tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi"

Transkript

1 Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes chci pedat. Zanme v 1. Královské 18:21: A pistoupiv Eliáš ke všemu lidu, ekl: I dokudž kulhati budete na ob stran? Jestliže jest Hospodin Bohem, následujtež ho; pakli jest Bál, jdtež za ním. A neodpovdl jemu lid žádného slova. Halelujah! Dnešní situace v Izraeli je jako kopie píbhu Eliáše. Lépe eeno, my jsme kopií toho, co se stalo v tch dobách v Izraeli. áblova taktika se nezmnila. Byla tam také žena jménem Jezábel, a tu mžeme považovat za uritý prototyp ducha Jezábel. Byla testovacím vzorkem té vci. Víte, co je to prototyp, že? Nkdo nco vyrobí a pak vezme první kus a testuje ho, aby objevil pípadné slabiny výrobku. ábel pracuje podobným zpsobem. Protože není všemohoucí a všudypítomný a samozejm také vševdoucí, musí objevit všechny slabiny. Díky tomu zdokonalí podvod. V té dob vládl duch Jezábel v Izraeli nad Božím lidem. Dnes je to stejné jako tehdy. Jen Jezábel se nemusí nezbytn projevovat skrze ženu. Mže to být cokoliv, co zaujme místo náležející Kristu. V život každého z nás je slabá stránka, kterou je teba obrátit v silnou. ábel bude koncentrovat své úsilí na naše slabá místa. V našem srdci jsou místa, která jsme ješt Bohu nevydali. Práv tato místa se mohou stát územím Jezábel. Pracuje však ráda pod povrchem. Musí se skrývat, protože jsme lidé, kteí mají mnohé poznání. V Bibli je eeno, že jsme vzdlaní na základ apoštolský a prorocký, kdež jest gruntovní úhelný kámen sám Ježíš Kristus. (Ef 2:20) Halelujah! Podle 1. Petrovy 2:5 jsme živé kameny, budující se v duchovní dm. Halelujah! Opt ekl Eliáš lidu: Já sám toliko pozstal jsem prorok Hospodinv, prorok pak Bálových jest tyi sta a padesáte muž. (1Kr 18:22) ábel si peje, je to souástí jeho taktiky, abychom si mysleli, že nás nepítel pevyšuje potem. Jestli ale umíte poítat, tak sette sedm 1

2 tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi 14:1. Bh nás dnes zve, abychom byli zapoteni k tm sedmi tisícm a jedné. Vím, že tento rok byl rokem rýsování rozdlující linie. A Bh toto dílo již dokonal. Linie je dána, nyní je na nás, abychom se rozhodli, na které stran chceme být. V situaci v 1. Královské máme na jedné stran Bála je-li Bál bohem, služte mu, na stran druhé Boha. A tak je-li Bh Bohem, služte Jemu! Církev je však napadena. Doktrín Bála se na mnoha místech poda- ilo proniknout do církve. Jde nyní o to smazat rozdlující áru a vyvolat dojem, že Bh a Bál jsou jedno. Chci vám však íct, že mezi nimi existuje veliký rozdíl. Jeden vede k životu vnému, ten druhý ke smrti, zavržení a zniení. Záhuba to byl od poátku áblv plán. Není to nco, co pijal i stvoil jen tak mimochodem, ml to na srdci od samého poátku. Samo jeho odpadnutí a pád z nebe z pozice Heylela byly inem zhouby. Jeho touhou je zopakovat tento in s Božím stvoením. Jste-li schopni uvit lži, ím víc následujete lež, tím více je váš život lži podobný. Pokud Bh nezasáhne, stane se lží nakonec i váš život a zjistíte, že se nacházíte na míst zavržení. Všimnte si ale, že zavržení závisí na vaší volb. Jinými slovy, na to, aby ábel mohl pracovat a dovést vás do záhuby, potebuje vaše svolení. 1. Královská 18:23: Nech jsou nám dáni dva volkové, a a vyberou sob volka jednoho, kteréhož nech rozsekají na kusy a vkladou na díví, ale ohn a nepodkládají. Já také pipravím volka druhého, kteréhož vložím na díví, a ohn nepodložím. Souástí volby jsou uritá pravidla. V této konkrétní situaci byl urující pro zodpovzení otázky, kdo je Bh, sestupující ohe. I Eliáš se musel podídit tomuto pravidlu. My jako Boží lid toužíme po ohni sestupujícím z nebe. Nedávno ml nkdo sen, ve kterém vyhasly lampy ve svatyni. Aby bylo možné je znovu rozsvítit, bylo zapotebí pvodního ohn, jímž byly zapáleny. Mžeme pinést jakýkoliv ohe. Zapálit ohe je velmi snadné. Dnes máme mnoho nástroj, kterými mžeme zapálit ohe. Zdá se to tak snadné prost zapálíme ohe, rozžehneme lampy a budeme mít svtlo. V Bohu však existují principy. Pokud se jimi nebudeme ídit, nenastane oekávaná zmna. 2

