Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů. Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů. Česká republika"

Transkript

1

2 Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů Česká republika

3 Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní vzdělávací fond, o. p. s. Národní agentura programu Leonardo da Vinci Opletalova Praha 1 tel.: , fax: Informace o programu Leonardo da Vinci na Internetu: Webová stránka Národní agentury programu: Webová stránka Evropské komise pro program Leonardo da Vinci: ISBN

4 Předmluva Již popáté vydává Národní agentura programu Leonardo da Vinci, součást Národního vzdělávacího fondu, Kompendium projektů. Tentokrát Kompendium obsahuje informace o projektech s českými organizacemi, schválených v letech 2003 a Projekty mobility byly od té doby většinou již uskutečněny, zatímco na dalších druzích projektů (např. na několikaletých pilotních projektech) se ještě pracuje. Období po vstupu České republiky do Evropské unie představuje i pro české instituce výrazný nárůst možností v programu Leonardo da Vinci. Zejména zvýšení prostředků pro zintenzivnění aktivit v rámci projektů mobility (projekty stáží a výměn) přispělo v r ke zvýšení počtu účastníků projektů stáží a výměn o 100 %. S podporou programu Leonardo da Vinci tak v r získalo pracovní zkušenost v zahraničí celkem 2200 osob. Kompendium rovněž seznamuje s účastí českých institucí v projektech vyvíjejících nový obsah nebo formu v různých oblastech odborného vzdělávání. Společně s už dokončenými projekty tohoto typu zveřejněnými v předcházejících vydáních Kompendií vypovídají tyto projekty o cílech, obsahu a rozsahu další generace leonardovských projektů s českou účastí. Účast českých institucí jak ve vedoucí roli koordinátorů, tak i v roli partnerů v těchto projektech systematicky přispívá k rozšíření nabídky v různých oblastech odborného vzdělávání a trhu práce v České republice. Cílem informací obsažených v kompendiích je snaha přispět co nejvíce k informovanosti odborné veřejnosti o dostupných vzdělávacích produktech v České republice a usnadnit tak jejich využívání a zavádění do praxe. Zkvalitňování odborného vzdělávání a podpora celoživotního vzdělávání v zemích EU je ostatně dlouhodobým cílem Evropských společenství a odpovídá i záměrům obsaženým v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice, který iniciovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rostoucí zapojení českých institucí do programu Leonardo da Vinci v ČR je proto jedním z ukazatelů rozvoje evropské dimenze v systému českého odborného vzdělávání a rozšiřující se mezinárodní spolupráce při vytváření kvalitních inovativních produktů pro odborné vzdělávání. I projekty popisované v Kompendiu 2003 a 2004 jsou tak i další inspirací pro české instituce k co nejintezivnějšimu využívání jejich výsledků a současně motivací k další mezinárodní spolupráci na vývoji nových vzdělávacích produktů. PhDr. Miroslava Kopicová ředitelka Program Leonardo da Vinci Národní vzdělávací fond, o.p.s. Leonardo da Vinci Kompendium

