HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ 1

2 Návod k použití digitálního videorekordéru Hikvision Network Digital Video Recorder Tento návod k pouţití, stejně jako v něm popsané software, poskytujeme v rámci licence a proto je moţno ho pouţívat nebo kopírovat pouze v souladu s ustanoveními licence. Obsah této příručky má slouţit jako orientační zdroj informací a můţe se bez upozornění změnit. Obsah by neměl být chápán jako nějaký závazek společnosti Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Hikvision). Hikvision neakceptuje ţádnou zodpovědnost nebo ručení za jakékoli chyby nebo nepřesnosti, které se v příručce mohou objevit. S výjimkou případů kdy to tato licence povoluje, se ţádná část příručky nesmí reprodukovat, ukládat v nějakém systému pro ukládání informací, ani předávat dál, v jakékoli podobě, jakýmkoli způsobem, elektronickým mechanickým, pomocí záznamu nebo jinak, bez písemného povolení firmy Hikvision. HIKVISION NEAKCEPTUJE ŢÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ (BEZ OMEZENÍ) PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRTO NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL, COŢ SE TÝKÁ I SOFTWARE OD SDPOLEČNOSTI HIKVISION. HIKVISION NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, ANI NEBUDE VZNÁŠET NÁMITKY, POKUD JDE O POUŢITÍ NEBO VÝSLEDKY POUŢITÍ SOFTWARE HIKVISION, VE SMYSLU JEHO SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, AKTUÁLNOSTI, NEBO JINAK A VEŠKERÉ RIZIKO, POKUD JDE O VÝSLEDKY A PROVOZNÍ CHOVÁNÍ SOFTWARE HIKVISION, JE POUZE VAŠÍM RIZIKEM. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK. VÝŠE UVEDENÁ VÝJIMKA SE VÁS NEMUSÍ TÝKAT. ZA ŢÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VÁM NEBUDE FIRMA HIKVISION, JEJÍ ŘEDITELÉ, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚSTNANCI, NEBO AGENTI RUČIT ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY (VČETNĚ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ZTRÁTOU OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍM PRODEJE, ZTRÁTOU OBCHODNÍCH INFORMACÍ A PODOBNĚ), PLYNOUCÍ Z POUŢITÍ NEBO NEMOŢNOSTI POUŢÍT HIKVISION SOFTWARE, DOKONCE I KDYŢ HIKVISION BYL SEZNÁMEN S MOŢNOSTÍ TAKOVÝCH ŠKOD. PROTOŢE NĚKTEÉ STÁTY NEPŘIPOUŠTĚJÍ TAKOVÉ VÝJIMKY NEBO OMEZENÍ RUČENÍ ZA NÁSLEDNÉ NEBO NAHODILÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE VÁS NEMUSEJÍ TÝKAT. Úvodní tipy a upozornění Předtím neţ váš DVR připojíte a spustíte, přečtěte si následující tipy:: Ujistěte se, ţe jednotka je instalována v bezprašném prostředí a dobře odvětrána. Jednotka je určena pouze pro vnitřní pouţití V blízkosti DVR nesmí být ţádné tekutiny. Postarejte se o to, aby podmínky v okolním prostředí splňovaly specifikace výrobce Zajistěte, aby jednotka byla náleţitě upevněna do police nebo stojanu. Silné údery nebo nárazy při pádu mohou způsobit poškození citlivé elektroniky, která je uvnitř jednotky Je-li moţno, napájejte DVR z jednotky UPS (zajištěné napájení). Před připojením a odpojením příslušenství nebo periferií vypněte napájení jednotky. Výrobce doporučuje, aby jako paměťový disk byl s tímto zařízením pouţíván HDD. 2

3 Obsah Úvod... 4 Souhrn... 4 Hlavní vlastnosti výrobku... 4 Schéma připojení DVR... 5 Obsluha DVR... 5 Pouţití ovládacích prvků na čelním panelu... 5 Pouţití infračerveného dálkového ovládání... 9 Pouţití USB myši Pouţití OSD klávesnice Schéma zadního panelu Spuštění do provozu Zapnutí a vypnutí DVR Restart a zablokování DVR Nastavení data a času Kontrola stavu DVR Živý náhled Vysvětlení významu ikon ţivý náhled Provoz v reţimu náhledu Pouţití panelu MENU Konfigurace Ţivého náhledu Konfigurace výběru kanálů Nastavení pro záznam Konfigurace pro záznam Rychlé nastavení plánovače Pokročilé nastavení plánovače Reprodukce záznamu Vyhledávání záznamu Přehrávání nahraných souborů Zálohování Zálohování záznamů Vytvoření video klipu Export videoklipů Zálohování nahraných souborů Konfigurace systému Konfigurace sítě Správa uţivatelských účtů Přidání nového uţivatelského účtu Odebrání účtu uţivatele Editace účtu uţivatele Konfigurace PTZ kamer Ověření nastavení PTZ Nastavení PTZ prepozic, obchůzky a sekvence. 32 Nastavení Alarmů a vyjímek Nastavení detekce pohybu Nastavení alarmových vstupů Nastavení vyjímek Nastavení u Nastavení kamer Nastavení soukromých zón Detekce sabotáţe videa Detekce ztráty videa Nastavení OSD Nastavení disku Správa disku Správa souborů Vyhledání souborů Správa DVR Upgrade Firmware Obnovení továrního nastavení Export / Import nastavení DVR Zobrazení systémových záznamů Menu uzamčení Pouţité pojmy Často se opakující dotazy

