PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans"

Transkript

1 EZ1/07_coverA 3/8/07 1:17 PM Stránka 1 Informaãní a ekonomick ãasopis V. ROâNÍK â. 1/2007 CENA: 39,- Kâ ENERGETIKA Sto let v zkumu Škoda Výzkum Plzeň se hlásí k tradici ízení turbín ZAT jako spolehlivý dodavatel systémů Logistika Oceláři z Třince bojují za kvalitní infrastrukturu MANAGEMENT Efektivita vedení... Odhadněte své zaměstnance a využijte jejich schopností REPORTÁÎ 24 hodin v Le Mans Fotograf Adolf Zika a jeho pohled na legendární automobilový závod Energie JiÏ za tfii roky bude Evropa pocièovat její nedostatek. Kdo ji bude vyrábût? Nové v zvy Siemens Engineering sází na nové podnikatelské filozofie zaloïené na spokojen ch zákaznících. Primátor PAVEL BÉM: PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM Praha je dynamick m a konkurenceschopn m mûstem a je klíãem k ekonomickému úspûchu celé zemû. A ne nadarmo se fiíká, Ïe pokud je nad vodou, je nad vodou také celá âeská republika.

2

3 03-05 Bem-jr 3/7/07 10:01 PM Stránka 3 ROZHOVOR PRIMÁTOR Primátor hlavního mûsta Prahy je vysoce exponovan úfiedník, kter je nucen plánovat kaïdou minutu svého ãasu. Rozhovor pro Eurozpravodaj se souãasn m primátorem Pavlem Bémem se odehrával bûhem jednání mûstské rady, které pro tento úãel na krátkou chvíli opustil. Nutno fiíci, Ïe koncentrace pana primátora tím nijak neutrpûla. V rámci âeské republiky má Praha v luãné postavení. MimopraÏ tí s trochou nadsázky o hlavním mûstû fiíkají, Ïe jde o stát ve státû. V Praze se zkrátka Ïije trochu jinak neï v jin ch mûstech âeska. Z toho vypl vá, Ïe i primátor má ponûkud jiné starosti a musí fie it problémy, ke kter m se ostatní starostové ãasto ani nedostanou. A to nemáme na mysli jen pfiípadné pofiádání olympijsk ch her. Jak vnímá Pavel Bém své mûsto? Co ho nejvíc trápí a z ãeho má nejvût í radost? A jak si podle jeho názoru vede Praha ve srovnání s ostatními mûsty Evropské unie? Na to v e jsme hledali spoleãnû odpovûì. Čím se podle vás Praha řadí mezi moderní a významná evropská města a co ji naopak od tohoto zařazení vzdaluje? Jsem pfiesvûdãen, Ïe Praha nepochybnû je moderním, dynamick m a velmi konkurenceschopn m evropsk m mûstem. Argumentem ãíslo jedna je Prahu nikdy neopustím Charismatického sympatického muže zvolilo pražské zastupitelstvo už podruhé do primátorského křesla. V čele hlavního města tak stojí politik, který má jasnou vizi, jak by měla Praha vypadat, a také podle toho jedná. historická a kulturní tradice mûsta, jedineãn genius loci a fantastická, unikátní památková rezervace Unesco. Druh m argumentem je její ekonomická síla a vlastní dynamika ekonomického rozvoje. V Praze se generuje pûtadvacet procent HDP a je zde umístûno více neï patnáct procent pracovní síly âeské republiky. Praha je samozfiejmû klíãem k ekonomickému úspûchu celé zemû a ne nadarmo se fiíká, Ïe pokud je Praha nad vodou, je nad vodou celá âeská republika. Tfietím argumentem je skuteãnost, která souvisí s argumentem jedna a dvû, a sice Ïe Praha je mimofiádnû atraktivní turistickou destinací v posledních dvou letech byla nejrychleji rostoucím segmentem turistického ruchu VE DRUHÉM FUNKâNÍM OBDOBÍ v Evropû, Praha je atraktivní lokalitou pro umísèování zahraniãních investic a tak bych mohl pokraãovat... To jsou v echno argumenty, proã je Praha dnes tfiináct m nejbohat ím regionem Evropské unie, proã je dnes devát m nejatraktivnûj ím místem pro zaloïení headquarters firmy, proã zaznamenává nejrychlej í nárûst cestovního ruchu... Samozfiejmû jako Neskrývaná hrdost na své město je jednou z vlastností primátora Pavla Béma. Muže, který už měl možnost prokázat, že mu blaho metropole leží na srdci především. EUROZPRAVODAJ 3

4 03-05 Bem-jr 3/7/07 10:01 PM Stránka 4 ROZHOVOR PRIMÁTOR ostatní evropské metropole i Praha má svá negativa. Nemá dokonãenou dopravní infrastrukturu, má pfietíïené centrum, má nekoneãné mnoïství dopravních problémû, souvisejících ãásteãnû s pûvodní infrastrukturou, nejen dopravní, ale i vodohospodáfiskou, ãásteãnû s chybûjícím moderním vysokokapacitním dopravním systémem dopravních okruhû. Praha je rovnûï mûstem zatíïen m kriminalitou, ale to bych fiíkal vûci, které jsou dnes kaïdému zfiejmé. REGULACI AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY V CENTRU MĚSTA ZAVEDENÍM MÝTNÉHO ZAHÁJÍME ZŘEJMĚ V ROCE Často se hovoří o vylidňování centra města. Vnímáte to jako problém, nebo si myslíte, že je to přirozený jev? VylidÀování centra mûsta je dlouhodob a trval jev, to není otázka posledních let. Poãet obyvatel v centru se sniïuje z mnoha dûvodû. Jeden se t ká zvy ování atraktivity mûsta, bonity centra mûsta, zájmu vysokopfiíjmov ch skupin, zájmu firem, zájmu zahraniãních náv tûvníkû mûsta nemluvím o turistech, mluvím o rezidentech, zájmu o bydlení v centru mûsta... Ta demografická promûna je skuteãná a je v zásadû nezadrïitelná. Na druhou stranu existují nástroje, kter mi je moïné centrum mûsta chránit. Neumíme ho chránit pfied zahraniãními náv tûvníky a záplavami turistû tím, Ïe bychom jim bránili ve vstupu do centra nebo je omezovali. Ale umíme bránit bytov fond tak, aby se rezidenãní bydlení nepromûàovalo v kanceláfie, které se úderem sedmé hodiny vylidní do periferie nebo do satelitních lokalit. Umíme chránit a chráníme bytov fond proti logické snaze obchodních subjektû pfietavit ho do komerãní sféry sluïeb, obchodû a restaurací, které samozfiejmû k centru patfií a budou patfiit a dûlají z Prahy atraktivní destinaci. Pfiesto není moïné tomuto trendu vycházet vstfiíc na úkor domovního fondu. SnaÏíme se stfied mûsta chránit tím, Ïe kultivujeme uliãní parter, zklidàujeme dopravu v centru mûsta, stavíme pû í zóny. Pfiipravujeme projekt regulace automobilové dopravy v centru mûsta zavedením m tného. Pfiedpokládám, Ïe tento krok zavedeme ve formû experimentu v roce 2009 a Ïe budeme schopni na základû vyhodnocení této studie v plném provozu a v návaznosti na dokonãení alespoà ãásti nadfiazeného dopravního skeletu mám na mysli vnûj í i vnitfiní okruhy spojené radiálními komunikacemi v roce 2010 pfiejít do plného provozu. Chráníme a peãujeme o mûstskou zeleà, pfiipravujeme a vysazujeme stromofiadí, vrátili jsme zeleà na Smetanovo nábfieïí, rekonstruujeme velk mi náklady mûstské parky, Vojanovy sady, Petfiín. Vycházíme i z pfiedpokladu, Ïe komfort napfiíklad vzdûlávacích sluïeb pomáhá udrïet rezidenty v centrální ãásti mûsta, a tak opravujeme Gymnázium Jana Nerudy, kolu v Josefské a dáváme velké investice do infrastruktury v centru mûsta. Na druhé stranû demografická promûna je nezastavitelná a je realitou, Ïe k postupnému vylidàování centra bude nûjak ãas docházet. Když jste narazil na školství. Podporujete jako město více ty školy, ze kterých vycházejí studenti s vyšší úrovní znalostí než z ostatních škol? Jedna vûc je podpora infrastruktury, zázemí koly to je primární odpovûdnost hlavního mûsta Prahy. Tvrdím, Ïe tady nemûïeme mít elitáfiskou politiku, koly musejí nabízet kvalitní zázemí a kvalitní uãební prostory. To je ten hardware, tady si myslím, Ïe není moïné diferencovat a vytváfiet zázemí elitních kol, a ne tûch prûmûrn ch nebo podprûmûrn ch. Stejnû dûleïit nebo moïná i dûleïitûj í je onen takzvan software, a tím je kvalita vzdûlávacích programû v jednotliv ch kolách. Samozfiejmû primární odpovûdnost je na bedrech ministerstva kolství, nicménû já dodávám, Ïe kvalita praïského kolství mi leïí mimofiádnû na srdci. PovaÏuji za úspû n a efektivní ten vzdûlávací systém, kter je zaloïen na základních principech jako rûznorodost vzdûlávací nabídky a moïnost v bûru podle konkrétních dispozic studenta. Jsou zde dûti se specifick mi poruchami chování nebo uãení, které musejí mít speciální vzdûlávací programy, a tûch tady dost není. Speciální koly a programy jsou oblasti, které osobnû velice preferuji. Dáváme do nich peníze prostfiednictvím grantov ch systémû, zakládáním nov ch kolních programû nebo zakládáním soukrom ch základních kol, které fie í specifické potfieby. Pak jsou zde mimofiádnû nadané dûti a i pro nû by mûly b t v nabíce individuální programy, které jim umoïní nauãit se nûco víc neï na obyãejné kole. To je jeden základní stavební kámen. Ten druh se vyvíjí s politick mi zmûnami a je evidentní, Ïe pro budoucí konkurenceschopnost nebo úspû nost je dûleïitá jazyková vybavenost. Na e podpora bûïí tímto smûrem a to samé se dûje na adresu poãítaãové gramotnosti. Îijeme v digitálním svûtû a na e vlastí dûti nás strãí do kapsy se znalostmi poãítaãû. Jedna vûc jsou ale digitální dûtské hry a druhá sofistikovanûj í schopnost vyuïití poãítaãov ch dovedností. TakÏe jazyky na stranû jedné, poãítaãová gramotnost na stranû druhé. KdyÏ jdeme dál, tak zjistíme, Ïe trendem poslední doby je návrat k jakémusi obecnému vzdûlávání, to znamená, Ïe v ichni chtûjí mít maturitu, nejlépe na nûjak ch gymnáziích, a najednou se nám z Prahy vytrácejí klasické uãàovské obory. A já si kladu otázku, kdo tady za deset patnáct let bude pfiedstavovat fiemeslo s kvalitou, v uãním listem v oblastech lak rnictví, malífiství, fiezbáfiství, zednické profese a tak dále. Je to klíãová otázka nejen vzdûlanosti, ale i trhu práce, protoïe jinak se staneme PŘED ČTYŘMI LETY OKRÁDALA VÍCE NEŽ TŘETINA ŘIDIČŮ TAXISLUŽBY, DNES JE TO TŘINÁCT PROCENT. SAMOZŘEJMĚ I TO JE HODNĚ. závisl mi na importu pracovní síly z dal ích zemí EU, nebo dokonce ze zemí mimo Evropskou unii. âili podpora ze strany mûsta dnes smûfiuje také k uãàovskému kolství. Pavel Bém (43) absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval několik studijních pobytů v zahraničí. Jako přední specialista ve výše uvedeném oboru byl v roce 1995 jmenován generálním sekretářem Meziresortní protidrogové komise vlády ČR, a stal se tak hlavním tvůrcem porevoluční protidrogové politiky České republiky. 4 EUROZPRAVODAJ

