Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů. Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů. Česká republika"

Transkript

1

2 Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů Česká republika

3 Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní vzdělávací fond, o. p. s. Národní agentura programu Leonardo da Vinci Opletalova Praha 1 tel.: , fax: Informace o programu Leonardo da Vinci na Internetu: Webová stránka Národní agentury programu: Webová stránka Evropské komise pro program Leonardo da Vinci: ISBN

4 Předmluva Již popáté vydává Národní agentura programu Leonardo da Vinci, součást Národního vzdělávacího fondu, Kompendium projektů. Tentokrát Kompendium obsahuje informace o projektech s českými organizacemi, schválených v letech 2003 a Projekty mobility byly od té doby většinou již uskutečněny, zatímco na dalších druzích projektů (např. na několikaletých pilotních projektech) se ještě pracuje. Období po vstupu České republiky do Evropské unie představuje i pro české instituce výrazný nárůst možností v programu Leonardo da Vinci. Zejména zvýšení prostředků pro zintenzivnění aktivit v rámci projektů mobility (projekty stáží a výměn) přispělo v r ke zvýšení počtu účastníků projektů stáží a výměn o 100 %. S podporou programu Leonardo da Vinci tak v r získalo pracovní zkušenost v zahraničí celkem 2200 osob. Kompendium rovněž seznamuje s účastí českých institucí v projektech vyvíjejících nový obsah nebo formu v různých oblastech odborného vzdělávání. Společně s už dokončenými projekty tohoto typu zveřejněnými v předcházejících vydáních Kompendií vypovídají tyto projekty o cílech, obsahu a rozsahu další generace leonardovských projektů s českou účastí. Účast českých institucí jak ve vedoucí roli koordinátorů, tak i v roli partnerů v těchto projektech systematicky přispívá k rozšíření nabídky v různých oblastech odborného vzdělávání a trhu práce v České republice. Cílem informací obsažených v kompendiích je snaha přispět co nejvíce k informovanosti odborné veřejnosti o dostupných vzdělávacích produktech v České republice a usnadnit tak jejich využívání a zavádění do praxe. Zkvalitňování odborného vzdělávání a podpora celoživotního vzdělávání v zemích EU je ostatně dlouhodobým cílem Evropských společenství a odpovídá i záměrům obsaženým v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice, který iniciovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rostoucí zapojení českých institucí do programu Leonardo da Vinci v ČR je proto jedním z ukazatelů rozvoje evropské dimenze v systému českého odborného vzdělávání a rozšiřující se mezinárodní spolupráce při vytváření kvalitních inovativních produktů pro odborné vzdělávání. I projekty popisované v Kompendiu 2003 a 2004 jsou tak i další inspirací pro české instituce k co nejintezivnějšimu využívání jejich výsledků a současně motivací k další mezinárodní spolupráci na vývoji nových vzdělávacích produktů. PhDr. Miroslava Kopicová ředitelka Program Leonardo da Vinci Národní vzdělávací fond, o.p.s. Leonardo da Vinci Kompendium

