û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje"

Transkript

1 Občasník Zbýšova 1/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje 1

2 Co mi šeptá jaro Zdena Kopáčková 2009 Jsem jaro. Čekám u dveří. Tak konečně mi otevři. Stírám vrásky z tvého čela a tam, kde se vlas tvůj bělá, zahrnu jej květy svými. Jsem jaro. Tak mi šanci dej vidět, jak stíháš pestrý rej motýlů údy vzkříšenými. Tvůj smích ať znovu mladě zní mi kaskádami perlivými. Jsem jaro. A ty dobře víš, že se mnou také býval kříž. Teď patřím jiné generaci, však rádo se vždy k tobě vracím vzpomínkami zkrásnělými. Ženám Zdena Kopáčková, březen 1982 Ještě se květy chladem chvějí, ještě jim chybí slunce jas. Jste vázou, v které pookřejí, rozkvetou s vámi v tisíc krás. V krásu, kde struny lásky znějí, konejší dítě něžný hlas. Bez vás by svět byl bez nadějí, jak pole pusté, prázdný klas. Ještě se květy chladem chvějí, však oči vaše slunce jas, se na ty květy pousmějí a přivábí k nám jaro zas. Foto na titulní straně šikmý letecký snímek Zbýšova, pořízený firmou JAS AIR CZ spol. s r. o. v červenci loňského roku 2

3 Slovo starosty Zastupitelstvo města schválilo na svém posledním zasedání v roce 2008 rozpočet našeho města na tento rok. Je mírně schodkový rozdíl mezi výdaji a příjmy ve výši 2,863 mil. Kč bude pokryt z přebytku hospodaření minulých let. Zmínil bych se o investicích, které si vedení města na letošní rok naplánovalo. Loni v prosinci započala rekonstrukce knihovny, která byla dokončena koncem měsíce února letošního roku. Akce si vyžádala nemalé finanční náklady, ale naše město a hlavně návštěvníci knihovny si to zaslouží a věřím, že přibude i nových čtenářů. Ve stejném období probíhalo i budování nového archivu města. Městský úřad tak má konečně prostory pro archivaci svých dokumentů, které odpovídají požadavkům zákona o archivaci a spisové službě a Okresního archivu Brno-venkov, který je v tomto ohledu kontrolním orgánem. Obě uvedené akce budou částečně hrazeny z letošního rozpočtu obce. Další investiční akcí by měla být úprava prostranství Poustka, kde by měla vzniknout parková a odpočinková zóna s převahou zeleně. Tento prostor je prakticky ve středu města a stávající stav již delší dobu volá po úpravě. Dále by mělo dojít k rekonstrukci prostoru před Českou spořitelnou a Pod rybníkem. V měsíci dubnu by měly být zahájeny práce na kabelizaci nn sítě v ulici Boženy Němcové stávající nadzemní rozvody elektrické energie i veřejného osvětlení budou uloženy do země. To si samozřejmě vyžádá i následné vybudování nového chodníku od ZUŠ až po rodinný dům Klinerových a opravu stávajícího chodníku až po most. Po těchto úpravách ale nebude možné zachování dvousměrného provozu a proto bude ul. Boženy Němcové jednosměrná. O školních prázdninách by měla vzniknout ze stávajících šaten v mateřské škole nová třída, šatny budou přesunuty do sklepních prostor budovy MŠ. Na objektu Základní školy na Masarykově ulici bude dokončena výměna oken a oprava fasády průčelí. První část rekonstrukce se podařila k všeobecné spokojenosti, oprava přízemní poloviny budovy vylepší celkový dojem a vzhled obecné školy z roku Mimo tyto akce požádalo město o státní dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod, která dnes nesplňuje limity EU pro vypouštěné vody. Náklady na rekonstrukci budou tak vysoké, že může být realizována pouze v případě státní podpory. I ostatní investiční akce, které jsou pro letošek plánovány, jsou odvislé od příjmu z daní vybraných prostřednictvím státu. Je reálná obava, že v důsledku krize bude obcím přerozděleno podstatně méně prostředků. Ještě bych se v krátkosti zmínil o Městském kulturním centru Zbýšov. V září loňského roku byla přijata na částečný pracovní úvazek paní Martina Švancarová kulturní referentka města. Ve spolupráci s DDM Oslavany se rozběhly kroužky pro školní děti a věřím, že se blýská na lepší časy i na úseku kultury. Dosud uspořádané akce se setkaly s pozitivním ohlasem, což nebývá v našem městě zvykem. V započatém trendu chceme pokračovat ke spokojenosti všech našich občanů. Vratislav Široký starosta města 3

