TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC Bc. TEREZA DOUŠOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013 Bc. TEREZA DOUŠOVÁ

2 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: N3108 Prmyslový management Studijní obor: 3106T013 Management jakosti VÝVOJ METODIKY MENÍ PRVKOVÉHO SLOŽENÍ VLAS METODOU LIBS DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR MEASURING ELEMENTAL COMPOSITION OF HAIR USING LIBS ANALYSES KHT-167 Diplomantka: Bc. Tereza Doušová Vedoucí práce: Ing. Mária Pršová Konzultant: prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D. Rozsah práce: Poet stran textu Poet obrázk Poet tabulek Poet graf Poet stran píloh. 14

3 Zadání bakaláské práce (vložit originál)

4 PROHLÁŠENÍ Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou diplomovou práci se pln vztahuje zákon. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vdomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitní potebu TUL. Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vdom povinnosti informovat o této skutenosti TUL; v tomto pípad má TUL právo ode mne požadovat úhradu náklad, které vynaložila na vytvoení díla, až do jejich skutené výše. Diplomovou práci jsem vypracoval(a) samostatn s použitím uvedené literatury a na základ konzultací s vedoucím diplomové práce a konzultantem. Datum Podpis 3

5 PODKOVÁNÍ Tímto bych chtla podkovat mé vedoucí práce Ing. Márii Pršové a konzultantovi prof. Ing. Jakubu Wienerovi, Ph.D. za odborné vedení diplomové práce a za cenné rady a pipomínky bhem konzultací a pi zpracování. Dále bych chtla podkovat Ing. Jan Grabmüllerové a Ing. Martinu Stuchlíkovi za pomoc pi experimentech a všem, kteí mi darovali vzorky vlas, bez nichž by experiment nemohl vzniknout. Podkování patí také mé rodin, za jejich obrovskou oporu a podporu bhem celého studia a pi psaní diplomové práce. 4

6 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vývoj metodiky mení prvkového složení lidských vlas pomocí metody LIBS. V teoretické ásti jsou obsaženy poznatky o prvkové analýze vlas a popsána charakteristika lidských vlas. Dále se tato ást zabývá metodou LIBS, jejím využití a principem laserového analyzátoru LEA S500, který je využíván pro mení. Experimentální ást je zamena na popis testovaných vlas a vytvoení vhodných zpsob pro jejich uchycení. Dále se zabývá mapováním stopových prvk v lidských vlasech. K L ÍOVÁ SLOVA: Prvková analýza, lidský vlas, spektroskopie, LIBS, laserový analyzátor LEA S500 ABSTRACT The aim of this thesis is the development of methodology for measuring elemental composition of human hair using LIBS method. In the theoretical section provides findings on elemental hair analysis and the description of human hair. Further, this section deals with the LIBS method, its use and the principle of laser analyzer LEA S500, which is used for measurement. The experimental part focuses on the description of the hair and creating appropriate methods for their attachment. It also deals with mapping of trace elements in human hair. K E Y W O R D S : Elemental analysis, human hair, spectroscopy, LIBS, laser analyzer LEA S500 5

7 Obsah ÚVOD PRVKOVÁ ANALÝZA VLAS Metody pro stanovování stopových prvk Spektroskopie s indukn vázaným plazmatem - ICP Atomová absorpní spektroskopie AAS Rentgenová fluorescenní spektroskopie XRF Rozdlení stopových prvk Makroelementy Mikroelementy Toxické prvky LIDSKÝ VLAS Složení vlasu Chemické složení vlasu Pigment a barva vlasu Stavební prvky vlasu Kutikula Cortex Medulla Fáze vlasového rstu Rstová fáze anagenní Pechodná fáze katagenní Klidová fáze telogenní Poškození vlasu Vnitní poruchy Vnjší poruchy Keratinová vlákna SPEKTROSKOPIE LASEREM BUZENÉHO PLAZMATU - LIBS Historie Oblasti využití Princip metody LIBS LASEROVÝ ANALYZÁTOR LEA S Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 6

8 4.1 Základní ásti analyzátoru Laser Spektrograf Detekní systém Hardware-software systém Optický systém Servisní zaízení Princip innosti analyzátoru EXPERIMENTÁLNÍ ÁST Popis použitých vlas Pírodní vlasy Barvené vlasy Zpsoby uchycení vlas První zpsob uchycení vlas Druhý zpsob uchycení vlas Tetí zpsob uchycení vlas Použité pístroje a metody Analyzátor LEA S Rastrovací elektronový mikroskop Rentgenová fluorescenní spektroskopie Vybrané statistické charakteristiky VÝSLEDKY A DISKUZE Obrazová analýza vlasu po celé jeho délce Pírodní vlas Barvený vlas LIBS analýza vlas dle prvního zpsobu uchycení Region 260 nm Region 290 nm Region 380 nm LIBS analýza vlas dle druhého zpsobu uchycení Pírodní vlasy Barvené vlasy LIBS analýza vlas dle tetího zpsobu uchycení Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 7

9 6.4.1 Pírodní vlasy Barvené vlasy Zmna struktury vlasu po analýze LIBS Pírodní vlasy Barvené vlasy XRF analýza ZÁVR Seznam literatury Seznam obrázk Seznam graf Seznam tabulek Seznam píloh Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 8

10 Seznam zkratek LIBS LEA S500 Nd: YAG laser ICP-MS ICP-AES AAS XRF REM UV mg/g g/g cm mm m nm ml mj kv s A spektroskopie laserem buzeného plazmatu laserový analyzátor neodymový laser: Yttrium Aluminium Granát hmotnostní spektroskopie s indukn vázaným plazmatem emisní spektroskopie s indukn vázaným plazmatem atomová absorpní spektroskopie rentgenová fluorescenní spektroskopie rastrovací elektronový mikroskop ultrafialové záení miligram na gram mikrogram na gram centimetr milimetr mikrometr nanometr mililitr alfa milijoule kilovolt sekunda mikroampér Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 9

11 ÚVOD Vlasy hrají v život lovka dležitou roli a to pedevším z estetického hlediska. Pomocí vlas mže lovk vyjadovat své názory, spoleenskou píslušnost nebo také pitahovat druhé pohlaví. Vlas však mže být dležitý i z jiného hlediska. Pokud lovk potebuje zjistit svj zdravotní stav, sestavit dietní plán i zjistit možné hrozby chorob, mže být vlas použit pro prvkovou analýzu. Velkou výhodou vlas je, že nezaznamenávají pouze aktuální stav organizmu, ale mohou urit, jakými procesy organizmus procházel, bhem celého rstu vlasu. Tím, že vlas vyroste v prmru o jeden centimetr za msíc, mže být sledováno asové rozmezí v rámci více let. To je také dvod, pro je vlas jedním z nejastji používaných biologických materiál v kriminalistice, pi vyšetování trestných in nebo pi zjišování dlouhodobého užívání drog. Cílem této práce není urit zdravotní stav osoby, která poskytla vlasy, ale je to pedevším zamení se na metodiku prvkového složení vlas. Vytvoení vhodného zpsobu uchycení vlas, aby bylo možné provést mení metodou LIBS. V neposlední ad hodnocení, jestli je vytvoený zpsob uchycení vhodný a zpsobilý pro další použití. Teoretická ást této práce je zamena pedevším na obecné poznatky o vlasech a prvkové analýze související s vlasy. Dále je zamena na metodu LIBS, kterou je tato prvková analýza provádna. Praktická ást je zamena na popis testovaných vlas, obrazovou analýzu vlas a pedevším na vytvoení vhodného zpsobu uchycení vlas. Nakonec byla provedena rentgenová fluorescence, která zjišuje, mohou-li prvky ve vlasových pípravcích ovlivovat testované vlasy. Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 10

