cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10"

Transkript

1 cena 5 Kč F u l n e c k ý Komentář starostky Parádní akcička, super bolo, luxusní místo, muzika, zvuk, světla a bramboráky, takto trefně hodnotili na facebooku někteří ze zhruba tisícovky účastníků koncert Buty, místních kapel a DJ s v areálu zahrady městského kulturního centra. A já s nimi musím souhlasit. Často jsem slýchávala řeči o tom, že ve Fulneku lidi na kulturu nechodí, že je těžké přilákat je na jakýkoliv připravovaný program. Není to až tak docela pravda, stačí se pouze trefit do jejich gusta, vytvořit atraktivní nabídku, předložit něco výjimečného. Nenabízet kvantitu, nýbrž kvalitu. A to se tentokrát povedlo zaměstnancům MKCF, kteří spojili své síly s pracovní skupinou Music for Fulnek složenou z lidí působících v hudební branži, aby společně zorganizovali festival Fulnečka Celá akce se nesla v duchu připomenutí 120. v ýročí založení lokální dráhy Suchdol nad Odrou Fulnek, a tak se pódium stalo hlavním nádražím, kiosky s občerstvením pro změnu nádražními bufety, oblečení organizátorů připomínalo drážní personál. Po šesté hodině uposlechli mnozí z účastníků hlášení moderátora-průvodčího a přesunuli se na skutečné fulnecké nádraží, kde byla k vidění historická parní lokomotiva a přehlídka vozidel zorganizovaná místními hasiči. Mé poděkování patří všem, kteří se na akci organizačně podíleli a také sponzorům firmám VVMIPSO, Pars Komponenty, Nordic Steel, CNC Sourfrez a ZZS Heryán, bez jejichž pomoci by bylo uskutečnění této akce složitější. z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, na světě nejsou bohužel jen radostné události, jak dokazuje například nedávná tragédie, která se dotkla srdcí snad všech hokejových fanoušků. V podobných krizových situacích jsou zapotřebí lidé, kteří mají odvahu udělat něco výjimečného pro ostatní, vydat kus sebe pro jiné. Troufám si říci, že mezi tyto lidi patří také p. František Bouda z Jerlochovic, který před nedávnem převzal významné ocenění pro dárce krve zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů. Pevně věřím, že v pondělí 3. října budu mít příležitost poděkovat nejen p. Boudovi, ale i dalším našim spoluobčanům Radimu Střílkovi z Děrného a Vladanu Dolanskému z Jerlochovic, kteří obdrželi zlatou medaili v roce 2009, p. Janě Šťastné z Děrného, Marku Plhalovi z Fulneku, Petru Štillnerovi z Pohořílek, kteří obdrželi dokonce Zlatý kříž III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů v roce Velmi si cením jejich hluboce lidského postoje. A nyní mi dovolte, abych vás v krátkosti informovala o některých akcích a událostech z uplynulého měsíce: K byla z funkce vedoucí MKCF odvolána p. Bc. Věra Čatkosová a od byla do této funkce jmenována p. Mgr. Pavlína Tvardková. Pracovně právní vztah s p. Čatkosovou byl řešen v souladu se zákoníkem práce. Dopoledne jsme v památníku J. A. Komenského se sborem pro občanské záležitosti slavnostně přivítali naše prvňáčky. Odpoledne proběhlo jednání se společností KP projekt Ostrava ve věci zpracování marketingové studie k projektu Stavební úpravy Knurrův dům na ul. Sborové. Ve večerních hodinách jsme se setkali v muzeu v Suchdole nad Odrou s potomky J. A. Komenského p. Ullou Weissovou, její dcerou a vnučkou, (Pokračování na straně 2) Foto: Potomek J. A. Komenského Ulla Weissová rozená Jäschkeová, její dcera, vnučka, manžel. Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10

