ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,"

Transkript

1 dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali spolen vyešit problémy, které souvisí s bžným životem i rozvojem našeho msta a jeho ástí. Ped dvma msíci si zastupitelstvo msta zvolilo nové vedení msta, které práv v roce 2007 bude moci ukázat svým volim, jak bude realizovat své pedstavy o rozvoji msta a jeho ástí. Prvním krokem bylo schválení rozpotu na rok 2007, který zastupitelstvo schválilo na svém 3. zasedání dne Rozpoet byl pedložen a schválen jako vyrovnaný a píjmy i výdaje jsou plánovány na ástku K. Pesné rozdlení této ástky do jednotlivých kapitol si mohou zájemci peíst na úední desce, pop. na internetových stránkách msta. Prvoadou snahou mstské rady bude zajišování dotaních titul, které by mohly stávající rozpoet posílit v píjmové ásti, aby bylo možno realizovat zámry vedoucí k rozvoji msta a ZPRAVODAJ ˇ MSTA MIROTIC Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: V á ž e n í s p o l u o bané, jeho ástí, které nejsou zahrnuty ve schváleném rozpotu msta na rok První možností se zatím jeví dotace na školství, které jsou vypsány práv na rok Stav školní budovy, tlocviny a jejich vybavení bude vyžadovat znanou finanní ástku na opravy a rekonstrukce, aby byly splnny požadavky moderní školy. Ze základních poteb je plánována zmna zpsobu vytápní školy a mateské školy a s tím související zateplení školních budov. Dále je nutná oprava fasády, stechy, oprava tlocviny (podlaha, výmna ásti oken, sociální zaízení, šatny), stavební úpravy ve školní kuchyni, vybavení šaten skíkami, vybavení tíd novým nábytkem a moderními didaktickými pomckami a potebami. Pokud se podaí alespo ást tchto úkol uskutenit z dotací EU nebo státních, byla by to pro finanní situaci msta velká pomoc. Byli bychom velmi rádi, aby se do rozvoje msta i jeho ástí zapojili naši podnikatelé a rádi pijmeme jakýkoliv podnt oban, který povede ke zlepšení situace v našem regionu. M. Brunclík - starosta msta Vážení tenái, letošní lednové íslo odstartovalo šestý roník Zpravodaje msta Mirotic. Pipravili jsme pro vás proto nkolik nových vylepšení. Nejvýznamnjší je rozšíení jeho formátu na 8 stránek. Na etné žádosti tená zde budeme podávat informace z jednání Rady msta Mirotic,. Opakovan bychom také chtli publikovat informace týkající se fungování mstského úadu, dní v obci, aktuality platné pro daný msíc a další. Rádi bychom poskytli prostor pro prezentaci místních podnikatel, v pípad jejich zájmu. Díky rozšíení Zpravodaje máme také možnost poskytnout volný prostor místní škole. Budou se zde objevovat jednak informace týkající se školy, ale také píspvky literární i výtvarné dtí z jednotlivých roník, které byly díve tisknuty ve školním asopisu Špion, který dnes již nevychází. Zvtšení rozsahu v neposlední ad také umožní, abychom vám pinášeli širší informace o kulturním dní v okolí. Jelikož velké množství našich obyvatel dojíždí za kulturou i do Písku, budeme v kulturní rubrice petiskovat ásti z Kulturního programu msta Písku, pedevším kina a divadla ale také další. V roce 2007 má redakní rada následující složení: Ing. Pavel Klíma Mgr. Milan Brunclík František Hebejk Zdeka Nováková Bohuslav Vojkvka Marie Bartošová Monika Gillová Mgr. Martin Hála Miroslava Slámová Pro veškeré vaše námty, pipomínky nebo píspvky je pipravena schránka ve vchodu MÚ Mirotice. Vím, že tmito zmnami opt pispjeme trochu více k vaší spokojenosti s mirotickým zpravodajem. Ing. Pavel Klíma

