vnnnmra vvurasxe Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad ROZHODNUTI rozhodnutí o umísténí stavby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vnnnmra vvurasxe Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad ROZHODNUTI rozhodnutí o umísténí stavby"

Transkript

1 @),, Spis. zn.: v.-,.. VyÍizuje: Tel.: J-To MUVA 5501t2009 Ing. Martin Togner k1.: 139 sdorf. cz Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad Ném. E. Bene5e 470. Varnsdorf Varnsdorf, dne vnnnmra vvurasxe ROZHODNUTI Vjrokovó òóst: Mèstskj úíad Varnsdorf, Stavební úíad, jako stavební úiad pííslusny podle $ 13 odst. 1 písm. f) zókona ó Sb., o územním plónovóní a stavebním Íódu (stavební zékon), ve znéní pozdéjiích péedpisú (dóle jen "stavební zókon"), ve spoleóném územním a stavebním iízení piezkoumal podle $ 84 al 91 a $ 109 az 114 stavebního zókona Zódost orydóní rozhodnutí o umísténí a provedení stavby, kterou dne podala BUSINESS VISION s.r.o.,iò , Vrózlova ó.p ,1500 Praha 5 - Smíchov, kterou zastupuje Miroslav Buòko, nar , Pardubiclci ò.p. 3252,40747 Varnsdorf I (dóle jen "stavebník"), a na z kladè tohoto píezkoumóní: Vydóvó podle $ 19 a92 stavebního zàkona a $ 9 v-vhlósky ò. 503/2006 Sb., o podrobnéjsí úpravé úzernního iizeni, veiejnopróvní smlouvy a územního opatiení rozhodnutí o umísténí stavby Fotovoltnickd elektrdrna o vi,konu 1,524 MWp vóetné oplocení ns pozemku parc. ó. 4966/3, 4978/6, 4980/8 v kutastrdlním území Varnsdorf jako stsvbo doéasnú s dobou trvúní 30 let (dàlejen"stavba"). Umístèní stavby na pozemku: - pozemek ó k.ú. Varnsdorf (ornó pùda) - pozemek é, k.ú. Varnsdorf (ostatní plocha - manipulaòní plocha) - pozemek ó. 4980/8 k.ú. Varnsdorf (trvaly travní porost) Stavba obsahuje: - Pro danou aplikacije navrzen systém monokrystalickych panelù o rozmèrech 1580x808x35mm o hmotnosti 15kg instalovanych na pevnych ocelovych ifrové pozinkovanych a hliníkov;.ich konstrukcích, kotvenych v zemi na ocelové vftané piloty. Panely jsou namontovétry pod úhlem 35" s orientací sestav 6" jihozópadnè. Cely pozemek investora bude oplocen pletivem napnufym mezi sloupky s rozteòí 3m a bude dosahovat vy5ky 2m s napnutym ostnatym dràtem na horní hranè plotu.

