ROSA. Zpravodaj Rosicka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Zpravodaj Rosicka"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Březen

2 Z OBSAHU Informace pro občany Babic Informace pro občany Kratochvilky Výpis z usnesení rady, Řádková inzerce Na sociální téma Policie ČR Rosice radí pátrá informuje Darujte život, darujte kostní dřeň Právnická poradna, Jak se zbavujeme elektrospotřebičů.. 16 Festival dokumentárních filmů o lidských právech Zprávy o činnosti školské rady Nehoří u vás zbytečně? Zápis do prvních tříd Recyklohraní Lyžařský výcvikový kurz Výtvarná soutěž environmentální výchovy Voda Ohlédnutí za projektem Nekouřím, Broučci Povídání o psech Zveme vás do knihovny Navštivte s KICem vilu Tugendhat a Slovanskou epopej.. 36 Pobyt u moře Řecko - Neipori Co nového v SVČ Malý Filmový Festival již posedmé Rosický hokej Florbal, Bruslení veřejnosti mistrovství oblasti jižní Moravy v silovém trojboji Memoriál Ladislava Sedláka Sportovní ples Nominace na sportovce roku Ticketpro vstupenky na dosah ruky Program kina Panorama Kulturní přehled Není to tak dávno, co sdělovací prostředky zaplavily zprávy o zastavených dodávkách plynu z Ruska. Světová finanční krize se skloňuje ve všech pádech už i u nás. Je to jen mediální strašák a nebo mají být moje obavy skutečné? Zatím jsem si nekoupil ani tlustý svetr ani jsem nezačal šetřit na nová kamna. Stejně nemám dostatek času abych za ně v březnu zalez. Přemýšlím, co je příčinou toho, že obce musí platit za likvidaci alternativně zpracovatelných surovin. Nebyla by motivující spíše opačná situace? Možná nejsou nápady, možná chybí politická vůle. Zajímavé možnosti kulturního vyžití však v březnu určitě postrádat nebudete. Lukáš Volánek šéfredaktor editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obce Kratochvilka a Babice Vydává Kulturní informační centrum Rosice Březen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová, tel.: , v kanceláři KIC, naproti radnici po pá , Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy: Monika Škodová, tel.: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: Titulní strana: Přátelák s národním týmem ČR Foto: Pavel Musil ROSA 3/2009 3

3 obec Babice INFORMACE PRO OBČANY BABIC PŘEHLED USNESENÍ z 27. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje: dohodu o ukončení nájmu kulturního domu a pohostinství v Babicích u Rosic, ve které se termín výpovědi posouvá na 30. dubna vydání záměru o pronájmu restaurace v Babicích u Rosic. finanční příspěvek na r Svazu neslyšících a nedoslýchavých, Oblastní organizaci Zastávka ve výši Kč. Vnitřní směrnici obce Babice u Rosic platnou od společně s přílohou č. 1 k této směrnici. Obecně závaznou vyhlášku obce Babice u Rosic č. 1/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Smlouvu mandátní mezi obcí Babice u Rosic (mandant) a firmou Energy Benefit Centre o.p.s. (mandatář) na provedení specifikované činnosti při přípravě žádosti a zdárném provedení akce Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy v obci Babice u Rosic, včetně rekonstrukce otopné soustavy a zdroje vytápění při její realizaci a její podpoře ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, resp. Ministerstva životního prostředí. Projednalo: návrh rozpočtu na rok PŘEHLED USNESENÍ z 28. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje: rozpočet obce Babice u Rosic na rok 2009, příjmy celkem: Kč, výdaje celkem: Kč, financování Kč. inventarizaci majetku obce za r zadání práce na opravě sochy sv. Jana Nepomuckého firmě Kamenictví Oškrdal v Tetčicích s cenou díla do Kč. vydání záměru o pronájmu bytové jednotky č. 4, umístěné v 2. nadzemním podlaží domu č.p. 122 na ulici Výhon v Babicích u Rosic. zřízení kontaktního místa Czech Point v obci Babice u Rosic. podání žádosti o dotaci na zřízení kontaktního místa Czech Point v obci Babice u Rosic. podání žádosti o dotaci z POV na financování akce vybudování VO na ulici Růžová. Bere na vědomí: zprávu finančního výboru za rok zprávu kontrolního výboru za rok ROSA 3/2009

4 INFORMACE PRO OBČANY KRATOCHVILKY STALO SE ZMÁČENI, ALE SPOKOJENI V sobotu 24. ledna 2009 pořádala TJ Družstevník Kratochvilka pro děti Sportovní den na ledě na rybníku. I když počasí nepřálo, děti i dospělí odcházeli spokojeni. Poděkování patří všem, kteří se o pěkné sportovní dopoledne a soutěžení s dětmi zasloužili. Jana Trojanová starostka obec Kratochvilka NEZAPOMEŇTE NA MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD A ZA PSY! Obecně závazná vyhláška obce Babice u Rosic č. 1/2009 ukládá zaplacení poplatku za odpad na rok 2009 do konce měsíce března 2009 ve výši 450 Kč pro občany s trvalým pobytem a 500 Kč pro chalupáře. Občané, kteří dosud nezaplatili tento poplatek, tak mohou učinit na Obecním úřadě v Babicích, poštovní složenkou nebo převodem na účet obce: /0800. V případě převodu na účet obce nezapomeňte uvést jako variabilní symbol Vaše číslo popisné domu, aby platba mohla být identifikována. Nezapomeňte také na místní poplatek za psy! Kdo tento poplatek nestihl uhradit do konce měsíce února 2009, měl by tak učinit co nejdříve! Poplatek zůstává ve stejné výši jako v loňském roce a činí 150 Kč za 1 psa a za druhého a každého dalšího psa je poplatek rovněž 150 Kč. Upozorňujeme také na ohlašovací povinnost v případě, že jste si pejska pořídili nebo vám pošel. Více o tomto poplatku najdete v Obecně závazné vyhlášce č. 5/2005 o místních poplatcích. Táňa Ourodová ROSA 3/2009 5

5 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 60/2008 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Schvaluje a) rozpočtové opatření č. 23/2008. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Jaroslav Dytrych Josef Hájek ověřovatelé VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 61/2T009 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Schvaluje a) odpisové plány příspěvkových organizací a nařízení odvodu z odpisů 2009 dle předloženého návrhu b) příkazce operací rozpočtu pro rok 2009 dle předloženého návrhu. 2. Souhlasí a) se zrušením nájemní smlouvy s pí Ludmilou Šujanovou, Mrštíkova 1009, Rosice na pronájem části parcely č. 679/4, díl A o výměře 210 m Doporučuje a) zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č v k. ú. Rosice. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Jaroslav Dytrych Josef Hájek ověřovatelé NALEZENÉ VĚCI na území města Rosice: Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na tel. č , osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Datum nálezu: Nalezené věci : Místo nálezu svazek klíčů Palackého nám dámská náušnice Palackého nám mobilní telefon Havířská ul svazek klíčů ul. Na Mýtě klíč od auta Komenského nám. 6 ROSA 3/2009

