HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ 1

2 Návod k použití digitálního videorekordéru Hikvision Network Digital Video Recorder Tento návod k pouţití, stejně jako v něm popsané software, poskytujeme v rámci licence a proto je moţno ho pouţívat nebo kopírovat pouze v souladu s ustanoveními licence. Obsah této příručky má slouţit jako orientační zdroj informací a můţe se bez upozornění změnit. Obsah by neměl být chápán jako nějaký závazek společnosti Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Hikvision). Hikvision neakceptuje ţádnou zodpovědnost nebo ručení za jakékoli chyby nebo nepřesnosti, které se v příručce mohou objevit. S výjimkou případů kdy to tato licence povoluje, se ţádná část příručky nesmí reprodukovat, ukládat v nějakém systému pro ukládání informací, ani předávat dál, v jakékoli podobě, jakýmkoli způsobem, elektronickým mechanickým, pomocí záznamu nebo jinak, bez písemného povolení firmy Hikvision. HIKVISION NEAKCEPTUJE ŢÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ (BEZ OMEZENÍ) PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRTO NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL, COŢ SE TÝKÁ I SOFTWARE OD SDPOLEČNOSTI HIKVISION. HIKVISION NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, ANI NEBUDE VZNÁŠET NÁMITKY, POKUD JDE O POUŢITÍ NEBO VÝSLEDKY POUŢITÍ SOFTWARE HIKVISION, VE SMYSLU JEHO SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, AKTUÁLNOSTI, NEBO JINAK A VEŠKERÉ RIZIKO, POKUD JDE O VÝSLEDKY A PROVOZNÍ CHOVÁNÍ SOFTWARE HIKVISION, JE POUZE VAŠÍM RIZIKEM. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK. VÝŠE UVEDENÁ VÝJIMKA SE VÁS NEMUSÍ TÝKAT. ZA ŢÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VÁM NEBUDE FIRMA HIKVISION, JEJÍ ŘEDITELÉ, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚSTNANCI, NEBO AGENTI RUČIT ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY (VČETNĚ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ZTRÁTOU OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍM PRODEJE, ZTRÁTOU OBCHODNÍCH INFORMACÍ A PODOBNĚ), PLYNOUCÍ Z POUŢITÍ NEBO NEMOŢNOSTI POUŢÍT HIKVISION SOFTWARE, DOKONCE I KDYŢ HIKVISION BYL SEZNÁMEN S MOŢNOSTÍ TAKOVÝCH ŠKOD. PROTOŢE NĚKTEÉ STÁTY NEPŘIPOUŠTĚJÍ TAKOVÉ VÝJIMKY NEBO OMEZENÍ RUČENÍ ZA NÁSLEDNÉ NEBO NAHODILÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE VÁS NEMUSEJÍ TÝKAT. Úvodní tipy a upozornění Předtím neţ váš DVR připojíte a spustíte, přečtěte si následující tipy:: Ujistěte se, ţe jednotka je instalována v bezprašném prostředí a dobře odvětrána. Jednotka je určena pouze pro vnitřní pouţití V blízkosti DVR nesmí být ţádné tekutiny. Postarejte se o to, aby podmínky v okolním prostředí splňovaly specifikace výrobce Zajistěte, aby jednotka byla náleţitě upevněna do police nebo stojanu. Silné údery nebo nárazy při pádu mohou způsobit poškození citlivé elektroniky, která je uvnitř jednotky Je-li moţno, napájejte DVR z jednotky UPS (zajištěné napájení). Před připojením a odpojením příslušenství nebo periferií vypněte napájení jednotky. Výrobce doporučuje, aby jako paměťový disk byl s tímto zařízením pouţíván HDD. 2

3 Obsah Úvod... 4 Souhrn... 4 Hlavní vlastnosti výrobku... 4 Schéma připojení DVR... 5 Obsluha DVR... 5 Pouţití ovládacích prvků na čelním panelu... 5 Pouţití infračerveného dálkového ovládání... 9 Pouţití USB myši Pouţití OSD klávesnice Schéma zadního panelu Spuštění do provozu Zapnutí a vypnutí DVR Restart a zablokování DVR Nastavení data a času Kontrola stavu DVR Živý náhled Vysvětlení významu ikon ţivý náhled Provoz v reţimu náhledu Pouţití panelu MENU Konfigurace Ţivého náhledu Konfigurace výběru kanálů Nastavení pro záznam Konfigurace pro záznam Rychlé nastavení plánovače Pokročilé nastavení plánovače Reprodukce záznamu Vyhledávání záznamu Přehrávání nahraných souborů Zálohování Zálohování záznamů Vytvoření video klipu Export videoklipů Zálohování nahraných souborů Konfigurace systému Konfigurace sítě Správa uţivatelských účtů Přidání nového uţivatelského účtu Odebrání účtu uţivatele Editace účtu uţivatele Konfigurace PTZ kamer Ověření nastavení PTZ Nastavení PTZ prepozic, obchůzky a sekvence. 32 Nastavení Alarmů a vyjímek Nastavení detekce pohybu Nastavení alarmových vstupů Nastavení vyjímek Nastavení u Nastavení kamer Nastavení soukromých zón Detekce sabotáţe videa Detekce ztráty videa Nastavení OSD Nastavení disku Správa disku Správa souborů Vyhledání souborů Správa DVR Upgrade Firmware Obnovení továrního nastavení Export / Import nastavení DVR Zobrazení systémových záznamů Menu uzamčení Pouţité pojmy Často se opakující dotazy

