Zpráva o šetření. vyloučení dárce krevní plazmy pro jeho sexuální orientaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. vyloučení dárce krevní plazmy pro jeho sexuální orientaci"

Transkript

1 V Brně dne 24. října 2011 Sp. zn.: 75/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření vyloučení dárce krevní plazmy pro jeho sexuální orientaci Abstrakt Pan X.Y. se obrátil na Kancelář veřejného ochránce práv se stížností na postup lékaře dárcovského centra, jež ho odmítl zařadit do programu dárcovství krevní plazmy s tím, že z důvodu homosexuální orientace je osobou trvale nevhodnou pro dárcovství. Ochránce provedl šetření a dospěl k závěru, že vyloučení zájemce s odkazem na jeho sexuální orientaci lze považovat za přímou diskriminaci. Při hodnocení vhodnosti dárce krve je nezbytné odlišovat sexuální orientaci jednotlivce a jeho sexuální chování. Pokud je důvodem pro vyloučení jednotlivce jeho objektivně rizikové sexuální chování, lze jeho nepřijetí pro dárcovství vnímat jako legitimní. Summary Mr. X.Y. addressed The Office of the public defender of rights with a complaint of the practice of a physician from a blood donation centre who refused to list him into a blood plasma donation program saying that on the ground of his homosexual orientation, he is a person permanently unsuitable for blood donation. The defender conducted an investigation and came to the conclusion that exclusion of an applicant on the ground of his sexual orientation can be considered direct discrimination. In case of blood donation suitability assessment, it is necessary to differentiate sexual orientation of a person and his/her sexual behaviour. In case the ground of exclusion lies in objectively risky sexual behaviour, non-acceptance into blood donation program can be considered legitimate. A. Obsah podnětu Dne 21. března 2011 se na mě se svým podnětem obrátil stěžovatel X. Y. Jádrem jeho stížnosti je nespokojenost s postupem lékaře Dárcovského centra Ch. (dále jen DCCH ); ten stěžovatele odmítl zařadit do programu dárcovství krevní plazmy s tím, že z důvodu homosexuální orientace je osobou trvale nevhodnou pro dárcovství. B. Skutková zjištění Z podnětu stěžovatele vyplynuly skutečnosti odůvodňující podezření, že jednáním lékaře, resp. DCCH, mohlo dojít k diskriminaci ve smyslu antidiskriminačního zákona. 1 Ve věci tudíž bylo zahájeno šetření. V jeho rámci bylo 1 Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (dále jen antidiskriminační zákon nebo ADZ ).

