HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ 1

2 Návod k použití digitálního videorekordéru Hikvision Network Digital Video Recorder Tento návod k pouţití, stejně jako v něm popsané software, poskytujeme v rámci licence a proto je moţno ho pouţívat nebo kopírovat pouze v souladu s ustanoveními licence. Obsah této příručky má slouţit jako orientační zdroj informací a můţe se bez upozornění změnit. Obsah by neměl být chápán jako nějaký závazek společnosti Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Hikvision). Hikvision neakceptuje ţádnou zodpovědnost nebo ručení za jakékoli chyby nebo nepřesnosti, které se v příručce mohou objevit. S výjimkou případů kdy to tato licence povoluje, se ţádná část příručky nesmí reprodukovat, ukládat v nějakém systému pro ukládání informací, ani předávat dál, v jakékoli podobě, jakýmkoli způsobem, elektronickým mechanickým, pomocí záznamu nebo jinak, bez písemného povolení firmy Hikvision. HIKVISION NEAKCEPTUJE ŢÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ (BEZ OMEZENÍ) PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRTO NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL, COŢ SE TÝKÁ I SOFTWARE OD SDPOLEČNOSTI HIKVISION. HIKVISION NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, ANI NEBUDE VZNÁŠET NÁMITKY, POKUD JDE O POUŢITÍ NEBO VÝSLEDKY POUŢITÍ SOFTWARE HIKVISION, VE SMYSLU JEHO SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, AKTUÁLNOSTI, NEBO JINAK A VEŠKERÉ RIZIKO, POKUD JDE O VÝSLEDKY A PROVOZNÍ CHOVÁNÍ SOFTWARE HIKVISION, JE POUZE VAŠÍM RIZIKEM. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK. VÝŠE UVEDENÁ VÝJIMKA SE VÁS NEMUSÍ TÝKAT. ZA ŢÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VÁM NEBUDE FIRMA HIKVISION, JEJÍ ŘEDITELÉ, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚSTNANCI, NEBO AGENTI RUČIT ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY (VČETNĚ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ZTRÁTOU OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍM PRODEJE, ZTRÁTOU OBCHODNÍCH INFORMACÍ A PODOBNĚ), PLYNOUCÍ Z POUŢITÍ NEBO NEMOŢNOSTI POUŢÍT HIKVISION SOFTWARE, DOKONCE I KDYŢ HIKVISION BYL SEZNÁMEN S MOŢNOSTÍ TAKOVÝCH ŠKOD. PROTOŢE NĚKTEÉ STÁTY NEPŘIPOUŠTĚJÍ TAKOVÉ VÝJIMKY NEBO OMEZENÍ RUČENÍ ZA NÁSLEDNÉ NEBO NAHODILÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE VÁS NEMUSEJÍ TÝKAT. Úvodní tipy a upozornění Předtím neţ váš DVR připojíte a spustíte, přečtěte si následující tipy:: Ujistěte se, ţe jednotka je instalována v bezprašném prostředí a dobře odvětrána. Jednotka je určena pouze pro vnitřní pouţití V blízkosti DVR nesmí být ţádné tekutiny. Postarejte se o to, aby podmínky v okolním prostředí splňovaly specifikace výrobce Zajistěte, aby jednotka byla náleţitě upevněna do police nebo stojanu. Silné údery nebo nárazy při pádu mohou způsobit poškození citlivé elektroniky, která je uvnitř jednotky Je-li moţno, napájejte DVR z jednotky UPS (zajištěné napájení). Před připojením a odpojením příslušenství nebo periferií vypněte napájení jednotky. Výrobce doporučuje, aby jako paměťový disk byl s tímto zařízením pouţíván HDD. 2

3 Obsah Úvod... 4 Souhrn... 4 Hlavní vlastnosti výrobku... 4 Schéma připojení DVR... 5 Obsluha DVR... 5 Pouţití ovládacích prvků na čelním panelu... 5 Pouţití infračerveného dálkového ovládání... 9 Pouţití USB myši Pouţití OSD klávesnice Schéma zadního panelu Spuštění do provozu Zapnutí a vypnutí DVR Restart a zablokování DVR Nastavení data a času Kontrola stavu DVR Živý náhled Vysvětlení významu ikon ţivý náhled Provoz v reţimu náhledu Pouţití panelu MENU Konfigurace Ţivého náhledu Konfigurace výběru kanálů Nastavení pro záznam Konfigurace pro záznam Rychlé nastavení plánovače Pokročilé nastavení plánovače Reprodukce záznamu Vyhledávání záznamu Přehrávání nahraných souborů Zálohování Zálohování záznamů Vytvoření video klipu Export videoklipů Zálohování nahraných souborů Konfigurace systému Konfigurace sítě Správa uţivatelských účtů Přidání nového uţivatelského účtu Odebrání účtu uţivatele Editace účtu uţivatele Konfigurace PTZ kamer Ověření nastavení PTZ Nastavení PTZ prepozic, obchůzky a sekvence. 32 Nastavení Alarmů a vyjímek Nastavení detekce pohybu Nastavení alarmových vstupů Nastavení vyjímek Nastavení u Nastavení kamer Nastavení soukromých zón Detekce sabotáţe videa Detekce ztráty videa Nastavení OSD Nastavení disku Správa disku Správa souborů Vyhledání souborů Správa DVR Upgrade Firmware Obnovení továrního nastavení Export / Import nastavení DVR Zobrazení systémových záznamů Menu uzamčení Pouţité pojmy Často se opakující dotazy

