Mgr. Ladislavě Nohovcové PhDr. Bohumíru Bromovi Archivu města Brna Karlu Kopřivovi Františku Květoňovi Albertu Orlitovi Václavu Pracnému

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Ladislavě Nohovcové PhDr. Bohumíru Bromovi Archivu města Brna Karlu Kopřivovi Františku Květoňovi Albertu Orlitovi Václavu Pracnému"

Transkript

1

2

3 Praha 2009 Prague 2009

4 Autoři děkují Mgr. Ladislavě Nohovcové, vedoucí podnikového archivu Škoda a. s. Plzeň, stejně tak PhDr. Bohumíru Bromovi, vedoucímu archivní sekce čs. zahraničního obchodu Národního archivu v Praze za zpřístupnění archivních materiálů a poskytnutí fotodokumentace, bez nichž by nebylo možné tuto publikaci sestavit Archivu města Brna spravujícímu fotodokumentaci z brněnských a zahraničních veletrhů Karlu Kopřivovi, Františku Květoňovi, Albertu Orlitovi, Václavu Pracnému a Ludvíku Stloukalovi za spolupráci při shromažďování archivních materiálů a fotodokumentace Our thanks go to Mgr. Ladislava Nohovcová, director of the Škoda a. s. Plzeň company archives, and PhDr. Bohumír Brom, director of the Czechoslovak foreign trade archive department of the National Archives in Prague for enabling access to available archive materials and providing photo documentation which made compilation of this publication possible The City of Brno archive that manages photo documentation of tradeshows in Brno and abroad Karel Kopřiva, František Květoň, Albert Orlita, Václav Pracný and Ludvík Stloukal for cooperation in collecting archival materials and photo documentation

5 Vážený čtenáři, publikace vydaná u příležitosti 75. výročí založení společnosti Omnipol shrnuje základní časové a ekonomicko-politické souvislosti týkající se této firmy, která po celou dobu své existence byla, je a určitě také bude spojená s mezinárodním obchodem. Její komoditní zaměření bylo nejprve velmi široké a různě orientované, postupně se zužovalo na jedno z nejprogresivnějších průmyslových odvětví, jakým letecká technika bezesporu je, a v nedávné minulosti se znovu výrazně rozšířilo. Záměr zmapovat historii společnosti Omnipol, který autoři sledovali, se často setkával s nedostatkem podkladových materiálů. To se týkalo nejenom dokumentů k činnosti společnosti potvrzujících okamžiky vývoje její právní formy, ale také podkladů přibližujících její aktivity v jednotlivých časových úsecích. Zdařilo se korektně dokladovat období před druhou světovou válkou, avšak 50. a také 60. léta zůstávají dobou skrývající řadu nevyjasněných skutečností. Dokumenty z období od 70. let až do konce dvacátého století zůstávají mnohdy i nadále nepřístupné. Mnozí pamětníci zemřeli Dear reader, the publication, published to commemorate the 75 th anniversary of Omnipol s founding, summarises the basic chronological, economic and political events oncerning this organisation which, in the whole period of its existence, has been, and surely will be associated with international business. Its commodity orientation had been at first very broad and quite diversified. Then gradually it narrowed to concentrate on one of the most progressive industries, namely aerospace engineering. But since then, the portfolio has broadened again. The intention of the authors to map the history of Omnipol was often hindered by lack of materials. This concerned not only documents related to the company s activities supporting the development of its legal form, but also documents describing the company s activities in individual periods. The period before World War II was properly documented, the 1950s and 1960s, however, remain a period of many unexplained facts. Some of the documents from the period between the 1970s and the end of the 20 th century are still inaccessible. Many eyewitnesses of that 3