2 Druhé zasedání mstského zastupitelstva Toto jednání se konalo , opt za znané úasti veejnosti a z nho jsme pro vás vybrali nejzávažnjší body. Po kontrole zápisu z minulého jednání a zápisu ze zasedání rady byl schválen jednací ád mstského zastupitelstva. Byla schválena rozpotová zmna. 2. Nebyl schválen rozpoet na rok 2007, jelikož v nm byly shledány jisté neshody a zastupitelé k nim mli pipomínky, bylo odsouhlaseno, že rozpotem na píští rok se bude zabývat další jednání zastupitelstva. Dále byl zvolen kontrolní výbor ve složení Ing. Ladislav Trejla, Mgr. Pavel Fanta, Ing. Jaroslav Houdek, Martin Maršík a Blahoslav Políek. Pokud jde o finanní výbor, pedsedou byl zvolen pan Miroslav Procházka, ostatní lenové budou zvoleni na následujícím zasedání. Dále byly projednány odmny pro neuvolnné leny zastupitelstva, místostarostu, leny rady, pedsedy výbor a komisí. Z dalších bod jednání ješt tyto : Zastupitelstvo msta schválilo hospodáský výsledek Základní školy Mikoláše Alše a Mateské školy Mirotice. Finanní pebytek z r ve výši ,- bude peveden do rezervního fondu. Pi vyhodnocování poplatk za pevný odpad bylo konstatováno, že náklady ze strany msta byly pekroeny oproti r zhruba o ,- K, že však poplatky budou prozatím ponechány v dosavadní výši (všichni je známe). Výmna pozemk s Bedichem Schwarzenberkem (Zpravodaj informoval) nebyla schválena. Rovnž prodej ani pronájem parcely v Radobytcích u rybníka Panáru pro zbudování holandské karavanové osady schválen nebyl, bylo konstatováno, že možnost pronájmu (nikoliv prodeje) projedná rada msta. Z diskuse možno vyzdvihnout návrh na zajištní dotace pro zvelebení školy a využít dsledn nabízených možností. Dále se zastupitelé zabývali pipomínkou k obnoveným nájemním smlouvám v.p. 102, které jsou, dle názoru nájemník, v jejich neprospch. (mb)! "# $ %&'( " )$ $ %'( $ * &( +& "( $, $ '(-. / % 0!120"3( - ' % "&%! & '4 '4! 54 4% &%5 &# 55 " $ * & Úední hodiny Mstský úad Mirotice Po St Pá Stavební úad Mirotice Po St Pá Sociální odbor Po St Pá Knihovna Po St Pá Internet pro veejnost je v knihovn pístupný v pjovní dob ZDARMA. V knihovn je také možnost Inzerce. 2 LEDEN 2007

3 Rada Msta Mirotice se od svého zvolení sešla 4x. 1. ustavující zasedání RM Rada - byla seznámena s organizaním ádem obce a schválila jej - zabývala pípravou na složení kontrolního a finanního výboru - zabývala pípravou na složení kulturní a pestupkové komise - pipravila návrh na oddávající - schválila složení povodové komise - odložila prodloužení náj. smlouvy na školní budovu v Radobytcích - projednala žádost o píspvek na akci Zimní divadelní Mirotice - projednala žádost ed. školy o povolení výjimky z potu žák - projednala posudky žadatel o zbrojní prkazy - schválila zámr msta žádat JK o dotaci v rámci Programu obnovy venkova - schválila finanní podíl 1/10 na pojištní domu schválila nákup publikace Hrady, zámky. - schválila zámr msta pronajmout par..194/1 a 163/1 v k.ú. Radobytce pro natáení filmu. - odložila žádost o pronájem pozemku v k.ú. Lukovice. parcely vzala na vdomí zápis z dílího pezkoumání hospodaení msta ( bez závad) - vzala na vdomí informaci staveb. úadu o stavebním dohledu - vzala na vdomí žádost o opravu stechy v p vzala na vdomí žádosti o byty a pronájmy nebytových prostor - byla informována o doasném pijetí zamstnance na pracovní místo zízené ÚP (veškeré náklady hradí ÚP) - odložila žádost o prodeji pozemku par.. 77 v k.ú Jarotoce - projednala záležitost dotace Sokolu Mirotice fasáda sokolovny (pesun na rok 2007) - neschválila rozšíení asfaltového koberce v Lipové ulici 2. zasedání RM Rada - doporuuje zakotvit do rozpotu výdaj v roce 2007 píspvek na loutková pedstavení - potvrdila zámr msta pronajmout par..194/1 a163/1 v k.ú. Radobytce pro natáení filmu - schválila zámr msta pronájmu pozemku.par. 77 v k.ú. Jarotice - projednala ve smyslu na. vlády. 50/2006 Sb odmny neuvolnným lenm zastupitelstva a doporuila je ke schválení ZM - projednala posudky žadatel o zbrojní prkaz - vzala na vdomí ukonení nájemní smlouvy v byt. 13 v p. 51 a schválila zámr byt pidlit - vzala na vdomí žádost o pidlení nebytových prostor MUDr. J. íšecké - vzala na vdomí oznámení J vodárenského svazu o pijetí naší žádosti o lenství - vzala na vdomí informaci zaslanou KÚ o plánování aktivit vedoucích ke zlepšení kvality ovzduší - projednala návrh rozpotových zmn za rok 2006 a návrh rozpotu na rok 2007 a doporuila je ke schválení ZM - schválila realizaci oprav podlah v Alšov domku - povila funkcí editele ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice do vyhlášení konkurzu - projednala návrhy na složení kontrolního a finanního výboru a pedloží jej ke schválení ZM - schválila složení inventarizaních komisí - schválila zámr jednat s CEF Cerhonice o smlouv na odhrnování snhu - schválila zámr zjistit majetkový stav bývalé autobusové ekárny v p zasedání RM Rada - schválila fin. nabídku firmy NE- GATIV na pronájem pozemk v Radobytcích - schválila pronájem pozemku.par. 77 v k.ú. Jarotice - schválila zámr pronajmout ást parcely. 629 v k.ú. Lukovice - schválila prodloužení nájemní smlouvu na školní budovu v Radobytcích - schválila pidlení bytu pí Iren Pirné - projednala jednací ád zastupitelstva a pedloží jej ZM - projednala znní Vyhlášky o odpadech a pedloží jej ZM - projednala žádost ed. školy o schválení hospodáského výsledku a pedloží jej ZM - posoudila zámr zmny vytápní ZŠ na plynové topení - projednala posudky pro Policii R - zamítla návrh na zpsob opravy stechy v p souhlasí s posunutím splacení úvru z FRB - vzala na vdomí stížnost na nedostatené dopravní znaení komunikace ve Strážovicích, Miroticích a motorestu MYŠ - vzala na vdomí cenovou nabídku firmy DoZna na opravu dopravního znaení ve mst a jeho ástech - projednala zmnu a doplnní komise kulturní a pestupkové - projednala nabídku Klubu eských turist na vytvoení turistické karty - vzala na vdomí informaci o stavu bývalé autobusové ekárny v p vzala na vdomí závry z valné hromady Svazku obcí regionu Písecka - vzala na vdomí výsledky kontroly plateb zdravot. pojištní 4. zasedání RM Rada - uzavela smlouvu s CEF Cerhonice o prohrnování komunikací - schválila dodatek kupní smlouvy na stavební parcelu - pidlila byt v p rozhodla doporuit ke schválení ZM smlouvu na svoz odpad, o pev. majetku na msto od DSO SP a zapjení kontejner na plasty - projednala posudky pro Policii R - schválila podíl na oprav stechy v p schválila žádost o dotaci na opravu školy a na splácení úrok úvru - schválila zámr pronajmout rybník a nemovitost v Boicích - souhlasí s instalací antény na budov p vzala na vdomí žádost o byt SLOŽENÍ VÝBOR A KOMISÍ KONTROLNÍ VÝBOR : Ing. Ladislav Trejla Blahoslav Políek Martin Maršík Ing. Jaroslav Houdek Mgr.Pavel Fanta FINANNÍ VÝBOR : Miroslav Procházka Šárka adková Milan Suchánek Lenka Tomešová Ing. Martin Hebejk KOMISE K PROJEDNÁVÁNÍ PE- STUPK : JUDr. Ivan Konický Kvtuše Vaáová Marie Štdronská Miloslav Pibyl KOMISE KULTURNÍ A PROPAGACE MSTA : Zdeka Nováková Jindiška Kuželová Miroslava Slámová Monika Gillová Petr Kuera Martin Kuera Martin eábek Ladislav Tomeš Mgr. Martin Hála Co najdete na vývsních tabulích Mstského úadu: Úední deska ( 3 vývsní tabule ) na které je vyvšeno: Rozpoet msta Zámry msta Vyhlášky Oznámení mstských a krajských úad Pozvánky na zasedání mstského zastupitelstva Oznámení obanm Ostatní povinn zveejované informace Vývsní tabule urená pro inzerci oban: Zde si mohu nechat obané vyvsit vlastní inzerát za poplatek 10K za formát do velikosti 15x10cm. Píjem inzerce je v mstské knihovn v pjovní dob. Vývsní tabule urená pro organizace: Slouží jako plakátovací plocha. Vývsní tabule pro ostatní informace: Je urena k nekomernímu využití pro obany i organizace. LEDEN

