ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,"

Transkript

1 dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali spolen vyešit problémy, které souvisí s bžným životem i rozvojem našeho msta a jeho ástí. Ped dvma msíci si zastupitelstvo msta zvolilo nové vedení msta, které práv v roce 2007 bude moci ukázat svým volim, jak bude realizovat své pedstavy o rozvoji msta a jeho ástí. Prvním krokem bylo schválení rozpotu na rok 2007, který zastupitelstvo schválilo na svém 3. zasedání dne Rozpoet byl pedložen a schválen jako vyrovnaný a píjmy i výdaje jsou plánovány na ástku K. Pesné rozdlení této ástky do jednotlivých kapitol si mohou zájemci peíst na úední desce, pop. na internetových stránkách msta. Prvoadou snahou mstské rady bude zajišování dotaních titul, které by mohly stávající rozpoet posílit v píjmové ásti, aby bylo možno realizovat zámry vedoucí k rozvoji msta a ZPRAVODAJ ˇ MSTA MIROTIC Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: V á ž e n í s p o l u o bané, jeho ástí, které nejsou zahrnuty ve schváleném rozpotu msta na rok První možností se zatím jeví dotace na školství, které jsou vypsány práv na rok Stav školní budovy, tlocviny a jejich vybavení bude vyžadovat znanou finanní ástku na opravy a rekonstrukce, aby byly splnny požadavky moderní školy. Ze základních poteb je plánována zmna zpsobu vytápní školy a mateské školy a s tím související zateplení školních budov. Dále je nutná oprava fasády, stechy, oprava tlocviny (podlaha, výmna ásti oken, sociální zaízení, šatny), stavební úpravy ve školní kuchyni, vybavení šaten skíkami, vybavení tíd novým nábytkem a moderními didaktickými pomckami a potebami. Pokud se podaí alespo ást tchto úkol uskutenit z dotací EU nebo státních, byla by to pro finanní situaci msta velká pomoc. Byli bychom velmi rádi, aby se do rozvoje msta i jeho ástí zapojili naši podnikatelé a rádi pijmeme jakýkoliv podnt oban, který povede ke zlepšení situace v našem regionu. M. Brunclík - starosta msta Vážení tenái, letošní lednové íslo odstartovalo šestý roník Zpravodaje msta Mirotic. Pipravili jsme pro vás proto nkolik nových vylepšení. Nejvýznamnjší je rozšíení jeho formátu na 8 stránek. Na etné žádosti tená zde budeme podávat informace z jednání Rady msta Mirotic,. Opakovan bychom také chtli publikovat informace týkající se fungování mstského úadu, dní v obci, aktuality platné pro daný msíc a další. Rádi bychom poskytli prostor pro prezentaci místních podnikatel, v pípad jejich zájmu. Díky rozšíení Zpravodaje máme také možnost poskytnout volný prostor místní škole. Budou se zde objevovat jednak informace týkající se školy, ale také píspvky literární i výtvarné dtí z jednotlivých roník, které byly díve tisknuty ve školním asopisu Špion, který dnes již nevychází. Zvtšení rozsahu v neposlední ad také umožní, abychom vám pinášeli širší informace o kulturním dní v okolí. Jelikož velké množství našich obyvatel dojíždí za kulturou i do Písku, budeme v kulturní rubrice petiskovat ásti z Kulturního programu msta Písku, pedevším kina a divadla ale také další. V roce 2007 má redakní rada následující složení: Ing. Pavel Klíma Mgr. Milan Brunclík František Hebejk Zdeka Nováková Bohuslav Vojkvka Marie Bartošová Monika Gillová Mgr. Martin Hála Miroslava Slámová Pro veškeré vaše námty, pipomínky nebo píspvky je pipravena schránka ve vchodu MÚ Mirotice. Vím, že tmito zmnami opt pispjeme trochu více k vaší spokojenosti s mirotickým zpravodajem. Ing. Pavel Klíma

