ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť"

Transkript

1 MĚSTO TŘEŠŤ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť -i-

2 Obsah: str. I. Hlavní zásady čl.l Úvod... 3 čl.2 Postavení, působnost a pravomoc městského úřadu... 3 II. Organizace a řízení úřadu čl.3 Organizační struktura městského úřadu... 3 čl.4 Řízení úřadu... 3 čl.5 Zásady vnitřní spolupráce... 5 čl.6 Vnější vztahy... 5 čl.7 Počet zaměstnanců... 5 III. Základní kompetence čl.8 Starosta... 6 čl.9 Místostarostka... 6 čl.10 Tajemník... 7 čl. 11 Odbory a oddělení... 8 ěl. 12 Kompetence a úkoly odborů... 8 čl.l3 Organizační složky... 8 IV. Závěrečná ustanovení čl. 14 Závěrečná ustanovení... 9 V. Přílohy organizačního řádu

3 I. Hlavní zásady Čl. 1 Úvod (1) Rada města Třešť vydává v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, (dále jen zákon) tento organizační řád. (2) Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Městského úřadu Třešť jako pověřeného obecního úřadu (dále jen městský úřad), dělbu pravomocí mezi jeho složkami, jejich vzájemné vztahy k příspěvkovým organizacím, organizačním složkám a dalším organizacím, jejichž zakladatelem či zřizovatelem je Město Třešť (dále jen město). Čl.2 Postavení, působnost a pravomoc městského úřadu (1) Postavení, působnost a pravomoc městského úřadu upravuje zákon a zvláštní zákony. (2) V oblasti samostatné působnosti městský úřad plní úkoly uložené Radou města Třešť (dále jen radou města) a Zastupitelstvem města Třešť (dále jen zastupitelstvem města), zejména: a) plní úkoly při přípravě podkladů pro jednání orgánů města a při zabezpečování plnění jejich usnesení, b) po odborné stránce spolupracuje s obchodními společnostmi, příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami, které si město zřídilo, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, c) pomáhá komisím rady města a výborům zastupitelstva města v jejich činnosti. Ve věcech samostatné působnosti vykonává dozor a kontrolu nad činností městského úřadu Ministerstvo vnitra ČR. (3) V oblasti přenesené působnosti vykonává městský úřad v územním obvodu města státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy, které vymezují správní obvod matričního úřadu, obecného stavebního úřadu a pověřeného obecního úřadu s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu. Správní obvody jsou uvedeny v příloze č. 3 organizačního řádu. Ve věcech přenesené působnosti vykonává dozor a kontrolu nad činností městského úřadu Krajský úřad Kraje Vysočina. II. Organizace a řízení úřadu Čl. 3 Organizační struktura městského úřadu (1) Městský úřad tvoří starosta, místostarostka, tajemník a ostatní zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. Zaměstnancem města zařazeným do úřadu se rozumí zaměstnanec města, který zastává pracovní místo uvedené v organizační struktuře úřadu. (2) Organizační struktura úřadu a jeho jednotlivé organizační jednotky s vyznačením vazeb nadřízenosti a podřízenosti jsou přílohou č. 1 organizačního řádu. Čl.4 v Řízení úřadu (1) Tato část organizačního řádu vymezuje vztahy mezi jednotlivými řídícími subjekty městského úřadu. -3-

4 (2) V čele úřadu stojí starosta, který je přímo nadřízen tajemníkovi úřadu. (3) Tajemník úřadu je zaměstnancem města a je odpovědný starostovi za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Tajemník řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do úřadu (dále jen zaměstnanci úřadu ) a není-li dále stanoveno jinak, je pracovněprávně přímým nadřízeným vedoucích odborů. Po dobu krátkodobé nepřítomnosti v běžných záležitostech zastupuje tajemníka vedoucí správního odboru nebo písemně pověřená osoba, při déle trvající nepřítomnosti určená osoba s písemným pověřením a vymezením kompetencí. Úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele v tomto případě, neníli stanoveno jinak, plní starosta. Pokud nebylo možné předvídat dlouhodobou nepřítomnost tajemníka a nebylo jím vydáno písemné pověření s vymezením kompetencí, plní úkoly tajemníka starosta. (4) Vedoucí odboru přímo nebo prostřednictvím příslušných vedoucích oddělení řídí a kontrolují ěinnost pracovníků úřadu zařazených do jím řízeného odboru (dále jen zaměstnanci odboru ). Vedoucí odboru komplexně odpovídá tajemníkovi úřadu za činnost odboru. Vedoucího odboru v době krátkodobé nepřítomnosti zastupuje v běžných záležitostech a dohodnutém rozsahu se souhlasem tajemníka urěený vedoucí oddělení nebo jím urěený zaměstnanec odboru. Při dlouhodobé nepřítomnosti se zastupování řeší ve spolupráci s tajemníkem písemným určením zastupující osoby včetně vymezení kompetencí a období zastupování. (5) Vedoucí oddělení řídí a kontroluje činnost zaměstnanců úřadu zařazených do jeho oddělení (dále jen zaměstnanci oddělení ). Vedoucí oddělení odpovídá za činnost oddělení vedoucímu odboru, jehož je oddělení součástí. Vedoucího oddělení při krátkodobé i dlouhodobé nepřítomnosti zastupuje příslušný vedoucí odboru, pokud není stanoveno jinak. (6) Zastupovaný i zástupce jsou povinni se při předávání funkce vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce. (7) Zastupovaný si může vyhradit právo rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách, případně pozastavit opatření svého zástupce. (8) O předávání funkcí při déletrvající nepřítomnosti se provede písemný zápis. Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň mimořádná inventarizace. (9) Práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců všeobecně stanoví zvláštní předpisy. (10) Jmenovanými funkcemi, jejichž pracovní poměr je založen jmenováním jsou: tajemník - vedoucí úřadu a vedoucí odborů. (11) Vedoucími úředníky a úředníky jsou ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, ti zaměstnanci územního samosprávného celku, kteří jsou zařazeni do městského úřadu a podílejí se na výkonu správních činností. Zaměstnanec řídící pouze osoby, které vykonávají pomocné, servisní nebo manuální práce, a sám nevykonává správní činnosti, není vedoucím úředníkem, ale vedoucím zaměstnancem. Zda zaměstnanec vykonává či nevykonává správní činnosti, určuje vedoucí úřadu nebo může být upraveno v samostatném vnitřním předpise vydaným v kompetenci vedoucího úřadu, který obsahuje systemizaci pracovních míst v úřadu územního samosprávného celku, na nichž jsou vykonávány správní Činnosti. -4-