4 Vážení spoluobané, tenái Zpravodaje, Zpráva o innosti Sokola Jak je pravdpodobn všem obanm známo, tak k ukon- ili lenství lenové oddílu fotbalu. Proto je stav lenské základny ke konci roku len. Ti jsou zapojeni do innosti ty oddíl a to : Oddíl tenisu vedoucí M.. Jonáková innost je pouze rekreaní. je mou milou povinností Vás informovat o dní v naší škole v prvním pololetí školního roku Po volbách do mstského zastupitelstva nastala pro nás nejvtší zmna. Starostou msta byl zvolen pan Mgr. Milan Brunclík, který byl editelem zdejší školy 23 let. Je pro nás velkou výhodou, že v ele msta stojí lovk, který zná velmi dobe problematiku života našich žák, jejich rodi, nás pedagog a provozních zamstnanc. Proto mi dovolte, abych mu za jeho dosavadní práci za nás všechny upímn podkoval. Co se týká školy, v uplynulém období máme za sebou hodnocení žák a jejich práce za první tvrtletí, o kterém jsme informovali rodie na tídních schzkách, i písemn. ádn byla zvolena žákovská rada. Spoluprací s ní oekáváme, že svojí aktivitou pomže zkvalitnit život ve škole. Z akcí, které probhly, mohu namátkou jmenovat besedu o handicapovaných ptácích, od písecké ARKÁDY nkolikahodinovou prevenci šikany ve vybraných tídách, pro mladší žáky ve spolupráci s mateskou školou divadelní pedstavení, pro starší, ped kterými stojí budoucí volba povolání, návštva Úadu práce v Písku a vstupy do otevených dveí stedních škol a odborných uiliš.- Naše dti kladn reagovaly na výzvu a darovaly svým protjškm v Kosovu velké množství hraek, za což jim patí podkování. V neposlední ad musím zdraznit velmi zdailé zpívání u vánoního stromu spojené s prodejní výstavkou prací, které žáci a uitelé pipravili pevážn ve svém volném ase. Ped píchodem vánoních svátk naši žáci a uitelé pipravili vánoní koncert, na nmž v místním kostele pednesli pásmo koled. A co plánujeme v nejbližší budoucnosti? V novém roce chceme rozšíit uebnu výpoetní techniky o další poítae a vylepšit stávající. Vybudovat uebnu pro výukový software ke zkvalitnní vyuování. To však bude vyžadovat znané finanní prostedky. Naší snahou bude proto sledovat nabídky grant, tzn. finanní podporu pro tento zámr. Stejn tak budeme postupovat pi získání finanních prostedk na opravu tlocviny to vše ve spolupráci s naším mstem. Velkou finanní zátž bude pedstavovat také zmna zpsobu vytápní školy tzn. pechod od klasického vytápní koksem na plyn. Dalším velkým úkolem pro nás pedagogy je píprava a dokonení školského vzdlávací programu, který musí být hotov v závru tohoto školního roku. Nemalou starost nám dlá i malý poet žák na naší škole. Neekl bych, že toto je zpsobeno pístupem pedagog školy k žákm, jak je nám nkdy pipomínáno. Všichni pece víme, že v souasné dob je málo narozených dtí. A dále je tu fakt, že msto ani blízké okolí nemá tolik pracovních píležitostí pro naše obany. V žádném pípad se nebráníme nápadm ze strany veejnosti jak souasnou situaci zlepšit, vždy pece nám všem jde o to, aby v našem mst byla dobe fungující škola. Závrem mi dovolte, abych jménem vedení školy popál Vám všem úspšné vykroení do nového roku, pevné zdraví a štstí v pracovním i soukromém život. Mgr. Pavel Fanta Oddíl volejbalu vedoucí M. Brunclík tento oddíl se v roce 2006 pihlásil poprvé do okresního peboru, kde máme velké šance na získání titulu okresního peborníka Oddíl stolního tenisu vedoucí M. Matuška ml. oddíl je pihlášeno do okresní soutže, kde má stídavé úspchy. Oddíl všestrannosti vedoucí R. Klímová v souasné dob je v tomto oddílu organizovaná jenom vrná garda, nebo cviení rodi s dtmi bylo ukoneno pro malý zájem. Pi vtším zájmu bude toto cviení obnoveno. Každý z oddíl pijímá nové leny, kteí se mohou pihlásit u jmenovaných vedoucích oddíl. Pi vtším zájmu o založení jakéhokoliv nového oddílu (nohejbal) bude urit kladn rozhodnuto. V msíci únoru nebo beznu 2007 se uskutení valná hromada, kde bude projednána podrobn innost TJ Sokol Mirotice za uplynulé období a pedložen plán sportovní a kulturní innosti na rok Všem lenm TJ Sokol Mirotice a zárove všem spoluobanm pejeme hodn zdraví, štstí a spokojenosti v novém roce Za výbor TJ Sokol Mirotice Bohuslav Vojkvka TJ Sokol Mirotice dne poádal již 6. roník turnaje v LÍNÉM TENISU. Tohoto turnaje se zúastnilo 13 dvojic. Ped zaátkem se poadatelé dohodli, že smíšené páry budou rozlosovány do dvou skupin s tím, že ze skupiny postoupí ti dvojice. Za skupinu A postoupili : R. Jonák ml. - L. Strnadová, M.a J. Hebejkovi a R. a M. Jonákovi. Za skupinu B postoupili.: M. a Z. Suchánkovi, B. Vojkvka V. Kozáková a M. Cechl J. Vojkvková. Vzhledem k pokroilému asu se poadatelé rozhodli, že tyto dvojice pistoupí k vyazovacímu systému hry. Do finále postoupili vítzové obou skupin. Po tuhém boji zvítzila dvojice Milan a Zlata Suchánkovi, na druhém míst se umístila dvojice Radoslav Jonák ml a Lucie Strnadová a tetí místo obsadila dvojice Martin Cechl a Jana Vojkvková. Vítzové obdrželi hodnotné ceny. Na závr poadatelé podkovali všem úastníkm a pozvali je na další roník, který se bude konat opt Turnaje se mže zúastnit každý, kdo má chu si mezi svátky zasportovat. Za poadatele Radoslav Jonák st. 4 LEDEN 2007