12 1 PRVKOVÁ ANALÝZA VLAS Prvková analýza vlas slouží pedevším ke zhodnocení zdravotního stavu lovka. Pomocí hladiny chemických prvk a jejich vzájemných pomr mohou odborníci sestavit analýzu stopových prvk v organizmu. Analýza odráží absorpci rzných zdroj, nap. jaký vliv má na konkrétní osobu práce, strava, koníky, jaké bere léky nebo jestli kouí. U vlas je výhodou, že nezaznamenávají pouze aktuální stav organizmu, ale mohou urit, jakými procesy organizmus procházel po dobu rstu vlas. Prvková analýza vlas je vhodná, pokud lovk potebuje zjistit svoji zdravotní kondici, potebuje sestavit dietní plán, nebo zjistit možné hrozby nemocí. [1] Jak uvádí Corsi et al. ve lánku [2] prvková analýza vlas je jednou z nejrozšíenjších technik pro detekci otravy kov u jedinc, které jím byly vystaveny v práci nebo v životním prostedí. V poslední dob byla tato analýza rozšíena i mezi prvky které neobsahují jedy, protože mže pispt ke zjištní zdravotního stavu jedince. Zaízení používané pro analýzu je vtšinou velmi nákladné a propracované, nejastji se používá ICP-MS, což je hmotnostní spektroskopie s indukn vázaným plazmatem, s velmi nízkými detekními limity. Nicmén se uvádí, že tato spektroskopie mže vést k nepesnostem a obrovským rozdílm mezi rznými laboratoemi. Hlavním cílem tohoto lánku [2] je studium proveditelnosti prvkové analýzy vlas pomocí techniky LIBS. V zásad, použití LIBS techniky nabízí nkteré dobe definované výhody, ve srovnání s tradiní ICP-MS. Zejména pokud jde o náklady na zaízení, náklady na provoz, odpadá pedúprava vzork vlas pro mení a nabízí možnost studovat rozdíly v koncentraci minerálních látek v rzných místech z jediného vlasu. Výsledky, které jsou prezentované ve lánku [2] dokazují, že prvková analýzu vlas zjišována pomocí metody LIBS mže být považována za velice perspektivní. Tato technika umožuje stanovit relativní koncentrace nejzajímavjších prvk vyskytujících se ve vlasech. Další výhodu vidí v možnosti sledování kolísání minerálních látek ve vlasech v ase. Lidské vlasy rostou v prmru jeden centimetr za msíc, a proto lze snadno sledovat rzná místa po celé délce vlasu. Staí velmi malé množství vlas a mže to ukázat velmi zajímavé perspektivy pro tuto techniku. Využití Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 11

13 mže být vhodné v soudní aplikaci. Popis metody LIBS, kterou se bude zkoumat prvková analýza je uvedený v teoretické ásti práce. První zmínky o prvkových analýzách vlas se pipisují do roku Použití vlas pro posouzení prvk bylo spíše kontroverzní, avšak do dnešní doby se analýza vlas výrazn rozšíila. V prbhu posledních 40 let, došlo k výraznému zlepšení analýzy stopových prvk v biologických vzorcích. Je to ovlivnno pedevším zlepšováním vybavení analytických technik, která vedou k lepší pesnosti, správnosti, spolehlivosti a detekním limitm. Ve srovnání s jinými typy klinických vzork, jakými jsou krev nebo mo, mají vlasy znané výhody. Zatímco u analýzy krve nebo moi, zjistíme aktuální i nedávný stav tla, analýza vlas pedstavuje delší asový rámec, mže se jednat i o roky. Udává se, že prvková analýza vlas umožuje citlivjší a více analyticky pesné výsledky. Výhodou vlas dále mže být, že odbr vzork je jednodušší a bezpenjší a analýza je mén nákladná. K zásadním problémm, co se týká vzork vlas, patí možnost jejich vnjší kontaminace, která mže zkreslovat hladinu stopových prvk. Prokázaným zdrojem vnjší kontaminace jsou šampony, vlasové kúry, barvení vlas a jiná chemická ošetení. Dále také životní prostedí, kde na vlasy psobí voda, prach i špína. Šampony mohou obsahovat selen, barvicí pípravky octan olovnatý. [3] 1.1 Metody pro stanovování stopových prvk Bžn používané metody, pro stanovení stopových prvk se vyznaují velmi vysokou citlivostí a podléhají normám. Tyto metody umožnily odhalit více než 30 stopových prvk ve vlasech. Mezi nejbžnji používané metody patí: ICP, AAS, XRF. [4] Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 12

14 1.1.1 Spektroskopie s indukn vázaným plazmatem - ICP Nejastji používanou metodou pro analýzu stopových prvk je ICP-MS. Jedná se o hmotnostní spektroskopii s indukn vázaným plazmatem. Tato analýza je velice pesná a propracovaná, je schopna analyzovat koncentraci i nepatrného množství prvk ve vzorku. Kovové atomy se zahejí na vysokou teplotu, jsou zbaveny elektron a atomovými jader, které jsou pak analyzovány metodou atomové hmotnosti. K vybuzení plazmy dochází pi vysokých teplotách, nejastji K. Pesnost této metody je velmi vysoká, v ádech plus/minus 5 procent. Vzorky pro ICP analýzu se nejastji pipravují pomocí kyseliny. Spektroskopie ICP se také používá ve spojení se zkratkou AES, kde se jedná o emisní spektroskopii s indukn vázaným plazmatem. [1], [5] Atomová absorpní spektroskopie AAS Je to další bžn používaná metoda pro stanovení stopových prvk v biologických materiálech. Tato laboratorní technika využívá ultrafialového nebo viditelného svtla ke zjišování koncentrace prvk v plynném skupenství po odpaení kapalných nebo pevných vzork v plameni nebo atomizací. Jsou prokázány velmi pesné a správné výsledky pi relativn nízkých nákladech. Metoda AAS je schopna rychlého multielementárního przkumu. Hlavní nevýhodou této metody je, že neanalyzuje více prvk najednou, ale pouze jeden prvek. Mezi nevýhody se dá pipsat poteba relativn velkého objemu vzorku: 0,5 1ml séra nebo plazmy pro každé stanovení. [5], [6] Rentgenová fluorescenní spektroskopie XRF Zkratka rentgenové fluorescence XRF je z anglického X-ray fluorescence. Tato metoda je jednou z nejuniverzálnjších metod a pibližuje se metod LIBS, která je popsána dále v textu, tím, že ji lze využít v laboratorním ale i terénním prostedí. Nevýhodou rentgenové fluorescence je však požadavek na pomrn velké množství vzork. Dají se analyzovat vzorky, které jsou ve form kapalné nebo pevné. Nejastji se používá k analýze povrchu vzork. [5] Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 13

15 1.2 Rozdlení stopových prvk Vlas slouží jako vyluovací tká pro základní, nepodstatné a potencionáln toxické prvky. Obecn lze íci, že množství prvku, nacházejícího se v rostoucím vlasu, je pímo úmrné koncentraci prvku v jiných tkáních, jako nap. v krvi nebo v moi. Proto se prvkovou analýzou zjišuje rozložení prvk v tle, jejich nadbytek, nebo naopak deficit. Tyto prvky lze rozdlit do 3 skupin: makroelementy - prvky nezbytné pro život, mikroelementy - prvky neutrální, bez nichž mže metabolismus fungovat, prvky toxické, které mají škodlivý vliv na organismus. [7], [8] Makroelementy Makroelementy neboli makroprvky, jsou prvky, které jsou poteba pro správné fungování organismu. Jejich koncentrace v tlních tekutinách a ve tkáních je více než 1 mg/g erstvé tkán. Mezi tyto prvky se adí vápník, hoík, sodík, draslík, fosfor. Vápník (Ca) Vápník je dležitým prvkem organizmu a nkolikanásobn pekrauje hodnotu ostatních prvk. Je potebný nap. pro správnou innost sval, pro správný vývoj kostí, hojení ran a pro procesy srážlivosti krve. V kostech se nachází kolem 99% vápníku. Hoík (Mg) Hoík je jedním ze základních prvk potebných pro správné fungování tla. Hraje dležitou roli ve svalových procesech, uruje pravidelný srdení rytmus a stejn tak má kladný vliv na krevní srážlivost. Je nezbytný pro správnou funkci bunk. Jeho pítomnost v tle lovka je dležitá pro zabránní stres nebo bolestí hlavy. Hoík ovlivuje metabolismus dalších prvk, jako je vápník, sodík i draslík. Sodík (Na) Sodík je základním prvkem s funkcemi mimobunného elektrolytu. Tyto funkce se ale ve vlasech nevyskytují. Vysoká hladina sodíku ve vlasech nemusí mít žádný klinický význam nebo to mže být výsledkem elektrolytové nerovnováhy. Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 14

