vnnnmra vvurasxe Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad ROZHODNUTI rozhodnutí o umísténí stavby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vnnnmra vvurasxe Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad ROZHODNUTI rozhodnutí o umísténí stavby"

Transkript

1 @),, Spis. zn.: v.-,.. VyÍizuje: Tel.: J-To MUVA 5501t2009 Ing. Martin Togner k1.: 139 sdorf. cz Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad Ném. E. Bene5e 470. Varnsdorf Varnsdorf, dne vnnnmra vvurasxe ROZHODNUTI Vjrokovó òóst: Mèstskj úíad Varnsdorf, Stavební úíad, jako stavební úiad pííslusny podle $ 13 odst. 1 písm. f) zókona ó Sb., o územním plónovóní a stavebním Íódu (stavební zékon), ve znéní pozdéjiích péedpisú (dóle jen "stavební zókon"), ve spoleóném územním a stavebním iízení piezkoumal podle $ 84 al 91 a $ 109 az 114 stavebního zókona Zódost orydóní rozhodnutí o umísténí a provedení stavby, kterou dne podala BUSINESS VISION s.r.o.,iò , Vrózlova ó.p ,1500 Praha 5 - Smíchov, kterou zastupuje Miroslav Buòko, nar , Pardubiclci ò.p. 3252,40747 Varnsdorf I (dóle jen "stavebník"), a na z kladè tohoto píezkoumóní: Vydóvó podle $ 19 a92 stavebního zàkona a $ 9 v-vhlósky ò. 503/2006 Sb., o podrobnéjsí úpravé úzernního iizeni, veiejnopróvní smlouvy a územního opatiení rozhodnutí o umísténí stavby Fotovoltnickd elektrdrna o vi,konu 1,524 MWp vóetné oplocení ns pozemku parc. ó. 4966/3, 4978/6, 4980/8 v kutastrdlním území Varnsdorf jako stsvbo doéasnú s dobou trvúní 30 let (dàlejen"stavba"). Umístèní stavby na pozemku: - pozemek ó k.ú. Varnsdorf (ornó pùda) - pozemek é, k.ú. Varnsdorf (ostatní plocha - manipulaòní plocha) - pozemek ó. 4980/8 k.ú. Varnsdorf (trvaly travní porost) Stavba obsahuje: - Pro danou aplikacije navrzen systém monokrystalickych panelù o rozmèrech 1580x808x35mm o hmotnosti 15kg instalovanych na pevnych ocelovych ifrové pozinkovanych a hliníkov;.ich konstrukcích, kotvenych v zemi na ocelové vftané piloty. Panely jsou namontovétry pod úhlem 35" s orientací sestav 6" jihozópadnè. Cely pozemek investora bude oplocen pletivem napnufym mezi sloupky s rozteòí 3m a bude dosahovat vy5ky 2m s napnutym ostnatym dràtem na horní hranè plotu.

2 @gx u Cj. MUVA str.2 Stanoví podmínky pro umístèní stavby: 1. Stavba bude umísténa jen na parcelóch uvedenyich ve vlfroku tohoto rozhodnutí. Piípadnó zmèna umístèní stavby musí b1't piedem projednéna. 2. Pro uskuteónéní umíst'ované stavby se vymezují pozemky ó ,497816,4980/8 k.ú. Varnsdorf jako pozemky stavební, 3. Oplocení fotovoltaické elektrómy bude provedeno do vj5ky 2000 mm s ocelovym pletivem a nahoie s ostnatsím drótem mezi ocelovymi sloupky. 4. Pii zpracovóní projektové dokumentace k realizaci stavby budou respektovóna ve5keró stóvající nadzemní a podzemní zaiízení jinych sprévcù (vlastníkú) sítí vòetnè jejich ochrannych pósem. 5. Zaiízení staveni5tè bude umístèno vyhradnè na pozemku stavebníka. 6. Ochrana stóvajících inzenli'rskych sítí - budou respektovóna ve5kerà stóvající nadzernní a podzemní zaiízení jinych spróvcù (vlastníkù) sítí vóetnè jejich ochrannlch pósem. III. Vydóvó podle $ 115 stavebního zókona a $ 5 a 6 vyhlà5ky ó Sb., kterou se provódéjí nékteró ustanovení stavebního zékona ve vècech stavebního Íódu na stavbu: stavební povolení Fotovoltctickd elektrdrna o vykonu 1,524 Ml(p na pozemku parc. ó. 4966/3, 4978/6, 4980/8 v kafustrúlním území Varnsdorf juko stuvbu doéasnú s dobou trvúní 30 let Popis stavby: - budou pouzity monokrystalické panely PlionoSolar PS 185M-24/F- I 85Wp modré barqr umísténé na nosné konstrukci. Osazeníjednotliqfmi panely do sekcí ieèí vykresovó òóst realizaóní projektové dokumentace.fv systém bude rybaven mèiícírn systémem. Pro dosazení pozadovaného vykonu je navrzeno 8240ks fotovoltaickych^panelù. Poòet stíídaóù je 127ks typu SMC1100OTL.Celkové ploclia instalovanych panelù je m'. Zastavénó plocha pro cely systém je m'. Po obvodu celé FVE cca2,5m od hranice pozemku je ulozen do lykopu drittfezn iomm pro uzemnéní, ochranu píed piepètím a bleskovymi proudy. III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: l. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali Solar Systéme Projekt s.r.o., Kolbenova 609/40, Praha 9 a ProProjekt s.r.o., Komenského 71J3,40801 Rumburk; piípadné zmény nesmí byft provedeny bezpíedchozího povolení stavebního úíadu. 2. Stavebník ozn6mí stavebnímu úíadu termín zah jení stavby. 3. Pii provódèní stavby je nutno dodrzovat píedpisy likající se bezpeónosti próce a technickych zaiizení, zejména zàkon ó Sb. a N.v.ò Sb, o bliz5ích minimólních pozadavcích na bezpeónost a ochranu zdravi pii próci na stavenistích. 4. O stavbè bude veden stavební deník. 5. Pro stavbu budou pouzity pouze materióly s pííslu5nlmi atesty (atesty vydané stàtní zku5ebnou, osvèdòení ITI prohlósení o shodè a podobnè). 6. Ve5keré Skody zpùsobené stavbou hradí investor. 1. Bude zamezen píístup nepovolanym osobóm na stavenistè. 8. Stavební òinnost bude uskuteòúovóna tak, aby vzhledem k provozu v budovè a okolní zóstavbé byly veskeré její negativní vlivy snízeny na minimurn. Próce,'jejichZ hluònost by piesahovala 50 db, nebudou provédèny v dobè od 2l hodin do 7 hodin.