4 Úvod Souhrn Děkujeme vám ţe jste si koupili digitální videorekordér řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 (DVR). Abyste maximálně vyuţili všechny moţnosti tohoto DVR, přečtěte si důkladně tento Návod k použití. Hlavní vlastnosti výrobku Komprese: Podporuje video vstup PAL/NTSC Respektuje normu video komprese H.264. Parametry kódování video kaţdého kanálu je moţno nastavit samostatně, včetně rozlišení, obnovovacího kmitočtu, přenosové rychlosti (v bitech) i kvality obrazu. Kaţdý kanál podporuje normální parametry pro plynulý provoz i pro komprimovaný záznam události. Podporuje jak Composite stream (video plus audio), tak i Video only (jen video) stream. Audio a video signály jsou striktně synchronní. Monitoring: Displej s vysokým rozlišením VGA podporuje rozlišení 1024x768 Podporuje ţivé zobrazení na obrazovce 1/4/9/16, pořadí kanálů je moţno nastavit. Podporuje skupinový vypínač ţivého zobrazení, ruční vypínač a automatický cyklus, jehoţ interval je moţno nastavit. Podporuje digitální zoom ţivého zobrazení Podporuje zastínění (maskování) určeného kanálu ţivého zobrazení. Podporuje detekci pohybu, zobrazuje pokusy o tamper (neoprávněný zásah), signalizaci video výjimek a signalizaci ztráty video signálu. Podporuje privátní maskování Podporuje různé protokoly PTZ, PTZ preset (předvolba PTZ), Patrol (postupná obhlídka všech, nebo některých, předvolených poloh kamery) a Pattern.(vzor, coţ je sled poloh jimiţ kamera v reţimu Patrol prochází) Podporuje Zoom in (přiblíţení) kliknutím myší, i funkci Trace (sledovat), ovládanou taţením myši. Ovládání HDD: Podporuje aţ 8 SATA HDD. Kaţdý HDD s kapacitou aţ 2TB. Podporuje technologii S.M.A.R.T. Podporuje funkci HDD (HDD v rezervě). Podporuje ovládání skupiny pevných disků Systém HDD file je kompatibilní s Windows. Vyuţívá se technologie předběţného přiřazení v ovládání pevného disku, ţádné dělení disku na fragmenty. Záznam a reprodukce: Podporuje cyklický i necyklický mód záznamu. Podporuje 8 časových period záznamu s různými typy záznamu. Podporuje Pre-record (doba předstihu spuštění záznamu) a Post-record time (doba doběhu záznamu) pro alarm a detekci pohybu. Podporuje funkce Pause (pauza), Play fast (zrychlená reprodukce), Play slow (zpomalená reprodukcer), Skip forward (skok vpřed) a Skip backward (skok zpět) při reprodukci; nastavuje se na indikátoru průběhu reprodukce taţením myši. Zálohování: Podporuje zálohování na zařízení USB, SATA CD/DVD-R/W Podporuje údrţbu a řízení zálohovacích zařízení. Alarm & Výjimka: Systém unifikované správa alarmových vstupů/výstupů Podporuje různé poplachové vstupy např. alarm vyvolaný zaplněním pevného disku, neoprávněným přístupem, poruchou sítě, konfliktem v IP, chybou pevného disku, video výjimkou a neshodou video výstupu s normou. Podporuje různé reakce na alarm, jako je záznam kamery, vypnutí relé, varování na obrazovce, zvukové varování, a upload do 4

5 centra, etc. Podporuje automatickou obnovu po výjimce. Síť: Podporuje adaptivní síťové interface 10/100M. Podporuje protokoly TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, NFS a SADP, atd. Podporuje vysílání unicast (jednoduché) a multicast (skupinové, výběrové), podporuje TCP, UDP, a RTP pro unicast. Podporuje dálkovou konfiguraci, podporuje nastavení pro dálkový import a export nastavení DVR. Podporuje dálkové zjištění stavu zařízení, systémového protokolu a stavu alarmu. Podporuje dálkové formátování pevného disku, upgrade, reboot, odstavení a jiné operace systémové údrţby. Podporuje upload alarmu od událostí a výjimek do počítače připojeného do sítě, určeného k dálkovému řízení. Podporuje správu uţivatelů. Administrátor přiděluje a spravuje uţivatelská práva. Podporuje vzdálené získání JPEG snímků. Podporuje dálkové ovládání PTZ Podporuje voice talk (hlasová komunikace) a broadcast (vysílání). Zabudovaný WEB Server. Jiné: SDK pro Windows a Linux Výkonný DVR log (záznamník), včetně provozu, alarmů (alarm log) a výjimek (exception log.) Schéma připojení DVR Obsluha DVR Existuje řada způsobů jakými je moţno ovládat a provozovat váš DVR. Můţete pouţít ovládací prvky na čelním panelu, nebo infračervené dálkové ovládání (součást dodávky), myš a také OSD klávesnici (soft keyboard). Použití ovládacích prvků na čelním panelu DVR se dodává společně se zabudovanými ovládacími prvky na čelním panelu, jak je vidět na obrázku 5