5 03-05 Bem-jr 3/7/07 9:57 PM Stránka 5 text: Jifií Roth Pavel Bém působil také jako poradce ministra v oblasti protidrogové politiky na Ministerstvu vnitra ČR. Od roku 1998 byl starostou Městské části Praha 6 a v roce 2002 byl zvolen primátorem hlavního města Prahy. Mezi jeho největší záliby patří sport, a to horolezectví, rovněž však cyklistika, tenis, squash či potápění. Má rád výtvarné umění, hudbu, především klasiku, rock a jazz a jeho velkou vášní je cestování. Je ženatý, manželka Radmila je specializovanou pedagožkou, synové Jáchym a Matouš navštěvují gymnázium. V čem konkrétně ta pomoc spočívá? Dotujete třeba soukromé učňovské školy? Dotujeme koly, podporujeme nábory, ale ne v tom komunistickém slova smyslu, ale ve smyslu kvalitní informace pfiedev ím pro rodiãe a pak samozfiejmû v návaznosti na uplatnûní na trhu práce. Jaké největší mýty, které se o Praze tradují, byste chtěl vyvrátit? Urãitû m tus ãíslo jedna, kter je nejpopulárnûj í pfiedev ím v zahraniãních médiích, Ïe kaïd taxikáfi krade. Pfied ãtyfimi lety okrádala více neï tfietina fiidiãû taxisluïby. My jsme se po dnes jiï ãtyfileté válce pfiesunuli od vlastních taxikáfiû na úrovni správních sankãních fiízení do boje proti ministersk m úfiedníkûm, a dokonce proti pfiedstavitelûm ãeské justice. Dnes tedy neokrádá tfiicet tfii procent taxikáfiû, ale pouze tfiináct procent. To je pro mû samozfiejmû neakceptovatelné ãíslo. Dál pokraãujeme v taïení proti nepoctivcûm, zavádíme desítky systémov ch zmûn, ve snûmovnû jsme iniciovali dvû novely zákonû o pozemních komunikacích a zákona t kajících se vlastních sankãních fiízení, kde se v raznû zvedly pokuty. Zavedli jsme institut spolehlivosti fiidiãe taxisluïby, vedli jsme stovky a tisíce sankãních fiízení a roãnû pokutujeme nepoctivé taxikáfie v fiádu desetimilionû korun. Tímto tvrd m pfiístupem nejenïe sniïujeme procento nepoctiv ch, ale jsem pfiesvûdãen, Ïe do nûkolika let bude ten problém v zásadû vyfie en nebo pfiiblíïen na úroveà srovnatelnou s jin mi mûsty, jako je Lond n nebo Berlín. To je tedy m tus, kter dnes uï není realitou. Druh m tus je, Ïe v Praze se krade více neï kde jinde. KdyÏ porovnáme ãísla drobné pouliãní kriminiality, tak zjistíme, Ïe Praha je srovnatelná s ostaními evropsk mi metropolemi. To nás samozfiejmû opût nemûïe ukolébat, proto je také boj proti pfiedev ím té drobné, pouliãní kriminalitû jednou z priorit souãasného vedení radnice. KdyÏ se podíváme na ãísla v oblasti násilné trestné ãinnosti, tak Praha je ve srovnání s mûsty typu PafiíÏ, Madrid nebo Lond n stále velice bezpeãn m mûstem. Pak je tu je tû jeden m tus, kter není roz ífien v zahraniãí, ale u nás doma. A ten fiíká, Ïe Praha nemá kvalitní systém mûstské hromadné dopravy. Je to dáno tím, Ïe PraÏáci a âe i si zvykli na to, Ïe kdyï pfiijedou do Prahy, tak se z jakéhokoli místa na jiné dostanou za mimofiádnû nízkou cenu jízdného A to i pfiesto, Ïe v minuléme roce jízdné podraïilo. Realita je taková, Ïe Praha má nejsofistikovanûj í a nejkomplexnûj í systém v celé Evropû. V Praze se mûstskou hromadnou dopravou uskuteãàuje padesát pût procent dopravních objemû a je jedin m mûstem v Evropû, kde vítûzí nad osobní automobilovou dopravou. V tomto ohledu prakticky neexistuje srovnání s jin mi evropsk mi mûsty. Samozfiejmû to také znamená, Ïe nás to stojí spousty penûz pfiibliïnû sedmdesát pût procent nákladû na MHD je dotováno z rozpoãtu mûsta. To je opût unikát, v evropsk ch mûstech to obvykle b vá padesát na padesát a v mimoevropsk ch mûstech v raznû pfievaïuje podíl v nákladech, kter je hrazen zaplacen m jízdn m. V typicky americk ch mûstech osmdesát procent ceny jízdného pfiedstavuje lístek a zbyl ch dvacet procent dotuje pfiíslu né mûsto. U nás je to pfiesnû naopak. To je m tus, kter nicménû zahraniãní náv tûvníci mûsta samozfiejmû nesdílejí, protoïe jsou v pûtadevadesáti, moïná devûtadevadesáti procentech pfiekvapeni komplexností a sv m zpûsobem i komfortem praïské mûstské hromadné dopravy. Máte nějaké vzorové evropské město, ke kterému byste chtěl Prahu přiblížit, případně takové, kterého byste chtěl být primátorem? Jsem lokální patriot, v Praze jsem se narodil, Prahu asi nebudu schopen nikdy v Ïivotû opustit... íkám tedy, Ïe JSEM LOKÁLNÍ PATRIOT, V PRAZE JSEM SE NARODIL, PRAHU ASI NEBUDU SCHOPEN NIKDY V ŽIVOTĚ OPUSTIT. PO JINÉM MĚSTĚ NETOUŽÍM. bych nechtûl b t primátorem jiného evropského mûsta. Sama tato pfiedstava vás ve fantazii nikam nepustí, protoïe Praha je skuteãnû unikátní, jedineãná, fantastická, magnetizující... Na druhé stranû je urãitû celá fiada evropsk ch mûst, ze kter ch si mûïeme brát pfiíklad. Hned fieknu kde. V organizaci systému fiízení radnice se hodnû uãíme od Vídnû, v otázkách Ïivotního prostfiedí a péãe o zeleà od Stockholmu, v otázce pestrosti kulturní nabídky a pouliãního mûstského kulturního Ïivota od Amsterdamu, v otázce fie ení dopravní infrastruktury a budování nebo stavby nadfiazeného dopravního skeletu vãetnû regulace dopravy v centru mûsta a zavedení m tného si bereme pfiíklad v Lond nû. KdyÏ bychom vstoupili do oblasti bezpeãnosti, tak je pro nás vzorem urãitû New York a jeho b val starosta Giuliani... âili asi bych jen tûïko hledal jedno mûsto, kde v e dûlají dobfie, ale v dílãích oblastech máme své vzory. EUROZPRAVODAJ 5

6 06-07 Obsahy EZ1/07-jr 3/9/07 12:22 PM Stránka 6 ObsahVI. ROâNÍK 1/ Umûní efektivity vedení KaÏd vedoucí pracovník má své podfiízené. DonuÈte je pracovat! 16 Pofiádek na pracovi ti. Chaos, to je vá nejlep í kamarád. UÏ léta se pokou íte dát si do pofiádku své vûci, uï to neodkládejte. 28 Strukturální fondy Je hezké, kdyï se fiíká, jak nám Evropská unie pomáhá, jak nás, nov ãlensk stát, podporuje. Jak je to ale doopravdy? 30 TûÏk Ïivot milionáfie Jachty, vrtulníky..., to v echno se dá pofiídit na Veletrhu pro milionáfie. 36 Pestrá historie bankomatû Vynález bankomatu byl zafiazen mezi 100 najvût ích vynálezû 20. století konference Euroconstruct Nejaktuálnûj í informace o stavebním trhu! 40 Kdy nám dojde energie? Dostatek, respektive nedostatek elektrické energie není ani tak problémem odborn m, jako spí e politick m. 42 Bez jádra se neobejdeme koda Praha je v znamn m hráãem na poli v stavby jadern ch i klasick ch elektráren. 58 Zkuste se zamûfiit na PLM! Hledáte IT oblast s optimální návratností investice? 60 Pfiipraveni na nové v zvy Akciová spoleãnost Siemens Engineering navazuje na více neï padesátiletou tradici. 68 Zdravû, chutnû, stylovû... Existuje podnik, v nûmï se mûïete na svûj kus hovûzího pasoucího se za domem jít je tû pfied obûdem na vlastní oãi podívat 70 Heliskiing: sport pro boháãe AÏ vás po krátkém letu vysadí z helikoptéry, budete stát sami na vrcholcích zasnûïen ch hor kdesi v Kanadû. 80 Dieta, která chutná Ve svém oboru jste víc neï úspû ní, ale aè chcete nebo ne, je tû jedna vûc se od vás oãekává Ïe budete vypadat skvûle. 83 Tretter s bar podnik s du í Za dobu, po kterou je otevfien, se staãil tenhle cocktail bar zafiadit mezi absolutní ãeskou barovou elitu. 84 Pravûk s chutí mojita Kdo by neznal Pravûk, síè restaurací. Jak uï sám název napovídá, odli ují se pfiedev ím sv m vzhledem. 86 V teple a suchu, to funguje! Napadlo vás nûkdy, jak je vlastnû moïné, Ïe funkãní prádlo dokáïe odvádût pot i hfiát? My jsme to zjistili. 96 Uma Thurman Hereãka, která se vyznaãuje osobit m vzhledem, originálním Ïivotem a velmi nebezpeãn mi sklony.n >54 Je důležité porvat se! Kvalitní dopravní spojení mezi ČR a SR je předpokladem hospodářského růstu obou zemí.

7 06-07 Obsahy EZ1/07-jr 3/9/07 12:22 PM Stránka 7 >18 Všichni jsme vystaveni většímu stresu než generace před námi. > let výzkumu v Plzni. Rozhovor s ředitelem společnosti Ing. Miloslavem Kepkou, CSc. >50 Energetika na výsluní Historie Modřanské potrubní sahá až do roku >56 Portfolio společnosti Océ, které usnadní zpracování dokumentů. >62 Skulptury vytvořené ze starých cisteren. >64 Milovníci rychlých kol a závodu 24 hodin Le Mans jsou už nažhavení. >76 Tajemná Kostarika. Exotická země, která rozhodně stojí za návštěvu. >88 Určitě už jste měli v ruce některou z jeho sklenic. Jmenuje se Rony Plesl.