16 Draslík (K) Hlavní úlohou draslíku je, aby napomáhal správnému fungování nervového a svalového systému. Zásadní roli hraje v aktivit srdeního svalu. Závisí na nm okysliení mozku, fungování a výživa bunk nebo fungování ledvin. Zvýšená hladina draslíku ve vlasech mže být zpsobena šampony nebo jinými pípravky pro péi o vlasy. Fosfor (P) Fosfor najdeme v každé buce organizmu, ale kolem 80% se nachází jako slouenina s vápníkem v kostech. Je dležitý pro energetickou pemnu a má podíl na tvorb kostí a zub. [7], [8], [9] Mikroelementy Mikroelementy neboli mikroprvky, jsou prvky, které jsou neutrální, organizmus bez nich mže fungovat. Jejich koncentrace v tlních tekutinách a ve tkáních je menší než 1 mg/g erstvé tkán. Mezi tyto prvky se adí chrom, cín, zinek, fluor, jod, kobalt, kemík, lithium, mangan, m, molybden, nikl, selen, vanad, železo. Chrom (Cr) Chrom je nezbytný prvek pro normální vývoj lidského organizmu. Dležitý je pro stabilizaci hladiny cukru v krvi, snižuje hladinu cholesterolu nebo kontroluje chu k jídlu. Cín (Sn) Cín je v závislosti na chemické form potenciáln toxickým prvkem. Anorganický cín má nízký stupe toxicity, ale organický cín má naopak vysoký stupe toxicity. Hladina cínu ve vlasech závisí na psobení životního prostedí. Možné zdroje cínu jsou potraviny, potravinové a nápojové nádoby nebo kosmetika. Zinek (Zn) Zinek napomáhá mnoha funkcím v organizmu, nap. napomáhá k rychlejšímu hojení ran. Podílí se na metabolizmu bílkovin, uhlovodan a tuk. Také se podílí na udržování rovnováhy jiných stopových prvk, jako jsou mangan, hoík, selen a m. Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 15

17 Kemík (Si) Kemík je souástí mnoha enzym a nejvíce se ho nachází v kostech, nehtech, vlasech svalové hmot nebo v zubní sklovin. Vlasm dodává pevnost a pružnost, pokud je ho v tle nedostatek, zvyšuje se lámavost a štpivost vlas a neht. Mangan (Mn) Mangan patí k antioxidantm a je nezbytnou složkou kostí a napomáhá správnému fungování centrálního nervového systému. Zesiluje úinek hoíku v kostech a podílí se na trávení tuk a cholesterolu. Na manganu také závisí barva vlas nebo úinek mnoha vitamín. M (Cu) M je stabilní prvek lidské krve a její koncentrace v tle je nepatrn vyšší u žen než u muž. Vysoká hladina mdi ve vlasech mže svdit o pekroení obsahu mdi v tle. Avšak musí se nejprve vylouit, že nejde o pekroení obsahu mdi vlivem vnjších zdroj, nap. barvením a odbarvováním vlas. Zdrojem mdi mohou být kontaminované potraviny nebo pitná voda. Molybden (Mo) Molybden patí ke stopovým prvkm, které jsou poteba pro organizmus lovka, ale na druhou stranu nebyly prokázány jasné úinky jeho nedostatku v tle. Nejvtší koncentrace se nachází v játrech, v ledvinách, v kostních tkáních a v zubech. Nikl (Ni) Nikl se v lidském tle nachází nejastji v kži, kostní deni nebo v potu. Prostednictvím potu zárove probíhá jeho vyluování. Nejvtší množství se nachází v kži, tém 18%. Role niklu v organizmu není zcela jasn objasnna. Pipisuje se mu podíl na úasti v pemn uhlovodan, tuk a bílkovin, nebo ve tvorb hormon. Selen (Se) Selen, stejn jako mangan, je dležitým stopovým prvkem zejména díky jeho antioxidaní funkci. Selen se ve vlasech asto vyskytuje na velmi nízkých úrovních a je prokázáno, že je odrazem dietní stravy a stojí za kardiovaskulárními poruchami. Vysoká hladina selenu je asto zpsobena šampony. Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 16

18 Vanad (V) Vysoká hladina vanadu ve vlasech mže vypovídat o nadmrné absorpci prvku. Je prokázáno, že nadmrný výskyt tohoto prvku mže mít toxické úinky na lovka. Nadmrná hladina vanadu v tle mže být zpsobena velmi astou konzumací moských ryb, které pocházejí z vod poblíž ropných plošin. Železo (Fe) Železo je souástí mnoha enzym a slouenin bílkovin s kovy. Železo v tle napomáhá ke správné innosti srdce a závisí na nm stav ervených krvinek, imunitního systému nebo psobení enzym. [7], [8], [9] Toxické prvky Toxické prvky jsou prvky, které jsou zdraví škodlivé. Patí mezi n hlavn hliník, rtu, kadmium, olovo, antimon. Hliník (Al) Hliník je nepodstatným prvkem v tle, ale mže být toxický, pokud se objeví ve zvýšené hladin. Nadmrná úrove hliníku v tle mže vést ke staecké demenci nebo Alzheimerov chorob. Je také dokázáno, že nadmrná hladina hliníku ve vlasech, je u dtí a dosplých, kteí trpí poruchami chování a uení, jako nap. autismus. Pílišný nadbytek hliníku ve vlasech mže být zapíinn vlasovými pípravky. Rtu (Hg) Nadmrná hladina rtuti v tle lovka mže vyvolávat poruchy vidní a vdomí, zvýšenou nervozitu a zapomínání. Malé množství se dostává do tla potravou, nemlo by to však pekraovat 10%. Kadmium (Cd) Kadmium je tžký toxický kov, který nemá v tle lovka žádné metabolické funkce. Hladina kadmia ve vlasech poskytuje vynikající informace o tlesné zátži. Stedn vysoká hladina, okolo 4-8 g/g mže vyvolat hypertenzi neboli vysoký krevní tlak, zatímco vysoká hladina kadmia mže vyvolat hypotenzi neboli nízký krevní tlak. Nepízniv ovlivuje nap. ledviny nebo plíce. Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 17

19 Olovo (Pb) Olovo blokuje enzymy centrální nervového systému a brání vstebávání jodu, který je poteba pro správnou innost štítné žlázy. Vede k oslabování kostí, protože brání správnému vstebávání vápníku. Vlasy jsou výborným ukazatelem zatížení olova v tle. Na druhou stranu, vysoká úrove olova ve vlasech mže být dsledkem barviv. Hladiny prvk železa, bóru, zinku a vápníku ve vlasech jsou bžn zvýšeny ve spojení práv s olovem. Olovo se do tla lovka dostává nejastji dýchacími cestami. Antimon (Sb) Antimon je nepodstatný prvek, který je chemicky podobný arsenu, není však tolik toxický. Typické pro zdroj antimonu je jídlo nebo kouení. Cigaretový kou mže být vnjším zdrojem kontaminace vlas. Také lidé pracující se stelnými zbranmi mají zvýšenou hladinu antimonu. [7, [8], [9] Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 18

