Zpráva o šetření. vyloučení dárce krevní plazmy pro jeho sexuální orientaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. vyloučení dárce krevní plazmy pro jeho sexuální orientaci"

Transkript

1 V Brně dne 24. října 2011 Sp. zn.: 75/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření vyloučení dárce krevní plazmy pro jeho sexuální orientaci Abstrakt Pan X.Y. se obrátil na Kancelář veřejného ochránce práv se stížností na postup lékaře dárcovského centra, jež ho odmítl zařadit do programu dárcovství krevní plazmy s tím, že z důvodu homosexuální orientace je osobou trvale nevhodnou pro dárcovství. Ochránce provedl šetření a dospěl k závěru, že vyloučení zájemce s odkazem na jeho sexuální orientaci lze považovat za přímou diskriminaci. Při hodnocení vhodnosti dárce krve je nezbytné odlišovat sexuální orientaci jednotlivce a jeho sexuální chování. Pokud je důvodem pro vyloučení jednotlivce jeho objektivně rizikové sexuální chování, lze jeho nepřijetí pro dárcovství vnímat jako legitimní. Summary Mr. X.Y. addressed The Office of the public defender of rights with a complaint of the practice of a physician from a blood donation centre who refused to list him into a blood plasma donation program saying that on the ground of his homosexual orientation, he is a person permanently unsuitable for blood donation. The defender conducted an investigation and came to the conclusion that exclusion of an applicant on the ground of his sexual orientation can be considered direct discrimination. In case of blood donation suitability assessment, it is necessary to differentiate sexual orientation of a person and his/her sexual behaviour. In case the ground of exclusion lies in objectively risky sexual behaviour, non-acceptance into blood donation program can be considered legitimate. A. Obsah podnětu Dne 21. března 2011 se na mě se svým podnětem obrátil stěžovatel X. Y. Jádrem jeho stížnosti je nespokojenost s postupem lékaře Dárcovského centra Ch. (dále jen DCCH ); ten stěžovatele odmítl zařadit do programu dárcovství krevní plazmy s tím, že z důvodu homosexuální orientace je osobou trvale nevhodnou pro dárcovství. B. Skutková zjištění Z podnětu stěžovatele vyplynuly skutečnosti odůvodňující podezření, že jednáním lékaře, resp. DCCH, mohlo dojít k diskriminaci ve smyslu antidiskriminačního zákona. 1 Ve věci tudíž bylo zahájeno šetření. V jeho rámci bylo 1 Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (dále jen antidiskriminační zákon nebo ADZ ).

2 osloveno DCCH s žádostí o stanovisko k dané záležitosti i k praxi uplatňované při výběru dárců krevní plazmy obecně. Šetřením byly zjištěny následující informace. I. Stěžovatel Stěžovatel uvedl, že se chtěl stát dárcem krevní plazmy za účelem finanční odměny. Proto se dostavil do DCCH. Po vyplnění dotazníku dárce následoval rozhovor s lékařem k vyplněnému dotazníku, v jehož rámci byla zjišťována sexuální orientace stěžovatele. X. Y. lékaři sdělil, že je homosexuál. Na základě toho byl označen jako trvale nevhodný dárce. Stěžovatel subjektivně pociťuje takové zacházení jako ponižující, a to i proto, že před návštěvou DCCH si údajně nechal udělat krevní test na přítomnost protilátek proti pohlavně přenosným infekcím. Ten se ukázal jako negativní. Neví, proč by jeho sexuální orientace měla mít za následek trvalé vyřazení z možnosti darovat krevní plazmu. Následně stěžovatel doplnil ke svému podnětu i kopii vyplněného dotazníku. Jedna z otázek zní: U mužů: Měl jste někdy pohlavní styk s muži?. Na ni, spolu s otázkou Střídáte často sexuální partnery? odpověděl X. Y. kladně. Stěžovatel si přál zůstat v anonymitě. Vzhledem k citlivosti šetřené záležitosti jsem se rozhodl jeho přání respektovat. II. DCCH Za DCCH zaslal své vyjádření lékařský ředitel MUDr. P., MBA. Uvedl nejprve, že dárcovství krve a plazmy podléhá národním i evropským předpisům, které jsou zaměřeny především na bezpečnost transfuzních přípravků a krevních derivátů, a to zejména s ohledem na bezpečnost pro příjemce. Dle MUDr. P. uvedená legislativa upravuje závazné postupy pro výběr vhodných dárců a darování krve či plasmy je zcela dobrovolné, přísně výběrové a nevymahatelné. Pro výběr vhodných dárců existují odborné postupy dané prováděcími vyhláškami k zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech 2 a doporučeními odborné společnosti. Co se týče výběru dárců v DCCH, ředitel uvedl, že každý zájemce o dárcovství vyplňuje vstupní dotazník, kde jsou mimo jiné otázky na rizikové chování dárce. 3 Co je rizikové chování dárce je definováno jedním z doporučení Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP. Anální styk mezi muži takovým rizikovým chováním je. Lékař vyšetřuje zdravotní stav dárce a vyhodnocuje se zájemcem jeho odpovědi. Vhodnost dárce je přitom ověřována před každým odběrem. MUDr. P. připustil, že sexuální orientace, stejně jako promiskuita dárce, jsou faktory zjišťované písemným dotazníkem, i rozhovorem lékaře se zájemcem. Znalost sexuální orientace zájemce je u mužů důležitá kvůli vysokému riziku možného přenosu nemocí, zvláště pak HIV. Praktikovaná technika pohlavního styku mezi muži anální styk je důležitou informací, neboť dochází k nízké resistenci rektální sliznice na mechanické namáhání a s tím spojený vznik drobných poranění, která velmi výrazně zvyšují riziko přenosu infekčních nemocí krví přenosných. Ke svému vyjádření připojil MUDr. P. statistické údaje shromažďované k problematice přenosu HIV Státním zdravotním 2 Tj. zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako zákon o léčivech). 3 Upřesnil přitom, že co je rizikové chování dárce, je definováno jedním z doporučení Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP dostupných na 2