5 Dležité telefony a ové adresy ísla v nouzi Hasii 150 Zdravotnická záchranná služba 155 Policie 158 Policie imelice Jednotné evropské íslo tísového volání 112 Lékai pohotovost imelice MUDr. Biskupová MUDr. Mastná dti MUDr.išecká zubní MUDr. Moravcová Nemocnice Písek Linky dvry, krizová centra, Anonymní porody Krizové centrum pro dti a rodinu v J kraji Linka dvry Písek Linka bezpeí dtí a mládeže Rodiovská linka Linka pro ženy a dívky Linka psychopomoci Linka SOS prevence obchodu s lidmi Národní linka prevence AIDS Vzkaz dom (dít na útku) Poruchové služby Elektrický proud celý kraj Plyn celý kraj 1239 Voda Písek Doprava informace Informace o dopravním spojení (Žlutá linka) K za 1 min. Jízdní ády autobus, vlak, letadlo, MHD Autobusy Písek Milí Mirotití, chtla bych Vám touto cestou podkovat, že díky Vaší spolupráci mohla i letos pokraovat tradice pedvánoní dobroinnosti v Miroticích dárkový jarmark po Nadaci pro transplantaci kostní den. I letošní, již tetí roník skonil velikým úspchem a naší velkou radostí. Díky Vám všem, kteí jste vnovali dárky k prodeji, i Vám všem, kteí jste jarmark navštívili a zakoupili dáreky pro své blízké, jsme na konto Nadace pro transplantaci kostní den letos zaslali K!/doklad o odeslání ástky mžete vidt ve vývsce ped MÚ/. Po úspšných minulých ronících jsme tedy Nadaci pro transplantaci kostní den pispli již celkovou ástkou tém ,- K!!! Tyto peníze budou využity k rozvoji eského národního registru dárc kostní den, podpoe pacient po transplantaci kostní den atd. eský národní registr dárc kostní den u nás pracuje od roku 1992 jako nestátní organizace, pouze s pomocí tisíc nezištných lidé této zem. Je jejich zásluhou, že poet registrovaných dobrovolných dárc v databázi NRDD pesahuje již hranici Naplno bží úinná mezinárodní spolupráce, díky níž mají nemocní v esku možnost výbru nejvhodnjšího dárce, z kterékoli zem svta, stejn jako eské krvinky kolují v žilách mnoha lidí za našimi hranicemi. Doba, kdy zoufalé rodiny podnikaly finanní sbírky, aby jejich syn, dcera, manžel mohli podstoupit transplantaci v cizin, patí u nás dávno minulosti. Naše republika se potem nepíbuzenských transplantací adí na úrove nejvysplejších stát Evropy. Obrovské díky za pomoc pi organizaci všech tech roník jarmarku patí Klubu senior Mirotice. Bez nich by se tato akce opravdu nemohla konat. Chtla bych jim íci, že si jejich pomoci opravdu vážím. V letošním roce jsme dostali mnoho dárk k prodeji nejen od jednotlivých oban, ale i od firem a organizací. Za všechny bych chtla jmenovat Zámeckou zahradu v imelicích, Svaz žen v imelicích, Domov dchodc v Blatné, Písku a Drhovli, Dtský domov Zvíkov a mnoho dalších. Dkujeme každému, který pinesl sebemenší dáreek k prodeji a každému, kdo sebemenší dáreek koupil. Velké díky patí také mstu Mirotice a panu starostovi Brunclíkovi za poskytnutí reprezentativních prostor radnice a opravdu milý, vstícný pístup a spolupráci. Opravdu m tší a heje u srdce, že se tolik lidí nezištn zapojilo, aby mohlo pomoci jakýmsi neznámým nemocným... Kvta Trejlová Vykupujeme : Út So hod hod. Papír 0,10 0,30 halé za kilogram Železo plech 1,50 K za kilogram Železo tžké 1,80 K za kilogram Ceny jsou ízeny provozovnou Vodany, a proto v prbhu roku dochází i ke zmn cen.. Ve sbrném míst je možno uložit do kontejneru také smsný odpad a sklo. Nebezpený odpad se neuskladuje. Jednou za rok je oznámen svoz nebezpeného odpadu. (lednice, mrazáky, televizory, pneumatiky, barvy aj.) LEDEN

