Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů. Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů. Česká republika"

Transkript

1

2 Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů Česká republika

3 Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní vzdělávací fond, o. p. s. Národní agentura programu Leonardo da Vinci Opletalova Praha 1 tel.: , fax: Informace o programu Leonardo da Vinci na Internetu: Webová stránka Národní agentury programu: Webová stránka Evropské komise pro program Leonardo da Vinci: ISBN

4 Předmluva Již popáté vydává Národní agentura programu Leonardo da Vinci, součást Národního vzdělávacího fondu, Kompendium projektů. Tentokrát Kompendium obsahuje informace o projektech s českými organizacemi, schválených v letech 2003 a Projekty mobility byly od té doby většinou již uskutečněny, zatímco na dalších druzích projektů (např. na několikaletých pilotních projektech) se ještě pracuje. Období po vstupu České republiky do Evropské unie představuje i pro české instituce výrazný nárůst možností v programu Leonardo da Vinci. Zejména zvýšení prostředků pro zintenzivnění aktivit v rámci projektů mobility (projekty stáží a výměn) přispělo v r ke zvýšení počtu účastníků projektů stáží a výměn o 100 %. S podporou programu Leonardo da Vinci tak v r získalo pracovní zkušenost v zahraničí celkem 2200 osob. Kompendium rovněž seznamuje s účastí českých institucí v projektech vyvíjejících nový obsah nebo formu v různých oblastech odborného vzdělávání. Společně s už dokončenými projekty tohoto typu zveřejněnými v předcházejících vydáních Kompendií vypovídají tyto projekty o cílech, obsahu a rozsahu další generace leonardovských projektů s českou účastí. Účast českých institucí jak ve vedoucí roli koordinátorů, tak i v roli partnerů v těchto projektech systematicky přispívá k rozšíření nabídky v různých oblastech odborného vzdělávání a trhu práce v České republice. Cílem informací obsažených v kompendiích je snaha přispět co nejvíce k informovanosti odborné veřejnosti o dostupných vzdělávacích produktech v České republice a usnadnit tak jejich využívání a zavádění do praxe. Zkvalitňování odborného vzdělávání a podpora celoživotního vzdělávání v zemích EU je ostatně dlouhodobým cílem Evropských společenství a odpovídá i záměrům obsaženým v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice, který iniciovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rostoucí zapojení českých institucí do programu Leonardo da Vinci v ČR je proto jedním z ukazatelů rozvoje evropské dimenze v systému českého odborného vzdělávání a rozšiřující se mezinárodní spolupráce při vytváření kvalitních inovativních produktů pro odborné vzdělávání. I projekty popisované v Kompendiu 2003 a 2004 jsou tak i další inspirací pro české instituce k co nejintezivnějšimu využívání jejich výsledků a současně motivací k další mezinárodní spolupráci na vývoji nových vzdělávacích produktů. PhDr. Miroslava Kopicová ředitelka Program Leonardo da Vinci Národní vzdělávací fond, o.p.s. Leonardo da Vinci Kompendium