2 Komentář (Pokračování ze strany 1) které následující den navštívily město Fulnek, prohlédly si památník J. A. Komenského a podepsaly se do pamětní knihy města. Dne jsme absolvovali jednání s vlastníkem pozemku pod chodníkem v Jerlochovicích ve věci opravy chodníku od mostku po objekt v jeho vlastnictví (bývalou školu). Vzhledem k tomu, že je třeba nejprve řešit vybudování opěrné zídky, nebude v tomto úseku oprava chodníku zatím provedena. Ve dnech jsme se zúčastnili slavnostního zahájení Dnů evropského dědictví v Žatci. Dne natáčela ve Fulneku polská televize dokument mapující místa pobytu, památníky a muzea, vztahující se k osobnosti Učitele národů na Moravě. Natáčení se zúčastnil i ředitel lešenského muzea Mgr. Witold Omieczyński a známý komeniolog PhDr. František Hýbl. Dne proběhlo výběrové řízení na získání nejvýhodnější nabídky na dodávky el. energie a plynu. Milí spoluobčané, přeji vám všem krásné babí léto plné nevšedních zážitků. Bc. Jana Mocová, starostka Pozvání na veřejné schůze s občany Vedení města Fulnek zve všechny občany na veřejné schůze, které se budou konat v měsíci říjnu. Program jednání: 1. Plán investičních akcí a oprav většího rozsahu města Fulneku na roky 2011 až Různé Datum Čas Obec Místo konání Dolejší Kunčice Budova osadního výboru Vlkovice Hasičská zbrojnice Jerlochovice Hasičská zbrojnice Fulnek, Jestřábí Velká zasedací místnost MěÚ Fulnek Stachovice Hasičská zbrojnice Pohořílky Auto bar Lukavec Hostinec U Jindřicha Jílovec Budova osadního výboru Děrné Budova osadního výboru Z jednání Zastupitelstva Vážení občané, Zastupitelstvo města Fulneku po projednání na svém 6. plánovaném zasedání konaném dne vzalo na vědomí plán investičních akcí a oprav většího rozsahu města Fulneku na roky 2011 až 2015, zprávu o finančním hospodaření města za 1. pololetí r vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Fulneku a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů. schválilo změnu rozpočtu města Fulneku rozpočtovým opatřením č. 9/2011, po kterém činí: příjmy ,51 Kč, výdaje ,51 Kč, financování ,00 Kč, změnu závazného ukazatele příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ T.G.M. Fulnek odvod z investičního fondu tvořeného odpisy hmotného majetku, a to ve výši Kč. rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 mandátní smlouvy se společností KP projekt s.r.o., se sídlem Riegrova 1756/51, České Budějovice, IČ: , k projektu Stavební úpravy Knurrův dům na ul. Sborové č.p. 81, Fulnek, zveřejnit záměr odprodat část pozemku parc. č. 884 ost.pl. ost.kom. o výměře cca 28 m 2 v k.ú. Stachovice, minimální cena 70 Kč/m 2, zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 1653/7 trvalý travní porost o výměře 998 m 2 v k.ú. Lukavec u Bílovce, minimální cena 20 Kč/m 2, zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 461 zast.pl. a nádvoří dle geometrického plánu č /2011 pozemek parc. č. 461/2 o výměře 202 m 2 v k.ú. Fulnek, minimální cena 200 Kč/m 2, zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 200 zahrada o výměře 590 m 2 a pozemku parc. č. 201 orná půda o výměře 295 m 2 v k.ú. Fulnek, minimální cena 40 Kč/m 2, neprodat část pozemku parc. č. 1646/1 orná půda o výměře cca 170 m 2 v k.ú. Fulnek, prodat část pozemku parc. č. 1531/1 zast. pl. a nádvoří, a to dle geometrického plánu č /2011 pozemek parc. č. 1531/3 o výměře 53 m 2 v k.ú. Fulnek, společnosti INKAZ s.r.o., Veleslavínova 1022/4, Ostrava Moravská Ostrava, IČ , za celkovou cenu Kč, tj. 200 Kč/ m 2, prodat část pozemku parc. č. 53/1 ost. pl. jiná pl., a to dle geometrického plánu č /2011 pozemek parc. č. 53/12 o výměře 163 m 2 v k.ú. Pohořílky u Kujav, za celkovou cenu Kč, tj. 20 Kč/m 2, prodat část pozemku parc. č. 1363/3 trvalý travní porost o výměře 117 m 2 a část pozemku parc. č ost. pl. ost. kom. o výměře 1 m 2, dle geometrického plánu č /2011 pozemek parc. č. 1363/7 trvalý travní porost o výměře 118 m 2 v k.ú. Lukavec u Bílovce, za celkovou cenu Kč, tj. 20 Kč/m 2, bezúplatně nabýt od ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava Mariánské Hory, IČ , pozemky parc. č. 924/8 ost.pl. silnice o výměře 1089 m 2, parc. č. 960/1 ost.pl. zeleň o výměře 15 m 2, parc. č. 960/6 ost.pl. zeleň o výměře 2 m 2 v k.ú. Jerlochovice a pozemek parc. č. 1280/8 ost.pl. zeleň o výměře 433 m 2 v k.ú. Fulnek, nenabýt bezúplatně pozemky v k.