3 ústavem. Ty pro rok 2009 ukázaly, že v České republice byl v daném období zaznamenán výskyt 157 nových případů HIV. Z toho byli nositeli: ve 131 případech muži a ve 26 případech ženy. Dominujícím způsobem přenosu mezi muži byl homosexuální/bisexuální styk. III. Další zdroje Jelikož otázka dárcovství krve a krevní plasmy homosexuály, resp. muži, kteří měli sex s muži, byla řešena i v zahraničí, byly pro účely šetření analyzovány i některé další zdroje. Jedná se zejména o stanovisko nizozemské komise pro rovné zacházení The Dutch Equal Treatment Commission, jež se podobným případem zabývala v roce Dále byly informace čerpány z portálu britské národní zdravotní služby NHS Blood and Transplant nebo z dokumentů zveřejňovaných SaBTO Advisory Committee on the Safety of Blood, Tissues and Organs (dále jen jako SaBTO ). Z vnitrostátních pramenů byla pro posouzení věci užita doporučení již zmiňované Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP. C. Právní hodnocení Pro právní kvalifikaci věci je klíčové zhodnotit, zda lze vůbec otázku dárcovství krevní plazmy posuzovat z hlediska antidiskriminačního zákona. Jedině v jeho intencích lze totiž hodnotit, zda se v případě pana X. Y. mohlo jednat o porušení jeho práva na rovné zacházení. Na základě níže předestřených úvah jsem dospěl k závěru, že zákaz diskriminace obsažený v antidiskriminačním zákoně dopadá i na dárcovství krve a krevní plazmy. Své stanovisko odůvodňuji následovně. Antidiskriminační legislativa v České republice a v Evropské unii Předně je třeba říci, že prostřednictvím antidiskriminačního zákona jsou ve vnitrostátním právu realizovány závazky plynoucí z antidiskriminačních směrnic Evropské unie (dále jen EU ). V pochybnostech mají tedy normy antidiskriminačního zákona být vykládány ve světle práva EU. Nizozemskou The Dutch Equal Treatment Commission bylo dárcovství krve podřazeno pod rozsah kategorie služba. Stejně tak bylo kvalifikováno SaBTO v nedávno zveřejněném dokumentu Donor Selection Criteria Review. 5 Obsah pojmu služba je tedy v evropském prostoru vnímán šířeji, 6 nežli jak je vykládán na naší vnitrostátní úrovni. Podle čl. 57 Smlouvy o fungování Evropské unie 7 se za služby podle Smluv pokládají výkony poskytované zpravidla za úplatu, přičemž se nemusí jednat o přímou úplatu mezi příjemcem a poskytovatelem služby. 8 Tak tomu I. 4 Stanovisko č ze dne 31. března SaBTO Advisory Committee on the Safety of Blood, Tissues and Organs: Donor Selection Criteria Review. s. 43.Dostupný z: 6 Srov. Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, s Celex 11957E 8 Srov. rozsudek ESD č. 352/85 Bond van Adverteerders In Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, s