2 Druhé zasedání mstského zastupitelstva Toto jednání se konalo , opt za znané úasti veejnosti a z nho jsme pro vás vybrali nejzávažnjší body. Po kontrole zápisu z minulého jednání a zápisu ze zasedání rady byl schválen jednací ád mstského zastupitelstva. Byla schválena rozpotová zmna. 2. Nebyl schválen rozpoet na rok 2007, jelikož v nm byly shledány jisté neshody a zastupitelé k nim mli pipomínky, bylo odsouhlaseno, že rozpotem na píští rok se bude zabývat další jednání zastupitelstva. Dále byl zvolen kontrolní výbor ve složení Ing. Ladislav Trejla, Mgr. Pavel Fanta, Ing. Jaroslav Houdek, Martin Maršík a Blahoslav Políek. Pokud jde o finanní výbor, pedsedou byl zvolen pan Miroslav Procházka, ostatní lenové budou zvoleni na následujícím zasedání. Dále byly projednány odmny pro neuvolnné leny zastupitelstva, místostarostu, leny rady, pedsedy výbor a komisí. Z dalších bod jednání ješt tyto : Zastupitelstvo msta schválilo hospodáský výsledek Základní školy Mikoláše Alše a Mateské školy Mirotice. Finanní pebytek z r ve výši ,- bude peveden do rezervního fondu. Pi vyhodnocování poplatk za pevný odpad bylo konstatováno, že náklady ze strany msta byly pekroeny oproti r zhruba o ,- K, že však poplatky budou prozatím ponechány v dosavadní výši (všichni je známe). Výmna pozemk s Bedichem Schwarzenberkem (Zpravodaj informoval) nebyla schválena. Rovnž prodej ani pronájem parcely v Radobytcích u rybníka Panáru pro zbudování holandské karavanové osady schválen nebyl, bylo konstatováno, že možnost pronájmu (nikoliv prodeje) projedná rada msta. Z diskuse možno vyzdvihnout návrh na zajištní dotace pro zvelebení školy a využít dsledn nabízených možností. Dále se zastupitelé zabývali pipomínkou k obnoveným nájemním smlouvám v.p. 102, které jsou, dle názoru nájemník, v jejich neprospch. (mb)! "# $ %&'( " )$ $ %'( $ * &( +& "( $, $ '(-. / % 0!120"3( - ' % "&%! & '4 '4! 54 4% &%5 &# 55 " $ * & Úední hodiny Mstský úad Mirotice Po St Pá Stavební úad Mirotice Po St Pá Sociální odbor Po St Pá Knihovna Po St Pá Internet pro veejnost je v knihovn pístupný v pjovní dob ZDARMA. V knihovn je také možnost Inzerce. 2 LEDEN 2007

