ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,"

Transkript

1 dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali spolen vyešit problémy, které souvisí s bžným životem i rozvojem našeho msta a jeho ástí. Ped dvma msíci si zastupitelstvo msta zvolilo nové vedení msta, které práv v roce 2007 bude moci ukázat svým volim, jak bude realizovat své pedstavy o rozvoji msta a jeho ástí. Prvním krokem bylo schválení rozpotu na rok 2007, který zastupitelstvo schválilo na svém 3. zasedání dne Rozpoet byl pedložen a schválen jako vyrovnaný a píjmy i výdaje jsou plánovány na ástku K. Pesné rozdlení této ástky do jednotlivých kapitol si mohou zájemci peíst na úední desce, pop. na internetových stránkách msta. Prvoadou snahou mstské rady bude zajišování dotaních titul, které by mohly stávající rozpoet posílit v píjmové ásti, aby bylo možno realizovat zámry vedoucí k rozvoji msta a ZPRAVODAJ ˇ MSTA MIROTIC Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: V á ž e n í s p o l u o bané, jeho ástí, které nejsou zahrnuty ve schváleném rozpotu msta na rok První možností se zatím jeví dotace na školství, které jsou vypsány práv na rok Stav školní budovy, tlocviny a jejich vybavení bude vyžadovat znanou finanní ástku na opravy a rekonstrukce, aby byly splnny požadavky moderní školy. Ze základních poteb je plánována zmna zpsobu vytápní školy a mateské školy a s tím související zateplení školních budov. Dále je nutná oprava fasády, stechy, oprava tlocviny (podlaha, výmna ásti oken, sociální zaízení, šatny), stavební úpravy ve školní kuchyni, vybavení šaten skíkami, vybavení tíd novým nábytkem a moderními didaktickými pomckami a potebami. Pokud se podaí alespo ást tchto úkol uskutenit z dotací EU nebo státních, byla by to pro finanní situaci msta velká pomoc. Byli bychom velmi rádi, aby se do rozvoje msta i jeho ástí zapojili naši podnikatelé a rádi pijmeme jakýkoliv podnt oban, který povede ke zlepšení situace v našem regionu. M. Brunclík - starosta msta Vážení tenái, letošní lednové íslo odstartovalo šestý roník Zpravodaje msta Mirotic. Pipravili jsme pro vás proto nkolik nových vylepšení. Nejvýznamnjší je rozšíení jeho formátu na 8 stránek. Na etné žádosti tená zde budeme podávat informace z jednání Rady msta Mirotic,. Opakovan bychom také chtli publikovat informace týkající se fungování mstského úadu, dní v obci, aktuality platné pro daný msíc a další. Rádi bychom poskytli prostor pro prezentaci místních podnikatel, v pípad jejich zájmu. Díky rozšíení Zpravodaje máme také možnost poskytnout volný prostor místní škole. Budou se zde objevovat jednak informace týkající se školy, ale také píspvky literární i výtvarné dtí z jednotlivých roník, které byly díve tisknuty ve školním asopisu Špion, který dnes již nevychází. Zvtšení rozsahu v neposlední ad také umožní, abychom vám pinášeli širší informace o kulturním dní v okolí. Jelikož velké množství našich obyvatel dojíždí za kulturou i do Písku, budeme v kulturní rubrice petiskovat ásti z Kulturního programu msta Písku, pedevším kina a divadla ale také další. V roce 2007 má redakní rada následující složení: Ing. Pavel Klíma Mgr. Milan Brunclík František Hebejk Zdeka Nováková Bohuslav Vojkvka Marie Bartošová Monika Gillová Mgr. Martin Hála Miroslava Slámová Pro veškeré vaše námty, pipomínky nebo píspvky je pipravena schránka ve vchodu MÚ Mirotice. Vím, že tmito zmnami opt pispjeme trochu více k vaší spokojenosti s mirotickým zpravodajem. Ing. Pavel Klíma