4 Úvod Souhrn Děkujeme vám ţe jste si koupili digitální videorekordér řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 (DVR). Abyste maximálně vyuţili všechny moţnosti tohoto DVR, přečtěte si důkladně tento Návod k použití. Hlavní vlastnosti výrobku Komprese: Podporuje video vstup PAL/NTSC Respektuje normu video komprese H.264. Parametry kódování video kaţdého kanálu je moţno nastavit samostatně, včetně rozlišení, obnovovacího kmitočtu, přenosové rychlosti (v bitech) i kvality obrazu. Kaţdý kanál podporuje normální parametry pro plynulý provoz i pro komprimovaný záznam události. Podporuje jak Composite stream (video plus audio), tak i Video only (jen video) stream. Audio a video signály jsou striktně synchronní. Monitoring: Displej s vysokým rozlišením VGA podporuje rozlišení 1024x768 Podporuje ţivé zobrazení na obrazovce 1/4/9/16, pořadí kanálů je moţno nastavit. Podporuje skupinový vypínač ţivého zobrazení, ruční vypínač a automatický cyklus, jehoţ interval je moţno nastavit. Podporuje digitální zoom ţivého zobrazení Podporuje zastínění (maskování) určeného kanálu ţivého zobrazení. Podporuje detekci pohybu, zobrazuje pokusy o tamper (neoprávněný zásah), signalizaci video výjimek a signalizaci ztráty video signálu. Podporuje privátní maskování Podporuje různé protokoly PTZ, PTZ preset (předvolba PTZ), Patrol (postupná obhlídka všech, nebo některých, předvolených poloh kamery) a Pattern.(vzor, coţ je sled poloh jimiţ kamera v reţimu Patrol prochází) Podporuje Zoom in (přiblíţení) kliknutím myší, i funkci Trace (sledovat), ovládanou taţením myši. Ovládání HDD: Podporuje aţ 8 SATA HDD. Kaţdý HDD s kapacitou aţ 2TB. Podporuje technologii S.M.A.R.T. Podporuje funkci HDD (HDD v rezervě). Podporuje ovládání skupiny pevných disků Systém HDD file je kompatibilní s Windows. Vyuţívá se technologie předběţného přiřazení v ovládání pevného disku, ţádné dělení disku na fragmenty. Záznam a reprodukce: Podporuje cyklický i necyklický mód záznamu. Podporuje 8 časových period záznamu s různými typy záznamu. Podporuje Pre-record (doba předstihu spuštění záznamu) a Post-record time (doba doběhu záznamu) pro alarm a detekci pohybu. Podporuje funkce Pause (pauza), Play fast (zrychlená reprodukce), Play slow (zpomalená reprodukcer), Skip forward (skok vpřed) a Skip backward (skok zpět) při reprodukci; nastavuje se na indikátoru průběhu reprodukce taţením myši. Zálohování: Podporuje zálohování na zařízení USB, SATA CD/DVD-R/W Podporuje údrţbu a řízení zálohovacích zařízení. Alarm & Výjimka: Systém unifikované správa alarmových vstupů/výstupů Podporuje různé poplachové vstupy např. alarm vyvolaný zaplněním pevného disku, neoprávněným přístupem, poruchou sítě, konfliktem v IP, chybou pevného disku, video výjimkou a neshodou video výstupu s normou. Podporuje různé reakce na alarm, jako je záznam kamery, vypnutí relé, varování na obrazovce, zvukové varování, a upload do 4

5 centra, etc. Podporuje automatickou obnovu po výjimce. Síť: Podporuje adaptivní síťové interface 10/100M. Podporuje protokoly TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, NFS a SADP, atd. Podporuje vysílání unicast (jednoduché) a multicast (skupinové, výběrové), podporuje TCP, UDP, a RTP pro unicast. Podporuje dálkovou konfiguraci, podporuje nastavení pro dálkový import a export nastavení DVR. Podporuje dálkové zjištění stavu zařízení, systémového protokolu a stavu alarmu. Podporuje dálkové formátování pevného disku, upgrade, reboot, odstavení a jiné operace systémové údrţby. Podporuje upload alarmu od událostí a výjimek do počítače připojeného do sítě, určeného k dálkovému řízení. Podporuje správu uţivatelů. Administrátor přiděluje a spravuje uţivatelská práva. Podporuje vzdálené získání JPEG snímků. Podporuje dálkové ovládání PTZ Podporuje voice talk (hlasová komunikace) a broadcast (vysílání). Zabudovaný WEB Server. Jiné: SDK pro Windows a Linux Výkonný DVR log (záznamník), včetně provozu, alarmů (alarm log) a výjimek (exception log.) Schéma připojení DVR Obsluha DVR Existuje řada způsobů jakými je moţno ovládat a provozovat váš DVR. Můţete pouţít ovládací prvky na čelním panelu, nebo infračervené dálkové ovládání (součást dodávky), myš a také OSD klávesnici (soft keyboard). Použití ovládacích prvků na čelním panelu DVR se dodává společně se zabudovanými ovládacími prvky na čelním panelu, jak je vidět na obrázku 5

