Zapojení systému m3 G2 Plazmová soustava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zapojení systému m3 G2 Plazmová soustava"

Transkript

1 Zapojení systému m3 G2 Plazmová soustava Příručka systému (CS) /2014

2 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA. UPOZORNĚNÍ Tato PŘÍRUČKA je určena pro zkušenou obsluhu. Jestliže nejste zcela seznámeni se zásadami bezpečné práce se zařízeními pro obloukové svařování a řezání, doporučujeme Vám prostudovat si naši brožuru Opatření a bezpečné postupy pro obloukové svařování, řezání a drážkování, formulář NEDOVOLTE nezaškoleným osobám zařízení obsluhovat, instalovat nebo udržovat. NEPOKOUŠEJTE SE zařízení instalovat ani obsluhovat bez důkladného pročtení této příručky a jejího plného porozumění. Jestliže jste příručce neporozuměli dokonale, kontaktujte svého dodavatele pro více informací. Před instalací a jakoukoli obsluhou zařízení si přečtěte Bezpečnostní pokyny. ODPOVĚDNOST UŽIVATELE Toto zařízení bude pracovat v souladu s touto příručkou, štítky nebo s přílohami, jestliže je instalováno, obsluhováno, udržováno a opravováno ve shodě s přiloženými pokyny. Zařízení musí být pravidelně kontrolováno. Nefunkční nebo nedostatečně udržované zařízení by nemělo být používáno. Nefunkční, chybějící, opotřebované, poškozené nebo znečištěné součásti by měly být ihned vyměněny. Stane-li se oprava nebo výměna nezbytnou, výrobce doporučuje podat písemnou nebo telefonickou žádost o servisní pokyny u autorizovaného distributora, u kterého bylo zařízení zakoupeno. Zařízení ani žádná jeho část by neměla být zaměňována bez předchozího písemného souhlasu výrobce. Uživatel zařízení nese plnou odpovědnost za poruchy vzniklé v důsledku nesprávného používání, špatné údržby, poškození či záměny provedené kýmkoliv jiným než výrobcem či servisem výrobcem stanoveným. PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SI PROSTUDUJTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU TAK, ABYSTE JÍ ROZUMĚLI. CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!

3 Obsah Oddíl / Název Strana 1.0 Bezpečnostní opatření...5 Třída krytí m3 Schéma zapojení systému, úvod a instalace Skříň ochranného plynu ( ) Funkce a vlastnosti Instalační schéma Elektrické schéma Přípojky Řešení problémů Náhradní díly Skříň plazmového plynu ( ) Funkce a vlastnosti Instalační schéma Elektrické schéma Přípojky Řešení problémů Skříňka vzdáleného startéru oblouku ( ) Přípojky napájecího zdroje Přípojky napájecího zdroje (pokr.) Přípojky hořáku Montáž skříňky vzdáleného startéru oblouku Typické / doporučené zapojení nouzového vypínače Hadice a kabely Hadice a kabely (pokr.) Hadice a kabely (pokr.) Hadice a kabely (pokr.)

4 obsah Oddíl / Název Strana 6.0 PT-36 PLAZMOVÝ HOŘÁK Obecné Účel Dostupné konfigurace souprav Volitelné příslušenství Technické údaje hořáku PT Připojení hořáku k plazmové soustavě Připevnění hořáku ke stroji Nastavení Kvalita řezu Průtokové kanálky hořáku Úvod Demontáž špičky hořáku Sestavení špičky hořáku Demontáž špičky hořáku (pro zpracování tlustých plechů) Montáž špičky hořáku (pro zpracování tlustých plechů) údržba těla hořáku Demontáž a výměna těla hořáku Snížená životnost spotřebních součástek Náhradní díly

