û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje"

Transkript

1 Občasník Zbýšova 1/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje 1

2 Co mi šeptá jaro Zdena Kopáčková 2009 Jsem jaro. Čekám u dveří. Tak konečně mi otevři. Stírám vrásky z tvého čela a tam, kde se vlas tvůj bělá, zahrnu jej květy svými. Jsem jaro. Tak mi šanci dej vidět, jak stíháš pestrý rej motýlů údy vzkříšenými. Tvůj smích ať znovu mladě zní mi kaskádami perlivými. Jsem jaro. A ty dobře víš, že se mnou také býval kříž. Teď patřím jiné generaci, však rádo se vždy k tobě vracím vzpomínkami zkrásnělými. Ženám Zdena Kopáčková, březen 1982 Ještě se květy chladem chvějí, ještě jim chybí slunce jas. Jste vázou, v které pookřejí, rozkvetou s vámi v tisíc krás. V krásu, kde struny lásky znějí, konejší dítě něžný hlas. Bez vás by svět byl bez nadějí, jak pole pusté, prázdný klas. Ještě se květy chladem chvějí, však oči vaše slunce jas, se na ty květy pousmějí a přivábí k nám jaro zas. Foto na titulní straně šikmý letecký snímek Zbýšova, pořízený firmou JAS AIR CZ spol. s r. o. v červenci loňského roku 2

3 Slovo starosty Zastupitelstvo města schválilo na svém posledním zasedání v roce 2008 rozpočet našeho města na tento rok. Je mírně schodkový rozdíl mezi výdaji a příjmy ve výši 2,863 mil. Kč bude pokryt z přebytku hospodaření minulých let. Zmínil bych se o investicích, které si vedení města na letošní rok naplánovalo. Loni v prosinci započala rekonstrukce knihovny, která byla dokončena koncem měsíce února letošního roku. Akce si vyžádala nemalé finanční náklady, ale naše město a hlavně návštěvníci knihovny si to zaslouží a věřím, že přibude i nových čtenářů. Ve stejném období probíhalo i budování nového archivu města. Městský úřad tak má konečně prostory pro archivaci svých dokumentů, které odpovídají požadavkům zákona o archivaci a spisové službě a Okresního archivu Brno-venkov, který je v tomto ohledu kontrolním orgánem. Obě uvedené akce budou částečně hrazeny z letošního rozpočtu obce. Další investiční akcí by měla být úprava prostranství Poustka, kde by měla vzniknout parková a odpočinková zóna s převahou zeleně. Tento prostor je prakticky ve středu města a stávající stav již delší dobu volá po úpravě. Dále by mělo dojít k rekonstrukci prostoru před Českou spořitelnou a Pod rybníkem. V měsíci dubnu by měly být zahájeny práce na kabelizaci nn sítě v ulici Boženy Němcové stávající nadzemní rozvody elektrické energie i veřejného osvětlení budou uloženy do země. To si samozřejmě vyžádá i následné vybudování nového chodníku od ZUŠ až po rodinný dům Klinerových a opravu stávajícího chodníku až po most. Po těchto úpravách ale nebude možné zachování dvousměrného provozu a proto bude ul. Boženy Němcové jednosměrná. O školních prázdninách by měla vzniknout ze stávajících šaten v mateřské škole nová třída, šatny budou přesunuty do sklepních prostor budovy MŠ. Na objektu Základní školy na Masarykově ulici bude dokončena výměna oken a oprava fasády průčelí. První část rekonstrukce se podařila k všeobecné spokojenosti, oprava přízemní poloviny budovy vylepší celkový dojem a vzhled obecné školy z roku Mimo tyto akce požádalo město o státní dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod, která dnes nesplňuje limity EU pro vypouštěné vody. Náklady na rekonstrukci budou tak vysoké, že může být realizována pouze v případě státní podpory. I ostatní investiční akce, které jsou pro letošek plánovány, jsou odvislé od příjmu z daní vybraných prostřednictvím státu. Je reálná obava, že v důsledku krize bude obcím přerozděleno podstatně méně prostředků. Ještě bych se v krátkosti zmínil o Městském kulturním centru Zbýšov. V září loňského roku byla přijata na částečný pracovní úvazek paní Martina Švancarová kulturní referentka města. Ve spolupráci s DDM Oslavany se rozběhly kroužky pro školní děti a věřím, že se blýská na lepší časy i na úseku kultury. Dosud uspořádané akce se setkaly s pozitivním ohlasem, což nebývá v našem městě zvykem. V započatém trendu chceme pokračovat ke spokojenosti všech našich občanů. Vratislav Široký starosta města 3

