Rozpočet města v roce 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet města v roce 2012"

Transkript

1 LEDEN 2012 vydává město ČesKá Lípa měsíčník distribuce zdarma do schránek vychází 20. Ledna 2012 Rozpočet města v roce 2012 Klíčovým bodem prosincového zasedání českolipských zastupitelů bylo přijetí rozpočtu města na rok Oproti předložené poslední verzi návrhu, která byla před zasedáním zveřejněna na úřední desce, došlo v odsouhlaseném rozpočtu jen k několika změnám. Jednou z úprav, která si při hlasování od přítomných zastupitelů získala potřebnou podporu, bylo snížení prostředků vyčleněných na přestavbu MŠ Pastelka z navrhovaných 20 milionů na 18,5 mil. Kč, dále byly o 500 tisíc poníženy předpokládané výdaje na svoz a likvidaci odpadů a to z 35,5 mil. na 35 mil. a tyto prostředky byly přesunuty do rezervy města. V neposlední řadě pak byla z rozpočtu odboru rozvoje města a investic vyškrtnuta také půlmilionová částka na přípravu rekonstrukce mostu v Hrnčířské ulici. Velkou polemiku vyvolala během schvalování rozpočtu rovněž částka vyčleněná na dostavbu cyklostezky Varhany. pokračování na str. 6 Prvním českolipským novorozencem roku 2012 je Michal Nikodym, který se narodil v českolipské porodnici 1. ledna v 9:27 hodin. Šťastnou maminkou, které v úterý 3. ledna k tomuto prvenství přišli do porodnice pogratulovat a předat dárky místostarosta Tomáš Vlček a hejtman Stanislav Eichler, je Klára Nikodymová. Michal po narození vážil 2860 g a měřil 47 cm a v rodině je druhorozeným synem. Foto: E. Markgrafová Zákaz požívání alkoholu a omamných látek na veřejnosti na programu prosincového zasedání zastupitelstva města Česká Lípa bylo také projednání návrhu nové obecně závazné vyhlášky města Česká Lípa o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích. Cílem vydání vyhlášky je zajistit a chránit pořádek a bezpečnost ve městě. K právní regulaci společensky nežádoucího chování přistoupilo město jednak na základě podnětů ze strany občanů, kteří se na nás často obraceli se stížnostmi a peticemi. Při koncipování vyhlášky a vymezování míst, kde všude bude konzumace alkoholu a jiných drog na veřejném prostranství zakázána, jsme zároveň vycházeli ze zkušeností městské policie, která často podobné problémy řeší, vysvětluje starostka Hana Moudrá. Vyhláška, kterou zastupitelé odsouhlasili, tak specifikuje městská veřejná prostranství, kde není od 15. ledna 2012 konzumace alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek tolerována. Porušení vyhlášky ze strany konzumenta bude posuzováno jako přestupek. Zákaz se tak mimo jiné vztahuje na tato místa: okruh 50 m od škol a školských zařízení okruh 50 m od kulturních zařízení a historických budov okruh 50 m od dětských hřišť a pískovišť, sportovišť a sportovních zařízení okruh 50 m od zdravotnických zařízení okruh 50 m od diskoték, barů, heren a restauračních zařízení okruh 50 m od prodejen potravin všechny zastávky a stanice veřejné hromadné dopravy v okruhu 10 m od odznačení stanice či zastávky všechny městské parky (park v ul. Bulharská, park v ul. 28. října, park u Městského hřbitova, Městský park, park Milady Horákové a Mariánský park) Ve vyhlášce však nechybí ani několik přesně specifikovaných míst, kde byly problémy s pitím alkoholu na veřejném prostranství opakovaně řešeny (např. u domů v Okružní ul. č a 2218, stánek v Okružní ul. včetně vnitrobloku domů čp až 2877 a 2878 a 2890). Vyhláška se naopak nevztahuje na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných před restaurací, cukrárnou a kavárnou, na dny 31. prosince a 1. ledna a na kulturní a společenské akce pořádané nebo spolupořádané městem Česká Lípa pro veřejnost. (Vyhlášku v plném znění najdete na webu města - (red) TÉMA ČÍSLA STRANY 5 9 ZAJÍMAVOST STRANA 12 ANKETA STRANA 11 finance - rozpočet výměna poškozených BanKoveK městská hromadná doprava

2 z radnice a města 02 LEDEN 2012 Sloupek starostky První dny nového roku připomínaly víc předjaří než leden. Vlekaři sice smutně přepočítávali ušlé zisky i za prosinec, ale pro městskou kasu představuje podobné počasí určitou úlevu. Jenomže zima je teprve na začátku a konečnou bilanci, kolik bude stát město letošní zimní údržba, budeme moci udělat teprve v dubnu. Sněhu se určitě ještě dočkáme stejně jako tradičních problémů, které jsou spojeny se zimním počasím. Jak jistě víte, vloni se hodně diskutovalo o přílišném používání soli v kombinaci s inertním materiálem při posypu chodníků. Pro letošní zimní údržbu jsme proto vyčlenili území, kde se jako posyp bude používat pouze čistý písek. Kromě chodníků ve všech parcích je podobnou zkušební zónou celá lokalita Dubice ohraničená ve směru od města Smetanovým nábřežím, Hrnčířskou, Bulharskou a Kozákovou ulicí. Ani na chodnících v tomto území by se při zmírňování závad ve schůdnosti neměla sůl používat. Samozřejmě za předpokladu, že chodníky zůstanou schůdné, což zjistíme teprve ve chvíli, až napadne sníh a bude mrznout. Do nového roku jsme v České Lípě vstoupili také s novou vyhláškou zakazující pití alkoholu a konzumaci jiných drog na veřejném prostranství. Vyhláška tak přesně specifikuje území zákazu. K jejímu přijetí jsme přistoupili na základě zkušeností strážníků městské policie a podnětů, které jste v poslední době kvůli nepříjemnému chování některých konzumentů těchto omamných látek adresovali radnici. Začátkem ledna začal v Městském informačním centru také předprodej vstupenek na reprezentační ples našeho města. Koná se v KD Crystal 27. ledna a jako každoročně byl od prvního dne předprodeje o vstupenky velký zájem, což nás samozřejmě těší. Pro letošní ročník bylo zvoleno tak trochu pohádkové téma Zimního království, kterým nás bude slovem provázet herec Jan Čenský. O hudební doprovod se na hlavním sále postará velký liberecký Big band a v restauraci Duo Stratos. Ve svém lednovém sloupku Vám chci také znovu připomenout, že i pro letošní rok jsou všichni občané s trvalým pobytem v České Lípě osvobozeni od platby poplatku za svoz a likvidaci odpadu. Ze strany města je to snaha ulevit Vašim rodinným rozpočtům, neboť v době krize jsou napjaté všechny rozpočty veřejné i soukromé. Snad bude letošní rok o něco příznivější a pesimistické odhady ekonomů se nenaplní. Hana Moudrá Městská policie K otevření bytu šestašedesátiletého muže museli přistoupit strážníci Městské policie v České Lípě poté, co ošetřovatelka nahlásila, že uvedený majitel bytu sice z povzdálí komunikuje, ale dveře neotevírá. Po zásahu byl muž nalezen ve špatném zdravotním stavu, a proto byl převezen k lékařskému ošetření. Nejde však o ojedinělý případ. Ročně se tato situace opakuje několikráte. Včasný zákrok a záchrana života je vždy závislá od všímavosti příbuzných, známých, sousedů či ošetřovatelek. Pětice mužů se bude zodpovídat před správním orgánem města pro porušení přestupkového zákona v části na ochranu životního prostředí za nepovolené rozebírání autovraku v ulici Dubická v České Lípě. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. jasně stanovuje pravidla při nakládání s autovraky, které musí být k likvidaci předány určeným osobám s příslušným oprávněním. Na stejném místě a u uvedených osob navíc nejde o první případ. Příslušný zákon dává správnímu orgánu možnost potrestat viníka pokutou do výše ,- Kč. Pod dohledem městského kamerového systému v České Lípě se místní šestadvacetiletý muž vloupal do výlohy jednoho ze zlatnictví v centru města. To, že je po celou dobu sledován pracovníky kamerového systému, patrně vůbec netušil. Hlídky městské a republikové policie si ho krátce po činu vyzvedly v nedalekém baru, odkud byl eskortován Policií ČR k dalšímu šetření. Významné životní jubileum v prosinci oslavili 80 let pan Jan Dokoupil paní Eliška Eclerová pan Miroslav Havlík paní Antonie Jonášová paní Miluška Májová pan Stanislav Michl pan Václav Ruč 85 let pan Alois Baďura pan Jaroslav Frank pan František Lehký 91 let paní Marie Novotná pan Ladislav Soukup 93 let paní Jarmila Suchá Všem jubilantům blahopřejeme.! Zápis do prvních tříd Na všech českolipských základních školách proběhne zápis do prvních ročníků v době od do hodin. Jako každoročně budou na objektech ZŠ i MŠ umístěny informační plakáty, které budou v České Lípě vylepeny i na plakátovacích plochách. Hodiny pro veřejnost Termíny Hodin pro veřejnost, kdy mohou občané České Lípy navštívit představitele města bez předchozího objednání, jsou: (vždy od 16 do 18 hodin) K dispozici bude paní starostka Hana Moudrá i místostarostové Jiří Kočandrle a Tomáš Vlček. TERMÍNY ZASEDÁNÍ Termíny veřejných zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa v roce 2012: (vždy od 16 hodin) Zasedání se konají v zasedací místnosti ZM, č. p. 2, náměstí T. G. Masaryka. Historii téměř 120 hostinců, které v České Lípě od 16. století do druhé světové války nabízely své služby, popisuje kniha Pohostinná Česká Lípa. Publikaci v nákladu 500 kusů vydalo město Česká Lípa a autory jsou Jiří Kratochvíl a Jaroslav Panáček, který spolu s místostarostou Tomášem Vlčkem provedl i slavnostní křest, kde mimo jiné prozradil, jak kniha vznikala. Prvotní osnovou se staly poznámky, které Jaroslav Panáček zdědil po svém otci, známém archiváři a historikovi. Spolu s Jiřím Kratochvílem doplnili zajímavé údaje o další poznatky ze své badatelské činnosti. Texty zpestřují i dobové pohlednice a obrázky, které přidávají na atraktivitě celého díla, jež je zajímavou sondou do historie českolipského pohostinství. Kniha je v prodeji v Městském informačním centru, kde si ji koupila už spousta zájemců, takže město začíná uvažovat i o dotisku. Foto: Eva Markgrafová