5 ODDÍL 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1.0 Bezpečnostní opatření Uživatel svařovacího a plazmového řezacího zařízení ESAB nese plnou zodpovědnost za zajištění toho, aby každý, kdo pracuje se zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům, které se týkají tohoto druhu svařovacího nebo plazmového řezacího zařízení. Následující doporučení by měla být dodržována jako doplněk ke standardním předpisům, které se týkají pracoviště. Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci dobře obeznámení s obsluhou svařovacího nebo plazmového řezacího zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou mít za následek poranění obsluhy nebo poškození zařízení. 1. Každý, kdo používá svařovací nebo plazmové řezací zařízení, musí být plně seznámen s: - jeho obsluhou - umístěním nouzových vypínačů - jeho funkcí - příslušnými bezpečnostními opatřeními - svařováním, plazmovým řezáním nebo s obojím 2. Obsluha musí zajistit, aby: - se nikdo neoprávněný nenacházel při spuštění zařízení v jeho pracovním prostoru. - nikdo nebyl během hoření oblouku bez náležité ochrany. 3. Pracoviště musí: - být vhodné pro daný účel - být chráněno před průvanem 4. Pomůcky osobní ochrany: - Vždy noste doporučené ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, nehořlavý oděv a ochranné rukavice. - Nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., kterými byste mohli zachytit nebo si způsobit popáleniny. 5. Obecná opatření: - Ujistěte se, že je zemnicí kabel bezpečně připojen. - Pracovat na vysokonapěťovém zařízení smí pouze kvalifikovaný elektrotechnik. - Patřičné hasicí zařízení můsí být jasně označeno a po ruce. - Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu. Třída krytí Kód IP označuje třídu krytí, tj. odolnost proti proniknutí cizích předmětů nebo vody. Je zajištěna odolnost proti dotyku ruky, proniknutí objektů větších než 12mm a proti stříkající vodě do úhlu 60 stupňů od vertikály. Vybavení třídy IP21S může být skladováno ve vnějším prostředí, ale není určené pro použití při srážkách, pokud není náležitě zakryto. výstraha Stojí-li přístroj na rovině nakloněné více než 15, hrozí jeho převrácení, čímž může dojít ke zranění osob a nebo ke značným škodám na vybavení. Nejvyšší přípustný náklon 15 5

6 ODDÍL 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VÝSTRAHA SVAŘOVÁNÍ A PLAZMOVÉ ŘEZÁNÍ MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ VÁM I OSTATNÍM. PŘI SVAŘOVÁNÍ NEBO ŘEZÁNÍ DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. VYŽÁDEJTE SI BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY SVÉHO ZAMĚST NAVATELE, KTERÉ BY MĚLY VYCHÁZET Z MOŽNÝCH RIZIK UVÁDĚNÝCH VÝROBCEM. ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - Může být smrtelný. - Nainstalujte a uzemněte svařovací nebo plazmovou řezací jednotku v souladu s příslušnými předpisy. - Nedotýkejte se živých elektrických součástek ani elektrod holou kůží, vlhkými rukavicemi nebo vlhkým oděvem. - Izolujte se od uzemnění a od svařovaného předmětu. - Ujistěte se, že je Váš pracovní postoj bezpečný. KOUŘ A PLYNY - Mohou být zdraví nebezpečné. - Držte hlavu stranou od plynných zplodin. - Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti dýchacích cest a okolního prostoru. ZÁŘENÍ OBLOUKU - Může způsobit poranění očí a popálení pokožky. - Chraňte svůj zrak a tělo. Používejte správné svářečské štíty a ochranné brýle a noste ochranný oděv. - Chraňte osoby v okolí vhodnými štíty nebo clonami. NEBEZPEČÍ POŽÁRU - Jiskry (odstřikující žhavý kov) mohou způsobit požár. Zajistěte, aby se v blízkosti nenacházely žádné hořlavé materiály. HLUK - Nadměrný hluk může poškodit sluch. - Chraňte svoje uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu. - Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím. PORUCHA - V případě poruchy přivolejte odbornou pomoc. PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SI PROSTUDUJTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU TAK, ABYSTE JÍ ROZUMĚLI. CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ! výstraha Tento výrobek je určen výlučně pro plazmové řezání. Jakékoliv jiné použití může přivodit zranění a nebo škodu na přístroji. výstraha Zařízení zvedejte pouze způsobem zde popsaným. Jinak můžete přivodit zranění osob a nebo škodu na majetku. 6

7 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU Hadice vzduchové clony Hadice ochranného plynu Napájení PP1 (Vzduch/N2/02) PP2 (Vzduch/N2/02) 2.0 m3 Schéma zapojení systému, úvod a instalace Kabel ovládání ČCK a NZ Sestava startéru oblouku PP1 PP2 H35 Argon CAN Napájení, Start. oblouk, Chl. kapalina Kabel VRD Napájení CAN AHC / Zdvih (Volitelný) Ovládání plazmového plynu Hadice vzduchové clony Hadice ochranného plynu Hadice plazmového plynu Napájecí zdroj (NZ) Napájecí kabel Kabel start. oblouku Přívodní hadice chl. kapaliny Odvodní hadice chl. kapaliny Nouzový vypínač CAN Vzduchová clona (Volitelná) Vněj. Nouzový vypínač Ovládací rozhraní CAN (5) Napájecí kabel zdvihu/ahc CAN (2) Digitální vstupy a výstupy k vnějšímu CNC Kabel ovládání ČCK 11 COOLANT CIRCULATOR Čerpadlo chl. k. CC-1 Ovládání ochranného plynu Napájecí kabel ovládání plynu CAN (3) CAN (4) Hadice vzd. clony Vnější 120/230V (Při použití AHC musí být 230V) 7 Vzduch N2 O2 CH4 PN ice Manual H35 Argon anual provides service / troubleshooting tions for CC11 consoles beginning with models. CAN (1) al # Rev.0 1/2008 Vision 50P