5 Program Leonardo da Vinci je evropský program, zaměřený na podporu rozvoje kvality, inovací a evropské dimenze v systémech a praxi odborného vzdělávání, a to prostřednictvím nadnárodních projektů. Podle rozhodnutí Evropské rady se jej mohou účastnit organizace z 25 států EU, z Norska, Lichtenštejnska, Islandu, Bulharska, Rumunska a Turecka. Hlavními cíli programu Leonardo da Vinci je zlepšovat dovednosti a kompetence osob procházejících počátečním odborným vzděláváním v odborných středních, vyšších a vysokých školách se záměrem zvyšovat zaměstnatelnost a usnadňovat uplatnění mladých lidí na evropském trhu práce; zdokonalovat kvalitu a přístup k dalšímu odbornému vzdělávání a k celoživotnímu osvojování znalostí a schopností se záměrem zlepšovat adaptabilitu lidí na technické a organizační změny; zdůrazňovat význam a posilovat úlohu odborného vzdělávání v procesu inovací se záměrem zvyšovat konkurenceschopnost a rozvíjet podnikání prostřednictvím zlepšování spolupráce institucí odborného vzdělávání a podniků. Do druhého období programu odborného vzdělávání Leonardo da Vinci ( ) vstoupily české instituce se zkušenostmi, které získaly ve spolupráci s partnery z evropských zemí v prvním období programu ( ). V souladu s evropskými trendy a hlavní strategickou linií politiky v oblasti odborného vzdělávání v ČR stále více institucí využívá soudobé evropské poznatky z různých oborů odborného vzdělávání a přispívá tak ke zkvalitnění odborného vzdělávání v ČR. V programu Leonardo da Vinci se rozlišují tyto nejdůležitější druhy vzdělávacích projektů: Projekty mobility Pilotní projekty Projekty jazykových dovedností Projekty organizací PROJEKTY MOBILITY (stáže a výměny) Stáží se rozumí odborná praxe v zahraničním pracovním prostředí. Hlavním cílem stáže je zlepšit odborné a jazykové dovednosti mladých lidí a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Účastníky stáží mohou být mladí lidé v počátečním odborném vzdělávání včetně studentů vysokých škol, mladí pracovníci, nezaměstnaní a čerství absolventi. Doba trvání stáží je od 3 týdnů do 12 měsíců. Výměnou se rozumí získávání a výměna informací o způsobech a metodách odborného vzdělávání v zahraničí. Hlavním cílem výměny je zvýšit dovednosti osob působících v oblasti vzdělávání, rozvoje lidských zdrojů a poradenství. Účastníky výměn mohou být manažeři lidských zdrojů v podnicích, kariéroví poradci, učitelé, lektoři, pracovníci odpovědní za vzdělávání, jazykoví specialisté. Doba trvání je od 1 do 6 týdnů. PILOTNÍ PROJEKTY jsou projekty zaměřené na vývoj, ověřování, evaluaci a šíření inovačních postupů a materiálů týkajících se obsahu, metod nebo pomůcek používaných při odborném vzdělávání a poradenství. Pilotní projekty mají být inovativní a mají zvyšovat kvalitu odborného vzdělávání a poradenství. Výsledkem pilotního projektu musí být hmotný produkt, např. osnova kurzu, učební text, software apod., který zlepší odborné vzdělávání specifikované cílové skupiny v daném oboru. Minimální počet partnerů: celkem 3 z různých zemí (tj. předkladatel a 2 partneři), z toho aspoň 1 z členské země EU. Maximální délka projektu je 2 roky. Maximální výše příspěvku z programu je 75 % přípustných nákladů projektu, nejvýše však EUR ročně. 4 Leonardo da Vinci Kompendium

6 PROJEKTY JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ jsou projekty, které podporují rozvoj jazykových a multikulturních dovedností v kontextu odborného vzdělávání; jsou zaměřeny na vývoj, ověřování, hodnocení a šíření materiálů pro jazykovou výuku a inovační metody jazykové výuky v různých profesních oblastech a hospodářských sektorech. Mohou se zabývat také vývojem jazykových auditů a inovativních pedagogických přístupů založených na individuálním učení jazyků a šířením výsledků již ukončených projektů. Maximální délka projektu je 2 roky. Maximální výše příspěvku z programu je 75 % přípustných nákladů projektu, nejvýše však EUR ročně. PROJEKTY SÍTÍ ORGANIZACÍ jsou projekty zaměřené na podporu rozvoje nadnárodních sítí spolupráce usnadňujících sběr a výměnu zkušeností a ověřených postupů a jejich šíření. Kooperační sítě jsou vytvářeny více aktéry odborného vzdělávání v soukromé nebo veřejné sféře na regionální nebo sektorové úrovni. Těmito aktéry jsou: úřady, obchodní komory, asociace zaměstnavatelů i zaměstnanců, podniky a výzkumná a školící střediska. Sítě implementují pracovní program a související aktivity a vypracovávají strategii zajiš ující pokračování spolupráce v rámci sítě i po ukončení smluvního období projektu. Maximální délka projektu je 2 roky. Maximální výše příspěvku z programu je 50 % přípustných nákladů projektu, nejvýše však EUR na rok a kooperační sí. Řada výsledků programu Leonardo da Vinci se již používá ve specifických oblastech trhu práce a odborného vzdělávání. Toto Kompendium projektů uvádí nejdůležitější informace o projektech zahájených v roce 2003 a 2004 a je dalším dílem z ucelené řady publikací o projektech programu Leonardo da Vinci. Zahrnuje typy projektů druhého období programu, do nichž se české instituce v r a 2004 zapojily bu v roli předkladatelů nebo partnerů. Věříme, že informace obsažené v Kompendiu pomohou jeho uživatelům dále rozšířit uplatnění výsledků programu Leonardo da Vinci. Další podrobnější informace o programu, termínech výzvy a tematických prioritách programu lze získat na Leonardo da Vinci Kompendium