3 z radnice a města LEDEN Zásady poskytování městských grantů Zásady pro poskytování městských grantů, které budou udělovány v roce 2012 v oblasti kultury, životního prostředí, škol a sportu odsouhlasilo Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém prosincovém zasedání včetně příslušných tiskopisů pro podání žádostí a pro vyúčtování. Nové znění Zásad poskytování grantů na podporu kulturní činnosti a realizaci kulturních akcí se oproti loňskému roku nijak nemění a zahrnuje tak pouze jedinou úpravu v případě termínů. Ve schváleném rozpočtu města bylo na tyto granty pro rok 2012 vyčleněno 250 tisíc korun. Zásady pro poskytování grantů v oblasti životního prostředí v roce 2012 stejně jako v loňském roce obsahují jeden termín na podání žádosti o grant. Žadatel může požádat jak o grant na podporu činnosti tak na akci v oblasti životního prostředí. Organizace, jejichž zřizovatelem je město Česká Lípa, nemusí dokládat zřizovací listiny, doklad o jmenování zástupce oprávněného jednat jménem žadatele a smlouvu o zřízení účtu žadatele. Také na tyto granty je v rozpočtu vyčleněno 250 tisíc korun. V případě Zásad pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu lze za nejzásadnější změnu označit zrušení dvou kategorií a to konkrétně "cílená podpora sportovních kolektivů" (vloni tato kategorie představovala podporu A - týmů fotbalu, atletiky, volejbalu, futsalu a karate) a cílená podpora sportovců jednotlivců. Hlavním důvodem této změny je, že podle sportovního výboru by město mělo v oblasti sportu svoji grantovou podporu směřovat především do kategorie - příspěvky pro sportovní organizace vykazující v členské základně sportovce do 18 let, aby byly podporovány sportovní kluby věnující se dětem a mládeži, kromě této kategorie pak v zásadách zůstaly zachovány i kategorie "příspěvek na mezinárodní reprezentaci, příspěvek na účast na sportovní akci (výrazná reprezentace města)" a příspěvek na sportovní akce pořádané na území města Česká Lípa i mimo území města Česká Lípa, avšak s výraznou účastí sportovců z České Lípy. Částečně byly upraveny i kategorie sportovních odvětví, od kterých se odvíjí výpočet částky poskytovaného grantu v kategorii I. (příspěvek dle počtu sportovců do 18 let), tj. upravené přerozdělení podle nákladovosti sportů dle současné situace a předpokládaných výdajů. Konkrétně se jedná např. o přeřazení míčových sportů a kanoistiky do kategorie s vyšším bodovým ohodnocením. Nově byla do zásad sportovních grantů přidána také povinnost příjemců zajistit funkční webové stránky organizace, se znakem města Č. Lípa a jeho uvedením jako sponzora, další informace o činnosti klubu (zveřejňování výsledků, seznamy členů, vedení docházky, fotogalerie), povinnost doložení výkonnostního sportu (zápisy z utkání, výsledkové listiny, oficiální startovní listiny, diplomy). Na sportovní granty by z letošního rozpočtu města mělo být přerozděleno 8 miliónů korun. Zásady pro poskytování školských grantů se oproti roku 2011 mění zejména v oblasti účelu použití poskytnutého grantu a v tiskopisu žádosti byla i pro žadatele, kteří nejsou příspěvkovou organizací zřízenou městem Česká Lípa, odstraněna povinnost předkládat prohlášení k podpoře de minimis. I na tyto granty je v rozpočtu vyčleněno 250 tisíc korun. Více informací ke grantům včetně platných zásad a tiskopisů najdete na (red) Využití neinvestiční dotace I občané České Lípy vyjadřovali svoji soustrast nad smrtí prvního českého prezidenta Václava Havla. První zapálené svíčky se objevily na morovém sloupu bezprostředně po té, co se v neděli 18. prosince rozletěla smutná zpráva éterem. I Kondolenční listiny, které pro veřejnost k vyjádření soustrasti připravila radnice v Městském informačním centru, se rychle plnily podpisy a vzkazy, jež byly adresovány jednomu z nejvýznamnějších a nejoblíbenějších státníků naší země Václavu Havlovi. Foto: Eva Markgrafová Pojmenováním ulic v nově zainvestované lokalitě U Kola, která je určena k výstavbě rodinných domů, se zabývali na svém prosincovém zasedání českolipští zastupitelé. Pravomoc samosprávy rozhodnout o názvu části obce, ulic a jiných veřejných prostranství Ke dni bylo zřízeno Integrační azylové středisko Česká Lípa. Na základě zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, požádalo město Česká Lípa Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR o příspěvek na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jeho území. Dotace je účelově určena na úhradu nákladů obce a její prostředky nesmí být použity k financování investičních akcí. V roce 2011 byly takto získané příspěvky v celkové výši Kč použity na částečnou úhradu vychází ze zákona o obcích. Potřeba pojmenovat v České Lípě nové části ulic pak vznikla ve chvíli, kdy byla dobudována infrastruktura v lokalitě rodinných domů U Kola. Jedná se tak o pojmenování nových částí ulic, které však navazují na stávající, a proto zastupitelé souhlasili s návrhem, aby z nákladů na údržbu komunikací v našem městě. V prvním čtvrtletí roku 2011 byla dotace ve výši Kč použita na úhradu drobných oprav místních komunikací, ve II. čtvrtletí 2011 byla z dotace ve výši Kč uhrazena oprava chodníku v Eliášově ulici, dotace ve výši Kč byla ve III. čtvrtletí 2011 použita na opravu komunikace v ulici U Střelnice a ve IV. čtvrtletí 2011 byla z dotace ve výši Kč hrazena oprava chodníku v Jiráskově ulici. Jolana Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic Pojmenování ulic v nové lokalitě rodinných domů důvodu přehlednosti byly i nové části pojmenovány podle navazující ulice, což podpořil i výbor pro rozvoj města a památky. Konkrétně jde o ulice:,,u Kola,,,Škrétova,,,Hrubínova,,,Jarní a,,zimní, po kterých budou komunikace v nově vzniklé obytné lokalitě pojmenovány. (ema)

4 z radnice a města / INVESTICE 04 LEDEN 2012 Vyhláška stanovující místa, kde mohou být herny Novou obecně závaznou vyhlášku stanovující místa, na kterých mohou být v České Lípě provozovány některé sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, odsouhlasilo v prosinci českolipské zastupitelstvo. Při přípravě návrhu své nové vyhlášky vycházelo město z novely loterijního zákona, která rozšířila a hlavně upřesnila pravomoc obce, neboť předchozí zákonná úprava nebyla ve výkladu Česká Lípa půjčí svazku peníze na dobudování cyklostezky Město Česká Lípa je od roku 2001 významným a zároveň vedoucím členem dobrovolného svazku obcí "Svazek obcí - Cyklostezka Varhany", který byl založen za účelem výstavby cyklistické stezky vedoucí po tělese zrušené železniční tratě z ČL do Kamenického Šenova. jednoznačná. Říkala pouze tolik, že obec může obecně závaznou vyhláškou regulovat výherní hrací přístroje, což mimo jiné vyvolalo mediálně známou ústavní stížnost města Chrastavy. Realizace celého projektu byla rozdělena do tří etap. V současné době jsou dokončeny dvě etapy, které zahrnují úsek z České Lípy přes Manušice a Horní Libchavu do Volfartic v celkové délce 8,2 km. Výstavba I. etapy probíhala v období 09/ /2008. Stavba byla uvedena do provozu na konci června V dubnu 2009 byla zahájena realizace II. etapy, která byla dokončena v polovině listopadu 2010 a následně uvedena koncem listopadu do provozu. Na výstavbu obou etap se podařilo získat dotaci, kterou svazku poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Výstavba III. etapy cyklostezky je posledním navazujícím úsekem, neboť propojí ukončenou trasu z Volfartic přes Nový Oldřichov až do Kamenického Šenova, kde vyústí v blízkosti Panské skály - Varhan. I tato etapa je projektována jako veřejně přístupná komunikace pro pěší a cyklisty s vyloučeným provozem automobilové dopravy o celkové délce téměř 8,5 km. V květnu letošního roku uzavřel Svazek obcí Cyklostezka Varhany Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, který umožňuje financovat z dotace až 92,5 % uznatelných nákladů. Podmínkou dotace je však předfinancování celého projektu z vlastních zdrojů. Svazek obcí kromě mimořádných finančních příspěvků hospodaří Nově pak bylo uzákoněno, jak si obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit, že sázkové hry, loterie a jiné podobné hry vymezené zákonem mohou být provozovány pouze na místech a v čase určených vyhláškou, nebo stanovit, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování uvedených loterií a pouze s členskými příspěvky jednotlivých obcí. S ohledem na výši členských příspěvků není proto v silách svazku zajistit podmínku předfinancování celého projektu z vlastních zdrojů, která vyplývá z uzavřené smlouvy o dotaci. Předfinancování projektu tak je možné splnit pouze za předpokladu, že město Česká Lípa, jako hlavní a vedoucí partner projektu, nyní poskytne svazku potřebné finance, které mu po dokončení stavby a vyplacení dotace svazek vrátí, vysvětluje starostka Hana Moudrá, která je zároveň předsedkyní svazku. Během diskuse, kterou kolem půjčky vedli zastupitelé již při schvalování rozpočtu na rok 2012, kam byla tato investice zařazena, zastupitelé z klubu ČSSD navrhovali, aby stavba cyklostezky byla kvůli šetření z letošního městského rozpočtu úplně vyškrtnuta. Většina zastupitelů jiných podobných her zakázáno, nebo úplně zakázat provozování uvedených loterií a jiných podobných her na celém území obce. Z tohoto důvodu bylo třeba změnit i českolipskou vyhlášku z roku V první řadě to znamenalo vymezit, na které typy loterií a her se obecní vyhláška vztahuje. dokončení na str. 17 se však přiklonila k názoru, že cyklostezka je hojně navštěvovaná a oblíbená. Tímto krokem by ale svazek přišel o dotaci a veřejnost o naději, že bude dokončen i její poslední a nejdelší úsek. Jak prohlásil místostarosta Tomáš Vlček, bylo by šílené se domnívat, že svazek později dotaci opět získá a bez dotace už nikdy nebude poslední úsek dokončen. Cyklostezka tak zůstala v rozpočtu města a následně zastupitelé odsouhlasili i podmínky smlouvy o půjčce. Rozpočtované finanční prostředky tak poslouží svazku k tzv. předfinancování stavby III. etapy cyklostezky a po získání dotace z Regionálního operačního programu bude tato převedena do investičního fondu České Lípy, která na její stavbu půjčí svazku peníze. Starostka předpokládá, že k vypsání zakázky na dodavatele stavby by mělo dojit na jaře. (red) Od firmy Pepsi Cola obdrželo město Česká Lípa darem novou autobusovou zastávku v ulici Žitavská. Nový přístřešek, jehož vybudování zajistilo město, je tak v barvách známého výrobce nealkoholických nápojů. Foto: Eva Markgrafová Demolice Pastelky Zastupitelstvo města Česká Lípa souhlasilo s přidělením podlimitní veřejné zakázky na demolici budovy Mateřské školy Pastelka na Svárově stavební firmě DUGOSTAV Dušan Gorol, která městu předložila nejvýhodnější nabídku. Celková cena za demoliční práce, které představují první etapu plánované investice do Pastelky, by tak měla činit ,15 Kč bez DPH, tj ,38 Kč včetně DPH. Pro město jde o cenově příznivou nabídku, neboť, jak poznamenal místostarosta Jiří Kočandrle, předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena na ,- Kč včetně DPH a vycházela z oceněného výkazu výměr, který byl součástí zpracované projektové dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující nejenom demolici stávajícího objektu MŠ Pastelka, ale i odstranění stávajících zpevněných ploch a ve spolupráci se správci sítí i zaslepení přípojek umístěných v areálu mateřské školy. Práce by měly proběhnout během zimního období a po demolici by pak měla následovat vlastní stavba nového objektu MŠ, na kterou je v letošním rozpočtu města vyčleněno celkem 18,75 milionu korun. (red)