3 Rada Msta Mirotice se od svého zvolení sešla 4x. 1. ustavující zasedání RM Rada - byla seznámena s organizaním ádem obce a schválila jej - zabývala pípravou na složení kontrolního a finanního výboru - zabývala pípravou na složení kulturní a pestupkové komise - pipravila návrh na oddávající - schválila složení povodové komise - odložila prodloužení náj. smlouvy na školní budovu v Radobytcích - projednala žádost o píspvek na akci Zimní divadelní Mirotice - projednala žádost ed. školy o povolení výjimky z potu žák - projednala posudky žadatel o zbrojní prkazy - schválila zámr msta žádat JK o dotaci v rámci Programu obnovy venkova - schválila finanní podíl 1/10 na pojištní domu schválila nákup publikace Hrady, zámky. - schválila zámr msta pronajmout par..194/1 a 163/1 v k.ú. Radobytce pro natáení filmu. - odložila žádost o pronájem pozemku v k.ú. Lukovice. parcely vzala na vdomí zápis z dílího pezkoumání hospodaení msta ( bez závad) - vzala na vdomí informaci staveb. úadu o stavebním dohledu - vzala na vdomí žádost o opravu stechy v p vzala na vdomí žádosti o byty a pronájmy nebytových prostor - byla informována o doasném pijetí zamstnance na pracovní místo zízené ÚP (veškeré náklady hradí ÚP) - odložila žádost o prodeji pozemku par.. 77 v k.ú Jarotoce - projednala záležitost dotace Sokolu Mirotice fasáda sokolovny (pesun na rok 2007) - neschválila rozšíení asfaltového koberce v Lipové ulici 2. zasedání RM Rada - doporuuje zakotvit do rozpotu výdaj v roce 2007 píspvek na loutková pedstavení - potvrdila zámr msta pronajmout par..194/1 a163/1 v k.ú. Radobytce pro natáení filmu - schválila zámr msta pronájmu pozemku.par. 77 v k.ú. Jarotice - projednala ve smyslu na. vlády. 50/2006 Sb odmny neuvolnným lenm zastupitelstva a doporuila je ke schválení ZM - projednala posudky žadatel o zbrojní prkaz - vzala na vdomí ukonení nájemní smlouvy v byt. 13 v p. 51 a schválila zámr byt pidlit - vzala na vdomí žádost o pidlení nebytových prostor MUDr. J. íšecké - vzala na vdomí oznámení J vodárenského svazu o pijetí naší žádosti o lenství - vzala na vdomí informaci zaslanou KÚ o plánování aktivit vedoucích ke zlepšení kvality ovzduší - projednala návrh rozpotových zmn za rok 2006 a návrh rozpotu na rok 2007 a doporuila je ke schválení ZM - schválila realizaci oprav podlah v Alšov domku - povila funkcí editele ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice do vyhlášení konkurzu - projednala návrhy na složení kontrolního a finanního výboru a pedloží jej ke schválení ZM - schválila složení inventarizaních komisí - schválila zámr jednat s CEF Cerhonice o smlouv na odhrnování snhu - schválila zámr zjistit majetkový stav bývalé autobusové ekárny v p zasedání RM Rada - schválila fin. nabídku firmy NE- GATIV na pronájem pozemk v Radobytcích - schválila pronájem pozemku.par. 77 v k.ú. Jarotice - schválila zámr pronajmout ást parcely. 629 v k.ú. Lukovice - schválila prodloužení nájemní smlouvu na školní budovu v Radobytcích - schválila pidlení bytu pí Iren Pirné - projednala jednací ád zastupitelstva a pedloží jej ZM - projednala znní Vyhlášky o odpadech a pedloží jej ZM - projednala žádost ed. školy o schválení hospodáského výsledku a pedloží jej ZM - posoudila zámr zmny vytápní ZŠ na plynové topení - projednala posudky pro Policii R - zamítla návrh na zpsob opravy stechy v p souhlasí s posunutím splacení úvru z FRB - vzala na vdomí stížnost na nedostatené dopravní znaení komunikace ve Strážovicích, Miroticích a motorestu MYŠ - vzala na vdomí cenovou nabídku firmy DoZna na opravu dopravního znaení ve mst a jeho ástech - projednala zmnu a doplnní komise kulturní a pestupkové - projednala nabídku Klubu eských turist na vytvoení turistické karty - vzala na vdomí informaci o stavu bývalé autobusové ekárny v p vzala na vdomí závry z valné hromady Svazku obcí regionu Písecka - vzala na vdomí výsledky kontroly plateb zdravot. pojištní 4. zasedání RM Rada - uzavela smlouvu s CEF Cerhonice o prohrnování komunikací - schválila dodatek kupní smlouvy na stavební parcelu - pidlila byt v p rozhodla doporuit ke schválení ZM smlouvu na svoz odpad, o pev. majetku na msto od DSO SP a zapjení kontejner na plasty - projednala posudky pro Policii R - schválila podíl na oprav stechy v p schválila žádost o dotaci na opravu školy a na splácení úrok úvru - schválila zámr pronajmout rybník a nemovitost v Boicích - souhlasí s instalací antény na budov p vzala na vdomí žádost o byt SLOŽENÍ VÝBOR A KOMISÍ KONTROLNÍ VÝBOR : Ing. Ladislav Trejla Blahoslav Políek Martin Maršík Ing. Jaroslav Houdek Mgr.Pavel Fanta FINANNÍ VÝBOR : Miroslav Procházka Šárka adková Milan Suchánek Lenka Tomešová Ing. Martin Hebejk KOMISE K PROJEDNÁVÁNÍ PE- STUPK : JUDr. Ivan Konický Kvtuše Vaáová Marie Štdronská Miloslav Pibyl KOMISE KULTURNÍ A PROPAGACE MSTA : Zdeka Nováková Jindiška Kuželová Miroslava Slámová Monika Gillová Petr Kuera Martin Kuera Martin eábek Ladislav Tomeš Mgr. Martin Hála Co najdete na vývsních tabulích Mstského úadu: Úední deska ( 3 vývsní tabule ) na které je vyvšeno: Rozpoet msta Zámry msta Vyhlášky Oznámení mstských a krajských úad Pozvánky na zasedání mstského zastupitelstva Oznámení obanm Ostatní povinn zveejované informace Vývsní tabule urená pro inzerci oban: Zde si mohu nechat obané vyvsit vlastní inzerát za poplatek 10K za formát do velikosti 15x10cm. Píjem inzerce je v mstské knihovn v pjovní dob. Vývsní tabule urená pro organizace: Slouží jako plakátovací plocha. Vývsní tabule pro ostatní informace: Je urena k nekomernímu využití pro obany i organizace. LEDEN