2 @gx u Cj. MUVA str.2 Stanoví podmínky pro umístèní stavby: 1. Stavba bude umísténa jen na parcelóch uvedenyich ve vlfroku tohoto rozhodnutí. Piípadnó zmèna umístèní stavby musí b1't piedem projednéna. 2. Pro uskuteónéní umíst'ované stavby se vymezují pozemky ó ,497816,4980/8 k.ú. Varnsdorf jako pozemky stavební, 3. Oplocení fotovoltaické elektrómy bude provedeno do vj5ky 2000 mm s ocelovym pletivem a nahoie s ostnatsím drótem mezi ocelovymi sloupky. 4. Pii zpracovóní projektové dokumentace k realizaci stavby budou respektovóna ve5keró stóvající nadzemní a podzemní zaiízení jinych sprévcù (vlastníkú) sítí vòetnè jejich ochrannych pósem. 5. Zaiízení staveni5tè bude umístèno vyhradnè na pozemku stavebníka. 6. Ochrana stóvajících inzenli'rskych sítí - budou respektovóna ve5kerà stóvající nadzernní a podzemní zaiízení jinych spróvcù (vlastníkù) sítí vóetnè jejich ochrannlch pósem. III. Vydóvó podle $ 115 stavebního zókona a $ 5 a 6 vyhlà5ky ó Sb., kterou se provódéjí nékteró ustanovení stavebního zékona ve vècech stavebního Íódu na stavbu: stavební povolení Fotovoltctickd elektrdrna o vykonu 1,524 Ml(p na pozemku parc. ó. 4966/3, 4978/6, 4980/8 v kafustrúlním území Varnsdorf juko stuvbu doéasnú s dobou trvúní 30 let Popis stavby: - budou pouzity monokrystalické panely PlionoSolar PS 185M-24/F- I 85Wp modré barqr umísténé na nosné konstrukci. Osazeníjednotliqfmi panely do sekcí ieèí vykresovó òóst realizaóní projektové dokumentace.fv systém bude rybaven mèiícírn systémem. Pro dosazení pozadovaného vykonu je navrzeno 8240ks fotovoltaickych^panelù. Poòet stíídaóù je 127ks typu SMC1100OTL.Celkové ploclia instalovanych panelù je m'. Zastavénó plocha pro cely systém je m'. Po obvodu celé FVE cca2,5m od hranice pozemku je ulozen do lykopu drittfezn iomm pro uzemnéní, ochranu píed piepètím a bleskovymi proudy. III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: l. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali Solar Systéme Projekt s.r.o., Kolbenova 609/40, Praha 9 a ProProjekt s.r.o., Komenského 71J3,40801 Rumburk; piípadné zmény nesmí byft provedeny bezpíedchozího povolení stavebního úíadu. 2. Stavebník ozn6mí stavebnímu úíadu termín zah jení stavby. 3. Pii provódèní stavby je nutno dodrzovat píedpisy likající se bezpeónosti próce a technickych zaiizení, zejména zàkon ó Sb. a N.v.ò Sb, o bliz5ích minimólních pozadavcích na bezpeónost a ochranu zdravi pii próci na stavenistích. 4. O stavbè bude veden stavební deník. 5. Pro stavbu budou pouzity pouze materióly s pííslu5nlmi atesty (atesty vydané stàtní zku5ebnou, osvèdòení ITI prohlósení o shodè a podobnè). 6. Ve5keré Skody zpùsobené stavbou hradí investor. 1. Bude zamezen píístup nepovolanym osobóm na stavenistè. 8. Stavební òinnost bude uskuteòúovóna tak, aby vzhledem k provozu v budovè a okolní zóstavbé byly veskeré její negativní vlivy snízeny na minimurn. Próce,'jejichZ hluònost by piesahovala 50 db, nebudou provédèny v dobè od 2l hodin do 7 hodin.

3 cj MUVA 5507/2009 str Budou splnèny podmínky stanoviska RWE, Distribuóní sluzby s.r.o. Brno ze dne pod ò j': Budou splnény podmínky z vazného stanoviska KUUK - OZpZ Ustí nad Labem ze dne pod ò j. :2890 I ZPZl2009l09-SV Hranice doóasného zóboru budou v terénu vyznaóeny dobíe viditelnyrni znaky' V prùbéhu stavební óinnosti a s ní souvisejícími praceminesmí dojít k jejich piekraóovóní a posunovóní na okolní zemèdélské pozemky. - pii stavbè budou dùsledné ie5eny hydrologické a odtokove pomèry tak, aby nedo5lo ke zhor5ení biologickych a f,zikàlních vlastností okolní zemèdèlské pùdy' - Investor zabezpeói, aby v souvislosti s pouzívàním mechanizaóních prostiedkù nedochàzelo k únikùm pohonnych hmot, mazadel a ke kontaminaci pfrdy Skodlivymi lótkami' V piípadé vzniku Skody zajistí investor neprodlenè provedení nópravnych opatiení' - Skrlfuka ornice a hloubéji ulozenych zúrodnitelnych vrstev bude provedena pro stavbu komunikace (o pùdorysné velikosti 638 m2), trafostanice (plocha 12 n2) a rozvodtty azlzetní (plocha 20 ""ik"* m2). Skryvka hloubèji ulozenych zúrodnitelnych zemin (podornióí) bude provedena pro stavbu komunikace z plochy 638 m2. PÍedpoklódané rnnozství skryvky ornice je cca 135 m3 a hlub5ích zúrodnéní schópnlfcir zemin je l2'/ m3. Skqivka ornice bude deponovàna na pozemku p. ò. ""u 4g78l:. v k.ú. Varnsdorf a skiyvka hlubéích zúrodnéní schopnych zemin bude deponovéna na pozemku p.(: v k.ú. Varnsdorf. Skryvka ornice a podorniòí bude rryuzita pro koneóné úprary v rómci rekultivace území po likvidaci FVE' - V souladu s ust. $ 510 odst.2 vyhló5ky ó Sb., kterou se upravují nèkteré podrobnosti ochrany zemédélského pùdního fondu (dóle jen vyhlóska) bude o òinnostech souvisejících se skryvkóu, píemístèním, rozprostiením, ulozàním, ochranou a oéetíovóním skryvanych kulturních urri.u pùdy veden protokol'(pracovní deník), v némz se uvédéjí vsechny skuteònosti rozhodne pro posouzeni spróvnosti, úplnosti a úròelnosti vyuzívéni tèchto zemì Ir. - Platit podle $ I I odst. I písm. a) zókona za doòasnè odnímanou pùdu odvody ve vysi uróene místnè piíslu5nym orgónem ochràny zemèdèlského pùdního fondu, tj ' Mèstsklm úíadem Varnsdorf v iozhodnutí poat. gl I odst. 2 z6kona,v nóvaznosti na pravomocné rozhodnutí podle zókona ò' lg Sb., o územním plànovóní a stavebním iódu (stavební zókon), ve znéní pozdéj5ích píedpisù' - V souladu s píílohou k zókonu o vypoòtu odvodú za odnímanou pùdu budou píedepsóny odvody podle tèchto kriterií: Katastrólní území Varnsdorf Klimaticky region - 7 òést A' zikladníhodnotovy ukazatel zemédèlské pùdy podle vj'skyu BPE"J - HPJ' HPJ 50 odvod ,- Kò/ha (vymèra 3,4023 ha) Òasie. zvyieíi zókladního l.rodnotového ukazatele podle q'skyu skupiny faktorù Zivotního prostíedí a ekologické vóhy vlivú.. O bodù Òóst C. SníZení zàklad1í sazby odvodù (zemèdélskó pùda v ekon. zaostóvajících úzerních a v pohranióních územích vymezenych usnesením vlédy cr c. 1l ze dne g g 2 ).... k o e f i c i e r r t 0, 5 HP.J 28 odvod ,- Kò/ha (vymèra 0,0721 ha) Òast g. zvyiení zókladního hodnotového ukazatele podle qi'skytu skupiny faktorù Zivotního prostíedí a ekologické vóhy vlivù' ' O bodù Òast C. SníZení zókladní sa*zby odvodù (zemédélskó púda v ekon. zaostóvajících územích a v pohranióních úzeniích vymezenych usnesením vlódy cr Ò. 11 ze dne 8.1.1gg2). "' koeficiento'5 Orientaóní odvod za doòasne odnétí pùdy" ((56000 X 0,5 X 3,4023) + ( x 0,5 x 0,072t))"100:974'27'- KÒ/rok -Vsouladusust.$l1odst.llzókonaseodvodyzadoÒasnéodnétípùdyzezemèdélskéhopùdníh fondu platí kazdoróóné az do doby ukonóení rekultivace podle schvóleného plànu. - Dojde-li ke zmènè vymèr odnímarié pùdy ze zemèdèlskeho pùdního fondu na zí*\adé upíesnèní dle prouàdè"íl1o projektu stavby, po26d6investor pied vydénim stavebního povolení o zmènu tohoto souhlasu. pokud bude zjistúno po dokonòení a zamèiení stavby, Ze do5lo ke zvètiení

