ROSA. Zpravodaj Rosicka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Zpravodaj Rosicka"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Březen

2 Z OBSAHU Informace pro občany Babic Informace pro občany Kratochvilky Výpis z usnesení rady, Řádková inzerce Na sociální téma Policie ČR Rosice radí pátrá informuje Darujte život, darujte kostní dřeň Právnická poradna, Jak se zbavujeme elektrospotřebičů.. 16 Festival dokumentárních filmů o lidských právech Zprávy o činnosti školské rady Nehoří u vás zbytečně? Zápis do prvních tříd Recyklohraní Lyžařský výcvikový kurz Výtvarná soutěž environmentální výchovy Voda Ohlédnutí za projektem Nekouřím, Broučci Povídání o psech Zveme vás do knihovny Navštivte s KICem vilu Tugendhat a Slovanskou epopej.. 36 Pobyt u moře Řecko - Neipori Co nového v SVČ Malý Filmový Festival již posedmé Rosický hokej Florbal, Bruslení veřejnosti mistrovství oblasti jižní Moravy v silovém trojboji Memoriál Ladislava Sedláka Sportovní ples Nominace na sportovce roku Ticketpro vstupenky na dosah ruky Program kina Panorama Kulturní přehled Není to tak dávno, co sdělovací prostředky zaplavily zprávy o zastavených dodávkách plynu z Ruska. Světová finanční krize se skloňuje ve všech pádech už i u nás. Je to jen mediální strašák a nebo mají být moje obavy skutečné? Zatím jsem si nekoupil ani tlustý svetr ani jsem nezačal šetřit na nová kamna. Stejně nemám dostatek času abych za ně v březnu zalez. Přemýšlím, co je příčinou toho, že obce musí platit za likvidaci alternativně zpracovatelných surovin. Nebyla by motivující spíše opačná situace? Možná nejsou nápady, možná chybí politická vůle. Zajímavé možnosti kulturního vyžití však v březnu určitě postrádat nebudete. Lukáš Volánek šéfredaktor editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obce Kratochvilka a Babice Vydává Kulturní informační centrum Rosice Březen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová, tel.: , v kanceláři KIC, naproti radnici po pá , Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy: Monika Škodová, tel.: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: Titulní strana: Přátelák s národním týmem ČR Foto: Pavel Musil ROSA 3/2009 3

3 obec Babice INFORMACE PRO OBČANY BABIC PŘEHLED USNESENÍ z 27. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje: dohodu o ukončení nájmu kulturního domu a pohostinství v Babicích u Rosic, ve které se termín výpovědi posouvá na 30. dubna vydání záměru o pronájmu restaurace v Babicích u Rosic. finanční příspěvek na r Svazu neslyšících a nedoslýchavých, Oblastní organizaci Zastávka ve výši Kč. Vnitřní směrnici obce Babice u Rosic platnou od společně s přílohou č. 1 k této směrnici. Obecně závaznou vyhlášku obce Babice u Rosic č. 1/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Smlouvu mandátní mezi obcí Babice u Rosic (mandant) a firmou Energy Benefit Centre o.p.s. (mandatář) na provedení specifikované činnosti při přípravě žádosti a zdárném provedení akce Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy v obci Babice u Rosic, včetně rekonstrukce otopné soustavy a zdroje vytápění při její realizaci a její podpoře ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, resp. Ministerstva životního prostředí. Projednalo: návrh rozpočtu na rok PŘEHLED USNESENÍ z 28. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje: rozpočet obce Babice u Rosic na rok 2009, příjmy celkem: Kč, výdaje celkem: Kč, financování Kč. inventarizaci majetku obce za r zadání práce na opravě sochy sv. Jana Nepomuckého firmě Kamenictví Oškrdal v Tetčicích s cenou díla do Kč. vydání záměru o pronájmu bytové jednotky č. 4, umístěné v 2. nadzemním podlaží domu č.p. 122 na ulici Výhon v Babicích u Rosic. zřízení kontaktního místa Czech Point v obci Babice u Rosic. podání žádosti o dotaci na zřízení kontaktního místa Czech Point v obci Babice u Rosic. podání žádosti o dotaci z POV na financování akce vybudování VO na ulici Růžová. Bere na vědomí: zprávu finančního výboru za rok zprávu kontrolního výboru za rok ROSA 3/2009

4 INFORMACE PRO OBČANY KRATOCHVILKY STALO SE ZMÁČENI, ALE SPOKOJENI V sobotu 24. ledna 2009 pořádala TJ Družstevník Kratochvilka pro děti Sportovní den na ledě na rybníku. I když počasí nepřálo, děti i dospělí odcházeli spokojeni. Poděkování patří všem, kteří se o pěkné sportovní dopoledne a soutěžení s dětmi zasloužili. Jana Trojanová starostka obec Kratochvilka NEZAPOMEŇTE NA MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD A ZA PSY! Obecně závazná vyhláška obce Babice u Rosic č. 1/2009 ukládá zaplacení poplatku za odpad na rok 2009 do konce měsíce března 2009 ve výši 450 Kč pro občany s trvalým pobytem a 500 Kč pro chalupáře. Občané, kteří dosud nezaplatili tento poplatek, tak mohou učinit na Obecním úřadě v Babicích, poštovní složenkou nebo převodem na účet obce: /0800. V případě převodu na účet obce nezapomeňte uvést jako variabilní symbol Vaše číslo popisné domu, aby platba mohla být identifikována. Nezapomeňte také na místní poplatek za psy! Kdo tento poplatek nestihl uhradit do konce měsíce února 2009, měl by tak učinit co nejdříve! Poplatek zůstává ve stejné výši jako v loňském roce a činí 150 Kč za 1 psa a za druhého a každého dalšího psa je poplatek rovněž 150 Kč. Upozorňujeme také na ohlašovací povinnost v případě, že jste si pejska pořídili nebo vám pošel. Více o tomto poplatku najdete v Obecně závazné vyhlášce č. 5/2005 o místních poplatcích. Táňa Ourodová ROSA 3/2009 5