4 Vážení spoluobané, tenái Zpravodaje, Zpráva o innosti Sokola Jak je pravdpodobn všem obanm známo, tak k ukon- ili lenství lenové oddílu fotbalu. Proto je stav lenské základny ke konci roku len. Ti jsou zapojeni do innosti ty oddíl a to : Oddíl tenisu vedoucí M.. Jonáková innost je pouze rekreaní. je mou milou povinností Vás informovat o dní v naší škole v prvním pololetí školního roku Po volbách do mstského zastupitelstva nastala pro nás nejvtší zmna. Starostou msta byl zvolen pan Mgr. Milan Brunclík, který byl editelem zdejší školy 23 let. Je pro nás velkou výhodou, že v ele msta stojí lovk, který zná velmi dobe problematiku života našich žák, jejich rodi, nás pedagog a provozních zamstnanc. Proto mi dovolte, abych mu za jeho dosavadní práci za nás všechny upímn podkoval. Co se týká školy, v uplynulém období máme za sebou hodnocení žák a jejich práce za první tvrtletí, o kterém jsme informovali rodie na tídních schzkách, i písemn. ádn byla zvolena žákovská rada. Spoluprací s ní oekáváme, že svojí aktivitou pomže zkvalitnit život ve škole. Z akcí, které probhly, mohu namátkou jmenovat besedu o handicapovaných ptácích, od písecké ARKÁDY nkolikahodinovou prevenci šikany ve vybraných tídách, pro mladší žáky ve spolupráci s mateskou školou divadelní pedstavení, pro starší, ped kterými stojí budoucí volba povolání, návštva Úadu práce v Písku a vstupy do otevených dveí stedních škol a odborných uiliš.- Naše dti kladn reagovaly na výzvu a darovaly svým protjškm v Kosovu velké množství hraek, za což jim patí podkování. V neposlední ad musím zdraznit velmi zdailé zpívání u vánoního stromu spojené s prodejní výstavkou prací, které žáci a uitelé pipravili pevážn ve svém volném ase. Ped píchodem vánoních svátk naši žáci a uitelé pipravili vánoní koncert, na nmž v místním kostele pednesli pásmo koled. A co plánujeme v nejbližší budoucnosti? V novém roce chceme rozšíit uebnu výpoetní techniky o další poítae a vylepšit stávající. Vybudovat uebnu pro výukový software ke zkvalitnní vyuování. To však bude vyžadovat znané finanní prostedky. Naší snahou bude proto sledovat nabídky grant, tzn. finanní podporu pro tento zámr. Stejn tak budeme postupovat pi získání finanních prostedk na opravu tlocviny to vše ve spolupráci s naším mstem. Velkou finanní zátž bude pedstavovat také zmna zpsobu vytápní školy tzn. pechod od klasického vytápní koksem na plyn. Dalším velkým úkolem pro nás pedagogy je píprava a dokonení školského vzdlávací programu, který musí být hotov v závru tohoto školního roku. Nemalou starost nám dlá i malý poet žák na naší škole. Neekl bych, že toto je zpsobeno pístupem pedagog školy k žákm, jak je nám nkdy pipomínáno. Všichni pece víme, že v souasné dob je málo narozených dtí. A dále je tu fakt, že msto ani blízké okolí nemá tolik pracovních píležitostí pro naše obany. V žádném pípad se nebráníme nápadm ze strany veejnosti jak souasnou situaci zlepšit, vždy pece nám všem jde o to, aby v našem mst byla dobe fungující škola. Závrem mi dovolte, abych jménem vedení školy popál Vám všem úspšné vykroení do nového roku, pevné zdraví a štstí v pracovním i soukromém život. Mgr. Pavel Fanta Oddíl volejbalu vedoucí M. Brunclík tento oddíl se v roce 2006 pihlásil poprvé do okresního peboru, kde máme velké šance na získání titulu okresního peborníka Oddíl stolního tenisu vedoucí M. Matuška ml. oddíl je pihlášeno do okresní soutže, kde má stídavé úspchy. Oddíl všestrannosti vedoucí R. Klímová v souasné dob je v tomto oddílu organizovaná jenom vrná garda, nebo cviení rodi s dtmi bylo ukoneno pro malý zájem. Pi vtším zájmu bude toto cviení obnoveno. Každý z oddíl pijímá nové leny, kteí se mohou pihlásit u jmenovaných vedoucích oddíl. Pi vtším zájmu o založení jakéhokoliv nového oddílu (nohejbal) bude urit kladn rozhodnuto. V msíci únoru nebo beznu 2007 se uskutení valná hromada, kde bude projednána podrobn innost TJ Sokol Mirotice za uplynulé období a pedložen plán sportovní a kulturní innosti na rok Všem lenm TJ Sokol Mirotice a zárove všem spoluobanm pejeme hodn zdraví, štstí a spokojenosti v novém roce Za výbor TJ Sokol Mirotice Bohuslav Vojkvka TJ Sokol Mirotice dne poádal již 6. roník turnaje v LÍNÉM TENISU. Tohoto turnaje se zúastnilo 13 dvojic. Ped zaátkem se poadatelé dohodli, že smíšené páry budou rozlosovány do dvou skupin s tím, že ze skupiny postoupí ti dvojice. Za skupinu A postoupili : R. Jonák ml. - L. Strnadová, M.a J. Hebejkovi a R. a M. Jonákovi. Za skupinu B postoupili.: M. a Z. Suchánkovi, B. Vojkvka V. Kozáková a M. Cechl J. Vojkvková. Vzhledem k pokroilému asu se poadatelé rozhodli, že tyto dvojice pistoupí k vyazovacímu systému hry. Do finále postoupili vítzové obou skupin. Po tuhém boji zvítzila dvojice Milan a Zlata Suchánkovi, na druhém míst se umístila dvojice Radoslav Jonák ml a Lucie Strnadová a tetí místo obsadila dvojice Martin Cechl a Jana Vojkvková. Vítzové obdrželi hodnotné ceny. Na závr poadatelé podkovali všem úastníkm a pozvali je na další roník, který se bude konat opt Turnaje se mže zúastnit každý, kdo má chu si mezi svátky zasportovat. Za poadatele Radoslav Jonák st. 4 LEDEN 2007

