Boat VÝSTAVIŠTE BRNO. TERINVEST, spol. s r.o., Veletržní správa, Bruselská 14, Praha 2, Èeská republika.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boat VÝSTAVIŠTE BRNO. TERINVEST, spol. s r.o., Veletržní správa, Bruselská 14, 120 00 Praha 2, Èeská republika. www.terinvest.com."

Transkript

1 VELETRHY POØÁDANÉ SPOLEÈNOSTÍ TERINVEST Výstavištì Brno Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvìtlení a zabezpeèení VÝSTAVIŠTE BRNO Výstavištì Praha - Holešovice BRNO EXHIBITION CENTRE DØEVOSTAVBY Mezinárodní veletrh døevìných a nízkoenergetických staveb, konstrukcí a materiálù MODERNÍ VYTÁPÌNÍ Mezinárodní veletrh vytápìní, klimatizace a úspor energií KRBY A KAMNA Veletrh krbù, kamen a designového vytápìní WINDOOR EXPO Veletrh oken, dveøí, vrat, stínicí techniky a pøíslušenství TENDENCE Veletrh dekorací, stolování a dárkù Boat expo BOAT EXPO Veletrh lodí a vodních sportù 4x4 DRIVE Veletrh SUV, terénních, sportovních vozù a ètyøkolek AVIATIC EXPO Veletrh sportovních letadel a létání Národní dùm na Vinohradech - Praha FOTOEXPO Veletrh a festival souèasné fotografie prestižní veletrhy. com TERINVEST, spol. s r.o., Veletržní správa, Bruselská 4, Praha 2, Èeská republika VÝSTAVIŠTE BRNO BRNO EXHIBITION CENTRE

