mperské no vin Vážení spoluobčané, v nad- cházejícím roce vám přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mperské no vin Vážení spoluobčané, v nad- cházejícím roce vám přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho"

Transkript

1 Vimperské noviny Vydává město Vimperk 1/2014 Ročník XIX Zdarma Novoroční pozdrav Vážení spoluobčané, máme za sebou rok 2013, ve kterém jsme oslavili výročí 750 let od první dochované písemné zmínky o našem městě. V tomto duchu se nesly všechny slavnosti. Když se ohlédneme zpět, můžeme s klidným svědomím říci, že jsme výročí oslavili důstojně. Oslavy měly dva vrcholy. Srpnové městské slavnosti, o které se opět postaraly vimperské spolky a které snesly srovnání s akcemi pořádanými profesionálními agenturami a navíc z nich zářilo nadšení všech protagonistů. Druhým vrcholem bylo slavnostní rozeznění nového zvonu při rozsvícení vánočního stromu. Ve veřejné sbírce se k dnešnímu dni vybralo více než 730 tisíc korun. Všichni, kteří na zvon přispěli, si tak připravili krásný zážitek a jistě i dlouhodobý krásný pocit. Je obdivuhodné, že v dnešní obtížné ekonomické situaci se na kontě sbírky sešla za necelý rok a půl taková částka. Pro sportovce bylo významné převzetí péče o zimní stadion a sportovní areál TJ Šumavan Městskými službami Vimperk od STARZ. Bez navýšení prostředků se podařila rekonstrukce šaten a sociálního zázemí v šatnách pro domácí hokejisty a celková údržba všech šaten na ZS. Jen slova chvály jsme slyšeli i od sportovních oddílů využívajících venkovní sportoviště TJ Šumavan fotbalistů, volejbalistů i košíkářů. Přestože byl tento krok při schvalování v zastupitelstvu některými zastupiteli zpochybňován a při schvalování ho nepodpořili, ukázal se jako velice dobrý. Nepodařila se nám oprava Hraničářské ulice, kde vítězná firma z výběrového řízené sice podepsala smlouvu, ale práce vůbec nezahájila. Jak se říká, že vše zlé je k něčemu dobré, obyvatelé Hraničářské ulice se v příštím roce dočkají kompletní rekonstrukce celé ulice, na což jsou ve schváleném rozpočtu přidělené prostředky. Tím se dostáváme k tomu, co významného nás v investiční oblasti čeká. Nejvíce finančně náročnou akcí bude přestavba koupaliště. Na tuto akci jsme získali dotaci z ROP. Následuje rekonstrukce vodárny v Brlohu. Tuto stavbu by Vimperáci ani neměli zaznamenat, neboť by nemělo dojít k žádnému omezení dodávek pitné vody. Rekonstrukce vodárny bude dokončena v roce Významné změny se dočkají i zahrady školky na sídlišti, kde budou instalovány nové prvky a hlavně nové oplocení. Tato akce bude spolufinancována z dotace. A ještě k výše zmiňované opravě Hraničářské ulice přibude i rozsáhlá oprava ulice Pod Homolkou, na kterou jsme také získali dotaci. Měli bychom také převzít sportovní areál od TJ Šumavan. Podrobněji se budeme některými významnějšími akcemi zabývat v příštích číslech VN. Vážení spoluobčané, v nadcházejícím roce vám přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, úspěchů a spokojenosti v osobním i pracovním životě. Ing. Bohumil Petrášek Ing. Jaroslava Martanová Veřejná sbírka Zvon pro Vimperk Město Vimperk oznamuje široké veřejnosti, že definitivní termín ukončení vyhlášené sbírky na Vimperský zvon byl Všem dárcům děkujeme. První lednový večer rozjasnil nebe nad Vimperkem novoroční ohňostroj. Na prostranství před gymnáziem ho sledovalo velké množství lidí. Foto: J. Tláskal Výzva Město Vimperk na základě získání projektu Asistent prevence kriminality II v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost č. CZ.1.04./3.3.00/C vyhlašuje výběrové řízení na pozici dvou pracovních míst u Městské policie Vimperk na pozici Asistent prevence kriminality na dobu určitou od do bližší informace a podrobnosti jsou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Vimperk, webových stránkách města a na Úřadu práce, pracoviště Vimperk. Ing. Jaroslava Martanová Termín zastupitelstva: od hod. v MěKS Vimperk. Uzávěrka dalšího čísla bude v 15 hodin.

2 2 tel Vimperské noviny 1/2014 Zprávy z Rady Rada města dne provádí změnu rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu: změnu ve výdajích v částce Kč (RO č. 69), zvýšení objemu rozpočtu na částku tis. Kč (RO č. 70), jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek, jejímž předmětem je veřejná zakázka Dodávka výpočetní techniky a IT služeb ve složení: Milan Soumar, Michal Cigánek, Bc. Marek Krýcha, Josef Mistr, Ing. Bohumil Petrášek. Komise vypracuje do zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a předloží ji Radě města k posouzení, rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu na realizaci projektu Cyklostrasa Volyňka ukončení cyklistické sezóny 2014 dle předloženého návrhu, bere na vědomí odevzdání výročních zpráv o činnosti za školní rok 2012/2013 základními školami, jichž je město Vimperk zřizovatelem, schvaluje prohlášení o partnerství mezi městem Vimperk a Zdeňkem Kutilem v rámci projektu Vybudování sportovního zařízení hotelu Zlatá Hvězda ve Vimperku, rozhodla v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadat podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Areál vodních sportů Vimperk a dále jmenuje hodnoticí komisi ve složení: členové komise: Ing. Jan Král, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Mgr. Pavel Dvořák, Pavel Česal, náhradníci: Ing. Jaroslava Martanová, Alena Szabová, Marcela Kobrová, Luboš Drenčeni, Ing. Martin Liška a určuje odbornou osobu, která se bude zúčastňovat jednání hodnotící komise: Ing. Pavel Vinický, pracovník společnosti Šumavaplan, spol. s r. o., rozhodla na základě žádosti Ing. Miroslava Janouška, Krátká ul., Prachatice zastavit projektové práce na akci Vimperk, ulice Pivovarská chodník do doby vydání rozhodnutí nebo závazného stanoviska Národním památkovým ústavem územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích a do vydání stanoviska společností E.ON, rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši Kč pro Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice na úhradu provozních nákladů nezbytných k zajištění péče o nevyléčitelně nemocné pacienty, Rada města dne rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č.1/2012 zadat zakázku Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2. a 3. NP projektové práce a dále jmenuje komisi ve složení: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Alena Szabová, Bc. Daniel Kaifer, rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební práce Úpravy zahrad u MŠ Klostermannova 365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu, mezi městem Vimperk a firmou Lesostavby Třeboň, a. s., rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt Cyklotrasa Volyňka (CZ.1.14/3.1.00/ ) dle předloženého návrhu, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a rodinou Rückerovou, Smetanova 380 Vimperk, na poskytnutí finanční částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici. Rada města dne provádí změnu rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu: změnu ve výdajích rozpočtu v částce Kč (RO č. 71), zvýšení objemu rozpočtu na částku tis. Kč (RO č. 72), na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnoticí komise na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení Úpravy zahrad u MŠ Klostermannova 365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu dodávka herních prvků, rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Tomovy parky, s. r. o., Karlovice-Radvánovice, Turnov, jehož nabídka byla vyhodnocen a jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou SOVT-RADIO, s. r. o., Vodňany, jejímž předmětem je zajištění rozesílání SMS zpráv, jako rozšíření možností bezdrátového informačního a varovného systému, jako jediný společník společnosti Městské služby Vimperk, s. r. o., bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření za rok 2012 a souhlasí s převodem zisku z hospodaření za rok 2012 ve výši ,02 Kč na účet 428 nerozdělený zisk. Rada města dne vydává souhlas ZŠ Vimperk, Smetanova 405 s podáním žádostí o granty JčK a následnou realizací projektů Obnova vybavení tělocvičny ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ Vimperk, Smetanova 405 II.etapa a Výměna osvětlení v tělocvičně ZŠ Vimperk, Smetanova 405, rozhodla přidělit veřejnou zakázku Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku Fišerka uchazeči AF-CITYPLAN, s. r. o., Praha, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a Retis IS, s.r.o., Vimperk na poskytnutí finanční částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a ZŠ TGM Vimperk na poskytnutí finanční částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici, bere na vědomí zápisy ze zasedání kulturní komise ze dne a a rozhodla poskytnout finanční příspěvky z rozpočtu města takto: Bc. Pavlu Vališovi, řediteli ZUŠ Vimperk, ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořízením kostýmů pro žáky tanečního oboru, Zdeňku Sonákovi, zástupci Skupiny historického šermu ARTEGO, ve výši Kč, na částečnou úhradu dovybavení stávajícího technického vybavení aparatury, Františku Suchému, zástupci Divadelního spolku BOUČEK, ve výši Kč na částečnou úhradu obnovy stávající nefunkční aparatury, doporučuje zřízení pracovního kalendáře kulturních akcí, který bude přístupný všem organizátorům kulturně-společenských akcí. Správcem kalendáře pověřuje MěKS Vimperk. Zprávy ze Zastupitelstva Zastupitelstvo města dne schvaluje jednosložkovou cenu vodného a stočného pro hospodářský rok 2014 s platností od takto: ceny v Kč/m 3 domácnosti ostatní vodné 36,07 36,07 stočné 29,71 29,71 celkem 65,78 65,78 Ceny jsou uvedeny bez DPH. souhlasí s realizací projektu Modernizace přírodovědné učebny předkládaného Základní školou T. G. Masaryka Vimperk, a schvaluje vyčlenění prostředků na financování projektu z rozpočtu města až do výše Kč, projednalo návrh ohledně majetkoprávního stavu neevidované stavby kapličky v ulici Karolíny Světlé ve Vimperku stojící na části pozemku KN č. 1331/4 v k. ú. Vimperk a souhlasí s bezúplatným převzetím této stavby včetně pozemku pod stavbou kapličky do vlastnictví města Vimperk, se seznámilo s žádostí provozovatelů heren ve Vimperku ze dne a rozhodlo neměnit obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012