5 Program Leonardo da Vinci je evropský program, zaměřený na podporu rozvoje kvality, inovací a evropské dimenze v systémech a praxi odborného vzdělávání, a to prostřednictvím nadnárodních projektů. Podle rozhodnutí Evropské rady se jej mohou účastnit organizace z 25 států EU, z Norska, Lichtenštejnska, Islandu, Bulharska, Rumunska a Turecka. Hlavními cíli programu Leonardo da Vinci je zlepšovat dovednosti a kompetence osob procházejících počátečním odborným vzděláváním v odborných středních, vyšších a vysokých školách se záměrem zvyšovat zaměstnatelnost a usnadňovat uplatnění mladých lidí na evropském trhu práce; zdokonalovat kvalitu a přístup k dalšímu odbornému vzdělávání a k celoživotnímu osvojování znalostí a schopností se záměrem zlepšovat adaptabilitu lidí na technické a organizační změny; zdůrazňovat význam a posilovat úlohu odborného vzdělávání v procesu inovací se záměrem zvyšovat konkurenceschopnost a rozvíjet podnikání prostřednictvím zlepšování spolupráce institucí odborného vzdělávání a podniků. Do druhého období programu odborného vzdělávání Leonardo da Vinci ( ) vstoupily české instituce se zkušenostmi, které získaly ve spolupráci s partnery z evropských zemí v prvním období programu ( ). V souladu s evropskými trendy a hlavní strategickou linií politiky v oblasti odborného vzdělávání v ČR stále více institucí využívá soudobé evropské poznatky z různých oborů odborného vzdělávání a přispívá tak ke zkvalitnění odborného vzdělávání v ČR. V programu Leonardo da Vinci se rozlišují tyto nejdůležitější druhy vzdělávacích projektů: Projekty mobility Pilotní projekty Projekty jazykových dovedností Projekty organizací PROJEKTY MOBILITY (stáže a výměny) Stáží se rozumí odborná praxe v zahraničním pracovním prostředí. Hlavním cílem stáže je zlepšit odborné a jazykové dovednosti mladých lidí a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Účastníky stáží mohou být mladí lidé v počátečním odborném vzdělávání včetně studentů vysokých škol, mladí pracovníci, nezaměstnaní a čerství absolventi. Doba trvání stáží je od 3 týdnů do 12 měsíců. Výměnou se rozumí získávání a výměna informací o způsobech a metodách odborného vzdělávání v zahraničí. Hlavním cílem výměny je zvýšit dovednosti osob působících v oblasti vzdělávání, rozvoje lidských zdrojů a poradenství. Účastníky výměn mohou být manažeři lidských zdrojů v podnicích, kariéroví poradci, učitelé, lektoři, pracovníci odpovědní za vzdělávání, jazykoví specialisté. Doba trvání je od 1 do 6 týdnů. PILOTNÍ PROJEKTY jsou projekty zaměřené na vývoj, ověřování, evaluaci a šíření inovačních postupů a materiálů týkajících se obsahu, metod nebo pomůcek používaných při odborném vzdělávání a poradenství. Pilotní projekty mají být inovativní a mají zvyšovat kvalitu odborného vzdělávání a poradenství. Výsledkem pilotního projektu musí být hmotný produkt, např. osnova kurzu, učební text, software apod., který zlepší odborné vzdělávání specifikované cílové skupiny v daném oboru. Minimální počet partnerů: celkem 3 z různých zemí (tj. předkladatel a 2 partneři), z toho aspoň 1 z členské země EU. Maximální délka projektu je 2 roky. Maximální výše příspěvku z programu je 75 % přípustných nákladů projektu, nejvýše však EUR ročně. 4 Leonardo da Vinci Kompendium

6 PROJEKTY JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ jsou projekty, které podporují rozvoj jazykových a multikulturních dovedností v kontextu odborného vzdělávání; jsou zaměřeny na vývoj, ověřování, hodnocení a šíření materiálů pro jazykovou výuku a inovační metody jazykové výuky v různých profesních oblastech a hospodářských sektorech. Mohou se zabývat také vývojem jazykových auditů a inovativních pedagogických přístupů založených na individuálním učení jazyků a šířením výsledků již ukončených projektů. Maximální délka projektu je 2 roky. Maximální výše příspěvku z programu je 75 % přípustných nákladů projektu, nejvýše však EUR ročně. PROJEKTY SÍTÍ ORGANIZACÍ jsou projekty zaměřené na podporu rozvoje nadnárodních sítí spolupráce usnadňujících sběr a výměnu zkušeností a ověřených postupů a jejich šíření. Kooperační sítě jsou vytvářeny více aktéry odborného vzdělávání v soukromé nebo veřejné sféře na regionální nebo sektorové úrovni. Těmito aktéry jsou: úřady, obchodní komory, asociace zaměstnavatelů i zaměstnanců, podniky a výzkumná a školící střediska. Sítě implementují pracovní program a související aktivity a vypracovávají strategii zajiš ující pokračování spolupráce v rámci sítě i po ukončení smluvního období projektu. Maximální délka projektu je 2 roky. Maximální výše příspěvku z programu je 50 % přípustných nákladů projektu, nejvýše však EUR na rok a kooperační sí. Řada výsledků programu Leonardo da Vinci se již používá ve specifických oblastech trhu práce a odborného vzdělávání. Toto Kompendium projektů uvádí nejdůležitější informace o projektech zahájených v roce 2003 a 2004 a je dalším dílem z ucelené řady publikací o projektech programu Leonardo da Vinci. Zahrnuje typy projektů druhého období programu, do nichž se české instituce v r a 2004 zapojily bu v roli předkladatelů nebo partnerů. Věříme, že informace obsažené v Kompendiu pomohou jeho uživatelům dále rozšířit uplatnění výsledků programu Leonardo da Vinci. Další podrobnější informace o programu, termínech výzvy a tematických prioritách programu lze získat na Leonardo da Vinci Kompendium

