Zapojení systému m3 G2 Plazmová soustava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zapojení systému m3 G2 Plazmová soustava"

Transkript

1 Zapojení systému m3 G2 Plazmová soustava Příručka systému (CS) /2014

2 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA. UPOZORNĚNÍ Tato PŘÍRUČKA je určena pro zkušenou obsluhu. Jestliže nejste zcela seznámeni se zásadami bezpečné práce se zařízeními pro obloukové svařování a řezání, doporučujeme Vám prostudovat si naši brožuru Opatření a bezpečné postupy pro obloukové svařování, řezání a drážkování, formulář NEDOVOLTE nezaškoleným osobám zařízení obsluhovat, instalovat nebo udržovat. NEPOKOUŠEJTE SE zařízení instalovat ani obsluhovat bez důkladného pročtení této příručky a jejího plného porozumění. Jestliže jste příručce neporozuměli dokonale, kontaktujte svého dodavatele pro více informací. Před instalací a jakoukoli obsluhou zařízení si přečtěte Bezpečnostní pokyny. ODPOVĚDNOST UŽIVATELE Toto zařízení bude pracovat v souladu s touto příručkou, štítky nebo s přílohami, jestliže je instalováno, obsluhováno, udržováno a opravováno ve shodě s přiloženými pokyny. Zařízení musí být pravidelně kontrolováno. Nefunkční nebo nedostatečně udržované zařízení by nemělo být používáno. Nefunkční, chybějící, opotřebované, poškozené nebo znečištěné součásti by měly být ihned vyměněny. Stane-li se oprava nebo výměna nezbytnou, výrobce doporučuje podat písemnou nebo telefonickou žádost o servisní pokyny u autorizovaného distributora, u kterého bylo zařízení zakoupeno. Zařízení ani žádná jeho část by neměla být zaměňována bez předchozího písemného souhlasu výrobce. Uživatel zařízení nese plnou odpovědnost za poruchy vzniklé v důsledku nesprávného používání, špatné údržby, poškození či záměny provedené kýmkoliv jiným než výrobcem či servisem výrobcem stanoveným. PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SI PROSTUDUJTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU TAK, ABYSTE JÍ ROZUMĚLI. CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!

3 Obsah Oddíl / Název Strana 1.0 Bezpečnostní opatření...5 Třída krytí m3 Schéma zapojení systému, úvod a instalace Skříň ochranného plynu ( ) Funkce a vlastnosti Instalační schéma Elektrické schéma Přípojky Řešení problémů Náhradní díly Skříň plazmového plynu ( ) Funkce a vlastnosti Instalační schéma Elektrické schéma Přípojky Řešení problémů Skříňka vzdáleného startéru oblouku ( ) Přípojky napájecího zdroje Přípojky napájecího zdroje (pokr.) Přípojky hořáku Montáž skříňky vzdáleného startéru oblouku Typické / doporučené zapojení nouzového vypínače Hadice a kabely Hadice a kabely (pokr.) Hadice a kabely (pokr.) Hadice a kabely (pokr.)

4 obsah Oddíl / Název Strana 6.0 PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK Obecné Účel Dostupné konfigurace souprav Volitelné příslušenství Technické údaje hořáku PT Připojení hořáku k plazmové soustavě Připevnění hořáku ke stroji Nastavení Kvalita řezu Průtokové kanálky hořáku Úvod Demontáž špičky hořáku Sestavení špičky hořáku Demontáž špičky hořáku (pro zpracování tlustých plechů) Montáž špičky hořáku (pro zpracování tlustých plechů) údržba těla hořáku Demontáž a výměna těla hořáku Snížená životnost spotřebních součástek Náhradní díly

5 ODDÍL 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1.0 Bezpečnostní opatření Uživatel svařovacího a plazmového řezacího zařízení ESAB nese plnou zodpovědnost za zajištění toho, aby každý, kdo pracuje se zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům, které se týkají tohoto druhu svařovacího nebo plazmového řezacího zařízení. Následující doporučení by měla být dodržována jako doplněk ke standardním předpisům, které se týkají pracoviště. Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci dobře obeznámení s obsluhou svařovacího nebo plazmového řezacího zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou mít za následek poranění obsluhy nebo poškození zařízení. 1. Každý, kdo používá svařovací nebo plazmové řezací zařízení, musí být plně seznámen s: - jeho obsluhou - umístěním nouzových vypínačů - jeho funkcí - příslušnými bezpečnostními opatřeními - svařováním, plazmovým řezáním nebo s obojím 2. Obsluha musí zajistit, aby: - se nikdo neoprávněný nenacházel při spuštění zařízení v jeho pracovním prostoru. - nikdo nebyl během hoření oblouku bez náležité ochrany. 3. Pracoviště musí: - být vhodné pro daný účel - být chráněno před průvanem 4. Pomůcky osobní ochrany: - Vždy noste doporučené ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, nehořlavý oděv a ochranné rukavice. - Nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., kterými byste mohli zachytit nebo si způsobit popáleniny. 5. Obecná opatření: - Ujistěte se, že je zemnicí kabel bezpečně připojen. - Pracovat na vysokonapěťovém zařízení smí pouze kvalifikovaný elektrotechnik. - Patřičné hasicí zařízení můsí být jasně označeno a po ruce. - Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu. Třída krytí Kód IP označuje třídu krytí, tj. odolnost proti proniknutí cizích předmětů nebo vody. Je zajištěna odolnost proti dotyku ruky, proniknutí objektů větších než 12mm a proti stříkající vodě do úhlu 60 stupňů od vertikály. Vybavení třídy IP21S může být skladováno ve vnějším prostředí, ale není určené pro použití při srážkách, pokud není náležitě zakryto. výstraha Stojí-li přístroj na rovině nakloněné více než 15, hrozí jeho převrácení, čímž může dojít ke zranění osob a nebo ke značným škodám na vybavení. Nejvyšší přípustný náklon 15 5