4 @^r, C.j. MUVA 5507/2009 str.4 zernédélské pùdy, pozódó u zdejsího úiadu o souhlas podle $ 9 zókona na tuto vyméru píed vydóním rozhodnutí o uzívóní stavby. - Nejdéle do I mésíce od nabytí pràvní moci rozhodnutí podle zókona ò. 183/2006 Sb., o územním plónovóní a stavebním iódu, ve znèní pozdéjsích píedpisú (stavební povolení), investor oznítmi orgónu ochrany zemédèlského pùdního fondu Mèstského úiadu Varnsdorf termín vstupu na pozemky a souóasné píedlozí vypoòet odvodù za odnètí pùdy ze zernèdèlského pùdního fondu upraveny podle shora uvedenych parcel, jejich vyrnèra dotòenj,ch faktorù Zivotního prostíedí. Déle píedlozí pravomocné rozhodnutí piíslu5ného stavebního iríadu o povolení stavby. Pokud dojde ke zméné faktorù ZP,ktere budou negativnè ovlivnèny odnètím zezpf, kteréjsou podkladem pro vypoòet odvodù, piedlozí investor upraveny vfpoòet dle tèchto faktorú. - Po skonóení úòelu odnètí bude provedena technickó a biologickó rekultivace odnètím dotóenych pozemkù. V technické óósti budou odstranèny vsechny prvky FVE vóetné zékladovych prvkù jednotlivlich objektù. Na plochy, kde byla provedena skryvka, budou dosypény vrstvy podorniòí a ornice do pùvodní mocnosti a to ornicí a podorniòím z vlastní mezideponie. Terén bude upraven tak, aby navazoval na okolní pozemky, bude provedeno zkypiení vrstev orbou. Po ukonòení technické òésti rekultivace bude provedena biologickó òóst rekultivace spoóívaj íci v zalolen í ploch trvalého travního porostu. PÍed vlastním vysevern bude plocha zkypiena a pohriojena. Plón rekultivace se tímto schvaluje. - V souladu s ust. Q 1 I odst. 2 písrn. c) ryhló5ky bude po celou dobu provódèní rekultivace veden protokol (provozní deník), v nèmz bude zaznamenóno, jak rekultivaóní próce probíhají, jaké postupy byly píitom pouzity, jak jsou dodrzovóny termíny stanovené v plónu rekultivace a dalsí podrobnosti rozhodné pro posouzeníjakosti, rozsahu a úplnosti provódèné rekultivace. Po ukonóení poslcdní etapy biologické rekultivace bude oznàmen orgénu ochrany zernédèlského pùdního fondu, ktery vydal rozhodnutí o odvodech za odnètí pùdy ze zemèdélského pùdního fondu podle 1 l odst.2 zókona, Ze rekultivace byla ukonòena, aby mohlo b1't provedeno pievzetí rekultivovanych pozernkfi vlastníky nebo néjernci a aby mohla b1't ukonòena povinnost platit odvody za odnètítéto pùdy. Po ukonòení platby odvodù investor stavby neodkladnè zajistí, aby byly zrekultivované pozemky zapsóny v katastru nemovitosti podle druhu pozemku a skuteòné vymèry, na které byly podle schvóleného plànu zrekultivovàny. l l. Budou splnény podrnínky vyjódíení MéU Varnsdorf - OSMI doprava ze due pod ò j.:osmi/ NELPE : - stavba bude provedena v souladu s piilozenou situací a bude napojena na místní komunikaci ul. Jiiího Wolkera p.p.ò v k'ú. Varnsdorfjedním vjezdern. - pied jakyfmkoliv zósahem do místní komunikace pol6d6 stavebník v dostateòném piedstihu o povolení ke zvló5tnímu uzívóní dotóené komunikace. 12. Investor si smluvné zajistízne5kodnéní èi ryuzití odpadù vzniklych realizací zàméru (napi. stavební sut', vykopovó zemina, obaly od stavebních a nótérovych hmot, odpady kovù, odpad z modernizací a demolic) na zaíízení k tomu uróeném. Doklad o likvidaci òi vyuzití téchto odpadú bude píedlozen píi oznómení investora stavbu uzívat. 13. Pfi provódéní zemních a stavebních ói jinfch prací je nutné uóinit takovó opatíení, aby nedo5lo k ohrození nebo poskození vedení sítí technického vybavení. 14. PÍed zapoóetím zemních prací musí byt trasy stóvajících podzemních sítí a zaíizení rytyòeny. 15. V ochrannych pósmech tàchnickych za1ízení,je zakhzîno provódét óinnosti, které by mohly ve svych dùsledcích ohrozit tato zaíizení a bezpeónost provozu. t6, Pied zahí\ením stavby musí byt vytyòena prostorové poloha stavby odbornè zpùsobilou osobou. K Zódosti o r.ydóní kolaudaòního souhlasu bude píedlozen vykres geometrického zarnéíení novè budované stavby a doklady o rytyóení stavby. i7. Stavba bude pròvódéna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Nézev, sídlo a opróvnéní k piedmètné óinnosti bude píedlozeno stavebnímu úiadu píed zahójením stavebních prací' 18. Stavbu lze ulívaf vsouladu sustanovenírn $ 122 stavebního zókona na zókladé Zédosti o rydóní kolaudaòního souhlasu stavebního úíadu. S uzívóním stavby pro úóel, k nèmuz byla stavba povolena, mùze byt zapoóato az po rydóní kolaudaòního souhlasu.