7 Jak používat Kompendium Toto Kompendium projektů je souborem popisů projektů schválených v r a 2004, na nichž se podílely v programu Leonardo da Vinci české organizace. Kromě této tištěné podoby je přístupné prostřednictvím Internetu také na webové stránce národní agentury (www.nvf.cz/leonardo). Přehled projektů Řazení projektů Kompendium je členěno podle typu projektů programů. Jsou to: pilotní projekty projekty jazykových dovedností projekty nadnárodních sítí organizací projekty mobility Toto Kompendium tedy obsahuje tyto oddíly: Oddíl A Pilotní projekty Oddíl B Projekty jazykových dovedností Oddíl C Projekty sítí organizací Oddíl D Seznam českých partnerů v projektech jiných zemí Oddíl E Projekty mobility Uvnitř jednotlivých oddílů jsou projekty řazeny podle identifikačních čísel projektů. Číslování projektů je dvojí, kód projektu a identifikační číslo projektu. Nejdůležitějším číslem pro účely kompendia je kód projektu sloužící pro vyhledávání, který je odvozen od označení příslušného oddílu. Např. A/ 5 znamená, že jde o pilotní projekt českého předkladatele umístěný jako pátý v oddílu A. Identifikační čísla projektu přiděluje Evropská komise v Bruselu. Skládají se z označení země předkladatele projektu, roku výzvy k podání návrhu projektu, typu procedury (A, B, C), typu projektu a vlastního čísla projektu. Tato čísla slouží k identifikaci projektů ve styku s Národní agenturou a Evropskou komisí. Obě označení jsou uvedena v dolní části každého záznamu projektu, kód projektu je zvýrazněn a umístěn u vnějšího okraje. Struktura informací o projektu: Informace o projektu se skládají ze základních údajů o projektu a z popisu projektu. Základní údaje obsahují: název projektu, adresu a další kontaktní údaje českého předkladatele; partnery projektu v rozdělení na české a zahraniční s uvedením jejich názvu a sídla u zahraničních s uvedením zkratky země. Dalšími údaji jsou délka projektu a sektor vztahující se k projektu. U projektů mobility je též uveden počet účastníků, délka stáže nebo výměny a kód země. Počet účastníků stáže zahrnuje i doprovázející osoby, pokud byly do projektu zahrnuty. 6 Leonardo da Vinci Kompendium

8 Samostatným oddílem Kompendia je seznam projektů zahraničních předkladatelů, v nichž jsou začleněny české organizace v roli partnera. Přílohy Kompendia Rejstřík institucí obsahuje: název instituce, adresu instituce, kontaktní osobu, tel., fax, , identifikační číslo projektu, kód. Rejstřík projektů podle kódů obsahuje: kód, název projektu, předkladatele. Rejstřík projektů podle identifikačních čísel projektů obsahuje: identifikační číslo projektu, kód. Leonardo da Vinci Kompendium

9 8 Leonardo da Vinci Kompendium

10 Přehled projektů Leonardo da Vinci Projekty 2003 Oddíl A Pilotní projekty Oddíl B Projekty jazykových dovedností Oddíl D Seznam českých partnerů v projektech jiných zemí Oddíl E Projekty mobilit Leonardo da Vinci Kompendium

