vnnnmra vvurasxe Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad ROZHODNUTI rozhodnutí o umísténí stavby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vnnnmra vvurasxe Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad ROZHODNUTI rozhodnutí o umísténí stavby"

Transkript

1 @),, Spis. zn.: v.-,.. VyÍizuje: Tel.: J-To MUVA 5501t2009 Ing. Martin Togner k1.: 139 sdorf. cz Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad Ném. E. Bene5e 470. Varnsdorf Varnsdorf, dne vnnnmra vvurasxe ROZHODNUTI Vjrokovó òóst: Mèstskj úíad Varnsdorf, Stavební úíad, jako stavební úiad pííslusny podle $ 13 odst. 1 písm. f) zókona ó Sb., o územním plónovóní a stavebním Íódu (stavební zékon), ve znéní pozdéjiích péedpisú (dóle jen "stavební zókon"), ve spoleóném územním a stavebním iízení piezkoumal podle $ 84 al 91 a $ 109 az 114 stavebního zókona Zódost orydóní rozhodnutí o umísténí a provedení stavby, kterou dne podala BUSINESS VISION s.r.o.,iò , Vrózlova ó.p ,1500 Praha 5 - Smíchov, kterou zastupuje Miroslav Buòko, nar , Pardubiclci ò.p. 3252,40747 Varnsdorf I (dóle jen "stavebník"), a na z kladè tohoto píezkoumóní: Vydóvó podle $ 19 a92 stavebního zàkona a $ 9 v-vhlósky ò. 503/2006 Sb., o podrobnéjsí úpravé úzernního iizeni, veiejnopróvní smlouvy a územního opatiení rozhodnutí o umísténí stavby Fotovoltnickd elektrdrna o vi,konu 1,524 MWp vóetné oplocení ns pozemku parc. ó. 4966/3, 4978/6, 4980/8 v kutastrdlním území Varnsdorf jako stsvbo doéasnú s dobou trvúní 30 let (dàlejen"stavba"). Umístèní stavby na pozemku: - pozemek ó k.ú. Varnsdorf (ornó pùda) - pozemek é, k.ú. Varnsdorf (ostatní plocha - manipulaòní plocha) - pozemek ó. 4980/8 k.ú. Varnsdorf (trvaly travní porost) Stavba obsahuje: - Pro danou aplikacije navrzen systém monokrystalickych panelù o rozmèrech 1580x808x35mm o hmotnosti 15kg instalovanych na pevnych ocelovych ifrové pozinkovanych a hliníkov;.ich konstrukcích, kotvenych v zemi na ocelové vftané piloty. Panely jsou namontovétry pod úhlem 35" s orientací sestav 6" jihozópadnè. Cely pozemek investora bude oplocen pletivem napnufym mezi sloupky s rozteòí 3m a bude dosahovat vy5ky 2m s napnutym ostnatym dràtem na horní hranè plotu.