6 DS-7204HVI-ST DS-7216HVI-S K těmto ovládacím prvkům patří: DS-7300HI-S série 1. Porty USB: Porty Universal Serial Bus (USB) pro připojení přídavných zařízení jako je USB myš a USB Hard Disk Drive (HDD). 2. Indikátory stavu: Indikátory stavu různých funkcí DVR. Alarm: Indikátor poplachu se rozsvítí červeně, jestliţe nějaký senzor ohlásí alarm. Ready (připraven): Jestliţe DVR správně funguje, indikátor svítí zeleně Status (stav): Tento indikátor svítí zeleně, jestliţe je DVR dálkově ovládán pomocí infračerveného ovládání. HDD: Tento indikátor červeně bliká, kdyţ se odečítají data z HDD, nebo se na něj ukládají. NETWORK (síť): Tento indikátor bliká modře, kdyţ síťové připojení správně funguje. 3. Ovládací tlačítka: Tlačítko 1/MENU: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [1]. Kdyţ ho stisknete, vrátíte se (po úspěšném přihlášení) do hlavní nabídky (Main menu). Tlačítko 1/MENU také vyvolá interface pro nastavení citlivosti (Sensitivity interface). 2ABC/F1: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [2] a tlačítko pro písmena [ABC]. Pomocí tohoto tlačítka můţete vybírat poloţky ze seznamu. 3DEF/F2: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [3] a tlačítko pro písmena [DEF]. Rovněţ se pouţívá k listování mezi stránkami. 4GHI/ESC: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [4] a tlačítko pro písmena [GHI]; rovněţ se pouţívá k přeskoku do předcházející nabídky. 5JKL/EDIT: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [5] a tlačítko pro písmena [JKL]. Pouţívá se k editaci textových polí. Kdyţ editujeme textová pole, můţe se toto tlačítko také pouţít jako backspace (návrat na předchozí znak). Přitom se smaţe písmeno pod kurzorem. V zaškrtávacích rámečcích můţete klávesu pouţít k zatrhnutí rámečku. V reţimu reprodukce (playback) je moţno ho pouţít k vytváření videoklipů pro zálohování. 6MNO/PLAY: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [6] a tlačítko pro písmena [MNO]. Pouţívá se ke vstupu do nabídky reprodukce (Playback menu). Rovněţ se pouţívá k zapínání a vypínání audio v nabídce pro reprodukci. 7PQRS/REC: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [7] a tlačítko pro písmena [PQRS]. Rovněţ se 6

7 pouţívá ke vstupu do interface pro manuální záznam ( Manual record interface). 8TUV/PTZ: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [8] a tlačítko písmena [TUV]. Rovněţ se pouţívá ke vstupu do reţimu ovládání PTZ (PTZ control mode). 9WXYZ/PREVIEW: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [9] a tlačítko písmen [WXYZ]. Rovněţ se pouţívá k přepínání mezi reţimem jedné obrazovky a reţimem více obrazovek (Multi-screen). 0/A: Toto tlačítko pracuje jako numerické [0]. Rovněţ se pouţívá k přepínání mezi metodami zápisu (malá a velká písmena, symboly a čísla). Rovněţ je moţno ho pouţití k vymazání všech maskovaných sektorů, např. v nabídkách detekce pohybu (motion detection) a diskrétní maska (privacy mask). SHIFT (zdvih): Toto tlačítko se pouţívá k přepínání funkce klávesy z funkce numerická klávesa do funkce ovládací tlačítko a naopak. 4. Tlačítka DIRECTION/ENTER (směr / Enter): Tlačítka DIRECTION (směrová): Tlačítka DIRECTION se pouţívají k navigování mezi různými políčky a poloţkami v nabídkách. V reţimu reprodukce (Playback mode), se tlačítka Up (nahoru) a Down (dolů) pouţívají ke zrychlení a zpomalení zaznamenaného videa. Tlačítka Left (vlevo) a Right (vpravo) způsobí skok ve videozáznamu 30s dozadu nebo dopředu.v reţimu pro náhled (Preview mode) je moţno tato tlačítka pouţít k přepínání mezi kanály. Tlačítko ENTER: Toto tlačítko se pouţívá k potvrzení volby v kterékoli nabídce (menu). Je moţno ho rovněţ pouţít k zaškrtnutí (zafajfkování) zvolených políček. V reţimu reprodukce je moţno ho pouţít k zapnutí nebo dočasnému přerušení (pause) reprodukce nějakého videa. V reţimu Single play (jednotlivé snímky) pomocí tlačítka ENTER postoupíte k zobrazení dalšího snímku (rámu). 5. Ovládací element JOG SHUTTLE (krátké zastavení/sem a tam): je moţno pouţít k posouvání aktivní volby v nějaké nabídce. Vnitřní krouţek posouvá výběr nahoru a dolů.; vnější krouţek s ním pohybuje doleva a doprava. V reţimu reprodukce s vnější krouţek pouţívá ke skoku vpřed/vzad o 30 obrázků ve video souboru. Vnitřní krouţek je moţno pouţít ke zrychlení / zpomalení videa. V reţimu Preview (náhled) je moţno ho pouţít k cyklování mezi různými kanály. 6. Tlačítko POWER (napájení) se pouţívá k zapínání a vypínání napájení DVR. Poznámka: Je důleţité si uvědomit, ţe musíte na čelním panelu nebo v textovém poli kliknout EDIT, aby bylo moţno editovat (upravovat) obsah tohoto pole. Kdyţ vloţíte text, musíte stisknout ENTER, abyste se mohli posunout na další políčko. DS-8100-S série DS-8100-SE série 7