2 Druhé zasedání mstského zastupitelstva Toto jednání se konalo , opt za znané úasti veejnosti a z nho jsme pro vás vybrali nejzávažnjší body. Po kontrole zápisu z minulého jednání a zápisu ze zasedání rady byl schválen jednací ád mstského zastupitelstva. Byla schválena rozpotová zmna. 2. Nebyl schválen rozpoet na rok 2007, jelikož v nm byly shledány jisté neshody a zastupitelé k nim mli pipomínky, bylo odsouhlaseno, že rozpotem na píští rok se bude zabývat další jednání zastupitelstva. Dále byl zvolen kontrolní výbor ve složení Ing. Ladislav Trejla, Mgr. Pavel Fanta, Ing. Jaroslav Houdek, Martin Maršík a Blahoslav Políek. Pokud jde o finanní výbor, pedsedou byl zvolen pan Miroslav Procházka, ostatní lenové budou zvoleni na následujícím zasedání. Dále byly projednány odmny pro neuvolnné leny zastupitelstva, místostarostu, leny rady, pedsedy výbor a komisí. Z dalších bod jednání ješt tyto : Zastupitelstvo msta schválilo hospodáský výsledek Základní školy Mikoláše Alše a Mateské školy Mirotice. Finanní pebytek z r ve výši ,- bude peveden do rezervního fondu. Pi vyhodnocování poplatk za pevný odpad bylo konstatováno, že náklady ze strany msta byly pekroeny oproti r zhruba o ,- K, že však poplatky budou prozatím ponechány v dosavadní výši (všichni je známe). Výmna pozemk s Bedichem Schwarzenberkem (Zpravodaj informoval) nebyla schválena. Rovnž prodej ani pronájem parcely v Radobytcích u rybníka Panáru pro zbudování holandské karavanové osady schválen nebyl, bylo konstatováno, že možnost pronájmu (nikoliv prodeje) projedná rada msta. Z diskuse možno vyzdvihnout návrh na zajištní dotace pro zvelebení školy a využít dsledn nabízených možností. Dále se zastupitelé zabývali pipomínkou k obnoveným nájemním smlouvám v.p. 102, které jsou, dle názoru nájemník, v jejich neprospch. (mb)! "# $ %&'( " )$ $ %'( $ * &( +& "( $, $ '(-. / % 0!120"3( - ' % "&%! & '4 '4! 54 4% &%5 &# 55 " $ * & Úední hodiny Mstský úad Mirotice Po St Pá Stavební úad Mirotice Po St Pá Sociální odbor Po St Pá Knihovna Po St Pá Internet pro veejnost je v knihovn pístupný v pjovní dob ZDARMA. V knihovn je také možnost Inzerce. 2 LEDEN 2007

