ROSA. Zpravodaj Rosicka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Zpravodaj Rosicka"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Březen

2 Z OBSAHU Informace pro občany Babic Informace pro občany Kratochvilky Výpis z usnesení rady, Řádková inzerce Na sociální téma Policie ČR Rosice radí pátrá informuje Darujte život, darujte kostní dřeň Právnická poradna, Jak se zbavujeme elektrospotřebičů.. 16 Festival dokumentárních filmů o lidských právech Zprávy o činnosti školské rady Nehoří u vás zbytečně? Zápis do prvních tříd Recyklohraní Lyžařský výcvikový kurz Výtvarná soutěž environmentální výchovy Voda Ohlédnutí za projektem Nekouřím, Broučci Povídání o psech Zveme vás do knihovny Navštivte s KICem vilu Tugendhat a Slovanskou epopej.. 36 Pobyt u moře Řecko - Neipori Co nového v SVČ Malý Filmový Festival již posedmé Rosický hokej Florbal, Bruslení veřejnosti mistrovství oblasti jižní Moravy v silovém trojboji Memoriál Ladislava Sedláka Sportovní ples Nominace na sportovce roku Ticketpro vstupenky na dosah ruky Program kina Panorama Kulturní přehled Není to tak dávno, co sdělovací prostředky zaplavily zprávy o zastavených dodávkách plynu z Ruska. Světová finanční krize se skloňuje ve všech pádech už i u nás. Je to jen mediální strašák a nebo mají být moje obavy skutečné? Zatím jsem si nekoupil ani tlustý svetr ani jsem nezačal šetřit na nová kamna. Stejně nemám dostatek času abych za ně v březnu zalez. Přemýšlím, co je příčinou toho, že obce musí platit za likvidaci alternativně zpracovatelných surovin. Nebyla by motivující spíše opačná situace? Možná nejsou nápady, možná chybí politická vůle. Zajímavé možnosti kulturního vyžití však v březnu určitě postrádat nebudete. Lukáš Volánek šéfredaktor editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obce Kratochvilka a Babice Vydává Kulturní informační centrum Rosice Březen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová, tel.: , v kanceláři KIC, naproti radnici po pá , Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy: Monika Škodová, tel.: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: Titulní strana: Přátelák s národním týmem ČR Foto: Pavel Musil ROSA 3/2009 3

3 obec Babice INFORMACE PRO OBČANY BABIC PŘEHLED USNESENÍ z 27. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje: dohodu o ukončení nájmu kulturního domu a pohostinství v Babicích u Rosic, ve které se termín výpovědi posouvá na 30. dubna vydání záměru o pronájmu restaurace v Babicích u Rosic. finanční příspěvek na r Svazu neslyšících a nedoslýchavých, Oblastní organizaci Zastávka ve výši Kč. Vnitřní směrnici obce Babice u Rosic platnou od společně s přílohou č. 1 k této směrnici. Obecně závaznou vyhlášku obce Babice u Rosic č. 1/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Smlouvu mandátní mezi obcí Babice u Rosic (mandant) a firmou Energy Benefit Centre o.p.s. (mandatář) na provedení specifikované činnosti při přípravě žádosti a zdárném provedení akce Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy v obci Babice u Rosic, včetně rekonstrukce otopné soustavy a zdroje vytápění při její realizaci a její podpoře ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, resp. Ministerstva životního prostředí. Projednalo: návrh rozpočtu na rok PŘEHLED USNESENÍ z 28. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje: rozpočet obce Babice u Rosic na rok 2009, příjmy celkem: Kč, výdaje celkem: Kč, financování Kč. inventarizaci majetku obce za r zadání práce na opravě sochy sv. Jana Nepomuckého firmě Kamenictví Oškrdal v Tetčicích s cenou díla do Kč. vydání záměru o pronájmu bytové jednotky č. 4, umístěné v 2. nadzemním podlaží domu č.p. 122 na ulici Výhon v Babicích u Rosic. zřízení kontaktního místa Czech Point v obci Babice u Rosic. podání žádosti o dotaci na zřízení kontaktního místa Czech Point v obci Babice u Rosic. podání žádosti o dotaci z POV na financování akce vybudování VO na ulici Růžová. Bere na vědomí: zprávu finančního výboru za rok zprávu kontrolního výboru za rok ROSA 3/2009

4 INFORMACE PRO OBČANY KRATOCHVILKY STALO SE ZMÁČENI, ALE SPOKOJENI V sobotu 24. ledna 2009 pořádala TJ Družstevník Kratochvilka pro děti Sportovní den na ledě na rybníku. I když počasí nepřálo, děti i dospělí odcházeli spokojeni. Poděkování patří všem, kteří se o pěkné sportovní dopoledne a soutěžení s dětmi zasloužili. Jana Trojanová starostka obec Kratochvilka NEZAPOMEŇTE NA MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD A ZA PSY! Obecně závazná vyhláška obce Babice u Rosic č. 1/2009 ukládá zaplacení poplatku za odpad na rok 2009 do konce měsíce března 2009 ve výši 450 Kč pro občany s trvalým pobytem a 500 Kč pro chalupáře. Občané, kteří dosud nezaplatili tento poplatek, tak mohou učinit na Obecním úřadě v Babicích, poštovní složenkou nebo převodem na účet obce: /0800. V případě převodu na účet obce nezapomeňte uvést jako variabilní symbol Vaše číslo popisné domu, aby platba mohla být identifikována. Nezapomeňte také na místní poplatek za psy! Kdo tento poplatek nestihl uhradit do konce měsíce února 2009, měl by tak učinit co nejdříve! Poplatek zůstává ve stejné výši jako v loňském roce a činí 150 Kč za 1 psa a za druhého a každého dalšího psa je poplatek rovněž 150 Kč. Upozorňujeme také na ohlašovací povinnost v případě, že jste si pejska pořídili nebo vám pošel. Více o tomto poplatku najdete v Obecně závazné vyhlášce č. 5/2005 o místních poplatcích. Táňa Ourodová ROSA 3/2009 5

5 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 60/2008 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Schvaluje a) rozpočtové opatření č. 23/2008. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Jaroslav Dytrych Josef Hájek ověřovatelé VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 61/2T009 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Schvaluje a) odpisové plány příspěvkových organizací a nařízení odvodu z odpisů 2009 dle předloženého návrhu b) příkazce operací rozpočtu pro rok 2009 dle předloženého návrhu. 2. Souhlasí a) se zrušením nájemní smlouvy s pí Ludmilou Šujanovou, Mrštíkova 1009, Rosice na pronájem části parcely č. 679/4, díl A o výměře 210 m Doporučuje a) zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č v k. ú. Rosice. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Jaroslav Dytrych Josef Hájek ověřovatelé NALEZENÉ VĚCI na území města Rosice: Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na tel. č , osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Datum nálezu: Nalezené věci : Místo nálezu svazek klíčů Palackého nám dámská náušnice Palackého nám mobilní telefon Havířská ul svazek klíčů ul. Na Mýtě klíč od auta Komenského nám. 6 ROSA 3/2009