8 1. Tlačítko zapnout/vypnout: Tímto tlačítkem se zapíná/vypíná DVR 2. IR LED: pro příjem IR signálu z dálkového ovladače 3. Porty USB: Porty Universal Serial Bus (USB) pro připojení přídavných zařízení jako je USB myš a USB Hard Disk Drive (HDD). 4. Indikátory stavu: Indikátory stavu různých funkcí DVR. Alarm: Indikátor poplachu se rozsvítí červeně, jestliţe nějaký senzor ohlásí alarm. Ready (připraven): Jestliţe DVR správně funguje, indikátor svítí zeleně Status (stav): Tento indikátor svítí zeleně, jestliţe je DVR dálkově ovládán pomocí infračerveného ovládání. HDD: Tento indikátor červeně bliká, kdyţ se odečítají data z HDD, nebo se na něj ukládají. Modem: Rezervováno TX/RX: Tento indikátor bliká modře, kdyţ síťové připojení správně funguje. Stavová LED: svítí modře, pokud je DVR uzamčen, zhasne pokud je DVR odblokován, toto se provádí stiskem klávesy ESC déle neţ 3 sekundy. 5. Alfanumerická tlačítka:pouţívají se v různých úrovních MENU, korespondují s číslem kanálu, případně odpovídají číslům při vkládání textu, zadávání čísel a znaků v editačním reţimu. 6. Ovládací tlačítka: ESC Tlačítko: pro opuštění MENU a pro zamčení/odemčení DVR v reţimu náhledu REC/SHOT Tlačítko: pro vstup do rychlého plánovače záznamu, při ovládání PTZ stiskem tlačítka REC/SHOT a poté na numerické klávesnici zadáte číslo poţadované prepozice. PLAY/AUTO Tlačítko: pro vstup do MENU přehrávání, v módu přehrávání zapnout/vypnout audio, v reţimu ovládání PTZ vyvolá autoscan ZOOM + Tlačítko: pro ovládání zoomu v reţimu PTZ A/FOCUS + Tlačítko: pro ovládání ostření v reţimu PTZ, pro přepínání malá/velká písmena, přepínání symboly/číslice EDIT/IRIS + Tlačítko: pro vkládání textu do textových polí, při editaci textu má funkci backspace a vymaţe znak před kurzorem, v zaškrtávacím poli změní stav pole, reţimu PTZ otevírá clonu kamery. MENU/WIPPER Tlačítko: vrátí uţivatele do hlavního MENU, při stisku déle neţ 5 sekund vypne zvuk kláves. F1/LIGHT + Tlačítko: v reţimu PTZ zapne/vypne světlo MAIN/SPOT/ZOOM - Tlačítko: přepíná spot výstup, v reţimu PTZ sloţí pro ovládání zoomu PREV/FOCUS - Tlačítko: přepíná módy zobrazení, v reţimu PTZ ovládá ostření PTZ/IRIS - Tlačítko: vstup do reţimu ovládání PTZ, v reţimu PTZ ovládá nastavení clony 7. Tlačítka DIRECTION/ENTER (směr nahoru/dolu): Tlačítka DIRECTION (směrová): Tlačítka DIRECTION se pouţívají k navigování mezi různými políčky a poloţkami v nabídkách. V reţimu reprodukce (Playback mode), se tlačítka Up (nahoru) a Down (dolů) pouţívají ke zrychlení a zpomalení zaznamenaného videa. Tlačítko ENTER: Toto tlačítko se pouţívá k potvrzení volby v kterékoli nabídce (menu). Je moţno ho rovněţ pouţít k zaškrtnutí (zafajfkování) zvolených políček. V reţimu reprodukce je moţno ho pouţít k zapnutí nebo dočasnému přerušení (pause) reprodukce nějakého videa. V reţimu Single play (jednotlivé snímky) pomocí tlačítka ENTER postoupíte k zobrazení dalšího snímku (rámu). 8. Ovládací element JOG SHUTTLE (krátké zastavení/sem a tam): je moţno pouţít k posouvání aktivní volby v nějaké nabídce. Vnitřní krouţek posouvá výběr nahoru a dolů.; vnější krouţek s ním pohybuje doleva a doprava. V reţimu reprodukce s vnější krouţek pouţívá ke skoku vpřed/vzad o 30 obrázků ve video souboru. Vnitřní krouţek je moţno pouţít ke zrychlení / zpomalení videa. V reţimu Preview (náhled) je moţno ho pouţít k cyklování mezi různými kanály. 9. Tlačítka DIRECTION (směr vpravo/vlevo): pouţívá se pro přechod mezi aktivními vybranými částmi v MENU, v reţimu přehrávání slouţí k zrychlení/zpomalení záznamu, v reţimu ţivého náhledu slouţí k přepínání zobrazených kanálů. 10. CD/DVD Slot: prostor pro zapisovací mechaniku CD/DVD 8