3 Vimperské noviny 1/2014 tel k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu a o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno, bere na vědomí předložené změny rozpočtu roku 2013 provedené radou města za období od do , provádí změnu rozpočtu na rok 2013 ve výdajích dle předloženého návrhu v částce Kč (RO č. 73), schvaluje rozpočet města Vimperk na rok 2014 závazné ukazatele dle předloženého návrhu v celkové výši ,9 tis. Kč, včetně financování, rozhodlo uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Městským službám Vimperk, s. r. o., na provoz a správu sportovních zařízení města Vimperk za rok 2014 ve výši Kč, rozhodlo uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Vimperk na zajišťování pečovatelské služby pro město Vimperk na rok 2014 ve výši Kč, rozhodlo na základě žádosti zrušit smlouvu o společném postupu při rekonstrukci komunikace a vybudování veřejného osvětlení Vodník ze dne , rozhodlo uzavřít smlouvu o společném postupu při rekonstrukci komunikace a vybudování veřejného osvětlení Vodník, jejímž předmětem je úprava podmínek realizace výstavby úprav veřejně přístupné účelové komunikace z ulice Purkártova do sportovně-rekreačního areálu Vodník, včetně výstavby veřejného osvětlení, a převod veřejného osvětlení do majetku Města Vimperk se společností HM Management, s. r. o., rozhodlo uzavřít smlouvu o sdružení zadavatelů, jejímž předmětem je vzájemná právní úprava práv a povinností mezi stranami smlouvy navzájem a vůči třetím osobám v souvislosti se společným postupem, resp. výkonem zadavatelských činností podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a následně při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku Fišerka mezi městem Vimperk a Jihočeským krajem. Pochvala Vimperku Diskuze na téma zvon Inocenc mě konečně přiměla udělat, to, co jsem delší dobu odkládala. Nejsem sice obyvatelkou Vimperka, a snad se ani být nechystám, ale jezdím na Šumavu již přes padesát let a mám ji ráda. Vimperk jsem ráda neměla, připadal mi zanedbaný, omšelý, bez života. Posledních pár let se ale můj názor mění. Dělá se zde spousta akcí jak pro dospělé, tak pro děti, přibyly nové obchody, cukrárny, restaurace, parkoviště, opravují se domy. S vnoučaty jsem už například využila dětské dopravní hřiště, divadelní představení i průvody v historických kostýmech, které nás nadchly. Snažím se podpořit pořádání vánočních, velikonočních a sezónních trhů, vždy je ráda navštívím a něco koupím. Nechci dále vypisovat, co se ve Vimperku pořádá, to si nakonec každý, kdo bude mít zájem, může přečíst na stránkách města a sám se rozhodnout, jestli se zúčastní a pobaví a podpoří město, ve kterém žije, anebo zůstane doma a bude skuhrat, jak je všechno špatně. Ráda bych touto cestou vyslovila současnému vedení Vimperka podporu v tom, jak se ho nyní snaží dostat zpět mezi zajímavá a plnohodnotná města Šumavy. A zvon Inocenc? Ten bych už nechala v klidu tam, kam patří: Na vimperské zvonici. Zuzana Zavoralová, Obříství Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete na webových stránkách města Poplatek za komunální odpad Poplatek za komunální odpad zůstává i pro rok 2014 ve výši 492 Kč na osobu. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, cizinci s trvalým či přechodným pobytem a také vlastníci stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do Při odvodu poplatku společným zástupcem za domácnost lze poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách v termínech do a , pokud činí částka společně odváděného poplatku Kč a více. Poplatek lze uhradit hotově na finančním odboru MěÚ Vimperk, převodem na účet č /0100 nebo poštovní poukázkou, kterou Vám na vyžádání zašleme. Při úhradě převodem na účet je nutno uvést variabilní symbol desetimístné číslo sloužící k identifikaci poplatníka, které je neměnné a bez jeho uvedení je obtížné platbu správně identifikovat. Pokud je neznáte z předchozích let, zavolejte na níže uvedené telefonní číslo nebo mě kontaktujte na adrese vimperk.cz. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří se v místě trvalého pobytu prokazatelně nezdržují nepřetržitě po dobu delší než ½ kalendářního roku z důvodu pobytu v zahraničí, ústavech sociální péče, LDN nebo pobytu ve vazbě či výkonu trestu. Dále jsou osvobozeni poplatníci s celoročním pobytem v Pravětíně čp. 23, Tovární 184 a 338, 1. máje 115 a Nerudova 267, kde likvidaci odpadů zajišťuje provozovatel jednotlivých zařízení. Nárok na osvobození vzniká až po doložení dané skutečnosti poplatníkem. Veškeré další informace na tel. čísle Jitka Bošková, Odbor finanční Vimperk se připojil do celonárodní akce Česko zpívá koledy. Anketa k autobusu na sídliště pokračuje V minulém čísle VN byl zveřejněn anketní lístek k připravované autobusové lince, o kterou požádali senioři. V průběhu prosince jsme byli osloveni se žádostí o další autobusové spoje v ranních a odpoledních hodinách, aby Anketa je mohli využít občané pro cestu do práce nebo z práce domů. Z tohoto důvodu prodlužujeme a rozšiřujeme anketu do konce ledna Ing. Bohumil Petrášek Navrženou linku městské dopravy na sídliště Míru bych využíval/a: dopoledne: vůbec 1 x týdně, 3 x týdně, častěji, odpoledne: vůbec, 1 x týdně, 3 x týdně, častěji.

4 4 tel Vimperské noviny 1/2014 MŮJ NÁZOR: Redakční rada si přizpůsobuje Vimperské noviny k obrazu svému Ta zpráva v prosincovém čísle Vimperských novin mě udivila. Šéfredaktor Jan Kunc jménem redakční rady sděluje, že odteď budou ke zveřejnění přijímat pouze příspěvky v elektronické podobě. Pokud by Vimperské noviny byly určeny jiné cílové skupině, toto oznámení bych pochopil. Doba pokročila a je třeba s ní držet krok. Avšak periodikum města je určeno všem občanům. Je ostatně placeno z jejich peněz. To určení je myšleno obousměrně. Tedy, občan dostává noviny a může do nich přispívat. Ne každý člověk však je počítačově gramotný, ne každý má někoho poblíž, kdo by mu v tomto pomohl. Uvědomuje si redakční rada Vimperských novin, že tímto svým rozhodnutím zbavuje jednu skupinu obyvatel jejího práva přispívat do městského periodika? Přispívat, tím myslím také se tímto způsobem aktivně podílet na správě věcí veřejných. To je opravdu zatěžko členům redakční rady, ostatně rovněž honorovaným z veřejných peněz, čas od času nějaký ten strojopisný nebo ručně psaný příspěvek uvést do elektronické podoby? To jsou referenti městského úřadu tak vytíženi, že to nemohou udělat třeba oni? Myslím, že si redakční rada přizpůsobuje Vimperské noviny k obrazu svému, že zcela nechápe jejich poslání. Třeba se mýlím, ale je to můj názor. A ještě douška na závěr: V tiráži prosincových Vimperských novin je uvedena pro zasílání příspěvků pouze klasická poštovní adresa. Svoji elektronickou adresu redakce nikde neuvádí. Zdeněk Jungvirt Reakce na příspěvek pana Jungvirta Záměrem redakční rady samozřejmě nebyla snaha někoho vyloučit z možnosti přispívat do VN šéfredaktor jen připomněl, čím se přijímání příspěvků od čtenářů řídí již léta. Redakce doposud rukou psané příspěvky zveřejňovala. Přepisovala je tedy. Vždy ale jen ty, které lze přečíst, což nebývá pravidlem. Redakční rada nemá kapacitu převádět články do elektronické podoby a referenti Městského úřadu mají své vlastní pracovní náplně, opisování ručně psaných článků do nich nespadá. Redakční rada chápe poslání Vimperských novin. Nepřizpůsobuje je obrazu svému, jen si přeje, aby čtenáři a dopisující dodržovali jistá pravidla. To není diskriminace. Pokud chce občan Co o pivu možná nevíte Jak se vyjadřuje hořkost piva? Hořkost piva určují použité chmely a jejich množství. Hořkost piva se udává v tzv. IBU jednotkách (International Bitterness Units), které se prakticky shodují s jednotkami EBU (European Bitterness Units). Hořkost se stanovuje spektrofotometricky. Jedna jednotka EBU odpovídá 1 miligramu tzv. iso-alfa-hořkých kyselin na jeden litr piva (stupnice 0-100). Např. hořkost některých druhů piv obvykle bývá: Pšeničná piva 6-18 EBU. Výbor základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Vimperku si dovoluje touto cestou popřát členům ZO ČZS i všem občanům Vimperku a okolí do roku 2014 elán, optimismus, do VN skutečně napsat, může využít veřejného přístupu na internet v Informačním centru, jak pravidelně inzerujeme v každém čísle VN. Čtenář může najít elektronickou adresu na každé stránce vlevo nahoře (v tiráži uváděna nebyla, což napravujeme). Děkujeme za připomínku. Redakční rada Piva Bock EBU. Piva Märzenbier EBU. Piva českého typu EBU. Piva Šumavského pivovaru Vimperk mají obvykle vyšší hořkost, např.: Vimperský světlý ležák 11 hořkost 36 jednotek EBU. Vimperský polotmavý ležák 12 hořkost 30 jednotek EBU. Vimperský tmavý speciál 13 hořkost 39 jednotek EBU. Vimperský zlatý Bock 16 hořkost 50 jednotek EBU. Ing. Oldřich Koza, vrchní sládek Šumavského pivovaru Vimperk PF 2014 pevné nervy a především hodně zdraví, jakož i tolik potřebnou kapičku štěstí. Za výbor základní organizace ČZS ve Vimperku Dr. Vojtěch Vlček, předseda