6 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 62/2009 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Schvaluje a) program jednání rady na I. pololetí 2009 b) vnitřní směrnici MěÚ č. 2/2009, kterou se mění vnitřní směrnice MěÚ Rosice č. 2/2004, o sociálním fondu c) vnitřní směrnici MěÚ č. 1/2009 o hospodaření s byty ve vlastnictví města d) poskytnutí daru do tomboly na reprezentační ples města ve výši Kč. 2. Souhlasí a) s uzavřením Nevýhradní licenční smlouvy mezi městem Rosice a Českou republikou Zeměměřický úřad, Pod Sídlištěm 9, Praha, jejímž předmětem je užití Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED), databáze geografických jmen GEONAMES b) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a společností DRING Consulting s. r. o., Olomoucká 80, Brno, jejímž předmětem je poskytování grantového poradenství, směřující k získání finanční podpory pro projekt objednatele, zaměřený na vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů města. 3. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu pro období na Typový projekt Czech POINT Kontaktní místo (Upgrade) b) zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2009 c) zveřejnit záměr prodeje pozemků p. č. 610/168 a 610/188. d) zastupitelstvu schválit nákup odpadových nádob v částce, uspořené z DPH. 4. Rozhodla a) v souladu se změnou zákona o DPH o změně podstatných náležitostí smlouvy cenových a platebních podmínek u všech smluv o nájmu nebytových prostor, smluv o nájmu prostor a míst k parkování vozidel (nájem parkovací plochy, nájem parkovací plochy pod přístřeškem, garážování motorových vozidel), které má město uzavřené, a to takto : Nájemce a pronajímatel se dohodli, že ode dne podpisu tohoto dodatku nájemní smlouvy bude nájemce v souladu s rozhodnutím rady města Rosice ze dne hradit nájemné v pravidelných měsíčních splátkách, vždy do posledního dne příslušného kalendářního měsíce, a to na účet pronajímatele číslo účtu: /0100, variabilní symbol: r. č./ IČ nájemce, nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Rosice. Až do dne účinnosti registrace pronajímatele k dani z přidané hodnoty bude nájemce hradit nájemné ve výši určené dle dosavadních ujednání smlouvy o nájmu. Ode dne účinnosti registrace pronajímatele k dani z přidané hodnoty bude nájemce hradit nájemné zvýšené o daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. 5. Bere na vědomí a) vzdání se funkce člena školské rady Ing. Jaroslavy Hanzlové a jmenuje jako zřizovatel ZŠ členem školské rady Ing. Jaroslava Dytrycha. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Petra Šimková Dana Prokešová ověřovatelé 8 ROSA 3/2009

7 z vašich dopisů NA SOCIÁLNÍ TÉMA Stáří je smutné, ale je to zatím jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. (GOETHE) Stárnutí je životní proces, ne nemoc. V tomto procesu dochází nejprve ke zhoršování funkčnosti orgánů, později také struktury orgánů. Starý člověk nejvíce potřebuje dobrého lékaře, fungující sociální služby = dobrá politika státu a lásku, laskavost a péči svých blízkých. Zhruba polovina seniorů také potřebuje psychologické poradenství. Podle výzkumů, prováděných mezi seniory na téma obavy a strach, uvádějí nejčastěji senioři strach ze smrti partnera a následnou osamělost, strach z vlastní smrti, bojí se konfliktů se svými dětmi a jako další následuje strach ze ztráty soběstačnosti a následnou závislost na další osobě či osobách. OSN ve svých výhledech pro příští léta uvádí jako hlavní celosvětové problémy lokální války, hlad a sucho způsobené vlivem globálního oteplování a stárnutí populace. Několik bodů ze zprávy z roku 2006 vydané Mezinárodním centrem pro studium dlouhověkosti: Geriatrie se stane v blízké budoucnosti jednou z hlavních disciplín. Bude stoupat počet závislých seniorů, kteří budou čerpat nejvíce zdravotní péče, tudíž může dojít k jejímu zhroucení. Základním cílem se musí stát podpora a posílení soběstačnosti seniorů. Chudoba vede k horšímu zdraví a také k předčasnému úmrtí. Rizikové a nejvíce ohrožené skupiny obyvatel jsou osamělé ovdovělé ženy, národnostní menšiny, sociálně izolovaní jedinci, senioři se zdravotním handicapem, starší vězni, týraní staří lidé, oběti katastrof a válek. Depresemi v pozdním věku trpí zhruba 15% seniorů. Důsledkem deprese je špatná kvalita spánku, rezignace a ztráta zájmu o cokoli, snížení sebehodnocení, neschopnost se radovat, nespokojenost, pocity viny atd. Deprese také ovlivňuje a zhoršuje průběh všech chorob. Na špatném zdravotním stavu v pozdějším věku se stejně tak podílí i špatný životní styl. Důsledkem může být dočasná nebo trvalá ztráta soběstačnosti. S prevencí je potřebné začít již ve středním věku. Důležité je vyvarovat se alkoholu, tabáku, drogám ke kterým patří i léky a hlavně jejich nadměrné a někdy zbytečné užívání. Udržovat se stále v pohybu, pokud to jde, tak pravidelně cvičit, chodit na dlouhé procházky, pobývat na čerstvém vzduchu. Trénovat myšlení a paměť čtením, luštěním křížovek, učení se jednoduchým věcem, setkávání se s přáteli atd. A neméně důležité je pěstovat dobré vztahy se členy své rodiny, příbuznými, přáteli, sousedy. Udržovat v čistotě a pořádku svoji domácnost a dbát na hygienu a upravenost svého vzhledu. Podle výzkumů prováděných mezi seniory, patří mezi nejčastěji zmiňovaná přání dožít se vysokého věku a tělesně být zdráv, a prožívat i ve vysokém věku svůj život smysluplně a pro někoho být užitečný. Začali jsme citátem, končíme citátem: Na stáří více světla (GOETHE) Příště na téma demence. Použité materiály: zápisy z přednášek doc. MUDr. PhDr. M. Vojtěchovského Můžete psát a posílat své dotazy, náměty a připomínky na ovou adresu: nebo můžete zanechat totéž v písemné formě v Kulturním a informačním centru na Palackého náměstí. Milena Hrdličková za komunitní plánování sociálních služeb 10 ROSA 3/2009