6 4 nebo není možné je kontaktovat a zachytit jejich svědectví. Je třeba také vzít v úvahu, že vzpomínky pamětníků postupem času ztrácejí na přesnosti a úplnosti. Můžeme ale doufat, že v budoucnu se k této věci vrátí historikové, kteří ji nejen upřesní, ale také vyhodnotí. Pohled na soubor aktivit společnosti, zejména v době, kdy byl Omnipol státním podnikem zahraničního obchodu, by proto neměl být ukvapený. Posláním této krátké exkurze není hodnotit, ale zachytit a přiblížit dobu 75 let existence Omnipolu tedy celku, který dosud nebyl takto sestaven ani publikován. Obecně se vývoj společnosti a to se týká i společností ve firemním smyslu odehrává ve spirálách, průběh dění spočívá na častých oscilacích, téměř nic není výhradně kladné nebo záporné. Také Omnipol si prošel svými lepšími i horšími časy od dynamického rozvoje až po ten pověstný krůček dělící jej od zániku. Autoři nepovažují zde publikované informace o společnosti Omnipol za vyčerpávající a za případné nepřesnosti se předem omlouvají. Dovolují si oslovit čtenáře, kteří by mohli přispět k poskytnutí informací vedoucích k rozšíření podkladů historie společnosti Omnipol, o kontaktování oslavence s dosud nepublikovanými fotografiemi, dobovými dokumenty, tiskovinami i s vlastními zážitky a zkušenostmi. Předem děkujeme za porozumění a ochotu. Autoři publikace time have died or it is not possible to get in touch with them and record their testimony. It also needs to be taken into account that in the course of time the memories of eyewitnesses lose accuracy and completeness. However, we can hope that historians will resume this task in the future, elaborate on it and evaluate it. The view on the company s activities, particularly at the time when Omnipol was state-owned foreign trade company, should not therefore be hasty. The aim of this brief excursus is not to evaluate but to capture and describe in more detail the 75 years of Omnipol s existence, a subject which has not been thus viewed or published yet. Generally, the development of a society and this relates to companies as well takes place in spirals, the course of events consists of frequent oscillations, hardly anything is entirely positive, or entirely negative. Omnipol has undergone good as well as bad times, from dynamic development to the proverbial hair s breadth from extinction of the company. The authors do not consider the information about Omnipol published here to be exhaustive. In advance, they apologise for possible inaccuracies. They would like to kindly ask readers who might contribute with information concerning Omnipol history to contact the honoree with so far unpublished photographs, historical documents, printed matter and personal experiences and stories. We would like to thank in advance for your understanding and helpfulness. Authors of the publication

7 75 let činnosti společnosti Omnipol je možné rozdělit na následující etapy: Období vzniku a meziválečné činnosti ( ) Je etapou zrodu a existence společnosti s ručením omezeným, později akciové společnosti Omnipol v podmínkách Škodových závodů. Postupně zde Omnipol nabyl ekonomické síly zastoupené v teritoriích všech kontinentů, která jej řadí spolu s výrobním zázemím Škodových závodů k předním představitelům tehdejšího hospodářského prostředí. Období válečného hospodářství na okupovaném území ( ) Tato vývojová etapa pod vlivem německé okupační moci představuje účelové a neprůhledné nakládání s výsledky hospodaření tehdejšího plzeňského zbrojního koncernu a jeho aktivitami včetně společnosti Omnipol. Období poválečné činnosti ( ) Jde o etapu představující zdrženlivý přístup k minulé okupační působnosti a následný přístup k budoucí orientaci Omnipolu. Znárodnění Škodových závodů a následný vznik monopolu zahraničního obchodu v ČSR po roce 1948 dostává Omnipol pod vliv státně plánovaného hospodářství. 75 years of Omnipol s activities can be divided into the following phases: The Period of Establishment and Interwar Activities ( ) This was the phase of the foundation and existence of Omnipol, a limited liability company, later a joint-stock company within Škodovy závody. Gradually, Omnipol gained economic power represented in territories of all continents which makes it, together with the manufacturing base of Škodovy závody, one of the leading representatives of the economic environment at that time. The Period of Wartime Economy in Occupied Territory ( ) This phase of development under the influence of German occupation forces brought single-purpose and non-transparent use of business income of the then Pilsen armament trust and its activities, including Omnipol. The Period of Post-war Activities ( ) This phase was characterised by a reserved approach to previous activities from the time of occupation and then focus on the future orientation of Omnipol. The nationalisation of Škodovy závody 5