8 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU 2.1 Skříň ochranného plynu ( ) Indikace rozložení součástek (Vizte následující obrázky součástek) PT-36 m3 CAN Plaz. hořák/ Vzd. clona Vision 50P Ovládací rozhraní Napájecí kabel ovl. plynu CAN A B K J Hadice vzd. clony Hadice ochr. plynu Vzd. clona Vzduch N2 O2 CH4 H35 ARG L C D E F M N Ovládání ochranného plynu I H G Napájení PP1 (Vzd/N2/02) PP2 (Vzd/N2/02) H35 ARG Ovládání plazmového plynu Indikace rozložení součástek skříně ochranného plynu Poznámka: Pro všechny dostupné hadice a kabely nahlédněte do přiložených tabulek 8

9 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU I B A L E N C D F M K J H G 9

10 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU VAROVÁNÍ Dříve než připojíte napájení, MUSÍTE nastavit volicí přepínač na správné vstupní napětí (115 nebo 230 V - tovární nastavení je 230 V). Nedbalost může mít za následek zranění osob nebo škody na vybavení. Volicí přepínač napětí (pro přístup odejměte kryt) 10

11 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU 2.2 Funkce a vlastnosti Skříň ochranného plynu tvoří pomocí různých plynů (Vzduch, N2, O2, CH4) směsi pro ochranný plyn (OP), plazmový plyn 1 (PP1) a plazmový plyn 2 (PP2). Výběr probíhá pomocí skupiny solenoidů zaintegrovaných v rozvodu. CNC vysílá skrze CAN-sběrnici příkazy, kterými tyto solenoidy řídí. Složení výstupního plynu ze skříně ochranného plynu je snímáno a informace o něm jsou přes CAN-sběrnici podávány zpět do CNC. Skříň ochranného plynu ovládá taktéž chod vzduchové clony. Továrně nastavené vstupní napětí do skříně ochranného plynu je 230 V AC. Vstupní napětí však můžete volit v rozmezí hodnot 115 V AC a 230 V AC. Nastavení provedete přepnutím spínače vstupního napětí uvnitř skříně ochranného plynu. Skříň ochranného plynu dodává 24 V DC a 24 V AC do skříně plazmového plynu. Poznámka: Redukční ventil je továrně nastaven na uhlíkovou ocel při 2,8 bar (40 PSI). Pro řezání nerezové oceli nebo hliníku nastavte 1,4 bar (20 PSI). Hmotnost: (30,0 lbs.) 13,6 kg (8,00") 203,2 mm (8,00") 203,2 mm Poznámka: Požadované parametry plynu naleznete v příručce , pododdíl 7.1 (8,25") 209,6 mm ke spodku nohy. (9,50") 241,3 mm (9,25") 235,0 mm 11

12 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU Umístění montážních otvorů skříně ochranného plynu (Pohled zespodu) (2,25") 57,2mm (5,00") 127,0mm (1,75") 44,5mm (4,25") 108,0mm M6-1 Umístění montážních otvorů na desce skříně ochranného plynu ( ) 0 0,281 7,1mm (5,75") 146,0mm (0,313") 8,0mm (0,50") 12,7mm 12 (9,50") 241,3mm

13 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU 2.3 Instalační schéma Vzduch S2,2 Vzduch PV1 P P 1 P 2 OP1 N2 O2 S2,1 S3,2 N2 O2 PV2 P P 1 P 2 OP2 TČ OP CH4 S3,1 S0,1 CH4 O2 TČ = Tlakové čidlo PV = proporcionální ventil S0,2 N2 PP1 S0,3 Vzd S1,1 O2 S1,2 N2 PP2 S1,3 Vzd S4,1 Vzduchová clona Vzduch Vzduch 13

14 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU 2.4 Elektrické schéma Kon Kon Pojistka NC CAN H In CAN L In CAN Zem CAN H Out CAN L Out NC NC NC 115 V AC 230 V AC Spínač LED 1 Transformátor 24 V DC 24 V AC - Vent Red. ventil CO 11 AC 1 AC 2 DC Ochr. +24 V DC 16 LED 2 Solenoid vzd. clony Kon / 230 V AC 14