4 Snímky Lukáše Holuba připomínají zimu, která letos opustila naše město teprve před pár dny 4

5 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö bere na vědomí písemný přehled čerpání rozpočtu a stavu účtů obce k doručenou žádost o byt informaci o dlužném nájemném z obecních bytů, jehož výše se postupně snižuje Ö doporučuje ZM ke schválení snížení výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2009 o 6 mil. Kč a specifikovala snížením dotčené paragrafy a akce navrhovaného rozpočtu Ö rozhodla o odepsání částky 608 Kč za pronájem elektroměru na Majrově 173 o prodloužení nájemní smlouvy M. Jaškové, Na Láně 372, do o poskytnutí příspěvku 15 tis. Kč na organizační výdaje soutěže Zbýšovský kos, 1 tis. Kč Fondu ohrožených dětí Ö schválila uzavření smlouvy s VRV a.s., Praha 5, Nábřežní 4, na zpracování žádosti o finanční podporu z OP ŽP na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Zbýšov zvýšení čtenářského registračního poplatku v MK na rok 2009 (děti 40 Kč, dospělí 80 Kč) použití prostředků MŠ p. o. Zbýšov ve výši 80 tis. Kč z rezervního fondu r Ö pověřila starostu města přijetím takových organizačních opatření v odpadovém hospodářství v obci na konci roku, aby byla zachována kontinuita služeb při přechodu na jejich nového dodavatele Ö požaduje od nájemce kina Horník doklad, týkající se požární bezpečnosti objektu za stávajících změněných podmínek USNESENÍ ZE 12. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö bere na vědomí písemný přehled čerpání rozpočtu a stavu účtů obce k

6 informaci starosty o výsledcích jednání rady města Zprávu o činnosti DSO Mikroregion Kahan za rok 2008 a návrh jeho rozpočtu na rok 2009 Ö schvaluje DRO č. 7/2008 v souladu s 4 odst. 5a) a 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet Města Zbýšova jako schodkový. Rozpočet města počítá s příjmy ve výši tis. Kč, předpokládá výdaje tis. Kč, deficit tis. Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let. plán zasedání zastupitelstva města na rok 2009 Ö projednalo a schválilo prodej a prodejní cenu pozemku pod garáží ve čtvrti Padělky, parc. č. 1598/ 89 v k. ú. Zbýšov, o výměře 20 m 2 žadatelům manželům Soně a Ing. Vladimíru Tylšarovým, Zbýšov, Sportovní 522. Prodejní cena činí Kč cenu za odkoupení pozemku přilehlého k Hornickému domu ve Zbýšově od ZO ROH 15 Kč/m 2 cenu za výkup pozemků v lokalitě Majrov 15 Kč/m 2 cenu za odkoupení pozemků v prostoru upravené pozemní komunikace nad Poustky - 1 Kč/m 2 Ö doporučilo přijmout záměr, který by umožnil zkvalitnit nynější úroveň zázemí pro účinkující v objektu kina Horník, příp. v Hornickém domě USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö bere na vědomí písemný přehled čerpání rozpočtu a stavu účtů obce k doručené žádosti o přidělení obecního bytu do užívání informaci o dokončovaných investicích z roku 2008 oznámení ředitele ZŠ Zbýšov, p. o., Mgr. Vladímíra Říhy o ukončení působení ve funkci k termín přezkoumání hospodaření města za rok 2008 KÚ JmK 9. a informaci tajemnice MěÚ o výsledku výběrového řízení na VO správy majetku a dalším postupu personálního obsazení MěÚ Ö rozhodla o poskytnutí příspěvku na činnost MO SPCCH 10 tis. Kč, DDM Zastávka 10 tis. Kč a oddílu malé kopané 10 tis. Kč na karneval o zakoupení digitálních kláves a jejich bezúplatném zapůjčení hudební skupině mládeže vedené M. Leščinským 6