5 finance - rozpočet LEDEN O letošním rozpočtu města se starostkou Hanou Moudrou Tématem prvního letošního vydání Městských novin jsou finance, neboť podstatnou součást lednového čísla tvoří rozpočet města Česká Lípa pro rok Ten na svém prosincovém zasedání odsouhlasilo zastupitelstvo, a proto jsme i starostku města Hanu Moudrou požádali o rozhovor zaměřený právě na městské finance a letošní rozpočet. Po komunálních volbách v roce 2010 Vám při přerozdělování kompetencí mezi vás a zvolené místostarosty byla svěřena právě oblast financí, podobně jako v předchozím volebním období. S přípravou městského rozpočtu máte proto už několikaleté zkušenosti. Jak byste hospodaření města charakterizovala? Město se snaží každoročně vyjít, až na mimořádné výjimky, jen s vlastními prostředky. Objem finančních prostředků, se kterými město každoročně hospodaří, se nezvyšuje a proto je samotná tvorba rozpočtu neustálý boj o jejich co nejefektivnější využití. Očekávané příjmy města jsou pro obec životně důležité jako pro každý jiný subjekt. Navíc, vzhledem k tomu, že jde o veřejné prostředky, jejich vynakládání je o to více a důsledněji sledováno a kontrolováno. Ve výdajích města pak nefigurují pouze výdaje na jeho rozvoj, které každoročně občany zajímají asi nejvíce, ale je nutné vynakládat další neméně důležité výdaje, především na služby všem občanům města. Jedná se například o výdaje na provoz veřejného osvětlení, svoz a likvidaci odpadu, městskou dopravu, úklid a údržbu komunikací až po výdaje na provoz příspěvkových organizací, mezi které mimo jiné patří všechny naše základní školy a školky. Teprve pak můžeme vyčlenit prostředky na investice. Jak hospodaření našeho města ovlivňuje krize, která více či méně dopadá na každého z nás? Podstatný objem městských příjmů představují daňové příjmy, které jsou obcím ze zákona o rozpočtovém určení daní přerozdělovány. Pokud tedy budeme hovořit o krizi, tak se tato krize projevila sníženým výběrem daní a následně i sníženým příjmem v našem rozpočtu. Asi nejvíce jsme to pocítili už v roce 2010, kdy jsme museli v průběhu roku několikrát upravovat rozpočet, protože skutečné daňové pří- jmy byly nižší než bylo původně plánováno v rozpočtu, a tudíž jsme museli seškrtat nebo omezit některé plánované výdaje. Určitá obezřetnost při odhadu daňových příjmů se letos projevila už při koncipování rozpočtu na rok Základní konstrukce se však pro letošek ve srovnání s loňským rokem nijak zásadně nezměnila. Pro letošní rok jsou očekávané příjmy města Česká Lípa vyčísleny na cca 513 mil. korun, což je ale o více než sto milionů méně než vloni. To je velký rozdíl. To je sice pravda, ale hlavním důvodem letošního propadu je, že město už nezíská od státu prostředky na financování sociálních služeb, jejichž výkon od Nového roku zajišťuje pro stát Úřad práce ČR. Naše příjmy a následně i výdaje jsou tak nižší o státní účelovou dotaci na tyto služby, jejichž součástí mimo jiné bylo vyplácení různých sociálních dávek, které bude místo města vyplácet českolipský úřad práce. A co letošní plánované výdaje města? Celkový objem výdajů města je rozpočtovaný na cca 575 milionů korun. Z financování, které v rozpočtu rozdíl mezi příjmy a výdaji vyrovnává, pak vyplývá, že schodek pokryjeme z vlastních zdrojů. Tímto zdrojem bude investiční fond města, odkud na základě rozpočtu převedeme do rozpočtu odboru rozvoje města, majetku a investic prostředky na několik investic přesně podle pravidel, která si město pro čerpání z tohoto fondu stanovilo. Konkrétně to je 18,75 milionů korun na rekonstrukci MŠ Pastelka, 5 mil. na Jiráskovo divadlo, 5 mil. na adaptaci KD Crystal, 13 mil. na revitalizaci školního hřiště na Špičáku a 36 mil. na stavbu třetí etapy Cyklostezky Varhany. Ale v případě cyklostezky by se finance měly do fondu z větší části zase vrátit? Ano, protože dobrovolný svazek obcí na tuto etapu obdrží evropskou dotaci. Česká Lípa, která je členem svazku, mu proto nyní na realizaci poskytne prostředky a po vyúčtování dotace se peníze převedou zpátky do fondu. Ráda bych ještě dodala, že do fondu se koncem roku pokaždé vrací také finance, které z něj byly převedeny do rozpočtu ORMI, pokud nebyly v příslušném roce čerpány. To je třeba případ Pastelky, na kterou už vloni byly z fondu prostředky převedeny, ale protože nebyly vloni čerpány, musely být vráceny a nyní budou na Koncem minulého roku začala rekonstrukce školního hřiště u ZŠ Špičák, na kterou město získalo 7 mil. dotaci od ministerstva financí. Celkové náklady na investici činí cca 20 milionů korun. V letošním rozpočtu města bylo proto na realizaci této stavby vyčleněno zbylých 13 milionů korun. Foto: Eva Markgrafová základě schváleného rozpočtu opět převedeny. Dalším důležitým pravidlem je, že z fondu mohou být financovány pouze investiční akce nad 10 milionů korun. Z fondu jsme tak financovali i novou víceúčelovou halu a stále počítáme s tím, že z něj budeme financovat také divadlo, na které je pro letošek uvolněno zmíněných 5 mil. korun. Kolik prostředků na kontě investičního fondu město má? Ke konci roku po vrácení nevyčerpaných prostředků to bylo cirka 180 milionů korun, takže po odečtení letošního čerpání, které vychází ze schváleného rozpočtu, nám na kontě fondu zůstává kolem 100 milionů. Už jsme se bavili o tom, že krize ovlivnila městské příjmy, ale nakonec si neodpustím otázku, jak jejím dopadům čelíte ve výdajích? Doma se tomu říká šetření a v případě města jde o omezování výdajů, což se dá provádět různě. Nechceme však šetřit na úkor občanů, tj. omezovat rozsah zajišťovaných služeb, což je asi nejdůležitější, ale zároveň i nejtěžší. Většina služeb pro město je zajišťována dodavatelsky, a proto pokračujeme v trendu vypisování nových výběrových řízení na zajištění těchto služeb, kde se snažíme o sjednání výhodnějších podmínek pro město při zachování stejného objemu služeb a prací, abychom snížili provozní výdaje. Nyní například připravujeme soutěž na dodavatele údržby městské zeleně. Vloni jsme ze stejného důvodu uspořádali elektronickou aukci na dodavatele elektřiny a to nejenom pro úřad, ale pro všechny naše příspěvkové organizace. Obdobně bychom chtěli postupovat například i při výběru dodavatele telekomunikačních služeb. Abychom i do budoucna mohli dál pokračovat například v zateplování školních budov, revitalizaci sportovních ploch, v budování dalších cyklostezek atd., nepodceňujeme ani přípravu na další programovací období EU, neboť předpokládáme, že podmínky pro čerpání dotací z fondů Evropské unie budou pro příjemce ještě náročnější. (ema)

6 finance - rozpočet 06 LEDEN 2012 Rozpočet města v roce 2012 Dokončení z titulní strany: Ta však při odděleném hlasování potřebnou podporu získala, a proto v letošních výdajích odboru rozvoje, majetku a investic zůstala (viz článek na str. 4). Neprošel ani návrh, aby se příspěvkové organizaci Sport zkrátil rozpočet o 300 tisíc a tyto prostředky byly vyčleněny na základní potraviny pro chudé. Celý rozpočet, který je hlavním tématem lednového vydání, viz níže. (red) org. jednotka životní prostředí 410 doprava oddělení školství městské informační centrum 0 kultura sport odbor kanceláře tajemníka 0 městská policie mzdy 0 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 204 ORMI - oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace 0 Celkem org. jednotka životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum 907 kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ,0 ORMI - investice, územní plán dotace Celkem výdaje Financování Kladné financování: Využití IF - investice 0 Jiráskovo divadlo MŠ Pastelka - kompletní rekonstrukce Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Revitalizace hřiště při ZŠ 28. října Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál Financování celkem org. jednotka / tř. 1 - daňové příjmy životní prostředí 10 doprava 700 oddělení školství 0 městské informační centrum 0 kultura 0 sport 0 odbor kanceláře tajemníka 0 městská policie 0 mzdy 0 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 ORMI - oddělení technické správy majetku 0 všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace 0 Celkem org. jednotka / tř. 2 - nedaňové příjmy životní prostředí 400 doprava oddělení školství městské informační centrum 0 kultura sport odbor kanceláře tajemníka 0 městská policie mzdy 0 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 204 ORMI - oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace 0 Celkem org. jednotka / tř. 3 - kapitálové příjmy životní prostředí 0 doprava 0 oddělení školství 0 městské informační centrum 0 kultura 0 sport 0 odbor kanceláře tajemníka 0 městská policie 60 mzdy 0 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 ORMI - oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa 0 ORMI - investice, územní plán dotace 0 Celkem org. jednotka / tř. 4 - přijaté transfery životní prostředí 0 doprava 0 oddělení školství 0 městské informační centrum 0 kultura 0 sport 0 odbor kanceláře tajemníka 0 městská policie 0 mzdy 0 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 ORMI - oddělení technické správy majetku 0 všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace 0 Celkem celkem org. jednotka / tř. 5 - provozní výdaje životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum 907 kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Celkem org. jednotka / tř. 6 - investiční výdaje životní prostředí 0 doprava 0 oddělení školství 555 městské informační centrum 0 kultura 0 sport 480 odbor kanceláře tajemníka 0 městská policie 400 mzdy 0 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 ORMI - oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa 0 ORMI - investice, územní plán dotace Celkem celkem Odbor životního prostředí

7 finance - rozpočet LEDEN Daňové příjmy (tř. 1) poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší 10 Nedaňové příjmy (tř. 2) příjmy z vydobývacích prostor 400 celkem 410 provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat 910 ochrana přírody a krajiny 25 monitorování ovzduší 5 ekologická výchova 12 granty pro ŽP 250 analýzy, rozbory a havárie 10 povodňová ochrana - proškolení členů povodňových komisí, aktualizace povodňových plánů 30 mimořádné příspěvky zastupitelstva města provozní celkem investiční investiční celkem 0 celkem ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská odpisy (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám ostatní provozní náklady DDM Libertin, Škroupovo nám odpisy (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám akce celoměstského významu DDM Libertin, Škroupovo nám činnost dětského zastupitelstva ZUŠ Arbesova ostatní provozní náklady ZUŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) SŠJ 28. října ostatní provozní náklady SŠJ 28. října odpisy (závazný ukazatel) 148 ostatní výdaje školství 43 granty 250 mimořádné příspěvky zastupitelstva města provozní celkem investiční MŠ Arbesova profi myčka do MŠ Arbesova ZŠ Pátova plynový kotel do tělocvičny ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova myčka nádobí do školní jídelny ZŠ Partyzánská elektrický robot + příslušenství 150 investiční celkem 555 celkem Odbor dopravy Městské informační centrum Daňové příjmy (tř. 1) zkoušky odborné způsobilosti 700 Nedaňové příjmy (tř. 2) sankční platby - pokuty celkem provozní městská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje posudky, konzultační a poradenské služby (dopravní nehody, MAD atd.) 100 zakrytí reklam 50 provozní celkem investiční investiční celkem 0 celkem Oddělení školství Nedaňové příjmy (tř. 2) odpisy celkem provozní MŠ Arbesova ostatní provozní náklady MŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) MŠ Sovička, Antonína Sovy provozní náklady MŠ Pastelka, Svárovská ostatní provozní náklady MŠ Pastelka, Svárovská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Šikulka, Moskevská ostatní provozní náklady MŠ Šikulka, Moskevská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Severní ostatní provozní náklady MŠ Severní odpisy (závazný ukazatel) MŠ Špičák, Zhořelecká ostatní provozní náklady MŠ Špičák, Zhořelecká odpisy (závazný ukazatel) MŠ Bratří Čapků ostatní provozní náklady MŠ Bratří Čapků odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Pátova ostatní provozní náklady ZŠ Pátova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova ostatní provozní náklady ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Partyzánská ostatní provozní náklady ZŠ Partyzánská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Slovanka, Antonína Sovy ostatní provozní náklady ZŠ Slovanka, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) ZŠ a MŠ Jižní ostatní provozní náklady ZŠ a MŠ Jižní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Školní ostatní provozní náklady ZŠ Školní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ 28. října ostatní provozní náklady ZŠ 28. října odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Šluknovská ostatní provozní náklady ZŠ Šluknovská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská ostatní provozní náklady celkem 0 provozní Propagace města 60 Městské informační centrum 220 Granty v oblasti cestovního ruchu 250 Ediční činnost 377 provozní celkem 907 investiční investiční celkem 0 celkem 907 Kultura Nedaňové příjmy (tř. 2) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa 130 Odpisy - Kultura, příspěvková organizace 392 Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace 116 Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace 134 Finanční dar ČET a.s celkem provozní Městská knihovna, p. o. - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Městská knihovna, p. o. - příspěvek na OON (závazný ukazatel) 70 Městská knihovna, p. o. - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) 116 Městská knihovna, p. o. - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, p. o. - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Kultura, p. o. - příspěvek na OON (závazný ukazatel) 450 Kultura, p. o. - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) 392 Kultura, p. o. - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, p. o. - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) 930 Lipý, p. o. - příspěvek na OON (závazný ukazatel) 100 Lipý, p. o. - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) 134 Lipý, p. o. - příspěvek na ostatní provozní náklady 500 Malá kultura Kulturní granty 250 Kronika města 50 Příspěvek ZM - M. Prokeš (hudební festival Lípa Musica) Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal) 300 provozní celkem investiční investiční celkem 0 celkem Sport Nedaňové příjmy (tř. 2) Příjem z pronájmu tenisové haly 187 Splátka půjčky od SK Česká Lípa 114

8 finance - rozpočet 08 LEDEN 2012 Odpisy PO Sport Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o. 200 celkem provozní Sport Česká Lípa, p. o. - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, p. o. - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, p. o. - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, p. o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje Sportovní granty provozní celkem investiční Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - podvodní vysavač 70 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - zimní nástavce pro traktor 410 investiční celkem 480 celkem Odbor kancelář tajemníka MěÚ celkem 0 provozní materiál spotřební 550 knihy, tisk 200 služby pošt konzultanské a právní služby, poplatky st. rozp. 200 služby peněžních ústavů 400 školení zefektivnění personálních procesů 350 nákup služeb, včetně stravovacích poukázek pro zaměstnance příspěvek na družební styky 200 cestovné 300 reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty 420 fond RM 430 sociální fond včetně příspěvků, náhrady městské noviny 900 měsíčník Lípa 126 nákup kolků 50 daně a poplatky 50 cestovní pojištění 10 provozní celkem investiční investiční celkem 0 celkem Městská policie Nedaňové příjmy (tř. 2) příjmy ze sankčních plateb příjmy z poskytovaných služeb ostatní 600 Kapitálové příjmy (tř. 3) příjmy z prodeje (auta) 60 celkem provozní nákup materiálního vybavení 400 nákup dlouhodobého majetku 200 energie 785 služby a opravy mzdy odvody provozní celkem investiční technické a výpočetní zařízení 400 investiční celkem 400 celkem Mzdy celkem 0 provozní Městský úřad - mzdové výdaje Ostatní osobní výdaje Zastupitelstvo města - mzdové výdaje Povinné pojistné a zákonné pojištění provozní celkem investiční investiční celkem 0 celkem Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Nedaňové příjmy (tř. 2) Příjem z výdeje opiátových receptů 4 Splátka půjčky od Most k naději, o. s. 200 celkem 204 provozní Tlumočení neslyšících 5 Akce soc. prevence dětí a mládeže 360 Sociálně právní ochrana 10 Úhrada zdravotních výkonů 3 Výbor lidského porozumění 100 Sociální granty 250 Klubovna Paramisa 340 Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu) Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) 54 Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) 225 Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů 6 Podpora sociální terénní práce 280 Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě 200 Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka 200 Finanční podpora protidrogové politiky obce III. typu 450 provozní celkem investiční investiční celkem 0 celkem ORMI - oddělení technické správy majetku Nedaňové příjmy (tř. 2) hřbitov - nájem 480 nájemné - smuteční obřadní síň 300 informační tabule 180 příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé 650 pojistné náhrady + náhrada škody 200 příspěvek na třídění odpadu smlouvy zřízení společ. jednotky SDH 60 nájem bytů v Union 99 nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění předplacený nájem z bytů 200 BD Lada - splátka anuity vč. pojištění BD Lada - odměna správců bytů 30 městské lesy 30 nájemné zahrádky 200 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění Kapitálové příjmy (tř. 3) příjmy z prodeje ostat. hm. majetku 372 prodej bytů 700 prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky celkem provozní hřbitovy - provoz a opravy 480 správa a údržba smuteční obřadní síně 300 místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště 250 správa a provoz parkovišť 150 likvidace autovraků, odtahy 700 údržba a provoz zastávek MHD 400 správa a provoz světelné signalizace 700