8 08 editorial + tirage-jr 3/8/07 11:06 PM Stránka 8 e ditorial EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis Alespoň mám pro vás dobrý tip. Lobovat totiž můžete i doma a nemusíte nikam daleko jezdit. Diplomaty přivezeme za vámi. A přímo na green. Jediná diplomatická golfová tour v ČR, Business Golf Cup, vám to trochu ulehčí. Těšíme se na vás. které pomáhají se orientovat v iroké problematice EU, pfiesto myslím, Ïe chybí systém vná ení lobistû do systémû a struktur EU fiízen m zpûsobem, tak aby v sledkem byly lep í podmínky pro obchodování na pûdû Evropy. SmÛlou zûstává, Ïe co si nezafiídíte sami, mít vlastnû nebudete. Pfiesto bychom se v ichni mûli snaïit popohánût europoslance k lep ím v sledkûm. Já vím, Ïe kavárniãky ve trasburku a Bruselu jsou pfiíjemné, ale pro tohle tam, pánové a dámy, nejste. Lobby vût inou funguje tak, Ïe zásadním vlivem pro kaïdé jednání je postoj v ãí prospûch. Samozfiejmû Ïe v echna jednání ostatních státû resp. hospodáfisk ch lobby se odvíjí Jak se lobbuje v Evropě... KdyÏ jsem byl mal kluk, ãetl jsem velice roztomilé pfiíbûhy z mûsta Kocourkova, kde bylo v echno naruby. Jak se stát lobbistou? Dûlám si legraci samozfiejmû. Psát návod na toto téma je vûcí tak irokou, Ïe se jí jen tûïko mûïe vûnovat editoriál. VáÏnû si v ak myslím, Ïe by se podobná vûc mûla snad vyuãovat a rozhodnû by se jí mûla vûnovat velká pozornost. Lobby totiï ovlivàuje Ïivoty nás v ech. Státní lobby, pûsobící pfiedev ím na legislativní normy, se nás vût inou ale dot kají dost nepfiímo. DÛleÏitûj í komerãní lobby, naopak mnoho lidí nesleduje s takovou pozorností, jak by si tento fenomén zaslouïil. VÏdy kdyï se setkám tváfií v tváfi s v sledky na ich vyjednan ch podmínek pro vstup do EU, je mi trochu úzko. Nejsem v ak ãlovûk, kter by sedûl se zaloïen ma rukama a ãekal na pfiipraven osud. Chtûl bych nûkteré vûci zmûnit nebo alespoà se pokusit je zmûnit. Vydavatelství Euronova & Partnefii vydalo mnoho publikací, na popud v ãí prospûch. Pokud nûjaké hospodáfiské odvûtví má silné lobisty, ktefií vûdí co a jak, dokáïí ãasto prosadit nesrovnatelnû lep í podmínky pro obchod neï lobby nesoudrïné, slabé. âeskou nev hodou je, Ïe jsme si pro vût inu podmínek vstupu do EU nechali vnutit to, co nám integrace nabídla, spí e vnutila. DÛvodem byla naprosto opomenutá pfiíprava lobistû, ktefií by na e zájmy tvrdû a chytfie prosazovali. Îidle na ich lobistû postupnû zarûstají mechem, protoïe nestálá politická situace nahrává akorát prostoru lobistû z jin ch zemí. Smutn je také fakt, Ïe pfiíklad bychom si mohli vzít témûfi ze v ech zemí. Slovenská ekonomika má nyní rychlej í rûst neï ta na e. Proã asi? Radek Novák Vydavatel Radek Novák Redakce Ing. Kamil Procházka Ing. Jifií Hezk, CSc Milan Dado Radek Mráz Ing. Anton Korau, PhD. RNDr. Miroslav Rusko Mgr. Jana Brabencová Ing. Petra Brodzianská Roman Koãí Redakce Praha Korespondent PhDr. Oldfiich Vejvoda Tel.: Inzerce Vladˇka Bauerová Martina Kfiivancová Milan Dado EuroNova & Partner's spol. s r. o. Mikulá ské nám. 17, PlzeÀ Tel./fax.: Poboãka Liberec EuroNova & Aneri Hodkovická 52, Liberec Tel.: V konn fieditel Radek Novák Asistentka Emilie MiÏárová editel produkce: Milan Dado Jazykové pfieklady Eurolingua, spol. s r. o. Korektury Ilona Johnová Distribuce Mediaprint Kapa PNS Holding GECO Tabák Pressmedia s. r. o. Mediaprint Kapa Slovensko Náklad âr ks; SR 7300 ks Právní oddûlení Mgr. Karel Touschek Mgr. Renata Tunklová Mgr. Alexandr Va keviã Povoleno MK âr E ISSN: Doporuãená cena: 39,- Kã Vyrobeno ve spolupráci s Archimedia Publishing 8 EUROZPRAVODAJ

9

10 10-11 Mozaika-jr 3/9/07 12:42 PM Stránka 10 s talo se... Mozaika Z nepfieberného mnoïství událostí jsme pro vás vybrali ty nejzajímavûj í. Minimix Pro stavbaře Euroconstruct pfiipravuje na ãerven konferenci, která se bude konat uï podruhé v Praze. > Mövenpick slavil arkticky Mövenpick Hotel Praha pořádal na konci ledna tradiční párty pro své obchodní partnery a stálé hosty. Tentokrát nesla název Arktická noc a v tomto duchu byl připraven i program. Eskymáci vítali příchozí návštěvníky, v davu se mísila skupinka tučňáků, nechyběly ani ledové nápoje a pochoutky z nordické kuchyně. 63. konference Euroconstructu 15. června 2007, hotel OLYMPIK. Zájemci podnikající v stavebnictví, aè uï jde o manaïery stavebních firem, projektanty, investory, realitní odborníky, v robce nebo dodavatele stavebních hmot, v robkû a zafiízení, mají jedineãnou moïnost získat nejaktuálnûj í informace o evropském stavebním trhu, anal ze jeho dosavadního v voje a v hledu do roku 2009 na konferenci Euroconstructu, která se koná tentokrát jiï podruhé v Praze. Organizátorem této konference a souãasnû hlavou této instituce v 1. pololetí 2007 je stál zástupce ãeského stavebnictví v této instituci, tj ÚRS Praha, a. s. INZERCE McARTHURGLEN: Vstup na český trh Spoleãnost McArthurGlen oslovila developerskou spoleãnost Devo Group a zahájila s ní jednání o spolupráci na projektu outletového centra Exit 66. Outletové centrum Exit 66 by mûlo b t realizováno do konce roku 2007 na 66. kilometru dálnice D1. V první fázi projektu se poãítá s m 2 pronajímateln ch ploch, z toho asi 70 procent bude urãeno módû. Idea architektonického fie ení je originální jednotlivé sektory outletu jsou koncipované jako nejv znamnûj í svûtové obchodní metropole Lond n, OCÉ oznamuje OBS má nového obchodního fieditele Novým ředitelem Océ Business Services pro Českou a Slovenskou republiku se stal Adam Zvada (35). Ve své pozici bude zodpovídat za PafiíÏ, Praha, ím a New York. McArthurGlen je pfiedním evropsk m developerem, majitelem a nejvût ím provozovatelem design outlet center ve Velké Británii, Francii, Rakousku, Nûmecku, Nizozemsku a Itálii. Spravuje estnáct center s celkovou nájemní plochou m 2. Ve více neï 1300 obchodech nabízejí 650 pfiedních módních znaãek, které roãnû pfiilákají více neï 60 milionû náv tûvníkû. V âesku by lo o první projekt, na kterém by firma v zemích b valého v chodní bloku spolupracovala. řízení aktivit v oblasti prodeje, dodávky a provozu outsourcingu v oblasti tzv. Document Management Services. Rok 2006 strávil Adam Zvada v USA zaměstnán jako projektový manažer a dále studiem na univerzitě v SDSU v San Diegu. Je absolventem ČVUT v Praze. KPP UÎ LETOS ZASEDL První letošní zasedání členů Klubu plynárenských podnikatelů ČR se konalo 7. února v hotelu Esplanade v Praze. Na zasedání vystoupili mimo jiné MUDr. VYBÍRAL s přednáškou Epidemiologická rizika cestování do zahraničí, která zaujala všechny přítomné. JUDr. BUZKOVÁ a JUDr. VYROUBAL představili významnou advokátní kancelář Vyroubal, Krajhanzl, Školout. Představili nabídku této kanceláře a oblasti, ve kterých mohou být členům Klubu nápomocni. Prezidentka klubu Ing. VITÁSKOVÁ podala mimo jiné informace o plánu činnosti a úpravách zasedání členů Klubu.

11 10-11 Mozaika-jr 3/9/07 12:43 PM Stránka 11 EKONOMIKA & ZÁBAVA Z DOMOVA I ZAHRANIâÍ Praha pfiipravila záïitkovou turistiku Praha zpřístupní unikátní technické a technologické památky na území hlavního města turistům. Návštěvník Prahy tak navštíví místa, která byla dosud nedostupná a zahalena tajemstvím. Do projektu Praha technická se přihlásilo zatím více než 20 pražských subjektů, které mají co nabídnout. Patří mezi ně i významné městské akciové společnosti Pražské vodovody a kanalizace, Dopravní podnik hl. m. Prahy či Kolektory Praha. Zpřístupněné budou třeba vodárna v Podolí či Ekotechnické muzeum u Císařského ostrova. CHARITATIVNÍ AKCE PODNIKATELÒ Andrea Vere ová mezi postiïen mi dûtmi INZERCE V pondûlí 5. bfiezna se v restauraci EGO v Plzni uskuteãnilo charitativní zábavné dopoledne pro pûtadvacet handicapovan ch dûtí ze dvou ústavû sociálních sluïeb (domov Nováãek a stacionáfi Jitfienka). Dûti tak mohly ochutnat v borné ãokoládové dorty a pobavit se pfii pohádkovém vystoupení hercû z Divadelní jednoty Brázda. Patronkou akce se stala známá modelka Andrea Vere ová, s níï si dûti s radostí zazpívaly a popovídaly. Akci vymyslel a uspofiádal Milan Kriegerbeck, majitel nové plzeàské restaurace EGO, za pfiispûní majitele taxisluïby PROdas. Tato taxisluïba dûti (mnohé pohyblivé pouze na vozíãku) bezplatnû dopravila na místo. Dûti se bájeãnû bavily a pofiadatel akce pfiislíbil, Ïe podobné akce pro dûti se zdravotním postiïením bude pofiádat i v budoucnu. Akce byla dûkazem toho, Ïe podnikatelûm z Plznû není lhostejn osud handicapovan ch dûtí. Pfiíklad hodn následování. REŽISÉR JAN HŘEBEJK DOTOČIL DALŠÍ FILM MEDVÍDEK. Ve středu 28. února naposledy klapla klapka s nápisem Medvídek, aby se dotočený film režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Petra Jarchovského mohl přestěhovat k finálním úpravám do střižny. Jsou muži jednodušší než ženy? Takové a další otázky si ve filmu, který se objeví v kinech na podzim, klade Jan Hřebejk. I bolestné problémy podává režisér s humorem, byť někdy trpkým. Ve filmu se objeví i Aňa Geislerová (vpravo).