ú. Jerlochovice parc. č. 910/2 ost. pl. jiná pl. o výměře 964 m 2, parc. č. 910/3 ost. pl. jiná pl. o výměře 1524 m 2, parc. č. 910/4 ost. pl. jiná pl. o výměře 658 m 2, parc. č. 910/5 ost. pl. jiná pl. o výměře 1059 m 2, parc. č. 910/6 ost. pl. jiná pl. o výměře 3528 m 2, parc. č. 912/29 ost. pl. ost. kom. o výměře 13 m 2, parc. č. 912/32 ost. pl. ost. kom. o výměře 36 m 2, parc. č. 912/33 ost. pl. ost. kom. o výměře 174 m 2, z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nevykoupit pozemky parc. č. 585/4 ost. pl. nepl. půda o výměře 903 m 2, parc. č. 586 ost.pl. jiná pl. o výměře 489 m 2, parc. č. 746/1 ost.pl. silnice o výměře 223 m 2 parc. č. 1280/9 ost.pl. zeleň. o výměře 35 m 2 parc. č. 1280/13 ost., pl. ost.kom. o výměře 43 m 2, parc. č. 1294/7 ost. pl. silnice o výměře 75 m 2 parc. č. 1314/4 ost.pl. zeleň. o výměře 175 m 2 parc. č. 1314/5 ost. pl.,, jiná pl. o výměře 53 m 2 parc. č. 1280/13, 2

3 ost.pl. ost.kom. o výměře 279 m 2 parc., č. 1718/3 ost.pl. silnice o výměře 178 m 2 še v k.ú. Fulnek o celkové výměře v 2453 m 2 od společnosti KYTHIRA s.r.o., Ostrava, vykoupit pozemek parc. č. 101 ost. pl. manip.pl. o výměře 738 m 2 v k.ú. Jerlochovice, za cenu Kč, tj. 50 Kč/m 2, vykoupit pozemek parc. č. 659, lesní pozemek o výměře 4681 m 2 a pozemek parc. č. 667, lesní pozemek o výměře 5431 m 2 v k.ú. Děrné, za celkovou cenu Kč, vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Fulnek na rok 2012, termín pro podání žádostí , zveřejnit záměr prodeje bytu č. 2 o velikosti 1+1 v domě čp. 307 na ul. Palackého ve Fulneku, vč. spoluvlastnického podílu ve výši 254/6676 na společných částech budovy čp. 307 a pozemku parc. č. 933, vše v k.ú. Fulnek za minimální cenu Kč, Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Fulnek (FRB) Zastupitelstvo města Fulneku schválilo na svém zasedání dne vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Fulnek na rok V rámci tohoto výběrového řízení mohou žádat občané či právnické osoby, vlastnící rodinný dům, bytový dům či byt na území města Fulneku včetně místních částí, o tyto druhy půjček. poř. číslo účel půjčky zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 609 ost.pl jiná plocha o výměře 1186 m 2 v k.ú. Moravské Vlkovice s tím, že k pozemku bude zřízeno věcné břemeno uložení vodovodního řadu a kanalizace, minimální cena 30 Kč/m 2, souhlasilo s přijetím daru úseku bývalé silnice I/47 cca od km 86,900 až do km 87,050 a cca od km 87,200 do km 87,500 včetně vlastnictvích práv k pozemkům v k.ú. Děrné od ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava Mariánské Hory, IČ , a to po vydání rozhodnutí Ministerstva dopravy o vyřazení předmětných úseků silnice I/47 ze silnic I. tříd. Úplná znění usnesení ze schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města jsou uveřejněna na webových stránkách města Bc. Jana Mocová, starostka lhůta splat. v letech úrok v % p.a. max. výše půjčky v tis. Kč 1 obnova střechy (krytiny i konstrukce) starší 10 let /dům 2 obnova fasády domu včetně oplechování u domu staršího 10 let /byt, 60/dům 3 zateplení obvodového pláště u domu staršího 5 let /byt, 60/dům 4 výměna výplní otvorů (oken, dveří) u domu staršího 10 let /byt, 100/dům 5 izolace domu staršího 10 let /dům 6 zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu a při výstavbě nového domu /dům 7 zřízení plynového nebo elektrického topení včetně přípojky ve stávajícím domě nebo při výstavbě nového domu /byt, 60/dům 8 výměna elektroinstalace u domu staršího 10 let /byt, 40/dům 9 výměna ústředního vytápění (rozvody, otopná tělesa) u domu staršího 10 let /byt, 40/dům 10 vestavba bytu do půdního prostoru /dům 11 zřízení kanalizační, vodovodní nebo plynové přípojky ve stávajícím domě nebo při výstavbě nového domu /dům Termín podání žádostí je od do s tím, že půjčky bude možno čerpat od do konce roku Tiskopisy a další informace je možno získat na Městském úřadě ve Fulneku v kanceláři č. 53 u Ing. Goldové nebo na webových stránkách nebo tel Ing. Danuše Goldová, odbor finanční Oprava chodníků a komunikací V rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 217D117DT č. 1 došlo v letošním roce na území města k provedení oprav komunikací a chodníkových těles, včetně řešení (v rámci daných možností) lepšího odvádění srážkových vod, dále vyčištění dešťových kanalizací, vyčištění lapačů splavenin a opravy příčných odvodňovačů. Opravy byly provedeny v lokalitách ulic Kostelní, Cechovní a ulice Kledenského (za domy čp ). Ing. Radka Krištofová, vedoucí odboru IŽP 3

