborné stránce zpracovávání programu rozvoje města promluvil ředitel firmy RegioPartner Petr Bučina. Následovala veřejná diskuze, která probíhala v sedmi tematických oblastech: životní prostředí doprava veřejná správa, občan a úřad, bezpečnost, informovanost vzdělání, kultura, sport, cestovní ruch, památky investice, územní plánování, rozpočet a ekonomika města, udržitelný rozvoj, podnikání sociální oblast a zdraví, komunita plánování, socio-patologické jevy stůl mladých Nejvíce podnětů a připomínek se objevilo v oblasti dopravy, investic a správy majetku města, hodně námětů bylo také v oblastech životního prostředí, školství a kultury a samozřejmě v oblasti rozvoje a investic města. Ze všech podnětů každého tematického okruhu byly vybrány dva nejpalčivější problémy. Z těch vzniklo čtrnáct bodů, které občany Uherského Brodu, kteří dorazili na veřejné fórum, nejvíce trápí. Jednoznačně nejnaléhavější otázkou se ukázala problematika rekonstrukce Panského domu a přilehlé zahrady, těsně následovalo posílení strategické dopravní dostupnosti našeho města a zajištění zvýhodněného vstupného na kulturní akce pro seniory a rodiny s dětmi. O všech čtrnácti bodech, které vzešly z tohoto jednání, budou orgány města dále jednat a o jejich řešení budeme občany informovat. Akce proběhla v rámci zapojení města do Národní sítě zdravých měst v rámci místní Agendy 21 a byla aktivitou v projektu Strategický rozvoj města Uherský Brod, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Program rozvoje města bude dopracováván a následně projednán zastupitelstvem města začátkem roku Všem účastníkům veřejného fóra děkujeme za aktivní účast a nápady, se kterými přišli. Elen Sladká 1/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 7

8 ZPRAVODAJSTVÍ PLASTY PO DOBĚ KAMENNÉ, BRONZOVÉ A ŽELEZNÉ TU JE DOBA PLASTOVÁ Největšími výrobci plastu v České republice jsou Unipetrol RPA Litvínov, Synthos Kralupy, Spolana Neratovice, Spolek Ústí. Mezi velká zařízení zpracovávající PET patří např. firmy Silon, a.s., PTP, kteří vyrábějí konečný výrobek v podobě vlákna nebo čistého regranulátu. Řada firem vyrábí flakes (vločky), které se běžně obchodují na trhu. Celková kapacita na zpracování PET je v České republice dostatečná. PET se ale i přesto v rámci trhu obchoduje běžně do zahraničí (Evropa, Asie). Také směsné plasty jsou zpracovávány v několika firmách v ČR. Nejvýznamnější firmou zpracovávající směsné plasty je Transform Lázně Bohdaneč. K výrobě plastů se použijí zhruba 4 % celkové světové produkce ropy. Nepočítáme těžbu, zpracování a dopravu. To je nespočitatelné. Co je to plast? Umělá hmota. Nebo také makromolekulární látky složené z velkého množství stále se opakujících molekul. Nebo také syntetické, polosyntetické nebo polymerní látky. Plasty někdy považujeme za nebezpečné látky. To je vcelku omyl. Nebezpečné mohou být snad jen tím, jak s nimi zacházíme. Cílem recyklace plastů je získat z odpadu hodnotnou surovinu (recyklát). Jelikož trh si žádá plasty kvalitní, musí se i firmy, které se recyklací zabývají, postarat, aby takový zrecyklovaný materiál byly schopny nabídnout. Z toho důvodů se plast z kontenjerů ještě dále třídí na třídicích linkách (například PET lahve podle barev). ČTYŘICET PETek NA BUNDU Vytřídění plastu a dalších druhotných surovin z odpadu má dvojí pozitivní efekt sníží se objem odpadu uloženého na skládku a pokud třídíme pečlivě, získáme cennou surovinu pro další výrobu. Věděli jste například, že zhruba 40 PET lahví stačí na vyrobení jedné fleecové bundy? Z obalů, tedy lahví, kelímků, sáčků, pytlíků nebo plastových pouzder pochází až 40 % celkového plastového odpadu v Evropě. PROBLÉM ZVANÝ PVC V rámci recyklace plastů se nerecykluje PVC. PVC obsahuje chlór. Chlór se může uvolňovat. Oficiálně se PVC jmenuje polyvinylchlorid. PVC je velmi oblíbený plast. Především proto, že jeho výroba je levná. Jeho aplikace je v mnoha oborech v současnosti téměř nenahraditelná. Ale při nedokonalé tepelné likvidaci (recyklace plastů někdy probíhá i tepelně) se uvolňuje chlorovodík. A především pak některé látky ze skupiny dioxinů. Dovolujeme si upozornit, že dioxiny jsou s největší pravděpodobností silně karcinogenní. Proto PVC hlavně nepalte doma v kamnech nebo na ohništi při čarodějnicích nebo opékání buřtů!!! Výrobky z PVC se spalují ve speciálních spalovnách (jejichž filtry škodliviny zachytí), popřípadě se recyklují mechanicky. PVC má recyklační značku 3. Do kontejnerů na plast patří obaly, materiály s recyklačním symbolem a kódem PET, HDPE, LDPE, PP, PS, 1,2,3,4,5 nebo 6. Lahve by měly být vždy sešlápnuté! (Zdroj: Eurosat/eviweb, TŘÍDĚNÍ ODPADU.cz) -OŽP- Vyzvedněte si nové samolepicí štítky na popelnice!!! Obyvatele domů, kteří ukládají svůj směsný komunální odpad do nádob o objemu 110, 120 a 240 litrů, jsou povinni (stejně jako v loňském roce) si vyzvednout samolepicí štítek s pořadovým číslem na popelnici platný pro rok Bez tohoto štítku na nádobě vám po nebude odpad vyvážen. Samolepicí štítek si vyzvedněte v průběhu měsíce února na Odboru životního prostředí MěÚ v Uherském Brodě, Nerudova ulice č.p NALEPTE SI JEJ NA POPELNICI ZEPŘEDU NA VIDITELNÉ MÍSTO. NE NA VÍKO POPELNICE!!! Platnost modrého štítku pro rok 2014 je do konce února roku Znovu upozorňujeme, že bez nalepeného štítku nebude popelová nádoba vyvážena!!! Pokud si nebudete moci v průběhu měsíce února vyzvednout štítek na popelnici, je možno se dohodnout se sousedem, rodinným příslušníkem, známým atp., který vám tento štítek vyzvedne. Odběr štítku může tedy zajistit i jiná osoba, než které štítek přísluší. Aby mohla štítek vyzvednout, musí znát velikost popelnice, pro kterou je určen štítek (kulatá plechová o objemu 110 litrů, malá hranatá plastová o objemu 120 litrů, velká hranatá plastová o objemu 240 litrů). Povinnost označení nádoby na směsný komunální odpad vyplývá z obecně závazné vyhlášky města Uherského Brodu O nakládání se stavebním a komunálním odpadem na území města, platné od KAŽDÝ, KDO BUDE ODEBÍRAT ŠTÍTEK (ŠTÍTKY), SE BUDE MUSET PROKÁZAT SVÝM OBČANSKÝM PRŮKAZEM!!! ZÁROVEŇ SE ŠTÍTKY BUDOU OBČANŮM VYDÁVÁNY I PYTLE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD NA ROK 2015!! ZMĚNA VÝDEJE BAREVNÝCH PYTLŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD Podobně jako v minulých letech se současně s výdejem samolepicích štítků na popelnice budou vydávat i barevné pytle na tříděný odpad. Změnou oproti minulým letům bude, že každá domácnost dostane přidělený zvýšený počet pytlů na celý rok dle počtu lidí s tím, že už nebude možné si vyzvedávat další pytle v průběhu roku. Počty přidělených pytlů na 1 os. /rok = 3 x modrý + 6 x žlutý. Pokud někomu tento počet pytlů stačit nebude, bude mít možnost si další pytle zakoupit u svozové spol. Rumpold UHB, s.r.o. za cenu: 50 Kč/1sada (10 modrých nebo 10 žlutých pytlů) na adrese: Předbranská 415, Uherský Brod, kancelář č. 10, kontakt: Ing. Lenka Sviderková, účetní, PVK, , v době od 7 15 hod. nebo využít některý ze sběrných dvorů našeho města. Dále upozorňujeme občany, že tyto pytle jsou určené pouze na svoz separovaného odpadu, tzn. ukládání plastů a nápojových kartónů do žlutých pytlů resp. ukládání papíru a lepenky do pytlů modrých. Barevné pytle neslouží pro třídění textilu, bioodpadu ani jakéhokoliv jiného odpadu, kromě výše uvedených tříděných odpadů! Odbor životního prostředí a zemědělství Burza středních škol přinesla řadu nabídek Burza středních škol, která se v Uherském Brodě konala 27. listopadu, nabídla žákům devátých tříd i jejich mladším spolužákům možnost získat dostatečný přehled o nabídce dalšího vzdělávání. Slavnostního zahájení burzy se ujal místostarosta Petr Vrána, který má resort školství ve své kompetenci, a radní Zlínského kraje Petr Navrátil. V prostorách Domu kultury se prezentovalo 13 škol z Uherského Brodu, Uherského Hradiště, Zlína, Bojkovic, Luhačovic, Kunovic, Starého Města a Kroměříže, které svým budoucím studentům představily svou nabídku vzdělávacích aktivit, výukové programy, mimoškolní aktivity a další možnosti. Burzy škol se všeobecně setkávají s velmi dobrým ohlasem. Žáci zde mají jedinečnou příležitost získat v jeden den a na jednom místě aktuální informace o možnostech studia i následném uplatnění v praxi. Mohou na vlastní oči vidět ukázky činnosti dané školy a zeptat se pedagogů i samotných studentů na to, co je zajímá, aby si vybrali ten nejvhodnější studijní obor, který je připraví na budoucí profesi. Této nabídky využilo množství žáků základních škol, ale i jejich rodičů. -es- 8 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 1/2015