4 Úvod Souhrn Děkujeme vám ţe jste si koupili digitální videorekordér řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 (DVR). Abyste maximálně vyuţili všechny moţnosti tohoto DVR, přečtěte si důkladně tento Návod k použití. Hlavní vlastnosti výrobku Komprese: Podporuje video vstup PAL/NTSC Respektuje normu video komprese H.264. Parametry kódování video kaţdého kanálu je moţno nastavit samostatně, včetně rozlišení, obnovovacího kmitočtu, přenosové rychlosti (v bitech) i kvality obrazu. Kaţdý kanál podporuje normální parametry pro plynulý provoz i pro komprimovaný záznam události. Podporuje jak Composite stream (video plus audio), tak i Video only (jen video) stream. Audio a video signály jsou striktně synchronní. Monitoring: Displej s vysokým rozlišením VGA podporuje rozlišení 1024x768 Podporuje ţivé zobrazení na obrazovce 1/4/9/16, pořadí kanálů je moţno nastavit. Podporuje skupinový vypínač ţivého zobrazení, ruční vypínač a automatický cyklus, jehoţ interval je moţno nastavit. Podporuje digitální zoom ţivého zobrazení Podporuje zastínění (maskování) určeného kanálu ţivého zobrazení. Podporuje detekci pohybu, zobrazuje pokusy o tamper (neoprávněný zásah), signalizaci video výjimek a signalizaci ztráty video signálu. Podporuje privátní maskování Podporuje různé protokoly PTZ, PTZ preset (předvolba PTZ), Patrol (postupná obhlídka všech, nebo některých, předvolených poloh kamery) a Pattern.(vzor, coţ je sled poloh jimiţ kamera v reţimu Patrol prochází) Podporuje Zoom in (přiblíţení) kliknutím myší, i funkci Trace (sledovat), ovládanou taţením myši. Ovládání HDD: Podporuje aţ 8 SATA HDD. Kaţdý HDD s kapacitou aţ 2TB. Podporuje technologii S.M.A.R.T. Podporuje funkci HDD (HDD v rezervě). Podporuje ovládání skupiny pevných disků Systém HDD file je kompatibilní s Windows. Vyuţívá se technologie předběţného přiřazení v ovládání pevného disku, ţádné dělení disku na fragmenty. Záznam a reprodukce: Podporuje cyklický i necyklický mód záznamu. Podporuje 8 časových period záznamu s různými typy záznamu. Podporuje Pre-record (doba předstihu spuštění záznamu) a Post-record time (doba doběhu záznamu) pro alarm a detekci pohybu. Podporuje funkce Pause (pauza), Play fast (zrychlená reprodukce), Play slow (zpomalená reprodukcer), Skip forward (skok vpřed) a Skip backward (skok zpět) při reprodukci; nastavuje se na indikátoru průběhu reprodukce taţením myši. Zálohování: Podporuje zálohování na zařízení USB, SATA CD/DVD-R/W Podporuje údrţbu a řízení zálohovacích zařízení. Alarm & Výjimka: Systém unifikované správa alarmových vstupů/výstupů Podporuje různé poplachové vstupy např. alarm vyvolaný zaplněním pevného disku, neoprávněným přístupem, poruchou sítě, konfliktem v IP, chybou pevného disku, video výjimkou a neshodou video výstupu s normou. Podporuje různé reakce na alarm, jako je záznam kamery, vypnutí relé, varování na obrazovce, zvukové varování, a upload do 4

5 centra, etc. Podporuje automatickou obnovu po výjimce. Síť: Podporuje adaptivní síťové interface 10/100M. Podporuje protokoly TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, NFS a SADP, atd. Podporuje vysílání unicast (jednoduché) a multicast (skupinové, výběrové), podporuje TCP, UDP, a RTP pro unicast. Podporuje dálkovou konfiguraci, podporuje nastavení pro dálkový import a export nastavení DVR. Podporuje dálkové zjištění stavu zařízení, systémového protokolu a stavu alarmu. Podporuje dálkové formátování pevného disku, upgrade, reboot, odstavení a jiné operace systémové údrţby. Podporuje upload alarmu od událostí a výjimek do počítače připojeného do sítě, určeného k dálkovému řízení. Podporuje správu uţivatelů. Administrátor přiděluje a spravuje uţivatelská práva. Podporuje vzdálené získání JPEG snímků. Podporuje dálkové ovládání PTZ Podporuje voice talk (hlasová komunikace) a broadcast (vysílání). Zabudovaný WEB Server. Jiné: SDK pro Windows a Linux Výkonný DVR log (záznamník), včetně provozu, alarmů (alarm log) a výjimek (exception log.) Schéma připojení DVR Obsluha DVR Existuje řada způsobů jakými je moţno ovládat a provozovat váš DVR. Můţete pouţít ovládací prvky na čelním panelu, nebo infračervené dálkové ovládání (součást dodávky), myš a také OSD klávesnici (soft keyboard). Použití ovládacích prvků na čelním panelu DVR se dodává společně se zabudovanými ovládacími prvky na čelním panelu, jak je vidět na obrázku 5