7 Jak používat Kompendium Toto Kompendium projektů je souborem popisů projektů schválených v r a 2004, na nichž se podílely v programu Leonardo da Vinci české organizace. Kromě této tištěné podoby je přístupné prostřednictvím Internetu také na webové stránce národní agentury (www.nvf.cz/leonardo). Přehled projektů Řazení projektů Kompendium je členěno podle typu projektů programů. Jsou to: pilotní projekty projekty jazykových dovedností projekty nadnárodních sítí organizací projekty mobility Toto Kompendium tedy obsahuje tyto oddíly: Oddíl A Pilotní projekty Oddíl B Projekty jazykových dovedností Oddíl C Projekty sítí organizací Oddíl D Seznam českých partnerů v projektech jiných zemí Oddíl E Projekty mobility Uvnitř jednotlivých oddílů jsou projekty řazeny podle identifikačních čísel projektů. Číslování projektů je dvojí, kód projektu a identifikační číslo projektu. Nejdůležitějším číslem pro účely kompendia je kód projektu sloužící pro vyhledávání, který je odvozen od označení příslušného oddílu. Např. A/ 5 znamená, že jde o pilotní projekt českého předkladatele umístěný jako pátý v oddílu A. Identifikační čísla projektu přiděluje Evropská komise v Bruselu. Skládají se z označení země předkladatele projektu, roku výzvy k podání návrhu projektu, typu procedury (A, B, C), typu projektu a vlastního čísla projektu. Tato čísla slouží k identifikaci projektů ve styku s Národní agenturou a Evropskou komisí. Obě označení jsou uvedena v dolní části každého záznamu projektu, kód projektu je zvýrazněn a umístěn u vnějšího okraje. Struktura informací o projektu: Informace o projektu se skládají ze základních údajů o projektu a z popisu projektu. Základní údaje obsahují: název projektu, adresu a další kontaktní údaje českého předkladatele; partnery projektu v rozdělení na české a zahraniční s uvedením jejich názvu a sídla u zahraničních s uvedením zkratky země. Dalšími údaji jsou délka projektu a sektor vztahující se k projektu. U projektů mobility je též uveden počet účastníků, délka stáže nebo výměny a kód země. Počet účastníků stáže zahrnuje i doprovázející osoby, pokud byly do projektu zahrnuty. 6 Leonardo da Vinci Kompendium

8 Samostatným oddílem Kompendia je seznam projektů zahraničních předkladatelů, v nichž jsou začleněny české organizace v roli partnera. Přílohy Kompendia Rejstřík institucí obsahuje: název instituce, adresu instituce, kontaktní osobu, tel., fax, , identifikační číslo projektu, kód. Rejstřík projektů podle kódů obsahuje: kód, název projektu, předkladatele. Rejstřík projektů podle identifikačních čísel projektů obsahuje: identifikační číslo projektu, kód. Leonardo da Vinci Kompendium

9 8 Leonardo da Vinci Kompendium

10 Přehled projektů Leonardo da Vinci Projekty 2003 Oddíl A Pilotní projekty Oddíl B Projekty jazykových dovedností Oddíl D Seznam českých partnerů v projektech jiných zemí Oddíl E Projekty mobilit Leonardo da Vinci Kompendium