9 finance - rozpočet LEDEN drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků 40 DHIM 700 PHM 700 opravy a údržba MěÚ 500 pojištění povinné a havarijní pojištění 320 svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek 100 skládka Kozly - monitoring, nájemné 100 odměna za třídění odpadu 200 správa údržba městské zeleně (včetně dvora radnice a terasy MÚ) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště 300 vánoční výzdoba v centru města 300 VO - elektrická energie VO - údržba a oprava smluvní, výměna lamp městské slavnosti - technické zabezpečení 200 informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště 400 údržba památníků 180 kontejnerové ohrádky - údržba, opravy 130 památné stromy 20 propagace dnů evropského dědictví 160 služby pro provoz MěÚ (úklid, údržba, revize, autodoprava) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ 960 granty v oblasti památkové péče 250 pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 130 ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 170 správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna 300 výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál 20 služby telekomunikací voda MěÚ 360 teplo dálkové vytápění 240 plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky 50 opravy kancelářské techniky 100 výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa SDH Dobranov krizové řízení 350 výdaje provozní - majetkový úsek deratizace 70 havárie vody, kanalizace, topení a plynu 200 náklady po exekuci - likvidace majetku 30 právní a poradenské služby + historický majetek + výpisy z KN 250 smlouvy na věcná břemena 10 geometrické plány - zpracování 250 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 70 veřejné WC + kašny 420 daň z převodu nemovitostí 500 provoz "N" centra 600 prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek 150 správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky (ČLT) 100 správa bytů 900 správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici 50 vodní hospodářství 60 provozní celkem investiční výkup nemovitostí - pozemky, budovy skartovací stroj na RZ a SPZ - odd. dopravně správních agend 90 kopírovací stroj multifunkční - odd. dopravně správních agend 150 investiční celkem celkem Všeobecná pokladní správa Daňové příjmy (tř. 1) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z příjmu fyzických osob - z podnikání daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství 200 poplatek z ubytovací kapacity 150 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj pobytové poplatky 5 poplatek za komunální odpad odvod výtěžku z VHP tř. 1 celkem Nedaňové příjmy (tř. 2) příjmy z úroků dividendy, podíly na zisku tř. 2 celkem Kapitálové příjmy (tř. 3) tř. 3 celkem 0 Přijaté transfery (tř. 4) neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy neinvestiční dotace od obcí převody z hospodářské činnosti tř. 4 celkem celkem provozní daň z příjmu právnických osob za obce členství města v organizacích 265 příspěvek - Euroregion Nisa 200 příspěvek - Svazek obcí Varhany 180 příspěvek - Sdružení Českolipsko 60 prevence kriminality - projekty cizí 200 prevence kriminality - projekty vlastní 500 rozdělení výtěžku z VHP rezerva města penzijní připojištění 900 životní pojištění 15 výdaje z finančního vypořádání minulých let služby peněžních ústavů 70 úroky z úvěru - Sportareál provozní celkem investiční investiční celkem 0 celkem ORMI - investice, územní plán dotace celkem 0 provozní Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Bytové domy Lada - splátka úvěru Bytové domy Lada - splátka úroků Vodní hrad Lipý 500 Opravy budov městského úřadu 300 Oprava střechy kavárny UNION Oprava morového sloupu 300 Oprava rybníka Žizníkov 500 provozní celkem investiční Územně plánovací dokumentace 900 Příprava staveb, technická dokumentace Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Rezerva ORMI Regenerace sídlišť 500 Jiráskovo divadlo MŠ Pastelka - kompletní rekonstrukce Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly Rekonstrukce spisovny Hálkova 750 Technologické centrum Rekonstrukce dešťové kanalizace a komunikace Kopeček - I. etapa Židovský památník 500 Příprava rekonstrukce mostu Hrnčířská 0 Chodník a zastávka Dolní Libchava Revitalizace hřiště při ZŠ 28. října investiční celkem celkem

10 HISTORIE 10 LEDEN 2012 České peníze Ve škole jsme se učili, že kapitál je svou povahou mezinárodní a to slovo samo se nám mělo také ošklivit. Ale skutečné poznání bylo nakonec jiné, hlubší a více rozměrové. Oba hlavní národy žijící v České Lípě měly své střádaly a lidi potřebující úvěr na bydlení nebo podnikání, méně často jen tak na utrácení. Byla zde Městská spořitelna, jejíž velké jubileum záhy vzpomeneme. Na náměstí stála také Německá kreditka, jejíž heslem bylo německé peníze do německých rukou. O velké peníze a průtoky kapitálu zdejší ekonomikou se staraly pobočky velkých bank ve městě a ty měly vskutku internacionální základ. Národní záměr nutil místní Čechy mít také svůj vlastní peněžní ústav. Příhodné podmínky k jeho založení se objevily až po první světové válce. V roce 1923 vznikla Občanská záložna v České Lípě. Sídlila v dnes již zbořeném domě u Národního domu v Hrnčířské ulici. V roce 1935 se nastěhovala do vlastního domu, moderně řešené nárožní novostavby naproti Tyršovým školám z roku Do záložny vkládali své úspory čeští dělníci, úředníci, státní zaměstnanci a podnikatelé. Po přechodu do vlastních úřadoven se postavil do čela záložny jako ředitel MUDr. Rudolf Cozl, který si za rohem, pár kroků odtud, vybudoval vlastní sanatorium s privátní porodnicí. Dnes je zde českolipská pobočka ADRA. Jeho náměstkem byl českolipský lékárník MrPh. Karel Bažant. Mezi členy představenstva nacházíme dva domácí pány, majitele domů z blízkého okolí Čeňka Horáka a Karla Huňka. Revizory účtů byli Ing. Adolf Hradecký, technický rada Československých státních drah, který byl také členem výboru Českého muzejního spolku. Druhým revizorem byl František Kunc, pokladník okresní nemocenské pojišťovny, znamenitý numismatik, vydavatel časopisu Sběratel a také redaktor měsíčníku Českolipský kraj. V početné dozorčí radě stál v čele Václav Franěk, asistent okresního úřadu, který byl po válce předsedou prvního okresního národního výboru v České Lípě. V představenstvu zasedali i celkem obyčejní lidé, kteří se pílí zmohli jako Josef Černý, mistr obuvnický nebo kadeřník Václav Soukup, který vlastnil dům, sotva pár kroků od záložny. Nechyběl tu ani František Kožnar, dělmistr v železničních dílnách a pozdější hrdina II. odboje. Ústav nebyl velký, měl jen dva úředníky a před 75 lety vykazoval celková aktiva ve výši korun a 65 haléřů. Ladislav Smejkal Z lednového historického kalendáře České Lípy Na úrovni okresu Česká Lípa byly vytvořeny Sdružené komunální stavební podniky, základ pozdějšího Okresního stavebního podniku. Skládal se z několika znárodněných stavebních firem, které byly zaměřeny na údržbu a výstavbu bytů a částečně též pro úpravy a přestavby veřejných prostor. Stavební podnik patřil k nejkritizovanějším firmám Českolipska, protože oplýval všemi nedostatky, jimiž trpělo české stavebnictví od kvality až po rychlost práce V areálu českolipské nemocnice Pod Holým vrchem byl otevřen moderní infekční pavilon. Stavba trvala 126 dnů za účasti 90 dělníků a přišla na 750 tisíc korun Místní tisk přinesl zprávu o zahájení pravidelné autobusové dopravy mezi Českou Lípou a Prahou. Velký autobus značky Praga jezdil jednou týdně. Trasa vedla přes Doksy a Dubou. Jízdenka stála 90 korun a cesta trvala pět hodin Zemřel historik Josef Pekař, jedna z největších osobností české historiografie. Redaktor Bezdězu Josef Maštálko získal po opakovaných prosbách k otištění jeho přednášku pronesenou v Českém rozhlase k výročí 300 let zavraždění Albrechta z Valdštejna Na vyvýšeném místě v ulici U parku (dnes Havlíčkova) byla postavena městská tělocvična Narodil se Josef Vohradský, učitel a menšinový pracovník. Pocházel z Hájů u Příbrami. Do České Lípy přišel v roce 1935 ze Šluknova, kde se zasloužil o založení a rozvoj české školy. Vohradský byl tajemníkem inspektorátu českých škol v České Lípě, jednatelem Českého muzejního spolku a školitelem Sokola. Napsal i několik vlastivědných publikací. Za války byl zapojen do odboje na Klatovsku. Po zatčení byl postaven před nacistický soud. V roce 1943 spáchal těsně před vynesením rozsudku sebevraždu v budově nacistického soudu, známé Strakově akademii v Praze. Ladislav Smejkal Na shromáždění z řad zájemců byl v České Lípě zveřejněn plán výstavby přehrady na Ploučnici u Veselí, nedaleko města. Přehrada měla být budována nákladem 7,8 milionů korun a měla zadržovat 5,1 milionů metrů3 vody. Nádrž měla být rezervoárem pro zavlažování a k účelům energetickým. Výstavba byla spojena s finančními potížemi, a vzhledem k zostřující se politické situaci, nebyla nakonec uskutečněna. Stavba měla být jedním z pokusů o řešení otázky nezaměstnanosti Zemřel císař Rudolf II. Městu potvrdil a obnovil jeho výsady a to listinou ze 16.září 1581 sepsanou v českém jazyce. Uchovává se ve Státním okresním archivu v České Lípě. Marie Vojtíšková napsala knihu Třpyt a stíny města České Lípy v době krále Rudolfa II. Vyšla v roce 1997.

11 anketní lístek LEDEN Průzkum spokojenosti se službami MHD Česká Lípa Vážení cestující, v rámci MHD provádíme průzkum kvality služby. Cílem průzkumu je zjistit Váš osobní názor na služby městské dopravy. Průzkum je anonymní. Připravili jsme pro Vás otázky, u prvních tří prosíme o odpovědi ano/ne u ostatních stačí jen zakroužkovat odpovědi A, B, C nebo D. A zcela spokojeni, B spíše spokojeni, C spíše nespokojeni, D zcela nespokojeni 1. Přáli byste si obnovení linek 204 (Nádraží > Banco > Dlouhá) a 215 (Nádraží > Banco > Na Výsluní) namísto kombinované linky 225 (Nádraží > Banco > Dlouhá > Na Výsluní)? ano / ne 2. Přáli byste si, aby obnovená linka 215 jezdila kolem Kauflandu namísto Banco (tedy Nádraží > Kaufland > Svárov > Na Výsluní?) ano / ne 3. Přáli byste si, aby linka 205 jezdila do Dolní Libchavy jen přes Holý vrch (ne přes Slovanku) a linka 207 jen přes Slovanku (ne přes Holý vrch)? ano / ne 4. Jak jste celkově spokojeni se službami MHD v České Lípě? 5. Jste spokojeni s počtem linek a spojů v pracovní dny? 6. Jste spokojeni s počtem linek a spojů v sobotu a v neděli? 7. Jste spokojeni s přesností a spolehlivostí MHD? 8. Jste spokojeni s informacemi o změnách jízdních řádů? 9. Jste spokojeni s řidiči MHD? 10. Jste spokojeni s poměrem ceny jízdného k nabízeným službám? 11. Jste spokojeni s autobusy, které zajišťují provoz na MHD? 12. Jste spokojeni s čistotou ve vozidlech? 13. Vyhovuje Vám současné trasování linek MHD? 14. Chtěl byste jmenovat další oblast, v které byste uvítal/a zlepšení? A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D Vyplněné anketní lístky můžete předat řidičům v autobusech, nebo je osobně odevzdat na těchto místech do 29. února 2012: Městské informační centrum, Česká Lípa náměstí T. G. Masaryka č. 2 Městské centrum Opuscard, Česká Lípa Tržní 163 středisko BusLine a. s. v České Lípě Poříční 1918 Tarif MAD Česká Lípa od 1. ledna 2012 Druh dopravy Platba Druh jízdenky Základní 15+ Dítě -15 Žák -15 Student osoba 65+ osoba 70+ ZTP/P neintegrovaná v hotovosti jednotlivá přestupní neintegrovaná v hotovosti denní přestupní integrovaná pouze OPUSCARD jednotlivá přestupní integrovaná pouze OPUSCARD denní přestupní integrovaná pouze OPUSCARD sedmidenní integrovaná pouze OPUSCARD třicetidenní integrovaná pouze OPUSCARD kalendářní rok není není není není není 0 0 integrovaná v hotovosti zavazadlo, 5 nebo OPUSCARD pes nepřestupní Platnost jednotlivé jízdenky 45 min. Každá jízdenka nahraná na OPUSCARD se automaticky stává jízdenkou integrovanou pro zónu 2001 Česká Lípa. Zdarma (IDOL): Děti do 6-ti let věku, ZTP, ZTP/P včetně průvodce a vodícího psa, představitelé státní moci Zdarma (Pouze vozidla MAD): jako IDOL a navíc: dětský kočárek s dítětem a 1 doprovod, senátoři a poslanci Parlamentu ČR, soudci Ústavního soudu, strážník městské policie v uniformě, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce a vodícího psa, psi podrobující se spec. výcviku pro doprovod handicapovaných osob a jejich cvičitelé