15 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU 2.5 Přípojky Ke skříni ochranného plynu jsou připojeny tři kabely. Jsou to: vstupní 115/230 V AC, výstupní 24 V a CAN. Nalezneme zde pět plynových vstupů (Vzduch, N2, O2, CH4 a vzduchová clona), čtyři výstupy (OP, PP1, PP2 a vzduchová clona) a dvě vnější přípojky (H35 a Argon) Pět vstupů a dvě vnější přípojky jsou vybaveny porézními bronzovými filtry a vnitřním závitem "G-1/4" (BSPP), LH nebo RH. Pro standardní metrické nebo CGA přípojky jsou dostupné sady adaptérů. Přípojky a adaptéry jsou vypsány níže. Poznámka: Šasi musí být připojeno k uzemnění stroje. Adaptéry pro metrické vstupy Adaptéry pro CGA vstupy Výstupy Plynová přípojka ESAB kat.č. Vzduch G-1/4 RH Vnější x G-1/4 RH Vnější N2 G-1/4 RH Vnější x G-1/4 RH Vnější O2 G-1/4 RH Vnější x G-1/4 RH Vnější CH4 G-1/4 LH Vnější x G-1/4 LH Vnější Vzduchová clona H-35 (vnější) Argon (vnější) G-1/4 RH Vnější x G-1/4 RH Vnější G-1/4 LH Vnější x G-1/4 LH Vnější G-1/4 RH Vnější x G-1/4 RH Vnější Vzduch G-1/4 RH Vnější x "B Vzd/voda RH Vnější N2 G-1/4 RH Vnější x "B Inert plyn RH Vnitř O2 G-1/4 RH Vnější x "B Kyslík RH Vnější CH4 G-1/4 LH Vnější x "B Palivo RH Vnější Vzduchová clona H-35 (vnější) Argon (vnější) G-1/4 RH Vnější x "B Vzduch/voda RH Vnější G-1/4 LH Vnější x "B Palivo RH Vnější G-1/4 RH Vnější x "B Inertní plyn RH Vnitřní OP 1/4 NPT x 5/8"-18 LH Vnější PP1 1/4 NPT x "B Inertní plyn RH Vnitřní 74S76 PP2 1/4 NPT x "B Kyslík RH Vnější 3389 Vzduchová clona H-35 (vnější) Argon (vnější) 1/4 NPT x "B Inertní plyn LH Vnitřní 11N16 1/8 NPT x "B Palivo LH Vnější 11Z93 1/8 NPT x "A Inertní plyn RH Vnitřní

16 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU 2.6 Řešení problémů Na skříni ochranného plynu naleznete dvě LED kontrolky modulu CAN-sběrnice. Výpis možných stavů naleznete v tabulce níže. LED Stav Význam VYP Napájení odpojeno Zelená 10% ZAP, 90% VYP Stroj se načítá 50% ZAP, 50% VYP Běží aplikace 90% ZAP, 10% VYP Běží aplikace, CAN dostupné Žlutá ZAP Stanice je zvolena Za běžného provozu musí být zelená napájecí kontrolka zapnuta. Je-li zvolena stanice zvolena, po celou dobu bude svítit žlutá kontrolka a zelená bude 90% svítit a 10% ne. Jinak nastal problém. 1. Nesvítí-li zelená kontrolka, zkontrolujte vstupní napájení (přípojka kabelu) a pojistky. 2. Nesvítí-li žlutá kontrolka a svítí-li zelená, zkontrolujte připojení CAN-sběrnice. Ujistěte se, že je stanice je zvolena. 2.7 Náhradní díly Skříň ochranného plynu je vysoce integrovaná a pouze velmi málo dílů může být vyměněno kvalifikovaným servisním inženýrem nebo zákazníkem. Tyto díly jsou vypsány níže. Jinak se musí celá skříň ochranného plynu vrátit k opravě. Doporučujeme zákazníkům, aby se před případnou opravou spojili s Technickou podporou. Položka Popis kat. č. ESAB 1 transformátor Větrák Pojistka - T630mA 250V, 5 x 20mm Solenoid 6240 pro vzduchovou clonu Manometr Redukční ventil