3 ábel je zná. On také zapaluje ohe. Bible ho nazývá cizím ohnm. Cizím ohnm je slovo, které zní jako synovství, vypadá jako synovství, používá stejnou terminologii. Ale nco je v nm špatn. Obsahuje lidský prvek a dotýká se srdce podivným zpsobem. Je cizí. To je to, s ím jsme konfrontováni. Co se týe Filistínc, je zde jedna zajímavá vc. Dnes jim íkáme Palestinci. Sílí volání po jejich nezávislosti a touha po státnosti. Nacházím zajímavou paralelu mezi tím, co se dje mezi Palestinou a Izraelem dnešních dní, a tím, co probíhá dnes v církvi. I v církvi dnes sílí volání plné nespokojenosti, špatné nálady, s požadavkem nezávislosti. Chtjí ale žít pod stejnou stechou. (Iz 4:1) Máme-li však rozeznání, které bychom mli mít, vnímáme, že to není nic jiného než duch Jezábel a jeho zámry, pikryté vším tím nánosem okázalosti. Za vším tím make-upem je plán zniit a zahubit proroky, zabít prorocký aspekt církve. Proto íkávají: Tohle nemžeme kázat! Tak to nemžeme íkat! Nastal však den a as volby. Pokud je Bál Bohem, pak mu služme, je-li však Bh Bohem, pak služme Jemu. Halelujah! tme dál: I stalo se, když již bylo s poledne, že prorokovali až dotud, když se obtuje obt suchá, ale nebylo žádného se ohlášení, ani kdo by odpovdl, ani kdo by vyslyšel. (1Král 18:29) My sloužíme živému Bohu. Bohu, který nespí! Bohu, který má služebníky, jako byl Eliáš a sedm tisíc dalších, kteí se nepoklonili obrazu Bála. ( ím 11:4) Ti všichni bdí, a proroci Bála proto nemohou dosáhnout klamu a vytvoit ohe. Bratr Martin se s námi sdílel o snu, ve kterém duchové, kteí v minulosti pracovali a mli uritou míru úspchu proti Božímu lidu, nebudou již schopni ehokoliv dosáhnout, protože je zde spolenost Eliáše, kterou Bh pomaže. Pipraví si ji ke dni a hodin a pošle na místa zvaná hora Karmel. Bh si dá schzku s nespravedlností. Na té schzce bude Bh demonstrovat spravedlnost, která ukáže na standard, jemuž se svt musí podídit. Halelujah! Vidíme jej ve verši 30. Ticítka je symbolem eho? Dosplosti, synovství, je to tak? Mžeme to vystopovat napí celou Biblí. V život Davida, v život Ježíše, v život Josefa... Všichni tito mužové dosáhli ve svých 30 letech postavení i pozice, na níž byli pipravováni pedchozích ticet let. Amen! Zatím ekl Eliáš všemu lidu: Pistuptež ke mn. (1Král 18:30) Neíká to snad Bh? Pistuptež ke mn. Pibližte se ke mn. V Židm je 3