9 ZPRAVODAJSTVÍ VÝZVA! Hledáme SPOLEHLIVÉ distributory Brodského zpravodaje pro pravidelnou spolupráci. Preferujeme nabídky uherskobrodských neziskových organizací, ale i jednotlivců. Více informací přímo v redakci Brodského zpravodaje (budova radnice, 1. poschodí, dveře č. 7 ) VÝSTAVA SKAUTI Skauti připravují výstavu ke sto letům od svého založení. Prosíme pamětníky, pokud máte doma nějaký zajímavý tištěný či fotografický materiál vztahující se k historii a činnosti brodských skautů, o jeho zapůjčení k oskenování v termínu do Kontaktní telefon : Děkujeme. Obloha v lednu VIDITELNOST PLANET Merkur budeme moci pozorovat v polovině měsíce večer nízko nad jihozápadním obzorem, jeho viditelnost se bude zlepšovat tím, čím později bude vycházet. Nad jihozápadním obzorem spatříme také Venuši, která se nachází v souhvězdí Kozoroha. Tato planeta se díky své jasnosti stane dominantou večerní oblohy. Společnost oběma planetám bude dělat i Mars, který se nachází v souhvězdí Vodnáře. Mezi souhvězdími Lva a Raka budeme moci po celou noc pozorovat Jupiter. Na ranní obloze spatříme nad jihovýchodním obzorem planetu Saturn v souhvězdí Vah. ZE ZAJÍMAVÝCH ÚKAZŮ VYBÍRÁME 16. ledna budeme moci pozorovat na ranní obloze nad jihovýchodním obzorem konjunkci Měsíce s planetou Saturn. 22. ledna večer bude určitě zajímavé počkat si na seskupení planet Venuše a Marsu s Měsícem a Měsíc bude zároveň v konjunkci s planetou Mars. /více na webu města/ Rostislav Rajchl Nový betlém vzbudil zaslouženou pozornost Vánoční výzdobu Masarykova náměstí doplnil nový betlém. Dřevěné vyřezávané sochy v životní velikosti pochází z dílny světoznámého řezbáře Jiřího Halouzky z Jiříkova u Rýmařova. Jiří Halouzka patří již ke třetí generací řezbářské rodiny. Jeho dílo je známé po celém světě, je dokonce zapsán do české Guinessovy knihy rekordů jako tvůrce největšího betlému na světě. Uherskobrodský betlém obsahuje více než třicet dřevěných figur. Drobnější skulptury vyřezává Jiří Halouzka ze dřeva topolu, větší figury pak z lipového dřeva. Inspiraci čerpá v biblických odkazech, filmech i knihách. V betlému tak najdete právě narozeného Ježíška ležícího v jesličkách a Pannu Marii se svatým Josefem, jak o něj pečují. Pastýři a Tři králové mu přinášejí dary, andělé ho hlídají. Scéna je doplněna i spoustou zvířat. Nechybí vůl, oslík, ovečky, kozy, slon, velbloudi, slepice vždy se ale jedná pouze o taková zvířata, která se skutečně mohla na místě, kde se Ježíšek narodil, vyskytovat. Na náměstí se ovšem nacházel ještě jeden Ježíšek. Jeho podobu určily speciálně české děti a mohli jste jej vidět na Ježíškově poště (tedy speciální poštovní schránce) pod vánočním stromem. Před pár lety jsme se agentura na Božím Daru a já dali dohromady a vypsali soutěž pro děti, jak vypadá český Ježíšek. Přišlo třicet tisíc dopisů a z těch porota vybrala, jak Ježíšek v představách českých dětí vypadá. Já jsem ho podle toho návrhu zhmotnil. Je to asi osmiletý chlapeček s blonďatými vlásky, křídly a čepicí s velkou bambulí, řekl Jiří Halouzka při své návštěvě Uherského Brodu. Do Ježíškovy schránky mohly děti vkládat své dopisy s přáním. Betlém mělo město od řezbáře pronajatý a tak se po svátcích vrátil ke svému majiteli. Jiří Halouzka bude figury opatrovat, ošetřovat a je dost možné, že do příštích Vánoc, kdy se opět vydají na cestu do Brodu, se pod jeho rukama narodí zase nějaké nové. -es-, -mva- Unikátní tomograf má Uherský Brod jako první v republice Pro nově vznikající Centrum počítačové tomografie, které bude otevírat společnost Prima Bilavčík, doputoval v pátek 5. prosince z německé firmy Werth Messtechnik z Gießenu do města unikátní 18tunový CT stroj. Pomocí 150tunového jeřábu byl přenesen z přepravního kamionu přes elektrické vedení do velmi úzkého prostoru mezi dvě budovy, před vstup do haly, kde bude instalován. Pracovník na jeřábu předvedl doslova hodinářskou práci. Přístroj, který měří pomocí rentgenového záření, je znám především z nemocničního prostředí. Používá se ale také v průmyslu pro měření a analýzu materiálů. Uherský Brod se stal prvním městem v celé České republice, kde budou tento přístroj využívat. Nemá jej ani Rakousko, Slovensko či Maďarsko. Cena přístroje je 32 milionů Kč a je spolufinancován Evropskou Unií z dotačního titulu Inovace Tento přístroj dokáže měřit různé materiály od plastikových, až po hliník a ocel aj. Na jedno měření získáme jak geometrické rozměry, tak informace o materiálu jestli je či není pórovitý, jestli jsou tam nějaké příměsi, odhalí i praskliny. Tato technologie ušetří hodně času, protože přístroj dokáže měřit až 100x rychleji oproti konvenčním metodám, objasnil majitel společnosti Petr Bilavčík. Nový tomograf se naplno rozběhne poté, co bude zkalibrován a odzkoušen. V úterý se pak otevře nové CT centrum. Oslovíme ke spolupráci i lidi z výzkumu a vývoje, budeme také provádět výuku, jednou či dvakrát ročně pořádat odborná sympozia, diskuzní fóra, kde si budeme vyměňovat zkušenosti, i semináře pro vysoké školy a dny otevřených dveří pro veřejnost, dodal Petr Bilavčík. Markéta Švehlíková ZAPIŠTE SE NĚKOMU DO ŽIVOTA (hledají se noví dárci kostní dřeně) Paní Zdenka Wasserbauerová dělá nábor nových dárců ve Zlínském kraji již 18 let. Za tuto dobu vstoupilo do registru více jak osob, z toho 40 jich skutečně svou kostní dřeň darovalo, ale stále je to málo. V posledních třech letech hledáme každý rok dárce pro dva nemocné mladé lidi. Jedním z nich je Jakub ze Šumic. V registru naší republiky je lidí. Přesto každý čtvrtý nemocný umírá, protože se pro něj nenašel včas dárce. V Německu je v registru každý 20 občan, u nás každý 280. Každým rokem je provedeno kolem 100 transplantací, 100 lidem je tak znovu darován život a tím možnost vrátit se zpět ke svým rodinám. Ale ne všichni mají to štěstí, že dárce najdou, a přesto ten, kdo by mohl pomoci, chodí kolem nás. Nečekejte až vám onemocní někdo z kamarádů či rodiny. Přihlaste se do registru, vždyť začátek je tak snadný. Na transfuzní stanici vám odeberou jednu ampulku krve a pak čekáte. Pravděpodobnost, že můžete být shodní s nemocným je 1:150. Bude-li shoda, vezmou vám znovu krev k podrobnějšímu vyšetření a pak podstoupíte odběr. Ten se provádí dvěma způsoby. Odběrem tzv. z žíly do žíly, kdy krev jde přes separátor. Tento způsob se používá v 90 %. Druhý způsob je odsátím dřeně z pánevních kostí v narkóze. Volba je pouze na dárci. Odběr nezanechává žádné následky. Dárce v registru i darování je anonymní a dobře chráněno před jakýmkoliv zneužitím. Je bezplatné, je to největší dar člověka člověku. Přihlásit se do registru může každý od 18 do 35 let, darovat pak můžete do 60 let, popisuje celý proces paní Wasserbauerová, která by k darování kostní dřeně chtěla přivést hlavně mladé lidi. Při mimořádné příležitosti náboru nových dárců na začátku prosince se na transfuzní stanici v nemocnici v Uherském Hradišti a ve Zlíně přihlásilo 104 mladých lidí z Uherského Brodu a okolí, především středoškoláků. Byla jsem udivená, jaký ohlas byl po přednáškách a ostatních zveřejněních a kolik mladých lidí přišlo. Mile překvapená byla i rodina Jakuba, pro něj je to velká podpora v léčbě, když ví, že by mu chtělo tolik lidí pomoci. Dali mu tak nejvzácnější vánoční dar, a tím je naděje, říká paní Wasserbauerová. Pokud se rozhodnete stát se dárcem kostní dřeně nebo krve, veškeré informace dostanete přímo na transfuzní stanici v Uherském Hradišti (tel ) nebo na transfuzní stanici ve Zlíně (tel ). Na těchto číslech si můžete svou návštěvu i objednat. Elen Sladká 1/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 9

10 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA UHERSKÉHO BRODU NA VOLEBNÍ OBDOBÍ PREAMBULE Rada města Uherského Brodu, složená ze zástupců politických formací KDU ČSL, ODS a Nezávislí za rozvoj města, vydává v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu pro volební období následujcí programové prohlášení, jež je jednoznačnou deklarací společné vůle spravovat naše město maximálně efektivně a pracovat ve shodě na jeho dalším rozvoji. BEZPEČNÉ MĚSTO Bezpečnost, ochranu zdraví a majetku obyvatel považujeme za základní prioritu při veškerém našem rozhodování. Všechny kroky při správě našeho města musí být v první řadě podřízeny tomuto cíli. Programové cíle Zrealizujeme moderní bezdrátový varovný systém, který zabezpeční včasné varování obyvatel ve všech částech města při výskytu ohrožení jakéhokoliv druhu. Na horním toku řeky Olšavy instalujeme povodňová čidla zabezpečující včasné varování obyvatel a firem v záplavových oblastech města. Majetkově i projekčně připravíme protipovodňová opatření pro padesátiletou vodu na řece Olšavě a v případě úspěchu žádosti o dotaci je zrealizujeme. Zpracujeme studii proveditelnosti pro vybudování suchých poldrů nad městem jako účinného výhledového opatření pro ochranu města při stoleté vodě. Zefektivníme práci městské policie. Zvýšíme intenzitu pochůzkové činnosti a práce strážníků v terénu snížením jejich administrativní zátěže a za pomoci systémových změn, v rámci kterých bude činnost městské policie koncentrována do exponovaných lokalit a exponovaného času. V součinnosti s Policií ČR budeme pokračovat v programu Bezpečná cesta do škol a neustále jej vylepšovat. Připravíme obecně závaznou vyhlášku omezující v nezbytně nutné míře otevírací dobu pohostinských zařízení k zabezpečení veřejného pořádku v nočních hodinách. V lokalitách, kde dochází k častému rušení nočního klidu, nainstalujeme stacionární hlukoměry k průběžnému monitorování situace. Systematicky budeme podporovat činnost a úroveň materiálně technického vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů. Cíleně se zaměříme na protidrogovou prevenci ve školách a ostatních mládežnických zařízeních. Jako opatření pro zvýšení bezpečnosti a hygienického standardu budeme postupně oplocovat dětská hřiště a dbát na důsledné dodržování jejich provozních řádů. PRŮHLEDNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A ZDRAVÉ FINANCE Způsob nakládání s prostředky města a jeho organizací bude veřejnosti snadno přístupný a kontrolovatelný. Veřejné zakázky zadávané městem budou maximálně transparentní a férové. Při výkonu veřejné správy budeme po všech zaměstnancích městského úřadu vyžadovat vstřícný a profesionální přístup při vyřizování záležitostí občanů i firem. Všechna rozhodnutí budeme činit na základě obecného a veřejně známého principu, v obdobných případech budeme rozhodovat obdobně a tak garantovat rovné příležitosti pro všechny a rovný přístup ke všem. Na druhou stranu budeme od všech bez výjimky požadovat plnění jejich povinností. Programové cíle: I nadále budeme vyžadovat, aby informace o tom, jak jsou veškeré prostředky města a jeho organizací vynakládány, byly přístupné široké veřejnosti. Na internetu zveřejníme plné znění obchodních smluv uzavíraných městem. Nepřekročitelný strop úvěrového zatížení města snížíme ke konci roku 2018 na 190 mil. Kč. Zachováme stávající sazbu daně z nemovitosti a stávající výši poplatku za svoz komunálního odpadu. Rozšíříme zavedený koncept Místní agenda 21 do kategorie C, nadále budeme pracovat na zlepšení informovanosti veřejnosti a nabídce dostatečného množství příležitostí k široké diskuzi, zejména nad strategickými a rozvojovými záměry města. Dokončíme započatou transformaci v oblasti majetku města. Nepotřebný a zatěžující majetek připravíme k prodeji. U ostatního zabezpečíme řádnou a systematickou údržbu. Zrekonstruujeme budovu č. p. 136 (tzv. kachlíkárna) na moderní pracoviště státní správy a v návaznosti na provedenou centralizaci pracovišť MěÚ zavedeme rozšířenou pracovní dobu pro veřejnost. Zlepšíme informovanost občanů o probíhajících investičních akcích na území města (včetně investičních akcí ostatních investorů). Zavedeme pracovní komisi pro investory zainteresované na území města (správci sítí, správci komunikací apod.) k zabezpečení lepší koordinace jednotlivých investičních záměrů v území města. DYNAMICKÝ ÚZEMNÍ ROZVOJ, VZHLED MĚSTA A PROSPERUJÍCÍ PODNIKÁNÍ Život ve městě budeme rovnoměrně rozvíjet ve všech oblastech. Budeme pracovat na zlepšení kvality života všech skupin obyvatel a ve všech částech města. Speciálně se však zaměříme na podporu rozvoje podnikání jakožto základního nástroje k dosažení prosperity města. Programové cíle: Budeme pokračovat v úspěšné tradici organizace veletrhu BRODexpo za účelem podpory živnostníků a firem sídlících v Uherském Brodě. Založíme fond rozvoje podnikání s pravidelným ročním vkladem z rozpočtu města, který bude sloužit k majetkovému zcelení roztříštěných podnikatelských ploch a jejich případnému zasíťování. Zpracujeme a projednáme s veřejností a odborníky nový plán strategického rozvoje města a z něj vycházející příslušné akční plány, zejména v oblasti investic. Zodpovědně připravíme, transparentně projednáme a vydáme nový územní plán, který bude odrážet potřeby rozvoje města ve všech oblastech jeho života. Sakrálním stavbám a historickým památkách zajistíme potřebnou péči v nezbytném rozsahu. Zpracujeme program revitalizace městských hřbitovů (starý a nový hřbitov a hřbitov v místní části Újezdec) s navazujícím akčním plánem zabezpečujícím jejich řádnou údržbu a revitalizaci. Budeme pokračovat v komplexní rekonstrukci systému veřejného osvětlení na celém území města. Další významná veřejná prostranství pokryjeme free wifi signálem. Provedeme rekonstrukci tzv. velkých schodů. Pro oživení revitalizovaného Masarykova náměstí instalujeme v jeho jihovýchodní části stylově odpovídající stánek s občerstvením a letním posezením. V delším časovém výhledu se budeme zabývat projektem rekonstrukce Mariánského náměstí, alternativně s podzemní parkovací kapacitou. Intenzivním jednáním s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a se státním podnikem Lesy ČR se pokusíme vyřešit neutěšený stav při správě singulárního majetku. 10 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 1/2015