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE FOTOGALERIE Základní statistické údaje 204 VÝSTAVIŠTÌ BRNO Veletrh se konal v halách P, F, V Hrubá výstavní plocha: m2 Èistá výstavní plocha: m2 Poèet vystavovatelù: 632 z 20 zemí Zahranièní vystavovatelé: 57 Poèet návštìvníkù: Návštìvnost (od. 2. do ) Na veletrhu 204 se prezentovala také Pražská energetika a.s. Prezentace svìtelných zdrojù McLED Schmachtl a Kopos Kolín - tradièní vystavovatelé veletrhu BAKS-pøední polský výrobce nosných kabelových systémù ABB na veletrhu 204 Expozice spoleènosti Radeton s.r.o., zástupce mìøicí a zkušební techniky ifm electronic, spol. s r.o. - výrobce komponent pro prùmyslovou automatizaci JABLOTRON ALARMS a.s., zástupce zabezpeèovací techniky Ostrovní expozice spoleènosti AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. Expozice PBT Rožnov pod Radhoštìm Veletrh, místo setkání odborníkù Outdoorová kampaò veletrhu 204 Èeský elektromobil Fido zaujal svým designem Záštita 45 odborných partnerù z ÈR a zahranièí AMSP ÈR - Asociace malých a støedních podnikù a živnostníkù ÈR, ASEP Asociace elektromobilového prùmyslu, Asociace výrobcù kabelù a vodièù ÈR a SR, B.I.D. services, Czech ICT Alliance, CzechInvest, ÈAT - Èeská asociace telekomunikací, Èeská a slovenská spoleènost pro fotoniku, Èeská fotovoltaická asociace, Èeská kosmická kanceláø, Èeské vysoké uèení technické v Praze, Èesko Marocká obchodní a prùmyslová komora, Èesko Mexická obchodní komora, Èesko Turecká smíšená obchodní komora, Èeský elektro svaz, Èeský svaz zamìstnavatelù v energetice, EasyLink Business Services, Elektrotechnický svaz èeský, ESET software, Fyzikální ústav AV ÈR, Hongkongská rada pro rozvoj obchodu (HKTDC), Hospodáøská komora Èeské republiky, IAESTE LC Brno, ICT UNIE, Institut pro rozvoj mìst a obcí, Italsko Èeská obchodní a prùmyslová komora CAMIC, Komora pro hospodáøské styky se SNS, mforce, Obchodní komora Švýcarsko Èeská republika, Komora elektrotechnikov Slovenska, PowerGuru, Regionální hospodáøská komora Brno, Slovenská elektrotechnická spoloènos, Slovenská inovaèná a energetická agentura, Svaz èeských a moravských výrobních družstev, Strojírenský zkušební ústav, ŠKODA ELECTRIC, Technické muzeum v Brnì, Únia Slovenských Elektrotechnikov, Ústav fyziky a plazmatu AV ÈR, Velvyslanectví Polské republiky, Vysoká škola báòská - Technická univerzita Ostrava, Vysoké uèení technické v Brnì, Západoèeská univerzita v Plzni, Združenie pre rozvoj investícií ISA, Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky 43 mediálních partnerù z ÈR Agrospoj, ALARM FOCUS, All for Power, Alternativní energie, APC asociace pro certifikaci, A-Z ELEKTRO, Ateliér, ATOZ STUDIO - Svìt balení, Automa, Automatizace v potravináøství, Automobil Industry, Autoservis, BEN - technická literatura, BigMedia, CAD, CADware, Computer, Computerworld, Consulting services, Country rádio, DIREKTA GROUP - Katalog dodavatelù pro energetiku, DPS - Elektronika od A do Z, E5, EEM Electronic engineering magazine, Ekonom, Elektro, Elektro a Trh ET, ElektroPrùmysl.cz, Elektrotechnika v praxi, Elektrotechnický a energetický prùmysl ÈR, Energetika, Energie kolem nás, Engineering Èesko, Elektroinstalatér, Energie 2, ERA2, ETM Elektrotechnický magazín, FACILITY MANAGER, FANDA elektronik, For Manufactur, Hospodáøské noviny, HW server, Industry Media - Business life, Inform, Inteligentní budovy, Kompass Czech Republic, KOVOINZERT, L. P. ELEKTRO, magazín Skypaper, Metropolis, MM Prùmyslové Spektrum, Motorsport-Ing, New ENERGY, Oldtimer, Praktická elektronika, PRO AUTOMACIZACI, PRO REVIZE, Rádio Blaník,Rádio City, Rádio Èas, Øízení a údržba prùmyslového podniku, Sdìlovací technika, Stavebnictví a Interiér, Stavebniserver.com, Svìtlo, Svìt Prùmyslu, Strategie, TechMagazín, Technický týdeník, Technik, T+T technika a Trh, Topinfo, Výstavba mìst a obcí, Osvetle.cz, www. inbudovy.cz, mediálních partnerù ze zahranièí Association of Polish Electrical Engineers - SPEKTRUM magazine, BUSINESS MEDIA SK - Priemysel Dnes, Czech Business Park, Digital Visions, Electronic Specifier, ELECTRONIC TECHNOLOGY - ELECTRONIC TECHNOLOGY magazine, energy online, EXPO CENTER Trenèín, Feliciter Kiadó, Heiling Média Kft. - ELEKTROnet magazine, Goodwill Publishing, HMH - ATP journal, INFOKOMPAS ForTECH, INFOMA Business Trading, LUT-SAT-RADIO Prešov, TEEMA - Taiwan Electrical and Electronic Manufactures Association, LEADERpress ai magazíne, Media/ST Strojárstvo a Strojírenství, SON MEDIA - Revue priemyslu, Publish Industry Verlag E&E The Fascination of Electronics magazíne, Springer Verlag - E&I Elektrotechnik und Informationstechnik magazinie, Techmonitor Media - Techmonitor magazine, TECHNIK & MEDIEN VerlagsgesmbH - MM Maschinen Markt magazíne, TechPark, Trilobyte Komunálna energetika, Utrzymanie Ruchu Polsko, Velvyslanectví Polské republiky, WEKA-Verlag PUNKTUM magazine, WILEY-VCH Verlag & Co. KGaA Optik & Photonic magazíne, XPEDIENT, Expozice SOS Electronic, distributora elektronických komponentù