9 Použití infračerveného dálkového ovládání Váš DVR můţe být ovládán také pomocí dálkového ovládání, které je součástí dodávky. Viz obrázek Před spuštěním do provozu je nutno vloţit baterie. Klávesy na dálkovém ovládání silně připomínají ty klávesy, které jsou na čelním panelu. Jsou to tyto klávesy: 1. Tlačítko POWER (napájení): Vypnutí DVR. 2. Tlačítko DEV: Zapíná / vypíná dálkové ovládání. 3. Alfanumerická tlačítka: Totéţ jako alfanumerická tlačítka na čelním panelu. 4. Tlačítko EDIT: Totéţ jako tlačítko EDIT na čelním panelu. 5. A: Totéţ jako tlačítko A na čelním panelu. 6. Tlačítko REC: Totéţ jako REC na čelním panelu. 7. Tlačítko PLAY: Totéţ jako PLAY na čelním panelu. 8. Tlačítko INFO: Nevyuţito 9. Tlačítko VOIP: Nevyuţito. 10. Tlačítko MENU: Totéţ jako MENU na čelním panelu. 11. Tlačítko PREV: Totéţ jako PREV na čelním panelu. 12. Tlačítka DIRECTION/ENTER : Totéţ jako tlačítka DIRECTION / ENTER na čelním panelu. 13. Tlačítko PTZ: Totéţ jako tlačítko PTZ na čelním panelu. 14. Tlačítko ESC: Totéţ jako tlačítko ESC na čelním panelu. 15. RESERVED: Záloha. 16. Tlačítko F1: Umoţňuje vybrat všechny poloţky v jednom seznamu. 17. Tlačítka PTZ CONTROL (ovládání PTZ): Tlačítka slouţící k nastavení clony, k zaostření a k ovládání zoomu kamery PTZ. 18. Tlačítko F2: Také se pouţívá k listování stránkami se záloţkou. Chcete-li ověřit funkci dálkového ovládání, zamiřte ovladač na IR přijímač, který je na čelním panelu. Pokud nenastane ţádná reakce: 1. Pomocí čelního ovládacího panelu nebo pomocí myši otevřete nabídku > Hlavní MENU > Konfigurace systému > 9

10 Nastavení Displeje. 2. Ověřte si a zapamatujte identifikační číslo rekordéru ( DVR ID#). Z výroby je nastaveno 255. Toto číslo platí pro všechny infračervené ovládací prvky. 3. Stiskněte tlačítko DEV na dálkovém ovladači 4. Zadejte identifikační číslo (ID) videorekordéru z kroku Na dálkovém ovládání stiskněte ENTER. Jestliţe indikátor stavu (Status) na čelním panelu začne modře svítit, znamená to ţe dálkové ovládání správně pracuje. Pokud se tak nestane a od dálkového ovládání nepřichází ţádná reakce, zkontrolujte následující: 1. Zda jsou baterie správně nainstalovány a jejich polarita není obrácená. 2. Zda jsou baterie nabité. 3. Zda není paprsek k infračervenému přijímači něčím zastíněn. Použití USB myši Při práci s DVR je rovněţ moţno pouţívat normální ovládací prvky, jimiţ disponuje běţná myš se třemi tlačítky (pravé, levé ) a kolečkem: 1. Zastrčte konektor od myši do některého USB portu na čelním panelu DVR. 2. DVR by měl automaticky myš detekovat. Vzácně se můţe stát, ţe se tak nestane. Pak doporučujeme, abyste nahlédli na seznam doporučených zařízení od vašeho dodavatele. Tlačítka na myši mají tyto funkce: 1. Levé tlačítko: Kliknutí (jednou): Zvolte si z některé nabídky nějakou poloţku, třeba tlačítko nebo políčko vstupů. Funguje to stejně jako stisknutí klávesy ENTER na čelním nebo dálkovém ovládacím panelu. Poklepání (dvojité kliknutí): Přepíná mezi reţimy jedné obrazovky a více obrazovek (Multi screen) Kliknout a táhnout: Jestliţe klikáním levým tlačítkem a taţením myší, můţete ovládat PTZ kameru i měnit polohu digitálního zoomu i zobrazení OSD dané kamery (zobrazení systémového času a názvu kamery). Tyto funkce je moţno také pouţít k nastavení hlídaných prostorů (alarm area) 2. Pravé tlačítko: Kliknutí (jednou): Zobrazí se roletová nabídka 3. Kolečko: Otáčení nahoru: V reţimu pro náhled (Preview mode) způsobí otočení nahoru přepnutí na předcházející obrazovku. V reţimu pro nabídku (Menu mode) se výběr přesune na předcházející poloţku. Otočení dolů: V reţimu pro náhled způsobí otočení nahoru přepnutí na následující obrazovku. V reţimu pro nabídku (Menu mode) se výběr přesune na následující poloţku. Použití OSD klávesnice Chcete-li ovládat DVR pomocí myši, klikněte na následující vstupní políčko a objeví se klávesnice (Soft keyboard), 10

11 Význam tlačítek na OSD klávesnici je následující: Přepnout na malá písmena: Přepnout na vkládání malých písmen Přepnout na velká písmena: Přepnout na vkládání velkých písmen Symboly: Přepíná na reţim zadávání symbolů. Zpětný krok: Slouţí k vymazání znaku před kurzorem. Enter: Potvrzení volby. ESC: Opustit měkkou klávesnici Schéma zadního panelu Podívejme se na názorné zobrazení zadního panelu DS-7316HI-S: DS-7204HVI-ST DS-7216HVI-S Č. Poloţka Popis 1 VIDEO OUT Konektor BNC pro video výstup. Je-li připojeno VGA interface, nebude fungovat. Pokud připojeno není, pouţívá se interface jako hlavní zdroj video výstupu s lokálním zobrazením videosignálu a s provozem pomocí nabídek. VIDEO SPOT OUT Konektory BNC pro monitor. Zobrazení v jednom okně. 2 VIDEO IN Konektory BNC pro analogový video vstup. 3 AUDIO IN Konektory BNC pro analogový vstup. 4 AUDIO OUT Konektor RCA pro audio výstup. Je synchronizován s VIDEO OUT. 5 POWER Napájení vypnuto/zapnuto 6 VGA Výstup VGA. Zobrazuje lokální video výstup a nabídku 7 RS232 Konektor DB9 pro RS232 8 LAN Interface Konektor pro LAN (Local Area Network). 9 USB Interface Konektor pro zařízení USB 10 RS-485 Konektor pro zařízení RS-485. T+, kontakt T- připojuje k PTZ. Interface ALARM IN Konektor pro vstup alarmu 11 ALARM OUT Konektor pro výstup alarmu 12 POWER Napájení 12V DC 13 GROUND Zem (musí být připojena kdyţ spouštíte DVR.) 11