12 zajímavost 12 LEDEN 2012 Téměř všechny poškozené bankovky se nahrazují v plné výši Téměř všechny poškozené bankovky v peněžním oběhu se dle dlouhodobých zkušeností České národní banky řadí mezi takové, za něž při odevzdání v bance náleží okamžitá náhrada v plné výši jejich nominální hodnoty. Obchodníci, kteří podnikají jako právnické osoby, musí takové bankovky od zákazníků přijmout, i když je nevracejí zpět do oběhu. Pravidla pro výměnu poškozených bankovek jsou zveřejněna na internetových stránkách České národní banky. Marek Petruš Česká národní Banka Nový zákon o oběhu bankovek a mincí, který platí od července 2011, stávající pravidla pro výměnu poškozených bankovek pro občany a právnické osoby nezměnil. Bankám uložil novou povinnost na přepážkách bezplatně vyměňovat běžně poškozené bankovky. To zákon dříve nenařizoval, poškozené bankovky proto banky mohly vyměňovat v omezeném množství či za úplatu. Principy nakládání s poškozenými bankovkami a mincemi nový zákon jen upřesnil a vyjasnil. I nadále platí, že kvalita českých bankovek je vysoká. Obdobně jako před účinností nového zákona o oběhu bankovek a mincí náleží lidem za poškozené bankovky téměř ve všech případech okamžitá náhrada v plné výši jejich nominální hodnoty, řekl člen bankovní rady Pavel Řežábek, který dohlíží na činnost sekce peněžní a platebního styku ČNB. Dle našich dlouhodobých zkušeností to platí pro devět z deseti poškozených bankovek, u ostatních, slovy zákona nestandardně poškozených bankovek, provádí ČNB jejich odborné posouzení, uvedl. BĚŽNĚ POŠKOZENÉ BANKOVKY Podle zákona o oběhu bankovek a mincí jsou banky na svých přepážkách povinny lidem bezplatně a ihned vyměnit bankovky, které spadají do kategorie běžně poškozených nebo opotřebovaných oběhem. Obchodníci a směnárníci je musí přijímat a nadále zákazníkům nevydávat odvedou je své bance v tržbách, a tím je vyřadí z oběhu. I obchodníkům a směnárníkům musí banky za takto vyřazené bankovky poskytnout náhradu. Bankovky opotřebované oběhem jsou pomačkané nebo zašpiněné. Mezi běžně poškozené se řadí například jednostranně popsané bankovky, dále třeba bankovky roztržené na dvě části, natržené, bankovky s utrženým rohem nebo vyprané bankovky - pokud jsou beze změn viditelných lidským okem a lze určit jejich pravost. Za běžně poškozené bankovky náleží lidem okamžitá náhrada. Bankám, které běžně poškozené bankovky odmítnou vyměnit za bankovky vhodné pro další oběh, může dle zákona o oběhu bankovek a mincí ČNB vyměřit pokutu až 1 milion korun. NESTANDARDNĚ POŠKOZENÉ BANKOVKY Banky mohou zadržet pouze nestandardně poškozené bankovky, ostatní subjekty takové bankovky nemusí převzít. Nestandardně poškozených bankovek je však mezi lidmi menšina a vyznačují se významným poškozením, které vzniklo při mimořádné události, a proto jejich poškození brání jejich dalšímu oběhu. Nestandardně poškozené jsou například ohořelé a zetlelé bankovky, dále třeba bankovky přetržené na více než dva kusy, bankovky zašpiněné biologickým materiálem (nejčastěji krev; nejedná se například o živočišné nebo rostlinné tuky či poškození jinými potravinami nebo nápoji), bankovky obarvené či odbarvené tak, že nelze určit jejich pravost a nelze rozpoznat obrazec a oboustranně pomalované, popsané či potištěné bankovky. Zadrží-li banka nestandardně poškozené bankovky, mohou lidé ČNB požádat o vyplacení náhrady. Žádost o vyplacení náhrady je součástí formuláře (Potvrzení o zadržení bankovek a mincí), který je každá banka povinna při zabavení nestandardně poškozené bankovky s klientem vyplnit. ČNB například poskytla náhradu za zničené bankovky muži, který peníze místo v peněžence uchovával v kapse od kalhot. Ty pak putovaly do pračky i s balíkem pětitisícovek. Vzhledem k velkému poškození bankovek nebyli pracovníci obchodní banky schopni jednoznačně určit jejich pravost a rozpoznat obrazec, bankovky tedy vyhodnotili jako nestandardně poškozené a zaslali je ČNB k posouzení. O náhradu několik desítek tisíc korun ČNB požádali i majitelé rodinného domu, v němž vypukl požár po zkratu elektroinstalace, způsobený nabíječkou od mobilního telefonu. ČNB náhradu i v tomto případě vyplatila. Nový zákon o oběhu bankovek a mincí reaguje na změny v peněžním oběhu. Dříve prakticky veškerá hotovost procházela strojovým zpracováním na pobočkách ČNB, které vytřiďovaly a automaticky nahrazovaly všechny poškozené bankovky. Nyní řada bank zpracovává hotovost sama nebo prostřednictvím bezpečnostních agentur. Část hotovosti už tedy neprochází pobočkami ČNB, ale banky ji rovnou vrací do oběhu. Nový zákon na toto reaguje a stanovuje jasná pravidla pro třídění bankovek, aby bylo zajištěno, že se k lidem bude dostávat kvalitní a nepoškozená hotovost.

13 názory - diskuze - dotazy LEDEN Příspěvky klubů ZM Česká Lípa: Vaše názory a podněty nás zajímají Tato rubrika je standardně věnována prezentaci názorů jednotlivých politických stran zastoupených v zastupitelstvu města. Rádi bychom však tentokrát udělali výjimku a požádali o názor a případné připomínky právě Vás obyvatele České Lípy. V uplynulém roce jsme zprovoznili několik novinek na webových stránkách města, které slouží veřejnosti, aby mohla zaslat své dotazy a připomínky týkající se problematiky města Česká Lípa. Jedná se např. o velmi využívanou rubriku Závady a nedostatky, ve které je možné upozornit na problémová místa, nepořádek, neprovedenou zimní a letní údržbu apod. Dalšími z nových rubrik jsou Protikorupční linka, kde můžete nahlásit případné korupční chování, se kterým jste se setkali, buď veřejné službě nebo představitelům města, a Ostatní dotazy. Veškeré tyto rubriky najdete na titulní stránce městského webu v sekci Dotazy a odpovědi. Řídíme se heslem, že nikdo není dokonalý, a proto budeme i v tomto roce rádi za jakýkoliv i negativní příspěvek, který nám umožní zlepšit služby města pro jeho občany. Přejeme Vám v novém roce 2012 hodně úspěchů a zdraví. Jiří Kočandrle (TOP 09) 1. místostarosta města Veřejně prospěšné práce a veřejná služba - téma do pranice Půl roku jsem poukazoval na to, že koncept využívání dlouhodobě nezaměstnaných, osob tzv. na Úřadě práce (ÚP), je špatný, protože se vyznačuje nedůsledností a povrchním přístupem. Za rok 2011 vyčerpal na ÚP systém veřejně prospěšných prací v městě Česká Lípa téměř 3 miliony Kč. K tomu je nutno připočítat náklady na nářadí, pracovní oděvy a ochranné pomůcky, zajištění zázemí, školení bezpečnosti práce a další. To, že většinu nákladů financoval ÚP, bylo sice výhodné pro rozpočet města, ale lze říci, že velká část těchto peněz byla promrhána neefektivně. Tuto nelichotivou skutečnost netvrdím jen já sám, ale nepřímo ji potvrdila Bc. Novotná, vedoucí technické správy majetku města konstatováním, že likvidace plevelů v městské zeleni není mechanicky zvládnutelná, a proto budou v roce 2012 nasazeny herbicidy. Dovolím si tvrdit, že plevel podél městských komunikací lze mechanicky zlikvidovat a potvrdí to každý zahrádkář, který si je vědom nežádoucích účinků herbicidů. Využívání Veřejně prospěšných prací a Veřejné služby bylo motivováno i tím, že budeme dlouhodobě nezaměstnané učit pracovním návykům. Je to sice povzbudivé zdůvodnění, ale nejsem takový naivka, abych ho bral vážně. Lidi bud'to pracovat chtějí, nebo nechtějí. Celý život jsem byl v kontaktu s lidmi, kteří se živili vlastníma rukama. Lidi musí dostat jasné pracovní úkoly, musí mít podmínky pro výkon práce (nářadí, pracovní a ochranné pomůcky) a musí být systematicky kontrolováni co do množství a kvality odevzdané práce. Tyto podmínky nejsou pro zadávajícího snadné, jsou namnoze nepříjemné a často i vysloveně konfliktní. A tohle právě byla slabina ze strany města, jakožto zadávajícího. Dělalo to na mne dojem, že město odflinklo zadávací fázi objednané práce a výrazná část nasazených pracovníků odflinkla zbytek. Potom už zbylo jen konstatování ono to nejde. Vedení města to z nepochopitelných důvodů krylo a zahrávalo do ztracena. Moje interpelace z 21. září 2011 byla se zaslepenou zavilostí převálcována a ejhle... Na jednání ZM dne přednesla Mgr. Cibulková, ředitelka kontaktního pracoviště ÚP ČR v okrese Česká Lípa, nový koncept vy-? zeptali jsme se za vás Jak při nakupování nespadnout do pasti Jak nespadnout do pasti je název publikace, kterou vydalo Občanské sdružení spotřebitelů TEST provozující i spotřebitelskou poradnu DTestu na tel. čísle Brožura je zdarma k dispozici i na českolipském Městském informačním centru (náměstí T. G. M., čp. 2) a najdete v ní spoustu důležitých rad. Patří mezi ně i následující. Proč se vyhýbat předváděcím akcím a dealerům: Vždy, když ve schránce najdete na první pohled lákavou pozvánku na zajímavý výlet spojenou s předváděním zboží, či když u Vašich dveří zazvoní dealer - podomní prodejce, připomeňte si následující skutečnosti: Nabízené zboží je předražené, a to i po započítání všech slev, výher a dárků zdarma. I s jeho kvalitou je to na pováženou. V obchodní síti koupíte kvalitnější výrobky za mnohem příznivější cenu. Mnozí prodejci se ničeho neštítí. Na začátku úsměvy, galantnost, krásné řeči a na konci agrese. Bez skrupulí zamknou dveře předváděcí místnosti, odeberou občanské průkazy, přikážou vypnout mobily, nedovolí odejít na toaletu. Účastníci zájezdů vypovídají i o slovním a fyzickém napadání. Dokud prodejci nebudou mít dostatek podepsaných smluv, nepustí nikoho ze svých spárů. Hrozí vážné riziko, že dodané zboží nebude mít slibované vlastnosti; často proto, že prodejce slibuje zázraky jako vyléčení různých chorob či takřka získání nesmrtelnosti. Přijdete o peníze a často se i na dlouhou dobu zadlužíte. Zájezd nebo zazvonění dealera u dveří Vás připraví o úspory. Pokud podepíšete úvěrovou smlouvu, v konečném důsledku zaplatíte za zboží mnohonásobně více. Z čeho budete platit splátky? Nebudete-li platit, skončíte v rukách exekutora. Zákon chrání často jen na papíře. I když včas odstoupíte od kupní smlouvy a prodejce je povinen vrátit peníze, vyhráno nemáte. Pokud se peněz nedočkáte a pokud je nechcete oželet, musíte se obrátit na soud. Klam versus skutečnost. Pokud jste nestihli odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od podpisu a přesvědčili jste se o nesouladu mezi propagovanými a skutečnými vlastnostmi, máte ještě šanci od smlouvy odstoupit. Bude to ale krkolomná cesta bez záruky na úspěch. Prodejce bude dělat mrtvého brouka a najdete-li odvahu jít k soudu, dostanete se do důkazní nouze. Jak dokážete klam, když v návodu výrobku a ve smlouvě nic z toho, co prodejce říkal a čím vás přesvědčoval, není? užívání veřejných prací, který reflektuje dosavadní zkušenost a výrazně přitvrzuje režim hospodaření s penězi Ministerstva práce a sociálních věcí. Lze říci, že město Česká Lípa promarnilo rok 2011 v tom, aby uplatnilo efektivní využití dlouhodobě nezaměstnaných pro účely zlepšení pořádku a vzhledu v obci. Ing. Jaromír Štrumfa zastupitel za ČSSD Pozvánka na chovatelskou výstavu Zákl. organizace ČSH Česká Lípa I pořádá v sobotu 25. února od 8 do 14 hodin ve výstavní hale ve Staré Lípě prodejní výstavu králíků a soutěžní výstavu chovných samců. Na výstavě bude předvedeno téměř 200 králíků ve více jak 30 plemenech a barevných rázech, z nichž většina bude prodejná. K návštěvě výstavy Vás srdečně zvou členové ZO.