6 DS-7204HVI-ST DS-7216HVI-S K těmto ovládacím prvkům patří: DS-7300HI-S série 1. Porty USB: Porty Universal Serial Bus (USB) pro připojení přídavných zařízení jako je USB myš a USB Hard Disk Drive (HDD). 2. Indikátory stavu: Indikátory stavu různých funkcí DVR. Alarm: Indikátor poplachu se rozsvítí červeně, jestliţe nějaký senzor ohlásí alarm. Ready (připraven): Jestliţe DVR správně funguje, indikátor svítí zeleně Status (stav): Tento indikátor svítí zeleně, jestliţe je DVR dálkově ovládán pomocí infračerveného ovládání. HDD: Tento indikátor červeně bliká, kdyţ se odečítají data z HDD, nebo se na něj ukládají. NETWORK (síť): Tento indikátor bliká modře, kdyţ síťové připojení správně funguje. 3. Ovládací tlačítka: Tlačítko 1/MENU: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [1]. Kdyţ ho stisknete, vrátíte se (po úspěšném přihlášení) do hlavní nabídky (Main menu). Tlačítko 1/MENU také vyvolá interface pro nastavení citlivosti (Sensitivity interface). 2ABC/F1: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [2] a tlačítko pro písmena [ABC]. Pomocí tohoto tlačítka můţete vybírat poloţky ze seznamu. 3DEF/F2: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [3] a tlačítko pro písmena [DEF]. Rovněţ se pouţívá k listování mezi stránkami. 4GHI/ESC: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [4] a tlačítko pro písmena [GHI]; rovněţ se pouţívá k přeskoku do předcházející nabídky. 5JKL/EDIT: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [5] a tlačítko pro písmena [JKL]. Pouţívá se k editaci textových polí. Kdyţ editujeme textová pole, můţe se toto tlačítko také pouţít jako backspace (návrat na předchozí znak). Přitom se smaţe písmeno pod kurzorem. V zaškrtávacích rámečcích můţete klávesu pouţít k zatrhnutí rámečku. V reţimu reprodukce (playback) je moţno ho pouţít k vytváření videoklipů pro zálohování. 6MNO/PLAY: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [6] a tlačítko pro písmena [MNO]. Pouţívá se ke vstupu do nabídky reprodukce (Playback menu). Rovněţ se pouţívá k zapínání a vypínání audio v nabídce pro reprodukci. 7PQRS/REC: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [7] a tlačítko pro písmena [PQRS]. Rovněţ se 6

7 pouţívá ke vstupu do interface pro manuální záznam ( Manual record interface). 8TUV/PTZ: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [8] a tlačítko písmena [TUV]. Rovněţ se pouţívá ke vstupu do reţimu ovládání PTZ (PTZ control mode). 9WXYZ/PREVIEW: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [9] a tlačítko písmen [WXYZ]. Rovněţ se pouţívá k přepínání mezi reţimem jedné obrazovky a reţimem více obrazovek (Multi-screen). 0/A: Toto tlačítko pracuje jako numerické [0]. Rovněţ se pouţívá k přepínání mezi metodami zápisu (malá a velká písmena, symboly a čísla). Rovněţ je moţno ho pouţití k vymazání všech maskovaných sektorů, např. v nabídkách detekce pohybu (motion detection) a diskrétní maska (privacy mask). SHIFT (zdvih): Toto tlačítko se pouţívá k přepínání funkce klávesy z funkce numerická klávesa do funkce ovládací tlačítko a naopak. 4. Tlačítka DIRECTION/ENTER (směr / Enter): Tlačítka DIRECTION (směrová): Tlačítka DIRECTION se pouţívají k navigování mezi různými políčky a poloţkami v nabídkách. V reţimu reprodukce (Playback mode), se tlačítka Up (nahoru) a Down (dolů) pouţívají ke zrychlení a zpomalení zaznamenaného videa. Tlačítka Left (vlevo) a Right (vpravo) způsobí skok ve videozáznamu 30s dozadu nebo dopředu.v reţimu pro náhled (Preview mode) je moţno tato tlačítka pouţít k přepínání mezi kanály. Tlačítko ENTER: Toto tlačítko se pouţívá k potvrzení volby v kterékoli nabídce (menu). Je moţno ho rovněţ pouţít k zaškrtnutí (zafajfkování) zvolených políček. V reţimu reprodukce je moţno ho pouţít k zapnutí nebo dočasnému přerušení (pause) reprodukce nějakého videa. V reţimu Single play (jednotlivé snímky) pomocí tlačítka ENTER postoupíte k zobrazení dalšího snímku (rámu). 5. Ovládací element JOG SHUTTLE (krátké zastavení/sem a tam): je moţno pouţít k posouvání aktivní volby v nějaké nabídce. Vnitřní krouţek posouvá výběr nahoru a dolů.; vnější krouţek s ním pohybuje doleva a doprava. V reţimu reprodukce s vnější krouţek pouţívá ke skoku vpřed/vzad o 30 obrázků ve video souboru. Vnitřní krouţek je moţno pouţít ke zrychlení / zpomalení videa. V reţimu Preview (náhled) je moţno ho pouţít k cyklování mezi různými kanály. 6. Tlačítko POWER (napájení) se pouţívá k zapínání a vypínání napájení DVR. Poznámka: Je důleţité si uvědomit, ţe musíte na čelním panelu nebo v textovém poli kliknout EDIT, aby bylo moţno editovat (upravovat) obsah tohoto pole. Kdyţ vloţíte text, musíte stisknout ENTER, abyste se mohli posunout na další políčko. DS-8100-S série DS-8100-SE série 7