12 DS-7300HI-S(E) série Č. Poloţka Popis 1 VIDEO OUT Konektor BNC pro video výstup. Je-li připojeno VGA interface, nebude fungovat. Pokud připojeno není, pouţívá se interface jako hlavní zdroj video výstupu s lokálním zobrazením videosignálu a s provozem pomocí nabídek. VIDEO SPOT OUT Konektory BNC pro monitor. Zobrazení v jednom okně. 2 VIDEO IN Konektory BNC pro analogový video vstup. 3 AUDIO IN Konektory BNC pro analogový vstup. 4 AUDIO OUT Konektor RCA pro audio výstup. Je synchronizován s VIDEO OUT. 5 VIDEO LOOP OUT 16-kanálový konektor DB15 pro výstup Video loop 6 VGA Výstup VGA. Zobrazuje lokální video výstup a nabídku 7 RS232 Konektor DB9 pro RS232 8 LAN Interface Konektor pro LAN (Local Area Network). 9 USB Interface Konektor pro zařízení USB 10 RS-485 Konektor pro zařízení RS-485. T+, kontakt T- připojuje k PTZ. Interface Konektor pro zařízení KB. D+, D- kontakt připojuje ke speciální klávesnici ALARM IN Konektor pro vstup alarmu 11 ALARM OUT Konektor pro výstup alarmu 12 GROUND Zem (musí být připojena kdyţ spouštíte DVR.) 13 POWER Střídavé napájení 100~240V DS-8100-S(E) série Č. Poloţka Popis 1 VIDEO IN BNC konektor pro analogový video vstup AUDIO IN BNC konektor pro analogový audio vstup 2 VIDEO SPOT OUT Konektory BNC pro monitor. Zobrazení v jednom okně. Konektor BNC pro video výstup. Je-li připojeno VGA interface, nebude fungovat. Pokud 3 VIDEO OUT připojeno není, pouţívá se interface jako hlavní zdroj video výstupu s lokálním zobrazením videosignálu a s provozem pomocí nabídek. AUDIO OUT BNC konektor pro audio výstup. Tento konektor je synchronizovaný s VGA 4 LINE IN BNC konektor pro audio vstup 12

13 5 VGA Výstup VGA. Zobrazuje lokální video výstup a nabídku 6 RS232 Konektor DB9 pro RS232 7 LAN Interface Konektor pro LAN (Local Area Network). 8 USB Interface Konektor pro zařízení USB 9 PŘEPÍNAČ Přepínač zakončovacího rezistoru pro RS-485, po přepnutí se přiřadí na RS-485 REZISTORU zakončovací odpor 120ohm. Továrně nastaveno off. RS-485 Interface Konektor pro zařízení RS-485. T+, kontakt T- připojuje k PTZ. Konektor pro zařízení KB. D+, D- kontakt připojuje ke speciální klávesnici 10 ALARM IN Konektor pro vstup alarmu ALARM OUT Konektor pro výstup alarmu 11 GROUND Zem (musí být připojena kdyţ spouštíte DVR.) 12 POWER Střídavé napájení 100~240V Spuštění do provozu Zapnutí a vypnutí DVR Chcete-li aby provozní ţivotnost vašeho DVR byla co nejdelší, musíte dodrţovat správný postup zapínání a vypínání. Spuštění DVR do provozu: Ujistěte se, ţe elektrické napájení je připojeno do síťové zásuvky. Naléhavě doporučujeme,abyste k napájení jednotky pouţívali zdroj zajištěného napájení (UPS). Zapněte spínač na zadním panelu Po zapnutí do provozu bude trvale svítit indikátor stavu zeleným světlem. Existují dva správné způsoby vypínání DVR.: Vypnutí z nabídky 1. Otevřete nabídku pro vypnutí, kliknutím na Menu > Shutdown. 13

14 Zvolte tlačítko Vypnout. Klikněte ANO na zprávu Opravdu nyní vypnout? (jste si jist ţe chcete přístroj vypnout?) Stiskněte vypínač na zadním panelu Ruční vypnutí Stiskněte tlačítko POWER a 3 s ho drţte stisknuté. Zadejte jméno správce a heslo do dialogového rámečku, abyste se přihlásili jako oprávněný uţivatel. Klikněte na tlačítko OK Vyskočí zpráva Opravdu nyní vypnout? (jste si jist ţe chcete přístroj vypnout?). Klikněte na ANO a objeví se zpráva Vypínání Stiskněte vypínač na zadním panelu. Restart a zablokování DVR (zamknout). Zablokováním se obnoví reţim náhledu ţivého videa (Live preview). Pokud z něj budete chtít vystoupit, budete muset zadat jméno a heslo uţivatele. Tlačítkem Restart restartujete DVR. Chcete-li DVR restartovat nebo zamknout, postupujte takto: Otevřete nabídku MENU vypnutí kliknutím > Vypnout. Zvolte tlačítko Zamknout, nebo Rrestartovat Nastavení data a času Přesné nastavení systémového data a času je velmi důleţité, aby časové označení (Timestamp) záznamů a událostí bylo správné. Natavení data a času: Otevřete okno Menu (nabídka) kliknutím na tlačítko MENU na panelu dálkového ovládání, nebo na čelním panelu. Do okna Menu se také můţete dostat kliknutím pravého tlačítka (PT) myši a dále kliknutím tlačítka Menu. Klikněte na ikonu Konfigurace systému (System Configuration). Klikněte na ikonu Čas/Datum Nastavte správné datum a čas Klikněte na tlačítko Uloţ (Save), aby se nastavení uloţilo. 14