12 12-15 Sef-jr 3/7/07 9:45 PM Stránka 12 JAK OBSTÁT JAKO EâNÍK MANAGEMENT Je snadné shodnout se s podřízenými a kolegy, kteří neusilují o zničení vašeho sebevědomí, tvrdě pracují, nechtějí zchladit vaše nadšení a nemají v úmyslu podrážet vám nohy nebo na vás donášet vašemu šéfovi. Jak by se nám, vedoucím pracovníkům, krásně žilo, kdyby byli všichni takoví. Snad Ïádné pracovi tû není dokonalé. V ude jsou lidé, se kter mi se nûjak nelze dohodnout. MÛÏete jim dát v povûì, mûïete se je pokusit pfiefiadit na jiné pracovi tû, ale za ãas se objeví znovu s jin m obliãejem a jin m jménem. Nev konní, neschopní a ha tefiiví lidé jsou totiï houïevnatí jako vábi a pfieïijí i ty nejvût í reorganizace a zmûny reïimû. Na tûstí existují praktické zpûsoby, jak se shodnout témûfi s k mkoli a donutit ho, aby pracoval. Dokonce dobfie. Zaãnûte tfieba tím, Ïe si svého problémového pracovníka zafiadíte do jedné z patnácti kategorií. Pan Mistr svûta Tohoto despotického a arogantního ãlovûka Ïene vpfied jeho pfiebujelé vûdomí vlastní dûleïitosti. Poznáte ho podle nafoukanosti, dom livosti, neochvûjného pfiesvûdãení, Ïe jedinû on je schopen uvádût vûci do pohybu a fiídit je. Bez ohledu na to, jakou funkci právû zastává. Miluje uskuteãàovat jen ty opravdu velké vûci a nikdy nemá dost chvály a uznání. Je nadut, ctiïádostiv, nepfiíjemn a bezohledn. Îárlí a zlobí se na kaïdého, kdo ho odsune ze stfiedu pozornosti. Na druhé stranû je schopen mimofiádné sebekáznû, je inteligentní, soutûïiv a pozor s nejvût í pravdûpodobností pokukuje po va í Ïidli. Klade nároãné poïadavky na vá ãas i pozornost, nezajistíte-li mu zdroje, které po vás poïaduje, opatfií si je sám, klidnû u prezidenta spoleãnosti (a vy pak moïná uï druh den nebudete muset chodit do práce). Pokud se jím ov em nenecháte zastra it, je schopen pod va ím vedením podávat mimofiádné pracovní v kony. TakÏe: 1. Zadávejte mu nároãné úkoly. Jeho nenasytné ego touïí po pfiíleïitostech, v nichï by se mohl pfiedstavit jako hrdina. Pfienecháte-li mu velkou odpovûdnost, odãerpáte tím jeho energii, kterou by jinak vynakládal na tyranizování spolupracovníkû a moïná i vás. Musíte ho vy Èavit. 2. Dejte mu odmûny, které si zaslouïí. Ne ale takové, které si Každý vedoucí pracovník má své podřízené. A každému z nás se už určitě dostal alespoň jednou v životě pod ruku člověk, který dokázal zničit snažení celého týmu nebo všem alespoň pěkně zkazit náladu. pfiipravil: Petr Nováãek; foto: archiv Umění efektivity vedení DONUËTE JE PRACOVAT! myslí, Ïe by dostat mûl. Îádné peníze podle nûj totiï nejsou dost velké, aby uti ily jeho nenasytnou touhu po úctû a váïnosti. Pokud mu ov em za více odvedené práce pfiiznáte stejné odmûny jako ostatním, poãítejte s tím, Ïe zfiejmû ZADÁVEJTE MU NÁROČNÉ ÚKOLY. ODČERPÁTE TÍM JEHO ENERGII, KTEROU BY JINAK VYNAKLÁDAL NA TYRANIZOVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ A MOŽNÁ I VÁS. odejde. To by byla koda, i pfies povahové kazy je totiï schopen stát se vynikajícím rádcem a spojencem, kter vám pomûïe naplnit va e vlastní ambice. Pan Manek n Je povrchní a fale n, úlisn a manipulující. Spoléhá na svou schopnost jednat s lidmi, pfiesvûdãit je, aby pracovali za nûj a na drobné úskoky a lsti. Názory mûní stejnû rychle, jako se v dubnu mûní poãasí. Obvykle je ale vesel a zábavn. Ví, co se dûje a co po nûm jako vedoucí poïadujete, a kromû toho umí o práci zasvûcenû hovofiit, kdyï uï ji nedokáïe udûlat. Bez uzardûní si 12 EUROZPRAVODAJ

13 12-15 Sef-jr 3/7/07 9:46 PM Stránka 13 MINIMUM MANAÎERA ROZDùL A PANUJ dokáïe pfiivlastnit cizí zásluhy a klidnû si pûjde pfied schûzkou s vámi umazat do dílny ruce, jen aby mohl tvrdit, jak tûïce je tû pfied chvílí pracoval. 1. DonuÈte ho dûlat. Pokrytec chce vyvolat dojem, Ïe je pfiínosn m pracovníkem, dejte mu pfiíleïitost získat potfiebné znalosti a dovednosti, aby jím opravdu byl. 2. Nepromíjejte mu nevhodné chování. Nemá témûfi Ïádné zábrany, a tak mûïe zaãít bezohlednû poïadovat nepfiimûfiené laskavosti od spolupracovníkû, dodavatelû a dokonce i od zákazníkû. 3. Pomozte mu pfiekonat jeho opoïdûn rozumov v voj. Bude-li nucen zaslouïit si svoji mzdu jako v ichni ostatní, zaãne obvykle skuteãnû pracovat. Pan Samotáfi Je vznûtliv, sebejist, netrpûliv, konfliktní a rád dûlá vûci po svém. Nesná í situace, kdy se musí podrobit tuhé kázni. Umí pfiesvûdãovat a manipulovat. Pokud vás povaïuje za schopného, jedná s vámi s respektem, ale nesná í hlupáky. NedokáÏe pracovat v t mu, samostatné úkoly ale obvykle zvládá rychleji a lépe, neï by to dokázala celá skupina stejnû kvalifikovan ch pracovníkû. 1. Zadejte mu spoustu úkolû, bude Èastn, Ïe má práci navíc. Nemá-li co na práci, zaãne dûlat potíïe. 2. Buìte pfiipravení na otevfienost. Samotáfi se nikdy nerozpakuje hovofiit o sv ch názorech, i kdyï vy se na vûc díváte tfieba úplnû jinak. Pan Ochotn Je vnitfinû nejist a naprosto závisl na dobré vûli ostatních, jimï se chce neustále zavdûãit. Je rozpaãit, poddajn, úzkostliv, má skromné mínûní o sv ch schopnostech, nemá pfiedstavivost. Kromû toho je pfiíli uctiv, neï aby protestoval proti chybn m pfiíkazûm, a proto je do puntíku splní, i kdyï ví, Ïe v echno je patnû. Oãekává vedení a smûrnice, potfiebuje va i ochranu, ocenûní za kaïd dokonãen úkol. Na druhé stranû se upfiímnû snaïí, chce vám vyhovût a je ochoten tûïce pracovat. JestliÏe mu ale pfiidûlíte samostatn úkol, kter vyïaduje nezávisl úsudek a rozhodnost, nesplní ho. 1. Uãte ho sebejistotû. Budete k tomu potfiebovat spoustu ãasu a trpûlivosti. Nakonec ale moïná pfiijde na to, Ïe sebejistota má nûco do sebe a stane se pro vás men ím bfiemenem. 2. Hovofite jednoznaãnû a navíc se je tû pfiesvûdãete, Ïe vám zcela jasnû rozumûl. Ujistíte se tak, Ïe neudûlá nûco, co jste po nûm nechtûl. 3. Ptejte se na jeho názor. Povzbudíte ho tak k samostatnému pfiem lení. 4. NezneuÏívejte jeho zranitelnosti a nedovolte to ani druh m. Pfiidûlte mu práci, v níï mûïe b t úspû n, a zadávejte mu úkoly, které mûïe splnit. Podstatné je pomoct mu pochopit, Ïe není moïné zavdûãit se vïdy a v em. Pan Pracovit Je pfiesvûdãen, Ïe dlouhé hodiny pfiesãasové práce mu zajistí moc, která plodí pfiíleïitost, osobní bohatství NEZNEUŽÍVEJTE JEHO ZRANITELNOSTI A NEDOVOLTE TO ANI DRUHÝM. POMOZTE MU POCHOPIT, ŽE ZAVDĚČIT SE VŽDY A VŠEM NELZE. a finanãní svobodu, takïe pracuje i tehdy, kdy je dal í práce na projektu zbyteãná. Zdá se, Ïe nikdy nespí. Stejnû jako Ïralok musí neustále plavat, aby mohl d chat. Pan Pracovit musí b t neustále zamûstnán, aby psychicky pfieïil. Vût inou udrïuje napjaté mezilidské vztahy, trpí chronick m stresem a je pfiíli vyãerpán, neï aby jasnû uvaïoval. 1. Dávejte mu písemné pokyny. Pan Pracovit odkládá dokonãení dûleïit ch záleïitostí a pl tvá ãasem na nepodstatné úkoly. Stanovte mu pofiadí dûleïitosti jednotliv ch úkolû. 2. Je pfiesvûdãen, Ïe ãím více ãasu stráví nad projektem, tím lépe. I kdyï se mu nepodafií dosáhnout cíle, oãekává stejné uznání, jako kdyby ho dosáhl. Chvalte ho za v sledky, ne za ãas, zaãne svou námahu vynakládat úãelnûji. 3. Po pracovní dobû ho po lete domû. Pan Lajdák Je pomal a lhostejn, proloudá se cel m dnem, tu si s nûãím pohraje, jen málokdy ale opravdu nûco udûlá. Práci, která ho nezajímá, umí skvûle pfiehrát na nûkoho jiného. Je tolerantní, rozváïn, ze v eho dokáïe vybruslit, takïe jeho úkoly za nûj ãasto musíte fie it vy. 1. Dejte mu zajímav úkol. Zaujme-li schopného lajdáka zadání, promûní se ve svûdomitého pracovníka. 2. Nespou tûjte ho z oãí. Spoléhá se na to, Ïe umí svou práci nenápadnû pfiedat ostatním. KdyÏ bude vûdût, Ïe jste ho prokoukl, dá si pozor. Navíc fieknûte ostatním, aby za nûj nepracovali a hledûli si sv ch úkolû. 3. PfiestaÀte si myslet, Ïe znudûn a lín ãlovûk je souãasnû také neschopn. Pan Byrokrat Je horliv m zastáncem pfiedepsan ch formálních postupû, je opatrn, pomal a neoriginální. Pfiedstava, Ïe opustí jistotu danou pfiedpisy pfiesnû stanoven mi pro kaïdou situaci ho znervózàuje. Na druhou stranu je v ak peãliv, pfiesn, stál a spolehliv. MÛÏe tak b t uïiteãn m pomocníkem pfii urychleném vyfiizování rûzn ch povolení. Jako vá podfiízen má panick strach z toho, Ïe se dopustí chyby. Nemá rád volnost a nejlépe se cítí pod pfiísn m dohledem, proto od vás bude vyïadovat podrobné pokyny i u té nejjednodu í práce. 1. Trvejte na jeho osobní odpovûdnosti. Kdykoli nûco zkazí, má snahu schovávat se za pfiedpisy. 2. PfiinuÈte ho, aby pfievzal iniciativu. Jeho schopnosti mnohdy pfievy ují jeho ochotu, tak aè se taky nûkdy snaïí vyfie it problém samostatnû. 3. Nedovolte mu, aby pfiekáïel ostatním, a tak ho nikdy nejmenujte do funkce, která mu nûco podobného umoïní. Pan Dona eã Je to odmûfien, nepruïn, úlisn a tajnûstkáfisk samozvan stráïce pracovní EUROZPRAVODAJ 13