6 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 62/2009 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Schvaluje a) program jednání rady na I. pololetí 2009 b) vnitřní směrnici MěÚ č. 2/2009, kterou se mění vnitřní směrnice MěÚ Rosice č. 2/2004, o sociálním fondu c) vnitřní směrnici MěÚ č. 1/2009 o hospodaření s byty ve vlastnictví města d) poskytnutí daru do tomboly na reprezentační ples města ve výši Kč. 2. Souhlasí a) s uzavřením Nevýhradní licenční smlouvy mezi městem Rosice a Českou republikou Zeměměřický úřad, Pod Sídlištěm 9, Praha, jejímž předmětem je užití Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED), databáze geografických jmen GEONAMES b) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a společností DRING Consulting s. r. o., Olomoucká 80, Brno, jejímž předmětem je poskytování grantového poradenství, směřující k získání finanční podpory pro projekt objednatele, zaměřený na vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů města. 3. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu pro období na Typový projekt Czech POINT Kontaktní místo (Upgrade) b) zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2009 c) zveřejnit záměr prodeje pozemků p. č. 610/168 a 610/188. d) zastupitelstvu schválit nákup odpadových nádob v částce, uspořené z DPH. 4. Rozhodla a) v souladu se změnou zákona o DPH o změně podstatných náležitostí smlouvy cenových a platebních podmínek u všech smluv o nájmu nebytových prostor, smluv o nájmu prostor a míst k parkování vozidel (nájem parkovací plochy, nájem parkovací plochy pod přístřeškem, garážování motorových vozidel), které má město uzavřené, a to takto : Nájemce a pronajímatel se dohodli, že ode dne podpisu tohoto dodatku nájemní smlouvy bude nájemce v souladu s rozhodnutím rady města Rosice ze dne hradit nájemné v pravidelných měsíčních splátkách, vždy do posledního dne příslušného kalendářního měsíce, a to na účet pronajímatele číslo účtu: /0100, variabilní symbol: r. č./ IČ nájemce, nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Rosice. Až do dne účinnosti registrace pronajímatele k dani z přidané hodnoty bude nájemce hradit nájemné ve výši určené dle dosavadních ujednání smlouvy o nájmu. Ode dne účinnosti registrace pronajímatele k dani z přidané hodnoty bude nájemce hradit nájemné zvýšené o daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. 5. Bere na vědomí a) vzdání se funkce člena školské rady Ing. Jaroslavy Hanzlové a jmenuje jako zřizovatel ZŠ členem školské rady Ing. Jaroslava Dytrycha. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Petra Šimková Dana Prokešová ověřovatelé 8 ROSA 3/2009

7 z vašich dopisů NA SOCIÁLNÍ TÉMA Stáří je smutné, ale je to zatím jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. (GOETHE) Stárnutí je životní proces, ne nemoc. V tomto procesu dochází nejprve ke zhoršování funkčnosti orgánů, později také struktury orgánů. Starý člověk nejvíce potřebuje dobrého lékaře, fungující sociální služby = dobrá politika státu a lásku, laskavost a péči svých blízkých. Zhruba polovina seniorů také potřebuje psychologické poradenství. Podle výzkumů, prováděných mezi seniory na téma obavy a strach, uvádějí nejčastěji senioři strach ze smrti partnera a následnou osamělost, strach z vlastní smrti, bojí se konfliktů se svými dětmi a jako další následuje strach ze ztráty soběstačnosti a následnou závislost na další osobě či osobách. OSN ve svých výhledech pro příští léta uvádí jako hlavní celosvětové problémy lokální války, hlad a sucho způsobené vlivem globálního oteplování a stárnutí populace. Několik bodů ze zprávy z roku 2006 vydané Mezinárodním centrem pro studium dlouhověkosti: Geriatrie se stane v blízké budoucnosti jednou z hlavních disciplín. Bude stoupat počet závislých seniorů, kteří budou čerpat nejvíce zdravotní péče, tudíž může dojít k jejímu zhroucení. Základním cílem se musí stát podpora a posílení soběstačnosti seniorů. Chudoba vede k horšímu zdraví a také k předčasnému úmrtí. Rizikové a nejvíce ohrožené skupiny obyvatel jsou osamělé ovdovělé ženy, národnostní menšiny, sociálně izolovaní jedinci, senioři se zdravotním handicapem, starší vězni, týraní staří lidé, oběti katastrof a válek. Depresemi v pozdním věku trpí zhruba 15% seniorů. Důsledkem deprese je špatná kvalita spánku, rezignace a ztráta zájmu o cokoli, snížení sebehodnocení, neschopnost se radovat, nespokojenost, pocity viny atd. Deprese také ovlivňuje a zhoršuje průběh všech chorob. Na špatném zdravotním stavu v pozdějším věku se stejně tak podílí i špatný životní styl. Důsledkem může být dočasná nebo trvalá ztráta soběstačnosti. S prevencí je potřebné začít již ve středním věku. Důležité je vyvarovat se alkoholu, tabáku, drogám ke kterým patří i léky a hlavně jejich nadměrné a někdy zbytečné užívání. Udržovat se stále v pohybu, pokud to jde, tak pravidelně cvičit, chodit na dlouhé procházky, pobývat na čerstvém vzduchu. Trénovat myšlení a paměť čtením, luštěním křížovek, učení se jednoduchým věcem, setkávání se s přáteli atd. A neméně důležité je pěstovat dobré vztahy se členy své rodiny, příbuznými, přáteli, sousedy. Udržovat v čistotě a pořádku svoji domácnost a dbát na hygienu a upravenost svého vzhledu. Podle výzkumů prováděných mezi seniory, patří mezi nejčastěji zmiňovaná přání dožít se vysokého věku a tělesně být zdráv, a prožívat i ve vysokém věku svůj život smysluplně a pro někoho být užitečný. Začali jsme citátem, končíme citátem: Na stáří více světla (GOETHE) Příště na téma demence. Použité materiály: zápisy z přednášek doc. MUDr. PhDr. M. Vojtěchovského Můžete psát a posílat své dotazy, náměty a připomínky na ovou adresu: nebo můžete zanechat totéž v písemné formě v Kulturním a informačním centru na Palackého náměstí. Milena Hrdličková za komunitní plánování sociálních služeb 10 ROSA 3/2009