14 kultura 14 LEDEN 2012! program zuš po celý měsíc Výstava žáků z ateliéru Aleny Skokanové (foyer ZUŠ) Přijďte si prohlédnout výtvarné práce žáků ZUŠ, kteří tvoří pod vedením A. Skokanové. středa Koncert klavírního oddělení (17.00 malý sál ZUŠ) Veřejně přístupný koncert žáků klavírního oddělení. čtvrtek Třídní přehrávka P. Hrice a J. Hricové (18.00 foyer ZUŠ) Přijďte si poslechnout žáky ze tříd P. Hrice a sl. Jany Hricové. naše programové tipy Jiráskovo divadlo 22. ledna v Kč N. V. Gogol ŽENITBA Naprosto neuvěřitelná událost o čtyřech dějstvích. Divadlo Na Jezerce Praha. Hrají: Radek Holub, Barbora Hrzánová, Miluše Šplechtová, Marek Taclík, Jan Hrušínský, Miroslav Vladyka, Zdeněk Hruška, Věra Kubánková a další. 28. ledna v Kč PERNÍKOVÁ CHALOUPKA Klasická světová pohádka o Jeníčkovi a Mařence, kteří zabloudí k domku Ježibaby a Ježidědka. Pozvánka p. o. Lipý pro rok 2012 Nová sezóna začne v únoru. V CTT bude stále ke zhlédnutí výstava Jakuba Königa Anjel. Po jejím ukončení budou v naší galerijní místnosti instalovány i další, na které se můžete přijít podívat. Z akcí na hradě Lipý se návštěvníci mohou těšit na již tradiční jarní oslavu velikonočních svátků v podobě Pašijových her. Měsíc červen bude věnován dalšímu ročníku Muzejní noci, která premiérově s velkým úspěchem proběhla loni. Konec tohoto měsíce bude již tradičně patřit Městským slavnostem. V září se zapojíme do celorepublikové akce Dny evropského kulturního dědictví a v říjnu do městské oslavy 28. října, kdy se na hradě opékají vuřty. V prosinci uzavřeme rok Vánočním jarmarkem a workshopy v CTT. Nabídku akcí budeme během roku doplňovat a aktualizovat. Doporučujeme Vám proto sledovat naše webové stránky, výlepové plochy ve městě a tisk. Bc. Jiřina Kučerová Ačkoliv je měsíc leden vyhrazen údržbě a úklidu, jsou naši zaměstnanci připraveni po předchozí dohodě prohlídku Centra textilního tisku (CTT) i hradu Lipý pro zájemce zorganizovat. (telefon: ) Program Libertinu - únor so 9-12 hod. OTEVŘENÁ SOBOTA V LIBERTINU Počítačový klub, cena 10 Kč (inf. M. Vasmanská) Keramická dílna, cena 10 Kč + materiál a výpal (inf. M. Hájková) Teraristický koutek 9 12 hod. (inf. P. Benedekt) celý únor BURZA UČEBNIC PRO SŠ Máte doma nějaké nepotřebné učebnice? Přineste je do ICM spolu se jmenným seznamem daných titulů a s požadovanými cenami. (inf. V. Rusínková, Jarní prázdniny s Libertinem Příměstský tábor: keramika, zvířátka, hry, lyžování, běžky, pěší výlety. Každý den od 8 do 15 hod., cena 600,- Kč/týden (inf. Z. Kroupová) Naším snímkem se vracíme do předvánočního času, kdy příspěvková organizace Lipý uspořádala Vánoce na hradě, jejichž součástí se stala i výtvarná dílna v Centru textilního tisku, které brzo oslaví své roční výročí. V těchto dnech zde probíhá lednová odstávka, ale už v únoru se interaktivní expozice znovu otevře veřejnosti. Foto: Eva Markgrafová DÍVČÍ VÁLKA v České Lípě Dívčí válka od Františka Ringo Čecha je jednou z nejúspěšnějších a nejhranějších ze všech divadelních her v České republice. Atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení. Českolipští diváci mohou toto představení navštívit už 6. února, kdy bude uvedeno v KD Crystal od 19 hodin. Autor sám o této komedii říká: Dívčí válku jsem psal tak říkajíc českému národu na míru, jde především o jemu blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká (erotika, politika). Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice. O úspěchu Dívčí války v podání Čechova prozatímně osvobozeného divadla pak svědčí naplněné sály po celé naší republice. Hrají: Uršula Kluková, F. R. Čech, Milan David, Jarosla Sypal, Evžen Hájek, Pavel Novotný, Martha Olšrová, Romana Goščíková, Bedřich Maruštík a další. Předprodej vstupenek: pokladna KD Crystal

15 ORGANIZACE / ŠKOLY A MLÁDEŽ LEDEN Vyhlášení Talentu roku 2011 DDM Libertin Česká Lípa ve spolupráci se Zastupitelstvem dětí a mládeže Česká Lípa vyhlašuje dvanáctý ročník přehlídky TALENT ROKU Zúčastnit se může každý, kdo dosáhl v roce 2011 úspěchu v zájmové činnosti a reprezentoval Českolipsko. Uchazečům o umístění nesmí být více než 18 let (včetně ročníku 1993). Hodnotit se budou úspěchy v oblasti umění, sportu nebo společenských věd a to v kategorii jednotlivců nebo kolektivu. Uzávěrka je K přihlášce přiložte kopii dokladu o dosaženém úspěchu (diplom, čestné uznání, potvrzení o účasti), popřípadě prezentaci své činnosti (výtvarné dílo, odbornou práci) a krátké povídání o Vaší dosavadní činnosti a úspěších. V případě, že Vám k úspěchu někdo dopomohl, uveďte jméno (trenéra, uči- tele, či jiné osoby, která Vás na danou soutěž připravovala). Hodnocení bude probíhat ve dvou kolech. Vybraní účastníci postoupí do finále, které proběhne dne v Jiráskově divadle v České Lípě. Všichni přihlášení budou o výsledcích semifinále informováni. Finále bude přístupné široké veřejnosti, kde se vybraní budou moci prezentovat. Přihlášky zasílejte poštou, em cz) nebo předejte osobně v DDM Libertin. Získat ji můžete také na našem webu. (www.libertin. cz). Neváhejte a co nejdříve se přihlaste, naučte se své úspěchy zdravě prosazovat! Bližší informace: V. Rusínková - tel , ZŠ Slovanka na mezinárodním plaveckém výcviku ZŠ Slovanka se zúčastnila česko-německého plaveckého kurzu ve Stráži pod Ralskem. Po několika setkáních s koordinátorem spolupráce, panem Prischingem ze soukromé školy Schkola z Německa, jsme byli zapojeni do projektu, který si dal za úkol zdokonalit děti v plavání. Vybrané děti ze tříd 8. A a 8. B naší školy se celý týden staraly o německé děti ze třetích ročníků. Dopoledne jim v bazénu pomáhaly s plaveckým výcvikem a odpoledne spolu hrály hry v tělocvičně a poté vodní pólo v bazénu. Německý i český jazyk, který mají mimochodem německé děti už od první třídy, se procvičoval prakticky celý den. Na závěr dostaly všechny děti diplom za pomoc při výuce. Radost však neměly pouze ze získaných diplomů, ale i z nového přátelství, které obě školy během kurzu navázaly. Jitka Kopřivová Medaili za statečnost a odvahu převzali na českolipské radnici za přítomnosti starostky města dobrovolní hasiči z dobranovského sboru - Martin Witschul a Eduard Soukup. Návrh na jejich ocenění, které jim bylo uděleno Sdružením hasičů ČMS za statečnost projevenou při povodních na Českolipsku, podal Hynek Hnídek, starosta Sboru dobrovolných hasičů Dobranov, a Milan Rákosník, velitel jednotky. I oni byli proto přítomni slavnostnímu předání, kde nechyběla ani starostka českolipského okresního sdružení hašičů ČMS Miroslava Havelková a zástupkyně Sdružení hasičů ČMS Jiřina Brychcí, aby spolu s Hanou Moudrou poděkovali oběma oceněným hasičům. Foto: Eva Markgrafová Do školy na Severu i v sobotu? ZŠ SEVER ČESKÁ LÍPA zve všechny, kteří mají zájem poznat to, v čem je naše škola jiná než ostatní a co nabízí svým žákům, v sobotu 28. ledna 2012 v době od 9:00 14:00 hodin do budovy školy, kde si můžete mimo jiné: zastřílet ve střelnici od 9 do 14 hodin zaplavat v bazénu v budově školy od 10 do 12 hodin zahrát v nové herně HEUREKA poobědvat, občerstvit ve školní jídelně od 11:30 do 13:30 hodin seznámit se s prostředím a učebnami školy vytvořit svůj výrobek z keramiky zasportovat si v našich tělocvičnách zatancovat si country tance a zazpívat si karaoke vyzkoušet si na PC výukové programy a nejen je Naše škola získala osvědčení Škola v pohybu a Aktivní škola, je zapojena do projektu Ovoce do škol a Školní mléko, nabízí svým žákům přes 40 zájmových útvarů, zajišťuje školy v přírodě a lyžařské pobyty, zařazuje do hodin tělesné výchovy povinný plavecký výcvik. Přijďte mezi nás a prožijte spolu s námi sobotu jinak. Těšíme se nejen na budoucí prvňáčky, ale i na všechny ty, koho naše škola zajímá. Žáci a všichni pracovníci školy na Severu Více informací naleznete na Přijďte k nám na Tyršovku! Hledáte vhodnou školu pro svého budoucího prvňáčka? Potom Vás, děti i rodiče, srdečně zveme k nám na Tyršovku. Zápis do prvních tříd se bude konat v pátek 10. února 2012 od 14 do 18 hodin. K zápisu mohou přijít děti z celé České Lípy i okolí. Chcete se k nám přijít podívat ještě před zápisem? Rádi vás uvítáme v rámci Dní otevřených dveří, které se budou konat 24. a 25. ledna 2012 vždy od 9 do 15 hodin. V těchto dnech si můžete školu nejen prohlédnout, ale také se posadit do lavic a zúčastnit se výuky na 1. stupni a aktivit školní družiny a zájmových kroužků. V úterý 24. ledna 2012 od 16 hodin nabízíme rodičům informační schůzku, kde Vám rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy a představíme vám třídní učitelky budoucích prvních tříd. Co dále nabízíme? Vstřícné a kvalifikované paní učitelky, výuku angličtiny od 1. třídy v dopoledním vyučování, moderní výuku s používáním informačních technologií, práci s počítačem, velký výběr volitelných předmětů a zájmových kroužků, dostatečný počet míst pro umístění ve školní družině a ve školním klubu (v době od 6.30 do hodin). V rámci výuky se v ročnících konají tematické projektové dny. Od nejnižších ročníků se žáci účastní exkurzí, výletů, tematických zájezdů, ozdravných pobytů a lyžařských kurzů. Ve vyšších ročnících pak zahraničních výměnných pobytů a poznávacích zájezdů do německy a anglicky mluvících zemí. Naši žáci dosahují opakovaně výborných výsledků ve sportu, vědomostních soutěžích a olympiádách a velmi úspěšní jsou v přijímacím řízení na střední školy. Den otevřených dveří na Pátovce Základní škola Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace pořádá Den otevřených dveří. Pokud uvažujete, že by právě naše škola byla pro Vaše dítě tou pravou, navštivte nás mezi 14. a 17. hodinou. Seznámíte se s pracovníky školy, zázemím, vyučovacími metodami i aktivitami, které u nás probíhají. Pro školní rok opět přijímáme žáky do 1. ročníku a nabízíme i místa v 6. ročníku. Informace rádi poskytneme osobně na místě, na internetových stránkách školy či na telefonu: Těšíme se na vaši návštěvu.