20 2 LIDSKÝ VLAS Už od pradávna sloužily vlasy a celkové ochlupení po tle jako ochrana ped zimou, slunením záením anebo zranními. V prbhu vývoje lidstva toto ochlupení opadalo a vlasy zaaly mít funkci pedevším estetickou. Pomocí vlas lovk mže vyjadovat své životní názory a spoleenskou píslušnost, stejn tak pitahovat druhé pohlaví. Vlas mže být napíklad také nápomocen v kriminalistice, kdy díky vlasu mohou urit DNA. [10], [11] V prmru má lovk na hlav okolo vlas, avšak poet se liší podle rzných typ vlas. Svtlovlasí lidé mají více vlas, naopak zrzaví jich mají nejmén. Nejen vlasy tvoí lidský vlasový porost. Krom dlaní, chodidel a rt rostou vlasy a chloupky všude na tle. Naši kži pokrývá kolem dvou až pti milión chloupk. U každého lovka je to však individuální, závisí to na ddinosti, na stáí, tlesné kondici, podnebí a svou úlohu mže hrát i výživa. Vlasy se také mohou lišit svým tvarem, délkou, barvou a životností. V zásad se vlasy dlí do tí skupin: lanugo jemné chmýí, které je krátké, tenké, tém bez pigmentu a pokryté po celém povrchu tla, ješt ped narozením, velus krátký, jemný vlas, který je skoro bezbarvý a proto tém neviditelný, terminální vlas silnjší, pevnjší vlas, obsahuje už pigmenty a jeho délka je rzná, pi narození se najde na oboí a asách. Vlasy se liší v závislosti na rase lovka. Nap. Japonec je má mnohem silnjší než Evropan. Podle rasy se rozdlují do tí skupin: evropsko-kavkazská rasa vlasy jsou jemné, vlnité až hladké, tvar prezu je lehce oválný až kulatý a barva je plavá až tmavohndá, negroidní rasa vlasy jsou hrubé, kudrnaté až vlnité, tvar prezu je eliptický až lehce oválný a barva je hndoerná až erná, asijská rasa vlasy jsou hrubé, hladké až vlnité, tvar prezu je tém kulatý až lehce oválný, barva je tmavohndá až ernohndá. [10] Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 19

21 2.1 Složení vlasu Jde o zrohovatlou bílkovinu, která se nazývá keratin. Keratin je výjimený pedevším díky elasticit, pevnosti a pomrn velké odolnosti vi psobení rzných chemických látek. Vlas, který vyrstá z kže, se odborn nazývá vlasový stvol, a ten je tvoen práv z látky zvané keratin. Každý lovk má vlasový stvol po celé délce vlasu stejn silný, až na konci se zaíná ztenovat. ást, která se nachází ješt v kži, se nazývá vlasový koen. Kže, která tento koen obaluje, je vlasová pochva neboli folikul. Koen vlasu se na svém konci rozšiuje do vlasové cibulky. Pro pedstavu je struktura vlasu uvedena na obrázku 1. [10], [11] Obr. 1: Struktura vlasu [11] Vlas si lze nejlépe pedstavit, jako nkolik tenkých v sob stoených vláken, které jsou navzájem zetzeny. Rozeznávají se dva druhy struktur bílkovinných etzc: neuspoádaná struktura amorfní, uspoádaná struktura zatoený tvar šroubovice. Neuspoádané etzce jsou silnji pín zesíované než šroubovité oblasti. Tyto amorfní struktury pi kontaktu s vodou siln bobtnají. Uspoádané struktury jsou Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 20

22 stabilizovány vazbami vodíku a chovají se jako krystalická struktura, proto uspoádané šroubovicové oblasti vodu nepijímají. [10], [11] Chemické složení vlasu uhlík, vodík, kyslík, dusík železo, m, zinek, jód 20 rzných druh aminokyselin cca 50% amorfních (neuspoádaných) protein cca 50% -helikálních (šroubovitých) protein lipidy nap. cholesterin voda pibližn 12% hmotnosti vlasu [12] 2.2 Pigment a barva vlasu Barva vlasu je podstatným rozlišovacím znakem lovka. Existuje mnoho pirozených barev, od plavých, pes zrzavé až po erné, nebo prošedivlé. Pigment vzniká inností melanocyt, které vytváejí malé oválné granule, ve kterých je obsaženo barvivo, nazývající se melanin. Vlas získá svou pirozenou barvu díky melaninovým granulím, které obsahují barvivo. ím více se jich uloží, tím je barva vlasu tmavší. Množství pigmentu je tedy rozhodujícím faktorem v intenzit barvy. vlas: Existují dva druhy melaninové granule, díky kterým vznikají rzné barevné tóny typ A jedná se o hndo-erný pigment, nazývaný jeumelanin, který se vyskytuje pevážn v tmavých vlasech a pispívá k jasnosti barvy, typ B jde o žluto-ervený pigment, který se nazývá phaeomelanin, vyskytující se pevážn u svtlých vlas a pispívá k barevnému odstínu. [10] Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 21

23 2.3 Stavební prvky vlasu Vlas se skládá ze tí stavebních prvk kutikuly, cortexu a medully. [10] Kutikula Je to vnjší vrstva, která obklopuje vlas a chrání jeho vnitek. Její struktura je pomrn dost pevná a je proto odolná vi vnjším vlivm, pedevším mechanickým vlivm, jako je esání vlas nebo kartáování. Kutikula je schopna absorbovat krátkovlnné, ultrafialové paprsky a odrážet škodlivé paprsky, jako jsou svtelné paprsky. Pokud pijde do kontaktu s vodou, její odolnost klesá. Kutikula se skládá ze šupinovitých destiek, což jsou zploštlé, zrohovatlé buky. adí se do sebe v 6-10ti bunných vrstvách, které jsou kruhovit seazené kolem vlasu. [10] Cortex Cortex neboli vlasová kra je vrstva, ležící tsn pod kutikulou. Kra je nejvtší ást vlasu, tvoí cca 80%. Záleží na ní elastinost a pevnost, trhavost a síla. V jednom prezu se nachází dlouhých, zrohovatlých cortexových bunk. Tenká vrstva nacházející se mezi bukami zajišuje jejich stabilní spojení. Vláknité buky se skládají z makrofibril, což jsou dlouhá vlákna tvoená ješt jemnjšíma mikrofibrilama. [10] Medulla Jedná se o deový kanálek, který se nachází uprosted vlasu. Prmr tohoto kanálku se liší typem a sílou vlas. Lze se setkat i s vlasy, které kanálek mají pouze místy nebo ho nemají vbec. Je to pedevším u velmi jemných vlas. Medulla má vtší význam u zvíat než u lovka. Slouží k tepelné izolace nebo ke stabilizaci srsti. U lidí pispívá k lesku vlas. [10] Znázornní stavebních prvk vetn mikrofibril a makrofibril je vidt na obrázku 2. Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 22

24 Obr. 2: Prez vlasem [12] 2.4 Fáze vlasového rstu Prmrn se na hlav nachází kolem vlas, které každému lovku pirozen vypadávají v rznou dobu z rzných míst na hlav. Množství vypadlých vlas se pohybuje od 40 do 100 vlas za den, záleží také na roním období. Poet vlas na hlav lovka pedevším závisí na genetické vybavenosti a hormonálním rstu. V prbhu života se vlasy stále obnovují a prodlávají ti fáze rstu, které se pravideln opakují. Nejprve vlas roste, poté chvíli odpoívá, až vypadne a pak se zane znovu vytváet nový. Jde o rstovou, pechodnou a klidovou fázi. Obvykle vlasy vyrostou o centimetr za jeden msíc. [10] Rstová fáze anagenní První fází je fáze rstová a trvá 5 až 7 let. Jednotlivé vlasy se vytváí ve vlasovém váku na papile, která se nachází na dolním konci vlasového koínku. Výživné látky, zejména aminokyseliny, dležité pro rst vlas, jsou pivádny do papily a zpsobují bunné dlení. To, že dochází k neustálému bunnému dlení, zpsobují dceiné buky, složené z bílkovin. Mají podlouhlý tvar, postupn jsou vytlaovány nahoru a pomalu rohovatí. Takto vlas vyroste denn o 0,3 až o 0,4 mm. Pirozená barva Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 23