8 SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Odešel náhle nikdo z nás to nečekal 4. března uplynulo deset let od úmrtí naší milované manželky, maminky, babičky paní Žofie Mackové. Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. Manžel s rodinou. Zarmoucená rodina děkuje všem příbuzným, známým a přátelům, kteří se přišli naposledy rozloučit s naším milým manželem, tatínkem a dědečkem panem Zdeňkem Lacinou Děkujeme také za hojné květinové dary a projevy soustrasti, které jsou nám v těchto těžkých chvílích oporou Marie Lacinová s rodinou společenská kronika Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Emilií Bokovou. Za projevenou soustrast a květinové dary děkuje rodina. Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti, květinové dary a doprovod na poslední cestě našeho syna a tatínka pana Radka Poláka. Zvláště děkujeme vážené paní Emilii Konečné za její krásná a upřímná slova rozloučení a členům Hasičských sborů z Rosic a Zastávky, kteří se s ním přišli naposledy rozloučit. Rodiče a jeho děti Radek a Kristinka ROSA 3/

9 černá kronika POLICIE ČR ROSICE RADÍ PÁTRÁ INFORMUJE Pro potřebu OOP Rosice byla zpracována statistika trestné činnosti a pracovních úkonů za uplynulý rok V hrubých rysech některé základní údaje uvedu i zde. Do působnosti OOP v Rosicích spadá v rámci územního regionu Brno-venkov územní celek o rozloze cca 211,5 km2, spadající do katastrálních území celkem 27 obcí, v nichž bydlí více než obyvatel. V roce 2008 bylo na Obvodní oddělení Policie ČR Rosice podáno celkem různých podnětů a oznámení, kde vzniklo podezření z porušení zákona. Z tohoto počtu bylo 547 podnětů prošetřeno jako trestný čin, ze statistiky vyplývá, že do současné doby je u 188 trestných činů pachatel známý a 339 skutků zůstává neobjasněno. Ve 20 případech se nepotvrdilo porušení zákona, týká se to např. pracovních úrazů či náhlých úmrtí, k nimž jsme byli přivoláni. Z celkového počtu přestupků bylo 754 spácháno konkrétní známou osobou, zbylých 253 přestupků je neobjasněno. Nejvíce, tedy 513 přestupků, bylo spácháno na úseku dopravy, kdy 459 přestupků bylo vyřešeno na místě uložením blokové pokuty a dalších 108 přestupků (např. alkohol pod 1 či drogy za volantem) bylo oznámeno ke projednání ve správním řízení. Dalších 261 přestupků směřovalo proti majetku, kdy se jedná o drobné krádeže věcí a poškozování majetku se škodou do Kč, dále 216 přestupků narušovalo občanské soužití či veřejný zájem (např. fyzické nebo slovní napadání či jiné schválnostní jednání, narušení veřejného pořádku, podávání alkoholu nezletilým anebo pokousání psem). Zbylých 17 přestupků bylo odloženo, protože nebylo shledáno protizákonné jednání. Dále bylo zdejšími policisty zpracováno dalších písemností, evidovaných jako čísla jednací. Nejvíce se v daném případě jednalo o různé prověrky, např. 293 prověrek osob pro povolení zbrojního průkazu či pro trestní řízení, 195 prověrek pobytů osob např. pro soudy či jiné policejní útvary. Dále jsme doručovali 173 písemností, většinou tam, kde Česká pošta neuspěla. Ostatní čísla jednací se týkala např. ztrát registračních značek, ztrát osobních dokladů a mnoha jiných služebních úkonů. Jako každý měsíc i nyní uvedu alespoň základní informace o trestných činech za první měsíc roku 2009 na našem teritoriu: Zbýšov: poškození osobního auta čtvrť Padělky, na Seatu Toledo rozbité zadní sklo, propíchané pneu, poškrábaný lak, škoda cca Kč Střelice: krádež auta Renault Kango za domem na ul. Ant. Smutného, v autě nářadí, škoda cca Kč Zbýšov: vloupání do sklepa sklad pivnice na ul. Masarykova, škoda Kč Ostrovačice: krádež tašky diplomatky včetně dokladů, plat. karet a peněz, majitel ji zapomněl na střeše auta, škoda cca Kč Střelice: vloupání do novostavby RD na ul. J. Svobody, škoda cca Kč Troubsko: vloupání do auta u kostela zaparkovaná Š Fabia, rozbité okénko, odcizená taška s písemnostmi, škoda cca Kč Střelice: vloupání do auta Škoda Fabia na ul. Brněnská, vypáčený zámek dveří, odcizeny dvě tašky s osobními věcmi, škoda cca Kč Rosice: krádež auta Šoda Fabia na ul. Kollárova ze zamčené garáže, škoda cca Kč Rosice: vloupání do auta Ford Fiesta na ul. Máchova, rozbité sklo ve dveřích, odcizena dámská taška, škoda cca Kč Tetčice: vloupání do chaty na ul. Sušilova, odcizeny části vybavení 12 ROSA 3/2009