5 Vimperské noviny 1/2014 tel Očima Jaroslava Pomezného Zpestřením advetního času byla pro čtyřicítku členů vimperského Senior klubu návštěva Kájova, kam se 10. prosince vydali za poznáním a zábavou. Poznáním byla návštěva známého poutního místa s kostelem Na nebevstoupení Panny Marie a kaple smrti Panny Marie, kde se seznámili s jeho bohatou historií. Po té jejich kroky směřovaly do místního kulturního domu na Mikulášskou zábavu pořádanou seniory z družebního Českého Krumlova. Dobrá nálada, skvělá muzika kapely Jiskra pod vedením pana Theimera, návštěva Mikuláše s čertem potěšila všechny přítomné, kteří se zde výborně bavili. 28. listopadu se v zasedací místnosti prachatického MěÚ uskutečnila malá slavnost pořádaná Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Prachaticích, na které byli oceněni bezpříspěvkoví dárci krve z regionu Vimperk a Prachatice. Celkem 84 dárců z Vimperska, Prachaticka, Netolicka a Volarska převzalo za svoji vysoce záslužnou činnost zlaté, stříbrné a bronzové medaile prof. MUDr. Jana Janského a Zlaté kříže III. třídy. Potěšitelné je, že mezi oceněnými jsou také občané Vimperka. Stříbrnou plaketu za 20 odběrů obdrželi Petr Pokorný, Zuzana Pulkrábová a Pavel Žák. Bronzovou za 10 odběrů potom Martina Balvínová, Martin Čech, Miroslav Cvrk, Gabriela Chválová, Milena Jandová, Marcela Kobrová, Jitka Kubaštová, Jana Petříková, Zdeněk Sonák a Petr Žák. A právě propagaci dárcovství bylo věnováno vánoční posezení v sídle Oblastního spolku v Nemocniční ulici v Prachaticích, které se konalo 18. prosince. Nechyběly zde informace o servisu zdravotních pojišťoven, vhodnosti a vlivu odběrů na organismus dárce, činnosti Klubu dárců a chystaných akcích. Byl také představen plán hromadných odběrů krve v roce V jeho průběhu se svozové autobusy s dobrovolníky z Vimperska, Prachaticka, Netolicka a Volarska vydají do transfúzní stanice českobudějovické nemocnice celkem 23 x. Z Vimperka a Čkyně to bude třikrát (10. 3., a 4. 11). Atmosférou blížících se Vánoc dýchala třetí přednáška vimperské akademie, která se uskutečnila v sále MěKS. Přednášející Svatava Vizinová ze Zabrdí u Husince, majitelka unikátní sbírky papírových betlémů čítající více jak devět stovek kusů, mimochodem největší vystavované v ČR, seznámila přítomné s historií výroby betlémů a betlémářství ve světě, v Čechách a na Moravě. Velice zajímavé byly informace o významu a symbolech jednotlivých figurek, druzích používaných materiálů pro jejich výrobu od klasických, až po betlémy z uhlí, pyritů, slonové kosti či jeleních parohů. Představila také nejznámější tvůrce Josefa Ladu, Mikuláše Alše, Vojtěcha Kubaštu, rod Čeloudů z Třebíče, betlémářská místa v Čechách, mezi které patří Třešť, Třebíč a Ústí n. Orlicí. Prostřednictvím DVD projekce přenesla posluchače do svého království v Zábrdí. Byla to vskutku nádherná podívaná. K vidění byly betlémy zimní, letní, venkovské, městské, typicky české, s kulisami Orientu, pouště, divoké přírody nebo betlém indiánský. Zajímavá byla díla z Pákistánu, Itálie, Španělska, Řecka, Německa a Ruska. Největší betlém měří 3,70 metru, ten nejmenší je v krabičce od zápalek, nejstarší pochází z roku Účastníci tak odcházeli příjemně vánočně naladěni. Byly vyhlášeny také výsledky ankety o cíl dubnové akademie na kolech. Zvítězila exkurze do Měšťanského pivovaru ve Strakonicích. Oddíl stolního tenisu TJ Šumavan Vimperk pořádal v sobotu XII. ročník turnaje O zlatou vánočku. Za zelené stoly v tělocvičně ZŠ Smetanova se postavilo dvanáct družstev oddílů hrajících na Prachaticku okresní přebor nebo soutěž. Stolní tenisté z Vimperka, Prachatic, Volar, Rohanova, Netolic a Zalezel svedli na osmi stolech zajímavé boje ve dvouhrách. Zvláště napínavý byl finálový zápas mezi družstvy Libín E Prachatice a domácím áčkem Šumavanu. Bojovalo se o každý míček, každý bod. A tak za stavu 4 : 4 na zápasy, rozhodoval o vítězi turnaje až devátý duel mezi domácím Zdeňkem Kortusem a Pavlem Kadlecem z Libína, ve kterém Kadlec zvítězil 3 : 0 a tak pečetil vítězství družstva Libín E 5 : 4 na zápasy. Velmi dobře hrajícím Šumavákům ve složení Luděk Pavlíček, Vojtěch Rejšek a Zdeněk Kortus tak jen o vlásek uniklo vítězství. Třetí místo vybojovali hráči SKP Prachatice. Vítězové, prachatičtí hráči Libín E ve složení Marek Krotký, Pavel Kadlec, Zbyněk Holub a Petr Kraus převzali z rukou místostarostky Ing. Jaroslavy Martanové a hlavního pořadatele Jiřího Hyky křišťálový pohár a zlatou vánočku. Slova chvály si plně zaslouží Jiří Hyka, kterému účastníci turnaje děkují za vzornou a bezchybnou organizaci, hladký průběh XII. ročníku a již se těší na příští rok. Pořadatelé z oddílu stolního tenisu TJ Šumavan Vimperk na čele s Jiřím Hykou děkují touto cestou všem, kteří úspěšný vánoční turnaj podpořili. Bylo by velkou škodou nezmínit se o druhé přednášce V. ročníku vimperské akademie, která se konala v sále MěKS a nesla se v duchu Vimperk v zrcadle času. Přednášející, Mgr. Roman Hajník, autor řady úspěšných publikací o městě, seznámil posluchače s nedávno vydanou knihou zachycující na fotografiích život a proměny města v období let 1880 až 1945, konec Rakouska-Uherska, meziválečná období Československa a dobu 2. světové války. Účastníci se také přenesli do doby roků 1263, první písemné zmínky o městě, 1479, kdy byl Vimperk povýšen na město, 1904 za velkého požáru, který zničil téměř celé náměstí, za návštěvy rakouského císaře, 1939 za župního Všesokolského sletu Národní jednoty pošumavské a doby nedávno minulé. Velice zajímavé bylo srovnávání fotografií míst města doby minulé se současností prostřednictvím velkoplošného promítání. Na rok 2014 chystá Roman Hajník pro veřejnost vycházku po městě s živou historií a výhledově potom mapování historie vývoje názvů obcí Vimperska. Výroční členská schůze vimperského Senior klubu, která se konala v sále MěKS, zhodnotila činnost klubu v roce 2013, která byla pestrá a bohatá na různé akce, mezi které patřilo putování Šumavou k výročí Karla Klostermanna, návštěva Pasova, Ortenburgu, Klokot a Tábora, toulky jarní a podzimní šumavskou přírodou, kurz výpočetní techniky, využití víceúčelového hřiště ve Sklářské ulici, odpočinkové zóny v renovovaném arboretu. Senioři se také zapojili do sbírky Zvon pro Vimperk, částkou Kč přispěli na pořízení zvonu Inocenc. Aktivní byla také účast ve 4. ročníku vimperské akademie, 68 obdrželo certifikát o úspěšném absolvování. Oblíbená byla i setkání se seniory z Vlachova Březí, Kaplice, Českého Krumlova a Kájova. Pestrá činnost bude pokračovat i v roce 2014, již nyní se 82 účastní 5. ročníku akademie. Dále je čeká májová veselice, družební setkání, toulky přírodou, besedy, nebude chybět ani zájezd k bavorským sousedům a za poznáním jihu Čech. Tradice a zvyky českých Vánoc si připomněli malí lyžaři ze Skiraple Ski klubu Šumava v úterý 17. prosince. V dolní části sportovního areálu na Vodníku spolu s rodiči zdobili přinesenými dobrotami v podobě pečiva, ovoce a zeleniny ski klubový vánoční strom. Příjemnou předvánoční atmosféru doplnily koledy, cukroví a prskavky. Za svoji snahu obdržela skiraplata od Ježíška malý dárek v podobě zdařilého skiklubového pexesa s vlastnoručně namalovanými obrázky. Stojí za zmínku, že tratě podél potoka jsou díky technice zasněžování již v plné permanenci lyžařů Ski klubu, kteří se na nich pilně připravují na nadcházející zimní sezónu, ve které chtějí navázat na loňské úspěchy. Jaroslav Pomezný Do zamrzlého Vodníku se ponořil V. Kohout (86 let) a dalších 16 otužilců. Foto: V. Pancer

6 6 tel Vimperské noviny 1/2014 Malé poohlédnutí za ochranářským rokem Dárci krve mohou využít Český červený kříž Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice zajišťuje ve spolupráci s transfuzním oddělením Nemocnice ČB, a. s., svozové autobusy zdarma pro bezpříspěvkové dárce krve z Prachaticka a Vimperska. Svozový autobus vyjíždí z Vimperka ve dnech (pondělí), a (úterý), vždy v 6.45 z autobusového nádraží, zastávka u Penny marketu. Po domluvě lze zastavit i na některé ze zastávek na cestě z Prachatic přes Vlachovo Březí a Čkyni do Českých Budějovic. Dárcovství krve na Prachaticku a Vimpersku podporují Jihočeský kraj, město Prachatice a město Vimperk. Jak se můžete stát dárci krve? Stačí přijet naším svozovým autobusem na transfuzní oddělení Nemocnice ČB a zde podstoupit lékařské vyšetření. Na místě vám je také možné potvrdit počet odběrů nebo omluvenku pro zaměstnavatele, případně vydat potvrzení pro příslušné zdaňovací období. Pro bližší informace kontaktujte Oblastní spolek ČČK PT em na eu, telefonicky na nebo osobně každou středu od 8.00 do na adrese Nemocniční 204, Prachatice (budova polikliniky). Zuzana Pelikánová Rok 2013 pomalu končí. Většinou hodnotíme, co pozitivního přinesl, jak jsme ho strávili a co se povedlo. Pojďme se tedy poohlédnout za tímto rokem i naším ochranářským okem a připomeňme si, co se podařilo členům Českého svazu ochránců přírody ze Šumavské základní organizace. Tradičně jsme se věnovali péči o přírodovědně hodnotná území. Letos jsme kosili v úhrnu 6 ha luk a naše ovečky přepásly přes 16 ha pastvin. Pokud budeme konkrétní, kosili jsme od jara, kdy se likvidovala stařina a narušoval se drn na hořečkových plochách na Pasecké slati a na Jaroškově, poté se prováděla jarní seč na Opolenci, na Jaroškově a sušilo se seno na Velké Homolce. V letních měsících se kosila rezervace Nad zavírkou, plochy na Dobré v NP Šumava, podzimní seč se pak zahájila na Peckově, pokračovalo se opět na Jaroškově a končilo sečí po odkvětu hořečků na Opolenci. Současně jsme při tom likvidovali bolševníky v CHKO Šumava a také na loučce mezi Boubskou a Bořanovicemi. Naše ovečky letos přepásly poměrně rozsáhlé pozemky. Na jaře se pásly louky na Pasecké slati před růstem hořečků a od léta do podzimu další plochy v této rezervaci. Naše druhé stádo udělalo kus pořádné práce na Velké Homolce ve Vimperku, kterou přepáslo celkem dvakrát a některé plochy dokonce třikrát. Aktivity jsme vyvíjeli i v oblasti ekologické výchovy a osvěty. Uspořádali jsme několik vycházek na NS Sudslavický okruh, do arboreta nebo botanickou vycházku do okolí Vimperka. Součástí naší činnosti bylo i ekologické poradenství, kdy jsme buď prosřednictvím naší poradny nebo elektronicky řešili přes tři desítky odborných rad a dotazů. Asi největší akcí v této oblasti pak byl podzimní workshop zaměřený na vytvoření první šumavské hledačky tzv. questu. A co si přát do roku 2014? Hlavně zdraví, nějaké to štěstí, a aby byl nadcházející rok alespoň tak vydařený jako ten letošní. Bc. Jakub Hromas, DiS., ZO ČSOP Šumava Český červený kříž připravil pro dárce krve plakety i hudební poděkování Dárcovství krve je vysoce humánní čin, díky kterému jsou zachraňovány mnohé lidské životy lidí vážně nemocných, zraněných, novorozenců i jejich maminek. Dárci krve, kteří darovali krev bez nároku na příspěvek již 10 x, 20 x nebo 40 x, jsou oceňováni plaketou prof. MUDr. Jana Jánského, ti, kdo darovali krev již 80 x, pak Zlatým křížem 3. třídy. Toto oceňování provádí Český červený kříž Prachatice. V roce 2013 jsme pro dárce krve připravili slavnostní předávání stříbrných a zlatých plaket na čtvrtek 28. listopadu v zasedací místnosti Městského úřadu Prachatice. K poděkování dárcům se připojil také místostarosta města Prachatice Ing. Bc. Robert Zeman, za OS ČČK Prachatice se zúčastnila předsedkyně Oblastní výkonné rady Ing. Silvie Janošťáková a člen představenstva Ladislav Beran. Ocenění převzalo celkem 42 držitelů stříbrné a zlaté medaile prof. MUDr. Jana Jánského a dva držitelé Zlatého kříže 3. třídy. Hudbou poděkoval hudební soubor CINK Střední pedagogické školy Prachatice. Dárci krve obdrželi také dárek z dílny Stroom Dub, o. p. s., s přípravou celé akce pomohli také žáci ZŠ Vodňanská. Někteří dárci krve se bohužel nemohli k ocenění dostavit, jejich ocenění bude možné vyzvednout každou středu v 8 16 hod. v sídle OS ČČK Prachatice nebo jindy podle domluvy. Dárcovství krve na Prachaticku je realizováno díky Jihočeskému kraji, městům Prachatice, Vimperk a našim sponzorům. Zuzana Pelikánová V tradičním silestrovském vlaku se letos svezl i H. Poirot a inspektor Colombo. Foto: R. Kozák