6 ODDÍL 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHA SVAŘOVÁNÍ A PLAZMOVÉ ŘEZÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ VÁM I OSTATNÍM. PŘI SVAŘOVÁNÍ NEBO ŘEZÁNÍ DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. VYŽÁDEJTE SI BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY SVÉHO ZAMĚST NAVATELE, KTERÉ BY MĚLY VYCHÁZET Z MOŽNÝCH RIZIK UVÁDĚNÝCH VÝROBCEM. ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - Může být smrtelný. - Nainstalujte a uzemněte svařovací nebo plazmovou řezací jednotku v souladu s příslušnými předpisy. - Nedotýkejte se živých elektrických součástek ani elektrod holou kůží, vlhkými rukavicemi nebo vlhkým oděvem. - Izolujte se od uzemnění a od svařovaného předmětu. - Ujistěte se, že je Váš pracovní postoj bezpečný. KOUŘ A PLYNY - Mohou být zdraví nebezpečné. - Držte hlavu stranou od plynných zplodin. - Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti dýchacích cest a okolního prostoru. ZÁŘENÍ OBLOUKU - Může způsobit poranění očí a popálení pokožky. - Chraňte svůj zrak a tělo. Používejte správné svářečské štíty a ochranné brýle a noste ochranný oděv. - Chraňte osoby v okolí vhodnými štíty nebo clonami. NEBEZPEČÍ POŽÁRU - Jiskry (odstřikující žhavý kov) mohou způsobit požár. Zajistěte, aby se v blízkosti nenacházely žádné hořlavé materiály. HLUK - Nadměrný hluk může poškodit sluch. - Chraňte svoje uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu. - Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím. PORUCHA - V případě poruchy přivolejte odbornou pomoc. PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SI PROSTUDUJTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU TAK, ABYSTE JÍ ROZUMĚLI. CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ! výstraha Tento výrobek je určen výlučně pro plazmové řezání. Jakékoliv jiné použití může přivodit zranění a nebo škodu na přístroji. výstraha Zařízení zvedejte pouze způsobem zde popsaným. Jinak můžete přivodit zranění osob a nebo škodu na majetku. 6

7 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU Hadice vzduchové clony Hadice ochranného plynu Napájení PP1 (Vzduch/N2/02) PP2 (Vzduch/N2/02) 2.0 m3 Schéma zapojení systému, úvod a instalace Kabel ovládání ČCK a NZ Sestava startéru oblouku PP1 PP2 H35 Argon CAN Napájení, Start. oblouk, Chl. kapalina Kabel VRD Napájení CAN AHC / Zdvih (Volitelný) Ovládání plazmového plynu Hadice vzduchové clony Hadice ochranného plynu Hadice plazmového plynu Napájecí zdroj (NZ) Napájecí kabel Kabel start. oblouku Přívodní hadice chl. kapaliny Odvodní hadice chl. kapaliny Nouzový vypínač CAN Vzduchová clona (Volitelná) Vněj. Nouzový vypínač Ovládací rozhraní CAN (5) Napájecí kabel zdvihu/ahc CAN (2) Digitální vstupy a výstupy k vnějšímu CNC Kabel ovládání ČCK 11 COOLANT CIRCULATOR Čerpadlo chl. k. CC-1 Ovládání ochranného plynu Napájecí kabel ovládání plynu CAN (3) CAN (4) Hadice vzd. clony Vnější 120/230V (Při použití AHC musí být 230V) 7 Vzduch N2 O2 CH4 PN ice Manual H35 Argon anual provides service / troubleshooting tions for CC11 consoles beginning with models. CAN (1) al # Rev.0 1/2008 Vision 50P

8 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU 2.1 Skříň ochranného plynu ( ) Indikace rozložení součástek (Vizte následující obrázky součástek) PT-36 m3 CAN Plaz. hořák/ Vzd. clona Vision 50P Ovládací rozhraní Napájecí kabel ovl. plynu CAN A B K J Hadice vzd. clony Hadice ochr. plynu Vzd. clona Vzduch N2 O2 CH4 H35 ARG L C D E F M N Ovládání ochranného plynu I H G Napájení PP1 (Vzd/N2/02) PP2 (Vzd/N2/02) H35 ARG Ovládání plazmového plynu Indikace rozložení součástek skříně ochranného plynu Poznámka: Pro všechny dostupné hadice a kabely nahlédněte do přiložených tabulek 8

9 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU I B A L E N C D F M K J H G 9

10 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU VAROVÁNÍ Dříve než připojíte napájení, MUSÍTE nastavit volicí přepínač na správné vstupní napětí (115 nebo 230 V - tovární nastavení je 230 V). Nedbalost může mít za následek zranění osob nebo škody na vybavení. Volicí přepínač napětí (pro přístup odejměte kryt) 10

11 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU 2.2 Funkce a vlastnosti Skříň ochranného plynu tvoří pomocí různých plynů (Vzduch, N2, O2, CH4) směsi pro ochranný plyn (OP), plazmový plyn 1 (PP1) a plazmový plyn 2 (PP2). Výběr probíhá pomocí skupiny solenoidů zaintegrovaných v rozvodu. CNC vysílá skrze CAN-sběrnici příkazy, kterými tyto solenoidy řídí. Složení výstupního plynu ze skříně ochranného plynu je snímáno a informace o něm jsou přes CAN-sběrnici podávány zpět do CNC. Skříň ochranného plynu ovládá taktéž chod vzduchové clony. Továrně nastavené vstupní napětí do skříně ochranného plynu je 230 V AC. Vstupní napětí však můžete volit v rozmezí hodnot 115 V AC a 230 V AC. Nastavení provedete přepnutím spínače vstupního napětí uvnitř skříně ochranného plynu. Skříň ochranného plynu dodává 24 V DC a 24 V AC do skříně plazmového plynu. Poznámka: Redukční ventil je továrně nastaven na uhlíkovou ocel při 2,8 bar (40 PSI). Pro řezání nerezové oceli nebo hliníku nastavte 1,4 bar (20 PSI). Hmotnost: (30,0 lbs.) 13,6 kg (8,00") 203,2 mm (8,00") 203,2 mm Poznámka: Požadované parametry plynu naleznete v příručce , pododdíl 7.1 (8,25") 209,6 mm ke spodku nohy. (9,50") 241,3 mm (9,25") 235,0 mm 11