5 C.i. MUVA str. 5 IV. Vzhledem k tomu, íe vj,roky tohoto rozltodnutí vydaného se spoieném íízení se vruíiemnè poclmiiíují, stavební úíatl ve sntyslu ust. $ 74 odst.l spróvního iddu stanoví, íe vi'rokovtí ódst rozhorlnutí, vztahující se k povolení stavby nabude vykonatelnosli nejdííve dnenq kdy se stune pravomocnou vj,rokovd éóst rozhodnutí o umísténí stavby. Uòastníci iizení na néz se vztahuje rozhodnutí spróvního orgónu: BUSINESS VISION s.r.o., Vrózlova ó.p ,1500 Praha 5 - Snríchov Mèsto Varnsdorf. Nórn. E,. Bene5e ó.p.470,4a1 47 Varnsdorf 1 Odúvodnéní: Dne podal stavebník Zédost o vydóní rozl-rodnutí o umísténí a provedení stavby' Uvedenym dnem bylo zahójeno irzemní a stavební iizeni, které stavební úréad spojil podle $ 78 odst. 1 stavebního zítkonav souladu s $ 140 odst. 1 sprévního iàdu usnesením podle $ 140 odst.4 spróvního Íódu. Stavební úíad oznómil zahójení spoleóného územního a stavebního Íízení úòastníkùm iízeni, dotóenym orgónùm a veiejnosti. K projednéní Zódosti souóasnè naiídil ústní jednóní spojené s ohledóním na místè na, o jehoz v'-fsledku byl sepsàn protokol. Stavební úiad v provedeném spoleóném územním a stavebním Íízení píezkoumal piedlozenou Zédost zhledisek uvedenych v $ 86 a lll stavebního zókona, projednal ji s úòastníky iizení a s dotòer-rymi orgóny a zjistil, Ze jejím uskuteònèním nebo uzívàním nejsou ohrozeny zélmy chrónèné stavebním zókonem, piedpisy vydanyrnik jeho provedení a zvlóstními píedpisi'. Umístèní stavby je v souladu se schvólenou územné plónovací dokumentací a vyhovuje obecnyni pozadavkùm na vyuzívóní území. Projektovó dokumentace stavby sphiuje obecné technické pozadavkl' na stavby. Stavební úíad v prùbéhu Íízení neshledal dùvody, které by brónily povolení stavby. Pii vydéní tohoto rozhodnutí r.ycliózel stavební úiad ztéchto podkladù : - Zódost - plnó moc k zastupovéní ze dne vypis z OR ze dne vypisy z KN ze dne projektovódokumentace - souhlas vlastníkù pozemkú se stavbou FVE ze dne 18'8' smlouva o advokótní úschovè listin ze dne stanovisko RWE Distribuòní sluzby s.r.o. Brno ze dne pod òj.: vyjódíeni Óp,Z ICT Services, a.s.déóín ze dne pod ò j.:09i vyjódieniópz Distribuce a.s. Déòín ze dne 2' , pod òj.: ryjódiení Telefónic a 02 Czech Republic a.s. Praha ze dne pod ò j.: CUL/000 - i1,jódíení SòVK a.s. Ústí nad Labem ze dne pod ój.: TPCS/8044/ z1vazné stanovisko KHS Usteckého kraje - územní pracovi5tè Déòín ze dne pod ò j. :KHSUL I zavaznéstanovisko ÒR-SEI, územní inspektorót pro Ustecky kraj ze dne pod ó i.: I lkb vyjódiení Mèu varnsdorf - osmi územní plónovóní, ze dne stanovisko MèU Varnsciorf - ozp ze dne pod