11 10 Leonardo da Vinci Kompendium

12 A Oddíl A Pilotní projekty projektů

13 PILOTNÍ PROJEKTY PŘEDKLADATELÉ Modulární kurz pro techniky v oboru vážení Kadlec Váhy, spol. s r. o. Veleslavínova Opava Česká republika Ladislav Kadlec Tel.: Fax: ČEŠTÍ PARTNEŘI: CZ - Okresní hospodářská komora Opava CZ - Střední průmyslová škola elektrotechnická, Rožnov p. Radhoštěm ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: A - Gassner GMBH, Salzburg D - Education Laboratory- Gesellschaft für E-Learning und E-Training MBH, Gremmelin EL - Leon Engineering SA, Athina SK - Martes sro, Žilina CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Projekt usiluje o zlepšení znalostí mladých lidí i starších pracovníků v oblasti aplikace nových norem EU používaných v oboru vážení a rozšířit tak možnosti další pracovní kariéry těchto cílových skupin. Cílem projektu je vypracovat a zavést ucelený vzdělávací program využívající možností e-learningu. Hlavním výsledkem projektu budou dvě verze vzdělávacích programů, a to jedna pro mladé lidi a druhá pro starší pracovníky. Soubor vzdělávacích materiálů bude rovněž obsahovat manuál pro lektory, příručku pro vzdělávané a několik e-learnigových vzdělávacích modulů včetně nového simulačního software. Vzdělávací moduly pro výuku v délce asi 48 hodin. Vzdělávací materiály budou testovány se skupinami studentů a pracovníků malých a středních podniků. Výsledky projektu budou vypracovány v tištěné i elektronické formě (na CD-ROM), a to ve čtyřech jazykových verzích: anglicky, německy, česky a slovensky. DÉLKA PROJEKTU: 24 měsíců A / 1 CZ/03/B/F/PP Leonardo da Vinci Kompendium

14 PILOTNÍ PROJEKTY PŘEDKLADATELÉ Profesní motivace a vzdělávání mladých Romů a jejich uplatnění na trhu práce KREO PLUS, spol. s r.o. Pod Mlýnkem Praha 6 Česká republika Mgr. Eva Hotmarová Tel.: Fax: ČEŠTÍ PARTNEŘI: CZ - Association of Roma (Gypsies) and National Minorities in the CZ, Kladno CZ - AVZ, Ostrava CZ - OSZ Professional Association of the Railways, Praha 3 CZ - Relsie Agency, Praha 5 ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: D - Management Academy Saxony, Dresden E - ONECO F - Gens du Voyage, Marseille SK - Chair of Roma (Gypsies) Culture (Philosophical Faculty of the Constantine University), Nitra CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Projekt navazuje na výsledky dřívějšího projektu z prvního období programu Leonardo da Vinci. Nynější projekt hodlá zlepšit vzdělávání a pracovní uplatnění mladých Romů. V souladu se současnými prioritami na začleňování menšin se projekt zaměřuje na integraci mladých Romů ve věku od 15 do 25 let prostřednictvím jejich lepší motivace ke vzdělávání a k práci. Výsledkem projektu bude několik produktů. V úvodní části projektového období partnerství vypracuje srovnávací studie o situaci mladých Romů v partnerských zemích. Dále bude vypracována příručka pro rodiče mladých Romů zaměřená na podporu vzdělávání, databáze informací o možnostech vzdělávání mladých Romů a modelových profilů úspěšných Romů, vzdělávací moduly pro přípravu na odborné vzdělávání (motivace, postoje k práci a chování v práci, resocializace) a pro vlastní odborné vzdělávání (např. základy výpočetní techniky, základy řemesel apod). Výsledky projektu budou dostupné v tištěné a elektronické formě, a to v češtině a angličtině. Budou je moci využívat různé organizace, školy, poradenská centra. DÉLKA PROJEKTU: 36 měsíců CZ/03/B/F/PP A / 2 Leonardo da Vinci Kompendium

15 PILOTNÍ PROJEKTY PŘEDKLADATELÉ Modulární vzdělávací program Evropský dynamický prodejce DC Vision, s. r. o., Opava Nám. Republiky Opava Česká republika Ing. Libor Witassek Tel.: Fax: ČEŠTÍ PARTNEŘI: CZ - Labour Pool Ostrava - Karviná, Ostrava CZ - VUT Brno - Fakulta podnikatelská, Brno ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: A - Econsult GMBH, Wien D - Education Laboratory- Gesellschaft Für E - Learning und E-Training MBH, Gremmelin NL - Match BV, Hilversum NL - Nehem International B.V., Dukatenburg PL - Dood Training Poland, Warszawa SK - Excellent Training, Bratislava CHARAKTERISTIKA PROJEKTU V projektu Evropský dynamický prodejce se bude vyvíjet, testovat a vypracovávat intranetová aplikace interaktivního vzdělávaní v oboru marketingu a prodeje pro malé a střední podniky se zvláštním zřetelem na zpracovatelský průmysl a transformující se sektory. Vzdělávací materiály budou v rámci 72 hodinového programu vypracovány pro 3 stupně řízení (strategické, taktické a operační). Vzdělávací program doplní manuál pro lektory a nástroj pro vlastní hodnocení studentů. Výsledky programu budou kromě intranetové aplikace obsahovat: 3 učebnice pro studenty, DVD/CDROM prezentace, nástroj pro vlastní hodnocení studentů a webovou stránku projektu. Všechny produkty budou v 5 jazycích partnerství (angličtina, němčina, polština, čeština a slovenština). Projekt hodlá vyvíjet silnou informační kampaň o výsledcích zaměřenou zejména na malé a střední podniky, vzdělávací instituce a sociální partnery. DÉLKA PROJEKTU: 36 měsíců A / 3 CZ/03/B/F/PP Leonardo da Vinci Kompendium