14 12-15 Sef-jr 3/7/07 9:47 PM Stránka 14 JAK OBSTÁT JAKO EâNÍK MANAGEMENT morálky. Ochotnû odsuzuje druhé, bûda ale, kdyby nûkdo odsuzoval jeho. B vá k vám jako nadfiízenému uctiv, pro svou práci je zapálen, hrozí se ale kaïdé zmûny a rád se pasuje do role va ich pfiedsunut ch oãí a u í. 1. Poãítejte s tím, Ïe doná í nejen vám, ale i na vás. Nenechte to bez pov imnutí a bez trestu. Je tû pfied tím, neï dona eã zniãí va i dobrou povûst, postarejte se o to, aby mezi vámi a va ím nadfiízen m vznikl vztah zaloïen na dûvûfie. 2. Nedopfiávejte sluchu jeho udavaãsk m fieãem. Fungují tfieba slova: Nechci teì sly et o Honzov ch problémech, pojìme se bavit o vás. Jak se vám dafií práce? 3. Pomozte mu, aè se soustfiedí na záleïitosti, které mu pfiíslu í. Jakmile bude dobfie a svûdomitû vykonávat svoji práci, nezbude mu ãas na hledání chyb u vás nebo sv ch kolegû. Pan Hazardér Má neovladatelnou touhu vyzkou et nûco nového a senzaãního, takïe klidnû tupû a bez rozmyslu následuje kdejak módní v stfielek. Potfiebuje b t neustále stfiedem pozornosti, a tak pfieru uje rozhovory jin ch, kádlí je a popichuje. Je zapomnûtliv, nedokáïe se moc soustfiedit, je mnohomluvn a nepfiedvídateln. Ve stresujících situacích se jeho dobrá nálada rychle ztrácí. VyÏaduje pfiísn dohled, nemá smysl pro detaily a nedokonãuje vãas úkoly. Mívá ale také neobvyklé nápady a tvofiivou povahu, je dobromysln a nikomu úmyslnû neubliïuje. Má povrchní znalosti o mnoha vûcech, jen máloãemu rozumí opravdu do hloubky. Nepatfií mezi pracovníky, ktefií dokáïí fie it problémy samostatnû, nejlépe pracuje ve skupinû. 1. Pfie kolte ho. Hazardér má kvûli své nesoustfiedûnosti obvykle problémy osvojit si dostateãnû rychle pracovní návyk. Chcete-li z nûj vydolovat to nejlep í, budete ho muset kolit znovu a znovu, dokud se nenauãí uspokojivû NASLOUCHEJTE JEHO MYŠLENKÁM. JE ZVÍDAVÝ A VYNALÉZAVÝ. POMINETE-LI JEHO UŽVANĚNOST, ZJISTÍTE, ŽE MÍVÁ DOBRÉ NÁPADY. plnit své úkoly. 2. Stanovte mu mantinely. Pracuje nejlépe, pokud naprosto pfiesnû ví, co se od nûj oãekává, kdy má práci dokonãit a Ïe se nesmí libovolnû toulat po pracovi ti. 3. Je pfiíli lehkomysln, neï aby dbal na maliãkosti. Pfiimûjte ho, aby se soustfiedil i na dûleïité detaily své práce. 4. Naslouchejte jeho my lenkám. Je zvídav a vynalézav, pominete-li jeho teatrálnost a uïvanûnost, zjistíte, Ïe mívá velmi dobré nápady. Pan FÀukálek Je nespoleãensk, ustaviãnû otráven a ostatní viní za své potíïe. Miluje zdlouhavû omílat to ãi ono. Sv m neustál m kàouráním, nafiíkáním a u tûpaãn mi poznámkami odpuzuje kaïdého, kdo by se s ním chtûl kamarádit. Obvykle je ale ukáznûn m, svûdomit m, v konn m a piln m pracovníkem. SpolupracovníkÛm majícím potíïe dokáïe i velmi dobfie poradit. 1. Zafiaìte ho do skupiny s pozitivnû naladûn mi kolegy. V jejich spoleãnosti se pfiizpûsobí pfiívûtiv m podmínkám. 2.Pfiidûlte mu smysluplné úkoly. Zamûstnejte ho, oceàte jeho v sledky.to, Ïe má mrzut pfiístup k Ïivotu, je tû neznamená, Ïe je neschopn. Naopak, ãasto je velmi ikovn a rád se uãí nov m dovednostem. 3. Potû te ho. SnaÏte se zastihnout ho v náladû, kdy si na nic nestûïuje, a fieknûte mu, Ïe si váïíte jeho radostného postoje. Chtûjte vûdût, co se mu v poslední dobû podafiilo. Jakmile zaãne vyhledávat pozitivní zku enosti, aby vám o nich mohl vyprávût, bude se na vûci dívat z té lep í stránky. 4. ZakaÏte mu fàukat a dejte mu najevo, Ïe od v ech sv ch podfiízen ch oãekáváte, Ïe pfiekonají urãité pracovní potíïe. Pan Sabotér Je to sobeck, bezohledn niãema, kter se ani v nejmen ím nerozpakuje lhát, krást a podvádût. Jeho ego je ale nesmírnû kfiehké, a tak není tûïké ho vystra it. Zbabûlec se z nûj stává v okamïiku, kdy si uvûdomí, Ïe nemûïe zvítûzit. Pokud se zab vá vlastními pracovními úkoly, je spolehliv a pracovit. Jako nadfiízenému vám pfiedstírá oddanost a navenek se zdá, Ïe podporuje i své spolupracovníky, naskytne-li se ale pfiíleïitost podrazit nûkomu z vás nohy, bez skrupulí to udûlá. DEJTE SI POZOR. MOŽNÁ PŮSOBÍ DOJMEM ZÁBAVNÉHO ČLOVĚKA, JEMUŽ MŮŽETE BEZ OBAV DŮVĚŘOVAT, POUŽIJE ALE PROTI VÁM NAKONEC VŠECHNO, CO MU ŘEKNETE. 1. B vá schopn m pracovníkem, v u etfieném ãase kolem sebe ale ífií nespokojenost. Zjistíte-li, Ïe má pfiíli volného ãasu, pfiidejte mu práci. 2. UãiÀte pfiítrï jeho pomlouvání, ífiení fám a sabotování. 3. Dejte si pozor. Sabotér ãasto pûsobí dojmem zábavného ãlovûka, jemuï mûïete bez obav dûvûfiovat, pouïije ale proti vám v e, co mu fieknete. Pokud se s ním v ak podûlíte o pozitivní názory na ostatní spolupracovníky, nebude moci informace zneuïít a je tû mu u tûdfiíte morální lekci. 4. Bedlivû sledujte, co dûlá za va imi zády, pfied vámi i po stranách, jedinû tak zabráníte, aby vám nezniãil dobrou povûst. Upozornûte ho zároveà na to, Ïe bude-li dûlat ostatním potíïe, nakonec na to doplatí. Pan Ne ika Chová v sobû hluboce zakofienûn hnûv vûãi autoritám. Poznáte ho podle toho, Ïe je úmyslnû nev konn. Je pfiesvûdãen, Ïe je nedocenûn a patnû pochopen, obvykle je neprûbojn, ale k nepfiímému ovládání ostatních pouïívá rád manipulaci. Pokud se mu ostatní nepodafií pfiesvûdãit, aby udûlali 14 EUROZPRAVODAJ

15 12-15 Sef-jr 3/7/07 9:47 PM Stránka 15 MINIMUM MANAÎERA ROZDùL A PANUJ to, co chce, odmítne pracovat a nechá je, aby si poradili sami. Bez zjevného dûvodu je hádav a vïdy pfiipraven kritizovat druhé. Velmi se rozãílí, jestliïe má nést odpovûdnost za nedodrïení termínu nebo je obvinûn z toho, Ïe odbyl práci. 1. Informujte ho o moïn ch dûsledcích nedostateãné pracovní v konnosti. Dejte mu na srozumûnou, Ïe víte, Ïe jeho v kony jsou daleko za jeho moïnostmi. 2. Dávejte mu písemné pokyny. Je zapomnûtliv, protoïe je pfiíli zamûstnán sv m cynismem. To, co je na papífie mu poslouïí jako pfiipomínka. 3. DohlíÏejte na nûj, i kdyï pfiísn dohled tûïce nese, protoïe mu znemoïàuje maskovat vlastní neschopnost. 4. Netolerujte trucovitost. Zeptejte se na podstatu problému, buìte chápaví a udûlejte, co je ve va ich silách, abyste problém vyfie il. Trucování ale není zpûsob, jímï lze fie it pracovní problémy. Pan Náladov Je nespokojen a neustále vypadá, Ïe se zlobí na cel svût. Je tak prchliv, Ïe pfii sebemen ím podráïdûní propukne v záchvat vzteku. Snadno se urazí, ale nesnadno odpou tí. Prostû je spoleãensky absolutnû nemoïn a pro t movou spolupráci nevhodn. Pfiesto je obvykle technicky zdatn a svûdomitû plní pracovní úkoly. MÛÏe b t i skvûl m rádcem, kter obûtuje mnoho ãasu, aby pomohl druh m zdokonalit jejich schopnosti. Jako podfiízen oddanû poslouchá vlivné vedoucí pracovníky, mezi nûï ov em nemusí nutnû fiadit i vás jako svého éfa. ZáleÏí na tom, zda se mu poslu nost vûãi va í osobû ČASTO PROPUKÁ V ZÁCHVATY VZTEKU. ZPRAŽTE HO HNED, JAKMILE SE PŘESTANE OVLÁDAT, AŤ POCHOPÍ, ŽE PODOBNÉ JEDNÁNÍ NA SVÉM PRACOVIŠTI NEHODLÁTE TRPĚT. vyplatí. âím víc v hod mu poskytnete, tím oddanûji se bude chovat. B vá tvrdohlav, ale svûdomit, nedokáïe se ov em ovládat. PotíÏe s ním tak nespoãívají v tom, Ïe si ãas od ãasu vylije patnou náladu, ale Ïe ãlovûk nikdy neví, kdy nebo proã vybuchne. 1. ZpraÏte ho hned, jakmile se poprvé pfiestane ovládat, aè pochopí, Ïe podobné jednání na svém pracovi ti nehodláte trpût. 2. Pomozte mu, aby si uvûdomil dûsledky sv ch v buchû. Nikdo nezmûní své chování, pokud si neuvûdomuje, Ïe se chová nepfiijatelnû. 3. VyuÏívejte jeho dovedností. Má ãasto odborné znalosti, které jsou uïiteãné vám i jemu, pokud je vyuïijete vhodn m zpûsobem. Nechte ho dûlat nûco smysluplného. Pokud se cítí nedocenûn a nevyuïit, je je tû popudlivûj í neï obvykle. 4. Mûjte dobrou náladu. Dobrá nálada se pfienese i na nûj. 5. Nauãte se k nûmu chovat s noblesou a udrïet si chladnou hlavu i ve chvíli, kdy byste se mohl pln m právem rozãílit a nejradûji ho zabil. Musí si uvûdomit, Ïe zdvofiilé chování na pracovi ti je naprostou nezbytností. Pan Útlocitn Je pfiecitlivûl, úzkostliv, velmi nejist a ze v eho nejvíc se stará o to, aby se ostatní cítili dobfie. âasto tak b vá laskav v nesprávn ch situacích. Domnívá se, Ïe pokud spolu mají lidé pracovat, musí se mít rádi. Tato snaha v echny stmelit ho obvykle odvádí od jeho práce, i kdyï mívá sklony k perfekcionalismu. Dobr v kon podává pfiedev ím, má-li velkou míru volnosti. Jako svému nadfiízenému vám dává najevo pfiehnanou oddanost a velice tûïce nese pocit, Ïe je pfiehlíïen ãi nedocenûn. 1. DrÏte ho zkrátka. Pokud mu dopfiejete hodnû volnosti, odejde od práce a zaãne se plést do záleïitostí, které s jeho povinnostmi nijak nesouvisejí. 2. Kryjte si záda. Pokud se cítí ohroïen a musí vysvûtlit svûj nedostateãn pracovní v kon, klidnû se bez va eho vûdomí vydá za va ím éfem a obviní vás ze v ech sv ch pracovních problémû. 3. Má ãasto nízké sebevûdomí. Pokud vhodnû pochválíte jeho v sledky, pomûïete mu pfiekonat jeho emoãní nedostatky. 4. Pomozte mu zbavit se zkreslen ch pfiedstav o tom, Ïe se musí postarat o v eobecné blaho, a pfiestat Ïivit jeho stálou potfiebu b t ve stfiedu pozornosti. AÈ si uvûdomí, Ïe jeho prvofiad m úkolem je starost o vlastní práci. Pan Prospûcháfi S oblibou vyuïívá prostfiedkû svého zamûstnavatele, jako by byly jeho vlastní. Je pfiesvûdãen, Ïe pravidla a zásady, které poru uje, pro nûj neplatí. Je individualistick, povrchní, chamtiv. Pokud svûj podnik nemûïe okrádat, b vá neklidn a nervózní. Je-li pfiistiïen pfii obohacování, umí mistrnû zapírat a proto mu to mnohdy projde. Dobfie ví, jak se proplétat bludi tûm byrokratick ch uliãek. Má také úïasnou schopnost pfiedvídat chování lidí v nejrûznûj ích situacích. Jako podfiízen nepûsobí schválnû problémy, ale má jisté potíïe pfii dodrïování pravidel. 1. Jdûte mu pfiíkladem. JestliÏe se vy sami chováte bezúhonnû, vût ina va ich podfiízen ch bude jednat stejnû. Pokud vyuïíváte podnikové zdroje ve svûj osobní prospûch, va i vnímavûj í podfiízení se zafiídí podle vás. 2. Nespokojte se s prûmûrn m v konem. Prospûcháfi je se v ím rychle hotov a ãasto pracuje ledabyle. Pokud od nûj chcete nejlep í moïn v kon, nikdy se nespokojte s prací, která je pod jeho moïnosti. 3. Stanovte jasnou hranici. Ano, náplà do se ívaãky si domû odnést mûïete, se ívaãku samotnou tady ov em nechte. Dáte-li podfiízen m na srozumûnou, kudy vede hranice mezi pfiijateln m a nepfiijateln m chováním, vût ina z nich se bude zdrïovat na dovolené stranû. A na závûr rady, které zabírají na kaïdého. Komunikujte. Pokud hovofiíte se sv m podfiízen m, vûnujte mu soustfiedûnou pozornost. StÛjte za sv m t mem a nikdy nepodceàujte v znam slova dûkuji. EUROZPRAVODAJ 15