5 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 60/2008 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Schvaluje a) rozpočtové opatření č. 23/2008. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Jaroslav Dytrych Josef Hájek ověřovatelé VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 61/2T009 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Schvaluje a) odpisové plány příspěvkových organizací a nařízení odvodu z odpisů 2009 dle předloženého návrhu b) příkazce operací rozpočtu pro rok 2009 dle předloženého návrhu. 2. Souhlasí a) se zrušením nájemní smlouvy s pí Ludmilou Šujanovou, Mrštíkova 1009, Rosice na pronájem části parcely č. 679/4, díl A o výměře 210 m Doporučuje a) zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č v k. ú. Rosice. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Jaroslav Dytrych Josef Hájek ověřovatelé NALEZENÉ VĚCI na území města Rosice: Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na tel. č , osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Datum nálezu: Nalezené věci : Místo nálezu svazek klíčů Palackého nám dámská náušnice Palackého nám mobilní telefon Havířská ul svazek klíčů ul. Na Mýtě klíč od auta Komenského nám. 6 ROSA 3/2009

6 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 62/2009 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Schvaluje a) program jednání rady na I. pololetí 2009 b) vnitřní směrnici MěÚ č. 2/2009, kterou se mění vnitřní směrnice MěÚ Rosice č. 2/2004, o sociálním fondu c) vnitřní směrnici MěÚ č. 1/2009 o hospodaření s byty ve vlastnictví města d) poskytnutí daru do tomboly na reprezentační ples města ve výši Kč. 2. Souhlasí a) s uzavřením Nevýhradní licenční smlouvy mezi městem Rosice a Českou republikou Zeměměřický úřad, Pod Sídlištěm 9, Praha, jejímž předmětem je užití Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED), databáze geografických jmen GEONAMES b) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a společností DRING Consulting s. r. o., Olomoucká 80, Brno, jejímž předmětem je poskytování grantového poradenství, směřující k získání finanční podpory pro projekt objednatele, zaměřený na vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů města. 3. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu pro období na Typový projekt Czech POINT Kontaktní místo (Upgrade) b) zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2009 c) zveřejnit záměr prodeje pozemků p. č. 610/168 a 610/188. d) zastupitelstvu schválit nákup odpadových nádob v částce, uspořené z DPH. 4. Rozhodla a) v souladu se změnou zákona o DPH o změně podstatných náležitostí smlouvy cenových a platebních podmínek u všech smluv o nájmu nebytových prostor, smluv o nájmu prostor a míst k parkování vozidel (nájem parkovací plochy, nájem parkovací plochy pod přístřeškem, garážování motorových vozidel), které má město uzavřené, a to takto : Nájemce a pronajímatel se dohodli, že ode dne podpisu tohoto dodatku nájemní smlouvy bude nájemce v souladu s rozhodnutím rady města Rosice ze dne hradit nájemné v pravidelných měsíčních splátkách, vždy do posledního dne příslušného kalendářního měsíce, a to na účet pronajímatele číslo účtu: /0100, variabilní symbol: r. č./ IČ nájemce, nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Rosice. Až do dne účinnosti registrace pronajímatele k dani z přidané hodnoty bude nájemce hradit nájemné ve výši určené dle dosavadních ujednání smlouvy o nájmu. Ode dne účinnosti registrace pronajímatele k dani z přidané hodnoty bude nájemce hradit nájemné zvýšené o daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. 5. Bere na vědomí a) vzdání se funkce člena školské rady Ing. Jaroslavy Hanzlové a jmenuje jako zřizovatel ZŠ členem školské rady Ing. Jaroslava Dytrycha. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Petra Šimková Dana Prokešová ověřovatelé 8 ROSA 3/2009

7 z vašich dopisů NA SOCIÁLNÍ TÉMA Stáří je smutné, ale je to zatím jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. (GOETHE) Stárnutí je životní proces, ne nemoc. V tomto procesu dochází nejprve ke zhoršování funkčnosti orgánů, později také struktury orgánů. Starý člověk nejvíce potřebuje dobrého lékaře, fungující sociální služby = dobrá politika státu a lásku, laskavost a péči svých blízkých. Zhruba polovina seniorů také potřebuje psychologické poradenství. Podle výzkumů, prováděných mezi seniory na téma obavy a strach, uvádějí nejčastěji senioři strach ze smrti partnera a následnou osamělost, strach z vlastní smrti, bojí se konfliktů se svými dětmi a jako další následuje strach ze ztráty soběstačnosti a následnou závislost na další osobě či osobách. OSN ve svých výhledech pro příští léta uvádí jako hlavní celosvětové problémy lokální války, hlad a sucho způsobené vlivem globálního oteplování a stárnutí populace. Několik bodů ze zprávy z roku 2006 vydané Mezinárodním centrem pro studium dlouhověkosti: Geriatrie se stane v blízké budoucnosti jednou z hlavních disciplín. Bude stoupat počet závislých seniorů, kteří budou čerpat nejvíce zdravotní péče, tudíž může dojít k jejímu zhroucení. Základním cílem se musí stát podpora a posílení soběstačnosti seniorů. Chudoba vede k horšímu zdraví a také k předčasnému úmrtí. Rizikové a nejvíce ohrožené skupiny obyvatel jsou osamělé ovdovělé ženy, národnostní menšiny, sociálně izolovaní jedinci, senioři se zdravotním handicapem, starší vězni, týraní staří lidé, oběti katastrof a válek. Depresemi v pozdním věku trpí zhruba 15% seniorů. Důsledkem deprese je špatná kvalita spánku, rezignace a ztráta zájmu o cokoli, snížení sebehodnocení, neschopnost se radovat, nespokojenost, pocity viny atd. Deprese také ovlivňuje a zhoršuje průběh všech chorob. Na špatném zdravotním stavu v pozdějším věku se stejně tak podílí i špatný životní styl. Důsledkem může být dočasná nebo trvalá ztráta soběstačnosti. S prevencí je potřebné začít již ve středním věku. Důležité je vyvarovat se alkoholu, tabáku, drogám ke kterým patří i léky a hlavně jejich nadměrné a někdy zbytečné užívání. Udržovat se stále v pohybu, pokud to jde, tak pravidelně cvičit, chodit na dlouhé procházky, pobývat na čerstvém vzduchu. Trénovat myšlení a paměť čtením, luštěním křížovek, učení se jednoduchým věcem, setkávání se s přáteli atd. A neméně důležité je pěstovat dobré vztahy se členy své rodiny, příbuznými, přáteli, sousedy. Udržovat v čistotě a pořádku svoji domácnost a dbát na hygienu a upravenost svého vzhledu. Podle výzkumů prováděných mezi seniory, patří mezi nejčastěji zmiňovaná přání dožít se vysokého věku a tělesně být zdráv, a prožívat i ve vysokém věku svůj život smysluplně a pro někoho být užitečný. Začali jsme citátem, končíme citátem: Na stáří více světla (GOETHE) Příště na téma demence. Použité materiály: zápisy z přednášek doc. MUDr. PhDr. M. Vojtěchovského Můžete psát a posílat své dotazy, náměty a připomínky na ovou adresu: nebo můžete zanechat totéž v písemné formě v Kulturním a informačním centru na Palackého náměstí. Milena Hrdličková za komunitní plánování sociálních služeb 10 ROSA 3/2009