12 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU Umístění montážních otvorů skříně ochranného plynu (Pohled zespodu) (2,25") 57,2mm (5,00") 127,0mm (1,75") 44,5mm (4,25") 108,0mm M6-1 Umístění montážních otvorů na desce skříně ochranného plynu ( ) 0 0,281 7,1mm (5,75") 146,0mm (0,313") 8,0mm (0,50") 12,7mm 12 (9,50") 241,3mm

13 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU 2.3 Instalační schéma Vzduch S2,2 Vzduch PV1 P P 1 P 2 OP1 N2 O2 S2,1 S3,2 N2 O2 PV2 P P 1 P 2 OP2 TČ OP CH4 S3,1 S0,1 CH4 O2 TČ = Tlakové čidlo PV = proporcionální ventil S0,2 N2 PP1 S0,3 Vzd S1,1 O2 S1,2 N2 PP2 S1,3 Vzd S4,1 Vzduchová clona Vzduch Vzduch 13

14 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU 2.4 Elektrické schéma Kon Kon Pojistka NC CAN H In CAN L In CAN Zem CAN H Out CAN L Out NC NC NC 115 V AC 230 V AC Spínač LED 1 Transformátor 24 V DC 24 V AC - Vent Red. ventil CO 11 AC 1 AC 2 DC Ochr. +24 V DC 16 LED 2 Solenoid vzd. clony Kon / 230 V AC 14

15 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU 2.5 Přípojky Ke skříni ochranného plynu jsou připojeny tři kabely. Jsou to: vstupní 115/230 V AC, výstupní 24 V a CAN. Nalezneme zde pět plynových vstupů (Vzduch, N2, O2, CH4 a vzduchová clona), čtyři výstupy (OP, PP1, PP2 a vzduchová clona) a dvě vnější přípojky (H35 a Argon) Pět vstupů a dvě vnější přípojky jsou vybaveny porézními bronzovými filtry a vnitřním závitem "G-1/4" (BSPP), LH nebo RH. Pro standardní metrické nebo CGA přípojky jsou dostupné sady adaptérů. Přípojky a adaptéry jsou vypsány níže. Poznámka: Šasi musí být připojeno k uzemnění stroje. Adaptéry pro metrické vstupy Adaptéry pro CGA vstupy Výstupy Plynová přípojka ESAB kat.č. Vzduch G-1/4 RH Vnější x G-1/4 RH Vnější N2 G-1/4 RH Vnější x G-1/4 RH Vnější O2 G-1/4 RH Vnější x G-1/4 RH Vnější CH4 G-1/4 LH Vnější x G-1/4 LH Vnější Vzduchová clona H-35 (vnější) Argon (vnější) G-1/4 RH Vnější x G-1/4 RH Vnější G-1/4 LH Vnější x G-1/4 LH Vnější G-1/4 RH Vnější x G-1/4 RH Vnější Vzduch G-1/4 RH Vnější x "B Vzd/voda RH Vnější N2 G-1/4 RH Vnější x "B Inert plyn RH Vnitř O2 G-1/4 RH Vnější x "B Kyslík RH Vnější CH4 G-1/4 LH Vnější x "B Palivo RH Vnější Vzduchová clona H-35 (vnější) Argon (vnější) G-1/4 RH Vnější x "B Vzduch/voda RH Vnější G-1/4 LH Vnější x "B Palivo RH Vnější G-1/4 RH Vnější x "B Inertní plyn RH Vnitřní OP 1/4 NPT x 5/8"-18 LH Vnější PP1 1/4 NPT x "B Inertní plyn RH Vnitřní 74S76 PP2 1/4 NPT x "B Kyslík RH Vnější 3389 Vzduchová clona H-35 (vnější) Argon (vnější) 1/4 NPT x "B Inertní plyn LH Vnitřní 11N16 1/8 NPT x "B Palivo LH Vnější 11Z93 1/8 NPT x "A Inertní plyn RH Vnitřní

16 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU 2.6 Řešení problémů Na skříni ochranného plynu naleznete dvě LED kontrolky modulu CAN-sběrnice. Výpis možných stavů naleznete v tabulce níže. LED Stav Význam VYP Napájení odpojeno Zelená 10% ZAP, 90% VYP Stroj se načítá 50% ZAP, 50% VYP Běží aplikace 90% ZAP, 10% VYP Běží aplikace, CAN dostupné Žlutá ZAP Stanice je zvolena Za běžného provozu musí být zelená napájecí kontrolka zapnuta. Je-li zvolena stanice zvolena, po celou dobu bude svítit žlutá kontrolka a zelená bude 90% svítit a 10% ne. Jinak nastal problém. 1. Nesvítí-li zelená kontrolka, zkontrolujte vstupní napájení (přípojka kabelu) a pojistky. 2. Nesvítí-li žlutá kontrolka a svítí-li zelená, zkontrolujte připojení CAN-sběrnice. Ujistěte se, že je stanice je zvolena. 2.7 Náhradní díly Skříň ochranného plynu je vysoce integrovaná a pouze velmi málo dílů může být vyměněno kvalifikovaným servisním inženýrem nebo zákazníkem. Tyto díly jsou vypsány níže. Jinak se musí celá skříň ochranného plynu vrátit k opravě. Doporučujeme zákazníkům, aby se před případnou opravou spojili s Technickou podporou. Položka Popis kat. č. ESAB 1 transformátor Větrák Pojistka - T630mA 250V, 5 x 20mm Solenoid 6240 pro vzduchovou clonu Manometr Redukční ventil