16 16-17 Poradek EZ1/07-jr 3/8/07 1:22 PM Stránka 16 JAK OBSTÁT V PRÁCI MANAGEMENT za psacím stolem prosklen sekretáfi, zatímco kartotéka je na druhém konci místnosti, coï dûlá z vytahování a uklízení materiálû zbyteãnû namáhavou práci. Co takhle vymûnit tyto dva kusy nábytku? UDĚLEJTE SI POŘÁDEK NA PRACOVIŠTI Chaos, to je vá nejlep í kamarád. UÏ léta se pokou íte dát si do pofiádku své vûci, obdivujete úhlednû uspofiádané byty a kanceláfie sv ch kolegû a pfiátel, ale vám samotn m padá tak nûjak v echno na hlavu. text: Petr Tkaloun; foto: archiv ZAâÁTEK Skoro nic ãlovûka nena tve víc, neï kdyï stráví hodiny tfiídûním a vyhazováním, ale nakonec kolem sebe stejnû Ïádné zlep ení nevidí. Zkuste to jinak. 1. Nejprve se zaměřte na to, co je vidět. Klasická chyba, které se vût ina z nás pfii úklidu dopou tí, je rozhodnutí zaútoãit okamïitû na neviditeln nepofiádek v zásuvkách a pak aï se vrhnout na to, co mi pfii tom úklidovém maratonu zbylo na zemi. Pracovat tímto zpûsobem je chyba, protoïe místo toho, aby se nepofiádek zmen oval, okamïitû naroste a vyvolá ve vás deprimující pocit, Ïe nedûláte Ïádné pokroky coï je v podstatû pravda. Navíc se dá pfiedpokládat, Ïe neviditelné vûci jsou prehistorické, zatímco ty viditelné jste pouïíval je tû nedávno, a tak pro vás mají vût í v znam. 2. Ať žije rychlotřídění. Je to taktika, která vám zaruãí, Ïe projdete své vûci v co nejkrat ím ãase, protoïe nebudete dumat nad tím, co si nechat a co vyhodit, coï cel proces pouze brzdí. Soustfieìte se na identifikaci jednotliv ch pfiedmûtû a zafiaìte je okamïitû do kategorií. S papíry je to o nûco sloïitûj í, ale o tom pozdûji. Jestli se dokáïete okamïitû rozhodnout, Ïe tohle uï v Ïivotû nebudete potfiebovat, v bornû, jestli ne, jdûte dál. Pozor na nedokonãené projekty, nevyfiízené vzkazy a nepfieãtené Názvy složek by měly být jednoduché, kategorie široké. Tajemství rychlého hledání spočívá v tom, že máte co nejméně míst, kde může daný dokument být. Vybírejte názvy podle toho, kde byste něco hledali, kdybyste to znovu potřebovali. Například tento článek je lépe uložit do složky Jak být úspěšný v práci než do Výstřižky Eurozpravodaj. To, Ïe najít va í oblíbenou modrou ko ili vám ráno zabere pûl hodiny, by se snad pfiehlédnout je tû dalo, kdyï ov em pfied va ím stolem uï ãtyfiicet minut netrpûlivû pfie lapuje zákazník, protoïe jeho objednávka tady je tû pfied pûti minutami pfiesnû na tomhle místû leïela..., je trochu trapné. No nic, aï vás pfií tû zase nûjak cucák pfieskoãí pfii postupu, alespoà budete vûdût, odkud vítr vane. Jestli se ale s údûlem bordeláfie, byè schopného, nehodláte smífiit, máme pro vás plán, jak se sv m nepofiádkem zatoãit. Rozhlédnûte se kolem sebe a zaãnûte okamïitû. MoÏná se vám na konci dne ního dne podafií po letech znovu objevit desku svého pracovního stolu. Jen pozor na neorganizovan pofiádek. Existují lidé, jejichï kanceláfie vypadají na první pohled uklizenû, staãí ale otevfiít pár zásuvek a ãlovûk se pfiestane divit, kolik ãasu jim dohledání urãit ch sloïek zabere. Na druhé stranû je mnoho lidí, ktefií pracují uprostfied hromady papírû, a pfiesto za vtefiinku vïdycky najdou to, co potfiebují. Dobrá organizace totiï nesouvisí ani tak s tím, jak prostor vypadá, jako spí s tím, jak funguje. Nesejde na tom, co chcete zorganizovat, jak moc se toho bojíte ani jak dlouho jste nepofiádek stfiádali. Organizování je vïdycky stejn pfiedvídateln proces. Staãí se ho nauãit. Abyste svûj uklizen prostor (a je jedno, zda se jedná o va í kanceláfi nebo tfieba skfiíà s obleãením) udrïeli v permanentním pofiádku, musí jeho uspofiádání vycházet z va eho zpûsobu uvaïování. Tak napfiíklad v mnoha kanceláfiích stojí pfiímo JSOU LIDÉ, KTEŘÍ ÚSPĚŠNĚ PRACUJÍ UPROSTŘED HROMADY PAPÍRŮ. DOBRÁ ORGANIZACE TOTIŽ NESOUVISÍ S TÍM, JAK PROSTOR VYPADÁ, ALE S TÍM, JAK FUNGUJE. ãlánky, na které pravdûpodobnû narazíte. Teì není ãas se do nich pou tût. UloÏte je do zvlá tní krabice a vyãleàte si na nû jeden den, kdy se s nimi vypofiádáte. 3. Cik cak organizování. Vût ina lidí dûlá tu chybu, Ïe pracují na nûkolika místech najednou. Zaãnou jednou zásuvkou, ve které najdou knihu, která patfií jinam, pfiesunou se ke knihovnû a zjistí, Ïe je v takovém nepofiádku, Ïe se kniha nikam nevejde. Zapomenou tedy na zásuvku a vrhnou se na knihovnu. V té narazí na papíry z kartotéky a tak dále a tak dále. A veãer zjistí, Ïe vlastnû vûbec nic neuklidili. Rozhodnûte se proto pfiedem, kde zaãnete, a tuto sekci dokonãete pfied tím, neï 16 EUROZPRAVODAJ

17 16-17 Poradek EZ1/07-jr 3/8/07 1:23 PM Stránka 17 MINIMUM MANAÎERA ZÁKLADY ORGANIZACE pfiejdete k jiné. Jestli narazíte na nûco, co patfií jinam, odloïte to prozatím na pfiíslu nou hromádku a postarejte se o to aï pozdûji. Pracovat postupnû vám umoïní vidût za sebou v sledky a dát si tolik potfiebnou pauzu. KdyÏ si potfiebujete odpoãinout, naplánujte si to. Napfiíklad: Dodûlám tuhle zásuvku a dám si kávu. T ÍDùNÍ PAPÍRÒ Aby se vám to podafiilo na sto procent, budete potfiebovat krabici s desítkami papírov ch závûsn ch desek, tuïku a prázdn archivní box na sloïky. Projdûte v echny hromady v kanceláfii, vezmûte do ruky kaïd kus papíru a zeptejte se sami sebe: Co je to?, Proã to tu mám? a Za jak ch okolností bych se na to znovu podíval?. Teì napi te tuïkou na prázdné desky první slovo, které vás napadne, papír strãte dovnitfi a pfiejdûte k dal ímu. Dokonãené sloïky ukládejte na podlahu nebo do prázdn ch krabic na spisy, tak utvofiíte základ zbrusu nového kartotéãního systému. VYKLÍZENÍ Nastal okamïik rozhodnout se, ãeho se máte zbavit a jak. MÛÏete to vyhodit, nûkomu vûnovat, prodat to, uskladnit nûkam jinam. V kanceláfii pûjde obvykle jen o papíry a vyhazování pût let star ch novin vás asi moc nerozhází. ZASUNUTÍ Tak a nyní vezmûte v echny vûci, které vám zbyly, a rozhodnûte se, kam pfiesnû je v rámci jednotliv ch zón uloïíte na kterou polici, do které zásuvky. Vyvarujte se neurãitosti a nerozhodnosti drïte se prvního pravidla organizování, které zní, Ïe kaïdá vûc musí mít své stálé místo. Jedinû pak se na svûj systém budete moci i v budoucnu spolehnout. iìte se klidnû následujícími pravidly: - AÈ velikost a poãet ukládan ch vûcí odpovídá velikosti úloïného prostoru zabráníte tak pl tvání místa. - Nemíchejte kategorie v rámci jednoho úloïného prostoru komplikuje to hledání. Pokud je to moïné, dejte katalogy do jedné police, objednávky do druhé. - Skupiny podobn ch vûcí ukládejte blízko sebe, fiiìte se pfii tom vlastními asociacemi. - SnaÏte se o dostupnost. Je jednodu í vûci vytahovat a zase je uklízet, kdyï nemáte zásuvky pfiecpané k prasknutí nebo úloïné prostory tak vysoko, Ïe na nû nedosáhnete. - Nic tûïkého nebo kfiehkého neukládejte pfiíli vysoko. Je sice prima, Ïe vá pohár za manaïera roku kaïd vidí uï z dálky, aï vám ale spadne na hlavu, mohl by vám zpûsobit klidnû i otfies mozku. - Oznaãkujte to. Jakmile máte v echny kontejnery i zásuvky na svém místû, je tfieba je popsat. Zdá se vám to moïná ZAMĚŘTE SE NA TO, CO JE VIDĚT. KLASICKÁ CHYBA V POČÁTCÍCH ORGANIZOVÁNÍ JE ZAÚTOČIT NA TEN NEVIDITELNÝ STARÝ NEPOŘÁDEK V HORNÍCH ZÁSUVKÁCH. malicherné, ale popisky vám zaruãí, Ïe se vûci vrátí tam, kam patfií a uklízení se stane rychlou a bezmy lenkovitou ãinností. UDRÎOVÁNÍ Asi tak dva t dny poté, co s úpravami skonãíte, si udûlejte ãas na posouzení, jak vá systém funguje. Je dûleïité, aby v echno bylo tak snadné, jak jste si pfiáli, aby vám vyhovovaly zóny a kategorie, které jste si stanovili, abyste nenaráïeli na problematická místa. Opûtovné pfiehodnocení provádûjte znovu po nûkolika t dnech, dokud si nebudete úplnû jistí, Ïe lep í uï to snad b t ani nemûïe. Jakmile získáte systém, kter perfektnû funguje, zaãleàte do svého Ïivota i denní program údrïby. To znamená, Ïe na konci dne vïdy uklidíte a vrátíte vûci na místo. I kdyï se vám nechce, denní úklid nikdy neodkládejte, nebo se nepofiádek zase nahromadí a za chvíli vás zaãne dusit. Uvidíte, Ïe vám to zabere jenom pár minut, protoïe v echno má nyní logické a dostupné místo. A pfiedev ím, stal se z vás pfiece schopn organizátor. INZERCE