6 Z DÍLNIKY ŽÁK NAŠÍ ŠKOLY Tentokrát ze 4. a 5. tídy to je fra snhu, doufám, že ten kopec sjedu. Na lyžích se nauím, ahoj, pápá už frím. Pokat, ješt nejedu, beru si kousek ledu. Pod jazyk si ho strím a už opravdu frím. Tereza Kudrnka Klímová Venku padá sníh, dti jezdí na saních. Chalupy jsou zasnženy, okno na nich vidt není. Msíek dnes nžn svítí, doma šiju zlatou nití. Mikuláš už nosí dary, andlé mu pomáhají. Básn dti odíkali, erti zase naíkají. Alžbta Kuerová, zima už je tady, budem stavt snhuláky. Budem bhat ve snhu a zpívat si koledu. Míša Barabáš Snhuláek Snhuláek, panáek, má na hlav plecháek. Chodí, chodí bos a má dlouhý nos. Matj Štdroský Bílá barva to je sníh. Bílá barva to je smích. Bílá barva to je zima. A ta zima, to je prima. Tomáš epka Zimu máme všichni rádi, se snhem jsme kamarádi. Koule z nho uválíme, snhuláka postavíme. Snhulák je kamarád, klouzaku nám hlídá rád. Po škole se sejdeme, vesele se kloužeme. David Vašín Vloka padá a je sníh, dti jezdí na saních. Je tu zima, tuhý mráz a chodí k nám Mikuláš. Koledy si zpíváme, rolnikama cinkáme. M. Vlachová, S. Rajinova, K. Zemanová C o j e t o š tstí? Štstí znamená pro každého nco jiného. íká se, že štstí je muška jenom zlatá. A jen blázen mže být šastný poád. Proto si myslím, že štstí je jen chvilka krásného pocitu. Bráška je šastný, když mže tajn ujídat cukroví a nikdo na to nepijde. Maminka je zas šastná, když jsme spolu a povídáme si. Taka je šastný, když se mu vydaí obchod na burze. A já to neuhádnete! Pro m je štstí rodina, když mají blízcí radost. Alžbta Kuerová Štstí? Domov je štstí, protože m uklid- uje. Mám v nm své rodie, kteí m naplují láskou. Další štstí? Je kobylka má. Mám pocit, jako by mi dávala sílu žít. A i ostatní zvíata, a jsou malá i velká. Žijí ve svém svt, v pírod. Ukazují mi, že vše kolem je dležité a to je to štstí. Spousta lidí si to moc neuvdomuje. Štstí je všude kolem, staí si to uvdomit a cenit si ho. Dora Plocová Štstí to je rodina a chvilky, které s ní strávíme. Štstí to je domov, to jsou pátelé. Pro mne bylo štstí, když se na mne mj bráška poprvé usmál a ekl: Telesko po si hlát!. Tereza Kudrnka Klímová Mám velké štstí, že mohu strávit Vánoce s rodinou. Když mi nkdo pomže v nouzi a že mám hudební nadání. Jsem zdravý. Mám brášku a všechny ostatní. A urit mohu íct, že mám šastný život. Daniel Hanuš 6 LEDEN 2007