4 eeno, že, majíce tedy, bratí, plnou svobodu k vjití do svatyn skrze krev Ježíšovu. (Žd 10:19) I pistoupil všecken lid k nmu. Tedy opravil oltá Hospodinv, kterýž byl zboený. Nejdíve musíme opravit oltá. To je to první, co musíme udlat. Musíme pitom jít do Písem. Tento oltá nemže být jen tak ledajaký oltá. Toto není evangelium toho, co je po ruce. Nemžeme popadnout kdeco, jen aby to v tu chvíli posloužilo. Musíme použít to, co vyhovuje Božím instrukcím. Verš 31: Nebo vzal Eliáš dvanácte kamen, (vedlé potu pokolení syn Jákobových, k nmuž se byla stala e Hospodinova, že Izrael bude jméno jeho). Dvanáct kamen. Vyhovuje jakýkoliv kámen? Ne! Otome si do Exodu 20:25: Jestliže mi pak vzdláš oltá kamenný, nedlej ho z kamene tesaného; nebo jestliže pozdvihneš železa na nj, poškvrníš ho. Nemže to být tesaný kámen. Pojme dál, do Jozua 8:31: (Jakož pikázal Mojžíš, služebník Hospodinv, synm Izraelským, jakož psáno jest v knize zákona Mojžíšova,) oltá z kamení celého, nad nímž nebylo zdviženo železo, a obtovali na nm obti zápalné Hospodinu, obtovali i obti pokojné. Abychom mohli opravit Boží oltá, potebujeme neotesané kameny. Co víme o neotesaných kamenech? Nemají pirozený vzhled? Mohli bychom íct, že jsou stvoeny Bohem. Pemýšlím o hladkém kameni. Takovém, který najdete v ece. Co ty kameny ohladilo? Byly ohlazeny tekoucí vodou a vzájemným omíláním. Dokonce pouhý proud tekoucí vody vyvíjí na kámen tlak, kterému se poddá bez ohledu na to, jak je tvrdý. Proud vody urí tvar kamene. Není to snad duch všemohoucího Boha a voda jako Boží slovo? Když mluví Bh, je to eka tekoucí pes kameny, živé kameny, která pizpsobuje tvar kamen svému plánu. My víme, jak má vypadat výsledný projekt, že ano? V Danielovi teme, že konený plán je kámen, kterýž nebýval v rukou, uinn jest horou velikou, a naplnil všecku zemi. (Daniel 2:34 35) Jsme konfrontováni s podvodem. Bratí zmiovali ekumenické hnutí. Chcete-li porozumt ekumenickému hnutí, musíte zpt k babylónské vži. Tam ábel zapoal svj plán. Podíváte-li se do Genesis, v 11. kapitole (íslo 11 zde má svj význam je to íslo zmatku, rozkladu a nedokonenosti) je eeno: Byla pak všecka zem jazyku jednoho a ei jedné. Bible historicky mluví o pirozeném jazyku a pirozené ei. V dnešní dob vidíme, že se vývoj zem vrací kruhem zpt a na pirozené rovin padají jazykové bariéry. Mnohem dležitjší však je, že 4!"#$ # %&'$(")

5 i v duchovní oblasti svt dochází k jednomu jazyku a jedné ei. Tím jazykem je ekumenismus. Proklamují to ve svt politiky. Kážou o tom v sekulárním i v náboženském svt. I církev Božích syn je konfrontována s tímto druhem kázání. I stalo se, když se brali od východu, (Vše má svj význam. Východ znaí Boží mysl. Jako Boží dít chci Boží mysl. Tudíž bych teoreticky ml jít na východ. Ale dnes duch svta, kterýž nyní dlá v synech zpoury (Ef 2:2), se vzdaluje od východu.) nalezli pole v zemi Sinear, a bydlili tam. *(+! ',%-(. %#$( /(&'.0) 10 #.' /#) A ekli jeden druhému: Nuže, nadlejme cihel, a vypalme je ohnm. I mli cihly místo kamení (Gen 11:2 3) ábel od samého poátku používá náhražky. Cihly místo kamení. Zastavme se a eknme si, co je cihla. Cihlu stvoil lovk. Je náhražkou. Cihly jsou synonymem otroctví. Práv cihly vyrábli Izraelci, když byli otroky v Egypt. Egypt je prototypem svta. ábel chce, abyste vyrábli cihly. Je to však mnohem horší. Chce z vás cihlu vytvoit. Musí na to jít zlehka, chce vás pece podvést Kdybych pišel a tvrdil vám, že mám jinou barvu pleti, než mám, a bylo by zjevné, že to není pravda, asi byste mi neuvili. Musím nejdív se svou barvou kže nco udlat, abych vás pesvdil. Pesto jsem po celou tu dobu v nitru nkým jiným. ábel proto musí zaít pomalu a pijít s vcmi, které jsou nám dvrn známé. Rozumíme tomu, co znaí celé, netesané kameny. V 1. Petrov 2:5 teme o Boží touze uinit nás živými kameny. To je to, co oekáváme! Halelujah! ábel nemže pijít a nabídnout vám cihly. Musí pijít v podob, na kterou jsme zvyklí. Takovou podobou je pro nás kázání, a tak je to správn. Nebo Bible íká, že skrze bláznivé kázání se Bh rozhodl zjevit tajemství království. (1Kor 1:21) Je to kázání. ábel se tedy rozhodl vstoupit do kazatelské innosti. Všímáte si, jak se zaíná pomalouku mnit barva jeho kže? Nemže zaít své kázání na téma Jak se stát cihlou a použít cihláské obraty a slovník. Musí použít to, na co jsme zvyklí, a trošiku to zmnit. Musí najít nco trošku mezi, stvoit takovou šedou zónu i smsici. Jist nebude mluvit o cihlách ani o netesaných kamenech. O em bude mluvit? Možná o tesaných kamenech? Co teme? nedlej ho z kamene tesaného; nebo jestliže pozdvihneš železa na nj, poškvrníš ho. (Ex 20:25) ábel uchopí váš ohlazený kámen a zane jej 5