5 Program Leonardo da Vinci je evropský program, zaměřený na podporu rozvoje kvality, inovací a evropské dimenze v systémech a praxi odborného vzdělávání, a to prostřednictvím nadnárodních projektů. Podle rozhodnutí Evropské rady se jej mohou účastnit organizace z 25 států EU, z Norska, Lichtenštejnska, Islandu, Bulharska, Rumunska a Turecka. Hlavními cíli programu Leonardo da Vinci je zlepšovat dovednosti a kompetence osob procházejících počátečním odborným vzděláváním v odborných středních, vyšších a vysokých školách se záměrem zvyšovat zaměstnatelnost a usnadňovat uplatnění mladých lidí na evropském trhu práce; zdokonalovat kvalitu a přístup k dalšímu odbornému vzdělávání a k celoživotnímu osvojování znalostí a schopností se záměrem zlepšovat adaptabilitu lidí na technické a organizační změny; zdůrazňovat význam a posilovat úlohu odborného vzdělávání v procesu inovací se záměrem zvyšovat konkurenceschopnost a rozvíjet podnikání prostřednictvím zlepšování spolupráce institucí odborného vzdělávání a podniků. Do druhého období programu odborného vzdělávání Leonardo da Vinci ( ) vstoupily české instituce se zkušenostmi, které získaly ve spolupráci s partnery z evropských zemí v prvním období programu ( ). V souladu s evropskými trendy a hlavní strategickou linií politiky v oblasti odborného vzdělávání v ČR stále více institucí využívá soudobé evropské poznatky z různých oborů odborného vzdělávání a přispívá tak ke zkvalitnění odborného vzdělávání v ČR. V programu Leonardo da Vinci se rozlišují tyto nejdůležitější druhy vzdělávacích projektů: Projekty mobility Pilotní projekty Projekty jazykových dovedností Projekty organizací PROJEKTY MOBILITY (stáže a výměny) Stáží se rozumí odborná praxe v zahraničním pracovním prostředí. Hlavním cílem stáže je zlepšit odborné a jazykové dovednosti mladých lidí a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Účastníky stáží mohou být mladí lidé v počátečním odborném vzdělávání včetně studentů vysokých škol, mladí pracovníci, nezaměstnaní a čerství absolventi. Doba trvání stáží je od 3 týdnů do 12 měsíců. Výměnou se rozumí získávání a výměna informací o způsobech a metodách odborného vzdělávání v zahraničí. Hlavním cílem výměny je zvýšit dovednosti osob působících v oblasti vzdělávání, rozvoje lidských zdrojů a poradenství. Účastníky výměn mohou být manažeři lidských zdrojů v podnicích, kariéroví poradci, učitelé, lektoři, pracovníci odpovědní za vzdělávání, jazykoví specialisté. Doba trvání je od 1 do 6 týdnů. PILOTNÍ PROJEKTY jsou projekty zaměřené na vývoj, ověřování, evaluaci a šíření inovačních postupů a materiálů týkajících se obsahu, metod nebo pomůcek používaných při odborném vzdělávání a poradenství. Pilotní projekty mají být inovativní a mají zvyšovat kvalitu odborného vzdělávání a poradenství. Výsledkem pilotního projektu musí být hmotný produkt, např. osnova kurzu, učební text, software apod., který zlepší odborné vzdělávání specifikované cílové skupiny v daném oboru. Minimální počet partnerů: celkem 3 z různých zemí (tj. předkladatel a 2 partneři), z toho aspoň 1 z členské země EU. Maximální délka projektu je 2 roky. Maximální výše příspěvku z programu je 75 % přípustných nákladů projektu, nejvýše však EUR ročně. 4 Leonardo da Vinci Kompendium

6 PROJEKTY JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ jsou projekty, které podporují rozvoj jazykových a multikulturních dovedností v kontextu odborného vzdělávání; jsou zaměřeny na vývoj, ověřování, hodnocení a šíření materiálů pro jazykovou výuku a inovační metody jazykové výuky v různých profesních oblastech a hospodářských sektorech. Mohou se zabývat také vývojem jazykových auditů a inovativních pedagogických přístupů založených na individuálním učení jazyků a šířením výsledků již ukončených projektů. Maximální délka projektu je 2 roky. Maximální výše příspěvku z programu je 75 % přípustných nákladů projektu, nejvýše však EUR ročně. PROJEKTY SÍTÍ ORGANIZACÍ jsou projekty zaměřené na podporu rozvoje nadnárodních sítí spolupráce usnadňujících sběr a výměnu zkušeností a ověřených postupů a jejich šíření. Kooperační sítě jsou vytvářeny více aktéry odborného vzdělávání v soukromé nebo veřejné sféře na regionální nebo sektorové úrovni. Těmito aktéry jsou: úřady, obchodní komory, asociace zaměstnavatelů i zaměstnanců, podniky a výzkumná a školící střediska. Sítě implementují pracovní program a související aktivity a vypracovávají strategii zajiš ující pokračování spolupráce v rámci sítě i po ukončení smluvního období projektu. Maximální délka projektu je 2 roky. Maximální výše příspěvku z programu je 50 % přípustných nákladů projektu, nejvýše však EUR na rok a kooperační sí. Řada výsledků programu Leonardo da Vinci se již používá ve specifických oblastech trhu práce a odborného vzdělávání. Toto Kompendium projektů uvádí nejdůležitější informace o projektech zahájených v roce 2003 a 2004 a je dalším dílem z ucelené řady publikací o projektech programu Leonardo da Vinci. Zahrnuje typy projektů druhého období programu, do nichž se české instituce v r a 2004 zapojily bu v roli předkladatelů nebo partnerů. Věříme, že informace obsažené v Kompendiu pomohou jeho uživatelům dále rozšířit uplatnění výsledků programu Leonardo da Vinci. Další podrobnější informace o programu, termínech výzvy a tematických prioritách programu lze získat na Leonardo da Vinci Kompendium