17 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU

18 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU 18

19 oddíl 3 SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU 3.0 Skříň plazmového plynu ( ) POZNÁMKA: Hořáky PT-36 jsou dodávány s kabely takové délky, která neumožní namontovat skříň plazmového plynu dále než 2 metry (6,6 ft) od hořáku. Dříve než trvale namontujete skříň plazmového plynu, zajistěte prosím, že standardní hadice jsou vedeny tak, aby se mohly volně ohýbat a dobře se připojovaly. Potřebujete-li obsloužit hořákem větší rádius, než jaký vám standardní hadice povolí, budete potřebovat hadice prodlužovací. Prodlužovací hadice si můžete objednat a nastavit jimi délku hadic stávajících. MUSÍ BÝT OBJEDNÁNY OBĚ HADICE Prodlužovací hadice, plazmový plyn, 1m (3,3 ft) ESAB kat.č Prodlužovací hadice, ochranný plyn, 1m (3,3 ft) ESAB kat.č Delší hadice si vyžádají delší dobu propalu, jakož i zaváděcí čas. To je způsobeno delším časem, který potřebuje spouštěcí plyn N2 k profouknutí hadice a tudíž i řezací plyn O2 k dosažení ústí. Tato podmínka vyvstane při řezání uhlíkové oceli kyslíkem. PT-36 m3 CAN Plaz. hořák/ Vzd. clona Vision 50P Ovládání rozhraní Ovládání ochranného plynu Hadice vzd clony Hadice ochr plynu Napájení PP1 (Vzd/N2/02) PP2 (Vzd/N2/02) H35 ARG CAN B C D E F G K J Ovládání plazmového plynu H Hadice plazmového plynu Indikace rozložení součástek (Vizte následující obrázky součástek) Indikace rozložení součástek skříně plazmového plynu Poznámka: Pro všechny dostupné hadice a kabely nahlédněte do přiložených tabulek 19

20 oddíl 3 G SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU B J K C E F D H 20

21 oddíl 3 SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU 3.1 Funkce a vlastnosti Skříň plazmového plynu řídí výstup vybraného plazmového plynu (PP) pomocí čtyř přívodů (Argon, H35, PP1 a PP2). Je napájena napětím 24 V (AC a DC) ze skříně ochranného plynu a přijímá příkazy přes CAN-sběrnici přímo z CNC. Stejně jako v případě skříně ochranného plynu je snímáno složení výstupního plynu ze skříně plazmového plynu a informace o něm jsou přes CAN-sběrnici podávány zpět do CNC. Poznámka: Požadované parametry plynu naleznete v příručce , pododdíl 7.1 * (6,25") 158,8 mm (4,50") 114,3 mm POZNÁMKA: CAN kabel musí být veden odděleně od přívodu hořáku. * (8,00") 203,2 mm včetně přípojek na obou koncích Hmotnost: (9,15 lbs.) 4,2 kg (4,50") 114,3 mm (6,50") 165,1 mm Sestava konzoly ochranného plynu ( ) 21

22 oddíl 3 SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU Umístění montážních otvorů na skříní plazmového plynu (Pohled zespodu) M 6x1 (2,52") 64,0mm (0,90") 22,9mm (0,37") 9,5mm (4,72") 120,0mm Umístění montážních otvorů na desce skříně plazmového plynu ( ) 0 0,281 7,1mm (4,00") 101,6mm (0,313") 8,0mm (0,37") 9,5mm (7,50") 190,5mm 22

23 oddíl 3 SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU 3.2 Instalační schéma V1 V4 Ar TČ1 Výdech H35 V2 PV1 TČ3 Plazmový plyn: V3 N2/O2/Vzd TČ2 N2/O2/Vzd P 1 P P 2 PV2 0,5mm Profukovací hrdlo TČ = Tlakové čidlo PV = proporcionální ventil 23

24 oddíl 3 SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU 3.3 Elektrické schéma CAN Kon CAN H Out CAN L Out CAN zem CAN H In CAN L In NC NC NC NAPÁJENÍ Kon V AC In 24 V AC In -24 V DC In +24 V DC In CO LED 1 LED 2 24

25 oddíl 3 SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU 3.4 Přípojky Ke skříni plazmového plynu se připojují dva kabely: jeden je 24 V napájení, druhý je CAN. Přívody plynu jsou čtyři (Argon, H35, PP1 a PP2). a výstup jeden (PP) Přípojky jsou vypsány níže. Poznámka: Šasi musí být připojeno k uzemnění stroje. Vstupy Výstup Plyn přípojka ESAB kat.č. Argon 1/8 NPT x "A Inertní plyn RH Vnitřní H-35 1/4 NPT x "B Palivo LH Vnější PP1 1/4 NPT x "B Inertní plyn RH Vnitřní 74S76 PP2 1/4 NPT x "B Kyslík RH Vnější PP Přípojka, samec 0,125NPT k velikosti "A" Řešení problémů Skříň plazmového plynu má dvě viditelné stavové LED kontrolky. Je-li zapnuta ZELENÁ kontrolka, znamená to, že skříň je napájena a podle toho, jak bliká poznáme provozní stav jednotky (vizte tabulku níže). Není-li ZELE NÁ kontrolka zapnuta, zkontrolujte napájecí kabel, který by měl přivádět 24 V DC a 24 V AC ze skříně ochranného plynu. Nesvítí-li žlutá kontrolka, znamená to, že buď není jednotka napájena, nebo že stanice není zvolena. Skříň plazmového plynu je vysoce integrovaná a je pojata jako "černá skříňka". Přestane-li fungovat jedna či více funkcí, musí být jednotka vrácena k opravě. Spojte se s technickou podporou pro řešení problémů a asistenci. LED Stav Význam VYP Napájení odpojeno Zelená 10% ZAP, 90% VYP Stroj se načítá 50% ZAP, 50% VYP Běží aplikace 90% ZAP, 10% VYP Běží aplikace, CAN dostupné Žlutá ZAP Stanice je zvolena 25