4 Snímky Lukáše Holuba připomínají zimu, která letos opustila naše město teprve před pár dny 4

5 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö bere na vědomí písemný přehled čerpání rozpočtu a stavu účtů obce k doručenou žádost o byt informaci o dlužném nájemném z obecních bytů, jehož výše se postupně snižuje Ö doporučuje ZM ke schválení snížení výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2009 o 6 mil. Kč a specifikovala snížením dotčené paragrafy a akce navrhovaného rozpočtu Ö rozhodla o odepsání částky 608 Kč za pronájem elektroměru na Majrově 173 o prodloužení nájemní smlouvy M. Jaškové, Na Láně 372, do o poskytnutí příspěvku 15 tis. Kč na organizační výdaje soutěže Zbýšovský kos, 1 tis. Kč Fondu ohrožených dětí Ö schválila uzavření smlouvy s VRV a.s., Praha 5, Nábřežní 4, na zpracování žádosti o finanční podporu z OP ŽP na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Zbýšov zvýšení čtenářského registračního poplatku v MK na rok 2009 (děti 40 Kč, dospělí 80 Kč) použití prostředků MŠ p. o. Zbýšov ve výši 80 tis. Kč z rezervního fondu r Ö pověřila starostu města přijetím takových organizačních opatření v odpadovém hospodářství v obci na konci roku, aby byla zachována kontinuita služeb při přechodu na jejich nového dodavatele Ö požaduje od nájemce kina Horník doklad, týkající se požární bezpečnosti objektu za stávajících změněných podmínek USNESENÍ ZE 12. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö bere na vědomí písemný přehled čerpání rozpočtu a stavu účtů obce k

6 informaci starosty o výsledcích jednání rady města Zprávu o činnosti DSO Mikroregion Kahan za rok 2008 a návrh jeho rozpočtu na rok 2009 Ö schvaluje DRO č. 7/2008 v souladu s 4 odst. 5a) a 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet Města Zbýšova jako schodkový. Rozpočet města počítá s příjmy ve výši tis. Kč, předpokládá výdaje tis. Kč, deficit tis. Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let. plán zasedání zastupitelstva města na rok 2009 Ö projednalo a schválilo prodej a prodejní cenu pozemku pod garáží ve čtvrti Padělky, parc. č. 1598/ 89 v k. ú. Zbýšov, o výměře 20 m 2 žadatelům manželům Soně a Ing. Vladimíru Tylšarovým, Zbýšov, Sportovní 522. Prodejní cena činí Kč cenu za odkoupení pozemku přilehlého k Hornickému domu ve Zbýšově od ZO ROH 15 Kč/m 2 cenu za výkup pozemků v lokalitě Majrov 15 Kč/m 2 cenu za odkoupení pozemků v prostoru upravené pozemní komunikace nad Poustky - 1 Kč/m 2 Ö doporučilo přijmout záměr, který by umožnil zkvalitnit nynější úroveň zázemí pro účinkující v objektu kina Horník, příp. v Hornickém domě USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö bere na vědomí písemný přehled čerpání rozpočtu a stavu účtů obce k doručené žádosti o přidělení obecního bytu do užívání informaci o dokončovaných investicích z roku 2008 oznámení ředitele ZŠ Zbýšov, p. o., Mgr. Vladímíra Říhy o ukončení působení ve funkci k termín přezkoumání hospodaření města za rok 2008 KÚ JmK 9. a informaci tajemnice MěÚ o výsledku výběrového řízení na VO správy majetku a dalším postupu personálního obsazení MěÚ Ö rozhodla o poskytnutí příspěvku na činnost MO SPCCH 10 tis. Kč, DDM Zastávka 10 tis. Kč a oddílu malé kopané 10 tis. Kč na karneval o zakoupení digitálních kláves a jejich bezúplatném zapůjčení hudební skupině mládeže vedené M. Leščinským 6