11 10 Leonardo da Vinci Kompendium

12 A Oddíl A Pilotní projekty projektů

13 PILOTNÍ PROJEKTY PŘEDKLADATELÉ Modulární kurz pro techniky v oboru vážení Kadlec Váhy, spol. s r. o. Veleslavínova Opava Česká republika Ladislav Kadlec Tel.: Fax: ČEŠTÍ PARTNEŘI: CZ - Okresní hospodářská komora Opava CZ - Střední průmyslová škola elektrotechnická, Rožnov p. Radhoštěm ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: A - Gassner GMBH, Salzburg D - Education Laboratory- Gesellschaft für E-Learning und E-Training MBH, Gremmelin EL - Leon Engineering SA, Athina SK - Martes sro, Žilina CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Projekt usiluje o zlepšení znalostí mladých lidí i starších pracovníků v oblasti aplikace nových norem EU používaných v oboru vážení a rozšířit tak možnosti další pracovní kariéry těchto cílových skupin. Cílem projektu je vypracovat a zavést ucelený vzdělávací program využívající možností e-learningu. Hlavním výsledkem projektu budou dvě verze vzdělávacích programů, a to jedna pro mladé lidi a druhá pro starší pracovníky. Soubor vzdělávacích materiálů bude rovněž obsahovat manuál pro lektory, příručku pro vzdělávané a několik e-learnigových vzdělávacích modulů včetně nového simulačního software. Vzdělávací moduly pro výuku v délce asi 48 hodin. Vzdělávací materiály budou testovány se skupinami studentů a pracovníků malých a středních podniků. Výsledky projektu budou vypracovány v tištěné i elektronické formě (na CD-ROM), a to ve čtyřech jazykových verzích: anglicky, německy, česky a slovensky. DÉLKA PROJEKTU: 24 měsíců A / 1 CZ/03/B/F/PP Leonardo da Vinci Kompendium

14 PILOTNÍ PROJEKTY PŘEDKLADATELÉ Profesní motivace a vzdělávání mladých Romů a jejich uplatnění na trhu práce KREO PLUS, spol. s r.o. Pod Mlýnkem Praha 6 Česká republika Mgr. Eva Hotmarová Tel.: Fax: ČEŠTÍ PARTNEŘI: CZ - Association of Roma (Gypsies) and National Minorities in the CZ, Kladno CZ - AVZ, Ostrava CZ - OSZ Professional Association of the Railways, Praha 3 CZ - Relsie Agency, Praha 5 ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: D - Management Academy Saxony, Dresden E - ONECO F - Gens du Voyage, Marseille SK - Chair of Roma (Gypsies) Culture (Philosophical Faculty of the Constantine University), Nitra CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Projekt navazuje na výsledky dřívějšího projektu z prvního období programu Leonardo da Vinci. Nynější projekt hodlá zlepšit vzdělávání a pracovní uplatnění mladých Romů. V souladu se současnými prioritami na začleňování menšin se projekt zaměřuje na integraci mladých Romů ve věku od 15 do 25 let prostřednictvím jejich lepší motivace ke vzdělávání a k práci. Výsledkem projektu bude několik produktů. V úvodní části projektového období partnerství vypracuje srovnávací studie o situaci mladých Romů v partnerských zemích. Dále bude vypracována příručka pro rodiče mladých Romů zaměřená na podporu vzdělávání, databáze informací o možnostech vzdělávání mladých Romů a modelových profilů úspěšných Romů, vzdělávací moduly pro přípravu na odborné vzdělávání (motivace, postoje k práci a chování v práci, resocializace) a pro vlastní odborné vzdělávání (např. základy výpočetní techniky, základy řemesel apod). Výsledky projektu budou dostupné v tištěné a elektronické formě, a to v češtině a angličtině. Budou je moci využívat různé organizace, školy, poradenská centra. DÉLKA PROJEKTU: 36 měsíců CZ/03/B/F/PP A / 2 Leonardo da Vinci Kompendium

15 PILOTNÍ PROJEKTY PŘEDKLADATELÉ Modulární vzdělávací program Evropský dynamický prodejce DC Vision, s. r. o., Opava Nám. Republiky Opava Česká republika Ing. Libor Witassek Tel.: Fax: ČEŠTÍ PARTNEŘI: CZ - Labour Pool Ostrava - Karviná, Ostrava CZ - VUT Brno - Fakulta podnikatelská, Brno ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: A - Econsult GMBH, Wien D - Education Laboratory- Gesellschaft Für E - Learning und E-Training MBH, Gremmelin NL - Match BV, Hilversum NL - Nehem International B.V., Dukatenburg PL - Dood Training Poland, Warszawa SK - Excellent Training, Bratislava CHARAKTERISTIKA PROJEKTU V projektu Evropský dynamický prodejce se bude vyvíjet, testovat a vypracovávat intranetová aplikace interaktivního vzdělávaní v oboru marketingu a prodeje pro malé a střední podniky se zvláštním zřetelem na zpracovatelský průmysl a transformující se sektory. Vzdělávací materiály budou v rámci 72 hodinového programu vypracovány pro 3 stupně řízení (strategické, taktické a operační). Vzdělávací program doplní manuál pro lektory a nástroj pro vlastní hodnocení studentů. Výsledky programu budou kromě intranetové aplikace obsahovat: 3 učebnice pro studenty, DVD/CDROM prezentace, nástroj pro vlastní hodnocení studentů a webovou stránku projektu. Všechny produkty budou v 5 jazycích partnerství (angličtina, němčina, polština, čeština a slovenština). Projekt hodlá vyvíjet silnou informační kampaň o výsledcích zaměřenou zejména na malé a střední podniky, vzdělávací instituce a sociální partnery. DÉLKA PROJEKTU: 36 měsíců A / 3 CZ/03/B/F/PP Leonardo da Vinci Kompendium