7 Jak používat Kompendium Toto Kompendium projektů je souborem popisů projektů schválených v r a 2004, na nichž se podílely v programu Leonardo da Vinci české organizace. Kromě této tištěné podoby je přístupné prostřednictvím Internetu také na webové stránce národní agentury (www.nvf.cz/leonardo). Přehled projektů Řazení projektů Kompendium je členěno podle typu projektů programů. Jsou to: pilotní projekty projekty jazykových dovedností projekty nadnárodních sítí organizací projekty mobility Toto Kompendium tedy obsahuje tyto oddíly: Oddíl A Pilotní projekty Oddíl B Projekty jazykových dovedností Oddíl C Projekty sítí organizací Oddíl D Seznam českých partnerů v projektech jiných zemí Oddíl E Projekty mobility Uvnitř jednotlivých oddílů jsou projekty řazeny podle identifikačních čísel projektů. Číslování projektů je dvojí, kód projektu a identifikační číslo projektu. Nejdůležitějším číslem pro účely kompendia je kód projektu sloužící pro vyhledávání, který je odvozen od označení příslušného oddílu. Např. A/ 5 znamená, že jde o pilotní projekt českého předkladatele umístěný jako pátý v oddílu A. Identifikační čísla projektu přiděluje Evropská komise v Bruselu. Skládají se z označení země předkladatele projektu, roku výzvy k podání návrhu projektu, typu procedury (A, B, C), typu projektu a vlastního čísla projektu. Tato čísla slouží k identifikaci projektů ve styku s Národní agenturou a Evropskou komisí. Obě označení jsou uvedena v dolní části každého záznamu projektu, kód projektu je zvýrazněn a umístěn u vnějšího okraje. Struktura informací o projektu: Informace o projektu se skládají ze základních údajů o projektu a z popisu projektu. Základní údaje obsahují: název projektu, adresu a další kontaktní údaje českého předkladatele; partnery projektu v rozdělení na české a zahraniční s uvedením jejich názvu a sídla u zahraničních s uvedením zkratky země. Dalšími údaji jsou délka projektu a sektor vztahující se k projektu. U projektů mobility je též uveden počet účastníků, délka stáže nebo výměny a kód země. Počet účastníků stáže zahrnuje i doprovázející osoby, pokud byly do projektu zahrnuty. 6 Leonardo da Vinci Kompendium

8 Samostatným oddílem Kompendia je seznam projektů zahraničních předkladatelů, v nichž jsou začleněny české organizace v roli partnera. Přílohy Kompendia Rejstřík institucí obsahuje: název instituce, adresu instituce, kontaktní osobu, tel., fax, , identifikační číslo projektu, kód. Rejstřík projektů podle kódů obsahuje: kód, název projektu, předkladatele. Rejstřík projektů podle identifikačních čísel projektů obsahuje: identifikační číslo projektu, kód. Leonardo da Vinci Kompendium

9 8 Leonardo da Vinci Kompendium

10 Přehled projektů Leonardo da Vinci Projekty 2003 Oddíl A Pilotní projekty Oddíl B Projekty jazykových dovedností Oddíl D Seznam českých partnerů v projektech jiných zemí Oddíl E Projekty mobilit Leonardo da Vinci Kompendium

11 10 Leonardo da Vinci Kompendium

12 A Oddíl A Pilotní projekty projektů

13 PILOTNÍ PROJEKTY PŘEDKLADATELÉ Modulární kurz pro techniky v oboru vážení Kadlec Váhy, spol. s r. o. Veleslavínova Opava Česká republika Ladislav Kadlec Tel.: Fax: ČEŠTÍ PARTNEŘI: CZ - Okresní hospodářská komora Opava CZ - Střední průmyslová škola elektrotechnická, Rožnov p. Radhoštěm ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: A - Gassner GMBH, Salzburg D - Education Laboratory- Gesellschaft für E-Learning und E-Training MBH, Gremmelin EL - Leon Engineering SA, Athina SK - Martes sro, Žilina CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Projekt usiluje o zlepšení znalostí mladých lidí i starších pracovníků v oblasti aplikace nových norem EU používaných v oboru vážení a rozšířit tak možnosti další pracovní kariéry těchto cílových skupin. Cílem projektu je vypracovat a zavést ucelený vzdělávací program využívající možností e-learningu. Hlavním výsledkem projektu budou dvě verze vzdělávacích programů, a to jedna pro mladé lidi a druhá pro starší pracovníky. Soubor vzdělávacích materiálů bude rovněž obsahovat manuál pro lektory, příručku pro vzdělávané a několik e-learnigových vzdělávacích modulů včetně nového simulačního software. Vzdělávací moduly pro výuku v délce asi 48 hodin. Vzdělávací materiály budou testovány se skupinami studentů a pracovníků malých a středních podniků. Výsledky projektu budou vypracovány v tištěné i elektronické formě (na CD-ROM), a to ve čtyřech jazykových verzích: anglicky, německy, česky a slovensky. DÉLKA PROJEKTU: 24 měsíců A / 1 CZ/03/B/F/PP Leonardo da Vinci Kompendium

