RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009"

Transkript

1 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009

2 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma koncernu 14 Dceøiné spoleènosti 18 Zpráva o podnikatelské èinnosti spoleènosti 0 Zpráva nezávislého auditora 4 Finanèní výkazy 7 Pøíloha k úèetní závìrce Reference 5 Kontaktní údaje 6 Company Profile 04 Introduction from the Executive of the Company 06 Basic Data 08 Management of the Company 10 Organisational Chart 1 Organisational Chart 14 Subsidiaries 18 Report on Business Activity 0 Report on an Idependent Auditor 4 Financial Reports 7 Attachment to Financial Statement References 5 Contact Data 6

3 Terminál Hradec Králové 03

4 04 RINOL CZ, s.r.o. 009 Profil spoleènosti Společnost RINOL CZ, s.r.o., je mezinárodní stavební firma se zaměřením na výrobu betonových a pryskyřičných průmyslových podlah. V České republice působí od roku 1996, na Slovensku od roku 003. Během uplynulých patnácti let své působnosti se společnost RINOL na českém i slovenském trhu vypracovala mezi přední a stabilní podlahářské firmy. V roce 006 se společnost RINOL stala součástí mezinárodní skupiny RCR Industrial Flooring S.a.r.l. ` Členství v této skupině umožňuje společnosti snadný přístup k nejnovějším technologiím a materiálům. Současně může společnost RINOL čerpat z více než padesátileté zkušenosti a know-how mezinárodní značky, jejíž historie sahá až do roku Tradice a mezinárodní renomé jsou závazkem i pro české zastoupení společnosti. Company Profile RINOL CZ, s.r.o. is an international construction company producing concrete and resin industrial floors, RINOL has been trading in the Czech Republic since 1996 and in the Slovak Republic since 003. During 15 years of trading on the Czech and Slovak markets RINOL has become a market leader and a stable flooring company. In 006 RINOL became part of the international group RCR Industrial Flooring S.a.r.l. ` Membership of this group enables the company to comfortably access the latest technologies and materials. Membership also enables RINOL to utilise more than fifty years of experience and the know-how of an international brand whose history dates back to The company traditions and international renown are commitments also made by the Czech representation of the company.

5 Kronospan 05

6 06 RINOL CZ, s.r.o. 009 Vážení obchodní partneři, Úvodní slovo jednatele spoleènosti dovolujeme si Vám ve formě výroční zprávy předložit zhodnocení dalšího roku činnosti naší společnosti a rovněž Vám předkládáme naši vizi pro nadcházející období. Po celý rok 009 panoval na českém i slovenském stavebním trhu pokles. Prokázal se jako jedna z dalších zátěžových zkoušek, kterou se nám podařilo úspěšně zvládnout. Díky kvalitním službám a mezinárodnímu zázemí měla společnost RINOL příležitost posílit své postavení na trhu, čehož ve výrazné míře využila. Jedním z velmi úspěšných kroků společnosti RINOL byla rozsáhlá reorganizace, která vyplynula ze situace na stavebním trhu. V rámci tohoto kroku došlo k postupnému začlenění sesterské společnosti J & B, spol. s r.o. do firmy RINOL. Výsledkem je snížení celkových nákladů společnosti a stabilita firmy, která je nutná pro aktuální problematické období hospodářské krize. S potěšením jsme mohli po celý rok sledovat zapojení společnosti RINOL do mnoha důležitých projektů v Česku i na Slovensku. Introduction from the Executive of the Company Dear Business Partners, We would like to present in the form of the Annual Report, the evaluation of another year of company trading while also presenting our vision for the next trading period. Throughout the whole of 009 there was a decrease on the Czech and Slovak construction market. This proved to be a stressful and testing time which we managed successfully. Due to the high-quality services and its international background, RINOL had the opportunity to strengthen its market position which the company did to a significant extent. I přes komplikovanou situaci a celkovou reorganizaci společnosti se nám podařilo uspět v mnoha výběrových řízeních a získat významné zakázky v České republice i na Slovensku. Patří mezi ně například zakázky pro společnosti CTP Invest, B.P.B.P. organizační složka či realizace projektů, jako byly například logistický a distribuční park Lozorno či výrobní hala Continental Púchov apod. Dále se nám podařilo navázat spolupráci isnovými společnostmi, jako je například obchodní řetězec Bauhaus či společnost VCES a.s. One of the very successful steps taken by RINOL was the wide ranging reorganisation which resulted from the situation on the construction market. By taking this step there was the gradual incorporation of the subsidiary J&B,spol. s r.o. into RINOL. The result has been a decrease in the overall costs and stability of the company which are essential during the ongoing economic crisis. Throughout the year it was a pleasure to monitor the inclusion of RINOL into many significant projects in the Czech and Slovak Republics.