7 Kulturní kalendá na rok 2007 Leden : Zimní divadelní Mirotice III. Divadelní pedstavení Únor : Sokolský ples Zimní divadelní Mirotice III. Divadelní pedstavení Dtský karneval Rockový bál Bezen : Zahájení fotbalové sezony Zimní divadelní Mirotice III. Divadelní pedstavení Duben : Velikononí výstava Kvten : Prvomájový prvod erven : 110 let založení SDH Radobytce Cyklosoutž Alšovou stezkou pro všechny vkové kategorie ervenec : Alšovy dny Skokové závody o pohár starosty a Soutž mohutnosti Drezurní závody (kvalifikace na mistrovství republiky) Volejbalový turnaj Rocková zábava Grand Prix Srpen : Keltský festival Memorial Josefa Texlera Pohádkový les Nohejbalový turnaj Mirotické setkání loutek a hudby 4. Záí : Pouová zábava íjen : Posvícenská zábava Zimní divadelní Mirotice IV. Listopad: Ukonení fotbalové sezony Rocková zábava Zimní divadelní Mirotice IV. 155 výroí narození Mikoláše Alše Prosinec : Adventní program Zimní divadelní Mirotice IV. Vánoní turnaj v líném tenisu!"#$%&'(%)&*** V msíci lednu se dožívají krásného vku tito naši spoluobané: Jiina Tomanová, Kostelní 126, Mirotice Jií Zájeda, Ulika 80, Mirotice Blažena Houzarová, Kopeckého 210, Mirotice Marie Zeithammelová, Stroupežnického 102, Mirotice Sabina Veselá, Stroupežnického 231, Mirotice Josef Brejcha, Strážovice 15 Vladislav Mára, Radobytce 28 Milada Biskupová, Jarotice 6 Marie Pokorná, Zahradní 257, Mirotice Marie Šimková, Stroupežnického 100, Mirotice Bohumila Staszyská, Za Sady 285, Mirotice Srden blahopejeme a do dalších let pejeme hodn zdraví, štstí a spokojenosti. Kulturní komise, Z. Nováková Kdo z našich tená jako první sdlí redakci na tel odpov na naši hádanku, obdrží odmnu 100,-K a drobný upomínkový pedmt. Výherce bude zveejnn v píštím ísle. Na fotografii je zvláštní druh midla, který se používá v umleckých školách. K emu toto midlo slouží? Hádanku z minulého ísla uhádla Ywetta Havlíková. ANKETA Vánoní svátky jsou za námi. A protože se letos zvláš asto média zmiovala o tom, že národ nakupuje jako o život, položili jsme našim spoluobanm otázku : Kolik stály letošní Vánoce vaši rodinu? Marie KOUBKOVÁ : Pesn to íci nemohu, ale bylo to možná takových 10 tisíc korun. Dárky pro celou rodinu, ale pedevším dárky pro dti, ty spotebovaly znané ástky. Vánoce byly pro všechny velmi spokojené, jak mají být. Jitka LEITNEROVÁ: Letošní Vánoce nás stály asi kolem 8 tisíc. A co bylo nejnáronjší? Finann, to si ani nevzpomínám, ale myslím, že nejnáronjší bylo ty vhodné dárky vymyslet a pak sehnat. Marie VLACHOVÁ: Jak drahé byly Vánoce? No, dost. V porovnání s jinými rodinami by to teba nebylo tak píliš, ale já žiju sama s dtmi, nejmladší dcei je deset let, ale mám už i vnoue, a tak i když vám pesnou ástku neeknu, opakuji, že pro mne to bylo až moc. Miroslava ŠTDRONSKÁ : My jsme si letos koupili k Vánocm novou televizi, která nás stála 20 tisíc. Dál už jsme pak kupovali jen drobnosti, takže celkové naše vánoní výdaje dlaly asi tak 25 tisíc. Ivana MARŠÍKOVÁ: Naše letošní Vánoce nepesáhly 10 tisíc korun, a to i pes to, že se nás u sváteního pohoštní sešlo sedm. Hlavn, že Vánoce byly opravdu klidné a hezké. Marie BARABÁŠOVÁ: My jsme toho názoru, že není smyslem Vánoc, aby stoly praskaly pod hromadami jídla, že zkrátka naprostá pesycenost je zbytená, naopak umírnnost je pro zdraví prospšnjší. Naše vánoní náklady se pohybovaly nkde mezi 3 a 4 tisíci. A svátky byly hezké. Jen nám je trošku zkomplikovalo onemocnní dcery, takže jsme k vánonímu programu pibrali i hlídání vnouat. Ale rádi. Pozn. Red. : Jak vidno, hmotná stránka Vánoc se liší podle toho, kolik kdo chce nebo kolik si mže dovolit vydat. Ale podstatné je, že v jednom se všichni respondenti shodli : svátky byly hezké, rodiny se sešly a vánoní pohoda byla ta pravá.a víme, že nejen u nich. /mb/ LEDEN