2 @gx u Cj. MUVA str.2 Stanoví podmínky pro umístèní stavby: 1. Stavba bude umísténa jen na parcelóch uvedenyich ve vlfroku tohoto rozhodnutí. Piípadnó zmèna umístèní stavby musí b1't piedem projednéna. 2. Pro uskuteónéní umíst'ované stavby se vymezují pozemky ó ,497816,4980/8 k.ú. Varnsdorf jako pozemky stavební, 3. Oplocení fotovoltaické elektrómy bude provedeno do vj5ky 2000 mm s ocelovym pletivem a nahoie s ostnatsím drótem mezi ocelovymi sloupky. 4. Pii zpracovóní projektové dokumentace k realizaci stavby budou respektovóna ve5keró stóvající nadzemní a podzemní zaiízení jinych sprévcù (vlastníkú) sítí vòetnè jejich ochrannych pósem. 5. Zaiízení staveni5tè bude umístèno vyhradnè na pozemku stavebníka. 6. Ochrana stóvajících inzenli'rskych sítí - budou respektovóna ve5kerà stóvající nadzernní a podzemní zaiízení jinych spróvcù (vlastníkù) sítí vóetnè jejich ochrannlch pósem. III. Vydóvó podle $ 115 stavebního zókona a $ 5 a 6 vyhlà5ky ó Sb., kterou se provódéjí nékteró ustanovení stavebního zékona ve vècech stavebního Íódu na stavbu: stavební povolení Fotovoltctickd elektrdrna o vykonu 1,524 Ml(p na pozemku parc. ó. 4966/3, 4978/6, 4980/8 v kafustrúlním území Varnsdorf juko stuvbu doéasnú s dobou trvúní 30 let Popis stavby: - budou pouzity monokrystalické panely PlionoSolar PS 185M-24/F- I 85Wp modré barqr umísténé na nosné konstrukci. Osazeníjednotliqfmi panely do sekcí ieèí vykresovó òóst realizaóní projektové dokumentace.fv systém bude rybaven mèiícírn systémem. Pro dosazení pozadovaného vykonu je navrzeno 8240ks fotovoltaickych^panelù. Poòet stíídaóù je 127ks typu SMC1100OTL.Celkové ploclia instalovanych panelù je m'. Zastavénó plocha pro cely systém je m'. Po obvodu celé FVE cca2,5m od hranice pozemku je ulozen do lykopu drittfezn iomm pro uzemnéní, ochranu píed piepètím a bleskovymi proudy. III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: l. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali Solar Systéme Projekt s.r.o., Kolbenova 609/40, Praha 9 a ProProjekt s.r.o., Komenského 71J3,40801 Rumburk; piípadné zmény nesmí byft provedeny bezpíedchozího povolení stavebního úíadu. 2. Stavebník ozn6mí stavebnímu úíadu termín zah jení stavby. 3. Pii provódèní stavby je nutno dodrzovat píedpisy likající se bezpeónosti próce a technickych zaiizení, zejména zàkon ó Sb. a N.v.ò Sb, o bliz5ích minimólních pozadavcích na bezpeónost a ochranu zdravi pii próci na stavenistích. 4. O stavbè bude veden stavební deník. 5. Pro stavbu budou pouzity pouze materióly s pííslu5nlmi atesty (atesty vydané stàtní zku5ebnou, osvèdòení ITI prohlósení o shodè a podobnè). 6. Ve5keré Skody zpùsobené stavbou hradí investor. 1. Bude zamezen píístup nepovolanym osobóm na stavenistè. 8. Stavební òinnost bude uskuteòúovóna tak, aby vzhledem k provozu v budovè a okolní zóstavbé byly veskeré její negativní vlivy snízeny na minimurn. Próce,'jejichZ hluònost by piesahovala 50 db, nebudou provédèny v dobè od 2l hodin do 7 hodin.