7 07 Tím, že se snažíme maximálně respektovat požadavky našich klientů, dosahujeme dobrých výsledků. V duchu naší firemní politiky je individuální přístup kvalifikovaných zaměstnanců samozřejmostí a je zaručena i maximální kvalita. Zkušení a kvalifikovaní zaměstnanci jsou rodinným stříbrem firmy, a proto jsme využili uplynulého příznivého období k posílení infrastruktury společnosti a ke zvýšení kvalifikace našich zaměstnanců. Tak, jak jsme předpokládali, postihla v minulém roce i naši společnost složitá ekonomická situace. Tento stav se předpokládá i pro letošní rok, avšak jsme si jisti, že úsporné kroky učiněné v naší společnosti již dříve nám umožní toto problematické období bez potíží přečkat a být tak připraveni na další rozvoj společnosti, jakmile to ekonomická situace dovolí. Děkujeme všem našim klientům a obchodním partnerům za odvahu pouštět se spolu s námi do náročných technických projektů. Jsme si vědomi svého závazku zavedené kvality, kterou jsme Vám i nadále připraveni poskytovat. Irrespective of the complicated situation and the overall organisation of the company, we won many tenders and important orders in the Czech and Slovak Republics. These are, for example, orders from CTP Invest, B.P.B.P. organisational orders and implementation of projects such as the Continental Púchov logistics and distribution park. In addition we established cooperation with new companies such as the Bauhaus retail chain and VCES a.s. We achieved strong results by respecting the requirements of our clients to the maximum. In the spirit of our company policy, the individual approach of qualified employees is a matter of course and maximum quality is ensured. Experienced and high-quality employees are the family silver of the company and therefore we used the last favourable period to strengthen company infrastructure and enhance the qualifications of our employees. As expected, the company faced a difficult economic situation last year. The same situation is also proposed for this year although we are sure that the economic steps taken within the company will enable us to overcome this problematic period without any problems so that we can be prepared for the further development of the company once the situation will allow it. We thank all our clients and business partners for their courage in participating in demanding technical projects with us. We are aware of and ready to provide our commitment of established quality.

8 08 RINOL CZ, s.r.o. 009 Základní údaje Obchodní firma: RINOL CZ, s.r.o. Sídlo: Mladoboleslavská 968, Praha 9 Basic Data Den zápisu: 18. prosince 1996 IČ: Business name: RINOL CZ, s.r.o. DIČ: CZ Právní forma: Společnost s ručením omezeným Společnost je zapsána: v obch. Rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 4988 Výše základního jmění: Kč Předmět podnikání: podlahářství zednictví koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeno činnost ekonomických a organizačních poradců Statutární orgán: Ing. Oto Herrmann jednatel Společníci: RCRIndustrial Flooring S.à.r.l., 41 F Route d Esch, L-1030 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství obchodní podíl 100 %. Registered office: Mladoboleslavská 968, Prague th Da te of registra tion: 18 December 1996 Company ID number (IČ): Tax ID number (DIČ):CZ Legal form: Limited Liability Company The company is registered : in the Commercial Register maintained at the City Court in Prague, Part C, insert 4988 Registered capit al: CZK 6,000,000 Subject of Business: floor-layering masonry purchase of goods for the purpose of their re-sale and sale with the exception of goods stated in Act No. 455/91 Coll., and the goods excluded by this Act activity of economic and organisational advisers S t a t u to r y B od y : Ing. Oto Herrmann Executive Members:RCR Industrial Flooring S.à.r.l., 41 F Route d Esch, L-1030 Luxembourg ownership interest 100%.

