RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009"

Transkript

1 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009

2 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma koncernu 14 Dceøiné spoleènosti 18 Zpráva o podnikatelské èinnosti spoleènosti 0 Zpráva nezávislého auditora 4 Finanèní výkazy 7 Pøíloha k úèetní závìrce Reference 5 Kontaktní údaje 6 Company Profile 04 Introduction from the Executive of the Company 06 Basic Data 08 Management of the Company 10 Organisational Chart 1 Organisational Chart 14 Subsidiaries 18 Report on Business Activity 0 Report on an Idependent Auditor 4 Financial Reports 7 Attachment to Financial Statement References 5 Contact Data 6

3 Terminál Hradec Králové 03

4 04 RINOL CZ, s.r.o. 009 Profil spoleènosti Společnost RINOL CZ, s.r.o., je mezinárodní stavební firma se zaměřením na výrobu betonových a pryskyřičných průmyslových podlah. V České republice působí od roku 1996, na Slovensku od roku 003. Během uplynulých patnácti let své působnosti se společnost RINOL na českém i slovenském trhu vypracovala mezi přední a stabilní podlahářské firmy. V roce 006 se společnost RINOL stala součástí mezinárodní skupiny RCR Industrial Flooring S.a.r.l. ` Členství v této skupině umožňuje společnosti snadný přístup k nejnovějším technologiím a materiálům. Současně může společnost RINOL čerpat z více než padesátileté zkušenosti a know-how mezinárodní značky, jejíž historie sahá až do roku Tradice a mezinárodní renomé jsou závazkem i pro české zastoupení společnosti. Company Profile RINOL CZ, s.r.o. is an international construction company producing concrete and resin industrial floors, RINOL has been trading in the Czech Republic since 1996 and in the Slovak Republic since 003. During 15 years of trading on the Czech and Slovak markets RINOL has become a market leader and a stable flooring company. In 006 RINOL became part of the international group RCR Industrial Flooring S.a.r.l. ` Membership of this group enables the company to comfortably access the latest technologies and materials. Membership also enables RINOL to utilise more than fifty years of experience and the know-how of an international brand whose history dates back to The company traditions and international renown are commitments also made by the Czech representation of the company.

5 Kronospan 05

6 06 RINOL CZ, s.r.o. 009 Vážení obchodní partneři, Úvodní slovo jednatele spoleènosti dovolujeme si Vám ve formě výroční zprávy předložit zhodnocení dalšího roku činnosti naší společnosti a rovněž Vám předkládáme naši vizi pro nadcházející období. Po celý rok 009 panoval na českém i slovenském stavebním trhu pokles. Prokázal se jako jedna z dalších zátěžových zkoušek, kterou se nám podařilo úspěšně zvládnout. Díky kvalitním službám a mezinárodnímu zázemí měla společnost RINOL příležitost posílit své postavení na trhu, čehož ve výrazné míře využila. Jedním z velmi úspěšných kroků společnosti RINOL byla rozsáhlá reorganizace, která vyplynula ze situace na stavebním trhu. V rámci tohoto kroku došlo k postupnému začlenění sesterské společnosti J & B, spol. s r.o. do firmy RINOL. Výsledkem je snížení celkových nákladů společnosti a stabilita firmy, která je nutná pro aktuální problematické období hospodářské krize. S potěšením jsme mohli po celý rok sledovat zapojení společnosti RINOL do mnoha důležitých projektů v Česku i na Slovensku. Introduction from the Executive of the Company Dear Business Partners, We would like to present in the form of the Annual Report, the evaluation of another year of company trading while also presenting our vision for the next trading period. Throughout the whole of 009 there was a decrease on the Czech and Slovak construction market. This proved to be a stressful and testing time which we managed successfully. Due to the high-quality services and its international background, RINOL had the opportunity to strengthen its market position which the company did to a significant extent. I přes komplikovanou situaci a celkovou reorganizaci společnosti se nám podařilo uspět v mnoha výběrových řízeních a získat významné zakázky v České republice i na Slovensku. Patří mezi ně například zakázky pro společnosti CTP Invest, B.P.B.P. organizační složka či realizace projektů, jako byly například logistický a distribuční park Lozorno či výrobní hala Continental Púchov apod. Dále se nám podařilo navázat spolupráci isnovými společnostmi, jako je například obchodní řetězec Bauhaus či společnost VCES a.s. One of the very successful steps taken by RINOL was the wide ranging reorganisation which resulted from the situation on the construction market. By taking this step there was the gradual incorporation of the subsidiary J&B,spol. s r.o. into RINOL. The result has been a decrease in the overall costs and stability of the company which are essential during the ongoing economic crisis. Throughout the year it was a pleasure to monitor the inclusion of RINOL into many significant projects in the Czech and Slovak Republics.