11 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM ZDRAVÉ A ČISTÉ MĚSTO Zdravý vzduch, zelené a čisté město a upravené ulice považujeme za základní předpoklad kvalitního bydlení. Prosadíme a uskutečníme řadu opatření pro zvýšení kvality ve všech těchto oblastech. Programové cíle: Nadále budeme pokračovat v budování pohledově nerušících kontejnerových hnízd v plochách hromadného bydlení, zabezpečíme upravenost území pro individuální bydlení vymístěním odpadových nádob z uličního prostoru a ve vhodné lokalitě připravíme realizaci pilotního projektu instalace podzemních kontejnerů na recyklovatelný odpad. Za podmínky získání finančních prostředků z dotačního titulu provedeme odkanalizování v těch částech města, kde doposud schází. Nadále budeme pokračovat v zalesňování vybraných městských pozemků v extravilánu. Připravíme koncept tzv. zelených cest městem, který bude obsahovat plán pěších tras spojujících zajímavá místa doplněná zelení, relaxačními plochami s návazností na příměstskou krajinu. Zpracujeme, projednáme s veřejností a schválíme generel městské zeleně jako základ pro další budování zeleného města. Systémovými opatřeními zlepšíme čistotu veřejných prostranství a údržbu zelených ploch. Připravíme strategický plán odpadového hospodářství města na dobu po konečném naplnění skládky Prakšická tak, aby se město na tuto situaci v dostatečném předstihu připravilo. Připravíme projekt výstavby sběrného dvora pro stavební odpad a suť a lépe přizpůsobíme potřebám veřejnosti otevírací dobu stávajících sběrných dvorů. Posoudíme aktuální situaci v oblasti obtěžujícího hluku z dopravy v obytných zónách města a v případě překročení hygienických limitů budeme prosazovat rozšíření protihlukových opatření na tranzitních komunikacích. Rozšíříme způsob zimní údržby o moderní šetrné technologie (použití čelního kartáče a solanky). Na komunikacích s trvalým parkováním vozidel zvýšíme počet termínů blokového čištění. Pro zametání komunikací zavedeme výhradně techniku schopnou likvidovat jemné prachové částice. Budeme se zabývat vyřešením neutěšeného stavu koryta potoka Hořenůšek v intravilánu místní části Újezdec. PLYNULÁ DOPRAVA, MODERNÍ INFRASTRUKTURA Rovnoměrně budeme připravovat opatření pro bezproblémovost všech základních druhů dopravy automobilové, pěší, cyklistické i hromadné a systematicky budeme budovat odpovídající infrastrukturu tak, aby všechny druhy dopravy v intravilánu města našly své místo, navzájem si nepřekážely a byly vhodně kombinovatelné. Speciální pozornost budeme věnovat dořešení problematiky statické dopravy a vymístění tranzitní dopravy z intravilánu města. Programové cíle: Zpracujeme, projednáme s veřejností a schválíme závazný generel dopravy města. Veškerá organizační i investiční opatření v dopravě budeme realizovat systematicky v souladu s tímto generelem. V lokalitách, které jsou problémové z hlediska statické dopravy, postupně dobudujeme scházející parkovací místa nebo uděláme opatření v organizaci dopravy, která umožní legální parkování v rámci stávající infrastruktury. Zmírníme nevyhovující dopravní situaci na křižovatkách u železničního přejezdu zvětšením jejich kapacity. Zpracujeme studii proveditelnosti druhého přejezdu přes železniční trať č. 341 v lokalitě stávajícího autobusového nádraží. Zvážíme alternativu mimoúrovňového řešení. Dokončíme moderní bezbariérový přestupní terminál v prostoru stávajícího vlakového nádraží vč. rozšiřujících záměrů (datový propoj, navýšení kapacity parkoviště západ, nové parkoviště východ). V rámci dotačních titulů SFDI se zasadíme o vybudování bezpečného a atraktivního pěšího a cyklistického propojení na sídliště Olšava, abychom zmírnili negativní dopad průtahu mezinárodní silnice I/50 městem. Pro lepší zpřístupnění sídliště Střed a historického jádra města vybudujeme pěší propojení ulic Dolní Valy a U Fortny zastřešeným schodištěm. Navýšíme množství finančních prostředků určených na opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací ve všech částech města. Zpracujeme a zveřejníme podrobný pětiletý plán oprav a rekonstrukcí komunikací a chodníků. Připravíme dokumentaci pro územní rozhodnutí pro přeložku silnice II/490 do extravilánu ve východní části města (obchvat Těšova a Újezdce). V souvislosti se zahájením provozu nového dopravního terminálu provedeme optimalizaci stávající sítě vnitroměstské autobusové veřejné dopravy včetně zvážení zavedení alternativních moderních systémů veřejné dopravy (např. tzv. family TAXI) V souvislosti s probíhajícími komplexními pozemkovými úpravami budeme nadále pokračovat v přípravě projektu cyklostezky do Vlčnova. Nadále budeme intenzivně spolupracovat s městem Luhačovice na dořešení chybějícího úseku významné cyklostezky do Luhačovic. Zvláštní pozornost budeme věnovat rozvoji cyklistické dopravy postupnou realizací opatření na její podporu v intravilánu města. Nadále budeme usilovat o návrat přeložky mezinárodní silnice I/50 mimo intravilán města (tzv. velký obchvat města) do územního plánu města. PÉČE O RODINU, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A VZDĚLÁNÍ Rodina je základním stavebním kamenem každého města, proto jsme připraveni v maximální možné míře podporovat přirozenou funkci rodiny ve všech jejích jednotlivých životních etapách, od pomoci s péčí o nejmladší děti, přes kvalitní vzdělání až po terénní i pobytové služby pomáhající při péči o seniory. Programové cíle: Organizačně a stavebně připravíme jeden z městských domů s pečovatelskou službou na její nepřetržitý provoz. Budeme usilovat o zavedení hospicové péče ve městě. Dotáhneme do konce projekt bezbariérového města. Zpracujeme studii závad na pěších trasách města a systematicky je budeme odstraňovat. Zabezpečíme bezbariérovost jedné z úplných základních škol. Nadále budeme podporovat stávající síť sociálních služeb na území města. Budeme prosazovat rozšíření portfolia služeb poskytovaných organizací Sociální služby Uherský Brod o terénní zdravotní služby. Zachováme trend každoročního pravidelného investování do budov mateřských a základních škol zřizovaných městem. Zvláštní pozornost budeme věnovat sportovištím v rámci školských zařízení a zahradám mateřských škol. Pravidelně budeme pořádat fórum mladých a rozšíříme spolupráci se studentskými parlamenty jednotlivých středních škol. Nadále budeme motivovat základní a střední školy na Uherskobrodsku k větší spolupráci. Zavazujeme se zabezpečit i do budoucna dostatek míst pro děti v našich mateřských školách. V případě dostatečného zájmu rodičů jsme připraveni otevřít další speciální třídu MŠ pro děti od 1,5 roku věku. Zachováme příspěvek města při narození dítěte. Budeme pokračovat v rekonstrukci a obnově dětských hřišť v území, kde doposud neproběhla. U všech školských zařízení, kde doposud schází a kde je to technicky možné, vybudujeme bezpečná parkovací místa pro přivážení a odvážení dětí. Připravíme studii revitalizace vnitrobloku za kachlíkárnou s odpočinkovou zónou, dětským hřištěm, které v samotném centru města schází. 1/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 11

12 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM / SOCIÁLNÍ VĚCI KULTURA, SPORT, CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS Vždy budeme dbát na dobré jméno města a propagovat jeho správní, kulturní, vzdělávací, turistické i sportovní centrum regionu Bílých Karpat. Nadále budeme rozvíjet odkaz Komenského, se kterým je naše město jednoznačně spjato. Programové cíle: Provedeme nezbytnou rekonstrukci osvětlení sportovní plochy a TZB sportovní haly v Havřicích. Budeme finančně a materiálně podporovat místní kulturní a zájmová sdružení, tělovýchovné jednoty a kluby a organizace a spolky. Zvláštní důraz budeme klást na aktivitu sdružení a jeho práci s mládeží. Pro lepší využití nově vybudovaného multifunkčního hřiště v Újezdci provedeme jeho osvětlení. Zrušíme ubytovnu ve sportovní hale v Havřicích a pro uvolněné prostory nalezneme smysluplné využití. Organizačně i finančně podpoříme všechny aktivity, které spoluvytváří pověst Uherského Brodu jakožto kulturně a historicky zajímavého města. Budeme rozvíjet a upevňovat tradici každoročně pořádaných kulturních a společenských akcí regionálního a nadregionálního charakteru (Bílokarpatské slavnosti, Růžencová pouť, Brodské kulturní léto a další). Podpoříme nově vznikající kulturní a společenská centra na území města. Budeme cíleně propagovat město a region Bílých Karpat zavedením intenzivnější marketingové komunikace. Připravíme projekt moderního sportovního a volnočasového areálu pro obyvatele všech věkových kategorií v rozvojové lokalitě za ZŠ Na Výsluní. Provedeme rekonstrukci zimního stadionu. Dokončíme II. etapu přestavby ZŠ Újezdec tak, aby zde vzniklo plnohodnotné vzdělávací, kulturní a sportovní centrum pro místní části Těšov a Újezdec. ZÁVĚR Rada města Uherského Brodu konstatuje, že vynaloží maximální úsilí a využije všech legislativních a finančních nástrojů k tomu, aby předložený náročný program správy a rozvoje města zvládla realizovat do řádných voleb do zastupitelstva města v roce VZPOMÍNKY Dne 7. ledna uplynulo 8 let, co nás navždy opustila paní Zdeňka Michalcová z Těšova. S láskou a úctou vzpomínají synové Tomáš s rodinou a David, vnuk Tomáš, maminka Anastazie a sestra Pavla s rodinou. Dne 22. ledna tomu budou 4 roky, co nás bez rozloučení opustil pan Jaroslav Vrága. S láskou vzpomíná manželka Erika. Zapomenout nelze, i když čas běží Dne 31. ledna uplyne 5 let od úmrtí pana Vladimíra Josefíka. S úctou a láskou vzpomíná manželka, dcery a synové s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. Kdo v srdci žije, neumírá. Dne 9. ledna uplynul první smutný rok, co nás navždy opustila paní Marie Skočovská. S láskou vzpomíná manžel, děti a ostatní rodina. Očím si odešla, v srdcích jsi navždy zůstala... Dne 11. ledna uplynul 1 smutný rok od úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, paní Boženy Kundratové. S láskou vzpomíná rodina. Děkujeme všem, kdo vzpomněli s námi. Kdo tě znal, ten v dobrém vzpomene, kdo tě měl rád, ten nikdy nezapomene. Dne 13. ledna tomu bylo 10 let, co nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Alois Skovajsa z Újezdce. Za tichou vzpomínku děkuje manželka Ludmila, synové Miroslav a Alois a dcera Ludmila s rodinami. ODEŠEL JUDR. MIROSLAV VORLÍČEK Dne 5. listopadu 2014 zemřel patriot města, legenda ve své době společenského a také politického života, JUDr. Miroslav Vorlíček. Vzpomeňme krátce jeho památku, neboť město Uherský Brod měl rád a pro jeho rozvoj mnohé udělal. Narodil se 2. října 1932 v Bytči přednostovi okr. soudu JUDr. Františku Vorlíčkovi a Adele Smieškové, dceři hejtmana Žiliny. V roce 1939 byla rodina nucena opustit nově vzniklý fašistický Slovenský štát, na který soudce JUDr. F. Vorlíček odmítl přísahat, a tak se ocitl v kraji pod Bílými Karpaty, který si velmi zamiloval a zůstal mu věrný až do své smrti. Po roce 1948 jako dítě tzv. zlaté mládeže nebyl po maturitě na místním gymnáziu přijat na vysokou školu. Stal se nosičem pytlů v místním Silu a poté svářečem ve Slováckých strojírnách. S takto vylepšeným kádrovým profilem se mu později podařilo úspěšně absolvovat Právnickou fakultu v Bratislavě. Jako právník začínal v podniku Restaurací a jídelen v Luhačovicích a Uherském Brodě a následně byl více než 20 let ředitelem tehdejšího podniku bytového hospodářství PBH Uherský Brod. Souběžně vedl okresní organizaci Československé strany socialistické, jejímž prostřednictvím (a přes své konexe) získával nemalé finanční prostředky pro město na jeho revitalizaci a rozvoj. Později vedl také stavební bytové družstvo Panorama a před důchodem si zavedl advokátní praxi. Byl velkým sportovcem, hrál tenis v místním klubu a basketbal za Spartak Uh. Brod. Založil a vedl vyhlášený taneční orchestr Strojař (v němž hrál také na saxofon a klarinet), na který starší ročníky vzpomínají dodnes. V mládí byl skautem, kde dostal přezdívku Radža. A s touto přezdívkou se v místním skautu v porevoluční době angažoval ještě ve svém důchodovém věku. Stal se zahrádkářem a svými výpěstky zásoboval pravidelně a rád nemálo brodských občanů a kamarádů. Byl ženatý a měl 3 děti. Miloval dobrou hudbu, sport a umění. Radža byl férový a čestný, byl optimista, rád pomáhal. V každé době byl charakterní a nezaprodal se. Jako autorita, vlastenec, dobrý kamarád a správný chlap s životním nadhledem a osobitým humorem tady bude velmi chybět. Čest jeho památce! -red- 12 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 1/2015