3 Rada Msta Mirotice se od svého zvolení sešla 4x. 1. ustavující zasedání RM Rada - byla seznámena s organizaním ádem obce a schválila jej - zabývala pípravou na složení kontrolního a finanního výboru - zabývala pípravou na složení kulturní a pestupkové komise - pipravila návrh na oddávající - schválila složení povodové komise - odložila prodloužení náj. smlouvy na školní budovu v Radobytcích - projednala žádost o píspvek na akci Zimní divadelní Mirotice - projednala žádost ed. školy o povolení výjimky z potu žák - projednala posudky žadatel o zbrojní prkazy - schválila zámr msta žádat JK o dotaci v rámci Programu obnovy venkova - schválila finanní podíl 1/10 na pojištní domu schválila nákup publikace Hrady, zámky. - schválila zámr msta pronajmout par..194/1 a 163/1 v k.ú. Radobytce pro natáení filmu. - odložila žádost o pronájem pozemku v k.ú. Lukovice. parcely vzala na vdomí zápis z dílího pezkoumání hospodaení msta ( bez závad) - vzala na vdomí informaci staveb. úadu o stavebním dohledu - vzala na vdomí žádost o opravu stechy v p vzala na vdomí žádosti o byty a pronájmy nebytových prostor - byla informována o doasném pijetí zamstnance na pracovní místo zízené ÚP (veškeré náklady hradí ÚP) - odložila žádost o prodeji pozemku par.. 77 v k.ú Jarotoce - projednala záležitost dotace Sokolu Mirotice fasáda sokolovny (pesun na rok 2007) - neschválila rozšíení asfaltového koberce v Lipové ulici 2. zasedání RM Rada - doporuuje zakotvit do rozpotu výdaj v roce 2007 píspvek na loutková pedstavení - potvrdila zámr msta pronajmout par..194/1 a163/1 v k.ú. Radobytce pro natáení filmu - schválila zámr msta pronájmu pozemku.par. 77 v k.ú. Jarotice - projednala ve smyslu na. vlády. 50/2006 Sb odmny neuvolnným lenm zastupitelstva a doporuila je ke schválení ZM - projednala posudky žadatel o zbrojní prkaz - vzala na vdomí ukonení nájemní smlouvy v byt. 13 v p. 51 a schválila zámr byt pidlit - vzala na vdomí žádost o pidlení nebytových prostor MUDr. J. íšecké - vzala na vdomí oznámení J vodárenského svazu o pijetí naší žádosti o lenství - vzala na vdomí informaci zaslanou KÚ o plánování aktivit vedoucích ke zlepšení kvality ovzduší - projednala návrh rozpotových zmn za rok 2006 a návrh rozpotu na rok 2007 a doporuila je ke schválení ZM - schválila realizaci oprav podlah v Alšov domku - povila funkcí editele ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice do vyhlášení konkurzu - projednala návrhy na složení kontrolního a finanního výboru a pedloží jej ke schválení ZM - schválila složení inventarizaních komisí - schválila zámr jednat s CEF Cerhonice o smlouv na odhrnování snhu - schválila zámr zjistit majetkový stav bývalé autobusové ekárny v p zasedání RM Rada - schválila fin. nabídku firmy NE- GATIV na pronájem pozemk v Radobytcích - schválila pronájem pozemku.par. 77 v k.ú. Jarotice - schválila zámr pronajmout ást parcely. 629 v k.ú. Lukovice - schválila prodloužení nájemní smlouvu na školní budovu v Radobytcích - schválila pidlení bytu pí Iren Pirné - projednala jednací ád zastupitelstva a pedloží jej ZM - projednala znní Vyhlášky o odpadech a pedloží jej ZM - projednala žádost ed. školy o schválení hospodáského výsledku a pedloží jej ZM - posoudila zámr zmny vytápní ZŠ na plynové topení - projednala posudky pro Policii R - zamítla návrh na zpsob opravy stechy v p souhlasí s posunutím splacení úvru z FRB - vzala na vdomí stížnost na nedostatené dopravní znaení komunikace ve Strážovicích, Miroticích a motorestu MYŠ - vzala na vdomí cenovou nabídku firmy DoZna na opravu dopravního znaení ve mst a jeho ástech - projednala zmnu a doplnní komise kulturní a pestupkové - projednala nabídku Klubu eských turist na vytvoení turistické karty - vzala na vdomí informaci o stavu bývalé autobusové ekárny v p vzala na vdomí závry z valné hromady Svazku obcí regionu Písecka - vzala na vdomí výsledky kontroly plateb zdravot. pojištní 4. zasedání RM Rada - uzavela smlouvu s CEF Cerhonice o prohrnování komunikací - schválila dodatek kupní smlouvy na stavební parcelu - pidlila byt v p rozhodla doporuit ke schválení ZM smlouvu na svoz odpad, o pev. majetku na msto od DSO SP a zapjení kontejner na plasty - projednala posudky pro Policii R - schválila podíl na oprav stechy v p schválila žádost o dotaci na opravu školy a na splácení úrok úvru - schválila zámr pronajmout rybník a nemovitost v Boicích - souhlasí s instalací antény na budov p vzala na vdomí žádost o byt SLOŽENÍ VÝBOR A KOMISÍ KONTROLNÍ VÝBOR : Ing. Ladislav Trejla Blahoslav Políek Martin Maršík Ing. Jaroslav Houdek Mgr.Pavel Fanta FINANNÍ VÝBOR : Miroslav Procházka Šárka adková Milan Suchánek Lenka Tomešová Ing. Martin Hebejk KOMISE K PROJEDNÁVÁNÍ PE- STUPK : JUDr. Ivan Konický Kvtuše Vaáová Marie Štdronská Miloslav Pibyl KOMISE KULTURNÍ A PROPAGACE MSTA : Zdeka Nováková Jindiška Kuželová Miroslava Slámová Monika Gillová Petr Kuera Martin Kuera Martin eábek Ladislav Tomeš Mgr. Martin Hála Co najdete na vývsních tabulích Mstského úadu: Úední deska ( 3 vývsní tabule ) na které je vyvšeno: Rozpoet msta Zámry msta Vyhlášky Oznámení mstských a krajských úad Pozvánky na zasedání mstského zastupitelstva Oznámení obanm Ostatní povinn zveejované informace Vývsní tabule urená pro inzerci oban: Zde si mohu nechat obané vyvsit vlastní inzerát za poplatek 10K za formát do velikosti 15x10cm. Píjem inzerce je v mstské knihovn v pjovní dob. Vývsní tabule urená pro organizace: Slouží jako plakátovací plocha. Vývsní tabule pro ostatní informace: Je urena k nekomernímu využití pro obany i organizace. LEDEN