5 Dležité telefony a ové adresy ísla v nouzi Hasii 150 Zdravotnická záchranná služba 155 Policie 158 Policie imelice Jednotné evropské íslo tísového volání 112 Lékai pohotovost imelice MUDr. Biskupová MUDr. Mastná dti MUDr.išecká zubní MUDr. Moravcová Nemocnice Písek Linky dvry, krizová centra, Anonymní porody Krizové centrum pro dti a rodinu v J kraji Linka dvry Písek Linka bezpeí dtí a mládeže Rodiovská linka Linka pro ženy a dívky Linka psychopomoci Linka SOS prevence obchodu s lidmi Národní linka prevence AIDS Vzkaz dom (dít na útku) Poruchové služby Elektrický proud celý kraj Plyn celý kraj 1239 Voda Písek Doprava informace Informace o dopravním spojení (Žlutá linka) K za 1 min. Jízdní ády autobus, vlak, letadlo, MHD Autobusy Písek Milí Mirotití, chtla bych Vám touto cestou podkovat, že díky Vaší spolupráci mohla i letos pokraovat tradice pedvánoní dobroinnosti v Miroticích dárkový jarmark po Nadaci pro transplantaci kostní den. I letošní, již tetí roník skonil velikým úspchem a naší velkou radostí. Díky Vám všem, kteí jste vnovali dárky k prodeji, i Vám všem, kteí jste jarmark navštívili a zakoupili dáreky pro své blízké, jsme na konto Nadace pro transplantaci kostní den letos zaslali K!/doklad o odeslání ástky mžete vidt ve vývsce ped MÚ/. Po úspšných minulých ronících jsme tedy Nadaci pro transplantaci kostní den pispli již celkovou ástkou tém ,- K!!! Tyto peníze budou využity k rozvoji eského národního registru dárc kostní den, podpoe pacient po transplantaci kostní den atd. eský národní registr dárc kostní den u nás pracuje od roku 1992 jako nestátní organizace, pouze s pomocí tisíc nezištných lidé této zem. Je jejich zásluhou, že poet registrovaných dobrovolných dárc v databázi NRDD pesahuje již hranici Naplno bží úinná mezinárodní spolupráce, díky níž mají nemocní v esku možnost výbru nejvhodnjšího dárce, z kterékoli zem svta, stejn jako eské krvinky kolují v žilách mnoha lidí za našimi hranicemi. Doba, kdy zoufalé rodiny podnikaly finanní sbírky, aby jejich syn, dcera, manžel mohli podstoupit transplantaci v cizin, patí u nás dávno minulosti. Naše republika se potem nepíbuzenských transplantací adí na úrove nejvysplejších stát Evropy. Obrovské díky za pomoc pi organizaci všech tech roník jarmarku patí Klubu senior Mirotice. Bez nich by se tato akce opravdu nemohla konat. Chtla bych jim íci, že si jejich pomoci opravdu vážím. V letošním roce jsme dostali mnoho dárk k prodeji nejen od jednotlivých oban, ale i od firem a organizací. Za všechny bych chtla jmenovat Zámeckou zahradu v imelicích, Svaz žen v imelicích, Domov dchodc v Blatné, Písku a Drhovli, Dtský domov Zvíkov a mnoho dalších. Dkujeme každému, který pinesl sebemenší dáreek k prodeji a každému, kdo sebemenší dáreek koupil. Velké díky patí také mstu Mirotice a panu starostovi Brunclíkovi za poskytnutí reprezentativních prostor radnice a opravdu milý, vstícný pístup a spolupráci. Opravdu m tší a heje u srdce, že se tolik lidí nezištn zapojilo, aby mohlo pomoci jakýmsi neznámým nemocným... Kvta Trejlová Vykupujeme : Út So hod hod. Papír 0,10 0,30 halé za kilogram Železo plech 1,50 K za kilogram Železo tžké 1,80 K za kilogram Ceny jsou ízeny provozovnou Vodany, a proto v prbhu roku dochází i ke zmn cen.. Ve sbrném míst je možno uložit do kontejneru také smsný odpad a sklo. Nebezpený odpad se neuskladuje. Jednou za rok je oznámen svoz nebezpeného odpadu. (lednice, mrazáky, televizory, pneumatiky, barvy aj.) LEDEN