2 osloveno DCCH s žádostí o stanovisko k dané záležitosti i k praxi uplatňované při výběru dárců krevní plazmy obecně. Šetřením byly zjištěny následující informace. I. Stěžovatel Stěžovatel uvedl, že se chtěl stát dárcem krevní plazmy za účelem finanční odměny. Proto se dostavil do DCCH. Po vyplnění dotazníku dárce následoval rozhovor s lékařem k vyplněnému dotazníku, v jehož rámci byla zjišťována sexuální orientace stěžovatele. X. Y. lékaři sdělil, že je homosexuál. Na základě toho byl označen jako trvale nevhodný dárce. Stěžovatel subjektivně pociťuje takové zacházení jako ponižující, a to i proto, že před návštěvou DCCH si údajně nechal udělat krevní test na přítomnost protilátek proti pohlavně přenosným infekcím. Ten se ukázal jako negativní. Neví, proč by jeho sexuální orientace měla mít za následek trvalé vyřazení z možnosti darovat krevní plazmu. Následně stěžovatel doplnil ke svému podnětu i kopii vyplněného dotazníku. Jedna z otázek zní: U mužů: Měl jste někdy pohlavní styk s muži?. Na ni, spolu s otázkou Střídáte často sexuální partnery? odpověděl X. Y. kladně. Stěžovatel si přál zůstat v anonymitě. Vzhledem k citlivosti šetřené záležitosti jsem se rozhodl jeho přání respektovat. II. DCCH Za DCCH zaslal své vyjádření lékařský ředitel MUDr. P., MBA. Uvedl nejprve, že dárcovství krve a plazmy podléhá národním i evropským předpisům, které jsou zaměřeny především na bezpečnost transfuzních přípravků a krevních derivátů, a to zejména s ohledem na bezpečnost pro příjemce. Dle MUDr. P. uvedená legislativa upravuje závazné postupy pro výběr vhodných dárců a darování krve či plasmy je zcela dobrovolné, přísně výběrové a nevymahatelné. Pro výběr vhodných dárců existují odborné postupy dané prováděcími vyhláškami k zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech 2 a doporučeními odborné společnosti. Co se týče výběru dárců v DCCH, ředitel uvedl, že každý zájemce o dárcovství vyplňuje vstupní dotazník, kde jsou mimo jiné otázky na rizikové chování dárce. 3 Co je rizikové chování dárce je definováno jedním z doporučení Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP. Anální styk mezi muži takovým rizikovým chováním je. Lékař vyšetřuje zdravotní stav dárce a vyhodnocuje se zájemcem jeho odpovědi. Vhodnost dárce je přitom ověřována před každým odběrem. MUDr. P. připustil, že sexuální orientace, stejně jako promiskuita dárce, jsou faktory zjišťované písemným dotazníkem, i rozhovorem lékaře se zájemcem. Znalost sexuální orientace zájemce je u mužů důležitá kvůli vysokému riziku možného přenosu nemocí, zvláště pak HIV. Praktikovaná technika pohlavního styku mezi muži anální styk je důležitou informací, neboť dochází k nízké resistenci rektální sliznice na mechanické namáhání a s tím spojený vznik drobných poranění, která velmi výrazně zvyšují riziko přenosu infekčních nemocí krví přenosných. Ke svému vyjádření připojil MUDr. P. statistické údaje shromažďované k problematice přenosu HIV Státním zdravotním 2 Tj. zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako zákon o léčivech). 3 Upřesnil přitom, že co je rizikové chování dárce, je definováno jedním z doporučení Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP dostupných na 2

3 ústavem. Ty pro rok 2009 ukázaly, že v České republice byl v daném období zaznamenán výskyt 157 nových případů HIV. Z toho byli nositeli: ve 131 případech muži a ve 26 případech ženy. Dominujícím způsobem přenosu mezi muži byl homosexuální/bisexuální styk. III. Další zdroje Jelikož otázka dárcovství krve a krevní plasmy homosexuály, resp. muži, kteří měli sex s muži, byla řešena i v zahraničí, byly pro účely šetření analyzovány i některé další zdroje. Jedná se zejména o stanovisko nizozemské komise pro rovné zacházení The Dutch Equal Treatment Commission, jež se podobným případem zabývala v roce Dále byly informace čerpány z portálu britské národní zdravotní služby NHS Blood and Transplant nebo z dokumentů zveřejňovaných SaBTO Advisory Committee on the Safety of Blood, Tissues and Organs (dále jen jako SaBTO ). Z vnitrostátních pramenů byla pro posouzení věci užita doporučení již zmiňované Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP. C. Právní hodnocení Pro právní kvalifikaci věci je klíčové zhodnotit, zda lze vůbec otázku dárcovství krevní plazmy posuzovat z hlediska antidiskriminačního zákona. Jedině v jeho intencích lze totiž hodnotit, zda se v případě pana X. Y. mohlo jednat o porušení jeho práva na rovné zacházení. Na základě níže předestřených úvah jsem dospěl k závěru, že zákaz diskriminace obsažený v antidiskriminačním zákoně dopadá i na dárcovství krve a krevní plazmy. Své stanovisko odůvodňuji následovně. Antidiskriminační legislativa v České republice a v Evropské unii Předně je třeba říci, že prostřednictvím antidiskriminačního zákona jsou ve vnitrostátním právu realizovány závazky plynoucí z antidiskriminačních směrnic Evropské unie (dále jen EU ). V pochybnostech mají tedy normy antidiskriminačního zákona být vykládány ve světle práva EU. Nizozemskou The Dutch Equal Treatment Commission bylo dárcovství krve podřazeno pod rozsah kategorie služba. Stejně tak bylo kvalifikováno SaBTO v nedávno zveřejněném dokumentu Donor Selection Criteria Review. 5 Obsah pojmu služba je tedy v evropském prostoru vnímán šířeji, 6 nežli jak je vykládán na naší vnitrostátní úrovni. Podle čl. 57 Smlouvy o fungování Evropské unie 7 se za služby podle Smluv pokládají výkony poskytované zpravidla za úplatu, přičemž se nemusí jednat o přímou úplatu mezi příjemcem a poskytovatelem služby. 8 Tak tomu I. 4 Stanovisko č ze dne 31. března SaBTO Advisory Committee on the Safety of Blood, Tissues and Organs: Donor Selection Criteria Review. s. 43.Dostupný z: 6 Srov. Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, s Celex 11957E 8 Srov. rozsudek ESD č. 352/85 Bond van Adverteerders In Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, s