9 Bauhaus 09

10 10 RINOL CZ, s.r.o. 009 Management spoleènosti Ing. Oto Herrmann ( v Praze) Ing. Oto Herrmann pracuje pro společnost od roku Do společnosti nastoupil na post hlavního obchodního ředitele. V roce 1998 byl jmenován jednatelem společnosti a tuto funkci zastává dodnes. Ing. Oto Herrmann vystudoval České vysoké učení technické, obor Stavebnictví Ekonomie staveb. Company Management Ing. Tomáš Gramblička ( v Bratislavě) Ve společnosti pracuje od roku 003, kdy nastupoval na pozici výkonného ředitele. Od roku 008 zastává funkci obchodního ředitele. Vystudoval Vysokou školu stavební v Bratislavě. Ing. Jaroslav Lackovič ( v Bratislavě) Ing. Lackovič nastoupil do společnosti v roce 004 a v současnosti zastává funkci výrobního ředitele. Před nástupem do společnosti pracoval jako stavbyvedoucí ve společnosti Doprastav, a.s., v oblasti železobetonových monolitických konstrukcí. Vystudoval Stavební fakultu Slovenské technické univerzity. Ing. Josef Pačes ( v Nymburku) Vystudoval České vysoké učení technické, Fakultu pozemního stavebnictví. V oboru stavebnictví pracuje od roku Před nástupem do společnosti v roce 00 pracoval ve společnosti Broos Industrieboden, spol. s r.o. Externí spolupráce se společností RINOL trvá dodnes a nyní zastává Ing. Pačes post technického ředitele. Ing. Oto Herrmann ( in Prague) Ing. Oto Herrmann has worked for the company since 1997 when he was appointed as Senior Sales Director. In 1998 he was appointed as the Executive of the company and has been in this position up to the present. Ing. Herrmann studied at the Czech Technical University specialising in civil engineering building economics. Ing. Tomáš Gramblička ( in Bratislava) Ing. Gramblička has worked in the company since 003 when he was appointed as Executive Manager. Since 008 he has held the position of Sales Manager. He graduated from the Technical University of Civil Engineering in Bratislava. Ing. Jaroslav Lackovič ( in Bratislava) Ing. Mr. Lackovič started work in the company in 004 and currently holds the position of Production Manager. Before starting in the company he worked as a site manager in the company Doprstav a.s. in the area of ferroconcrete monolithic constructions. He graduated from the Civil Engineering Faculty of the Slovak Technical University.

11 11 Ing. Miroslava Šlézarová ( v Olomouci) Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Ve společnosti pracuje od jako ekonomická ředitelka. Před nástupem do společnosti pracovala jako ekonomická ředitelka ve společnosti J&Bspol. s r.o. Ing. Josef Pačes ( in Nymburk) He is a graduate of the Czech Technical University, faculty civil engineering. He has worked in the area of civil engineering since Before starting in RINOL in 00 he worked in the company Broos Industrieboden s.r.o. Previous external cooperation with RINOL has continued up to the present and Mr. Pačes currently holds the position of Technical Manager. Ing. Miroslava Šlézarová ( in Olomouc) Ing Šlézarová graduated from the University of Economics in Prague. She has worked in the company since as the Economic Director. Prior to joining she worked as Economic Director in the company J&Bspol. s r.o.

12 1 RINOL CZ, s.r.o. 009 Organizaèní schéma managementu Organisational Chart jednatel společnosti company representative Oto Herrmann ekonomická ředitelka economic director obchodní ředitel business director výrobní ředitel production director technický ředitel technical director Miroslava Šlézarová Tomáš Gramblička Jaroslav Lackovič Josef Pačes asistentka assistant Katarína Hurtosová

13 13 jednatel společnosti company representative ekonomické oddělení economic section obchodní oddělení business section výrobní oddělení production section technické oddělení technical section asistentka assistant sklad store autopark carpark výroba production opravy repair

14 14 RINOL CZ, s.r.o. 009 Organizaèní schéma koncernu Organisational Chart

15 15 Morgan Stanley Emerging Markets RCR Industrial Flooring Chile Chile Inversiones Rinol Rocland Sudamérica Chile Chile Rinol Hormipul Chile Chile Chile Floorings II AS Rinol Rocland Codesport Servicios Industriales SL RCR Industrial Flooring S.a.r.l. ` Maroko Marocco Asic Pavimentos Industrials Portugalsko Portugal RINOL Pavimenta Peru Peru Management Rinol Rocland R& T RCR Concrete Engineering Španělsko Spain Španělsko Spain Rinol Rocland Suesco Španělsko Spain Rinol Italia R& T Itálie Italy Rinol CZ s.r.o. Rinol CZ-OZ Česká Republika Czech Republic Slovensko Slovakia J&B Rocland Česká Republika Czech Republic Německo Germany Placeo Provence Impressions Francie France Francie France Rinol Romania HS Flatfloor Rumunsko Romania Rakousko Austria RINOL GmbH Německo Germany