8 SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Odešel náhle nikdo z nás to nečekal 4. března uplynulo deset let od úmrtí naší milované manželky, maminky, babičky paní Žofie Mackové. Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku. Manžel s rodinou. Zarmoucená rodina děkuje všem příbuzným, známým a přátelům, kteří se přišli naposledy rozloučit s naším milým manželem, tatínkem a dědečkem panem Zdeňkem Lacinou Děkujeme také za hojné květinové dary a projevy soustrasti, které jsou nám v těchto těžkých chvílích oporou Marie Lacinová s rodinou společenská kronika Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Emilií Bokovou. Za projevenou soustrast a květinové dary děkuje rodina. Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti, květinové dary a doprovod na poslední cestě našeho syna a tatínka pana Radka Poláka. Zvláště děkujeme vážené paní Emilii Konečné za její krásná a upřímná slova rozloučení a členům Hasičských sborů z Rosic a Zastávky, kteří se s ním přišli naposledy rozloučit. Rodiče a jeho děti Radek a Kristinka ROSA 3/

9 černá kronika POLICIE ČR ROSICE RADÍ PÁTRÁ INFORMUJE Pro potřebu OOP Rosice byla zpracována statistika trestné činnosti a pracovních úkonů za uplynulý rok V hrubých rysech některé základní údaje uvedu i zde. Do působnosti OOP v Rosicích spadá v rámci územního regionu Brno-venkov územní celek o rozloze cca 211,5 km2, spadající do katastrálních území celkem 27 obcí, v nichž bydlí více než obyvatel. V roce 2008 bylo na Obvodní oddělení Policie ČR Rosice podáno celkem různých podnětů a oznámení, kde vzniklo podezření z porušení zákona. Z tohoto počtu bylo 547 podnětů prošetřeno jako trestný čin, ze statistiky vyplývá, že do současné doby je u 188 trestných činů pachatel známý a 339 skutků zůstává neobjasněno. Ve 20 případech se nepotvrdilo porušení zákona, týká se to např. pracovních úrazů či náhlých úmrtí, k nimž jsme byli přivoláni. Z celkového počtu přestupků bylo 754 spácháno konkrétní známou osobou, zbylých 253 přestupků je neobjasněno. Nejvíce, tedy 513 přestupků, bylo spácháno na úseku dopravy, kdy 459 přestupků bylo vyřešeno na místě uložením blokové pokuty a dalších 108 přestupků (např. alkohol pod 1 či drogy za volantem) bylo oznámeno ke projednání ve správním řízení. Dalších 261 přestupků směřovalo proti majetku, kdy se jedná o drobné krádeže věcí a poškozování majetku se škodou do Kč, dále 216 přestupků narušovalo občanské soužití či veřejný zájem (např. fyzické nebo slovní napadání či jiné schválnostní jednání, narušení veřejného pořádku, podávání alkoholu nezletilým anebo pokousání psem). Zbylých 17 přestupků bylo odloženo, protože nebylo shledáno protizákonné jednání. Dále bylo zdejšími policisty zpracováno dalších písemností, evidovaných jako čísla jednací. Nejvíce se v daném případě jednalo o různé prověrky, např. 293 prověrek osob pro povolení zbrojního průkazu či pro trestní řízení, 195 prověrek pobytů osob např. pro soudy či jiné policejní útvary. Dále jsme doručovali 173 písemností, většinou tam, kde Česká pošta neuspěla. Ostatní čísla jednací se týkala např. ztrát registračních značek, ztrát osobních dokladů a mnoha jiných služebních úkonů. Jako každý měsíc i nyní uvedu alespoň základní informace o trestných činech za první měsíc roku 2009 na našem teritoriu: Zbýšov: poškození osobního auta čtvrť Padělky, na Seatu Toledo rozbité zadní sklo, propíchané pneu, poškrábaný lak, škoda cca Kč Střelice: krádež auta Renault Kango za domem na ul. Ant. Smutného, v autě nářadí, škoda cca Kč Zbýšov: vloupání do sklepa sklad pivnice na ul. Masarykova, škoda Kč Ostrovačice: krádež tašky diplomatky včetně dokladů, plat. karet a peněz, majitel ji zapomněl na střeše auta, škoda cca Kč Střelice: vloupání do novostavby RD na ul. J. Svobody, škoda cca Kč Troubsko: vloupání do auta u kostela zaparkovaná Š Fabia, rozbité okénko, odcizená taška s písemnostmi, škoda cca Kč Střelice: vloupání do auta Škoda Fabia na ul. Brněnská, vypáčený zámek dveří, odcizeny dvě tašky s osobními věcmi, škoda cca Kč Rosice: krádež auta Šoda Fabia na ul. Kollárova ze zamčené garáže, škoda cca Kč Rosice: vloupání do auta Ford Fiesta na ul. Máchova, rozbité sklo ve dveřích, odcizena dámská taška, škoda cca Kč Tetčice: vloupání do chaty na ul. Sušilova, odcizeny části vybavení 12 ROSA 3/2009