16 PILOTNÍ PROJEKTY PŘEDKLADATELÉ Multimediální vzdělávací program pro malé a střední podniky o publicitě a využívání médií FREE ART RECORDS, s.r.o. Bohumínská Ostrava 2 Česká republika Ing. Tomáš Sokolovský Tel.: Fax: ČEŠTÍ PARTNEŘI: CZ - ARBOMEDIA, PRAHA 5 CZ - Hospodářská komora České republiky, Praha 2 ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: A - BFI - Berufsförderungsinstitut Steiermark, Austria E - Fundación para la Formación, la Calificación y el Empleo en el Sector Metal, Roces-Gijón EL - Zeus Consulting Sa, Patras P - Escola Técnica de i Imagem e Comunicaçăo, Lisboa UK - Edinburgh s Telford College, Edinburgh CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Cílem projektu je vytvořit, ověřit a šířit nový multimediální vzdělávací program využívající informační technologie, zaměřený na potřeby malých a středních podniků. Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na tematiku publicity a využívání médií pro reklamní kampaně malých a středních podniků. Výsledky produktu ve všech jazycích partnerství budou obsahovat: multimediální příručku s úspěšnými praktickými příklady reklamních kampaní malých a středních firem; glosář odborných termínů a interaktivního průvodce pro plánování propagačních kampaní (média a rozpočet). Vzdělávací program pro malé a střední podniky bude k dispozici na CDROMu se specifickým softwarem. V projektu spolupracují instituce z ČR, Španělska, Portugalska, Rakouska a Řecka. DÉLKA PROJEKTU: 24 měsíců CZ/03/B/F/PP A / 4 Leonardo da Vinci Kompendium

17 PILOTNÍ PROJEKTY PŘEDKLADATELÉ Prevence rizik a ochrana zdraví jako součást vzdělávání dospělých Výzkumný ústav bezpečnosti práce-vúbp Jeruzalémská Praha 1- Nové Město Česká republika Tel.: Fax: Irena Kuhnová Tel.: ČEŠTÍ PARTNEŘI: CZ - Preciosa, a. s. Jablonec nad Nisou - závod 4, Turnov CZ - Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava Poruba CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Cílem projektu je zlepšit odborné znalosti pracovníků, kteří jsou v různých organizacích odpovědní za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, a také řídících pracovníků podniků. V rámci projektu, jehož se účastní partnerské organizace z České republiky, Rakouska, Německa, Francie, Řecka, Polska a Slovenska, budou vypracovány vzdělávací materiály zaměřené na pět tematických okruhů: Řízení a organizace ochrany zdraví a bezpečnosti práce v podnicích, Bezpečnost technických zařízení, Ochrana zdraví a pracovní hygiena, Systém řízení bezpečnosti a krizové plánování, Připravenost na krizové situace. Vzdělávací moduly budou vypracovány v jazycích partnerských zemí a budou k dispozici i v elektronické formě na CD-ROM. ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: A - PPM Forschung - Beratung, Linz D - BG Institut Arbeit und Gesundheit, Dresden EL - Technical University of Crete, Chania F - Institute Nationale de L environnement Industriel et de Risques, Verneuil-En-Halatte PL - Central Institute For Labour Protection, Warszawa SK - Transfer Slovensko, Bratislava DÉLKA PROJEKTU: 24 měsíců A / 5 CZ/03/B/F/PP Leonardo da Vinci Kompendium