3 cj MUVA 5507/2009 str Budou splnèny podmínky stanoviska RWE, Distribuóní sluzby s.r.o. Brno ze dne pod ò j': Budou splnény podmínky z vazného stanoviska KUUK - OZpZ Ustí nad Labem ze dne pod ò j. :2890 I ZPZl2009l09-SV Hranice doóasného zóboru budou v terénu vyznaóeny dobíe viditelnyrni znaky' V prùbéhu stavební óinnosti a s ní souvisejícími praceminesmí dojít k jejich piekraóovóní a posunovóní na okolní zemèdélské pozemky. - pii stavbè budou dùsledné ie5eny hydrologické a odtokove pomèry tak, aby nedo5lo ke zhor5ení biologickych a f,zikàlních vlastností okolní zemèdèlské pùdy' - Investor zabezpeói, aby v souvislosti s pouzívàním mechanizaóních prostiedkù nedochàzelo k únikùm pohonnych hmot, mazadel a ke kontaminaci pfrdy Skodlivymi lótkami' V piípadé vzniku Skody zajistí investor neprodlenè provedení nópravnych opatiení' - Skrlfuka ornice a hloubéji ulozenych zúrodnitelnych vrstev bude provedena pro stavbu komunikace (o pùdorysné velikosti 638 m2), trafostanice (plocha 12 n2) a rozvodtty azlzetní (plocha 20 ""ik"* m2). Skryvka hloubèji ulozenych zúrodnitelnych zemin (podornióí) bude provedena pro stavbu komunikace z plochy 638 m2. PÍedpoklódané rnnozství skryvky ornice je cca 135 m3 a hlub5ích zúrodnéní schópnlfcir zemin je l2'/ m3. Skqivka ornice bude deponovàna na pozemku p. ò. ""u 4g78l:. v k.ú. Varnsdorf a skiyvka hlubéích zúrodnéní schopnych zemin bude deponovéna na pozemku p.(: v k.ú. Varnsdorf. Skryvka ornice a podorniòí bude rryuzita pro koneóné úprary v rómci rekultivace území po likvidaci FVE' - V souladu s ust. $ 510 odst.2 vyhló5ky ó Sb., kterou se upravují nèkteré podrobnosti ochrany zemédélského pùdního fondu (dóle jen vyhlóska) bude o òinnostech souvisejících se skryvkóu, píemístèním, rozprostiením, ulozàním, ochranou a oéetíovóním skryvanych kulturních urri.u pùdy veden protokol'(pracovní deník), v némz se uvédéjí vsechny skuteònosti rozhodne pro posouzeni spróvnosti, úplnosti a úròelnosti vyuzívéni tèchto zemì Ir. - Platit podle $ I I odst. I písm. a) zókona za doòasnè odnímanou pùdu odvody ve vysi uróene místnè piíslu5nym orgónem ochràny zemèdèlského pùdního fondu, tj ' Mèstsklm úíadem Varnsdorf v iozhodnutí poat. gl I odst. 2 z6kona,v nóvaznosti na pravomocné rozhodnutí podle zókona ò' lg Sb., o územním plànovóní a stavebním iódu (stavební zókon), ve znéní pozdéj5ích píedpisù' - V souladu s píílohou k zókonu o vypoòtu odvodú za odnímanou pùdu budou píedepsóny odvody podle tèchto kriterií: Katastrólní území Varnsdorf Klimaticky region - 7 òést A' zikladníhodnotovy ukazatel zemédèlské pùdy podle vj'skyu BPE"J - HPJ' HPJ 50 odvod ,- Kò/ha (vymèra 3,4023 ha) Òasie. zvyieíi zókladního l.rodnotového ukazatele podle q'skyu skupiny faktorù Zivotního prostíedí a ekologické vóhy vlivú.. O bodù Òóst C. SníZení zàklad1í sazby odvodù (zemèdélskó pùda v ekon. zaostóvajících úzerních a v pohranióních územích vymezenych usnesením vlédy cr c. 1l ze dne g g 2 ).... k o e f i c i e r r t 0, 5 HP.J 28 odvod ,- Kò/ha (vymèra 0,0721 ha) Òast g. zvyiení zókladního hodnotového ukazatele podle qi'skytu skupiny faktorù Zivotního prostíedí a ekologické vóhy vlivù' ' O bodù Òast C. SníZení zókladní sa*zby odvodù (zemédélskó púda v ekon. zaostóvajících územích a v pohranióních úzeniích vymezenych usnesením vlódy cr Ò. 11 ze dne 8.1.1gg2). "' koeficiento'5 Orientaóní odvod za doòasne odnétí pùdy" ((56000 X 0,5 X 3,4023) + ( x 0,5 x 0,072t))"100:974'27'- KÒ/rok -Vsouladusust.$l1odst.llzókonaseodvodyzadoÒasnéodnétípùdyzezemèdélskéhopùdníh fondu platí kazdoróóné az do doby ukonóení rekultivace podle schvóleného plànu. - Dojde-li ke zmènè vymèr odnímarié pùdy ze zemèdèlskeho pùdního fondu na zí*\adé upíesnèní dle prouàdè"íl1o projektu stavby, po26d6investor pied vydénim stavebního povolení o zmènu tohoto souhlasu. pokud bude zjistúno po dokonòení a zamèiení stavby, Ze do5lo ke zvètiení