4 bude i v případě dárcovství krve a jejích složek, kdy však za poskytovatele služby musí být považováno zařízení transfúzní služby. Služba pak spočívá ve shromažďování a distribuci lidské krve pro účely poskytování zdravotní péče. Takto popsaná služba podle mého soudu může být zařazena do širšího pojetí zdravotní péče jako systému, v němž je pečováno o zdraví člověka. Tento svůj právní názor opírám kromě již zmíněných argumentů zejména o charakter současné právní úpravy dárcovství krve. Ve smyslu ust. 8 písm. d) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o péči o zdraví lidu ) se jedná o jeden ze způsobů zabezpečování péče o zdraví lidu. Odběr krve provádějí a organizují zdravotnická zařízení v rámci zdravotní péče; odběr přitom nesmí ohrožovat zdraví dárce ani příjemce materiálu (Hlava první Zdravotní péče zákona o péči o zdraví lidu, ust. 26 odst. 1 a 2). Status transfuzní stanice jako zdravotnického zařízení definuje ust. 4 odst. 6 ve spojení s ust. 67 zákona o léčivech; povinnosti provozovatele, včetně bezpečnostních opatření ve vztahu k dárcům, specifikuje ust. 67 odst. 4 téhož předpisu. Co se týče právního režimu krve a krevní plazmy, ty nejsou částmi lidského těla, tkáněmi ani buňkami. 9 Zákon o léčivech v ust. 2 odst. 2 písm. n) určí, že lidská krev a její složky zpracované pro podání člověku transfúzí za účelem léčení nebo předcházení nemoci jsou považovány za tzv. transfúzní přípravky, a jako takové jsou považovány za léčivé přípravky; nakládání s nimi tedy podléhá režimu zákona o léčivech. 10 Skutečností, již taktéž nelze opomenout, je, že odběr krve a její diagnostika jsou úkony hrazenými z veřejného zdravotního pojištění. 11 Pro všechny právě uvedené důvody mám za to, že pro výběr dárců krve platí zákaz diskriminace na základě sexuální orientace v přístupu ke zdravotní péči obsažený v antidiskriminačním zákoně. Právní úprava výběrů dárců krve a krevní plazmy Co se týče právního zakotvení dárcovství krve a krevní plazmy, výběru a vhodnosti dárců, je nutno brát do úvahy i právo EU. Z něj jsou relevantní především směrnice 12 transponované do vnitrostátního práva zákonem o léčivech a vyhláškou II. 9 2 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Pro účely tohoto zákona se rozumí b) tkáněmi a buňkami stavební součásti lidského těla včetně pozůstatků získaných při chirurgických operacích, dále krvetvorné buňky získané z kostní dřeně, z periferní a pupečníkové krve, s výjimkou orgánů, krve a jejích složek, pohlavních buněk, embryonálních a fetálních tkání a orgánů, vlasů, nehtů, placenty a odpadových produktů tělního metabolismu (dále jen "tkáň") 10 Jelikož právní režim dárcovství krve a krevních složek je možno pro účely šetření vnímat jako totožný, tam kde se v dalším textu hovoří o dárcovství krve, je možno totéž vztáhnout i na dárcovství krevní plazmy. 11 Srov. ust. 16a odst. 1 ve spojení s odst. 3 písm. e) a ust. 30 odst. 2 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 12 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003 stanoví standardy jakosti a bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, skladování a distribuci lidské krve a jejích složek a směrnice Komise 2004/33/ES, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokud jde o některé technické požadavky na krev a krevní složky. 4