6 DS-7204HVI-ST DS-7216HVI-S K těmto ovládacím prvkům patří: DS-7300HI-S série 1. Porty USB: Porty Universal Serial Bus (USB) pro připojení přídavných zařízení jako je USB myš a USB Hard Disk Drive (HDD). 2. Indikátory stavu: Indikátory stavu různých funkcí DVR. Alarm: Indikátor poplachu se rozsvítí červeně, jestliţe nějaký senzor ohlásí alarm. Ready (připraven): Jestliţe DVR správně funguje, indikátor svítí zeleně Status (stav): Tento indikátor svítí zeleně, jestliţe je DVR dálkově ovládán pomocí infračerveného ovládání. HDD: Tento indikátor červeně bliká, kdyţ se odečítají data z HDD, nebo se na něj ukládají. NETWORK (síť): Tento indikátor bliká modře, kdyţ síťové připojení správně funguje. 3. Ovládací tlačítka: Tlačítko 1/MENU: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [1]. Kdyţ ho stisknete, vrátíte se (po úspěšném přihlášení) do hlavní nabídky (Main menu). Tlačítko 1/MENU také vyvolá interface pro nastavení citlivosti (Sensitivity interface). 2ABC/F1: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [2] a tlačítko pro písmena [ABC]. Pomocí tohoto tlačítka můţete vybírat poloţky ze seznamu. 3DEF/F2: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [3] a tlačítko pro písmena [DEF]. Rovněţ se pouţívá k listování mezi stránkami. 4GHI/ESC: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [4] a tlačítko pro písmena [GHI]; rovněţ se pouţívá k přeskoku do předcházející nabídky. 5JKL/EDIT: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [5] a tlačítko pro písmena [JKL]. Pouţívá se k editaci textových polí. Kdyţ editujeme textová pole, můţe se toto tlačítko také pouţít jako backspace (návrat na předchozí znak). Přitom se smaţe písmeno pod kurzorem. V zaškrtávacích rámečcích můţete klávesu pouţít k zatrhnutí rámečku. V reţimu reprodukce (playback) je moţno ho pouţít k vytváření videoklipů pro zálohování. 6MNO/PLAY: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [6] a tlačítko pro písmena [MNO]. Pouţívá se ke vstupu do nabídky reprodukce (Playback menu). Rovněţ se pouţívá k zapínání a vypínání audio v nabídce pro reprodukci. 7PQRS/REC: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [7] a tlačítko pro písmena [PQRS]. Rovněţ se 6

7 pouţívá ke vstupu do interface pro manuální záznam ( Manual record interface). 8TUV/PTZ: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [8] a tlačítko písmena [TUV]. Rovněţ se pouţívá ke vstupu do reţimu ovládání PTZ (PTZ control mode). 9WXYZ/PREVIEW: Toto tlačítko pracuje jako numerické tlačítko [9] a tlačítko písmen [WXYZ]. Rovněţ se pouţívá k přepínání mezi reţimem jedné obrazovky a reţimem více obrazovek (Multi-screen). 0/A: Toto tlačítko pracuje jako numerické [0]. Rovněţ se pouţívá k přepínání mezi metodami zápisu (malá a velká písmena, symboly a čísla). Rovněţ je moţno ho pouţití k vymazání všech maskovaných sektorů, např. v nabídkách detekce pohybu (motion detection) a diskrétní maska (privacy mask). SHIFT (zdvih): Toto tlačítko se pouţívá k přepínání funkce klávesy z funkce numerická klávesa do funkce ovládací tlačítko a naopak. 4. Tlačítka DIRECTION/ENTER (směr / Enter): Tlačítka DIRECTION (směrová): Tlačítka DIRECTION se pouţívají k navigování mezi různými políčky a poloţkami v nabídkách. V reţimu reprodukce (Playback mode), se tlačítka Up (nahoru) a Down (dolů) pouţívají ke zrychlení a zpomalení zaznamenaného videa. Tlačítka Left (vlevo) a Right (vpravo) způsobí skok ve videozáznamu 30s dozadu nebo dopředu.v reţimu pro náhled (Preview mode) je moţno tato tlačítka pouţít k přepínání mezi kanály. Tlačítko ENTER: Toto tlačítko se pouţívá k potvrzení volby v kterékoli nabídce (menu). Je moţno ho rovněţ pouţít k zaškrtnutí (zafajfkování) zvolených políček. V reţimu reprodukce je moţno ho pouţít k zapnutí nebo dočasnému přerušení (pause) reprodukce nějakého videa. V reţimu Single play (jednotlivé snímky) pomocí tlačítka ENTER postoupíte k zobrazení dalšího snímku (rámu). 5. Ovládací element JOG SHUTTLE (krátké zastavení/sem a tam): je moţno pouţít k posouvání aktivní volby v nějaké nabídce. Vnitřní krouţek posouvá výběr nahoru a dolů.; vnější krouţek s ním pohybuje doleva a doprava. V reţimu reprodukce s vnější krouţek pouţívá ke skoku vpřed/vzad o 30 obrázků ve video souboru. Vnitřní krouţek je moţno pouţít ke zrychlení / zpomalení videa. V reţimu Preview (náhled) je moţno ho pouţít k cyklování mezi různými kanály. 6. Tlačítko POWER (napájení) se pouţívá k zapínání a vypínání napájení DVR. Poznámka: Je důleţité si uvědomit, ţe musíte na čelním panelu nebo v textovém poli kliknout EDIT, aby bylo moţno editovat (upravovat) obsah tohoto pole. Kdyţ vloţíte text, musíte stisknout ENTER, abyste se mohli posunout na další políčko. DS-8100-S série DS-8100-SE série 7