10 z chaty, elektroinstalace, nářadí, hutní materiál, škoda cca Kč Babice u Rosic: požár auta v garáži úmyslné zapálení neznámým pachatelem, škoda cca Kč Rosice: krádež auta Iveco Daily na parkovišti u zimního stadionu, uvnitř různé nářadí, škoda cca Kč Veverské Knínice: vloupání do dílny u domu odstraněny visací zámky, odcizeno elektrické a ruční nářadí, škoda cca Kč Již v minulém příspěvku jsem zmiňoval prioritu v policejní práci pod heslem Bezpečně do školy, bezpečně ze školy, zaměřenou především na ochranu školní mládeže. Mimo tuto prioritu ale je snahou Policie ČR lépe zabezpečit službu občanům. Především je kladen důraz na zlepšení práce s poškozenými a oznamovateli, např. aby se zkrátily čekací doby na příjezd policistů na místo činu, pokud možno nejpozději do 30 minut, nebo třeba jejich informovanost. Ne vždy se ale tento požadavek podaří splnit, pak záleží na vzájemné dohodě policisty s poškozeným, aby počítal s časovou prodlevou a zbytečně neztrácel čas planým čekáním. To lze praktikovat samozřejmě jen tam, kde věc snese odkladu. Dále je snaha docílit takové informovanosti občanů, aby měli přehled o tom, který policista má na starosti jejich obec, kdo má o jejich problematice největší přehled a případně na koho se obrátit s nějakým požadavkem. Trestní oznámení a jiné podněty ale samozřejmě přijme kterýkoli policista z OOP Rosice. Dále se bude upouštět od namátkových kontrol projíždějících řidičů, kdy došlo převážně jen na kontrolu a ověření totožnosti řidičů, příp. ostatních osob ve vozidle a občané toto spíše brali jako nesmyslné zdržení. Naopak je ale kladen důraz na přísné a nekompromisní postihování řidičů, kteří se dopustí dopravního přestupku. Piráti silnic, řidiči, kteří se často dopouštějí přestupků v dopravě, ale i ti, co jezdí s vozidly ve špatném technickém stavu, by měli pocítit, že jsou pod drobnohledem a že se jim vyplatí zákony dodržovat. Dále je kladena do popředí prevence, ať již ve formě besed na školách, přednášek pro seniory, příspěvků v tisku či na internetu, anebo prevence v rámci silničního provozu či předcházení protizákonnému jednání ze strany určitých vytipovaných skupin, jako jsou např. cizinci pobývající u nás nelegálně. V neposlední řadě je zde snaha práci policistů zjednodušit a co nejvíce elektronizovat, především ve styku s občany, nevyžadovat zbytečné úkony, podřídit práci potřebám občanů, některé písemnosti nezasílat poštou ale spíše je doručovat občanovi osobně. A ještě si dovolím jedno zamyšlení na konec. Při svých službách na přechodech v době, kdy žáci chodí ráno do školy a bývá ještě tma, jsem stačil postřehnout, že téměř každé druhé projíždějící auto má nějakou závadu na světlech, ať už se jedná o hlavní světlomety, neosvětlené zadní tabulky registrační značky, případně značky nečitelné kvůli nánosu špíny, anebo svícení mlhovkami v době, kdy je to bezpředmětné. V některých případech tyto závady jen snižují bezpečnost v silničním provozu, ale některé mohou být postihovány jako přestupek se sankcí až Kč, např. právě nečitelná (zašpiněná) registrační značka na autě. Co myslíte, nestálo by za to občas své auto obejít a tyto drobnosti napravit? prap. Josef Hlávka Policie ČR, Obvodní oddělení ROSICE Foto: archiv ZŠ Rosice ROSA 3/

11 z vašich dopisů DARUJTE ŽIVOT, DARUJTE KOSTNÍ DŘEŇ Většině lidí se běžně honí hlavou spousta všerůzných problémů, starostí ať už osobních či profesních. V případě, že se dostaneme do situace, kdy je ohrožen život nám blízké osoby, naše současné problémy se smrsknou na minimum a uvědomíme si banálnost našich bývalých starostí. Přitom tak málo stačí, aby každý z nás pokud jsme zdraví jsme někomu mohli od těchto starostí značně ulehčit. Nemocní čekají na naši pomoc Poslední týdny hýbe světem médií a poletuje internetem příběh ročního Kubíka z Kuřimi, který onemocněl akutní formou leukémie. Jeho šancí na život je najít vhodného dárce kostní dřeně. Ale Kubík není jediným podobně nemocným pacientem. Mezi čekateli na vhodného dárce kostní dřeně je spousta dalších nemocných lidí. Ať už dětí, rodičů, sourozenců, kamarádů, známých... Těmi, kdo těmto lidem můžou pomoci, jsme právě my! Zdraví lidé od 18 do 35 let tj. potencionální dárci kostní dřeně, kteří obětují pouhých 10 ml své krve, aby se mohli zařadit do registrů dárců kostní dřeně. Rozhodnutí neodkládejte V českém registru dárců kostní dřeně je pouhých 33 tisíc dobrovolníků. Vhodného dárce je obtížné najít, proto prosím neodkládejte svoje rozhodnutí. Třeba zrovna vy můžete Kubíkovi nebo jinému nemocnému pomoci. Dejte šanci těm, kteří potřebují vaši pomoc! Registr je anonymní a dobrovolný, nelze tedy darovat kostní dřeň účelově jedinému člověku, takže svým rozhodnutím dáváte šanci na život nejen Kubíčkovi, ale i dalším dětem, matkám, otcům... Pokud jste se rozhodli zaregistrovat, udělejte to co nejdříve, neboť každým dnem se šance na transplantaci kostní dřeně snižují. Vhodná doba pro záchranu života může být třeba jen týden. Pak už nebude transplantace možná. K odběru vzorku krve se můžete přihlásit na tel. čísle , kde vám pracovníci brněnské fakultní nemocnice poskytnou další informace. Na internetu lze najít také seznam transfuzních stanic (www.darujkrev.cz). Zaregistrovat se dá na kterékoliv z nich. Nikdo z nás neví, kdy zrovna my budeme čekat, jestli v registru dárců je zrovna náš zachránce. Čekání na záchranu života našeho blízkého člověka, musí být neskutečně dlouhé. Zkusme prosím toto čekání těmto lidem zkrátit. Nadační fond dětské onkologie Krtek ve FN Brno V případě, že nemůžeme pomocnou ruku podat formou zapsání se do registrů dárců kostní dřeně, můžeme svoji pomoc nabídnout Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek ve Fakultní nemocnici Brno. Nadační fond, kromě jiného, provozuje také ubytovnu pro léčené děti na FN Brno a jejich rodiče. Váš dar může podpořit kvalitu života onkologických pacientů tím, že umožní pobyt dětí mimo nemocniční prostředí během léčby a zohlední finanční situace rodin a nároků na ubytování doprovodu hospitalizovaných dětí. Více informací, jak lze pomoci Nadačnímu fondu Krtek, získáte na tel a na internetových stránkách nadace Jakákoliv pomoc je vždy vítaná. Dárcovská SMS Podpořte Nadaci pro transplantaci kostní dřeně zasláním dárcovské SMSky ve tvaru DMS KOSTNIDREN na číslo Lenka Trtilková, Martin Horký 14 ROSA 3/2009