25 vlasu je zpsobena specializovanými bukami melanocyty, které v bukách ukládají pigment melanin. V této rstové fázi se nachází asi 85 procent veškerých vlas. [10], [11], [13] Pechodná fáze katagenní Druhou fází je fáze pechodná, neboli katagenní a oproti fázi rstové trvá pouze 3 až 4 týdny. Papila zaíná zastavovat zásobování vlasu výživnými látkami a ustává bunné dlení. Vlasový koínek postupn zakruje, vlasová cibulka se ztlušuje a vlas postupn odumírá. V této fázi bývá asi 1 procento vlas. [10], [11] Klidová fáze telogenní V klidové, telogenní fázi se starý vlas pomalu sune vzhru, až vypadne. Vtšinou je vytlaován vlasem dorstajícím. Klidová fáze trvá asi 3 až 4 msíce, bhem které se zaíná tvoit nová rstová fáze. Celý cyklus vlasového rstu se mže zaít znova opakovat. V klidové fázi se nachází asi 14 procent vlas. [10], [11], [13] 2.5 Poškození vlasu Ne vždy vlasy vypadají tak, jak si jejich majitel peje. Proto si je nechávají barvit, mnit jejich tvar, což vede k poškození a onemocnní vlas. Vlasové poškození a abnormality však mohou být také vrozené. Oba typy se vyznaují zmnami v délce, struktue, hustot nebo barv vlas. Anomálie vlas se rozlišují do skupin, kde nedochází ke zvýšenému padání vlas a kde naopak dochází. Lidé s onemocnním vlas mají vlasy bez lesku a velmi suché a mli by se vyvarovat úprav vlas jako barvení nebo vysoušení pomocí fén a kulem. Onemocnní vlas se mže vyskytovat jako lokalizované nebo generalizované. Abnormality vlas se asto zjišují pomocí optické a polarizaní mikroskopie. [10], [14] Vnitní poruchy Mezi nejastjší vnitní poruchy vlas patí: Trichorrhexis nodosa je to nejastji vyskytující se vlasová anomálie, pi níž se vlas tepí v podélném smru a ulomí se, špatná struktura vlasového keratinu mže být zpsobena rznými procesy. Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 24

26 Pili torti jedná se o defekt, pi nmž je kmen vlasu pekroucený, je lámavý a tím je krátký, na pohled vypadá tpytiv a odstává od hlavy. Pili anulati jedná se o anomálii v tvorb keratinu, kdy se na vlasu objevují svtlé a tmavé úseky, vlas však rost dál, neláme se. Monilethrix jedná se o ddin podmínnou nou anomálii v tvorb vlasu, vlas má po jeho délce zúžená a ztluštlá lá místa, ve kterých se snadno láme. [10] Na obrázku. 3 je ukázka nejastjších jších poruch vlas. Trichorrhexis nodosa Pili torti Pili anulati Monilethrix Obr. 3: Ukázky vnitních ních poruch vlas [10], [14] Vnjší poruchy astjší poškození než vnitní ní jsou poškození struktury vlas, které jsou vyvolány mechanicko-fyzikálním a chemickým psobením. Na vlas psobí proces stárnutí, vlivy životního prostedí, vlivy intenzivního chemického ošetování ování a silné mechanické zatížení, jako je tah nebo tlak. Z hlediska životního prostedí hraje velkou úlohu v poškozování vlas slunce. asté ozaování sluncem, které je spojeno ješt s vlhkostí, má za následek vznik peroxidu vodíku a tím dochází k lehké oxidaci. Typický píklad je, že mnoho lidí má v lét svtlejší vlasy než v jiných obdobích. Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 25

27 Na každý vlas, pestože je s ním šetrn zacházeno, psobí proces pirozeného stárnutí. Takové poškození mže být zpsobeno používáním heben a kartá, ale také používáním šampon nebo chemickou úpravou. Vlas tím mže ztratit svj pirozený lesk. K poškození vlasu však také hodn pispívají chlorovaná voda v bazénech, ozaování ultrafialovým svtlem, kartáe a hebeny s ostrými hranami nebo asté tupírování. [10] 2.6 Keratinová vlákna Lidské vlasy z textilního hlediska patí do skupiny keratinových vláken, které se získávají ze srstí. Mezi nejznámjšího zástupce keratinových vláken patí oví vlna. Avšak další vlákna jsou také známá a rozšíená. Patí mezi n mohér a kašmír, velbloudí, králií a zajeí srst, dále srst z lamy nebo kozí chlupy. Jsou to vlákna vyrstající z kže zvíat. Chemicky paí do kategorie keratinových vláken, kde jim struktura keratinového etzce vkládá specifické vlastnosti, kterými jsou nap. tažnost, zotavovací schopnost nebo tepelná izolace. Oví vlna Mezi nejznámjší druh oví vlny a v poslední dob také hodn používaný, je vlna merino. Nejkvalitnjší vlákno se získává na pedních lopatkách, bocích a teprve potom na hbet. Mezi nejlepší užitné vlastnosti vlny patí pedevším dobrá zotavovací schopnost, tažnost, pružnost nebo tepelná izolace. U oví vlny se rozeznávají tyi základní plemena: merinová pochází z ovcí Merino, její jemnost je pod 24 m, kíženecká vznikají kížením ovcí Merino s beranem nižší kvality British Bred, jemnost je okolo m, anglická pochází z rzných druh plemen, jemnost je v rozmezí m, nížinná tato plemena poskytují hrubé vlny. Mohér Srst se získává z kozy angorské a její vlákno bývá lesklé a neplstící. Tlouška je v rozmezí m. Se stáím kozy je vlna hrubjší a její vlákna jsou tvrdší. Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 26

28 Kašmír Kašmír se získává z kozy kašmírské. Tlouška bývá v rozmezí m, záleží na podsad a pesíku. Pokud je vlákno z podsady, je jemnjší, z pesíku je hrubší. Velbloudí srst Vlákna velbloud jsou hnd pigmentovaná a jejich použití je zejména na sportovní kabáty, plášové tkaniny nebo na pikrývky. Tlouška podsady je okolo m, pesíku okolo m. Králií a zajeí srst Vlákna se získávají z rzných druh králík, nejznámjším je angorský, a divokých zajíc. Jemnost vláken se pohybuje v rozmezí m. Srst se používá hlavn na výrobu klobouk díky svojí výborné plstivosti. Lama Lama patí do eledi velbloudovitých, její srst má podobné vlastnosti jako srst velbloudí. Barvy vláken se velice liší, jsou od bílé, pes žlutou, hndou až po ernou. Tlouška je v rozmezí m. Vlákna se používají na výrobu sportovních svetr. Kozí chlupy Vlákna jsou velmi hrubá, dosahují tloušky vtší než 80 m a používají se pedevším do kobercových pízí. [15] Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 27

29 3 SPEKTROSKOPIE LASEREM BUZENÉHO PLAZMATU - LIBS LIBS analýza je zkratkou pro spektroskopii laserem buzeného plazmatu (z angl. Laser Induced Breakdown Spektroscopy). Je to kompletní multi-elementární analytická technika, se širokým spektrem použitelnosti, jak pro pevné látky, tak pro kapalné látky, aerosoly a plyny. Metoda LIBS, vycházející z atomové emisní spektroskopie, využívá laserového paprsku, který je pes oku zamen na povrch vzorku, kde se vytvoí mikroplazma. Následn lze v získaném spektru urit vyskytující se chemické prvky. LIBS využívá nízkoenergetického pulzního laseru (bžn desítky až stovky mj/pulz). [16] Mezi hlavní vlastnosti, díky kterým je LIBS silný a atraktivní analytický nástroj, je pedevším jeho schopnost mit na kterémkoliv míst, a už v místnosti nebo v terénu. Oproti jiným analytickým metodám nabízí adu výhod: odpadá asov nároná a problematická píprava vzork, snadná manipulace se vzorky, detekce prvku v pevných, kapalných i plynných látkách, analýza se provádí v reálném ase, vhodné uplatovat v tžko pístupných nebo nebezpených prostedích, neniivý charakter je odebráno pouze malé množství (nkolik mg) z povrchu pevných vzork, možnost analýzy extrémn tvrdých materiál, které je obtížné získat do roztoku, mže být ureno více prvk zárove, analýza je jednoduchá a rychlá. Na druhou stranu má LIBS i uritá omezení: detekní limity nejsou obecn tak dobré, jako u bžných analytických technik, oproti jiným metodám je nižší pesnost, nutná bezpenostní opatení, kvli zabránní poranní oí vysokým laserovým pulzem. [5], [17] Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 28