7 o prodloužení nájemních smluv do (manž. Švábenských, M. Moronga, J. Nečas), na neurčito (manž. Navrátilovi, R. Kroutil) o snížení nájemného za pronájem zdravotního střediska z důvodu nevyužívání části prostor o částku 9 tis. Kč čtvrtletně o pořízení a instalaci ozvučení tělocvičny o odpisu nedobytných pohledávek poplatku za psy za roky ve výši 10 tis. Kč USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö bere na vědomí písemný přehled čerpání rozpočtu a stavu účtů obce k Zůstatky účtů činí k celkem ,84 Kč, z toho Běžný účet ,09 Kč Sociální fond ,82 Kč Depozita ,16 Kč Podílové fondy ,77 Kč informaci starosty o stavu realizace dokončovaných investičních akcí a přípravy akcí pro rok 2009 informaci o výsledku jednání rady města dne rozpočtový výhled obce na období 2010 až 2012, zpracovaný v souladu s 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů informaci PČR o výsledku měření rychlosti v obci Ö schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v obci podle přílohy č. 18 k vyhlášce č. 428/2001, provádějící zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích rozpočet sociálního fondu města pro rok 2009 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi městem a E.ON Distribuce a. s. týkající se uložení kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. PK 1437, PK 2843 v k. ú. Zbýšov a výši jednorázové úplaty Kč prodej pozemku parc. č. 1598/25 v k. ú. Zbýšov o výměře 19 m 2 zastavěného garáží žadatelům manž. Jiřině a Zdeňkovi Fajtovým, Školní 594, za cenu Kč záměr prodeje části pozemku parc. č. PK 1076 v k. ú. Zbýšov o výměře 8 m 2 Ö stanovilo podmínky a náležitosti pro posouzení záměru prodeje části pozemku parc. č. 518 o výměře 55 m 2 v k. ú. Zbýšov nájemci kina p. Nevřivému termín pro doložení potřebných dokladů a povolení k provozování bowlingové dráhy 7

8 Ö doporučilo p. D. Chatrnému jako reakci na jeho žádost vytvořit si inkasováním nájemného za pronájem prostor HD fond na obnovu vnitřního zařízení Ö ocenilo úroveň a návštěvnost akcí pořádaných obcí začátkem roku 2009 Ö zaujalo stanovisko k závěrům schůze školské rady dne USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö bere na vědomí doručené žádosti o přidělení obecního bytu do užívání a o výměnu bytu stav úhrady nájemného z bytů - dluh nájemníků vůči městu činí k cca 325 tis. Kč a návrh vedení města na řešení situace největších dlužníků výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2008, provedeného KÚ JmK ve dnech 9. a bez chyb a nedostatků Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Zbýšov, p. o., ul. J. A. Komenského 473, za rok 2008 přerušení provozu Mateřské školy Zbýšov v době prázdnin od 23. do 27. února Rozhodnutí Městského úřadu Rosice, odboru životního prostředí, kterým se vydává souhlas s likvidací těžní jámy Jindřich II ve Zbýšově zasypáním informaci starosty, týkající se vyřízení žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci výběrového řízení na likvidaci odpadů v obci firmou KTS Ekologie s.r.o. Zastávka informaci o stavu zpracování žádostí o dotace na rekonstrukci ČOV a opravu interiéru těžní věže Simson povinnost opravy podlah ve ŠJ v termínu nařízeném KHS výši nabídkových cen ukazatelů rychlosti v obci Ö rozhodla o poskytnutí příspěvku na Školní ligu v malé kopané 2 tis. Kč, 1 tis. Kč Sdružení ROSKA Brno-venkov na rekondiční pobyt členů o prodloužení nájemní smlouvy Vlast. Venhodové, ul. 9. května 96, do Ö potvrdila návrh na vyklizení bytu paní Marie Lacinové, Na Láně 53 a rozhodla o přidělení bytu K. Súkupové (žádost o byt z r. 2005) 8