4 Psi odchycení na území města Fulnek Informace o odchycených psech vám podají Technické služby města Fulnek, p. o., Bílovecká 532, Fulnek , tel.: Zateplení MŠ Jerlochovice V měsíci září bylo dokončeno zateplení objektu MŠ Jerlochovice a zavedení ekologického způsobu vytápění, na jehož částečné financování získalo město dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Akce byla dokončena ve stanoveném termínu. Těsně před dokončením celé akce bylo zjištěno, že radiátory jsou v havarijním stavu, a proto bylo nutné tuto situaci urychleně řešit. Město a ZŠ a MŠ T. G. Masaryka uvolnily finanční prostředky na tento neplánovaný výdaj ve výši 362 tis. Kč. Na dovybavení tříd však již finance nezbyly. Touto cestou chci poděkovat zaměstnancům MŠ Jerlochovice, kteří z vlastní iniciativy oslovili sponzory a získali tak finanční prostředky na výměnu podlahové krytiny a nové poličky na hračky. Velký dík patří sponzorům firmě VVM IPSO, Patriku Zlámalovi, VM Transport, Moravská nástrojárna, Pavlu a Zdeňku Koubovým. Bc. Jana Mocová, starostka Záměr prodeje bytové jednotky MĚSTO FULNEK zastoupené Správou majetku města Fulneku zveřejňuje záměr prodeje. Bytové jednotky č. 2 o vel. 1+1, o ploše 25,40 m 2 v bytovém domě č.p. 307 na ulici Palackého ve Fulneku se součástmi a příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem ve výši 254/6676 na společných částech domu č.p. 307 a spoluvlastnickým podílem na pozemku 254/6676, parc. č. 933 zastavěná plocha o výměře 887 m 2 v k.ú. Fulnek. Bytová jednotka č. 2. Jedná se o byt 1+1 umístěný v přízemí budovy o celkové podlahové výměře 25,40 m 2 (kuchyň 9,8 m 2, pokoj 9,8 m 2, předsíň 2,50m 2, koupelna + WC 3,30 m 2 ). Vybavení bytové jednotky je umyvadlo, baterie, vana, WC mísa s nádrží, ohřev teplé užitkové vody je zajištěn el. bojlerem. K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl 254/6676 na společných částech domu a na zastavěném pozemku. Minimální nabídková cena bytové jednotky se součástmi a příslušenstvím včetně spoluvlastnického podílu je vyhlašovatelem stanovena na Kč. Nabídkového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby, které jsou občany České republiky. Kritéria pro posuzování nabídek jsou vyhlašovatelem stanovena takto: a) nejvyšší nabídnutá kupní cena b) zájemce složí na odkoupení bytové jednotky kauci ve výši Kč na účet č /0800 města Fulneku. Kauce bude neúspěšným zájemcům vrácena do 1 měsíce po podpisu kupní smlouvy se zájemcem s nejvyšší nabídkou. Při odstoupení od schváleného odprodeje v Zastupitelstvu města Fulneku zůstává kauce ve prospěch města Fulnek. Uzávěrka nabídkového řízení je stanovena do v hod. Vyhodnocení nabídkového řízení proběhne za těchto podmínek: 1. Za doručené žádosti bez uvedení ceny se pokládají všechny žádosti, které budou v den a hodinu uzávěrky nabídkového řízení doručeny poštou nebo osobně na Správu majetku města Fulneku, ul. 1. máje 214, Fulnek. Na žádosti doručené po stanoveném termínu nebude brán zřetel. 2. Nabídky včetně ceny přinesou zájemci na odkoupení bytu dne v 15:00 hod. k jednání Rady města Fulneku v zalepené obálce označené v levém horním rohu zřetelně slovy: Soutěž Palackého čp. 307/2, Fulnek a doklad o provedené úhradě kauce ve výši Kč na účet města Fulneku. 