3 NÁVŠTĚVNÍCI Celkový poèet návštìvníkù: Údaje vychází ze vzorku 70% návštìvnosti (registrovaní úèastníci). Návštìvníci z ÈR dle krajù Graf návštìvnosti ÈR x zahranièí 2 % 4 % 3 % 3 % 5 % 20 % 6 % 7 % 4 % 22 % 5 % 8 % % ZAHRANIÈÍ % ÈESKÁ REPUBLIKA 89 % % 89 % Jihomoravský kraj Støedoèeský a Praha Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Kraj Vysoèina Pardubický kraj Olomoucký kraj Královéhradecký kraj Jihoèeský kraj Plzeòský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj 22% 20% % 8% 7% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% Ze zahranièí se registrovali návštìvníci z tìchto zemí: Belgie Bulharsko Dánsko Egypt Finsko Francie Ghana Hongkong Chorvatsko Irsko Itálie Litva Lotyšsko Maïarsko Nìmecko Nizozemí Polsko Rakousko Rusko Slovensko Slovinsko USA Srbsko a Èerná hora Španìlsko Švédsko Švýcarsko Tchajwan Turecko Ukrajina Velká Británie Profesní struktura návštìvnosti Elektrotechnik (silno a slaboproud) Technik Manažer, vedoucí Obchodník, nákupèí Jiná Projektant Student Øeditel, jednatel Konstruktér, vývojáø Majitel, spolumajitel 3,2% 2,93%,99% 9,24% 8,69% 7,36% 6,94% 6,48% 5,4% 5,3% Revizní technik Samostatný podnikatel, živnostník Elektromechanik Technolog Elektromontér Servisní technik IT technik Zástupci veøejné správy Architekt 2,4% 2,%,95%,68%,45%,32%,3% 0,5% 0,4% Nejvíce návštìvníkù bylo zaregistrováno od vystavovatelù 204

4 VYSTAVOVATELÉ Poèet vystavujících firem: 632 Poèet vystavovatelù veletrhu v letech Vystavovatelé v ÈR dle jednotlivých krajù % 4 % % 2 % 3 % 40 % 4 % 2 % 3 % 26 % 2 % 5 % 7 % Praha a Støedoèeský kraj Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Pardubický kraj Plzeòský kraj Královéhradecký kraj Jihoèeský kraj Liberecký kraj Vysoèina kraj Olomoucký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj 40% 26% 7% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% % % Zastoupení vystavovatelù v oborech (jeden vystavovatel mùže prezentovat více oborù) Automatizace, øízení a regulace Elektroinstalaèní technika a inteligentní elektroinstalace Elektroenergetika - výroba, pøenos a distribuce elektrické energie Elektronické souèástky a moduly Vodièe a kabely Mìøicí a zkušební technika Odborná média a instituce Osvìtlovací technika Pohony, výkonová elektronika, napájecí soustavy Služby v elektrotechnickém prùmyslu Náøadí, pomùcky a vybavení Zabezpeèovací technika Výrobní zaøízení a komponenty pro elektroprùmysl Informaèní, komunikaèní a navigaèní technika OPTONIKA - optické a fotonické souèástky a zaøízení Elektrotepelná technika Celkový poèet zahranièních vystavovatelù: 57 Vystavovatelé ÈR x zahranièí Geografické rozložení zahranièních vystavovatelù: Slovensko 52 Velká Británie 3 Nìmecko 24 Belgie Rakousko Polsko Švýcarsko Tchaj-wan Bìlorusko Hongkong Chorvatsko Indie ZAHRANIÈÍ 25 % ÈESKÁ REPUBLIKA 75 % Èína 7 Japonsko Maïarsko 5 Korejská republika Francie 3 Rusko Itálie 3 204

5 ZLATÝ 204 SOUTÌŽ O NEJPØÍNOSNÌJŠÍ EXPONÁT VELETRHU V rámci 22. roèníku veletrhu probìhla tradièní soutìž o nejpøínosnìjší exponát veletrhu ZLATÝ 204. Do soutìže bylo pøihlášeno 37 exponátù z 33 vystavujících spoleèností, což znamená nejvyšší dosažený poèet v její historii. O vítìzích rozhodla 0-ti èlenná odborná komise složená z odborníkù z ÈVUT FEL, VUT FEKT Brno, ZÈU FEL Plzeò, VŠB - TU FEL Ostrava, SAV AV Bratislava a EZÚ Praha v èele s pøedsedou komise prof. Ing. Radimírem Vrbou, CSc., která udìlila pìt èestných uznání o nejpøínosnìjší exponát a pìt hlavních ocenìní ZLATÝ. foto Sošky ZLATÝ pro ocenìné exponáty Nejpøínosnìjšími exponáty veletrhu 204 se staly a prestižní ocenìní ZLATÝ získaly tyto exponáty: Èestné uznání komise ZLATÝ 204 získaly tyto exponáty: UniGear typ ZS, koncept Digital Spoleènost: ABB s.r.o. Webová samoobsluha JABLOTRON Spoleènost: JABLOTRON ALARMS a.s. Stavební øada kompaktních hnacích náprav lehkých vozidel s integrovaným elektrickým pohonem Spoleènost: EVEKTOR, spol. s r.o. Svítidlo typu "High Bay" pro osvìtlení prùmyslových prostor, typ HbLED 400 Spoleènost: Osvìtlení Èernoch s.r.o. Bezkontaktní rotaèní senzor Spoleènost: TURCK s.r.o. Rozvadìè 8DJH Compact Spoleènost: Siemens, s.r.o. SOLAR KERBEROS Spoleènost: UNITES Systems a.s. Øídicí systém Tecomat Foxtrot Spoleènost: Teco a.s. U-remote - systém inteligentní svorkovnice pro vzdálené pøipojení I/O signálù Spoleènost: Weidmüller, s.r.o. Modular-XL Spoleènost: T-Industry, s.r.o. Zástupci spoleènosti EVEKTOR - èerství držitelé ceny ZLATÝ Øeditel spoleènosti Terinvest Ing. Jiøí Šviga s moderátorkou veèera Terezou Nedvìdovou Zástupce spoleènosti Osvìtlení Èernoch pøebírá èestné uznání komise ZLATÝ.