30 Základní schéma LIBS systému je vidt na obrázku Historie Obr. 4: Schéma jednoduchého LIBS systému [5] Historie spektroskopie laserem buzeného plazmatu spadá do roku 1965, ne dlouho po vynálezu prvního laseru. Do širšího využití se ale dostává až o dvacet let pozdji a stává se velice perspektivní a populární. Metoda spektroskopie laserem buzeného plazmatu byla díve oznaována pod zkratkou LIPS (z angl. Laser Induced Plasma Spectroscopy) nebo LSS (z angl. Laser Spark Spectroscopy). Pozdji se zaala používat zkratka LIBS, která zdrazuje prraz atmosféry bhem vzájemného psobení laserového paprsku se vzorkem. [18] 3.2 Oblasti využití Metoda spektroskopie laserem buzeného plazmatu je oproti klasickým laserm rychlejší, proto se v praxi používá astji a je tak možné využít ji k okamžité analýze látek. Je možné ji použít ve všech skupenstvích umístných v atmosférických podmínkách, ve vakuu nebo pod vodní hladinou. Proto je metoda LIBS asto aplikována pi archeologických výzkumech nebo pi pdních a vodních zneištních, také pi datování umleckých dl. [16], [18] Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 29

31 3.3 Princip metody LIBS Pi vzájemném psobení vysokoenergetického laserového paprsku s povrchem vzorku dochází k laserové ablaci. Nejprve dochází, pomocí laserového paprsku, k prudkému ohevu vzorku a k následnému odpaování materiálu ve form aerosolu a par. Opticky indukované plazma se vytvoí na povrchu nebo ve vzorku v moment, kdy výkon laseru pekroí prraz vzorku. Emise z atom a iont jsou shromažovány z optických vláken oky a vedeny do spektrometru. Následn mohou být atomové spektrální áry použity k urení elementárního složení vzorku nebo jeho koncentrace ve vzorku. [5], [19] 4 LASEROVÝ ANALYZÁTOR LEA S500 LEA S500 je laserový elementární analyzátor z angl. Laser Elemental Analyzer. Mže být využit pro kvalitativní, ásten kvantitativní a kvantitativní analýzy prvkového složení surovin, složek, látek nebo neistot. Analyzátor je navržen tak, aby: uroval chemické elementární složení kov, slitin, skla, keramiky, plast, lisovaných prášk nebo minerál, mil koncentraci stopových prvk a jejich slouenin v analyzovaném vzorku, analyzoval povrch vzorku v urené ploše, pomocí umisovacích a vizualizaních systém. Jako zdroj laserového záení v analyzátoru se používá pevnolátkový laser Nd: YAG laser. Laser vytváí optické záení pi výšce 1064 nm s pulzní energií 150 mj a šíkou pulsu 10 ns. Ukázka analyzátoru LEA S500 je vidt na obrázku 5. [20] Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 30

32 Obr. 5: Analyzátor LEA S500 [21] 4.1 Základní ásti analyzátoru Analyzátor se skládá z laseru, spektrografu, detekního systému a hardwaresoftware systému. Krom toho se analyzátor dále skládá z nkolika výkonných jednotek, které zajišují snadné a bezpené fungování analyzátoru. Schéma analyzátoru je vidt na obr. 6. [20] Obr. 6: Blokové schéma analyzátoru LEA S500 [20] Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 31

33 4.1.1 Laser Laser vychází z anglického názvu Light Amplification by Stimulated Emision of Radiation, což lze peložit jako zesilování svtla využitím stimulované emise. Obecn lze laser oznait jako generátor optického záení. Základními stavebními prvky laseru jsou zesilující aktivní prostedí a aktivní rezonátor. Lasery se mohou dlit podle rzných hledisek. Do základní klasifikace laser podle rzných hledisek patí rozdlení podle: aktivního prostedí, vlnových délek optického záení, typu kvantových pechod, typu buzení, asového režimu provozu laser. Mezi dlení laser podle skupenství aktivního prostedí patí lasery: pevnolátkové, kapalinové, plynové, plazmatické, polovodiové. Dále jsou lasery rozdleny podle režimu generace: kontinuální, pulsní. Pulsní lasery mohou pracovat ve tech rzných režimech. Jsou to lasery pracující v režimu volné generace, lasery pracující v režimu spínání zisku (jinak oznaované jako Q-spínání) a lasery pracující v režimu synchronizace mód. [22], [23] Laserový analyzátor LEA S500 patí do skupiny pevnolátkových laser. Používá dvojí pulzní Q-spínaný Nd: YAG laser generující neviditelné infraervené záení pi vlnové délce 1064 nm. Nd: YAG laser je zárove nejrozšíenjším a nejlépe technicky zvládnutým pevnolátkovým laserem a jeho aktivním prostedím je neodymem dopované yttrium aluminium granát. Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 32

34 Laser se zamí na povrch materiálu, který je pedložen pro analýzu. Tím dochází k laserové ablaci, kdy absorpce energie laserového pulzu vede k ohevu, tavení a následnému odpaení mikrogram materiálu. Na povrchu materiálu se vytvoí krátkodobé a vysoce svtelné plazma. Plazmové záení poskytuje údaje o elementárním složení materiálu. Specifickou vlastností tohoto laseru je jeho schopnost pracovat ve dvojím pulzním režimu. Jsou stanovené dva po sob jdoucí laserové pulzy se shodnými parametry s možností nastavení pulzní prodlevy od 0 do 20 s. [20], [22] Spektrograf Spektrograf slouží pro sbr elektromagnetického emitovaného záení, zpsobeného vybuzením atom v plazm. Také slouží k prostorovému rozptýlení svtla do jeho monochromatické složky, kdy dojde ke zjištní rozložení vlnových délek a jejich intenzit. Vyzaované svtlo z plazmy se dostává do spektrografu v okamžiku, kdy se atomy a ionty vrací do nevybuzeného stavu. Konstrukní parametry spektrografu mohou být zvoleny podle látek a materiál urených k analýze a podle identifikace prvk. Hlavními parametry spektrografu jsou spektrální odezva, rozlišení a výkon. Dalším dležitým a nejvíce informativním parametrem je lineární rozptyl. Ten charakterizuje lineární vzdálenost, menou v ohniskové rovin zaízení, mezi paprsky dvou blízkých vlnových délek. S rozptylem souvisí difrakní mížka, která se používá pro rozptyl elektromagnetického záení na jeho monochromatické složky a funkn souvisí s hustotou drážky roštu a s ohniskovou vzdáleností objektivu detekního systému. Obecn platí, že ím vtší je poet drážek na milimetr a delší ohnisková vzdálenost, tím více mže být získáno informací z vlnových délek analyzovaného spektra. [20] Detekní systém Spektrografy se používají vždy v kombinaci s detekním systémem. Jedná se o CCD detektor (charge coupled device) s rozlišením pixel. Dležitou vlastností detektor je možnost synchronizace s pulzy laseru a dostatená citlivost. CCD detektor vytváí poadí synchronizovaných pulz v okamžiku, kdy je z laseru obdržen obrazový píkaz. Další dležitou vlastní je, že umožuje prodlevu v zahájení detekce, ve vztahu k laserovému pulzu. Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 33