6 tvarovat do podoby cihly. Nejde jen o tesané poselství, mnohem dležitjší je, že jde o to tvoit z vás tesaný kámen. Víte, má na mysli vž, kterou chce postavit. Je to tak, že? Potebuje bezbožnou spolenost, chce ji stvoit. Víte, že budova ústedí EU (pozn.: nová budova Rady ministr) má podobu babylonské vže v nedokoneném stavu? Jakmile lidé v Genesis dosáhli jednoty, zatoužili postavit velikou vž. Což byl mimochodem první svépomocný program. Mli erstv v pamti potopu, a tak je napadlo: Jak se zachráníme? Rozumli tomu tak, že jejich spásou bude postavit nco vysokého. Vždy je napsáno: vži, jejíž by vrch dosahal k nebi. (Gen 11:4) A tak vytvoili teologii spasení mimo Boha. Chcemeli rozumt nkterým vcem, které se djí v církvi i v literatue, která církev zaplavuje, a dovolíme Bohu, aby nám otevel oi, zjistíme, že nkteré z tchto vcí mají své koeny v babylonské vži. Což je konec konc vzpoura. Jezábel (jako souást toho všeho) je vrcholem sebeuctívání. Jedna z myšlenek a stížností, které slýcháváme, je, že není dost lásky. Odhalili jsme ale, že koen této vci nepochází od Boha, ale z Jezábel. V mé Bibli v 1. Janov epištole tu, že mám milovat Toho, kdo zplodil, a když budu milovat Toho, jenž zplodil, budu milovat i toho, kdo jest zplozen z Nho. (1Jan 5:1) Jinými slovy, myšlenka nedostatku lásky není nic jiného než stavní z cihel. Když se pokládají cihly, kladou se do ad, horizontáln. Dosahuje se tak jasné struktury a konstrukní pevnosti. Pokládají se do ad a na n vrstva malty a na ni další vrstva cihel. Tyto svépomocné doktríny mají charakter horizontální služby. A vždycky je to o pocitech, jak se pi tom cítím. Neíkej to, necítím se u toho dobe. íkám si, jak se asi cítil Ježíš, když šel na kíž? Nebo byl Jeho vertikální vztah s Bohem natolik silný, že pevládl nad horizontálním? O tom musel mít Pavel njaké zjevení. Vždy v epištole Židm napsal: Patíce na vdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýž místo pedložené sob radosti strpl kíž, opováživ se hanby, i posadil se na pravici trnu Božího. (Žd 12:2) A znovu nás povzbuzuje: Protož prosím vás, bratí, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali tla svá v obt živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu svou. ( ím 12:1) Když íká tla svá, co tím myslí? Co myslí slovy tla svá? Mluví o vaší duši. To, co vidíte, je jen prostedek. Není to má duše. Neznamená to, že tohle tlo nebude vydáno njaké míe utrpení. Je to však duše, po které Bh touží. Kterou ást duše Bohu upete? Žádnou? Chvála Pánu! 6

