û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje"

Transkript

1 Občasník Zbýšova 1/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje 1

2 Co mi šeptá jaro Zdena Kopáčková 2009 Jsem jaro. Čekám u dveří. Tak konečně mi otevři. Stírám vrásky z tvého čela a tam, kde se vlas tvůj bělá, zahrnu jej květy svými. Jsem jaro. Tak mi šanci dej vidět, jak stíháš pestrý rej motýlů údy vzkříšenými. Tvůj smích ať znovu mladě zní mi kaskádami perlivými. Jsem jaro. A ty dobře víš, že se mnou také býval kříž. Teď patřím jiné generaci, však rádo se vždy k tobě vracím vzpomínkami zkrásnělými. Ženám Zdena Kopáčková, březen 1982 Ještě se květy chladem chvějí, ještě jim chybí slunce jas. Jste vázou, v které pookřejí, rozkvetou s vámi v tisíc krás. V krásu, kde struny lásky znějí, konejší dítě něžný hlas. Bez vás by svět byl bez nadějí, jak pole pusté, prázdný klas. Ještě se květy chladem chvějí, však oči vaše slunce jas, se na ty květy pousmějí a přivábí k nám jaro zas. Foto na titulní straně šikmý letecký snímek Zbýšova, pořízený firmou JAS AIR CZ spol. s r. o. v červenci loňského roku 2

3 Slovo starosty Zastupitelstvo města schválilo na svém posledním zasedání v roce 2008 rozpočet našeho města na tento rok. Je mírně schodkový rozdíl mezi výdaji a příjmy ve výši 2,863 mil. Kč bude pokryt z přebytku hospodaření minulých let. Zmínil bych se o investicích, které si vedení města na letošní rok naplánovalo. Loni v prosinci započala rekonstrukce knihovny, která byla dokončena koncem měsíce února letošního roku. Akce si vyžádala nemalé finanční náklady, ale naše město a hlavně návštěvníci knihovny si to zaslouží a věřím, že přibude i nových čtenářů. Ve stejném období probíhalo i budování nového archivu města. Městský úřad tak má konečně prostory pro archivaci svých dokumentů, které odpovídají požadavkům zákona o archivaci a spisové službě a Okresního archivu Brno-venkov, který je v tomto ohledu kontrolním orgánem. Obě uvedené akce budou částečně hrazeny z letošního rozpočtu obce. Další investiční akcí by měla být úprava prostranství Poustka, kde by měla vzniknout parková a odpočinková zóna s převahou zeleně. Tento prostor je prakticky ve středu města a stávající stav již delší dobu volá po úpravě. Dále by mělo dojít k rekonstrukci prostoru před Českou spořitelnou a Pod rybníkem. V měsíci dubnu by měly být zahájeny práce na kabelizaci nn sítě v ulici Boženy Němcové stávající nadzemní rozvody elektrické energie i veřejného osvětlení budou uloženy do země. To si samozřejmě vyžádá i následné vybudování nového chodníku od ZUŠ až po rodinný dům Klinerových a opravu stávajícího chodníku až po most. Po těchto úpravách ale nebude možné zachování dvousměrného provozu a proto bude ul. Boženy Němcové jednosměrná. O školních prázdninách by měla vzniknout ze stávajících šaten v mateřské škole nová třída, šatny budou přesunuty do sklepních prostor budovy MŠ. Na objektu Základní školy na Masarykově ulici bude dokončena výměna oken a oprava fasády průčelí. První část rekonstrukce se podařila k všeobecné spokojenosti, oprava přízemní poloviny budovy vylepší celkový dojem a vzhled obecné školy z roku Mimo tyto akce požádalo město o státní dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod, která dnes nesplňuje limity EU pro vypouštěné vody. Náklady na rekonstrukci budou tak vysoké, že může být realizována pouze v případě státní podpory. I ostatní investiční akce, které jsou pro letošek plánovány, jsou odvislé od příjmu z daní vybraných prostřednictvím státu. Je reálná obava, že v důsledku krize bude obcím přerozděleno podstatně méně prostředků. Ještě bych se v krátkosti zmínil o Městském kulturním centru Zbýšov. V září loňského roku byla přijata na částečný pracovní úvazek paní Martina Švancarová kulturní referentka města. Ve spolupráci s DDM Oslavany se rozběhly kroužky pro školní děti a věřím, že se blýská na lepší časy i na úseku kultury. Dosud uspořádané akce se setkaly s pozitivním ohlasem, což nebývá v našem městě zvykem. V započatém trendu chceme pokračovat ke spokojenosti všech našich občanů. Vratislav Široký starosta města 3