5 Čl. 5 Zásady vnitřní spolupráce (1) Organizační jednotky úřadu jsou povinny v rozsahu své působnosti a v souladu s právními předpisy vzájemně si poskytovat potřebné informace, stanoviska a vyjádření a projednávat společně záležitosti vyžadující součinnost více organizačních jednotek úřadu. Přiměřeně tyto zásady platí pro vztahy organizačních jednotek úřadu a úřadu jako celku k organizačním složkám města, příspěvkovým organizacím města a obchodním společnostem, kde je město jediným společníkem (dále jen městské organizace*1 4)- 2 Informace * lze poskytovat pouze, nebrání-li jejich poskytnutí zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění. (2) V případě nutné koordinace činnosti nebo stanovisek jednotlivých odborů je koordinátorem tajemník nebo jím pověřený zástupce. Čl. 6 Vnější vztahy (1) Jménem města vystupuje starosta a místostarostka, vedoucí zaměstnanci městského úřadu pouze v rozsahu pravomocí stanovených zákonem a ostatními předpisy, případně konkrétního pověření radou města. Tam, kde není svěřená pravomoc vyhrazená výlučně, je možné její delegování na jiného zaměstnance, vždy však písemnou formou. Pokud vedoucí odborů vystupují jménem města při zajištění základních činností městského úřadu, jsou vázáni rozpočtem města a pokyny kompetentních osob nebo orgánu. (2) Informace vně úřadu médiím a veřejnosti poskytují starosta, místostarosta, tajemník, případně jiná osoba k této činnosti oprávněná usnesením rady města nebo osoba (vedoucí odboru) pověřená starostou města. Další vedoucí zaměstnanci jsou oprávněni poskytovat infonnace z činnosti městského úřadu a orgánů města médiím a veřejnosti pravdivě, nezkreslené, bez vlastních komentářů a názorů na příslušnou věc a jen tehdy, pokud již věc byla příslušným orgánem města prokazatelně rozhodnuta a pokud si podání informace nevyhradila jiná oprávněná osoba. (3) Povinnost poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím není podle odst. 2 pro jednotlivé úředníky dotčena. (4) Podrobnosti evidence písemností a podpisování upravují samostatné vnitřní předpisy organizace - spisový řád a podpisový řád. Čl. 7 Počet zaměstnanců (1) Počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu a organizačních složek stanovuje podle zákona rada města svým usnesením. Tento je uveden v příloze č. 4 organizačního řádu. (2) Maximální stanovený počet zaměstnanců města v pracovním poměru zařazených do úřadu lze překročit při současném splnění těchto podmínek: a) dostatek rozpočtových prostředků určených na platy pro stávající zaměstnance města, b) nezbytnost obsazení jednoho pracovního místa ve struktuře úřadu současně dvěma osobami z důvodu zapracování nového zaměstnance nebo z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance v práci, c) současné obsazení jednoho pracovního místa dvěma osobami nebude trvat déle než 3 měsíce, d) rada města bude tajemníkem úřadu o krátkodobém navýšení stavu zaměstnanců předem informována. -5-

6 III. Základní kompetence Rozsah rozdělení jednotlivých kompetencí mezi starostou a místostarostkou je uveden v příloze č. 2 tohoto organizačního řádu. Čl. 8 Starosta (1) V čele městského úřaduje starosta, který zejména zastupuje město navenek ve všech případech, kdy tato pravomoc není svěřena místostarostce či tajemníkovi, zajišťuje reprezentaci města, podepisuje za město dokumenty vydané v samostatné působnosti, podepisuje spolu s místostarostkou právní předpisy města, svolává a řídí jednání rady města a zastupitelstva města, spolu s ověřovateli podepisuje zápis zjednání zastupitelstva města a rady města, předkládá orgánům města návrhy a materiály v rámci své kompetence, schvaluje služební cesty místostarostce, tajemníkovi a členům orgánů města, plní úkoly na úseku civilní obrany a požární ochrany dle zvláštních předpisů, je předsedou povodňové komise města. (2) Zastupuje město v Svazu města a obcí ČR, Místní akční skupině Třešťsko, Sdružení obcí Vysočiny, Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Bořek. (3) Dále starosta projednává se zástupci Armády ČR a Policie ČR zabezpečení města při mimořádných událostech a požaduje po Policii ČR spolupráci v rámci zabezpečení veřejného pořádku, řídí a zabezpečuje činnost územního samosprávního celku (dále jen USC) v souladu se zákonem o finanční kontrole, koordinuje činnost odborů a organizací dle přílohy, - je předsedou komise územního rozvoje, plní další úkoly stanovené zákonem a zvláštními předpisy. (4) Současně starosta průběžně úzce spolupracuje s místostarostkou, přímo nebo prostřednictvím rady řídí a koordinuje její činnost a řeší případné kompetenční konflikty, k tomu svolává a řídí porady vedení, zajišťuje plnění úkolů zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích směrem k tajemníkovi a místostarostce. Čl. 9 Místostarostka (1) Místostarostka zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, zastupuje město navenek ve všech případech, kdy je jí tato pravomoc svěřena. 2 (2) Dále místostarostka společně se starostou podepisuje právní předpisy města, usnesení zastupitelstva města a rady města, předkládá orgánům města návrhy a materiály v rámci své kompetence, -6-

7 - je předsedkyní komise sociální a prevence kriminality, zastává funkci členky povodňové komisi a komise kulturní a tělovýchovné. (3) Zastupuje město v - Mikroregionu Třešťsko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Svazku obcí železnice Kostelec - Slavonice. Čl. 10 Tajemník (1) Tajemník zejména vykonává úkoly, kterými jej pověřila rada města, zastupitelstvo města a starosta, zajišťuje plnění usnesení orgánů města, účastní se zasedání rady města a zastupitelstva města s hlasem poradním, shromažďuje materiály pro jednání orgánů města od jednotlivých předkladatelů, spolupracuje s úřadem práce v otázkách zaměstnanosti, spolupracuje s probační službou při umísťování odsouzených osob k výkonu veřejně prospěšných prací vykonávaných ve městě Třešť, jedná za úřad s jednotlivými orgány státní správy ve správních záležitostech, pokud tato pravomoc není svěřena jinému orgánu. (2) Dále tajemník plní úlohu statutárního orgánu zaměstnavatele podle pracovněprávních předpisů vůči zaměstnancům zařazeným do městského úřadu, má podpisové právo za městský úřad v pracovněprávních vztazích a ve věcech správy inventáře radnice a jeho převodů, přijímá zaměstnance do pracovního poměru tam, kde jek tomu třeba předchozích úkonů jiných orgánů, činí tak až po jejich provedení, přijímá zaměstnance na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, stanovuje zaměstnancům bližší podmínky výkonu práce v pracovních náplních na návrh vedoucích odborů, povoluje služební cesty vedoucím odborů a používání vlastního vozidla zaměstnancům ke služebním cestám, zařazuje zaměstnance do platových tříd, určuje plat všem zaměstnancům, stanovuje čerpání dovolené vedoucím odborů, plní povinnosti stanovené vedoucímu úřadu zákonem č. 312/2000 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, plní povinnosti stanovené zaměstnavateli zákoníkem práce, v platném znění, plní povinnosti ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, plní povinnosti stanovené pro výkon funkce tajemníka zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), v platném znění. (3) Tajemník současně řídí a kontroluje činnost jednotlivých zaměstnanců prostřednictvím vedoucích odborů, přímo řídí a kontroluje činnost oddělení sekretariátu, přímo řídí a kontroluje činnost oddělení informatiky, koordinuje legislativní činnost městského úřadu při zpracování návrhů právních předpisů města, zajišťuje komplexní dohled nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů města, svolává a řídí porady vedoucích odborů, řeší námitky podjatosti vznesené proti vedoucím úředníkům, -7-