10 z chaty, elektroinstalace, nářadí, hutní materiál, škoda cca Kč Babice u Rosic: požár auta v garáži úmyslné zapálení neznámým pachatelem, škoda cca Kč Rosice: krádež auta Iveco Daily na parkovišti u zimního stadionu, uvnitř různé nářadí, škoda cca Kč Veverské Knínice: vloupání do dílny u domu odstraněny visací zámky, odcizeno elektrické a ruční nářadí, škoda cca Kč Již v minulém příspěvku jsem zmiňoval prioritu v policejní práci pod heslem Bezpečně do školy, bezpečně ze školy, zaměřenou především na ochranu školní mládeže. Mimo tuto prioritu ale je snahou Policie ČR lépe zabezpečit službu občanům. Především je kladen důraz na zlepšení práce s poškozenými a oznamovateli, např. aby se zkrátily čekací doby na příjezd policistů na místo činu, pokud možno nejpozději do 30 minut, nebo třeba jejich informovanost. Ne vždy se ale tento požadavek podaří splnit, pak záleží na vzájemné dohodě policisty s poškozeným, aby počítal s časovou prodlevou a zbytečně neztrácel čas planým čekáním. To lze praktikovat samozřejmě jen tam, kde věc snese odkladu. Dále je snaha docílit takové informovanosti občanů, aby měli přehled o tom, který policista má na starosti jejich obec, kdo má o jejich problematice největší přehled a případně na koho se obrátit s nějakým požadavkem. Trestní oznámení a jiné podněty ale samozřejmě přijme kterýkoli policista z OOP Rosice. Dále se bude upouštět od namátkových kontrol projíždějících řidičů, kdy došlo převážně jen na kontrolu a ověření totožnosti řidičů, příp. ostatních osob ve vozidle a občané toto spíše brali jako nesmyslné zdržení. Naopak je ale kladen důraz na přísné a nekompromisní postihování řidičů, kteří se dopustí dopravního přestupku. Piráti silnic, řidiči, kteří se často dopouštějí přestupků v dopravě, ale i ti, co jezdí s vozidly ve špatném technickém stavu, by měli pocítit, že jsou pod drobnohledem a že se jim vyplatí zákony dodržovat. Dále je kladena do popředí prevence, ať již ve formě besed na školách, přednášek pro seniory, příspěvků v tisku či na internetu, anebo prevence v rámci silničního provozu či předcházení protizákonnému jednání ze strany určitých vytipovaných skupin, jako jsou např. cizinci pobývající u nás nelegálně. V neposlední řadě je zde snaha práci policistů zjednodušit a co nejvíce elektronizovat, především ve styku s občany, nevyžadovat zbytečné úkony, podřídit práci potřebám občanů, některé písemnosti nezasílat poštou ale spíše je doručovat občanovi osobně. A ještě si dovolím jedno zamyšlení na konec. Při svých službách na přechodech v době, kdy žáci chodí ráno do školy a bývá ještě tma, jsem stačil postřehnout, že téměř každé druhé projíždějící auto má nějakou závadu na světlech, ať už se jedná o hlavní světlomety, neosvětlené zadní tabulky registrační značky, případně značky nečitelné kvůli nánosu špíny, anebo svícení mlhovkami v době, kdy je to bezpředmětné. V některých případech tyto závady jen snižují bezpečnost v silničním provozu, ale některé mohou být postihovány jako přestupek se sankcí až Kč, např. právě nečitelná (zašpiněná) registrační značka na autě. Co myslíte, nestálo by za to občas své auto obejít a tyto drobnosti napravit? prap. Josef Hlávka Policie ČR, Obvodní oddělení ROSICE Foto: archiv ZŠ Rosice ROSA 3/

11 z vašich dopisů DARUJTE ŽIVOT, DARUJTE KOSTNÍ DŘEŇ Většině lidí se běžně honí hlavou spousta všerůzných problémů, starostí ať už osobních či profesních. V případě, že se dostaneme do situace, kdy je ohrožen život nám blízké osoby, naše současné problémy se smrsknou na minimum a uvědomíme si banálnost našich bývalých starostí. Přitom tak málo stačí, aby každý z nás pokud jsme zdraví jsme někomu mohli od těchto starostí značně ulehčit. Nemocní čekají na naši pomoc Poslední týdny hýbe světem médií a poletuje internetem příběh ročního Kubíka z Kuřimi, který onemocněl akutní formou leukémie. Jeho šancí na život je najít vhodného dárce kostní dřeně. Ale Kubík není jediným podobně nemocným pacientem. Mezi čekateli na vhodného dárce kostní dřeně je spousta dalších nemocných lidí. Ať už dětí, rodičů, sourozenců, kamarádů, známých... Těmi, kdo těmto lidem můžou pomoci, jsme právě my! Zdraví lidé od 18 do 35 let tj. potencionální dárci kostní dřeně, kteří obětují pouhých 10 ml své krve, aby se mohli zařadit do registrů dárců kostní dřeně. Rozhodnutí neodkládejte V českém registru dárců kostní dřeně je pouhých 33 tisíc dobrovolníků. Vhodného dárce je obtížné najít, proto prosím neodkládejte svoje rozhodnutí. Třeba zrovna vy můžete Kubíkovi nebo jinému nemocnému pomoci. Dejte šanci těm, kteří potřebují vaši pomoc! Registr je anonymní a dobrovolný, nelze tedy darovat kostní dřeň účelově jedinému člověku, takže svým rozhodnutím dáváte šanci na život nejen Kubíčkovi, ale i dalším dětem, matkám, otcům... Pokud jste se rozhodli zaregistrovat, udělejte to co nejdříve, neboť každým dnem se šance na transplantaci kostní dřeně snižují. Vhodná doba pro záchranu života může být třeba jen týden. Pak už nebude transplantace možná. K odběru vzorku krve se můžete přihlásit na tel. čísle , kde vám pracovníci brněnské fakultní nemocnice poskytnou další informace. Na internetu lze najít také seznam transfuzních stanic (www.darujkrev.cz). Zaregistrovat se dá na kterékoliv z nich. Nikdo z nás neví, kdy zrovna my budeme čekat, jestli v registru dárců je zrovna náš zachránce. Čekání na záchranu života našeho blízkého člověka, musí být neskutečně dlouhé. Zkusme prosím toto čekání těmto lidem zkrátit. Nadační fond dětské onkologie Krtek ve FN Brno V případě, že nemůžeme pomocnou ruku podat formou zapsání se do registrů dárců kostní dřeně, můžeme svoji pomoc nabídnout Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek ve Fakultní nemocnici Brno. Nadační fond, kromě jiného, provozuje také ubytovnu pro léčené děti na FN Brno a jejich rodiče. Váš dar může podpořit kvalitu života onkologických pacientů tím, že umožní pobyt dětí mimo nemocniční prostředí během léčby a zohlední finanční situace rodin a nároků na ubytování doprovodu hospitalizovaných dětí. Více informací, jak lze pomoci Nadačnímu fondu Krtek, získáte na tel a na internetových stránkách nadace Jakákoliv pomoc je vždy vítaná. Dárcovská SMS Podpořte Nadaci pro transplantaci kostní dřeně zasláním dárcovské SMSky ve tvaru DMS KOSTNIDREN na číslo Lenka Trtilková, Martin Horký 14 ROSA 3/2009