4 bude i v případě dárcovství krve a jejích složek, kdy však za poskytovatele služby musí být považováno zařízení transfúzní služby. Služba pak spočívá ve shromažďování a distribuci lidské krve pro účely poskytování zdravotní péče. Takto popsaná služba podle mého soudu může být zařazena do širšího pojetí zdravotní péče jako systému, v němž je pečováno o zdraví člověka. Tento svůj právní názor opírám kromě již zmíněných argumentů zejména o charakter současné právní úpravy dárcovství krve. Ve smyslu ust. 8 písm. d) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o péči o zdraví lidu ) se jedná o jeden ze způsobů zabezpečování péče o zdraví lidu. Odběr krve provádějí a organizují zdravotnická zařízení v rámci zdravotní péče; odběr přitom nesmí ohrožovat zdraví dárce ani příjemce materiálu (Hlava první Zdravotní péče zákona o péči o zdraví lidu, ust. 26 odst. 1 a 2). Status transfuzní stanice jako zdravotnického zařízení definuje ust. 4 odst. 6 ve spojení s ust. 67 zákona o léčivech; povinnosti provozovatele, včetně bezpečnostních opatření ve vztahu k dárcům, specifikuje ust. 67 odst. 4 téhož předpisu. Co se týče právního režimu krve a krevní plazmy, ty nejsou částmi lidského těla, tkáněmi ani buňkami. 9 Zákon o léčivech v ust. 2 odst. 2 písm. n) určí, že lidská krev a její složky zpracované pro podání člověku transfúzí za účelem léčení nebo předcházení nemoci jsou považovány za tzv. transfúzní přípravky, a jako takové jsou považovány za léčivé přípravky; nakládání s nimi tedy podléhá režimu zákona o léčivech. 10 Skutečností, již taktéž nelze opomenout, je, že odběr krve a její diagnostika jsou úkony hrazenými z veřejného zdravotního pojištění. 11 Pro všechny právě uvedené důvody mám za to, že pro výběr dárců krve platí zákaz diskriminace na základě sexuální orientace v přístupu ke zdravotní péči obsažený v antidiskriminačním zákoně. Právní úprava výběrů dárců krve a krevní plazmy Co se týče právního zakotvení dárcovství krve a krevní plazmy, výběru a vhodnosti dárců, je nutno brát do úvahy i právo EU. Z něj jsou relevantní především směrnice 12 transponované do vnitrostátního práva zákonem o léčivech a vyhláškou II. 9 2 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Pro účely tohoto zákona se rozumí b) tkáněmi a buňkami stavební součásti lidského těla včetně pozůstatků získaných při chirurgických operacích, dále krvetvorné buňky získané z kostní dřeně, z periferní a pupečníkové krve, s výjimkou orgánů, krve a jejích složek, pohlavních buněk, embryonálních a fetálních tkání a orgánů, vlasů, nehtů, placenty a odpadových produktů tělního metabolismu (dále jen "tkáň") 10 Jelikož právní režim dárcovství krve a krevních složek je možno pro účely šetření vnímat jako totožný, tam kde se v dalším textu hovoří o dárcovství krve, je možno totéž vztáhnout i na dárcovství krevní plazmy. 11 Srov. ust. 16a odst. 1 ve spojení s odst. 3 písm. e) a ust. 30 odst. 2 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 12 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003 stanoví standardy jakosti a bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, skladování a distribuci lidské krve a jejích složek a směrnice Komise 2004/33/ES, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokud jde o některé technické požadavky na krev a krevní složky. 4