8 SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Odešel náhle nikdo z nás to nečekal 4. března uplynulo deset let od úmrtí naší milované manželky, maminky, babičky paní Žofie Mackové. Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. Manžel s rodinou. Zarmoucená rodina děkuje všem příbuzným, známým a přátelům, kteří se přišli naposledy rozloučit s naším milým manželem, tatínkem a dědečkem panem Zdeňkem Lacinou Děkujeme také za hojné květinové dary a projevy soustrasti, které jsou nám v těchto těžkých chvílích oporou Marie Lacinová s rodinou společenská kronika Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Emilií Bokovou. Za projevenou soustrast a květinové dary děkuje rodina. Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti, květinové dary a doprovod na poslední cestě našeho syna a tatínka pana Radka Poláka. Zvláště děkujeme vážené paní Emilii Konečné za její krásná a upřímná slova rozloučení a členům Hasičských sborů z Rosic a Zastávky, kteří se s ním přišli naposledy rozloučit. Rodiče a jeho děti Radek a Kristinka ROSA 3/

9 černá kronika POLICIE ČR ROSICE RADÍ PÁTRÁ INFORMUJE Pro potřebu OOP Rosice byla zpracována statistika trestné činnosti a pracovních úkonů za uplynulý rok V hrubých rysech některé základní údaje uvedu i zde. Do působnosti OOP v Rosicích spadá v rámci územního regionu Brno-venkov územní celek o rozloze cca 211,5 km2, spadající do katastrálních území celkem 27 obcí, v nichž bydlí více než obyvatel. V roce 2008 bylo na Obvodní oddělení Policie ČR Rosice podáno celkem různých podnětů a oznámení, kde vzniklo podezření z porušení zákona. Z tohoto počtu bylo 547 podnětů prošetřeno jako trestný čin, ze statistiky vyplývá, že do současné doby je u 188 trestných činů pachatel známý a 339 skutků zůstává neobjasněno. Ve 20 případech se nepotvrdilo porušení zákona, týká se to např. pracovních úrazů či náhlých úmrtí, k nimž jsme byli přivoláni. Z celkového počtu přestupků bylo 754 spácháno konkrétní známou osobou, zbylých 253 přestupků je neobjasněno. Nejvíce, tedy 513 přestupků, bylo spácháno na úseku dopravy, kdy 459 přestupků bylo vyřešeno na místě uložením blokové pokuty a dalších 108 přestupků (např. alkohol pod 1 či drogy za volantem) bylo oznámeno ke projednání ve správním řízení. Dalších 261 přestupků směřovalo proti majetku, kdy se jedná o drobné krádeže věcí a poškozování majetku se škodou do Kč, dále 216 přestupků narušovalo občanské soužití či veřejný zájem (např. fyzické nebo slovní napadání či jiné schválnostní jednání, narušení veřejného pořádku, podávání alkoholu nezletilým anebo pokousání psem). Zbylých 17 přestupků bylo odloženo, protože nebylo shledáno protizákonné jednání. Dále bylo zdejšími policisty zpracováno dalších písemností, evidovaných jako čísla jednací. Nejvíce se v daném případě jednalo o různé prověrky, např. 293 prověrek osob pro povolení zbrojního průkazu či pro trestní řízení, 195 prověrek pobytů osob např. pro soudy či jiné policejní útvary. Dále jsme doručovali 173 písemností, většinou tam, kde Česká pošta neuspěla. Ostatní čísla jednací se týkala např. ztrát registračních značek, ztrát osobních dokladů a mnoha jiných služebních úkonů. Jako každý měsíc i nyní uvedu alespoň základní informace o trestných činech za první měsíc roku 2009 na našem teritoriu: Zbýšov: poškození osobního auta čtvrť Padělky, na Seatu Toledo rozbité zadní sklo, propíchané pneu, poškrábaný lak, škoda cca Kč Střelice: krádež auta Renault Kango za domem na ul. Ant. Smutného, v autě nářadí, škoda cca Kč Zbýšov: vloupání do sklepa sklad pivnice na ul. Masarykova, škoda Kč Ostrovačice: krádež tašky diplomatky včetně dokladů, plat. karet a peněz, majitel ji zapomněl na střeše auta, škoda cca Kč Střelice: vloupání do novostavby RD na ul. J. Svobody, škoda cca Kč Troubsko: vloupání do auta u kostela zaparkovaná Š Fabia, rozbité okénko, odcizená taška s písemnostmi, škoda cca Kč Střelice: vloupání do auta Škoda Fabia na ul. Brněnská, vypáčený zámek dveří, odcizeny dvě tašky s osobními věcmi, škoda cca Kč Rosice: krádež auta Šoda Fabia na ul. Kollárova ze zamčené garáže, škoda cca Kč Rosice: vloupání do auta Ford Fiesta na ul. Máchova, rozbité sklo ve dveřích, odcizena dámská taška, škoda cca Kč Tetčice: vloupání do chaty na ul. Sušilova, odcizeny části vybavení 12 ROSA 3/2009

10 z chaty, elektroinstalace, nářadí, hutní materiál, škoda cca Kč Babice u Rosic: požár auta v garáži úmyslné zapálení neznámým pachatelem, škoda cca Kč Rosice: krádež auta Iveco Daily na parkovišti u zimního stadionu, uvnitř různé nářadí, škoda cca Kč Veverské Knínice: vloupání do dílny u domu odstraněny visací zámky, odcizeno elektrické a ruční nářadí, škoda cca Kč Již v minulém příspěvku jsem zmiňoval prioritu v policejní práci pod heslem Bezpečně do školy, bezpečně ze školy, zaměřenou především na ochranu školní mládeže. Mimo tuto prioritu ale je snahou Policie ČR lépe zabezpečit službu občanům. Především je kladen důraz na zlepšení práce s poškozenými a oznamovateli, např. aby se zkrátily čekací doby na příjezd policistů na místo činu, pokud možno nejpozději do 30 minut, nebo třeba jejich informovanost. Ne vždy se ale tento požadavek podaří splnit, pak záleží na vzájemné dohodě policisty s poškozeným, aby počítal s časovou prodlevou a zbytečně neztrácel čas planým čekáním. To lze praktikovat samozřejmě jen tam, kde věc snese odkladu. Dále je snaha docílit takové informovanosti občanů, aby měli přehled o tom, který policista má na starosti jejich obec, kdo má o jejich problematice největší přehled a případně na koho se obrátit s nějakým požadavkem. Trestní oznámení a jiné podněty ale samozřejmě přijme kterýkoli policista z OOP Rosice. Dále se bude upouštět od namátkových kontrol projíždějících řidičů, kdy došlo převážně jen na kontrolu a ověření totožnosti řidičů, příp. ostatních osob ve vozidle a občané toto spíše brali jako nesmyslné zdržení. Naopak je ale kladen důraz na přísné a nekompromisní postihování řidičů, kteří se dopustí dopravního přestupku. Piráti silnic, řidiči, kteří se často dopouštějí přestupků v dopravě, ale i ti, co jezdí s vozidly ve špatném technickém stavu, by měli pocítit, že jsou pod drobnohledem a že se jim vyplatí zákony dodržovat. Dále je kladena do popředí prevence, ať již ve formě besed na školách, přednášek pro seniory, příspěvků v tisku či na internetu, anebo prevence v rámci silničního provozu či předcházení protizákonnému jednání ze strany určitých vytipovaných skupin, jako jsou např. cizinci pobývající u nás nelegálně. V neposlední řadě je zde snaha práci policistů zjednodušit a co nejvíce elektronizovat, především ve styku s občany, nevyžadovat zbytečné úkony, podřídit práci potřebám občanů, některé písemnosti nezasílat poštou ale spíše je doručovat občanovi osobně. A ještě si dovolím jedno zamyšlení na konec. Při svých službách na přechodech v době, kdy žáci chodí ráno do školy a bývá ještě tma, jsem stačil postřehnout, že téměř každé druhé projíždějící auto má nějakou závadu na světlech, ať už se jedná o hlavní světlomety, neosvětlené zadní tabulky registrační značky, případně značky nečitelné kvůli nánosu špíny, anebo svícení mlhovkami v době, kdy je to bezpředmětné. V některých případech tyto závady jen snižují bezpečnost v silničním provozu, ale některé mohou být postihovány jako přestupek se sankcí až Kč, např. právě nečitelná (zašpiněná) registrační značka na autě. Co myslíte, nestálo by za to občas své auto obejít a tyto drobnosti napravit? prap. Josef Hlávka Policie ČR, Obvodní oddělení ROSICE Foto: archiv ZŠ Rosice ROSA 3/