12 právnická poradna PRÁVNICKÁ PORADNA Dotaz: Bydlím v družstevním bytě spolu s rodiči a v jedné místnosti žije se mnou můj přítel, který má tady trvalé bydliště. Můj přítel si nabral půjčky, které není schopen splatit, a věřitelé na něho podali exekuci. Exekutor zahrnul do soupisu movitých věcí postižených exekucí i věci, které patří mně a mým rodičům. Chceme se bránit. Existuje nějaký prostředek obrany proti sepisu věcí exekutorem? Jaroslava R., Rosice byli soupisem věcí exekutorem poškozeni a prokážete, že se jedná o věci vaše, které nepatří do soupisu. Žaloba se podává u věcně a místně příslušného soudu, jímž je soud, u kterého je prováděn výkon rozhodnutí exekuce. Žalobu je nutné opatřit kromě kolku ve výši Kč též doklady prokazujícími, že sepsané nemovitosti nepatří do výlučného vlastnictví vašeho přítele, ale vám. Odpověď: Proti soupisu movitých věcí exekutorem se lze bránit, a to podáním návrhu na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, tzv. excindační žalobou dle ustanovení 267 odst. 1 občanského soudního řádu. Podání předmětné žaloby jste oprávněná vy i vaši rodiče, pokud jste JUDr. Petronela Sojková advokátka Brněnská 555, Rosice Tel.: JAK SE MY, ČEŠI, NEJČASTĚJI ZBAVUJEME VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ Každá domácnost produkuje velké množství odpadu. Ideálně se ho zbavujeme tehdy, když před domem máme popelnici, za kterou jednoduše zaplatíme a o její vyvážení se pak nemusíme starat. Jenže dnes už většina z nás ví, že do popelnice nelze odložit vše. Copak o takový mastný papír od salámu se popelnice spolehlivě postará. Jistou námahu nás stojí roztřídění papíru, plastů či skla. Ale i zde jsme si navykli na modré, žluté či zelené sběrné kontejnery. Co když se nám však rozbije mixér, fén či žehlička? Jsme ochotni je odnést do sběrného dvora, který může být i několik kilometrů vzdálený? Co napověděl průzkum? Elektroodpad je momentálně nejrychleji rostoucím druhem odpadu. Celosvětově nyní tvoří až pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy téměř tolik jako plastové obaly. V zemích Evropské unie, kde se v domácnostech ročně vyprodukuje asi osm milionů tun elektroodpadu, roste jeho objem tempem tři až pět procent ročně, skoro třikrát rychleji než celkový objem odpadu. Před třemi lety, kdy v České republice začínal systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů teprve vznikat, v mnoha zemích Evropy již perfektně fungoval. U nás tehdy s nadsázkou řečeno platilo, že většina lidí elektroodpad rozlišovala pouze na dvě skupiny: na ten, co se do popelnice nevejde, a ten druhý, co se tam vtěsnat dá. Od té doby došlo k výraznému posunu. Ukázal to průzkum, který se opakoval v dvouletém intervalu. Lze konstatovat, že došlo k výrazným změnám v uvažování lidí. S tvrzením Díky zpětné- 16 ROSA 3/2009

13 ekologie mu odběru se nepovalují stará zařízení v příkopech a na skládkách dnes souhlasí 72 % dotazovaných. Když se řekne zpětný odběr elektrozařízení, vybaví se podle průzkumu více než polovině dotázaných, přesněji 53 % respondentů odevzdání elektrozařízení prodejci při koupi nového. Co vlastníme, proč to vyhazujeme Průzkum poskytuje zajímavé údaje i ve vztahu k jednotlivým skupinám elektrozařízení. Tazatelé zjišťovali, kolik a kterých spotřebičů domácnosti vlastní, jaké je jejich průměrné stáří, nebo co bývá nejčastější příčinou jejich obměny. Například lednice alespoň jednu vlastní 99 % českých domácností, 50 % lednic je starší pěti let. Novou si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest až deset let. Důvody vyřazení staré lednice jsou v rovnováze. Kvůli poruše ji přestává používat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu. Když už dojde na likvidaci ledničky, odevzdá ji 34 % domácností do sběrného dvora. Za novou ji při nákupu vymění u prodejce 20 % lidí, 13 % starou, ale ještě funkční lednici někomu zdarma věnuje, osm procent prodá do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič nějakým způsobem dál používá. Stále ještě však šest procent dotázaných přiznává, že starou lednici prostě postaví k popelnici. Pro srovnání se podívejme třeba na fény a kulmy: vlastní je 83 % českých domácností a 56 % jich je tři až pět let starých. Pokud dojde k výměně, je to v 65 % případů kvůli poruše a jen v 25 % z důvodu nákupu nového, lepšího modelu. A způsob jejich likvidace? Největší množství těchto malých domácích pomocníků, bohužel, končí v popelnici mezi ostatním odpadem. Podle průzkumu je to 44 %. V domácnostech, kde mají větší ekologické zábrany, ale žádné místo zpětného odběru bezprostředně po ruce, jich dál překáží 16 %, pouze 13 % fénů a kulem lidé odevzdají do sběrných dvorů. Společnost Elektrowin Foto: společnost Elektrowin 18 ROSA 3/2009

14 pozvánka na kulturu FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ O LIDSKÝCH PRÁVECH JEDEN SVĚT 11. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět proběhne března. Rozšíření na více dnů a více projektových míst bylo reakcí na loňský zájem diváků. Festivalové projekce tak bude možné navštívit nejen v Kině Art, Sále Břetislava Bakaly a KC Starý Pivovar, ale nově i v Kavárně Trojka a Klubu Fléda. Během jedenácti let své existence se festival, organizovaný společností Člověk v tísni, vyvinul v největší lidskoprávní filmový festival v Evropě. Na festivalu bude uvedeno na 50 dokumentů z celého světa. Jako každý rok budou filmy rozděleny do několika tematických sekcí. Filmy ze sekce 20 let demokracie ve střední Evropě odrážejí výzvy a neúspěchy v letech po pádu komunismu. Mimoevropským tématům se budou věnovat dokumentární filmy ze sekce Obrazy Afriky, kde se představí nejzajímavější díla současných afrických i mimoafrických dokumentaristů. Vybrané projekce budou již tradičně doprovázet tematické diskuze s odborníky či tvůrci. Květinový most zachycuje chudý, ale harmonický život na moldavském statku. Chybí zde ale matka, která musí vydělávat peníze v Itálii. Z několika filmů o Africe ční Nezlomné tety, působivá výpověď o pětici žen, kterým se daří pomáhat sexuálně zneužívaným dětem. Sedm světel Olgy Sommerové zase propojuje příběhy žen, které přežily holocaust, hudbou, kterou všechny milovaly. Další český dokument Vítejte v KLDR! zobrazuje turistickou Potěmkinovu vesnici. Tuto oficiální masku prolamuje snímek Příběhy z Jodoku. Je to příběh uprchlíka ze severokorejského koncentračního tábora, který zrealizoval muzikál o jeho hrůzách. Jak uvedla Kateřina Petrášová, Lužánky SVČ, koordinátorka festivalu v Brně: V letošním roce mohou diváci načerpat atmosféru Jednoho světa již na předfestivalovém benefičním koncertu, který se uskuteční 10. března v Klubu Fléda. Doprovodný program festivalu doplní také několik výstav fotografie Karla Cudlína (Ghetto jménem Baluty), retrospektivní výstava fotografií Jindřicha Štreita či fotografie z keňských slumů Lukáše Houdka. Jako každoročně tvoří nedílnou součást festivalu projekce filmů pro základní a střední školy, na jejich realizaci se podílí Lužánky středisko volného času. Festival se koná pod záštitou Václava Havla, ministra kultury Václava Jehličky, místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry, ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, primátora statutárního města Brna Romana Onderky a rektora VUT Karla Raise. Letošní ročník je oficiální doprovodnou akcí předsednictví ČR v Radě EU. Bližší informace: 20 ROSA 3/2009

