cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10"

Transkript

1 cena 5 Kč F u l n e c k ý Komentář starostky Parádní akcička, super bolo, luxusní místo, muzika, zvuk, světla a bramboráky, takto trefně hodnotili na facebooku někteří ze zhruba tisícovky účastníků koncert Buty, místních kapel a DJ s v areálu zahrady městského kulturního centra. A já s nimi musím souhlasit. Často jsem slýchávala řeči o tom, že ve Fulneku lidi na kulturu nechodí, že je těžké přilákat je na jakýkoliv připravovaný program. Není to až tak docela pravda, stačí se pouze trefit do jejich gusta, vytvořit atraktivní nabídku, předložit něco výjimečného. Nenabízet kvantitu, nýbrž kvalitu. A to se tentokrát povedlo zaměstnancům MKCF, kteří spojili své síly s pracovní skupinou Music for Fulnek složenou z lidí působících v hudební branži, aby společně zorganizovali festival Fulnečka Celá akce se nesla v duchu připomenutí 120. v ýročí založení lokální dráhy Suchdol nad Odrou Fulnek, a tak se pódium stalo hlavním nádražím, kiosky s občerstvením pro změnu nádražními bufety, oblečení organizátorů připomínalo drážní personál. Po šesté hodině uposlechli mnozí z účastníků hlášení moderátora-průvodčího a přesunuli se na skutečné fulnecké nádraží, kde byla k vidění historická parní lokomotiva a přehlídka vozidel zorganizovaná místními hasiči. Mé poděkování patří všem, kteří se na akci organizačně podíleli a také sponzorům firmám VVMIPSO, Pars Komponenty, Nordic Steel, CNC Sourfrez a ZZS Heryán, bez jejichž pomoci by bylo uskutečnění této akce složitější. z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, na světě nejsou bohužel jen radostné události, jak dokazuje například nedávná tragédie, která se dotkla srdcí snad všech hokejových fanoušků. V podobných krizových situacích jsou zapotřebí lidé, kteří mají odvahu udělat něco výjimečného pro ostatní, vydat kus sebe pro jiné. Troufám si říci, že mezi tyto lidi patří také p. František Bouda z Jerlochovic, který před nedávnem převzal významné ocenění pro dárce krve zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů. Pevně věřím, že v pondělí 3. října budu mít příležitost poděkovat nejen p. Boudovi, ale i dalším našim spoluobčanům Radimu Střílkovi z Děrného a Vladanu Dolanskému z Jerlochovic, kteří obdrželi zlatou medaili v roce 2009, p. Janě Šťastné z Děrného, Marku Plhalovi z Fulneku, Petru Štillnerovi z Pohořílek, kteří obdrželi dokonce Zlatý kříž III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů v roce Velmi si cením jejich hluboce lidského postoje. A nyní mi dovolte, abych vás v krátkosti informovala o některých akcích a událostech z uplynulého měsíce: K byla z funkce vedoucí MKCF odvolána p. Bc. Věra Čatkosová a od byla do této funkce jmenována p. Mgr. Pavlína Tvardková. Pracovně právní vztah s p. Čatkosovou byl řešen v souladu se zákoníkem práce. Dopoledne jsme v památníku J. A. Komenského se sborem pro občanské záležitosti slavnostně přivítali naše prvňáčky. Odpoledne proběhlo jednání se společností KP projekt Ostrava ve věci zpracování marketingové studie k projektu Stavební úpravy Knurrův dům na ul. Sborové. Ve večerních hodinách jsme se setkali v muzeu v Suchdole nad Odrou s potomky J. A. Komenského p. Ullou Weissovou, její dcerou a vnučkou, (Pokračování na straně 2) Foto: Potomek J. A. Komenského Ulla Weissová rozená Jäschkeová, její dcera, vnučka, manžel. Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10