7 Vimperské noviny 1/2014 tel Z Národního parku Šumava Romantická projížďka na voze taženým koňmi, nové pozorovací místo v přezimovací obůrce a záchranářský pes Bady se stanou hlavním tahákem letošní zimy v Národním parku Šumava. Bady, český šampion v plošném vyhledávání lidí z roku 2008, je vycvičený pro hledání ztracených lidí v lese nebo v horách, zkrátka v přírodě. Absolvoval i zkoušky pro hledání lidí zasypaných pod lavinou. Rokyta se od příštího roku začne profilovat jako informační středisko zaměřené na rodiny s dětmi a seniory. Tomu už je přizpůsobený i zdejší zimní program. Kvůli obrovskému zájmu ze strany veřejnosti otevře SNPŠ další pozorovací místo v přezimovací obůrce Zahrádky nedaleko Borových Lad. I tento rok je možné domluvit si komentovanou procházku s pracovníkem Informační a strážní služby Správy NP a CHKO Šumava. Nedaleko Černého Kříže na Stožecku dala Správa NP a CHKO Šumava postavit přes Studenou Vltavu dřevěný obloukový most, dlouhý 42 metrů. Turisté se po něm dostanou až k hranici Mrtvého luhu. Ve své kategorii je nejdelší v celé České republice. Bude sloužit především pěším turistům a také cyklistům. Stojí na místě, kam historicky patří. Dřívější lávka byla zbořená za dřívějšího režimu. Lidé pak museli chodit po viaduktu, který byl nebezpečný. Lezecká skupina pracovníků Informační a strážní služby Správy NP a CHKO Šumava kontroluje hnízdiště sokola stěhovavého. Sokoli se na Šumavu vrátí příští rok na jaře. Vzácné dravce pak budou strážci Šumavy chránit před turisty. Správa NP a CHKO zrekonstruovala interiér jedné z nejzajímavějších staveb na území celé Šumavy interiér hájovny na Březníku. Stylová restaurace, která tam vznikla, v sobě snoubí expozici inspirovanou nejvýznamnějšími osobnostmi kulturního života klostermannovské doby, bude vlajkovou lodí projektu Šumavského národního parku PARK RESTAURANT, byla otevřena 6. prosince loňského roku. Čepovat se tu bude Šumavský fořt, pivo vařené v Měšťanském pivovaru Strakonice, které pojmenovali samotní milovníci Šumavy. Mgr. Pavel Pechoušek, tiskový mluvčí SNPŠ a CHKOŠ Programy pro veřejnost SEV Vimperk na přelomu starého a nového roku Ve Středisku environmentální výchovy Vimperk Správy NP a CHKO Šumava je již několikaletou tradicí tvořivá dílna určená pro rodiče s dětmi i pro samotné dospělé, při níž si účastníci vlastnoručně vyrobí adventní věnec. V roce 2013 se toto předvánoční tvoření konalo na konci listopadu. Materiální zajištění akce bylo podpořeno díky projektu Státního fondu životního prostředí. Obdobně organizované tvořivé dílny s vánoční tematikou proběhly v SEV Vimperk ještě také v prosinci. Programy pro veřejnost budou pokračovat i v nastávajícím roce, a proto srdečně zveme všechny zájemce na cestovatelskou besedu Jiřího Záleského o Indii, která se koná ve vimperském SEV od hodin. Zároveň upozorňujeme, že v tomto měsíci se chystá i beseda Svět ledovcových jezer, která se však z organizačních důvodů koná o den dříve, než jak je uvedeno v brožuře Správy NP a CHKO Šumava Programy pro veřejnost. Správný termín akce je středa 29. ledna od hodin. V rámci této besedy představí autorka Eva Zelenková veřejnosti nový interaktivní materiál Správy NP a CHKO Šumava nazvaný Šumavská ledovcová jezera. Jedná se čtyřicetistránkovou brožuru plnou zajímavých textů a zábavných otázek a odpovědí k tématu, doplněnou originálními ilustracemi, fotografiemi i schématy. Děti z přírodovědného kroužku Sedmikvítek Správy NP a CHKO Šumava si v rámci tvořivých dílen vimperského SEV vyrobily vánoční svícen. Brožura Šumavská ledovcová jezera tak nově přibývá do série již dříve vyšlých interaktivních materiálů Správy věnovaných šumavským řekám, rašeliništím, Boubínskému pralesu, horským smrčinám či ptactvu v Povydří. V únoru plánujeme besedu a zároveň fotografickou procházku Po stopách boubínských pověstí s Janem Tláskalem ( od hodin, rovněž v SEV Vimperk) či Pijeme, pijeme, pijeme čaj! Dark Tea I V tento podivný čas, kdy už máme zimy dost a teplo ještě na dveře neklepe, je upřednostňování čajů s tmavými nálevy správná volba. Kromě čínských červených a ostatních černých čajů se nabízí pití široce známých čajů Pu-Erh a málo známých čajů Hei Cha. Tyto čaje jsou moderní čínskou literaturou řazeny do společné skupiny tmavých čajů, v anglických překladech nazývanou Dark tea. Připomeňme si, že čínské třídění čajů je velmi podrobné a v oblasti čajů s tmavými nálevy rozlišuje čaje červené, tmavé (černé) a čaje Pu- -Erh. Západní a český pohled je poněkud pokřivený a zjednodušený. Například česká legislativa rozeznává čaje černé, kam řadí čaje, u kterých proběhla úplná fermentace (správněji oxidace) čajových lístků, ale puery a podobné čaje nezná. Skupina Dark tea je velmi složitá a nesmírně zajímavá. Její rozsáhlost si nezadá v podobnosti s vínem. Stejně jako každý rok jsou vína jiná a časem se mění, jsou i puery a tmavé čaje přednášku zoologa Luďka Bufky na téma netopýři Šumavy ( od hodin). Závěrem příspěvku bychom rádi poděkovali za přízeň všem účastníkům našich programů pro veřejnost v roce Nejen jim, ale i čtenářům VN přejeme do nového roku hodně zdraví a jen samé příjemné zážitky. Za SEV Vimperk Stanislav Čtvrtník z každé čajové sezóny jinak povedené a odlišně se mohou vyvíjet. Přidáme-li k tomu ještě skutečný bezpočet firem čaj produkujících, je poznávání puerů a tmavých čajů dlouhou cestou, prací i zábavou na mnoho a mnoho let. Vznik čajů blížících se puerům je velmi starý. Již před tisíci lety byl v Číně vyvinut specifický způsob výroby čaje, kdy byl hotový čaj (převážně zelený) napařen a slisován do praktického tvaru, balen do různých rostlinných listů, pěchován do bambusových stvolů či jinak upraven. Tímto starobylým postupem byly v čaji nastartovány fermentační procesy, které čaj nepřetržitě měnily, čaj zrál či stárnul. Tvrdé lisované čaje se před použitím drtily, míchaly s dalšími ingrediencemi a široce v Číně používaly cca od 3. století našeho letopočtu. S čaji Dark tea se můžete přijít seznámit na Degustaci čajů v Městské knihovně, pořádané ve středu 15. ledna Richard Simet a Ing. Zdeněk Nepustil

8 8 tel Vimperské noviny 1/2014 Z Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Vimperk MaSo Dne se vydala skupinka složená ze čtyř žákyň gymnázia spolu s paní profesorkou Ivou Doubkovou do Prahy na matematickou soutěž, jinak nazývanou MaSo, organizovanou matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. Náš vítězný tým tvořily Petra Hrubá a Denisa Nováková (2. G), Katka Walterová (3. G) a Katka Kunclová (4. G). Cesta byla vysilující. Už před šestou hodinou jsme celé rozespalé opouštěly Vimperk a po příjezdu do Prahy bylo náročné i hledání sídla fakulty na Karlově, místa konání MaSo, ale vše jsme zvládly na jedničku. Účast byla hojná. Sešlo se 47 soutěžních týmů z mnoha škol. Většinu soutěžících tvořily především pražské děti. Mě a Katku donutil k úsměvu komentář jednoho protihráče, který poté, když se nás zeptal, odkud jsme, prohlásil:,,ze Šumavy? A to vážně? Pak se na nás děsivě podíval, otočil se a tím veškerá komunikace skončila. Asi zjistil, jak mocná jsme konkurence. Vždyť i název našeho týmu Šumavští medvědi o tom svědčil. Celá soutěž proběhla bez problémů. Každému týmu byla rozdána základní obálka se sedmi úlohami. Nato byla ještě vysvětlena pravidla a nakonec byl spuštěn odpočítávač času na řešení. Celkem jsme měli 90 minut. Po tuto dobu naše mozky pracovaly naplno, mladší děvčata spolehlivě a s odhodláním běhala pro nové a nové úlohy. Musím je pochválit, i když jim zbylo jen pár minut času na řešení, šlo jim to vážně pěkně! Bylo to i vidět na konečných výsledcích. Sice jsme se nezúčastnily celého ceremoniálu, v němž bylo zahrnuto celkové posouzení, rozdělení cen a rozloučení, ale výsledek naší hodiny a půl dlouhé práce jsme se dozvěděly. Skončily jsme na krásném 34. místě. Na závěr patří krátké shrnutí celé akce. Kdybych měla rozhodnout, co se mi na tomto dni nejvíce líbilo, určitě musím zdůraznit týmovou spolupráci. Byla vážně skvělá! Přestože jsme nevyhrály, pro mne jsme vítězkami na sto procent byly. Katka Kunclová, 4. G Výstava Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích Ve dnech až se SŠ Vimperk prezentovala na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Pedagogové a žáci oboru Mechanik elektrotechnik na svém stánku představili nejrůznější elektroniku a televizní a filmovou techniku. S největším zájmem se setkala možnost zazpívat si karaoke a navíc příležitost vyhrát skvělé ceny. Nejen že se všichni skvěle bavili a o akci byl velký zájem, ale k tomu všemu si návštěvníci mohli prohlédnout práci na audiovizuální technice, kterou obsluhovali žáci naší školy. Výstup se zaznamenával na kamery, a tak si přihlížející mohli prohlédnout práci a stříhání videí na počítačích, nahrávání, televizní techniku a práci s ní. Výsledky této skvělé zábavy si můžete prohlédnout na našem youtube (youtube.com/user/ nerudovka267). Uvnitř stánku se navíc nacházelo i 3D kino, ve kterém si návštěvníci mohli na chvíli odpočinout a ponořit se do světa 3D filmů. A pokud hosté zrovna nebyli zastánci trojrozměrné technologie, mohli své zraky upnout na pódium, kde probíhal nabitý program taktéž ozvučený, nasvícený a zaznamenávaný žáky naší školy. O tom, že se expozice návštěvníkům líbila, svědčily časté dotazy na školu a na možnosti studia. Příjemná nálada a zábava spojená s prací pomohla vytvořit skvělou atmosféru, která jak věříme, pomůže při rozhodování mladých lidí o výběru střední školy, která nabízí nesčetně možností, jak ve vzdělávání, tak při následném uplatnění absolventů v praxi. Jaromír Jindra Vimperští žáci za hranicemi Ve středu 11. prosince 2013 se žáci z naší školy účastnili výletu do Mnichova. Vypravili jsme se v časných ranních hodinách, kdy nedostatek spánku byl znát opravdu na všech účastnících. Za doprovodu vycházejících paprsků slunce jsme dorazili do Mnichova. Nejdříve jsme navštívili Deutsches Museum technické muzeum, které nás šokovalo svou rozlohou a nápaditostí. V muzeu každého z nás uchvátilo něco jiného, ať už to byla tlačítka, jimiž se daly rozpohybovat některé předměty jak ručně tak i hlasově, velké přístroje obřích rozměrů nebo letadla. Následně naše společná cesta směřovala hlavně k fotbalu. Navštívili jsme nově otevřené muzeum nazvané Erlebniswelt FC Bayern München na stadionu Allianz-Arena, kde si snad každé klučičí oko našlo to, co chtělo. Ale ani dívky nezahálely a rády se zapojily. K vidění byly např. trofeje a profily nejlepších hráčů, stolní dotykové hry, nejoblíbenější německé zpívané songy na zápasech, fotbalový koutek, kde chlapci vybili svoji energii a dívky si odpočinuly. Allianz-Arena ale nebyla naší poslední zastávkou. Ještě nás čekala jedna menší podívaná, na kterou se mnozí z nás velmi těšili tradiční vánoční trhy. Můžu vám říct, že srovnávat vánoční trhy v Mnichově a ty naše prostě nelze. Myslím si, že někteří byli natolik šokovaní krásou světel, že zapomněli i na bolavé nohy. Vánoční trhy v Mnichově byly úchvatné v záři vánočních světel a ještě krásnější v atmosféře, kterou ze sebe vydávaly. Na trzích si každý z nás našel něco pro sebe. Asi nejvíce mě dostalo do kolen malé náměstíčko, kde velký dav lidí svírajících horký punč a pojídajících laskominy zpíval vánoční koledy. Člověk nevěděl, jestli má více sledovat honosně nazdobené obchodní domy nebo ve švech praskající náměstí plné vánočních stánků. Někteří nakoupili dárky svým blízkým, někteří pouze procházeli a dívali se. Exkurze do Mnichova byla také příležitostí vyzkoušet si německý jazyk v praxi od jednoduchého objednání kávy nebo jídla v obchodě po konverzaci na ulici... Veronika Budínská, 1. A Děti na návštěvě v kadeřnictví Kadeřníci ze SŠ Vimperk připravili pro děti z MŠ hodinový program plný různých úkolů a hádanek. Ve školním kadeřnictví v České ulici si děti ze sousední školky zkoušely natočit vlasy, uplést cop, naaranžovat Trh studijních příležitostí v Prachaticích V průběhu měsíce listopadu se naše škola zúčastnila Trhu studijních příležitostí ve Strakonicích, Písku a v Národním domě v Prachaticích. Cílem těchto akcí bylo seznámit vycházející žáky základních škol a jejich rodiče s nabídkou studijních a učebních oborů středních škol v regionu. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem nemohla naše škola představit všechny nabízené obory. Z těch, které jsou vyučované ve Vimperku, se představily čtyřleté maturitní zahrádku u domečku, připravit dárečky či uhodnout hádanky, které na ně čekaly ukryté pod taškami domečku. Děti dle jejich vyjádření prožily báječný den a žáci SŠ Vimperk získali zkušenosti, které mohou využít v praxi právě při stříhání dětských zákazníků. Jana Kotrchová obory Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Mechanik elektrotechnik a dále tříleté učební obory Instalatér, Pokrývač, Opravář zemědělských strojů a Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Prachatické pracoviště již tradičně zastupovali žáci oborů Kadeřník a Kuchař-číšník, nově i učební obor Prodavač-florista. Podrobné informace a kompletní nabídku oborů je možno najít na webových stránkách školy Ing. Jana Kotrchová a Ing. Jindřiška Kržová