8 1. Tlačítko zapnout/vypnout: Tímto tlačítkem se zapíná/vypíná DVR 2. IR LED: pro příjem IR signálu z dálkového ovladače 3. Porty USB: Porty Universal Serial Bus (USB) pro připojení přídavných zařízení jako je USB myš a USB Hard Disk Drive (HDD). 4. Indikátory stavu: Indikátory stavu různých funkcí DVR. Alarm: Indikátor poplachu se rozsvítí červeně, jestliţe nějaký senzor ohlásí alarm. Ready (připraven): Jestliţe DVR správně funguje, indikátor svítí zeleně Status (stav): Tento indikátor svítí zeleně, jestliţe je DVR dálkově ovládán pomocí infračerveného ovládání. HDD: Tento indikátor červeně bliká, kdyţ se odečítají data z HDD, nebo se na něj ukládají. Modem: Rezervováno TX/RX: Tento indikátor bliká modře, kdyţ síťové připojení správně funguje. Stavová LED: svítí modře, pokud je DVR uzamčen, zhasne pokud je DVR odblokován, toto se provádí stiskem klávesy ESC déle neţ 3 sekundy. 5. Alfanumerická tlačítka:pouţívají se v různých úrovních MENU, korespondují s číslem kanálu, případně odpovídají číslům při vkládání textu, zadávání čísel a znaků v editačním reţimu. 6. Ovládací tlačítka: ESC Tlačítko: pro opuštění MENU a pro zamčení/odemčení DVR v reţimu náhledu REC/SHOT Tlačítko: pro vstup do rychlého plánovače záznamu, při ovládání PTZ stiskem tlačítka REC/SHOT a poté na numerické klávesnici zadáte číslo poţadované prepozice. PLAY/AUTO Tlačítko: pro vstup do MENU přehrávání, v módu přehrávání zapnout/vypnout audio, v reţimu ovládání PTZ vyvolá autoscan ZOOM + Tlačítko: pro ovládání zoomu v reţimu PTZ A/FOCUS + Tlačítko: pro ovládání ostření v reţimu PTZ, pro přepínání malá/velká písmena, přepínání symboly/číslice EDIT/IRIS + Tlačítko: pro vkládání textu do textových polí, při editaci textu má funkci backspace a vymaţe znak před kurzorem, v zaškrtávacím poli změní stav pole, reţimu PTZ otevírá clonu kamery. MENU/WIPPER Tlačítko: vrátí uţivatele do hlavního MENU, při stisku déle neţ 5 sekund vypne zvuk kláves. F1/LIGHT + Tlačítko: v reţimu PTZ zapne/vypne světlo MAIN/SPOT/ZOOM - Tlačítko: přepíná spot výstup, v reţimu PTZ sloţí pro ovládání zoomu PREV/FOCUS - Tlačítko: přepíná módy zobrazení, v reţimu PTZ ovládá ostření PTZ/IRIS - Tlačítko: vstup do reţimu ovládání PTZ, v reţimu PTZ ovládá nastavení clony 7. Tlačítka DIRECTION/ENTER (směr nahoru/dolu): Tlačítka DIRECTION (směrová): Tlačítka DIRECTION se pouţívají k navigování mezi různými políčky a poloţkami v nabídkách. V reţimu reprodukce (Playback mode), se tlačítka Up (nahoru) a Down (dolů) pouţívají ke zrychlení a zpomalení zaznamenaného videa. Tlačítko ENTER: Toto tlačítko se pouţívá k potvrzení volby v kterékoli nabídce (menu). Je moţno ho rovněţ pouţít k zaškrtnutí (zafajfkování) zvolených políček. V reţimu reprodukce je moţno ho pouţít k zapnutí nebo dočasnému přerušení (pause) reprodukce nějakého videa. V reţimu Single play (jednotlivé snímky) pomocí tlačítka ENTER postoupíte k zobrazení dalšího snímku (rámu). 8. Ovládací element JOG SHUTTLE (krátké zastavení/sem a tam): je moţno pouţít k posouvání aktivní volby v nějaké nabídce. Vnitřní krouţek posouvá výběr nahoru a dolů.; vnější krouţek s ním pohybuje doleva a doprava. V reţimu reprodukce s vnější krouţek pouţívá ke skoku vpřed/vzad o 30 obrázků ve video souboru. Vnitřní krouţek je moţno pouţít ke zrychlení / zpomalení videa. V reţimu Preview (náhled) je moţno ho pouţít k cyklování mezi různými kanály. 9. Tlačítka DIRECTION (směr vpravo/vlevo): pouţívá se pro přechod mezi aktivními vybranými částmi v MENU, v reţimu přehrávání slouţí k zrychlení/zpomalení záznamu, v reţimu ţivého náhledu slouţí k přepínání zobrazených kanálů. 10. CD/DVD Slot: prostor pro zapisovací mechaniku CD/DVD 8