8 řeší stížnosti na zaměstnance, rozhoduje o čerpání prostředků sociálního fondu podle pravidel schválených radou města, řeší kompetenční nejasnosti mezi jednotlivými odbory, zodpovídá za vybavení městského úřadu pracovními pomůckami a výpočetní technikou, plní úkoly na úseku ochrany utajovaných skutečností určené zvláštními předpisy, zodpovídá za oblast rozvoje lidských zdrojů. Čl. 11 Odbory a oddělení (1) Odbory plní úkoly města v rozsahu vymezeném tímto organizačním řádem, obecně závaznými předpisy a usneseními orgánů města. Příslušné odbory provádí správní řízení, pokud tak stanoví zvláštní předpis. Jednotlivé odbory spolupracují při plnění úkolů přesahujících jejich výlučnou působnost (například zabezpečení voleb a referenda, řešení mimořádných událostí a krizových situací, při zpracování projektů, žádostí o granty apod.) dle pokynů k jejich realizaci. (2) V oblasti přenesené působnosti jsou odbory dotčenými správními orgány ve správních řízeních dle zvláštních právních předpisů. (3) Rozsah působnosti jednotlivých odborů na úseku hospodaření s majetkem města a finančního hospodaření včetně hospodaření fondů a případně uzavřenými smlouvami nebo schválenými pravidly orgány města je dán směrnicí pro hospodaření s majetkem města, směrnicí pro oběh účetních dokladů případně kontrolním řádem. Současně se účastní rozpočtového procesu dle rozpočtových pravidel a pokynů vedení. (4) V čele každého odboru stojí vedoucí, kterého na návrh tajemníka jmenuje rada města. Obecné zásady pro výkon jejich funkce jsou stanoveny v pracovněprávních předpisech, bližší podmínky jsou rozvedeny v pracovních náplních a pracovním řádu. Čl. 12 Kompetence a úkoly jednotlivých odborů a oddělení Úkoly jednotlivých odborů a oddělení jsou specifikovány v přílohách organizačního řádu: (1) Odbor správní : příloha č. 3 A (2) Odbor stavební úřad : příloha č. 3 B (3) Odbor ekonomický : příloha č. 3 C (4) Odbor kultury a propagace : příloha č. 3 D (5) Odbor rozvoje a správy majetku města : příloha č. 3 E (6) Oddělení informatiky : příloha č. 3 F (7) Oddělení sekretariátu : příloha č. 3 G Čl. 13 Organizační složky (1) Město Třešť zřídilo rozhodnutím zastupitelstva města dvě organizační složky s názvem Pečovatelská služba Třešť a Domácí ošetřovatelská péče Třešť jako samostatné jednotky bez právní subjektivity. Úkoly zřizovatele vůči nim plní rada města. (2) Organizační složky řídí prostřednictvím vedoucí organizační složky rada města a místostarostka města. -8-

9 (3) Úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele, podle zvláštních předpisů a stanovením platů zaměstnanců organizačních složek plní starosta. (4) Práva a povinnosti zaměstnanců města zařazených v organizačních složkách ve vztahu k majetku města upravuje zřizovací listina schválená zastupitelstvem města. (5) Pro organizační složky jsou závazné všechny platné vnitřní směrnice a předpisy Městského úřadu Třešť. IV. Závěrečná ustanovení Čl. 14 Závěrečná ustanovení (1) Nabytím účinnosti tohoto organizačního řádu se ruší platnost organizačního řádu platného od ve znění pozdějších změn a doplňků. (2) Tento organizační řád schválila Rada města Třešť svým usnesením dne (3) Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem Změny a úpravy tohoto dokumentu přísluší radě města. V. Přílohy organizačního řádu č. 1 Organizační schéma Města Třešť a Městského úřadu Třešť č. 2 Kompetence starosty města a místostarostky města č. 3 Náplně činnosti jednotlivých odborů a oddělení č. 3 A Odbor správní SPR č. 3 B Odbor stavební úřad STÚ č. 3 C Odbor ekonomický EKO č. 3 D Odbor kultury a propagace OKP č. 3 E Odbor rozvoje a správy majetku města ORS č. 3 F Oddělení informatiky INF č. 3 G Oddělení sekretariátu SEK č. 4 Počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu a organizačních složek č. 5 Organizační řád organizační složky Pečovatelská služba Třešť, Palackého 943 č. 6 Organizační řád organizační složky Domácí ošetřovatelská péče Třešť, Palackého 1352 V Třešti dne

10

11 Příloha č. 1 Organizační schéma Města Třešť a Městského úřadu Třešť Zastupitelstvo města Výbory Výbor finanční Výbor kontrolní Rada města Organizační složky Domácí ošetřovatelská péče Třešť Pečovatelská služba Třešť Obchodní společnost Technické služby Třešť, spol. s r.o. Příspěvkové organizace ZS Třešť MS Třešť ZUS Třešť Starosta Místostarostka ň Komise Komise kulturní a tělovýchovná N / Komise sociální a prevence kriminality \ Zvláštní orgány Tajemník Oddělení informatiky Oddělení sekretariátu Odbor ekonomický Odbor správní Odbor stavební úřad Oddělení kulturní dům Oddělení kino Máj Oddělení městská knihovna Komise životního prostředí Přestupková komise Odbor kultury a propagace Oddělení turistické informační centrum Komise územního rozvoje Povodňová komise J Odbor rozvoje a správy majetku

12

13 Příloha č. 2 Kompetence starosty a místostarostky města spojené s dohledem nad jednotlivými složkami organizačního řádu Městského úřadu Třešť STAROSTA tajemník - oddělení sekretariátu a oddělení informatiky odbor ekonomický odbor rozvoje a správy majetku města odbor stavební úřad Technické služby Třešť, spol. s r.o. zvláštní orgány města - přestupková komise - povodňová komise MÍSTOSTAROSTKA odbor kultury a propagace - oddělení kulturní dům - oddělení kino Máj - oddělení městská knihovna - oddělení turistické informační centrum odbor správní příspěvkové organizace - Mateřská škola Třešť, - Základní škola Třešť, - Základní umělecká škola Třešť organizační složky - Pečovatelská služba Třešť, - Domácí ošetřovatelská péče Třešť osadní výbory, záležitosti místních částí - Buková, Čenkov a Salavice

14

15 Příloha č. 3A NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORU SPRÁVNÍHO I. Správní obvod: dle vyhl. č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů, v platném znění Batelov, Hodíce, Horní Dubenky, Jezdovice, Jihlávka, Kaliště, Panenská Rozsíčka, Pavlov, Růžená, Švábov, Třeštíce, Třešť II. Systematizace úředníci: 3 1. vedoucí odboru - přestupky, správní řízení o zrušení trvalého pobytu, vyhlášky a nařízení, volby, osadní výbory, školství, kronika města 2. matrika, volby, Czech POINT, činnosti v oblasti sociální péče 3. evidence obyvatel, občanské průkazy - vydání potvrzení o občanském průkazu, státní občanství, úřední deska, evidence smluv, volby, Czech POINT, kancelářský materiál III. Základní úkoly A) Úsek matriky: dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách (1) Narození - 14, manželství - 20, úmrtí - 21, vedení matrik za město Třešť a obce matričního obvodu, vystavování prvotních a dalších matričních dokladů, vypracování oznámení o skutečnostech pro předepsané instituce, vystavování osvědčení pro církevní sňatky - 13 vystavování vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - 45, zařizování obřadu mimo MěU na jiném vhodném místě. (2) Zpracování statistických výkazů o matričních úkonech. (3) Zápisy osvojení dětí, zápisy o určování otcovství souhlasným prohlášením rodičů. (4) Povolování změn jmen a příjmení včetně vyhotovení nových matričních dokladů po změně a oznámení příslušným orgánům, (prohlášení o druhém jménu - 62, prohlášení o druhém jménu osoby, která má v matrice zapsáno více jmen - 86, prohlášení osvojitelů o jménu osvojence 64, prohlášení ženy o tom, že chce své příjmení užívat ve tvaru, který neodpovídá pravidlům české mluvnice, tj. bez koncovky - ová - 69, 93. (5) Vyhotovování všech matričních dokladů pro zahraničí, zajišťování podkladů pro zápisy do Zvláštní matriky v Brně (6) Vidimace a legalizace - dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování. (7) Vybírání poplatků - dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. (8) Zajištění akcí občanských záležitostí - svatby, zlaté svatby, vítání dětí, životní jubilea a předání vánočních balíčků důchodcům. (9) Zavádění změn do systému CP. B) Úsek evidence obyvatel: dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel (1) Přihlášení, přehlášení a odhlášení místa trvalého pobytu na kartách a v elektronické podobě (2) Vydávání potvrzení o změně místa trvalého pobytu. (3) Správní řízení ve věci zrušení údaje o trvalém pobytu (4) Vybírání poplatků - dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. (5) Vedení domovních karet.