11 z vašich dopisů DARUJTE ŽIVOT, DARUJTE KOSTNÍ DŘEŇ Většině lidí se běžně honí hlavou spousta všerůzných problémů, starostí ať už osobních či profesních. V případě, že se dostaneme do situace, kdy je ohrožen život nám blízké osoby, naše současné problémy se smrsknou na minimum a uvědomíme si banálnost našich bývalých starostí. Přitom tak málo stačí, aby každý z nás pokud jsme zdraví jsme někomu mohli od těchto starostí značně ulehčit. Nemocní čekají na naši pomoc Poslední týdny hýbe světem médií a poletuje internetem příběh ročního Kubíka z Kuřimi, který onemocněl akutní formou leukémie. Jeho šancí na život je najít vhodného dárce kostní dřeně. Ale Kubík není jediným podobně nemocným pacientem. Mezi čekateli na vhodného dárce kostní dřeně je spousta dalších nemocných lidí. Ať už dětí, rodičů, sourozenců, kamarádů, známých... Těmi, kdo těmto lidem můžou pomoci, jsme právě my! Zdraví lidé od 18 do 35 let tj. potencionální dárci kostní dřeně, kteří obětují pouhých 10 ml své krve, aby se mohli zařadit do registrů dárců kostní dřeně. Rozhodnutí neodkládejte V českém registru dárců kostní dřeně je pouhých 33 tisíc dobrovolníků. Vhodného dárce je obtížné najít, proto prosím neodkládejte svoje rozhodnutí. Třeba zrovna vy můžete Kubíkovi nebo jinému nemocnému pomoci. Dejte šanci těm, kteří potřebují vaši pomoc! Registr je anonymní a dobrovolný, nelze tedy darovat kostní dřeň účelově jedinému člověku, takže svým rozhodnutím dáváte šanci na život nejen Kubíčkovi, ale i dalším dětem, matkám, otcům... Pokud jste se rozhodli zaregistrovat, udělejte to co nejdříve, neboť každým dnem se šance na transplantaci kostní dřeně snižují. Vhodná doba pro záchranu života může být třeba jen týden. Pak už nebude transplantace možná. K odběru vzorku krve se můžete přihlásit na tel. čísle , kde vám pracovníci brněnské fakultní nemocnice poskytnou další informace. Na internetu lze najít také seznam transfuzních stanic (www.darujkrev.cz). Zaregistrovat se dá na kterékoliv z nich. Nikdo z nás neví, kdy zrovna my budeme čekat, jestli v registru dárců je zrovna náš zachránce. Čekání na záchranu života našeho blízkého člověka, musí být neskutečně dlouhé. Zkusme prosím toto čekání těmto lidem zkrátit. Nadační fond dětské onkologie Krtek ve FN Brno V případě, že nemůžeme pomocnou ruku podat formou zapsání se do registrů dárců kostní dřeně, můžeme svoji pomoc nabídnout Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek ve Fakultní nemocnici Brno. Nadační fond, kromě jiného, provozuje také ubytovnu pro léčené děti na FN Brno a jejich rodiče. Váš dar může podpořit kvalitu života onkologických pacientů tím, že umožní pobyt dětí mimo nemocniční prostředí během léčby a zohlední finanční situace rodin a nároků na ubytování doprovodu hospitalizovaných dětí. Více informací, jak lze pomoci Nadačnímu fondu Krtek, získáte na tel a na internetových stránkách nadace Jakákoliv pomoc je vždy vítaná. Dárcovská SMS Podpořte Nadaci pro transplantaci kostní dřeně zasláním dárcovské SMSky ve tvaru DMS KOSTNIDREN na číslo Lenka Trtilková, Martin Horký 14 ROSA 3/2009

12 právnická poradna PRÁVNICKÁ PORADNA Dotaz: Bydlím v družstevním bytě spolu s rodiči a v jedné místnosti žije se mnou můj přítel, který má tady trvalé bydliště. Můj přítel si nabral půjčky, které není schopen splatit, a věřitelé na něho podali exekuci. Exekutor zahrnul do soupisu movitých věcí postižených exekucí i věci, které patří mně a mým rodičům. Chceme se bránit. Existuje nějaký prostředek obrany proti sepisu věcí exekutorem? Jaroslava R., Rosice byli soupisem věcí exekutorem poškozeni a prokážete, že se jedná o věci vaše, které nepatří do soupisu. Žaloba se podává u věcně a místně příslušného soudu, jímž je soud, u kterého je prováděn výkon rozhodnutí exekuce. Žalobu je nutné opatřit kromě kolku ve výši Kč též doklady prokazujícími, že sepsané nemovitosti nepatří do výlučného vlastnictví vašeho přítele, ale vám. Odpověď: Proti soupisu movitých věcí exekutorem se lze bránit, a to podáním návrhu na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, tzv. excindační žalobou dle ustanovení 267 odst. 1 občanského soudního řádu. Podání předmětné žaloby jste oprávněná vy i vaši rodiče, pokud jste JUDr. Petronela Sojková advokátka Brněnská 555, Rosice Tel.: JAK SE MY, ČEŠI, NEJČASTĚJI ZBAVUJEME VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ Každá domácnost produkuje velké množství odpadu. Ideálně se ho zbavujeme tehdy, když před domem máme popelnici, za kterou jednoduše zaplatíme a o její vyvážení se pak nemusíme starat. Jenže dnes už většina z nás ví, že do popelnice nelze odložit vše. Copak o takový mastný papír od salámu se popelnice spolehlivě postará. Jistou námahu nás stojí roztřídění papíru, plastů či skla. Ale i zde jsme si navykli na modré, žluté či zelené sběrné kontejnery. Co když se nám však rozbije mixér, fén či žehlička? Jsme ochotni je odnést do sběrného dvora, který může být i několik kilometrů vzdálený? Co napověděl průzkum? Elektroodpad je momentálně nejrychleji rostoucím druhem odpadu. Celosvětově nyní tvoří až pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy téměř tolik jako plastové obaly. V zemích Evropské unie, kde se v domácnostech ročně vyprodukuje asi osm milionů tun elektroodpadu, roste jeho objem tempem tři až pět procent ročně, skoro třikrát rychleji než celkový objem odpadu. Před třemi lety, kdy v České republice začínal systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů teprve vznikat, v mnoha zemích Evropy již perfektně fungoval. U nás tehdy s nadsázkou řečeno platilo, že většina lidí elektroodpad rozlišovala pouze na dvě skupiny: na ten, co se do popelnice nevejde, a ten druhý, co se tam vtěsnat dá. Od té doby došlo k výraznému posunu. Ukázal to průzkum, který se opakoval v dvouletém intervalu. Lze konstatovat, že došlo k výrazným změnám v uvažování lidí. S tvrzením Díky zpětné- 16 ROSA 3/2009