14 PILOTNÍ PROJEKTY PŘEDKLADATELÉ Profesní motivace a vzdělávání mladých Romů a jejich uplatnění na trhu práce KREO PLUS, spol. s r.o. Pod Mlýnkem Praha 6 Česká republika Mgr. Eva Hotmarová Tel.: Fax: ČEŠTÍ PARTNEŘI: CZ - Association of Roma (Gypsies) and National Minorities in the CZ, Kladno CZ - AVZ, Ostrava CZ - OSZ Professional Association of the Railways, Praha 3 CZ - Relsie Agency, Praha 5 ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: D - Management Academy Saxony, Dresden E - ONECO F - Gens du Voyage, Marseille SK - Chair of Roma (Gypsies) Culture (Philosophical Faculty of the Constantine University), Nitra CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Projekt navazuje na výsledky dřívějšího projektu z prvního období programu Leonardo da Vinci. Nynější projekt hodlá zlepšit vzdělávání a pracovní uplatnění mladých Romů. V souladu se současnými prioritami na začleňování menšin se projekt zaměřuje na integraci mladých Romů ve věku od 15 do 25 let prostřednictvím jejich lepší motivace ke vzdělávání a k práci. Výsledkem projektu bude několik produktů. V úvodní části projektového období partnerství vypracuje srovnávací studie o situaci mladých Romů v partnerských zemích. Dále bude vypracována příručka pro rodiče mladých Romů zaměřená na podporu vzdělávání, databáze informací o možnostech vzdělávání mladých Romů a modelových profilů úspěšných Romů, vzdělávací moduly pro přípravu na odborné vzdělávání (motivace, postoje k práci a chování v práci, resocializace) a pro vlastní odborné vzdělávání (např. základy výpočetní techniky, základy řemesel apod). Výsledky projektu budou dostupné v tištěné a elektronické formě, a to v češtině a angličtině. Budou je moci využívat různé organizace, školy, poradenská centra. DÉLKA PROJEKTU: 36 měsíců CZ/03/B/F/PP A / 2 Leonardo da Vinci Kompendium

15 PILOTNÍ PROJEKTY PŘEDKLADATELÉ Modulární vzdělávací program Evropský dynamický prodejce DC Vision, s. r. o., Opava Nám. Republiky Opava Česká republika Ing. Libor Witassek Tel.: Fax: ČEŠTÍ PARTNEŘI: CZ - Labour Pool Ostrava - Karviná, Ostrava CZ - VUT Brno - Fakulta podnikatelská, Brno ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: A - Econsult GMBH, Wien D - Education Laboratory- Gesellschaft Für E - Learning und E-Training MBH, Gremmelin NL - Match BV, Hilversum NL - Nehem International B.V., Dukatenburg PL - Dood Training Poland, Warszawa SK - Excellent Training, Bratislava CHARAKTERISTIKA PROJEKTU V projektu Evropský dynamický prodejce se bude vyvíjet, testovat a vypracovávat intranetová aplikace interaktivního vzdělávaní v oboru marketingu a prodeje pro malé a střední podniky se zvláštním zřetelem na zpracovatelský průmysl a transformující se sektory. Vzdělávací materiály budou v rámci 72 hodinového programu vypracovány pro 3 stupně řízení (strategické, taktické a operační). Vzdělávací program doplní manuál pro lektory a nástroj pro vlastní hodnocení studentů. Výsledky programu budou kromě intranetové aplikace obsahovat: 3 učebnice pro studenty, DVD/CDROM prezentace, nástroj pro vlastní hodnocení studentů a webovou stránku projektu. Všechny produkty budou v 5 jazycích partnerství (angličtina, němčina, polština, čeština a slovenština). Projekt hodlá vyvíjet silnou informační kampaň o výsledcích zaměřenou zejména na malé a střední podniky, vzdělávací instituce a sociální partnery. DÉLKA PROJEKTU: 36 měsíců A / 3 CZ/03/B/F/PP Leonardo da Vinci Kompendium