9 Ö nemá námitky k realizaci stavebních úprav v nemovitosti Majrov č. p 173 žadatelem R. Kroutilem Ö projednala a schválila návrh smlouvy č o poskytnutí daňového poradenství, uzavřené obcí s AUDIT DANĚ, spol. s r.o. Brno, Vídeňská 89 Ö projednala a vyjádřila souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Rosicemi a Městem Zbýšovem o zajištění výkonu přestupkové agendy. Podle 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude Město Rosice vykonávat namísto orgánů Města Zbýšova v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle ust. 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a další působnost podle zvláštních zákonů, kterou je oprávněna řešit obec v I. stupni. Na základě této smlouvy bude Město Rosice místně příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod Města Zbýšova Ö souhlasí s převedením hospodářského výsledku ZŠ, p. o. Zbýšov za rok 2008 ve výši ,19 Kč do rezervního fondu USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2008, provedeného KÚ JmK ve dnech 9. a bez chyb a nedostatků informaci starosty o výsledku jednání rady města dne informaci Ing. Daniela Žaži, starosty Honebního společenstva Zbýšov, o průběhu a výsledku valné hromady HS a v této záležitosti rozhodlo nevměšovat se do činnosti Honebního společenstva Zbýšov ani Mysliveckého sdružení Háje informaci starosty o obnovení provozu Městské knihovny Zbýšov dne po rekonstrukci a rozšíření prostor Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Zbýšov, okres Brno-venkov, p. o., ul. J. A. Komenského 473, za rok 2008 souhlas s likvidací jámy Jindřich II ve zrušeném dobývacím prostoru Zbýšov, k. ú. Zbýšov u Oslavan, vydaný Městským úřadem Rosice, odborem životního prostředí informaci starosty, týkající se vyřízení žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci výběrového řízení na likvidaci odpadů v obci firmou KTS Ekologie s.r.o. Zastávka 9

10 informaci o stavu zpracování žádostí o dotace na rekonstrukci ČOV a opravu interiéru těžní věže Simson Zprávu PČR o bezpečnostní situaci za rok 2008 ve služebním obvodu Rosice povinnost opravy poškozených podlah ve ŠJ Ö schvaluje DRO č. 1/ zvýšení příjmů i výdajů celkem o 748 tis. Kč podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu pro období na Typový projekt CzechPOINT Kontaktní místo Upgrade. Dotace ze strukturálních fondů činí Kč, spolufinancování z prostředků obce Kč. Dotace bude poskytnuta MV ČR, administraci projektu zajišťuje pro obec pověřený MěÚ Rosice prodej a prodejní cenu části pozemku parc. č. PK 1076 v k. ú. Zbýšov o výměře 8 m Kč, kupující Ing. Josef Richter, Zbýšov, Majrov 623 prodej a prodejní cenu části parcely č o výměře 68 m Kč/m 2, kupující Jan Sedlák, Zbýšov, Oslavanská 256 záměr prodeje části pozemku p. č. 518 o výměře 55 m 2, přilehlého k nájemnímu domu č. p. 467 ve čtvrti Padělky k. ú. Zbýšov smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.ON a výši úplaty za uložení kabelu nn na parcelách v majetku města parc. č. PK 2886, 2887, 1566 v lokalitě Malý díl k. ú. Zbýšov Kč příspěvek Kč na tisk obalu Zbýšovských oplatků, který zajišťuje Ing. Ludva Ö rozhodlo řešit záměr dalšího využití bytu na ul. 9. května 90 po ukončení nájemního vztahu se stávajícím uživatelem nemovitosti o pořízení jednoho ukazatele rychlosti a zadání zpracování nabídky na zakoupení kamery a záznamového zařízení do prostoru před MěÚ, které má zamezit opakovanému poškozování veřejných čekáren a umožnit kontrolu osob v této frekventované části obce Ö přijalo stanoviska k nabídkám dalších majitelů pozemků pod stadionem a na Majrově (Ing. Žaži a Jos. Kraice) na vyřešení vlastnických vztahů s obcí ke kritice zimní údržby komunikací, parkovišť a chodníků a slyšitelnosti MR USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vyhlašuje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením 10