9 Použití infračerveného dálkového ovládání Váš DVR můţe být ovládán také pomocí dálkového ovládání, které je součástí dodávky. Viz obrázek Před spuštěním do provozu je nutno vloţit baterie. Klávesy na dálkovém ovládání silně připomínají ty klávesy, které jsou na čelním panelu. Jsou to tyto klávesy: 1. Tlačítko POWER (napájení): Vypnutí DVR. 2. Tlačítko DEV: Zapíná / vypíná dálkové ovládání. 3. Alfanumerická tlačítka: Totéţ jako alfanumerická tlačítka na čelním panelu. 4. Tlačítko EDIT: Totéţ jako tlačítko EDIT na čelním panelu. 5. A: Totéţ jako tlačítko A na čelním panelu. 6. Tlačítko REC: Totéţ jako REC na čelním panelu. 7. Tlačítko PLAY: Totéţ jako PLAY na čelním panelu. 8. Tlačítko INFO: Nevyuţito 9. Tlačítko VOIP: Nevyuţito. 10. Tlačítko MENU: Totéţ jako MENU na čelním panelu. 11. Tlačítko PREV: Totéţ jako PREV na čelním panelu. 12. Tlačítka DIRECTION/ENTER : Totéţ jako tlačítka DIRECTION / ENTER na čelním panelu. 13. Tlačítko PTZ: Totéţ jako tlačítko PTZ na čelním panelu. 14. Tlačítko ESC: Totéţ jako tlačítko ESC na čelním panelu. 15. RESERVED: Záloha. 16. Tlačítko F1: Umoţňuje vybrat všechny poloţky v jednom seznamu. 17. Tlačítka PTZ CONTROL (ovládání PTZ): Tlačítka slouţící k nastavení clony, k zaostření a k ovládání zoomu kamery PTZ. 18. Tlačítko F2: Také se pouţívá k listování stránkami se záloţkou. Chcete-li ověřit funkci dálkového ovládání, zamiřte ovladač na IR přijímač, který je na čelním panelu. Pokud nenastane ţádná reakce: 1. Pomocí čelního ovládacího panelu nebo pomocí myši otevřete nabídku > Hlavní MENU > Konfigurace systému > 9

10 Nastavení Displeje. 2. Ověřte si a zapamatujte identifikační číslo rekordéru ( DVR ID#). Z výroby je nastaveno 255. Toto číslo platí pro všechny infračervené ovládací prvky. 3. Stiskněte tlačítko DEV na dálkovém ovladači 4. Zadejte identifikační číslo (ID) videorekordéru z kroku Na dálkovém ovládání stiskněte ENTER. Jestliţe indikátor stavu (Status) na čelním panelu začne modře svítit, znamená to ţe dálkové ovládání správně pracuje. Pokud se tak nestane a od dálkového ovládání nepřichází ţádná reakce, zkontrolujte následující: 1. Zda jsou baterie správně nainstalovány a jejich polarita není obrácená. 2. Zda jsou baterie nabité. 3. Zda není paprsek k infračervenému přijímači něčím zastíněn. Použití USB myši Při práci s DVR je rovněţ moţno pouţívat normální ovládací prvky, jimiţ disponuje běţná myš se třemi tlačítky (pravé, levé ) a kolečkem: 1. Zastrčte konektor od myši do některého USB portu na čelním panelu DVR. 2. DVR by měl automaticky myš detekovat. Vzácně se můţe stát, ţe se tak nestane. Pak doporučujeme, abyste nahlédli na seznam doporučených zařízení od vašeho dodavatele. Tlačítka na myši mají tyto funkce: 1. Levé tlačítko: Kliknutí (jednou): Zvolte si z některé nabídky nějakou poloţku, třeba tlačítko nebo políčko vstupů. Funguje to stejně jako stisknutí klávesy ENTER na čelním nebo dálkovém ovládacím panelu. Poklepání (dvojité kliknutí): Přepíná mezi reţimy jedné obrazovky a více obrazovek (Multi screen) Kliknout a táhnout: Jestliţe klikáním levým tlačítkem a taţením myší, můţete ovládat PTZ kameru i měnit polohu digitálního zoomu i zobrazení OSD dané kamery (zobrazení systémového času a názvu kamery). Tyto funkce je moţno také pouţít k nastavení hlídaných prostorů (alarm area) 2. Pravé tlačítko: Kliknutí (jednou): Zobrazí se roletová nabídka 3. Kolečko: Otáčení nahoru: V reţimu pro náhled (Preview mode) způsobí otočení nahoru přepnutí na předcházející obrazovku. V reţimu pro nabídku (Menu mode) se výběr přesune na předcházející poloţku. Otočení dolů: V reţimu pro náhled způsobí otočení nahoru přepnutí na následující obrazovku. V reţimu pro nabídku (Menu mode) se výběr přesune na následující poloţku. Použití OSD klávesnice Chcete-li ovládat DVR pomocí myši, klikněte na následující vstupní políčko a objeví se klávesnice (Soft keyboard), 10