18 18-20 Neurotik-jr 3/7/07 9:26 PM Stránka 18 REPORTÁÎ PROBLÉM a nejstar ího syna. Karel trpûl zaïívacími potíïemi, patnû spal, v noci ho znenadání pfiepadala nevysvûtlitelná úzkost a ãím dál ãastûji se pfiistihoval, Ïe se bojí návratu domû. Lékafie nav tívil se Ïaludeãními potíïemi, ale ani opakované vy etfiení neprokázalo Ïádné pfiíãiny, proã by problémy mûly trvat. KarlÛv praktick lékafi, onen zmínûn dávn spoluïák, mûl podezfiení, Ïe pfiíãiny potíïí mohou pramenit z neutû en ch vztahû v rodinû. Doporuãil Karla do psychologické ambulance, ale nane tûstí se to doma provalilo a KarlÛv otec je tû pfiitvrdil. V sledek? Prohloubení potíïí, nástup depresí a neurózy. Lékafi, kter chtûl kamarádovi pomoci, ho proto poslal do KromûfiíÏe do psychiatrické léãebny, která jako jediná v âeské republice má oddûlení pro neurózy, onemocnûní, které není ani smrtelné, ani nakaïlivé, dokonce se s ním dá i Ïít, ale kvalita Ïivota není nijak valná. BLÁZNI? NIKOLI, JEN VYSTRESOVANÍ... V ichni jsme vystaveni vût ímu stresu neï generace pfied námi. Aktivní lidé si je tû ke v emu nakládají na bedra více, neï unesou. Následky pak b vají drtivé. text: Jifií Roth; foto: archiv Dostat se na oddělení 18 B psychiatrické kliniky v Kroměříži je možné jedinou cestou: na základě doporučení praktického nebo odborného lékaře. Kroměřížští odborníci neposkytují ani ambulantní léčbu, ani konzultace, ani sami o sobě nikoho nepřijímají. První týden se pacient zúčastňuje skupiny a poslouchá, jak o sobě mluví druzí. Čím déle tu ovšem je, tím větší je na něho vyvíjený tlak, aby sám začal mluvit. Psychologové pouze korigují ostatní členy skupiny. Lékafi se zkoumavû zahledûl do oãí pacientovi, jehoï litanie poslouchal uï dobr ch dvacet minut. Pak nasadil trochu Ïoviální tón. Mohl si to dovolit, pacient byl jeho spoluïák a dávn pfiítel. Karle, jestli ti mûïu nûco poradit, tak si zafiiì na est t dnû volno. Po lu tû nûkam, kde tû dají do pofiádku. Sáhl do uplíku, vyndal formuláfi a vyplnil ho. Tohle po lu do KromûfiíÏe do psychiatrické léãebny. Pacient vytfie til oãi. Nelekej se, neposílám tû do blázince, dodal, kdyï vidûl kamarádûv v raz. Oni se ti ozvou, aï budou mít volno. Pak prohodil je tû nûkolik slov a pacienta vyprovodil. NeÏ dal pokyn sestfie, aby pustila do ordinace dal ího, krátce se zamyslel. Napadlo ho, jestli by si podobn pobyt nemûl naordinovat taky. Poslední dobou je toho na nûj trochu moc a cítil, Ïe jeho Ïivot nestojí za nic. Své úvahy uzavfiel povzdechem a houkl smûrem ke dvefiím: Dal í... Dvaaãtyfiicetilet Karel Vodváfika nebyl Ïádn cvok. Pracoval jako vedoucí finanãního oddûlení spoleãnosti s dvûma sty zamûstnanci, byl Ïenat, mûl tfii dûti v rozpûtí od tfiinácti do osmnácti let a v jednom bytû, bohuïel, nastûhovaného pûtasedmdesátiletého otce, b valého vojáka z povolání. PfiestoÏe v práci mûl pomûrnû velkou odpovûdnost a i podle vedení podniku si vedl dobfie, doma jako by se mûnil ve koláka se patn m prospûchem. Jeho otec, kter se do smrti nehodlal smífiit s tím, Ïe syn ne el v jeho lépûjích, ho deptal neustál mi poznámkami o neschopn ch cifr pionech, a co hûfi, na svou stranu strhával i snachu NA CESTù DO RÁJE KdyÏ jsme se zaposlouchali do líãení Karlov ch Ïivotních situací, nemohli jsme se ubránit dojmu, Ïe jeho pfiíznaky se u vût iny z nás uï nûkdy objevily. KdyÏ nám pak jejich v ãet diktoval primáfi oddûlení 18 B psychiatrické léãebny v KromûfiíÏi MUDr. Petr MoÏn, jenom tím potvrdil, Ïe nejde o nic, co bychom uï nûkdy nezaïili: úzkostné stavy, zv ená míra strachu z bûïn ch situací, lehãí deprese, chronick stres, chronická únava, porucha pfiíjmu potravy, plachost, ost chavost, psychosomatické potíïe, jako je bolest hlavy, pálení Ïáhy nebo Ïaludeãní problémy. âasto jde o potíïe, na které si ãlovûk laicky naordinuje odpoãinek nebo krátkodob klid nûkde stranou od bûïného Ïivota. JenomÏe kdyï si ãlovûk jenom odpoãine a neudûlá nic s problémy, které neurózy zpûsobují, za chvíli je tam, kde byl. To je i dûvod, proã jsme v pavilonu 18 B zaloïili v roce 1970 oddûlení pro léãení neuróz, popisuje otec této my lenky profesor PhDr. Stanislav Kratochvíl. Neurózy se dají léãit i ambulantnû v ordinaci u psychologa, ale pro pacienta (nebo lépe klienta) to mûïe znamenat jednu nev hodu: je v neustálém kontaktu se stresujícím prostfiedím, takïe léãba je zdlouhavûj í. Lékafii z KromûfiíÏe je tû dodávají, Ïe léãba spoãívá pouze v dialogu psycholog pacient, pfii které se klientovi dostane ménû informací a léãba je del í i vzhledem k ãetnosti schûzek (poji Èovna platí dvû náv tûvy t dnû). Ústavní léãba je v tomto ohledu efektivnûj í trvá NÁSTUPNÍ TERMÍN JE VŽDY V PONDĚLÍ, ODCHÁZÍ SE PO ŠESTI TÝDNECH V PÁTEK. KLIENT SE MUSÍ ZAVÁZAT, ŽE LÉČBU NEPŘERUŠÍ. 18 EUROZPRAVODAJ

19 18-20 Neurotik-jr 3/7/07 9:27 PM Stránka 19 ZDRAVÍ BOJ SE STRESEM est t dnû, bûhem kter ch je klient vystaven ostrému zraku sv ch spoluklientû, ktefií na nûm nenechají nit suchou, ãímï mu paradoxnû pomáhají vybabrat se z bláta, jeï ho stahuje k zemi. OâISTA DOKONAL M ODHALENÍM Karel se vrátil po esti t dnech z léãebny a s nad ením líãil, jak se mu rozjasnil svût a jak koneãnû dokáïe ãelit otcovu tlaku i situaci v rodinû. Popisoval, jak dokáïe nahlíïet na vûci, které mu zpûsobovaly je tû v nedávné minulosti trable, pod úplnû jin m úhlem, dokonce sklouzl i k lehkému filozofování o Ïivotû. Museli jsme tu zázraãnou instituci vidût na vlastní oãi. Psychiatrická léãebna KromûfiíÏ se nachází v nûkolika objektech roztrou en ch v areálu, kter byl zaãátkem minulého století postaven uï s tím cílem, Ïe bude slouïit jako psychiatrická léãebna. Jak primáfi MoÏn zdûrazàuje, prostfiedí pûsobící uklidàujícím dojmem a sk tající pocit ochrany a bezpeãí tomu odpovídá. Îádné vysoké betonové zdi, Ïádn ostnat drát. Ale naopak, skoro lázeàské prostfiedí. Ale nenechte se m lit, pokud se sem dostanete, k lázním to má pfiece jenom daleko. Tedy, mluvíme stále o pavilonu 18 B. Kapacita oddûlení je dvaadvacet lidí, v dobû, kdy jsme tam byli na náv tûvû, tam bylo sedmnáct klientû. Je tû v nedávné minulosti sem pacienti chodili kaïdé tfii t dny, takïe se osazenstvo oddûlení dûlilo na mazáky a baïanty. Bylo to v dobû, kdy se na pfiijetí do léãebny vedly pofiadníky. V souãasnosti se stává, Ïe fiada lidí pobyt odfiekne, takïe nov turnus se nenaplní. Proto se tfiít denní systém opustil a noví klienti jsou pfiijímáni hned, jakmile se uvolní místo. Nástupní termín je vïdy v pondûlí dopoledne, odchází se po esti t dnech v pátek. Lékafii dbají na to, aby se pfied nástupem na léãení klient zavázal, Ïe léãbu nepfieru í. Pfiesto nemusí mít strach, Ïe by byl po celou dobu odfiíznut od sv ch nejbliï ích. UÏ po tfiech t dnech mûïe jet na víkend domû a také od této doby ho mohou rodinní pfiíslu níci nav tûvovat. DÛvodem takové izolace je, aby léãba nebyla naru ovaná vlivy zvenãí. A tím se dostáváme k tomu nejdûleïitûj ímu k léãbû samé. KdyÏ se Karel vrátil, vyprávûl, jaké to tam bylo: Nedûlali jsme nic jiného, neï Ïe jsme si navzájem odhalovali chyby. Mûl pravdu. Tím hlavním léãebn m nástrojem je tu kolektiv ostatních klientû ãili skupinová psychoterapie. SÍLA KOLEKTIVU Sdûlená starost, poloviãní starost, zní jakési rãení. V pokynech pro pacienty se pí e: Hlavní dûraz se klade na vypovídání se TEN, KDO SEM PŘICHÁZÍ, BY MĚL BÝT OCHOTEN PŘIJÍMAT KRITIKU OD OSTATNÍCH A UMĚT PŘED CIZÍMI LIDMI ODKRÝT SVÉ SOUKROMÍ. z vlastních starostí a problémû, na to, aby kaïd ve skupinû o sobû upfiímnû hovofiil, získal podporu i kritické podnûty od ostatních, pfiehodnotil svoje postoje a svûj Ïivot, uãinil na základû nov ch poznatkû nová vlastní rozhodnutí, nacviãil si nové formy chování a doma si pak dokázal zafiídit Ïivot lépe, bez neurózy. Krásnû fieãeno, pfiedpokládá to v ak jedno ten, kdo sem pfiichází, by mûl b t ochoten pfiijímat kritiku od ostatních a mûl by b t také pfiipraven na to, Ïe bude muset pfied cizími lidmi odhalit své nejniternûj í soukromí. Bûhem skupinové psychoterapie se klient mûïe cítit jako pod mikroskopem. Hovofií o sv ch potíïích, odkr vá pfiedivo vztahû se sv mi nejbliï ími, s pfiáteli, spolupracovníky, nadfiízen mi ãi podfiízen mi a kaïdé slovo, kaïdá jeho my lenka je okamïitû podrobena zkoumání a diskuzi tûch, ktefií jsou s ním v tuto chvíli na jedné lodi. A jsou to ti druzí, kdo odvádûjí nejvût í kus práce. Samozfiejmû, kaïdému sezení je pfiítomen psycholog, ale jeho role spoãívá v tom, aby spí e usmûràoval dûní, neï aby do nûho nûjak aktivnû zasahoval. A tak se ten, kter hovofií, dozvídá, jak se na jeho jednání dívají druzí, co by udûlali jinak, co si myslí o jeho reakcích, pokud se rozebírá nûjak konkrétní vztah, tak mu okamïitû fieknou, ãím mûïe toho druhého tvát, nebo naopak jak ãelit pfiípadn m v padûm tûch ostatních. DÛkladnû rozebírají osudová rozhodnutí, která bûhem svého Ïivota uãinil, a v ímají si chyb, kter ch se kdy dopustil. Nûkdy mûïe jít o postfiehy pro dotyãného aï drastické, protoïe je asi jen málo lidí, ktefií by byli pfiipraveni bezv hradnû pfiijmout jakoukoli i sebenegativnûj í informaci o své osobû. Na druhé stranû si ov em ãlenové skupiny vyjadfiují vzájemnû podporu a pochopení, takïe není v jimkou, Ïe si ten, kdo je pod lupou, naopak o sobû mínûní spraví. Jak vám totiï potvrdí místní psychologové, celá fiada problémû neurotikû pramení z toho, Ïe o sobû mají nízké mínûní a dlouhodobû se podceàují. KaÏd z nás se v Ïivotû nûjak chová a pûsobí na ostatní, ale nikdo vám nefiekne jak. Tady ano, podotkl profesor Stanislav Kratochvíl. PANTOMIMA JAKO ZRCADLO VLASTNÍHO ÎIVOTA Kromû skupinové terapie, která je kaïd den po obûdû, ãeká na klienty dopolední psychodrama dal í forma terapie. Jde o sezení, pfii kterém se pfiehrávají scénky ze Ïivota klientû. Karel, kter mûl problém se sv m otcem, nastínil ostatním modelovou situaci, která se odehrává u nich doma skoro kaïd den. Nejprve jim sehrál sám sebe, pfiiãemï jeho otce pfiedstavoval jin z klientû. Pak se posunul do role svého otce, pfiiãemï jeho pfiedstavoval jin klient, kter se ov em choval v dané situaci podle svého. A nakonec v roli diváka sledoval, jak se s danou situací vypofiádávají jeho kolegové. Najednou se tím pfied ním odkryly nové moïnosti chování v pro nûho jindy depresivních situacích, najednou vidûl sám sebe, jak jedná, jak nûkdy afektovanû, jindy zbyteãnû bázlivû, najednou zaãal chápat reakce jeho otce a samy od sebe se mu zjevovaly zpûsoby, jak by s ním mohl mluvit. Zákonitû se objeví otázka, jak to bude fungovat v praxi, kdyï se vrátí zmûnûn klient domû. Co kdyï narazí na neprostupnou zeì otcovy povahy a sklouzne tam, kde byl? Jak fiíkají psychologové, v mezilidsk ch vztazích zfiídka platí, aby kdyï se zmûní jeden ãlánek, ty dal í zûstaly stejné. Psychodrama je ale také nácvik sociálních dovedností, které mají usnadnit klientovi po návratu do normálního Ïivota komunikaci s okolím. Mnozí z nás si neuvûdomují, ãím vlastnû pfiispívají k tomu, Ïe EUROZPRAVODAJ 19