16 (6) Vyznačování narození, úmrtí, sňatků, rozvodů a ostatních změn na evidenčních kartách občanů. (7) Vypracování hlášení veškerých změn v evidenci. (8) Zavádění změn do systému CP. C) Úsek občanských průkazů: dle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech (1) Přijímání ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení OP, vydání potvrzení - 9. (2) Zadržení neplatného občanského průkazu (3) Vedení evidence čísel potvrzení OP, evidence ohlášení o ztrátě a odcizení OP (4) Zaznamenání ztráty, odcizení OP do informačního systému OP. - 17a (5) Přijímání žádostí o vydání osvědčení o státním občanství. D) Úsek školství (1) Zpracování návrhů zřizovacích listin školských zařízení včetně změn. (2) Plnění povinností v přenesené působnosti za město na úseku školství dle platné legislativy. (3) Zajišťování a organizace výběrových řízení, jmenovací dekrety, odvolací dekrety pro ředitele školských zařízení. (4) Spolupráce s příspěvkovými organizacemi ZŠ, MS a ZUS Třešť. (5) Aktualizace podkladů o docházce žáků ZŠ a MŠ navštěvující školská zařízení mimo Třešť z důvodu vyřízení žádostí o příspěvek na neinvestiční výdaje příslušných obcí. (6) Plnění povinností zřizovatele ve vztahu ke školské radě ZŠ Třešť. E) Úsek veřejného pořádku (1) Komplexní zajišťování přestupkové agendy v rámci územního obvodu a v obvodech na základě uzavřených veřejnoprávních smluv na přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, na úseku veřejného pořádku, proti občanskému soužití a majetku - dle zák. č. 200/90 Sb., o přestupcích - (objasňování, vyřizování a projednávání, evidence přestupků, zpracování statistických výkazů a hlášení, zpracování podkladů pro fakturaci obcím na základě veřejnoprávních smluv). (2) Zpracování zpráv o pověsti pro orgány policie, státní zastupitelství, soudy a jiné oprávněné organizace. (3) Zpracování podkladů pro vymáhání uložených pokut a nákladů řízení pro ekonomický odbor MěÚ Třešť. F) Úsek právní (1) Příprava, konzultace návrhů smluv uzavíraných městem Třešť. (2) Příprava návrhů vyhlášek Zastupitelstva města Třešť a nařízení Rady města Třešť. (3) Konzultace návrhů usnesení Rady města Třešť a Zastupitelstva města Třešť. (4) Všeobecné právní konzultace pro Městský úřad Třešť a osadní výbory. G) Pečovatelská služba (1) Smlouvy s obcemi o poskytování pečovatelské služby v těchto obcích. (2) Výpočet a vyúčtování služeb obcím, kterým jsou služby poskytovány na základě smlouvy vždy čtvrtletně. (3) Zpracování žádosti o dotace MPSV v informačním systému (IS). (4) Zpracování výkazu sociálních služeb pro MPSV prostřednictvím IS. 2

17 H) Domácí ošetřovatelská péče (1) Zajištění registrace nestátního zdravotnického zařízení na KU a hlášení případných změn mající vliv na registraci. (2) Vyřizování smluv o poskytování a úhradě zdravotnické péče s příslušnými zdravotními pojišťovnami. I) Přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou /DPS/ (1) Přijetí a zpracování žádostí pro následné posouzení. (2) Provedení místního šetření v místě bydliště žadatele. (3) Zpracování návrhu přidělení bytu dle směrnice pro posuzování pořadí naléhavosti pro jednání a schválení rady města. (4) Podávání informací občanům o podmínkách nároku na byt v DPS. J) Sociálně právní ochrana dětí a mládeže (1) Plnění povinností podle zákona č. 359/1999 Sb., o soc. právní ochraně dětí (2) Provádění místních šetření v sociálně slabých rodinách. (3) Zapsání zápisů ze šetření a všech uskutečněných kontaktů. (4) Spolupráce s lékaři, školskými zařízeními, policií atd. (5) Zpracování statistického výkazu pro nadřízený orgán. K) Sociální práce (1) Zajištění základního i specializovaného sociálního poradenství. (2) Poskytnutí informací vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení. (3) Zabezpečení sociální práce zaměřené na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji. (4) Zabezpečení spolupráce mezi subjekty, které působí v oblasti ochrany před sociálním vyloučením. (5) Sdílení Jednotného informačního systému resortu MPSV. L) Ostatní činnosti v oblasti sociální péče (1) Zpracování odpovědí na dotazy soudů, policie a dalších orgánů ve věcech sociálních a provádění místního šetření pro tyto orgány. (2) Spolupráce zejména s orgány sociálního zabezpečení, Úřadu práce, Policií apod. (3) Jednání a písemnosti komise sociální a prevence kriminality. (4) Vykonávání opatrovníka k zastupování v řízení o stanovení výživného rodiči pro nezletilé dítě u Okresního soudu v Jihlavě. (5) Rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a dávek sociální péče. (6) Evidence nesvéprávných osob a vypracování zpráv ve věcech péče o osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům pro soudy. (7) Výkon funkce veřejného opatrovníka za osoby omezené či zbavené způsobilosti k právním úkonům, jejichž opatrovníkem bylo ustanoveno Město Třešť. (8) Vedení evidence rozhodnutí o ustanovení opatrovníka občanům našeho města. (9) Podklady pro zápis do kroniky města a informace pro zpravodaj Naše město. (10) Zpracování zpráv pro jednání rady města a zastupitelstva a plnění uložených usnesení. M) Ostatní činnosti odboru jinde nespecifikované (1) Evidence právních předpisů vydaných městem, zasílání krajskému úřadu a Ministerstvu vnitra ČR. (2) Vypracovávání návrhů a vedení agendy veřejnoprávních smluv. 3

18 (3) Zajišťování úkolů vyplývajících z organizace voleb, místního nebo jiného referenda. (4) Agenda spojená s funkcí registračního úřadu dle zákona č. 491/20001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (stanovení potřebného počtu podpisů na peticích pro všechny obce, přebírání kandidátních listin za celý obvod, kontrola údajů s centrální evidencí, výzvy k odstranění závad, projednání a registrace kandidátních listin, zasílání fotokopií kandidátních listin na statistický úřad, odsouhlasení údajů se statistikou, vydání rozhodnutí o zaregistrování - odmítnutí kandidátní listiny a jejich vyvěšení na úřední desce, sdělení rozhodnutí o registraci všem kandidujícím subjektům losování pořadí volebních stran, zajištění tisku hlasovacích lístků, kontrola správnosti volebních lístků, vyhlášení výsledků voleb, vydání osvědčení o zvolení atd.) (5) Spolupráce s Českým statistickým úřadem při sčítání lidu, domů a bytů. (6) Přidělování domovních čísel popisných a evidenčních, doplňování evidence domů a rekreačních objektů - 31, 31a, 32 zák. 128/2000 Sb. (7) Zápis údajů do registru územní identifikace, adres a nemovitostí - z. č. 111/2009 Sb., o základních registrech (8) Evidence usnesení vlády, vyhlášek Kraje Vysočina a nařízení Krajského úřadu Kraje Vysočina. (9) Personální záležitosti integrovaných obcí - osadní výbory. (10) 5 občanského zákoníku - zásahy do pokojného stavu, vyřizování podnětů občanů, vydávání rozhodnutí. (11) Vypracování podkladů pro návrh rozpočtu města na příslušný rok za správní odbor a kapitoly správa - sledování čerpání stanovených položek. (12) Vystavení úředně ověřených výpisů z centrálních registrů - Czech POINT. (13) Žádosti o výpis z rej střiku trestů. (14) Evidence a vydávání průkazů zaměstnancům, členům zastupitelstva města, členům výborů a komisí. (15) Vystavení jmenovacích dekretů členům výborů a komisí. (16) Spolupráce při pečetění bytů zemřelých osamělých osob, zajišťování úředně nařízených pohřbů. (17) Příprava podkladů pro jednání rady města a zastupitelstva města. (18) Posuzování stížností a petic a jejich vyřizování. (19) Spolupráce při zajišťování veřejných shromáždění občanů a evidence jejich žádostí. (20) Zpracování návrhů právních předpisů města v kompetenci správního odboru. (21) Plnění úkolů uložených usneseními rady města a zastupitelstva města, plnění úkolů z porad vedení městského úřadu. (22) Dohled a pomoc při vedení kroniky města Třešť. (23) Vedení příručního archivu kroniky města Třešť. (24) Archivace měsíčníku Naše město. (25) Vedení evidence skladových zásob, zajišťování nákupu a výdej kancelářských potřeb. (26) Vedení úřední desky, internetová úřední deska. V Třešti dne Zpracoval: Ing. Stanislav Bartušek, tajemník Městského úřadu Třešť 4