2 Komentář (Pokračování ze strany 1) které následující den navštívily město Fulnek, prohlédly si památník J. A. Komenského a podepsaly se do pamětní knihy města. Dne jsme absolvovali jednání s vlastníkem pozemku pod chodníkem v Jerlochovicích ve věci opravy chodníku od mostku po objekt v jeho vlastnictví (bývalou školu). Vzhledem k tomu, že je třeba nejprve řešit vybudování opěrné zídky, nebude v tomto úseku oprava chodníku zatím provedena. Ve dnech jsme se zúčastnili slavnostního zahájení Dnů evropského dědictví v Žatci. Dne natáčela ve Fulneku polská televize dokument mapující místa pobytu, památníky a muzea, vztahující se k osobnosti Učitele národů na Moravě. Natáčení se zúčastnil i ředitel lešenského muzea Mgr. Witold Omieczyński a známý komeniolog PhDr. František Hýbl. Dne proběhlo výběrové řízení na získání nejvýhodnější nabídky na dodávky el. energie a plynu. Milí spoluobčané, přeji vám všem krásné babí léto plné nevšedních zážitků. Bc. Jana Mocová, starostka Pozvání na veřejné schůze s občany Vedení města Fulnek zve všechny občany na veřejné schůze, které se budou konat v měsíci říjnu. Program jednání: 1. Plán investičních akcí a oprav většího rozsahu města Fulneku na roky 2011 až Různé Datum Čas Obec Místo konání Dolejší Kunčice Budova osadního výboru Vlkovice Hasičská zbrojnice Jerlochovice Hasičská zbrojnice Fulnek, Jestřábí Velká zasedací místnost MěÚ Fulnek Stachovice Hasičská zbrojnice Pohořílky Auto bar Lukavec Hostinec U Jindřicha Jílovec Budova osadního výboru Děrné Budova osadního výboru Z jednání Zastupitelstva Vážení občané, Zastupitelstvo města Fulneku po projednání na svém 6. plánovaném zasedání konaném dne vzalo na vědomí plán investičních akcí a oprav většího rozsahu města Fulneku na roky 2011 až 2015, zprávu o finančním hospodaření města za 1. pololetí r vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Fulneku a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů. schválilo změnu rozpočtu města Fulneku rozpočtovým opatřením č. 9/2011, po kterém činí: příjmy ,51 Kč, výdaje ,51 Kč, financování ,00 Kč, změnu závazného ukazatele příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ T.G.M. Fulnek odvod z investičního fondu tvořeného odpisy hmotného majetku, a to ve výši Kč. rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 mandátní smlouvy se společností KP projekt s.r.o., se sídlem Riegrova 1756/51, České Budějovice, IČ: , k projektu Stavební úpravy Knurrův dům na ul. Sborové č.p. 81, Fulnek, zveřejnit záměr odprodat část pozemku parc. č. 884 ost.pl. ost.kom. o výměře cca 28 m 2 v k.ú. Stachovice, minimální cena 70 Kč/m 2, zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 1653/7 trvalý travní porost o výměře 998 m 2 v k.ú. Lukavec u Bílovce, minimální cena 20 Kč/m 2, zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 461 zast.pl. a nádvoří dle geometrického plánu č /2011 pozemek parc. č. 461/2 o výměře 202 m 2 v k.ú. Fulnek, minimální cena 200 Kč/m 2, zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 200 zahrada o výměře 590 m 2 a pozemku parc. č. 201 orná půda o výměře 295 m 2 v k.ú. Fulnek, minimální cena 40 Kč/m 2, neprodat část pozemku parc. č. 1646/1 orná půda o výměře cca 170 m 2 v k.ú. Fulnek, prodat část pozemku parc. č. 1531/1 zast. pl. a nádvoří, a to dle geometrického plánu č /2011 pozemek parc. č. 1531/3 o výměře 53 m 2 v k.ú. Fulnek, společnosti INKAZ s.r.o., Veleslavínova 1022/4, Ostrava Moravská Ostrava, IČ , za celkovou cenu Kč, tj. 200 Kč/ m 2, prodat část pozemku parc. č. 53/1 ost. pl. jiná pl., a to dle geometrického plánu č /2011 pozemek parc. č. 53/12 o výměře 163 m 2 v k.ú. Pohořílky u Kujav, za celkovou cenu Kč, tj. 20 Kč/m 2, prodat část pozemku parc. č. 1363/3 trvalý travní porost o výměře 117 m 2 a část pozemku parc. č ost. pl. ost. kom. o výměře 1 m 2, dle geometrického plánu č /2011 pozemek parc. č. 1363/7 trvalý travní porost o výměře 118 m 2 v k.ú. Lukavec u Bílovce, za celkovou cenu Kč, tj. 20 Kč/m 2, bezúplatně nabýt od ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava Mariánské Hory, IČ , pozemky parc. č. 924/8 ost.pl. silnice o výměře 1089 m 2, parc. č. 960/1 ost.pl. zeleň o výměře 15 m 2, parc. č. 960/6 ost.pl. zeleň o výměře 2 m 2 v k.