3 cj MUVA 5507/2009 str Budou splnèny podmínky stanoviska RWE, Distribuóní sluzby s.r.o. Brno ze dne pod ò j': Budou splnény podmínky z vazného stanoviska KUUK - OZpZ Ustí nad Labem ze dne pod ò j. :2890 I ZPZl2009l09-SV Hranice doóasného zóboru budou v terénu vyznaóeny dobíe viditelnyrni znaky' V prùbéhu stavební óinnosti a s ní souvisejícími praceminesmí dojít k jejich piekraóovóní a posunovóní na okolní zemèdélské pozemky. - pii stavbè budou dùsledné ie5eny hydrologické a odtokove pomèry tak, aby nedo5lo ke zhor5ení biologickych a f,zikàlních vlastností okolní zemèdèlské pùdy' - Investor zabezpeói, aby v souvislosti s pouzívàním mechanizaóních prostiedkù nedochàzelo k únikùm pohonnych hmot, mazadel a ke kontaminaci pfrdy Skodlivymi lótkami' V piípadé vzniku Skody zajistí investor neprodlenè provedení nópravnych opatiení' - Skrlfuka ornice a hloubéji ulozenych zúrodnitelnych vrstev bude provedena pro stavbu komunikace (o pùdorysné velikosti 638 m2), trafostanice (plocha 12 n2) a rozvodtty azlzetní (plocha 20 ""ik"* m2). Skryvka hloubèji ulozenych zúrodnitelnych zemin (podornióí) bude provedena pro stavbu komunikace z plochy 638 m2. PÍedpoklódané rnnozství skryvky ornice je cca 135 m3 a hlub5ích zúrodnéní schópnlfcir zemin je l2'/ m3. Skqivka ornice bude deponovàna na pozemku p. ò. ""u 4g78l:. v k.ú. Varnsdorf a skiyvka hlubéích zúrodnéní schopnych zemin bude deponovéna na pozemku p.(: v k.ú. Varnsdorf. Skryvka ornice a podorniòí bude rryuzita pro koneóné úprary v rómci rekultivace území po likvidaci FVE' - V souladu s ust. $ 510 odst.2 vyhló5ky ó Sb., kterou se upravují nèkteré podrobnosti ochrany zemédélského pùdního fondu (dóle jen vyhlóska) bude o òinnostech souvisejících se skryvkóu, píemístèním, rozprostiením, ulozàním, ochranou a oéetíovóním skryvanych kulturních urri.u pùdy veden protokol'(pracovní deník), v némz se uvédéjí vsechny skuteònosti rozhodne pro posouzeni spróvnosti, úplnosti a úròelnosti vyuzívéni tèchto zemì Ir. - Platit podle $ I I odst. I písm. a) zókona za doòasnè odnímanou pùdu odvody ve vysi uróene místnè piíslu5nym orgónem ochràny zemèdèlského pùdního fondu, tj ' Mèstsklm úíadem Varnsdorf v iozhodnutí poat. gl I odst. 2 z6kona,v nóvaznosti na pravomocné rozhodnutí podle zókona ò' lg Sb., o územním plànovóní a stavebním iódu (stavební zókon), ve znéní pozdéj5ích píedpisù' - V souladu s píílohou k zókonu o vypoòtu odvodú za odnímanou pùdu budou píedepsóny odvody podle tèchto kriterií: Katastrólní území Varnsdorf Klimaticky region - 7 òést A' zikladníhodnotovy ukazatel zemédèlské pùdy podle vj'skyu BPE"J - HPJ' HPJ 50 odvod ,- Kò/ha (vymèra 3,4023 ha) Òasie. zvyieíi zókladního l.rodnotového ukazatele podle q'skyu skupiny faktorù Zivotního prostíedí a ekologické vóhy vlivú.. O bodù Òóst C. SníZení zàklad1í sazby odvodù (zemèdélskó pùda v ekon. zaostóvajících úzerních a v pohranióních územích vymezenych usnesením vlédy cr c. 1l ze dne g g 2 ).... k o e f i c i e r r t 0, 5 HP.J 28 odvod ,- Kò/ha (vymèra 0,0721 ha) Òast g. zvyiení zókladního hodnotového ukazatele podle qi'skytu skupiny faktorù Zivotního prostíedí a ekologické vóhy vlivù' ' O bodù Òast C. SníZení zókladní sa*zby odvodù (zemédélskó púda v ekon. zaostóvajících územích a v pohranióních úzeniích vymezenych usnesením vlódy cr Ò. 11 ze dne 8.1.1gg2). "' koeficiento'5 Orientaóní odvod za doòasne odnétí pùdy" ((56000 X 0,5 X 3,4023) + ( x 0,5 x 0,072t))"100:974'27'- KÒ/rok -Vsouladusust.$l1odst.llzókonaseodvodyzadoÒasnéodnétípùdyzezemèdélskéhopùdníh fondu platí kazdoróóné az do doby ukonóení rekultivace podle schvóleného plànu. - Dojde-li ke zmènè vymèr odnímarié pùdy ze zemèdèlskeho pùdního fondu na zí*\adé upíesnèní dle prouàdè"íl1o projektu stavby, po26d6investor pied vydénim stavebního povolení o zmènu tohoto souhlasu. pokud bude zjistúno po dokonòení a zamèiení stavby, Ze do5lo ke zvètiení