4 Snímky Lukáše Holuba připomínají zimu, která letos opustila naše město teprve před pár dny 4

5 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö bere na vědomí písemný přehled čerpání rozpočtu a stavu účtů obce k doručenou žádost o byt informaci o dlužném nájemném z obecních bytů, jehož výše se postupně snižuje Ö doporučuje ZM ke schválení snížení výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2009 o 6 mil. Kč a specifikovala snížením dotčené paragrafy a akce navrhovaného rozpočtu Ö rozhodla o odepsání částky 608 Kč za pronájem elektroměru na Majrově 173 o prodloužení nájemní smlouvy M. Jaškové, Na Láně 372, do o poskytnutí příspěvku 15 tis. Kč na organizační výdaje soutěže Zbýšovský kos, 1 tis. Kč Fondu ohrožených dětí Ö schválila uzavření smlouvy s VRV a.s., Praha 5, Nábřežní 4, na zpracování žádosti o finanční podporu z OP ŽP na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Zbýšov zvýšení čtenářského registračního poplatku v MK na rok 2009 (děti 40 Kč, dospělí 80 Kč) použití prostředků MŠ p. o. Zbýšov ve výši 80 tis. Kč z rezervního fondu r Ö pověřila starostu města přijetím takových organizačních opatření v odpadovém hospodářství v obci na konci roku, aby byla zachována kontinuita služeb při přechodu na jejich nového dodavatele Ö požaduje od nájemce kina Horník doklad, týkající se požární bezpečnosti objektu za stávajících změněných podmínek USNESENÍ ZE 12. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö bere na vědomí písemný přehled čerpání rozpočtu a stavu účtů obce k

6 informaci starosty o výsledcích jednání rady města Zprávu o činnosti DSO Mikroregion Kahan za rok 2008 a návrh jeho rozpočtu na rok 2009 Ö schvaluje DRO č. 7/2008 v souladu s 4 odst. 5a) a 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet Města Zbýšova jako schodkový. Rozpočet města počítá s příjmy ve výši tis. Kč, předpokládá výdaje tis. Kč, deficit tis. Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let. plán zasedání zastupitelstva města na rok 2009 Ö projednalo a schválilo prodej a prodejní cenu pozemku pod garáží ve čtvrti Padělky, parc. č. 1598/ 89 v k. ú. Zbýšov, o výměře 20 m 2 žadatelům manželům Soně a Ing. Vladimíru Tylšarovým, Zbýšov, Sportovní 522. Prodejní cena činí Kč cenu za odkoupení pozemku přilehlého k Hornickému domu ve Zbýšově od ZO ROH 15 Kč/m 2 cenu za výkup pozemků v lokalitě Majrov 15 Kč/m 2 cenu za odkoupení pozemků v prostoru upravené pozemní komunikace nad Poustky - 1 Kč/m 2 Ö doporučilo přijmout záměr, který by umožnil zkvalitnit nynější úroveň zázemí pro účinkující v objektu kina Horník, příp. v Hornickém domě USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö bere na vědomí písemný přehled čerpání rozpočtu a stavu účtů obce k doručené žádosti o přidělení obecního bytu do užívání informaci o dokončovaných investicích z roku 2008 oznámení ředitele ZŠ Zbýšov, p. o., Mgr. Vladímíra Říhy o ukončení působení ve funkci k termín přezkoumání hospodaření města za rok 2008 KÚ JmK 9. a informaci tajemnice MěÚ o výsledku výběrového řízení na VO správy majetku a dalším postupu personálního obsazení MěÚ Ö rozhodla o poskytnutí příspěvku na činnost MO SPCCH 10 tis. Kč, DDM Zastávka 10 tis. Kč a oddílu malé kopané 10 tis. Kč na karneval o zakoupení digitálních kláves a jejich bezúplatném zapůjčení hudební skupině mládeže vedené M. Leščinským 6