16 16 RINOL CZ, s.r.o. 009 Do skupiny RCR dále patří: Viz jednotlivé společnosti v rámci holdingu The RCR Group includes: See the individual companies within the holding. Spojením všech výše uvedených společností v rámci RCR vznikl evropský lídr na trhu v poskytování služeb a produktů z oblasti průmyslových podlah. Společnost RCR se sídlem v Lucembursku je společností výhradně vlastněnou španělskou stavební skupinou Codesport a dále společností Flooring II S.a.r.l. ` Posledně jmenovaná firma je přidruženou společností Eso Capital a Morgan Stanley Special Situations Group, Inc. Do majetkového podílu v RCR dále investovali klíčoví manažeři jednotlivých dceřiných firem. Skrze tyto firmy poskytuje RCR řešení v oblasti průmyslových podlah po celé Evropě, Jižní a Severní Americe. Za rok 009 se podařilo skupině RCR dosáhnout tržeb v České republice a na Slovensku celkem Kč a celkový obrat RCR Group EUR. V současné době společnost RCR usiluje o rozšíření aktivit na nové trhy, jako jsou například Skandinávie a Rusko. Velký potenciál, kterého chce společnost využít, je v nabídce služeb v oblasti průmyslových podlahvasiiavsoučasnosti také ještě v některých zemích Jižní Ameriky, kde společnost RCR zvažuje další investice. The merger of all the above-mentioned companies within RCR resulted in the origination of a European leader on the market for the provision of industrial flooring services and products. RCR has its registered office in Luxembourg and is exclusively owned by the Spanish construction group Codesport and the company Floorings II S.à.r.l. The latter company is the associated company of Eso Capital and Morgan Stanley Special Situations Group, Inc. The key managers of the individual subsidiaries invested into the ownership interest in RCR. Using these companies, RCR provides industrial flooring solutions throughout the whole of Europe and North America. In 009 the RCR Group achieved sales in the Czech Republic and in the Slovak Republic in the amount of CZK 66,646,000 and a total RCR Group turnover in the amount of EUR 101,13,668. At present RCR is aiming to expand its activities on new markets, such as Scandinavia and Russia. The large potential which the company plans to use is in the offer of industrial flooring services in Asia and also those countries in South America that RCR is considering further investment in.

17 Tescoma 17

18 18 RINOL CZ, s.r.o. 009 Dceøiné spoleènosti Název společnosti: RINOL CZ, s.r.o. Právní forma: organizační složka Adresa: Rybničná 40, Bratislava, Slovenská republika Subsidiaries Name of the company: RINOL CZ, s.r.o. I Č : Legal form: organisational unit DIČ: SK Datum zápisu: Rejstříkový soud:okresní soud Bratislava, oddíl PO, vložka číslo 1093/B Address: Rybničná 40, Bratislava, Slovak Republic Company ID number (IČ): Tax ID number (DIČ): SK Předmět činnosti: 1. Koupě zboží za účelem jeho prodeje jiným provozovatelům činnosti (velkoobchod).. Koupě zboží za účelem jeho prodeje koncovému spotřebiteli (maloobchod). 3. Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu. 4. Podlahářství. th Da te of registra tion: 6 May 003 Re g is t ra t io n c ou r t : District court Bratislava, part PO, insert number 1093/B Subject of Activity: 1. Purchase of goods for the purpose of sale for other operators of the activity (wholesale).. Purchase of goods for the purpose of sale to end customers (retail sale). 3. Mediation activity in the area of trade. 4. Floor-layering. Vybrané ekonomické údaje Selected Economic Data (v tis. SK) (in thousand SKK) (EUR) Obrat Turnover Hospodářský výsledek za úč. období Result of management for accounting period