7 o prodloužení nájemních smluv do (manž. Švábenských, M. Moronga, J. Nečas), na neurčito (manž. Navrátilovi, R. Kroutil) o snížení nájemného za pronájem zdravotního střediska z důvodu nevyužívání části prostor o částku 9 tis. Kč čtvrtletně o pořízení a instalaci ozvučení tělocvičny o odpisu nedobytných pohledávek poplatku za psy za roky ve výši 10 tis. Kč USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö bere na vědomí písemný přehled čerpání rozpočtu a stavu účtů obce k Zůstatky účtů činí k celkem ,84 Kč, z toho Běžný účet ,09 Kč Sociální fond ,82 Kč Depozita ,16 Kč Podílové fondy ,77 Kč informaci starosty o stavu realizace dokončovaných investičních akcí a přípravy akcí pro rok 2009 informaci o výsledku jednání rady města dne rozpočtový výhled obce na období 2010 až 2012, zpracovaný v souladu s 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů informaci PČR o výsledku měření rychlosti v obci Ö schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v obci podle přílohy č. 18 k vyhlášce č. 428/2001, provádějící zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích rozpočet sociálního fondu města pro rok 2009 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi městem a E.ON Distribuce a. s. týkající se uložení kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. PK 1437, PK 2843 v k. ú. Zbýšov a výši jednorázové úplaty Kč prodej pozemku parc. č. 1598/25 v k. ú. Zbýšov o výměře 19 m 2 zastavěného garáží žadatelům manž. Jiřině a Zdeňkovi Fajtovým, Školní 594, za cenu Kč záměr prodeje části pozemku parc. č. PK 1076 v k. ú. Zbýšov o výměře 8 m 2 Ö stanovilo podmínky a náležitosti pro posouzení záměru prodeje části pozemku parc. č. 518 o výměře 55 m 2 v k. ú. Zbýšov nájemci kina p. Nevřivému termín pro doložení potřebných dokladů a povolení k provozování bowlingové dráhy 7

8 Ö doporučilo p. D. Chatrnému jako reakci na jeho žádost vytvořit si inkasováním nájemného za pronájem prostor HD fond na obnovu vnitřního zařízení Ö ocenilo úroveň a návštěvnost akcí pořádaných obcí začátkem roku 2009 Ö zaujalo stanovisko k závěrům schůze školské rady dne USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö bere na vědomí doručené žádosti o přidělení obecního bytu do užívání a o výměnu bytu stav úhrady nájemného z bytů - dluh nájemníků vůči městu činí k cca 325 tis. Kč a návrh vedení města na řešení situace největších dlužníků výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2008, provedeného KÚ JmK ve dnech 9. a bez chyb a nedostatků Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Zbýšov, p. o., ul. J. A. Komenského 473, za rok 2008 přerušení provozu Mateřské školy Zbýšov v době prázdnin od 23. do 27. února Rozhodnutí Městského úřadu Rosice, odboru životního prostředí, kterým se vydává souhlas s likvidací těžní jámy Jindřich II ve Zbýšově zasypáním informaci starosty, týkající se vyřízení žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci výběrového řízení na likvidaci odpadů v obci firmou KTS Ekologie s.r.o. Zastávka informaci o stavu zpracování žádostí o dotace na rekonstrukci ČOV a opravu interiéru těžní věže Simson povinnost opravy podlah ve ŠJ v termínu nařízeném KHS výši nabídkových cen ukazatelů rychlosti v obci Ö rozhodla o poskytnutí příspěvku na Školní ligu v malé kopané 2 tis. Kč, 1 tis. Kč Sdružení ROSKA Brno-venkov na rekondiční pobyt členů o prodloužení nájemní smlouvy Vlast. Venhodové, ul. 9. května 96, do Ö potvrdila návrh na vyklizení bytu paní Marie Lacinové, Na Láně 53 a rozhodla o přidělení bytu K. Súkupové (žádost o byt z r. 2005) 8