7 07 Tím, že se snažíme maximálně respektovat požadavky našich klientů, dosahujeme dobrých výsledků. V duchu naší firemní politiky je individuální přístup kvalifikovaných zaměstnanců samozřejmostí a je zaručena i maximální kvalita. Zkušení a kvalifikovaní zaměstnanci jsou rodinným stříbrem firmy, a proto jsme využili uplynulého příznivého období k posílení infrastruktury společnosti a ke zvýšení kvalifikace našich zaměstnanců. Tak, jak jsme předpokládali, postihla v minulém roce i naši společnost složitá ekonomická situace. Tento stav se předpokládá i pro letošní rok, avšak jsme si jisti, že úsporné kroky učiněné v naší společnosti již dříve nám umožní toto problematické období bez potíží přečkat a být tak připraveni na další rozvoj společnosti, jakmile to ekonomická situace dovolí. Děkujeme všem našim klientům a obchodním partnerům za odvahu pouštět se spolu s námi do náročných technických projektů. Jsme si vědomi svého závazku zavedené kvality, kterou jsme Vám i nadále připraveni poskytovat. Irrespective of the complicated situation and the overall organisation of the company, we won many tenders and important orders in the Czech and Slovak Republics. These are, for example, orders from CTP Invest, B.P.B.P. organisational orders and implementation of projects such as the Continental Púchov logistics and distribution park. In addition we established cooperation with new companies such as the Bauhaus retail chain and VCES a.s. We achieved strong results by respecting the requirements of our clients to the maximum. In the spirit of our company policy, the individual approach of qualified employees is a matter of course and maximum quality is ensured. Experienced and high-quality employees are the family silver of the company and therefore we used the last favourable period to strengthen company infrastructure and enhance the qualifications of our employees. As expected, the company faced a difficult economic situation last year. The same situation is also proposed for this year although we are sure that the economic steps taken within the company will enable us to overcome this problematic period without any problems so that we can be prepared for the further development of the company once the situation will allow it. We thank all our clients and business partners for their courage in participating in demanding technical projects with us. We are aware of and ready to provide our commitment of established quality.

8 08 RINOL CZ, s.r.o. 009 Základní údaje Obchodní firma: RINOL CZ, s.r.o. Sídlo: Mladoboleslavská 968, Praha 9 Basic Data Den zápisu: 18. prosince 1996 IČ: Business name: RINOL CZ, s.r.o. DIČ: CZ Právní forma: Společnost s ručením omezeným Společnost je zapsána: v obch. Rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 4988 Výše základního jmění: Kč Předmět podnikání: podlahářství zednictví koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeno činnost ekonomických a organizačních poradců Statutární orgán: Ing. Oto Herrmann jednatel Společníci: RCRIndustrial Flooring S.à.r.l., 41 F Route d Esch, L-1030 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství obchodní podíl 100 %. Registered office: Mladoboleslavská 968, Prague th Da te of registra tion: 18 December 1996 Company ID number (IČ): Tax ID number (DIČ):CZ Legal form: Limited Liability Company The company is registered : in the Commercial Register maintained at the City Court in Prague, Part C, insert 4988 Registered capit al: CZK 6,000,000 Subject of Business: floor-layering masonry purchase of goods for the purpose of their re-sale and sale with the exception of goods stated in Act No. 455/91 Coll., and the goods excluded by this Act activity of economic and organisational advisers S t a t u to r y B od y : Ing. Oto Herrmann Executive Members:RCR Industrial Flooring S.à.r.l., 41 F Route d Esch, L-1030 Luxembourg ownership interest 100%.