8 1. Tlačítko zapnout/vypnout: Tímto tlačítkem se zapíná/vypíná DVR 2. IR LED: pro příjem IR signálu z dálkového ovladače 3. Porty USB: Porty Universal Serial Bus (USB) pro připojení přídavných zařízení jako je USB myš a USB Hard Disk Drive (HDD). 4. Indikátory stavu: Indikátory stavu různých funkcí DVR. Alarm: Indikátor poplachu se rozsvítí červeně, jestliţe nějaký senzor ohlásí alarm. Ready (připraven): Jestliţe DVR správně funguje, indikátor svítí zeleně Status (stav): Tento indikátor svítí zeleně, jestliţe je DVR dálkově ovládán pomocí infračerveného ovládání. HDD: Tento indikátor červeně bliká, kdyţ se odečítají data z HDD, nebo se na něj ukládají. Modem: Rezervováno TX/RX: Tento indikátor bliká modře, kdyţ síťové připojení správně funguje. Stavová LED: svítí modře, pokud je DVR uzamčen, zhasne pokud je DVR odblokován, toto se provádí stiskem klávesy ESC déle neţ 3 sekundy. 5. Alfanumerická tlačítka:pouţívají se v různých úrovních MENU, korespondují s číslem kanálu, případně odpovídají číslům při vkládání textu, zadávání čísel a znaků v editačním reţimu. 6. Ovládací tlačítka: ESC Tlačítko: pro opuštění MENU a pro zamčení/odemčení DVR v reţimu náhledu REC/SHOT Tlačítko: pro vstup do rychlého plánovače záznamu, při ovládání PTZ stiskem tlačítka REC/SHOT a poté na numerické klávesnici zadáte číslo poţadované prepozice. PLAY/AUTO Tlačítko: pro vstup do MENU přehrávání, v módu přehrávání zapnout/vypnout audio, v reţimu ovládání PTZ vyvolá autoscan ZOOM + Tlačítko: pro ovládání zoomu v reţimu PTZ A/FOCUS + Tlačítko: pro ovládání ostření v reţimu PTZ, pro přepínání malá/velká písmena, přepínání symboly/číslice EDIT/IRIS + Tlačítko: pro vkládání textu do textových polí, při editaci textu má funkci backspace a vymaţe znak před kurzorem, v zaškrtávacím poli změní stav pole, reţimu PTZ otevírá clonu kamery. MENU/WIPPER Tlačítko: vrátí uţivatele do hlavního MENU, při stisku déle neţ 5 sekund vypne zvuk kláves. F1/LIGHT + Tlačítko: v reţimu PTZ zapne/vypne světlo MAIN/SPOT/ZOOM - Tlačítko: přepíná spot výstup, v reţimu PTZ sloţí pro ovládání zoomu PREV/FOCUS - Tlačítko: přepíná módy zobrazení, v reţimu PTZ ovládá ostření PTZ/IRIS - Tlačítko: vstup do reţimu ovládání PTZ, v reţimu PTZ ovládá nastavení clony 7. Tlačítka DIRECTION/ENTER (směr nahoru/dolu): Tlačítka DIRECTION (směrová): Tlačítka DIRECTION se pouţívají k navigování mezi různými políčky a poloţkami v nabídkách. V reţimu reprodukce (Playback mode), se tlačítka Up (nahoru) a Down (dolů) pouţívají ke zrychlení a zpomalení zaznamenaného videa. Tlačítko ENTER: Toto tlačítko se pouţívá k potvrzení volby v kterékoli nabídce (menu). Je moţno ho rovněţ pouţít k zaškrtnutí (zafajfkování) zvolených políček. V reţimu reprodukce je moţno ho pouţít k zapnutí nebo dočasnému přerušení (pause) reprodukce nějakého videa. V reţimu Single play (jednotlivé snímky) pomocí tlačítka ENTER postoupíte k zobrazení dalšího snímku (rámu). 8. Ovládací element JOG SHUTTLE (krátké zastavení/sem a tam): je moţno pouţít k posouvání aktivní volby v nějaké nabídce. Vnitřní krouţek posouvá výběr nahoru a dolů.; vnější krouţek s ním pohybuje doleva a doprava. V reţimu reprodukce s vnější krouţek pouţívá ke skoku vpřed/vzad o 30 obrázků ve video souboru. Vnitřní krouţek je moţno pouţít ke zrychlení / zpomalení videa. V reţimu Preview (náhled) je moţno ho pouţít k cyklování mezi různými kanály. 9. Tlačítka DIRECTION (směr vpravo/vlevo): pouţívá se pro přechod mezi aktivními vybranými částmi v MENU, v reţimu přehrávání slouţí k zrychlení/zpomalení záznamu, v reţimu ţivého náhledu slouţí k přepínání zobrazených kanálů. 10. CD/DVD Slot: prostor pro zapisovací mechaniku CD/DVD 8

9 Použití infračerveného dálkového ovládání Váš DVR můţe být ovládán také pomocí dálkového ovládání, které je součástí dodávky. Viz obrázek Před spuštěním do provozu je nutno vloţit baterie. Klávesy na dálkovém ovládání silně připomínají ty klávesy, které jsou na čelním panelu. Jsou to tyto klávesy: 1. Tlačítko POWER (napájení): Vypnutí DVR. 2. Tlačítko DEV: Zapíná / vypíná dálkové ovládání. 3. Alfanumerická tlačítka: Totéţ jako alfanumerická tlačítka na čelním panelu. 4. Tlačítko EDIT: Totéţ jako tlačítko EDIT na čelním panelu. 5. A: Totéţ jako tlačítko A na čelním panelu. 6. Tlačítko REC: Totéţ jako REC na čelním panelu. 7. Tlačítko PLAY: Totéţ jako PLAY na čelním panelu. 8. Tlačítko INFO: Nevyuţito 9. Tlačítko VOIP: Nevyuţito. 10. Tlačítko MENU: Totéţ jako MENU na čelním panelu. 11. Tlačítko PREV: Totéţ jako PREV na čelním panelu. 12. Tlačítka DIRECTION/ENTER : Totéţ jako tlačítka DIRECTION / ENTER na čelním panelu. 13. Tlačítko PTZ: Totéţ jako tlačítko PTZ na čelním panelu. 14. Tlačítko ESC: Totéţ jako tlačítko ESC na čelním panelu. 15. RESERVED: Záloha. 16. Tlačítko F1: Umoţňuje vybrat všechny poloţky v jednom seznamu. 17. Tlačítka PTZ CONTROL (ovládání PTZ): Tlačítka slouţící k nastavení clony, k zaostření a k ovládání zoomu kamery PTZ. 18. Tlačítko F2: Také se pouţívá k listování stránkami se záloţkou. Chcete-li ověřit funkci dálkového ovládání, zamiřte ovladač na IR přijímač, který je na čelním panelu. Pokud nenastane ţádná reakce: 1. Pomocí čelního ovládacího panelu nebo pomocí myši otevřete nabídku > Hlavní MENU > Konfigurace systému > 9