35 Pomocí detekního systému jsou snímána bu celá spektra, nebo jejich ásti, v pesných asových intervalech po pulzu laseru. ím vyšší je rozlišení CCD detektoru, tím vyšší je rozlišení nabytých emisních spekter pro stejné vlnové délky. Pro zesílení signálu mohou používat UV zesilovae. CCD detektory jsou vhodné pro zobrazení plazmy nebo vzorku, aby bylo možné sledovat plazmový útvar. [20], [24] Hardware-software systém Hardware-software systém slouží ke kontrole, zpracování a archivaci spekter a také k analýze dat. V této práci byl použit software ATILLA 2, který je dodáván spolu s laserovým analyzátorem LEA S500. Tento software se používá k ízení innosti jednotek analyzátoru a umožuje získat tém jakoukoliv informaci. To umožuje automatizaci proces spekter mení, zpracování, detekci a ukládání, k zajištní analýzy prvkové složení rzných materiál a látek. [20] Spektrální oblast, také nazývaná jako region, je detekovatelná polem detektoru na pozici nastavitelného roštu. Spektrální oblast je charakterizovaná adou funkcí, jako jsou: pehled spektrálních ar a prvk, které slouží k identifikaci, pehled referenních a kontrolních ar, parametry spektrálního buzení a detekce parametry laseru, spektrálního kanálu, detekního systému a istícího systému, pehled bžných vzork, kalibraní a rekalibraní kivky. Software poskytuje: zobrazení povrchu vzorku na monitoru pi analýze, automatická regulace analyzátoru, automatická kalibrace vlnové délky, systém pro kontrolu stability, souhrnná rekalibrace, databáze materiál, automatická identifikace typu materiálu, databáze pro vedení vlnových délek, Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 34

36 kontrola kvality a spolehlivosti výsledk analýzy, matematické zpracování výsledk a následný výtisk. [20], [21], [25] Optický systém Pro správný chod laserového analyzátoru je zapotebí i optického systému, který se používá pedevším k pímému laserovému záení na povrchu vzorku. Optický systém umožuje pesnjší zaostení a nižší zaostovací plochu. Také je dležitý pro sbr záení vysílaného plazmou a nasmrování do výbru vlnové délky. Základním principem optického systému, je nasmrování laseru kolmo k povrchu vzorku a využití oky pro správné zamení na laserové záení. Následn dochází k naklonní vzhledem k ose laserového paprsku a sbru emitovaného záení, které se zamí na vstupní zaízení pro výbr vlnových délek. Pokud by nedošlo k zamení laseru na povrch vzorku, musí být použito zrcadlo k pesmrování laserového paprsku, kdy laserový paprsek prochází otvorem ve stedu zrcadla, zatímco odrážecí plocha zrcadla sbírá emitované záení a pesmrovává jej do oky. [24] Servisní zaízení Do servisního zaízení patí evakuaní systém, neboli systém odstranní vzduchu z pracovního prostoru, který zajišuje odstranní rozkladových produkt plazmy mimo pracovní místo obsluhy. Dalším servisním zaízením je systém vizualizace povrchu vzorku a systém pro polohu vzorku s ohledem na laserový a vizualizaní systém. [20] 4.2 Princip innosti analyzátoru Vzorek materiálu, u kterého se má stanovit prvkové složení, se umístí do pracovní komory zkoumaným povrchem smrem dol. Pomocí vizualizaního systému se zajistí co nejlepší obraz povrchu vzorku. S použitím softwaru ATILLA 2 se sleduje kvalita obrazu snímaného vzorku na obrazovce monitoru. Osvtlení povrchu vzorku poskytuje LED 25. Analyzátor je vybaven naviganím systémem, aby bylo možné posouvat vzorek ve dvou na sebe kolmých rovinách. Laserové záení, které vyzauje z laseru, vstupuje na povrch vzorku. Spektrální excitaní parametry, mezi které patí energie z prvního a druhého laserového pulsu, prmr laserového paprsku dopadající na povrch vzorku a prodleva mezi prvním Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 35

37 a druhým laserovým pulsem se stanoví a upraví v softwaru ATILLA 2. Elektromagnetické záení emitované excitovanými atomy a ionty v plazm vstupuje do spektrografu pro další detekci s CCD detektorem. Parametry spektrografu a detektoru jsou opt nastaveny v softwaru. Výstupní data z detektoru jsou pevedena do hardware-software systému pro jejich další zpracování. [20] Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 36

38 5 EXPERIMENTÁLNÍ ÁST Úkolem experimentální ásti je stanovení stopových prvk v lidských vlasech. K tomuto zjištní byla použita metoda LIBS. Mení se provádí pomocí laserového analyzátoru LEA S500. Pípravná ást se zabývá nastavením vhodných hardwarových podmínek pro následné mení. Dležitou ástí je píprava vzork a vytvoení vhodných zpsob uchycení vlas. Další ást je zamena na detailní popis použitých vzork lidských vlas, zejména z hlediska jejich prmru po celé délce vlasu, k emuž byl použit rastrovací elektronový mikroskop. Také byla testována možná kontaminace vlas vlasovými pípravky, pomocí rentgenového fluorescenního spektroskopu. 5.1 Popis použitých vlas Pi pípravné ásti bylo pro mení a pípravu vzork použito více druh vlas. Pro vlastní mení už byly použity vzorky vlas od 2 dárc. Jedná se o vlasy pírodní, nebarvené a o vlasy barvené. Bylo poteba zjistit informace o vlasech a péi, která je jim vnována Pírodní vlasy Prvním vzorkem byly vlasy pírodní, nebarvené od osoby ženského pohlaví, ve vku 24 let. Jedná se o tmav hndou barvu vlas, tém do erna, délky pibližn 38 cm, které jsou meny od temene hlavy. Vlasm této osoby není pipisováno zvýšené poškození vlivem mechanických i chemických úprav. Tyto vlasy nejsou tedy píliš namáhané a k mytí dochází každý druhý den. K úprav vlas je používán šampon, lak na vlasy a obasn vlasový gel. Obas je k vysoušení vlas použit fén. Ke kadeníkovi chodí dvakrát do roka kvli zastižení konek vlas. Na rastrovacím elektronovém mikroskopu (REM) byly provedeny snímky vlas v podélném pohledu a píném ezu. Snímky jsou vidt na obrázku 7(a),(b). Vlas je piblížen 1000krát a mítko odpovídá 50 m. Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 37

39 (a) (b) Obr. 7: Snímky pírodních vlas poízené pomocí REM - (a) podélný pohled, (b) píný ez Barvené vlasy Barvené vlasy patí osob opt ženského pohlaví, ve vku 26 let. Pírodní barva vlas je hndá, ale vlasy jsou probarveny melíry v barv blond. Tato chemická úprava vlas je provádna kadeníkem tyikrát do roka, kdy dochází také k sestíhání vlas. Jde sice o stíhání konek, ale vlasy nejsou sestiženy pravideln, jak je tomu v pípad pírodních vlas první osoby. Každý vlas se tedy liší svojí délkou. Barvené vlasy jsou pomrn dost namáhané, koneky tchto vlas jsou roztepené a asto se lámou. K mytí dochází každý druhý den za použití pouze šamponu. Vlasové gely nebo jiné pípravky pro úpravu vlas nejsou používány. Vlasy byly podrobeny rastrovací elektronové mikroskopii, kdy byl proveden podélný pohled a píný ez vlas, viz obr. 8(a),(b). I zde je vlas piblížen 1000krát a mítko odpovídá 50 m. Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 38