13 SOCIÁLNÍ VĚCI Mozaika roztančila hotel Monde Uherskobrodské sdružení Mozaika uspořádalo tradiční zábavný taneční večírek, o který je rok od roku větší zájem jak ze strany členů, nových zájemců o členství, tak i ze strany sponzorů a dárců. Letos se konal již VII. ročník této akce, která je vždy vyvrcholením každoroční práce. Večírek začal v 19 hod. v prostorách hotelu Monde, kdy nás krásným úvodním slovem přivítal moderátor celého večera Roman Bistrý. Poté zatancovala taneční skupina Detroit z DDM Uherský Brod. A pak už nám k poslechu a tanci hrál DJ Pavel Kříž a my jsme tak mohli zapomenout na každodenní starosti a krásně se oddat hudbě a zatancovat si. V ceně vstupného byl bohatý raut, kde nám kuchaři připravili studené mísy, spoustu zeleniny, uzeniny, sýry, teplé speciality a zabijačku. Večírek jsme si moc užili, navázala se přátelství s novými členy a sponzory a bylo vidět, že jsme opravdu parádní parta, která si pomáhá a stojí při sobě. Vyvrcholením večera byla bohatá tombola, do níž se nám podařilo od malých obchodníků a živnostníků nejen z Uherskobrodska sehnat spousta krásných a hodnotných cen. Svou návštěvou nás potěšil i starosta Patrik Kunčar, který nám ukázal, že ho zajímá, jak trávíme svůj volný čas, a viděl, že se i se zdravotním postižením dokážeme bavit. A z jeho tváře bylo znát, že si večírek také užívá. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří večírek připravovali, personálu hotelu Monde za ochotu splnit nám každé naše přání, taneční skupině Detroit a Pavlu Křížovi za krásný večer a jejich myšlenku vzdát se honoráře ve prospěch našeho sdružení. Dále pak již zmiňovaným obchodníkům a živnostníkům nejen z Uherskobrodska za krásné a hodnotné ceny věnované do tomboly, Katce Mařákové za zachycení našich chvil a v neposlední řadě těm, kteří nás podpořili finančně. Celý seznam sponzorů najdete na našich stránkách (podpořili nás). Lenka Magyaricsová BLAHOPŘÁNÍ Dne 17. ledna oslaví krásné životní jubileum pan Jaromír Semela. Do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky, životního optimismu a síly přeje manželka Marie, syn Jaromír a dcera Alena s rodinami. Víš, jaké je naše největší přání? Ať zdraví stojí při Tobě, o nemoci ať nemáš zdání v jakékoliv podobě. Buď stále při nás, naše milá, tak jak jsi tu vždycky uměla být. Vždyť z Tebe vyzařuje síla, která nám pomáhá žít. Dne 13. ledna oslavila své 80. narozeniny naše Anička Bujáčková. Jen to nejlepší přeje manžel Josef, synové Leoš, Pavel a dcera Andrea s rodinami. Centrum pro komunitní práci východní Morava a partner projektu Město Uherský Brod vás srdečně zve na 3. VEŘEJNÉ SETKÁNÍ *************************************** KDY: KDE: 19. ledna 2015 v hod. zasedací místnost ZM (přízemí radnice Uherský Brod) Program: úvodní slovo místostarosty města Uherský Brod prezentace projektu Aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod představení poskytovatelů sociálních služeb ve městě Uherský Brod prezentace projektu OsA Podané ruce osobní asistence doprovodný kulturní program vystoupení harmonikáře Děti z MŠ Obchodní společně s rodiči a veřejností sbíraly PET lahve a PET vršky. Obdrželi za ně finanční částku 3000 Kč, kterou předali rodičům postižené Emmičky jako vánoční dáreček. -rn- PODĚKOVÁNÍ Členové Občanského sdružení Kamarádi Uherský Brod děkují městu Uherský Brod, sponzorům a všem dobrým lidem za podporu naší organizace. Přejeme mnoho úspěchů v novém roce Jménem svým i jménem statutárního zástupce Českého klubu nedoslýchavých Help děkuji všem, kteří přispěli k přípravě mikulášského večírku s tombolou, který se konal 4. prosince v Domě kultury v Uherském Brodě. Dík patří firmám a podnikatelům, kteří sponzorsky přispěli na tombolu: Papírnictví Řihák, Optika Veselá, Foto Kastner, Rojal, Primadona, Linea, Pivovar Janáček, Pekárny Delta, Pekárna Bachan, Zlatnictví Buráňová, Zlatnictví Výmolovi, Zemaspol a.s., HB Prima Bilavčík, Elisa Hromčík, Elektro Garaja, Anežka Fojtáchová, Kožešnictví Vacula, Pekárna Šesták, Zdravá výživa Zatloukalová, Drogerie Valášek, Drogerie Camilla, Korallina, Textil Lekešová, Textil Masař, Rejnok sport, Květiny Fojtáchová, Trojan, Lékárna Tamborová, Lékárna Mlčková, Sport Mikulec, Kadeřnictví Sedláčková, Autodoprava Šmíd, Bytový a kusový textil Kafková, ELTISK a dlouhé řadě dalších drobnějších dárců. Je potěšující, a ode všech nanejvýš šlechetné, že v současné tržně orientované době jsou ochotni něco nezištně věnovat druhým. Za jejich podporu, které si nesmírně vážíme, co nejsrdečněji děkuji a přeji všem hodně úspěchů i v následujícím roce. Pavel Šmíd, předseda klubu 1/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 13

14 ŠKOLSTVÍ KRAJSKÉ ZLATO PRO SPŠ OA Dne 2. prosince se ve Zlíně uskutečnila prestižní Strojírenská olympiáda. Své síly si poměřili žáci všech průmyslových škol Zlínského kraje maturitního oboru strojírenství. Budoucí strojaři museli prokázat své schopnosti při tvorbě programu pro CNC stroje, předvést své znalosti v rámci programu Inventor a stejně tak ukázat rozsah svých všeobecných znalostí. Zlato si však mohl odnést pouze jeden. Velkým vítězem tohoto středoškolského klání se stal student Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod Pavel Bublík. Vítězi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy i města. -SPŠ OA- ANGLIČTINY SE SAMANTHOU V ZŠ HAVŘICE V rámci výzvy č. 55 se ZŠ Havřice zapojila do projektu Let s speak together. Díky tomu má možnost využívat ve výuce cizího jazyka rodilou mluvčí paní Samanthu Kellman z Velké Británie. Pochází z města Reading a v České republice působí od září V ZŠ Havřice bude vést hodiny konverzace po celý školní rok 2014/2015. Lektorka Samantha navštěvuje jednou týdně hodiny angličtiny ve 2. až 5. třídě, kde se žáky procvičuje tento jazyk. Odpoledne pak působí jako lektorka pro pedagogické pracovníky školy, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině. V budoucnu chce ZŠ Havřice navázat spolupráci s některou evropskou školou a také tím podpořit jazykové kompetence žáků a učitelů. -CB- S ČERTY NEJSOU VÁŽNĚ ŽÁDNÉ ŽERTY ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ Městský úřad v Uherském Brodě, Odbor školství, kultury a sportu oznamuje zákonným zástupcům dětí, které splňují podmínku pro zahájení povinné školní docházky, že zápisy do 1. tříd základních škol v Uherském Brodě pro školní rok 2014/2015 se uskuteční ve všech základních školách v Uherském Brodě (včetně částí Havřice, a Újezdec) jednotně ve čtvrtek 5. února 2015 od do hodin. Odbor školství, kultury a sportu dále upozorňuje, že v souladu s 36 odst. 4) zák. č. 561/2004 Sb. je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v termínu vyhlášeném pro zápisy do 1. tříd. Děti se dostaví k zápisu do základní školy ve spádovém obvodu, který byl pro jednotlivé ulice stanoven Obecně závaznou vyhláškou města č. 5/2013 Sb. schválenou usnesením zastupitelstva města č. 462/Z27/13 ze dne Pokud se dítě dostaví k zápisu do jiného spádového obvodu, bude ředitelem školy odmítnuto. Školy budou naplněny do stanovené kapacity. Přehled spádových obvodů jednotlivých základních škol ZŠ Mariánské nám.: Bajovec, Dělnická, Javořinská, Lipová, Králov, Kučerovo nám., Nivnická, Nová, Pastýřská, Pod Břehem, Pod Zelnicemi, Polní, Prostřední, Provazní, Rolnická, Sídliště Olšava, Slovácká, Slovácké nám., Stolařská, Škrlovec, Škrlovecká, Trávníky, U Bajovce, U Cukrovaru, U Korečnice, U Mlýnů, U Olšavy, U Porážky, U Školky, U Vody, Vazová, Vlčnovská, Zahradní, Zámostní, Zátiší, 26. dubna. ZŠ Pod Vinohrady: Družstevní, Hlavní, Jarní, Letní, Močidla, Nám. 1. máje, Neradice, Obchodní, Okružní, Osvoboditelů, Podzimní, Pod Dvorkem, Předbranská, Rennerova, Revoluční, Rybářská, Rychtalíkova, Stará Těšovská, Šaripova, Šumická, U Plynárny, U Zahrádek, Větrná (vyjma domu Větrná 2060), V. Růžičky, Za Humny, Zimní. ZŠ Na výsluní: A. Hrubého, A. Dvořáka, B. Smetany, B. Němcové, Bří Lužů, Dolní Valy, E. Háby, F. Bára, F. Janáčka, F. Kožíka, F. Veselky, Havlíčkova, Hradišťská, Hodinářská, Horní Valy, Hradní nám., Hradební, J. Hlobila, Ječná, Jirchařská, J. Herčíka, Karla IV., Kaunicova, kpt. Kubíčka, Komenského, Květná, Lidická, les Rubanisko, lokalita Nad Zámkem, Luhanova, Malá, Mariánské nám., Maršovská, Masarykovo nám., M. Alše, Moravská, Na Dlouhých, Na Chmelnici, Na Láně, Na Výsluní, Na Tržišti, nám. Svobody, Naardenská, Nerudova, Partyzánů, Palackého, Pecháčkova, Pod Valy, Pod Horním Dvorem, Pořádí, Prakšická, Prim. Hájka, Prosná, Přemysla Otakara II., Ptylova, Příčná ulice, Rtm. Křivdy, Sadová, Seichertova, Soukenická, Strojařů, Tkalcovská, Tyršovy sady, U Cihelny, U Elektrárny, U Fortny, U Hřiště, U Koupelek, U Lapače, U Plovárny, U Sboru, U Stadionu, U Špitálu, Weberova, U Žlebu, Úzká ulička, Za dolním kostelem, Žitná, 9. května, 28. října, Maršov. ZŠ Újezdec: Drahy, Dr. Horáka, Hauerlandova, Kříby, Losy, Lůčky, Luhačovská, Nad Kostelem, Nádražní, Nivky, Podhájí, Pod Rubanisky, Poštovní, Skácelova, Spojovací, Svážná, Široká, Těšovská, Tkadlecova, Tylčerova, U Dráhy, U Zbrojnice, Vinohradská, 1. května. ZŠ Havřice: Brodská, Cihlářská, Dolní, Jabloňová, Ke Hřišti, Pod Kopcem, Průhon, Sluneční, U Chrástky, U Zastávky, V Kútě, Zauličí, Za Zahradami, Babí Louka, ul. Jana Švermy, Jiráskova, Svatopluka Čecha, Tovární, Údolní. Zápis do první třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAKTICKÉ se koná v úterý 12. února 2015 v době od hod. v prostorách školy Na Výsluní Sportovně-jazykový pobyt GJAK v Německu V pátek 5. prosince si děti ze školní družiny ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě hrály na peklo. Proměnily se v malé čertíky a čertice a z naší školní družiny se do daleka ozývalo řinčení řetězů doprovázené čertovským hudrováním. A kdo měl zájem o vzdělání v tradičních čertovských oborech, rád naše peklo navštívil Vidět totiž malé čertíky při všech těchto pekelných činnostech, byl opravdový zážitek pro nejednoho smrtelníka. A malí čertíci? Ti se přesvědčili, že tento tajemstvím opředený příchod čerta, Mikuláše a anděla, se dá prožít radostně a beze strachu. -DM- 14 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 1/2015 Uherskobrodské gymnázium přijalo v posledním listopadovém týdnu nabídku od německých pořadatelů na týdenní sportovně- -jazykový pobyt 43 žáků sekundy a kvarty. Pobývali jsme na školách v přírodě v Netzschkau a Limbachu spolu s dětmi z Reichenbachu. Navázali jsme s nimi krásná přátelství, včetně dospělých vedoucích. Bohatý sportovní program s výlety do okolí byl doplněn výrobou keramiky, kterou si mnohé děti zkusily poprvé, konverzačními hrami s německými dětmi i prohlídkou německé školy. Navštívili jsme taky muzeum zlata v Buchwaldu a Dračí jeskyni v Syrau. Obrovským zážitkem byla pro naše i německé děti návštěva sportovně-zábavného centra Trendsporthalle v Schönecku. Nesměla chybět ani společná diskotéka. Na konci pobytu při loučení ukápla nejedna slzička a zazněl příslib, že naše kamarády uvidíme u nás v příštím roce. Božena Rytířová