18 PILOTNÍ PROJEKTY PŘEDKLADATELÉ Mladí farmáři vyrábí, uvažují a žijí ekologicky Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká Praha 6 Česká republika Tel.: Fax: Doc. RNDr. Jaroslav Havlíček CSc. Tel.: Fax: ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: EL - IDEC - Industrial Development and Education Centre, Piraeus F - Cnerta Dijon, Dijon Cedex F - University Paris Grignon, Paris Cedex 05 HU - Trebag Vagyon - és Projektmenedzser KFT, Nagykovacsi IRL - University College Cork SK - 5P Slovakia, Žiar nad Hronom CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Hlavní cílovou skupinou projektu jsou mladí farmáři a osoby pracující na venkově, kteří absolvovali středoškolské vzdělání. Partnerství hodlá vypracovat CD- ROM s několika vzdělávacími moduly. Tyto moduly budou zaměřeny například na ekologii, udržitelný rozvoj, evropskou politiku ochrany životního prostředí, ekologickou zemědělskou výrobu, řízení a arketing ekologického zemědělství v konkurenčním a rizikovém prostředí, základní technologie v ekologickém zemědělství a zpracování výrobků, kvalitu a certifikaci komodit, systém národních a evropských podpor a dotací pro ekologické zemědělství, atd. Na projektu se podílí partnerské organizace z České republiky, Irska, Francie, Řecka, Španělska a Ma arska. DÉLKA PROJEKTU: 24 měsíců CZ/03/B/F/PP A / 6 Leonardo da Vinci Kompendium

19 18 Leonardo da Vinci Kompendium

20 B Oddíl B Projekty jazykových dovedností projekt

21 PROJEKTY JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ PŘEDKLADATELÉ Angličtina a němčina pro zrakově postižené Brailcom Vyšehradská 3/ Praha 2 Česká republika Tel.: +420/ Fax: +420/ Ing. Martin Dítě Tel.: ČEŠTÍ PARTNEŘI: CZ - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Ostrava ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: A - BFI - Berufsförderungsinstitut Steiermark, Austria E - Lawton School SL N - Medialt Aasgreina SK - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava UK - Leabank Management Services Ltd., Staffordshire CHARAKTERISTIKA PROJEKTU V projektu EUROCHANCE se budou vyvíjet vzdělávací moduly v angličtině a němčině pro nevidomé a zrakově postižené zaměstnané osoby. Moduly budou vypracovány pro mírně pokročilé a pokročilé uživatele jako jsou administrativní úředníci, telefonní operátoři, zdravotníci, učitelé hudby a rovněž pro nezaměstnané. Produktem projektu budou 2 vzdělávací moduly (na mírně pokročilé a pokročilé úrovni) pro každý jazyk a další doprovodné materiály jako glosář, diskuzní fora, podpora tutora on-line; speciální knihovny softwaru a informační zdroj o pracovních příležitostech pro nevidomé a zrakově postižené. Všechny produkty budou k dispozici na CDROM a on-line ve všech partnerských jazycích projektu (EN, DE, ES, SK, CZ, NO). Projekt bude poskytovat pravidelné informace o dosažených výsledcích všem relevantním institucím pro tuto cílovou skupinu na národní a mezinárodní úrovni. DÉLKA PROJEKTU: 30 měsíců B / 1 CZ/03/B/F/LA Leonardo da Vinci Kompendium