9 Bauhaus 09

10 10 RINOL CZ, s.r.o. 009 Management spoleènosti Ing. Oto Herrmann ( v Praze) Ing. Oto Herrmann pracuje pro společnost od roku Do společnosti nastoupil na post hlavního obchodního ředitele. V roce 1998 byl jmenován jednatelem společnosti a tuto funkci zastává dodnes. Ing. Oto Herrmann vystudoval České vysoké učení technické, obor Stavebnictví Ekonomie staveb. Company Management Ing. Tomáš Gramblička ( v Bratislavě) Ve společnosti pracuje od roku 003, kdy nastupoval na pozici výkonného ředitele. Od roku 008 zastává funkci obchodního ředitele. Vystudoval Vysokou školu stavební v Bratislavě. Ing. Jaroslav Lackovič ( v Bratislavě) Ing. Lackovič nastoupil do společnosti v roce 004 a v současnosti zastává funkci výrobního ředitele. Před nástupem do společnosti pracoval jako stavbyvedoucí ve společnosti Doprastav, a.s., v oblasti železobetonových monolitických konstrukcí. Vystudoval Stavební fakultu Slovenské technické univerzity. Ing. Josef Pačes ( v Nymburku) Vystudoval České vysoké učení technické, Fakultu pozemního stavebnictví. V oboru stavebnictví pracuje od roku Před nástupem do společnosti v roce 00 pracoval ve společnosti Broos Industrieboden, spol. s r.o. Externí spolupráce se společností RINOL trvá dodnes a nyní zastává Ing. Pačes post technického ředitele. Ing. Oto Herrmann ( in Prague) Ing. Oto Herrmann has worked for the company since 1997 when he was appointed as Senior Sales Director. In 1998 he was appointed as the Executive of the company and has been in this position up to the present. Ing. Herrmann studied at the Czech Technical University specialising in civil engineering building economics. Ing. Tomáš Gramblička ( in Bratislava) Ing. Gramblička has worked in the company since 003 when he was appointed as Executive Manager. Since 008 he has held the position of Sales Manager. He graduated from the Technical University of Civil Engineering in Bratislava. Ing. Jaroslav Lackovič ( in Bratislava) Ing. Mr. Lackovič started work in the company in 004 and currently holds the position of Production Manager. Before starting in the company he worked as a site manager in the company Doprstav a.s. in the area of ferroconcrete monolithic constructions. He graduated from the Civil Engineering Faculty of the Slovak Technical University.

11 11 Ing. Miroslava Šlézarová ( v Olomouci) Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Ve společnosti pracuje od jako ekonomická ředitelka. Před nástupem do společnosti pracovala jako ekonomická ředitelka ve společnosti J&Bspol. s r.o. Ing. Josef Pačes ( in Nymburk) He is a graduate of the Czech Technical University, faculty civil engineering. He has worked in the area of civil engineering since Before starting in RINOL in 00 he worked in the company Broos Industrieboden s.r.o. Previous external cooperation with RINOL has continued up to the present and Mr. Pačes currently holds the position of Technical Manager. Ing. Miroslava Šlézarová ( in Olomouc) Ing Šlézarová graduated from the University of Economics in Prague. She has worked in the company since as the Economic Director. Prior to joining she worked as Economic Director in the company J&Bspol. s r.o.