15 Do školy v Tanzanii poputují další tisíce Už několik let spolupracuje ZŠ Mariánské náměstí s občanským sdružením Bez mámy, jehož prostřednictvím posílá peníze do školy v městečku Simike v Tanzanii. V pondělí 8. prosince uspořádali žáci obou stupňů ZŠ pod vedením učitelky Lenky Šišperové tradiční benefiční Vánoční koncert pro Tanzanii. Při vstupu do sálu ZUŠ, kde se koncert konal, mohl každý návštěvník nejen dobrovolně přispět finanční částkou, za kterou dostal drobnou pozornost andělíčka, kterého vyráběly děti, ale byl zde také instalován panel s fotografiemi, výčtem předmětů zakoupených z vybraných peněz v předešlých letech a hlavně dopisem ředitele školy v Simike s poděkováním a popisem, jak s penězi naložili. Děti vystupovaly jak sólově (hra na flétnu, trubku, klávesy, recitace, tanec odzemek), tak sborově při zpěvu vánočních a anglických písní. Na konci benefice se dozvěděly, že návštěvníci koncertu přispěli částkou Kč. Do Simike tak škola letos posílá celkem Kč. Za celou dobu spolupráce činí celková částka sesbíraná a zaslaná brodskými dětmi této škole úctyhodných Kč. Začátkem roku 2015 do ZŠ Mariánské náměstí přijede zástupkyně nadace Bez mámy Eliška Nováková, která děti a učitele seznámí s tím, jak vybrané finanční prostředky doputovaly do Tanzanie a jak probíhalo předávání. Děti se shodly, že letos svým dalekým kamarádům koupí učebnice, psací potřeby a další pomůcky, které potřebují. Markéta Švehlíková Nový projekt na Středním odborném učilišti Uherský Brod Studentské fiktivní firmy: stavební činnost, opravárenství, výroba a prodej pečiva a květinových vazeb, výroba a prodej cukrářských výrobků, zahradnictví Od měsíce října začala realizace projektu zaměřeného na rozvoj podnikatelských dovedností a to na dvou spolupracujících středních školách Středním odborném učilišti Uherský Brod a Střední škole gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Na obou školách jsou do projektu zapojeny obory strojní, stavební, potravinářské a zemědělské. Smyslem celého projektu bylo vytvoření pěti studentských fiktivních firem, z toho tří na straně SOU Uh. Brod (Stavební činnost, Opravárenství a Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb) a dvou na straně spolupracující školy SOS Bzenec (Výroba a prodej cukrářských výrobků a Zahradnictví). V těchto fiktivních firmách si žáci mohou vyzkoušet, jak firmy fungují v reálném světě a to v jednotlivých odděleních personálním a právním, obchodním oddělení, oddělení marketingu a účtárny. Každý žák absolvuje během jednoho roku min. dva měsíce činnosti v každém z nich. Činnost v daných odděleních je úzce spjata s obory, které žáci studují, tudíž každý z nich získá povědomí o podnikání právě v nich. Během projektu budou žáci absolvovat i výukové exkurze návštěvu Technologického inovačního centra ve Zlíně, Veletrh fiktivních firem v Praze a exkurze na odborné veletrhy a výstavy, kde jsou právě úspěšné firmy vystavovateli v daných oborech. Další informace včetně fotogalerie jsou k dispozici na webu školy: Alena Jeleníková Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ HAVŘICE Vážení rodiče, zveme vás na návštěvu školy, do níž můžete od nového školního roku přihlásit své dítě k povinné školní docházce. Přijďte v pondělí 19. ledna 2015 v době od 8.00 do do Základní školy v Havřicích. Dopoledne můžete navštívit vyučování ve všech ročnících a odpoledne nahlédnout do kroužků mimoškolní činnosti: dramatický kroužek, dyslektický kroužek konverzace v AJ s rodilým mluvčím, oříšek pro bystré hlavy hudebně pohybový kroužek, aerobic fotogalerie školních akcí a akcí školní družiny V průběhu odpoledne je možné zhlédnout práci ve školní družině. Těšíme se na vás. ŠKOLSTVÍ V MŠ OBCHODNÍ POUŽÍVAJÍ INTERAKTIVNÍ TABULI Interaktivní tabuli pro děti zakoupila mateřská škola Obchodní z rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání. -rn- VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZŠ NA VÝSLUNÍ Příjemnou předvánoční atmosféru, radost v srdci i úsměv na tváři vykouzlili ve čtvrtek žáci ZŠ Na Výsluní v malém sále zdejšího Domu kultury. V podání dětí 1. stupně, školní družiny a členů pohybově-dramatického kroužku zhlédli posluchači vystoupení inspirovaná písněmi Janka Ledeckého, Nadi Urbánkové, Luďka Minky, pánů Uhlíře a Svěráka, ale také pohádkami Čert a Káča či Karkulka. Především své nejbližší přesvědčili malí umělci, že vládnou mluveným slovem, zpěvem a pohybovým nadáním stejně jako výtvarným umem nezbytným k vytvoření jevištních kulis a rekvizit. Potlesk, který se rozléhal sálem, patřil bezesporu také úsilí a kreativitě učitelů, kteří jako vždy zůstali ukryti v zákulisí a s obavou i dojetím sledovali výkony svých svěřenců, jimž se podařil malý zázrak zastavit na chvíli čas a připomenout, že ty nejkrásnější dárky nejsou skryty pod stromečkem, ale v lidském srdci. Martina Šojdrová NA SVATÉHO MIKULÁŠE UŽ JE ZIMA CELÁ NAŠE I letos se děti z MŠ Obchodní těšily na Mikulášské nadělování navázali jsme na loňskou spolupráci s Katolickou základní školou, jejichž žáci k nám přišli jako mikulášská družina. Samozřejmě se děti patřičně připravily naučily se písničky, čertovské tanečky a říkanky pro Svatého Mikuláše. Někdo se čertů bál, jiný se nemohl dočkat, jestli mu andílek a Mikuláš něco nadělí? Všechno dobře dopadlo každý dostal dáreček a čert šel zase s prázdnou do pekla. Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu řediteli Ivu Ertlovi a žákům za pohádkového Mikuláše pro děti v naší mateřské škole. P. Gromanová 1/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 15

16 KULTURA Při Vánočním koncertu Petra Bendeho praskal kulturák ve švech Přestože se zpěvák, skladatel, textař a multiinstrumentalista Petr Bende vrací na pozvání Jiřího Gračky do Uherského Brodu pravidelně už několik let, žádný z jeho vánočních koncertů nebyl stejný a vždycky dokázal příjemně překvapit jak výběrem skladeb, scénou, tak i přizvanými hosty. Také letos připravil posluchačům naprosto všech věkových kategorií ve zcela vyprodaném velkém sále Domu kultury jedinečný zážitek! Tříhodinový koncert zahájily tóny cimbálové muziky Grajcar z Dolních Bojanovic a krásný zvonivý hlásek Denisky Grmolcové, která zazpívala Petrovu píseň Nad horou svítá. Muzikanti z cimbálovky skvěle sekundovali doprovodnému Bandu hlavní hvězdy večera. Jako dalšího hosta si Petr Bende pozval Bohouše Josefa, který připomněl svůj slavný Song krále Heroda z muzikálu Jesus Christ Superstar a spolu si pak zazpívali snad nejznámější hitovku z dob Bohoušova působení v kapele Burma Jones Samba v kapkách deště. Koncert pokračoval Petrovými sólovkami, ať už těmi letitými a osvědčenými, tak i písněmi z nejnovějšího CD, které bylo na koncertu pokřtěno. Úžasným zážitkem, který mnohým posluchačům navodil husinu, byla skladba Barcelona. V Brodě ji s Petrem zazpívala operní pěvkyně Alena Vacíková za doprovodu kapely i cimbálovky a myslím, že i Fredy Mercury by zíral. Třetím hostem večera byl pěvecký sbor Campana z brodského gymnázia, který se kromě úžasného doprovodu k Petrovým písním představil i vlastní skladbou. V programu samozřejmě nechyběly ani koledy, mnohé ovšem v poněkud rockovějším hávu. Petr občas odložil kytaru a dokázal, že mu to stejně dobře jde i za bicími či cimbálem. Na závěr všichni dokázali, že umí zpívat a hrát i bez mikrofonů, zesilovačů a jiných technických zázraků za doprovodu houslí a kytary (a také mohutného sboru publika) zazpívali pod pódiem koledu Štědrý večer nastal. Petr Bende i přes nesporné hudební úspěchy zůstal normálním klukem s nohama pevně na zemi a s pokorou vůči svým posluchačům, o čemž svědčí i závěrečná autogramiáda, na níž si (i přesto, že tři hodiny neslezl z pódia) našel čas skutečně na všechny zájemce o podpis či společnou fotku. Markéta Švehlíková VÁNOCE S ORCHESTREM STANISLAVA SLÁDKA Orchestr Stanislava Sládka natočil své první vánoční CD a písně z něj premiérově představil na živo 5. prosince na koncertu nazvaném Vánoce s Orchestrem Stanislava Sládka. Svůj pátý hudební nosič v pořadí tu muzikanti a zpěváci i řádně pokřtili. Orchestr, jehož členy jsou žáci ZUŠky, si do svých řad pro tuto příležitost přizval i několik bývalých členů a také děti z pěveckého sboru Comenius, které se výtečně zhostily role sboristů a dodaly skladbám na objemu a melodičnosti. Zvuk kapely však skvěle obohatily i nové aranže písní, které na CD najdete. O pomoc s hudebními úpravami orchestr oslovil ty nejpovolanější dlouholetého dirigenta pěveckého sboru Dvořák Antonína Veselku a spolu s ním také valašsko- -klobouckého pedagoga a skladatele Františka Maňase, jehož taneční orchestr se stal tomu uherskobrodskému vzorem a rádcem. V pořadu zaznělo v podání sólistů Ferdinanda Kubáníka, Tomáše Rocha, Veroniky Sládkové, Barbory Kubáníkové a Anny Kubáníkové všech osmnáct skladeb, mezi kterými jsou jak české a moravské koledy, tak i známé populární vánoční písně (např. To k Vánocům patří, Dál sníh padá či Purpura, kterou doplnil přednesem krásné básně V. Machka Vánoční pochod ticha Roman Švehlík, který celým pořadem provázel. Děkuji především své rodině, své ženě, která byla nucena poslouchat koledy už od května, kdy jsme s nahráváním začali, děkuji Základní umělecké škole, v jejímž novém moderním nahrávacím studiu CD vzniklo, svým kolegům, kteří se postarali o zvukovou a hudební režii, všem sponzorům, městu Uherský Brod a Zlínskému kraji za podporu a dalším lidem, kteří se na vzniku CD jakkoliv podíleli. A největší dík patří určitě orchestru, uvedl při křtu CD kapelník Stanislav Sládek. Ve stolově uspořádaném hledišti koncert sledoval i starosta Patrik Kunčar a oba místostarostové - Jan Hrdý a Petr Vrána, který orchestru předal pozornost od města dárek v podobě velikánského dortu. Překvapením však zdaleka ještě nebyl konec. Protože koncert připadl na datum, kdy se to venku hemží Mikuláši, čerty a anděly, jedna taková družina přispěchala i do sálu, kde mezi diváky roznášela nadílku v podobě nového CD. Po oficiální části a přestávce se muzikanti i zpěváci vrátili na jeviště a další dvě hodiny spokojeným posluchačům, kteří obsadili i taneční parket, hráli písničky ze svých běžných koncertů. /více na webu města/ Markéta Švehlíková Vánoce v ZUŠ Žáci hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru příjemně naladili posluchače Svátečním koncertem, který zahájila pásmem koled cimbálová muzika Šablička. M. Běťák, M. Brauner, P. Guričová, A. Hermanová, K. Prajzová, Š. Šmíd a K. Švehlík předvedli vlastní zpracování grotesky s čertovskou tematikou, poslední jmenovaný se pak představil i v sólovém přednesu. Flétnový soubor si připravil směs melodií z pohádky Mrazík, tři skladby zahrál kytarový soubor. Soubory pak na pódiu vystřídali sólisté: klavírista V. Červenka, K. Koníčková zahrála na zobcovou flétnu, A. Bučková na housle a V. Kadlček na trubku. Koncert pokračoval vystoupením tanečního oboru. Za varhany pak usedl P. Kučera a závěr patřil komornímu souboru. Zájemců o tradiční Vánoční koncert učitelů ZUŠ a jejich hostů bylo tolik, že se všichni ani nevešli do sálu. Nikdo však o nádherný zážitek nepřišel, koncert bylo možno sledovat díky přenosovému zařízení i v aule školy. Koncert zahájil Komorní orchestr učitelů, Zuzana Bučková přednesla na klavír Fantazijní kusy R. Schumanna a doprovázela i některé své další kolegy. Koncertem pro trubku se představil Štěpán Straka. S minipásmem Civilizace (V+W+J) vystoupili Tomáš Lekeš s Romanem Švehlíkem. Následovalo sesterské vystoupení violoncellistky Heleny Milanové a Veroniky Přikrylové, Nový Špalíček B. Martinů sólově zazpívala Eva Horňáková. Lubomír Valečka s CM Mladí Burčáci si připravili Sedlcké z Kaňovic, klarinetista Tomáš Komárek Ideu od N. Hesse. Je milé, že učitelé pokaždé přichystají nějakou novinku či překvapení. Tentokráte mělo podobu nově založeného Pěveckého sboru učitelů ZUŠ, který zazpíval tři skladby a ujistil, že tohle vystoupení rozhodně nebylo poslední. -mva- 16 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 1/2015