4 @^r, C.j. MUVA 5507/2009 str.4 zernédélské pùdy, pozódó u zdejsího úiadu o souhlas podle $ 9 zókona na tuto vyméru píed vydóním rozhodnutí o uzívóní stavby. - Nejdéle do I mésíce od nabytí pràvní moci rozhodnutí podle zókona ò. 183/2006 Sb., o územním plónovóní a stavebním iódu, ve znèní pozdéjsích píedpisú (stavební povolení), investor oznítmi orgónu ochrany zemédèlského pùdního fondu Mèstského úiadu Varnsdorf termín vstupu na pozemky a souóasné píedlozí vypoòet odvodù za odnètí pùdy ze zernèdèlského pùdního fondu upraveny podle shora uvedenych parcel, jejich vyrnèra dotòenj,ch faktorù Zivotního prostíedí. Déle píedlozí pravomocné rozhodnutí piíslu5ného stavebního iríadu o povolení stavby. Pokud dojde ke zméné faktorù ZP,ktere budou negativnè ovlivnèny odnètím zezpf, kteréjsou podkladem pro vypoòet odvodù, piedlozí investor upraveny vfpoòet dle tèchto faktorú. - Po skonóení úòelu odnètí bude provedena technickó a biologickó rekultivace odnètím dotóenych pozemkù. V technické óósti budou odstranèny vsechny prvky FVE vóetné zékladovych prvkù jednotlivlich objektù. Na plochy, kde byla provedena skryvka, budou dosypény vrstvy podorniòí a ornice do pùvodní mocnosti a to ornicí a podorniòím z vlastní mezideponie. Terén bude upraven tak, aby navazoval na okolní pozemky, bude provedeno zkypiení vrstev orbou. Po ukonòení technické òésti rekultivace bude provedena biologickó òóst rekultivace spoóívaj íci v zalolen í ploch trvalého travního porostu. PÍed vlastním vysevern bude plocha zkypiena a pohriojena. Plón rekultivace se tímto schvaluje. - V souladu s ust. Q 1 I odst. 2 písrn. c) ryhló5ky bude po celou dobu provódèní rekultivace veden protokol (provozní deník), v nèmz bude zaznamenóno, jak rekultivaóní próce probíhají, jaké postupy byly píitom pouzity, jak jsou dodrzovóny termíny stanovené v plónu rekultivace a dalsí podrobnosti rozhodné pro posouzeníjakosti, rozsahu a úplnosti provódèné rekultivace. Po ukonóení poslcdní etapy biologické rekultivace bude oznàmen orgénu ochrany zernédèlského pùdního fondu, ktery vydal rozhodnutí o odvodech za odnètí pùdy ze zemèdélského pùdního fondu podle 1 l odst.2 zókona, Ze rekultivace byla ukonòena, aby mohlo b1't provedeno pievzetí rekultivovanych pozernkfi vlastníky nebo néjernci a aby mohla b1't ukonòena povinnost platit odvody za odnètítéto pùdy. Po ukonòení platby odvodù investor stavby neodkladnè zajistí, aby byly zrekultivované pozemky zapsóny v katastru nemovitosti podle druhu pozemku a skuteòné vymèry, na které byly podle schvóleného plànu zrekultivovàny. l l. Budou splnény podrnínky vyjódíení MéU Varnsdorf - OSMI doprava ze due pod ò j.:osmi/ NELPE : - stavba bude provedena v souladu s piilozenou situací a bude napojena na místní komunikaci ul. Jiiího Wolkera p.p.ò v k'ú. Varnsdorfjedním vjezdern. - pied jakyfmkoliv zósahem do místní komunikace pol6d6 stavebník v dostateòném piedstihu o povolení ke zvló5tnímu uzívóní dotóené komunikace. 12. Investor si smluvné zajistízne5kodnéní èi ryuzití odpadù vzniklych realizací zàméru (napi. stavební sut', vykopovó zemina, obaly od stavebních a nótérovych hmot, odpady kovù, odpad z modernizací a demolic) na zaíízení k tomu uróeném. Doklad o likvidaci òi vyuzití téchto odpadú bude píedlozen píi oznómení investora stavbu uzívat. 13. Pfi provódéní zemních a stavebních ói jinfch prací je nutné uóinit takovó opatíení, aby nedo5lo k ohrození nebo poskození vedení sítí technického vybavení. 14. PÍed zapoóetím zemních prací musí byt trasy stóvajících podzemních sítí a zaíizení rytyòeny. 15. V ochrannych pósmech tàchnickych za1ízení,je zakhzîno provódét óinnosti, které by mohly ve svych dùsledcích ohrozit tato zaíizení a bezpeónost provozu. t6, Pied zahí\ením stavby musí byt vytyòena prostorové poloha stavby odbornè zpùsobilou osobou. K Zódosti o r.ydóní kolaudaòního souhlasu bude píedlozen vykres geometrického zarnéíení novè budované stavby a doklady o rytyóení stavby. i7. Stavba bude pròvódéna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Nézev, sídlo a opróvnéní k piedmètné óinnosti bude píedlozeno stavebnímu úiadu píed zahójením stavebních prací' 18. Stavbu lze ulívaf vsouladu sustanovenírn $ 122 stavebního zókona na zókladé Zédosti o rydóní kolaudaòního souhlasu stavebního úíadu. S uzívóním stavby pro úóel, k nèmuz byla stavba povolena, mùze byt zapoóato az po rydóní kolaudaòního souhlasu.