ú. Jerlochovice a pozemek parc. č. 1280/8 ost.pl. zeleň o výměře 433 m 2 v k.ú. Fulnek, nenabýt bezúplatně pozemky v k.ú. Jerlochovice parc. č. 910/2 ost. pl. jiná pl. o výměře 964 m 2, parc. č. 910/3 ost. pl. jiná pl. o výměře 1524 m 2, parc. č. 910/4 ost. pl. jiná pl. o výměře 658 m 2, parc. č. 910/5 ost. pl. jiná pl. o výměře 1059 m 2, parc. č. 910/6 ost. pl. jiná pl. o výměře 3528 m 2, parc. č. 912/29 ost. pl. ost. kom. o výměře 13 m 2, parc. č. 912/32 ost. pl. ost. kom. o výměře 36 m 2, parc. č. 912/33 ost. pl. ost. kom. o výměře 174 m 2, z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nevykoupit pozemky parc. č. 585/4 ost. pl. nepl. půda o výměře 903 m 2, parc. č. 586 ost.pl. jiná pl. o výměře 489 m 2, parc. č. 746/1 ost.pl. silnice o výměře 223 m 2 parc. č. 1280/9 ost.pl. zeleň. o výměře 35 m 2 parc. č. 1280/13 ost., pl. ost.kom. o výměře 43 m 2, parc. č. 1294/7 ost. pl. silnice o výměře 75 m 2 parc. č. 1314/4 ost.pl. zeleň. o výměře 175 m 2 parc. č. 1314/5 ost. pl.,, jiná pl. o výměře 53 m 2 parc. č. 1280/13, 2

3 ost.pl. ost.kom. o výměře 279 m 2 parc., č. 1718/3 ost.pl. silnice o výměře 178 m 2 še v k.ú. Fulnek o celkové výměře v 2453 m 2 od společnosti KYTHIRA s.r.o., Ostrava, vykoupit pozemek parc. č. 101 ost. pl. manip.pl. o výměře 738 m 2 v k.ú. Jerlochovice, za cenu Kč, tj. 50 Kč/m 2, vykoupit pozemek parc. č. 659, lesní pozemek o výměře 4681 m 2 a pozemek parc. č. 667, lesní pozemek o výměře 5431 m 2 v k.ú. Děrné, za celkovou cenu Kč, vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Fulnek na rok 2012, termín pro podání žádostí , zveřejnit záměr prodeje bytu č. 2 o velikosti 1+1 v domě čp. 307 na ul. Palackého ve Fulneku, vč. spoluvlastnického podílu ve výši 254/6676 na společných částech budovy čp. 307 a pozemku parc. č. 933, vše v k.ú. Fulnek za minimální cenu Kč, Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Fulnek (FRB) Zastupitelstvo města Fulneku schválilo na svém zasedání dne vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Fulnek na rok V rámci tohoto výběrového řízení mohou žádat občané či právnické osoby, vlastnící rodinný dům, bytový dům či byt na území města Fulneku včetně místních částí, o tyto druhy půjček. poř. číslo účel půjčky zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 609 ost.pl jiná plocha o výměře 1186 m 2 v k.ú. Moravské Vlkovice s tím, že k pozemku bude zřízeno věcné břemeno uložení vodovodního řadu a kanalizace, minimální cena 30 Kč/m 2, souhlasilo s přijetím daru úseku bývalé silnice I/47 cca od km 86,900 až do km 87,050 a cca od km 87,200 do km 87,500 včetně vlastnictvích práv k pozemkům v k.ú. Děrné od ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava Mariánské Hory, IČ , a to po vydání rozhodnutí Ministerstva dopravy o vyřazení předmětných úseků silnice I/47 ze silnic I. tříd. Úplná znění usnesení ze schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města jsou uveřejněna na webových stránkách města Bc. Jana Mocová, starostka lhůta splat. v letech úrok v % p.a. max. výše půjčky v tis. Kč 1 obnova střechy (krytiny i konstrukce) starší 10 let /dům 2 obnova fasády domu včetně oplechování u domu staršího 10 let /byt, 60/dům 3 zateplení obvodového pláště u domu staršího 5 let /byt, 60/dům 4 výměna výplní otvorů (oken, dveří) u domu staršího 10 let /byt, 100/dům 5 izolace domu staršího 10 let /dům 6 zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu a při výstavbě nového domu /dům 7 zřízení plynového nebo elektrického topení včetně přípojky ve stávajícím domě nebo při výstavbě nového domu /byt, 60/dům 8 výměna elektroinstalace u domu staršího 10 let /byt, 40/dům 9 výměna ústředního vytápění (rozvody, otopná tělesa) u domu staršího 10 let /byt, 40/dům 10 vestavba bytu do půdního prostoru /dům 11 zřízení kanalizační, vodovodní