4 @^r, C.j. MUVA 5507/2009 str.4 zernédélské pùdy, pozódó u zdejsího úiadu o souhlas podle $ 9 zókona na tuto vyméru píed vydóním rozhodnutí o uzívóní stavby. - Nejdéle do I mésíce od nabytí pràvní moci rozhodnutí podle zókona ò. 183/2006 Sb., o územním plónovóní a stavebním iódu, ve znèní pozdéjsích píedpisú (stavební povolení), investor oznítmi orgónu ochrany zemédèlského pùdního fondu Mèstského úiadu Varnsdorf termín vstupu na pozemky a souóasné píedlozí vypoòet odvodù za odnètí pùdy ze zernèdèlského pùdního fondu upraveny podle shora uvedenych parcel, jejich vyrnèra dotòenj,ch faktorù Zivotního prostíedí. Déle píedlozí pravomocné rozhodnutí piíslu5ného stavebního iríadu o povolení stavby. Pokud dojde ke zméné faktorù ZP,ktere budou negativnè ovlivnèny odnètím zezpf, kteréjsou podkladem pro vypoòet odvodù, piedlozí investor upraveny vfpoòet dle tèchto faktorú. - Po skonóení úòelu odnètí bude provedena technickó a biologickó rekultivace odnètím dotóenych pozemkù. V technické óósti budou odstranèny vsechny prvky FVE vóetné zékladovych prvkù jednotlivlich objektù. Na plochy, kde byla provedena skryvka, budou dosypény vrstvy podorniòí a ornice do pùvodní mocnosti a to ornicí a podorniòím z vlastní mezideponie. Terén bude upraven tak, aby navazoval na okolní pozemky, bude provedeno zkypiení vrstev orbou. Po ukonòení technické òésti rekultivace bude provedena biologickó òóst rekultivace spoóívaj íci v zalolen í ploch trvalého travního porostu. PÍed vlastním vysevern bude plocha zkypiena a pohriojena. Plón rekultivace se tímto schvaluje. - V souladu s ust. Q 1 I odst. 2 písrn. c) ryhló5ky bude po celou dobu provódèní rekultivace veden protokol (provozní deník), v nèmz bude zaznamenóno, jak rekultivaóní próce probíhají, jaké postupy byly píitom pouzity, jak jsou dodrzovóny termíny stanovené v plónu rekultivace a dalsí podrobnosti rozhodné pro posouzeníjakosti, rozsahu a úplnosti provódèné rekultivace. Po ukonóení poslcdní etapy biologické rekultivace bude oznàmen orgénu ochrany zernédèlského pùdního fondu, ktery vydal rozhodnutí o odvodech za odnètí pùdy ze zemèdélského pùdního fondu podle 1 l odst.2 zókona, Ze rekultivace byla ukonòena, aby mohlo b1't provedeno pievzetí rekultivovanych pozernkfi vlastníky nebo néjernci a aby mohla b1't ukonòena povinnost platit odvody za odnètítéto pùdy. Po ukonòení platby odvodù investor stavby neodkladnè zajistí, aby byly zrekultivované pozemky zapsóny v katastru nemovitosti podle druhu pozemku a skuteòné vymèry, na které byly podle schvóleného plànu zrekultivovàny. l l. Budou splnény podrnínky vyjódíení MéU Varnsdorf - OSMI doprava ze due pod ò j.:osmi/ NELPE : - stavba bude provedena v souladu s piilozenou situací a bude napojena na místní komunikaci ul. Jiiího Wolkera p.p.ò v k'ú. Varnsdorfjedním vjezdern. - pied jakyfmkoliv zósahem do místní komunikace pol6d6 stavebník v dostateòném piedstihu o povolení ke zvló5tnímu uzívóní dotóené komunikace. 12. Investor si smluvné zajistízne5kodnéní èi ryuzití odpadù vzniklych realizací zàméru (napi. stavební sut', vykopovó zemina, obaly od stavebních a nótérovych hmot, odpady kovù, odpad z modernizací a demolic) na zaíízení k tomu uróeném. Doklad o likvidaci òi vyuzití téchto odpadú bude píedlozen píi oznómení investora stavbu uzívat. 13. Pfi provódéní zemních a stavebních ói jinfch prací je nutné uóinit takovó opatíení, aby nedo5lo k ohrození nebo poskození vedení sítí technického vybavení. 14. PÍed zapoóetím zemních prací musí byt trasy stóvajících podzemních sítí a zaíizení rytyòeny. 15. V ochrannych pósmech tàchnickych za1ízení,je zakhzîno provódét óinnosti, které by mohly ve svych dùsledcích ohrozit tato zaíizení a bezpeónost provozu. t6, Pied zahí\ením stavby musí byt vytyòena prostorové poloha stavby odbornè zpùsobilou osobou. K Zódosti o r.ydóní kolaudaòního souhlasu bude píedlozen vykres geometrického zarnéíení novè budované stavby a doklady o rytyóení stavby. i7. Stavba bude pròvódéna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Nézev, sídlo a opróvnéní k piedmètné óinnosti bude píedlozeno stavebnímu úiadu píed zahójením stavebních prací' 18. Stavbu lze ulívaf vsouladu sustanovenírn $ 122 stavebního zókona na zókladé Zédosti o rydóní kolaudaòního souhlasu stavebního úíadu. S uzívóním stavby pro úóel, k nèmuz byla stavba povolena, mùze byt zapoóato az po rydóní kolaudaòního souhlasu.