5 C.i. MUVA str. 5 IV. Vzhledem k tomu, íe vj,roky tohoto rozltodnutí vydaného se spoieném íízení se vruíiemnè poclmiiíují, stavební úíatl ve sntyslu ust. $ 74 odst.l spróvního iddu stanoví, íe vi'rokovtí ódst rozhorlnutí, vztahující se k povolení stavby nabude vykonatelnosli nejdííve dnenq kdy se stune pravomocnou vj,rokovd éóst rozhodnutí o umísténí stavby. Uòastníci iizení na néz se vztahuje rozhodnutí spróvního orgónu: BUSINESS VISION s.r.o., Vrózlova ó.p ,1500 Praha 5 - Snríchov Mèsto Varnsdorf. Nórn. E,. Bene5e ó.p.470,4a1 47 Varnsdorf 1 Odúvodnéní: Dne podal stavebník Zédost o vydóní rozl-rodnutí o umísténí a provedení stavby' Uvedenym dnem bylo zahójeno irzemní a stavební iizeni, které stavební úréad spojil podle $ 78 odst. 1 stavebního zítkonav souladu s $ 140 odst. 1 sprévního iàdu usnesením podle $ 140 odst.4 spróvního Íódu. Stavební úíad oznómil zahójení spoleóného územního a stavebního Íízení úòastníkùm iízeni, dotóenym orgónùm a veiejnosti. K projednéní Zódosti souóasnè naiídil ústní jednóní spojené s ohledóním na místè na, o jehoz v'-fsledku byl sepsàn protokol. Stavební úiad v provedeném spoleóném územním a stavebním Íízení píezkoumal piedlozenou Zédost zhledisek uvedenych v $ 86 a lll stavebního zókona, projednal ji s úòastníky iizení a s dotòer-rymi orgóny a zjistil, Ze jejím uskuteònèním nebo uzívàním nejsou ohrozeny zélmy chrónèné stavebním zókonem, piedpisy vydanyrnik jeho provedení a zvlóstními píedpisi'. Umístèní stavby je v souladu se schvólenou územné plónovací dokumentací a vyhovuje obecnyni pozadavkùm na vyuzívóní území. Projektovó dokumentace stavby sphiuje obecné technické pozadavkl' na stavby. Stavební úíad v prùbéhu Íízení neshledal dùvody, které by brónily povolení stavby. Pii vydéní tohoto rozhodnutí r.ycliózel stavební úiad ztéchto podkladù : - Zódost - plnó moc k zastupovéní ze dne vypis z OR ze dne vypisy z KN ze dne projektovódokumentace - souhlas vlastníkù pozemkú se stavbou FVE ze dne 18'8' smlouva o advokótní úschovè listin ze dne stanovisko RWE Distribuòní sluzby s.r.o. Brno ze dne pod òj.: vyjódíeni Óp,Z ICT Services, a.s.déóín ze dne pod ò j.:09i vyjódieniópz Distribuce a.s. Déòín ze dne 2' , pod òj.: ryjódiení Telefónic a 02 Czech Republic a.s. Praha ze dne pod ò j.: CUL/000 - i1,jódíení SòVK a.s. Ústí nad Labem ze dne pod ój.: TPCS/8044/ z1vazné stanovisko KHS Usteckého kraje - územní pracovi5tè Déòín ze dne pod ò j. :KHSUL I zavaznéstanovisko ÒR-SEI, územní inspektorót pro Ustecky kraj ze dne pod ó i.: I lkb vyjódiení Mèu varnsdorf - osmi územní plónovóní, ze dne stanovisko MèU Varnsciorf - ozp ze dne pod