7 o prodloužení nájemních smluv do (manž. Švábenských, M. Moronga, J. Nečas), na neurčito (manž. Navrátilovi, R. Kroutil) o snížení nájemného za pronájem zdravotního střediska z důvodu nevyužívání části prostor o částku 9 tis. Kč čtvrtletně o pořízení a instalaci ozvučení tělocvičny o odpisu nedobytných pohledávek poplatku za psy za roky ve výši 10 tis. Kč USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö bere na vědomí písemný přehled čerpání rozpočtu a stavu účtů obce k Zůstatky účtů činí k celkem ,84 Kč, z toho Běžný účet ,09 Kč Sociální fond ,82 Kč Depozita ,16 Kč Podílové fondy ,77 Kč informaci starosty o stavu realizace dokončovaných investičních akcí a přípravy akcí pro rok 2009 informaci o výsledku jednání rady města dne rozpočtový výhled obce na období 2010 až 2012, zpracovaný v souladu s 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů informaci PČR o výsledku měření rychlosti v obci Ö schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v obci podle přílohy č. 18 k vyhlášce č. 428/2001, provádějící zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích rozpočet sociálního fondu města pro rok 2009 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi městem a E.ON Distribuce a. s. týkající se uložení kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. PK 1437, PK 2843 v k. ú. Zbýšov a výši jednorázové úplaty Kč prodej pozemku parc. č. 1598/25 v k. ú. Zbýšov o výměře 19 m 2 zastavěného garáží žadatelům manž. Jiřině a Zdeňkovi Fajtovým, Školní 594, za cenu Kč záměr prodeje části pozemku parc. č. PK 1076 v k. ú. Zbýšov o výměře 8 m 2 Ö stanovilo podmínky a náležitosti pro posouzení záměru prodeje části pozemku parc. č. 518 o výměře 55 m 2 v k. ú. Zbýšov nájemci kina p. Nevřivému termín pro doložení potřebných dokladů a povolení k provozování bowlingové dráhy 7

8 Ö doporučilo p. D. Chatrnému jako reakci na jeho žádost vytvořit si inkasováním nájemného za pronájem prostor HD fond na obnovu vnitřního zařízení Ö ocenilo úroveň a návštěvnost akcí pořádaných obcí začátkem roku 2009 Ö zaujalo stanovisko k závěrům schůze školské rady dne USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö bere na vědomí doručené žádosti o přidělení obecního bytu do užívání a o výměnu bytu stav úhrady nájemného z bytů - dluh nájemníků vůči městu činí k cca 325 tis. Kč a návrh vedení města na řešení situace největších dlužníků výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2008, provedeného KÚ JmK ve dnech 9. a bez chyb a nedostatků Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Zbýšov, p. o., ul. J. A. Komenského 473, za rok 2008 přerušení provozu Mateřské školy Zbýšov v době prázdnin od 23. do 27. února Rozhodnutí Městského úřadu Rosice, odboru životního prostředí, kterým se vydává souhlas s likvidací těžní jámy Jindřich II ve Zbýšově zasypáním informaci starosty, týkající se vyřízení žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci výběrového řízení na likvidaci odpadů v obci firmou KTS Ekologie s.r.o. Zastávka informaci o stavu zpracování žádostí o dotace na rekonstrukci ČOV a opravu interiéru těžní věže Simson povinnost opravy podlah ve ŠJ v termínu nařízeném KHS výši nabídkových cen ukazatelů rychlosti v obci Ö rozhodla o poskytnutí příspěvku na Školní ligu v malé kopané 2 tis. Kč, 1 tis. Kč Sdružení ROSKA Brno-venkov na rekondiční pobyt členů o prodloužení nájemní smlouvy Vlast. Venhodové, ul. 9. května 96, do Ö potvrdila návrh na vyklizení bytu paní Marie Lacinové, Na Láně 53 a rozhodla o přidělení bytu K. Súkupové (žádost o byt z r. 2005) 8