8 Období činnosti v podmínkách centrálně řízené ekonomiky ( ) Chceme-li porozumět této etapě života Omnipolu v době budování socializmu v ČSR, pak je třeba její vývoj sledovat podle tehdy platných pětiletých plánů národního hospodářství. V nich jsou obsaženy vývojové formy a změny výroby i ekonomiky v podmínkách mezinárodní politiky, které ovlivnily prostředí kolem aktivit Omnipolu v letech Toto dění je třeba vnímat především v duchu tehdejších vnějších ekonomických vztahů ČSR v úzké vazbě a spolupráci se SSSR a RVHP. Současně je třeba vnímat tuto firmu jako určitý symbol exportu a importu především letecké a letištní techniky. Období činnosti v podmínkách tržní ekonomiky (1990 až do současnosti) Jde o současnou vývojovou etapu akciové společnosti v podmínkách tržní ekonomiky. Z příchodem privatizace československého průmyslu a související konverze jeho některých části, jakož i vstupem zahraničního kapitálu do mnoha výrobních podniků dochází k nové vývojové orientaci společnosti Omnipol. and the subsequent development of a state monopoly on foreign trade in Czechoslovakia after 1948 meant that Omnipol came under the influence of the centrally planned economy. The Period of Activities under Centrally Planned Economy Conditions ( ) If we want to understand this period of Omnipol s existence in the time of building of socialism in Czechoslovakia, we need to follow its development in accordance with five-year plans of the national economy valid at that time. These plans contained forms of development, and changes in production and the economy under international policy conditions, which influenced the environment related to Omnipol s activities in the period These events must be viewed in particular with respect to the external economic relations of the Czechoslovak Republic at that time which meant a close connection and cooperation with the Soviet Union and the COMECON. At the same time it is necessary to view this company as a certain symbol of export and import, especially of aerospace engineering and airport technology. 6 The Period of Activities under Market Economy Conditions (1990 to the present) This is the current development phase of the joint stock company under market economy conditions. With the privatisation of Czechoslovak industry and the related conversion of some of its parts, as well as with foreign capital entering many manufacturing companies, Omnipol has adopted a new direction in its development.

9 Zápis z ustavující valné hromady dne 22. října 1934 Minutes of the founding General Meeting on 22 October,

10 OBDOBÍ VZNIKU A MEZIVÁLEČNÉ ČINNOSTI ( ) THE PERIOD OF ESTABLISHMENT AND INTERWAR ACTIVITIES ( ) 8 Ekonomické a obchodně politické podmínky uvnitř koncernu plzeňské Škodovky postupně vytvářely podmínky pro žádoucí zlepšení komunikace, kontaktů a propojení s trhem. Tvořily se nové typy výměny zboží za suroviny a naopak, poskytnutí peněz na základě pružných bankovních transakcí a podobně. Aby v tomto prostředí nebyly Škodovy zá- Tuzemská výrobní základna a předchůdci Omnipolu České země byly od poloviny 17. století začleněny do Rakousko-uherské monarchie, která kolem roku 1900 se svými 46 milióny obyvatel představovala čtvrté nejlidnatější mnohonárodnostní státní uskupení světa hned po Číně, Rusku a USA. Výsledek I. světové války ( ) však změnil Evropu a způsobil rozpad zmíněné monarchie. Z našeho pohledu stojí za zaznamenání událost z roku 1916, kdy výrobce automobilů Laurin & Klement založil v Mladé Boleslavi firmu Excelsior, továrna motorových pluhů spol. s r. o. Tím byl uskutečněn první krok vedoucí k vzniku společnosti Omnipol. V říjnu 1918 došlo k rozpadu Rakousko-Uherska a byl zřízen samostatný stát Československá republika. Tak se stalo, že klíčové prvky Škodových závodů odešly z monarchie do nově vzniklého Československa. V roce 1925 dochází ke spojení firem Laurin & Klement a Škodových závodů, jejichž název zněl Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni. Excelsior se stal součástí tohoto koncernu. Po dvanácti letech existence firmy Excelsior vzniká na základě usnesení mimořádné valné hromady této společnosti konané dne společnost Autopol zabývající se obchodem s ojetými automobily. Jeho jediným společníkem byla Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni. Jedná se o druhý krok vedoucí k vzniku společnosti Omnipol. Zrození Omnipolu Domestic Manufacturing Base and Precursors to Omnipol In the middle of the 17 th century, the Czech lands were integrated into the Austro-Hungarian Monarchy, which was the fourth most populous multinational country in the world with its 46 million inhabitants around 1900, following China, Russia and the U.S.A. However, the outcome of World War I ( ) changed Europe and caused dissolution of the monarchy. From our point of view, one event of 1916 is worth recording the automobile manufacturer Laurin & Klement founded Excelsior in Mladá Boleslav, a factory for motor ploughs, a joint stock company ( Excelsior, továrna motorových pluhů spol. s r. o. ). This was the first step leading to the establishment of Omnipol. In October 1918 Austria-Hungary dissolved and the independent Czechoslovak Republic was founded. Thus the key elements of Škodovy závody ceased to belong to the monarchy and became part of the newly formed Czechoslovakia. In 1925, the companies Laurin & Klement and Škodovy závody merged, with the new name Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni. Excelsior became part of this trust. After 12 years of Excelsior existence, following a decision of the Extraordinary General Meeting on 7 April, 1928 Autopol was established, a company dealing in second-hand cars. Its only partner was Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni. This was the second step leading to the establishment of Omnipol. The Establishment of Omnipol Economic, business and political circumstances within Škoda trust in Pilsen gradually helped to create conditions for desirable improvement of communication, contacts and connections to the market. New kinds of exchange of goods for raw materials