7 I mli cihly místo kamení, a zemi lepkou místo vápna. (Gen 11:3) Pojme se vrátit do 1. Královské 18:31: Nebo vzal Eliáš dvanácte kamen, (vedlé potu pokolení syn Jákobových, k nmuž se byla stala e Hospodinova, že Izrael bude jméno jeho). Podle pokolení syn Izraelských. Byl jsem vyuován, že Jákob reprezentuje tlesného kesana a my že jsme se nacházeli na míst tlesnosti. Boží touhou však je penést nás z místa tlesnosti na jiné místo, které nazývá Izrael. Halelujah! A vzdlal z tch kamen oltá ve jménu Hospodinovu; udlal také struhu vkol oltáe zšíí, co by mohl dv míry obilé vsíti. (1Král 18:32) V jedné ásti snu, který zde byl zmínn a týkal se pankáe, jehož píchod ml vyvolat problémy, byla situace, kdy volali na linku tísového volání. íslo té linky bylo Osm je íslem nových poátk. Chvála Pánu. Vím, že nový poátek pichází díky rozhodnutí. Dv znaí Boží slovo i svdectví. Tudíž nový poátek, Boží slovo a íslo devt je íslo soudu. Bh v tomto pípad pichází, aby posoudil vaši volbu. Na míst soudu dochází ke konenému rozhodnutí. A každá volba bude takto ozna- ena, ímž se stane oficiální. Máme možnost volby. Mžeme jít zpt a být spokojení a šastní na míst, kde jsme, nebo máme možnost naopak volat na tísovou linku. Zajímavé je, že v uvedeném ísle jsou dv nuly. Nula je symbolem semene. Bh nám práv v této dob, v situaci hory Karmel, dá sím. Zámrem je zplodit Krista a zplodit Boží syny na svt. Halelujah! Zjistili jsme, že Eliáš vykopal okolo oltáe píkop. Kde k tomu vzal pokyny? etl to snad v píruce o stavní oltá? Chvála Pánu. Nebo to slyšel od Boha? Víte, pichází doba, kdy nám Bh ekne, jak postavit oltá. Nemám konkrétní zjevení, co znamenají dv mírky obilí v jiném rozmru než v tom pirozeném. Nekopal tak dlouho, až se mu zdálo, že už to staí. Kopal, dokud nedosáhl konkrétní míry. Kopeme kolem svého oltáe? Pipravujeme se na ohe, který Bh sešle? Víte, on se na ohe pipravoval! Narovnal i díví, a rozsekav volka na kusy, vkladl na díví. A ekl: Naplte tyi stoudve vodou, a vylíte na obt zápalnou i na díví. (1Král 18:33 34) Narovnal i díví. Máme tady njaké díví? Jste díví? Copak nás Bh nepirovnává v Písmu ke díví? Není zde Duch svatý k tomu, aby narovnal díví? Postavil oltá? Víte, co je úžasné? Bh tady, na tomto míst, ukazuje mnohaetné vyjádení. Dnes totiž místo oltáe ze skutených kamen jsou nkteí z nás tmi kameny, živými kameny spojenými dohromady. Jiní jsou díví a možná jsou mezi námi nkteí, kteí jsou beránkem vloženým na díví. Zvažte jen, co se stalo. 7