13 ekologie mu odběru se nepovalují stará zařízení v příkopech a na skládkách dnes souhlasí 72 % dotazovaných. Když se řekne zpětný odběr elektrozařízení, vybaví se podle průzkumu více než polovině dotázaných, přesněji 53 % respondentů odevzdání elektrozařízení prodejci při koupi nového. Co vlastníme, proč to vyhazujeme Průzkum poskytuje zajímavé údaje i ve vztahu k jednotlivým skupinám elektrozařízení. Tazatelé zjišťovali, kolik a kterých spotřebičů domácnosti vlastní, jaké je jejich průměrné stáří, nebo co bývá nejčastější příčinou jejich obměny. Například lednice alespoň jednu vlastní 99 % českých domácností, 50 % lednic je starší pěti let. Novou si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest až deset let. Důvody vyřazení staré lednice jsou v rovnováze. Kvůli poruše ji přestává používat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu. Když už dojde na likvidaci ledničky, odevzdá ji 34 % domácností do sběrného dvora. Za novou ji při nákupu vymění u prodejce 20 % lidí, 13 % starou, ale ještě funkční lednici někomu zdarma věnuje, osm procent prodá do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič nějakým způsobem dál používá. Stále ještě však šest procent dotázaných přiznává, že starou lednici prostě postaví k popelnici. Pro srovnání se podívejme třeba na fény a kulmy: vlastní je 83 % českých domácností a 56 % jich je tři až pět let starých. Pokud dojde k výměně, je to v 65 % případů kvůli poruše a jen v 25 % z důvodu nákupu nového, lepšího modelu. A způsob jejich likvidace? Největší množství těchto malých domácích pomocníků, bohužel, končí v popelnici mezi ostatním odpadem. Podle průzkumu je to 44 %. V domácnostech, kde mají větší ekologické zábrany, ale žádné místo zpětného odběru bezprostředně po ruce, jich dál překáží 16 %, pouze 13 % fénů a kulem lidé odevzdají do sběrných dvorů. Společnost Elektrowin Foto: společnost Elektrowin 18 ROSA 3/2009

14 pozvánka na kulturu FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ O LIDSKÝCH PRÁVECH JEDEN SVĚT 11. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět proběhne března. Rozšíření na více dnů a více projektových míst bylo reakcí na loňský zájem diváků. Festivalové projekce tak bude možné navštívit nejen v Kině Art, Sále Břetislava Bakaly a KC Starý Pivovar, ale nově i v Kavárně Trojka a Klubu Fléda. Během jedenácti let své existence se festival, organizovaný společností Člověk v tísni, vyvinul v největší lidskoprávní filmový festival v Evropě. Na festivalu bude uvedeno na 50 dokumentů z celého světa. Jako každý rok budou filmy rozděleny do několika tematických sekcí. Filmy ze sekce 20 let demokracie ve střední Evropě odrážejí výzvy a neúspěchy v letech po pádu komunismu. Mimoevropským tématům se budou věnovat dokumentární filmy ze sekce Obrazy Afriky, kde se představí nejzajímavější díla současných afrických i mimoafrických dokumentaristů. Vybrané projekce budou již tradičně doprovázet tematické diskuze s odborníky či tvůrci. Květinový most zachycuje chudý, ale harmonický život na moldavském statku. Chybí zde ale matka, která musí vydělávat peníze v Itálii. Z několika filmů o Africe ční Nezlomné tety, působivá výpověď o pětici žen, kterým se daří pomáhat sexuálně zneužívaným dětem. Sedm světel Olgy Sommerové zase propojuje příběhy žen, které přežily holocaust, hudbou, kterou všechny milovaly. Další český dokument Vítejte v KLDR! zobrazuje turistickou Potěmkinovu vesnici. Tuto oficiální masku prolamuje snímek Příběhy z Jodoku. Je to příběh uprchlíka ze severokorejského koncentračního tábora, který zrealizoval muzikál o jeho hrůzách. Jak uvedla Kateřina Petrášová, Lužánky SVČ, koordinátorka festivalu v Brně: V letošním roce mohou diváci načerpat atmosféru Jednoho světa již na předfestivalovém benefičním koncertu, který se uskuteční 10. března v Klubu Fléda. Doprovodný program festivalu doplní také několik výstav fotografie Karla Cudlína (Ghetto jménem Baluty), retrospektivní výstava fotografií Jindřicha Štreita či fotografie z keňských slumů Lukáše Houdka. Jako každoročně tvoří nedílnou součást festivalu projekce filmů pro základní a střední školy, na jejich realizaci se podílí Lužánky středisko volného času. Festival se koná pod záštitou Václava Havla, ministra kultury Václava Jehličky, místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry, ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, primátora statutárního města Brna Romana Onderky a rektora VUT Karla Raise. Letošní ročník je oficiální doprovodnou akcí předsednictví ČR v Radě EU. Bližší informace: 20 ROSA 3/2009