11 vody Plzeň odkázány pouze na spolupráci s jiným subjektem, který by s menší pružností a kreativitou či s rizikem úniku informací vše potřebné zajistil i v mezinárodním měřítku, založily v říjnu 1934 obchodní společnost Omnipol jako svoji podpůrnou organizaci, která umožňovala především realizaci barterových obchodů. V letech byla vybudována rozsáhlá zahraniční síť obchodních zastoupení ve více než 60 zemích všech kontinentů. Prostřednictvím těchto zastoupení se postupně začalo obchodovat i s různými komoditami rychle se rozvíjející tehdejší československé ekonomiky. Stávající právní forma Omnipol s.r.o. již po třech letech nevyhovuje narůstajícímu objemu realizovaných obchodů a tak v polovině září 1938 dochází ke změně na akciovou společnost. Očekávaný další růst objemu obchodů se ale nedostavil. Dne byla v ČSR vyhlášena mobilizace armády a o šest dní později byla podepsána Mnichovská dohoda. Doba rychlým tempem směřuje k zahájení světového vojenského konfliktu. Akciová společnost Omnipol byla zapsána do obchodního rejstříku v Praze dne , tedy pouhé tři dny před okupací Československa německými vojsky. To už se život všech obyvatel a firem v zemi zásadně změnil. Podíváme-li se ještě jednou na situaci kolem vzniku Omnipolu, bez povšimnutí nemohou zůstat také silně dramatické vývojové události tehdejšího tržního světa. V říjnu 1929 vypukla v USA světová hospodářská krize ( ). Hroutilo se úvěrování s dopady na finanční ústavy, následovaly bankroty podnikatelských společností tehdejšího světa. Do ČSR dorazila krize se zpožděním, zhruba v polovině roku Zřízení vlastní obchodní společnosti Omnipol bylo reakcí na tyto události. Atmosféru vývoje hospodářské krize v podmínkách Škodových závodů je možno nalézt analyzovanou kolektivem historiků v publikaci Svět okřídleného šípu. Obecně správně charakterizuje tuto dobu jubilejní publikace Škodových závodů vydaná v roce citujeme: Hospodářská krize v roce 1932 postihla stejnou měrou země dovozní i vývozní. Průmyslové země ztratily svá odbytiště a státy produkující suroviny, z valné části odkázané na dovoz průmyslových výrobků, nacházely zase odbytu pro své suroviny. Tím se projevil citelně všeobecný nedostatek deviz potřebných pro mezinárodní obchod. and vice versa were developed, provision of money based on flexible banking transactions, etc. In order that Škodovy závody Plzeň did not have to rely solely on cooperation with another entity which could ensure everything necessary in international scale with less flexibility and creativity, or with the risk of information leakage, a trading company Omnipol was established in October 1934 as its supporting organisation enabling in particular realisation of barter trades. Between 1935 and 1938 an extensive foreign network of trade representatives in more than 60 countries on all continents was developed. Through these representatives, trade with various commodities of the then rapidly developing Czechoslovak economy gradually began. But after only three years the existing legal form of Omnipol s.r.o. proved to be unsuitable in respect to the growing volume of transactions and so in mid- September 1938 it was changed to a joint-stock company. However, anticipated further growth in transaction volume did not materialise. On September 23, 1938 military mobilisation was declared in the CSR, six days later the Munich Agreement was signed and the era moved at an accelerated pace towards outbreak of a global military conflict. The Omnipol joint-stock company was entered into the Commercial Registry on March 12, 1939, a mere three days before the occupation of Czechoslovakia by the German army. But by that point the lives of all of the inhabitants and companies of the country had dramatically changed. If we have a closer look at the situation around the establishment of Omnipol, we cannot leave aside very dramatic events in development of the market world at that time. In October 1929 the world economic crisis ( ) broke out in the U.S.A. Provision of credit was collapsing, with impacts on financial institutions, bankruptcies of companies followed. Czechoslovakia was hit by the crisis later, approximately in the middle of Creating an independent trading company, Omnipol, was a response to these events. The atmosphere of economic crisis development within Škodovy závody was analysed by a team of historians in the publication World of the Winged Arrow (Svět okřídleného šípu). That time is depicted generally accurately in the anniversary publication of Škodovy závody issued in 1939 and we quote: 9