16 praktické informace a pozvánky 16 LEDEN 2012 STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ORDINAČNÍ HODINY soboty, neděle, svátky 8-12 hodin sobota MUDr. Pavel Kalous Smetanova 372, Nový Bor tel neděle sobota MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa tel sobota MUDr. Zdeňka Melmuková Purkyňova 1849, Česká Lípa tel neděle neděle MUDr. Jana Maričová Bulharská 823, Česká Lípa tel sobota MUDr. Milena Horáčková Mariánská 845, Česká Lípa tel sobota MUDr. Eva Frýdová Hvězdovská 178, Mimoň tel neděle MUDr. Marcela Pánková Máchova 70, Doksy tel sobota MUDr. Vladimír Henčl Smetanova 372, Nový Bor tel neděle MUDr. Květoslava Boháčová Purkyňova 1849, Česká Lípa tel neděle MUDr. Dita Lacinová Purkyňova 1849, Česká Lípa tel Dluhová poradna při finanční tísni středa 25. ledna v případě zájmu o poradenství je nutné se vzhledem k velkému zájmu předem objednat Tel.: Poradenství je každou druhou středu v měsíci poskytováno v prostorách obecního živnostenského úřadu. (Jindřicha z Lipé, č. p. 127, kancelář č. 94) DIOP slouží vážně nemocným Nemocnice informuje: Českolipská nemocnice otevřela zcela nové pracoviště DIOP - oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Petr Pokorný tiskový mluvčí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. tel Organizačně se stanice DIOP, která sídlí v prostorách v 7. patře, odkud se už předčasem přemístila do zcela nového prostředí v 5. podlaží jednotka intenzivní péče, začlenila k anesteziologicko-resuscitačnímu oddělení. Pracoviště se šesti lůžky slouží již od prosince pro lepší přechod indikovaných pacientů z oddělení anesteziologicko - resuscitačního nebo jednotek intenzivní péče na standardní ošetřovatelská lůžka, LDN či do domácí péče. Většinou se tak jedná o pacienty se závažným neurologickým postižením po cévních mozkových příhodách, úrazech centrálního nervového systému, ale i o pacienty s jinými onemocněními. Zdaleka nejčastější je prosba o pomoc se sepsáním návrhu na povolení oddlužení, neboli tzv. osobního bankrotu. V těchto případech pracovníci nejen poradí, ale i zcela bezplatně návrh zájemcům sepíší a doporučí, jak dále postupovat. Dalším palčivým problémem jsou již nařízené či teprve hrozící exekuce. Klienti se dozví jak s exekutorem komunikovat, jak při nařízené exekuci Vyškolený personál se stará o pacienty po stabilizaci kritického stavu, kdy jejich onemocnění již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, časté změny ordinací léků a infuzí, ale je stále nutná zejména intenzivní ošetřovatelská péče, vysvětlila Lenka Caklová, hlavní sestra NsP Česká Lípa. Tím se rozumí zejména péče o dýchací cesty pomocí častého a pravidelného odsávání hlenů, podání vyšší koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu s jeho ohřátím a zvlhčením, aplikaci inhalací, dodala. Nezanedbatelnou součástí péče je i zajištění náležité výživy, neboť většina pacientů DIOPu není ještě schopna dostatečně Obyvatelé Českolipska krotí své dluhy Problémy se splácením, ale i další témata, týkající se nejen předlužení, řeší nyní pracovníci nově otevřené výjezdní pobočky Poradny při finanční tísni o.p.s. v České Lípě. Vždy jednou za čtrnáct dní se otevírají dveře na městském živnostenském úřadu a nejen objednaní zájemci se přicházejí zdarma poradit se svými starostmi. postupovat, případně, je-li ještě čas, jak exekuci předejít. Hned první den své činnosti pomohla Poradna šesti českolipským klientům. Výjimkou nebyl ani muž, který řešil spotřebitelský problém z oblasti občanského práva, konkrétně možnost odstoupení od uzavřené kupní smlouvy. Největší zájem však byl o vyhlášení osobního bankrotu, například manželé, kteří jíst a pít, proto budou vyživováni pomocí sondy zavedené do žaludku nebo tenkého střeva. Velmi důležitá je i prevence vzniku proleženin a tromboembolické nemoci, rehabilitační péče pohybového aparátu. Personál se zaměří také na speciální techniky bazální stimulace. Stanice DIOP je vybavena monitory pro nepřetržité sledování vitálních funkcí, elektrickými polohovacími lůžky a přístroji pro přesné dávkování léků a infuzních roztoků. Nemocnice zde zajistí také aktivní matraci pro každé lůžko, odsávačky, nebulizátory, ventilátor, defibrilátor a EKG. Zajištěna je okamžitá dostupnost laboratoře klinické biochemie, hematologie, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod a anesteziologa, jakož i dostupnost konziliární služby v oborech chirurgie, interna a neurologie. Odběry pupečníkové krve v českolipské porodnici Nemocnice informuje: Porodnice v České Lípě splnila velice přísná legislativní kritéria a prostřednictvím rodinné banky Cord Blood Center CZ, s.r.o. získala povolení k odběrům pupečníkové krve od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Petr Pokorný tiskový mluvčí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. tel Moderní porodnictví nabízí rodičům široké možnosti, ke kterým odběr pupečníkové krve rozhodně patří. Jsme velmi potěšeni, že ve spolupráci s českolipskou porodnicí můžeme budoucím rodičům tuto možnost nabídnout uvádí Mgr. Tomáš Pavlíček, country manager rodinné banky Cord Blood Center CZ, s.r.o. Odběry v českolipské porodnici bude zajišťovat rodinná banka Cord Blood Center, která jako první v České republice splnila přísné podmínky Státního ústavu pro kontrolu léčiv a získala jeho povolení k provádění odběrů a uchovávání pupečníkové krve pro vlastní potřebu dítěte. Pupečníková krev obsahuje vzácné kmenové buňky, které se užívají k léčbě závažných onemocnění krvetvorby, obdobně jako kostní dřeň. Lze ji využít k transplantaci mezi sourozenci, pro vlastní potřebu dítěte nebo darovat anonymnímu příjemci. V současné době probíhá velké množství výzkumů a klinických studií zabývajících se dalšími možnostmi využití pupečníkové krve, především v regenerativní medicíně a to mimo jiné u nemocí jako jsou dětská mozková obrna a cukrovka. za poslední roky nashromáždili dluhy za více než půl miliónu korun. Přestože se snažili své závazky řešit, situace jim brzy přerostla přes hlavu a věřitelé s exekutory v zádech, si již na ně začali brousit zuby. V momentě, kdy se dozvěděli o existenci Poradny, neváhali a rozhodli se řešit svoji situaci oddlužením. pokračování na str. 17

17 INZERCE LEDEN Inzerce v Městských novinách S novým formátem Městských novin dochází k následující úpravě rozměrů jednotlivých inzertních formátů: 1/32 strany: mm 1/16 strany: 44 60,5 mm / 90,9 29 mm 1/8 strany: ,7 mm / 184,6 29 mm / 90,9 60,5 mm 1/4 strany: 184,6 60,5 mm / 90,9 123,7 mm 1/2 strany: 90,9 250 mm / 184,6 123,7 mm 1/1 strany: 184,6 250 mm Upozornění pro inzerenty Při předávání podkladů dodržujte stanovené rozměry. Přijímáme pouze jednobarevné inzeráty (ve stupních šedi). Data předávejte nejlépe ve formátu pdf, popřípadě v některém z bitmapových formátů (tiff, jpg, bmp, aj.) v rozlišení minimálně 300 dpi. Příjem inzerce: podatelna MěÚ, přízemí radnice (náměstí T. G. M. čp. 1), telefon: , Adresa: Město Česká Lípa, Hana Effenbergerová, Odbor kancelář tajemníka MěÚ - INZERCE MN, nám. T. G. M. 1, Česká Lípa Vaši inzerci zveřejníme pouze na základě písemné objednávky Kompletní ceník včetně objednávky naleznou na v sekci Městské noviny. Rozvoz po České Lípě ZDARMA Objednávky na otevřeno denně AKCE: PIZZA ZA STOVKU Jakákoli pizza z naší nabídky za 100 Kč mezi 14 až 16 hod Podmínky akční nabídky: pizza bude vyrobena a dodána po objednání (nelze objednat v 15:00 dodání např. na 18. hodinu), v ceně není krabice, platí pro konzumaci na místě, osobní odběr i rozvoz (zdarma), akční nabídka platí dlouhodobě (do odvolání) Na Nivách 3176, Česká Lípa Vyhláška stanovující místa, kde mohou být herny Dokončení ze strany 3 Město využilo možnosti regulace v plném rozsahu a vyhláška se tudíž vztahuje na všechny typy loterií a her, které loterijní zákon připouští. Konkrétně se tak jedná nejenom o výherní hrací přístroje, ale i hry provozované pomocí žetonů s kombinací čísel (Bingo), sázkové hry provozované v hernách (kasinech), loterie provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím nebo provozované po telefonu, centrální loterní systémy s videoloterijními terminály, turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet, technická zařízení s řídící jednotkou a třemi herními místy (tzv. triply), ostatní loterie a hry spadající do režimu loterijního zákona. Kromě toho byla také navržena změna samotného seznamu míst, na kterých je v České Lípě možné loterie a sázkové hry provozovat. Tento seznam je tak nedílnou součástí vyhlášky. Zatímco v seznamu předchozí vyhlášky bylo 63 adres, v nové vyhlášce jich je o 15 méně. Počet povolených heren se tak snížil na 48, neboť město do seznamu již nezařadilo místa, kde v době přípravy vyhlášky nebyly žádné loterie nebo sázkové hry provozovány. (red) Obyvatelé Českolipska krotí své dluhy Dokončení ze strany 16 Přesto, že nyní budou pět let žít s nezabavitelným minimem, tento způsob řešení přivítali, neboť jim i tak zůstane více peněz než doposud a především budou moci zase klidně spát. I na další dny své činnosti má Poradna již téměř obsazeno, žádného ze zájemců o pomoc však pracovníci neodmítnou a v případě zájmu s klientem domluví nejbližší možný volný termín. Poradna rovněž navázala spolupráci s ostatními místními sdruženími a úřady, klienty tak v případě potřeby umí nasměrovat na vhodné instituce, které v případě nouze poradí a pomohou PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE téma: BRIGÁDY A DOBROVOLNICTVÍ od 15 hodin v aule obchodní akademie ČL pořádá DDM ve spolupráci se ZaDeM přijďte se informovat o možnostech a podmínkách brigád a dobrovolnictví u nás i ve světě