10 Nastavení Displeje. 2. Ověřte si a zapamatujte identifikační číslo rekordéru ( DVR ID#). Z výroby je nastaveno 255. Toto číslo platí pro všechny infračervené ovládací prvky. 3. Stiskněte tlačítko DEV na dálkovém ovladači 4. Zadejte identifikační číslo (ID) videorekordéru z kroku Na dálkovém ovládání stiskněte ENTER. Jestliţe indikátor stavu (Status) na čelním panelu začne modře svítit, znamená to ţe dálkové ovládání správně pracuje. Pokud se tak nestane a od dálkového ovládání nepřichází ţádná reakce, zkontrolujte následující: 1. Zda jsou baterie správně nainstalovány a jejich polarita není obrácená. 2. Zda jsou baterie nabité. 3. Zda není paprsek k infračervenému přijímači něčím zastíněn. Použití USB myši Při práci s DVR je rovněţ moţno pouţívat normální ovládací prvky, jimiţ disponuje běţná myš se třemi tlačítky (pravé, levé ) a kolečkem: 1. Zastrčte konektor od myši do některého USB portu na čelním panelu DVR. 2. DVR by měl automaticky myš detekovat. Vzácně se můţe stát, ţe se tak nestane. Pak doporučujeme, abyste nahlédli na seznam doporučených zařízení od vašeho dodavatele. Tlačítka na myši mají tyto funkce: 1. Levé tlačítko: Kliknutí (jednou): Zvolte si z některé nabídky nějakou poloţku, třeba tlačítko nebo políčko vstupů. Funguje to stejně jako stisknutí klávesy ENTER na čelním nebo dálkovém ovládacím panelu. Poklepání (dvojité kliknutí): Přepíná mezi reţimy jedné obrazovky a více obrazovek (Multi screen) Kliknout a táhnout: Jestliţe klikáním levým tlačítkem a taţením myší, můţete ovládat PTZ kameru i měnit polohu digitálního zoomu i zobrazení OSD dané kamery (zobrazení systémového času a názvu kamery). Tyto funkce je moţno také pouţít k nastavení hlídaných prostorů (alarm area) 2. Pravé tlačítko: Kliknutí (jednou): Zobrazí se roletová nabídka 3. Kolečko: Otáčení nahoru: V reţimu pro náhled (Preview mode) způsobí otočení nahoru přepnutí na předcházející obrazovku. V reţimu pro nabídku (Menu mode) se výběr přesune na předcházející poloţku. Otočení dolů: V reţimu pro náhled způsobí otočení nahoru přepnutí na následující obrazovku. V reţimu pro nabídku (Menu mode) se výběr přesune na následující poloţku. Použití OSD klávesnice Chcete-li ovládat DVR pomocí myši, klikněte na následující vstupní políčko a objeví se klávesnice (Soft keyboard), 10

11 Význam tlačítek na OSD klávesnici je následující: Přepnout na malá písmena: Přepnout na vkládání malých písmen Přepnout na velká písmena: Přepnout na vkládání velkých písmen Symboly: Přepíná na reţim zadávání symbolů. Zpětný krok: Slouţí k vymazání znaku před kurzorem. Enter: Potvrzení volby. ESC: Opustit měkkou klávesnici Schéma zadního panelu Podívejme se na názorné zobrazení zadního panelu DS-7316HI-S: DS-7204HVI-ST DS-7216HVI-S Č. Poloţka Popis 1 VIDEO OUT Konektor BNC pro video výstup. Je-li připojeno VGA interface, nebude fungovat. Pokud připojeno není, pouţívá se interface jako hlavní zdroj video výstupu s lokálním zobrazením videosignálu a s provozem pomocí nabídek. VIDEO SPOT OUT Konektory BNC pro monitor. Zobrazení v jednom okně. 2 VIDEO IN Konektory BNC pro analogový video vstup. 3 AUDIO IN Konektory BNC pro analogový vstup. 4 AUDIO OUT Konektor RCA pro audio výstup. Je synchronizován s VIDEO OUT. 5 POWER Napájení vypnuto/zapnuto 6 VGA Výstup VGA. Zobrazuje lokální video výstup a nabídku 7 RS232 Konektor DB9 pro RS232 8 LAN Interface Konektor pro LAN (Local Area Network). 9 USB Interface Konektor pro zařízení USB 10 RS-485 Konektor pro zařízení RS-485. T+, kontakt T- připojuje k PTZ. Interface ALARM IN Konektor pro vstup alarmu 11 ALARM OUT Konektor pro výstup alarmu 12 POWER Napájení 12V DC 13 GROUND Zem (musí být připojena kdyţ spouštíte DVR.) 11