5 o lidské krvi. 13 Jak vyjadřují již úvodní slova preambule jedné ze směrnic: Rozsah, v němž je lidská krev léčebně používána, vyžaduje, aby byla zajištěna jakost a bezpečnost plné krve a krevních složek s cílem předcházet zejména přenosu onemocnění. 14 Odpovědnost za zajištění bezpečnosti odebírané krve a jejích složek nese zařízení transfúzní služby. 15 Všechny aplikovatelné právní předpisy, včetně vyhlášky o lidské krvi, jsou ve vztahu k vhodnosti dárce relativně obecné. Cíl je ovšem jasný. Bezpečnost dárce i příjemce krve. Necháme-li stranou hodnocení rizik pro dárce, pak vhodným dárcem krve je člověk, u něhož je minimalizováno zdravotní riziko pro příjemce krve (resp. jejích složek). To nelze ani za současného stavu lékařské vědy eliminovat zcela. 16 Pro jeho maximálně možnou minimalizaci se využívá kombinace testování krve dárce za pomoci diagnostických metod (mimo jiné na přítomnost sexuálně přenosných chorob) a vyloučení rizikových skupin dárců (osoby poskytující sex za peníze, promiskuitní lidé, intravenózní uživatelé drog atp.) Za účelem ověření, zda zájemce náleží do některé z rizikových skupin, je každý před zařazením do seznamu podrobně dotazován na informace ke zdravotnímu stavu, anamnéze a sociálnímu chování, včetně toho sexuálního. Ačkoliv příloha č. 2, část B k vyhlášce o lidské krvi 17 určuje, jaké informace musí být od dárce vyžadovány, nenalezneme bližší určení vhodných otázek ani konkrétní vymezení sexuálně rizikových aktivit. DCCH uvádí, že podrobnější definice rizikového chování je možné nalézt mezi doporučeními Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP, na něž již bylo odkazováno. Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL2007_03 ze dne verze 4 (2011_03) jako zájemce o dárcovství se zvýšeným rizikem infekce označuje muže, kteří měli pohlavní styk s jiným mužem a jejich stálí sexuální partneři. Ze sexuální orientace dárce nejsou přímo vyvozovány žádné důsledky. III. Právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace Otázkou, k jejímuž zodpovězení celé mé šetření směřovalo, je, zda ze strany DCCH došlo k porušení práva na rovné zacházení stěžovatele. V daném případě 13 Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako vyhláška o lidské krvi ). 14 Odst. 1 preambule směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003 stanoví standardy jakosti a bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, skladování a distribuci lidské krve a jejích složek 15 Ust. 67 odst. 4 zákona o léčivech. 16 Existuje totiž něco jako. diagnostické okno (angl. window period). V tomto období je přítomnost viru v krvi odebrané dárci takřka nezjistitelná. Hovoří se zejména o stadiu následujícím záhy po nakažení jedince. V podrobnostech srov.: SaBTO Advisory Committee on the Safety of Blood, Tissues and Organs: Donor Selection Criteria Review. s. 43. Dostupný z: 17 Informace poskytnuté dárcem zahrnují a) údaje jednoznačně identifikující dárce (jméno nebo jména, přímení, rodné číslo, adresa bydliště), kontaktní údaje, a b) údaje o zdravotním stavu a anamnéze dárce na základě osobního rozhovoru s pověřeným zdravotnickým pracovníkem, který se zaznamená do dotazníku dárce; údaje obsahují důležité faktory, které mohou napomoci k identifikaci a vyloučení osob, jejichž odběr by mohl představovat zdravotní riziko pro ostatní, jako je možnost přenosu onemocnění nebo přinášet nepřiměřené zdravotní riziko pro dárce samotného 5