6 Z DÍLNIKY ŽÁK NAŠÍ ŠKOLY Tentokrát ze 4. a 5. tídy to je fra snhu, doufám, že ten kopec sjedu. Na lyžích se nauím, ahoj, pápá už frím. Pokat, ješt nejedu, beru si kousek ledu. Pod jazyk si ho strím a už opravdu frím. Tereza Kudrnka Klímová Venku padá sníh, dti jezdí na saních. Chalupy jsou zasnženy, okno na nich vidt není. Msíek dnes nžn svítí, doma šiju zlatou nití. Mikuláš už nosí dary, andlé mu pomáhají. Básn dti odíkali, erti zase naíkají. Alžbta Kuerová, zima už je tady, budem stavt snhuláky. Budem bhat ve snhu a zpívat si koledu. Míša Barabáš Snhuláek Snhuláek, panáek, má na hlav plecháek. Chodí, chodí bos a má dlouhý nos. Matj Štdroský Bílá barva to je sníh. Bílá barva to je smích. Bílá barva to je zima. A ta zima, to je prima. Tomáš epka Zimu máme všichni rádi, se snhem jsme kamarádi. Koule z nho uválíme, snhuláka postavíme. Snhulák je kamarád, klouzaku nám hlídá rád. Po škole se sejdeme, vesele se kloužeme. David Vašín Vloka padá a je sníh, dti jezdí na saních. Je tu zima, tuhý mráz a chodí k nám Mikuláš. Koledy si zpíváme, rolnikama cinkáme. M. Vlachová, S. Rajinova, K. Zemanová C o j e t o š tstí? Štstí znamená pro každého nco jiného. íká se, že štstí je muška jenom zlatá. A jen blázen mže být šastný poád. Proto si myslím, že štstí je jen chvilka krásného pocitu. Bráška je šastný, když mže tajn ujídat cukroví a nikdo na to nepijde. Maminka je zas šastná, když jsme spolu a povídáme si. Taka je šastný, když se mu vydaí obchod na burze. A já to neuhádnete! Pro m je štstí rodina, když mají blízcí radost. Alžbta Kuerová Štstí? Domov je štstí, protože m uklid- uje. Mám v nm své rodie, kteí m naplují láskou. Další štstí? Je kobylka má. Mám pocit, jako by mi dávala sílu žít. A i ostatní zvíata, a jsou malá i velká. Žijí ve svém svt, v pírod. Ukazují mi, že vše kolem je dležité a to je to štstí. Spousta lidí si to moc neuvdomuje. Štstí je všude kolem, staí si to uvdomit a cenit si ho. Dora Plocová Štstí to je rodina a chvilky, které s ní strávíme. Štstí to je domov, to jsou pátelé. Pro mne bylo štstí, když se na mne mj bráška poprvé usmál a ekl: Telesko po si hlát!. Tereza Kudrnka Klímová Mám velké štstí, že mohu strávit Vánoce s rodinou. Když mi nkdo pomže v nouzi a že mám hudební nadání. Jsem zdravý. Mám brášku a všechny ostatní. A urit mohu íct, že mám šastný život. Daniel Hanuš 6 LEDEN 2007

7 Kulturní kalendá na rok 2007 Leden : Zimní divadelní Mirotice III. Divadelní pedstavení Únor : Sokolský ples Zimní divadelní Mirotice III. Divadelní pedstavení Dtský karneval Rockový bál Bezen : Zahájení fotbalové sezony Zimní divadelní Mirotice III. Divadelní pedstavení Duben : Velikononí výstava Kvten : Prvomájový prvod erven : 110 let založení SDH Radobytce Cyklosoutž Alšovou stezkou pro všechny vkové kategorie ervenec : Alšovy dny Skokové závody o pohár starosty a Soutž mohutnosti Drezurní závody (kvalifikace na mistrovství republiky) Volejbalový turnaj Rocková zábava Grand Prix Srpen : Keltský festival Memorial Josefa Texlera Pohádkový les Nohejbalový turnaj Mirotické setkání loutek a hudby 4. Záí : Pouová zábava íjen : Posvícenská zábava Zimní divadelní Mirotice IV. Listopad: Ukonení fotbalové sezony Rocková zábava Zimní divadelní Mirotice IV. 155 výroí narození Mikoláše Alše Prosinec : Adventní program Zimní divadelní Mirotice IV. Vánoní turnaj v líném tenisu!"#$%&'(%)&*** V msíci lednu se dožívají krásného vku tito naši spoluobané: Jiina Tomanová, Kostelní 126, Mirotice Jií Zájeda, Ulika 80, Mirotice Blažena Houzarová, Kopeckého 210, Mirotice Marie Zeithammelová, Stroupežnického 102, Mirotice Sabina Veselá, Stroupežnického 231, Mirotice Josef Brejcha, Strážovice 15 Vladislav Mára, Radobytce 28 Milada Biskupová, Jarotice 6 Marie Pokorná, Zahradní 257, Mirotice Marie Šimková, Stroupežnického 100, Mirotice Bohumila Staszyská, Za Sady 285, Mirotice Srden blahopejeme a do dalších let pejeme hodn zdraví, štstí a spokojenosti. Kulturní komise, Z. Nováková Kdo z našich tená jako první sdlí redakci na tel odpov na naši hádanku, obdrží odmnu 100,-K a drobný upomínkový pedmt. Výherce bude zveejnn v píštím ísle. Na fotografii je zvláštní druh midla, který se používá v umleckých školách. K emu toto midlo slouží? Hádanku z minulého ísla uhádla Ywetta Havlíková. ANKETA Vánoní svátky jsou za námi. A protože se letos zvláš asto média zmiovala o tom, že národ nakupuje jako o život, položili jsme našim spoluobanm otázku : Kolik stály letošní Vánoce vaši rodinu? Marie KOUBKOVÁ : Pesn to íci nemohu, ale bylo to možná takových 10 tisíc korun. Dárky pro celou rodinu, ale pedevším dárky pro dti, ty spotebovaly znané ástky. Vánoce byly pro všechny velmi spokojené, jak mají být. Jitka LEITNEROVÁ: Letošní Vánoce nás stály asi kolem 8 tisíc. A co bylo nejnáronjší? Finann, to si ani nevzpomínám, ale myslím, že nejnáronjší bylo ty vhodné dárky vymyslet a pak sehnat. Marie VLACHOVÁ: Jak drahé byly Vánoce? No, dost. V porovnání s jinými rodinami by to teba nebylo tak píliš, ale já žiju sama s dtmi, nejmladší dcei je deset let, ale mám už i vnoue, a tak i když vám pesnou ástku neeknu, opakuji, že pro mne to bylo až moc. Miroslava ŠTDRONSKÁ : My jsme si letos koupili k Vánocm novou televizi, která nás stála 20 tisíc. Dál už jsme pak kupovali jen drobnosti, takže celkové naše vánoní výdaje dlaly asi tak 25 tisíc. Ivana MARŠÍKOVÁ: Naše letošní Vánoce nepesáhly 10 tisíc korun, a to i pes to, že se nás u sváteního pohoštní sešlo sedm. Hlavn, že Vánoce byly opravdu klidné a hezké. Marie BARABÁŠOVÁ: My jsme toho názoru, že není smyslem Vánoc, aby stoly praskaly pod hromadami jídla, že zkrátka naprostá pesycenost je zbytená, naopak umírnnost je pro zdraví prospšnjší. Naše vánoní náklady se pohybovaly nkde mezi 3 a 4 tisíci. A svátky byly hezké. Jen nám je trošku zkomplikovalo onemocnní dcery, takže jsme k vánonímu programu pibrali i hlídání vnouat. Ale rádi. Pozn. Red. : Jak vidno, hmotná stránka Vánoc se liší podle toho, kolik kdo chce nebo kolik si mže dovolit vydat. Ale podstatné je, že v jednom se všichni respondenti shodli : svátky byly hezké, rodiny se sešly a vánoní pohoda byla ta pravá.a víme, že nejen u nich. /mb/ LEDEN