16 PILOTNÍ PROJEKTY PŘEDKLADATELÉ Multimediální vzdělávací program pro malé a střední podniky o publicitě a využívání médií FREE ART RECORDS, s.r.o. Bohumínská Ostrava 2 Česká republika Ing. Tomáš Sokolovský Tel.: Fax: ČEŠTÍ PARTNEŘI: CZ - ARBOMEDIA, PRAHA 5 CZ - Hospodářská komora České republiky, Praha 2 ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: A - BFI - Berufsförderungsinstitut Steiermark, Austria E - Fundación para la Formación, la Calificación y el Empleo en el Sector Metal, Roces-Gijón EL - Zeus Consulting Sa, Patras P - Escola Técnica de i Imagem e Comunicaçăo, Lisboa UK - Edinburgh s Telford College, Edinburgh CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Cílem projektu je vytvořit, ověřit a šířit nový multimediální vzdělávací program využívající informační technologie, zaměřený na potřeby malých a středních podniků. Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na tematiku publicity a využívání médií pro reklamní kampaně malých a středních podniků. Výsledky produktu ve všech jazycích partnerství budou obsahovat: multimediální příručku s úspěšnými praktickými příklady reklamních kampaní malých a středních firem; glosář odborných termínů a interaktivního průvodce pro plánování propagačních kampaní (média a rozpočet). Vzdělávací program pro malé a střední podniky bude k dispozici na CDROMu se specifickým softwarem. V projektu spolupracují instituce z ČR, Španělska, Portugalska, Rakouska a Řecka. DÉLKA PROJEKTU: 24 měsíců CZ/03/B/F/PP A / 4 Leonardo da Vinci Kompendium

17 PILOTNÍ PROJEKTY PŘEDKLADATELÉ Prevence rizik a ochrana zdraví jako součást vzdělávání dospělých Výzkumný ústav bezpečnosti práce-vúbp Jeruzalémská Praha 1- Nové Město Česká republika Tel.: Fax: Irena Kuhnová Tel.: ČEŠTÍ PARTNEŘI: CZ - Preciosa, a. s. Jablonec nad Nisou - závod 4, Turnov CZ - Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava Poruba CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Cílem projektu je zlepšit odborné znalosti pracovníků, kteří jsou v různých organizacích odpovědní za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, a také řídících pracovníků podniků. V rámci projektu, jehož se účastní partnerské organizace z České republiky, Rakouska, Německa, Francie, Řecka, Polska a Slovenska, budou vypracovány vzdělávací materiály zaměřené na pět tematických okruhů: Řízení a organizace ochrany zdraví a bezpečnosti práce v podnicích, Bezpečnost technických zařízení, Ochrana zdraví a pracovní hygiena, Systém řízení bezpečnosti a krizové plánování, Připravenost na krizové situace. Vzdělávací moduly budou vypracovány v jazycích partnerských zemí a budou k dispozici i v elektronické formě na CD-ROM. ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: A - PPM Forschung - Beratung, Linz D - BG Institut Arbeit und Gesundheit, Dresden EL - Technical University of Crete, Chania F - Institute Nationale de L environnement Industriel et de Risques, Verneuil-En-Halatte PL - Central Institute For Labour Protection, Warszawa SK - Transfer Slovensko, Bratislava DÉLKA PROJEKTU: 24 měsíců A / 5 CZ/03/B/F/PP Leonardo da Vinci Kompendium

18 PILOTNÍ PROJEKTY PŘEDKLADATELÉ Mladí farmáři vyrábí, uvažují a žijí ekologicky Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká Praha 6 Česká republika Tel.: Fax: Doc. RNDr. Jaroslav Havlíček CSc. Tel.: Fax: ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: EL - IDEC - Industrial Development and Education Centre, Piraeus F - Cnerta Dijon, Dijon Cedex F - University Paris Grignon, Paris Cedex 05 HU - Trebag Vagyon - és Projektmenedzser KFT, Nagykovacsi IRL - University College Cork SK - 5P Slovakia, Žiar nad Hronom CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Hlavní cílovou skupinou projektu jsou mladí farmáři a osoby pracující na venkově, kteří absolvovali středoškolské vzdělání. Partnerství hodlá vypracovat CD- ROM s několika vzdělávacími moduly. Tyto moduly budou zaměřeny například na ekologii, udržitelný rozvoj, evropskou politiku ochrany životního prostředí, ekologickou zemědělskou výrobu, řízení a arketing ekologického zemědělství v konkurenčním a rizikovém prostředí, základní technologie v ekologickém zemědělství a zpracování výrobků, kvalitu a certifikaci komodit, systém národních a evropských podpor a dotací pro ekologické zemědělství, atd. Na projektu se podílí partnerské organizace z České republiky, Irska, Francie, Řecka, Španělska a Ma arska. DÉLKA PROJEKTU: 24 měsíců CZ/03/B/F/PP A / 6 Leonardo da Vinci Kompendium