17 GOSPELOVÉ VÁNOCE SE ZUZANOU STIRSKOU Stále častěji se mi potvrzuje, že dobrou kulturu si člověk musí objevit a najít sám a nenechat si od médií masově vnucovat to, co se jako kultura jen tváří. Ujistila jsem se o tom i na koncertu Zuzany Stirské a jejího Fine Gospel Time v Domě kultury. Jedenáct zpěváků tu dokázalo do diváků vlít takovou dávku emocí a energie, že z ní budou čerpat minimálně celý příští rok. Když se řekne gospel, naskočí vám nejspíš film Sestra v akci, Whoopi Godbergová a dav roztančených černošek pějících I will follow him. Písnička se vám líbí, jen moc nechápete ten zvláštní trans, do kterého se řádové sestry nakonec dostanou. Když pak gospel uslyšíte na vlastní uši v sále (tedy v takovém podání, jakého se dostalo brodským posluchačům), garantuju vám, že při druhé, maximálně třetí písničce si začnete zlehka podupávat, pak broukat, náhle se sami od sebe začnete vrtět do rytmu a na konci pořadu máte chuť vyskočit, zpívat a tančit naplno s těmi na jevišti, ačkoli jinak jste těžký introvert, hudební antitalent a jakýkoliv jiný pohyb než chůze ve vašem podání připomíná pověstného slona v porcelánu. Gospely jsou ve skutečnosti zhudebněné texty Nového zákona, duchovní písně severoamerických černochů. Jsou zpívány v křesťanských kostelech, kde sólového zpěváka sborově doprovázeli účastníci bohoslužeb. Právě tímto specifickým žánrem se inspirovala Zuzana Stirská (1954). Tato dáma se na hudebně divadelním poli pohybuje už od svých dvanácti let, kdy ji Jiří Suchý a Jiří Šlitr přijali do Semaforu. V roce 1981 emigrovala KULTURA do západního Německa a i zde se dokázala velice dobře prosadit vystudovala tu hudební vědu a anglistiku a zpívala mimo jiné i s Mikem Oldfieldem či hvězdným souborem Jamese Lasta. Po revoluci se i s manželem a čtyřmi dětmi vrátila zpět a založila soubor Gospel Time. Zpívají v něm nadšenci, pro které je hudba krásným koníčkem, protože jinak má každý z nich své povolání (mezi zpěváky je například šachový velmistr, entomoložka, chemická inženýrka či dirigent symfonického orchestru České akademie věd). Zuzana vydala zatím pět CD. Vybrané písně na nich, jejich aranžmá i interpretace jsou úžasné, přesto je v televizi ani v rozhlase neuslyšíte. A to je přesně to, o čem jsem mluvila na začátku. Tuhle kulturu si prostě musíte najít sami a říci o ní dalším. Na koncertě zazněly písně ze všech zmiňovaných CD, nejen ty gospelově laděné. Sbor a u hlavního mikrofonu se střídající sólisté totiž s přehledem vystřihnou i árii z opery Turandot, Dny zázraků a přání z repertoáru Karla Gotta či Adeste fideles (s krátkým textem Jiřího Suchého). /Více na webu města/ Markéta Švehlíková Jiří Jilík přestavil knihu o Mišku Evenovi V nedožitých osmdesáti letech odešel do uměleckého nebe bretaňský malíř Moarch Miško Eveno, svérázný chlapík s poetickou duší a bezmeznou láskou ke slovácké lidové kultuře. Ve středu 10. prosince se na něj zavzpomínalo v Ulitém kafe. Novinář, publicista a spisovatel Jiří Jilík o něm spolu s přáteli napsal knihu, kterou v brodské literární kavárně představil a přiblížil svého dlouholetého kamaráda v osobních vzpomínkách i ve dvou dokumentech, které o malíři z Možňácka" natočila Česká televize. Miško Eveno ( ) byl malíř samouk, nikdy nestudoval žádnou uměleckou školu. Do Česka se natrvalo přestěhoval v roce 1992, jeho druhým domovem se stalo nejprve Uherské Hradiště a posléze Uherský Brod. Znali ho však snad všichni lidé spjatí s folklorem. Miško totiž často a rád jezdil na nejrůznější festivaly, fašanky, jízdy králů, hody, senoseče, vinobraní... a čerpal tu náměty ke svým obrazům, ze kterých vyzařovala hravost, humor i ta nezbytná poetika. Kniha Miško Eveno: Byl jsem tu s vámi rád" obsahuje výbor fejetonů Jiřího Jilíka o Mišku Evenovi a jejich společném putování světem lidových tradic, obsáhlý životopis a pojednání o Evenově výtvarné tvorbě od Miroslava Potyky, Intervjú s malířem od Bohuslava Matyáše, malířovu vlastní úvahu o folkloru a vzpomínky přátel. Publikaci doprovází fotografie a Evenovy kresby. /Více na webu města/ -mva- Dvě výstavy: poprvé žák a poprvé muzikant V Galerii ZUŠ se na sklonku roku 2014 uskutečnily dvě zajímavé výstavy. Vůbec poprvé škola uspořádala autorskou výstavu svého současného žáka Tomáše Vincence a posléze i premiérovou autorskou výstavu svého učitele muzikanta Radovana Mahdala. EL CAMINO NEGRO Tomáš Vincenc nazval svoji první výstavu španělským názvem, který v překladu znamená Černá cesta. Už ten název má v sobě něco magického. Je to cesta zatracení, slibující na svém konci možnost obrození? Možnost vzlétnout jako Fénix z popela k něčemu očistnému? K cestě světla? ptala se ředitelka ZUŠ Hana Mahdalová, která výstavu Tomáše uvedla. Tomáš zdokonaluje své výtvarné schopnosti ve třídě Svatavy Haluzové už jedenáctým rokem. Že se jedná o šťastné spojení talentovaného žáka a chápajícího kantora, který jej dokáže na jeho umělecké cestě posouvat stále dál, svědčí také mnohá Tomova ocenění z nejrůznějších domácích i zahraničních soutěží za všechny jmenujme velké ocenění ze soutěže Ex libris Hlohovec nebo ocenění ze soutěže o návrh scény pro Černobílé turné Lucie Bílé. Tomáš neustále hledá vlastní výtvarný jazyk, ale neomezuje se pouze na výtvarná díla. Píše také texty a scénáře a své literární a výtvarné ambice se snaží propojovat. Mladý výtvarník má před maturitou a jeho snem je filmová tvorba. MAKRO Radovan Mahdal prý svým kolegům dokázal dlouho tajit, že vedle výuky hry na kytaru a bicí se intenzivně zabývá i fotografováním, zvláště pak makrofotografii. Až na popud svých dvou kolegů, kteří o tomto jeho koníčku věděli, se nechal přesvědčit, aby své krásné zvětšeniny brouků a kytek ukázal i ostatním. Kolegové jej přišli podpořit i na vernisáž ředitelka Hana Mahdalová mu výstavu uvedla, Jaroslav Šmilauer ji doprovodil hrou na klávesy a ostatní vtipně přispěchali se vskutku originálními fotoaparáty. K takovémuto fotografování potřebujete kromě makroobjektivu také trpělivost, určitou míru pedantskosti a přesnosti, výtvarné vidění a smyslu pro detail, upozornila Hana Mahdalová a kolegovi předala jako dárek velikou sklenici medu aby prý měl ty broučky na co lákat. Markéta Švehlíková OZVĚNY VELKÉ VÁLKY NA UHERSKOBRODSKU Až do 25. ledna si můžete v Muzeu J. A. K. prohlédnout výstavu Ozvěny Velké války na Uherskobrodsku. Tuto výstavu provází také stejnojmenná publikace. Autoři ji veřejnosti představili v listopadu u příležitosti stého výročí začátku první světové války. Jádrem publikace, jejímž autorem je Radek Tomeček, jsou kapitoly seznamující s městem Uherský Brod před první světovou válkou, následuje kapitola o mobilizaci a zápisky k prvním měsícům války, dále se kniha podrobně věnuje válečným letům Grafické řešení a sazbu zpracovala výtvarnice muzea Alexandra Haluzová, nové fotografie byly realizovány pracovníky muzea, archivní fotografie čerpají z muzejního fotoarchivu a rodinných fotoarchivů Zdeňky a Jaroslava Pančochových, Marie Janalíkové a Hany Součkové. Publikace je obohacena také vzácnými archivními záběry Vilibalda Růžičky z roku Lidem se zhroutily dosavadní civilizační hodnoty a jistoty. Společnost do té doby neměla představu, jak by mohla vypadat válka ve světle rozvíjející se techniky. Místní občané také zpočátku nevěřili, že by smrt následníka trůnu měla tak obří následky, a první měsíce se kupodivu vyznačovaly jistou euforií a nechutí k rozpadu Rakouska Uherska," poznamenal historik muzea Radek Tomeček. Součástí programu představení nové knihy bylo vystoupení Mužského sboru Slováckého krúžku Brno s repertoárem vojenských písní. Mnohý z návštěvníků si až při poslechu těchto písní, které si zpívali odvedenci nebo v nich chlapci vzpomínali kdesi na italské frontě na svůj vzdálený domov, uvědomil, jak moc válka poznamenala život několika generací lidí. Elen Sladká 1/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 17