12 právnická poradna PRÁVNICKÁ PORADNA Dotaz: Bydlím v družstevním bytě spolu s rodiči a v jedné místnosti žije se mnou můj přítel, který má tady trvalé bydliště. Můj přítel si nabral půjčky, které není schopen splatit, a věřitelé na něho podali exekuci. Exekutor zahrnul do soupisu movitých věcí postižených exekucí i věci, které patří mně a mým rodičům. Chceme se bránit. Existuje nějaký prostředek obrany proti sepisu věcí exekutorem? Jaroslava R., Rosice byli soupisem věcí exekutorem poškozeni a prokážete, že se jedná o věci vaše, které nepatří do soupisu. Žaloba se podává u věcně a místně příslušného soudu, jímž je soud, u kterého je prováděn výkon rozhodnutí exekuce. Žalobu je nutné opatřit kromě kolku ve výši Kč též doklady prokazujícími, že sepsané nemovitosti nepatří do výlučného vlastnictví vašeho přítele, ale vám. Odpověď: Proti soupisu movitých věcí exekutorem se lze bránit, a to podáním návrhu na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, tzv. excindační žalobou dle ustanovení 267 odst. 1 občanského soudního řádu. Podání předmětné žaloby jste oprávněná vy i vaši rodiče, pokud jste JUDr. Petronela Sojková advokátka Brněnská 555, Rosice Tel.: JAK SE MY, ČEŠI, NEJČASTĚJI ZBAVUJEME VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ Každá domácnost produkuje velké množství odpadu. Ideálně se ho zbavujeme tehdy, když před domem máme popelnici, za kterou jednoduše zaplatíme a o její vyvážení se pak nemusíme starat. Jenže dnes už většina z nás ví, že do popelnice nelze odložit vše. Copak o takový mastný papír od salámu se popelnice spolehlivě postará. Jistou námahu nás stojí roztřídění papíru, plastů či skla. Ale i zde jsme si navykli na modré, žluté či zelené sběrné kontejnery. Co když se nám však rozbije mixér, fén či žehlička? Jsme ochotni je odnést do sběrného dvora, který může být i několik kilometrů vzdálený? Co napověděl průzkum? Elektroodpad je momentálně nejrychleji rostoucím druhem odpadu. Celosvětově nyní tvoří až pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy téměř tolik jako plastové obaly. V zemích Evropské unie, kde se v domácnostech ročně vyprodukuje asi osm milionů tun elektroodpadu, roste jeho objem tempem tři až pět procent ročně, skoro třikrát rychleji než celkový objem odpadu. Před třemi lety, kdy v České republice začínal systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů teprve vznikat, v mnoha zemích Evropy již perfektně fungoval. U nás tehdy s nadsázkou řečeno platilo, že většina lidí elektroodpad rozlišovala pouze na dvě skupiny: na ten, co se do popelnice nevejde, a ten druhý, co se tam vtěsnat dá. Od té doby došlo k výraznému posunu. Ukázal to průzkum, který se opakoval v dvouletém intervalu. Lze konstatovat, že došlo k výrazným změnám v uvažování lidí. S tvrzením Díky zpětné- 16 ROSA 3/2009

13 ekologie mu odběru se nepovalují stará zařízení v příkopech a na skládkách dnes souhlasí 72 % dotazovaných. Když se řekne zpětný odběr elektrozařízení, vybaví se podle průzkumu více než polovině dotázaných, přesněji 53 % respondentů odevzdání elektrozařízení prodejci při koupi nového. Co vlastníme, proč to vyhazujeme Průzkum poskytuje zajímavé údaje i ve vztahu k jednotlivým skupinám elektrozařízení. Tazatelé zjišťovali, kolik a kterých spotřebičů domácnosti vlastní, jaké je jejich průměrné stáří, nebo co bývá nejčastější příčinou jejich obměny. Například lednice alespoň jednu vlastní 99 % českých domácností, 50 % lednic je starší pěti let. Novou si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest až deset let. Důvody vyřazení staré lednice jsou v rovnováze. Kvůli poruše ji přestává používat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu. Když už dojde na likvidaci ledničky, odevzdá ji 34 % domácností do sběrného dvora. Za novou ji při nákupu vymění u prodejce 20 % lidí, 13 % starou, ale ještě funkční lednici někomu zdarma věnuje, osm procent prodá do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič nějakým způsobem dál používá. Stále ještě však šest procent dotázaných přiznává, že starou lednici prostě postaví k popelnici. Pro srovnání se podívejme třeba na fény a kulmy: vlastní je 83 % českých domácností a 56 % jich je tři až pět let starých. Pokud dojde k výměně, je to v 65 % případů kvůli poruše a jen v 25 % z důvodu nákupu nového, lepšího modelu. A způsob jejich likvidace? Největší množství těchto malých domácích pomocníků, bohužel, končí v popelnici mezi ostatním odpadem. Podle průzkumu je to 44 %. V domácnostech, kde mají větší ekologické zábrany, ale žádné místo zpětného odběru bezprostředně po ruce, jich dál překáží 16 %, pouze 13 % fénů a kulem lidé odevzdají do sběrných dvorů. Společnost Elektrowin Foto: společnost Elektrowin 18 ROSA 3/2009