19 Příloha č. 3B NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORU STAVEBNÍHO ÚŘADU I. Správní obvody: dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů, v platném znění Správní obvod pro účely stavebního úřadu Třešť (Buková, Čenkov, Salavice), Dlouhá Brtnice, Hladov, Hodice, Otín, Pavlov (Stajiště, Bezděkov) Růžená, Stonařov (Sokolíčko), Suchá (Prostředkovice), Jezdovice, Panenská Rozsíčka, Třeštice. Správní obvod pro účely ochrany ZPF a přírody a krajiny, a speciál, staveb, úřadu Třešť (Buková, Čenkov, Salavice), Jezdovice, Panenská Rozsíčka, Třeštice, Hodice, Pavlov (Stajiště, Bezděkov), Růžená, Batelov, Rácov, Lovětín, Nová Ves,(Bezděčín), Horní Dubenky, ( Janštýn ), Jihlávka, Kaliště (Býkovec). Správní obvod pro účely odst. D, E, G, H, I, J Třešť (Buková, Čenkov, Salavice). II. Systematizace úředníci: 3 1. vedoucí odboru - územní plánování a stavební řád komplexně 2. odborný zaměstnanec- stavební řád, životní prostředí, (vodní hospodářství, ovzduší, zemědělství), silniční správní úřad 3. odborný zaměstnanec- stavební řád, životní prostředí, (vodní hospodářství, ovzduší, zemědělství), silniční správní úřad III. Základní úkoly A) Úsek územního plánování Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. (1) Vede územní řízení a vydává rozhodnutí o umístění stavby, využití území, o chráněném území nebo ochranném pásmu, stavební uzávěře, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků ( zákona 183/2006 Sb., dále jen SZ). (2) Rozhoduje o prodloužení platnosti a o změně územního rozhodnutí ( 94 SZ). (3) Vydává souhlas s dělením, scelením a změnou kultury pozemků, pokud podmínky pro ně jsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením ( 84 SZ). (4) Vydává vyjádření pro speciální stavební úřad o souladu projektové dokumentace pro stavební povolení s podmínkami vydaného územního rozhodnutí ( 15 SZ). (5) Určuje okruh účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, provádí místní šetření, vede ústní jednání s účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy a rozhoduje o námitkách a připomínkách účastníků řízení, posuzuje předložené podklady pro vydání rozhodnutí, zakládá doklady do spisové dokumentace, zajišťuje množení vydaných listin a rozeslání dotčeným účastníkům řízení a orgánům státní správy, určuje výši a vybírá poplatky za provedené správního řízení. (6) Eviduje a zabezpečuje ukládání územních rozhodnutí a veškerých písemností týkajících se územních rozhodnutí ( 162 SZ).

20 B) Úsek stavebního řádu (1) Provádí stavební řízení a povoluje stavby všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, jakož i změny, pokud stav. Zákon, prováděcí předpisy k němu nebo zvláštní předpisy nestanoví jinak ( SZ). (2) Sděluje stavebníkům, že nemá námitek proti provedení ohlášení drobných staveb, stavebních úprav, popř. udržovacích prací ( SZ). (3) Povoluje změny stavby před jejím dokončením ( 104 SZ). (4) Rozhoduje o prodloužení platnosti stavebního povolení ( 110 SZ). (5) Vede řízení a vydává povolení terénních úprav, těžebních a jím podobných nebo s nimi souvisejících prací, sděluje, že nemá námitek proti provedení ohlášených informačních, reklamních a propagačních zařízení ( 104 SZ). (6) Provádí kolaudační řízení a kolauduje stavby, na které vydal stavební povolení a dále terénní úpravy, těžební a jím podobné práce, jakož i informační, reklamní a propagační zařízení, pokud tak stanovil při jejich povolení ( zákon č. 50/1976 Sb., a zákon č. 183/2006 Sb., SZ). (7) Za předpokladu splnění podmínek hospodářského zákoníku vydává časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před odevzdáním a převzetím všech dodávek ( 123,124 SZ). (8) Rozhoduje v dohodě s dotčenými orgány státní správy o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí a stanoví pro něj podmínky ( SZ). (9) Vydává souhlas k zahájení zkušebního provozu ( 124 SZ). (10) Rozhoduje o změnách ve způsobu užívání stavby, v jejím provozním zařízení a ve způsobu užívání nebo podstatném rozšíření výroby ( 126 SZ). (11) Nařizuje vlastníkům, kteří neprovádějí řádnou údržbu své stavby, aby v určené lhůtě a za stanovených podmínek zjednali nápravu ( 136,137 SZ). (12) Nařizuje vlastníkům stavby, vyžaduje-li to zájem společnosti, provedení nezbytných úprav na stavbě nebo pozemku stavebním z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních, provozních a estetických. Obdobná opatření činí, i pokud jde o terénní úpravy, práce a zařízení podle stavebního zákona ( SZ). (13) Nařizuje vlastníkům stavby odstranění závadné stavby ohrožující život nebo zdraví osob, pokud ji nelze hospodárně opravit, stavby postavené bez stavebního povolení, nebo v rozporu s ním, popř. stavbu dodatečně povoluje, stavby, k níž bylo povolení zrušeno, dočasné stavby, u níž pominula stanovená doba jejího trvání, nebo pominul účel, pro který byly zřízeny ( 129 SZ). (14) Povoluje odstranění staveb na základě žádosti vlastníků ( 128 SZ). (15) Rozhoduje o uhrazení nákladů na odstranění stavby, které uhradí vlastník podle míry své odpovědnosti za stav stavby ( 131 SZ). (16) Nařizuje a povoluje odstranění informačních, reklamních a propagačních zařízení ( 129 SZ). (17) Nařizuje provedení neodkladných zabezpečovacích prací na stavbě, která svým stavem ohrožuje život nebo zdraví osob, národohospodářské nebo kulturní hodnoty a není-li nezbytné stavbu ihned odstranit ( SZ). (18) Nařizuje uživatelům stavby její vyklizení, jestliže stavba bezprostředně ohrožuje jejich život nebo zdraví osob ( 135 SZ). (19) Zajišťuje výkon státního stavebního dohledu (SSD) nad prováděním, užíváním a odstraňováním staveb pověřenými pracovníky ( 134 SZ). (20) Státní stavební dohled vydává výzvy stavebníku, oprávněné osobě, právnické nebo fyzické osobě podnikající, aby zjednali nápravu na stavbě, zastavuje práce na stavbě, upozorňuje přísl. orgán na činnost nevykonávanou v souladu s veřejnými zájmy, dává