18 INZERCE / SPORT Kosmetika a masáže ajurvédskou technikou a ajurvédskými bylinnými přípravky. Zažijte dokonalou relaxaci a vyřešte své zdraví. Těšíme se na O Vaši návštěvu! Salon Lucia,Ptylova 668, Uh. Brod KAMENICTVÍ PRODEJNA UHERSKÝ BROD - Havřice u Motelu Pepčín PRODEJNA ZLÍN (VIZOVICKÁ 442) - u hlavní silnice DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB SLEVA 30%. Objednávejte se na tel Využili jste již své možnosti proplacení masáže u VZP? Dekorační obkladový kámen na fasády, stěny a krby. Kamenná drť na hroby (28 barev). Navštivte naše prodejny PO-PÁ 9:00-17:00 hod. Skladem 180 pomníků. AKCE NA KULATÉ HRANY PRO PRVNÍCH 50 ZÁKAZNÍKŮ BRONZOVÁ LAMPA, VÁZA ZDARMA mobil prodejna: mobil majitel: slev sleva NE PODLE VĚKU, VĚKU, ALE PRO KAŽDÉHO NA VYBRANÉ TYPY BRÝLOVÝCH OBRUB 20% sleva NA MULTIFOKÁLNÍ SKLA LIKVIDACE NENIČTE! OBLEKY KABÁTY % M V PROSINCI OBJEDNÁTE POMNÍKY ZA NEJNIŽŠÍ CENU. TOTO JE SKUTEČNÝCH 600,- Kč DEJTE O SOBĚ VĚDĚT! Zde může být i vaše reklama. Podmínky inzerce v Brodském zpravodaji a další informace najdete na Toto je skutečně šokující! Pokud vystřihnete tento inzerát a odevzdáte ho při nákupu jakéhokoliv obleku nebo dámského nebo pánského kabátu, odečteme Vám fantastických 600,- Kč z uvedené, již tak nízké ceny. A to není vše! Při nákupu jakékoliv kravaty, bez ohledu na uvedenou cenu a odevzdání tohoto vystřiženého inzerátu, Vám bude účtováno pouze 69,- Kč. Využijte tuto neopakovatelnou příležitost a přijďte výhodně nakoupit. Na jeden kupon lze zakoupit jednu kravatu a jeden kabát nebo oblek. Platnost akce je 10 dnů od vydání tohoto inzerátu. UHERSKÝ BROD, Pořádí 2283 OD Kvanto, vedle Expert Elektro Mezinárodní hokejový turnaj o pohár města Nové Zámky ŠACHISTÉ SPARTAKU VSTUPUJÍ DO NOVÉHO ROKU Z DRUHÉHO MÍSTA Dne se mladí hokejisté HC Bílí žraloci zúčastnili Mezinárodního turnaje hráčů ročníku 2006 a mladších. Obsadili jsme krásné 2. místo z 6 zúčastněných. Mezi nejlepší hráče turnaje byl jmenovaný útočník HC Bílých žraloků Václav Pešák. Kluci se společnými silami zasloužili o krásné umístění a reprezentaci jak našeho města, tak především našeho hokejového oddílu přípravky HC Uherský Brod. Turnaj jsme obsadili výběrem naších hráčů z přípravky, obohacené o mladší kluky z ročníků 2007 a 2008, kteří se společnými silami porvali o výsledky, a i když to pro ně nebylo jednoduché po herní a silové stránce, Dělení bodů s Boršicemi a výhra nad Zborovicemi vynesla brodské šachisty na průběžné druhé místo krajské soutěže. Ve 3. kole jsme v domácím prostředí hostili Boršice a po dlouhém boji se nakonec rozešli smírně. O body se zasloužili Mikulčík, Krajsa, Urubčík. Půl bodu přidal Vacula a Kratochvílová. V dalším kole přijeli Zborovice se všemi posilami a zatím v nejlepší sestavě, k nám do týmu naskočili také brodští šachoví odchovanci Jarek Buráň a Petr Kapusta. Zápas se lépe vyvíjel pro Spartak a rýsovala se jasná výhra, nicméně i šachy přináší adrenalin a pohodový zápas nakonec poskytl plno zvratů, což mohlo potvrdit i pár přítomných fanoušků této královské hry. K našemu vítězství přispěl výhrou Buráň, Krajsa, Urubčík. Půl bodu přidal Kapusta, Vacula a Kratochvílová. Stále zveme nadšence šachu mezi nás. Šachové tréninky probíhají každý pátek v klubovně na Sportovní hale od 19 hod. -MK- tak se přesto dokázali gólově prosadit úplně všichni. Zúčastněné týmy a konečné pořadí: 1. Dab.Docler HK Dunaújváros 2. HC Bílí žraloci Uherský Brod 3. HK Nové Zámky A 3. HK Nové Zámky B 5. HC Petržalka 6. HC Zlaté Moravce Výsledky: HC UB HK Nové Zámky,,B 10:1 Dab.Docler HK Dunaújváros HC UB 11:4 HC UB HC Zlaté Moravce 7:5 HC Nové Zámky,,A HC UB 4:5 HC UB HC Petržalka 8:6 Stanislav Šmíd 18 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 1/2015

19 Zcela nový sport SixBall se zabydluje v Uherském Brodě Na Slovensku vznikl zcela nový sport. Naši východní sousedé ho nazývají Fájn-ball. Oficiální název nového sportu je SixBall. Odvíjí se od jedné ze zásadních vlastností tohoto sportu. Prvním slovem (SIX) je myšleno šest ploch, které se při hře se speciálním míčem (BALL) používají k jeho odrazu za záda hráče do jeho elektronické branky. Hra se vyvíjí již přes rok a tak se zatím ještě testují a modifikují pravidla. Uherský Brod je prvním městem v České republice, kde se tato nová míčová hra začíná prosazovat. Zasloužil se o to Ing. Marián Dolinský, který k nám tento sport přinesl a objevil ho tak pro celou Českou republiku. Dokonce již sestavil ze studentů zdejšího gymnázia první tým a na sklonku roku 2014 s ním zorganizoval cestu na mezinárodní turnaj na Slovensko. Marián Dolinský poskytl Brodskému zpravodaji v této souvislosti rozhovor. Jak jste se k SixBallu dostal? Pocházím z východního Slovenska a v Uherském Brodě žijí již 12 rokem. Letos v listopadu jsem potkal svého dlouholetého přítele z rodného Prešova. Má syna, který je diagnostikován jako autista. Zmínil se, že v rámci setkání komunity rodičů s autistickými dětmi byli na předvedení nového sportu, který můžou provozovat i handicapovaní lidé. Když mi ho víc popsal, zaujalo mě to natolik, že jsem sháněl kontakt přímo na tvůrce této nové hry nového sportu, abych se s ním osobně setkal. Jedná se o sport, který vznikl na východním Slovensku a tak se ve mně jako ve východňárovi žijícímu v Uherském Brodě a na Moravě ozvala patřičná hrdost na svoji domovinu a současně chuť dělat něco užitečného pro lidi na Moravě. To bylo vaše první setkání s novým sportem. K jeho hlubšímu poznání ale vedla ještě dlouhá cesta Setkal jsem se s tvůrcem hry Jurajem Skripem, který je ředitelem základní školy. Má dlouholeté zkušenosti i jako vrcholový sportovec. Byl juniorským mistrem Československa v zápasení a reprezentoval ČSSR i v Evropském poháru. Při rozhovoru mě nadchl jeho zápal pro využití tohoto sportu za účelem zlepšení výsledků dětí ve škole. Např. děti v jeho škole mají možnost zahrát si i o přestávkách. Hra může trvat 3 minuty a tak se prostřídá i více dětí. Za tak krátkou dobu dochází k refresh efektu a zvyšuje se motivace dětí, pozornost a schopnost soustředit se ve výuce. Škola se tak stává pro děti atraktivnějším a více inspirujícím prostředím. Už J. A. Komenský učil, že výuka ve školách má být podávaná hravou formou. Proto mi přijde velmi vhodné, že právě naše město Uherský Brod, spjaté s tímto velkým pedagogem, se stalo propagátorem tohoto sportu mezi dětmi a mládeži. Co bylo tím hlavním impulsem, který vás přesvědčil, že tento sport stojí za to více rozvíjet i v České republice? Dnes, kdy je obecně problém, aby děti ve školách dokázaly udržet pozornost, se mi jeví tato hra velkým přínosem právě i v oblasti vzdělávaní. Děti jsou při ní motivovány k soustředění se za účelem splnění úkolu. Nejvíc mě oslovil příběh dívky, která je celý život na vozíčku. Na videu tahle slečna mluví o tom, že potřebuje nohy procvičovat, ale dosud si je následkem postižení moc necítí. Až díky hraní SixBallu měla poprvé v životě svalovku! To ji povzbuzuje ke cvičení a tak ke zlepšení zdravotního stavu. Tohle mě naprosto inspirovalo k rozhodnutí přivést tento sport sem. Přeji si, aby hraní SixBallu pomohlo jak dalším zdravým lidem, tak i těm s neúplným zdravím. A řekněte, kolik je lehce dostupných sportů, které můžou provozovat např. vozíčkáři nebo i mentálně postižení lidé? Můžete nám krátce vysvětlit pravidla nového sportu? Základem hrací plochy je prostor (místnost) ve tvaru čtverce 5 x 5 m, s výškou stropu 2,5 m. Hraje se na žíněnce, která je rozdělená na čtyři shodné rovnoramenné trojúhelníky. To ohraničuje jednotlivá území hráčů, za kterými jsou na zdech místnosti branky s citlivými elektronickými panely. Počet zásahů speciálním míčem do branky je evidován a zobrazen na protější zdi na displeji, kde se také zobrazuje časomíra. Hru hrají obvykle čtyři hráči najednou. (Další varianta je, že můžou hrát dva hráči proti sobě. V tom případě se vedlejší branky vypnou.) Úkolem hráče je co nejintenzivněji bránit svou vlastní bránu a zároveň být aktivní v útoku proti třem soupeřícím. Důležité je zmínit, že tohle všechno se odehrává vkleče, popřípadě vleže, letu nebo kotoulu. Do míče se hráč trefuje otevřenou dlaní tzv. z voleje. Hráč neopouští svůj vymezený prostor před brankou. Speciální míč se nesmí zastavovat, chytat, zalehávat, driblovat atd. K odrazu se používají zdi, strop a podlaha. Brání se pozičně celým tělem. Vítězem je ten hráč, který dostane nejmíň branek ve vymezeném časovém úseku 5 minut. Výhodou je, že u tohohle fair play sportu nemůže výsledek ovlivňovat žádný rozhodčí a závisí pouze od výkonů jednotlivých hráčů. To vypadá velmi zajímavě. Jaké jsou podle vás hlavní výhody SixBallu? Jedná se o bezkontaktní sport, což znamená, že v průběhu hry nedochází k tělesnému kontaktu. Proto zde nedochází k úrazům nebo projevům agresivity mezi soupeři. Ke hře samotné hráči nepotřebují žádné další vybavení, takže provozování sportu je finančně nenáročné. Výhodou hry je stálý pohyb v tzv. dynamickém sezení. Hmotnost těla je rozložená rovnoměrně do kolenního a bedrového kloubu. Záda jsou nenásilnou formou udržováná ve vzpřímené poloze. Hraní zabraňuje jednostrannému zatížení, udržuje a stimuluje přirozené procesy těla. Neustálá změna pozice má pozitivní vliv na svalový systém, na páteř, metabolismus, krevní oběh a nervový systém. Pohyb je tělu úplně přirozený a má pozitivní vliv na kreativitu, produktivitu, motivaci a zdraví. Hraní trénuje postřeh, koordinaci pohybů, rychlost, sílu, dynamiku atd. Rozvíjí periferní vidění a reakce na odražený míč vás nutí rychle přemýšlet, jak co nejlépe střelit branku svým třem soupeřům. Dá se říct, že vás cele pohltí. Získaváte výdrž, lépe hubnete, posilujete. Je to zábava, která přináší schopnost soustředění, zvyšuje sebevědomí... Výrazným kladem této hry je, že se jí mohou zúčastňovat hráči všech věkových kategorií od dětí předškolního věku až po seniory. Díky tomuto novému sportu se otevírají dveře do světa aktivního sportování taky tělesně a mentálně handicapovaným či fyzicky méně zdatným jedincům. SixBall je hra skutečně pro každého. U dětí při pravidelném hraní dochází k zlepšení soustředění se na svěřený úkol, což se odráží následně při práci nejen ve škole. Podporuje najednou fyzickou psychickou stránku osobnosti. U seniorů kromě SPORT radosti ze hry působí tento sport preventivně proti procesu demence a kloubní ztuhlosti. Umím si představit, jakým to bude přínosem např. i pro pracovníky v sedavém zaměstnání nebo pro zaměstnance vykonávající opakovanou monotónní činnost nebo pracující pod stresem atd. Dát si kratičkou přestávku a obnovit psychické síly a nové nastartování sebe samého může být vykonáno právě už po pár minutách hry. Možná je to odvážná vize, ale co kdyby ve firmách a fabrikách bylo takové hřiště a pracující by ho mohli využít k obnovení své pozornosti a zlepšení výkonnosti? V Japonsku např. organizovaně cvičí o přestávkách pracovních směn. Myslím si, že je potřeba zajistit možnost vyzkoušet si hraní této hry a další praktické možnosti a přínosy se brzo ukáží. Hru znáte tedy teprve krátce a přesto jste se už zúčastnili i mezinárodního turnaje. Jak na něm brodský tým dopadl? Uherský Brod je prvním městem v ČR, které se zúčastnilo mezinárodního turnaje SixBallu na Slovensku. V polovině prosince jsme se skupinou uherskobrodských studentů reprezentovali naše město, stejně tak náš stát. A kdyby nezasáhla nemoc a nečekané události v den odjezdu, zúčastnili by se za naše město až dva týmy studentů. Záštitu nad naší účastí převzal místostarosta Petr Vrána, kterému za to patří náš velký dík. Také chci poděkovat zástupci ředitele Gymnázia J. A. Komenského Drahoslavu Viktorýnovi za pomoc a vstřícnost při vytvoření studentského týmu. Hostitelé v Základní škole v Budimíru u Košic se o nás postarali na výbornou. Soutěžili jsme v konkurenci sedmi družstev, které reprezentovali střední odborné školy a gymnázia z Košic anebo blízkého okolí. Užili jsme si dva dny plné nových zkušeností z turnaje, kterým jsme se jakožto historicky první čeští reprezentanti v SixBallu probojovávali skrz základní skupiny, semifinále až do finále. Zde se náš hráč Tomáš Kociňák projevil jako důležitý článek týmu, když ve vyrovnaném finálovém boji dlouho vedl a až těsně před koncem inkasoval jeden bod navíc. Ten nakonec rozhodl o prvním a druhém umístění. Z historicky prvního mezinárodního turnaje v SixBallu jsme přivezli pohár za druhé místo. Tak to je pěkný výsledek blahopřeji. A jaké máte plány do budoucna? Byl bych rád, pokud by se podařilo z našeho města zavést tento sport i do celé České republiky. A pokud se staneme jeho průkopníky, věřím, že se Uherský Brod pozitivně a natrvalo zapíše do historie SixBallu. Jsou signály, že se na Slovensku brzo odehrají další mezinárodní turnaje, a to už za účasti dalších týmů ze zahraničí, konkrétně z Polska, Maďarska, Ukrajiny. Také bychom rádi oplatili pohostinnost našim slovenským hostitelům a pozvali v budoucnosti je i další zahraniční týmy na turnaj do našeho města. Budu rád, když se co nejdřív podaří SixBall zpopularizovat a zpřístupnit pro širokou veřejnost v Uherském Brodě. Také bych chtěl organizovat obdobné celonárodní a mezinárodní turnaje pro rozvoj nového a přínosného sportu SixBallu s cílem propagace v rámci České republiky. K tomu je však zapotřebí mít k dispozici první hřiště. Věříme, že rok 2015 bude i v tomto směru pro naše město významným milníkem. Více o novém sportu najdete na Elen Sladká 1/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 19