14 pozvánka na kulturu FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ O LIDSKÝCH PRÁVECH JEDEN SVĚT 11. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět proběhne března. Rozšíření na více dnů a více projektových míst bylo reakcí na loňský zájem diváků. Festivalové projekce tak bude možné navštívit nejen v Kině Art, Sále Břetislava Bakaly a KC Starý Pivovar, ale nově i v Kavárně Trojka a Klubu Fléda. Během jedenácti let své existence se festival, organizovaný společností Člověk v tísni, vyvinul v největší lidskoprávní filmový festival v Evropě. Na festivalu bude uvedeno na 50 dokumentů z celého světa. Jako každý rok budou filmy rozděleny do několika tematických sekcí. Filmy ze sekce 20 let demokracie ve střední Evropě odrážejí výzvy a neúspěchy v letech po pádu komunismu. Mimoevropským tématům se budou věnovat dokumentární filmy ze sekce Obrazy Afriky, kde se představí nejzajímavější díla současných afrických i mimoafrických dokumentaristů. Vybrané projekce budou již tradičně doprovázet tematické diskuze s odborníky či tvůrci. Květinový most zachycuje chudý, ale harmonický život na moldavském statku. Chybí zde ale matka, která musí vydělávat peníze v Itálii. Z několika filmů o Africe ční Nezlomné tety, působivá výpověď o pětici žen, kterým se daří pomáhat sexuálně zneužívaným dětem. Sedm světel Olgy Sommerové zase propojuje příběhy žen, které přežily holocaust, hudbou, kterou všechny milovaly. Další český dokument Vítejte v KLDR! zobrazuje turistickou Potěmkinovu vesnici. Tuto oficiální masku prolamuje snímek Příběhy z Jodoku. Je to příběh uprchlíka ze severokorejského koncentračního tábora, který zrealizoval muzikál o jeho hrůzách. Jak uvedla Kateřina Petrášová, Lužánky SVČ, koordinátorka festivalu v Brně: V letošním roce mohou diváci načerpat atmosféru Jednoho světa již na předfestivalovém benefičním koncertu, který se uskuteční 10. března v Klubu Fléda. Doprovodný program festivalu doplní také několik výstav fotografie Karla Cudlína (Ghetto jménem Baluty), retrospektivní výstava fotografií Jindřicha Štreita či fotografie z keňských slumů Lukáše Houdka. Jako každoročně tvoří nedílnou součást festivalu projekce filmů pro základní a střední školy, na jejich realizaci se podílí Lužánky středisko volného času. Festival se koná pod záštitou Václava Havla, ministra kultury Václava Jehličky, místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry, ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, primátora statutárního města Brna Romana Onderky a rektora VUT Karla Raise. Letošní ročník je oficiální doprovodnou akcí předsednictví ČR v Radě EU. Bližší informace: 20 ROSA 3/2009

15 ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE ROSICE Vážení čtenáři, v lednovém zpravodaji jsme vás informovali o školské radě při ZŠ Rosice, která začala působit v novém složení. Za jeden z důležitých cílů jsme si dali lépe informovat rodiče i širší veřejnost o tom, co školská rada dělá a jak můžete prostřednictvím školské rady ovlivnit činnost rosické základní školy. Chceme nejen více informací předávat vám, ale hlavně bychom velmi rádi získali mnohem více konkrétních podnětů z vaší strany. Proto je naší snahou nabídnout vám co nejvíce možností, jak nám tyto vaše podněty předávat. V současné době nás se svými nápady, návrhy a připomínkami k činnosti Základní školy Rosice můžete oslovit těmito způsoby: písemně na adresu: Školská rada při ZŠ Rosice, Pod Zahrádkami 120, Rosice em: telefonicky: osobně: u kteréhokoliv z členů školské rady Seznam členů školské rady, zápisy z jednání a více dalších informací naleznete na internetových stránkách školské rady (odkaz Školská rada). Novinkou, kterou jsme chtěli pro navázání kontaktu s rodiči žáků vyzkoušet, byly Konzultační hodiny Školské rady. Konaly se ve středu , současně s konzultačními hodinami školy. Přestože byly tyto konzultační hodiny předem inzerovány a rodiče byli přímo ve škole upozorněni pedagogickými pracovníky na možnost kontaktovat členy školské rady přímo v budově školy, navštívili nás pouze jednotlivci. I přesto byly jejich připomínky a návrhy velmi praktické a hned na příštím jednání školské rady jsme se jimi zabývali. Např. změny v systému sběru papíru, jiná forma odměn pro úspěšné žáky atp. Proto jsme se rozhodli Konzultační hodiny školské rady zachovat a uspořádat je opět současně s konzultačními hodinami školy. O termínu konání vás budeme znovu v předstihu informovat. Pokud vaše dítě nebo děti navštěvují rosickou základní školu, jsme přesvědčeni, že vám záleží, jak kvalitní služby naše základní škola poskytuje, a jistě vás čas od času napadají k práci školy různé připomínky. Podělte se o ně s námi, prostřednictvím školské rady, je velká šance je úspěšně uplatnit. Ing. Radek Drnovský předseda školské rady při ZŠ v Rosicích informace MěÚ OBYVATELÉ ROSIC V ROCE 2008 V ČÍSLECH Počet obyvatel k činil 5 485, tj. o 72 více než v roce 2007; K trvalému pobytu se přihlásilo 260 občanů; odhlásilo se 124; Dětí se narodilo 65, z toho 37 děvčat a 28 chlapců. Nejpočetnější dívčí jména pro tento rok jsou Barborky (4) a z chlapeckých jmen jsou nejoblíbenější Tomáš a Jakub (po 3); V loňském roce zemřelo 52 obyvatel. Odbor vnitřní správy MěÚ v Rosicích ROSA 3/