9 Vimperské noviny 1/2014 tel ZŠ TGM informuje Rozsvícení vánočního stromu u ZŠ TGM Vimperk Letošní druhá adventní neděle spojená s rozsvícením vánočního stromu ZŠ TGM Vimperk v prostoru vyzdobeném paní učitelkou M. Řeřichovou proběhla pod režijní taktovkou paní učitelky Ivy Karasové. Nutno dodat, že celkové atmosféře prospěla i její role moderátorky a hlasatelky programu s básní Hlas zvonů táhne nad závějí v úvodu. Po zahájení a rozsvícení dvou svící na adventním věnci se představili žáci 2. tříd pod vedením I. Karasové a D. Daňkové s tanečkem Už se zase těšíme na Ježíška. Píseň Hvězdy nad hlavou zazpíval pěvecký sbor pod vedením Heleny Jíňové, na jevišti je vystřídaly děti ze školní družiny s pásmem L. Malíkové a B. Desatové. S tanečním vystoupením Hvězdičky se publiku představili žáci ze 3. ročníku vyučujících M. Mondlové a O. Samcové. Pasáčci, pospěšte, byl název představení nejmenších dramatiků Ivy Karasové. Alžběta Rückerová připravila téměř se všemi žáky 7. B vánoční příběh o narození Ježíška s nově vyrobenými plochými loutkami. Ve stejné náladě se neslo vystoupení žáků 5. ročníku pod vedením Hanuše Rückera. Název Rybičky si pro své taneční vystoupení zvolili společně s paní učitelkou M. Koubovou žáci 4. B. Žáci 9. A vyzvali ke spolupráci děti z 1. A, a tak v rámci projektu 1/9 vzniklo pod vedením paní zástupkyně D. Toušlové aj. Ondřejové představení s názvem Co se andělovi nelíbilo. Známé i méně známé vánoční zvyky připomněli ve svém vystoupení podle scénáře A. Rückerové žáci 9. B. Na závěr celého podvečeru rozsvítil pěvecký sbor D. Rückerové prostřednictvím zvonečků vánoční strom za doprovodu několika koled. Poté se obloha nad školou již tradičně rozzářila světlem ohňostroje, jejž zajistil pan Mošna. Na organizaci celé akce spolupracovali členové Rady rodičů ZŠ TGM, kteří zajišťovali teplé nápoje a občerstvení pro diváky. Během programu žáci školy nabízeli k prodeji zvonečky. Výtěžek z prodeje byl věnován na účet nového vimperského zvonu. Celková suma za zvonky vyrobené žáky a zaměstnanci školy činí Kč. Děkujeme všem účinkujícím dětem za krásný zážitek, jejich rodičům za podporu, Radě rodičů za skvělou organizaci, pedagogům a všem zaměstnancům školy za přípravu vystoupení a dalších prací souvisejících s adventním podvečerem. Poděkování patří také starostovi Ing. Bohumilu Petráškovi a místostarostce Ing. Jaroslavě Martanové za vánoční přání a osobní podporu akce a všem divákům, kteří vytvořili dětem skvělou atmosféru. Mgr. Dagmar Rückerová PF 2014 ZŠ TGM Vimperk Okresní kolo ve florbalu Ve středu se v tělocvičně ZŠ Smetanova Vimperk uskutečnilo okresní kolo turnaje žáků 8. a 9. tříd ve florbalu, kam se probojovala nejlepší družstva vimperské a prachatické oblasti. Mezi týmy, které se střetly vzájemně dvakrát, se nejlépe vedlo týmu pořádající školy ZŠ Smetanova, druzí skončili kluci z Prachatic ZŠ Národní. Třetí místo obsadil tým ZŠ Čkyně. Vítězný tým tvořili: M. Kovář, V. Petr, T. Kouba, L. Rod, D. Kadlec, V. Robl, D. Herc. Poděkování Tradice je třeba ctít, a proto opět po roce vyrazila děvčata ze Základní školy Smetanova v převleku čertů, andělů a Mikuláše za dětmi do Mateřské školy 1. máje 180 Vimperk. Nejenže tu nenašli žádné zlobivé děti, ale navíc pro ně měly děti z každé třídy připravené krásné básničky a písničky, což se obzvláště Mikulášovi velice líbilo. Proto byly děti po zásluze odměněny. Mikuláš všem O týden později se na stejném místě a stejným způsobem uskutečnil turnaj žáků 6. a 7. tříd. Opět si nejlépe vedli žáci ZŠ Smetanova Vimperk. Další pořadí: 2. ZŠ Prachatice Národní, 3. ZŠ Čkyně, 4. ZŠ Prachatice Vodňanská. O prvenství se zasloužili: O. Rod, D. Gabauer, M. Janda, J. Formánek, T. Koloušek, M. Mucha, L. Frček a J. Narovec. Vítězné týmy si zajistily postup do okresního kola, které se uskuteční koncem měsíce ledna V Sezimově Ústí starší a ve Strakonicích mladší. Fotografie a záznamy vybraných utkání opět naleznete na webových stránkách naší školy nebo na user/zssmetanova. Mgr. Jan Líkař, hl. organizátor turnajů Čertovské řádění Ve čtvrtek k nám do školy opět po roce zavítal Mikuláš se svou družinou. Čekání na ně jsme si zpříjemnili v tělocvičně sportovními soutěžemi, diskotékou a zumbou. První část dopoledne jsme vyráběli dárečky pro Mikuláše a čerty, trénovali říkanky a písničky a po svačině jsme sportovali v tělocvičně. Některé děti přišly v maskách. Když se objevila družina kolem Mikuláše s andílky a partou čertů, některým dětem zmizel úsměv z tváře. Ale když byla vyhlášena čertovská diskotéka pod vedením krásných andělů, bylo po slzičkách. Z každé třídy byly vybrány tři nejhezčí masky, které dostaly adventní kalendáře, ostatní děti pak čokoládového Mikuláše. Domů už děti odcházely s radostí a očekáváním, jestli dostanou i večer něco dobrého od Mikuláše. Mgr. Dagmar Holubová dětem nadělil mikulášský balíček. Ani andělé nepřišli zkrátka, neboť i oni měli práci. Díky firmě Rhode&Schwarz, která školce darovala pro každé dítě překrásný balíček plný sladkostí, mohli dětem nadělit radost i oni. Jenom čerti zůstali bez práce a odcházeli s nepořízenou. Radost na tvářích dětí za to opravdu stála! Irena Helmová, Jana Doležalová Více informací o škole na

10 10 tel Vimperské noviny 1/2014 Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268 ZÁPIS žáků do 1. ročníku pro školní rok proběhne v budově školy v parku Pražská 167, 1. patro, Vimperk Pátek 24. ledna 2014 od 13:00 do 17:00 Sobota 25. ledna 2014 od 9:00 do 11:00 Rodiče mají právo vybrat pro své dítě školu, která bude zajišťovat jeho základní vzdělávání (Zákon 561/2004 Sb., 36, odst. 5) K zápisu vezměte s sebou rodný list budoucího žáka nejmilejší hračku dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce. K zápisu se dostaví i žáci, kteří měli v loňském školním roce odklad školní docházky. Během zápisu je možné konzultovat případné žádosti o odklad se školní psycholožkou a výchovnou poradkyní.

11 Vimperské noviny 1/2014 tel Základní škola T. G. Masaryka Vimperk 1. máje 268, Vimperk, tel., fax: Základní škola T. G. Masaryka vzdělává žáky z Vimperka i okolí od roku Vzdělávání žáků probíhá podle Školního vzdělávacího programu ZŠ TGM Vimperk. Žáci ročníku se vzdělávají v budově školy Pražská 167, žáci ročníku v budově 1. máje 268 Žáci ročníku mohou navštěvovat školní družinu s provozní dobou od 6:00 do 16:10 Škola má k dispozici vlastní školní jídelnu, která nabízí své služby žákům, zaměstnancům školy i ostatním občanům Vimperka Žáci ročníku mohou využívat nabídky svačin v podobě dotovaného školního mléka, mléčných výrobků a ovoce, v budově 1. máje je o velké přestávce zajištěn prodej svačin a nápojů Při škole pracuje Školská rada TŠ TGM Vimperk Rada rodičů ZŠ TGM složená ze zákonných zástupců žáků jednotlivých tříd se organizačně i finančně podílí na školních i mimoškolních akcích, ve spolupráci s SR ZUŠ Vimperk pravidelně pořádá ples mažoretek a dechového orchestru Do Rady žáků ZŠ TGM jsou voleni zástupci jednotlivých tříd Škola vydává občasník KOLEM ŠKOLY (KOŠ) ZŠ TGM Vimperk pořádá tradičně pro žáky, rodiče i vimperskou veřejnost vánoční a letní školní slavnosti Škola je spolupořadatelem celostátních závodů v soutěží v běžeckém lyžování, snowboardingu a mažoretkovém sportu Školní psycholog Činnost školního psychologa byla na škole zahájena ve školním roce a je financována z evropských fondů. Práce psychologa je zaměřena na pomoc dětem, rodičům i pedagogům v oblasti školní práce, tvorby třídního kolektivu, popř. osobních problémů. Dva asistenti pedagoga pomáhají žákům zvládnout učivo při hodinách i při přípravě na vyučování Projekty školy Škola nanečisto pro budoucí žáky 1. tříd Projekt 1/9 zaměřen na spolupráci žáků 1. a 9. ročníku Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku Naše město pro žáky 6. ročníku Jazykové dvoudenní pro žáky 8. ročníku Nebojte se střední školy pro 9. ročník Zvládnu to pro vycházející žáky Den Země pro všechny žáky školy ZŠ TGM je partnerskou školou Centra pro jazykové vzdělávání ELEC, které zajišťuje mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Sport Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku Plavecký kurz žáci 3. a 4. ročníků Žáci školy se pravidelně účastní sportovních olympiád a turnajů v kolektivních sportech a dosahují velmi dobrých výsledků na okresní, krajské a mnohdy i republikové úrovni. Partnery školy v oblasti sportovní činnosti jsou oddíly SKI Šumava, SNOWRIDERS, HC Vimperk, oddíl kopané TJ Šumavan Vimperk, oddíl gymnastiky Kurzy pro rodiče Kurz zaměřený na práci s počítačem (dle zájmu) Kurz anglického jazyka (dle zájmu) Škola spolupracuje s PPP Prachatice, pro žáky s dys poruchami zajišťuje hodiny reedukace, umožňuje logopedickou péči v budově školy Aktivity školy a zájmové útvary Sportovní třídy ročník (škola spolupracuje se sportovními oddíly SKI klub Šumava, Snowriders, HC Vimperk) Lyžování (Skiraplé) ročník Basketbal ročník Volejbal ročník Soubor mažoretek ročník, soubor je otevřen i pro dívky z ostatních ZŠ, SŠ, SOU, od r přípravka pro dívky z MŠ Dramatický soubor ročník Pěvecký kroužek při ŠD Dovedné ruce při ŠD Kroužek Jaroslava Foglara při ŠD Škola nabízí kroužky cizích jazyků a práce na počítači dle zájmu dětí Volitelné a nepovinné předměty Náboženství Informatika Domácnost Německý jazyk Anglický jazyk

12 12 tel Vimperské noviny 1/2014 Z Á P I S olympijský karneval DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, SMETANOVA 405, kde se Vaše děti mohou od první třídy učit prvním anglickým slovíčkům, věnovat se intenzivně sportu (chlapci fotbalu a florbalu, dívky prvním tanečním krůčkům). Výuka probíhá za pomoci moderních technologií interaktivních tabulí, v počítačových učebnách se Vaše odrostlejší ratolesti mohou naučit více než jen základy práce na PC. Zápis se koná v prostorech hlavních pavilónů školy: 2014 v pátek 24. ledna od do hodin, v sobotu 25. ledna od 9.00 do hodin. ZÁPIS JE POVINNÝ PRO DĚTI NAROZENÉ OD DO RODIČE S SEBOU PŘINESOU SVŮJ OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE!!! Masky vítány aneb nebojte se kostýmů.