16 PILOTNÍ PROJEKTY PŘEDKLADATELÉ Multimediální vzdělávací program pro malé a střední podniky o publicitě a využívání médií FREE ART RECORDS, s.r.o. Bohumínská Ostrava 2 Česká republika Ing. Tomáš Sokolovský Tel.: Fax: ČEŠTÍ PARTNEŘI: CZ - ARBOMEDIA, PRAHA 5 CZ - Hospodářská komora České republiky, Praha 2 ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: A - BFI - Berufsförderungsinstitut Steiermark, Austria E - Fundación para la Formación, la Calificación y el Empleo en el Sector Metal, Roces-Gijón EL - Zeus Consulting Sa, Patras P - Escola Técnica de i Imagem e Comunicaçăo, Lisboa UK - Edinburgh s Telford College, Edinburgh CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Cílem projektu je vytvořit, ověřit a šířit nový multimediální vzdělávací program využívající informační technologie, zaměřený na potřeby malých a středních podniků. Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na tematiku publicity a využívání médií pro reklamní kampaně malých a středních podniků. Výsledky produktu ve všech jazycích partnerství budou obsahovat: multimediální příručku s úspěšnými praktickými příklady reklamních kampaní malých a středních firem; glosář odborných termínů a interaktivního průvodce pro plánování propagačních kampaní (média a rozpočet). Vzdělávací program pro malé a střední podniky bude k dispozici na CDROMu se specifickým softwarem. V projektu spolupracují instituce z ČR, Španělska, Portugalska, Rakouska a Řecka. DÉLKA PROJEKTU: 24 měsíců CZ/03/B/F/PP A / 4 Leonardo da Vinci Kompendium

17 PILOTNÍ PROJEKTY PŘEDKLADATELÉ Prevence rizik a ochrana zdraví jako součást vzdělávání dospělých Výzkumný ústav bezpečnosti práce-vúbp Jeruzalémská Praha 1- Nové Město Česká republika Tel.: Fax: Irena Kuhnová Tel.: ČEŠTÍ PARTNEŘI: CZ - Preciosa, a. s. Jablonec nad Nisou - závod 4, Turnov CZ - Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava Poruba CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Cílem projektu je zlepšit odborné znalosti pracovníků, kteří jsou v různých organizacích odpovědní za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, a také řídících pracovníků podniků. V rámci projektu, jehož se účastní partnerské organizace z České republiky, Rakouska, Německa, Francie, Řecka, Polska a Slovenska, budou vypracovány vzdělávací materiály zaměřené na pět tematických okruhů: Řízení a organizace ochrany zdraví a bezpečnosti práce v podnicích, Bezpečnost technických zařízení, Ochrana zdraví a pracovní hygiena, Systém řízení bezpečnosti a krizové plánování, Připravenost na krizové situace. Vzdělávací moduly budou vypracovány v jazycích partnerských zemí a budou k dispozici i v elektronické formě na CD-ROM. ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: A - PPM Forschung - Beratung, Linz D - BG Institut Arbeit und Gesundheit, Dresden EL - Technical University of Crete, Chania F - Institute Nationale de L environnement Industriel et de Risques, Verneuil-En-Halatte PL - Central Institute For Labour Protection, Warszawa SK - Transfer Slovensko, Bratislava DÉLKA PROJEKTU: 24 měsíců A / 5 CZ/03/B/F/PP Leonardo da Vinci Kompendium