11 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy Zbýšov, p. o., ul. J. A. Komenského 473 s předpokládaným nástupem , jelikož Mgr. Vladimír Říha oznámil ukončení funkce ředitele ZŠ ke dni Ö pověřuje starostu požádat Krajský úřad JmK, Českou školní inspekci a školskou radu o delegování jejich zástupce za člena konkursní komise, požádat RNDr. Petra Pospíšila o souhlas se svým jmenováním za člena konkursní komise, vyzvat ředitele Základní školy Zbýšov, okres Brno-venkov, p. o., ul. J. A. Komenského 473, aby zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkursní komise a doložil ji zápisem o volbě Ö stanoví text veřejného oznámení konkursního řízení a termín doručení přihlášek Ö rozhodla o změně výše nájemného za pronájem budov příspěvkovým organizacím obce Základní škole, p. o. Zbýšov, okres Brno-venkov, ul. J. A. Komenského 473 a Mateřské škole, p. o. Zbýšov, okres Brno-venkov, Školní 412, na 1 Kč ročně Ö bere na vědomí informaci starosty o jednání představenstva KTS Ekologie, spol. s r.o. a o termínu výjezdního zasedání Mikroregionu Kahan USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö jmenuje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, a v souladu s usnesením Rady Města Zbýšova č. 2/03/09 ze dne konkursní komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ Zbýšov, okres Brno-venkov, p. o., ul. J. A. Komenského 473, Zbýšov ve složení: člen určený zřizovatelem předseda Vratislav Široký člen určený zřizovatelem MUDr. František Ševčík 11

12 12 člen určený ředitelem krajského úřadu - Mgr. Eva Meluzínová školní inspektor České školní inspekce Mgr. Jana Vágnerová odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení RNDr. Petr Pospíšil pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace Mgr. Alena Malá člen školské rady Ilona Cendelínová Ö pověřuje Ing. Annu Zahradníčkovou funkcí tajemnice komise Ö bere na vědomí termín prvního jednání KK v 10 hodin na MěÚ Zbýšov Ö projednala záměr úpravy chodníku, kabelizace a zhuštění sloupů VO na ul. B. Němcové jako investici vyvolanou kabelizací elektrického nn vedení, realizovanou firmou Energoservis pro E.On ČR změnu úprav prostranství Poustka, spočívající v menším rozsahu zpevněných ploch Ö bere na vědomí informaci starosty o zprovoznění archivu obce a rozšířených a rekonstruovaných prostor městské knihovny dne a zdůvodnění vyšších vynaložených nákladů v MK došlé žádosti o přidělení obecních bytů do užívání, žádost o výměnu bytu písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného k tis. Kč a o postupu vůči největším dlužníkům informaci starosty o provedené revizi přechodů pro chodce informaci MUDr. Ševčíka o požadavku lékařů ordinujících ve zdravotním středisku Zbýšov o příspěvek na provoz tohoto zařízení, adresovaném vedení spádových obcí Ö rozhodla o převodu nájemní smlouvy na užívání bytu Na Láně 53 na Lucii Mičkovou (na dobu určitou do ) o přidělení bytu na ul. J. A. Komenského 414 E. Eliášové Ö schvaluje přihlášení P. Šubrta do bytu na ul. J. A. Komenského 413 příspěvek 10 tis. Kč na aktivity DDM Oslavany, organizované ve Zbýšově příspěvek na činnost Klubu důchodců Zbýšov 10 tis. Kč příspěvek 4 tis. Kč na výchovný koncert pro žáky ZŠ Zbýšov, p. o. Ö zamítá žádost ZŠ Oslavany a ZŠ Zastávka o příspěvek na neinvestiční výdaje