6 @u,, C.i. MUVA srr.6 - vyjódiení MéU Varnsdorf - OSMI doprava ze dne pod ò j. : OSMI/ N ELPE - stanovisko HZS Usteckého kraje - územní odbor Déòín ze dne pod ò j.:hsul- 549/DC-PREV-SP-FA stanovisko PÒR DèÒín ze dne pod ò j.:krpu I /ÓJ zavazné stanovisko KUUK - OZPZ Ustí nad Labem ze dne pod ó j.:289 0 I ZP Zl 2009 I 09 -SY rozhodnutí MèU Varnsdorf - OSMI doprava ze dne pod ò j.: O S MI/5 320 I 2009 N ELPE o povo len í zi ízení sj ezd u - protokol z místního 5etÍení ze dne Stavební úíad zajistil vzílemny soulad piedlozen;j,ch zàvanych stanovisek dotóenych orgónù vyzadovanych zvlóstními piedpisy a zahrnulje do podmínek rozhodnutí. Stavební úíad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnutí, za poulití ustanovení próvních píedpisú ve vyroku uvedenych. Uóastníci iízení - dalsí dotóené osoby: Pozemkovy fond Ceské republiky. Teplérna Varnsdorf a.s., TOS VARNSDORF a.s., Zora Golovà, Karel Krul, Hilda Dankovó, Petr Ma5talíi, Zdenka Krélové, Vèra Smetanova, CEZ Distribuce, a.s., ÓpZlCl Servis, a.s.,oblast SeverníÒechy, SÓVK a.s., RWE Distribuóní sluzby, s.r.o., Telefónica 02 Czech Republic a.s. VypoÍódóní s nóvrhy a nómitkami úòastníkù: - Úóastníci neuplatnili nóvrh1'a nómitky. Vyhodnocen í píipomínek veíej nosti : - VeÍejnost se nevyjódíila. VypoÌódóní s r1'jódieními úòastníkù k podkladúm rozhodnutí: - Uóastníci se k podkladùm rozhodnutí nevyjédiili. Rozpoòtové nóklady I ,-Kò Pouòení úòastníkù: Protitomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnù ode dne jeho oznómení ke Krajskérnu úiadu Usteckeho kraje v Ustí nad Labem podónírn u zdejsího spróvního orgónu. Odvolóní se podóvé s potíebnym poòtem stejnopisù tak, aby jeden stejnopis zùstal spràvnímu orgónu a aby kazdlf úòastník dostal jeden stejnopis. Nepodó-li úóastník potíebny poòet stejnopisù, lyhotoví je spróvní orgón na nóklady úòastníka. Odvolóním lze napadnout vyrokovou óóst rozhodnutí, jednotlir.y vyrok nebo jeho vedlejsí ustanovení. Odvolóní jen proti odùvodnèní rozliodnutí je nepiípustné. Stavební úiad po próvní moci rozhodnutí piedó ovéienou dokumentaci pro urnístèní stavby stavebníkovi, píípadnè obecnímu úiadu, jehoz územního obvodu se umístèní stavby tykó, není-li sórn stavebním úiadem, popiípadé téz speciólnímu stavebnímu úíadu. Stavebníkovi za5le jedno vyhotovení ovéiené projektové dokumentace a 5títek obsahující identifikaòní údaje o povolené stavbé. DalSí vyhotovení ovéíené projektové dokumentace za5le vlastníkovi stavby, pokud není stavebtríkem. Stavebník je povinen Stítek pied zahójením stavby umístit na viditelném místè u vstupu na stavenisté a ponechatjej tam az do dokonòení stavby, péípadnè do vydóní kolaudaòního souhlasu; rozsóhlé stavby se mohou oznaòit jinyn vhodnym zpùsobem s uvedením údajfr ze Stítku.

7 C.t. MUVA str. 7 Rozhodnutí rnó podle $ 93 odst. 1 stavebního zókona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístèní stavby platí po dobu trvóní stavby ói zaiizení, nedo5lo-li z povahy vèci k jejich konzumaci. Stavba nesmí byt zahójena, dokud rozhodnutí nenabude pràvní moci. Stavební povolení pozbyvó platnosti, jestlize stavba nebyla zahilena do 2 let ode dne, kdy nabylo próvní moci. Vzhledem k tomu, Ze se vlroky tohoto rozhodnutí vzójemné podrniúují, mó odvolóní proti územnímu rozhodnutí odkladnli úòinek proti stavebnímu povolení. JestliZe bylo odvolóním napadeno pouze územní rozhodnutí, nablfvó stavební povolení próvní moci dnem, kdy nabude próvní moci rozhodnutí o odvolóní proti územnímu rozhodnutí. V píípadè, Ze dojde ke zru5ení nebo zmènè územního rozhodnutí v rómci odvolacího iízení, pakjetoto ze zókonadùvodem pro obnovu Íízení podle $ 100 sprévního Íédu, ato bud' na Zédost úòastníka Íízení nebo z moci úiední..-/'. 1. : ' / / / /..,.1;/t/il/< ) Ing. Martin Togner I, '' vedoucí Stavebního úiadu / Toto oznimení musí bft lyvéseno po dobu 15 dnú. VyvèSeno dne: Sejmuto dne: Razítko, podpis orgónu, ktery potvrzuje vyvésení a sejmutí oznómeni. ObdrZí: úóastníci územního Íízení veíejnou vyhló5kou a: BUSINESS VISION s.r.o., Vrózlova ò.p. 224'71'7, Praha 5 - Smíchov, prostiednictvím zóstupce Miroslava Buòka, Pardubick ó.p.3252, Varnsdorf 1 Mèsto Varnsdorf, Nóm. E. Bene5e ó.p. 470,40741 Varnsdorf I úóastníci stavebního iízení: BUSINESS VISION s.r.o., Vrózlova ò.p ,15 00 Praha 5 - Smíchov, prostíednictvím zéstupce Miroslava Buòka, Pardubické ó.p.3252,40'7 47 Varnsdorf 1 Mèsto Varnsdorf, Nóm. E. Bene5e ó.p. 470,40741 Varnsdorf 1 Pozemkovy fond Ceské republiky, Husinecké ó.p a, Zi\kov, Praha 3 Teplórna Varnsdorf a.s., Palackého Ò.p. 2160,40147 Varnsdorf 1 TOS VARNSDORF a.s., RíÒní é.p Vamsdorf 1 Zora Golovó, Lipskó ò.p. 1566, Varnsdorf I Karel Krul, Lipskó Ò.p. 1566, Varnsdorf I Hilda Dankovó, Kostelní ó.p. 1719, Varnsdorf I Petr Ma5talíi, Kollórova ó.p.322, Varnsdorf 1 Zdenka Królovó, Lipskà ó.p. 806, Varnsdorf I Vèra Smetanovó, Lipskó ó.p. 806, Varnsdorf I ' CEZ Distribuce, a.s., Teplickó ò.p. 874/8, Déóín 2 Óp.Z rcf Servis, a.s.,oblast Severní Cechy, Zbojnické ò.p. 16, Déóín 4, Déòín