5 o lidské krvi. 13 Jak vyjadřují již úvodní slova preambule jedné ze směrnic: Rozsah, v němž je lidská krev léčebně používána, vyžaduje, aby byla zajištěna jakost a bezpečnost plné krve a krevních složek s cílem předcházet zejména přenosu onemocnění. 14 Odpovědnost za zajištění bezpečnosti odebírané krve a jejích složek nese zařízení transfúzní služby. 15 Všechny aplikovatelné právní předpisy, včetně vyhlášky o lidské krvi, jsou ve vztahu k vhodnosti dárce relativně obecné. Cíl je ovšem jasný. Bezpečnost dárce i příjemce krve. Necháme-li stranou hodnocení rizik pro dárce, pak vhodným dárcem krve je člověk, u něhož je minimalizováno zdravotní riziko pro příjemce krve (resp. jejích složek). To nelze ani za současného stavu lékařské vědy eliminovat zcela. 16 Pro jeho maximálně možnou minimalizaci se využívá kombinace testování krve dárce za pomoci diagnostických metod (mimo jiné na přítomnost sexuálně přenosných chorob) a vyloučení rizikových skupin dárců (osoby poskytující sex za peníze, promiskuitní lidé, intravenózní uživatelé drog atp.) Za účelem ověření, zda zájemce náleží do některé z rizikových skupin, je každý před zařazením do seznamu podrobně dotazován na informace ke zdravotnímu stavu, anamnéze a sociálnímu chování, včetně toho sexuálního. Ačkoliv příloha č. 2, část B k vyhlášce o lidské krvi 17 určuje, jaké informace musí být od dárce vyžadovány, nenalezneme bližší určení vhodných otázek ani konkrétní vymezení sexuálně rizikových aktivit. DCCH uvádí, že podrobnější definice rizikového chování je možné nalézt mezi doporučeními Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP, na něž již bylo odkazováno. Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL2007_03 ze dne verze 4 (2011_03) jako zájemce o dárcovství se zvýšeným rizikem infekce označuje muže, kteří měli pohlavní styk s jiným mužem a jejich stálí sexuální partneři. Ze sexuální orientace dárce nejsou přímo vyvozovány žádné důsledky. III. Právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace Otázkou, k jejímuž zodpovězení celé mé šetření směřovalo, je, zda ze strany DCCH došlo k porušení práva na rovné zacházení stěžovatele. V daném případě 13 Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako vyhláška o lidské krvi ). 14 Odst. 1 preambule směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003 stanoví standardy jakosti a bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, skladování a distribuci lidské krve a jejích složek 15 Ust. 67 odst. 4 zákona o léčivech. 16 Existuje totiž něco jako. diagnostické okno (angl. window period). V tomto období je přítomnost viru v krvi odebrané dárci takřka nezjistitelná. Hovoří se zejména o stadiu následujícím záhy po nakažení jedince. V podrobnostech srov.: SaBTO Advisory Committee on the Safety of Blood, Tissues and Organs: Donor Selection Criteria Review. s. 43. Dostupný z: 17 Informace poskytnuté dárcem zahrnují a) údaje jednoznačně identifikující dárce (jméno nebo jména, přímení, rodné číslo, adresa bydliště), kontaktní údaje, a b) údaje o zdravotním stavu a anamnéze dárce na základě osobního rozhovoru s pověřeným zdravotnickým pracovníkem, který se zaznamená do dotazníku dárce; údaje obsahují důležité faktory, které mohou napomoci k identifikaci a vyloučení osob, jejichž odběr by mohl představovat zdravotní riziko pro ostatní, jako je možnost přenosu onemocnění nebo přinášet nepřiměřené zdravotní riziko pro dárce samotného 5