3. Jednání Rady města se uskuteční v budově Městského úřadu v I. poschodí v zasedací místnosti. Pozvánky k jednání již nebudou zasílány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ukončit nabídkové řízení i bez vyhlášení vítězné nabídky. Kupní smlouva s vítězným zájemcem bude uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy. Kupní cena bude vítězným zájemcem uhrazena v plné výši před podpisem kupní smlouvy. Koupě bytu bude podmíněna závazkem kupujícího dodržet stávající účel užívání. Všichni zájemci budou písemně vyrozuměni o výsledku nabídkového řízení. Prohlídka bytové jednotky bude po dohodě umožněna zájemcům dne od 15:00 do 15:30 hod. Bližší informace k vyhlášenému nabídkovému řízení podá Ing. Oldřich Chromý, Správa majetku města Fulneku p.o., 1. máje 214, Fulnek, tel.: Ve Fulneku dne Ing. Oldřich Chromý, vedoucí organizace A ještě jednou Suchý poldr Jerlochovice Vzhledem k tomu, že se i nadále vede mnoho diskuzí na téma výstavba suchého poldru v Jerlochovicích za cca 50 mil. Kč, dovoluji si v krátkosti celou situaci ještě jednou objasnit. Tak, jak jste byli informováni v minulém čísle zpravodaje, pokračují práce na dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům pro výstavbu suchého poldru. V minulosti byl zvolen nešťastný způsob zadání zpracování projektové dokumentace součástí nebyl požadavek na zajištění souhlasu vlastníků projektantem. Projekt pro územní řízení byl zpracován a městem uhrazen ve výši 300 tis. Kč, ale pro územní řízení scházely souhlasy některých vlastníků (v současné době nelze dořešit, protože právně neexistují). Bez dořešení majetkoprávních vztahů ke všem pozemkům pod plánovanou 4

5 stavbou a zátopou o výměře cca 60 tis. m 2, které je třeba k vydání jak územního, tak stavebního povolení, nedá město projektantovi pokyn ke zpracování dalších fází dokumentace za 420 tis. Kč. Důvod je zcela logický pokud se nepodaří uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, popř. smlouvu o budoucí kupní smlouvě za cenu v čase a místě obvyklou, byť jen s jedním vlastníkem pozemku, není možné podat žádost o dotaci a následně akci realizovat. Projektová dokumentace za 720 tis. Kč by tak skončila v šuplíku. Bc. Jana Mocová, starostka V Jílovci se nezahálí Dne 20. srpna 2011 jsme jako každým rokem uskutečnili v naší obci sportovní odpoledne s prázdninovým rozloučením. Pro děti bylo připraveno hodně soutěží, závodů a her. Soutěží se zúčastnily děti větší i menší. Nechyběla tradiční jízda na kole přes překážky, skákání v pytli a jiné. Pro zpestření odpoledne byly připraveny i soutěže, kde soutěžili rodiče s dětmi. Nechyběla ani jízda na koni. Nálada byla výborná, bavili se všichni malí, velcí i dospělí. Vyhlašování vítězů jednotlivých soutěží a předávání medailí a cen bylo spontánní a vítězové byli provázeni velkým potleskem. Malou pozornost dostaly i děti, které soutěžily a neumístily se na předních místech. Osadní výbor děkuje sboru dobrovolných hasičů v Jílovci za finanční příspěvek na zaplacení skákacího hradu, na který se vždy děti těší. Počasí bylo pěkné, takže žízeň měli malí i velcí a o párečky a grilované klobásy byl velký zájem. Opět jsme dokázali, že když se spojí síly členů osadního výboru a sboru dobrovolných hasičů z Jílovce, stojí to za to. Marie Šichorová, za osadní výbor Dny evropského dědictví Každoročně se v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Poděkování za zpřístupnění památek na území našeho města patří partnerům: Muzeu Novojičínska, p. o., Římskokatolické farnosti ve Fulneku, Městskému kulturnímu centru Fulnek, p. o., a občanskému sdružení Comenius Fulnek. Nemalý dík patří i našim občanům farníkům Ř ímskokatolické církve a občanům z řad fulneckých seniorů, kteří zajistili dohled v jednotlivých zpřístupněných objektech a odborný výklad, který byl návštěvníky pozitivně hodnocen. Vedení města Česko-polské dny kultury Ve dnech 26. a 27. srpna proběhly Česko-polské dny kultury ve Fulneku, na které jsme získali dotaci z mikroprojektu MŠ Jerlochovice děkuje sponzorům V průběhu prázdnin došlo k rekonstrukci mateřské školy v Jerlochovicích. Budova je plynofikována, zateplená, má nová okna a opravenou střechu. Kvůli dodatečné výměně všech radiátorů se muselo otevření školky odložit na 5. září. Děkujeme všem rodičům za jejich vstřícnost a pochopení. Jelikož podlahová krytina ve třídě I. oddělení byla natolik poškozena a nevzhledná, oslovili jsme prostřednictvím paní Němcové (předsedkyně Klubu přátel naší školy) fa VVM IPSO s.r.o. a díky