9 Ö nemá námitky k realizaci stavebních úprav v nemovitosti Majrov č. p 173 žadatelem R. Kroutilem Ö projednala a schválila návrh smlouvy č o poskytnutí daňového poradenství, uzavřené obcí s AUDIT DANĚ, spol. s r.o. Brno, Vídeňská 89 Ö projednala a vyjádřila souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Rosicemi a Městem Zbýšovem o zajištění výkonu přestupkové agendy. Podle 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Město Rosice vykonávat namísto orgánů Města Zbýšova v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle ust. 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a další působnost podle zvláštních zákonů, kterou je oprávněna řešit obec v I. stupni. Na základě této smlouvy bude Město Rosice místně příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod Města Zbýšova Ö souhlasí s převedením hospodářského výsledku ZŠ, p. o. Zbýšov za rok 2008 ve výši ,19 Kč do rezervního fondu USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2008, provedeného KÚ JmK ve dnech 9. a bez chyb a nedostatků informaci starosty o výsledku jednání rady města dne informaci Ing. Daniela Žaži, starosty Honebního společenstva Zbýšov, o průběhu a výsledku valné hromady HS a v této záležitosti rozhodlo nevměšovat se do činnosti Honebního společenstva Zbýšov ani Mysliveckého sdružení Háje informaci starosty o obnovení provozu Městské knihovny Zbýšov dne po rekonstrukci a rozšíření prostor Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Zbýšov, okres Brno-venkov, p. o., ul. J. A. Komenského 473, za rok 2008 souhlas s likvidací jámy Jindřich II ve zrušeném dobývacím prostoru Zbýšov, k. ú. Zbýšov u Oslavan, vydaný Městským úřadem Rosice, odborem životního prostředí informaci starosty, týkající se vyřízení žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci výběrového řízení na likvidaci odpadů v obci firmou KTS Ekologie s.r.o. Zastávka 9

10 informaci o stavu zpracování žádostí o dotace na rekonstrukci ČOV a opravu interiéru těžní věže Simson Zprávu PČR o bezpečnostní situaci za rok 2008 ve služebním obvodu Rosice povinnost opravy poškozených podlah ve ŠJ Ö schvaluje DRO č. 1/ zvýšení příjmů i výdajů celkem o 748 tis. Kč podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu pro období na Typový projekt CzechPOINT Kontaktní místo Upgrade. Dotace ze strukturálních fondů činí Kč, spolufinancování z prostředků obce Kč. Dotace bude poskytnuta MV ČR, administraci projektu zajišťuje pro obec pověřený MěÚ Rosice prodej a prodejní cenu části pozemku parc. č. PK 1076 v k. ú. Zbýšov o výměře 8 m Kč, kupující Ing. Josef Richter, Zbýšov, Majrov 623 prodej a prodejní cenu části parcely č o výměře 68 m Kč/m 2, kupující Jan Sedlák, Zbýšov, Oslavanská 256 záměr prodeje části pozemku p. č. 518 o výměře 55 m 2, přilehlého k nájemnímu domu č. p. 467 ve čtvrti Padělky k. ú. Zbýšov smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.ON a výši úplaty za uložení kabelu nn na parcelách v majetku města parc. č. PK 2886, 2887, 1566 v lokalitě Malý díl k. ú. Zbýšov Kč příspěvek Kč na tisk obalu Zbýšovských oplatků, který zajišťuje Ing. Ludva Ö rozhodlo řešit záměr dalšího využití bytu na ul. 9. května 90 po ukončení nájemního vztahu se stávajícím uživatelem nemovitosti o pořízení jednoho ukazatele rychlosti a zadání zpracování nabídky na zakoupení kamery a záznamového zařízení do prostoru před MěÚ, které má zamezit opakovanému poškozování veřejných čekáren a umožnit kontrolu osob v této frekventované části obce Ö přijalo stanoviska k nabídkám dalších majitelů pozemků pod stadionem a na Majrově (Ing. Žaži a Jos. Kraice) na vyřešení vlastnických vztahů s obcí ke kritice zimní údržby komunikací, parkovišť a chodníků a slyšitelnosti MR USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vyhlašuje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením 10