4 Vážení spoluobané, tenái Zpravodaje, Zpráva o innosti Sokola Jak je pravdpodobn všem obanm známo, tak k ukon- ili lenství lenové oddílu fotbalu. Proto je stav lenské základny ke konci roku len. Ti jsou zapojeni do innosti ty oddíl a to : Oddíl tenisu vedoucí M.. Jonáková innost je pouze rekreaní. je mou milou povinností Vás informovat o dní v naší škole v prvním pololetí školního roku Po volbách do mstského zastupitelstva nastala pro nás nejvtší zmna. Starostou msta byl zvolen pan Mgr. Milan Brunclík, který byl editelem zdejší školy 23 let. Je pro nás velkou výhodou, že v ele msta stojí lovk, který zná velmi dobe problematiku života našich žák, jejich rodi, nás pedagog a provozních zamstnanc. Proto mi dovolte, abych mu za jeho dosavadní práci za nás všechny upímn podkoval. Co se týká školy, v uplynulém období máme za sebou hodnocení žák a jejich práce za první tvrtletí, o kterém jsme informovali rodie na tídních schzkách, i písemn. ádn byla zvolena žákovská rada. Spoluprací s ní oekáváme, že svojí aktivitou pomže zkvalitnit život ve škole. Z akcí, které probhly, mohu namátkou jmenovat besedu o handicapovaných ptácích, od písecké ARKÁDY nkolikahodinovou prevenci šikany ve vybraných tídách, pro mladší žáky ve spolupráci s mateskou školou divadelní pedstavení, pro starší, ped kterými stojí budoucí volba povolání, návštva Úadu práce v Písku a vstupy do otevených dveí stedních škol a odborných uiliš.- Naše dti kladn reagovaly na výzvu a darovaly svým protjškm v Kosovu velké množství hraek, za což jim patí podkování. V neposlední ad musím zdraznit velmi zdailé zpívání u vánoního stromu spojené s prodejní výstavkou prací, které žáci a uitelé pipravili pevážn ve svém volném ase. Ped píchodem vánoních svátk naši žáci a uitelé pipravili vánoní koncert, na nmž v místním kostele pednesli pásmo koled. A co plánujeme v nejbližší budoucnosti? V novém roce chceme rozšíit uebnu výpoetní techniky o další poítae a vylepšit stávající. Vybudovat uebnu pro výukový software ke zkvalitnní vyuování. To však bude vyžadovat znané finanní prostedky. Naší snahou bude proto sledovat nabídky grant, tzn. finanní podporu pro tento zámr. Stejn tak budeme postupovat pi získání finanních prostedk na opravu tlocviny to vše ve spolupráci s naším mstem. Velkou finanní zátž bude pedstavovat také zmna zpsobu vytápní školy tzn. pechod od klasického vytápní koksem na plyn. Dalším velkým úkolem pro nás pedagogy je píprava a dokonení školského vzdlávací programu, který musí být hotov v závru tohoto školního roku. Nemalou starost nám dlá i malý poet žák na naší škole. Neekl bych, že toto je zpsobeno pístupem pedagog školy k žákm, jak je nám nkdy pipomínáno. Všichni pece víme, že v souasné dob je málo narozených dtí. A dále je tu fakt, že msto ani blízké okolí nemá tolik pracovních píležitostí pro naše obany. V žádném pípad se nebráníme nápadm ze strany veejnosti jak souasnou situaci zlepšit, vždy pece nám všem jde o to, aby v našem mst byla dobe fungující škola. Závrem mi dovolte, abych jménem vedení školy popál Vám všem úspšné vykroení do nového roku, pevné zdraví a štstí v pracovním i soukromém život. Mgr. Pavel Fanta Oddíl volejbalu vedoucí M. Brunclík tento oddíl se v roce 2006 pihlásil poprvé do okresního peboru, kde máme velké šance na získání titulu okresního peborníka Oddíl stolního tenisu vedoucí M. Matuška ml. oddíl je pihlášeno do okresní soutže, kde má stídavé úspchy. Oddíl všestrannosti vedoucí R. Klímová v souasné dob je v tomto oddílu organizovaná jenom vrná garda, nebo cviení rodi s dtmi bylo ukoneno pro malý zájem. Pi vtším zájmu bude toto cviení obnoveno. Každý z oddíl pijímá nové leny, kteí se mohou pihlásit u jmenovaných vedoucích oddíl. Pi vtším zájmu o založení jakéhokoliv nového oddílu (nohejbal) bude urit kladn rozhodnuto. V msíci únoru nebo beznu 2007 se uskutení valná hromada, kde bude projednána podrobn innost TJ Sokol Mirotice za uplynulé období a pedložen plán sportovní a kulturní innosti na rok Všem lenm TJ Sokol Mirotice a zárove všem spoluobanm pejeme hodn zdraví, štstí a spokojenosti v novém roce Za výbor TJ Sokol Mirotice Bohuslav Vojkvka TJ Sokol Mirotice dne poádal již 6. roník turnaje v LÍNÉM TENISU. Tohoto turnaje se zúastnilo 13 dvojic. Ped zaátkem se poadatelé dohodli, že smíšené páry budou rozlosovány do dvou skupin s tím, že ze skupiny postoupí ti dvojice. Za skupinu A postoupili : R. Jonák ml. - L. Strnadová, M.a J. Hebejkovi a R. a M. Jonákovi. Za skupinu B postoupili.: M. a Z. Suchánkovi, B. Vojkvka V. Kozáková a M. Cechl J. Vojkvková. Vzhledem k pokroilému asu se poadatelé rozhodli, že tyto dvojice pistoupí k vyazovacímu systému hry. Do finále postoupili vítzové obou skupin. Po tuhém boji zvítzila dvojice Milan a Zlata Suchánkovi, na druhém míst se umístila dvojice Radoslav Jonák ml a Lucie Strnadová a tetí místo obsadila dvojice Martin Cechl a Jana Vojkvková. Vítzové obdrželi hodnotné ceny. Na závr poadatelé podkovali všem úastníkm a pozvali je na další roník, který se bude konat opt Turnaje se mže zúastnit každý, kdo má chu si mezi svátky zasportovat. Za poadatele Radoslav Jonák st. 4 LEDEN 2007