12 DS-7300HI-S(E) série Č. Poloţka Popis 1 VIDEO OUT Konektor BNC pro video výstup. Je-li připojeno VGA interface, nebude fungovat. Pokud připojeno není, pouţívá se interface jako hlavní zdroj video výstupu s lokálním zobrazením videosignálu a s provozem pomocí nabídek. VIDEO SPOT OUT Konektory BNC pro monitor. Zobrazení v jednom okně. 2 VIDEO IN Konektory BNC pro analogový video vstup. 3 AUDIO IN Konektory BNC pro analogový vstup. 4 AUDIO OUT Konektor RCA pro audio výstup. Je synchronizován s VIDEO OUT. 5 VIDEO LOOP OUT 16-kanálový konektor DB15 pro výstup Video loop 6 VGA Výstup VGA. Zobrazuje lokální video výstup a nabídku 7 RS232 Konektor DB9 pro RS232 8 LAN Interface Konektor pro LAN (Local Area Network). 9 USB Interface Konektor pro zařízení USB 10 RS-485 Konektor pro zařízení RS-485. T+, kontakt T- připojuje k PTZ. Interface Konektor pro zařízení KB. D+, D- kontakt připojuje ke speciální klávesnici ALARM IN Konektor pro vstup alarmu 11 ALARM OUT Konektor pro výstup alarmu 12 GROUND Zem (musí být připojena kdyţ spouštíte DVR.) 13 POWER Střídavé napájení 100~240V DS-8100-S(E) série Č. Poloţka Popis 1 VIDEO IN BNC konektor pro analogový video vstup AUDIO IN BNC konektor pro analogový audio vstup 2 VIDEO SPOT OUT Konektory BNC pro monitor. Zobrazení v jednom okně. Konektor BNC pro video výstup. Je-li připojeno VGA interface, nebude fungovat. Pokud 3 VIDEO OUT připojeno není, pouţívá se interface jako hlavní zdroj video výstupu s lokálním zobrazením videosignálu a s provozem pomocí nabídek. AUDIO OUT BNC konektor pro audio výstup. Tento konektor je synchronizovaný s VGA 4 LINE IN BNC konektor pro audio vstup 12

13 5 VGA Výstup VGA. Zobrazuje lokální video výstup a nabídku 6 RS232 Konektor DB9 pro RS232 7 LAN Interface Konektor pro LAN (Local Area Network). 8 USB Interface Konektor pro zařízení USB 9 PŘEPÍNAČ Přepínač zakončovacího rezistoru pro RS-485, po přepnutí se přiřadí na RS-485 REZISTORU zakončovací odpor 120ohm. Továrně nastaveno off. RS-485 Interface Konektor pro zařízení RS-485. T+, kontakt T- připojuje k PTZ. Konektor pro zařízení KB. D+, D- kontakt připojuje ke speciální klávesnici 10 ALARM IN Konektor pro vstup alarmu ALARM OUT Konektor pro výstup alarmu 11 GROUND Zem (musí být připojena kdyţ spouštíte DVR.) 12 POWER Střídavé napájení 100~240V Spuštění do provozu Zapnutí a vypnutí DVR Chcete-li aby provozní ţivotnost vašeho DVR byla co nejdelší, musíte dodrţovat správný postup zapínání a vypínání. Spuštění DVR do provozu: Ujistěte se, ţe elektrické napájení je připojeno do síťové zásuvky. Naléhavě doporučujeme,abyste k napájení jednotky pouţívali zdroj zajištěného napájení (UPS). Zapněte spínač na zadním panelu Po zapnutí do provozu bude trvale svítit indikátor stavu zeleným světlem. Existují dva správné způsoby vypínání DVR.: Vypnutí z nabídky 1. Otevřete nabídku pro vypnutí, kliknutím na Menu > Shutdown. 13

14 Zvolte tlačítko Vypnout. Klikněte ANO na zprávu Opravdu nyní vypnout? (jste si jist ţe chcete přístroj vypnout?) Stiskněte vypínač na zadním panelu Ruční vypnutí Stiskněte tlačítko POWER a 3 s ho drţte stisknuté. Zadejte jméno správce a heslo do dialogového rámečku, abyste se přihlásili jako oprávněný uţivatel. Klikněte na tlačítko OK Vyskočí zpráva Opravdu nyní vypnout? (jste si jist ţe chcete přístroj vypnout?). Klikněte na ANO a objeví se zpráva Vypínání Stiskněte vypínač na zadním panelu. Restart a zablokování DVR (zamknout). Zablokováním se obnoví reţim náhledu ţivého videa (Live preview). Pokud z něj budete chtít vystoupit, budete muset zadat jméno a heslo uţivatele. Tlačítkem Restart restartujete DVR. Chcete-li DVR restartovat nebo zamknout, postupujte takto: Otevřete nabídku MENU vypnutí kliknutím > Vypnout. Zvolte tlačítko Zamknout, nebo Rrestartovat Nastavení data a času Přesné nastavení systémového data a času je velmi důleţité, aby časové označení (Timestamp) záznamů a událostí bylo správné. Natavení data a času: Otevřete okno Menu (nabídka) kliknutím na tlačítko MENU na panelu dálkového ovládání, nebo na čelním panelu. Do okna Menu se také můţete dostat kliknutím pravého tlačítka (PT) myši a dále kliknutím tlačítka Menu. Klikněte na ikonu Konfigurace systému (System Configuration). Klikněte na ikonu Čas/Datum Nastavte správné datum a čas Klikněte na tlačítko Uloţ (Save), aby se nastavení uloţilo. 14

15 Kontrola stavu DVR Stav DVR zobrazuje nabídka MENU Stav, do které vstoupíte přes Hlavní Menu / Stav. Na jednotlivých záloţkám máte popsán stav celého DVR. 15