11 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy Zbýšov, p. o., ul. J. A. Komenského 473 s předpokládaným nástupem , jelikož Mgr. Vladimír Říha oznámil ukončení funkce ředitele ZŠ ke dni Ö pověřuje starostu požádat Krajský úřad JmK, Českou školní inspekci a školskou radu o delegování jejich zástupce za člena konkursní komise, požádat RNDr. Petra Pospíšila o souhlas se svým jmenováním za člena konkursní komise, vyzvat ředitele Základní školy Zbýšov, okres Brno-venkov, p. o., ul. J. A. Komenského 473, aby zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkursní komise a doložil ji zápisem o volbě Ö stanoví text veřejného oznámení konkursního řízení a termín doručení přihlášek Ö rozhodla o změně výše nájemného za pronájem budov příspěvkovým organizacím obce Základní škole, p. o. Zbýšov, okres Brno-venkov, ul. J. A. Komenského 473 a Mateřské škole, p. o. Zbýšov, okres Brno-venkov, Školní 412, na 1 Kč ročně Ö bere na vědomí informaci starosty o jednání představenstva KTS Ekologie, spol. s r.o. a o termínu výjezdního zasedání Mikroregionu Kahan USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö jmenuje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, a v souladu s usnesením Rady Města Zbýšova č. 2/03/09 ze dne konkursní komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ Zbýšov, okres Brno-venkov, p. o., ul. J. A. Komenského 473, Zbýšov ve složení: člen určený zřizovatelem předseda Vratislav Široký člen určený zřizovatelem MUDr. František Ševčík 11

12 12 člen určený ředitelem krajského úřadu - Mgr. Eva Meluzínová školní inspektor České školní inspekce Mgr. Jana Vágnerová odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení RNDr. Petr Pospíšil pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace Mgr. Alena Malá člen školské rady Ilona Cendelínová Ö pověřuje Ing. Annu Zahradníčkovou funkcí tajemnice komise Ö bere na vědomí termín prvního jednání KK v 10 hodin na MěÚ Zbýšov Ö projednala záměr úpravy chodníku, kabelizace a zhuštění sloupů VO na ul. B. Němcové jako investici vyvolanou kabelizací elektrického nn vedení, realizovanou firmou Energoservis pro E.On ČR změnu úprav prostranství Poustka, spočívající v menším rozsahu zpevněných ploch Ö bere na vědomí informaci starosty o zprovoznění archivu obce a rozšířených a rekonstruovaných prostor městské knihovny dne a zdůvodnění vyšších vynaložených nákladů v MK došlé žádosti o přidělení obecních bytů do užívání, žádost o výměnu bytu písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného k tis. Kč a o postupu vůči největším dlužníkům informaci starosty o provedené revizi přechodů pro chodce informaci MUDr. Ševčíka o požadavku lékařů ordinujících ve zdravotním středisku Zbýšov o příspěvek na provoz tohoto zařízení, adresovaném vedení spádových obcí Ö rozhodla o převodu nájemní smlouvy na užívání bytu Na Láně 53 na Lucii Mičkovou (na dobu určitou do ) o přidělení bytu na ul. J. A. Komenského 414 E. Eliášové Ö schvaluje přihlášení P. Šubrta do bytu na ul. J. A. Komenského 413 příspěvek 10 tis. Kč na aktivity DDM Oslavany, organizované ve Zbýšově příspěvek na činnost Klubu důchodců Zbýšov 10 tis. Kč příspěvek 4 tis. Kč na výchovný koncert pro žáky ZŠ Zbýšov, p. o. Ö zamítá žádost ZŠ Oslavany a ZŠ Zastávka o příspěvek na neinvestiční výdaje