15 ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE ROSICE Vážení čtenáři, v lednovém zpravodaji jsme vás informovali o školské radě při ZŠ Rosice, která začala působit v novém složení. Za jeden z důležitých cílů jsme si dali lépe informovat rodiče i širší veřejnost o tom, co školská rada dělá a jak můžete prostřednictvím školské rady ovlivnit činnost rosické základní školy. Chceme nejen více informací předávat vám, ale hlavně bychom velmi rádi získali mnohem více konkrétních podnětů z vaší strany. Proto je naší snahou nabídnout vám co nejvíce možností, jak nám tyto vaše podněty předávat. V současné době nás se svými nápady, návrhy a připomínkami k činnosti Základní školy Rosice můžete oslovit těmito způsoby: písemně na adresu: Školská rada při ZŠ Rosice, Pod Zahrádkami 120, Rosice em: telefonicky: osobně: u kteréhokoliv z členů školské rady Seznam členů školské rady, zápisy z jednání a více dalších informací naleznete na internetových stránkách školské rady (odkaz Školská rada). Novinkou, kterou jsme chtěli pro navázání kontaktu s rodiči žáků vyzkoušet, byly Konzultační hodiny Školské rady. Konaly se ve středu , současně s konzultačními hodinami školy. Přestože byly tyto konzultační hodiny předem inzerovány a rodiče byli přímo ve škole upozorněni pedagogickými pracovníky na možnost kontaktovat členy školské rady přímo v budově školy, navštívili nás pouze jednotlivci. I přesto byly jejich připomínky a návrhy velmi praktické a hned na příštím jednání školské rady jsme se jimi zabývali. Např. změny v systému sběru papíru, jiná forma odměn pro úspěšné žáky atp. Proto jsme se rozhodli Konzultační hodiny školské rady zachovat a uspořádat je opět současně s konzultačními hodinami školy. O termínu konání vás budeme znovu v předstihu informovat. Pokud vaše dítě nebo děti navštěvují rosickou základní školu, jsme přesvědčeni, že vám záleží, jak kvalitní služby naše základní škola poskytuje, a jistě vás čas od času napadají k práci školy různé připomínky. Podělte se o ně s námi, prostřednictvím školské rady, je velká šance je úspěšně uplatnit. Ing. Radek Drnovský předseda školské rady při ZŠ v Rosicích informace MěÚ OBYVATELÉ ROSIC V ROCE 2008 V ČÍSLECH Počet obyvatel k činil 5 485, tj. o 72 více než v roce 2007; K trvalému pobytu se přihlásilo 260 občanů; odhlásilo se 124; Dětí se narodilo 65, z toho 37 děvčat a 28 chlapců. Nejpočetnější dívčí jména pro tento rok jsou Barborky (4) a z chlapeckých jmen jsou nejoblíbenější Tomáš a Jakub (po 3); V loňském roce zemřelo 52 obyvatel. Odbor vnitřní správy MěÚ v Rosicích ROSA 3/

16 informace MěÚ NEHOŘÍ U VÁS ZBYTEČNĚ? Letošní rok začal pro rosické hasiče velmi brzy. Červený kohout si od Nového roku vybral v našem městě již tři objekty. Nejednalo se sice o velké požáry, ale nepříjemností pro majitele objektů způsobily hodně. S využitím informací mjr. ing. Pavla Tinky z oddělení ZPP Hasičského záchranného sboru uvádím i pravděpodobné příčiny vzniku těchto požárů. 10. ledna časně ráno byl vyhlášen požární poplach k požáru v objektu dílny na zimním stadionu. Příčinou vzniku požáru byla nesprávná obsluha topidla, od kterého se vznítily hořlavé materiály v jeho blízkosti. Další požár dne 31. ledna byl pravděpodobně zapříčiněn nesprávnou konstrukcí komínu a odvodu spalin (asi trám v komínovém tělese), a sice druh paliva účel použití hlavní směr sálání (v cm) pevné pro domácnost k vaření kapalné, plynné pečení, rožnění, opékání elektřina k ohřevu pokrmů pevné, kapalné k ohřevu plynné, elektřina Vody 30 1 pevná k vytápění - konvenční ostatní kamna (+ přenosná) pevná k vytápění - sálavá kamna ostatní bez infračervených zářičů elektřina k vytápění - ohřívače ostatní vzduchu do 50 kw, které nejsou konstruovány tak, aby mohly stát přímo u hořlavých hmot různé druhy spotřebičů ústřední, etážové průtočný kotel na plyn 5 1 infračervené zářiče 200 (2m) 80 ostatní směry (v cm) v restauraci Pod Trojicí. Přesná příčina je ještě v šetření. Snad poslední, požár vznikl kolem půl třetí ráno 4. února v ul. Na Mýtě. Přesná příčina požáru je v šetření, ale vše nasvědčuje tomu, že šlo technickou závadu na topidle, které kvůli svému umístění zapálilo plasty na kopírovacím stroji v jeho blízkosti. Plameny ani v tomto případě, stejně jako u předchozích požárů nebyly nebezpečím, ale štiplavý hustý dým, který způsobil černé a mastné saze ve třech místnostech a další škodu na zařizovacích předmětech. Série uvedených požárů od začátku nového roku v našem městě je inspirací k následujícím informacím a poučením v oblasti požární prevence. Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), je bezpečná vzdálenost stanovena ve vyhlášce č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany. Bezpečné vzdálenosti dle vyhl. č. 23/2008 Sb. (jsou rovněž uvedeny v ČSN ). Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Dbejte tedy na správné připojení a občas prohlédněte komín pod střechou, zda se nedrolí cihly, zda není porušena hlava komína, zda u komínů pro pevná paliva je na komíně lapač jisker. Krby v domech jsou lokálními zdroji tepla na pevná paliva, kouřovody krbů a krbových kamen nesmí ústit do společného komínového průduchu s plynovým spotřebičem! Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným v prozatím platné vyhlášce č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Podle této vyhlášky nejméně 1 ročně, podle typu paliva by měl váš komín prohlédnout kominický mistr, který také vystaví protokol o kontrole komína, popřípadě provede jeho vyčištění. Josef Humpolíček referent krizového řízení a technické správy 22 ROSA 3/2009

17 Foto: archiv ZŠ Rosice ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD Od poloviny ledna do poloviny února se spouští tradiční rituál základních škol zápis budoucích prvňáčků. V ZŠ Rosice se zápis konal 26. a 27. ledna. V letošním roce jsme vyzkoušeli dát rodičům dětí navštěvujících MŠ Husova a MŠ Palackého možnost zapsat se k zápisu na určitý den a určitý čas. Z mateřské školy Smetanova bylo dětí, které se měly zúčastnit zápisu málo a předpokládali jsme tudíž, že se do utvářených skupin přidají. První den přišlo na zápis se svými rodiči o 13 dětí více, než jsme čekali. Omlouváme se tímto za delší dobu čekání. Na děti čekala čtyři stanoviště: Hopsálkov, Malířov, Všeználkov a Povídálkov. Podle jejich názvů si určitě všichni dokážeme představit, jaké úkoly děti ve tříčlenných až čtyřčlenných skupinkách plnily. Za dobře splněný úkol pak dostaly razítko do startovací listiny. Také druhý den bylo ve škole rušno, i když přišlo již pouze 23 dětí. Celkem se zápisu zúčastnilo 57 dětí. A jací nám letos nastoupí prvňáčci? Děti jsou šikovné, většinou nebojácné a zvídavé. Nejčastější doporučení, která dáváme rodičům, je dohlédnout na správné držení tužky, navštívit logopeda při problémech s výslovností, nebo zajít pro jistotu do pedagogicko psychologické poradny. A ještě odpověď na tradiční otázku: Kolik bude prvních tříd? Počítáme s otevřením dvou prvních tříd, neboť už nyní někteří rodiče využili možnost podání žádosti o odklad. Velmi touto cestou děkuji všem učitelům 1. stupně, kteří se organizačně na přípravě zápisu podíleli a paní Alici Vašákové, dětem ze ŠD, které dělaly pro své mladší kamarády dárečky, a žákyním 8. a 9. tříd, které nám pomáhaly s vyplňováním startovacích listin k zápisu. PaedDr. Jaroslava Kroupová Foto: archiv ZŠ Rosice ze školství ROSA 3/