21 přísl. orgánu podnět k přezkoumání způsobilosti fyzických osob oprávněných k vybraným činnostem ve výstavbě ( 134 SZ). (21) Stavební úřad vydává na podnět SSD rozhodnutí, kterým nařídí nápravu na stavbě s určením lhůty a s uložením povinnosti zdržet se činnosti, která by nad přípustnou míru poškozovala životní prostředí ( 135 SZ). (22) Na podnět orgánu státního stavebního dohledu ruší stavební povolení a určuje další postup (ý 135 SZ). (23) Stavební úřad nařizuje vlastníku stavby pořízení dokumentace skutečného provedení stavby. Vydává vyjádření o existenci stavby ( 13 SZ). (24) Projednává přestupky občanů a správní delikty organizací a ukládá pokuty podle stavebního zákona ( SZ, zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích). (25) Rozhoduje v pochybnostech o rozsahu oprávnění osob vstupovat na cizí pozemky a stavby za účelem plnění úkolů podle stavebního zákona ( 141 SZ). (26) Eviduje a zabezpečuje ukládání stavebních povolení spolu s veškerými souvisejícími písemnostmi, kolaudačních rozhodnutí a jiných opatření, týkajících se staveb ( 162 SZ). (27) Umožňuje nahlédnout do uložené dokumentace za určitých podmínek. V případě nevyhovění vydává rozhodnutí o zamítnutí žádosti ( 162 SZ). (28) Rozhodnutím ukládá těm, kteří mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům či stavbám, aby trpěli provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud je to nutné pro uskutečnění stavby nebo její změny a pro provedení zabezpečovacích prací a pro odstranění stavby a informačních, reklamních a propagačních zařízení a stanoví výši náhrady škody související s uvedenými opatřeními, nedojde-li k dohodě ( 141 SZ). (29) Při prováděném správním řízení se pokouší o dosažení dohody účastníků řízení u těch námitek, které vyplývají z vlastnických nebo jiných práv k pozemkům a stavbám. Nedojde-li k dohodě, odkáže účastníky na soud, pokud není podána žaloba, udělá si úsudek o občanskoprávní námitce a rozhodne ve věci ( 114 SZ). (30) Určuje okruh účastníků řízení a dotčených orgánů st. správy, provádí místní šetření, vede ústní jednání s účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy a rozhoduje o námitkách a připomínkách účastníků řízení, posuzuje předložené podklady pro vydání rozhodnutí, zakládá doklady do spisové dokumentace, zajišťuje množení vydaných listin a rozeslání dotčeným účastníkům řízení a orgánům státní správy, určuje výši a vybírá poplatky za provedené správního řízení, spolupracuje s dalšími orgány státní správy...( SZ). (31) Vydává různá stanoviska, vyjádření, např. o neexistenci stavby, o způsobu využití pozemku, k výpočtu odvodu ze ZPF apod., která slouží jako podklad pro zápis do katastru nemovitostí, příp. pro vydání rozhodnutí nebo opatření jiného správního orgánu. (32) Ve správních řízeních jiných orgánů státní správy plní funkci dotčeného orgánu státní správy - účastní se jednání a místního šetření. (33) Plní další úkoly podle zvláštních předpisů, zejména o výrobě a rozvodu elektřiny a plynu, o telekomunikacích. Např. - zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, v platném znění. Příslušný stavební úřad rozhoduje spory o spoluužívání telekomunikačních vedení nebo zařízení ( 45), nedojde-li k dohodě o zřízení věcného břemene a výši jednorázové úhrady a v dalších sporech - rozhodne stavební úřad ( 91); - zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění. Vydává rozhodnutí o zřízení věcného břemene ( 24, 59, 76); dále předpisů o památkové péči, o péči a zdraví lidu, o vodách, o archivnictví, o požární ochraně, o veterinární péči, o hornické činnosti, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, o ochraně ovzduší,

22 o živnostenském podnikání, o ochraně přírody a krajiny, o posuzování vlivů na životní prostředí, o katastru nemovitostí, o ochraně zemědělského půdního fondu, o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů..., o správních poplatcích, o dráhách, o lesích, o pozemních komunikacích, o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, o mírovém využití jaderné energie, o civilním letectví, 0 odpadech, o oceňování majetku a další. C) Úsek ochrany zemědělského půdního fondu Zajišťuje plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. (1) Ukládá podle 2 odst. 3 změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha { 14 a). (2) Ukládá podle 3 odst. 3 odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti { 14 b). (3) Návrh na zahájení podle zákona podávají právnické a fyzické osoby vždy u pověřeného obecního úřadu. Tento návrh posoudí, a není-li příslušný k jeho vyřízení, postoupí ho se svým stanoviskem obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ( 18 odst. 1). D) Úsek ochrany přírody Přenesená působnost: zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. (1) Povoluje s výjimkou území národních parků kácení dřevin a je oprávněn pozastavit, omezit nebo zakázat kácení dřevin podle 8, ukládá náhradní výsadbu podle 9 s výjimkou území NP, vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle 9 odst. 2. ( 76 odst. 1 písm. a). (2) Vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků { 4 odst. 2) a registruje významné krajinné prvky ( 76 odst. 2 písm. a). (3) Vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma podle 46. zajišťuje jejich ochranu, popř. ruší jejich ochranu ( 76 odst. 2 písm. b). (4) Vydává souhlas ke zřizování či rušení účelových komunikací, stezek a pěšin podle 63 ( 76 odst. 2 písm. d) E) Úsek ochrany ovzduší Přenesená působnost: zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. (1) Plní funkci dotčeného orgánu ve správním řízení z hlediska ochrany ovzduší ( 50 odst. 1 písm. a). (2) Zpřístupňuje informace podle tohoto zákona a zvláštních předpisů ( 50 odst. 1, písm. b)- (3) Nařizuje odstranění závad u malých spalovacích zdrojů podle 12 odst. 1 písm. j), ukládá opatření k nápravě těchto závad podle 38 odst. 1 a ukládá pokuty za nesplnění této uložené povinnosti ( 50 odst. 1 písm. d). (4) Vypracovává programy zlepšování kvality ovzduší podle 7 odst, 6 v oblastech se zhoršenou kvalitou, které se nacházejí v její územní působnosti ( 50 odst. 1 písm. e). (5) Může vypracovat místní program snižování emisí znečišťujících látek podle 6 odst. 5 { 50 odst. 1 písm.f). (6) Obec vydává nařízení, jímž může na svém území zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ( 50 odst. 1 písm. g). (7) Vydává nařízení, jímž může na svém území stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů podle 3 odst. 5 nebo toto spalování zakázat ( 50 odst, 1 h). (8) Vyhlašuje regulační opatření k omezení emisí ze stacionárních zdrojů, které podléhají regulaci podle 8 odst. 3, a k omezení provozu mobilních zdrojů znečišťování, pokud

23 jde o zvlášť velké a střední stacionární zdroje, informuje o porušení povinností inspekci ( 50 odst. 1 písm. i). (9) Vede evidenci malých stacionárních zdrojů, u nichž zákon stanoví ohlašovací povinnost, a poskytuje údaje z této evidence Ministerstvu životního prostředí ČR ( 50 odst. 1 j). (10) Vydává nařízení, jímž může na svém území stanovit opatření podle 3 odst. 10 ke snižování nebo předcházení výskytu světelného znečištění ovzduší ( 50 odst. 1 písm. k). (11) Kontroluje dodržování povinností provozovateli malých stacionárních zdrojů podle 12, za nedodržení povinností jim ukládá pokuty a nápravná opatření a rozhoduje o zastavení nebo omezení provozu těchto zdrojů ( 50 odst. 2písm. a). (12) Kontroluje dodržování přípustné tmavosti kouře, pachového čísla a přípustné míry obtěžování zápachem u provozovatelů malých stacionárních zdrojů a za nedodržení povinností ukládá pokuty ( 50 odst. 2 písm. b). (13) Kontroluje účinnost spalování, měření množství a rozsahu vypouštěných látek u malých spalovacích zdrojů podle 12 odst. 1 písm. f), touto činností může pověřit odborně způsobilé právnické nebo fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu ( 50 písm. c). (14) Kontroluje dodržování povinností podle 3 odst. 5 a 10 a za jejich porušení ukládá pokuty ( 50 písm. d). r F) Usek vodního hospodářství Přenesená působnost: zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění. (1) Obce v přenesené působnosti upravují, omezují, příp. zakazují podle 6 odst. 4 obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranice ( 105 odst. 1 - příslušnost III). (2) Pověřený obecní úřad vede vodoprávní řízení a povoluje pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, s výjimkou vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, a zřizování, změny a odstraňování vodních děl, která s tímto odběrem nebo nakládáním souvisejí ( 105 odst. 2písm. a). (3) Rozhoduje v případech, kdy jim přísluší povolovat vodní dílo, též o ostatních vodohospodářských záležitostech týkající se tohoto vodního díla ( 105 odst. 2 písm. b). (4) Vydává souhlas podle 17 odst. 1 písm. c), d) a e) ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujícím odtokové poměry ( 105 odst. 2 písm. c). (5) Vyjadřuje se podle 18 zákona v případech, v nichž jsou příslušné k udělení povolení nebo souhlasu ( 105 odst. 2 písm. d). (6) Vodoprávní úřad dohlíží na dodržování ustanovení vodního zákona a předpisů podle něj vydaných a v rozsahu své působnosti ukládají opatření k odstranění zjištěných závad ( 110 odst. 1). (7) Vodoprávní úřad je povinen v rozsahu své působnosti dohlížet, zda jsou dodržována jimi vydaná rozhodnutí ( 110 odst. 2). (8) Vodoprávní úřad si může při provádění vodoprávního dozoru vyžádat spolupráci odborných subjektů, subjektů sledujících jakost a zdravotní nezávadnost vod, orgánů ochrany přírody, sdružení občanů působících na úsecích ochrany životního prostředí, rybářství, popř. dalších orgánů. ( 110 odst. 3)