13 za školáky, kteří navštěvují uvedená školní zařízení a mají TP ve Zbýšově žádost MO SPCCH o příspěvek na dopravu účastníků rekondice Ö odkazuje na rozhodnutí ZM ze dne k upřesnění žádosti cvičitelek aerobiku o příspěvek na zakoupení aparatury do tělocvičny ZŠ na ul. J. A. Komenského (ozvučení bude hrazeno z prostředků obce a bude součástí vybavení tělocvičny) Zapsala Ing. Anna Zahradníčková tajemnice MěÚ Bohatá sněhová nadílka pokryla v únoru i nově opravenou místní komunikaci u Šikotexu s parkovacími místy pro návštěvníky zdravotního střediska a okolních obchodů Foto Jaroslav Kočí 13

14 14 Plnění rozpočtu Města Zbýšova za rok 2008

15 15

16 Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2008 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (v tis. Kč) Schválený Upravený Plnění rozpočet rozpočet Příjmy celkem z toho daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace Výdaje celkem z toho běžné výdaje kapitálové výdaje Saldo: Příjmy výdaje Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2008 činily celkem Kč rozpis přijatých dotací viz tabulka výše dotace Všeobecná pokladní správa ,- Kč volby KZ účel dotace MPSV ČR ,- Kč aktivní politika zaměstnanosti Jihomoravský kraj ,- Kč globální dotace na st. správu, školství aj. C e l k e m ,- Kč činnost hasičů ,- Kč ostatní dotace (od obcí za žáky ZŠ) ,- Kč Všechny poskytnuté a obcí přijaté dotace byly vyčerpány v plné výši kromě dotace na volby - nevyčerpáno 7 458,95 Kč Zpracovala Helena Miková, vedoucí finančního odboru MěÚ 16

17 Z historie Zbýšov třicátých let minulého století Dnešní ulice 9. května směrem k Zakřanům. Ještě neexistuje rušná křižovatka s ulicí Sportovní a silnice k Babicím. Vozovka byla blátivá a lemovaly ji vysázené hrušně, v horní části třešně a akáty. Kolonie je plná hornických rodin v každém vchodu byly čtyři, někdy dosti početné Majrov s vilami báňských úředníků. Domy jsou dnes značně architektonicky přestavěny Fotografie jsou ze soukromého archivu Ing. Jaroslava Křístela 17

18 Rozpočet Města Zbýšova pro rok 2009 Příjmy celkem v tis. Kč Daně, poplatky, dotace Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Předškolní zařízení Základní školy Film, tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sděl. prostředků Sportovní zařízení Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz ostatních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje 100 Výdaje celkem v tis. Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Pěstební činnost , 2143 Cestovní ruch (Kahan) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výstavba čekáren + IDS Dopravní značení Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Předškolní zařízení Základní školy Filmová tvorba, kina

19 3314 Činnosti knihovnické Činnost muzeí Kronika Pořízení, zachování a obnova kultur. hodnot Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník Ostatní tělových. činnost - kulturistika Využití volného času dětí Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Ostatní správa v oblasti bydlení a kom. služeb Ostatní záležitosti bydlení Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Protipovodňové opatření Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Sociální péče Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální péče - zdrav. postižení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Ost. neinv. dotace nezisk.organizacím 250 Rozdíl mezi příjmy a výdaji v tis. Kč bude pokryt z přebytku hospodaření předchozích let Rozpočet byl projednán a schválen na zasedání Zastupitelstva Města Zbýšova dne Vratislav Široký, starosta 19