5 Dležité telefony a ové adresy ísla v nouzi Hasii 150 Zdravotnická záchranná služba 155 Policie 158 Policie imelice Jednotné evropské íslo tísového volání 112 Lékai pohotovost imelice MUDr. Biskupová MUDr. Mastná dti MUDr.išecká zubní MUDr. Moravcová Nemocnice Písek Linky dvry, krizová centra, Anonymní porody Krizové centrum pro dti a rodinu v J kraji Linka dvry Písek Linka bezpeí dtí a mládeže Rodiovská linka Linka pro ženy a dívky Linka psychopomoci Linka SOS prevence obchodu s lidmi Národní linka prevence AIDS Vzkaz dom (dít na útku) Poruchové služby Elektrický proud celý kraj Plyn celý kraj 1239 Voda Písek Doprava informace Informace o dopravním spojení (Žlutá linka) K za 1 min. Jízdní ády autobus, vlak, letadlo, MHD Autobusy Písek Milí Mirotití, chtla bych Vám touto cestou podkovat, že díky Vaší spolupráci mohla i letos pokraovat tradice pedvánoní dobroinnosti v Miroticích dárkový jarmark po Nadaci pro transplantaci kostní den. I letošní, již tetí roník skonil velikým úspchem a naší velkou radostí. Díky Vám všem, kteí jste vnovali dárky k prodeji, i Vám všem, kteí jste jarmark navštívili a zakoupili dáreky pro své blízké, jsme na konto Nadace pro transplantaci kostní den letos zaslali K!/doklad o odeslání ástky mžete vidt ve vývsce ped MÚ/. Po úspšných minulých ronících jsme tedy Nadaci pro transplantaci kostní den pispli již celkovou ástkou tém ,- K!!! Tyto peníze budou využity k rozvoji eského národního registru dárc kostní den, podpoe pacient po transplantaci kostní den atd. eský národní registr dárc kostní den u nás pracuje od roku 1992 jako nestátní organizace, pouze s pomocí tisíc nezištných lidé této zem. Je jejich zásluhou, že poet registrovaných dobrovolných dárc v databázi NRDD pesahuje již hranici Naplno bží úinná mezinárodní spolupráce, díky níž mají nemocní v esku možnost výbru nejvhodnjšího dárce, z kterékoli zem svta, stejn jako eské krvinky kolují v žilách mnoha lidí za našimi hranicemi. Doba, kdy zoufalé rodiny podnikaly finanní sbírky, aby jejich syn, dcera, manžel mohli podstoupit transplantaci v cizin, patí u nás dávno minulosti. Naše republika se potem nepíbuzenských transplantací adí na úrove nejvysplejších stát Evropy. Obrovské díky za pomoc pi organizaci všech tech roník jarmarku patí Klubu senior Mirotice. Bez nich by se tato akce opravdu nemohla konat. Chtla bych jim íci, že si jejich pomoci opravdu vážím. V letošním roce jsme dostali mnoho dárk k prodeji nejen od jednotlivých oban, ale i od firem a organizací. Za všechny bych chtla jmenovat Zámeckou zahradu v imelicích, Svaz žen v imelicích, Domov dchodc v Blatné, Písku a Drhovli, Dtský domov Zvíkov a mnoho dalších. Dkujeme každému, který pinesl sebemenší dáreek k prodeji a každému, kdo sebemenší dáreek koupil. Velké díky patí také mstu Mirotice a panu starostovi Brunclíkovi za poskytnutí reprezentativních prostor radnice a opravdu milý, vstícný pístup a spolupráci. Opravdu m tší a heje u srdce, že se tolik lidí nezištn zapojilo, aby mohlo pomoci jakýmsi neznámým nemocným... Kvta Trejlová Vykupujeme : Út So hod hod. Papír 0,10 0,30 halé za kilogram Železo plech 1,50 K za kilogram Železo tžké 1,80 K za kilogram Ceny jsou ízeny provozovnou Vodany, a proto v prbhu roku dochází i ke zmn cen.. Ve sbrném míst je možno uložit do kontejneru také smsný odpad a sklo. Nebezpený odpad se neuskladuje. Jednou za rok je oznámen svoz nebezpeného odpadu. (lednice, mrazáky, televizory, pneumatiky, barvy aj.) LEDEN