6 stěžovatel označil za projev diskriminace vyloučení z dárcovství krevní plazmy pro svoji sexuální orientaci. Hodnoceno tedy především musí být, jakou roli hrála sexuální orientace při odmítnutí pana X. Y. Ve vztahu k této věci a k obecnému právnímu zakotvení zákazu diskriminace uvádím následující. Podle antidiskriminačního zákona je zakázána přímá a nepřímá diskriminace; za diskriminaci se považuje i pronásledování, navádění a pokyn k diskriminaci a obtěžování (ust. 2 odst. 2). Přímá diskriminace je jednání, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě než s jinou osobou ve srovnatelné situaci ze zakázaných diskriminačních důvodů. Jedním z nich je i sexuální orientace. 18 Diskriminací přitom není rozdílné zacházení v oblasti zdravotní péče z důvodu sexuální orientace, které je objektivně odůvodněno legitimním cílem, a prostředky pro jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné (ust. 7 odst. 1 ADZ). Kopie dotazníku vyplněného stěžovatelem, jenž jsem měl pro účely svého šetření k dispozici, otázku přímo zjišťující sexuální orientaci dárce neobsahuje. Dotazník nicméně mapuje sexuální chování zájemce o dárcovství (promiskuita, sex muže s mužem). To je v souladu s požadavky kladenými na zařízení transfúzní služby podle již zmíněných směrnic EU a vnitrostátního práva. Pan X. Y. v dotazníku připustil, že sexuální partnery střídá, i že měl sex s muži. Později upřesnil, že nemá jednoho stálého sexuálního partnera; za promiskuitního se však nepovažuje. V rámci ústního vyhodnocování dotazníku byla v návaznosti na stěžovatelem přiznaný sexuální styk s muži zjišťována i jeho sexuální orientace. Rovněž MUDr. P. z DCCH ve svém vyjádření se sexuální orientací pracuje jako s rizikovým ukazatelem. Právě vyjádření MUDr. P. ukazuje na obecný problém směšování kategorií sexuální chování a sexuální orientace. Jedno s druhým pochopitelně souvisí, nicméně sexuální orientace nepodmiňuje rizikové sexuální chování. Jinými slovy: To, že je někdo gay neznamená, že se v sexuální oblasti chová rizikově. Uvažovat opačně znamená živit předsudky o sexuálních menšinách. Je-li se sexuální orientací jednotlivce automaticky spojována vyšší míra rizika, aniž by byly hodnoceny individuální okolnosti jeho zdraví a života, bezesporu se to dotýká jeho důstojnosti. Právě tato hodnota je přitom prostřednictvím antidiskriminačního práva ochraňována. 19 Pro lepší znázornění rozdílu mezi oběma kategoriemi si dovoluji ještě uvést krátkou mimoprávní vsuvku. Odborná literatura hovoří o sexuální orientaci jako o zaměření jedince na partnery opačného pohlaví anebo stejného pohlaví. 20 Nejedná se však pouze o atrakci sexuálního rázu, ale o intimní přitažlivost v širším smyslu. Takže lidé přitahovaní stejným pohlavím nutně nemusejí praktikovat homosexuální praktiky a naopak lidé, kteří zažili nebo zažívají sex se stejným pohlavím, nemusejí 18 Srov. ust. 2 odst. 3: Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. 19 Čl. 1 Listiny základních práv a svobod: Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 20 Atkinson, R. L. a kol. Psychologie. 2. aktualizované vydání. Praha: Portál, s

7 sami sebe považovat za homosexuály. 21 Sexuální styk muže s mužem nemusí být tedy vždy důsledkem sexuální orientace jeho aktérů, ale může být uskutečňováním jejich sexuálních experimentů, mnohdy již nikdy více nezopakovaných. Z uvedeného vyplývá, že předmětem zájmu lékaře a důvodem pro odmítnutí dárce by mělo být čistě rizikové sexuální chování konkrétního jednotlivce, byť se do této kategorie za současné situace zahrnuje i sex muže s mužem, jenž je s homosexuální orientací pochopitelně spjat. 22 Vyloučení jednotlivce z dárcovství krve (krevní plazmy) pro jeho sexuální orientaci proto znamená přímou diskriminaci. Hodnotíme-li individuální zdravotní okolnosti a rizika pan X. Y., nemůžeme opominout, že by byl rizikovým dárcem i bez ohledu na svoji sexuální orientaci. Připustil totiž, že často střídá sexuální partnery. Podotýkám, že to, zda je tato otázka srozumitelně konstruována či náležitě dovysvětlena lékařem při pohovoru se zájemcem, mi zde nepřísluší hodnotit. Nicméně vyloučení člověka, který objektivně (a na základě individuální charakteristiky, nikoliv předsudku) neposkytuje dostatečnou záruku bezpečnosti krevního derivátu, považuji za legitimní. Minimalizace zdravotního nebezpečí pro příjemce (i pro dárce) jsou podle výše analyzovaných právních předpisů předním hlediskem při výběru dárce. Přitom je nutno mít na paměti, že diagnostická metoda, která by umožnila vyloučit s maximální možnou jistotou přítomnost původce infekční choroby v odebrané krvi zejména v časných stadiích onemocnění, prozatím neexistuje. Z tohoto důvodu se nelze plně spoléhat na lékařskou diagnostiku odebraného materiálu dárce, a jeho bezpečnost je mimo to zajišťována i vyloučením rizikových skupin dárců. D. Závěr Při hodnocení vhodnosti dárce krve, resp. krevní plazmy, je nezbytné odlišovat sexuální orientaci jednotlivce a jeho sexuální chování. Sexuální orientace nepodmiňuje rizikové sexuální chování. Vyloučení zájemce z dárcovství krve s odkazem na jeho sexuální orientaci lze proto považovat za přímou diskriminaci ve smyslu ust. 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona. Pokud ovšem pro vyloučení jednotlivce hovoří jeho objektivně rizikové sexuální chování, jako tomu bylo v případě pana X. Y., lze jeho nepřijetí pro dárcovství krevní plazmy vnímat jako legitimní. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 21 Tamtéž, s Srov. také informace britské National Health Service: 7