26 oddíl 3 SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU 26

27 oddíl 4 Skříňka vzdáleného startéru oblouku 4.0 Skříňka vzdáleného startéru oblouku ( ) Indikace rozložení součástek (Vizte následující obrázky součástek) Napájecí zdroj Kabel ovládání ČCK a NZ Napájecího kabel Kabel startovního oblouku Přívodní hadice chl kapaliny Odvodní hadice chl kapaliny Nouzový vypínač CAN A B C D E F G Sestava startéru oblouku I H Napájení, startovní oblouk, chladící. kapalina Kabel VRD CC-11 Čerpadlo chl. kapaliny Vision 50P Ovládací rozhraní nebo Reléová skříňka řezacího přístroje AHC / Zdvih (Volitelný) PT-36 m3 CAN Plazmový hořák Reléová skříňka řezacího přístroje Indikace rozložení součástek vzdáleného startéru oblouku POZNÁMKA: Pro všechny dostupné hadice a kabely nahlédněte do přiložených tabulek 27

28 oddíl 4 Skříňka vzdáleného startéru oblouku Skříň vzdáleného startéru oblouku se častěji nazývá jako VSO skříň. VSO skříň slouží jako rozhraní mezi Vision 50P CNC a plazmovými napájecími zdroji typu EPP a pomáhá s dodání plazmového oblouku. Skříň VSO taktéž poskytuje napětí zpětné vazby pro zdvih hořáku. Toto napětí je využito k řízení správné řezací výšky hořáku nad obrobkem. Uvnitř VSO skříňky se nalézá ACON modul pro komunikaci s CNC a vysokofrekvenční deska s děličem napětí, která zajišťuje ionizaci startovním obloukem a pomocí děliče napětí řídí výšku hořáku. Přípojky chladící kapaliny a napájení hořáku jsou provedeny uvnitř skříně VSO a zajišťují tak rozhraní mezi napájecím zdrojem, čerpadlem chladící kapaliny a hořákem. H ZEM G I A B, C E D F Poznámka: Šasi musí být připojeno k uzemnění stroje. Značka A B C D E F G H I ZEM Popis 24-pinový amphenol napájecí konektor Upínací blok (objímka) Přívod chladící kapaliny - teče k hořáku Odvod chladící kapaliny - teče od hořáku zpět k čerpadlu chladící kapaliny Nouzový vypínač 8-pin konektor CAN-sběrnice k CNC či rozhraní 3-pinový konektor děliče napětí ke zdvihu Chránička přípojky hořáku Připojení uzemnění přístroje 28

29 oddíl 4 Skříňka vzdáleného startéru oblouku 4.1 Přípojky napájecího zdroje 1. Abyste mohli připojit napájecí zdroj ke skříni VSO, musíte nejdříve odmontovat její kryt, abyste se dostali k vnitřním součástem. VAROVÁNÍ Kryt je uzemněn ke skříní VSO vnitřně pomocí krátkého ochranného vodiče. Kryt demontujte opatrně, abyste nepovolili nebo nepoškodili ochranný vodič. 2. Před připojením napájecího kabelu a kabelu startovního oblouku je nejprve provlečte upínacím blokem (objímkou). Kabel startovního oblouku Kabely napájecího zdroje: Upínací bloky (objímky) 29

30 oddíl 4 Skříňka vzdáleného startéru oblouku 4.1 Přípojky napájecího zdroje (pokr.) Izolace Nomex Přípojnice Přípojka pro kabel startovního oblouku Pojistný šroubek 1. Stáhněte bužírku 4/0 (95 mm 2 ) kabelu na přibližně 38mm. 2. Vložte 4/0 (95 mm2) kabel do přípojnice tak hluboko, až měděný konec dosáhne na její konec. 3. Utáhněte pojistné šroubky na kabel. V následující tabulce naleznete počet 4/0 (95 mm 2 ) vodičů potřebných pro vaše použití. Intenzita elektrického proudu Počet potřebných 1/0 kabelů Až do 200 A 1 Intenzita elektrického proudu Počet potřebných 4/0 kabelů Až do 400 A 1 Až do 800 A 2 Až do 1000 A 3 poznámka Pozorné stažení bužírky z 4/0 (95 mm2) kabelů usnadní jejich vkládání do přípojnic. Neroztahujte ani nerozmotávejte měděné vodiče. Poznámka: Šasi musí být připojeno k uzemnění stroje. 30

31 oddíl 4 Skříňka vzdáleného startéru oblouku 4.2 Přípojky hořáku Zapojení hořáku vyžaduje připojení napájecího kabelu, hadic chladící kapaliny, kabelu startovního oblouku a ukostření. U hořáků PT-36 nesou hadice chladící kapaliny od VSO též napájení elektrody. Přípojka startovního oblouku Přípojka napájecího kabelu / chlazení Zemnící kolík Kostřící vodič Kabel startovního oblouku Napájecí kabel / Chlazení 31

32 oddíl 4 Skříňka vzdáleného startéru oblouku * (8,75") 222,3 mm (7,50") 190,5 mm * (9,75 ) 247,7 mm včetně horního madla Hmotnost: (28,5 lbs.) 12,9 kg (17,00") 431,8 mm 32

33 oddíl 4 Skříňka vzdáleného startéru oblouku 4.3 Montáž skříňky vzdáleného startéru oblouku Skříňka má čtyři montážní otvory opatřené závitem M6x1 podle následujícího vzoru. VAROVÁNÍ Při šroubování šroubů do skříňky zespoda nesmí tyto přesáhnout vnitřní závit o více než 6 mm. Příliš dlouhé šrouby by mohly zasahovat do funkce vnitřních součástek skříňky. 5,00 (127,00) 1.00 (2.54) 2,75 (69,85) 13,75 (349,25) Umístění montážních otvorů skříňky vzdáleného startéru oblouku (18,50") 469,9 mm (8,75") 222,3 mm (17,50") 444,5 mm (7,50") 190,5 mm (6,50") 165,1 mm (3,25") 82,6 mm Pozice otvorů volitelné montážní desky vzdáleného startéru oblouku ( ) 33