8 Kulturní a sportovní akce ( v Miroticích a okolí ) od 14:00 Zimní divadelní Mirotice Divadýlko U Bažiáka Princezna na hrášku hrají T. Novotný (Praha) a J. Ptáková. Veselá pohádka pro dti od 3 let Pehled kulturního života v Písku Kino Porty - tel : ledna 17,30 a 20,00 ÁBEL NOSÍ PRADU komedie 6.ledna až 10.ledna 17,30 V TOM DOM STRAŠÍ animovaný 6.ledna a 7. ledna 20,00 SHORTBUS erotický 8.ledna až 10. ledna 20,00 RYTÍ I NEBES válený 11.ledna a 12. ledna 17,30 HAPPY FEET 11.ledna a 12. ledna 20,00 TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU horor 13.ledna až 15.ledna 17,30 a 20,00 ERAGON sci-fi 16.ledna a 17.ledna 17,30 a 20,00 MALÁ MISS SUNSHINE komedie 18.ledna až 21.ledna 17,30 a 20,00 ILUZIONISTA drama 22.ledna až 24.ledna 17,30 LOVECKÁ SEZONA animovaný 22.ledna až 24.ledna 20,00 POTOMCI LIDÍ thriller 25.ledna až 31.ledna 17,30 a 20,00 PO HLAV DO PRDELE erná kom. Filmy pro dti 3.ledna 16,00 O HLOUPÉM PECIVÁLOVI 10.ledna 16,00 KRTEK A FILMOVÁ HVZDA 17.ledna 16,00 O TÉ VELKÉ MLZE 24.ledna 16,00 O MALENCE 31.ledna 16,00 MACH A ŠEBESTOVÁ BIO ART (kinosál Soukromé vyšší odborné školy filmové,lipová alej 2068, bývalá MŠ) 9.ledna 19,00 PROTI ZDI milostný píbh 16.ledna 19,00 AMAZONIA VERTICAL dokument 23.ledna 19,00 NAUKA O SNECH komedie 30.ledna 19,00 ZAJATCI MLHY válené drama Kulturní dm tel. : ledna od 18,00 do 23,00 COUNTRY KLUB U KAMENNÝHO MOSTU 9.ledna od 18,00, malý sál KÁVA O ŠESTÉ 12.ledna MATURITNÍ PLES GYMNAZIUM PÍSEK 4B. 13.ledna od 16,00 do 19,00 POZOR START DTSKÝCH DISKOTÉK 18.ledna DEN OTEV ENÝCH DVE Í KD PÍSEK tanení tak, jak je neznáte 19.ledna MATURITNÍ PLES SOŠ A SOU PÍSEK 21.ledna od 15,00 O KOICE A PEJSKOVI Loutkové divadlo pro dti NITKA 25.ledna 16,00 HASTRMANI tanení podveer pro všechny 28.ledna od 8,00 ŠACHOVÝ TURNAJ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MSTA PÍSKU DIVADLO POD AROU tel.: ledna od 20,00 ERNÝ DESKY JSOU DOBRÝ hudba k tanci i poslechu 60-tých až 90-tých let. 14.ledna od 15,00 ZLATOVLÁSKA Studio Dell arte 19.ledna od 20,00 ERNÝ DESKY JSOU DOBRÝ hudba k tanci i poslechu 60-tých až 90-tých let. 20.ledna od 20,30 ROE-DEER kytarová kapela 24.ledna od 15,00 MAŠKARNÍ BÁLEEK PRO NEJMENŠÍ Poádá MC Kvítek 26.ledna od 20,30 KVINTET & GIANT MOUNTAINS BAND & CB DDowS 27.ledna od 20,30 VISACÍ ZÁMEK koncert punkové legendy 31.ledna od 20,00 QUEEN Rockování COUNTRY CLUB U JEZU tel. : ledna od 20,00 COUNTRY VEER 6.ledna od 20,00 OLDIES DISKOTÉKA 12.ledna od 20,00 HASTRMANI 13., 20., 27.ledna od 20,00 OLDIES DISKOTÉKA 18.ledna od 19,00 LOUISIANA výuka country tanc 19.ledna od 20,00 MELODIK 26.ledna od 20,00 PRO NE AIKIDO SKP Písek Pijímá v msíci lednu a únoru nové leny. Pondlí, steda, pátek od 18,00 hod. V tlocvin okresního editelství policie Na Výstavišti v Písku. Kontakt: p. Pleska, tel. : Krytý plavecký stadion, Ostrovní ul., tel.: Provozní doba : po, út, t, pá 7,00 21,00 st 7,00 17,30 so 12,00 14,00 dchodci 14,00 20,00 veejnost ne 13,00 19,00 Mstská knihovna tel. : výpjní doba denn mimo t 9,00 18,00 hod. So pouze ítárna 9,00 12,00 Ne zaveno Muzeum tel.: Leden Únor expozice muzea uzaveny ádková inzerce eský výrobce nabízí pivýdlek. Garantujeme Vám výdlek min ,- K msín. Nebojte se nám zavolat. Tel. : ŽÁDNÝ PODVOD!!!, vydává msto Mirotice, 1x msín, náklad 500ks, zdarma, sazba a tisk Mstský úad Mirotice, distribuce MÚ, zodpovdný redaktor Ing. P. Klíma. Evidenní íslo MK R E Redakní uzávrka píspvk do Zpravodaje je 15. dne pedchozího msíce. Pozdní píspvky budou zvejnny v dalším ísle.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Úastníci !" # Strana 1 (celkem 5)