6 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM SEMINÁØE A KONFERENCE Kromì expozic vystavovatelù, byl pro návštìvníky pøipraven bohatý doprovodný program, tvoøený odbornými semináøi, konferencemi, školeními, specializovanými fóry a setkáními. Doprovodný program zasahoval do všech nomenklaturních oborù zastoupených na veletrhu 204. Témata semináøù se dotýkala bezpeènosti v automatizaci, požární bezpeènosti, energii a elektronice budoucnosti, perspektivy v automatizaci, inteligentních budov a osvìtlení, plošných spojù a elektronických souèástek, v neposlední øadì elektromobility, ICT systémùm a robotiky. Probìhlo 48 semináøù na 95 odborných témat Pøednášelo pøes 46 renomovaných odborníkù z ÈR i zahranièí Doprovodný program trval celkem 0 hodin Zúèastnilo se celkem 696 odborných posluchaèù Na veletrhu se registrovalo 76 novináøù ze 3 zemí Partneøi doprovodného programu: 204 FÓRUM Na veletržní ploše znovu vyrostlo mobilní studio Elektrika.TV s názvem FÓRUM, které jako první v Èeské republice pøenášelo dìní z odborného veletrhu na internet. Na tvorbì obsahu se podílela Elektrika.cz ve spolupráci s renomovanými elektrotechnickými médii z Èeské a Slovenské republiky. Živá vysílání z veletrhu mají tradici již od prvního roèníku veletrhu v Brnì. Od té doby se tento projekt vylepšuje tak, aby pøinášel co nejvíce služeb všemi smìry. Pøenos událostí v reálném èase z dìní 22. roèníku veletrhu Nová verze mobilního studia byla doplnìna o ŽIVÉ TITULKOVÁNÍ 3 hodin živého vysílání zajistil 5 èlenný tým Probìhlo 89 rozhovorù Velká èást rozhovorù se týkala novinek v oboru elektroinstalaèní techniky, vìtšina pak domovní automatizace a elektromobility Online vysílání v prùbìhu veletrhu sledovalo pøibližnì divákù Distribuce online vysílání byla rozšíøena na webové stránky velkoobchodù Oproti loòskému roku se zvýšil zájem vystavovatelù o tento netradièní zpùsob publicity o 50% Partneøi živého vysílání: 204