nebo plynové přípojky ve stávajícím domě nebo při výstavbě nového domu /dům Termín podání žádostí je od do s tím, že půjčky bude možno čerpat od do konce roku Tiskopisy a další informace je možno získat na Městském úřadě ve Fulneku v kanceláři č. 53 u Ing. Goldové nebo na webových stránkách nebo tel Ing. Danuše Goldová, odbor finanční Oprava chodníků a komunikací V rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 217D117DT č. 1 došlo v letošním roce na území města k provedení oprav komunikací a chodníkových těles, včetně řešení (v rámci daných možností) lepšího odvádění srážkových vod, dále vyčištění dešťových kanalizací, vyčištění lapačů splavenin a opravy příčných odvodňovačů. Opravy byly provedeny v lokalitách ulic Kostelní, Cechovní a ulice Kledenského (za domy čp ). Ing. Radka Krištofová, vedoucí odboru IŽP 3

4 Psi odchycení na území města Fulnek Informace o odchycených psech vám podají Technické služby města Fulnek, p. o., Bílovecká 532, Fulnek , tel.: Zateplení MŠ Jerlochovice V měsíci září bylo dokončeno zateplení objektu MŠ Jerlochovice a zavedení ekologického způsobu vytápění, na jehož částečné financování získalo město dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Akce byla dokončena ve stanoveném termínu. Těsně před dokončením celé akce bylo zjištěno, že radiátory jsou v havarijním stavu, a proto bylo nutné tuto situaci urychleně řešit. Město a ZŠ a MŠ T. G. Masaryka uvolnily finanční prostředky na tento neplánovaný výdaj ve výši 362 tis. Kč. Na dovybavení tříd však již finance nezbyly. Touto cestou chci poděkovat zaměstnancům MŠ Jerlochovice, kteří z vlastní iniciativy oslovili sponzory a získali tak finanční prostředky na výměnu podlahové krytiny a nové poličky na hračky. Velký dík patří sponzorům firmě VVM IPSO, Patriku Zlámalovi, VM Transport, Moravská nástrojárna, Pavlu a Zdeňku Koubovým. Bc. Jana Mocová, starostka Záměr prodeje bytové jednotky MĚSTO FULNEK zastoupené Správou majetku města Fulneku zveřejňuje záměr prodeje. Bytové jednotky č. 2 o vel. 1+1, o ploše 25,40 m 2 v bytovém domě č.p. 307 na ulici Palackého ve Fulneku se součástmi a příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem ve výši 254/6676 na společných částech domu č.p. 307 a spoluvlastnickým podílem na pozemku 254/6676, parc. č. 933 zastavěná plocha o výměře 887 m 2 v k.ú. Fulnek. Bytová jednotka č. 2. Jedná se o byt 1+1 umístěný v přízemí budovy o celkové podlahové výměře 25,40 m 2 (kuchyň 9,8 m 2, pokoj 9,8 m 2, předsíň 2,50m 2, koupelna + WC 3,30 m 2 ). Vybavení bytové jednotky je umyvadlo, baterie, vana, WC mísa s nádrží, ohřev teplé užitkové vody je zajištěn el. bojlerem. K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl 254/6676 na společných částech domu a na zastavěném pozemku. Minimální nabídková cena bytové jednotky se součástmi a příslušenstvím včetně spoluvlastnického podílu je vyhlašovatelem stanovena na Kč. Nabídkového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby, které jsou občany České republiky. Kritéria pro posuzování nabídek jsou vyhlašovatelem stanovena takto: a) nejvyšší nabídnutá kupní cena b) zájemce složí na odkoupení bytové jednotky kauci ve výši Kč na účet č /0800 města Fulneku. Kauce bude neúspěšným zájemcům vrácena do 1 měsíce po podpisu kupní smlouvy se zájemcem s nejvyšší nabídkou. Při odstoupení od schváleného odprodeje v Zastupitelstvu města Fulneku zůstává kauce ve prospěch města Fulnek. Uzávěrka nabídkového řízení je stanovena do v hod. Vyhodnocení nabídkového řízení proběhne za těchto podmínek: 1. Za doručené žádosti bez uvedení ceny se pokládají všechny žádosti, které budou v den a hodinu uzávěrky nabídkového řízení doručeny poštou nebo osobně na Správu majetku města Fulneku, ul. 1. máje 214, Fulnek. Na žádosti doručené po stanoveném termínu nebude brán zřetel. 