5 C.i. MUVA str. 5 IV. Vzhledem k tomu, íe vj,roky tohoto rozltodnutí vydaného se spoieném íízení se vruíiemnè poclmiiíují, stavební úíatl ve sntyslu ust. $ 74 odst.l spróvního iddu stanoví, íe vi'rokovtí ódst rozhorlnutí, vztahující se k povolení stavby nabude vykonatelnosli nejdííve dnenq kdy se stune pravomocnou vj,rokovd éóst rozhodnutí o umísténí stavby. Uòastníci iizení na néz se vztahuje rozhodnutí spróvního orgónu: BUSINESS VISION s.r.o., Vrózlova ó.p ,1500 Praha 5 - Snríchov Mèsto Varnsdorf. Nórn. E,. Bene5e ó.p.470,4a1 47 Varnsdorf 1 Odúvodnéní: Dne podal stavebník Zédost o vydóní rozl-rodnutí o umísténí a provedení stavby' Uvedenym dnem bylo zahójeno irzemní a stavební iizeni, které stavební úréad spojil podle $ 78 odst. 1 stavebního zítkonav souladu s $ 140 odst. 1 sprévního iàdu usnesením podle $ 140 odst.4 spróvního Íódu. Stavební úíad oznómil zahójení spoleóného územního a stavebního Íízení úòastníkùm iízeni, dotóenym orgónùm a veiejnosti. K projednéní Zódosti souóasnè naiídil ústní jednóní spojené s ohledóním na místè na, o jehoz v'-fsledku byl sepsàn protokol. Stavební úiad v provedeném spoleóném územním a stavebním Íízení píezkoumal piedlozenou Zédost zhledisek uvedenych v $ 86 a lll stavebního zókona, projednal ji s úòastníky iizení a s dotòer-rymi orgóny a zjistil, Ze jejím uskuteònèním nebo uzívàním nejsou ohrozeny zélmy chrónèné stavebním zókonem, piedpisy vydanyrnik jeho provedení a zvlóstními píedpisi'. Umístèní stavby je v souladu se schvólenou územné plónovací dokumentací a vyhovuje obecnyni pozadavkùm na vyuzívóní území. Projektovó dokumentace stavby sphiuje obecné technické pozadavkl' na stavby. Stavební úíad v prùbéhu Íízení neshledal dùvody, které by brónily povolení stavby. Pii vydéní tohoto rozhodnutí r.ycliózel stavební úiad ztéchto podkladù : - Zódost - plnó moc k zastupovéní ze dne vypis z OR ze dne vypisy z KN ze dne projektovódokumentace - souhlas vlastníkù pozemkú se stavbou FVE ze dne 18'8' smlouva o advokótní úschovè listin ze dne stanovisko RWE Distribuòní sluzby s.r.o. Brno ze dne pod òj.: vyjódíeni Óp,Z ICT Services, a.s.déóín ze dne pod ò j.:09i vyjódieniópz Distribuce a.s. Déòín ze dne 2' , pod òj.: ryjódiení Telefónic a 02 Czech Republic a.s. Praha ze dne pod ò j.: CUL/000 - i1,jódíení SòVK a.s. Ústí nad Labem ze dne pod ój.: TPCS/8044/ z1vazné stanovisko KHS Usteckého kraje - územní pracovi5tè Déòín ze dne pod ò j. :KHSUL I zavaznéstanovisko ÒR-SEI, územní inspektorót pro Ustecky kraj ze dne pod ó i.: I lkb vyjódiení Mèu varnsdorf - osmi územní plónovóní, ze dne stanovisko MèU Varnsciorf - ozp ze dne pod