jejich rychlému a štědrému finančnímu daru a také díky ochotě a vstřícnosti p. Patrika Zlámala, který nám v tak krátkém termínu krytinu položil, nastoupily děti do hezké a útulné třídy. A nejen to, s pomocí formou sponzorských darů přišli i fa VM Transport paní. Dagmar Velíková, fa Moravská nástrojárna p. Petra Mořkovského a fa Pavla a Zdenka Koubových, díky nim budou mít děti i nové poličky a skříňky na hračky, o které jsme odstraněním obložení třídy přišli. Říká se, že kdo rychle dává, dvakrát dává, tentokrát jsme to tak cítili. Za rychlou a štědrou pomoc našim sponzorům děkujeme. Za MŠ Jerlochovice Jana Jurošková Euroregionu Silesia v rámci Evropské unie Evropský fond pro regionální rozvoj Překračujeme hranice. Důvodem uspořádání akce Česko-polské dny kultury bylo rozšířit spolupráci v kultuře, sportu a umělecké činnosti mezi Polskem a Českem. Díky tomuto projektu vznikla velmi pěkná spolupráce mezi kulturními domy Fulneku a Niedobczyc. Pozvání na Česko-polské dny kultury přijala partnerská města Téglaš z Maďarska a Ljutomer ze Slovinska. Po dobu dvou dnů byla připravena ochutnávka polské kuchyně v restauraci MKCF. Česko-polské dny kultury byly zahájeny v pátek, kdy proběhly dva miniturnaje, (Pokračování na straně 6) 5

6 Polská televize natáčela ve Fulneku Ve dnech září navštívili naši republiku Mgr. Witold Omieczyński a Waldemar Wladarczak, ředitelé Oblastního muzea a televize z polského Lešna, které v 17. století téměř čtvrt století poskytlo politický azyl J. A. Komenskému a jeho souvěrcům. Průvodcem a odborným poradcem jim byl PhDr. František Hýbl, emeritní ředitel Komenského muzea v Přerově. Cílem jejich zájmu bylo natočit dva dvacetiminutové televizní pořady o muzejích, majících bezprostřední vztah k Učiteli národů ve Fulneku, Praze, Přerově a v Uherském Brodě. Pochopitelně, že středem jejich zájmu bylo seznámit polskou veřejnost nejen s expozicemi těchto muzeí, uměleckými a architektonickými skvosty, zdobící tato města, ale i se vzácnými sbírkovými předměty, vztahujícími se k Jednotě českobratrské a ke Komenskému. Pochvalně se vyjádřili k městu Fulneku, barokní perle Moravského Kravařska, k Památníku, pomníkům Jana Amose Komenského i ke kouzelné krajině, ve které město Fulnek leží. Po poledni byli přijati paní starostkou města Bc. Janou Mocovou, která je srdečně přijala a věnovala jim publikaci Pocta Fulneku J. A. Komenskému, které vydalo město Fulnek v roce Další jejich cesta směřovala do Tylovic u Rožnova pod Radhoštěm k akademickému sochaři Igoru Kitzbergerovi, který se věnuje ve své umělecké tvorbě osobě J. A. Komenského již od svých studentských let. Svůj vztah ke Komenskému vyjádřil umělec i v osmiminutovém vyprávění před kamerou. Součástí těchto dvou televizních pořadů bude i vysvětlení některých nejasností v životě i tvorbě tohoto nejsvětovějšího Čecha. Tímto počinem polských kulturních pracovníků se nepochybně osvětlí některé negativní postoje Poláků ke Komenskému a upevní se vzájemné přátelské vztahy obou národů. V závěru roku bude televizní pořad přeložen i do českého jazyka a věřím, že na další besedě či přednášce bude prezentován i široké veřejnosti. Bc. Pavlína Vráblová Česko-polské (Pokračování ze strany 5) a to ve stolním tenise, který se odehrál v prostorách TJ Fulnek, a dále v bowlingu v restauraci Ha-Long, kde si změřili své síly hráči Fulneku a polských Niedobczyc. V podvečer proběhla vernisáž výstavy Česko-polské kulturní památky fotoskupin K4 z Orlové a Forum objektivne z Niedobczyc. Na základě této aktivity vznikl stolní kalendář pro rok 2012 s názvem Česko-polské kulturní památky. V sobotu během hlavního programu se vystřídaly kapely a mažoretky z Česka i Polska, proběhl program pro děti a taneční vystoupení fulneckého wellness centra Relaxko. Hlavní hvězdou večera se stala Markéta Konvičková, která představila své hity ze svého nového alba a sklidila tak obrovský úspěch mezi nadšenými diváky. Po jejím koncertu vystoupili 4ET, Enter, kapela TNT a Wagant, kteří tuto akci zakončili. Děkuji