6 stěžovatel označil za projev diskriminace vyloučení z dárcovství krevní plazmy pro svoji sexuální orientaci. Hodnoceno tedy především musí být, jakou roli hrála sexuální orientace při odmítnutí pana X. Y. Ve vztahu k této věci a k obecnému právnímu zakotvení zákazu diskriminace uvádím následující. Podle antidiskriminačního zákona je zakázána přímá a nepřímá diskriminace; za diskriminaci se považuje i pronásledování, navádění a pokyn k diskriminaci a obtěžování (ust. 2 odst. 2). Přímá diskriminace je jednání, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě než s jinou osobou ve srovnatelné situaci ze zakázaných diskriminačních důvodů. Jedním z nich je i sexuální orientace. 18 Diskriminací přitom není rozdílné zacházení v oblasti zdravotní péče z důvodu sexuální orientace, které je objektivně odůvodněno legitimním cílem, a prostředky pro jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné (ust. 7 odst. 1 ADZ). Kopie dotazníku vyplněného stěžovatelem, jenž jsem měl pro účely svého šetření k dispozici, otázku přímo zjišťující sexuální orientaci dárce neobsahuje. Dotazník nicméně mapuje sexuální chování zájemce o dárcovství (promiskuita, sex muže s mužem). To je v souladu s požadavky kladenými na zařízení transfúzní služby podle již zmíněných směrnic EU a vnitrostátního práva. Pan X. Y. v dotazníku připustil, že sexuální partnery střídá, i že měl sex s muži. Později upřesnil, že nemá jednoho stálého sexuálního partnera; za promiskuitního se však nepovažuje. V rámci ústního vyhodnocování dotazníku byla v návaznosti na stěžovatelem přiznaný sexuální styk s muži zjišťována i jeho sexuální orientace. Rovněž MUDr. P. z DCCH ve svém vyjádření se sexuální orientací pracuje jako s rizikovým ukazatelem. Právě vyjádření MUDr. P. ukazuje na obecný problém směšování kategorií sexuální chování a sexuální orientace. Jedno s druhým pochopitelně souvisí, nicméně sexuální orientace nepodmiňuje rizikové sexuální chování. Jinými slovy: To, že je někdo gay neznamená, že se v sexuální oblasti chová rizikově. Uvažovat opačně znamená živit předsudky o sexuálních menšinách. Je-li se sexuální orientací jednotlivce automaticky spojována vyšší míra rizika, aniž by byly hodnoceny individuální okolnosti jeho zdraví a života, bezesporu se to dotýká jeho důstojnosti. Právě tato hodnota je přitom prostřednictvím antidiskriminačního práva ochraňována. 19 Pro lepší znázornění rozdílu mezi oběma kategoriemi si dovoluji ještě uvést krátkou mimoprávní vsuvku. Odborná literatura hovoří o sexuální orientaci jako o zaměření jedince na partnery opačného pohlaví anebo stejného pohlaví. 20 Nejedná se však pouze o atrakci sexuálního rázu, ale o intimní přitažlivost v širším smyslu. Takže lidé přitahovaní stejným pohlavím nutně nemusejí praktikovat homosexuální praktiky a naopak lidé, kteří zažili nebo zažívají sex se stejným pohlavím, nemusejí 18 Srov. ust. 2 odst. 3: Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. 19 Čl. 1 Listiny základních práv a svobod: Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 20 Atkinson, R. L. a kol. Psychologie. 2. aktualizované vydání. Praha: Portál, s