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Zpráva o šetření. vyloučení dárkyně krve pro její zdravotní postižení

Zpráva o šetření. vyloučení dárkyně krve pro její zdravotní postižení V Brně dne 2. května 2012 Sp. zn.: 161/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření vyloučení dárkyně krve pro její zdravotní postižení Abstrakt Paní K. se obrátila na veřejného ochránce práv se stížností na nemocnici,

Více

Společnost pro transfuzní lékařství

Společnost pro transfuzní lékařství Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Společnost pro transfuzní lékařství Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Staňková Marie CSc. předsedkyně V Hradci Králové, 29. května

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce Čl. I Zákon č.

Více

10. přehledu o provedení krevní transfúze v uplynulých

10. přehledu o provedení krevní transfúze v uplynulých Strana 1236 Sbírka zákonů č. 114 / 2013 Částka 51 114 VYHLÁŠKA ze dne 29. dubna 2013 o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová,

Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová, Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová, 31. 5. 2012 Obsah Působnost a činnost ochránce Ochránce jako antidiskriminační místo Antidiskriminační

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Žádost o poskytování sociální služby domov pro seniory v zařízení Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod

Žádost o poskytování sociální služby domov pro seniory v zařízení Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod Žádost o poskytování sociální služby domov pro seniory v zařízení Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod 1. Jméno a příjmení žadatele: (u žen uveďte i rodné příjmení) 2. Den, měsíc a rok narození:

Více

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch V Brně dne 24. června 2011 Sp. zn.: 29/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch Abstrakt Pan X. si stěžoval na pojistné

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření V Brně dne 31. srpna 2011 Sp. zn.: 71/2011/DIS/JKV Abstrakt: Průběžná zpráva o výsledku šetření státní příspěvek ke stavebnímu spoření pro cizí státní příslušníky Pan X., občan Slovenské republiky dlouhodobě

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 4. března 2011 Sp. zn.: 149/2010/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Pan O. si stěžoval na postup jisté banky, která mu odmítla vydat

Více

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M.

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M. V Brně dne 24. listopadu 2010 Sp. zn.: 69/2010/DIS/LO Zpráva o šetření vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M. Abstrakt Manželé Z. si stěžovali na jednání ze strany obchodní sítě

Více

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice Odběrové centrum Václavská 570, Chrudim, 537 27, reg. č. C 2024 POUČENÍ DÁRCE KRVE

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice Odběrové centrum Václavská 570, Chrudim, 537 27, reg. č. C 2024 POUČENÍ DÁRCE KRVE Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice Odběrové centrum Václavská 570, Chrudim, 537 27, reg. č. C 2024 POUČENÍ DÁRCE KRVE Doporučení výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Zákon o lidských tkáních a buňkách

Zákon o lidských tkáních a buňkách [ 1 ] Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Zákon o lidských tkáních a buňkách 296/2008 Sb. o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Diskriminace ve školství vybrané problémy

Diskriminace ve školství vybrané problémy Diskriminace ve školství vybrané problémy konference Inkluze dětí se znevýhodněním do školního stavovaní a školních družin 14. října 2015 Mgr. et Mgr. Barbora Němcová Mgr. Ivana Šilhánková Formy diskriminace

Více

POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE Průvodce zodpovědného dárce A B AB 0

POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE Průvodce zodpovědného dárce A B AB 0 POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE Průvodce zodpovědného dárce A B AB 0 POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE NEMOCNICE HOŘOVICE Transfuzní oddělení tel. 311 559 555, 311 559 402 Objednávání v pracovní dny 10.00 14.00 darci@nemocnice-horovice.cz

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

Společná zpráva Evropské komise o uplatňování antidiskriminačních směrnic

Společná zpráva Evropské komise o uplatňování antidiskriminačních směrnic Společná zpráva Evropské komise o uplatňování antidiskriminačních směrnic Petr Polák, Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv O které směrnice

Více

Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy

Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy vyhláška č. 306/2012 Sb. vyhláška č. 473/2008 Sb. Trestní

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 22. května 2012 Sp. zn.: 193/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Na ochránce se obrátil pan J. V. se stížností na banku a poskytovatele

Více

Zpráva o šetření. Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence

Zpráva o šetření. Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence V Brně dne 16. listopadu 2012 Sp. zn.: 11/2012/DIS/JŠK Sp. zn.: 79/2012/DIS/JŠK Zpráva o šetření Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence Abstrakt Na ochránce se obrátilo