15 Kontrola stavu DVR Stav DVR zobrazuje nabídka MENU Stav, do které vstoupíte přes Hlavní Menu / Stav. Na jednotlivých záloţkám máte popsán stav celého DVR. 15

16 Živý náhled Vysvětlení významu ikon živý náhled V reţimu ţivý náhled se na kaţdém displeji objevuje řada ikon, které indikují různé stavy v jakých kanál je. Patří k nim: Ikona události (Event icon): Oznamuje výpadek videosignálu nebo pokusy o tamper (neoprávněný zásah), pohybu a /nebo alarm od čidla. detekci Ikona pro záznam, oznamuje který kanál se momentálně zaznamenává. Záznam mohl být spuštěn manuálně, z časového plánu, nebo v reakci na pohyb či alarm Ikona nastavení obrazu: kliknutím na tuto ikonu se vám zobrazí nabídka nastavení kvality obrazu Jas/Kontrast/Sytost/Odstín Ikona PTZ: pomocí této ikony můţete ovládat PTZ funkce kamer Ikona Presetu: kamera se přesune na předem definovanou pozici Ikona Patrol: kamera se přesouvá po předem definovaných pozicích Ikona Tour: kamera se plynule otáčí mezi předem definovanými pozicemi Ikona Zoom +/Zoom - : přiblíţení/oddálení sledovaného objektu Ikona zobrazení: obraz kamery zobrazí na celou obrazovku Ikona Audio: audio zapnuto/vypnuto Ikona zavřít: zrušení nastavení a návrat do předešlého módu Ikony ovládání pohybu kamery 16

17 Provoz v režimu náhledu V reţimu náhledu je moţné nastavovat zobrazení jednotlivých kanálů odděleně. Kdyţ najedete kurzorem myši na poţadovaný kanál a kliknete levým tlačítkem, zobrazí se ikony nastavení obrazu, PTZ, audio, ZOOM, zobrazení na celou obrazovku a zavřít. Nastavení obrazu: kliknutím na ikonu nastavení obrazu se zobrazí menu s poloţkami Jas, Kontrast, Sytost, Odstín a u kaţdé poloţky stupnice úroveň nastavení. Kliknutím na stupnici na poţadovanou úroveň nastavíte kvalitu obrazu. Kliknutím na ikonu zavřít ukončíte toto MENU. Ovládání PTZ: Kdyţ vyberete ovládání PTZ, můţete ovládat všechny běţné funkce. Poznámka: PTZ parametry musí být správně nastaveny v DVR před pouţitím MENU ovládání PTZ Maximum zobrazení prepozic a patrol je 5, větší počet je třeba nastavit v konfiguračním MENU. Audio: Ve vybraném obrazu můţete povolit/zakázat audio. Je třeba mít povolenou tuto funkci v konfiguračním MENU. ZOOM mód: Pouţitím této funkce se na obrazovce zobrazí ¼ ze zvoleného kanálu. V dolním pravém rohu je zobrazena vybraná část obdélníkem, se kterým můţete pohybovat pomocí myši a tím tak měnit výřez ze zobrazeného kanálu, návrat provedete kliknutím na ikonu návrat. Zobrazení na celou obrazovku: kliknutím na tuto ikonu se zvolený kanál zobrazí na celou obrazovku a můţete ovládat všechny funkce, jako při zobrazení 17

18 více kanálů na jedné obrazovce. Pro návrat z tohoto zobrazení klikněte na ikonu pro zobrazení. Použití panelu MENU Zobrazení panelu menu provedete kliknutím pravým tlačítkem myši. Pomocí tohoto MENU můţete rychle měnit mód zobrazení, případně nastavit konfiguraci DVR. 2x2 mód 3x3 mód 4x4x mód Hlavní Menu: kliknutím na tuto ikonu vstoupíte do hlavního konfiguračního MENU DVR. Pokud máte nastavené blokování, budete muset zadat přístup přes účet administrátora. Start/Stop auto přepínání: kliknutím na tuto ikonu spustíte automatické přepínání obrazu zvolených kamer. Přepínání zobrazení: pomocí této ikony přepnete zobrazení na následující obraz kamer, týká se to módů 2x2, 3x3. Poţadovaná prodleva musí být nastavena v konfiguračním MENU. 18

19 Konfigurace Živého náhledu Video výstup zvolte výstup, který chcete konfigurovat Hlavní/Vedlejší video výstup Nastavení obrazu vyberte mód zobrazení 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 Čas přepínání čas v sekundách, po kterém se přepne zobrazení Povolen Audio povolujete/ zakazujete audio výstup pro zvolený video výstup. Jazyk jazyková verze MENU Výstupní formát video formát PAL/NTSC, v našich podmínkách PAL Název a číslo zařízení volíte název a číslo zařízení pro dálkové ovládání VGA rozlišení rozlišení hlavního výstupu VGA Rychlost pohybu myši nastavujete pro komfortnější a přesnější ovládání pomocí myši Konfigurace výběru kanálů 19

20 V pravé části MENU Nastavení zobrazení si u kaţdého zobrazení kanálu vyberete číslo kanálu kliknutím na šipky nahoru/dolu, toto si zvolíte. Pokud nebudete chtít zobrazit ţádný kanál, nastavte v poli X Poţadované nastavení uloţte. 20

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní VIAKOM Crystal-za kladní ovla da ní Obsah 1. Živý obraz... 2 1.1 Seznam zobrazení... 4 1.2 Seznam obsahu... 4 1.2.1 Zobrazení videa... 4 1.2.2 Nástroje kamery... 4 1.3 PTZ Panel... 5 1.3.1 Popis PTZ ovládání...