7 sami sebe považovat za homosexuály. 21 Sexuální styk muže s mužem nemusí být tedy vždy důsledkem sexuální orientace jeho aktérů, ale může být uskutečňováním jejich sexuálních experimentů, mnohdy již nikdy více nezopakovaných. Z uvedeného vyplývá, že předmětem zájmu lékaře a důvodem pro odmítnutí dárce by mělo být čistě rizikové sexuální chování konkrétního jednotlivce, byť se do této kategorie za současné situace zahrnuje i sex muže s mužem, jenž je s homosexuální orientací pochopitelně spjat. 22 Vyloučení jednotlivce z dárcovství krve (krevní plazmy) pro jeho sexuální orientaci proto znamená přímou diskriminaci. Hodnotíme-li individuální zdravotní okolnosti a rizika pan X. Y., nemůžeme opominout, že by byl rizikovým dárcem i bez ohledu na svoji sexuální orientaci. Připustil totiž, že často střídá sexuální partnery. Podotýkám, že to, zda je tato otázka srozumitelně konstruována či náležitě dovysvětlena lékařem při pohovoru se zájemcem, mi zde nepřísluší hodnotit. Nicméně vyloučení člověka, který objektivně (a na základě individuální charakteristiky, nikoliv předsudku) neposkytuje dostatečnou záruku bezpečnosti krevního derivátu, považuji za legitimní. Minimalizace zdravotního nebezpečí pro příjemce (i pro dárce) jsou podle výše analyzovaných právních předpisů předním hlediskem při výběru dárce. Přitom je nutno mít na paměti, že diagnostická metoda, která by umožnila vyloučit s maximální možnou jistotou přítomnost původce infekční choroby v odebrané krvi zejména v časných stadiích onemocnění, prozatím neexistuje. Z tohoto důvodu se nelze plně spoléhat na lékařskou diagnostiku odebraného materiálu dárce, a jeho bezpečnost je mimo to zajišťována i vyloučením rizikových skupin dárců. D. Závěr Při hodnocení vhodnosti dárce krve, resp. krevní plazmy, je nezbytné odlišovat sexuální orientaci jednotlivce a jeho sexuální chování. Sexuální orientace nepodmiňuje rizikové sexuální chování. Vyloučení zájemce z dárcovství krve s odkazem na jeho sexuální orientaci lze proto považovat za přímou diskriminaci ve smyslu ust. 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona. Pokud ovšem pro vyloučení jednotlivce hovoří jeho objektivně rizikové sexuální chování, jako tomu bylo v případě pana X. Y., lze jeho nepřijetí pro dárcovství krevní plazmy vnímat jako legitimní. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 21 Tamtéž, s Srov. také informace britské National Health Service: 7

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Zpráva o šetření. vyloučení dárkyně krve pro její zdravotní postižení

Zpráva o šetření. vyloučení dárkyně krve pro její zdravotní postižení V Brně dne 2. května 2012 Sp. zn.: 161/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření vyloučení dárkyně krve pro její zdravotní postižení Abstrakt Paní K. se obrátila na veřejného ochránce práv se stížností na nemocnici,

Více

Společnost pro transfuzní lékařství

Společnost pro transfuzní lékařství Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Společnost pro transfuzní lékařství Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Staňková Marie CSc. předsedkyně V Hradci Králové, 29. května

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Diskriminace ve školství vybrané problémy

Diskriminace ve školství vybrané problémy Diskriminace ve školství vybrané problémy konference Inkluze dětí se znevýhodněním do školního stavovaní a školních družin 14. října 2015 Mgr. et Mgr. Barbora Němcová Mgr. Ivana Šilhánková Formy diskriminace

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 4. března 2011 Sp. zn.: 149/2010/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Pan O. si stěžoval na postup jisté banky, která mu odmítla vydat

Více

Zpráva o šetření. Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence

Zpráva o šetření. Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence V Brně dne 16. listopadu 2012 Sp. zn.: 11/2012/DIS/JŠK Sp. zn.: 79/2012/DIS/JŠK Zpráva o šetření Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence Abstrakt Na ochránce se obrátilo

Více

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M.

Zpráva o šetření. vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M. V Brně dne 24. listopadu 2010 Sp. zn.: 69/2010/DIS/LO Zpráva o šetření vyloučení přístupu dětí mladších dvanácti let do provozoven M. Abstrakt Manželé Z. si stěžovali na jednání ze strany obchodní sítě

Více

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch V Brně dne 24. června 2011 Sp. zn.: 29/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch Abstrakt Pan X. si stěžoval na pojistné

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření V Brně dne 31. srpna 2011 Sp. zn.: 71/2011/DIS/JKV Abstrakt: Průběžná zpráva o výsledku šetření státní příspěvek ke stavebnímu spoření pro cizí státní příslušníky Pan X., občan Slovenské republiky dlouhodobě

Více

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice Odběrové centrum Václavská 570, Chrudim, 537 27, reg. č. C 2024 POUČENÍ DÁRCE KRVE

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice Odběrové centrum Václavská 570, Chrudim, 537 27, reg. č. C 2024 POUČENÍ DÁRCE KRVE Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice Odběrové centrum Václavská 570, Chrudim, 537 27, reg. č. C 2024 POUČENÍ DÁRCE KRVE Doporučení výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE Průvodce zodpovědného dárce A B AB 0

POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE Průvodce zodpovědného dárce A B AB 0 POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE Průvodce zodpovědného dárce A B AB 0 POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE NEMOCNICE HOŘOVICE Transfuzní oddělení tel. 311 559 555, 311 559 402 Objednávání v pracovní dny 10.00 14.00 darci@nemocnice-horovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 22. května 2012 Sp. zn.: 193/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Na ochránce se obrátil pan J. V. se stížností na banku a poskytovatele

Více

Poučení dárce krve. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Poučení dárce krve. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Poučení dárce krve Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady I.Ohrožení příjemce krevní transfuze Léčba krví a krevními složkami přináší příjemci transfuze kromě pozitivního léčebného

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Strana 1666 Sbírka zákonů č. 98 / 2012 Částka 39 98 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

PRÁVA A POVINNOSTI HIV POZITIVNÍCH OSOB. JUDr. Jakub Tomšej, ČSAP

PRÁVA A POVINNOSTI HIV POZITIVNÍCH OSOB. JUDr. Jakub Tomšej, ČSAP PRÁVA A POVINNOSTI HIV POZITIVNÍCH OSOB JUDr. Jakub Tomšej, ČSAP Povinnosti HIV pozitivních osob 2 Zásada informovaného souhlasu vs. povinné testování některých skupin obyvatel: Dárci krve, tkání, orgánů,

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ P ř í l o h a N á v r h ZÁKON ze dne 2007, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

STANOVISKO KST. Odběr orgánu od osoby zemřelé ve výkonu vazby nebo trestu Vydáno: 3. února 2015 Klíčová slova: dárce, vazba, odnětí svobody

STANOVISKO KST. Odběr orgánu od osoby zemřelé ve výkonu vazby nebo trestu Vydáno: 3. února 2015 Klíčová slova: dárce, vazba, odnětí svobody Věc: Odběr orgánu od osoby zemřelé ve výkonu vazby nebo trestu Vydáno: 3. února 2015 Klíčová slova: dárce, vazba, odnětí svobody Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (Listina),

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Posouzení IVD: Elecsys anti HCV II ROCHE Tesařová Eva, Křížová Eva, Pacasová Rita 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Hepatitis C virus obalený RNA virus o průměru 50 nm čeleď Flaviviridae,

Více

POUČENÍ DÁRCE KRVE Transfuzní oddělení, NsP Česká Lípa a.s.

POUČENÍ DÁRCE KRVE Transfuzní oddělení, NsP Česká Lípa a.s. POUČENÍ DÁRCE KRVE Transfuzní oddělení, NsP Česká Lípa a.s. Účinnost od : 1.1.2012 Schválil : Pri Verze : 4.0 Strana : 1 z 5 I. OHROŽENÍ PŘÍJEMCE KREVNÍ TRANSFUZE Léčba krví a krevními složkami přináší

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Zpráva o šetření. diskriminace v zaměstnání z důvodu zdravotního postižení

Zpráva o šetření. diskriminace v zaměstnání z důvodu zdravotního postižení V Brně dne 2. ledna 2012 Sp. zn.: 93/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření diskriminace v zaměstnání z důvodu zdravotního postižení Abstrakt Pan K. L. se obrátil na veřejného ochránce práv se stížností na hrubé

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Domácí porody. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Domácí porody. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Domácí porody 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Dopis ze dne 20.3.2012 jsem těhotná...přeji si rodit své první dítě doma za asistence

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona zákona o specifických zdravotních službách

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona zákona o specifických zdravotních službách PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 689 Vládní návrh na vydání zákona zákona o specifických zdravotních službách - 2 - ZÁKON ze dne 2009 o specifických zdravotních službách

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz. v Praze dne 4.9.2013.

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz. v Praze dne 4.9.2013. Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz v Praze dne 4.9.2013 Dobrý den, obracím se na vás jménem občanského sdružení Iuridicum Remedium s podnětem

Více

Zpráva o šetření. Diskriminace z důvodu věku při poskytování pojistného plnění z úrazového připojištění. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. Diskriminace z důvodu věku při poskytování pojistného plnění z úrazového připojištění. A. Obsah podnětu Ustanovení 13a zákona o pojistné smlouvě umožňuje rozdílné zacházení z důvodu věku tam, kde je vyšší pojistné riziko založeno na příslušných a přesných pojistně matematických a statistických údajích. I