16 Živý náhled Vysvětlení významu ikon živý náhled V reţimu ţivý náhled se na kaţdém displeji objevuje řada ikon, které indikují různé stavy v jakých kanál je. Patří k nim: Ikona události (Event icon): Oznamuje výpadek videosignálu nebo pokusy o tamper (neoprávněný zásah), pohybu a /nebo alarm od čidla. detekci Ikona pro záznam, oznamuje který kanál se momentálně zaznamenává. Záznam mohl být spuštěn manuálně, z časového plánu, nebo v reakci na pohyb či alarm Ikona nastavení obrazu: kliknutím na tuto ikonu se vám zobrazí nabídka nastavení kvality obrazu Jas/Kontrast/Sytost/Odstín Ikona PTZ: pomocí této ikony můţete ovládat PTZ funkce kamer Ikona Presetu: kamera se přesune na předem definovanou pozici Ikona Patrol: kamera se přesouvá po předem definovaných pozicích Ikona Tour: kamera se plynule otáčí mezi předem definovanými pozicemi Ikona Zoom +/Zoom - : přiblíţení/oddálení sledovaného objektu Ikona zobrazení: obraz kamery zobrazí na celou obrazovku Ikona Audio: audio zapnuto/vypnuto Ikona zavřít: zrušení nastavení a návrat do předešlého módu Ikony ovládání pohybu kamery 16

17 Provoz v režimu náhledu V reţimu náhledu je moţné nastavovat zobrazení jednotlivých kanálů odděleně. Kdyţ najedete kurzorem myši na poţadovaný kanál a kliknete levým tlačítkem, zobrazí se ikony nastavení obrazu, PTZ, audio, ZOOM, zobrazení na celou obrazovku a zavřít. Nastavení obrazu: kliknutím na ikonu nastavení obrazu se zobrazí menu s poloţkami Jas, Kontrast, Sytost, Odstín a u kaţdé poloţky stupnice úroveň nastavení. Kliknutím na stupnici na poţadovanou úroveň nastavíte kvalitu obrazu. Kliknutím na ikonu zavřít ukončíte toto MENU. Ovládání PTZ: Kdyţ vyberete ovládání PTZ, můţete ovládat všechny běţné funkce. Poznámka: PTZ parametry musí být správně nastaveny v DVR před pouţitím MENU ovládání PTZ Maximum zobrazení prepozic a patrol je 5, větší počet je třeba nastavit v konfiguračním MENU. Audio: Ve vybraném obrazu můţete povolit/zakázat audio. Je třeba mít povolenou tuto funkci v konfiguračním MENU. ZOOM mód: Pouţitím této funkce se na obrazovce zobrazí ¼ ze zvoleného kanálu. V dolním pravém rohu je zobrazena vybraná část obdélníkem, se kterým můţete pohybovat pomocí myši a tím tak měnit výřez ze zobrazeného kanálu, návrat provedete kliknutím na ikonu návrat. Zobrazení na celou obrazovku: kliknutím na tuto ikonu se zvolený kanál zobrazí na celou obrazovku a můţete ovládat všechny funkce, jako při zobrazení 17

18 více kanálů na jedné obrazovce. Pro návrat z tohoto zobrazení klikněte na ikonu pro zobrazení. Použití panelu MENU Zobrazení panelu menu provedete kliknutím pravým tlačítkem myši. Pomocí tohoto MENU můţete rychle měnit mód zobrazení, případně nastavit konfiguraci DVR. 2x2 mód 3x3 mód 4x4x mód Hlavní Menu: kliknutím na tuto ikonu vstoupíte do hlavního konfiguračního MENU DVR. Pokud máte nastavené blokování, budete muset zadat přístup přes účet administrátora. Start/Stop auto přepínání: kliknutím na tuto ikonu spustíte automatické přepínání obrazu zvolených kamer. Přepínání zobrazení: pomocí této ikony přepnete zobrazení na následující obraz kamer, týká se to módů 2x2, 3x3. Poţadovaná prodleva musí být nastavena v konfiguračním MENU. 18

19 Konfigurace Živého náhledu Video výstup zvolte výstup, který chcete konfigurovat Hlavní/Vedlejší video výstup Nastavení obrazu vyberte mód zobrazení 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 Čas přepínání čas v sekundách, po kterém se přepne zobrazení Povolen Audio povolujete/ zakazujete audio výstup pro zvolený video výstup. Jazyk jazyková verze MENU Výstupní formát video formát PAL/NTSC, v našich podmínkách PAL Název a číslo zařízení volíte název a číslo zařízení pro dálkové ovládání VGA rozlišení rozlišení hlavního výstupu VGA Rychlost pohybu myši nastavujete pro komfortnější a přesnější ovládání pomocí myši Konfigurace výběru kanálů 19

20 V pravé části MENU Nastavení zobrazení si u kaţdého zobrazení kanálu vyberete číslo kanálu kliknutím na šipky nahoru/dolu, toto si zvolíte. Pokud nebudete chtít zobrazit ţádný kanál, nastavte v poli X Poţadované nastavení uloţte. 20

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E42-83-163 DVR Uživatelský Manuál CZ 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Seznam Obrázků... 3 3. Seznámení s produktem... 4 Popis

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce Tento manuál je vhodný pro: DS-7204HVI-SH, DS-7208HVI-SH, DS-7216HVI-SH; DS-7204HFI-SH, DS-7208HFI-SH, DS-7216HFI-SH; DS-7204HWI-SH, DS-7208HWI-SH, DS-7216HWI-SH;

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

DINOX VMS Client Software

DINOX VMS Client Software DINOX VMS Client Software Uživatelský manuál (V2.0) Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky, prosím neváhejte se obrátit na prodejce. Tato příručka se týká

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

DVR 470B DVR 870B DVR 1670B

DVR 470B DVR 870B DVR 1670B DVR 470B DVR 870B DVR 1670B Digital Video Recorder Uživatelský manuál XtendLan DVR-x70B uživatelský manuál www.xtendlan.cz Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 2 Popis zařízení...