6 Z DÍLNIKY ŽÁK NAŠÍ ŠKOLY Tentokrát ze 4. a 5. tídy to je fra snhu, doufám, že ten kopec sjedu. Na lyžích se nauím, ahoj, pápá už frím. Pokat, ješt nejedu, beru si kousek ledu. Pod jazyk si ho strím a už opravdu frím. Tereza Kudrnka Klímová Venku padá sníh, dti jezdí na saních. Chalupy jsou zasnženy, okno na nich vidt není. Msíek dnes nžn svítí, doma šiju zlatou nití. Mikuláš už nosí dary, andlé mu pomáhají. Básn dti odíkali, erti zase naíkají. Alžbta Kuerová, zima už je tady, budem stavt snhuláky. Budem bhat ve snhu a zpívat si koledu. Míša Barabáš Snhuláek Snhuláek, panáek, má na hlav plecháek. Chodí, chodí bos a má dlouhý nos. Matj Štdroský Bílá barva to je sníh. Bílá barva to je smích. Bílá barva to je zima. A ta zima, to je prima. Tomáš epka Zimu máme všichni rádi, se snhem jsme kamarádi. Koule z nho uválíme, snhuláka postavíme. Snhulák je kamarád, klouzaku nám hlídá rád. Po škole se sejdeme, vesele se kloužeme. David Vašín Vloka padá a je sníh, dti jezdí na saních. Je tu zima, tuhý mráz a chodí k nám Mikuláš. Koledy si zpíváme, rolnikama cinkáme. M. Vlachová, S. Rajinova, K. Zemanová C o j e t o š tstí? Štstí znamená pro každého nco jiného. íká se, že štstí je muška jenom zlatá. A jen blázen mže být šastný poád. Proto si myslím, že štstí je jen chvilka krásného pocitu. Bráška je šastný, když mže tajn ujídat cukroví a nikdo na to nepijde. Maminka je zas šastná, když jsme spolu a povídáme si. Taka je šastný, když se mu vydaí obchod na burze. A já to neuhádnete! Pro m je štstí rodina, když mají blízcí radost. Alžbta Kuerová Štstí? Domov je štstí, protože m uklid- uje. Mám v nm své rodie, kteí m naplují láskou. Další štstí? Je kobylka má. Mám pocit, jako by mi dávala sílu žít. A i ostatní zvíata, a jsou malá i velká. Žijí ve svém svt, v pírod. Ukazují mi, že vše kolem je dležité a to je to štstí. Spousta lidí si to moc neuvdomuje. Štstí je všude kolem, staí si to uvdomit a cenit si ho. Dora Plocová Štstí to je rodina a chvilky, které s ní strávíme. Štstí to je domov, to jsou pátelé. Pro mne bylo štstí, když se na mne mj bráška poprvé usmál a ekl: Telesko po si hlát!. Tereza Kudrnka Klímová Mám velké štstí, že mohu strávit Vánoce s rodinou. Když mi nkdo pomže v nouzi a že mám hudební nadání. Jsem zdravý. Mám brášku a všechny ostatní. A urit mohu íct, že mám šastný život. Daniel Hanuš 6 LEDEN 2007