9 Ö nemá námitky k realizaci stavebních úprav v nemovitosti Majrov č. p 173 žadatelem R. Kroutilem Ö projednala a schválila návrh smlouvy č o poskytnutí daňového poradenství, uzavřené obcí s AUDIT DANĚ, spol. s r.o. Brno, Vídeňská 89 Ö projednala a vyjádřila souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Rosicemi a Městem Zbýšovem o zajištění výkonu přestupkové agendy. Podle 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Město Rosice vykonávat namísto orgánů Města Zbýšova v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle ust. 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a další působnost podle zvláštních zákonů, kterou je oprávněna řešit obec v I. stupni. Na základě této smlouvy bude Město Rosice místně příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod Města Zbýšova Ö souhlasí s převedením hospodářského výsledku ZŠ, p. o. Zbýšov za rok 2008 ve výši ,19 Kč do rezervního fondu USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2008, provedeného KÚ JmK ve dnech 9. a bez chyb a nedostatků informaci starosty o výsledku jednání rady města dne informaci Ing. Daniela Žaži, starosty Honebního společenstva Zbýšov, o průběhu a výsledku valné hromady HS a v této záležitosti rozhodlo nevměšovat se do činnosti Honebního společenstva Zbýšov ani Mysliveckého sdružení Háje informaci starosty o obnovení provozu Městské knihovny Zbýšov dne po rekonstrukci a rozšíření prostor Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Zbýšov, okres Brno-venkov, p. o., ul. J. A. Komenského 473, za rok 2008 souhlas s likvidací jámy Jindřich II ve zrušeném dobývacím prostoru Zbýšov, k. ú. Zbýšov u Oslavan, vydaný Městským úřadem Rosice, odborem životního prostředí informaci starosty, týkající se vyřízení žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci výběrového řízení na likvidaci odpadů v obci firmou KTS Ekologie s.r.o. Zastávka 9

10 informaci o stavu zpracování žádostí o dotace na rekonstrukci ČOV a opravu interiéru těžní věže Simson Zprávu PČR o bezpečnostní situaci za rok 2008 ve služebním obvodu Rosice povinnost opravy poškozených podlah ve ŠJ Ö schvaluje DRO č. 1/ zvýšení příjmů i výdajů celkem o 748 tis. Kč podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu pro období na Typový projekt CzechPOINT Kontaktní místo Upgrade. Dotace ze strukturálních fondů činí Kč, spolufinancování z prostředků obce Kč. Dotace bude poskytnuta MV ČR, administraci projektu zajišťuje pro obec pověřený MěÚ Rosice prodej a prodejní cenu části pozemku parc. č. PK 1076 v k. ú. Zbýšov o výměře 8 m Kč, kupující Ing. Josef Richter, Zbýšov, Majrov 623 prodej a prodejní cenu části parcely č o výměře 68 m Kč/m 2, kupující Jan Sedlák, Zbýšov, Oslavanská 256 záměr prodeje části pozemku p. č. 518 o výměře 55 m 2, přilehlého k nájemnímu domu č. p. 467 ve čtvrti Padělky k. ú. Zbýšov smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.ON a výši úplaty za uložení kabelu nn na parcelách v majetku města parc. č. PK 2886, 2887, 1566 v lokalitě Malý díl k. ú. Zbýšov Kč příspěvek Kč na tisk obalu Zbýšovských oplatků, který zajišťuje Ing. Ludva Ö rozhodlo řešit záměr dalšího využití bytu na ul. 9. května 90 po ukončení nájemního vztahu se stávajícím uživatelem nemovitosti o pořízení jednoho ukazatele rychlosti a zadání zpracování nabídky na zakoupení kamery a záznamového zařízení do prostoru před MěÚ, které má zamezit opakovanému poškozování veřejných čekáren a umožnit kontrolu osob v této frekventované části obce Ö přijalo stanoviska k nabídkám dalších majitelů pozemků pod stadionem a na Majrově (Ing. Žaži a Jos. Kraice) na vyřešení vlastnických vztahů s obcí ke kritice zimní údržby komunikací, parkovišť a chodníků a slyšitelnosti MR USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vyhlašuje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením 10