8 Ohe nepohltil jen ob, pohltil všechno! Je to tak? (Te jsem pedbhl sám sebe.) tyi nádoby s vodou. Co znaí íslice 4? tyi jsou íslicí soužení. Dá se íct, že soužení probíhá na dvou úrovních. Bible zmiuje soužení, jaké svt ješt nevidl. (Dan 12:1, Joel 2:2, Mt 24:21) Je však i soužení, které Bh používá, aby svj lid pipravil. My máme být peci lidmi, kteí zvítzí uprosted soužení, kterým svt musí projít. Potebujeme tyi nádoby s vodou. Ohe, který Bh sešle, se liší od jakéhokoliv jiného ohn, který kdy poslal. Máme oltá, ob i ohe. Kde budeme hledat ohe? Tam, kde šlehají plameny? Ve skutenosti ne. Jsou to jen plameny, žár je dole. Dole dochází ke spalování. Plamen, který vidíme, je jen plyn uvolnný z ohn. Takže je ohe na jedné rovin, a jiný ohe, který je mnohem intenzivnjší, na jiné rovin. Hmota je ve fyzice popisována temi skupenstvími. Pevným, tekutým a plynným. Je však ješt jedna úrove hmoty, která je asto nazývána tvrté skupenství a jmenuje se plazma. Je možné ji pozorovat napíklad v neonovém svtle. Blesk je formou plazmy. Existuje ohe, který dosáhne tak vysoké teploty, že plyny ionizují a stanou se plazmou. Vím, že Boží ohe se nepodobá žádnému ohni, který seslal díve. Co je to za ohe, že dokáže pozít nejen devo, ale i kámen? Jaký druh ohn dokáže vypít vodu? Víte, že ve vhodném prostedí dokáže plazma zapálit vodu? Zpsobí, že se voda rozloží, z H 2 O vznikne kyslík a vodík. Jakmile máte vodík a kyslík, dochází ke spalování. Rozdlíte-li vodu na vodík a kyslík, dojde k hoení. Takový ohe chce Bh pivést do našich srdcí. Nejen spálí ob a oltá, stane se také soudem tm, kteí stojí za nespravedlností. Neonový nápis v noci velmi dobe svítí, že? Uvdomili jste si, že ve dne také dobe svítí? Takový druh svtla chce Bh vložit do našich srdcí. Bh nás chce uinit pesn takovým druhem lidí, nebo je eeno: Nebo Bh náš jest ohe spalující. (Žd 12:29) Je to volba: Chceme Boha, který je ohe spalující, nebo chceme oklamání tesaných kamen? Zvolme si tedy moude, uime kvalifikovanou volbu. Chceme celý kámen, ne otesaný. Chvála Pánu! Stalo se pak, když se obtuje obt suchá (v as veerní obti) (1Král 18:36) Jaký je nyní as? Je as veera? Jsme na konci vk a je as 8 12 '.&3 4 %' #2#/+ 22.' (/# '/32.' /5

9 veerní obti. Prožíváte, jak je váš život tažen na oltá? Jako píklad mohu užít jen sebe. Byl bych nyní doma a snažil se na internetu chytit signál, Bh však ml jiný zámr. A tak kam vane vítr, uím se vát i já. Amen. Stalo se pak, když se obtuje obt suchá, pistoupil Eliáš prorok a ekl: Hospodine Bože Abrahamv, Izákv a Izraelv, nech dnes poznají, že jsi ty Bh v Izraeli, a já služebník tvj, a že jsem vedlé slova tvého inil všecky vci tyto. Vyslyš mne, Hospodine, vyslyš mne, Slyšíte dnes Božího ducha? Halelujah!. aby poznal lid tento, že jsi ty, Hospodine, Bohem, když bys obrátil srdce jejich zase. V tom spadl ohe Hospodinv, a spálil obt zápalnou, díví i kamení i prs; též vodu, kteráž byla v struze, vypil. Chvála Pánu! Vyvolme sob dnes. Bh vám požehnej! 9

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s.

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. ÚVOD Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. (dále jen Organizační řád) je vnitřní směrnicí sloužící

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

Efezským 1,13: V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého

Efezským 1,13: V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM SLOVO A DUCH UCH EF 1,13 Jedinečný prostředek spasení Shrnutí: Ve třináctém verši Pavel vysvětluje nejdůležitější věci ohledně spasení. Vysvětluje způsob spasení

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši:

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra Na mořském břehu často uvidíte rybáře

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit.

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Určitě víte, kde leží Sněžka, Snad také víte, kde pramení Vltava, kde leží Pravčická brána, Černé jezero nebo Prachovské skály. Ale co třeba Nesyt, jeskyně Šipka, Pokličky nebo

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204 .2.5 Reálná čísla I Předpoklady: 00204 Značíme R. Reálná čísla jsou čísla, kterými se vyjadřují délky úseček, čísla jim opačná a 0. Každé reálné číslo je na číselné ose znázorněno právě jedním bodem. Každý

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB

Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB Variace 1 Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Číselné

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky.