15 ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE ROSICE Vážení čtenáři, v lednovém zpravodaji jsme vás informovali o školské radě při ZŠ Rosice, která začala působit v novém složení. Za jeden z důležitých cílů jsme si dali lépe informovat rodiče i širší veřejnost o tom, co školská rada dělá a jak můžete prostřednictvím školské rady ovlivnit činnost rosické základní školy. Chceme nejen více informací předávat vám, ale hlavně bychom velmi rádi získali mnohem více konkrétních podnětů z vaší strany. Proto je naší snahou nabídnout vám co nejvíce možností, jak nám tyto vaše podněty předávat. V současné době nás se svými nápady, návrhy a připomínkami k činnosti Základní školy Rosice můžete oslovit těmito způsoby: písemně na adresu: Školská rada při ZŠ Rosice, Pod Zahrádkami 120, Rosice em: telefonicky: osobně: u kteréhokoliv z členů školské rady Seznam členů školské rady, zápisy z jednání a více dalších informací naleznete na internetových stránkách školské rady (odkaz Školská rada). Novinkou, kterou jsme chtěli pro navázání kontaktu s rodiči žáků vyzkoušet, byly Konzultační hodiny Školské rady. Konaly se ve středu , současně s konzultačními hodinami školy. Přestože byly tyto konzultační hodiny předem inzerovány a rodiče byli přímo ve škole upozorněni pedagogickými pracovníky na možnost kontaktovat členy školské rady přímo v budově školy, navštívili nás pouze jednotlivci. I přesto byly jejich připomínky a návrhy velmi praktické a hned na příštím jednání školské rady jsme se jimi zabývali. Např. změny v systému sběru papíru, jiná forma odměn pro úspěšné žáky atp. Proto jsme se rozhodli Konzultační hodiny školské rady zachovat a uspořádat je opět současně s konzultačními hodinami školy. O termínu konání vás budeme znovu v předstihu informovat. Pokud vaše dítě nebo děti navštěvují rosickou základní školu, jsme přesvědčeni, že vám záleží, jak kvalitní služby naše základní škola poskytuje, a jistě vás čas od času napadají k práci školy různé připomínky. Podělte se o ně s námi, prostřednictvím školské rady, je velká šance je úspěšně uplatnit. Ing. Radek Drnovský předseda školské rady při ZŠ v Rosicích informace MěÚ OBYVATELÉ ROSIC V ROCE 2008 V ČÍSLECH Počet obyvatel k činil 5 485, tj. o 72 více než v roce 2007; K trvalému pobytu se přihlásilo 260 občanů; odhlásilo se 124; Dětí se narodilo 65, z toho 37 děvčat a 28 chlapců. Nejpočetnější dívčí jména pro tento rok jsou Barborky (4) a z chlapeckých jmen jsou nejoblíbenější Tomáš a Jakub (po 3); V loňském roce zemřelo 52 obyvatel. Odbor vnitřní správy MěÚ v Rosicích ROSA 3/

16 informace MěÚ NEHOŘÍ U VÁS ZBYTEČNĚ? Letošní rok začal pro rosické hasiče velmi brzy. Červený kohout si od Nového roku vybral v našem městě již tři objekty. Nejednalo se sice o velké požáry, ale nepříjemností pro majitele objektů způsobily hodně. S využitím informací mjr. ing. Pavla Tinky z oddělení ZPP Hasičského záchranného sboru uvádím i pravděpodobné příčiny vzniku těchto požárů. 10. ledna časně ráno byl vyhlášen požární poplach k požáru v objektu dílny na zimním stadionu. Příčinou vzniku požáru byla nesprávná obsluha topidla, od kterého se vznítily hořlavé materiály v jeho blízkosti. Další požár dne 31. ledna byl pravděpodobně zapříčiněn nesprávnou konstrukcí komínu a odvodu spalin (asi trám v komínovém tělese), a sice druh paliva účel použití hlavní směr sálání (v cm) pevné pro domácnost k vaření kapalné, plynné pečení, rožnění, opékání elektřina k ohřevu pokrmů pevné, kapalné k ohřevu plynné, elektřina Vody 30 1 pevná k vytápění - konvenční ostatní kamna (+ přenosná) pevná k vytápění - sálavá kamna ostatní bez infračervených zářičů elektřina k vytápění - ohřívače ostatní vzduchu do 50 kw, které nejsou konstruovány tak, aby mohly stát přímo u hořlavých hmot různé druhy spotřebičů ústřední, etážové průtočný kotel na plyn 5 1 infračervené zářiče 200 (2m) 80 ostatní směry (v cm) v restauraci Pod Trojicí. Přesná příčina je ještě v šetření. Snad poslední, požár vznikl kolem půl třetí ráno 4. února v ul. Na Mýtě. Přesná příčina požáru je v šetření, ale vše nasvědčuje tomu, že šlo technickou závadu na topidle, které kvůli svému umístění zapálilo plasty na kopírovacím stroji v jeho blízkosti. Plameny ani v tomto případě, stejně jako u předchozích požárů nebyly nebezpečím, ale štiplavý hustý dým, který způsobil černé a mastné saze ve třech místnostech a další škodu na zařizovacích předmětech. Série uvedených požárů od začátku nového roku v našem městě je inspirací k následujícím informacím a poučením v oblasti požární prevence. Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), je bezpečná vzdálenost stanovena ve vyhlášce č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany. Bezpečné vzdálenosti dle vyhl. č. 23/2008 Sb. (jsou rovněž uvedeny v ČSN ). Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Dbejte tedy na správné připojení a občas prohlédněte komín pod střechou, zda se nedrolí cihly, zda není porušena hlava komína, zda u komínů pro pevná paliva je na komíně lapač jisker. Krby v domech jsou lokálními zdroji tepla na pevná paliva, kouřovody krbů a krbových kamen nesmí ústit do společného komínového průduchu s plynovým spotřebičem! Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným v prozatím platné vyhlášce č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Podle této vyhlášky nejméně 1 ročně, podle typu paliva by měl váš komín prohlédnout kominický mistr, který také vystaví protokol o kontrole komína, popřípadě provede jeho vyčištění. Josef Humpolíček referent krizového řízení a technické správy 22 ROSA 3/2009