12 Škodovy závody v Plzni Škoda Works in Pilsen 10 Ve stejné situaci byly Škodovy závody, které při své velké výrobní kapacitě a poměrně malém odbytu v tuzemsku byly vždy do značné míry odkázány na vývoz. Za tohoto stavu se Škodovy závody rozhodly k široce podložené svépomocné akci, aby získaly výměnou za své dodávky rozličné zboží, které ta či ona země produkuje. Bylo pak zapotřebí převzíti suroviny a najíti pro ně kupce. Tyto velké úkoly vyžadovaly speciální organizace a proto Škodovy závody založily v roce 1935 prodejní organizaci pod názvem Omnipol, společnost s r. o., kterou v roce 1938 přeměnily na společnost akciovou. Směr činnosti nové firmy byl dán úkoly, které na ni vznesla mateřská společnost; tyto byly brzy tak rozsáhlé, že jí umožnily vytvořit rozvětvenou organizaci, která je schopna v zájmu všech zúčastněných zvládnouti převzaté úkoly. V první řadě bylo nutno zříditi v zemích nákupu rozsáhlé odborně vybudované organizace pro nákup surovin, jako vlny, bavlny, kůže, rudy a kovů, lnu, obilí a střev. Rovněž byly v četných střediscích zřízeny sesterské společnosti. Současně s touto organizací byla vybudována v Praze organizace pro prodej surovin na území bývalého Československa. Protože však nebylo možno umístiti všechno nakoupené zboží v tuzemsku, byla síť zahraničních společností rozšířena založením dalších sesterských společností v Evropě i zámoří, jejichž úkolem bylo spolupracovati na od- In 1932, the economic crisis hit export and import countries alike. Industrial countries lost their markets and countries producing raw materials, relying to a great extent on import of industrial products, found a market for their raw materials. Thus the general lack of foreign currency necessary for international trade became significant. Škodovy závody trust was in the same situation with its large production capacity and relatively small market inland, it always had to rely on export to a certain extent. In this situation Škodovy závody decided to organise a broadly supported self-help scheme to gain in exchange for its supplies various goods which this or that country produced. Then it was necessary to take over the raw materials and find a buyer for them. Such large tasks required a special organisation and therefore in 1935 Škodovy závody founded a sales organisation called Omnipol, společnost s r. o., a limited liability company, which was changed to a jointstock company in The company s activities were determined by tasks the parent company assigned; these were so extensive that they enabled creation of a branched organisation capable of managing the accepted tasks on behalf of all interested parties. First of all it was necessary to establish, in countries of purchase, extensive professionally developed organisations for purchase