11 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy Zbýšov, p. o., ul. J. A. Komenského 473 s předpokládaným nástupem , jelikož Mgr. Vladimír Říha oznámil ukončení funkce ředitele ZŠ ke dni Ö pověřuje starostu požádat Krajský úřad JmK, Českou školní inspekci a školskou radu o delegování jejich zástupce za člena konkursní komise, požádat RNDr. Petra Pospíšila o souhlas se svým jmenováním za člena konkursní komise, vyzvat ředitele Základní školy Zbýšov, okres Brno-venkov, p. o., ul. J. A. Komenského 473, aby zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkursní komise a doložil ji zápisem o volbě Ö stanoví text veřejného oznámení konkursního řízení a termín doručení přihlášek Ö rozhodla o změně výše nájemného za pronájem budov příspěvkovým organizacím obce Základní škole, p. o. Zbýšov, okres Brno-venkov, ul. J. A. Komenského 473 a Mateřské škole, p. o. Zbýšov, okres Brno-venkov, Školní 412, na 1 Kč ročně Ö bere na vědomí informaci starosty o jednání představenstva KTS Ekologie, spol. s r.o. a o termínu výjezdního zasedání Mikroregionu Kahan USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö jmenuje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, a v souladu s usnesením Rady Města Zbýšova č. 2/03/09 ze dne konkursní komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ Zbýšov, okres Brno-venkov, p. o., ul. J. A. Komenského 473, Zbýšov ve složení: člen určený zřizovatelem předseda Vratislav Široký člen určený zřizovatelem MUDr. František Ševčík 11

12 12 člen určený ředitelem krajského úřadu - Mgr. Eva Meluzínová školní inspektor České školní inspekce Mgr. Jana Vágnerová odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení RNDr. Petr Pospíšil pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace Mgr. Alena Malá člen školské rady Ilona Cendelínová Ö pověřuje Ing. Annu Zahradníčkovou funkcí tajemnice komise Ö bere na vědomí termín prvního jednání KK v 10 hodin na MěÚ Zbýšov Ö projednala záměr úpravy chodníku, kabelizace a zhuštění sloupů VO na ul. B. Němcové jako investici vyvolanou kabelizací elektrického nn vedení, realizovanou firmou Energoservis pro E.On ČR změnu úprav prostranství Poustka, spočívající v menším rozsahu zpevněných ploch Ö bere na vědomí informaci starosty o zprovoznění archivu obce a rozšířených a rekonstruovaných prostor městské knihovny dne a zdůvodnění vyšších vynaložených nákladů v MK došlé žádosti o přidělení obecních bytů do užívání, žádost o výměnu bytu písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného k tis. Kč a o postupu vůči největším dlužníkům informaci starosty o provedené revizi přechodů pro chodce informaci MUDr. Ševčíka o požadavku lékařů ordinujících ve zdravotním středisku Zbýšov o příspěvek na provoz tohoto zařízení, adresovaném vedení spádových obcí Ö rozhodla o převodu nájemní smlouvy na užívání bytu Na Láně 53 na Lucii Mičkovou (na dobu určitou do ) o přidělení bytu na ul. J. A. Komenského 414 E. Eliášové Ö schvaluje přihlášení P. Šubrta do bytu na ul. J. A. Komenského 413 příspěvek 10 tis. Kč na aktivity DDM Oslavany, organizované ve Zbýšově příspěvek na činnost Klubu důchodců Zbýšov 10 tis. Kč příspěvek 4 tis. Kč na výchovný koncert pro žáky ZŠ Zbýšov, p. o. Ö zamítá žádost ZŠ Oslavany a ZŠ Zastávka o příspěvek na neinvestiční výdaje

13 za školáky, kteří navštěvují uvedená školní zařízení a mají TP ve Zbýšově žádost MO SPCCH o příspěvek na dopravu účastníků rekondice Ö odkazuje na rozhodnutí ZM ze dne k upřesnění žádosti cvičitelek aerobiku o příspěvek na zakoupení aparatury do tělocvičny ZŠ na ul. J. A. Komenského (ozvučení bude hrazeno z prostředků obce a bude součástí vybavení tělocvičny) Zapsala Ing. Anna Zahradníčková tajemnice MěÚ Bohatá sněhová nadílka pokryla v únoru i nově opravenou místní komunikaci u Šikotexu s parkovacími místy pro návštěvníky zdravotního střediska a okolních obchodů Foto Jaroslav Kočí 13