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál DVR-460 LAN Digitální Videorekordér Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 2 Celkový pohled... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 3 Typické využití... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 Popis předního

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

TruVision NVR 21 ( TVR 21) Rychlý průvodce

TruVision NVR 21 ( TVR 21) Rychlý průvodce TruVision NVR 21 ( TVR 21) Rychlý průvodce P/N 1072630A-EN REV 1.0 ISS 02MAY13 Copyright Trademarks and patents Contact information 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix is part

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod CV-HD9004N Digitální Video Rekordér Uživatelský návod Děkujeme za zakoupení produktu. Před instalací zařízení si pozorně přečtete tento návod. Postupujte dle instrukcí níže. Uchovejte tyto instrukce pro

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...4 Obsah dodávky...5 Popis částí

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster U1 Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu Pohled zepředu: LED indikátor Po zapnutí se rozsvítí modré LED světlo, které značí, že je server zapnutý. Po

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

AGE MONITOR Manuál OBSAH:

AGE MONITOR Manuál OBSAH: AGE s.r.o. České Meziříčí 51771 tel: 494661237 AGE MONITOR Manuál OBSAH: 1. Informační panel... 2 2. Systémová nastavení... 3 3. Správa uživatelů... 4 4. Globální náhled jednotek a kamer... 5 5. Správa

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Uživatelský Manuál 1/26

Uživatelský Manuál 1/26 Uživatelský Manuál 1/26 Instalace - Vložíte do mechaniky instalační CD - Spustíte Setup.exe - Při instalaci musíte vybrat možnost I accept the terms of the license agreement (S podmínkami licenční smlouvy

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging Řada DVR1 Digitální videorekordéry CZ Dodatek Philips Communication, Security & Imaging 2 1 RYCHLÝ PRŮVODCE STALACÍ REO... 4 1.1 Úvod... 4 1.2 Požadovaná verze software... 4 1.3 Instalace... 4 1.3.1 Připojení

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Návod na webové rozhraní

Návod na webové rozhraní Návod na webové rozhraní elan-rf-wi-003 Strana 1 z 14 1. Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-wi-003... 3 2. Nastavení... 4 Konfigurační panel... 5 Popis konfiguračního panelu a funkcí... 6 Přidání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků Obrázek Kód Název Popis bez DPH cena. s DPH

ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků Obrázek Kód Název Popis bez DPH cena. s DPH Platnost ceníku od 16.4. 2012 Stránka 1 z 6 ceník CP PLUS Analogové kamery / 480 TV řádků 4D01 CP-DY48H2 Vnitřní barevná kamera Senzor 1/3" SONY CCD. Rozlišení 480 TV řádků. Citlivost 1 lux @ F 1.2. Objektiv

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

IIP-CB3100FWL Skutečná D&N IP WIFI kamera pro vnitřní použití. Instalační Manuál Ver. 1.2

IIP-CB3100FWL Skutečná D&N IP WIFI kamera pro vnitřní použití. Instalační Manuál Ver. 1.2 IIP-CB3100FWL Skutečná D&N IP WIFI kamera pro vnitřní použití Instalační Manuál Ver. 1.2 1 Úvod 1.1 Stručně o výrobku IP kamery lze použít pouze jako součást bezpečnostního systému. Vhodný profesionální

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST. HVR řady WHR-8000-HFIST. Uživatelský manuál Verze 2.2.0

NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST. HVR řady WHR-8000-HFIST. Uživatelský manuál Verze 2.2.0 NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST HVR řady WHR-8000-HFIST Uživatelský manuál Verze 2.2.0 1 Informace o předpisech Informace o předpisech FCC Splnění předpisů FCC:Toto zařízení bylo testováno

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

SDVR 4300 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SDVR 4300 UŽIVATELSKÝ NÁVOD UŽIVATELSKÝ NÁVOD 4 Kanálový MPEG-4 Triplexní Digitální Video Rekordér (Ver. 1.0) Obsah balení DVR Klientský Software na CD Dálkový ovladač Baterie 1.5V (AAA x 2EA) Adaptér a napájecí kabel IDE HDD Kabel

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Hybridní videorekordér

Hybridní videorekordér Hybridní videorekordér Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600, hot-line 565 659 630 ( 8.00 16:30) www.variant.cz cctv@variant.cz Tato dokumentace je

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Uživatelský manuál. DVR Digital Video Recorder

Uživatelský manuál. DVR Digital Video Recorder Uživatelský manuál DVR Digital Video Recorder Kapitola 1: DVR Funkce DVR funkce MPEG4 komprese; Video vstup / výstup: 4kanálový video vstup 1kanálový video výstup; Audio vstup / výstup: 1kanálový audio

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více