6 @u,, C.i. MUVA srr.6 - vyjódiení MéU Varnsdorf - OSMI doprava ze dne pod ò j. : OSMI/ N ELPE - stanovisko HZS Usteckého kraje - územní odbor Déòín ze dne pod ò j.:hsul- 549/DC-PREV-SP-FA stanovisko PÒR DèÒín ze dne pod ò j.:krpu I /ÓJ zavazné stanovisko KUUK - OZPZ Ustí nad Labem ze dne pod ó j.:289 0 I ZP Zl 2009 I 09 -SY rozhodnutí MèU Varnsdorf - OSMI doprava ze dne pod ò j.: O S MI/5 320 I 2009 N ELPE o povo len í zi ízení sj ezd u - protokol z místního 5etÍení ze dne Stavební úíad zajistil vzílemny soulad piedlozen;j,ch zàvanych stanovisek dotóenych orgónù vyzadovanych zvlóstními piedpisy a zahrnulje do podmínek rozhodnutí. Stavební úíad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnutí, za poulití ustanovení próvních píedpisú ve vyroku uvedenych. Uóastníci iízení - dalsí dotóené osoby: Pozemkovy fond Ceské republiky. Teplérna Varnsdorf a.s., TOS VARNSDORF a.s., Zora Golovà, Karel Krul, Hilda Dankovó, Petr Ma5talíi, Zdenka Krélové, Vèra Smetanova, CEZ Distribuce, a.s., ÓpZlCl Servis, a.s.,oblast SeverníÒechy, SÓVK a.s., RWE Distribuóní sluzby, s.r.o., Telefónica 02 Czech Republic a.s. VypoÍódóní s nóvrhy a nómitkami úòastníkù: - Úóastníci neuplatnili nóvrh1'a nómitky. Vyhodnocen í píipomínek veíej nosti : - VeÍejnost se nevyjódíila. VypoÌódóní s r1'jódieními úòastníkù k podkladúm rozhodnutí: - Uóastníci se k podkladùm rozhodnutí nevyjédiili. Rozpoòtové nóklady I ,-Kò Pouòení úòastníkù: Protitomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnù ode dne jeho oznómení ke Krajskérnu úiadu Usteckeho kraje v Ustí nad Labem podónírn u zdejsího spróvního orgónu. Odvolóní se podóvé s potíebnym poòtem stejnopisù tak, aby jeden stejnopis zùstal spràvnímu orgónu a aby kazdlf úòastník dostal jeden stejnopis. Nepodó-li úóastník potíebny poòet stejnopisù, lyhotoví je spróvní orgón na nóklady úòastníka. Odvolóním lze napadnout vyrokovou óóst rozhodnutí, jednotlir.y vyrok nebo jeho vedlejsí ustanovení. Odvolóní jen proti odùvodnèní rozliodnutí je nepiípustné. Stavební úiad po próvní moci rozhodnutí piedó ovéienou dokumentaci pro urnístèní stavby stavebníkovi, píípadnè obecnímu úiadu, jehoz územního obvodu se umístèní stavby tykó, není-li sórn stavebním úiadem, popiípadé téz speciólnímu stavebnímu úíadu. Stavebníkovi za5le jedno vyhotovení ovéiené projektové dokumentace a 5títek obsahující identifikaòní údaje o povolené stavbé. DalSí vyhotovení ovéíené projektové dokumentace za5le vlastníkovi stavby, pokud není stavebtríkem. Stavebník je povinen Stítek pied zahójením stavby umístit na viditelném místè u vstupu na stavenisté a ponechatjej tam az do dokonòení stavby, péípadnè do vydóní kolaudaòního souhlasu; rozsóhlé stavby se mohou oznaòit jinyn vhodnym zpùsobem s uvedením údajfr ze Stítku.