12 1 RINOL CZ, s.r.o. 009 Organizaèní schéma managementu Organisational Chart jednatel společnosti company representative Oto Herrmann ekonomická ředitelka economic director obchodní ředitel business director výrobní ředitel production director technický ředitel technical director Miroslava Šlézarová Tomáš Gramblička Jaroslav Lackovič Josef Pačes asistentka assistant Katarína Hurtosová

13 13 jednatel společnosti company representative ekonomické oddělení economic section obchodní oddělení business section výrobní oddělení production section technické oddělení technical section asistentka assistant sklad store autopark carpark výroba production opravy repair

14 14 RINOL CZ, s.r.o. 009 Organizaèní schéma koncernu Organisational Chart

15 15 Morgan Stanley Emerging Markets RCR Industrial Flooring Chile Chile Inversiones Rinol Rocland Sudamérica Chile Chile Rinol Hormipul Chile Chile Chile Floorings II AS Rinol Rocland Codesport Servicios Industriales SL RCR Industrial Flooring S.a.r.l. ` Maroko Marocco Asic Pavimentos Industrials Portugalsko Portugal RINOL Pavimenta Peru Peru Management Rinol Rocland R& T RCR Concrete Engineering Španělsko Spain Španělsko Spain Rinol Rocland Suesco Španělsko Spain Rinol Italia R& T Itálie Italy Rinol CZ s.r.o. Rinol CZ-OZ Česká Republika Czech Republic Slovensko Slovakia J&B Rocland Česká Republika Czech Republic Německo Germany Placeo Provence Impressions Francie France Francie France Rinol Romania HS Flatfloor Rumunsko Romania Rakousko Austria RINOL GmbH Německo Germany

16 16 RINOL CZ, s.r.o. 009 Do skupiny RCR dále patří: Viz jednotlivé společnosti v rámci holdingu The RCR Group includes: See the individual companies within the holding. Spojením všech výše uvedených společností v rámci RCR vznikl evropský lídr na trhu v poskytování služeb a produktů z oblasti průmyslových podlah. Společnost RCR se sídlem v Lucembursku je společností výhradně vlastněnou španělskou stavební skupinou Codesport a dále společností Flooring II S.a.r.l. ` Posledně jmenovaná firma je přidruženou společností Eso Capital a Morgan Stanley Special Situations Group, Inc. Do majetkového podílu v RCR dále investovali klíčoví manažeři jednotlivých dceřiných firem. Skrze tyto firmy poskytuje RCR řešení v oblasti průmyslových podlah po celé Evropě, Jižní a Severní Americe. Za rok 009 se podařilo skupině RCR dosáhnout tržeb v České republice a na Slovensku celkem Kč a celkový obrat RCR Group EUR. V současné době společnost RCR usiluje o rozšíření aktivit na nové trhy, jako jsou například Skandinávie a Rusko. Velký potenciál, kterého chce společnost využít, je v nabídce služeb v oblasti průmyslových podlahvasiiavsoučasnosti také ještě v některých zemích Jižní Ameriky, kde společnost RCR zvažuje další investice. The merger of all the above-mentioned companies within RCR resulted in the origination of a European leader on the market for the provision of industrial flooring services and products. RCR has its registered office in Luxembourg and is exclusively owned by the Spanish construction group Codesport and the company Floorings II S.à.r.l. The latter company is the associated company of Eso Capital and Morgan Stanley Special Situations Group, Inc. The key managers of the individual subsidiaries invested into the ownership interest in RCR. Using these companies, RCR provides industrial flooring solutions throughout the whole of Europe and North America. In 009 the RCR Group achieved sales in the Czech Republic and in the Slovak Republic in the amount of CZK 66,646,000 and a total RCR Group turnover in the amount of EUR 101,13,668. At present RCR is aiming to expand its activities on new markets, such as Scandinavia and Russia. The large potential which the company plans to use is in the offer of industrial flooring services in Asia and also those countries in South America that RCR is considering further investment in.