17 Foto: archiv ZŠ Rosice ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD Od poloviny ledna do poloviny února se spouští tradiční rituál základních škol zápis budoucích prvňáčků. V ZŠ Rosice se zápis konal 26. a 27. ledna. V letošním roce jsme vyzkoušeli dát rodičům dětí navštěvujících MŠ Husova a MŠ Palackého možnost zapsat se k zápisu na určitý den a určitý čas. Z mateřské školy Smetanova bylo dětí, které se měly zúčastnit zápisu málo a předpokládali jsme tudíž, že se do utvářených skupin přidají. První den přišlo na zápis se svými rodiči o 13 dětí více, než jsme čekali. Omlouváme se tímto za delší dobu čekání. Na děti čekala čtyři stanoviště: Hopsálkov, Malířov, Všeználkov a Povídálkov. Podle jejich názvů si určitě všichni dokážeme představit, jaké úkoly děti ve tříčlenných až čtyřčlenných skupinkách plnily. Za dobře splněný úkol pak dostaly razítko do startovací listiny. Také druhý den bylo ve škole rušno, i když přišlo již pouze 23 dětí. Celkem se zápisu zúčastnilo 57 dětí. A jací nám letos nastoupí prvňáčci? Děti jsou šikovné, většinou nebojácné a zvídavé. Nejčastější doporučení, která dáváme rodičům, je dohlédnout na správné držení tužky, navštívit logopeda při problémech s výslovností, nebo zajít pro jistotu do pedagogicko psychologické poradny. A ještě odpověď na tradiční otázku: Kolik bude prvních tříd? Počítáme s otevřením dvou prvních tříd, neboť už nyní někteří rodiče využili možnost podání žádosti o odklad. Velmi touto cestou děkuji všem učitelům 1. stupně, kteří se organizačně na přípravě zápisu podíleli a paní Alici Vašákové, dětem ze ŠD, které dělaly pro své mladší kamarády dárečky, a žákyním 8. a 9. tříd, které nám pomáhaly s vyplňováním startovacích listin k zápisu. PaedDr. Jaroslava Kroupová Foto: archiv ZŠ Rosice ze školství ROSA 3/

18 ze školních lavic RECYKLOHRANÍ ZŠ Rosice se zapojila do projektu Recyklohraní. Jedná se školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení. Školy zapojené do tohoto projektu budou za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob získávat body, které si budou moci ve speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé odměny. Další body budou mohou školy získat za zodpovězení otázek případně splnění rozličných úkolů týkající se odpadové problematiky. Celý projekt probíhá pod záštitou ministra školství Ondřeje Lišky Více informací Jedním z úkolů, které žáci plnili, bylo popsat nakládání s odpady v domácnostech. Kam s ním? aneb kam s nebezpečným odpadem Žijeme v době, ve které jsme obklopeni spoustou technických vymožeností, které nám usnadňují běžný život. Stalo se již samozřejmostí, že každá domácnost je běžně vybavená televizory, počítači, pračkami. Tyhle věci jsou velmi snadno a lehce dostupné, problém však nastává tehdy, jakmile naši pomocníci doslouží nebo se stanou nefunkčními. Často si pak klademe otázku: Kam s ním?. S tímto problémem jsme se potýkali i my. Asi před dvěma lety nám dosloužila pračka. Nutno říct, že nám věrně sloužila již šestým rokem, do té doby zcela bez poruchy. Proto jsme z počátku vůbec neuvažovali o tom, že se jí jen tak rychle zbavíme. Ale bohužel názor servisního pracovníka byl nekompromisní. Pračka zkrátka dosloužila PaedDr. Jaroslava Kroupová a jakákoli oprava už by byla zbytečná. A tak jsme i my byli v situaci, kdy jsme si kladli otázku Kam s ní?. Je jasné, že pračku nemůžeme jen tak někde odložit. Naště stí se kousek od našeho domu nachází sběrný dvůr, kam odkládáme všechen nebezpečný odpad. A tak naše pračka putovala do prostor sběrného dvora, kde se likviduje i další nebezpečný odpad, abychom chránili naše životní prostředí. Klára Mikolášová, 5.B, 10 let Kam s ním??? aneb likvidace elektrospotřebičů U nás doma se o likvidaci elektrospotřebičů stará tatínek. Vadné elektrospotřebiče odnáší do sběrného dvora, který je určen k jejich shromažďování. Staré, vadné elektrospotřebiče se nazývají elektroodpad. Likvidaci elektroodpadů provádějí specializované firmy, které elektrospotřebiče demontují na jednotlivé části, např. železo, plasty, sklo, drahé kovy, nebezpečné plyny a jiné. Většina z těchto hmot se po opětovném zpracování používá při výrobě nových výrobků. Tento postup se nazývá recyklace. Díky recyklaci se šetří životní prostředí minimalizace černých skládek, nižší náklady na výrobu. Elektro zařízení určené k recyklaci se dělí do jednotlivých skupin: velké domácí spotřebiče ledničky, pračky, trouby, sušičky malé domácí spotřebiče vysavače, žehličky, mixéry, fritézy, fény, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení počítače, notebooky, telefony, mobilní telefony spotřebitelská zařízení televizory, videotechnika, audiotechnika, hudební nástroje osvětlovací zařízení žárovky, výbojky, trubice elektronické a elektrotechnické nástroje vrtačky, pily, brusky hračky, vybavení pro volný čas a sport autíčka, vláčky, panenky lékařské přístroje přístroje pro monitorování a kontrolu měřící a diagnostické přístroje výdejní automaty automaty na nápoje, peníze Petra Hájková, 5.B, 10 let 24 ROSA 3/2009