16 informace MěÚ NEHOŘÍ U VÁS ZBYTEČNĚ? Letošní rok začal pro rosické hasiče velmi brzy. Červený kohout si od Nového roku vybral v našem městě již tři objekty. Nejednalo se sice o velké požáry, ale nepříjemností pro majitele objektů způsobily hodně. S využitím informací mjr. ing. Pavla Tinky z oddělení ZPP Hasičského záchranného sboru uvádím i pravděpodobné příčiny vzniku těchto požárů. 10. ledna časně ráno byl vyhlášen požární poplach k požáru v objektu dílny na zimním stadionu. Příčinou vzniku požáru byla nesprávná obsluha topidla, od kterého se vznítily hořlavé materiály v jeho blízkosti. Další požár dne 31. ledna byl pravděpodobně zapříčiněn nesprávnou konstrukcí komínu a odvodu spalin (asi trám v komínovém tělese), a sice druh paliva účel použití hlavní směr sálání (v cm) pevné pro domácnost k vaření kapalné, plynné pečení, rožnění, opékání elektřina k ohřevu pokrmů pevné, kapalné k ohřevu plynné, elektřina Vody 30 1 pevná k vytápění - konvenční ostatní kamna (+ přenosná) pevná k vytápění - sálavá kamna ostatní bez infračervených zářičů elektřina k vytápění - ohřívače ostatní vzduchu do 50 kw, které nejsou konstruovány tak, aby mohly stát přímo u hořlavých hmot různé druhy spotřebičů ústřední, etážové průtočný kotel na plyn 5 1 infračervené zářiče 200 (2m) 80 ostatní směry (v cm) v restauraci Pod Trojicí. Přesná příčina je ještě v šetření. Snad poslední, požár vznikl kolem půl třetí ráno 4. února v ul. Na Mýtě. Přesná příčina požáru je v šetření, ale vše nasvědčuje tomu, že šlo technickou závadu na topidle, které kvůli svému umístění zapálilo plasty na kopírovacím stroji v jeho blízkosti. Plameny ani v tomto případě, stejně jako u předchozích požárů nebyly nebezpečím, ale štiplavý hustý dým, který způsobil černé a mastné saze ve třech místnostech a další škodu na zařizovacích předmětech. Série uvedených požárů od začátku nového roku v našem městě je inspirací k následujícím informacím a poučením v oblasti požární prevence. Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), je bezpečná vzdálenost stanovena ve vyhlášce č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany. Bezpečné vzdálenosti dle vyhl. č. 23/2008 Sb. (jsou rovněž uvedeny v ČSN ). Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Dbejte tedy na správné připojení a občas prohlédněte komín pod střechou, zda se nedrolí cihly, zda není porušena hlava komína, zda u komínů pro pevná paliva je na komíně lapač jisker. Krby v domech jsou lokálními zdroji tepla na pevná paliva, kouřovody krbů a krbových kamen nesmí ústit do společného komínového průduchu s plynovým spotřebičem! Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným v prozatím platné vyhlášce č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Podle této vyhlášky nejméně 1 ročně, podle typu paliva by měl váš komín prohlédnout kominický mistr, který také vystaví protokol o kontrole komína, popřípadě provede jeho vyčištění. Josef Humpolíček referent krizového řízení a technické správy 22 ROSA 3/2009

17 Foto: archiv ZŠ Rosice ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD Od poloviny ledna do poloviny února se spouští tradiční rituál základních škol zápis budoucích prvňáčků. V ZŠ Rosice se zápis konal 26. a 27. ledna. V letošním roce jsme vyzkoušeli dát rodičům dětí navštěvujících MŠ Husova a MŠ Palackého možnost zapsat se k zápisu na určitý den a určitý čas. Z mateřské školy Smetanova bylo dětí, které se měly zúčastnit zápisu málo a předpokládali jsme tudíž, že se do utvářených skupin přidají. První den přišlo na zápis se svými rodiči o 13 dětí více, než jsme čekali. Omlouváme se tímto za delší dobu čekání. Na děti čekala čtyři stanoviště: Hopsálkov, Malířov, Všeználkov a Povídálkov. Podle jejich názvů si určitě všichni dokážeme představit, jaké úkoly děti ve tříčlenných až čtyřčlenných skupinkách plnily. Za dobře splněný úkol pak dostaly razítko do startovací listiny. Také druhý den bylo ve škole rušno, i když přišlo již pouze 23 dětí. Celkem se zápisu zúčastnilo 57 dětí. A jací nám letos nastoupí prvňáčci? Děti jsou šikovné, většinou nebojácné a zvídavé. Nejčastější doporučení, která dáváme rodičům, je dohlédnout na správné držení tužky, navštívit logopeda při problémech s výslovností, nebo zajít pro jistotu do pedagogicko psychologické poradny. A ještě odpověď na tradiční otázku: Kolik bude prvních tříd? Počítáme s otevřením dvou prvních tříd, neboť už nyní někteří rodiče využili možnost podání žádosti o odklad. Velmi touto cestou děkuji všem učitelům 1. stupně, kteří se organizačně na přípravě zápisu podíleli a paní Alici Vašákové, dětem ze ŠD, které dělaly pro své mladší kamarády dárečky, a žákyním 8. a 9. tříd, které nám pomáhaly s vyplňováním startovacích listin k zápisu. PaedDr. Jaroslava Kroupová Foto: archiv ZŠ Rosice ze školství ROSA 3/

18 ze školních lavic RECYKLOHRANÍ ZŠ Rosice se zapojila do projektu Recyklohraní. Jedná se školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení. Školy zapojené do tohoto projektu budou za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob získávat body, které si budou moci ve speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé odměny. Další body budou mohou školy získat za zodpovězení otázek případně splnění rozličných úkolů týkající se odpadové problematiky. Celý projekt probíhá pod záštitou ministra školství Ondřeje Lišky Více informací Jedním z úkolů, které žáci plnili, bylo popsat nakládání s odpady v domácnostech. Kam s ním? aneb kam s nebezpečným odpadem Žijeme v době, ve které jsme obklopeni spoustou technických vymožeností, které nám usnadňují běžný život. Stalo se již samozřejmostí, že každá domácnost je běžně vybavená televizory, počítači, pračkami. Tyhle věci jsou velmi snadno a lehce dostupné, problém však nastává tehdy, jakmile naši pomocníci doslouží nebo se stanou nefunkčními. Často si pak klademe otázku: Kam s ním?. S tímto problémem jsme se potýkali i my. Asi před dvěma lety nám dosloužila pračka. Nutno říct, že nám věrně sloužila již šestým rokem, do té doby zcela bez poruchy. Proto jsme z počátku vůbec neuvažovali o tom, že se jí jen tak rychle zbavíme. Ale bohužel názor servisního pracovníka byl nekompromisní. Pračka zkrátka dosloužila PaedDr. Jaroslava Kroupová a jakákoli oprava už by byla zbytečná. A tak jsme i my byli v situaci, kdy jsme si kladli otázku Kam s ní?. Je jasné, že pračku nemůžeme jen tak někde odložit. Naště stí se kousek od našeho domu nachází sběrný dvůr, kam odkládáme všechen nebezpečný odpad. A tak naše pračka putovala do prostor sběrného dvora, kde se likviduje i další nebezpečný odpad, abychom chránili naše životní prostředí. Klára Mikolášová, 5.B, 10 let Kam s ním??? aneb likvidace elektrospotřebičů U nás doma se o likvidaci elektrospotřebičů stará tatínek. Vadné elektrospotřebiče odnáší do sběrného dvora, který je určen k jejich shromažďování. Staré, vadné elektrospotřebiče se nazývají elektroodpad. Likvidaci elektroodpadů provádějí specializované firmy, které elektrospotřebiče demontují na jednotlivé části, např. železo, plasty, sklo, drahé kovy, nebezpečné plyny a jiné. Většina z těchto hmot se po opětovném zpracování používá při výrobě nových výrobků. Tento postup se nazývá recyklace. Díky recyklaci se šetří životní prostředí minimalizace černých skládek, nižší náklady na výrobu. Elektro zařízení určené k recyklaci se dělí do jednotlivých skupin: velké domácí spotřebiče ledničky, pračky, trouby, sušičky malé domácí spotřebiče vysavače, žehličky, mixéry, fritézy, fény, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení počítače, notebooky, telefony, mobilní telefony spotřebitelská zařízení televizory, videotechnika, audiotechnika, hudební nástroje osvětlovací zařízení žárovky, výbojky, trubice elektronické a elektrotechnické nástroje vrtačky, pily, brusky hračky, vybavení pro volný čas a sport autíčka, vláčky, panenky lékařské přístroje přístroje pro monitorování a kontrolu měřící a diagnostické přístroje výdejní automaty automaty na nápoje, peníze Petra Hájková, 5.B, 10 let 24 ROSA 3/2009