14 14 Plnění rozpočtu Města Zbýšova za rok 2008

15 15

16 Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2008 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (v tis. Kč) Schválený Upravený Plnění rozpočet rozpočet Příjmy celkem z toho daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace Výdaje celkem z toho běžné výdaje kapitálové výdaje Saldo: Příjmy výdaje Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2008 činily celkem Kč rozpis přijatých dotací viz tabulka výše dotace Všeobecná pokladní správa ,- Kč volby KZ účel dotace MPSV ČR ,- Kč aktivní politika zaměstnanosti Jihomoravský kraj ,- Kč globální dotace na st. správu, školství aj. C e l k e m ,- Kč činnost hasičů ,- Kč ostatní dotace (od obcí za žáky ZŠ) ,- Kč Všechny poskytnuté a obcí přijaté dotace byly vyčerpány v plné výši kromě dotace na volby - nevyčerpáno 7 458,95 Kč Zpracovala Helena Miková, vedoucí finančního odboru MěÚ 16

17 Z historie Zbýšov třicátých let minulého století Dnešní ulice 9. května směrem k Zakřanům. Ještě neexistuje rušná křižovatka s ulicí Sportovní a silnice k Babicím. Vozovka byla blátivá a lemovaly ji vysázené hrušně, v horní části třešně a akáty. Kolonie je plná hornických rodin v každém vchodu byly čtyři, někdy dosti početné Majrov s vilami báňských úředníků. Domy jsou dnes značně architektonicky přestavěny Fotografie jsou ze soukromého archivu Ing. Jaroslava Křístela 17

18 Rozpočet Města Zbýšova pro rok 2009 Příjmy celkem v tis. Kč Daně, poplatky, dotace Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Předškolní zařízení Základní školy Film, tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sděl. prostředků Sportovní zařízení Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz ostatních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje 100 Výdaje celkem v tis. Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Pěstební činnost , 2143 Cestovní ruch (Kahan) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výstavba čekáren + IDS Dopravní značení Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Předškolní zařízení Základní školy Filmová tvorba, kina

19 3314 Činnosti knihovnické Činnost muzeí Kronika Pořízení, zachování a obnova kultur. hodnot Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník Ostatní tělových. činnost - kulturistika Využití volného času dětí Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Ostatní správa v oblasti bydlení a kom. služeb Ostatní záležitosti bydlení Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Protipovodňové opatření Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Sociální péče Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální péče - zdrav. postižení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Ost. neinv. dotace nezisk.organizacím 250 Rozdíl mezi příjmy a výdaji v tis. Kč bude pokryt z přebytku hospodaření předchozích let Rozpočet byl projednán a schválen na zasedání Zastupitelstva Města Zbýšova dne Vratislav Široký, starosta 19