8 Kulturní a sportovní akce ( v Miroticích a okolí ) od 14:00 Zimní divadelní Mirotice Divadýlko U Bažiáka Princezna na hrášku hrají T. Novotný (Praha) a J. Ptáková. Veselá pohádka pro dti od 3 let Pehled kulturního života v Písku Kino Porty - tel : ledna 17,30 a 20,00 ÁBEL NOSÍ PRADU komedie 6.ledna až 10.ledna 17,30 V TOM DOM STRAŠÍ animovaný 6.ledna a 7. ledna 20,00 SHORTBUS erotický 8.ledna až 10. ledna 20,00 RYTÍ I NEBES válený 11.ledna a 12. ledna 17,30 HAPPY FEET 11.ledna a 12. ledna 20,00 TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU horor 13.ledna až 15.ledna 17,30 a 20,00 ERAGON sci-fi 16.ledna a 17.ledna 17,30 a 20,00 MALÁ MISS SUNSHINE komedie 18.ledna až 21.ledna 17,30 a 20,00 ILUZIONISTA drama 22.ledna až 24.ledna 17,30 LOVECKÁ SEZONA animovaný 22.ledna až 24.ledna 20,00 POTOMCI LIDÍ thriller 25.ledna až 31.ledna 17,30 a 20,00 PO HLAV DO PRDELE erná kom. Filmy pro dti 3.ledna 16,00 O HLOUPÉM PECIVÁLOVI 10.ledna 16,00 KRTEK A FILMOVÁ HVZDA 17.ledna 16,00 O TÉ VELKÉ MLZE 24.ledna 16,00 O MALENCE 31.ledna 16,00 MACH A ŠEBESTOVÁ BIO ART (kinosál Soukromé vyšší odborné školy filmové,lipová alej 2068, bývalá MŠ) 9.ledna 19,00 PROTI ZDI milostný píbh 16.ledna 19,00 AMAZONIA VERTICAL dokument 23.ledna 19,00 NAUKA O SNECH komedie 30.ledna 19,00 ZAJATCI MLHY válené drama Kulturní dm tel. : ledna od 18,00 do 23,00 COUNTRY KLUB U KAMENNÝHO MOSTU 9.ledna od 18,00, malý sál KÁVA O ŠESTÉ 12.ledna MATURITNÍ PLES GYMNAZIUM PÍSEK 4B. 13.ledna od 16,00 do 19,00 POZOR START DTSKÝCH DISKOTÉK 18.ledna DEN OTEV ENÝCH DVE Í KD PÍSEK tanení tak, jak je neznáte 19.ledna MATURITNÍ PLES SOŠ A SOU PÍSEK 21.ledna od 15,00 O KOICE A PEJSKOVI Loutkové divadlo pro dti NITKA 25.ledna 16,00 HASTRMANI tanení podveer pro všechny 28.ledna od 8,00 ŠACHOVÝ TURNAJ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MSTA PÍSKU DIVADLO POD AROU tel.: ledna od 20,00 ERNÝ DESKY JSOU DOBRÝ hudba k tanci i poslechu 60-tých až 90-tých let. 14.ledna od 15,00 ZLATOVLÁSKA Studio Dell arte 19.ledna od 20,00 ERNÝ DESKY JSOU DOBRÝ hudba k tanci i poslechu 60-tých až 90-tých let. 20.ledna od 20,30 ROE-DEER kytarová kapela 24.ledna od 15,00 MAŠKARNÍ BÁLEEK PRO NEJMENŠÍ Poádá MC Kvítek 26.ledna od 20,30 KVINTET & GIANT MOUNTAINS BAND & CB DDowS 27.ledna od 20,30 VISACÍ ZÁMEK koncert punkové legendy 31.ledna od 20,00 QUEEN Rockování COUNTRY CLUB U JEZU tel. : ledna od 20,00 COUNTRY VEER 6.ledna od 20,00 OLDIES DISKOTÉKA 12.ledna od 20,00 HASTRMANI 13., 20., 27.ledna od 20,00 OLDIES DISKOTÉKA 18.ledna od 19,00 LOUISIANA výuka country tanc 19.ledna od 20,00 MELODIK 26.ledna od 20,00 PRO NE AIKIDO SKP Písek Pijímá v msíci lednu a únoru nové leny. Pondlí, steda, pátek od 18,00 hod. V tlocvin okresního editelství policie Na Výstavišti v Písku. Kontakt: p. Pleska, tel. : Krytý plavecký stadion, Ostrovní ul., tel.: Provozní doba : po, út, t, pá 7,00 21,00 st 7,00 17,30 so 12,00 14,00 dchodci 14,00 20,00 veejnost ne 13,00 19,00 Mstská knihovna tel. : výpjní doba denn mimo t 9,00 18,00 hod. So pouze ítárna 9,00 12,00 Ne zaveno Muzeum tel.: Leden Únor expozice muzea uzaveny ádková inzerce eský výrobce nabízí pivýdlek. Garantujeme Vám výdlek min ,- K msín. Nebojte se nám zavolat. Tel. : ŽÁDNÝ PODVOD!!!, vydává msto Mirotice, 1x msín, náklad 500ks, zdarma, sazba a tisk Mstský úad Mirotice, distribuce MÚ, zodpovdný redaktor Ing. P. Klíma. Evidenní íslo MK R E Redakní uzávrka píspvk do Zpravodaje je 15. dne pedchozího msíce. Pozdní píspvky budou zvejnny v dalším ísle.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Základní a Mateská škola