7 MOTION 204 MOTION 204 pøehlídka elektromobility 204 motion Tøetí roèník projektu Motion opìt vyvolal znaèný zájem návštìvníkù veletrhu. Vystavené exponáty na venkovní a vnitøní ploše haly F a V, pøedstavovaly novinky ze svìta elektromobility. Motion 204 pøinesl: Èesko-slovenský sraz elektromobilù Tesla S Svìtovou premiéru elektrobusu Škoda 26BB PERUN Prezentaci rychlo-nabíjecí stanice spoleènosti ELMARK PLUS s rychlostí dobíjení do 30 minut Pøedstavení elektrické motokáry e kart z dílny VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice a dvojmístného elektrického vozítka èeské výroby FIDO Prezentaci elektromobilù znaèek AIXAM, ALFA ROMEO, BMW, Citroën, Nissan,Peugeot, Škoda, Tesla a mnoha dalších Odborné semináøe na témata Perspektivy elektromobility od FCC Public s.r.o. a Elektrické autobusy pro mìsto od Consulting Services Základní statistika Poèet vystavovatelù: Poèet vystavených exponátù: 37 Poèet zastoupených zemí: 2 (Èeská republika, Slovenská republika) Èistá výstavní plocha: 2 47 m Seznam vystavovatelù 4 freetime s.r.o. AIXAM AUTO-ROCH Asociace elektromobilového prùmyslu (ASEP) AUTO IN s.r.o. BRNOCAR a.s. ÈEZ, a.s. EKOLO.cz Elektromobily - o.s. ELMARK PLUS s.r.o. EUROGREEN CZ s.r.o. ŠKODA ELECTRICS a.s. Seznam zastoupených znaèek elektromobilù AIXAM (AIXAM AUTO ROCH s.r.o., ASEP) ALFA ROMEO (Elektromobily o.s.) BMW (ÈEZ, a.s.) CITROËN (BRNOCAR a.s.) E-Worker (EUROGREEN s.r.o.) FIAT (ÈEZ, a.s.) FIDO (Elektromobily o.s.) ion (ASEP) Nissan (ASEP, AUTO IN s.r.o., ÈEZ, a.s., ELMARK PLUS s.r.o.) Paøez Elektro (Elektromobily o.s.) Peugeot (Elektromobily o.s.) Škoda (ASEP, ŠKODA ELECTRICS a.s.) Tesla (ASEP) Partneøi projektu ELEKTROMOBILY O.S. Elektromobil Tesla S, interiér a nabíjení skryté za zadním svìtlem Oficiální pøepravce veletrhu 204, elektrobus Škoda 26BB PERUN 204

8 NÁVŠTĚVNOST WEBU Poèet unikátních návštìvníkù: Návštìvnost internetových stránek v období (zdroj: Google Analytics) Nárùst oproti roku 203 o 77 % Noví návštìvníci Vracející se návštìvníci Návštìvnost webu dle zemí Produktové novinky 38 spoleèností publikovalo 52 produktových novinek na webu WAGO-Elektro spol. s r.o. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR Vacon s.r.o. Frekvenèní mìniè VACON 00 BMZ Poland Sp. z.o.o. BMZ ion Storage EUCHNER electric s.r.o. ESL Dveøní madlo s integrovaným bezpeènostním spínaèem GHV Trading, spol. s r.o. Mìøicí transformátory proudu KBR s dìleným jádrem FRABA POSITAL Pøírùstkový rotaèní snímaè 204