20 Obvodní oddělení Policie ČR Rosice radí, pátrá, informuje Pro letošní rok si Policie ČR dala do priorit logo Bezpečně do školy, bezpečně ze školy. Jedná se o způsob práce, zaměřené především na kázeň řidičů u přechodů pro chodce v době, kdy děti chodí do školy a v době, kdy především ti nejmenší ze školy odcházejí, tedy snaha o prevenci před dopravními nehodami našich malých spoluobčanů s piráty na silnicích. Nyní je v našem teritoriu vytipováno několik přechodů, u nichž stávají v inkriminované době policejní hlídky a svou přítomností se snaží preventivně působit na řidiče i školáky. Policisté z OOP Rosice tento způsob práce testovali již od května loňského roku, ale nyní se tato akce rozběhla v celostátním měřítku a v některých lokalitách (např. Rosice, Zastávka, Zbýšov) se na akci podílejí i strážníci Městské policie. Dalším vstřícným krokem Policie ČR vůči spoluobčanům bude snaha omezovat vcelku zbytečné namátkové kontrolování řidičů na silnicích, o to více se však dbá na tvrdší postihy řidičů, kteří se dopustili nějakého přestupku, jehož vlivem by mohlo dojít k dopravní nehodě a zbytečnému zranění. Týká se to např. užití bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy, již zmíněného chování řidičů na přechodech pro chodce, osvětlení a celkového technického stavu vozidel na našich silnicích. Snaha je co nejvíce předcházet dopravním nehodám. S příchodem nového roku 2009 přišla i řada změn zákonů a vyhlášek, mnohdy se v tom člověk těžko orientuje. Tyto změny jsou prezentované a diskutované v různých médiích, v tisku, televizi i rozhlasových pořadech. Někde jsou brány pozitivně, jinde zase na nich shledávají nejasnosti a pochybení. Mnozí posluchači či čtenáři se pak v těchto změnách špatně orientují. Taky jsem byl dotazován jedním řidičem na povinnost vozit v autě Záznam o dopravní nehodě. Tato povinnost zde uložena není, jedná se spíše o doporučení. Od je v zákoně stanoveno, že při dopravní nehodě (DN) s celkovou škodou na každém jednotlivém vozidle do Kč, není povinnost k nehodě přivolat Policii ČR. Pro zjednodušení dám příklad: první auto zabrzdí na značce stop, druhé auto do něj narazí zezadu, třetí jede motocykl, neubrzdí a narazí do 2. auta. Na 1. autě je škoda Kč, na druhém Kč a na motocyklu Kč, řidič druhého vozidla a motocyklu jasně nedodrželi bezpečnou vzdálenost a jsou viníky. Viníci jsou známi, nevznikla škoda dalšímu subjektu, jen přímým účastníkům, Policii nevoláme. Ušetříme tím na případných pokutách, nemusíme zbytečně čekat na příjezd nehodovky (někdy to bylo i víc jak hodinu), a nedostaneme trestné body. Postačí vyplnit Záznam o dopravní nehodě, v příp. potřeby je i možno třetího účastníka dopsat na volný list, pokud o něm budou zapsány všechny údaje, které pojišťovna v jednotlivých kolonkách záznamu požaduje. Pojišťovna pouze prověří údaje uvedené v Záznamu o DN a určí viníky, z jejichž zákonného pojištění se bude škoda hradit, nemá právo přidělovat trestné body. Podmínkou je, že při této DN nedošlo ke zranění osob či k jiné škodě další osoby (tím je myšlen veřejný majetek, např. sloup elektr. vedení, dopravní značka, svodidla apod., anebo jiný soukromý či firemní majetek jako je zeď kolem továrny, plot zahrady či odstavené vozidlo, kde není přítomen majitel). Pokud se ale řidiči po DN skutečně nedokážou dohodnout anebo jsou spory ohledně výše škody, 20

21 je v nezbytném případě možno příjezd policie na místo DN požadovat. Dále je třeba žádat příjezd Policie ČR tehdy, když je zřejmé, že některý z účastníků je pod vlivem alkoholu či omamných látek, nebo když účastníci DN nejsou schopni svými silami zabezpečit plynulost silničního provozu kvůli zatarasené vozovce. Tiskopis Záznam o dopravní nehodě je důležitým dokladem pro pojišťovny a v případě následných dodatečných nesrovnalostí po nehodě i cenným dokladem pro jednotlivé účastníky. V případě, že vyjde najevo, že k DN došlo, Policie ČR nebyla přivolána a Záznam jste nevyhotovili, mohlo by se v daném případě jednat o přestupek se sankcí až 2.000,- Kč, či s možností věc projednat ve správním řízení s pokutou o něco vyšší, v krajním případě byste se mohli vystavit podezření ze spáchání pojistného podvodu. Proto bych všem doporučil tiskopis Záznam o dopravní nehodě vozit v autě, nic neváží, mnoho místa nezabere a v příp. nutnosti jej budete mít kdykoli k dispozici. Pokud jej nemáte, vyzvedněte si tiskopis u svého pojistitele na pobočce příslušné pojišťovny, případně nabízíme možnost obrátit se na ovou adresu OOP Rosice a požádat o zaslání vzorového tiskopisu na vaši ovou adresu. Další letošní novinkou je možnost získat informace o přidělených trestných bodech za dopravní přestupky na pobočkách České pošty, kde je zřízen Czech point a je zde technika pro připojení k potřebným databázím. Žadatel tak po předložení občanského (a pro jistotu i řidičského) průkazu u přepážky dostane na počkání výpis, za který zaplatí poplatek, dle sdělení ČP cca 70 Kč za první a 40 Kč za další stránku. Poplatek je sice vyšší než na pověřených MěÚ, ale žadatel není nucen zbytečně cestovat. Málo známá je také informace, že za poplatek řádově do Kč si od podzimu loňského roku mohou hříšníci po absolvování kurzu bezpečné jízdy na zkušebním polygonu v Mostě odmazat tři body. A nyní jako vždy nabízím informace o závažnějších trestných činech za poslední měsíc roku 2008 na našem teritoriu: Rosice: na benzin. čerp. stanici Adosa zaměstnanci přistihli řidiče, který chtěl ujet bez placení, přivolaní policisté zjistili, že předložil doklady, které měl nahlášené jako odcizené a že řídil auto pod vlivem omamných látek Rosice: krádež peněženky z nezamčeného kamionu na ul. Tyršova, řidič byl u návěsu a pachatel jeho nepozornosti využil, škoda Kč Rosice: krádež peněženky z neuzamčeného nákl. auta v býv. ZD na Říčance, škoda cca Kč Tetčice: posprejování fasád u čtyř domů na ul. Hybešova, škoda Kč Střelice: vloupání do novostavby RD - na ul. J. Svobody, škoda cca Kč Zbýšov: pokousání dítěte psem nehlídaný rotvajler přeskočil plot předzahrádky a napadl na ulici dvouleté dítě, způsobena těžká újma na zdraví Zastávka: zadržen pachatel vloupání do přístavku RD, kde odcizil legálně držené střelné zbraně ze sbírky 21

Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN

Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Z OBSAHU: Pln ní rozpo tu a záv re ný ú et m sta za rok 2009 Rozpo et na rok 2010 N která hornická výro í 1 Zpověď vandala Zdena Kopáčková

Více

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku Občasník Zbýšova 2/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám KVĚTEN ČERVENEC Z OBSAHU: û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku 1 Foto na titulní straně:

Více

û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů Obálka 3_2009

û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů Obálka 3_2009 Obálka 3_2009 Občasník Zbýšova 3/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám SRPEN ŘÍJEN Z OBSAHU: û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů 1 Foto na titulní

Více

û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol

û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol Občasník Zbýšova 1/2014 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Plnění rozpočtu města, závěrečný účet města za rok 2013 û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

RÓZA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4

RÓZA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4 RÓZA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010 Ej padá, padá ROSENKA Zpravodaj Rosicka Apríl 2010 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Informace pro občany Kratochvilky..................... 6 Výpis usnesení rady...............................

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Říjen 2008 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Říjen 2008 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA ROSA Zpravodaj Rosicka Říjen 2008 10 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA Z OBSAHU: Informace pro občany Babic a Kratochvilky........... 4 Výpisy z usnesení rady......................... 6

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka

ROSA. Zpravodaj Rosicka ROSA Zpravodaj Rosicka Květen 2009 5 Z OBSAHU Informace pro občany Babic....................... 4 Informace pro občany Kratochvilky.................. 5 Výpisy z usnesení rady...........................

Více

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč Svatováclavská pouť (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 4 Schůze rady... str. 5 Z historie... str. 12 strana 1 Školství... str. 13 Kultura...

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Jarní. Světelský zpravodaj

Jarní. Světelský zpravodaj Jarní strana 1 Světelský zpravodaj Slovo úvodem Vážení čtenáři, zima se nám pomalu ale jistě chýlí ke konci a nás čeká období teplejších a prosluněných dnů. Doba, v níž řada z nás podniká v rámci svých

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

2 únor 2014. Plesy na Výšině. Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem. Naše okolí v proměnách času. Z obsahu čísla. www.tanvald.

2 únor 2014. Plesy na Výšině. Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem. Naše okolí v proměnách času. Z obsahu čísla. www.tanvald. 2 únor 2014 Vydává MěÚ Tanvald XXXII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti radnice se uskuteční ve středu 12. února od 16 hod. jednání zastupitelů

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 Zimní stavební ruch v Roztokách (str. 9) O mateřských školách bez emocí (str. 13) Nádražní mýty a polopravdy (str. 15) Bohuslav Brauner zpět v Roztokách příběh návratu (str.

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více