2. Nabídky včetně ceny přinesou zájemci na odkoupení bytu dne v 15:00 hod. k jednání Rady města Fulneku v zalepené obálce označené v levém horním rohu zřetelně slovy: Soutěž Palackého čp. 307/2, Fulnek a doklad o provedené úhradě kauce ve výši Kč na účet města Fulneku. 3. Jednání Rady města se uskuteční v budově Městského úřadu v I. poschodí v zasedací místnosti. Pozvánky k jednání již nebudou zasílány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ukončit nabídkové řízení i bez vyhlášení vítězné nabídky. Kupní smlouva s vítězným zájemcem bude uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy. Kupní cena bude vítězným zájemcem uhrazena v plné výši před podpisem kupní smlouvy. Koupě bytu bude podmíněna závazkem kupujícího dodržet stávající účel užívání. Všichni zájemci budou písemně vyrozuměni o výsledku nabídkového řízení. Prohlídka bytové jednotky bude po dohodě umožněna zájemcům dne od 15:00 do 15:30 hod. Bližší informace k vyhlášenému nabídkovému řízení podá Ing. Oldřich Chromý, Správa majetku města Fulneku p.o., 1. máje 214, Fulnek, tel.: Ve Fulneku dne Ing. Oldřich Chromý, vedoucí organizace A ještě jednou Suchý poldr Jerlochovice Vzhledem k tomu, že se i nadále vede mnoho diskuzí na téma výstavba suchého poldru v Jerlochovicích za cca 50 mil. Kč, dovoluji si v krátkosti celou situaci ještě jednou objasnit. Tak, jak jste byli informováni v minulém čísle zpravodaje, pokračují práce na dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům pro výstavbu suchého poldru. V minulosti byl zvolen nešťastný způsob zadání zpracování projektové dokumentace součástí nebyl požadavek na zajištění souhlasu vlastníků projektantem. Projekt pro územní řízení byl zpracován a městem uhrazen ve výši 300 tis. Kč, ale pro územní řízení scházely souhlasy některých vlastníků (v současné době nelze dořešit, protože právně neexistují). Bez dořešení majetkoprávních vztahů ke všem pozemkům pod plánovanou 4

5 stavbou a zátopou o výměře cca 60 tis. m 2, které je třeba k vydání jak územního, tak stavebního povolení, nedá město projektantovi pokyn ke zpracování dalších fází dokumentace za 420 tis. Kč. Důvod je zcela logický pokud se nepodaří uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, popř. smlouvu o budoucí kupní smlouvě za cenu v čase a místě obvyklou, byť jen s jedním vlastníkem pozemku, není možné podat žádost o dotaci a následně akci realizovat. Projektová dokumentace za 720 tis. Kč by tak skončila v šuplíku. Bc. Jana Mocová, starostka V Jílovci se nezahálí Dne 20. srpna 2011 jsme jako každým rokem uskutečnili v naší obci sportovní odpoledne s prázdninovým rozloučením. Pro děti bylo připraveno hodně soutěží, závodů a her. Soutěží se zúčastnily děti větší i menší. Nechyběla tradiční jízda na kole přes překážky, skákání v pytli a jiné. Pro zpestření odpoledne byly připraveny i soutěže, kde soutěžili rodiče s dětmi. Nechyběla ani jízda na koni. Nálada byla výborná, bavili se všichni malí, velcí i dospělí. Vyhlašování vítězů jednotlivých soutěží a předávání medailí a cen bylo spontánní a vítězové byli provázeni velkým potleskem. Malou pozornost dostaly i děti, které soutěžily a neumístily se na předních místech. Osadní výbor děkuje sboru dobrovolných hasičů v Jílovci za finanční příspěvek na zaplacení skákacího hradu, na který se vždy děti těší. Počasí bylo pěkné, takže žízeň měli malí i velcí a o párečky a grilované klobásy byl velký zájem. Opět jsme dokázali, že když se spojí síly členů osadního výboru a sboru dobrovolných hasičů z Jílovce, stojí to za to. Marie Šichorová, za osadní výbor Dny evropského dědictví Každoročně se v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Poděkování za zpřístupnění památek na území našeho města patří partnerům: Muzeu Novojičínska, p. o., Římskokatolické farnosti ve Fulneku, Městskému