9 ZÁKLADNÍ INFORMACE FOTOGALERIE Základní statistické údaje 204 VÝSTAVIŠTÌ BRNO Veletrh se konal v halách P, F, V Hrubá výstavní plocha: m2 Èistá výstavní plocha: m2 Poèet vystavovatelù: 632 z 20 zemí Zahranièní vystavovatelé: 57 Poèet návštìvníkù: Návštìvnost (od. 2. do ) Na veletrhu 204 se prezentovala také Pražská energetika a.s. Prezentace svìtelných zdrojù McLED Schmachtl a Kopos Kolín - tradièní vystavovatelé veletrhu BAKS-pøední polský výrobce nosných kabelových systémù ABB na veletrhu 204 Expozice spoleènosti Radeton s.r.o., zástupce mìøicí a zkušební techniky ifm electronic, spol. s r.o. - výrobce komponent pro prùmyslovou automatizaci JABLOTRON ALARMS a.s., zástupce zabezpeèovací techniky Ostrovní expozice spoleènosti AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. Expozice PBT Rožnov pod Radhoštìm Veletrh, místo setkání odborníkù Outdoorová kampaò veletrhu 204 Èeský elektromobil Fido zaujal svým designem Záštita 45 odborných partnerù z ÈR a zahranièí AMSP ÈR - Asociace malých a støedních podnikù a živnostníkù ÈR, ASEP Asociace elektromobilového prùmyslu, Asociace výrobcù kabelù a vodièù ÈR a SR, B.I.D. services, Czech ICT Alliance, CzechInvest, ÈAT - Èeská asociace telekomunikací, Èeská a slovenská spoleènost pro fotoniku, Èeská fotovoltaická asociace, Èeská kosmická kanceláø, Èeské vysoké uèení technické v Praze, Èesko Marocká obchodní a prùmyslová komora, Èesko Mexická obchodní komora, Èesko Turecká smíšená obchodní komora, Èeský elektro svaz, Èeský svaz zamìstnavatelù v energetice, EasyLink Business Services, Elektrotechnický svaz èeský, ESET software, Fyzikální ústav AV ÈR, Hongkongská rada pro rozvoj obchodu (HKTDC), Hospodáøská komora Èeské republiky, IAESTE LC Brno, ICT UNIE, Institut pro rozvoj mìst a obcí, Italsko Èeská obchodní a prùmyslová komora CAMIC, Komora pro hospodáøské styky se SNS, mforce, Obchodní komora Švýcarsko Èeská republika, Komora elektrotechnikov Slovenska, PowerGuru, Regionální hospodáøská komora Brno, Slovenská elektrotechnická spoloènos, Slovenská inovaèná a energetická agentura, Svaz èeských a moravských výrobních družstev, Strojírenský zkušební ústav, ŠKODA ELECTRIC, Technické muzeum v Brnì, Únia Slovenských Elektrotechnikov, Ústav fyziky a plazmatu AV ÈR, Velvyslanectví Polské republiky, Vysoká škola báòská - Technická univerzita Ostrava, Vysoké uèení technické v Brnì, Západoèeská univerzita v Plzni, Združenie pre rozvoj investícií ISA, Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky 43 mediálních partnerù z ÈR Agrospoj, ALARM FOCUS, All for Power, Alternativní energie, APC asociace pro certifikaci, A-Z ELEKTRO, Ateliér, ATOZ STUDIO - Svìt balení, Automa, Automatizace v potravináøství, Automobil Industry, Autoservis, BEN - technická literatura, BigMedia, CAD, CADware, Computer, Computerworld, Consulting services, Country rádio, DIREKTA GROUP - Katalog dodavatelù pro energetiku, DPS - Elektronika od A do Z, E5, EEM Electronic engineering magazine, Ekonom, Elektro, Elektro a Trh ET, ElektroPrùmysl.cz, Elektrotechnika v praxi, Elektrotechnický a energetický prùmysl ÈR, Energetika, Energie kolem nás, Engineering Èesko, Elektroinstalatér, Energie 2, ERA2, ETM Elektrotechnický magazín, FACILITY MANAGER, FANDA elektronik, For Manufactur, Hospodáøské noviny, HW server, Industry Media - Business life, Inform, Inteligentní budovy, Kompass Czech Republic, KOVOINZERT, L. P. ELEKTRO, magazín Skypaper, Metropolis, MM Prùmyslové Spektrum, Motorsport-Ing, New ENERGY, Oldtimer, Praktická elektronika, PRO AUTOMACIZACI, PRO REVIZE, Rádio Blaník,Rádio City, Rádio Èas, Øízení a údržba prùmyslového podniku, Sdìlovací technika, Stavebnictví a Interiér, Stavebniserver.com, Svìtlo, Svìt Prùmyslu, Strategie, TechMagazín, Technický týdeník, Technik, T+T technika a Trh, Topinfo, Výstavba mìst a obcí, Osvetle.cz, www. inbudovy.cz, mediálních partnerù ze zahranièí Association of Polish Electrical Engineers - SPEKTRUM magazine, BUSINESS MEDIA SK - Priemysel Dnes, Czech Business Park, Digital Visions, Electronic Specifier, ELECTRONIC TECHNOLOGY - ELECTRONIC TECHNOLOGY magazine, energy online, EXPO CENTER Trenèín, Feliciter Kiadó, Heiling Média Kft. - ELEKTROnet magazine, Goodwill Publishing, HMH - ATP journal, INFOKOMPAS ForTECH, INFOMA Business Trading, LUT-SAT-RADIO Prešov, TEEMA - Taiwan Electrical and Electronic Manufactures Association, LEADERpress ai magazíne, Media/ST Strojárstvo a Strojírenství, SON MEDIA - Revue priemyslu, Publish Industry Verlag E&E The Fascination of Electronics magazíne, Springer Verlag - E&I Elektrotechnik und Informationstechnik magazinie, Techmonitor Media - Techmonitor magazine, TECHNIK & MEDIEN VerlagsgesmbH - MM Maschinen Markt magazíne, TechPark, Trilobyte Komunálna energetika, Utrzymanie Ruchu Polsko, Velvyslanectví Polské republiky, WEKA-Verlag PUNKTUM magazine, WILEY-VCH Verlag & Co. KGaA Optik & Photonic magazíne, XPEDIENT, Expozice SOS Electronic, distributora elektronických komponentù