18 PILOTNÍ PROJEKTY PŘEDKLADATELÉ Mladí farmáři vyrábí, uvažují a žijí ekologicky Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká Praha 6 Česká republika Tel.: Fax: Doc. RNDr. Jaroslav Havlíček CSc. Tel.: Fax: ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: EL - IDEC - Industrial Development and Education Centre, Piraeus F - Cnerta Dijon, Dijon Cedex F - University Paris Grignon, Paris Cedex 05 HU - Trebag Vagyon - és Projektmenedzser KFT, Nagykovacsi IRL - University College Cork SK - 5P Slovakia, Žiar nad Hronom CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Hlavní cílovou skupinou projektu jsou mladí farmáři a osoby pracující na venkově, kteří absolvovali středoškolské vzdělání. Partnerství hodlá vypracovat CD- ROM s několika vzdělávacími moduly. Tyto moduly budou zaměřeny například na ekologii, udržitelný rozvoj, evropskou politiku ochrany životního prostředí, ekologickou zemědělskou výrobu, řízení a arketing ekologického zemědělství v konkurenčním a rizikovém prostředí, základní technologie v ekologickém zemědělství a zpracování výrobků, kvalitu a certifikaci komodit, systém národních a evropských podpor a dotací pro ekologické zemědělství, atd. Na projektu se podílí partnerské organizace z České republiky, Irska, Francie, Řecka, Španělska a Ma arska. DÉLKA PROJEKTU: 24 měsíců CZ/03/B/F/PP A / 6 Leonardo da Vinci Kompendium

19 18 Leonardo da Vinci Kompendium

20 B Oddíl B Projekty jazykových dovedností projekt

21 PROJEKTY JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ PŘEDKLADATELÉ Angličtina a němčina pro zrakově postižené Brailcom Vyšehradská 3/ Praha 2 Česká republika Tel.: +420/ Fax: +420/ Ing. Martin Dítě Tel.: ČEŠTÍ PARTNEŘI: CZ - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Ostrava ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI: A - BFI - Berufsförderungsinstitut Steiermark, Austria E - Lawton School SL N - Medialt Aasgreina SK - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava UK - Leabank Management Services Ltd., Staffordshire CHARAKTERISTIKA PROJEKTU V projektu EUROCHANCE se budou vyvíjet vzdělávací moduly v angličtině a němčině pro nevidomé a zrakově postižené zaměstnané osoby. Moduly budou vypracovány pro mírně pokročilé a pokročilé uživatele jako jsou administrativní úředníci, telefonní operátoři, zdravotníci, učitelé hudby a rovněž pro nezaměstnané. Produktem projektu budou 2 vzdělávací moduly (na mírně pokročilé a pokročilé úrovni) pro každý jazyk a další doprovodné materiály jako glosář, diskuzní fora, podpora tutora on-line; speciální knihovny softwaru a informační zdroj o pracovních příležitostech pro nevidomé a zrakově postižené. Všechny produkty budou k dispozici na CDROM a on-line ve všech partnerských jazycích projektu (EN, DE, ES, SK, CZ, NO). Projekt bude poskytovat pravidelné informace o dosažených výsledcích všem relevantním institucím pro tuto cílovou skupinu na národní a mezinárodní úrovni. DÉLKA PROJEKTU: 30 měsíců B / 1 CZ/03/B/F/LA Leonardo da Vinci Kompendium

22 Leonardo da Vinci Kompendium

23 22 Leonardo da Vinci Kompendium

24 D Oddíl D Seznam českých partnerů v projektech jiných zemí 2003

25 SEZNAM ČESKÝCH PARTNERŮ V PROJEKTECH JINÝCH ZEMÍ ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PARTNER KONTAKTNÍ OSOBA AT/03/B/F/LA English for Specific Purposes: Chemistry ČESKÁ CHEMICKÁ SPOLEČNOST Jitka Moravcová AT/03/B/F/PP Vocational Guidance Standards for Deaf People in Europe ČESKOMORAVSKÁ JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH Ivan Poláček AT/03/B/F/PP Vocational Qualification Transfer System NÚOV NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Vicenik BE/03/B/F/LA Assessment tools for the training of interpreters UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Jitka Zehnalová BE/03/B/F/PP Development of a training tools for the interpretation of standardised test results in the textile for construction sector TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV Pavel Malcik BE/03/B/F/PP Learnforwork MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Alois Skoupý BG/03/B/F/PP Training in Renewable Energy Technologies VUSTE ENVIS Pavel Čihák BG/03/B/F/PP Training in International Accounting Standards and Financial Management for SMEs VUSTE ENVIS Pavel Čihák BG/03/B/F/PP Life Long Learning System: Nutrition at the Level of Molecular Medicine UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, LEKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ L. Sobotka CY/03/B/F/PP Educational Kit for Young Farmers in Candidate Countries ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Emil Kříž DE/03/B/F/LA Entwicklung innovativer Lernmaterialien in Tschechisch und Polnisch für die Bedürfnisse von Führungskräften in KMU EUROŠKOLA ČESKÁ LÍPA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Marie Kuncová DE/03/B/F/LA Entwicklung innovativer Lernmaterialien in Tschechisch und Polnisch für die Bedürfnisse von Führungskräften in KMU SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Ivan Paul DE/03/B/F/LA Entwicklung innovativer Lernmaterialien in Tschechisch und Polnisch für die Bedürfnisse von Führungskräften in KMU GOETHE-INSTITUT V PRAZE Schneider DE/03/B/F/LA Entwicklung innovativer Lernmaterialien in Tschechisch und Polnisch für die Bedürfnisse von Führungskräften in KMU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY Zdeněk Pressl DE/03/B/F/NT Enlargement; Employment and VET NÚOV NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Bohumil Janyš 24 Leonardo da Vinci Kompendium