19 LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 7. A ZŠ Rosice Letos se naše třída, stejně jako každá jiná sedmička, zúčastnila lyžařského výcvikového kurzu. Náš kurz se uskutečnil ve středisku Žacléř v Krkonoších. Od prvního do posledního okamžiku jsme zažili plno super zážitků a radosti, ale také bolestí z pádů. Lyžovat se ale všichni naučili. Ubytovali jsme se v penzionu Mlýnek, což sice není žádný pětihvězdičkový hotel, ale pro naši trochu živou třídu se ukázal jako ideální. Lyžovali jsme v areálech Bret a Arrakis a velmi dobře nám vařili v penzionu Zelený mlýn. Jedno odpoledne jsme si udělali výlet do městečka Žacléř, vzdáleného asi 1 kilometr, kde jsme si nakoupili a jedna milá cukrářka nám povídala o historii hornického města. Když poslední den skončil maškarní karneval na lyžích, vyrazili jsme domů, ale většina by ráda zůstala aspoň o pár dnů déle. Pobyt se všem líbil a posílil dobré vztahy v naší třídě. A ještě vzkaz letošním šesťákům příští rok byste měli určitě jet! Žáci třídy 7.A Dodatek: Lyžařský kurz naše škola pořádá pro žáky 7. tříd každoročně a jsme moc rádi, že je o něj stále velký zájem. I díky dotacím z Občanského sdružení při ZŠ Rosice a od města Rosice se lyžařských kurzů účastní kolem 90 % dětí sedmého ročníku. V letošním školním roce na kurzu převažovali lyžaři-začátečníci, a tak jsme moc rádi, že se lyžařská rodina rozrostla o další nadšené členy a naši žáci poznali jednu z možností, jak aktivně využívat volný čas. Na kurzu se žáci naučili nejen lyžovat, ale dozvěděli se také mnoho zajímavostí o záludnostech pobytu na horách. Doprovodný zážitkový program pak navazoval na adaptační pobyty, které připravujeme pro mladší žáky. Lenka Ondráčková a Adéla Koblížková organizátoři kurzu Foto: archiv ZŠ Rosice ROSA 3/

20 ze školních lavic VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY NA ZŠ ROSICE Již tradičně probíhá pro žáky naší školy od 1. do 9. třídy výtvarná soutěž s ekologickou tematikou. V posledních letech se stává součásti projektu Les ve škole-škola v lese práce žáků jste mohli vidět na výstavě v městské knihovně. Letošní téma Les v proměnách 4 ročních období bylo na výtvarné zpracování opravdu obtížné, ale přesto se sešlo 25 prací a komise vyhodnotila jako nejúspěšnější tyto práce: 1. stupeň 1. místo: Kolektiv ze 2. B-Eliška Nedvědová, Pavel Losart, Michal Tran, Aneta Zahradníková 2. místo: Kolektiv 4. A-Roční období 3. místo: Kolektiv 4. B-Lesní kvarteto 2. stupeň 1. místo: Kolektiv z 8. B-Tesařová, Kroupová, Hlavizňová, Hájková, Barančíková 2. místo: Pexová Markéta, 7. A 3. místo: Staňková Dominika, 7. A Blahopřejeme! Komise EV JAK SE BARUŠKA ZTRATILA Když mi byly asi dva roky, dovezli jsme si od jedné rodiny malého bílého zlobivého pejska, kterého jsme pojmenovali Baruška. Bára byla od začátku hrozně zvědavá, všechno chtěla vidět a všude za námi chodila jako náš ocásek. Děda má jednu místnost, kde má různé ptáčky. Baruška s ním ráda chodí, když jde dát krmení ptáčkům, stojí opřená o klec a dívá se na ptáčky, vidí v nich asi svůj oběd. Jednoho letního dne šla dát babička Barušce žrádlo, ale Baruška na dvoře nebyla. Babička Barušku nejdříve volala a pak ji hledala po celém domě, v průjezdu, v prádelně i v kůlně, ale nikde ji nemohla najít. Babička měla velkou starost, co se jí stalo. Šla tedy dát ptáčkům krmení místo dědy a vtom vidí Barušku, jak sedí u klece a dívá se na andulky. Babička byla ráda, že Barušku našla. Tak všechno dobře dopadlo. Lenka Horáčková, 3.A 26 ROSA 3/2009

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012

ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ŘÍJEN 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta říjen 2012 - - - - - - - - - - - ATELIER BABOTA

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Přítomni: V. F., J. B., J. B., P. S., P. B., P. Ch., M. M., P. H.-K. Nepřítomni: Omluveni: J. P. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopně

Více

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj 5 Obec Kunějovice Publikováno / aktualizováno: 15. 5. 2015 19:23 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku MU Plán činnosti orgánů obce Kunějovice při vzniku mimořádné události je dokumentem

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ Dan Živna: CO S ODPADY My doma také recyklujeme odpadky. Sbíráme sklo, papír a plasty. Až toho máme moc, tak to odneseme do sběrných nádob. Nádoby se jmenují: SKLO, PLASTY, PAPÍR. My doma ještě třídíme

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více