19 18 Leonardo da Vinci Kompendium

20 B Oddíl B Projekty jazykových dovedností projekt

21 PROJEKTY JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ PŘEDKLADATELÉ Angličtina a němčina pro zrakově postižené Brailcom Vyšehradská 3/ Praha 2 Česká republika Tel.: +420/ Fax: +420/ Ing. Martin Dítě Tel.: ČEŠTÍ PARTNEŘI: CZ - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Ostrava ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: A - BFI - Berufsförderungsinstitut Steiermark, Austria E - Lawton School SL N - Medialt Aasgreina SK - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava UK - Leabank Management Services Ltd., Staffordshire CHARAKTERISTIKA PROJEKTU V projektu EUROCHANCE se budou vyvíjet vzdělávací moduly v angličtině a němčině pro nevidomé a zrakově postižené zaměstnané osoby. Moduly budou vypracovány pro mírně pokročilé a pokročilé uživatele jako jsou administrativní úředníci, telefonní operátoři, zdravotníci, učitelé hudby a rovněž pro nezaměstnané. Produktem projektu budou 2 vzdělávací moduly (na mírně pokročilé a pokročilé úrovni) pro každý jazyk a další doprovodné materiály jako glosář, diskuzní fora, podpora tutora on-line; speciální knihovny softwaru a informační zdroj o pracovních příležitostech pro nevidomé a zrakově postižené. Všechny produkty budou k dispozici na CDROM a on-line ve všech partnerských jazycích projektu (EN, DE, ES, SK, CZ, NO). Projekt bude poskytovat pravidelné informace o dosažených výsledcích všem relevantním institucím pro tuto cílovou skupinu na národní a mezinárodní úrovni. DÉLKA PROJEKTU: 30 měsíců B / 1 CZ/03/B/F/LA Leonardo da Vinci Kompendium

22 Leonardo da Vinci Kompendium

23 22 Leonardo da Vinci Kompendium

24 D Oddíl D Seznam českých partnerů v projektech jiných zemí 2003

25 SEZNAM ČESKÝCH PARTNERŮ V PROJEKTECH JINÝCH ZEMÍ ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PARTNER KONTAKTNÍ OSOBA AT/03/B/F/LA English for Specific Purposes: Chemistry ČESKÁ CHEMICKÁ SPOLEČNOST Jitka Moravcová AT/03/B/F/PP Vocational Guidance Standards for Deaf People in Europe ČESKOMORAVSKÁ JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH Ivan Poláček AT/03/B/F/PP Vocational Qualification Transfer System NÚOV NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Vicenik BE/03/B/F/LA Assessment tools for the training of interpreters UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Jitka Zehnalová BE/03/B/F/PP Development of a training tools for the interpretation of standardised test results in the textile for construction sector TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV Pavel Malcik BE/03/B/F/PP Learnforwork MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Alois Skoupý BG/03/B/F/PP Training in Renewable Energy Technologies VUSTE ENVIS Pavel Čihák BG/03/B/F/PP Training in International Accounting Standards and Financial Management for SMEs VUSTE ENVIS Pavel Čihák BG/03/B/F/PP Life Long Learning System: Nutrition at the Level of Molecular Medicine UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, LEKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ L. Sobotka CY/03/B/F/PP Educational Kit for Young Farmers in Candidate Countries ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Emil Kříž DE/03/B/F/LA Entwicklung innovativer Lernmaterialien in Tschechisch und Polnisch für die Bedürfnisse von Führungskräften in KMU EUROŠKOLA ČESKÁ LÍPA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Marie Kuncová DE/03/B/F/LA Entwicklung innovativer Lernmaterialien in Tschechisch und Polnisch für die Bedürfnisse von Führungskräften in KMU SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Ivan Paul DE/03/B/F/LA Entwicklung innovativer Lernmaterialien in Tschechisch und Polnisch für die Bedürfnisse von Führungskräften in KMU GOETHE-INSTITUT V PRAZE Schneider DE/03/B/F/LA Entwicklung innovativer Lernmaterialien in Tschechisch und Polnisch für die Bedürfnisse von Führungskräften in KMU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY Zdeněk Pressl DE/03/B/F/NT Enlargement; Employment and VET NÚOV NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Bohumil Janyš 24 Leonardo da Vinci Kompendium