13 Vimperské noviny 1/2014 tel ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA VIMPERK Naše škola dlouhodobě navazuje na tradici kvalitního vzdělávání, které bylo pro české školství vždy typické. Dnešní převaha kvantity nad kvalitou v některých školách není cesta, kterou chceme jít. Využíváme veškeré technologie, které mají v moderním vzdělávání své opodstatnění, a neváháme do nich patřičně investovat. Při tom všem si uvědomujeme, že ke zdravému vývoji vzdělaného člověka patří nejenom znalosti získané při výuce, nejenom dovednosti v oblasti informačních technologií, ale také pohyb a sport. Tyto priority se s plným nasazením snažíme rozvíjet a neustále vylepšujeme podmínky pro jejich naplňování. 1. stupeň Na prvním stupni intenzivně využíváme možností, které poskytuje výuka na interaktivních tabulích. Z finančních prostředků EU jsme touto technikou v posledních letech vybavili 5 tříd. Výuka na prvním stupni však neprobíhá pouze ve třídách. Děti zažijí celou řadu projektových dní typu Den Země, Drakiáda, Lehkoatletická olympiáda atd. 2. stupeň Na druhém stupni byl v posledních letech kladen důraz na obnovu odborných učeben. Jednalo se zejména o učebnu přírodopisu, která byla kompletně zrekonstruována včetně dataprojektoru a led-diodových mikroskopů pro žáky. V učebně chemie také nechybí dataprojektor, ale ani zázemí pro tradiční žákovské pokusy. Pozadu nezůstala ani odborná učebna jazyků. Je vybavená počítačovou technikou, špičkovými sluchátky, atd. Obnova dvou počítačových učeben každá o 30 počítačích probíhá průběžně díky rychlému vývoji v tomto odvětví. Tělovýchova a sport Jak bylo předesláno v úvodu, představuje i tato oblast jednu z priorit vzdělávání v naší škole. Množství soutěží, kterých se úspěšně zúčastňujeme nebo je sami pořádáme, je toho důkazem. Materiálové vybavení je neustále obnovováno a dvě prostorné tělocvičny ta větší s rozměry 36 x 16 m jsou pro naši školu velkou výhodou. Ve volitelném předmětu Sportovní hry mohou žáci rozvíjet své sportovní, především fotbalové dovednosti. Školní družina V naší školní družině se děti skutečně nenudí. Množství akcí, které pro ně vychovatelky pořádají, je obdivuhodné. Za všechny jmenujme například Čarodějnický rej, Pyžamovou diskotéku, Halloween atd. Vybavení moderní technikou typu karaoke nebo XBOX 360 je samozřejmostí. Granty Snažíme se maximálně využívat dostupné grantové prostředky a dbáme na jejich účelné využití. Kromě těch na materiálové vybavení jsme úspěšní i při získávání financí na vzdělávání našich žáků. Tímto způsobem jsme například od roku 2008 získali z grantů krajského úřadu téměř 140 tis. na exkurze pro žáky naší školy. Spolupráce Spolupracujeme s dalšími subjekty věnujícími se výchově a vzdělávání mládeže. Ve Vimperku je to především Správa NP Šumava, pro niž jsme partnerskou školou. Přímo v budově naší školy pak sídlí Dům dětí a mládeže, v jehož zájmových útvarech působí i naši učitelé. Webový servis Víme, že internet je nejdůležitějším komunikačním prostředkem dnešní doby, a proto našim webovým stránkám věnujeme maximální pozornost a péči. Kromě všech podstatných stálých informací zveřejňujeme na našem webu každý školní rok desítky článků informujících širokou veřejnost o činnosti školy. V posledních letech nechybí ani kvalitní videa z vybraných akcí.

14 14 tel Vimperské noviny 1/2014 Na slovíčko se speciálním pedagogem Školní zralost, zápis do základní školy Vstup do základní školy je mezníkem v životě dítěte. Předchází tomu prověřování znalostí a celkové vyspělosti dítěte pro vstup do základní školy. Nazýváme to Zápis do školy. Děti se těší a zároveň se trochu obávají. Rodiče jsou plni očekávání z odborného posudku jak si jejich ratolest stojí. Každá škola si volí jiný termín zápisu. K zápisu přicházejí děti, které k 31. srpnu běžného kalendářního roku dovrší věk šesti let. Rodiče, kteří se rozhodli u svého dítěte pro odklad školní docházky, již nerozhodují sami o tomto kroku, ale musí projít odborným vyšetřením některým z poradenských pracovišť (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum PPP, SPC) a zároveň druhé potvrzení vystaví dětský ošetřující lékař, popř. jiné odborné pracoviště, v jehož péči dítě je (neurologie, psychiatrie, klinický logoped). Podmínky pro odložení školní docházky upravuje školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb.). Konečné rozhodnutí o odložení školní docházky o jeden rok náleží řediteli příslušné základní školy na základě odborného posudku. U zápisu se pohlíží na budoucího prvňáčka ze tří základních hledisek: fyzická a tělesná zralost (zdravotní stav častá nemocnost, fyziologický vývoj dítěte), psychická zralost (rozumové znalosti dítěte, mentální vyspělost všeobecný rozhled na úrovni věkové kategorie předškolního dítěte), sociální zralost (sociální zralost dítěte zvládání zátěžových situací, sebeobsluha). Mentální vyspělost dítěte nelze věkově naprogramovat. Pokud dítě navštěvuje MŠ, pani učitelky informují rodiče o vývoji a vzdělání dítěte. Pokud tomu tak není, informuje odborně rodiče dětská ošetřující lékařka. Rozhodnutí je na rodičích spolu s odborníky, kteří stojí před otázkou, zda vstoupit či nevstoupit do ZŠ. Odborníci nejsou nakloněni některým vyjádřením, která vedou k pomyslnému prodloužení dětství, a tudíž ke zbytečnému odkladu školní docházky. Dítě se do školy těší. Pokud je připraveno se začít učit a my mu tuto šanci zbytečně seberete svým neuváženým rozhodnutím, ztrácí prvotní zájem a motivaci. Na druhé straně je však situace, kdy dítě některé hledisko nesplňuje, a přesto si rodič vstup do školy přeje. Brzy se začnou objevovat problémy, pocit neúspěchu narůstá. Dítě je ohroženo selháním, ztrácí sebevědomí a jistotu ve správně odvedenou práci. Následně pak odmítá do školy chodit, vymýšlí si různé záminky (psychosomatické potíže bolesti břicha, bolesti hlavy). Neví-li si rodiče rady, mohou se obrátit na odborníky a nechat si dítě vyšetřit psychologem, popřípadě speciálním pedagogem ve školských poradenských zařízeních. Pro rodiče, kteří si neví rady se svou ratolestí, zda vstoupit do základní školy, či nikoli bude připravena krátká depistáž (cca 30 min.) školní zralosti dítěte speciálním pedagogem v Centru pro rodinu s dětmi Oblastní charity Vimperk dne v hod., kam jste srdečně všichni zváni (Krátká ulice č. 125). Mgr. I. Kačerová, speciální pedagog DDM Vimperk PŘIPRAVUJEME: 26. ledna Zimní hry na Vodníku Od hodin. 31. ledna 1. ročník florbalového turnaje Od 9.00 hodin. Tělocvična zš smetanova. Jarní prázdniny v Domě dětí a mládeže ve Vimperku: 3. února Deskové a virtuální hry Výtvarné tvoření. Od 8.30 hodin, v DDM. ZDARMA (není nutno se předem přihlašovat). 4. února Výlet do Písku Návštěva interaktivní výstavy S JÍDLEM SI (NE)HRAJEME! Výstava S JÍDLEM SI (NE) HRAJEME! představuje dětem netradičním a hravým způsobem fenomén jídla, včetně konzumace, přípravy jídla, historie, stolování, různých tradic, apod. Cena: 200 KČ, odjezd v 8.45 hod. Nutno se přihlásit v DDM, nebo na telefon: Jitka Martanová. 5. února Pečeme štrúdl Od: 9.00 hodin, v ddm. Cena: 60 Kč. Nutno se přihlásit v DDM nebo telefonem Eva Kubišová. 6. února Malování na sklo vázička Od. 9.00, v ddm, cena: 80 Kč. Nutno se přihlásit v DDM nebo telefonem Eva Kubišová. Bližší informace na všechny akce získáte přímo v DDM Vimperk nebo na Chceme poděkovat všem, kteří se dobrovolně a s nadšením věnují dětem ve všech kroužcích a zároveň dětem za jejich reprezentaci DDM a Města Vimperk, chceme poděkovat městu Vimperk a sponzorům za podporu našeho Domu dětí a mládeže. Přejeme všem pohodu, pevné zdraví a šťastné vykročení do nového roku Jitka Martanová a Eva Kubišová VÝUKOVÉ PROGRAMY: Hnětynky a perníčky zvítězily. V tomto pololetí z nabízených výukových programů DDM ve Vimperku bylo nejvyhledávanějším pečení hnětynek a perníčků. Při této příležitosti si děti připomněly posvícení a Vánoce. Do výukových programů se přihlásilo šestnáct tříd ze ZŠ TGM, ZŠ Smetanova, ZŠP a dohromady se těchto akcí zúčastnilo dvě stě osmdesát devět žáků. Dětem se program líbil především proto, že mohly samostatně pracovat, pochlubit se rodičům a pochoutku nakonec sníst. Eva Kubišová Pohádkové odpoledne ZUŠ slavilo velký úspěch. Foto: J. Šejna Novoroční ohňostroj ve Vimperku. Foto: L. Drenčeni