6 @u,, C.i. MUVA srr.6 - vyjódiení MéU Varnsdorf - OSMI doprava ze dne pod ò j. : OSMI/ N ELPE - stanovisko HZS Usteckého kraje - územní odbor Déòín ze dne pod ò j.:hsul- 549/DC-PREV-SP-FA stanovisko PÒR DèÒín ze dne pod ò j.:krpu I /ÓJ zavazné stanovisko KUUK - OZPZ Ustí nad Labem ze dne pod ó j.:289 0 I ZP Zl 2009 I 09 -SY rozhodnutí MèU Varnsdorf - OSMI doprava ze dne pod ò j.: O S MI/5 320 I 2009 N ELPE o povo len í zi ízení sj ezd u - protokol z místního 5etÍení ze dne Stavební úíad zajistil vzílemny soulad piedlozen;j,ch zàvanych stanovisek dotóenych orgónù vyzadovanych zvlóstními piedpisy a zahrnulje do podmínek rozhodnutí. Stavební úíad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnutí, za poulití ustanovení próvních píedpisú ve vyroku uvedenych. Uóastníci iízení - dalsí dotóené osoby: Pozemkovy fond Ceské republiky. Teplérna Varnsdorf a.s., TOS VARNSDORF a.s., Zora Golovà, Karel Krul, Hilda Dankovó, Petr Ma5talíi, Zdenka Krélové, Vèra Smetanova, CEZ Distribuce, a.s., ÓpZlCl Servis, a.s.,oblast SeverníÒechy, SÓVK a.s., RWE Distribuóní sluzby, s.r.o., Telefónica 02 Czech Republic a.s. VypoÍódóní s nóvrhy a nómitkami úòastníkù: - Úóastníci neuplatnili nóvrh1'a nómitky. Vyhodnocen í píipomínek veíej nosti : - VeÍejnost se nevyjódíila. VypoÌódóní s r1'jódieními úòastníkù k podkladúm rozhodnutí: - Uóastníci se k podkladùm rozhodnutí nevyjédiili. Rozpoòtové nóklady I ,-Kò Pouòení úòastníkù: Protitomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnù ode dne jeho oznómení ke Krajskérnu úiadu Usteckeho kraje v Ustí nad Labem podónírn u zdejsího spróvního orgónu. Odvolóní se podóvé s potíebnym poòtem stejnopisù tak, aby jeden stejnopis zùstal spràvnímu orgónu a aby kazdlf úòastník dostal jeden stejnopis. Nepodó-li úóastník potíebny poòet stejnopisù, lyhotoví je spróvní orgón na nóklady úòastníka. Odvolóním lze napadnout vyrokovou óóst rozhodnutí, jednotlir.y vyrok nebo jeho vedlejsí ustanovení. Odvolóní jen proti odùvodnèní rozliodnutí je nepiípustné. Stavební úiad po próvní moci rozhodnutí piedó ovéienou dokumentaci pro urnístèní stavby stavebníkovi, píípadnè obecnímu úiadu, jehoz územního obvodu se umístèní stavby tykó, není-li sórn stavebním úiadem, popiípadé téz speciólnímu stavebnímu úíadu. Stavebníkovi za5le jedno vyhotovení ovéiené projektové dokumentace a 5títek obsahující identifikaòní údaje o povolené stavbé. DalSí vyhotovení ovéíené projektové dokumentace za5le vlastníkovi stavby, pokud není stavebtríkem. Stavebník je povinen Stítek pied zahójením stavby umístit na viditelném místè u vstupu na stavenisté a ponechatjej tam az do dokonòení stavby, péípadnè do vydóní kolaudaòního souhlasu; rozsóhlé stavby se mohou oznaòit jinyn vhodnym zpùsobem s uvedením údajfr ze Stítku.