40 (a) (b) Obr. 8: Snímky barvených vlas poízené pomocí REM - (a) podélný pohled, (b) píný ez Jak je patrné ze snímku REM, pi použití stejného mítka a zvtšení, barvený vlas je podstatn tení než vlas pírodní. Nelze však vylouit fakt, že každý vzorek vlasu mohl být snímán z jiného konce vlasu. Viditelný je i rozdíl u píných ez, kdy barvené vlasy mají spíše kruhový prez, kdežto vlasy pírodní mají prez oválnjší, eliptický. 5.2 Zpsoby uchycení vlas Dalším úkolem experimentální ásti, bylo nalézt a vytvoit vhodný zpsob pro uchycení vzork vlas. Vlasy musí být upevnny tak, aby se nehýbaly a nedocházelo k jejich posunu. Pro tento úkol byly vzorky vlas pipevnny na tech rzných držácích První zpsob uchycení vlas První uchycení vzorku lidských vlas bylo provedeno pomocí perlinky. Jednalo se o klasickou sklovláknitou tkaninu, která se používá pedevším ve stavebnictví. Velikost jednotlivých okýnek je 4 x 3 mm. Na perlinku bylo naneseno lepidlo chemopren, které se nechalo pibližn 15 minut zaschnout. Na každý vzorek bylo poteba deset vlas, pibližn stejné délky, srovnaných od koínku po koneek. Tento svazek deseti vlas byl mírn zakroucen a nanesen na pipravenou perlinku. Rozmr vzorku byl stanoven pibližn k délce jednotlivých použitých vlas, okolo 20 cm. Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 39

41 Pro lepší pedstavu je vidt natažený vlas na perlince na obrázku 9(a),(b). Detailní zábr zárove odpovídá velikosti vzorku, který se vkládá do komory laseru. (a) (b) Obr. 9: Uchycení vlas na perlince - (a) celá délka vlasu, (b) detailní zábr vzorku Druhý zpsob uchycení vlas Jako druhé uchycení bylo navrženo umístní vzorku vlas na oboustrannou lepicí pásku. Vzorek vlas byl pipraven stejným zpsobem jako u první metody. Bylo použito deseti vlas, které byly mírn zakrouceny. Aby se oboustranná lepicí páska neprohýbala a zstala pevná, byl na spodní stranu pipevnn papír. Pipravený svazek vlas byl následn pilepen na šablonu, jak lze vidt na obr. 10(a),(b). Velikost celého vzorku byla 25 cm x 3,8 cm. Detailní zábr odpovídá velikosti vzorku, který se vkládal do komory laseru. (a) Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 40

42 (b) Obr. 10: Uchycení vlas na oboustranné lepicí pásce - (a) celá délka vlasu, (b) detailní zábr vzorku Tetí zpsob uchycení vlas Tetí a poslední návrh, pro uchycení vlas, se zdál jako nejvhodnjší. Vlas zde nepijde do kontaktu ani s lepidlem použitým na perlince, ani s lepidlem na pásce a jednotlivé namené hodnoty tak nejsou ovlivnny prvky z lepidla. Pro toto uchycení bylo použito opt oboustranné lepicí pásky, která byla zpevnná tentokrát dvma papíry. Kanceláskou drovakou byly na tuto šablonu vyraženy dírky o prmru 6 mm, vzdálené od sebe pibližn 5 mm. Velikost celého vzorku byla 25 cm x 3,8 cm. Pipravený svazek deseti vlas byl upevnn tak, aby jeho délka procházela uprosted vyražených otvor. Vlasy byly pikryty fólií. Takto uchycené vlasy jsou vidt na obrázku 11(a),(b). Detailní zábr zárove odpovídá velikosti vzorku, který byl vkládán do komory laseru. (a) (b) Obr. 11: Uchycení vlas na oboustranné lepicí pásce s dírkami - (a) celá délka vlasu, (b) detailní zábr vzorku Vývoj metodiky mení prvkového složení vlas metodou LIBS 41

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ Elektromagnetická vlna Z elektiny a magnetismu již víte, že v elektrickém obvodu, do kterého je zapojen kondenzátor a cívka, vzniká elektromagnetické kmitání, které lze

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii. Miloslav Šanda

Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii. Miloslav Šanda Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii Miloslav Šanda Ionizace v MS Hmotnostní spektrometrie je fyzikáln chemická metoda, pi které se provádí separace iont podle jejich hmotnosti a náboje m/z

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm?

Vazba a struktura. by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013. http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura. P?edm? Vazba a struktura by Chemie - Úterý,?ervenec 16, 2013 http://biologie-chemie.cz/vazba-a-struktura/ Otázka: Vazba a struktura P?edm?t: Chemie P?idal(a): Lenka CHEMICKÉ VAZBY = síly, kterými jsou k sob?

Více

1. Zdroje a detektory optického záření

1. Zdroje a detektory optického záření 1. Zdroje a detektory optického záření 1.1. Zdroje optického záření výkon a jeho časový průběh spektrální charakteristika a její stabilita v čase koherenční vlastnosti 1.1.1. Tepelné zdroje velmi malá

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích 26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích Svtlo je elektromagnetické vlnní, které mžeme vnímat zrakem. Rozsah jeho vlnových délek je 400 nm 760 nm. ODRAZ A LOM SVTLA

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

ANORGANICKÉ ŽIVINY. Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky. A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie

ANORGANICKÉ ŽIVINY. Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky. A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie ANORGANICKÉ ŽIVINY Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie B. VODA základní podmínka pro život (nezastupitelná) viz. Voda ve výživě HZ C.

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

27. Vlnové vlastnosti svtla

27. Vlnové vlastnosti svtla 7. Vlnové vlastnosti svtla Základní vlastnosti svtla Viditelné svtlo = elektromagnetické vlnní s vlnovými délkami 400 760 nm Pozn.: ultrafialové záení (neviditelné) 400nm (fialové) 760nm (ervené) infraervené

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností GENETIKA A ŠLECHTNÍ Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní OBECNÁ GENETIKA Genetika nauka o ddinosti a promnlivosti živých organism Ddinost schopnost organism penést znaky a vlastnosti na potomstvo

Více

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO Andrea Krsková, Milena Černá Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Hodnocení nutričního

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela Získávání znalostí z databází Alois Kužela Obsah související pojmy datové sklady, získávání znalostí asocianí pravidla 2/37 Úvod získávání znalostí z dat, dolování (z) dat, data mining proces netriviálního

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Co vás napadne, když se řekne voda? Zapisujte do paprsků. voda. Přečtěte si následující text a poodtrhněte to, co jste již věděli

Co vás napadne, když se řekne voda? Zapisujte do paprsků. voda. Přečtěte si následující text a poodtrhněte to, co jste již věděli Pracovní list Název projektového úkolu: Voda Třída: 8. Název společného projektu: Voda, základ života Název pracovního týmu: Členové pracovního týmu: Co vás napadne, když se řekne voda? Zapisujte do paprsků

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Zdravotní účinky čaje Pu Er

Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Chceme-li diskutovat zdravotní účinky čajů Pu Er, máme obvykle na mysli tmavé čaje Pu Er (Shu Cha 熟 茶 ). U těchto čajů, oproti jiným, můžeme skutečně

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Téma KULTIVACE IN VITRO. Praktikum fyziologie rostlin

Téma KULTIVACE IN VITRO. Praktikum fyziologie rostlin Téma KULTIVACE IN VITRO Praktikum fyziologie rostlin Teoretický úvod: KULTIVACE IN VITRO Rostlinný materiál lze krom pirozených podmínek pstovat také v rzných umlých podmínkách. Jednou z tchto možností

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROST EDÍ METODOU IMPEDAN NÍ SPEKTROSKOPIE

SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROST EDÍ METODOU IMPEDAN NÍ SPEKTROSKOPIE SLEDOVÁNÍ HYDRATACE BETONU V ODLIŠNÉM PROSTEDÍ METODOU IMPEDANNÍ SPEKTROSKOPIE Miroslav Luák*, Ivo Kusák*, Luboš Pazdera*, Vlastimil Bílek** *Ústav fyziky, Fakulta stavební, Vysoké uení technické v Brn

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DÁLKOVÝ PRZKUM ZEM MODUL 02 PÍSTROJOVÁ TECHNIKA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DÁLKOVÝ PRZKUM ZEM MODUL 02 PÍSTROJOVÁ TECHNIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ LADISLAV PLÁNKA DÁLKOVÝ PRZKUM ZEM MODUL 02 PÍSTROJOVÁ TECHNIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dálkový przkum Zem Modul 02

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více