kulturnímu centru Fulnek, p. o., a občanskému sdružení Comenius Fulnek. Nemalý dík patří i našim občanům farníkům Ř ímskokatolické církve a občanům z řad fulneckých seniorů, kteří zajistili dohled v jednotlivých zpřístupněných objektech a odborný výklad, který byl návštěvníky pozitivně hodnocen. Vedení města Česko-polské dny kultury Ve dnech 26. a 27. srpna proběhly Česko-polské dny kultury ve Fulneku, na které jsme získali dotaci z mikroprojektu MŠ Jerlochovice děkuje sponzorům V průběhu prázdnin došlo k rekonstrukci mateřské školy v Jerlochovicích. Budova je plynofikována, zateplená, má nová okna a opravenou střechu. Kvůli dodatečné výměně všech radiátorů se muselo otevření školky odložit na 5. září. Děkujeme všem rodičům za jejich vstřícnost a pochopení. Jelikož podlahová krytina ve třídě I. oddělení byla natolik poškozena a nevzhledná, oslovili jsme prostřednictvím paní Němcové (předsedkyně Klubu přátel naší školy) fa VVM IPSO s.r.o. a díky jejich rychlému a štědrému finančnímu daru a také díky ochotě a vstřícnosti p. Patrika Zlámala, který nám v tak krátkém termínu krytinu položil, nastoupily děti do hezké a útulné třídy. A nejen to, s pomocí formou sponzorských darů přišli i fa VM Transport paní. Dagmar Velíková, fa Moravská nástrojárna p. Petra Mořkovského a fa Pavla a Zdenka Koubových, díky nim budou mít děti i nové poličky a skříňky na hračky, o které jsme odstraněním obložení třídy přišli. Říká se, že kdo rychle dává, dvakrát dává, tentokrát jsme to tak cítili. Za rychlou a štědrou pomoc našim sponzorům děkujeme. Za MŠ Jerlochovice Jana Jurošková Euroregionu Silesia v rámci Evropské unie Evropský fond pro regionální rozvoj Překračujeme hranice. Důvodem uspořádání akce Česko-polské dny kultury bylo rozšířit spolupráci v kultuře, sportu a umělecké činnosti mezi Polskem a Českem. Díky tomuto projektu vznikla velmi pěkná spolupráce mezi kulturními domy Fulneku a Niedobczyc. Pozvání na Česko-polské dny kultury přijala partnerská města Téglaš z Maďarska a Ljutomer ze Slovinska. Po dobu dvou dnů byla připravena ochutnávka polské kuchyně v restauraci MKCF. Česko-polské dny kultury byly zahájeny v pátek, kdy proběhly dva miniturnaje, (Pokračování na straně 6) 5

6 Polská televize natáčela ve Fulneku Ve dnech září navštívili naši republiku Mgr. Witold Omieczyński a Waldemar Wladarczak, ředitelé Oblastního muzea a televize z polského Lešna, které v 17. století téměř čtvrt století poskytlo politický azyl J. A. Komenskému a jeho souvěrcům. Průvodcem a odborným poradcem jim byl PhDr. František Hýbl, emeritní ředitel Komenského muzea v Přerově. Cílem jejich zájmu bylo natočit dva dvacetiminutové televizní pořady o muzejích, majících bezprostřední vztah k Učiteli národů ve Fulneku, Praze, Přerově a v Uherském Brodě. Pochopitelně, že středem jejich zájmu bylo seznámit polskou veřejnost nejen s expozicemi těchto muzeí, uměleckými a architektonickými skvosty, zdobící tato města, ale i se vzácnými sbírkovými předměty, vztahujícími se k Jednotě českobratrské a ke Komenskému. Pochvalně se vyjádřili k městu Fulneku, barokní perle Moravského Kravařska, k Památníku, pomníkům Jana Amose Komenského i ke kouzelné krajině, ve které město Fulnek leží. Po poledni byli přijati paní starostkou města Bc. Janou Mocovou, která je srdečně přijala a věnovala jim publikaci Pocta Fulneku J. A. Komenskému, které vydalo město Fulnek v roce Další jejich cesta směřovala do Tylovic u Rožnova pod Radhoštěm k akademickému sochaři Igoru Kitzbergerovi, který se věnuje ve své umělecké tvorbě osobě J. A. Komenského již od svých studentských let. Svůj vztah ke Komenskému vyjádřil umělec i v osmiminutovém vyprávění před kamerou. Součástí těchto dvou televizních pořadů bude i vysvětlení některých nejasností v životě i tvorbě tohoto nejsvětovějšího Čecha. Tímto počinem