7 C.t. MUVA str. 7 Rozhodnutí rnó podle $ 93 odst. 1 stavebního zókona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístèní stavby platí po dobu trvóní stavby ói zaiizení, nedo5lo-li z povahy vèci k jejich konzumaci. Stavba nesmí byt zahójena, dokud rozhodnutí nenabude pràvní moci. Stavební povolení pozbyvó platnosti, jestlize stavba nebyla zahilena do 2 let ode dne, kdy nabylo próvní moci. Vzhledem k tomu, Ze se vlroky tohoto rozhodnutí vzójemné podrniúují, mó odvolóní proti územnímu rozhodnutí odkladnli úòinek proti stavebnímu povolení. JestliZe bylo odvolóním napadeno pouze územní rozhodnutí, nablfvó stavební povolení próvní moci dnem, kdy nabude próvní moci rozhodnutí o odvolóní proti územnímu rozhodnutí. V píípadè, Ze dojde ke zru5ení nebo zmènè územního rozhodnutí v rómci odvolacího iízení, pakjetoto ze zókonadùvodem pro obnovu Íízení podle $ 100 sprévního Íédu, ato bud' na Zédost úòastníka Íízení nebo z moci úiední..-/'. 1. : ' / / / /..,.1;/t/il/< ) Ing. Martin Togner I, '' vedoucí Stavebního úiadu / Toto oznimení musí bft lyvéseno po dobu 15 dnú. VyvèSeno dne: Sejmuto dne: Razítko, podpis orgónu, ktery potvrzuje vyvésení a sejmutí oznómeni. ObdrZí: úóastníci územního Íízení veíejnou vyhló5kou a: BUSINESS VISION s.r.o., Vrózlova ò.p. 224'71'7, Praha 5 - Smíchov, prostiednictvím zóstupce Miroslava Buòka, Pardubick ó.p.3252, Varnsdorf 1 Mèsto Varnsdorf, Nóm. E. Bene5e ó.p. 470,40741 Varnsdorf I úóastníci stavebního iízení: BUSINESS VISION s.r.o., Vrózlova ò.p ,15 00 Praha 5 - Smíchov, prostíednictvím zéstupce Miroslava Buòka, Pardubické ó.p.3252,40'7 47 Varnsdorf 1 Mèsto Varnsdorf, Nóm. E. Bene5e ó.p. 470,40741 Varnsdorf 1 Pozemkovy fond Ceské republiky, Husinecké ó.p a, Zi\kov, Praha 3 Teplórna Varnsdorf a.s., Palackého Ò.p. 2160,40147 Varnsdorf 1 TOS VARNSDORF a.s., RíÒní é.p Vamsdorf 1 Zora Golovó, Lipskó ò.p. 1566, Varnsdorf I Karel Krul, Lipskó Ò.p. 1566, Varnsdorf I Hilda Dankovó, Kostelní ó.p. 1719, Varnsdorf I Petr Ma5talíi, Kollórova ó.p.322, Varnsdorf 1 Zdenka Królovó, Lipskà ó.p. 806, Varnsdorf I Vèra Smetanovó, Lipskó ó.p. 806, Varnsdorf I ' CEZ Distribuce, a.s., Teplickó ò.p. 874/8, Déóín 2 Óp.Z rcf Servis, a.s.,oblast Severní Cechy, Zbojnické ò.p. 16, Déóín 4, Déòín