34 oddíl 4 Skříňka vzdáleného startéru oblouku 4.4 Typické / doporučené zapojení nouzového vypínače Vždy uveďte sériové číslo jednotky, na které bude díl použit. Sériové číslo je vyraženo na výrobním štítku stroje. Pro nejlepší možný provoz Vám doporučujeme používat s tímto přístrojem pouze originální díly a výrobky ESAB. Použitím neoriginálních dílů může zaniknout záruka. Náhradní díly si můžete objednat u Vašeho dodavatele ESAB. Ujistěte se, že jste uvedli všechny případné zvláštní nároky na dodání. Seznam telefonních čísel na naše zákaznické služby naleznete na konci této příručky, v části Kontakty. Poznámka: Položky vypsané ve výkresech sestav a v kusovnících (včetně té na konci této publikace), které nemají katalogové číslo nemohou být objednané přes ESAB a nejsou náhradními díly. Popisy jsou uvedeny jen coby reference. Uvedené položky naleznete snadno ve vašem místním železářství. 34

35 oddíl Hadice a kabely POZNÁMKA: Tento kabel se použije jen ve spojení s jednotkou Vision 50P k připojení druhé skříňky rozhraní. Pro vícečetné CAN-huby na řezacích strojích ESAB využijte kabel Kabel / Hadice Popis CAN-sběrnice 35 Dostupné délky m (ft) HADICE A KABELY ESAB Katalogové číslo 1m (3,3') m (6,5') m (10') m (13') m (16') m (19') m (23') m (26') m (30') m (33') m (36') m (39') m (43') m (46') m (49') m (66') m (82') m (118') redukční kabel CAN-sběrnice 0,5m (1,7') / 230 V AC Napájecí kabel Napájecí kabel ovládání plazmového plynu Základní flexi-kabel 5m (16') m (33') m (49') m (66') m (82') ,5m (5') m (10') m (13') m (16') m (19') m (23') m (26') m (30') m (33') ,8m (42') m (49') m (66') ,6m (15') ,6m (25') m (50') ,8m (75') m (82')

36 oddíl 5 HADICE A KABELY 5.0 Hadice a kabely (pokr.) Kabel / Hadice Popis Kabel nouzového vypínače Napájecí kabel ovládání plynu Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 5m (16') m (33') m (49') m (66') m (82') m (3,3') m (6,4') m (10') m (13') m (16') m (19') m (23') Kabel / Hadice Popis Kabel VRD Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 0,5m (1,7') ,5m (5') m (10') m (13') m (16') m (19') ,1m (20') m (23') m (26') m (30') m (33') m (49') m (66') m (82')

37 oddíl 5 HADICE A KABELY Kabel / Hadice Popis Kabel startovního oblouku Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 1,4m (4,5') ,8m (6') ,6m (12') ,6m (15') ,2m (17') ,1m (20') ,6m (25') ,5m (14,5') Hořák Popis PT-36 m3 CAN Plazmový hořák/ Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 1,4m (4,5') ,8m (6') ,6m (12') ,3m (14') ,6m (15') ,2m (17') ,1m (20') ,6m (25') Hořák Popis Ovládací kabel P2 Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 7,6m (25') m (33') m (50') ,8m (75') ,5m (100') m (131') ,7m (150') m (164') m (200')

38 oddíl 5 HADICE A KABELY 5.0 Hadice a kabely (pokr.) Kabely/hadice od ovládání ochranného plynu k ovládání plazmového plynu Kabel / Hadice Popis Hadice N2 / PP-1 Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 3m (10') m (13') m (16') m (20') m (23') m (26') m (30') m (33') m (50') Kabel / Hadice Popis Hadice 02 / PP-2 Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 3m (10') m (13') m (16') m (20') m (23') m (26') m (30') m (33') m (50')

39 oddíl 5 HADICE A KABELY Kabely/hadice od ovládání ochranného plynu k ovládání plazmového plynu Kabel / Hadice Popis Hadice H35 / CH4 Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 3m (10') m (13') m (16') m (20') m (23') m (26') m (30') m (33') m (50') Hadice Popis Hadice chladící kapaliny Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 5m (16') m (33') m (49') m (66') m (98') m (131') m (164') m (196')

40 oddíl 5 HADICE A KABELY 5.0 Hadice a kabely (pokr.) Kabely/hadice od ovládání ochranného plynu k ovládání plazmového plynu Kabel / Hadice Popis Hadice argonu Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 3m (10') m (13') m (16') m (20') m (23') m (26') m (30') m (33') m (50') Kabel / Hadice Popis Hadice ochranného plynu / vzduchu Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 3m (10') m (13') m (16') m (20') m (23') m (26') m (30') m (33') m (50')

Dodatek k příručce 0558003746 (CZ):

Dodatek k příručce 0558003746 (CZ): PT-32EH HOŘÁKY PRO ŘEZÁNÍ PLAZMOU Dodatek k příručce 0558003746 (CZ): Na přiložené stránce naleznete aktualizované volitelné příslušenství a sady náhradních dílů. Aktualizované schéma se správnými čísly

Více

PT-37 Plazmové řezací hořáky

PT-37 Plazmové řezací hořáky PT-37 Plazmové řezací hořáky Uživatelská příručka (CS) P/N 0558004860 - Hořák PT-37 s hřebenem 1,4 m (4,5') P/N 0558004861 - Hořák PT-37 s hřebenem 5,2 m (17') P/N 0558004862 - Hořák PT-37 s hřebenem 7,6

Více

PT-31XL a PT-31XLPC Hořáky pro řezání plazmou. Uživatelská příručka (CZ)

PT-31XL a PT-31XLPC Hořáky pro řezání plazmou. Uživatelská příručka (CZ) PT-31XL a PT-31XLPC Hořáky pro řezání plazmou Uživatelská příručka (CZ) 0558005178 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA. UPOZORNĚNÍ Tato PŘÍRUČKA je určena

Více

Pokyny k instalaci Strojní konverzní soupravy pro zdroje PC-1300/1600

Pokyny k instalaci Strojní konverzní soupravy pro zdroje PC-1300/1600 Pokyny k instalaci Strojní konverzní soupravy pro zdroje PC-1300/1600 Uživatelská příručka (CS) 0558008706 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA. UPOZORNĚNÍ