17 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU

18 oddíl 2 SKŘÍŇ OCHRANNÉHO PLYNU 18

19 oddíl 3 SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU 3.0 Skříň plazmového plynu ( ) POZNÁMKA: Hořáky PT-36 jsou dodávány s kabely takové délky, která neumožní namontovat skříň plazmového plynu dále než 2 metry (6,6 ft) od hořáku. Dříve než trvale namontujete skříň plazmového plynu, zajistěte prosím, že standardní hadice jsou vedeny tak, aby se mohly volně ohýbat a dobře se připojovaly. Potřebujete-li obsloužit hořákem větší rádius, než jaký vám standardní hadice povolí, budete potřebovat hadice prodlužovací. Prodlužovací hadice si můžete objednat a nastavit jimi délku hadic stávajících. MUSÍ BÝT OBJEDNÁNY OBĚ HADICE Prodlužovací hadice, plazmový plyn, 1m (3,3 ft) ESAB kat.č Prodlužovací hadice, ochranný plyn, 1m (3,3 ft) ESAB kat.č Delší hadice si vyžádají delší dobu propalu, jakož i zaváděcí čas. To je způsobeno delším časem, který potřebuje spouštěcí plyn N2 k profouknutí hadice a tudíž i řezací plyn O2 k dosažení ústí. Tato podmínka vyvstane při řezání uhlíkové oceli kyslíkem. PT-36 m3 CAN Plaz. hořák/ Vzd. clona Vision 50P Ovládání rozhraní Ovládání ochranného plynu Hadice vzd clony Hadice ochr plynu Napájení PP1 (Vzd/N2/02) PP2 (Vzd/N2/02) H35 ARG CAN B C D E F G K J Ovládání plazmového plynu H Hadice plazmového plynu Indikace rozložení součástek (Vizte následující obrázky součástek) Indikace rozložení součástek skříně plazmového plynu Poznámka: Pro všechny dostupné hadice a kabely nahlédněte do přiložených tabulek 19

20 oddíl 3 G SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU B J K C E F D H 20

21 oddíl 3 SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU 3.1 Funkce a vlastnosti Skříň plazmového plynu řídí výstup vybraného plazmového plynu (PP) pomocí čtyř přívodů (Argon, H35, PP1 a PP2). Je napájena napětím 24 V (AC a DC) ze skříně ochranného plynu a přijímá příkazy přes CAN-sběrnici přímo z CNC. Stejně jako v případě skříně ochranného plynu je snímáno složení výstupního plynu ze skříně plazmového plynu a informace o něm jsou přes CAN-sběrnici podávány zpět do CNC. Poznámka: Požadované parametry plynu naleznete v příručce , pododdíl 7.1 * (6,25") 158,8 mm (4,50") 114,3 mm POZNÁMKA: CAN kabel musí být veden odděleně od přívodu hořáku. * (8,00") 203,2 mm včetně přípojek na obou koncích Hmotnost: (9,15 lbs.) 4,2 kg (4,50") 114,3 mm (6,50") 165,1 mm Sestava konzoly ochranného plynu ( ) 21

22 oddíl 3 SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU Umístění montážních otvorů na skříní plazmového plynu (Pohled zespodu) M 6x1 (2,52") 64,0mm (0,90") 22,9mm (0,37") 9,5mm (4,72") 120,0mm Umístění montážních otvorů na desce skříně plazmového plynu ( ) 0 0,281 7,1mm (4,00") 101,6mm (0,313") 8,0mm (0,37") 9,5mm (7,50") 190,5mm 22

23 oddíl 3 SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU 3.2 Instalační schéma V1 V4 Ar TČ1 Výdech H35 V2 PV1 TČ3 Plazmový plyn: V3 N2/O2/Vzd TČ2 N2/O2/Vzd P 1 P P 2 PV2 0,5mm Profukovací hrdlo TČ = Tlakové čidlo PV = proporcionální ventil 23

24 oddíl 3 SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU 3.3 Elektrické schéma CAN Kon CAN H Out CAN L Out CAN zem CAN H In CAN L In NC NC NC NAPÁJENÍ Kon V AC In 24 V AC In -24 V DC In +24 V DC In CO LED 1 LED 2 24