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin.

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Zápis z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Pítomno: dle prezenní listiny Program jednání: 1) Rozbor hospodaení k 31.3.2006. 2) Rozpotové opatení. 1/2006. 3) Žádost

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Hospodá MC Kolovraty pedkládá lenské schzi ke schválení následující zprávu o hospodaení a majetku klubu, vetn závrky ke dni 31.12.2006.

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012

Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012 Zápis z jednání Rady msta Napajedla. 39 konaného dne 12. záí 2012 Tento zápis není doslovným záznamem prbhu jednání. Zápis pesn zachycuje pítomné osoby, pedložené návrhy, výsledky hlasování a pijatá usnesení.

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

íslo 9, roník 16, listopad 2010

íslo 9, roník 16, listopad 2010 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 29. 11. 2010 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 16, listopad 2010 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11. 2010 Zastupitelstvo

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Monika Malinská Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Cíle akce...4 Dležité innosti nutné k zajištní

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006 Pítomni: Hosté: Stanislava Chumanová, Ing. Jaroslav Zámeník, Mgr. Karel Steleek, Luboš Dreneni, Mgr. Pavel Dvoák Zdenk Ženíšek, tajemník MÚ Ing. Jana

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

OMM OMM OMM OMM OMM R zné 1. Schválení programu jednání Stanovisko rady: souhlasí Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2. Kontrola pln ní úkol

OMM OMM OMM OMM OMM R zné 1. Schválení programu jednání Stanovisko rady: souhlasí Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2. Kontrola pln ní úkol Z á p i s. 15 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 9. 3. 2011 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Ivana ierná Peterová p. Bohumil

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Usnesení. 492 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15. 05. 2006 Usnesení. 493 Rada msta Vimperk bere na vdomí zprávu o aktivitách a zámrech

Více

Audit naneisto projektu Ekoškola

Audit naneisto projektu Ekoškola Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, píspvková organizace, Školní 284, 664 53 tel. 544 224 224 e-mail zsujezd@iol.cz web: http://zs.ujezdubrna.info Audit naneisto projektu Ekoškola Sdružení

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Msto Chabaovice starosta Jií Záhoík Husovo námstí 183, 403 17 Chabaovice

Msto Chabaovice starosta Jií Záhoík Husovo námstí 183, 403 17 Chabaovice Msto Chabaovice starosta Jií Záhoík Husovo námstí 183, 403 17 Chabaovice Do jednání Zastupitelstva msta Chabaovice dne 6.9.2010 Zpráva starosty msta o innosti za stávající volební období listopad 2006

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 2/2008. Toto íslo vyšlo v kvtnu 2008. Cena 24 K na rok. Toto vydání Javornického obasníku obdrží i mnohé domácnosti v Mikuli a Kukli. Je to z toho

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340

SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340 P í l o h a. 3 SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340 z toho: daové 39 068 39 068 nedaové 11 928 14 387 kapitálové 5 777 5 777 dotace neinvestiní 21 670 21 673 FRBMS

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence!

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence! (p.. 53) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 2/2008 erven Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái

Více

K bodu 1 programu: 51. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne 3. 10. 2006 v 18:00 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: 51. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne 3. 10. 2006 v 18:00 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z 51. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 3. 10. 2006 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: 51. zasedání ZM Praha Bchovice

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007 Propozice Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007 Poádá : kynologický klub Beclav dne 14.4.2007 na fotbalovém hišti TJ Sokol Hlohovec Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM.

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z á p i s. 148 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 15. 4. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. ing. Jií

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více