17 Tescoma 17

18 18 RINOL CZ, s.r.o. 009 Dceøiné spoleènosti Název společnosti: RINOL CZ, s.r.o. Právní forma: organizační složka Adresa: Rybničná 40, Bratislava, Slovenská republika Subsidiaries Name of the company: RINOL CZ, s.r.o. I Č : Legal form: organisational unit DIČ: SK Datum zápisu: Rejstříkový soud:okresní soud Bratislava, oddíl PO, vložka číslo 1093/B Address: Rybničná 40, Bratislava, Slovak Republic Company ID number (IČ): Tax ID number (DIČ): SK Předmět činnosti: 1. Koupě zboží za účelem jeho prodeje jiným provozovatelům činnosti (velkoobchod).. Koupě zboží za účelem jeho prodeje koncovému spotřebiteli (maloobchod). 3. Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu. 4. Podlahářství. th Da te of registra tion: 6 May 003 Re g is t ra t io n c ou r t : District court Bratislava, part PO, insert number 1093/B Subject of Activity: 1. Purchase of goods for the purpose of sale for other operators of the activity (wholesale).. Purchase of goods for the purpose of sale to end customers (retail sale). 3. Mediation activity in the area of trade. 4. Floor-layering. Vybrané ekonomické údaje Selected Economic Data (v tis. SK) (in thousand SKK) (EUR) Obrat Turnover Hospodářský výsledek za úč. období Result of management for accounting period

19 Kia 19

20 0 RINOL CZ, s.r.o. 009 Obchodní aktivity Zpráva o podnikatelské èinnosti spoleènosti Výsledky za rok 009 odpovídaly očekávání vzhledem k aktuální hospodářské situaci. V Česku a na Slovensku jsme dosáhli celkového obratu Kč. Tato částka představuje z pohledu teritoriálního rozdělení 64% obrat v České republice konkrétně Kč. Na Slovensku bylo dosaženo obratu ve výši Kč, což činí 36 % z celkového obratu obou zemí. Hlavní podíl na celkovém obratu měla produkce železobetonových drátkobetonových podlah se vsypem, která se na celkových tržbách podílela 95 procenty. Dosažený hospodářský výsledek Ekonomická úspěšnost podnikání společnosti RINOL je výhradně závislá na obchodních výsledcích při výrobě průmyslových podlah. Celkově odpovídá očekávání a považujeme za úspěch, že i přes složitou situaci a nepříznivou dobu se nám podařilo provést úspěšnou reorganizaci, aniž by to mělo dopad na stabilitu firmy, případně výrazně negativní hospodářský výsledek. Report on Business Activity Sales activities The 009 results corresponded to expectations due to the actual economic situation. A total turnover of CZK 168,351,000 was achieved in the Czech and Slovak Republics. From the viewpoint of territorial division this amount represents a 64% turnover in the Czech Republic i.e. CZK 107,148,80. In the Slovak Republic a turnover of CZK 61,0,70 was achieved which represents 36% of the total turnover for both countries. The main ratio in the total turnover represented the production of wire-concrete floors with spraying, which was a 95% share of total sales. Finanční situace Samozřejmě společně se zhoršující se situací na trhu došlo ke zhoršení platební morálky našich klientů, což pochopitelně znamená i postupné zhoršování likvidity společnosti, avšak ne do té míry, že by to ovlivnilo finanční stabilitu a solventnost společnosti. Economic result The economic success of the sales activity of the RINOL company depends significantly on the business results for the production of industrial floors. Overall it corresponds to expectations and we consider it a success that irrespective of the difficult situation and the unfavourable circumstances we have successfully reorganised without impacting on the stability of the company or accumulating a significantly negative economic result.