8 @r,t Ò.1. VUVA 550' str' 8 SÓVt< a.s., Masarykova ò.p. 368, Ustí nad Labem l0 RWE Distribuòní sluzby, i.r.o., Plynórenskó,.p.49911, Brno-stied, Zóbrdovice, Brno 2 Telefónica 02 Czech Republic a.s., OlSanskó ò.p. 55/5, Praha 3 dotóené spróvní úíady: ffiodborpol6rníprevenceúzemníodbordèòín,provaznickóò.p.1394l10,40502 Dèòín 2 Krajskó hygienickó stanice, ú.p. Déòín, BÍezinova ó.p. 3, Déóín 2 SEI, frzemù inspektorót pro Ustecky kraj, W. Churclilla ó.p.12,400 0l Ustí nad Labern I MéU Varnsd of - OLP, Nóm. E. BeneSe ò.p. 470, Varnsdorf I MéU Varnsdorf - OSMI doprava, Nóm. E. Benese ó.p. 470, Varnsdorf I úiady pro v)'vèsení a podóní zpróvy o datu vyvé5ení a sejmutí: trleú Va.nsaorf - ORG, Nóm. E. Bene5e ó.p. 470, Varnsdorf I ostatní: vlastní 2x pííloha: situace + snímek z katastràlní mapy

9 Legenda llíill orné pùda t_l zahrada /<, (!)tt'tt

10 '%*,AD'-l /ffi Yz' - :// t,/, /zra/zrr 'ft /rt ;JPt,/// ///t, / / ffi \Y*"-.,\\.* \ \Effi )rffi r\" '\ \; \\ :" \ \lzìmi FVE 'm\èrim monitoringu staveòr$rqlifà ab-cont A84 ) \.ffild. \ffiélrdt.'x; a\ V)' ij\" * ta\ *,) ry) *,i{ ffi,/, Plochy staveb na pozemku FVE p.ò.4966/3: Trafostanice 5,4m2 Komunikace 488,5m' Zàvrlné érouby(1 062ks) 4.82m2 p.ò.4980/8: \T Trafostanice 5,4m, Komunikace S4,5m Zàvrtné Srouby (956ks) 4,34m p.ó.4978/6: Zévrtné Srouby (1Oks) 0,05m // tosazenffizemku I I F V E I I Mrc:stuí I Nózev I f-i-or4-tzi;tutf-l f-azsîtfvfrfsrem-l LEGENDA: fè N I Odpdèdnt projehont: Schv6lil: lyprocdol: Kontrolfrl: lng.tomós Mochóèek Ing.Tomó5 Mochóèck Nilos Chochotq MiloS Chochoto 4-A lllt lll " $0lAR&slfins PBOJ[f,f ffi -novf plot -piístupové komunikace -konstrukce s osazenymi pvpanely (5x13pVM phonosotar ps1 BSM-24F -znaòení ochrannlch pésem Eusiness Ms. W l vístovbo FVF na ^^'.^u,, x roaa /a,,^o^ tò FVE Vornsdorf STAVEBNI ll.^- ^,".!^- Císto tokó.ky: Stupcà Mèrítko: dokuhcntoc.j Dotum: 07 Fomóti Rcviz?: Císlo ptíìohy: 0f,EcP09 1:1000 ÀJ Òísto vikrp_\ -^^^Qtltl,11

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Městský úřad Bystřice stavební úřad

Městský úřad Bystřice stavební úřad Městský úřad Bystřice stavební úřad Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, tel.: 317 793 217 Č.j.: Výst/324/2012/Sl Bystřice, dne 27.8.2012 ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Bystřice, stavební úřad, jako

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2404/12/ZPR/Kal V Sušici dne 7.1.2013 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací Podskalská 19 120 00 Praha 2 Spis. ZN. výst.:40087/2013/se V Praze dne 25.11.2013 Č.j.: MUCE 49534/2013 OSU vyřizuje: tel./e-mail: Monika

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více