11 Význam tlačítek na OSD klávesnici je následující: Přepnout na malá písmena: Přepnout na vkládání malých písmen Přepnout na velká písmena: Přepnout na vkládání velkých písmen Symboly: Přepíná na reţim zadávání symbolů. Zpětný krok: Slouţí k vymazání znaku před kurzorem. Enter: Potvrzení volby. ESC: Opustit měkkou klávesnici Schéma zadního panelu Podívejme se na názorné zobrazení zadního panelu DS-7316HI-S: DS-7204HVI-ST DS-7216HVI-S Č. Poloţka Popis 1 VIDEO OUT Konektor BNC pro video výstup. Je-li připojeno VGA interface, nebude fungovat. Pokud připojeno není, pouţívá se interface jako hlavní zdroj video výstupu s lokálním zobrazením videosignálu a s provozem pomocí nabídek. VIDEO SPOT OUT Konektory BNC pro monitor. Zobrazení v jednom okně. 2 VIDEO IN Konektory BNC pro analogový video vstup. 3 AUDIO IN Konektory BNC pro analogový vstup. 4 AUDIO OUT Konektor RCA pro audio výstup. Je synchronizován s VIDEO OUT. 5 POWER Napájení vypnuto/zapnuto 6 VGA Výstup VGA. Zobrazuje lokální video výstup a nabídku 7 RS232 Konektor DB9 pro RS232 8 LAN Interface Konektor pro LAN (Local Area Network). 9 USB Interface Konektor pro zařízení USB 10 RS-485 Konektor pro zařízení RS-485. T+, kontakt T- připojuje k PTZ. Interface ALARM IN Konektor pro vstup alarmu 11 ALARM OUT Konektor pro výstup alarmu 12 POWER Napájení 12V DC 13 GROUND Zem (musí být připojena kdyţ spouštíte DVR.) 11

12 DS-7300HI-S(E) série Č. Poloţka Popis 1 VIDEO OUT Konektor BNC pro video výstup. Je-li připojeno VGA interface, nebude fungovat. Pokud připojeno není, pouţívá se interface jako hlavní zdroj video výstupu s lokálním zobrazením videosignálu a s provozem pomocí nabídek. VIDEO SPOT OUT Konektory BNC pro monitor. Zobrazení v jednom okně. 2 VIDEO IN Konektory BNC pro analogový video vstup. 3 AUDIO IN Konektory BNC pro analogový vstup. 4 AUDIO OUT Konektor RCA pro audio výstup. Je synchronizován s VIDEO OUT. 5 VIDEO LOOP OUT 16-kanálový konektor DB15 pro výstup Video loop 6 VGA Výstup VGA. Zobrazuje lokální video výstup a nabídku 7 RS232 Konektor DB9 pro RS232 8 LAN Interface Konektor pro LAN (Local Area Network). 9 USB Interface Konektor pro zařízení USB 10 RS-485 Konektor pro zařízení RS-485. T+, kontakt T- připojuje k PTZ. Interface Konektor pro zařízení KB. D+, D- kontakt připojuje ke speciální klávesnici ALARM IN Konektor pro vstup alarmu 11 ALARM OUT Konektor pro výstup alarmu 12 GROUND Zem (musí být připojena kdyţ spouštíte DVR.) 13 POWER Střídavé napájení 100~240V DS-8100-S(E) série Č. Poloţka Popis 1 VIDEO IN BNC konektor pro analogový video vstup AUDIO IN BNC konektor pro analogový audio vstup 2 VIDEO SPOT OUT Konektory BNC pro monitor. Zobrazení v jednom okně. Konektor BNC pro video výstup. Je-li připojeno VGA interface, nebude fungovat. Pokud 3 VIDEO OUT připojeno není, pouţívá se interface jako hlavní zdroj video výstupu s lokálním zobrazením videosignálu a s provozem pomocí nabídek. AUDIO OUT BNC konektor pro audio výstup. Tento konektor je synchronizovaný s VGA 4 LINE IN BNC konektor pro audio vstup 12

13 5 VGA Výstup VGA. Zobrazuje lokální video výstup a nabídku 6 RS232 Konektor DB9 pro RS232 7 LAN Interface Konektor pro LAN (Local Area Network). 8 USB Interface Konektor pro zařízení USB 9 PŘEPÍNAČ Přepínač zakončovacího rezistoru pro RS-485, po přepnutí se přiřadí na RS-485 REZISTORU zakončovací odpor 120ohm. Továrně nastaveno off. RS-485 Interface Konektor pro zařízení RS-485. T+, kontakt T- připojuje k PTZ. Konektor pro zařízení KB. D+, D- kontakt připojuje ke speciální klávesnici 10 ALARM IN Konektor pro vstup alarmu ALARM OUT Konektor pro výstup alarmu 11 GROUND Zem (musí být připojena kdyţ spouštíte DVR.) 12 POWER Střídavé napájení 100~240V Spuštění do provozu Zapnutí a vypnutí DVR Chcete-li aby provozní ţivotnost vašeho DVR byla co nejdelší, musíte dodrţovat správný postup zapínání a vypínání. Spuštění DVR do provozu: Ujistěte se, ţe elektrické napájení je připojeno do síťové zásuvky. Naléhavě doporučujeme,abyste k napájení jednotky pouţívali zdroj zajištěného napájení (UPS). Zapněte spínač na zadním panelu Po zapnutí do provozu bude trvale svítit indikátor stavu zeleným světlem. Existují dva správné způsoby vypínání DVR.: Vypnutí z nabídky 1. Otevřete nabídku pro vypnutí, kliknutím na Menu > Shutdown. 13