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Pokud o dávky pomoci v hmotné nouzi požádá osoba v důsledku podstatné ztráty příjmu či jeho části (např. příjmu z výdělečné činnosti, podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku), nebere orgán pomoci

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce. Jarmila Legnerová, 4.9.2013

Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce. Jarmila Legnerová, 4.9.2013 Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce s dárci krve Jarmila Legnerová, 4.9.2013 Cíl DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Zmonitorovat spokojenost a informovanost dárců krve vzhledem k zavedené regulaci dárcovství.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

Discrimination on grounds of sexual orientation: CJEU case law. Další důvody

Discrimination on grounds of sexual orientation: CJEU case law. Další důvody Discrimination on grounds of sexual orientation: CJEU case law Další důvody Upraveny společně dosud pouze pro účely přístupu k zaměstnání 2000/78 věcná působnost značně zúžena ve srovnání s pohlavím a

Více

Žádost o umístění. 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno (křestní) titul. 2. Narozen.. den, měsíc, rok místo okres. 3. Bydliště...

Žádost o umístění. 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno (křestní) titul. 2. Narozen.. den, měsíc, rok místo okres. 3. Bydliště... Žádost o umístění do Domova pro seniory Strážnice, příspěvková organizace o domov pro seniory o domov se zvláštním režimem Datum podání:... Číslo P: Rodné číslo: 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Podání žádosti: č.j., datum: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná Tel.: 383 413 121, 383 413 102 - soc. pracovnice E-mail: info@domovpetra.cz Internet:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha HIV/AIDS v ČR Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti, resp. země

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k návrhu ustanovení 16a odst. 5 školského zákona

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k návrhu ustanovení 16a odst. 5 školského zákona V Brně dne 6. ledna 2015 Sp. zn.: 5/2011/SZD/PPO Stanovisko veřejné ochránkyně práv k návrhu ustanovení 16a odst. 5 školského zákona Úvod Stanovisko předkládám v návaznosti na novelu školského zákona 1

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 27/2013-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 *UOHSX0056078* UOHSX0056078 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2013-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

PDF vytvoreno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966. o péči o zdraví lidu

PDF vytvoreno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966. o péči o zdraví lidu 20/1966 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu Změna: 210/1990 Sb. Změna: 425/1990 Sb. Změna: 548/1991 Sb. Změna: 548/1991 Sb., 40 Změna: 550/1991 Sb. Změna: 590/1992 Sb. Změna: 15/1993

Více

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost oprávněné úřední osoby: MUDr. H. Podškubková hana.podskubkova@sujb.cz,

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) příspěvková organizace ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) Razítko/den podání žádosti/číslo jednací: Žadatel...

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

Žádost odlehčovací služba

Žádost odlehčovací služba Žádost o poskytnutí služby Žádost odlehčovací služba Datum podání žádosti o odlehčovací službu: Zájemce o službu: Jméno a příjmení (u žen též rodné příjmení) Datum narození: Zdravotní pojišťovna: Trvalé

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Koordinační středisko transplantací

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Koordinační středisko transplantací VÝROČNÍ ZPRÁVA Koordinační středisko transplantací Zpráva o stavu a činnosti KST za rok 2013 Statistické údaje o transplantacích za rok 2013 Zpráva o přístupu k informacím za rok 2013 Základní informace

Více

Dům světla 6. listopad 2014

Dům světla 6. listopad 2014 Dům světla 6. listopad 2014 Mgr. Blanka Besserová Obsah vystoupení: I. Představení Kanceláře ombudsmana Ministerstva vnitra. II. Případ příslušníka Policie ČR nakaženého virem HIV. a) Předmět podání. b)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Afs 52/2015-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudce

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.1.2012

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.1.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.1.2012 K(2011)10129 v konečném znění PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.1.2012 kterým se zamítá stanovení léčivého přípravku Tecovirimat jako léčivého přípravku pro

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Datum podání žádosti a razítko Sociální služby města Kroměříže Rodné číslo žadatele: Evidenční číslo žádosti 1. Žadatel:

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček Pro výpočet náhrady mzdy a odstupného je rozhodující mzda zaměstnanců a zaměstnankyň vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, případně práci, která se nejvíce podobá práci vykonávané před

Více