8 @r,t Ò.1. VUVA 550' str' 8 SÓVt< a.s., Masarykova ò.p. 368, Ustí nad Labem l0 RWE Distribuòní sluzby, i.r.o., Plynórenskó,.p.49911, Brno-stied, Zóbrdovice, Brno 2 Telefónica 02 Czech Republic a.s., OlSanskó ò.p. 55/5, Praha 3 dotóené spróvní úíady: ffiodborpol6rníprevenceúzemníodbordèòín,provaznickóò.p.1394l10,40502 Dèòín 2 Krajskó hygienickó stanice, ú.p. Déòín, BÍezinova ó.p. 3, Déóín 2 SEI, frzemù inspektorót pro Ustecky kraj, W. Churclilla ó.p.12,400 0l Ustí nad Labern I MéU Varnsd of - OLP, Nóm. E. BeneSe ò.p. 470, Varnsdorf I MéU Varnsdorf - OSMI doprava, Nóm. E. Benese ó.p. 470, Varnsdorf I úiady pro v)'vèsení a podóní zpróvy o datu vyvé5ení a sejmutí: trleú Va.nsaorf - ORG, Nóm. E. Bene5e ó.p. 470, Varnsdorf I ostatní: vlastní 2x pííloha: situace + snímek z katastràlní mapy

9 Legenda llíill orné pùda t_l zahrada /<, (!)tt'tt

10 '%*,AD'-l /ffi Yz' - :// t,/, /zra/zrr 'ft /rt ;JPt,/// ///t, / / ffi \Y*"-.,\\.* \ \Effi )rffi r\" '\ \; \\ :" \ \lzìmi FVE 'm\èrim monitoringu staveòr$rqlifà ab-cont A84 ) \.ffild. \ffiélrdt.'x; a\ V)' ij\" * ta\ *,) ry) *,i{ ffi,/, Plochy staveb na pozemku FVE p.ò.4966/3: Trafostanice 5,4m2 Komunikace 488,5m' Zàvrlné érouby(1 062ks) 4.82m2 p.ò.4980/8: \T Trafostanice 5,4m, Komunikace S4,5m Zàvrtné Srouby (956ks) 4,34m p.ó.4978/6: Zévrtné Srouby (1Oks) 0,05m // tosazenffizemku I I F V E I I Mrc:stuí I Nózev I f-i-or4-tzi;tutf-l f-azsîtfvfrfsrem-l LEGENDA: fè N I Odpdèdnt projehont: Schv6lil: lyprocdol: Kontrolfrl: lng.tomós Mochóèek Ing.Tomó5 Mochóèck Nilos Chochotq MiloS Chochoto 4-A lllt lll " $0lAR&slfins PBOJ[f,f ffi -novf plot -piístupové komunikace -konstrukce s osazenymi pvpanely (5x13pVM phonosotar ps1 BSM-24F -znaòení ochrannlch pésem Eusiness Ms. W l vístovbo FVF na ^^'.^u,, x roaa /a,,^o^ tò FVE Vornsdorf STAVEBNI ll.^- ^,".!^- Císto tokó.ky: Stupcà Mèrítko: dokuhcntoc.j Dotum: 07 Fomóti Rcviz?: Císlo ptíìohy: 0f,EcP09 1:1000 ÀJ Òísto vikrp_\ -^^^Qtltl,11

VEREJNAVYHLASKA. Q)u rt. Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad Nóm. E. Bene5e 470, Varnsdorf TJZEN/INI ROZHODNUTI

VEREJNAVYHLASKA. Q)u rt. Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad Nóm. E. Bene5e 470, Varnsdorf TJZEN/INI ROZHODNUTI Spis. zn.: Òj, Vyiizuje: Tel.: E-mail: Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad Nóm. E. Bene5e 470, Varnsdorf 5466/2009/SU-No M{.rvA 658212009 Marcela Novotnó 41237224lkl; l3l marce la. novotna@varnsdorf.cz

Více

VEREJNAVYHLASKA. Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad Nóm. E. Bene5e 470, Varnsdorf IJZEMNI ROZHODNUTI

VEREJNAVYHLASKA. Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad Nóm. E. Bene5e 470, Varnsdorf IJZEMNI ROZHODNUTI Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad Nóm. E. Bene5e 470, Varnsdorf Spis. zn.: 6434120081SU-No c.j ' MUVA 15212009 Vl.iizuje: Marcela Novotnó rel.: 412372241k1.: 131 E-mai[: marcela.novotna@varnsdorf.cz

Více

VEREJNA VYHLASKA TJZ&I/INI ROZHODNUTI

VEREJNA VYHLASKA TJZ&I/INI ROZHODNUTI @yur' Spis. zn.: uj.: VyÍizuje: Tel.: E-mail: Méstski úíad Varnsdorf Stavební úíad Ném. E. Bene5e 470 Varnsdorf 7408i2008/SU-Sch MUVA 77012009 Anna Schillingovó 472372241hJ.: 136 anna.schillin gova@varnsdorf.

Více

Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Spis. zn.: 19019/2010/SÚ-Šu Varnsdorf, dne 22.11.2010 Č.j.: MUVA 24749/2010 Vyřizuje: Tel.: E-mail: Hana Šumová 412 372 241kl.: 131

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1300/2011/Ko MUBN-2615/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Mèsts\i úíad Varnsdorf Stavební úíad ROZHODNUTI

Mèsts\i úíad Varnsdorf Stavební úíad ROZHODNUTI ! ù,;t\ r; \.bv) 1i Snic zn c.j.: Vl iizuje: Tel.: E-mail: Mèsts\i úíad Varnsdorf Stavební úíad 2677l20l0lSrJ-Pu MUVA 7529t2010 Jana Puschovó 4l23l224lkl.: 136 j an a. puschova@varn sdorf. cz Nóm. E. BeneSe

Více

Mèstskli úíad Varnsdorf Stavební úíad ROZHODNUTÍ

Mèstskli úíad Varnsdorf Stavební úíad ROZHODNUTÍ Spis. zn.: Òj., VyÍizuje: Tel.: E-mail: Mèstskli úíad Varnsdorf Stavební úíad 1053412010/SU-Pu MUVA 14236t2010 Jana Puschovó 412372241k1.: 136 jana.puschova@varnsdorf.cz Nóm. E. BeneSe 470 Varnsdorf Varnsdorf,