18 pozvánky / INZERCE 18 LEDEN 2012 Pozvánka Klubu českých turistů Aktuální informace o výletech včetně map na mucl.cz/kalendar/ Za známou i neznámou Českou Lípou 3 Třetí procházka po městě, tentokrát po jeho klasicistních památkách. Dlouhá léta píše Ladislav Smejkal do Městských novin o historii České Lípy. Dnes nás provede našim městem osobně. Turistická veřejnost se na to jistě těší. Procházku začínáme v 10 hodin od vlastivědného muzea. Organizátorkou akce je za turisty A. Machová ( ) Do údolí vzdechů a oddechů Pojeďte s námi do kouzelné, ale málo známé oblasti. Na místo startu se dopravíme: Č. Lípa v 6.35 vlakem do N. Boru a dále autobusem v 7.30 do Cvikova (7.45). Odjezd z Mimoně vlakem na Č. Lípu v Trasa výletu je: Cvikov, Skalní brána, Bičování Krista, Lesní divadlo, zpět (cca 10 km). Výpravu vede J. Dobrovolná ( ). (Návrat ze Cvikova se předpokládá autobusem v do N. Boru (16.10), přípoj v do Č. Lípy (16.50) a posléze v do Mimoně (nebo vlakem v 17.41).) Autobusový zájezd za poklady Romanovců Odjezd od Adély (Děčínská 1414) v 7 hodin. Návrat se předpokládá mezi 17. a 18. hodinou. Program: Návštěva výstavy Carský dvůr pod žezlem Romanovců - poklady moskevského Kremlu v Císařské konírně na Pražském hradě (vstupenky si kupuje každý samostatně na místě). Při cestě zpět bude podle času ještě prohlídka města Mělník. Výpravu vede K. Jindra. Cena zájezdu 150 Kč pro členy KČT a 170 Kč pro nečleny. Úhrada na Adéle každé úterý od 16 do hodin až do Za zimními ledopády Vypravte se s námi za každoročně jinými Brtnickými ledopády a ledovými jeskyněmi. Odjíždíme z České Lípy Střelnice v 8.38 do Brtníků (9.53) s přestupem v Jedlové a Krásné Lípě. Zpět nebo v anebo lze po dohodě přespat na Vlčí Hoře v chatě KČT. Trasa procházky: Brtníky, Vlčí potok, Kyjovské údolí, Krásná Lípa (~14 km). Výpravu vede R. Kaprál ( ) Za zdoláváním blízkých vrcholů Č. Lípa, Dubice, Mnišská hora, Bořetín, Kozel, Kozly a Stvolínky. Celkem 15 km pěší chůze. Vychází se od centrály KČT (od vily Adély na Děčínské ulici nedaleko vlakového přejezdu na N. Bor) v 9 hodin. Výpravu vede R. Kaprál ( ) Za známou i neznámou Českou Lípou 4 Další procházka po městě, tentokrát po jeho secesních památkách, naším průvodcem bude opět Ladislav Smejkal. Procházku začínáme v 10 hodin od vlastivědného muzea. Organizátorkou akce je za turisty A. Machová ( ). Pozor, nejnovější informace naleznete na nástěnkách KČT umístěných na obou vlakových nádražích a před vilou ADÉLA na Děčínské ulici PŘIJMEME REALITNÍHO MAKLÉŘE! ZKUŠENOSTI VÍTÁNY VOLEJTE EHREALITY: Audit účetní závěrky Daňové poradenství Vedení účetnictví Ing. Iva Bezděková, Č. Lípa, tel ! Připravujeme pro Vás internetovou verzi městských novin Opravy šicích strojů, prodej náhradních dílů a prodej starších šicích strojů NONSTOP Telefon: Mobil: Adresa: Sehnoutek Pavel Slovenská 2395 (Svárov u mlékárny) Česká Lípa web: VÝHODNÁ CENA NOVÝCH DOMŮ PŘED DOKONČENÍM! V Radvanci - Maxově nabízíme zateplené rodinné domy 3+kk s obyvatelným podkrovím. IS zavedeny či na pozemku. Dům je před dokončením vnitřních prací dále dle přání zákazníka. Pozemek 953 m 2. Rekreační oblast, v okolí lesy, klid. EHReality: V NOVÉM ROCE V NOVÉ KOUPELNĚ OD NÁS! OD GRAFICKÉHO NÁVRHU PO REALIZACI! PROKOSTAV s.r.o. U Obecního lesa 3175, Č. Lípa tel: , Uhelné sklady Dobranov Prodej Ledvického uhlí, uhelných briket, palivového dřeva (nařezané, naštípané), písky, štěrky, kačírky. Doprava sklápěcími vozidly a hydraulickou rukou, zemní práce, bourací kladivo, vrták. Nabízíme trvalou spolupráci. Tel: KP- real CZ s.r.o. pořádá dne dražbu podnikatelského komplexu v centru České Lípy (2 budovy na pěší zóně, částečně pronajato) Místo dražby: MěÚ ČL v 10 hodin Tržní odhad: Kč Nejnižší podání: Kč Min. příhoz: Kč tel ,

19 INZERCE LEDEN Prostřednictvím grantového projektu k dalším možnostem vzdělávání Vzdělávací společnost ECS Activity, s. r. o, od 1. ledna 2011 realizuje projekt, s názvem: Poradenstvím a metodickou pomocí k podpoře lektorů a pracovníků vzdělávacích institucí v Libereckém kraji CZ.1.07/3.2.01/ V rámci projektu jsme proto vytvořili širokou a pestrou nabídku interaktivních pomůcek, modelových situací, didaktických her k tomu navazujících testů, cvičení a metodik jejich používání. Tyto inovativní učební opory jsme lektorům dalšího vzdělávání představili na workshopech pořádaných v České Lípě v měsíci říjen a listopad. Z dotazníků vyplněných účastníky workshopů bylo pilotní ověřování zhodnoceno. Na základě výsledků tohoto šetření v současné době probíhá úprava všech učebních materiálů do finální podoby tak, aby v rámci realizace kurzů naší společností, mimo projekt, byly pro účastníky co nejefektivnější a nejpřínosnější. Realizace projektu se v těchto dnech blíží ke svému zdárnému konci. Za pomoci Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR se dotváří hodnotný inovativní vzdělávací program pro účastníky dalšího vzdělávání. V následujících pěti letech bude v rámci udržitelnosti projektu tento vzdělávací program realizován naší společností vždy minimálně jednou ročně. Rádi bychom tímto zvedli povědomí u potencionálních účastníků vzdělávacího programu o možnostech hlásit se na kurzy, které byly pilotně ověřeny v rámci realizace projektu. Bližší informace o pořádaných kurzech, naleznete na našich webových stránkách: případně můžete navštívit náš on-line katalog: ECS Activity, s. r. o, je dceřiná společnost společnosti Everesta, s. r. o., která poskytuje poradenství a služby v oblasti řízení a rozvoje organizací a řízení a rozvoje lidských zdrojů. Posláním společnosti je pomáhat lidem a organizacím v jejich rozvoji na cestě k prosperitě a spokojenosti. Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o. Železničářská 2232, Česká Lípa Tel./fax: , tel.: nabízí ve školním roce 2012/2013 DENNÍ MATURITNÍ STUDIUM 4leté MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE A REKLAMA (NOVINKA) BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY VÝPOČETNÍ TECHNIKA CESTOVNÍ RUCH HOTELNICTVÍ A TURIZMUS Pro žáky některých profilací je netbook zdarma DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 3leté (ukončené maturitou) ŠVP: Ekonomika a obchod DENNÍ POMATURITNÍ STUDIUM 1leté Angličtina Němčina TĚŠÍME SE NA VÁS VE DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: každé pondělí 8:00 17:00 hod. (prohlídka školy, informace o studiu a aktivitách školy)

20 INZERCE 20 LEDEN 2012 Mladší žáci HC Predators vyhráli první část žákovské ligy Mladší žáci v prosinci porazili Jablonec a kolo před koncem první části soutěže zaujali první místo v tabulce s náskokem čtyř bodů. Cílem před začátkem soutěže bylo dostat se do první čtyřky, která má zaručený postup do top skupiny žákovské ligy, ale že postoupíme mezi elitu z první příčky, na to si nikdo netroufal ani pomyslet. Ze dvanácti utkání jsme deset vyhráli, dvakrát jsme odešli poraženi. Skóre 98:30 hovoří samo za sebe, a že za námi v tabulce zůstali Bílí Tygři Liberec, BK Mladá Boleslav a HC Vlci Jablonec, na to můžeme být právem hrdí. Tyto celky postupují do druhé fáze soutěže, kde se utkají s nejlepší čtveřicí z Hradeckého kraje. Tam zatím situace vypadá na postup HC Dvůr Králové, Stadion Nový Bydžov, TJ Spartak Nové Město a HC VCES Hradec Králové nebo HC Krkonoše (tady ještě není zcela rozhodnuto). Soutěž začíná znovu od nuly, čeká nás 14 těžkých zápasů a snad se nám bude i nadále dařit a podaří se nám dobře umístit. Pozitivní je, že jsme celou soutěž odehráli na tři pětky a že všechny řady předvedly výborné Plavání kojenců v domácnosti - VANIČKOVÁNÍ Pediatři nyní doporučují plavání již od narození v prostředí domova ve vaně, kde se dítě i maminka cítí dobře, jistě a kde se instruktorka přizpůsobí biologickým hodinám dítěte. Začít plavat může dítě již od zahojení pupeční šňůry nebo od ukončeného šestinedělí. Plavání dítěte v plné vaně, napuštěné teplou vodou, je velmi příjemné, neboť miminku připomíná přirozené prostředí z prenatálního období, kdy se cítilo jistě u maminky v bříšku, obklopené teplou plodovou vodou. A právě z těchto poloh vychází plavání kojence ve vodě. Vaničkování je přirozený způsob relaxace. Podporuje chuť k jídlu, prohlubuje spánek, zlepšuje střevní peristaltiku, a tím předchází problémům se zažíváním. Pozitivně ovlivňuje také srdečně cévní systém, příznivě působí i lehké otužování na závěr každé lekce. Především má vaničkování kladný vliv na komplexní psychomotorický vývoj dítěte, na komplexní posílení jeho svalového aparátu a při nácviku k potápění také na zvyšování kapacity plic. Naše instruktorka Johana Římánková má nejenom propracovanou metodiku každé lekce, ale jako odborník maminkám poradí a odpoví na otázky týkající se správného psychomotorického vývoje kojence, laktace a znakování s kojenci. Ozývají se nám i maminky, které se rozhodly využívat vaničkování jako podpůrný prostředek ke cvičení Vojtovou metodou. Plavali jsme s dětmi, které trpí hypotonií, predilací hlavičky, opožděným psychomotorickým vývojem v případě předčasně narozených dětí, nebo s dětmi hodně neklidnými, které málo a špatně spaly. Ukázalo se, že vaničkování na ně mělo příznivý vliv a dětem pomohlo. Nejenom zahraniční výzkumy dokázaly, že děti, kterým rodiče dopřávali možnost relaxace a přirozeného rozvoje ve vodním prostředí co nejdříve, měly lepší školní výsledky než děti, které neplavaly. Vaničkování se během doby, kdy je Sport Česká Lípa nabízí, stalo pilířem našich služeb. Přesvědčila nás o tom i nominace naší instruktorky Johany Římánkové na Ženu regionu My za to děkujeme hlavně vám, spokojeným rodičům. Více informací na nebo tel. č výkony a všichni hráči mají velký podíl na tomto úspěchu. Blahopřejeme i trenérům k dosažení tohoto výsledku. Soupiska: Jeřábek Miloslav, Kořínek Vojtěch, Mikulů Jan, Andrle Vít, Berger Michael, Brandejský Michal, Černý Adam, France Vojtěch, Heptner Jaroslav, Hrdá Natálie, Chňapko Vojtěch, Ivanyuk Alexandr, Knespl Jakub, Máka Michael, Merkout Jan, Nedomlel Ladislav, Paštyka Lukáš, Pípa Daniel, Svoboda Michal, Taran František, Váňa Tomáš, Vaszily Tibor. Hlavní trenér Radek France, asistenti trenéra Stanislav Svoboda a Jan Mikulů, vedoucí třídy Petr Chňapko. Sportareál informuje Lednové HAPPY DAYS Do nového roku s happy days, kdy zaplatíte za 3 hodiny plavání, jako za 1,5 hodiny. A to se vyplatí! S jedničkovým vysvědčením do bazénu levněji! Každé dítko školou povinné, které se na recepci bazénu prokáže vysvědčením se samými jedničkami (stačí kopie), bude plavat o 10 % levněji. I v novém roce 2012 se na Vás a Vaši návštěvu těší kolektiv zaměstnanců. Sport Česká Lípa p.o. uzávěrka únorového čísla Městské noviny měsíčník, ev. č. MK ČR: E Vydavatel Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1 IČO Redakce: MÚ, náměstí T. G. M. 1, telefon: , , Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová Komise pro komunikaci s veřejností: předseda Tomáš Hudec pracovní skupina pro MN: Jitka Čížková, Jiří Šubrt Příjem inzerce: tel , Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011 Zveřejněno dne: 4.5.2012, sejmuto dne: 24.5.2012 Závěrečný účet v tištěné

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

Město vyhlašuje konkursní řízení na ředitele škol

Město vyhlašuje konkursní řízení na ředitele škol ÚNOR 2012 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 24. ÚNORA 2012 Pořiďte si Opuscard, ušetříte Kartu opuscard si v České Lípě můžete zakoupit v Městském centru opuscard,

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Spor města s VETTem. 3/únor/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Spor města s VETTem. 3/únor/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 3/únor/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 11. února 2011 Spor města s VETTem V záležitosti sporu města Česká Lípa a společnosti VETT,

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 5/březen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. března 2009 Nejvýznamnější investice v roce 2009 Pro rok 2009 je v rozpočtu města

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 18/říjen/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. října 2011 Požár v českolipském Kovošrotu Hustý dým valící se z oblasti českolipské

Více

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací červen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 7. června 2013 Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací Mnoho krásných míst, rybníčků, lesíků, kopců a skalek

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009

8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009 8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009 Česká Lípa poprvé v historii ocenila své pedagogy Jarmila Demlová, bývalá

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici. 8/duben/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici. 8/duben/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 8/duben/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 24. dubna 2009 Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici Na jeden z květnových víkendů připravuje

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Těšínské listy. Vedení města hodnotilo rok 2009. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín. Vyhodnocení záměrů Rady města na rok 2009. 5.

Těšínské listy. Vedení města hodnotilo rok 2009. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín. Vyhodnocení záměrů Rady města na rok 2009. 5. Těšínské listy Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Ročník IV, číslo 1 Vážení spoluobčané, 5. února 2010 Vedení města hodnotilo rok 2009 Foto: www.dzupin.com Vyhodnocení záměrů Rady města na rok 2009

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2008 OBSAH: Editorial... 1 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2008... 2 Charakteristika magistrátu... 3 Odbor financí a ekonomiky (OFE)...

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více