7 C.t. MUVA str. 7 Rozhodnutí rnó podle $ 93 odst. 1 stavebního zókona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístèní stavby platí po dobu trvóní stavby ói zaiizení, nedo5lo-li z povahy vèci k jejich konzumaci. Stavba nesmí byt zahójena, dokud rozhodnutí nenabude pràvní moci. Stavební povolení pozbyvó platnosti, jestlize stavba nebyla zahilena do 2 let ode dne, kdy nabylo próvní moci. Vzhledem k tomu, Ze se vlroky tohoto rozhodnutí vzójemné podrniúují, mó odvolóní proti územnímu rozhodnutí odkladnli úòinek proti stavebnímu povolení. JestliZe bylo odvolóním napadeno pouze územní rozhodnutí, nablfvó stavební povolení próvní moci dnem, kdy nabude próvní moci rozhodnutí o odvolóní proti územnímu rozhodnutí. V píípadè, Ze dojde ke zru5ení nebo zmènè územního rozhodnutí v rómci odvolacího iízení, pakjetoto ze zókonadùvodem pro obnovu Íízení podle $ 100 sprévního Íédu, ato bud' na Zédost úòastníka Íízení nebo z moci úiední..-/'. 1. : ' / / / /..,.1;/t/il/< ) Ing. Martin Togner I, '' vedoucí Stavebního úiadu / Toto oznimení musí bft lyvéseno po dobu 15 dnú. VyvèSeno dne: Sejmuto dne: Razítko, podpis orgónu, ktery potvrzuje vyvésení a sejmutí oznómeni. ObdrZí: úóastníci územního Íízení veíejnou vyhló5kou a: BUSINESS VISION s.r.o., Vrózlova ò.p. 224'71'7, Praha 5 - Smíchov, prostiednictvím zóstupce Miroslava Buòka, Pardubick ó.p.3252, Varnsdorf 1 Mèsto Varnsdorf, Nóm. E. Bene5e ó.p. 470,40741 Varnsdorf I úóastníci stavebního iízení: BUSINESS VISION s.r.o., Vrózlova ò.p ,15 00 Praha 5 - Smíchov, prostíednictvím zéstupce Miroslava Buòka, Pardubické ó.p.3252,40'7 47 Varnsdorf 1 Mèsto Varnsdorf, Nóm. E. Bene5e ó.p. 470,40741 Varnsdorf 1 Pozemkovy fond Ceské republiky, Husinecké ó.p a, Zi\kov, Praha 3 Teplórna Varnsdorf a.s., Palackého Ò.p. 2160,40147 Varnsdorf 1 TOS VARNSDORF a.s., RíÒní é.p Vamsdorf 1 Zora Golovó, Lipskó ò.p. 1566, Varnsdorf I Karel Krul, Lipskó Ò.p. 1566, Varnsdorf I Hilda Dankovó, Kostelní ó.p. 1719, Varnsdorf I Petr Ma5talíi, Kollórova ó.p.322, Varnsdorf 1 Zdenka Królovó, Lipskà ó.p. 806, Varnsdorf I Vèra Smetanovó, Lipskó ó.p. 806, Varnsdorf I ' CEZ Distribuce, a.s., Teplickó ò.p. 874/8, Déóín 2 Óp.Z rcf Servis, a.s.,oblast Severní Cechy, Zbojnické ò.p. 16, Déóín 4, Déòín