všem, kteří se na této akci podíleli a rovněž sponzorům. Sponzoři akce: Radegast, Ernestyn Janeta Ohlédnutí: Na jaře loňského roku vznikla spolupráce Městského kulturního centra Fulnek s polským kulturním domem Niedobczyce. V květnu proběhla část projektu na polské straně v Niedobczycích, kde vystoupily naše kapely Crash Drums, Spálovský Dixileand, Windy. V červnu se dechový orchestr Děrničanka pod vedením kapelníka Antonína Šindlera spolu s mažoretkami In Sport Line z Vítkova pod vedením paní Věry Folovské a Marie Potočárové zúčastnil Mezinárodního dechového orchestru Zlatá Lira Rybnik Na tomto festivalu se mažoretky umístily na 1. místě v kategorii mladších. Na podzim se v rámci projektu Česko polské dny kultury uskuteční na polské straně v Niedobczycích výstava fotoskupiny K4 z Orlové. Bc. Věra Čatkosová Potomci Jana Amose Komenského navštívili Suchdol nad Odrou i Fulnek Ve dnech září 2011 navštívila Muzeum Moravských bratří v Suchdole nad Odrou a město Fulnek vzácná návštěva z německého Hamburku manželé Weisovi s dcerou a vnučkou. Paní Ulla Weis, rozená Jäschke, je potomek Učitele národů z desáté větve (generace) Jana Amose Komenského. Je všeobecně známo, že potomci Komenského z přímé větve dcery Komenského Alžběty a Petra Figuluse dnes žijí na nejrůznějších místech v Německu a také ve Spojených státech amerických pod nejrůznějšími příjmeními, neboť všichni jsou pokračovateli rodu po přeslici. (Jediný syn Komenského Daniel, narozený v roce 1646, zemřel při námořní katastrofě 1. května 1696.) V USA žijí Kallikové, v Německu pak Fischerové, Jablonští, Jäschkeové, Langeové, Schmidmayerové, Weisové, Wolenhauptové a Zahnové. Poslední potomek J. A. Komenského na našem území, nadlesní Franz Wollenhaupt, působil v Hranicích na Moravě a zemřel 6

7 na odpočinku v Jeseníku Frývaldově v roce 1934, kde byl také pochován na místním hřbitově. Povoláním byli většinou duchovní, lékaři nebo lesníci. I manžel paní Ully je emeritní duchovní českobratrské církve, dcera Anja hraje na violu ve stuttgartském symfonickém orchestru a vnučka by po dokončení střední školy chtěla studovat medicínu a stát se lékařkou. Na besedě v suchdolském muzeu, za přítomnosti zdejšího starosty Ing. Richarda Ehlera, fulnecké starostky Bc. Jany Mocové, emeritního ředitele Komenského muzea v Přerově PhDr. Františka Hýbla, zástupců občanského sdružení Comenius Fulnek a dalších hostů živě diskutovali o svém pohnutém životě, zvláště pak o problémech, které se vyskytly v průběhu druhé světové války a po jejím skončení, i o svých dalších plánech. V pátek si se zájmem prohlédli pamětihodnosti perly Moravského Kravařska, města Fulnek, včetně Památníku Jana Amose Komenského, kde byli přivítání vedením Muzea Novojičínska. Poděkování patří především panu Danielu Říčanovi z Historicko-vlastivědné společnosti Moravian v Suchdole nad Odrou, který toto milé setkání zorganizoval. Rodinou paní Ully Weiss byla návštěva obce Suchdol nad Odrou i města Fulneku velmi pozitivně hodnocena. Obě strany si odnesly mnoho nových poznatků, navázaly se velmi přátelské vztahy. Bc. Pavlína Vráblová, Fulnek Vítání nového školního roku V pátek 9. září 2011 pořádal Aktiv rodičů a učitelé 1. stupně ZŠ JAK ve Fulneku Vítání nového školního roku. Akce proběhla na hřišti ZŠ JAK. Celkem bylo 13 disciplín. Každý z účastníků dostal kartičku, se kterou obcházel jednotlivá stanoviště, a za splněné úkoly získával razítka. Soutěže byly senzační, např. skákání v pytli, žonglování s míči do kruhů, běh v gumácích, házení desetníků do hrnku, slalom s florbalovou hokejkou, střelba ze vzduchovky atd. Na vybrání různých cen jsme museli nasbírat hodně razítek, se kterými jsme utíkali do obchodu, kde jsme si mohli vybrat cenu. Byli mezi námi i takoví borci, kteří nasbírali 60 razítek a dostali plyšáka. Sportovní den se nám všem líbil. Užili jsme si legraci a originálně jsme přivítali nový školní rok. Chtěli bychom poděkovat všem maminkám z Aktivu rodičů a učitelům, kteří toto odpoledne pro nás společně