25 oddíl 3 SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU 3.4 Přípojky Ke skříni plazmového plynu se připojují dva kabely: jeden je 24 V napájení, druhý je CAN. Přívody plynu jsou čtyři (Argon, H35, PP1 a PP2). a výstup jeden (PP) Přípojky jsou vypsány níže. Poznámka: Šasi musí být připojeno k uzemnění stroje. Vstupy Výstup Plyn přípojka ESAB kat.č. Argon 1/8 NPT x "A Inertní plyn RH Vnitřní H-35 1/4 NPT x "B Palivo LH Vnější PP1 1/4 NPT x "B Inertní plyn RH Vnitřní 74S76 PP2 1/4 NPT x "B Kyslík RH Vnější PP Přípojka, samec 0,125NPT k velikosti "A" Řešení problémů Skříň plazmového plynu má dvě viditelné stavové LED kontrolky. Je-li zapnuta ZELENÁ kontrolka, znamená to, že skříň je napájena a podle toho, jak bliká poznáme provozní stav jednotky (vizte tabulku níže). Není-li ZELE NÁ kontrolka zapnuta, zkontrolujte napájecí kabel, který by měl přivádět 24 V DC a 24 V AC ze skříně ochranného plynu. Nesvítí-li žlutá kontrolka, znamená to, že buď není jednotka napájena, nebo že stanice není zvolena. Skříň plazmového plynu je vysoce integrovaná a je pojata jako "černá skříňka". Přestane-li fungovat jedna či více funkcí, musí být jednotka vrácena k opravě. Spojte se s technickou podporou pro řešení problémů a asistenci. LED Stav Význam VYP Napájení odpojeno Zelená 10% ZAP, 90% VYP Stroj se načítá 50% ZAP, 50% VYP Běží aplikace 90% ZAP, 10% VYP Běží aplikace, CAN dostupné Žlutá ZAP Stanice je zvolena 25

26 oddíl 3 SKŘÍŇ PLAZMOVÉHO PLYNU 26

27 oddíl 4 Skříňka vzdáleného startéru oblouku 4.0 Skříňka vzdáleného startéru oblouku ( ) Indikace rozložení součástek (Vizte následující obrázky součástek) Napájecí zdroj Kabel ovládání ČCK a NZ Napájecího kabel Kabel startovního oblouku Přívodní hadice chl kapaliny Odvodní hadice chl kapaliny Nouzový vypínač CAN A B C D E F G Sestava startéru oblouku I H Napájení, startovní oblouk, chladící. kapalina Kabel VRD CC-11 Čerpadlo chl. kapaliny Vision 50P Ovládací rozhraní nebo Reléová skříňka řezacího přístroje AHC / Zdvih (Volitelný) PT-36 m3 CAN Plazmový hořák Reléová skříňka řezacího přístroje Indikace rozložení součástek vzdáleného startéru oblouku POZNÁMKA: Pro všechny dostupné hadice a kabely nahlédněte do přiložených tabulek 27

28 oddíl 4 Skříňka vzdáleného startéru oblouku Skříň vzdáleného startéru oblouku se častěji nazývá jako VSO skříň. VSO skříň slouží jako rozhraní mezi Vision 50P CNC a plazmovými napájecími zdroji typu EPP a pomáhá s dodání plazmového oblouku. Skříň VSO taktéž poskytuje napětí zpětné vazby pro zdvih hořáku. Toto napětí je využito k řízení správné řezací výšky hořáku nad obrobkem. Uvnitř VSO skříňky se nalézá ACON modul pro komunikaci s CNC a vysokofrekvenční deska s děličem napětí, která zajišťuje ionizaci startovním obloukem a pomocí děliče napětí řídí výšku hořáku. Přípojky chladící kapaliny a napájení hořáku jsou provedeny uvnitř skříně VSO a zajišťují tak rozhraní mezi napájecím zdrojem, čerpadlem chladící kapaliny a hořákem. H ZEM G I A B, C E D F Poznámka: Šasi musí být připojeno k uzemnění stroje. Značka A B C D E F G H I ZEM Popis 24-pinový amphenol napájecí konektor Upínací blok (objímka) Přívod chladící kapaliny - teče k hořáku Odvod chladící kapaliny - teče od hořáku zpět k čerpadlu chladící kapaliny Nouzový vypínač 8-pin konektor CAN-sběrnice k CNC či rozhraní 3-pinový konektor děliče napětí ke zdvihu Chránička přípojky hořáku Připojení uzemnění přístroje 28

29 oddíl 4 Skříňka vzdáleného startéru oblouku 4.1 Přípojky napájecího zdroje 1. Abyste mohli připojit napájecí zdroj ke skříni VSO, musíte nejdříve odmontovat její kryt, abyste se dostali k vnitřním součástem. VAROVÁNÍ Kryt je uzemněn ke skříní VSO vnitřně pomocí krátkého ochranného vodiče. Kryt demontujte opatrně, abyste nepovolili nebo nepoškodili ochranný vodič. 2. Před připojením napájecího kabelu a kabelu startovního oblouku je nejprve provlečte upínacím blokem (objímkou). Kabel startovního oblouku Kabely napájecího zdroje: Upínací bloky (objímky) 29