26 SEZNAM ČESKÝCH PARTNERŮ V PROJEKTECH JINÝCH ZEMÍ ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PARTNER KONTAKTNÍ OSOBA DE/03/B/F/NT Enlargement; Employment and VET INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Josef Švec DE/03/B/F/PP Maintenance and repairing of moulds for injection moulding machines INORGA CONSULTING Kamil Bárta DE/03/B/F/PP ECTS - Zertifizierung von online- und Präsenztraining in der Aus- und Weiterbildung von Chemiearbeitern - ein Beitrag zur Verbesserung der Mobilität und der Arbeits- und Anlagensicherheit in der... CHEMOPETROL A. Pivoňková DE/03/B/F/PP ECTS - Zertifizierung von online- und Präsenztraining in der Aus- und Weiterbildung von Chemiearbeitern - ein Beitrag zur Verbesserung der Mobilität und der Arbeits- und Anlagensicherheit in der... STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO Josef Janků DE/03/B/F/PP Fit for Europe Enlargement NÁRODNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO PORADENSTVÍ Zuzana Freibergová DE/03/B/F/PP Berufsberatung via Communities für Frauen in beruflicher Neuorientierung EUROPROFIS Danica Pražáková DE/03/B/F/PP Evaluierung beruflicher Kompetenzentwicklung durch arbeitsprozessbezogene Entwicklungsaufgaben ŠKODA AUTO Jaromír Zehnal DE/03/B/F/PP Evaluierung beruflicher Kompetenzentwicklung durch arbeitsprozessbezogene Entwicklungsaufgaben NÁRODNÍ OBSERVATOŘ ZAMĚSTNANOSTI A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Věra Czesaná DE/03/B/F/PP Transnationales Pilotprojekt zum mobilen Lernen im Einzelhandel (TransmobiLE) - unter besonderer Berücksichtigung der Integration innovativer didaktischmothodischer Lehr- und Lernarrangements in der STŘEDNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ UČILIŠTĚ, PLZEŇ Marie Klesová DE/03/B/F/PP Transnationales Pilotprojekt zum mobilen Lernen im Einzelhandel (TransmobiLE) - unter besonderer Berücksichtigung der Integration innovativer didaktischmothodischer Lehr- und Lernarrangements in der Grundund Fortbildung OBCHODNÍ AKADEMIE A OBCHODNÍ ŠKOLA Jana Bourová Leonardo da Vinci Kompendium