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky. Říjen Myš Pokud na něco myší ukážeme, e, často se zobrazí krátký popis položky. Pokud například ukážeme na složku Koš na ploše, zobrazí se následující popis: Obsahuje smazané soubory a složky. Takzvaná

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné

Více

PODLE STEJNOJMENNÉHO ROMÁNU FRANZE KAFKY ADAPTOVAL DAVID ZANE MAIROWITZ NAKRESLIL JAROMÍR 99 ČESKY VYDAL LABYRINT

PODLE STEJNOJMENNÉHO ROMÁNU FRANZE KAFKY ADAPTOVAL DAVID ZANE MAIROWITZ NAKRESLIL JAROMÍR 99 ČESKY VYDAL LABYRINT PODLE STEJNOJMENNÉHO ROMÁNU FRANZE KAFKY ADAPTOVAL DAVID ZANE MAIROWITZ NAKRESLIL JAROMÍR 99 ČESKY VYDAL LABYRINT Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz First published in 2013 by SelfMadeHero

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Měření změny objemu vody při tuhnutí

Měření změny objemu vody při tuhnutí Měření změny objemu vody při tuhnutí VÁCLAVA KOPECKÁ Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Anotace Od prosince 2012 jsou na webovém portálu Alik.cz publikovány

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

U hrobky krále Tutanchamona

U hrobky krále Tutanchamona 1. kapitola U hrobky krále Tutanchamona Někde v Egyptě Sledovali jste někdy, třeba na nějaké pouti, jak se dělá popcorn? Horký vzduch roztáčí malá kukuřičná zrnka, ta se zahřívají, až puknou a stane se

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Nejčastěji se o JDF hovoří při řízení procesů v tiskových provozech. JDF se však má stát komunikačním prostředkem mezi všemi

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Obsah Úvodem... 7 1. Oheň v zahradě... 11 2. Voda v zahradě... 44 Upravujeme zahradu I

Obsah Úvodem... 7 1. Oheň v zahradě... 11 2. Voda v zahradě... 44 Upravujeme zahradu I Obsah Úvodem... 7 1. Oheň v zahradě... 11 1.1 Ohniště... 12 1.2 Zahradní krby... 13 1.3 Zahradní grily a ohniště... 19 1.3.1 Kamenný stůl s rožništěm... 24 1.3.2 Stolokrb... 25 1.4 Udírny... 26 1.4.1 Udírna

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení 1 Klientský portál WEB-UDS Plánovaný rozvoj systému UDS, který se oproti pvodnímu vnitropodnikovému systému i24reus vrací k využití standardní aplikaní úrovn, nyní zaazuje další stupe sdílení dat pes webové

Více

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Počet hráčů: 2-4 Věk: od 10 let Hrací doba: cca 45 minut. byliny = 3 body (5/5) lebka (0/10)

Počet hráčů: 2-4 Věk: od 10 let Hrací doba: cca 45 minut. byliny = 3 body (5/5) lebka (0/10) Počet hráčů: 2-4 Věk: od 10 let Hrací doba: cca 45 minut Obsah 200 destiček: 112 letních a 88 zimních destiček Potrava bobule = 1 bod (30 letních/30 zimních destiček) hlízy = 2 body (18/18) Vzácný majetek

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010 Metoda Lokální multiplikátor LM3 Ing. Stanislav Kutáček červen 2010 Lokální multiplikátor obecně Lokální multiplikátor 1, vyvinutý v londýnské New Economics Foundation (NEF), 2 pomáhá popsat míru lokalizace

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list)

Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list) Označení: EU-Inovace-Inf-6-01 Předmět: Informatika Cílová

Více

Co je čistá současná hodnota (NPV)

Co je čistá současná hodnota (NPV) {jathumbnail off} NPV a IRR jsou jedny z nejčastěji využívaných nástrojů pro hodnocení a výběr investic, tedy aspoň ve světě. V ČR podle jednoho průzkumu, který zpracovávala VŠE, vede spíše doba návratnosti

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Vyrobeno pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro administrace zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH Tento dokument slouží

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova č. 2/2009 Konec starého a počátek nového roku je pro nás pro všechny příležitostí, abychom popřáli rodinným příslušníkům, přátelům a známým. Dovolte, abych i já Vám všem jménem zaměstnanců Luxoru Poděbrady

Více

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat.

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat. KOMBINATORIKA ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Příklad 1 Pan Alois dostal od vedení NP Šumava za úkol vytvořit propagační poster se čtyřmi fotografiemi Šumavského národního parku, každou z jiného ročního období (viz obrázek).