19 LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 7. A ZŠ Rosice Letos se naše třída, stejně jako každá jiná sedmička, zúčastnila lyžařského výcvikového kurzu. Náš kurz se uskutečnil ve středisku Žacléř v Krkonoších. Od prvního do posledního okamžiku jsme zažili plno super zážitků a radosti, ale také bolestí z pádů. Lyžovat se ale všichni naučili. Ubytovali jsme se v penzionu Mlýnek, což sice není žádný pětihvězdičkový hotel, ale pro naši trochu živou třídu se ukázal jako ideální. Lyžovali jsme v areálech Bret a Arrakis a velmi dobře nám vařili v penzionu Zelený mlýn. Jedno odpoledne jsme si udělali výlet do městečka Žacléř, vzdáleného asi 1 kilometr, kde jsme si nakoupili a jedna milá cukrářka nám povídala o historii hornického města. Když poslední den skončil maškarní karneval na lyžích, vyrazili jsme domů, ale většina by ráda zůstala aspoň o pár dnů déle. Pobyt se všem líbil a posílil dobré vztahy v naší třídě. A ještě vzkaz letošním šesťákům příští rok byste měli určitě jet! Žáci třídy 7.A Dodatek: Lyžařský kurz naše škola pořádá pro žáky 7. tříd každoročně a jsme moc rádi, že je o něj stále velký zájem. I díky dotacím z Občanského sdružení při ZŠ Rosice a od města Rosice se lyžařských kurzů účastní kolem 90 % dětí sedmého ročníku. V letošním školním roce na kurzu převažovali lyžaři-začátečníci, a tak jsme moc rádi, že se lyžařská rodina rozrostla o další nadšené členy a naši žáci poznali jednu z možností, jak aktivně využívat volný čas. Na kurzu se žáci naučili nejen lyžovat, ale dozvěděli se také mnoho zajímavostí o záludnostech pobytu na horách. Doprovodný zážitkový program pak navazoval na adaptační pobyty, které připravujeme pro mladší žáky. Lenka Ondráčková a Adéla Koblížková organizátoři kurzu Foto: archiv ZŠ Rosice ROSA 3/

20 ze školních lavic VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY NA ZŠ ROSICE Již tradičně probíhá pro žáky naší školy od 1. do 9. třídy výtvarná soutěž s ekologickou tematikou. V posledních letech se stává součásti projektu Les ve škole-škola v lese práce žáků jste mohli vidět na výstavě v městské knihovně. Letošní téma Les v proměnách 4 ročních období bylo na výtvarné zpracování opravdu obtížné, ale přesto se sešlo 25 prací a komise vyhodnotila jako nejúspěšnější tyto práce: 1. stupeň 1. místo: Kolektiv ze 2. B-Eliška Nedvědová, Pavel Losart, Michal Tran, Aneta Zahradníková 2. místo: Kolektiv 4. A-Roční období 3. místo: Kolektiv 4. B-Lesní kvarteto 2. stupeň 1. místo: Kolektiv z 8. B-Tesařová, Kroupová, Hlavizňová, Hájková, Barančíková 2. místo: Pexová Markéta, 7. A 3. místo: Staňková Dominika, 7. A Blahopřejeme! Komise EV JAK SE BARUŠKA ZTRATILA Když mi byly asi dva roky, dovezli jsme si od jedné rodiny malého bílého zlobivého pejska, kterého jsme pojmenovali Baruška. Bára byla od začátku hrozně zvědavá, všechno chtěla vidět a všude za námi chodila jako náš ocásek. Děda má jednu místnost, kde má různé ptáčky. Baruška s ním ráda chodí, když jde dát krmení ptáčkům, stojí opřená o klec a dívá se na ptáčky, vidí v nich asi svůj oběd. Jednoho letního dne šla dát babička Barušce žrádlo, ale Baruška na dvoře nebyla. Babička Barušku nejdříve volala a pak ji hledala po celém domě, v průjezdu, v prádelně i v kůlně, ale nikde ji nemohla najít. Babička měla velkou starost, co se jí stalo. Šla tedy dát ptáčkům krmení místo dědy a vtom vidí Barušku, jak sedí u klece a dívá se na andulky. Babička byla ráda, že Barušku našla. Tak všechno dobře dopadlo. Lenka Horáčková, 3.A 26 ROSA 3/2009

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 č. 52 u p r a v e n á v e r z e informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31.12.2014. č. 53 informaci o provedených fyzických

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Vyhláška č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I. Článek 2 Základní pojmy pro účely této vyhlášky

Vyhláška č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I. Článek 2 Základní pojmy pro účely této vyhlášky Vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I Obecní zastupitelstvo v Radovesnicích I podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45 ALBATROS Miloš Macourek Adolf Born Mach a Šebestová ve škole Mach a Šebestová ve škole MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN Albatros Miloš Macourek heir, 1982 Illustrations Adolf Born, 1982 ISBN 978-80-00-02867-5

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 23.06.2016 na svém zasedání dne 23.06.2016 přijalo následující usnesení:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení rady č. 28/2015 konané dne 30.11.2015 v 15:00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne 30.11.2015 přijala

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

/ Krajský úřad Jihomoravského kraje

/ Krajský úřad Jihomoravského kraje / Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 69702/2014 OKP Č. j.: JMK 69702/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev zpět Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v Obci Korouhev Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ č. 4/2011 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

P R A C O V N Í L I S T Domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci stupeň ZŠ

P R A C O V N Í L I S T Domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci stupeň ZŠ 10 1. stupeň ZŠ PL-1 1. stupeň ZŠ 11 PL-2 Pes Kočka Morče Křeček Rybičky Želva Chameleon Králík Papoušek 12 1. stupeň ZŠ PL-3a Druh zvířete: Popis (věk, velikost, barva, tvar těla, dovednosti ) Potrava:

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

VYHLÁŠKA obce Kolová

VYHLÁŠKA obce Kolová VYHLÁŠKA obce Kolová Obec Kolová vydává na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.1.2002 podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta říjen 2012 - - - - - - - - - - - ATELIER BABOTA

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 10.11.2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Hosté: 7 Program:

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Omluveni:

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Omluveni: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Přítomni: Vendula Musilová René Neufuss Iveta Nyčová Jana Rajmová Bob Šviha Lubomír Tichý Bohumil Zach Omluveni:

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za komunální odpad

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za komunální odpad MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Jana Nehybová

Více

Rozpočtu obce Krásná Hora 2016

Rozpočtu obce Krásná Hora 2016 Rozpočtu obce Krásná Hora 2016 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: 7.3.2016, usnesení 114/2016 Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 18.2.2016 Návrh

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 4.3.2015 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Guschl Lukáš Hendrych Pavel

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 2/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 2/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 2/2016 konaného dne 25.2.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ Zastupitelstvo města Zábřeh v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Šilheřovický zpravodaj Září 2006

Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Unie rodičů sdružení při ZŠ Šilheřovice Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu že jsme nestihli zhodnotit akce školního roku v červnu, činíme takto nyní. Školní rok 2005/2006

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více