7 Kulturní kalendá na rok 2007 Leden : Zimní divadelní Mirotice III. Divadelní pedstavení Únor : Sokolský ples Zimní divadelní Mirotice III. Divadelní pedstavení Dtský karneval Rockový bál Bezen : Zahájení fotbalové sezony Zimní divadelní Mirotice III. Divadelní pedstavení Duben : Velikononí výstava Kvten : Prvomájový prvod erven : 110 let založení SDH Radobytce Cyklosoutž Alšovou stezkou pro všechny vkové kategorie ervenec : Alšovy dny Skokové závody o pohár starosty a Soutž mohutnosti Drezurní závody (kvalifikace na mistrovství republiky) Volejbalový turnaj Rocková zábava Grand Prix Srpen : Keltský festival Memorial Josefa Texlera Pohádkový les Nohejbalový turnaj Mirotické setkání loutek a hudby 4. Záí : Pouová zábava íjen : Posvícenská zábava Zimní divadelní Mirotice IV. Listopad: Ukonení fotbalové sezony Rocková zábava Zimní divadelní Mirotice IV. 155 výroí narození Mikoláše Alše Prosinec : Adventní program Zimní divadelní Mirotice IV. Vánoní turnaj v líném tenisu!"#$%&'(%)&*** V msíci lednu se dožívají krásného vku tito naši spoluobané: Jiina Tomanová, Kostelní 126, Mirotice Jií Zájeda, Ulika 80, Mirotice Blažena Houzarová, Kopeckého 210, Mirotice Marie Zeithammelová, Stroupežnického 102, Mirotice Sabina Veselá, Stroupežnického 231, Mirotice Josef Brejcha, Strážovice 15 Vladislav Mára, Radobytce 28 Milada Biskupová, Jarotice 6 Marie Pokorná, Zahradní 257, Mirotice Marie Šimková, Stroupežnického 100, Mirotice Bohumila Staszyská, Za Sady 285, Mirotice Srden blahopejeme a do dalších let pejeme hodn zdraví, štstí a spokojenosti. Kulturní komise, Z. Nováková Kdo z našich tená jako první sdlí redakci na tel odpov na naši hádanku, obdrží odmnu 100,-K a drobný upomínkový pedmt. Výherce bude zveejnn v píštím ísle. Na fotografii je zvláštní druh midla, který se používá v umleckých školách. K emu toto midlo slouží? Hádanku z minulého ísla uhádla Ywetta Havlíková. ANKETA Vánoní svátky jsou za námi. A protože se letos zvláš asto média zmiovala o tom, že národ nakupuje jako o život, položili jsme našim spoluobanm otázku : Kolik stály letošní Vánoce vaši rodinu? Marie KOUBKOVÁ : Pesn to íci nemohu, ale bylo to možná takových 10 tisíc korun. Dárky pro celou rodinu, ale pedevším dárky pro dti, ty spotebovaly znané ástky. Vánoce byly pro všechny velmi spokojené, jak mají být. Jitka LEITNEROVÁ: Letošní Vánoce nás stály asi kolem 8 tisíc. A co bylo nejnáronjší? Finann, to si ani nevzpomínám, ale myslím, že nejnáronjší bylo ty vhodné dárky vymyslet a pak sehnat. Marie VLACHOVÁ: Jak drahé byly Vánoce? No, dost. V porovnání s jinými rodinami by to teba nebylo tak píliš, ale já žiju sama s dtmi, nejmladší dcei je deset let, ale mám už i vnoue, a tak i když vám pesnou ástku neeknu, opakuji, že pro mne to bylo až moc. Miroslava ŠTDRONSKÁ : My jsme si letos koupili k Vánocm novou televizi, která nás stála 20 tisíc. Dál už jsme pak kupovali jen drobnosti, takže celkové naše vánoní výdaje dlaly asi tak 25 tisíc. Ivana MARŠÍKOVÁ: Naše letošní Vánoce nepesáhly 10 tisíc korun, a to i pes to, že se nás u sváteního pohoštní sešlo sedm. Hlavn, že Vánoce byly opravdu klidné a hezké. Marie BARABÁŠOVÁ: My jsme toho názoru, že není smyslem Vánoc, aby stoly praskaly pod hromadami jídla, že zkrátka naprostá pesycenost je zbytená, naopak umírnnost je pro zdraví prospšnjší. Naše vánoní náklady se pohybovaly nkde mezi 3 a 4 tisíci. A svátky byly hezké. Jen nám je trošku zkomplikovalo onemocnní dcery, takže jsme k vánonímu programu pibrali i hlídání vnouat. Ale rádi. Pozn. Red. : Jak vidno, hmotná stránka Vánoc se liší podle toho, kolik kdo chce nebo kolik si mže dovolit vydat. Ale podstatné je, že v jednom se všichni respondenti shodli : svátky byly hezké, rodiny se sešly a vánoní pohoda byla ta pravá.a víme, že nejen u nich. /mb/ LEDEN