Úastníci ! # Strana 1 (celkem 5) !" # $% Úastníci Výkonný výbor Sekretá Dozorí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník, Ivan Králík, Vlastimil Pabián, Vlastimil Stehlík, Michal Janeba, Iva Šimeková Vlastimil Pabián omluven Jií Šmejkal Strana

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

ZÁPIS 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006

ZÁPIS 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006 Pítomni : dle prezenní listiny Zahájení : 18.05 h. Konec : 19.25 h. 1. K zápisu a usnesení minulé schze ( 6.10.06) a ust. zasedání ZO nebyly

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 07_svv_11_zapis.doc Termín: tvrtek 15.11.2007 20:30 22:45 Místo konání: u Petra Souka, Praha Kolovraty Úast: Souek Petr, Ing. Konená Jana, Ing. Ilenková

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

íslo 08 roník 15, záí 2009

íslo 08 roník 15, záí 2009 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 1. 10. 2009 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 08 roník 15, záí 2009 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.9. 2009 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Pondlí 14.1.2008 18:30 21:30 Místo konání: Restaurace Sklep (Seifertova 53, Praha 3, http://www.restauracesklep.cz/) Úast: Souek Petr, Ing.

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

íslo 4, roník 17, duben 2011

íslo 4, roník 17, duben 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 2. 5. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 4, roník 17, duben 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 4. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p.

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. 15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. Mašek, Štauber V úvodu požádala starostka zastupitele o doplnní programu

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva, které se konalo dne 14.7.2004 od 17.00 hod. v kancelái starosty

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva, které se konalo dne 14.7.2004 od 17.00 hod. v kancelái starosty Obec Kyselka tel.,fax: 353941127,353941289 Zastoupená starostou obce Josefem Janátem e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IO 254 762.j. 310/2004 Zápis ze zasedání Obecního

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev...

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev... Stránka. 1 z 5 U S N E S E N Í z 2. schze Rady mstského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 16. 12. 2002 od 9.00 do 13.00 hodin v kancelái tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavba 2. Usn.. 11/02 Výbrová

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více