19 Kia 19

20 0 RINOL CZ, s.r.o. 009 Obchodní aktivity Zpráva o podnikatelské èinnosti spoleènosti Výsledky za rok 009 odpovídaly očekávání vzhledem k aktuální hospodářské situaci. V Česku a na Slovensku jsme dosáhli celkového obratu Kč. Tato částka představuje z pohledu teritoriálního rozdělení 64% obrat v České republice konkrétně Kč. Na Slovensku bylo dosaženo obratu ve výši Kč, což činí 36 % z celkového obratu obou zemí. Hlavní podíl na celkovém obratu měla produkce železobetonových drátkobetonových podlah se vsypem, která se na celkových tržbách podílela 95 procenty. Dosažený hospodářský výsledek Ekonomická úspěšnost podnikání společnosti RINOL je výhradně závislá na obchodních výsledcích při výrobě průmyslových podlah. Celkově odpovídá očekávání a považujeme za úspěch, že i přes složitou situaci a nepříznivou dobu se nám podařilo provést úspěšnou reorganizaci, aniž by to mělo dopad na stabilitu firmy, případně výrazně negativní hospodářský výsledek. Report on Business Activity Sales activities The 009 results corresponded to expectations due to the actual economic situation. A total turnover of CZK 168,351,000 was achieved in the Czech and Slovak Republics. From the viewpoint of territorial division this amount represents a 64% turnover in the Czech Republic i.e. CZK 107,148,80. In the Slovak Republic a turnover of CZK 61,0,70 was achieved which represents 36% of the total turnover for both countries. The main ratio in the total turnover represented the production of wire-concrete floors with spraying, which was a 95% share of total sales. Finanční situace Samozřejmě společně se zhoršující se situací na trhu došlo ke zhoršení platební morálky našich klientů, což pochopitelně znamená i postupné zhoršování likvidity společnosti, avšak ne do té míry, že by to ovlivnilo finanční stabilitu a solventnost společnosti. Economic result The economic success of the sales activity of the RINOL company depends significantly on the business results for the production of industrial floors. Overall it corresponds to expectations and we consider it a success that irrespective of the difficult situation and the unfavourable circumstances we have successfully reorganised without impacting on the stability of the company or accumulating a significantly negative economic result.

21 1 Vztahy k zákazníkům Financial situation Pracovníci odpovědných oddělení společnosti RINOL dbají na co nejlepší plnění svých povinností vůči zákazníkům. V praxi to znamená zajišťování nejvyšší možné kvality vyráběných produktů. Standardně je proto ve společnosti dodržována vysoká jakost používaných materiálů a technologických postupů určených k výrobě nebo opravám průmyslových podlah. Představitelé společnosti projevují svým chováním na trhu firmě loajalitu a důsledně zachovávají obchodní tajemství. Provedená reorganizace společnosti vedla především v druhé polovině k rozšíření našich výrobních kapacit, což v konečném důsledku umožnilo vyšší flexibilitu při plnění požadavků našich zákazníků. Vztahy k zaměstnancům Of course, in addition to the worsening situation on the market there was the worsening of payment morale of our clients which in turn means the gradual worsening of the liquidity of the company, however not to such an extent that it would influence the financial stability and solvency of the company Client relations Personnel in the responsible departments at RINOL ensure that they fulfil their obligations to their clients. In practice, this means ensuring maximum product quality. Therefore, the company maintains the high quality of the materials and technological procedures used for the production and repair of industrial flooring. Company representatives express their loyalty through their behaviour and consistently maintain business confidentiality. Dlouhodobou snahou společnosti RINOL je působit jako oborový lídr v oblasti produkce průmyslových podlah. K dosažení tohoto cíle je nezbytné průběžně do svých řad přijímat talentované pracovníky. Management společnosti RINOL v této souvislosti považuje své zaměstnance za klíčovou součást jakékoli dosavadní i budoucí úspěšné činnosti, a chápe proto jako nezbytné věnovat získávání nových kvalitních pracovníků a dalšímu školení stávajících velkou pozornost. Koncem roku 009 došlo v oblasti personalistiky a organizace práce k významné úpravě organizační struktury společnosti. Propojení aktivit společností J&BaRINOL a převedení většiny zaměstnanců do společnosti RINOL znamenalo kromě změny struktury společnosti také The reorganisation of the company led, particularly mainly in the second half of the year, to the expansion of production capacities which as a final consequence enables a higher level of flexibility when fulfilling client requirements. Employee relations The long-term aim of RINOL is to be the leader in the production of industrial flooring. To achieve this objective it is vital that only talented personnel are recruited. In this relation, the management of RINOL considers its staff to be key to existing and future success and considers it vital that great emphasis is placed on the recruitment of high-quality personnel and further training. At the beginning of 009 in the area of personnel and work organisation, there was an important modification made to the organisational structure of the company.