15 Vimperské noviny 1/2014 tel Oblastní charita Vimperk Služba pro rodiny s dětmi Adresa: Krátká 125 (1. patro), Vimperk, Blahopřejeme Oblastní charita Vimperk pomáhá i lidem se sklony k sebevraždě Vzpomínka Dne 13. ledna 2014 tomu bude 20 let, co nás opustil náš otec, dědeček a čestný reprezentant města Vimperka pan Josef Jiroušek st. Navíc dne 26. února 2014 si připomeneme 95 let od jeho narození. Čas však nikdy nezahojí bolest, kterou nám způsobila tvá nenahraditelná ztráta. V hluboké úctě Většina lidí, kteří zvládají řešit své problémy, nemá tušení o tom, že jsou mezi námi lidé, kteří se dostávají do situace, kdy své těžkosti nezvládají, zdají se jim neřešitelné, a uvažují dokonce o ukončení života. Když se zamyslíme, každý si jistě vzpomene na někoho, kdo se k takovému činu odhodlal a dokonal jej. Již v roce 1879 napsal T. G. Masaryk práci o sebevraždě jako hromadném společenském jevu. Popisuje zde sebevraždu jako výsledek projevu zoufalství a ztráty smylsu života. K tomu, aby člověk vedl šťastný život, potřebuje ukojit své potřeby, pokud k tomu nedojde, stává se skeptickým a nešťastným, což může vést až k sebevraždě. V naší službě pro rodiny s dětmi se bohužel setkáváme s těmito sklony nejen u dospělých, ale i u mladistvých a dospívajících dětí. Máme kvalifikované pracovníky, kteří jsou schopni poskytnout v takovém případě komukoli tzv. krizovou intervenci okamžitě, poté můžeme takovému jedinci nabídnout vhodnou formu terapie. Co je to vlastně sebevražedné jednání? Sebevražda je vědomé a záměrné chování člověka, které je vedeno s cílem ukončit vlastní život. Člověk, který takto jedná, není schopen racionálně zhodnotit možné důsledky svého chování, nevidí naději, domnívá se, že jeho situace je neřešitelná, někdy jedná v afektu a ve skutečnosti se nechce zabít. Nejpodstatnějším rysem sebevraždy je dobrovolnost a vědomost. Nejvíce sebevražd se vyskytuje u lidí emočně nestabilních a antisociálních. Motivem k sebevražednému jednání jsou deprese, alkoholismus, jiné závislosti, osamělost, osobní problémy, pocit vyhoření, ztráta smyslu života. Dle průzkumu se sice počet sebevražd snižuje a očekává se, že tento trend bude pokračovat díky kvalitnější psychiatrické péči a psychoterapii. V případě, že jste v blízkosti člověka, který se chystá spáchat sebevraždu, můžete mu pomoci, když se ho budete snažit pochopit, budete mu naslouchat. Není dobré mu jeho záměr vymlouvat, zlehčovat jeho pocity, ale důležité je vžít se do něj, do celé jeho situace a mluvit s ním o tom všem s pochopením a respektováním jeho pocitů. Co se týká dětí, dochází k těmto tendencím v období adolescence, kdy je příčinou ve většině případů rozchod s partnerem či partnerkou. Vždy, když ve svém okolí pozorujete na někom, že ztrácí smysl života, že uvažuje o jeho ukončení, je důležité mu poradit, aby vyhledal odbornou pomoc. My tuto pomoc nabízíme, ve všech případech, kdy se na nás obrátil klient s těmito sklony, se nám podařilo mu pomoci. V případě potřeby neváhejte volat na tel. č Simona Novotná, DiS., Bc. Romana Trojanská sociální pracovnice OCH Vimperk stále na tebe vzpomíná rodina, přátelé a kamarádi. Josef F. Jiroušek ml. Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci prosinci: Anna Líkařová, Jitka Štefflová, Ludmila Klímová, Božena Švarcová, Anna Kubaštová, Josef Heřta, Marie Kubišová, Věra Randáková, Františka Dolejší, Emil Břečka, Marie Rejšková, Josef Kortus, Jan Pek, Jiří Šíma, Marie Maronová, Josef Narovec, Jan Beňo, Jan Geier. Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Helena Váchová, matrikářka Akce MO STP VIMPERK na 1. pololetí 2014 Hydroterapie Waldkirchen: , 8. 2., , , , Leden beseda s promítáním (p. Frajkor) od 14 h. v MěKS. Únor WELNESS pobyt Sezimovo Ústí. Cena Kč. Březen prohlídka Městského pivovaru datum bude upřesněno. Duben Vernisáž výstava 30 dní neziskových organizací v MěKS Vimperk. Květen Lázně Bechyně , cena Kč. Vlastní doprava HOBBY Č. Budějovice cena Kč. Červen zájezd do SRN s průvodcem p. Frajkorem. Návštěva grafitových dolů, muzea a elektrárny. Cena a datum budou upřesněny se pořádá rekondiční pobyt do Chorvatska Baška voda. Cena s polopenzí, dopravou a ubytováním Kč. Ubytování ve 2 a 3 lůžkových pokojích. Záloha Kč se bude vybírat V MěKS v době 9 12h. Všem našim členům přejeme krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce Za výbor MO STP Vimperk V. Zwettlerová

16 16 tel Vimperské noviny 1/2014 Kulturní přehled MěKS Vimperk Pátek , hod. KLUB SENIORŮ: JAROSLAV FRAJKOR Projekce fotografií. Pondělí , hod. 65. LET VIMPERSKÉHO MUZEA Vernisáž výstavy. Vimperk severního pólu od významného českého umělce, tvůrce a vynálezce Járy Cimrmana. Divadelní představení, vstupné 60 Kč. Pondělí , hod. VLADISLAV HOŠEK: NEPÁL Jedinečná země, jedinečné fotografie. Cestopis, projekce fotografií, beseda, vstupné dobrovolné. Čtvrtek , hod. AKADEMIE SENIORŮ: HISTORIE ZVONAŘSTVÍ A TÓNY ZVONŮ O zvonech s osobou z nejpovolanějších zvonařem Petrem Rudolfem Manouškem, tvůrcem vimperského Inocence. Sobota , hod. X. HOUŠTINA SLOV Tentokrát se představí autoři bydlící ve Vimperku, ve Volarech, ve Staších, v Borovanech a v Praze. Těžiště večera však bude spočívat v tvorbě místních autorů. Poetickým slovem vás obohatí Laco Čepec, Richard Vondrášek, Poštomil Wimberský, Monika Margot Wilweber, Veronika Sladovníková, Pavel Reichart Reichi, Jaroslav Štol, František Drholec, Jaruška Veselá, Petr Magdon Šulák, Ferry Klišík, Mike Perry a Jana Filothea. Pořadem vás provede Roman Darmo-šlap Szpuk. Autorské čtení, vstupné dobrovolné. Úterý , 8.30 a hod. DIVADLO JÁ TO JSEM MALÝ PRINC Představení pro druhé stupně ZŠ a střední školy. Vstupné 40 Kč. Čtvrtek , hod. VÝVOJ ZEDNÁŘSTVÍ OD 18. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI S DŮRAZEM NA HISTORICKOU ŠUMAVSKOU LÓŽI HRABĚTE KUNIGLA PhDr. LUBOŠ ANTONÍN, (Národní muzeum Praha): Přednáška, vstupné dobrovolné. Čtvrtek , hod. EDITA ADLEROVÁ: AVE MARIA TOUR KŘEST STEJNOJMENNÉHO CD Česká mezzosopranistka Edita Adlerová, sólistka Le Grand Théâtre du Puy du Fou ve Francii s doprovodem a Vladimír Roubal ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Koncert, vstupné 120 Kč. Sobota , hod. DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU Ochotnický spolek HEROS (Herci Oseky) pro Vás připravil další divadelní kousek. Tentokrát se můžete těšit na hru Dobytí Neděle , TANEČNÍ Pokračovací lekce pro mládež. Neděle Tančírna pro dospělé

17 Vimperské noviny 1/2014 tel kino Šumava Vimperk OD LEDNA 2014 ZAČÍNÁ PROJEKCE KINA VŽDY V HOD.. Středa , hod. MATURITA Komedie, Česko, 2013, 87 min. Režie Tomáš Houška, Scénář Tomáš Houška. Hrají: Michaela Doubravová, Tomáš Polák, Tomáš Materna, Lucia Bakešová, David Steigerwald, Ondřej Malý a další. Nadšenec pro elektroniku a počítače Martin se vsadí s kamarády, že se nabourá do ministerského serveru a stáhne zadání maturitních otázek. Chvílemi přestává být úplně jasné, kdo je tady lump a kdo udělá vlastně docela záslužný skutek. Středa , hod. RIVALOVÉ Životopisný / Sportovní / Drama / Akční, USA / Německo / Velká Británie, 2013, 123 min. Režie: Ron Howard Hrají: Daniel Brühl, Chris Hemsworth, Alexandra Maria Lara, Olivia Wilde, Natalie Dormer,Christian McKay, Pierfrancesco Favino, Jamie Sives, Lee Asquith-Coe, Egija Zviedre, Julian Seager. Závratná rychlost, adrenalin proudící v žilách, krásné dívky a nezkrotná touha po vítězství. Závody Formule 1 jsou místem, kde jediná chyba může znamenat smrt. AKCE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A ORGANIZACÍ: Čtvrtek , hod. KINEZIOLOGIE ONE BRAIN PŘEDNÁŠKA. Sobota VÝROČNÍ SCHŮZE SVAZU RYBÁŘŮ Úterý , hod. NA SEVER OD SLUNCE FK Festival Jeden svět. Dokumentární / Dobrodružný / Sportovní, Norsko, 2012, 46 min. Režie: Jørn Nyseth Ranum, Inge Wegge. Hrají: Jørn Nyseth Ranum, Inge Wegge. Spojení s vodou a přírodou se rozhodli prožít si až na dřeň. Úterý , hod. JASMÍNINY SLZY FK Drama / Komedie, USA, 2013, 98 min. Režie: Woody Allen. Hrají: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins, Bobby Cannavale, Louis C.K., Andrew Dice Clay, Tammy Blanchard, Alden Ehrenreich, Peter Sarsgaard, Max Casella. Komediální drama o důsledcích, které mohou nastat, když lidé zavírají oči před realitou a pravdou, kterou nechtějí vidět. PŘIPRAVUJEME: Sobota : PLES MĚSTA VIMPERKA. Pátek : EVA HOLUBOVÁ & BOHUMIL KLEPL: HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE. TŘÍDNÍ KONCERTY hod. orchestrální sál el. kytara, bicí Jan Kopf, Pavel Koldinský hod. orchestrální sál klavír, el. klávesy Lenka Smahová hod. orchestrální sál klavír Jan Tláskal hod. orchestrální sál příčná a zobcová flétna Lenka Vališová hod. orchestrální sál klarinet, saxofon Petr Staněk, Pavel Vališ hod. koncertní sál akordeon, el. klávesy Aleš Parkan hod. orchestrální sál klavír Jana Zíková hod. orchestrální sál kytara, violoncello Helena Szpuková