30 oddíl 4 Skříňka vzdáleného startéru oblouku 4.1 Přípojky napájecího zdroje (pokr.) Izolace Nomex Přípojnice Přípojka pro kabel startovního oblouku Pojistný šroubek 1. Stáhněte bužírku 4/0 (95 mm 2 ) kabelu na přibližně 38mm. 2. Vložte 4/0 (95 mm2) kabel do přípojnice tak hluboko, až měděný konec dosáhne na její konec. 3. Utáhněte pojistné šroubky na kabel. V následující tabulce naleznete počet 4/0 (95 mm 2 ) vodičů potřebných pro vaše použití. Intenzita elektrického proudu Počet potřebných 1/0 kabelů Až do 200 A 1 Intenzita elektrického proudu Počet potřebných 4/0 kabelů Až do 400 A 1 Až do 800 A 2 Až do 1000 A 3 poznámka Pozorné stažení bužírky z 4/0 (95 mm2) kabelů usnadní jejich vkládání do přípojnic. Neroztahujte ani nerozmotávejte měděné vodiče. Poznámka: Šasi musí být připojeno k uzemnění stroje. 30

31 oddíl 4 Skříňka vzdáleného startéru oblouku 4.2 Přípojky hořáku Zapojení hořáku vyžaduje připojení napájecího kabelu, hadic chladící kapaliny, kabelu startovního oblouku a ukostření. U hořáků PT-36 nesou hadice chladící kapaliny od VSO též napájení elektrody. Přípojka startovního oblouku Přípojka napájecího kabelu / chlazení Zemnící kolík Kostřící vodič Kabel startovního oblouku Napájecí kabel / Chlazení 31

32 oddíl 4 Skříňka vzdáleného startéru oblouku * (8,75") 222,3 mm (7,50") 190,5 mm * (9,75 ) 247,7 mm včetně horního madla Hmotnost: (28,5 lbs.) 12,9 kg (17,00") 431,8 mm 32

33 oddíl 4 Skříňka vzdáleného startéru oblouku 4.3 Montáž skříňky vzdáleného startéru oblouku Skříňka má čtyři montážní otvory opatřené závitem M6x1 podle následujícího vzoru. VAROVÁNÍ Při šroubování šroubů do skříňky zespoda nesmí tyto přesáhnout vnitřní závit o více než 6 mm. Příliš dlouhé šrouby by mohly zasahovat do funkce vnitřních součástek skříňky. 5,00 (127,00) 1.00 (2.54) 2,75 (69,85) 13,75 (349,25) Umístění montážních otvorů skříňky vzdáleného startéru oblouku (18,50") 469,9 mm (8,75") 222,3 mm (17,50") 444,5 mm (7,50") 190,5 mm (6,50") 165,1 mm (3,25") 82,6 mm Pozice otvorů volitelné montážní desky vzdáleného startéru oblouku ( ) 33

34 oddíl 4 Skříňka vzdáleného startéru oblouku 4.4 Typické / doporučené zapojení nouzového vypínače Vždy uveďte sériové číslo jednotky, na které bude díl použit. Sériové číslo je vyraženo na výrobním štítku stroje. Pro nejlepší možný provoz Vám doporučujeme používat s tímto přístrojem pouze originální díly a výrobky ESAB. Použitím neoriginálních dílů může zaniknout záruka. Náhradní díly si můžete objednat u Vašeho dodavatele ESAB. Ujistěte se, že jste uvedli všechny případné zvláštní nároky na dodání. Seznam telefonních čísel na naše zákaznické služby naleznete na konci této příručky, v části Kontakty. Poznámka: Položky vypsané ve výkresech sestav a v kusovnících (včetně té na konci této publikace), které nemají katalogové číslo nemohou být objednané přes ESAB a nejsou náhradními díly. Popisy jsou uvedeny jen coby reference. Uvedené položky naleznete snadno ve vašem místním železářství. 34

35 oddíl Hadice a kabely POZNÁMKA: Tento kabel se použije jen ve spojení s jednotkou Vision 50P k připojení druhé skříňky rozhraní. Pro vícečetné CAN-huby na řezacích strojích ESAB využijte kabel Kabel / Hadice Popis CAN-sběrnice 35 Dostupné délky m (ft) HADICE A KABELY ESAB Katalogové číslo 1m (3,3') m (6,5') m (10') m (13') m (16') m (19') m (23') m (26') m (30') m (33') m (36') m (39') m (43') m (46') m (49') m (66') m (82') m (118') redukční kabel CAN-sběrnice 0,5m (1,7') / 230 V AC Napájecí kabel Napájecí kabel ovládání plazmového plynu Základní flexi-kabel 5m (16') m (33') m (49') m (66') m (82') ,5m (5') m (10') m (13') m (16') m (19') m (23') m (26') m (30') m (33') ,8m (42') m (49') m (66') ,6m (15') ,6m (25') m (50') ,8m (75') m (82')