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA s n 09 2010 " Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 MUZAX004DOFC Žatec úřad Spis. zn.: Č,j.: Vyřizuje:

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-3169/2011/Za MUBN-4276/2011/iz Bc. Irena Zárubová 412 589 820 zarubova@benesovnpl.cz

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

VEREJNAVYHLASXA. Nóm. E. Bene5e 470, Varnsdorf. Méstski úíad Varnsdorf Stavební úíad IJZENINI ROZHODNUTI. @gn o. rozhodnutí o umístèní stavbv

VEREJNAVYHLASXA. Nóm. E. Bene5e 470, Varnsdorf. Méstski úíad Varnsdorf Stavební úíad IJZENINI ROZHODNUTI. @gn o. rozhodnutí o umístèní stavbv Snis zn v.j.. VyÌizuje: Tel.: E-mail: Méstski úíad Varnsdorf Stavební úíad Nóm. E. Bene5e 470, Varnsdorf 5834/2008/SU-No Híuva 679812008 Marcela Novotnó 41237224lkl.: 131 marce la.novotna@varn s dorf.cz

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2825/10/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 651 ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 651 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 651 Č.j.:VýstVýst/184/26/10/P Vyřizuje:Prchlík V Kostelci nad Labem 5.3.2010 Ing. Natalia Kadlecová

Více

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek.

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

.tj. IJ :tí/1; 1::1h1. Ij

.tj. IJ :tí/1; 1::1h1. Ij Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního pláno GIIlIC:NfWlAe AI OVfCE d.tj. IJ :tí/1; 1::1h1. Ij Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313039313 Č.j.: VYST 197031l2-NoL Sp.zn.: VYST/3319/2012-NoL

Více

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: VYŘIZUJE: OŽPV/1479/08/Kf Kaufmannová NOVÁ ROLE DNE 9.10.2008

Více

Městský úřad Dolní Bousov

Městský úřad Dolní Bousov Městský úřad Dolní Bousov STAVEBNÍ ÚŘAD 1. STUPNĚ nám.t.g.masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov te1.326396176, fax 326 396301 stavebni1@dolni-bousov.cz Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: MUDB/0220/12/Kr MUDB/ I029/

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 240/2013-ESH v Hodonicích dne 17.12.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 782/11/VYS/Va V Sušici dne: 22.4.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: OŽPV/1574/09/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00744/12/P 01127/12/SÚ Prchalová

Více

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Č.j.: 300-Výst/3468+3469/09 Městec Králové, dne 21.10.2009 Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403

Více

Mestský úrad ve Slaném

Mestský úrad ve Slaném = Mestský úrad ve Slaném stavební úrad Velvarská 136,274 OI Slaný, tel: 312 511 IIIJax: 312 522 771, e-mail: formanek@meuslany.cz elektronická podatelna e-mail:!2sl(h}l\?i1hj!(llllcl.-~a!1l.cz. ISDS: h3jb7t5

Více

Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ č. 207/2015

Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ č. 207/2015 *MUJCX00NLSQO* MUJCX00NLSQO Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1600/11/Vl Mnichovice : 26.10.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková telefon: 323 666 333 ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313 517302, www.murako.

MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313 517302, www.murako. MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313 517302, www.murako.cz Č.j.: Výst./18021120 IllKy (MURA/25526/2011) Vyřizuje: Kynclová Tel: 313

Více

Obecní úřad Březí 251 01 Řjčany

Obecní úřad Březí 251 01 Řjčany MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY odbor - Stavební úřad Melantrichova2000, 2510I Říčany, tel. 323 618 III, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 30.3.2012 7768/20l2/Do 14392120l2-MURI/OSÚ/00622

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S E M I L Y OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Husova č.p. 82, 513 13 Semily Č.j.: SÚ/536/11 V Semilech dne 9.3.2011 Zn.: SÚ 160/11-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273 E-mail: suchardova@mu.semily.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3658/10/VYS/Jen V Sušici

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1185/11/Po Mnichovice : 19.9.2011 Vyřizuje: Podholová Marta telefon: 323 666 317 V E Ř E J N

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Budská Radka 321 612 133 Český Brod, dne 16.11.2010 ROZHODNUTÍ

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/172591/2012 ST2/Več MMHK/204863/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0030081/11/Ho 0043279/11/SÚ/JHo Hohenberger 416 916 135 jiri.hohenberger@litomerice.cz DATUM: 18.5.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/788/11/Po Mnichovice : 18.7.2011 Vyřizuje: Podholová Marta telefon: 323 666 317 V E Ř E J N

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst. 3821/3805/08-Ř V Nové Bystřici dne 18.11.2008 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail:

Více

EBOVÁ ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

EBOVÁ ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová DOPIS ZE DNE: 1.9.2008 NAŠE Č.J.: VYŘIZUJE: Ing. Dušan Sejbal E-MAIL: dsejbal@mtrebova.cz

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 Č.j.: výst. 241/08/F Čelákovice, dne 31.3.2008 Vyřizuje: Fottová, tel. 326/929134 ROZHODNUTÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1033/11/VYS/Jen V Sušici dne:18.5.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis. zn. (č.j.): MeRo/11224/OST/12 Kle V Rokycanech: 15.10.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

ROZHODNUTÍ. Váš dopis č.j. : Ze dne: 19.2.2009. Dle rozdělovníku. Číslo jednací: : MH/06913/2009 Jitka Stulíková. V Horažďovicích, dne: 15.4.