21 1 Vztahy k zákazníkům Financial situation Pracovníci odpovědných oddělení společnosti RINOL dbají na co nejlepší plnění svých povinností vůči zákazníkům. V praxi to znamená zajišťování nejvyšší možné kvality vyráběných produktů. Standardně je proto ve společnosti dodržována vysoká jakost používaných materiálů a technologických postupů určených k výrobě nebo opravám průmyslových podlah. Představitelé společnosti projevují svým chováním na trhu firmě loajalitu a důsledně zachovávají obchodní tajemství. Provedená reorganizace společnosti vedla především v druhé polovině k rozšíření našich výrobních kapacit, což v konečném důsledku umožnilo vyšší flexibilitu při plnění požadavků našich zákazníků. Vztahy k zaměstnancům Of course, in addition to the worsening situation on the market there was the worsening of payment morale of our clients which in turn means the gradual worsening of the liquidity of the company, however not to such an extent that it would influence the financial stability and solvency of the company Client relations Personnel in the responsible departments at RINOL ensure that they fulfil their obligations to their clients. In practice, this means ensuring maximum product quality. Therefore, the company maintains the high quality of the materials and technological procedures used for the production and repair of industrial flooring. Company representatives express their loyalty through their behaviour and consistently maintain business confidentiality. Dlouhodobou snahou společnosti RINOL je působit jako oborový lídr v oblasti produkce průmyslových podlah. K dosažení tohoto cíle je nezbytné průběžně do svých řad přijímat talentované pracovníky. Management společnosti RINOL v této souvislosti považuje své zaměstnance za klíčovou součást jakékoli dosavadní i budoucí úspěšné činnosti, a chápe proto jako nezbytné věnovat získávání nových kvalitních pracovníků a dalšímu školení stávajících velkou pozornost. Koncem roku 009 došlo v oblasti personalistiky a organizace práce k významné úpravě organizační struktury společnosti. Propojení aktivit společností J&BaRINOL a převedení většiny zaměstnanců do společnosti RINOL znamenalo kromě změny struktury společnosti také The reorganisation of the company led, particularly mainly in the second half of the year, to the expansion of production capacities which as a final consequence enables a higher level of flexibility when fulfilling client requirements. Employee relations The long-term aim of RINOL is to be the leader in the production of industrial flooring. To achieve this objective it is vital that only talented personnel are recruited. In this relation, the management of RINOL considers its staff to be key to existing and future success and considers it vital that great emphasis is placed on the recruitment of high-quality personnel and further training. At the beginning of 009 in the area of personnel and work organisation, there was an important modification made to the organisational structure of the company.

22 RINOL CZ, s.r.o. 009 přehodnocení jednotlivých pracovních náplní a odpovědností. Předpokládáme, že tyto změny povedou v konečném důsledku k vyšší produktivitě práce při nižších nákladech. Zvýšil se počet zaměstnanců ve výrobním oddělení a v managementu. Veškeré s tím související změny přispěly k vytvoření sofistikované firemní kultury, která je pro zaměstnance významnou motivací. Dlouhodobé zkušenosti potvrzují, že spokojený a informovaný zaměstnanec se stává zainteresovanějším k odvádění lepších výkonů. Jinými slovy pracovníci podporují to, co mohou sami také tvořit. Protoseivrámci společnosti RINOL organizují společná školení a informační mítinky o budoucnosti společnosti, na kterých je projednávána budoucnost každého jednotlivce. Zaměstnancům je dále umožněna návštěva speciálních kurzů či vlastní studium. Konkurence The linking of the activities ofj&bandrinol and particularly the transfer of the majority of staff to RINOL resulted in a change to the organisational structure of the company. Revaluation of individual work duties and responsibilities We expect that this will eventually lead to higher labour productivity at lower costs. The number of personnel has increased both in the production department and in management. All the related changes contributed to the creation of a sophisticated company culture which is important motivation for the staff. Long-term experience confirms that a happy and well informed employee becomes more motivated to achieve a better work performance. In other words, the staff support what they can create themselves. For this reason, within RINOL we organize common training and information meetings about the future of the company where the future of each individual is discussed. Staff have the option to attend special courses or to do their own study. Společnost respektuje konkurenční prostředí a v něm probíhající korektní hospodářskou soutěž. Usiluje o to, aby svůj tržní podíl zvyšovala intenzivním zlepšováním kvality svých produktů a služeb. Výhled na rok 010 Competition The company respects a competitive environment and the correct economic competition run within it. It strives to increase its ratio by the intensive improvement of the quality of its products and services. Z našeho pohledu bude rok 010 poznamenán dopady hospodářské krize ve formě nedostatku zakázek na stavebním trhu jak v České republice, tak na Slovensku. Dále očekáváme zhoršování ziskovosti zakázek a úpadek platební morálky klientů. V tomto roce se tedy neočekává významný investiční rozvoj společnosti RINOL, naopak bude docházet k hlubší stabilizaci společnosti. Outlook for 010 From our viewpoint, 010 will be characterized by the impact of the economic crisis in the form of a lack of orders on the construction market both in the Czech Republic and the Slovak Republic. In addition, we expect profitability from orders to worsen and a decrease in the payment morale of clients. In this year no significant important investment development by RINOL is expected; on the contrary, there will be stronger stabilization of the company.