8 Kulturní a sportovní akce ( v Miroticích a okolí ) od 14:00 Zimní divadelní Mirotice Divadýlko U Bažiáka Princezna na hrášku hrají T. Novotný (Praha) a J. Ptáková. Veselá pohádka pro dti od 3 let Pehled kulturního života v Písku Kino Porty - tel : ledna 17,30 a 20,00 ÁBEL NOSÍ PRADU komedie 6.ledna až 10.ledna 17,30 V TOM DOM STRAŠÍ animovaný 6.ledna a 7. ledna 20,00 SHORTBUS erotický 8.ledna až 10. ledna 20,00 RYTÍ I NEBES válený 11.ledna a 12. ledna 17,30 HAPPY FEET 11.ledna a 12. ledna 20,00 TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU horor 13.ledna až 15.ledna 17,30 a 20,00 ERAGON sci-fi 16.ledna a 17.ledna 17,30 a 20,00 MALÁ MISS SUNSHINE komedie 18.ledna až 21.ledna 17,30 a 20,00 ILUZIONISTA drama 22.ledna až 24.ledna 17,30 LOVECKÁ SEZONA animovaný 22.ledna až 24.ledna 20,00 POTOMCI LIDÍ thriller 25.ledna až 31.ledna 17,30 a 20,00 PO HLAV DO PRDELE erná kom. Filmy pro dti 3.ledna 16,00 O HLOUPÉM PECIVÁLOVI 10.ledna 16,00 KRTEK A FILMOVÁ HVZDA 17.ledna 16,00 O TÉ VELKÉ MLZE 24.ledna 16,00 O MALENCE 31.ledna 16,00 MACH A ŠEBESTOVÁ BIO ART (kinosál Soukromé vyšší odborné školy filmové,lipová alej 2068, bývalá MŠ) 9.ledna 19,00 PROTI ZDI milostný píbh 16.ledna 19,00 AMAZONIA VERTICAL dokument 23.ledna 19,00 NAUKA O SNECH komedie 30.ledna 19,00 ZAJATCI MLHY válené drama Kulturní dm tel. : ledna od 18,00 do 23,00 COUNTRY KLUB U KAMENNÝHO MOSTU 9.ledna od 18,00, malý sál KÁVA O ŠESTÉ 12.ledna MATURITNÍ PLES GYMNAZIUM PÍSEK 4B. 13.ledna od 16,00 do 19,00 POZOR START DTSKÝCH DISKOTÉK 18.ledna DEN OTEV ENÝCH DVE Í KD PÍSEK tanení tak, jak je neznáte 19.ledna MATURITNÍ PLES SOŠ A SOU PÍSEK 21.ledna od 15,00 O KOICE A PEJSKOVI Loutkové divadlo pro dti NITKA 25.ledna 16,00 HASTRMANI tanení podveer pro všechny 28.ledna od 8,00 ŠACHOVÝ TURNAJ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MSTA PÍSKU DIVADLO POD AROU tel.: ledna od 20,00 ERNÝ DESKY JSOU DOBRÝ hudba k tanci i poslechu 60-tých až 90-tých let. 14.ledna od 15,00 ZLATOVLÁSKA Studio Dell arte 19.ledna od 20,00 ERNÝ DESKY JSOU DOBRÝ hudba k tanci i poslechu 60-tých až 90-tých let. 20.ledna od 20,30 ROE-DEER kytarová kapela 24.ledna od 15,00 MAŠKARNÍ BÁLEEK PRO NEJMENŠÍ Poádá MC Kvítek 26.ledna od 20,30 KVINTET & GIANT MOUNTAINS BAND & CB DDowS 27.ledna od 20,30 VISACÍ ZÁMEK koncert punkové legendy 31.ledna od 20,00 QUEEN Rockování COUNTRY CLUB U JEZU tel. : ledna od 20,00 COUNTRY VEER 6.ledna od 20,00 OLDIES DISKOTÉKA 12.ledna od 20,00 HASTRMANI 13., 20., 27.ledna od 20,00 OLDIES DISKOTÉKA 18.ledna od 19,00 LOUISIANA výuka country tanc 19.ledna od 20,00 MELODIK 26.ledna od 20,00 PRO NE AIKIDO SKP Písek Pijímá v msíci lednu a únoru nové leny. Pondlí, steda, pátek od 18,00 hod. V tlocvin okresního editelství policie Na Výstavišti v Písku. Kontakt: p. Pleska, tel. : Krytý plavecký stadion, Ostrovní ul., tel.: Provozní doba : po, út, t, pá 7,00 21,00 st 7,00 17,30 so 12,00 14,00 dchodci 14,00 20,00 veejnost ne 13,00 19,00 Mstská knihovna tel. : výpjní doba denn mimo t 9,00 18,00 hod. So pouze ítárna 9,00 12,00 Ne zaveno Muzeum tel.: Leden Únor expozice muzea uzaveny ádková inzerce eský výrobce nabízí pivýdlek. Garantujeme Vám výdlek min ,- K msín. Nebojte se nám zavolat. Tel. : ŽÁDNÝ PODVOD!!!, vydává msto Mirotice, 1x msín, náklad 500ks, zdarma, sazba a tisk Mstský úad Mirotice, distribuce MÚ, zodpovdný redaktor Ing. P. Klíma. Evidenní íslo MK R E Redakní uzávrka píspvk do Zpravodaje je 15. dne pedchozího msíce. Pozdní píspvky budou zvejnny v dalším ísle.

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

SLOVO STAROSTY AKTUALITY

SLOVO STAROSTY AKTUALITY SLOVO STAROSTY Vážení obané, chtl bych Vás informovat o nejzávažnjších problémech, které eší naše obec. V prvé ad je to znovuotevení školy. V souasné dob je stav následující: Zastupitelstvo obce odvolalo

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ÚNOR 2009. Cena 5,- K

ÚNOR 2009. Cena 5,- K ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Výroní zpráva za rok 2009

Výroní zpráva za rok 2009 Výroní zpráva za rok 2009 V souladu s plánem práce, s koncepcí rozvoje JVK byly v roce 2010 zajištny a provedeny následující úkoly: I. Hlavní úkoly: Rozšíili jsme výpjní dobu ve všech pjovnách Jihoeské

Více