22 Leonardo da Vinci Kompendium

23 22 Leonardo da Vinci Kompendium

24 D Oddíl D Seznam českých partnerů v projektech jiných zemí 2003

25 SEZNAM ČESKÝCH PARTNERŮ V PROJEKTECH JINÝCH ZEMÍ ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PARTNER KONTAKTNÍ OSOBA AT/03/B/F/LA English for Specific Purposes: Chemistry ČESKÁ CHEMICKÁ SPOLEČNOST Jitka Moravcová AT/03/B/F/PP Vocational Guidance Standards for Deaf People in Europe ČESKOMORAVSKÁ JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH Ivan Poláček AT/03/B/F/PP Vocational Qualification Transfer System NÚOV NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Vicenik BE/03/B/F/LA Assessment tools for the training of interpreters UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Jitka Zehnalová BE/03/B/F/PP Development of a training tools for the interpretation of standardised test results in the textile for construction sector TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV Pavel Malcik BE/03/B/F/PP Learnforwork MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Alois Skoupý BG/03/B/F/PP Training in Renewable Energy Technologies VUSTE ENVIS Pavel Čihák BG/03/B/F/PP Training in International Accounting Standards and Financial Management for SMEs VUSTE ENVIS Pavel Čihák BG/03/B/F/PP Life Long Learning System: Nutrition at the Level of Molecular Medicine UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, LEKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ L. Sobotka CY/03/B/F/PP Educational Kit for Young Farmers in Candidate Countries ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Emil Kříž DE/03/B/F/LA Entwicklung innovativer Lernmaterialien in Tschechisch und Polnisch für die Bedürfnisse von Führungskräften in KMU EUROŠKOLA ČESKÁ LÍPA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Marie Kuncová DE/03/B/F/LA Entwicklung innovativer Lernmaterialien in Tschechisch und Polnisch für die Bedürfnisse von Führungskräften in KMU SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Ivan Paul DE/03/B/F/LA Entwicklung innovativer Lernmaterialien in Tschechisch und Polnisch für die Bedürfnisse von Führungskräften in KMU GOETHE-INSTITUT V PRAZE Schneider DE/03/B/F/LA Entwicklung innovativer Lernmaterialien in Tschechisch und Polnisch für die Bedürfnisse von Führungskräften in KMU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY Zdeněk Pressl DE/03/B/F/NT Enlargement; Employment and VET NÚOV NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Bohumil Janyš 24 Leonardo da Vinci Kompendium

26 SEZNAM ČESKÝCH PARTNERŮ V PROJEKTECH JINÝCH ZEMÍ ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PARTNER KONTAKTNÍ OSOBA DE/03/B/F/NT Enlargement; Employment and VET INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Josef Švec DE/03/B/F/PP Maintenance and repairing of moulds for injection moulding machines INORGA CONSULTING Kamil Bárta DE/03/B/F/PP ECTS - Zertifizierung von online- und Präsenztraining in der Aus- und Weiterbildung von Chemiearbeitern - ein Beitrag zur Verbesserung der Mobilität und der Arbeits- und Anlagensicherheit in der... CHEMOPETROL A. Pivoňková DE/03/B/F/PP ECTS - Zertifizierung von online- und Präsenztraining in der Aus- und Weiterbildung von Chemiearbeitern - ein Beitrag zur Verbesserung der Mobilität und der Arbeits- und Anlagensicherheit in der... STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO Josef Janků DE/03/B/F/PP Fit for Europe Enlargement NÁRODNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO PORADENSTVÍ Zuzana Freibergová DE/03/B/F/PP Berufsberatung via Communities für Frauen in beruflicher Neuorientierung EUROPROFIS Danica Pražáková DE/03/B/F/PP Evaluierung beruflicher Kompetenzentwicklung durch arbeitsprozessbezogene Entwicklungsaufgaben ŠKODA AUTO Jaromír Zehnal DE/03/B/F/PP Evaluierung beruflicher Kompetenzentwicklung durch arbeitsprozessbezogene Entwicklungsaufgaben NÁRODNÍ OBSERVATOŘ ZAMĚSTNANOSTI A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Věra Czesaná DE/03/B/F/PP Transnationales Pilotprojekt zum mobilen Lernen im Einzelhandel (TransmobiLE) - unter besonderer Berücksichtigung der Integration innovativer didaktischmothodischer Lehr- und Lernarrangements in der STŘEDNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ UČILIŠTĚ, PLZEŇ Marie Klesová DE/03/B/F/PP Transnationales Pilotprojekt zum mobilen Lernen im Einzelhandel (TransmobiLE) - unter besonderer Berücksichtigung der Integration innovativer didaktischmothodischer Lehr- und Lernarrangements in der Grundund Fortbildung OBCHODNÍ AKADEMIE A OBCHODNÍ ŠKOLA Jana Bourová Leonardo da Vinci Kompendium