26 SEZNAM ČESKÝCH PARTNERŮ V PROJEKTECH JINÝCH ZEMÍ ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PARTNER KONTAKTNÍ OSOBA DE/03/B/F/NT Enlargement; Employment and VET INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Josef Švec DE/03/B/F/PP Maintenance and repairing of moulds for injection moulding machines INORGA CONSULTING Kamil Bárta DE/03/B/F/PP ECTS - Zertifizierung von online- und Präsenztraining in der Aus- und Weiterbildung von Chemiearbeitern - ein Beitrag zur Verbesserung der Mobilität und der Arbeits- und Anlagensicherheit in der... CHEMOPETROL A. Pivoňková DE/03/B/F/PP ECTS - Zertifizierung von online- und Präsenztraining in der Aus- und Weiterbildung von Chemiearbeitern - ein Beitrag zur Verbesserung der Mobilität und der Arbeits- und Anlagensicherheit in der... STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO Josef Janků DE/03/B/F/PP Fit for Europe Enlargement NÁRODNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO PORADENSTVÍ Zuzana Freibergová DE/03/B/F/PP Berufsberatung via Communities für Frauen in beruflicher Neuorientierung EUROPROFIS Danica Pražáková DE/03/B/F/PP Evaluierung beruflicher Kompetenzentwicklung durch arbeitsprozessbezogene Entwicklungsaufgaben ŠKODA AUTO Jaromír Zehnal DE/03/B/F/PP Evaluierung beruflicher Kompetenzentwicklung durch arbeitsprozessbezogene Entwicklungsaufgaben NÁRODNÍ OBSERVATOŘ ZAMĚSTNANOSTI A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Věra Czesaná DE/03/B/F/PP Transnationales Pilotprojekt zum mobilen Lernen im Einzelhandel (TransmobiLE) - unter besonderer Berücksichtigung der Integration innovativer didaktischmothodischer Lehr- und Lernarrangements in der STŘEDNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ UČILIŠTĚ, PLZEŇ Marie Klesová DE/03/B/F/PP Transnationales Pilotprojekt zum mobilen Lernen im Einzelhandel (TransmobiLE) - unter besonderer Berücksichtigung der Integration innovativer didaktischmothodischer Lehr- und Lernarrangements in der Grundund Fortbildung OBCHODNÍ AKADEMIE A OBCHODNÍ ŠKOLA Jana Bourová Leonardo da Vinci Kompendium

27 SEZNAM ČESKÝCH PARTNERŮ V PROJEKTECH JINÝCH ZEMÍ ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PARTNER KONTAKTNÍ OSOBA DE/03/B/F/PP Empowering Employees to Manage their Outplacement Process EUROVISION Martin Dítě DE/03/B/F/PP Entwicklung eines Aus- und Weiterbildungsmoduls für die sachgerechte Umsetzung der neuen EN zur Einführung von RABC-Systemen in kleinen und mittelständischen Wäscheriein der EU TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV Pavel Malčik DE/03/B/F/PP Interaktives Sicherheitstraining für Hotelpersonal HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vladimír Vlček DE/03/B/F/PP Transnationale Verbreitung und Weiterentwicklung des Schulungsund Beratungskonzeptes Prozessintegrierte Managementmethoden für Kleinbetriebe (<50 Mitarbeiter) JAROMIR F. KNORRE CONSULTING & COMMUNICATION Jaromír Knorre DE/03/B/F/PP Transnationale Verbreitung und Weiterentwicklung des Schulungsund Beratungskonzeptes Prozessintegrierte Managementmethoden für Kleinbetriebe (<50 Mitarbeiter) FEDERACE ORTOPEDICKÝCH PROTETIKŮ Rudolf Pulpán DE/03/B/F/PP Transnationale Verbreitung und Weiterentwicklung des Schulungsund Beratungskonzeptes Prozessintegrierte Managementmethoden für Kleinbetriebe (<50 Mitarbeiter) ÚŘAD PRÁCE ZNOJMO Lubor Dvořák DE/03/B/F/PP Matrix: Lebenslange, dynamische Qualifizierung im internationalen Kontext. Pilotprojekt für ein Bildungskonzept der flexiblen Berufs- und Weiterbildung. Prototypisch an Hand der Veranstaltungsbranche. AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ PRAHA Peter Toperczer DK/03/B/F/PP Simulation and distance learning applications for future adult education in advanced food-industrial technology VŠCHT PRAHA Petr Pipek ES/03/B/F/PP Training the E-learning Language Trainer TEMPO ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO Ales Svačina ES/03/B/F/PP Managing Enterprise Networks BUSINESS INNOVATION CENTRE OSTRAVA Jaroslav Kunčický ES/03/B/F/PP Managing Enterprise Networks REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA OSTRAVA Magda Habrmanová 26 Leonardo da Vinci Kompendium

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci

Prezentace programu Leonardo da Vinci Prezentace programu Leonardo da Vinci Středn edníprůmyslov myslová škola polytechnická Centrum odborné přípravypravy Zlín, 2. června 2010 Program Leonardo da Vinci osobyúčastnícíse odborného vzdělávánía