13 bytu produktů, kterými byly Škodovým závodům zaplaceny jejich dodávky. K dosažení úplné služby zákazníkům byla činnost Omnipolu rozšířena i na suroviny z jiných než kompenzačních zemí. Mimo to byly zahájeny kroky k usměrnění exportu výrobků z jiných průmyslových oblastí tuzemské výroby. Po důkladné analýze trhu byla utvořena organizace v čele s odborníky z jednotlivých vývozních skupin a zřízeny další sesterské společnosti hlavně ve státech zámořských. Tak byla vybudována nutná obchodní organizace a zastoupení takřka v celém světě. Tato organizace se silnou finanční základnou je schopna prováděti velké mezinárodní transakce nejen v rámci Škodových závodů, nýbrž i na prospěch našeho celého hospodářství. Výše uvedenou citaci z roku 1939 je možno doplnit o pozdější konstatování kolektivu historiků z roku 1999, kteří zpracovali publikaci Svět okřídleného šípu citujeme: Omnipol vznikl se skromným kmenovým jměním 1 mil. Kč. Jeho zřízení vyvolala především praxe, která ve světovém obchodě od krize převládala: clearing a vůbec kompenzační obchody a také potřeba překlenutí jistých mezer ve stanovách Škodovky, která byla prakticky výrobní a ne obchodní of raw materials, such as wool, cotton, leather, ores and metals, linen, corn and casing. Also in many centres affiliate companies were established. Together with this organisation, another organisation was created in Prague for the sale of raw materials within the former Czechoslovakia. However, as it was not possible to place all purchased goods inland, the network of foreign companies was extended by establishing further affiliate companies in Europe and overseas, whose task was to cooperate on the sale of products which were used to pay Škodovy závody trust for its deliveries. To be able to provide full service for the customers, the activities of Omnipol were extended to include also raw materials from other countries that were not compensating with raw materials. Apart from that, measures were taken to channel export of products from other industrial areas of domestic production. Based on a thorough market analysis, an organisation lead by experts from individual export groups was created and further affiliate companies were established, mainly overseas. Thus the necessary trading organisation and representatives almost all over the world were created. This organisation with a strong financial base was able to carry out large international transactions not only within Škodovy závody trust but also on behalf of our whole economy. Zakladatelská zpráva akciové společnosti ze dne 11. září 1937 Foundation deed of the joint-stock company dated 11 September,

14 společností a nutně potřebovala firmu zabývající se doma i v zahraničí především prodejem (či též výměnou) zboží, jež podnik získal jako protihodnotu za své dodávky. (Koncern občas musel přijímat i zemědělské produkty či kvanta koberců.) Význam Omnipolu, s jehož činností bylo spjato jméno ing. Zrna (tehdejší generální ředitel), rychle rostl. Zřizoval své filiálky po celém světě zejména poté, kdy byl přeměněn na akciovou společnost s kapitálem původně 10 mil. Kč. Výjimečnou roli jak vidíme Omnipol sehrál v období sklonku meziválečného státu. Tehdy dokonce vystupoval jako velkoakcionář svého majitele, koncernu Škodových závodů. The above quotation from 1939 can be supplemented by a later comment from 1999 by the team of historians who prepared the World of the Winged Arrow (Svět okřídlehého šípu) and we quote: Omnipol was established with a modest registered capital of 1 million Czechoslovak crowns. Its establishment was mainly due to the practice prevailing in the business world of that time in response to the crisis: clearing and compensation transactions generally, and also the need to bridge certain gaps in the by-laws of Škoda, which was practically a production company, and not a trading company and urgently needed a company dealing, home as 12