22 RINOL CZ, s.r.o. 009 přehodnocení jednotlivých pracovních náplní a odpovědností. Předpokládáme, že tyto změny povedou v konečném důsledku k vyšší produktivitě práce při nižších nákladech. Zvýšil se počet zaměstnanců ve výrobním oddělení a v managementu. Veškeré s tím související změny přispěly k vytvoření sofistikované firemní kultury, která je pro zaměstnance významnou motivací. Dlouhodobé zkušenosti potvrzují, že spokojený a informovaný zaměstnanec se stává zainteresovanějším k odvádění lepších výkonů. Jinými slovy pracovníci podporují to, co mohou sami také tvořit. Protoseivrámci společnosti RINOL organizují společná školení a informační mítinky o budoucnosti společnosti, na kterých je projednávána budoucnost každého jednotlivce. Zaměstnancům je dále umožněna návštěva speciálních kurzů či vlastní studium. Konkurence The linking of the activities ofj&bandrinol and particularly the transfer of the majority of staff to RINOL resulted in a change to the organisational structure of the company. Revaluation of individual work duties and responsibilities We expect that this will eventually lead to higher labour productivity at lower costs. The number of personnel has increased both in the production department and in management. All the related changes contributed to the creation of a sophisticated company culture which is important motivation for the staff. Long-term experience confirms that a happy and well informed employee becomes more motivated to achieve a better work performance. In other words, the staff support what they can create themselves. For this reason, within RINOL we organize common training and information meetings about the future of the company where the future of each individual is discussed. Staff have the option to attend special courses or to do their own study. Společnost respektuje konkurenční prostředí a v něm probíhající korektní hospodářskou soutěž. Usiluje o to, aby svůj tržní podíl zvyšovala intenzivním zlepšováním kvality svých produktů a služeb. Výhled na rok 010 Competition The company respects a competitive environment and the correct economic competition run within it. It strives to increase its ratio by the intensive improvement of the quality of its products and services. Z našeho pohledu bude rok 010 poznamenán dopady hospodářské krize ve formě nedostatku zakázek na stavebním trhu jak v České republice, tak na Slovensku. Dále očekáváme zhoršování ziskovosti zakázek a úpadek platební morálky klientů. V tomto roce se tedy neočekává významný investiční rozvoj společnosti RINOL, naopak bude docházet k hlubší stabilizaci společnosti. Outlook for 010 From our viewpoint, 010 will be characterized by the impact of the economic crisis in the form of a lack of orders on the construction market both in the Czech Republic and the Slovak Republic. In addition, we expect profitability from orders to worsen and a decrease in the payment morale of clients. In this year no significant important investment development by RINOL is expected; on the contrary, there will be stronger stabilization of the company.

23 LIDL 3

24 4 RINOL CZ, s.r.o. 009 o ověření účetní závěrky za rok 009 ve společnosti s ručením omezeným RINOL CZ, s.r.o. Zpráva nezávislého auditora určená společníkům společnosti RINOL CZ, s.r.o. IČO: Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku společnosti RINOL CZ, s.r.o., tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty, a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti RINOL CZ, s.r.o. jsou uvedeny v bodě 3.1. přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti RINOL CZ, s.r.o. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Zpráva nezávislého auditora Idependent Auditor Report on the audit of financial statements In the accounting unit of RINOL CZ, s.r.o. ID No PRAGUE, April, 010 Number of copies: copies for the company 1 copy for the auditor 1. Audited Accounting Unit RINOL CZ, s.r.o., Registered office: Prague 9, Kbely, Mladoboleslavská 968, Post Code ID No The company is registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court of Prague, Section C, File No Odpovědnost auditora Úlohou auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech The registered capital recorded in the Commercial Register represents CZK 6,000,000 and is paid-up in full. Statutory bodies executives: Oto Herrmann

25 5 a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy je auditor povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku. Výrok auditora Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti RINOL CZ, s.r.o. k a nákladů,. Auditor Ing. Jiří Karvánek, Registered office: Pekařská 1, Prague 5, Licence No (Chamber of Auditors of the Czech Republic) 3. Subject Matter of the Audit The subject matter of the audit was the annual financial statements of the above-mentioned accounting unit for the accounting period of 1/1/009 to 31/1/009. The audit was conducted during the months of September December 009 and January, February, and March 010 by order of the company as a statutory audit. Auditor s Report for the Partners I have audited the accompanying financial statements of the company RINOL CZ, s.r.o. with its registered office at Prague 9, Mladoboleslavská 968, ID No , as of 31 December 009 The preparation of the financial statements is the responsibility of the company management. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted the audit of the financial statements in accordance with the Act on Auditors No. 93/009 Coll., the International Auditing Standards and the related application clauses of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that I plan and conduct the audit to obtain reasonable assurance

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

RINOL, Česká republika s.r.o.

RINOL, Česká republika s.r.o. RINOL, Česká republika s.r.o. Výroční zpráva Annual Report 2007 02 SUNGWOO Výroční zpráva Annual Report 2007 03 Obsah C o n t e n t s Profil společnosti 05 Úvodní slovo jednatele společnosti 07 Základní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2010 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více