18 ze školních lavic RECYKLOHRANÍ ZŠ Rosice se zapojila do projektu Recyklohraní. Jedná se školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení. Školy zapojené do tohoto projektu budou za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob získávat body, které si budou moci ve speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé odměny. Další body budou mohou školy získat za zodpovězení otázek případně splnění rozličných úkolů týkající se odpadové problematiky. Celý projekt probíhá pod záštitou ministra školství Ondřeje Lišky Více informací Jedním z úkolů, které žáci plnili, bylo popsat nakládání s odpady v domácnostech. Kam s ním? aneb kam s nebezpečným odpadem Žijeme v době, ve které jsme obklopeni spoustou technických vymožeností, které nám usnadňují běžný život. Stalo se již samozřejmostí, že každá domácnost je běžně vybavená televizory, počítači, pračkami. Tyhle věci jsou velmi snadno a lehce dostupné, problém však nastává tehdy, jakmile naši pomocníci doslouží nebo se stanou nefunkčními. Často si pak klademe otázku: Kam s ním?. S tímto problémem jsme se potýkali i my. Asi před dvěma lety nám dosloužila pračka. Nutno říct, že nám věrně sloužila již šestým rokem, do té doby zcela bez poruchy. Proto jsme z počátku vůbec neuvažovali o tom, že se jí jen tak rychle zbavíme. Ale bohužel názor servisního pracovníka byl nekompromisní. Pračka zkrátka dosloužila PaedDr. Jaroslava Kroupová a jakákoli oprava už by byla zbytečná. A tak jsme i my byli v situaci, kdy jsme si kladli otázku Kam s ní?. Je jasné, že pračku nemůžeme jen tak někde odložit. Naště stí se kousek od našeho domu nachází sběrný dvůr, kam odkládáme všechen nebezpečný odpad. A tak naše pračka putovala do prostor sběrného dvora, kde se likviduje i další nebezpečný odpad, abychom chránili naše životní prostředí. Klára Mikolášová, 5.B, 10 let Kam s ním??? aneb likvidace elektrospotřebičů U nás doma se o likvidaci elektrospotřebičů stará tatínek. Vadné elektrospotřebiče odnáší do sběrného dvora, který je určen k jejich shromažďování. Staré, vadné elektrospotřebiče se nazývají elektroodpad. Likvidaci elektroodpadů provádějí specializované firmy, které elektrospotřebiče demontují na jednotlivé části, např. železo, plasty, sklo, drahé kovy, nebezpečné plyny a jiné. Většina z těchto hmot se po opětovném zpracování používá při výrobě nových výrobků. Tento postup se nazývá recyklace. Díky recyklaci se šetří životní prostředí minimalizace černých skládek, nižší náklady na výrobu. Elektro zařízení určené k recyklaci se dělí do jednotlivých skupin: velké domácí spotřebiče ledničky, pračky, trouby, sušičky malé domácí spotřebiče vysavače, žehličky, mixéry, fritézy, fény, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení počítače, notebooky, telefony, mobilní telefony spotřebitelská zařízení televizory, videotechnika, audiotechnika, hudební nástroje osvětlovací zařízení žárovky, výbojky, trubice elektronické a elektrotechnické nástroje vrtačky, pily, brusky hračky, vybavení pro volný čas a sport autíčka, vláčky, panenky lékařské přístroje přístroje pro monitorování a kontrolu měřící a diagnostické přístroje výdejní automaty automaty na nápoje, peníze Petra Hájková, 5.B, 10 let 24 ROSA 3/2009

19 LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 7. A ZŠ Rosice Letos se naše třída, stejně jako každá jiná sedmička, zúčastnila lyžařského výcvikového kurzu. Náš kurz se uskutečnil ve středisku Žacléř v Krkonoších. Od prvního do posledního okamžiku jsme zažili plno super zážitků a radosti, ale také bolestí z pádů. Lyžovat se ale všichni naučili. Ubytovali jsme se v penzionu Mlýnek, což sice není žádný pětihvězdičkový hotel, ale pro naši trochu živou třídu se ukázal jako ideální. Lyžovali jsme v areálech Bret a Arrakis a velmi dobře nám vařili v penzionu Zelený mlýn. Jedno odpoledne jsme si udělali výlet do městečka Žacléř, vzdáleného asi 1 kilometr, kde jsme si nakoupili a jedna milá cukrářka nám povídala o historii hornického města. Když poslední den skončil maškarní karneval na lyžích, vyrazili jsme domů, ale většina by ráda zůstala aspoň o pár dnů déle. Pobyt se všem líbil a posílil dobré vztahy v naší třídě. A ještě vzkaz letošním šesťákům příští rok byste měli určitě jet! Žáci třídy 7.A Dodatek: Lyžařský kurz naše škola pořádá pro žáky 7. tříd každoročně a jsme moc rádi, že je o něj stále velký zájem. I díky dotacím z Občanského sdružení při ZŠ Rosice a od města Rosice se lyžařských kurzů účastní kolem 90 % dětí sedmého ročníku. V letošním školním roce na kurzu převažovali lyžaři-začátečníci, a tak jsme moc rádi, že se lyžařská rodina rozrostla o další nadšené členy a naši žáci poznali jednu z možností, jak aktivně využívat volný čas. Na kurzu se žáci naučili nejen lyžovat, ale dozvěděli se také mnoho zajímavostí o záludnostech pobytu na horách. Doprovodný zážitkový program pak navazoval na adaptační pobyty, které připravujeme pro mladší žáky. Lenka Ondráčková a Adéla Koblížková organizátoři kurzu Foto: archiv ZŠ Rosice ROSA 3/