13 za školáky, kteří navštěvují uvedená školní zařízení a mají TP ve Zbýšově žádost MO SPCCH o příspěvek na dopravu účastníků rekondice Ö odkazuje na rozhodnutí ZM ze dne k upřesnění žádosti cvičitelek aerobiku o příspěvek na zakoupení aparatury do tělocvičny ZŠ na ul. J. A. Komenského (ozvučení bude hrazeno z prostředků obce a bude součástí vybavení tělocvičny) Zapsala Ing. Anna Zahradníčková tajemnice MěÚ Bohatá sněhová nadílka pokryla v únoru i nově opravenou místní komunikaci u Šikotexu s parkovacími místy pro návštěvníky zdravotního střediska a okolních obchodů Foto Jaroslav Kočí 13

14 14 Plnění rozpočtu Města Zbýšova za rok 2008

15 15

16 Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2008 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (v tis. Kč) Schválený Upravený Plnění rozpočet rozpočet Příjmy celkem z toho daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace Výdaje celkem z toho běžné výdaje kapitálové výdaje Saldo: Příjmy výdaje Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2008 činily celkem Kč rozpis přijatých dotací viz tabulka výše dotace Všeobecná pokladní správa ,- Kč volby KZ účel dotace MPSV ČR ,- Kč aktivní politika zaměstnanosti Jihomoravský kraj ,- Kč globální dotace na st. správu, školství aj. C e l k e m ,- Kč činnost hasičů ,- Kč ostatní dotace (od obcí za žáky ZŠ) ,- Kč Všechny poskytnuté a obcí přijaté dotace byly vyčerpány v plné výši kromě dotace na volby - nevyčerpáno 7 458,95 Kč Zpracovala Helena Miková, vedoucí finančního odboru MěÚ 16

17 Z historie Zbýšov třicátých let minulého století Dnešní ulice 9. května směrem k Zakřanům. Ještě neexistuje rušná křižovatka s ulicí Sportovní a silnice k Babicím. Vozovka byla blátivá a lemovaly ji vysázené hrušně, v horní části třešně a akáty. Kolonie je plná hornických rodin v každém vchodu byly čtyři, někdy dosti početné Majrov s vilami báňských úředníků. Domy jsou dnes značně architektonicky přestavěny Fotografie jsou ze soukromého archivu Ing. Jaroslava Křístela 17

18 Rozpočet Města Zbýšova pro rok 2009 Příjmy celkem v tis. Kč Daně, poplatky, dotace Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Předškolní zařízení Základní školy Film, tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sděl. prostředků Sportovní zařízení Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz ostatních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje 100 Výdaje celkem v tis. Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Pěstební činnost , 2143 Cestovní ruch (Kahan) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výstavba čekáren + IDS Dopravní značení Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Předškolní zařízení Základní školy Filmová tvorba, kina

19 3314 Činnosti knihovnické Činnost muzeí Kronika Pořízení, zachování a obnova kultur. hodnot Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník Ostatní tělových. činnost - kulturistika Využití volného času dětí Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Ostatní správa v oblasti bydlení a kom. služeb Ostatní záležitosti bydlení Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Protipovodňové opatření Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Sociální péče Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Sociální péče - zdrav. postižení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Ost. neinv. dotace nezisk.organizacím 250 Rozdíl mezi příjmy a výdaji v tis. Kč bude pokryt z přebytku hospodaření předchozích let Rozpočet byl projednán a schválen na zasedání Zastupitelstva Města Zbýšova dne Vratislav Široký, starosta 19