24 G) Úsek státní správy v odvětví dopravy a silničního hospodářství Přenesená působnost: zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. (1) Vykonává funkci silničního správního orgánu pro veřejně přístupné účelové komunikace { 40 odst. 5 písm. c). (2) Rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie { 40 odst. 5 písm. a). (3) Vede správní řízení a vydává rozhodnutí o uzavírce místních komunikací { 24). (4) Vede správní řízení a vydává rozhodnutí o zvláštním užívání místních komunikací a chodníků { 25): a) umisťování a provozování reklamních poutačů, b) umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu nesloužící k údržbě nebo opravám těchto komunikací (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.), c) provádění stavebních prací, d) zřizování vyhrazeného parkování, e) zřizování a provoz Stánků, pojízdních či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení, f) audiovizuální tvorba, fl) 25 odst. 6. písm. e - pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavných a podobných akcí a shromáždění, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, f2) 25 odst porušuje-li právnická nebo fyzická osoba podmínky stanovené v rozhodnutí o vydání povolení zvláštního užívání, silniční správní úřad rozhodne o odnětí povolení, f3) 25 odst silniční správní úřad může rozhodnout o změně vydaného povolení ke zvláštnímu užívání, f4) 25 odst zvláštní užívání spočívající v umisťování a provozování reklamních zařízení, f5) 25 odst. 8, 9, 10, 11 - rozhodnutí o odstranění a likvidaci reklamních zařízení umístěných bez povolení), rovněž odst. 10 a 11, f6) 36 odst rozhodnutí o dodatečném povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace - havárie sítí. (5) Vede správní řízení a vydává rozhodnutí o připojování místních komunikací kjiné místní komunikaci ( 10 odst. 4 a) a o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci nebo jeho zrušení { 10 odst. 4 b). (6) Vydává výzvy za vlastníka místní komunikace k odstranění vraku { 19 odst. 2, písm. g, odst. 3,4). (7) Vykonává státní dozor nad místními komunikacemi (ý 41 odst. 1-6). (8) Vede správní řízení a vydává rozhodnutí o povolení (stavební povolení) místních komunikací na území města Třešť a na území obcí, které mají s Městem Třešť uzavřenu veřejnoprávní smlouvu pro výkon silničního správního úřadu ( 40 odst. 5). H) Úsek zemědělství (1) Plní úkoly orgánu obce při ochraně zemědělské výroby před nebezpečnými škůdci, zpracovává obecně závazné nařízení karanténních opatření a kontroluje jejich plnění. (2) Přijímá hlášení, eviduje umístění včelstev v územním obvodu dle 9 odst. 1) a 2), vyhlášky č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

25 I) Ostatní činnosti v samostatné působnosti (1) Vede evidenci chráněných lokalit a přírodních útvarů. (2) Zabezpečuje a kontroluje čerpání finančních částek z rozpočtu města na ochranu životního prostředí. (3) Zpracování podkladů pro rozhodování v orgánech města. (4) Příprava podkladů, zpracování návrhů obecně závazných vyhlášek vydávaných orgány města. (5) Vedení archivu PD dle čísel popisných města Třešť a přidružených obcí. (6) Plnění úkolů vyplývajících z usnesení orgánů města. (7) Plnění úkolů vyplývající z porad vedení městského úřadu. (8) Poskytování ústních i písemných informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. J) Ostatní činnosti v přenesené působnosti (1) Vyřizuje stížnosti, podněty a oznámení v rozsahu své působnosti. (2) Na všech úsecích činnosti vyměřuje správní poplatky dle vyhlášky č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. (3) Zpracovává statistické výkazy dle dispozic ČSÚ. (4) Zpracovává poklady pro RÚIAN. (5) Vydává rybářské lístky pro správní obvod. (6) Vede evidenci včelstev ve správním obvodu. V Třešti dne Zpracoval: Ing. Stanislav Bartušek, tajemník Městského úřadu Třešť

26

27 Příloha č. 3C NAPLN ČINNOSTI ODBORU EKONOMICKÉHO r I. Uzemní správní obvod: katastrální území Třešť, Čenkov, Salavice, Buková II. Systematizace úředníci: 5 1. vedoucí odboru - financování, rozpočet města a účetní agenda 2. odborný zaměstnanec - fakturace a účetní agenda 3. odborný zaměstnanec - místní poplatky, vymáhání pohledávek a DPH 4. odborný zaměstnanec - personalista, mzdová účetní, agenda školení úředníků a evidence majetku 5. odborný zaměstnanec - pokladní, místní poplatky, vymáhání pohledávek a evidence smluv III. Základní úkoly A) Úsek účetnictví (1) Evidence úhrad faktur - vedení knihy došlých faktur včetně proplácení odsouhlasených faktur. (2) Vedení knihy pohledávek a závazků včetně podkladů ostatních odborů. (3) Zpracování a účtování účetních dokladů vč. jejich uspořádání podle výpisů bankovních ústavů a založení. (4) Sledování vývoje příjmů a výdajů, provádění dílčích ekonomických rozborů vč. návrhů na opatření. (5) Sledování a provádění nepravidelných plateb a splátek, přefakturace příslušných částek jednotlivým zařízením, sledování úhrad, vystavení upomínek, vymáhání. (6) Provádění převodů a vyúčtování mezi jednotlivými běžnými účty a účty SP, SF, zajištění kompletního proúčtování veškerých účetních případů vč. zpracování měsíčních a roční uzávěrky v požadovaných termínech. (7) Zřizování a rušení bankovních účtů. (8) Zajišťování podpisových vzorů. (9) Evidence sociálního fondu - spolupráce při sestavování a vyhodnocení čerpání SF. (10) Vyúčtování závodního stravování. (11) Ve spolupráci s ostatními odbory účast při pečetění bytů po zemřelých občanech. (12) Sdělení pro st. notářství a jiné úřady a organizace o závazcích právnických a fyzických osob. (13) Zaj i štění agendy DPH. (14) Spolupráce se střediskem Kulturní dům, zejména při vyúčtování akcí spojených s občerstvovací činností. (15) Archivace dokladů podle směrnic. B) Mzdová a personální agenda (1) Vedení personální a platové agendy zaměstnanců úřadu a organizačních složek včetně obdobných pracovněprávních vztahů, samostatný výkon mzdové agendy, zpracování mzdových podkladů, platových výměrů atd. (2) Zpracování podkladů pro dávky nemocenského pojištění. (3) Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a zvláštní sazby daně. (4) Vedení mzdových a evidenčních listů zaměstnanců a členů zastupitelstva.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád Obsah: Čl. I Hlavní zásady organizačního řádu 2) Působnost 3) Územní obvod 4) Vnitřní styk 5) Jednání jménem úřadu Čl. II Organizační struktura 2) Starosta 3) Místostarosta 4) Tajemník 5) Zaměstnanci městyse

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne 04.03.2015 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou Rada města Kamenice nad Lipou se na svém zasedání konaném dne 7.04.203 usnesla vydat v souladu s ustanovením 02 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 28/2000

Více

Organizační řád. Městské policie Nová Včelnice. 1. Základní ustanovení

Organizační řád. Městské policie Nová Včelnice. 1. Základní ustanovení Organizační řád Městské policie Nová Včelnice 1. Základní ustanovení 1.1.Organizační řád Městské policie Nová Včelnice (dále jen MP ) je základní organizační normou MP, která upravuje nejen organizační

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ Vydal (schválil): Rada obce Zašová Datum platnosti od: 23. 3. 2015. Datum účinnosti od: 23. 3.