27 SEZNAM ČESKÝCH PARTNERŮ V PROJEKTECH JINÝCH ZEMÍ ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PARTNER KONTAKTNÍ OSOBA DE/03/B/F/PP Empowering Employees to Manage their Outplacement Process EUROVISION Martin Dítě DE/03/B/F/PP Entwicklung eines Aus- und Weiterbildungsmoduls für die sachgerechte Umsetzung der neuen EN zur Einführung von RABC-Systemen in kleinen und mittelständischen Wäscheriein der EU TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV Pavel Malčik DE/03/B/F/PP Interaktives Sicherheitstraining für Hotelpersonal HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vladimír Vlček DE/03/B/F/PP Transnationale Verbreitung und Weiterentwicklung des Schulungsund Beratungskonzeptes Prozessintegrierte Managementmethoden für Kleinbetriebe (<50 Mitarbeiter) JAROMIR F. KNORRE CONSULTING & COMMUNICATION Jaromír Knorre DE/03/B/F/PP Transnationale Verbreitung und Weiterentwicklung des Schulungsund Beratungskonzeptes Prozessintegrierte Managementmethoden für Kleinbetriebe (<50 Mitarbeiter) FEDERACE ORTOPEDICKÝCH PROTETIKŮ Rudolf Pulpán DE/03/B/F/PP Transnationale Verbreitung und Weiterentwicklung des Schulungsund Beratungskonzeptes Prozessintegrierte Managementmethoden für Kleinbetriebe (<50 Mitarbeiter) ÚŘAD PRÁCE ZNOJMO Lubor Dvořák DE/03/B/F/PP Matrix: Lebenslange, dynamische Qualifizierung im internationalen Kontext. Pilotprojekt für ein Bildungskonzept der flexiblen Berufs- und Weiterbildung. Prototypisch an Hand der Veranstaltungsbranche. AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ PRAHA Peter Toperczer DK/03/B/F/PP Simulation and distance learning applications for future adult education in advanced food-industrial technology VŠCHT PRAHA Petr Pipek ES/03/B/F/PP Training the E-learning Language Trainer TEMPO ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO Ales Svačina ES/03/B/F/PP Managing Enterprise Networks BUSINESS INNOVATION CENTRE OSTRAVA Jaroslav Kunčický ES/03/B/F/PP Managing Enterprise Networks REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA OSTRAVA Magda Habrmanová 26 Leonardo da Vinci Kompendium

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility CZ/09/LLP LdV//134002 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí

Více

Výzva 2007 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2007 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2007 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility LdV//134001 Střední škola obchodu a služeb, Ústí Praxe v cestovním ruchu v SRN nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace Keplerova

Více

Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika

Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní vzdělávací fond, o.

Více

Výzva 2008 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2008 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2008 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility LdV/IVT/134003 Střední škola Kostka s.r.o. Stáž studentů cestovního ruchu IVT Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín 47396 Projekt Stáž studentů

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2013 Česká republika ISBN 978-80-87335-57-4 2 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

Erasmus+ pro odborné vzdělávání

Erasmus+ pro odborné vzdělávání Erasmus+ pro odborné vzdělávání Kompendium schválených projektů 2014 Česká republika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Dům zahraniční spolupráce, který v České republice spravuje a koordinuje programy

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2012 Česká republika ISBN 978-80-87335-42-0 Program Leonardo da Vinci PROGRAM LEONARDO DA VINCI Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské

Více

Číslo projektu Název projektu Anotace projektu Webové stránky projektu Koordinátor CZ Příjemce webové stránky

Číslo projektu Název projektu Anotace projektu Webové stránky projektu Koordinátor CZ Příjemce webové stránky ECVET projekty LLP_LDV Číslo projektu Název projektu Anotace projektu Webové stránky projektu Koordinátor CZ Příjemce webové stránky CZ/13/LLP-LdV/PS/P/134081 New members for ECVET Earth Building Projekt

Více

centrum komunitní práce Ústí nad Labem výroční zpráva 2007

centrum komunitní práce Ústí nad Labem výroční zpráva 2007 centrum komunitní práce Ústí nad Labem výroční zpráva 2007 10 let Centra komunitní práce 1997 2007 Centrum komunitní práce Ústí nad Labem získalo v roce 2007 certifikát ČSN EN ISO 9001:2001. Projekty Centra

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika

Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika Obsah 1. Úvod 6 2. Hodnocení kvality projektů mobility 8 3.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky...

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... 5 Katedra ekonomie... 9 Katedra informačních technologií... 12 Katedra

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více