polských kulturních pracovníků se nepochybně osvětlí některé negativní postoje Poláků ke Komenskému a upevní se vzájemné přátelské vztahy obou národů. V závěru roku bude televizní pořad přeložen i do českého jazyka a věřím, že na další besedě či přednášce bude prezentován i široké veřejnosti. Bc. Pavlína Vráblová Česko-polské (Pokračování ze strany 5) a to ve stolním tenise, který se odehrál v prostorách TJ Fulnek, a dále v bowlingu v restauraci Ha-Long, kde si změřili své síly hráči Fulneku a polských Niedobczyc. V podvečer proběhla vernisáž výstavy Česko-polské kulturní památky fotoskupin K4 z Orlové a Forum objektivne z Niedobczyc. Na základě této aktivity vznikl stolní kalendář pro rok 2012 s názvem Česko-polské kulturní památky. V sobotu během hlavního programu se vystřídaly kapely a mažoretky z Česka i Polska, proběhl program pro děti a taneční vystoupení fulneckého wellness centra Relaxko. Hlavní hvězdou večera se stala Markéta Konvičková, která představila své hity ze svého nového alba a sklidila tak obrovský úspěch mezi nadšenými diváky. Po jejím koncertu vystoupili 4ET, Enter, kapela TNT a Wagant, kteří tuto akci zakončili. Děkuji všem, kteří se na této akci podíleli a rovněž sponzorům. Sponzoři akce: Radegast, Ernestyn Janeta Ohlédnutí: Na jaře loňského roku vznikla spolupráce Městského kulturního centra Fulnek s polským kulturním domem Niedobczyce. V květnu proběhla část projektu na polské straně v Niedobczycích, kde vystoupily naše kapely Crash Drums, Spálovský Dixileand, Windy. V červnu se dechový orchestr Děrničanka pod vedením kapelníka Antonína Šindlera spolu s mažoretkami In Sport Line z Vítkova pod vedením paní Věry Folovské a Marie Potočárové zúčastnil Mezinárodního dechového orchestru Zlatá Lira Rybnik Na tomto festivalu se mažoretky umístily na 1. místě v kategorii mladších. Na podzim se v rámci projektu Česko polské dny kultury uskuteční na polské straně v Niedobczycích výstava fotoskupiny K4 z Orlové. Bc. Věra Čatkosová Potomci Jana Amose Komenského navštívili Suchdol nad Odrou i Fulnek Ve dnech září 2011 navštívila Muzeum Moravských bratří v Suchdole nad Odrou a město Fulnek vzácná návštěva z německého Hamburku manželé Weisovi s dcerou a vnučkou. Paní Ulla Weis, rozená Jäschke, je potomek Učitele národů z desáté větve (generace) Jana Amose Komenského. Je všeobecně známo, že potomci Komenského z přímé větve dcery Komenského Alžběty a Petra Figuluse dnes žijí na nejrůznějších místech v Německu a také ve Spojených státech amerických pod nejrůznějšími příjmeními, neboť všichni jsou pokračovateli rodu po přeslici. (Jediný syn Komenského Daniel, narozený v roce 1646, zemřel při námořní katastrofě 1. května 1696.) V USA žijí Kallikové, v Německu pak Fischerové, Jablonští, Jäschkeové, Langeové, Schmidmayerové, Weisové, Wolenhauptové a Zahnové. Poslední potomek J. A. Komenského na našem území, nadlesní Franz Wollenhaupt, působil v Hranicích na Moravě a zemřel 6

7 na odpočinku v Jeseníku Frývaldově v roce 1934, kde byl také pochován na místním hřbitově. Povoláním byli většinou duchovní, lékaři nebo lesníci. I manžel paní Ully je emeritní duchovní českobratrské církve, dcera Anja hraje na violu ve stuttgartském symfonickém orchestru a vnučka by po dokončení střední školy chtěla studovat medicínu a stát se lékařkou. Na besedě v suchdolském muzeu, za přítomnosti zdejšího starosty Ing. Richarda Ehlera, fulnecké starostky Bc. Jany Mocové, emeritního ředitele Komenského muzea v Přerově PhDr. Františka Hýbla, zástupců občanského sdružení Comenius Fulnek a dalších hostů živě diskutovali o svém pohnutém životě, zvláště pak o problémech, které se vyskytly v průběhu druhé světové války a po jejím skončení, i o svých dalších plánech. V pátek si se zájmem prohlédli pamětihodnosti perly Moravského Kravařska, města Fulnek, včetně