Více

ESP-50 PLAZMOVÁ ØEZACÍ SOUPRAVA

ESP-50 PLAZMOVÁ ØEZACÍ SOUPRAVA ESP- PLAZMOVÁ ØEZACÍ SOUPRAVA Uživatelská příručka (CZ) V této pøíruèce naleznete pokyny k instalaci, obsluze a údržbì øezací soupravy ESP- poèínaje sériovým èíslem: Konzoly: P/N 0558004371-208/230 V,

Více

Precision Plasmarc Skříně plazmového a ochranného plynu

Precision Plasmarc Skříně plazmového a ochranného plynu Precision Plasmarc Skříně plazmového a ochranného plynu Skříň plazmového plynu Skříň ochranného plynu Uživatelská příručka (CS) 0558007535 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE

Více

Zapojení systému m3 G2 Plazmová soustava

Zapojení systému m3 G2 Plazmová soustava Zapojení systému m3 G2 Plazmová soustava Příručka systému (CS) 0558010097 01/2012 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA. UPOZORNĚNÍ Tato PŘÍRUČKA je určena

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Jak zlepšit kvalitu plazmového řezu

Jak zlepšit kvalitu plazmového řezu Jak zlepšit kvalitu plazmového řezu Následující referenční příručka nabízí několik řešení zaměřených na zvýšení kvality řezu. Je důležité vyzkoušet a propracovat se uvedenými návrhy, protože často existuje

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN.

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

Lumination LED světla

Lumination LED světla GE Lighting Solutions Montážní příručka Lumination LED světla Zavěšené LED světlo (Řada EP14) Vlastnosti Životnost (jmenovitá životnost 50000 hodin) 5 let záruka IP30 Určeno pro suché prostředí PŘEDTÍM

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN. K NAPÁJECÍMU

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

EPP-200 Přesná plazmová řezací konzole

EPP-200 Přesná plazmová řezací konzole EPP-200 Přesná plazmová řezací konzole Uživatelská příručka (CZ) 0558004943 5 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA. UPOZORNĚNÍ Tato PŘIRUČKA je určena pro

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE i www.bazenyprodej.cz Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, a že důvěřujete naší společnosti. Aby

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit 4 232 SÉRIE 02 Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit VBI31... Trojcestné kohouty, PN10, vnitřní závit Šedá litina EN-GJL-250 DN 20 40 k vs 6,3...25 m 3 /h Úhel natočení 90 Vnitřní připojovací závit, Rp

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

HYDRAULICKÝ VYŘEZÁVAČ OTVORŮ HKS-15

HYDRAULICKÝ VYŘEZÁVAČ OTVORŮ HKS-15 NÁVOD NA POUŽITÍ HYDRAULICKÝ VYŘEZÁVAČ OTVORŮ HKS-15 Před použitím si přečtěte a prostudujte návod na použití hydraulického lisu a bezpečnostní informace. Obsah Popis Popis...................... 2 Bezpečnost...................

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

PT-36 Strojní hořák pro plazmové řezání

PT-36 Strojní hořák pro plazmové řezání PT-36 Strojní hořák pro plazmové řezání Uživatelská příručka (CS) 0558005239 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA. UPOZORNĚNÍ Tato PŘÍRUČKA je určena pro

Více

PMO. PMO pákový ovladač

PMO. PMO pákový ovladač PMO Pákový ovladač PMO najde uplatnění při ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PL) jejich silových částí (motorů).

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník)

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) Toto dekorační svítidlo vyrobené jako tlakový odlitek ze slitiny hliníku a zinku s povrchovou úpravou v barvě titanu nebo hliníku se saténovým

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

ÚVOD. Příručka pro instalaci, používání a údržbu je pro techniky zajišťující instalaci, používání a údržbu.

ÚVOD. Příručka pro instalaci, používání a údržbu je pro techniky zajišťující instalaci, používání a údržbu. Automatický výsuvný sloup Návod k instalaci, použití a údržbu - 2 - ÚVOD Příručka pro instalaci, používání a údržbu je pro techniky zajišťující instalaci, používání a údržbu. Pečlivě si ji prosím přečtěte

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz INSTRUKCE i Děkujeme Vám za nákup naší svářečky! Z důvodů bezpečnosti obsluhy si před prvním zapojením stroje velmi pečlivě přečtěte tento návod. UPOZORNĚNÍ!! V procesu sváření můžete být vystavení nebezpečí.

Více

Multifunkční svářecí stroj TIG/MMA/plazma řezačk a TUCANA 160/205 DC MULTI

Multifunkční svářecí stroj TIG/MMA/plazma řezačk a TUCANA 160/205 DC MULTI Multifunkční svářecí stroj TIG/MMA/plazma řezačk a TUCANA 160/205 DC MULTI Návod k použití OBSAH 1.0 TECHNICKÝ POPIS - FUNKCE 2 2.0 INSTALACE 3 3.0 ÚDRŽBA 4 Bezpečnostní pokyny POZOR před samotným uvedením

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU 12 DORMAK 2013 V1_2013 DORMAK, Lda. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Montáž... 4 Přemístění... 5 Provoz štěpkovače... 5 Provoz... 7 Vypnutí...

Více

Návod na obsluhu a údržbu karosářské pilky typ KS 9

Návod na obsluhu a údržbu karosářské pilky typ KS 9 Návod na obsluhu a údržbu karosářské pilky typ KS 9 Obj. č. D 322 306 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s karosářskou pilkou pracovat si pozorně přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

PT-38 Plazmové řezací hořáky

PT-38 Plazmové řezací hořáky PT-38 Plazmové řezací hořáky Uživatelská příručka (CS) P/N 0558006786 - PT-38 Hořák 7,6 m (25') P/N 0558006787 - PT-38 Hořák 15,2 m (50') 0558007601 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE

Více

Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem

Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem 4 233 Série 02 Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem VBG31... Trojcestné kohouty, PN10, s vnějším závitem Materiál : litina GG-20 / GG-25 Závitové šroubení pro DN20 DN40 mm K vs 6.3... 25 m 3 /h Natočení

Více

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe Aktualizováno 17.03.2015 Čistící sada INTEX Deluxe 1 NEŽ ZAČNETE SE SAMOTNÝM POUŽÍVÁNÍM, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SOUČÁSTÍ. TATO DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