18 18 tel Vimperské noviny 1/2014 i Turistické INFORMAČNÍ STŘEDISKo vimperk Nám. Svobody Vimperk Otevírací doba : Po pá hod., hod., Služby: prodej map, pohlednic, brožur, suvenýrů, internet pro veřejnost v provozní době TIS, kopírování, skenování, kroužková vazba, laminování, informace o historických a kulturních památkách Vimperska a Šumavy, informace o přírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy, kontakty na ubytování a stravování, zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky otevírací doba v provozní době TIS po dohodě s referentkou TIS, Městská zvonice (z bezpečnostních důvodů uzavřena), infobox. Kontakt: Tel.: , fax: , Služby ve Vimperku Městská knihovna 1. máje 194, tel.: ; Výpůjční doba pro dospělé: Po, čt hod., hod. St hod. Výpůjční doba pro děti: Po, st hod. Út hod. Bohoslužby Kostel Navštívení Panny Marie: Út hod., pá hod., so hod. tichá adorace, ne 8.30 hod. Bohoslužby Evangelická církev metodistická, misijní stanice Vimperk. Každou neděli, kromě první neděle v měsíci, hotel Anna, hod. Sběrný dvůr Sklářská ulice, tel.: Pondělí: hod., hod. Úterý: hod. Středa: hod., hod. Čtvrtek: Zavřeno. Pátek: hod. Sobota: hod. Psí útulek ve Vimperku Tel , vimperk.cz. Zprávy z gymnastiky Závěr podzimní gymnastické sezóny patří již tradičně Memoriálu Petra Kouby v Českých Budějovicích. Kromě dvojboje jednotlivkyň akrobacie, kladina se vyhlašuje i soutěž o putovní pohár Petra Kouby. Na rok je zapůjčen oddílu, který má zastoupení ve všech vyhlášených kategoriích a získá v nich nejlepší umístění. Tato meta je pro vimperské gymnastky nedosažitelná, ale závody si rozhodně užily. Tentokrát jen ty nejmladší v kategorii miniligy. Nejvíce se zlepšila Danielka Vašicová, jak v provedení sestav, tak i ve zvládnutí obtížnějších prvků. Na kladině dokáže např. už i přemet stranou, v akrobacii přemet vzad z přednožení. Celkově skončila na 17. místě. Pavla Vozobulová má stabilně pěkné provedení a stejně jako Adélka Kašparová zacvičila kladinu sice se sestavou s menší obtížností, ale bez pádu. To jí zajistilo 16. příčku. Adélka předvedla obě sestavy, jak nejlépe dovedla, a obsadila konečnou 18. pozici. Podzimní sezónu nelze zhodnotit jinak, než se vimperským gymnastkám opravdu vydařila a byla radost s nimi pracovat. Do tělocvičny Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře se při příležitosti 23. ročníku populárního Mikulášského poháru ve sportovní gymnastice ženských a mužských složek sjeli chlapci a děvčata z gymnastických oddílů z celé republiky. Zastoupení měly např. Sokol Plzeň, TJ Doksy, Slovan Praha, KSG Moravská Slávie Brno, KSG Znojmo a řada dalších oddílů. Příležitost zazávodit si využily i vimperské gymnastky. Vimperská děvčata byla za své výkony na kladině a akrobacii pochválena nejen trenérkou, ale i řadou rozhodčích. Mladší žákyně Adélka Kašparová skončila v náročné konkurenci na 25. místě a Pavla Vozobulová na místě 23. V kategorii juniorek a žen Kateřina Vrábelová vybojovala krásné 4. místo. Pro Katku už je samozřejmostí rondat, přemet vzad, prošvihávka (dálkový skok s výměnou nohou) na kladině, ale twist salto v akrobacii předvedla na závodech poprvé. Její oddílová kolegyně Jana Krtoušová získala diplom za 5. místo a pochvalu za elegantní sestavu v akrobacii. Marie Kotlíková, předsedkyně oddílu SG TJ Šumavan Vimperk Degustace čajů Dark tea Městská knihovna ve Vimperku ve středu 15. ledna 2014 od 17 hodin Poděkování Chtěli bychom touto cestou poděkovat Všem, kteří v roce 2013 darovali naší postižené dcerušce Aničce rehabilitační pomůcky. Zejména Strojírně Vimperk za zakoupení kočárku a občanskému sdružení Stanislavy Chumanové za zakoupení autosedačky. Velice si toho vážíme a moc děkujeme. Manželé Tobischovi Poděkování Poděkování sponzorům za ceny do turnaje ve stolním tenise o pohár Zdravotnické záchranné služby Jihočeského Kraje. Turnaj se konal dne 16. listopadu 2013 v tělocvičně ve Smetanově ulici. Sponzoři: město Vimperk, Josef Matoušek, Autoškola Malík, Sport Marek, 2000 Pizzeria Marco, Bar u Štětce, Dárky pro radost U kocoura Santé masáže, S & S Happyhemp.cz.

19 Vimperské noviny 1/2014 tel Š U M A V S K Ý SKIMARATON K O O P E R A T I V Y února 2014 Kvilda CZE Také máte dost pouhého pádlování holemi ve stopě? Raději se skvěle sklouzněte v pestrém prostředí Šumavy! Vychutnejte si nádhernou trasu závodu na území Národního parku Šumava přes Zhůří, Horskou Kvildu, Prameny Vltavy a s jedinečným přejezdem Černé hory! Zažijte skvělou atmosféru nejkrásnějšího lyžařského laufu v ČR! Závoďte bruslením, klasicky, rychle i na pohodu! Nechte se rozmazlit absolutně nejlepším zázemím pro závodníky zajištěným Stopou pro život! Více aktuálních informací na dětské závody klasické závody skejtový závod Neobyčejný víkendový příběh

20 20 tel Vimperské noviny 1/2014 Program zimního stadionu Veřejné bruslení středa od do čtvrtek od do pátek od do neděle od do neděle od do neděle od do neděle od do pátek od do neděle od do Metaná neděle od 7.00 Lední hokej sobota 9.00 HC Vimperk České Budějovice II 4. třída neděle HC Vimperk Český Krumlov muži sobota 8.00 turnaj cyklistů sobota HC Vimperk DDM Č. Budějovice junioři neděle 9.30 HC Vimperk Plzeň třída neděle HC Vimperk Soběslav muži sobota 9.00 HC Vimperk Strakonice dorost sobota 9.00 HC Vimperk Písek, Tábor 2.třída sobota HC Vimperk Lužnice dorost sobota HC Vimperk Jindřichův Hradec třída sobota 9.00 HC Vimperk Český Krumlov 4. třída neděle HC Vimperk Hluboká muži Škola bruslení středa sobota středa středa neděle středa neděle středa neděle Řádková inzerce Koupíme různé staré věci. Drobnosti i hodnotné starožitnosti, pozůstalosti nebo sbírky. Nabídněte platba okamžitě. Tel: Prodám byt 2+1, 60 m 2 DV, ul. Mírová, zateplený, nová okna, tel Lyžařská škola Ski areálu Horní Vltavice přijme instruktory Ski a SNB, přátelské prostředí, trvalá i krátkodobá spolupráce. Tel Prodám pohledávku za Miroslavem Brožem, místo pobytu Vimperk/Bohumilice. Pohledávka je exekučně uznána, ve výši přesahující 300 tis Kč. Vhodné k použití k úhradě odvedené práce panu Brožovi formou zápočtu pohledávky. Zajímavá cena. Kontakt : Do nově otevřeného HOBBY CENTRA hledáme prodejce stavebních materiálů, koupelen a za- hradních doplňků. Požadujeme: Praxe v obchodě alespoň 1 rok, dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skup. B, předpokládaný nástup2/2014. Dobré platové ohodnocení. V případě zájmu o tuto pracovní pozici prosím zašlete strukturovaný životopis na adresu: DOVOLUJI SI VÁM PŘEDSTAVIT NOVÉ DOVOLUJI KADEŘNICTVÍ SI VÁM POD PŘEDSTAVIT ZÁMKEM PIVOVARSKÁ 65, VIMPERK NOVÉ KADEŘNICTVÍ CO NABÍZÍM POD ZÁMKEM STŘIHY, STŘÍHÁNÍ HORKOU BŘITVOU, BARVENÍ, PIVOVARSKÁ BARVENÍ OMBRÉ, 65, VIMPERK FLAMBOÁŽ, MELÍROVÁNÍ, TRVALOU ONDULACI, DETOXIKAČNÍ CO NABÍZÍM OŠETŘENÍ VLASŮ, STŘIHY, STŘÍHÁNÍ HORKOU RELAXAČNÍ BŘITVOU, MASÁŽ HLAVY, BARVENÍ, BARVENÍ OMBRÉ, FLAMBOÁŽ, MELÍROVÁNÍ, SPOLEČENSKÉ TRVALOU ÚČESY, ONDULACI, DETOXIKAČNÍ OŠETŘENÍ VLASŮ, PARAFÍNOVÉ ZÁBALY RUKOU, RELAXAČNÍ MASÁŽ HLAVY, BARVOVÉ PORADENSTVÍ TYPOLOGII, SPOLEČENSKÉ ÚČESY, PRODEJ PARAFÍNOVÉ PROFESIONÁLNÍ ZÁBALY KOSMETIKY, RUKOU, BARVOVÉ DÁRKOVÉ PORADENSTVÍ POUKÁZKY. TYPOLOGII, PRODEJ OBČERSTVENÍ PROFESIONÁLNÍ ZDARMA. KOSMETIKY, PRACOVNÍ DÁRKOVÉ DOBA ZATÍM POUKÁZKY. OBJEDNÁNÍ NA OBČERSTVENÍ TELEFONU. ZDARMA. PRACOVNÍ DOBA ZATÍM PO OBJEDNÁNÍ NA TELEFONU. TĚŠÍM SE NA VÁS ANNA KUČEROVÁ TĚŠÍM SE NA MOBIL VÁS 776 ANNA KUČEROVÁ MOBIL DOVOLUJI SI VÁM KADEŘNICTVÍ PIVOVARSK CO N STŘIHY, STŘÍHÁN BARVENÍ, BARVEN MELÍROVÁNÍ, TR DETOXIKAČNÍ RELAXAČNÍ SPOLEČEN PARAFÍNOVÉ BARVOVÉ PORAD PRODEJ PROFESIO DÁRKOVÉ OBČERSTVE PRACOVNÍ DOBA ZA TELE TĚŠÍM SE NA VÁS MOBIL

Výsledky ankety o sociálních službách

Výsledky ankety o sociálních službách Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 2/2011 Ročník XVI Zdarma Výsledky ankety o sociálních službách Za hlavní problém považují občané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo město Vimperk. Obecně prospěšná

Více

Služby na vlně pohody

Služby na vlně pohody Vimperské noviny Vydává město Vimperk 10/2012 Ročník XVII Zdarma Shrnutí roku 2012 po změnách s vydáváním e-op a e-pasů Vážení občané, jistě jste zaznamenali změny související s vydáváním nových občanských

Více

Nedopatřením anebo úmyslně mně byla do poštovní schránky vhozena

Nedopatřením anebo úmyslně mně byla do poštovní schránky vhozena Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 12/2011 Ročník XVI Zdarma Je Vimperk skutečně druhým Šluknovem? V médiích se v poslední době skloňovalo naše město bohužel hlavně negativně, a to v souvislosti s problematikou

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč První adventní středu 4. prosince 2013 rozsvítila lipová víla Tilinka kouzelným říkadlem městský vánoční strom na lipenském náměstí. Současně

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Jarní úklid. Osud vimperského zámku

Jarní úklid. Osud vimperského zámku Vimperské noviny Vydává město Vimperk 4/2013 Ročník XVIII Zdarma Osud vimperského zámku Vážení čtenáři, redakce Vimperských novin se zajímala o další osud vimperského zámku, a proto zaslala dopis paní

Více

Úprava SV části náměstí je dokončena

Úprava SV části náměstí je dokončena Měsíčník obyvatel města Otrokovice 19. října 2012 číslo 10 - ročník 22 zdarma - neprodejné Ocenění květinové výzdoby města strana 2 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Úprava SV části náměstí je dokončena

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu

Více

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč Rekonstrukce náměstí Republiky Nové úpravy soběslavského náměstí vyvolávají mezi občany stále řadu diskuzí. Aby všichni měli maximum informací

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 vyšlo 27. 11. 2014 www.tisnov.cz Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Udělování čestných občanství a ceny města Tišnova 28. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Vernisáž

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě

prosperovali. Moc bychom si všichni přáli, aby se mladým lidem v našem městě NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Prosinec 2008 Číslo 12 www.dvurkralove.cz Hodnì zdraví, štìstí, mnoho osobních a pracovních úspìchù v roce 2009 Vážení

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 18 prosinec 2009 cena 10,- Kč MŠ DUHA v novém V pondělí 2. listopadu se nově otevřela možnost pro dalších 40 dětí navštěvovat Mateřskou školu DUHA Soběslav. Investiční záměr

Více

Imoers enovin Vydává Mesto Vlmperk 1/2007 Rocník XIII Zdarma

Imoers enovin Vydává Mesto Vlmperk 1/2007 Rocník XIII Zdarma , " Imoers enovin Vydává Mesto Vlmperk 1/2007 Rocník XIII Zdarma r naácm~tf/lcim /,tjce/z/tf/t' rám tjjem /ád-la., ~ckatj~ /Z(}~ckt i Úd~,4/a-l tj ~amtfjt/zá/ú ta-' tj tjdtjtf/ú/n :tú;tjté. Sl-ani:J/a-tJa

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy - VÁNOČNÍ PROGRAMY V BĚLÉ - společenská rubrika - ze sportu PROSINEC 12/2013 Vážení spoluobčané, vítejte na stránkách prosincového Zpravodaje,

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více