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

2,4GHz kamera s monitorem

2,4GHz kamera s monitorem 2,4GHz kamera s monitorem Návod k obsluze Hlavní výhody Velmi kvalitní bezdrátový přenos na vzdálenost až 100m ve volném terénu; Špičkové noční vidění až na 10m v úplné tmě; Možnost rozšíření až na čtyř-kamerový

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

DVR-470/DVR-1670. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál

DVR-470/DVR-1670. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál DVR-470/DVR-1670 LAN Digitální Videorekordér Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 2 Celkový pohled... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

Funkční klávesy.. Blokové Schéma... Instalace a Nastavení.. Displej.. Časté otázky 8. Příslušenství... 8. Specifikace... 9

Funkční klávesy.. Blokové Schéma... Instalace a Nastavení.. Displej.. Časté otázky 8. Příslušenství... 8. Specifikace... 9 Obsah Pokyny.. 1 Funkční klávesy.. 2 Blokové Schéma... 4 Instalace a Nastavení.. 5 Displej.. 7 Časté otázky 8 Příslušenství... 8 Specifikace..... 9 Pokyny Mini alarm DVR Kamera je navržen jako ochranný

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice Uživatelský manuál Obsah 1) Popis... 3 2) Funkce klávesnice... 4 a) Přihlášení a vstup do MENU... 4 b) Popis kláves... 5 c) Struktura MENU... 8 3) Ovládání DVR / NVR

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Volba televizního kanálu Po zapnutí se set-top-box automaticky nastaví do režimu přehrávání televize, odkud je možné provést změnu

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV. RETE tv

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV. RETE tv Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV RETE tv Obsah: 1. Úvod... 2 2. Pojmy... 2 3. Registrace zařízení... 3 3.1. Generování párovacího kódu pro Set-Top box... 3 3.2. Autorizace webového prohlížeče...

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Profesionální dohledový systém

Profesionální dohledový systém Profesionální dohledový systém Smart PSS uživatelský manuál Obsah Instalace... 4 Minimální systémové požadavky... 4 Instalace programu... 4 Odninstalace... 8 Nastavení... 9 Přihlášení... 9 Rozhraní programu...

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod XL-ITB-103EZ IP set-top box Uživatelský návod Obsah 1. Představení produktu... 3 1.1. Hardwarové vlastnosti zařízení... 3 1.2. Softwarové vlastnosti zařízení... 4 2. Fyzický vzhled zařízení... 4 3. Základní

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV Obsah: 1. Úvod... 3 2. Pojmy... 3 3. Registrace zařízení... 4 3.1. Generování párovacího kódu pro Set-Top box... 4 3.2. Autorizace webového prohlížeče... 6 3.3. Instalace a autorizace

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Obsah 1. Úvod...2 2. Systémové požadavky...2 3. Instalace Ladibug...3 4. Začínáme používat Ladibug...5 5. Provoz...6 5.1 Hlavní

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

HDTS904U. Uživatelský návod

HDTS904U. Uživatelský návod H.264 DVR HDTS904U Uživatelský návod HDTS904U www.eurosat.cz HDTS904U www.eurosat.cz Obsah 1Představení produktu...5 1.1Hlavní Funkce...5 1.2Popis předního panelu...5 1.3Zadní panel diagaramu...6 1.4Dálkové

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod CV-HD9004N Digitální Video Rekordér Uživatelský návod Děkujeme za zakoupení produktu. Před instalací zařízení si pozorně přečtete tento návod. Postupujte dle instrukcí níže. Uchovejte tyto instrukce pro

Více

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál KEYBPTZ3DL8VGA uživatelský manuál Obecné informace Klávesnice je univerzálním ovládacím prvkem pro PTZ kamery a zobrazovací matice, řízení se provádí ve spojení sběrnicí RS-485, je podporována většina

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

BAREVNÝ KVADRÁTOR. 1. Souhrnné informace..1

BAREVNÝ KVADRÁTOR. 1. Souhrnné informace..1 BAREVNÝ KVADRÁTOR 1. Souhrnné informace..1 1.1 Důležité 1 1.2 Vlastnosti.1 2. Čelní panel..2 3. Nabídka nastavení...2 3.1 Nastavení titulku..2 3.2 Nastavení času a data...2 3.3 Nastavení zobrazení.3 3.3.1

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní VIAKOM Crystal-za kladní ovla da ní Obsah 1. Živý obraz... 2 1.1 Seznam zobrazení... 4 1.2 Seznam obsahu... 4 1.2.1 Zobrazení videa... 4 1.2.2 Nástroje kamery... 4 1.3 PTZ Panel... 5 1.3.1 Popis PTZ ovládání...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

TruVision NVR 21 ( TVR 21) Rychlý průvodce

TruVision NVR 21 ( TVR 21) Rychlý průvodce TruVision NVR 21 ( TVR 21) Rychlý průvodce P/N 1072630A-EN REV 1.0 ISS 02MAY13 Copyright Trademarks and patents Contact information 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix is part

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...4 Obsah dodávky...5 Popis částí

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

DVR řady WDR-8100-HFIST. Uživatelský manuál Verze 2.0.1

DVR řady WDR-8100-HFIST. Uživatelský manuál Verze 2.0.1 DVR řady WDR-7200-HFISH, WDR-7300-HIST/HFIST/HFISH, WDR-8100-HFIST Uživatelský manuál Verze 2.0.1 Informace o předpisech Informace o předpisech FCC Splnění předpisů FCC:Toto zařízení bylo testováno a bylo

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více