15 Část firemního profilu z roku 1938 Part of the Company Profile from the year

16 Rychlý rozvoj aktivit Omnipolu v prvních letech jeho existence také výstižně prokazují následující údaje o vyfakturovaném obratu: Rok Kč Rok Kč Rok Kč Rok Kč Rok Kč firemní odhad - nedoloženo Rok Kč V roce 1938 se stává situace kolem Škodových závodů hodně napjatou. Dosavadní prezident správní rady a generální ředitel K. Loevenstein odstoupil v roce 1937 z fukce prezidenta správní rady a po jeho smrti v roce 1938 přechází funkce prezidenta volbou ve správní radě na V. Hromádka, generálním ředitelem se stává A. Vamberský. Francouzský představitel společnosti Schneider et Cie v Plzni Ch. Rochette podporuje jejich řízení i obchodní politiku, avšak po direktivách přicházejících z jeho domovské firmy ztrácí svůj vliv. Silný zájem o odkup škodováckých akcií projevují německé podnikatelské kruhy, Československý stát těmto snahám ale brání. Ve Škodovce jsou mezi tím rozpracovávány mobilizační pokyny Mi- well as abroad, mainly in sale (or also exchange) of goods that the company gained as a counter-value for its deliveries. (Sometimes the trust had to accept also agricultural products or large quantities of carpets.) The importance of Omnipol, whose activities were connected with Ing. Zrna (Director General at that time), was growing quickly. Omnipol established branches all around the world, especially after the change of its legal form to a joint-stock company on 15 September, 1938, with a capital originally amounting to 10 million Czechoslovak crowns (CZK). Omnipol played an exceptional role as we can see in the period towards the end of the interwar Czechoslovakia. At that time it even was a major shareholder of its owner, Škodovy závody trust. The rapid development of Omnipol s activities in the first years of its existence is aptly documented by the following data showing the invoice turnover: Year ,380,000 CZK Year ,872,000 CZK Year ,795,000 CZK Year ,200,000 CZK Year ,000,000 CZK company s assessment - not documented Year ,622,000 CZK 14

17 15

18 16 nisterstva národní obrany, které měly zajistit chod zdejší zbojní výroby i po případném vypuknutí válečného konfliktu. Pracuje se na budoucí pozici firmy Omnipol. V interním jednání tehdejších představitelů koncernu jsou rozpracovány plány převodu akcií Škodovky na Omnipol a v jeho rámci převedení do tehdy neutrálního Holandska, zvažováno je i Švýcarsko a Irsko. Rychlý vývoj událostí po Mnichově všechny úvahy mění. Francouzský hlavní akcionář, společnost Schneider et Cie, ze Škodovky v roce 1939 odchází, její akcie má odkoupit československý stát. I tato situace se však rychle mění. Za zmínku stojí i sídlo obchodních kanceláří Omnipolu, kterým ve druhé polovině 30. let byl palác Pražských vzorkových veletrhů (PVV). První veletrhy a výstavy se v Praze konaly již v roce 1919, a to na starém výstavišti v Královské oboře. Z architek- In 1938, the situation around Škodovy závody became very tense. The then Chairman of the Board of Directors and Director General, K. Loevenstein, resigned from his function of the Chairman of the Board in 1937, and after his death in 1938, the function of the Chairman was passed over by voting in the Board of Directors to V. Hromádko; A. Vamberský became the new director general. The French representative of Schneider et Cie in Pilsen, Ch. Rochette, supported their management and trading policy, however, due to directives coming from his home company, he lost his influence. German business circles expressed strong interest in purchasing Škoda shares. Czechoslovakia resisted such efforts. By then mobilisation instructions from the Ministry of National Defence are being worked out in Škoda; these instructions are to secure the operation of the local armament production even in case of war.

19 tonické soutěže vzešlo doporučení vystavět v Praze moderní areál pro veletržní akce, stavět se začalo v roce V budově paláce PVV dostala Praha velkorysou a v Evropě tehdy i unikátní architekturu funkcionalistického typu. Francouzský architekt Le Corbusier se v roce 1928 po dokončení stavby k ní vyjádřil takto: Na svou dobu vskutku odvážná architektura. Provokativní a zároveň sdělující, že česká architektura je prostě na evropském vrcholu a umí realizovat to, o čem jinde teprve sní. Omnipol v paláci PVV předváděl rozsáhlou nabídku zahraničního zboží získaného v rámci realizovaných barterových obchodů. Rekapitulace základních událostí: Založení firmy Excelsior, továrna motorových pluhů spol. s r. o. se sídlem v Mladé Boleslavi Mimořádná valná hromada firmy Excelsior, na základě jejíhož usnesení vznikl Autopol, obchodní společnost ojetými automobily, společnost s r. o. Jediným společníkem byly Spojené strojírny, dříve Škoda, Ruston, Bromovský a Ringhoffer. The future position of Omnipol was planned. During internal meetings of trust representatives, plans for the transfer of Škoda shares to Omnipol were laid out, and within Omnipol to the then neutral Netherlands; also Switzerland and Ireland were considered. The quick turn of events after the Munich Agreement changed all plans. The French major shareholder, Schneider et Cie, left Škoda in 1939, its shares are to be purchased by the Czechoslovak state. However, this situation also changed quickly. The location of Omnipol s business office deserves its own mention. In the second half of the 1930s the offices were located in the Prague Sample Trade Fairs Palace. The first trade fairs and exhibits in Prague were held as early as 1919, then in the old Trade Fair Hall in the Královská obořa (Royal Game Preserve). An architectural competition resulted in a recommendation to build a modern trade fair hall in Prague and construction began in The new Trade Fair Palace gave Prague a grand architectural statement in the functionalist style which was unique in Europe at that time. The French architect Le Corbusier said after completion of the construction in 1928: For its time it is bold architecture indeed. Provocative and at the same time conveying that Palác Pražských vzorkových veletrhů, sídlo obchodních kanceláří Omnipolu ve 30. letech Trade Fair Palace Prague, seat of commercial offices of Omnipol in the 1930s 17