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 41-41-M/01 Agropodnikání Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou se zaměřením na: Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat Zahradní

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Life Long Learning programme LLP 2007-2013

Life Long Learning programme LLP 2007-2013 Life Long Learning programme LLP 2007-2013 2013 Program celoživotního učení LLP od roku 2007 do roku 2013, založen na současných programech Socrates, Leonardo da Vinci a e-learning vstoupil v platnost

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

VET Vocational Education and Training

VET Vocational Education and Training Seznamte se, Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava VET Vocational Education and Training Struktura programu Erasmus+ Členění podle sektorů: Podle klíčových akcí: školní vzdělávání odborné vzdělávání a

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1.Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zprostředkující

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu

Zpráva o výsledcích výběrového procesu CZ.04.1.03 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 3. Název priority Číslo opatření 3.3 Název opatření Číslo grantového

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu

www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu Představení Klastr českých nábytkářů První nábytkářský klastr v ČR (2006) Sídlo KČN:

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

22.-23.4.2015 UNIV 3 v logistické škole. PaedDr. V. Štrynclová Ředitelka školy

22.-23.4.2015 UNIV 3 v logistické škole. PaedDr. V. Štrynclová Ředitelka školy 22.-23.4.2015 UNIV 3 v logistické škole PaedDr. V. Štrynclová Ředitelka školy Škola dnes tradice a inovace (1958-2000 - 2012) Logistické a finanční služby Provoz a ekonomika dopravy - logistika Operátor

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU)

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Seminář Inspiration Connection Action. Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách 19. listopadu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 8777 /2006-23 V Praze dne 25. července 2006. Vyhlášení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 8777 /2006-23 V Praze dne 25. července 2006. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 8777 /2006-23 V Praze dne 25. července 2006 Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v projektu Pilot

Více

Projekt INNOREF. 22.8.2007 Seminář je spolufinancován z prostředků EU 2

Projekt INNOREF. 22.8.2007 Seminář je spolufinancován z prostředků EU 2 Projekt INNOREF Seminář k Operačnímu programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Ostrava, 21. srpna - Ing. Jitka Krabicová Projekt INNOREF Inovace a efektivita využívání

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených ve 4. výzvě oblasti podpory 3.2

Seznam grantových projektů OP VK schválených ve 4. výzvě oblasti podpory 3.2 Seznam grantových projektů OP VK schválených ve 4. výzvě oblasti podpory 3.2 Číslo výzvy Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): 04 CZ.1.07/3.2.04 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravský

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění v Akademie výtvarných umění v České vysoké učení technické v Česká zemědělská univerzita v

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Kateřina Kučová Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezský kraj Krajský úřad Zpracováno pro

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2009 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Výroční zpráva o činnosti rok 2014

Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání je obecně prospěšná společnost, která působí na trhu od r. 2012. Identifikace společnosti: Centrum aplikovaného výzkumu

Více

ZLÍNSKÝ KRAJ A PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

ZLÍNSKÝ KRAJ A PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÝ KRAJ A PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Zlín, 21. 11. 2013 Martina Navrátilová MEZINÁRODNÍ PROJEKTY MOTIVACE - získávat informace a příklady dobré praxe z oblastí, které nás zajímají - potřeba vést

Více

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa Kontaktní pracoviště Česká Lípa Paní Zdislavy 419, 470 01 Česká Lípa Fax: 950 108 402, e-mail: posta@cl.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/ceska_lipa

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Číslo projektu Název projektu Výsledek

Číslo projektu Název projektu Výsledek Číslo projektu Název projektu Výsledek CZ/08/LLP-LdV/PLM/134001 Odborné stáže v zahraničí - nedílná součást celoživotního učení doporučeno CZ/08/LLP-LdV/IVT/134002 Přiblížení evropského pracovního trhu

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

XXVI. valná hromada SVTP ČR, z.s.

XXVI. valná hromada SVTP ČR, z.s. Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. XXVI. valná hromada SVTP ČR, z.s. Pavel Švejda Praha, 10. 2. 2016 1 Dopolední část Národní síť VTP v ČR 13. etapa akreditace VTP v ČR Projekty SPINNET a OKO

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility)

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Cíle Přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení Podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Akreditované vzdělávací programy

Akreditované vzdělávací programy Akreditované vzdělávací programy http://rejskol.msmt.cz/ http://www.msmt.cz/vzdelavani/akreditovane-vzdelavaci-programy Akreditace Vzdělávací program: 26-47-N/01 Informační technologie se zaměřením výpočetní

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více