36 oddíl 5 HADICE A KABELY 5.0 Hadice a kabely (pokr.) Kabel / Hadice Popis Kabel nouzového vypínače Napájecí kabel ovládání plynu Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 5m (16') m (33') m (49') m (66') m (82') m (3,3') m (6,4') m (10') m (13') m (16') m (19') m (23') Kabel / Hadice Popis Kabel VRD Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 0,5m (1,7') ,5m (5') m (10') m (13') m (16') m (19') ,1m (20') m (23') m (26') m (30') m (33') m (49') m (66') m (82')

37 oddíl 5 HADICE A KABELY Kabel / Hadice Popis Kabel startovního oblouku Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 1,4m (4,5') ,8m (6') ,6m (12') ,6m (15') ,2m (17') ,1m (20') ,6m (25') ,5m (14,5') Hořák Popis PT-36 m3 CAN Plazmový hořák/ Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 1,4m (4,5') ,8m (6') ,6m (12') ,3m (14') ,6m (15') ,2m (17') ,1m (20') ,6m (25') Hořák Popis Ovládací kabel P2 Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 7,6m (25') m (33') m (50') ,8m (75') ,5m (100') m (131') ,7m (150') m (164') m (200')

38 oddíl 5 HADICE A KABELY 5.0 Hadice a kabely (pokr.) Kabely/hadice od ovládání ochranného plynu k ovládání plazmového plynu Kabel / Hadice Popis Hadice N2 / PP-1 Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 3m (10') m (13') m (16') m (20') m (23') m (26') m (30') m (33') m (50') Kabel / Hadice Popis Hadice 02 / PP-2 Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 3m (10') m (13') m (16') m (20') m (23') m (26') m (30') m (33') m (50')

39 oddíl 5 HADICE A KABELY Kabely/hadice od ovládání ochranného plynu k ovládání plazmového plynu Kabel / Hadice Popis Hadice H35 / CH4 Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 3m (10') m (13') m (16') m (20') m (23') m (26') m (30') m (33') m (50') Hadice Popis Hadice chladící kapaliny Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 5m (16') m (33') m (49') m (66') m (98') m (131') m (164') m (196')

40 oddíl 5 HADICE A KABELY 5.0 Hadice a kabely (pokr.) Kabely/hadice od ovládání ochranného plynu k ovládání plazmového plynu Kabel / Hadice Popis Hadice argonu Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 3m (10') m (13') m (16') m (20') m (23') m (26') m (30') m (33') m (50') Kabel / Hadice Popis Hadice ochranného plynu / vzduchu Dostupné délky m (ft) ESAB Katalogové číslo 3m (10') m (13') m (16') m (20') m (23') m (26') m (30') m (33') m (50')

PT-25. Hořák pro plazmové řezání. Uživatelská příručka

PT-25. Hořák pro plazmové řezání. Uživatelská příručka PT-25 Hořák pro plazmové řezání Uživatelská příručka 0558005569 5 OBSAH Oddíl / Nadpis Strana 1.0 Bezpečnost.......................................................................................... 9

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu 100-238-542 A Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Pístové čerpadlo LA 310

Pístové čerpadlo LA 310 Pístové čerpadlo LA 30 Provozní návod - Czech - Vydání 2/3 NORDSON BENELUX MAASTRICHT THE NETHERLANDS Objednací číslo P/N = objednací číslo výrobků Nordson Upozornění Toto je publikace společnosti Nordson,

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Bubnové sušičky prádla

Bubnové sušičky prádla Bubnové sušičky prádla Kapacita 50 liber (25 kg) Kapacita 75 liber (34 kg) Počáteční výrobní č. 0904004427 Identifikační čísla modelů naleznete na straně 9 Instalace/provoz/údržba TMB1277C_SVG Původní

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

Mikroskop. ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i. Návod k použití

Mikroskop. ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i. Návod k použití Mikroskop ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i Návod k použití M317E 03.12.CF1 CZ Úvod Děkujeme Vám za to, že jste si zakoupili výrobek společnosti Nikon. Tento návod, popisující základní funkce mikroskopu, je určen

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze Sněhová fréza HS550E Návod k obsluze HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze 2 Návod k obsluze sněhových fréz HONDA HS550E Vážený uživateli, právě jste se stal majitelem

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili čtyřkolku YUKI ATV. Čtyřkolky YUKI ATV patří mezi velmi spolehlivé výrobky vysoké kvality. U konstrukce

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více