20 Obvodní oddělení Policie ČR Rosice radí, pátrá, informuje Pro letošní rok si Policie ČR dala do priorit logo Bezpečně do školy, bezpečně ze školy. Jedná se o způsob práce, zaměřené především na kázeň řidičů u přechodů pro chodce v době, kdy děti chodí do školy a v době, kdy především ti nejmenší ze školy odcházejí, tedy snaha o prevenci před dopravními nehodami našich malých spoluobčanů s piráty na silnicích. Nyní je v našem teritoriu vytipováno několik přechodů, u nichž stávají v inkriminované době policejní hlídky a svou přítomností se snaží preventivně působit na řidiče i školáky. Policisté z OOP Rosice tento způsob práce testovali již od května loňského roku, ale nyní se tato akce rozběhla v celostátním měřítku a v některých lokalitách (např. Rosice, Zastávka, Zbýšov) se na akci podílejí i strážníci Městské policie. Dalším vstřícným krokem Policie ČR vůči spoluobčanům bude snaha omezovat vcelku zbytečné namátkové kontrolování řidičů na silnicích, o to více se však dbá na tvrdší postihy řidičů, kteří se dopustili nějakého přestupku, jehož vlivem by mohlo dojít k dopravní nehodě a zbytečnému zranění. Týká se to např. užití bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy, již zmíněného chování řidičů na přechodech pro chodce, osvětlení a celkového technického stavu vozidel na našich silnicích. Snaha je co nejvíce předcházet dopravním nehodám. S příchodem nového roku 2009 přišla i řada změn zákonů a vyhlášek, mnohdy se v tom člověk těžko orientuje. Tyto změny jsou prezentované a diskutované v různých médiích, v tisku, televizi i rozhlasových pořadech. Někde jsou brány pozitivně, jinde zase na nich shledávají nejasnosti a pochybení. Mnozí posluchači či čtenáři se pak v těchto změnách špatně orientují. Taky jsem byl dotazován jedním řidičem na povinnost vozit v autě Záznam o dopravní nehodě. Tato povinnost zde uložena není, jedná se spíše o doporučení. Od je v zákoně stanoveno, že při dopravní nehodě (DN) s celkovou škodou na každém jednotlivém vozidle do Kč, není povinnost k nehodě přivolat Policii ČR. Pro zjednodušení dám příklad: první auto zabrzdí na značce stop, druhé auto do něj narazí zezadu, třetí jede motocykl, neubrzdí a narazí do 2. auta. Na 1. autě je škoda Kč, na druhém Kč a na motocyklu Kč, řidič druhého vozidla a motocyklu jasně nedodrželi bezpečnou vzdálenost a jsou viníky. Viníci jsou známi, nevznikla škoda dalšímu subjektu, jen přímým účastníkům, Policii nevoláme. Ušetříme tím na případných pokutách, nemusíme zbytečně čekat na příjezd nehodovky (někdy to bylo i víc jak hodinu), a nedostaneme trestné body. Postačí vyplnit Záznam o dopravní nehodě, v příp. potřeby je i možno třetího účastníka dopsat na volný list, pokud o něm budou zapsány všechny údaje, které pojišťovna v jednotlivých kolonkách záznamu požaduje. Pojišťovna pouze prověří údaje uvedené v Záznamu o DN a určí viníky, z jejichž zákonného pojištění se bude škoda hradit, nemá právo přidělovat trestné body. Podmínkou je, že při této DN nedošlo ke zranění osob či k jiné škodě další osoby (tím je myšlen veřejný majetek, např. sloup elektr. vedení, dopravní značka, svodidla apod., anebo jiný soukromý či firemní majetek jako je zeď kolem továrny, plot zahrady či odstavené vozidlo, kde není přítomen majitel). Pokud se ale řidiči po DN skutečně nedokážou dohodnout anebo jsou spory ohledně výše škody, 20