20 18 Předmětem podnikání byly nákup a prodej ojetých automobilů všech druhů a typů a jejich opravování. Kmenový kapitál činil korun Usnesení mimořádné valné hromady společnosti Autopol schválila změnu jména firmy na Omnipol, obchodní společnost s.r.o. se sídlem v Praze II, Jungmannova 35. Společníky se staly akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni s podílem ve výši 90 % a Akciová společnost pro automobilový průmysl v Praze s podílem 10 %. Předmět podnikání byl rozšířen o obchod se smíšeným zbožím ve velkém a živnost spediční Usnesením valné hromady Omnipol, obchodní společnosti s.r.o., byla změněna právní forma společnosti na akciovou Ustavující valná hromada akciové společnosti Omnipol se sídlem v Praze II, Charvátova 2 a prodejními kancelářemi v budově paláce Pražských vzorkových veletrhů v Praze. Akciový kapitál byl zvýšen na 10 milionů korun, hlavním akcionářem s podílem ve výši 99 % zůstala Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni. Z předmětu podnikání byl vypuštěn obchod s ojetými automobily. Czech architecture has simply made it to the top in European architecture and is able to carry out something the others are only dreaming of. Omnipol presented an extensive array of foreign goods obtained from realised barter trades in the Trade Fair Palace. Recapitulation of Major Events: 30 October, 1916 Foundation of Excelsior, továrna motorových pluhů spol. s r. o. with its registered seat in Mladá Boleslav. 7 April, 1928 Extraordinary General Meeting of Excelsior; following its decision Autopol was formed, a trading company dealing in second-hand cars, a limited liability company (s.r.o.). The only partner was Spojené strojírny, dříve Škoda, Ruston, Bromovský a Ringhoffer. The scope of business was purchase and sale of second-hand cars of all sorts and types and their repairs. The registered capital amounted to 900,000 Czechoslovak crowns. 22 October, 1934 In its resolution of the Extraordinary General Meeting, Autopol approved the change of the company s name to Omnipol, a trading company s.r.o. with its registered seat in Prague II, Jungmannova 35. The partners were Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni holding a 90 % share and Akciová společnost pro automobilový průmysl v Praze holding a 10 % share. The scope of business was extended to include wholesale trading with general merchandise and freight forwarding. 2 August, 1937 Through a resolution of the General Meeting of Omnipol, a trading company s.r.o., the legal form of the company was changed to a joint-stock company. 15 September, 1938 The Foundation Meeting of the joint-stock company Omnipol with its registered seat in Prague II, Charvátova 2 and sales offices in the building of the Trade Fair Palace in Prague. The registered capital was increased to 10 million Czechoslovak crowns, the major shareholder, holding a 99 % share remained Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni. The scope of business ceased to include dealing in second-hand cars.

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

K vývoji právní úpravy obchodního rejstříku

K vývoji právní úpravy obchodního rejstříku APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006 ALENA POSPÍŠILOVÁ K vývoji právní úpravy obchodního rejstříku Tržní hospodářství může dobře existovat a rozvíjet se jen v prostředí právního státu, k čemuž je nutná i dostatečná

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a company, in the office Business English Ročník: Identifikace

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita II.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma II.2.2 English and American Life and Institutions

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více