20 Obvodní oddělení Policie ČR Rosice radí, pátrá, informuje Pro letošní rok si Policie ČR dala do priorit logo Bezpečně do školy, bezpečně ze školy. Jedná se o způsob práce, zaměřené především na kázeň řidičů u přechodů pro chodce v době, kdy děti chodí do školy a v době, kdy především ti nejmenší ze školy odcházejí, tedy snaha o prevenci před dopravními nehodami našich malých spoluobčanů s piráty na silnicích. Nyní je v našem teritoriu vytipováno několik přechodů, u nichž stávají v inkriminované době policejní hlídky a svou přítomností se snaží preventivně působit na řidiče i školáky. Policisté z OOP Rosice tento způsob práce testovali již od května loňského roku, ale nyní se tato akce rozběhla v celostátním měřítku a v některých lokalitách (např. Rosice, Zastávka, Zbýšov) se na akci podílejí i strážníci Městské policie. Dalším vstřícným krokem Policie ČR vůči spoluobčanům bude snaha omezovat vcelku zbytečné namátkové kontrolování řidičů na silnicích, o to více se však dbá na tvrdší postihy řidičů, kteří se dopustili nějakého přestupku, jehož vlivem by mohlo dojít k dopravní nehodě a zbytečnému zranění. Týká se to např. užití bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy, již zmíněného chování řidičů na přechodech pro chodce, osvětlení a celkového technického stavu vozidel na našich silnicích. Snaha je co nejvíce předcházet dopravním nehodám. S příchodem nového roku 2009 přišla i řada změn zákonů a vyhlášek, mnohdy se v tom člověk těžko orientuje. Tyto změny jsou prezentované a diskutované v různých médiích, v tisku, televizi i rozhlasových pořadech. Někde jsou brány pozitivně, jinde zase na nich shledávají nejasnosti a pochybení. Mnozí posluchači či čtenáři se pak v těchto změnách špatně orientují. Taky jsem byl dotazován jedním řidičem na povinnost vozit v autě Záznam o dopravní nehodě. Tato povinnost zde uložena není, jedná se spíše o doporučení. Od je v zákoně stanoveno, že při dopravní nehodě (DN) s celkovou škodou na každém jednotlivém vozidle do Kč, není povinnost k nehodě přivolat Policii ČR. Pro zjednodušení dám příklad: první auto zabrzdí na značce stop, druhé auto do něj narazí zezadu, třetí jede motocykl, neubrzdí a narazí do 2. auta. Na 1. autě je škoda Kč, na druhém Kč a na motocyklu Kč, řidič druhého vozidla a motocyklu jasně nedodrželi bezpečnou vzdálenost a jsou viníky. Viníci jsou známi, nevznikla škoda dalšímu subjektu, jen přímým účastníkům, Policii nevoláme. Ušetříme tím na případných pokutách, nemusíme zbytečně čekat na příjezd nehodovky (někdy to bylo i víc jak hodinu), a nedostaneme trestné body. Postačí vyplnit Záznam o dopravní nehodě, v příp. potřeby je i možno třetího účastníka dopsat na volný list, pokud o něm budou zapsány všechny údaje, které pojišťovna v jednotlivých kolonkách záznamu požaduje. Pojišťovna pouze prověří údaje uvedené v Záznamu o DN a určí viníky, z jejichž zákonného pojištění se bude škoda hradit, nemá právo přidělovat trestné body. Podmínkou je, že při této DN nedošlo ke zranění osob či k jiné škodě další osoby (tím je myšlen veřejný majetek, např. sloup elektr. vedení, dopravní značka, svodidla apod., anebo jiný soukromý či firemní majetek jako je zeď kolem továrny, plot zahrady či odstavené vozidlo, kde není přítomen majitel). Pokud se ale řidiči po DN skutečně nedokážou dohodnout anebo jsou spory ohledně výše škody, 20