14 Zvolte tlačítko Vypnout. Klikněte ANO na zprávu Opravdu nyní vypnout? (jste si jist ţe chcete přístroj vypnout?) Stiskněte vypínač na zadním panelu Ruční vypnutí Stiskněte tlačítko POWER a 3 s ho drţte stisknuté. Zadejte jméno správce a heslo do dialogového rámečku, abyste se přihlásili jako oprávněný uţivatel. Klikněte na tlačítko OK Vyskočí zpráva Opravdu nyní vypnout? (jste si jist ţe chcete přístroj vypnout?). Klikněte na ANO a objeví se zpráva Vypínání Stiskněte vypínač na zadním panelu. Restart a zablokování DVR (zamknout). Zablokováním se obnoví reţim náhledu ţivého videa (Live preview). Pokud z něj budete chtít vystoupit, budete muset zadat jméno a heslo uţivatele. Tlačítkem Restart restartujete DVR. Chcete-li DVR restartovat nebo zamknout, postupujte takto: Otevřete nabídku MENU vypnutí kliknutím > Vypnout. Zvolte tlačítko Zamknout, nebo Rrestartovat Nastavení data a času Přesné nastavení systémového data a času je velmi důleţité, aby časové označení (Timestamp) záznamů a událostí bylo správné. Natavení data a času: Otevřete okno Menu (nabídka) kliknutím na tlačítko MENU na panelu dálkového ovládání, nebo na čelním panelu. Do okna Menu se také můţete dostat kliknutím pravého tlačítka (PT) myši a dále kliknutím tlačítka Menu. Klikněte na ikonu Konfigurace systému (System Configuration). Klikněte na ikonu Čas/Datum Nastavte správné datum a čas Klikněte na tlačítko Uloţ (Save), aby se nastavení uloţilo. 14

15 Kontrola stavu DVR Stav DVR zobrazuje nabídka MENU Stav, do které vstoupíte přes Hlavní Menu / Stav. Na jednotlivých záloţkám máte popsán stav celého DVR. 15

16 Živý náhled Vysvětlení významu ikon živý náhled V reţimu ţivý náhled se na kaţdém displeji objevuje řada ikon, které indikují různé stavy v jakých kanál je. Patří k nim: Ikona události (Event icon): Oznamuje výpadek videosignálu nebo pokusy o tamper (neoprávněný zásah), pohybu a /nebo alarm od čidla. detekci Ikona pro záznam, oznamuje který kanál se momentálně zaznamenává. Záznam mohl být spuštěn manuálně, z časového plánu, nebo v reakci na pohyb či alarm Ikona nastavení obrazu: kliknutím na tuto ikonu se vám zobrazí nabídka nastavení kvality obrazu Jas/Kontrast/Sytost/Odstín Ikona PTZ: pomocí této ikony můţete ovládat PTZ funkce kamer Ikona Presetu: kamera se přesune na předem definovanou pozici Ikona Patrol: kamera se přesouvá po předem definovaných pozicích Ikona Tour: kamera se plynule otáčí mezi předem definovanými pozicemi Ikona Zoom +/Zoom - : přiblíţení/oddálení sledovaného objektu Ikona zobrazení: obraz kamery zobrazí na celou obrazovku Ikona Audio: audio zapnuto/vypnuto Ikona zavřít: zrušení nastavení a návrat do předešlého módu Ikony ovládání pohybu kamery 16

17 Provoz v režimu náhledu V reţimu náhledu je moţné nastavovat zobrazení jednotlivých kanálů odděleně. Kdyţ najedete kurzorem myši na poţadovaný kanál a kliknete levým tlačítkem, zobrazí se ikony nastavení obrazu, PTZ, audio, ZOOM, zobrazení na celou obrazovku a zavřít. Nastavení obrazu: kliknutím na ikonu nastavení obrazu se zobrazí menu s poloţkami Jas, Kontrast, Sytost, Odstín a u kaţdé poloţky stupnice úroveň nastavení. Kliknutím na stupnici na poţadovanou úroveň nastavíte kvalitu obrazu. Kliknutím na ikonu zavřít ukončíte toto MENU. Ovládání PTZ: Kdyţ vyberete ovládání PTZ, můţete ovládat všechny běţné funkce. Poznámka: PTZ parametry musí být správně nastaveny v DVR před pouţitím MENU ovládání PTZ Maximum zobrazení prepozic a patrol je 5, větší počet je třeba nastavit v konfiguračním MENU. Audio: Ve vybraném obrazu můţete povolit/zakázat audio. Je třeba mít povolenou tuto funkci v konfiguračním MENU. ZOOM mód: Pouţitím této funkce se na obrazovce zobrazí ¼ ze zvoleného kanálu. V dolním pravém rohu je zobrazena vybraná část obdélníkem, se kterým můţete pohybovat pomocí myši a tím tak měnit výřez ze zobrazeného kanálu, návrat provedete kliknutím na ikonu návrat. Zobrazení na celou obrazovku: kliknutím na tuto ikonu se zvolený kanál zobrazí na celou obrazovku a můţete ovládat všechny funkce, jako při zobrazení 17