8 @r,t Ò.1. VUVA 550' str' 8 SÓVt< a.s., Masarykova ò.p. 368, Ustí nad Labem l0 RWE Distribuòní sluzby, i.r.o., Plynórenskó,.p.49911, Brno-stied, Zóbrdovice, Brno 2 Telefónica 02 Czech Republic a.s., OlSanskó ò.p. 55/5, Praha 3 dotóené spróvní úíady: ffiodborpol6rníprevenceúzemníodbordèòín,provaznickóò.p.1394l10,40502 Dèòín 2 Krajskó hygienickó stanice, ú.p. Déòín, BÍezinova ó.p. 3, Déóín 2 SEI, frzemù inspektorót pro Ustecky kraj, W. Churclilla ó.p.12,400 0l Ustí nad Labern I MéU Varnsd of - OLP, Nóm. E. BeneSe ò.p. 470, Varnsdorf I MéU Varnsdorf - OSMI doprava, Nóm. E. Benese ó.p. 470, Varnsdorf I úiady pro v)'vèsení a podóní zpróvy o datu vyvé5ení a sejmutí: trleú Va.nsaorf - ORG, Nóm. E. Bene5e ó.p. 470, Varnsdorf I ostatní: vlastní 2x pííloha: situace + snímek z katastràlní mapy

9 Legenda llíill orné pùda t_l zahrada /<, (!)tt'tt

10 '%*,AD'-l /ffi Yz' - :// t,/, /zra/zrr 'ft /rt ;JPt,/// ///t, / / ffi \Y*"-.,\\.* \ \Effi )rffi r\" '\ \; \\ :" \ \lzìmi FVE 'm\èrim monitoringu staveòr$rqlifà ab-cont A84 ) \.ffild. \ffiélrdt.'x; a\ V)' ij\" * ta\ *,) ry) *,i{ ffi,/, Plochy staveb na pozemku FVE p.ò.4966/3: Trafostanice 5,4m2 Komunikace 488,5m' Zàvrlné érouby(1 062ks) 4.82m2 p.ò.4980/8: \T Trafostanice 5,4m, Komunikace S4,5m Zàvrtné Srouby (956ks) 4,34m p.ó.4978/6: Zévrtné Srouby (1Oks) 0,05m // tosazenffizemku I I F V E I I Mrc:stuí I Nózev I f-i-or4-tzi;tutf-l f-azsîtfvfrfsrem-l LEGENDA: fè N I Odpdèdnt projehont: Schv6lil: lyprocdol: Kontrolfrl: lng.tomós Mochóèek Ing.Tomó5 Mochóèck Nilos Chochotq MiloS Chochoto 4-A lllt lll " $0lAR&slfins PBOJ[f,f ffi -novf plot -piístupové komunikace -konstrukce s osazenymi pvpanely (5x13pVM phonosotar ps1 BSM-24F -znaòení ochrannlch pésem Eusiness Ms. W l vístovbo FVF na ^^'.^u,, x roaa /a,,^o^ tò FVE Vornsdorf STAVEBNI ll.^- ^,".!^- Císto tokó.ky: Stupcà Mèrítko: dokuhcntoc.j Dotum: 07 Fomóti Rcviz?: Císlo ptíìohy: 0f,EcP09 1:1000 ÀJ Òísto vikrp_\ -^^^Qtltl,11

VEREJNA VYHLASKA TJZ&I/INI ROZHODNUTI

VEREJNA VYHLASKA TJZ&I/INI ROZHODNUTI @yur' Spis. zn.: uj.: VyÍizuje: Tel.: E-mail: Méstski úíad Varnsdorf Stavební úíad Ném. E. Bene5e 470 Varnsdorf 7408i2008/SU-Sch MUVA 77012009 Anna Schillingovó 472372241hJ.: 136 anna.schillin gova@varnsdorf.

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

'wrt. Mèstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad Nóm. E. Bene5e 470, Varnsdorf OZNAMENÍ. 25. òervna 2010 (pótek) v 9:30 hodin

'wrt. Mèstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad Nóm. E. Bene5e 470, Varnsdorf OZNAMENÍ. 25. òervna 2010 (pótek) v 9:30 hodin Sps. zn.: Òj., Vyzuje: Tel.: E-mal: Mèstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad Nóm. E. Bene5e 470, Varnsdorf 7680/201O/SU-No MUVA 7982t20t0 Marcela Novotnó 41231224lkl.: l3l marcela.novotna(@varnsdorf.cz Varnsdorf.

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

UZEMNÍ NOZHODNUTÍ I STAVEBNÍ POVOLENÍ

UZEMNÍ NOZHODNUTÍ I STAVEBNÍ POVOLENÍ Mèstsky úíad Varnsdorf - Stavební úíad Ném. E. Bene5e 470. Varnsdorf Spis. zn.: 10856/20 l0/su-su Ò j, MTIVA 15841/2010 Vliizuje: Hana Sumovó Tel.: 412312241k1.: 131 E-mail: hana.sumova@varnsdorf.cz Varnsdorf.