ROZHODNUTÍ. Váš dopis č.j. : Ze dne: 19.2.2009. Dle rozdělovníku. Číslo jednací: : MH/06913/2009 Jitka Stulíková. V Horažďovicích, dne: 15.4. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 542, fax: 376 547 529, e-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice Váš dopis č.j.

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004ybga* MUBLX004YBGA Vratislav Zelenka Hálova 1219 388 01 Blatná Spis.značka

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 3413/12/VYS/Ko 24070/12 V Sušici

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 4530/11-Ho Unhošť 9.11.2011 Č.j.: 5391/11/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Milan Houžvička, pověření č. 4/2006-OV

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov odbor stavební a územního plánování NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/36336/2008/Du Dufková Jana 359 808 220 jana.dufkova@mu-sokolov.cz DATUM: 16.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 28, 294 41 DOBROVICE SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst. 1409/2012/Au Výst/1892/2012/Au Augustinová, oprávněná úřední

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/3827/2012/Fia Lysá nad Labem, dne 23.4.2012 Č.j.: SÚ/12995/12/Fia Vyřizuje: E-mail: Milada Fialová,

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./00762/12/2 Č.j. : 01748/12

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 6/výst./08 Vyřizuje: Roman Šára Dne: 11.3.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0381/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 23.4.2012

Více

E-mail: karel.vedral@mukolin.cz 280 02 Kolín 2 Datum: 17.07.2012 R O Z H O D N U T Í

E-mail: karel.vedral@mukolin.cz 280 02 Kolín 2 Datum: 17.07.2012 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 349/10/V/Pa Ve Kdyni, dne 15.11.2010 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz Výroková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 3671/11/VYS/Pr V Sušici dne: 22.11.2011

Více

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově Přítomni : zplnomocněný zástupce stavebníka Desing 4 ing. Švejdová obec Kořenov sl. Slavíková SÚ Desná pí. Koukalová Předmětem

Více

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb,

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb, Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 6564/276-B/2011/Kr Trhové Sviny, dne 22.4.2011 Vyřizuje : František Kříha 12171/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 2952/2015-PRO VUP 15364/15-PRO-2952/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1754/2012 SÚ/70/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 20.8.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Spisový znak: SÚ-36/2012/Lun Číslo jednání: 3/2012 Oprávněná úřední osoba: Lunga Luděk MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice

Více

Městský úřad Nová Paka

Městský úřad Nová Paka Městský úřad Nová Paka S tavební odbor Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120 Č.j.: MUNP/2012/16181/SÚ/PI Nová Paka, dne 12.12.2012 Spis 2012/13720/SÚ/PI *MUNPX001GJG3* MUNPX001GJG3

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 zn: 62/13/VYS/Bla V Sušici dne: 7.9.2015 č.j.: VYŘIZUJE:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Spis. zn.: St.3734/13/So Ve Štěchovicích, dne 18.11.2013 Č.j: 4633/13/SUS/DSo Vyřizuje: Ing. D. Sommerová ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ. ŘAD MĚL ÍK odbor výstavby a rozvoje nám. Míru I,P Č 276 50 Mělník ROZHOD UTÍ

MĚSTSKÝ. ŘAD MĚL ÍK odbor výstavby a rozvoje nám. Míru I,P Č 276 50 Mělník ROZHOD UTÍ MĚSTSKÝ. ŘAD MĚL ÍK odbor výstavby a rozvoje nám. Míru I,P Č 276 50 Mělník Č.j.: Vyřizuje: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 26/10/Va Vacková 315635347 315635110 i.vackova@melnik.cz Mělník, dne 16.2.20 IO Ing.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Silnice Brno, spol. s r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 41603281

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Silnice Brno, spol. s r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 41603281 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-5521/2008-1263/PJ Rousínov, dne 26. září 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/3123/2015-Čas V Nepomuku

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1978/2008-500/PJ Rousínov, dne 2. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 310-4/2008-330/R V Proseči dne 28.8.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby Benešova 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Tom/33805/2011 Nýřany, dne 12.3.2012 Č.J.: OV-Tom/5904/2012 Vyřizuje: Tomanová Telefon: 377 832 321 Fax: 377

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU Odbor výstavby a životního prostředí nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU Odbor výstavby a životního prostředí nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU Odbor výstavby a životního prostředí nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ODPOVĚDNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: VŽP/4264/2012/Vo

Více

Městský úřad v Sadské odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí Palackého náměstí l PSČ 289 12 tel.č.325 595 026

Městský úřad v Sadské odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí Palackého náměstí l PSČ 289 12 tel.č.325 595 026 Městský úřad v Sadské odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí Palackého náměstí l PSČ 289 12 tel.č.325 595 026 č.j. SÚ 798/1315/2010/Sch Vyřizuje : Schön V Sadské dne 16.4.2010 ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram, tel.: 318 402 211 mail: e-podatelna@pribram-city.cz, ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132 VÁŠ DOPIS ZN: SPIS. ZNAČKA:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/3459/10/OSVO/Ma Č.J.: MK/3459/10/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 3297/2011/156Žd Č.j.:SÚ24737/11/3297/2011 156 Kyjov, dne 17.6.2011 Vyřizuje: Ždánská Ludmila, tel. 518 697 543, e-mail: l.zdanska@mukyjov.cz

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 15.06.2011 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/73308/2011/Pro Jana Procházková Telefon: 487 881 210 Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Vyřizuje: Ing. Lucie Müllerová Č.j.: MU/ /2011 Telefon: 488 880 924, 603 415

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -------------------------------------------------------------- DORUČENKOU! Pan

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB13810/11/STAV/Bud

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB13810/11/STAV/Bud Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB13810/11/STAV/Bud Č. j. MUCB 6435/2012 Vyřizuje: Budská Radka Telefon: 321 612 133 Český Brod,

Více