27 SEZNAM ČESKÝCH PARTNERŮ V PROJEKTECH JINÝCH ZEMÍ ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PARTNER KONTAKTNÍ OSOBA DE/03/B/F/PP Empowering Employees to Manage their Outplacement Process EUROVISION Martin Dítě DE/03/B/F/PP Entwicklung eines Aus- und Weiterbildungsmoduls für die sachgerechte Umsetzung der neuen EN zur Einführung von RABC-Systemen in kleinen und mittelständischen Wäscheriein der EU TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV Pavel Malčik DE/03/B/F/PP Interaktives Sicherheitstraining für Hotelpersonal HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vladimír Vlček DE/03/B/F/PP Transnationale Verbreitung und Weiterentwicklung des Schulungsund Beratungskonzeptes Prozessintegrierte Managementmethoden für Kleinbetriebe (<50 Mitarbeiter) JAROMIR F. KNORRE CONSULTING & COMMUNICATION Jaromír Knorre DE/03/B/F/PP Transnationale Verbreitung und Weiterentwicklung des Schulungsund Beratungskonzeptes Prozessintegrierte Managementmethoden für Kleinbetriebe (<50 Mitarbeiter) FEDERACE ORTOPEDICKÝCH PROTETIKŮ Rudolf Pulpán DE/03/B/F/PP Transnationale Verbreitung und Weiterentwicklung des Schulungsund Beratungskonzeptes Prozessintegrierte Managementmethoden für Kleinbetriebe (<50 Mitarbeiter) ÚŘAD PRÁCE ZNOJMO Lubor Dvořák DE/03/B/F/PP Matrix: Lebenslange, dynamische Qualifizierung im internationalen Kontext. Pilotprojekt für ein Bildungskonzept der flexiblen Berufs- und Weiterbildung. Prototypisch an Hand der Veranstaltungsbranche. AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ PRAHA Peter Toperczer DK/03/B/F/PP Simulation and distance learning applications for future adult education in advanced food-industrial technology VŠCHT PRAHA Petr Pipek ES/03/B/F/PP Training the E-learning Language Trainer TEMPO ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO Ales Svačina ES/03/B/F/PP Managing Enterprise Networks BUSINESS INNOVATION CENTRE OSTRAVA Jaroslav Kunčický ES/03/B/F/PP Managing Enterprise Networks REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA OSTRAVA Magda Habrmanová 26 Leonardo da Vinci Kompendium

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

Možnosti a získávání zkušeností na evropském trhu práce

Možnosti a získávání zkušeností na evropském trhu práce Možnosti a získávání zkušeností na evropském trhu práce Danuša a Pašiakov iaková,, DZS - NAEP Národní agentura pro evropské vzdělávac vací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007 NAEP

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Číslo projektu Název projektu Výsledek

Číslo projektu Název projektu Výsledek Číslo projektu Název projektu Výsledek CZ/08/LLP-LdV/PLM/134001 Odborné stáže v zahraničí - nedílná součást celoživotního učení doporučeno CZ/08/LLP-LdV/IVT/134002 Přiblížení evropského pracovního trhu

Více

Střední odborná škola Luhačovice člen sítě škol UNESCO. člen sítě škol UNESCO od roku 2005 UDRŽENÍ A ZACHOVÁVÁNÍ NÁRODNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Střední odborná škola Luhačovice člen sítě škol UNESCO. člen sítě škol UNESCO od roku 2005 UDRŽENÍ A ZACHOVÁVÁNÍ NÁRODNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Střední odborná škola Luhačovice člen sítě škol UNESCO člen sítě škol UNESCO od roku 2005 UDRŽENÍ A ZACHOVÁVÁNÍ NÁRODNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Sídlo školy: Lázeňské město Luhačovice Střední odborná škola

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Seznam oceněných projektů Keeping on track

Seznam oceněných projektů Keeping on track Seznam oceněných projektů Keeping on track mature@eu: Supporting Employers Recruiting and Selecting Mature Aged Persons (mature@eu: Podpora zaměstnavatelů při najímání a výběru osob ve zralém věku) - předkladatel:

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network a projekt Czech Local Visibility Events - Společně pro úspěch vašeho podnikání 24.4.2014 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Zastoupena: Enterprise

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR

Technologické centrum Akademie věd ČR Technologické centrum Akademie věd ČR Ve Struhách 27, Praha 6 www.tc.cz www.h2020.cz www.een.cz www.strast.cz www.czelo.cz známe cenu myšlenky Struktura Technologického centra AV ČR Národní informační

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu

www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu Představení Klastr českých nábytkářů První nábytkářský klastr v ČR (2006) Sídlo KČN:

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1.Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zprostředkující

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

E N E T O S H. Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

E N E T O S H. Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci E N E T O S H AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE PRODUKTY PARTNEŘI Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci European Network Education and Training in Occupational

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Seminář k pracovní rehabilitaci Projekt: RP: Příjemce: RAP Rehabilitace Aktivace Práce PENTACOM Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Základní informace Projekt Rehabilitace- Aktivace-Práce 40 partnerských

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007 Zlínský region Petr Fiala Regional Project Manager Brno 18.4.2007 Základní údaje Source : Český statistický úřad, www.cszo.cz Rozloha (km2) Počet obyvatel 2005 Krajské město : Zlin 2005 Major regional

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více