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ P ř í l o h a N á v r h ZÁKON ze dne 2007, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Strana 1666 Sbírka zákonů č. 98 / 2012 Částka 39 98 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení. (3) Při rozhodování o tom, zda konkrét

nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení. (3) Při rozhodování o tom, zda konkrét Antidiskriminační zákon zákon 198/2009 Sb. ze dne 23. dubna 2008, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ HOO/O1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 15 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 4 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba:

Více

Poučení dárce krve. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Poučení dárce krve. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Poučení dárce krve Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady I.Ohrožení příjemce krevní transfuze Léčba krví a krevními složkami přináší příjemci transfuze kromě pozitivního léčebného

Více

PRÁVA A POVINNOSTI HIV POZITIVNÍCH OSOB. JUDr. Jakub Tomšej, ČSAP

PRÁVA A POVINNOSTI HIV POZITIVNÍCH OSOB. JUDr. Jakub Tomšej, ČSAP PRÁVA A POVINNOSTI HIV POZITIVNÍCH OSOB JUDr. Jakub Tomšej, ČSAP Povinnosti HIV pozitivních osob 2 Zásada informovaného souhlasu vs. povinné testování některých skupin obyvatel: Dárci krve, tkání, orgánů,

Více

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Rovnost v odměňování právo versus praxe Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Co je to rovnost? nedosažitelný ideál, ale zároveň hodnota, která se stala právním

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

POUČENÍ DÁRCE KRVE Transfuzní oddělení, NsP Česká Lípa a.s.

POUČENÍ DÁRCE KRVE Transfuzní oddělení, NsP Česká Lípa a.s. POUČENÍ DÁRCE KRVE Transfuzní oddělení, NsP Česká Lípa a.s. Účinnost od : 1.1.2012 Schválil : Pri Verze : 4.0 Strana : 1 z 5 I. OHROŽENÍ PŘÍJEMCE KREVNÍ TRANSFUZE Léčba krví a krevními složkami přináší

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

STANOVISKO KST. Odběr orgánu od osoby zemřelé ve výkonu vazby nebo trestu Vydáno: 3. února 2015 Klíčová slova: dárce, vazba, odnětí svobody

STANOVISKO KST. Odběr orgánu od osoby zemřelé ve výkonu vazby nebo trestu Vydáno: 3. února 2015 Klíčová slova: dárce, vazba, odnětí svobody Věc: Odběr orgánu od osoby zemřelé ve výkonu vazby nebo trestu Vydáno: 3. února 2015 Klíčová slova: dárce, vazba, odnětí svobody Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (Listina),

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona zákona o specifických zdravotních službách

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona zákona o specifických zdravotních službách PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 689 Vládní návrh na vydání zákona zákona o specifických zdravotních službách - 2 - ZÁKON ze dne 2009 o specifických zdravotních službách

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Discrimination on grounds of sexual orientation: CJEU case law. Další důvody

Discrimination on grounds of sexual orientation: CJEU case law. Další důvody Discrimination on grounds of sexual orientation: CJEU case law Další důvody Upraveny společně dosud pouze pro účely přístupu k zaměstnání 2000/78 věcná působnost značně zúžena ve srovnání s pohlavím a

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE Radka Michelová Kvalita??? Jak hodnotit kvalitu sociální práce? Subjektivní x objektivní hodnocení. Hodnotící kritéria. Hodnotitelé. Vnitřní hodnocení Kdo? Jak často? Kritéria? Výstupy?

Více

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Posouzení IVD: Elecsys anti HCV II ROCHE Tesařová Eva, Křížová Eva, Pacasová Rita 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Hepatitis C virus obalený RNA virus o průměru 50 nm čeleď Flaviviridae,

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad )

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad ) *UOOUX007THR9* V Praze 4. března 2015 Čj. UOOU-10507/14-10 PROTOKOL O KONTROLE podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

VII. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í. CE LEX č. Ustanovení.

VII. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í. CE LEX č. Ustanovení. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES VII. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í Navrhovaný právní předpis ČR Obsah CE LEX č. Odpovídající předpis ES Ustanovení 2 Účastník

Více

Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce. Jarmila Legnerová, 4.9.2013

Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce. Jarmila Legnerová, 4.9.2013 Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce s dárci krve Jarmila Legnerová, 4.9.2013 Cíl DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Zmonitorovat spokojenost a informovanost dárců krve vzhledem k zavedené regulaci dárcovství.