21 je v nezbytném případě možno příjezd policie na místo DN požadovat. Dále je třeba žádat příjezd Policie ČR tehdy, když je zřejmé, že některý z účastníků je pod vlivem alkoholu či omamných látek, nebo když účastníci DN nejsou schopni svými silami zabezpečit plynulost silničního provozu kvůli zatarasené vozovce. Tiskopis Záznam o dopravní nehodě je důležitým dokladem pro pojišťovny a v případě následných dodatečných nesrovnalostí po nehodě i cenným dokladem pro jednotlivé účastníky. V případě, že vyjde najevo, že k DN došlo, Policie ČR nebyla přivolána a Záznam jste nevyhotovili, mohlo by se v daném případě jednat o přestupek se sankcí až 2.000,- Kč, či s možností věc projednat ve správním řízení s pokutou o něco vyšší, v krajním případě byste se mohli vystavit podezření ze spáchání pojistného podvodu. Proto bych všem doporučil tiskopis Záznam o dopravní nehodě vozit v autě, nic neváží, mnoho místa nezabere a v příp. nutnosti jej budete mít kdykoli k dispozici. Pokud jej nemáte, vyzvedněte si tiskopis u svého pojistitele na pobočce příslušné pojišťovny, případně nabízíme možnost obrátit se na ovou adresu OOP Rosice a požádat o zaslání vzorového tiskopisu na vaši ovou adresu. Další letošní novinkou je možnost získat informace o přidělených trestných bodech za dopravní přestupky na pobočkách České pošty, kde je zřízen Czech point a je zde technika pro připojení k potřebným databázím. Žadatel tak po předložení občanského (a pro jistotu i řidičského) průkazu u přepážky dostane na počkání výpis, za který zaplatí poplatek, dle sdělení ČP cca 70 Kč za první a 40 Kč za další stránku. Poplatek je sice vyšší než na pověřených MěÚ, ale žadatel není nucen zbytečně cestovat. Málo známá je také informace, že za poplatek řádově do Kč si od podzimu loňského roku mohou hříšníci po absolvování kurzu bezpečné jízdy na zkušebním polygonu v Mostě odmazat tři body. A nyní jako vždy nabízím informace o závažnějších trestných činech za poslední měsíc roku 2008 na našem teritoriu: Rosice: na benzin. čerp. stanici Adosa zaměstnanci přistihli řidiče, který chtěl ujet bez placení, přivolaní policisté zjistili, že předložil doklady, které měl nahlášené jako odcizené a že řídil auto pod vlivem omamných látek Rosice: krádež peněženky z nezamčeného kamionu na ul. Tyršova, řidič byl u návěsu a pachatel jeho nepozornosti využil, škoda Kč Rosice: krádež peněženky z neuzamčeného nákl. auta v býv. ZD na Říčance, škoda cca Kč Tetčice: posprejování fasád u čtyř domů na ul. Hybešova, škoda Kč Střelice: vloupání do novostavby RD - na ul. J. Svobody, škoda cca Kč Zbýšov: pokousání dítěte psem nehlídaný rotvajler přeskočil plot předzahrádky a napadl na ulici dvouleté dítě, způsobena těžká újma na zdraví Zastávka: zadržen pachatel vloupání do přístavku RD, kde odcizil legálně držené střelné zbraně ze sbírky 21

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT Praha Hotel Praha Praha, 29 29. dubna dubna. 2008 2 Konference 2. o bezpečnosti silničního provozu v obcích plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.2006 24/3z program 3.zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 7.ledna 2015 1. dodatek č.1 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939. 2. zakoupení osobního

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 28. 11. 2001

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 28. 11. 2001 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 28. 11. 2001 Usnesení č. 110 ZM mění své usnesení č. 57 a 58 ze dne 17.9.2001 tak, že části pozemku č.par. 1246/6 pracovně označené jako díl A

Více

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený Údaje

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více