Více

Město Telč. Rada města

Město Telč. Rada města Město Telč Rada města (vnitřní předpis č. 2/2007 ve znění vnitřních předpisů 2/2008, 1/2010, 9/2012 a 3/2013) Strana 1 (celkem 16) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Rada města v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

Organizační řád Úřadu městyse Stádlec

Organizační řád Úřadu městyse Stádlec Městys Stádlec IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Organizační řád Úřadu městyse Stádlec Článek l Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Úřadu městyse Stádlec, je základní

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah Vydáno jako příloha Opatření č. 14/2013 ministra průmyslu a obchodu Obsah ČÁST NÁZEV STRANA A. Všeobecná ustanovení A.1 Definice organizačního

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU HRADEC-NOVÁ VES

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU HRADEC-NOVÁ VES ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU HRADEC-NOVÁ VES Organizační uspořádání jednotky: Obec Hradec-Nová Ves Označení: Organizační řád obecního úřadu Hradec-Nová Ves Zpracoval: Slámová Petra Kontroloval: Stejskal

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento Organizační řád orgánů obce Klokočná (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE Účinnost od 1.6.2014 Schváleno usnesením Rady MČ Praha - Čakovice č. USN RM 255/2014 ze dne 28.4.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha Čakovice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov ----------------------------------------------------------------------- IČ: 00511901 telefon: 565 394 112 e-mail:

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

5800 Odbor dopravněsprávních činností

5800 Odbor dopravněsprávních činností 5800 Odbor dopravněsprávních činností v samostatné působnosti 1 - zajišťuje provoz příjmové pokladny pro odbor i ostatní útvary MMB dislokované v budově Kounicova 67 (vybírá správní, popř. i jiné poplatky,

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13,

Více

Organizační řád. Městského úřadu v Příboře. Platnost od 1. října 2012. M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR. Tajemník městského úřadu 1 / 39

Organizační řád. Městského úřadu v Příboře. Platnost od 1. října 2012. M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR. Tajemník městského úřadu 1 / 39 M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR Tajemník městského úřadu Organizační řád Městského úřadu v Příboře Platnost od 1. října 2012 1 / 39 Obsah: strana Čl. 1 Úvodní ustanovení 3 Čl. 2 Působnost úřadu

Více

Část 1 Obecná ustanovení

Část 1 Obecná ustanovení 10/2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže Praha 5 Praha 1.9.2011 1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 5 I. Úvodní ustanovení čl. 1. Zřízení právního

Více

kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Jméno, příjmení, bydliště, datum narození

kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Jméno, příjmení, bydliště, datum narození Zpracování osobních údajů všechny odbory Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Přijímání, vyřizování petic, stížností a dopisů adresovaných ům města a vedení jejich evidence Příprava smluv

Více

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta Příloha č.1 Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od - do Znaky všeobecné 51-99 Organizace činnosti 101-108 Agenda kontroly,

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

6200 Bytový odbor. 2 - vyžaduje stanoviska příslušných útvarů MMB a organizací v rámci prodeje bytového fondu

6200 Bytový odbor. 2 - vyžaduje stanoviska příslušných útvarů MMB a organizací v rámci prodeje bytového fondu 6200 Bytový odbor 1 - zpracovává koncepce bydlení ve městě a rozbory potřeb bydlení a stavu bytového fondu v majetku města, včetně svěřeného majetku MČ a zajišťuje jejich realizaci 2 - vyžaduje stanoviska

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM SOCIÁLNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 LEDEN 2011 Předkládá : Mgr. EVA URBANOVÁ VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU 1. Základní charakteristika činnosti

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY Vnitřní předpis Městského úřadu Velké Hamry č. VS/01/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÉ HAMRY I. Úvodní ustanovení Organizační řád Městského úřadu Velké Hamry vychází zejména

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK)

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Obsah 1. Odbor bezpečnosti a krizového řízení...1 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství... 5

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1 Ředitel 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace na základě ustanovení 165 odst. 1 písmeno a) zákona č.

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 07.04.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 07.04.1983 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 31 PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427. Směrnice č. 01/2014. Č.j.: 291/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427. Směrnice č. 01/2014. Č.j.: 291/2014 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01/2014 Č.j.: 291/2014 Schválila: Mgr. Bc. Petra Doubravová ředitelka školy Razítko a podpis: Platnost od 22. 8.

Více

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 73/2011 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Změna: 366/2011 Sb. (část) Změna: 366/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Změna: 401/2012

Více

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů a zahrnování

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O - 1 - Část I. Obecná ustanovení Čl. 1. Základní ustanovení název a sídlo členů svazku obcí 1) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion

Více

MĚSTO ŠTRAMBERK. Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Štramberk

MĚSTO ŠTRAMBERK. Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Štramberk Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1 Zpracovatel: Pracovní skupina Tajemníka MÚ Správce vnitřního předpisu: Oddělení vnitřní správy Platnost: 1.7.2010 Novelizace: Derogace: 2/2003 Rozdělovník: - Všem

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení 1/2005 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami statutárního města Plzně č. 12/2002, 3/2004 a 20/2004 o změnách a doplnění vyhlášky

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky ------------------------------------------------------------------------------------- GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 23. června 2015 Č. j.: 41392/15/7400-00180 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obecního úřadu v Horní Moštěnici, vydaný dne 27. 6. 2005, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou 646/2004 Sb. o

Více

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ - standard č. 5

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ - standard č. 5 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ - standard č. 5 Kritérium 5a: Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Strašice Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 Článek I - Název a sídlo Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační řád obecního úřadu vymezuje organizační

Více

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Podnikání a živnosti Obor státní služby č. 42 Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Seznam otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky 1. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (regulatory

Více

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Obecní úřad Sendražice Obdrží: Starosta, místostarosta,předsedové výboru,zaměstnanci OÚ ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Zpracoval: Černá Iva Počet stran: 8 Účinnost od: 01.12.2010 Počet příloh: 1. Základní

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti za rok 2006 4. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Více

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz.

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz. Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz Organizační řád č. 3/2015 ze dne 15. 12. 2015 Obsah Část I. Část II. Část

Více

POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Příloha č. 1

POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Příloha č. 1 Příloha č. 1 POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI JEDNOTLIVÝMI ODBORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2013 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Oblast: přestupky

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení)

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení) 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů Page 1 of 47 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999

Více

k příkazu ministryně č. 21/2015

k příkazu ministryně č. 21/2015 Příloha k příkazu ministryně č. 21/2015 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 V Praze dne 1. prosince 2005 Částka 129 OBSAH Část I 105. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 1. prosince 2005,

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Název: SRDCE JAROŠOVA, občanské sdružení (dále jen sdružení ) Sídlo: Jarošov nad Nežárkou 1, Jarošov, 378 41. Čl. 1. Název a sídlo Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více