21 je v nezbytném případě možno příjezd policie na místo DN požadovat. Dále je třeba žádat příjezd Policie ČR tehdy, když je zřejmé, že některý z účastníků je pod vlivem alkoholu či omamných látek, nebo když účastníci DN nejsou schopni svými silami zabezpečit plynulost silničního provozu kvůli zatarasené vozovce. Tiskopis Záznam o dopravní nehodě je důležitým dokladem pro pojišťovny a v případě následných dodatečných nesrovnalostí po nehodě i cenným dokladem pro jednotlivé účastníky. V případě, že vyjde najevo, že k DN došlo, Policie ČR nebyla přivolána a Záznam jste nevyhotovili, mohlo by se v daném případě jednat o přestupek se sankcí až 2.000,- Kč, či s možností věc projednat ve správním řízení s pokutou o něco vyšší, v krajním případě byste se mohli vystavit podezření ze spáchání pojistného podvodu. Proto bych všem doporučil tiskopis Záznam o dopravní nehodě vozit v autě, nic neváží, mnoho místa nezabere a v příp. nutnosti jej budete mít kdykoli k dispozici. Pokud jej nemáte, vyzvedněte si tiskopis u svého pojistitele na pobočce příslušné pojišťovny, případně nabízíme možnost obrátit se na ovou adresu OOP Rosice a požádat o zaslání vzorového tiskopisu na vaši ovou adresu. Další letošní novinkou je možnost získat informace o přidělených trestných bodech za dopravní přestupky na pobočkách České pošty, kde je zřízen Czech point a je zde technika pro připojení k potřebným databázím. Žadatel tak po předložení občanského (a pro jistotu i řidičského) průkazu u přepážky dostane na počkání výpis, za který zaplatí poplatek, dle sdělení ČP cca 70 Kč za první a 40 Kč za další stránku. Poplatek je sice vyšší než na pověřených MěÚ, ale žadatel není nucen zbytečně cestovat. Málo známá je také informace, že za poplatek řádově do Kč si od podzimu loňského roku mohou hříšníci po absolvování kurzu bezpečné jízdy na zkušebním polygonu v Mostě odmazat tři body. A nyní jako vždy nabízím informace o závažnějších trestných činech za poslední měsíc roku 2008 na našem teritoriu: Rosice: na benzin. čerp. stanici Adosa zaměstnanci přistihli řidiče, který chtěl ujet bez placení, přivolaní policisté zjistili, že předložil doklady, které měl nahlášené jako odcizené a že řídil auto pod vlivem omamných látek Rosice: krádež peněženky z nezamčeného kamionu na ul. Tyršova, řidič byl u návěsu a pachatel jeho nepozornosti využil, škoda Kč Rosice: krádež peněženky z neuzamčeného nákl. auta v býv. ZD na Říčance, škoda cca Kč Tetčice: posprejování fasád u čtyř domů na ul. Hybešova, škoda Kč Střelice: vloupání do novostavby RD - na ul. J. Svobody, škoda cca Kč Zbýšov: pokousání dítěte psem nehlídaný rotvajler přeskočil plot předzahrádky a napadl na ulici dvouleté dítě, způsobena těžká újma na zdraví Zastávka: zadržen pachatel vloupání do přístavku RD, kde odcizil legálně držené střelné zbraně ze sbírky 21

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Zápis. o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov ! Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.12.2015 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. Zahájení, určení ověřovatelů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík Miroslava Pouchlá, Lubomír Němec Navržený program: 1. Zahájení - organizační

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, 747 21 K R A V A Ř E Kravaře 26. února 2010 Obec Kobeřice rada obce Předložení zprávy o stavu veřejného pořádku I. Ú V O D 1. Nové územní

Více

Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2015

Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2015 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.2006 24/3z program 3.zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 28. 11. 2001

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 28. 11. 2001 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 28. 11. 2001 Usnesení č. 110 ZM mění své usnesení č. 57 a 58 ze dne 17.9.2001 tak, že části pozemku č.par. 1246/6 pracovně označené jako díl A

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT Praha Hotel Praha Praha, 29 29. dubna dubna. 2008 2 Konference 2. o bezpečnosti silničního provozu v obcích plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Návrh rozpočtu MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2010

Návrh rozpočtu MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2010 Návrh rozpočtu MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2010 Rozpočtové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických sobo ze samost.výděl.činnosti 1 735,0 90,0 1113 Daň z příjmů

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 1 5 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více