10 VELETRHY POØÁDANÉ SPOLEÈNOSTÍ TERINVEST Výstavištì Brno Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvìtlení a zabezpeèení VÝSTAVIŠTE BRNO Výstavištì Praha - Holešovice BRNO EXHIBITION CENTRE DØEVOSTAVBY Mezinárodní veletrh døevìných a nízkoenergetických staveb, konstrukcí a materiálù MODERNÍ VYTÁPÌNÍ Mezinárodní veletrh vytápìní, klimatizace a úspor energií KRBY A KAMNA Veletrh krbù, kamen a designového vytápìní WINDOOR EXPO Veletrh oken, dveøí, vrat, stínicí techniky a pøíslušenství TENDENCE Veletrh dekorací, stolování a dárkù Boat expo BOAT EXPO Veletrh lodí a vodních sportù 4x4 DRIVE Veletrh SUV, terénních, sportovních vozù a ètyøkolek AVIATIC EXPO Veletrh sportovních letadel a létání Národní dùm na Vinohradech - Praha FOTOEXPO Veletrh a festival souèasné fotografie prestižní veletrhy. com TERINVEST, spol. s r.o., Veletržní správa, Bruselská 4, Praha 2, Èeská republika VÝSTAVIŠTE BRNO BRNO EXHIBITION CENTRE

elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace www.amper.cz 9. 12. 4. 2013

elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace www.amper.cz 9. 12. 4. 2013 elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace 2 0 1 3 future technologies www.amper.cz 19. 22. 3. 2013 9. 12. 4. 2013 Základní statistické údaje AMPER 2013 Hrubá výstavní plocha: Èistá výstavní

Více

FINAL REPORT. f u t u r e t e c h n o l o g i e s

FINAL REPORT. f u t u r e t e c h n o l o g i e s FINAL REPORT 2015 AMPER f u t u r e t e c h n o l o g i e s 23rd International Trade Fair of Electrotechnics, Electronics, Automation, Communication, Lighting and Security Technologies 9. 12. 4. 2013 VÝSTAVIŠTE

Více

ABECEDNÍ ÈÁST - SEZNAM FIREM PODLE ABECEDY

ABECEDNÍ ÈÁST - SEZNAM FIREM PODLE ABECEDY 3 AI 3 3M Èesko, V Parku 2343/24 148 00 Praha 4 Tel.: 261 380 111 formuláø na www *Elektroizolaèní pásky, široký *Chemikálie pro èištìní a ochranu elektrotechnických zaøízení *Zalévací, tìsnící a stínící

Více

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s.

Zprávy ze SEVEn. Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 9 ČÍSLO 4 prosinec 2001 Všechno nejlepší v novém roce, mnoho úspìchù a radosti Vám pøeje SEVEn, o.p.s. Soutìž Úsporná svítidla Ètyøicet sedm návrhù svítidel vhodných k použití s

Více

2. mezinárodní konference

2. mezinárodní konference 2. mezinárodní konference PROMÌNY EVROPY 2008 www.neweurope.cz 17. - 18. dubna 2008 Zasedací síò Nové radnice Mariánské námìstí Praha 1 - Staré Mìsto DTO CZ, s.r.o. ve spolupráci s VŠE Praha poøádá mezinárodní

Více

Automatizace, manipulace

Automatizace, manipulace 25. 2. 10. 3. 2014 21 Přípravy na 22. ročník mezinárodního veletrhu AMPER 2014 jsou v plném proudu. Každým dnem pořadatelé rozšiřují portfolio národních i mezinárodních vystavovatelů. Vzhledem k dosavadní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

3D: Doplnění možností aditivní výroby

3D: Doplnění možností aditivní výroby 16 Bezpečnost ve firmě 30 Celková efektivita zařízení 54 Plánování v logistice ISSN 1803-4535 Březen 2015 Číslo 1 (44) Ročník VIII 3D: Doplnění možností aditivní výroby Technologie umožňuje použití nových