20 ze školních lavic VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY NA ZŠ ROSICE Již tradičně probíhá pro žáky naší školy od 1. do 9. třídy výtvarná soutěž s ekologickou tematikou. V posledních letech se stává součásti projektu Les ve škole-škola v lese práce žáků jste mohli vidět na výstavě v městské knihovně. Letošní téma Les v proměnách 4 ročních období bylo na výtvarné zpracování opravdu obtížné, ale přesto se sešlo 25 prací a komise vyhodnotila jako nejúspěšnější tyto práce: 1. stupeň 1. místo: Kolektiv ze 2. B-Eliška Nedvědová, Pavel Losart, Michal Tran, Aneta Zahradníková 2. místo: Kolektiv 4. A-Roční období 3. místo: Kolektiv 4. B-Lesní kvarteto 2. stupeň 1. místo: Kolektiv z 8. B-Tesařová, Kroupová, Hlavizňová, Hájková, Barančíková 2. místo: Pexová Markéta, 7. A 3. místo: Staňková Dominika, 7. A Blahopřejeme! Komise EV JAK SE BARUŠKA ZTRATILA Když mi byly asi dva roky, dovezli jsme si od jedné rodiny malého bílého zlobivého pejska, kterého jsme pojmenovali Baruška. Bára byla od začátku hrozně zvědavá, všechno chtěla vidět a všude za námi chodila jako náš ocásek. Děda má jednu místnost, kde má různé ptáčky. Baruška s ním ráda chodí, když jde dát krmení ptáčkům, stojí opřená o klec a dívá se na ptáčky, vidí v nich asi svůj oběd. Jednoho letního dne šla dát babička Barušce žrádlo, ale Baruška na dvoře nebyla. Babička Barušku nejdříve volala a pak ji hledala po celém domě, v průjezdu, v prádelně i v kůlně, ale nikde ji nemohla najít. Babička měla velkou starost, co se jí stalo. Šla tedy dát ptáčkům krmení místo dědy a vtom vidí Barušku, jak sedí u klece a dívá se na andulky. Babička byla ráda, že Barušku našla. Tak všechno dobře dopadlo. Lenka Horáčková, 3.A 26 ROSA 3/2009

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010 Ej padá, padá ROSENKA Zpravodaj Rosicka Apríl 2010 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Informace pro občany Kratochvilky..................... 6 Výpis usnesení rady...............................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka

ROSA. Zpravodaj Rosicka ROSA Zpravodaj Rosicka Květen 2009 5 Z OBSAHU Informace pro občany Babic....................... 4 Informace pro občany Kratochvilky.................. 5 Výpisy z usnesení rady...........................

Více

ROSA 7/8. Zpravodaj Rosicka. Červenec-Srpen 2009

ROSA 7/8. Zpravodaj Rosicka. Červenec-Srpen 2009 ROSA Zpravodaj Rosicka Červenec-Srpen 2009 7/8 Z OBSAHU Informace pro občany Babic....................... 4 Výpis usnesení rady............................ 9 Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva.............

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

ROSA. Březen 2011. Zpravodaj Rosicka TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE

ROSA. Březen 2011. Zpravodaj Rosicka TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE ROSA Zpravodaj Rosicka Březen 2011 TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE Z OBSAHU Informace z Babic................................. 4 Informace z Kratochvilky............................ 5 Slovo starosty...................................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Říjen 2008 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Říjen 2008 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA ROSA Zpravodaj Rosicka Říjen 2008 10 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA Z OBSAHU: Informace pro občany Babic a Kratochvilky........... 4 Výpisy z usnesení rady......................... 6

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

RÓZA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4

RÓZA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4 RÓZA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................. 4 Obec Kratochvilka, společenská kronika........ 5 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva..........

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

ROSA. Květen 2011. Zpravodaj Rosicka. Téma měsíce: Životní prostředí

ROSA. Květen 2011. Zpravodaj Rosicka. Téma měsíce: Životní prostředí ROSA Zpravodaj Rosicka Květen 2011 Téma měsíce: Životní prostředí Z OBSAHU Informace z Babic................................. 4 Slovo starosty................................... 6 Programové prohlášení

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Slovo starosty................................... 6 Výpis z usnesení

Více

û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů Obálka 3_2009

û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů Obálka 3_2009 Obálka 3_2009 Občasník Zbýšova 3/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám SRPEN ŘÍJEN Z OBSAHU: û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů 1 Foto na titulní

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

Zápisy se blíží: Jak přihlásit své dítě do školky?

Zápisy se blíží: Jak přihlásit své dítě do školky? Zápisy se blíží: Jak přihlásit své dítě do školky? 3 2014 K.Vary Horní Drahovice Zahrada zprávy z magistrátu NOVINKA! č.zakázky: 2014012 cena: 220.000,-Kč Oplocená zahrada v zahrádkářské kolonii s malou

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO. Zimo, zimo, táhni pryč. nebo na tě vezmu bič!

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO. Zimo, zimo, táhni pryč. nebo na tě vezmu bič! Jílovská DUBEN 2015 Číslo 4 Ročník XXIV Vyšlo dne: 17. 4. 2015 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Uvnitř mimo jiné najdete: RMJ str. 2 Informace pro návštěvníky hřbitova str. 4 Jak nakládat

Více

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE âasopis OBCE JESENICE ÚNOR 2010 JESENICK KUR R HORNÍ JIRČ ANY JESENICE KOCANDA OSNICE ZDIMĚŘICE JESENICE pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Více

Barňák. Dne 5.února 2008 nás opustil čestný občan Strašic plukovník ve v.v. Bohumil Velvarský

Barňák. Dne 5.února 2008 nás opustil čestný občan Strašic plukovník ve v.v. Bohumil Velvarský Barňák Březen 2008 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVI MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj (Redakce neodpovídá za obsahovou náplň příspěvků čtenářů) Internetová

Více

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku Občasník Zbýšova 2/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám KVĚTEN ČERVENEC Z OBSAHU: û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku 1 Foto na titulní straně:

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

Mariánských Hor a Hulvák

Mariánských Hor a Hulvák Ponaučení měsíce: KDYŽ SE DVA PEROU, TŘETÍ SE SMĚJE. ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ze zasedání ZMOb a RMOb Výzva k výměně řidičských průkazů Exploze v Bedřišce Uzávěrka dalšího čísla je 24. listopadu

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

ČTRNÁCTIDENÍK BÍLINSKA ROČNÍK XX ČÍSLO 6 18. března 2010 Cena 6,90 Kč bilinsky-zpravodaj@seznam.cz tel. 732 850 493

ČTRNÁCTIDENÍK BÍLINSKA ROČNÍK XX ČÍSLO 6 18. března 2010 Cena 6,90 Kč bilinsky-zpravodaj@seznam.cz tel. 732 850 493 Bílinský zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK BÍLINSKA ROČNÍK XX ČÍSLO 6 18. března 2010 Cena 6,90 Kč bilinsky-zpravodaj@seznam.cz tel. 732 850 493 Město chce pomoci sociálně vyloučeným Parkoviště za radnicí se rozšíří

Více