Návod k obsluze. Modely průmyslových čerpadel: SP-PP, SP-PHT, SP-CPVC, SP-PVDF, SP-SS

Návod k obsluze. Modely průmyslových čerpadel: SP-PP, SP-PHT, SP-CPVC, SP-PVDF, SP-SS Návod k obsluze Modely průmyslových čerpadel: SP-PP, SP-PHT, SP-CPVC, SP-PVDF, SP-SS Obsah Popis 2 Odstředivá sudová čerpadla 3 Nahradní díly k motorům SP-ODP 4 Náhradní díly k motorům SP-280P 5 Náhradní

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

GRE podvodní bazénové světlo

GRE podvodní bazénové světlo Aktualizováno 22.5.2013 GRE podvodní bazénové světlo NÁVOD K POUŽITÍ Popis dílů 1 - tělo světla 2 - reflektor 3 - šrouby 4 - silikonové těsnění 5 - clonky (průhledná, žlutá, modrá, červená a zelená barva)

Více

1. Bezpečnostní pokyny

1. Bezpečnostní pokyny 3730050/8 IM-P373-05 CH Vydání 8 PF5 a PF6 On/Off ventily s pístovými pohony Předpis instalace a údržby 1. Bezpečnostní pokyny 2. Technické údaje 3.Montáž 4.Nastavení 5.Údržba 6. Náhradní díly IM-P373-05

Více

Závěsný skimmer INTEX

Závěsný skimmer INTEX Aktualizováno 21.1.2013 Závěsný skimmer INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 OBSAH Důležitá upozornění Popis součástek Montáž háku na bazény EASY-SET s nafukovacím prstencem Montáž háku na bazény s kovovým rámem Instrukce

Více

Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem

Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem 4 232 SÉRIE 02 Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem VBI31... Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem Šedá litina GG-25 DN20... DN40 mm k vs 6,3... 25 m 3 /h Natočení 90 Vnitřní připojovací závit,

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M PARNÍ ČISTIČ CSC5714M BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících. 1. Přečtěte si tuto uživatelskou příručku

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160 svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před

Více

Gysmi E200 FV 73502-V4-24/01/14

Gysmi E200 FV 73502-V4-24/01/14 Gysmi E200 FV 73502-V4-24/01/14 73502_V2_29/04/2013 ČELNÍ STRANA A PŘÍPOJKY Displej Indikace Indikace Tlačítko volby Tlačítko výběru/ Žlutá indikace Tlačítko svářecího svářecího + nebo - potvrzení překročení

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Návod k použití. Univerzální řezačka Mastercut X7

Návod k použití. Univerzální řezačka Mastercut X7 Návod k použití Univerzální řezačka Mastercut X7 Výrobce: Čáslavská 976 Heřmanův Městec 538 03 Kancelář: Tel: +420 778 088 722 Servisní technik: Tel: +420 608 127 055 Obsah 1. Popis 2. Údaje o výrobci

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Katalogové číslo: 508000 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

Pokynů pro instalaci modely s integrovanou v plynových

Pokynů pro instalaci modely s integrovanou v plynových Instalační manuál instalace autorizovaným servisem Doporučujeme pozorně přečíst a postupovat pouze podle pokynů v této příručce. Jakékoli nesrovnalosti na které narazíte během instalace nebo údržby by

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY Návod k obsluze HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY CYO_510B a CYO_400C TENTO NÁVOD USCHOVEJTE Řiďte se tímto návodem, pokud se jedná o bezpečnostní výstrahy a varování, a postupy pro montáž, obsluhu, kontrolu,

Více

ELEKTROMAG ETICKÉ VE TILY normálně zavřený,věstavěný pilotní ventil, nepřímočinný 3/8 2

ELEKTROMAG ETICKÉ VE TILY normálně zavřený,věstavěný pilotní ventil, nepřímočinný 3/8 2 ELEKTROMAG ETICKÉ VE TILY normálně zavřený,věstavěný pilotní ventil, nepřímočinný 3/8 2 CHARAKTERISTIKA - dvoucestný,normálně zavřený ventily pro kontrolu vody, - vzduchu a inertních plynů. - použítí vysoce

Více

Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st

Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st Návod k použití pro stříkací zařízení MD- 10 skládající se ze stříkací pistole METACAP, typ D/A, 10litrové tlakové nádoby model King Lion, typ 17P0101-04, a dvojité hadice dle výběru (Stav / vydání září

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Obrázek 1 Regulační zařízení, typ 3244-1 Obrázek 2 Regulační zařízení, typ 3244-7 1. Konstrukce a způsob účinku Pneumatické regulační

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač

MF2C. MF2C vretenový ˇ koncový spínač MF2C Vřetenový koncový spínač MF2C je určen k ovládání pohybů pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC) jejich silových částí. Jeho konstrukce

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

VENTIL ŘADA 400 JAR TOP

VENTIL ŘADA 400 JAR TOP ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 400 JAR TOP pro automatické zavlažovací systémy Modely: 57461, 57471 www.agf-zavlahy.cz 1 Protokoly: Mezinárodní

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART IP2030-CS/QS, rev. AA Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART Průvodce rychlou instalací VAROVÁNÍ Nedodržení bezpečnostních pokynů pro instalaci může způsobit smrt, nebo

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain Compressed Air Treatment Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain řady HDE010 a HDE020 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 171080230 Vydání 1. ze dne 12. 4. 2000 HDE 010 HDE 020 1 1. Úvod Prostudujte

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

NÁVOD A ÚDRŽBA - SEDLOVÉ VENTILY

NÁVOD A ÚDRŽBA - SEDLOVÉ VENTILY str. 1 Dvoucestný normálně uzavřený pneumatický ventil: Dvoucestný normálně otevřený pneumatický ventil: 1. válec 2. tělo ventilu 6. horní hlava 8. O-kroužek 9. píst 11. těsnění uzávěru 12. blokovací kroužek

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž 4

Více