připravili, a sponzorům paní Liberdové, ČS, MěÚ Fulnek (grant Školní tradice), bez kterých bychom nemohli navštívit obchod s hodnotnými cenami. Kamila Vlachová, Tobiáš Hrnčíř, 5. B, a učitelé ZŠ JAK Na dopravním hřišti V pondělí 12. září 2011 jsme poprvé navštívili dopravní hřiště v Odrách. Přivítal nás pan Křenek a zopakoval si s námi důležitá pravidla silničního provozu v nové učebně. A už nás čekalo dopravní hřiště. Sluníčko nám pěkně hřálo a my jezdili na kolech a koloběžkách. Vyzkoušeli jsme si nebezpečné situace v dopravním provozu na vlastní kůži. Nakonec pan Křenek pustil světla na semaforech, paní učitelky nás vozily v elektromobilech a my si vyzkoušeli opravdový provoz. Byl to moc pěkný den. Žáci III. A, ZŠ Komenského ve Fulneku Fulnečka 2011 Na jaře letošního roku vznikla hudební skupina Muzick for Fulnek, která se skládá ze zaměstnanců MKCF a hudebníků fulneckých kapel, kteří se do této skupiny zapojili. Plánem skupiny Muzick for Fulnek bylo vytvoření celodenní hudební produkce. Díky oslavě 120letého výročí železniční tratě vznikla celodenní akce pod názvem Fulnečka 2011, která zároveň nahradila původní přehlídku Fulneckých kapel. Členové z Muzick for Fulnek vytvořili k Fulnečce webové stránky, na které byly vloženy veškeré informace ohledně akce i 120letého výročí železniční tratě. Akce Fulnečka 2011 proběhla v sobotu v zahradě Městského kulturního centra ve Fulneku. Rozjezd byl naplánován na 13:00 hodin, kdy se začali objevovat první návštěvníci. Pro děti byly nachystány dětské atrakce malování na tvář, hrnčířský kruh, nafukovací hrad se skluzavkou a trampolína. Pro dospělé se zde nacházely čtyři vlakové stanice hlavní nádraží, kde hráli kapely, DJ s stan, stanice napajedla pro žíznivé a nádražní bufet pro hladové. Vše bylo pojato v nádražáckém stylu, jak názvy, tak ceníky, dokonce i moderátor se stal panem průvodčím. V průběhu dne zahrály kapely Free Time, Občan Karas, Sertéz Influenze, Bluesquare, Noah Ellenwood, Buty, HC3 a Jednoduše. Největší ohlas měla kapela Buty, na kterou se přišlo podívat nejvíce lidí. V DJ s stanu nám zahráli Little, Muotak, Enže, Peclo, Old-Vasha, High Voltage, X-Morph, Sayko. Celý den jezdil v pravidelném spoji na trase Suchdol n/o Fulnek historický motorový vůz M 131. V 18:15 hodin přijel na fulnecké vlakové nádraží historický vlak vedený parní lokomotivou. Historický vlak si mohl každý zájemce prohlédnout a svézt se při jeho zpáteční cestě do Suchdolu n/o. Na fulneckém nádraží představil Sbor dobrovolných hasičů z Fulneku svou stařičkou, krásně renovovanou hasičskou stříkačku taženou koňmi. Přípravy byly náročné, ale vše bylo zvládnuto dokonale, což se projevilo na hladkém průběhu akce. Počasí nám celou dobu přálo, což se projevilo tím, že k nám zavítalo přibližně tisíc návštěvníků. Děkuji všem, kteří tuto akci navštívili, a těm, kteří se na ní podíleli. Hlavní poděkování patří také sponzorům a to: VVM IPSO,s.r.o., Pars Komponenty, s.r.o., Nordic Steel, s.r.o., CNC Soufrez, s.r.o. a ZZS Heryán. MKCF, p.o. (fotografie z akce na straně 18, 19) 7

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR číslo 01N/03/2014. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ číslo 01N/03/2014

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR číslo 01N/03/2014. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ číslo 01N/03/2014 Strana 1 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org Město Hořice zveřejňuje podle 39 odstavce

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Strana 1 z 5 Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: MUDr. Alice Dudová Návrhová komise: Ing. Alois Zajíček PRO: 12 Mandátová komise:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohušov, konaného dne 31. března 2015 v kanceláři starosty obce Zahájení : 18,10hodin Přítomni : G.Meissner, A.Zemánková, J.Schnaubeltová, D.Dub, M.Michalica, R.Schaffartzik,

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny body:

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více