Více

Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc

Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc Postup při úmrtí Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc 1 Postup při úmrtí Úmrtí osoby nebo nález těla mimo zdravotnické zařízení poskytovatele se

Více

GEOMETRICKÁ TĚLESA. Mnohostěny

GEOMETRICKÁ TĚLESA. Mnohostěny GEOMETRICKÁ TĚLESA Geometrické těleso je prostorový geometrický útvar, který je omezený (ohraničený), tato hranice mu náleží. Jeho povrch tvoří rovinné útvary a také různé složitější plochy. Geometrická

Více

Hodně svátků Gábiny Kratochvílové

Hodně svátků Gábiny Kratochvílové JAK SLAVÍ VÁNOCE IVANA GOTTOVÁ, GABRIELA KRATOCHVÍLOVÁ A PETR VÁGNER? Tváře známé z televizní obrazovky FTV Prima se sešly při bohulibé činnosti nafotily kalendář, z jehož prodeje se podpoří SOS dětské

Více

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Pokud používáte měl bych, je na čase to změnit Dostáváte se do situací, ve kterých používáte slovní spojení měl bych nebo

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Rukodělná činnost příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí

Více

Karel Jaromír Erben. Život a dílo

Karel Jaromír Erben. Život a dílo Karel Jaromír Erben Život a dílo Karel Jaromír Erben ( 7.11.1811 21.11.1870) český básník, prozaik, jazykovědec, historik,folklorista, překladatel a sběratel lidové tvorby představitel literárního romantismu

Více

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: Stránka 1 z 5 U S N E S E N Í JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město se sídlem Bratislavská 73, 602 00 Brno-Město, Česká republika pověřený provedením exekuce, které vydal

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. Nástrahy virtuální reality (pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055. Nástrahy virtuální reality (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-6-03 Předmět: Informatika Cílová skupina: 6. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s.

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s. Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. SÚ/328/1638/2010/Ku č.j. SÚ/330/1639/2010/Ku vyřizuje: Mária Kudelová e-mail:kudelova@brusperk-mesto.cz datum: 6.10.2010 R O Z H O

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE 13 7. ledna 2001 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE Směrnice ČBK VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V

Více

RWE POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI OD TEĎ DODÁVÁME DO DOMÁCNOSTÍ I JISTOTU

RWE POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI OD TEĎ DODÁVÁME DO DOMÁCNOSTÍ I JISTOTU RWE POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI OD TEĎ DODÁVÁME DO DOMÁCNOSTÍ I JISTOTU RWE POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI CHCETE MÍT JISTOTU, ŽE JE VÁŠ DOMOV V BEZPEČÍ? VSAĎTE NA RWE POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI. Získáte s ním komplexní ochranu,

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A sp. zn. 095 Ex 1278/14/U 02-033 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu.

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu. Zpravodaj obce Palonín Volby Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 25. - 26.10. 2013 : pátek 25.10. od 14:00 do 22:00 hod sobota 26.10. od 8:00 do 14:00 hod. Dotace- zatrubnění

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Znalecký posudek. 3567/2012

Znalecký posudek. 3567/2012 Znalecký posudek. 3567/2012 o cen obvyklé - bytové jednotky. 1201/4 v dom.p. 1199, 1200, 1201 a 1202 umíst ném na pozemku parc.. 1933, parc.. 1934, parc.. 1935 a parc.. 1936 v kat. úz. Kada, obec Kada,

Více

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu.

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu. 1 Juda (Gn 49, 8-12) Tobě, Judo, tobě vzdají čest tví bratři. Na šíji nepřátel dopadne tvá ruka; synové tvého otce se ti budou klanět. Mládě lví je Juda. S úlovkem, můj synu, vystoupil jsi vzhůru. Stočil

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Direktor na Direkcia Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prichodite,

Direktor na Direkcia Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prichodite, Downloaded via the EU tax law app / web ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 13.?ervna 2013(*) Spole?ný systém dan? z p?idané hodnoty Sm?rnice 2006/112/ES?lánek 9 odstavec 1 Pojem,osoba povinná k dani

Více

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola Dobrý den, právě máte v rukou 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola. Uvítáme, pokud NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ODPOVÍ SAMI ŽÁCI. 1. Kdo je součástí pracovního týmu Ekoškoly

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zápis. z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice

Zápis. z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice Zápis z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční

Více

Komunikační a prodejní dovednosti

Komunikační a prodejní dovednosti Komunikační a prodejní dovednosti Obsah Obsah 2 Představení 3 Motto 4 Maslowova pyramida potřeb 5 Pravidla pro telefonování 6 Rady pro telefonování 7 Prodejní techniky 8-14 Plevelná slova a výrazy 15 Prodejní

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více