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05761/2012/K MeUSM/00948/2013 Ing. Miroslav Kašpar

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001hazc MUVRX001HAZC Č.j. : MUVR 1270/2008 Sp.Zn. : SPIS 251/2008/VAŽP42 4 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 3763/11/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 183/2013-ESH v Hodonicích dne 12.09.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 59899/12-jak. Kutlíře 7 Kolín Kutlíře. Počet listů: 7 Příloh/listů: 1

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 59899/12-jak. Kutlíře 7 Kolín Kutlíře. Počet listů: 7 Příloh/listů: 1 Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 2424/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 04.07.2012 Naše č.j.: METR 3194/2012-FrPa

Více

vbecní úřad Vrábče c dop :

vbecní úřad Vrábče c dop : Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara, Č. 1,2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice I Viz rozdělovník: vbecní

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600270, fax. 325 614486, e-rnail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: 0027893NÝST/20

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/5900-2014/5837-2013/vls Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_18963/2011/SU-25/328.3/MP Chotěboř, dne: 20.2.2012 Vyřizuje: Marta Piskačová E-mail: piskacova@chotebor.cz Telefon: 569 641 132 Žadatel:

Více

ú z e m n í r o z h o d n u t í

ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAPLICE stavební úřad Náměstí 70, 382 41 Kaplice TeL: 380303138, Mob.: 724301291, Fax: 380303110, e-mail: vystavba@mestokaplice.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAPLICE stavební úřad Náměstí 70, 382 41 Kaplice TeL: 380303138, Mob.: 724301291, Fax: 380303110, e-mail: vystavba@mestokaplice. MĚSTSKÝ ÚŘAD KAPLICE stavební úřad Náměstí 70, 382 41 Kaplice TeL: 380303138, Mob.: 724301291, Fax: 380303110, e-mail: vystavba@mestokaplice.cz váš DPIS z.. ZE DNE: SPIS. ZN.: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_5506/2012/SU-23/330/BR Chotěboř, dne: 23.5.2012 Vyřizuje: Bohdana Resslová E-mail: resslova@chotebor.cz Telefon: 569 641 113 Žadatel:

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 32948/196-F/2011/H Trhové Sviny, dne 17.1.2012 Vyřizuje : Jana Kokejlová 1100/12/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: SÚ/1637/11/Vl Ing. Táňa Vladyková telefon: 323 666 333 Mnichovice : 5.3.2012

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn SMUMK 2841/2013 VÚP/ČA V Moravském

Více

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 1723/2013-Raj VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 29.05.2013

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. na stavbu: Novostavba haly - sklad píce Horažďovice, Předměstí č.p. 442

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. na stavbu: Novostavba haly - sklad píce Horažďovice, Předměstí č.p. 442 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 542, fax: 376 547 529, e-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 1340/2015-PRO VUP 7786/15-PRO-1340/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 5558/10-191/10-KLI Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 22.2.2010

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : 2012 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 23998/2015/VO P13-35420/2015 Ing. Kateřina Vorlová 235 011 292 235 011 438 VorlovaK@p13.mepnet.cz Městská část Praha 13 Úřad městské části

Více

Ostatní podmínky vydaného územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby se nemění.

Ostatní podmínky vydaného územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby se nemění. -1- Městský úřad Dašice Odbor stavební, územního plánování a životního prostředí ul. Komenského 25 PSČ 533 03 Dašice v Čechách Naše značka: č. j. : SÚ/2017/13/JHo V Dašicích dne 16. 12. 2013 Vyřizuje :

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4506/2011/Ba Č. J.: 2625/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Baar TEL.: 547 427 415 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 06620/2015/St P13-34059/2015

Více

*s00nx00kqzzu* S 0 0 N X 0 0 K Q Z Z U

*s00nx00kqzzu* S 0 0 N X 0 0 K Q Z Z U M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00kqzzu* S 0 0 N X 0 0 K Q Z Z U Č.j. MUH/35275/11/22

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3944/2009 Sp.zn: 208/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk. Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.cz Sp.zn.: 89041/2010 VYS/HEUR Cj.: MUSP 95183/2010 OBECNÍ Šumperk,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3649/2011/Ka Č. J.: 4192/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/2591/2015/pats SÚ/1856/2015/Pa Bc. Pátková Stanislava telefon: 323 666

Více

Usnesení. z 2. jedniní zastupitelsh a obce JindÍichovice konaného dne 28.02.2008

Usnesení. z 2. jedniní zastupitelsh a obce JindÍichovice konaného dne 28.02.2008 Usnesení z 2. jedniní zastupitelsh a obce JindÍichovice konaného dne 28.02.2008 Zastupitelsfi'o obce schvaluje v1íazení usnesení zastupitelstla obce ò.: - 92107,1108,2108,,3/08,.1/08, 6108,7108,8/08,9/08'

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více