20 SPORT Gólmanka Kamila Hladíková zazářila na halovém turnaji v Olomouci Teprve sedmnáctiletá Kamila Hladíková z ČSK Uherský Brod se stala nejlepší gólmankou na silně obsazeném mezinárodním halovém turnaji ve fotbale žen Christmas Cup, který se uskutečnil 6. prosince v Čajka aréně v Olomouci. Konkurence byla opravdu skvělá Union Nové Zámky (několikanásobný mistr Slovenska a účastník Ligy mistrů), Bohemians Praha (účastník I. ligy), domácí 1. FC Olomouc (účastník druhé ligy), Zbrojovka Brno (účastník druhé ligy), Horní Heršpice (účastník druhé ligy) a divizní celky Valašské Meziříčí, Bruntál, Tatran Kohoutovice a ČSK Uherský Brod. Náš tým přijel na turnaj především sbírat cenné zkušenosti. Zahrát si ve společnosti Nových Zámků nebo pražských Bohemians musel být pro všechny hráčky velkým svátkem. Turnaj nám posloužil jako generálka na tradiční Kamenex cup, uvedl vedoucí družstva Petr Zpěvák. Trenérka Skupinová řešila před turnajem velké dilema. Do poslední chvíle nebylo jasné, koho postaví mezi tři tyče. K dispozici měla zkušenou sedmadvacetiletou Lenku Horákovou a o deset let mladší Hladíkovou. Nakonec vsadila na dravé mládí, což se ukázalo jako velmi dobrý tah. Kamila Hladíková podala heroický výkon už v prvním zápase proti Novým Zámkům. Slovenský mistr byl v poli herně jasně lepší. Vytvořil si řadu vyložených gólových příležitostí, které však Hladíková bez problémů zlikvidovala. I sportovní ředitel Nových Zámků Peter Bábin po utkání uznal kvality uherskobrodské nadějné gólmanky, dodal Zpěvák. Když už se zdálo, že zápas dospěje k bezgólové remíze, propasíroval favorit na první tyči míč za záda bezmocné Hladíkové. V konečném účtování skončil ČSK Uherský Brod na 7. místě, když v osmi zápasech dokázal dvakrát zvítězit a jednou si připsal bod za nerozhodný výsledek. Sestava ČSK Uherský Brod: Hladíková Horáková, Slavíčková, Pospíšilová, Florešová, Dufková, Jílková, Baierová (nová posila z Bojkovic), Vidová, Petrková mladší, Petrková starší, Michaela Kučerová, Oharková. -PZ- Florbalové týmy ZŠ Pod Vinohrady postoupily do TOP 8 Východ V úterý 9. prosince bylo v brodské sportovní hale sehráno krajské finále celostátní florbalové soutěže žáků 1. stupně ZŠ Think Blue cup, do které bylo přihlášeno 770 družstev z celé ČR. V minulém školním roce chlapci ZŠ Pod Vinohrady tuto soutěž pod názvem Školský pohár České pojišťovny vyhráli a v krajském finále se jim podařilo udělat další krok k obhajobě titulu. Stejně jako v okresním kole i zde ve všech svých 5 zápasech zvítězili, a to vždy nejméně čtyřbrankovým rozdílem. Na celkovém počtu 45 nastřílených branek se nejvíce podílela sehraná trojice David (11+5) a Martin (9+7) Ležatkovi s Erikem Kouřilem (8+8), kteří zaznamenali dohromady 28 branek. Bratři Ležatkovi byli navíc vybráni do All stars turnaje. Dalšími členy týmu byli: Jakub Kandrnál (G), Tomáš Tlach (2+0), Martin Brauner (1+3), Lukáš Antonín (5+3), Filip Horák (0+2), Matěj Krpálek (4+3) a Vojtěch Šobáň (3+1). Výkony chlapců se nenechala zahanbit ani děvčata, která svůj turnaj suverénně vyhrála, když obdržela ve 3 zápasech pouze 1 branku. Vítězství v turnaji vybojovaly: Blanka Gajdošová, Tereza Smetanová, Míša Ondrůšková vybrané do All stars turnaje a dále Sandra Svítilová, Bianca Kučerová, Viktorie Kostelková, Bára Gotzová a Nikol Kelíšková, Stella Štefánková, Lenka Kročilová. Trenéři: Zdeněk Moštěk, Dagmar Mandíková a Roman Daněk. Dalším cílem družstev je postup na celostátní finále do Prahy. Cesta na něj vede z turnaje osmi nejlepších týmů východní části republiky TOP 8 Východ, který se uskuteční v březnu v Brně. Zdeněk Moštěk Basketbaloví minižáci nezaháleli ani o svátcích V sobotu cestovali minižáci do 12 let na Slovensko. Na turnaj je pozval spřátelený BBK Bánovce nad Bebravou. Družstvo bylo složeno z chlapců i dívek a v koučování jednotlivých pětek se střídali trenéři František Špaček a Dušan Balija. Broďané postupně sehráli utkání s BSC Bratislava, s domácím BBK a s Terchovou. Všechny souboje byly velmi vyrovnané a prakticky nebylo do konce rozhodnuto ani v jednom z nich. Výrazně větší bojovnost však ukázala sestava dívek, která předvedla mnohem větší chuť po vítězství. Kluci (až na výjimky) působili zakřiknutě a hráli s přehnaným respektem ze soupeřů. Přes všechny nedostatky ve hře musíme děti pochválit za vzájemné povzbuzování se a výborné chování. Poděkování patří všem rodičům, kteří ochotně pomohli s dopravou auty a podpořili náš tým v tělocvičně. Musíme ocenit organizaci turnaje, která fungovala výborně a bez jakýchkoliv problémů. Trojice rozhodčích posuzovala souboje velmi citlivě s ohledem na dovednosti jednotlivých hráčů. Konečné pořadí: 1. BBK Bánovce nad Bebravou, 2. BK TJ Spartak UB, 3. BK ZŠ Terchová, 4. BSC Bratislava. /Více na basket.ub.cz/ Ivo Mikulec Volejbalová družstva žen i kadetek sehrála poslední utkání roku 2014 ŽENY nastoupily v sobotu 13. prosince proti velmi silnému Zlínu, za který hraje několik bývalých ligových hráček, a zvláště v prvním zápase se to projevilo. Broďanky hrály s velkým respektem, nedařilo se hlavně na přihrávce podání a rychle podlehly 3:0. Druhý zápas byl již vyrovnanější, vyměnily se volejbalistky na liberu i bloku, ale přesto zvítězila zkušenost domácích volejbalistek. Prohra 3:1 však byla v těsných koncovkách. Před vánoční přestávkou po polovině soutěže je na 6. místě tabulky. Sestava: Šupinová, Starobová, Šenkeříková, Ondrůšková K., Ondrůšková G., Miškaříková, Bartková, libera Šmídová a Sušilová. KADETKY hrály v neděli 14. prosince ve Stříteži. Soupeřky tvoří starší děvčata než jsou Broďanky a povedlo se jim vyhrát zápas s prvním Zlínem. Děvčata z 1. AC rychle vyhrála první set, ale pak se již k tlaku nedostala. Špatná přihrávka, nepřesnosti v nahrávce a hlavně nesoustředěnost hlavních opor vedla k prohře 3:1. Po důrazné domluvě trenérky o přestávce však k druhému zápasu nastoupilo zcela jiné družstvo. První set ještě prohrálo 25:23, ale pak již na hřišti kralovalo pouze AC a zvítězilo 3:1. Tyto 3 body znamenají, že po polovině soutěže před vánoční pauzou jsou na 2. místě tabulky. Sestava: Blažková, Halodová, Hrabalová, Mentzlová, Chovancová, Řezníčková, Bábíčková, Somrová. -eb- KRASOBRUSLAŘI OPĚT BODOVALI Poslední listopadový víkend se v rámci Orlovské piruetky opět představili i brodští krasobruslaři. Nejprve v kategorii mladší nováčci dívky Nela Ježková, která ve vyrovnané soutěži obsadila celkové šesté místo, ale se ztrátou pouhých tří desetin bodu na bronzovou medaili. Následně v kategorii nováčci dívky a nováčci chlapci navázali na své výkony z minulého týdne v Hodoníně Daniela Buksová a Adam Tarabus, kteří si z Orlové odváželi zlaté medaile, přičemž v případě Adama se jedná o třetí zlatou medaili ze třetího závodního startu sezony, naopak Daniela si po bronzu a stříbru z prvních startů nyní odváží do Brodu druhou zlatou medaili. V kategorii nejmladší žačky A opět medaile o několik desetinek unikla Zuzaně Straňákové, která si nakonec z Orlové odvážela konečné páté místo a v kategorii nejmladší žačky B sbírku cenných kovů pro brodský klub uzavřela Daniela Popelková ziskem stříbrné medaile. Přestože výkony všech byly do značné míry poznamenané velkou zimou, neboť hodnota na teploměru na zimním stadionu poprvé klesla pod bod mrazu, byla s umístěním všech brodských svěřenců doprovázející trenérka Nicol Hlůškova vcelku spokojená. -KT- SEDMÝ ROČNÍK KAMENEX-CUPU UKOŘISTILO 1. FC SLOVÁCKO Sedmý ročník největšího halového turnaje ve fotbale žen a dívek v Česku se stal kořistí fotbalistek 1. FC Slovácko. Ty během dvou dnů nepoznaly hořkost porážky. K prvenství je dovedl reprezentační masér Jiří Daněk, jenž na lavičce zaskakoval za kouče Petra Vlachovského. Domácí ČSK Uherský Brod skončil v silné mezinárodní konkurenci devátý. KONEČNÉ POŘADÍ 1. FC Slovácko 2. Spartak Myjava 3. ŠKF VIX Žilina 4. FC Nesyt Hodonín 5. FK Dúbravka Bratislava 6. Kotouč Štramberk 7. FK Beluša 8. AS Trenčín 9. ČSK Uherský Brod 10. Sokol Vlkoš 11. FK Zlíchov SK Baťov FC Babice 14. FK Lužovice 15. Veverky Podivín Nejlepší brankářka: K. Kociánová ( Štramberk) Nejlepší střelkyně: I. Neveďalová (Myjava) Nejlepší trenér: J. Daněk (1. FC Slovácko) Miss turnaje: Klára Pospíšilová (ČSK UB) /Více na -PZ- 20 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 1/2015

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Program rozvoje města Uherský Brod

Program rozvoje města Uherský Brod Program rozvoje města Uherský Brod Akční plán na rok 2015 27. února 2015 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský Brod Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: RegioPartner, s.r.o. Prosecká

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS Hradská 52, 344 01 Domažlice IČ: 266 79 973 web: http://www.masceskyles.cz/ Dokument Strategie spolupráce obcí na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

FOND VYSOČINY 2012 1

FOND VYSOČINY 2012 1 FOND VYSOČINY 2012 1 Co je to Fond Vysočiny? -účelový rozvojový Fond Vysočiny založen jako systém grantové a dotační politiky kraje v březnu 2002 nástroj regionální politiky - FOND sdružuje část rozvojových

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Programové prohlášení Rady města Hranic

Programové prohlášení Rady města Hranic Programové prohlášení Rady města Hranic pro volební období 2014-2018 Programové prohlášení Rady města Hranic na období 2014-2018 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města, opírá se o Program rozvoje města

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014 Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014 S o u h r n podnětů veřejnosti a doporučení odborníků pro dlouhodobý rozvoj města. Odpovídá doporučením pro místní Agendu 21 a místní akční

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR podprogram Cestování dostupné všem seminář pro žadatele 9. prosince 2015 Národní program podpory cestovního ruchu dotační

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Hodonín, 6. listopadu 2013 www.zdravamesta.cz/ps Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 1 P ROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM 2010-2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana a Nezávislé občanské sdružení vytvořily dohodu o

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více