20 18-20 Neurotik-jr 3/7/07 9:27 PM Stránka 20 REPORTÁÎ PROBLÉM rûzné události skonãí patnû. Bûhem tûchto nácvikû je více neï jindy cítit snaha druh ch vzájemnû si pomoci. To, Ïe jste s ostatními v tak úzkém kolektivu pomûrnû dlouhou dobu, vám pomûïe oprostit se od zábran, které máte v sobû, a jste najednou ochotni naslouchat kritice, a co víc, vzít si z ní i pouãení. PsycholoÏka Milena Sládková KONFLIKTY PATŘÍ K ŽIVOTU, ALE V TOM BĚŽNÉM JE ČLOVĚK ŘEŠÍ ZPRAVIDLA BUĎTO ČELNÍ AGRESÍ, NEBO UZAVŘENÍM DO SEBE. zmiàuje je tû jednu terapii, a sice arteterapii. Kolikrát se o pacientech dozvíme dûleïité vûci i z jejich obrázkû, fiíká. Kromû toho, Ïe si pacienti vzájemnû rozebírají situace, které se odehrály v jejich civilním Ïivotû, tak se vyjadfiují i k situacím, které vznikly tady. Souãástí terapie jsou totiï i vztahy ve zdej í komunitû. I tady vznikají konflikty. Konflikty patfií k Ïivotu, ale v tom bûïném je ãlovûk fie í zpravidla buìto ãelní agresí, nebo uzavfiením do sebe. Tady u nás tím, Ïe svûdky konfliktu je celá skupina, mohou její ãlenové okamïitû situaci analyzovat, otevfiít konflikt a vést nad ním diskuzi. Konflikt je tak zdrojem poznání o sobû i o druh ch. Problémy lidí venku je jedna vûc, kterou tu fie íme, druhá vûc je, jak se lidé chovají tady u nás. A to je pro nás autentiãtûj í, doplàuje primáfi MoÏn. Nejsou to jenom vztahy klientû mezi sebou, ale patfií sem i vztahy k personálu. V ichni navzájem tu spolu urãitou dobu Ïijí, musejí udrïovat urãitá pravidla nutná k zabezpeãení chodu oddûlení. Ti, ktefií byli na vojnû, asi moc dobfie chápou, o ãem je asi fieã. Pro klienty zdánlivû nepochopitelná povinnost do sucha utírat dfiez má svûj v znam tato zbyteãná práce vyplàuje ãas, nutí ãlovûka, aby na ni myslel jako na povinnost. KaÏd t den má oddûlení na povel dvojice klientû, tzv. erifû je zde snaha, aby lo o dvojici smí enou. Kandidáty nominuje osazenstvo oddûlení, na popud psychologû vût inou klienty, ktefií si v civilním Ïivotû nikdy nemûli moïnost vedoucí roli vyzkou et. Na konci t dne pak v ichni hodnotí jejich pûsobení. Obvykle to dopadne dobfie a ti, ktefií se na t den stali erify, si mohli dokázat, Ïe mají v Ïivotû na víc, neï si do té doby mysleli. Kromû toho, Ïe kaïd den v léãebnû má svá pevnû stanovená pravidla, existují zde i tabu: jsou zakázány jakékoli drogy (kromû tabákov ch cigaret) a sex. âas od ãasu tu nûkterá dvojice nevydrïí erotické tlaky a podlehne. Jejich jedinou ancí na udrïení v léãebnû je splnûní dvou podmínek: jejich zájem o sex nepfievaïuje nad zájmem o bûïnou ãinnost komunity a oba jsou schopni o svém vztahu pfied ostatními hovofiit. KdyÏ ne, musí jeden z hfií níkû bez pardonu domû. PRAVIDLA, KTERÁ FUNGUJÍ NEJENOM ZA ZDÍ Karel podle sv ch slov vûdûl, do ãeho jde, ale pfiesto mûl strach. Samozfiejmû nejvût í z toho, Ïe budu muset mluvit pfied cizími lidmi sám o sobû. Po skonãení léãby popisoval tuto vûc jako oãistnou sprchu, která ho zbavila tíhy svûta. Nikdo z klientû tu ale není hozen pfiímo do vody. První t den necháme pacienta, aby se rozkoukal. ZúãastÀuje se skupiny a poslouchá, jak o sobû mluví druzí. âím déle tu ov em je, tím vût í je na nûho vyvíjen tlak, aby zaãal KAŽDÝ DEN V LÉČEBNĚ MÁ SVÁ PEVNĚ STANOVENÁ PRAVIDLA A NEKOMPROMISNÍ ZÁKAZY: DROGY (KROMĚ CIGARET) A SEX. mluvit. Psychologové, jak bylo fieãeno, pouze korigují ostatní ãleny skupiny. Mají zájem na tom, aby forma sdûlení byla pro kaïdého klienta pfiijatelná. Do obsahu sdûlení jim uï ov em nemluví. Lidé, ktefií zde v dobû na í náv tûvy byli uï tfii t dny, se cítili uvolnûnûj í, jakási paní dokonce fiekla, Ïe znovu na la sama sebe. Nikdo z tûch, se kter mi jsme mluvili, nepocièoval strach z návratu do normálního Ïivota. Abyste si mohli udûlat pfiedstavu, podle jak ch pravidel se fiídí Ïivot v pavilonu 18 B, opsali jsme z nástûnky ve spoleãenské místnosti jejich Osmnáctkové ãtrnáctero. 1. DodrÏuj pfiesnû denní program. 2. Nemlã jako ryba. Mluv o v em otevfienû a upfiímnû pfied kolektivem. 3. Vylez z ulity. Neizoluj se sám ani ve skupince, neutíkej se sv mi problémy od kolektivu. ZDRAVÍ BOJ SE STRESEM 4. Pomoz spolupacientûm zapadnout do kolektivu, poznat a zmûnit jednání, které je pfiíãinou jejich neurózy. 5. Neztrácej ãas hovorem o problémech obecn ch, ale soustfieì se hned na konkrétní problémy své i jin ch. 6. Nehovofi v eobecnû, ale fiekni, co cítí ty teì a tady. 7. Nevyná ej sdûlení o osobních problémech spolupacientû mimo kolektiv. 8. Pi do deníku dennû své my lenky. 9. Cviã relaxaci tfiikrát dennû, kaïd t den i pocit a nakonec si vytvofi svou vlastní formulku. 10. H bej tûlem pfii rozcviãce, práci i sportu. 11. Nepij alkohol bûhem léãby, ani kapku. 12. Napi svûj Ïivotopis a pfieãti jej do ãtrnácti dnû po nástupu. 13. PouÏívej psychodramatu a pantomimy, abys vyjádfiil, jak cítí ty a jedná ty i druzí, a vyzkou el jiné zpûsoby jednání. 14. Vyslechni názory a rady druh ch, pfiem lej o nich, ale rozhoduj se sám! KdyÏ jsme s Karlem o tûchto pravidlech hovofiili, pfiiznal se, Ïe se po návratu z KromûfiíÏe snaïil vût inu z nich dodrïovat i v normálním Ïivotû. Samozfiejmû s v jimkou sdílení sv ch problémû s kolektivem. Nedovedu si pfiedstavit, Ïe bych v kanceláfii vybalil svoje trable, smál se. Postupnû zûstal jen u nûkter ch dodnes si tfieba pí e deník. I kdyï ne zrovna kaïd den. Nicménû je to pro nûho podle jeho slov oãistná lázeà, protoïe tím ventiluje své, pfiedev ím negativní, pocity. Karel, kter se cítí jako znovuzrozen, se skuteãnû zmûnil. Najednou se dokázal oprostit od spousty vûcí, které se ukazují jako zbyteãné. Nic neláme pfies koleno, dokáïe si udûlat ãas na pfiátele, je uvolnûn, dodrïuje volné dny, které vûnuje pouze sobû nebo rodinû, málokdy se rozãiluje, mluví klidnû a rozváïnû a vûbec pûsobí jako postava z krásné literatury, kterou spisovatelé popisují jako vyrovnaného ãlovûka. Jsme jen zvûdaví, jak dlouho mu to v tomhle bláznivém svûtû vydrïí. 20 EUROZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií:

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: KAPITOLA 1 Kdo je toxický muž? Definice toxického muže Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: 1. Vyvolává ve vás negativní emoce. 2. Nechová se k vám správnû. 3. Vzbuzuje ve vás negativní

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

1 Anatomie pasivní agresivity

1 Anatomie pasivní agresivity 1 Anatomie pasivní agresivity Srdcov král se v knize Alenka v kraji divû pokou í uklidnit hysterického evce slovy: Nebuì nervózní, nebo tû nechám na místû popravit. Toto varování by klidnû mohlo splynout

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 1/2008 PROFILY Mezinárodní veletrhy Služby brněnského výstaviště pro podnikatele PrÛmyslové izolace Vlastní vývoj umožňuje držet krok s ostatními

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût Cover EZ410 hrbet 3mm:NEW 11/26/10 6:49 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 4/2010 EVROPA A MY Europarlament UÏ i ekologiãtí nad enci pfiipou tûjí, Ïe zelené zdroje

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

CHAMELEON. Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit. www.tcmach.cz

CHAMELEON. Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit. www.tcmach.cz CHAMELEON Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit www.tcmach.cz Chameleon je zvífie, jenï se velmi dobfie pfiizpûsobuje okolnímu prostfiedí. Pfiesnû taková je i nová energetická jednotka

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více