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 10 ČÍSLO 1 březen 2002 ÚSPORY ENERGIE V ÈESKÉ REPUBLICE První zkušenosti s otevøením trhu s elektrickou energií Od nového roku zaèalo otevírání trhu s elektrickou energií, které

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

MOTOCYKL/MOTOCYKEL. Vystavovatel a návštěvník spojené nádoby bez jednoho ani druhého není kvalitní akce

MOTOCYKL/MOTOCYKEL. Vystavovatel a návštěvník spojené nádoby bez jednoho ani druhého není kvalitní akce Salima sleduje trendy v potravinářství (str. 2) Kalendáře veletrhů v ČR a zahraničí únor až duben 2008 (str. 10, 12, 13) Pozvánka na jarní veletrhy Incheby Praha a Bratislava (str. I VIII) Redakce je čestným

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì XIV 4 Štáb 3SAT natáèel v Brnì 2004 Reprezentaèní ples VUT v Brnì Vaòkovka se promìní v nákupní centrum Evropská zastavení v Londýnì Obsah 3... TECHNIKA V MNOŽNÉM ÈÍSLE 4... VÍROVÁ TURBÍNA JE PØÍSLIBEM

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

ČESKOMORAVSKÉ. 5 6/2006, roč. 13 9 Kč

ČESKOMORAVSKÉ. 5 6/2006, roč. 13 9 Kč Kalendáře veletržních organizací z ČR a ze zahraničí na rok 2007 Fenomén České Budějovice, str. 8 ČD nabízejí vystavovatelům služby z domu do domu, str. 3 Jarní Pragointeriér ve zcela nové podobě, str.

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Veletržní noviny. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Jednoduše a rychle rozvíjejte svùj byznys. è. 1 12. kvìten 2015

Veletržní noviny. Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Jednoduše a rychle rozvíjejte svùj byznys. è. 1 12. kvìten 2015 Veletržní noviny è. 1 12. kvìten 2015 Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám! Èeská premiéra stroje Océ ColorWave 700 Náš tah bílou Pøijïte si popovídat se Stevem Jacquesem Jednoduše a rychle rozvíjejte

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek MÌSTO LUHAÈOVICE Zastupitelstvo mìsta Luhaèovic ZML pracovalo v roce 2011 ve složení: PhDr. František Hubáèek, Ing. Marie Semelová, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Pavel Køenek, Bc. Eva Tomalová, Alena Tománková,

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Measuring, control, automation and regulation technology MSV. 57. mezinárodní strojírenský veletrh Brno ITALSKÝ PAVILON

Measuring, control, automation and regulation technology MSV. 57. mezinárodní strojírenský veletrh Brno ITALSKÝ PAVILON 1 Measuring, control, automation and regulation technology MSV 57. mezinárodní strojírenský veletrh Brno ITALSKÝ PAVILON 14. 18. září 2015 Brno, Česká republika Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str.

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str. TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2012 28 Kč 1 EUR Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous Warpový pohon nemusí být jen fantazií NETME Centrum nových technologií pro strojírenství

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Podpora zdraví a aktivního života seniorů. WELLNESS ZDRAVÍ. Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví

Podpora zdraví a aktivního života seniorů. WELLNESS ZDRAVÍ. Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví KONGRES KONGRES Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, 21. 24. 1. 28, Brno Výstaviště Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, MEDICAL Cooperationally presented FAIR by: BRNO CENTRAL EUROPE 2. 2.

Více

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 4 - prosinec 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Vážení čtenáři a příznivci sítě Enterprise Europe Network, předvánoční čas je pro mnohé z nás obdobím,

Více

časopisy vydavatelství CCB

časopisy vydavatelství CCB časopisy vydavatelství CCB Exkluzivně světem golfu Golf je exkluzivní golfový měsíčník, první na domácím trhu. Zaměřuje se na informace o domácím i světovém golfu, uvádí původní reportáže, rozhovory a

Více

final report 22. - 25. 5. 2007 Brno - V stavi tû ...ve svûtle reklamy

final report 22. - 25. 5. 2007 Brno - V stavi tû ...ve svûtle reklamy ...ve svûtle reklamy 24. mezinárodní veletrh obalového, papírenského a tiskařského průmyslu - materiály, stroje a technologie 22. - 25. 5. 2007 Brno - V stavi tû final report www.embaxprint.cz fiekli o

Více