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

Domácí porody. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Domácí porody. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Domácí porody 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Dopis ze dne 20.3.2012 jsem těhotná...přeji si rodit své první dítě doma za asistence

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY Efektivní právní služby 1 Definice produktů základní vymezení produktů v oblasti farmacie. Hraniční výrobky rozlišování podle prezentace

Více

Dotazník. Příloha č. 1

Dotazník. Příloha č. 1 Errata PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 2 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Příloha č. 3 Grafy: Graf č. 1: Věkové rozpětí respondentů. Graf č. 2: Početní zastoupení dárců krve

Více

Zpráva o šetření. diskriminace v zaměstnání z důvodu zdravotního postižení

Zpráva o šetření. diskriminace v zaměstnání z důvodu zdravotního postižení V Brně dne 2. ledna 2012 Sp. zn.: 93/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření diskriminace v zaměstnání z důvodu zdravotního postižení Abstrakt Pan K. L. se obrátil na veřejného ochránce práv se stížností na hrubé

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz. v Praze dne 4.9.2013.

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz. v Praze dne 4.9.2013. Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz v Praze dne 4.9.2013 Dobrý den, obracím se na vás jménem občanského sdružení Iuridicum Remedium s podnětem

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

198/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů

198/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Změna: 89/2012 Sb. Změna: 332/2014 Sb.

Více

Chcete zažít ten pocit, že dáváte kus ze sebe pro záchranu někoho druhého? Přidejte se k dobrovolným dárcům krve!

Chcete zažít ten pocit, že dáváte kus ze sebe pro záchranu někoho druhého? Přidejte se k dobrovolným dárcům krve! Chcete zažít ten pocit, že dáváte kus ze sebe pro záchranu někoho druhého? Přidejte se k dobrovolným dárcům krve! Někdo se krve bojí, někomu se z ní dělá špatně, ale někdo krev chodí darovat. Jsou lidé,

Více

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU (revize textu k 1. 5. 2014) Dodávání na trh a bezpečnostní zásady (článek 3 směrnice) Elektrická zařízení mohou být dodávána na trh

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Zpráva o šetření. pořizování snímků a záznamů na podporu paměti

Zpráva o šetření. pořizování snímků a záznamů na podporu paměti V Brně dne 19. července 2011 Sp. zn.: 102/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření pořizování snímků a záznamů na podporu paměti Abstrakt Pan I., který má zdravotní obtíže projevující se výpadky paměti, se obrátil

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

PDF vytvoreno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966. o péči o zdraví lidu

PDF vytvoreno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966. o péči o zdraví lidu 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu Změna: 210/1990 Sb. Změna: 425/1990 Sb. Změna: 548/1991 Sb. Změna: 548/1991 Sb., 40 Změna: 550/1991 Sb. Změna: 590/1992 Sb. Změna: 15/1993

Více

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha HIV/AIDS v ČR Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti, resp. země

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst.

Poznámka. Obsah Celex č. Ustanovení (část,, odst., písm., apod. ) Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) slučitelnosti. 1 odst. Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ustanovení Celex č. Ustanovení 1 odst. 4 až 10

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy. MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS.

SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy. MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS. SIALON Evropská studie epidemií HIV a syfilis v komunitě MSM v zemích střední a jižní Evropy MUDr. Džamila Stehlíková Jiří Stupka, DiS. SIALON Sialon séroepidemiologická a behaviorální studie zaměřená

Více

Žádost odlehčovací služba

Žádost odlehčovací služba Žádost o poskytnutí služby Žádost odlehčovací služba Datum podání žádosti o odlehčovací službu: Zájemce o službu: Jméno a příjmení (u žen též rodné příjmení) Datum narození: Zdravotní pojišťovna: Trvalé

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Koordinační středisko transplantací

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Koordinační středisko transplantací VÝROČNÍ ZPRÁVA Koordinační středisko transplantací Zpráva o stavu a činnosti KST za rok 2013 Statistické údaje o transplantacích za rok 2013 Zpráva o přístupu k informacím za rok 2013 Základní informace

Více

Zpráva o šetření. Diskriminace z důvodu věku při poskytování pojistného plnění z úrazového připojištění. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. Diskriminace z důvodu věku při poskytování pojistného plnění z úrazového připojištění. A. Obsah podnětu Ustanovení 13a zákona o pojistné smlouvě umožňuje rozdílné zacházení z důvodu věku tam, kde je vyšší pojistné riziko založeno na příslušných a přesných pojistně matematických a statistických údajích. I

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více