23 LIDL 3

24 4 RINOL CZ, s.r.o. 009 o ověření účetní závěrky za rok 009 ve společnosti s ručením omezeným RINOL CZ, s.r.o. Zpráva nezávislého auditora určená společníkům společnosti RINOL CZ, s.r.o. IČO: Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku společnosti RINOL CZ, s.r.o., tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty, a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti RINOL CZ, s.r.o. jsou uvedeny v bodě 3.1. přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti RINOL CZ, s.r.o. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Zpráva nezávislého auditora Idependent Auditor Report on the audit of financial statements In the accounting unit of RINOL CZ, s.r.o. ID No PRAGUE, April, 010 Number of copies: copies for the company 1 copy for the auditor 1. Audited Accounting Unit RINOL CZ, s.r.o., Registered office: Prague 9, Kbely, Mladoboleslavská 968, Post Code ID No The company is registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court of Prague, Section C, File No Odpovědnost auditora Úlohou auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech The registered capital recorded in the Commercial Register represents CZK 6,000,000 and is paid-up in full. Statutory bodies executives: Oto Herrmann

25 5 a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy je auditor povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku. Výrok auditora Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti RINOL CZ, s.r.o. k a nákladů,. Auditor Ing. Jiří Karvánek, Registered office: Pekařská 1, Prague 5, Licence No (Chamber of Auditors of the Czech Republic) 3. Subject Matter of the Audit The subject matter of the audit was the annual financial statements of the above-mentioned accounting unit for the accounting period of 1/1/009 to 31/1/009. The audit was conducted during the months of September December 009 and January, February, and March 010 by order of the company as a statutory audit. Auditor s Report for the Partners I have audited the accompanying financial statements of the company RINOL CZ, s.r.o. with its registered office at Prague 9, Mladoboleslavská 968, ID No , as of 31 December 009 The preparation of the financial statements is the responsibility of the company management. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted the audit of the financial statements in accordance with the Act on Auditors No. 93/009 Coll., the International Auditing Standards and the related application clauses of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that I plan and conduct the audit to obtain reasonable assurance

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s.

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. Výroční zpráva Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. 29 Obsah Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva II. Profil společnosti Základní údaje Orgány společnosti Hlavní ukazatele z činnosti společnosti

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0 Publikováno květen 2007 2 Published May, 2007 0 0 6 OBSAH 1 CONTENT OBSAH 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o spoleènosti... 13 4. Finanèní výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování...21

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování...21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ARMEX Oil, s.r.o. za rok 2013 ARMEX Oil, s.r.o a TRANSCARGO, s.r.o...6 Čerpací stanice společnosti ARMEX Oil, s.r.o...8 Distribuční terminály...9 Sponsoring...10

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 2003 Výroční zpráva / Annual Report Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Základní údaje (v ) Bilanční suma 61 898 520 47 625 989 34 270 548 Základní kapitál 750 000 750 000 750 000 Rezervní fondy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více