18 více kanálů na jedné obrazovce. Pro návrat z tohoto zobrazení klikněte na ikonu pro zobrazení. Použití panelu MENU Zobrazení panelu menu provedete kliknutím pravým tlačítkem myši. Pomocí tohoto MENU můţete rychle měnit mód zobrazení, případně nastavit konfiguraci DVR. 2x2 mód 3x3 mód 4x4x mód Hlavní Menu: kliknutím na tuto ikonu vstoupíte do hlavního konfiguračního MENU DVR. Pokud máte nastavené blokování, budete muset zadat přístup přes účet administrátora. Start/Stop auto přepínání: kliknutím na tuto ikonu spustíte automatické přepínání obrazu zvolených kamer. Přepínání zobrazení: pomocí této ikony přepnete zobrazení na následující obraz kamer, týká se to módů 2x2, 3x3. Poţadovaná prodleva musí být nastavena v konfiguračním MENU. 18

19 Konfigurace Živého náhledu Video výstup zvolte výstup, který chcete konfigurovat Hlavní/Vedlejší video výstup Nastavení obrazu vyberte mód zobrazení 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 Čas přepínání čas v sekundách, po kterém se přepne zobrazení Povolen Audio povolujete/ zakazujete audio výstup pro zvolený video výstup. Jazyk jazyková verze MENU Výstupní formát video formát PAL/NTSC, v našich podmínkách PAL Název a číslo zařízení volíte název a číslo zařízení pro dálkové ovládání VGA rozlišení rozlišení hlavního výstupu VGA Rychlost pohybu myši nastavujete pro komfortnější a přesnější ovládání pomocí myši Konfigurace výběru kanálů 19

20 V pravé části MENU Nastavení zobrazení si u kaţdého zobrazení kanálu vyberete číslo kanálu kliknutím na šipky nahoru/dolu, toto si zvolíte. Pokud nebudete chtít zobrazit ţádný kanál, nastavte v poli X Poţadované nastavení uloţte. 20

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Úvod 1 Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Video...6 Audio...6 Konektory...7 Poplach...7 2.1 Přední panel...13 2.2 Zadní panel...15 2.3 Dálkové ovládání...16 3.1 Zapojení...18 3.2 Instalace

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění 2 Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit

Více

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení 1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení Existují drobné rozdíly mezi jednotlivými řadami DVR. Všechna rozhraní (výstupy) popsané níže jsou aktivní u DVR série LE-A. Produkty Série LE-AS nepodporují

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983 http://www.viakom.cz Digitáln lní Video Rekord ordér Návod k obsluze Před manipulací se zařízen zením si, prosím, pečliv livěprostudujte následujn sledují návod a uschovejte ho pro další využit ití. CPD507

Více

Thecus N2800 Sé rie N4800

Thecus N2800 Sé rie N4800 Thecus N2800 Sé rie N4800 Uţivatelská pøíruèka Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktŧ, které firma Thecus vyrábí, jsou chráněnou obchodní značkou firmy Thecus Technology

Více

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk EAGET Kompletní manuál EAGET PLAY M17 www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk 1 1. Připojení 1.1 Připojení k napájení (1) Připojte AC napájecí adaptér do přehrávače

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 AVC760 AVC760 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními!

Více

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením 1 2 OBSAH Kapitola 1 - Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 - Instalace 2.1 Instalace pevného disku a DVD mechaniky 2.1.1 Instalace pevného disku 2.1.2 Instalace

Více

Bezpečnostní kamerový Systém Model: DVR-6304S-A H.264 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi

Více

Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování

Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8 Příručka pro instalaci & programování Verze 1.1 Copyright 2005, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

Fermax IP DP. dveřní telefon pro připojení na VoIP. Fermax PBX EXP Fermax PBX KEY Fermax PBX EA. Návod k obsluze a instalaci

Fermax IP DP. dveřní telefon pro připojení na VoIP. Fermax PBX EXP Fermax PBX KEY Fermax PBX EA. Návod k obsluze a instalaci ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00 www.alphatechtechnologies.cz Fermax IP DP dveřní telefon pro připojení na VoIP Fermax PBX EXP Fermax PBX KEY Fermax PBX EA Návod k obsluze

Více

OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5

OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 OBSAH Kapitola 1 Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 Panel 2.1 Přehled částí balení 2.2 Přední panel a konektory 2.3 Zadní panel a konektory 2.4 Dálkový ovladač

Více

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Instalační manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Úvodní informace o programu LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat

Více

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992 Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Ref. č.: 709992 OBSAH A. POPIS... Str. 5 A. Přední strana... Str. 5 B. Zadní strana... Str. 5 C. Dálkové ovládání...

Více

Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL

Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL Obsah 1 Instalace zařízení... 2 1.1 Instalace pevného disku... 2 1.2 Přední panel... 3 1.3 Zadní panel... 5 1.4

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi Řada IWH Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu. Provoz

Více

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál HMR trade, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 www.hmrtrade.cz info@hmrtrade.cz HMR-IP20DAI / DAIP Uživatelský manuál Varování: Pro snížení rizika požáru

Více

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál DVR-460 LAN Digitální Videorekordér Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 2 Celkový pohled... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 3 Typické využití... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 Popis předního

Více