Památníku Jana Amose Komenského, kde byli přivítání vedením Muzea Novojičínska. Poděkování patří především panu Danielu Říčanovi z Historicko-vlastivědné společnosti Moravian v Suchdole nad Odrou, který toto milé setkání zorganizoval. Rodinou paní Ully Weiss byla návštěva obce Suchdol nad Odrou i města Fulneku velmi pozitivně hodnocena. Obě strany si odnesly mnoho nových poznatků, navázaly se velmi přátelské vztahy. Bc. Pavlína Vráblová, Fulnek Vítání nového školního roku V pátek 9. září 2011 pořádal Aktiv rodičů a učitelé 1. stupně ZŠ JAK ve Fulneku Vítání nového školního roku. Akce proběhla na hřišti ZŠ JAK. Celkem bylo 13 disciplín. Každý z účastníků dostal kartičku, se kterou obcházel jednotlivá stanoviště, a za splněné úkoly získával razítka. Soutěže byly senzační, např. skákání v pytli, žonglování s míči do kruhů, běh v gumácích, házení desetníků do hrnku, slalom s florbalovou hokejkou, střelba ze vzduchovky atd. Na vybrání různých cen jsme museli nasbírat hodně razítek, se kterými jsme utíkali do obchodu, kde jsme si mohli vybrat cenu. Byli mezi námi i takoví borci, kteří nasbírali 60 razítek a dostali plyšáka. Sportovní den se nám všem líbil. Užili jsme si legraci a originálně jsme přivítali nový školní rok. Chtěli bychom poděkovat všem maminkám z Aktivu rodičů a učitelům, kteří toto odpoledne pro nás společně připravili, a sponzorům paní Liberdové, ČS, MěÚ Fulnek (grant Školní tradice), bez kterých bychom nemohli navštívit obchod s hodnotnými cenami. Kamila Vlachová, Tobiáš Hrnčíř, 5. B, a učitelé ZŠ JAK Na dopravním hřišti V pondělí 12. září 2011 jsme poprvé navštívili dopravní hřiště v Odrách. Přivítal nás pan Křenek a zopakoval si s námi důležitá pravidla silničního provozu v nové učebně. A už nás čekalo dopravní hřiště. Sluníčko nám pěkně hřálo a my jezdili na kolech a koloběžkách. Vyzkoušeli jsme si nebezpečné situace v dopravním provozu na vlastní kůži. Nakonec pan Křenek pustil světla na semaforech, paní učitelky nás vozily v elektromobilech a my si vyzkoušeli opravdový provoz. Byl to moc pěkný den. Žáci III. A, ZŠ Komenského ve Fulneku Fulnečka 2011 Na jaře letošního roku vznikla hudební skupina Muzick for Fulnek, která se skládá ze zaměstnanců MKCF a hudebníků fulneckých kapel, kteří se do této skupiny zapojili. Plánem skupiny Muzick for Fulnek bylo vytvoření celodenní hudební produkce. Díky oslavě 120letého výročí železniční tratě vznikla celodenní akce pod názvem Fulnečka 2011, která zároveň nahradila původní přehlídku Fulneckých kapel. Členové z Muzick for Fulnek vytvořili k Fulnečce webové stránky, na které byly vloženy veškeré informace ohledně akce i 120letého výročí železniční tratě. Akce Fulnečka 2011 proběhla v sobotu v zahradě Městského kulturního centra ve Fulneku. Rozjezd byl naplánován na 13:00 hodin, kdy se začali objevovat první návštěvníci. Pro děti byly nachystány dětské atrakce malování na tvář, hrnčířský kruh, nafukovací hrad se skluzavkou a trampolína. Pro dospělé se zde nacházely čtyři vlakové stanice hlavní nádraží, kde hráli kapely, DJ s stan, stanice napajedla pro žíznivé a nádražní bufet pro hladové. Vše bylo pojato v nádražáckém stylu, jak názvy, tak ceníky, dokonce i moderátor se stal panem průvodčím. V průběhu dne zahrály kapely Free Time, Občan Karas, Sertéz Influenze, Bluesquare, Noah Ellenwood, Buty, HC3 a Jednoduše. Největší ohlas měla kapela Buty, na kterou se přišlo podívat nejvíce lidí. V DJ s stanu nám zahráli Little, Muotak, Enže, Peclo, Old-Vasha, High Voltage, X-Morph, Sayko. Celý den jezdil v pravidelném spoji na trase Suchdol n/o Fulnek historický motorový vůz M 131. V 18:15 hodin přijel na fulnecké vlakové nádraží historický vlak vedený parní lokomotivou. Historický vlak si mohl každý zájemce prohlédnout a svézt se při jeho zpáteční cestě do Suchdolu n/o. Na fulneckém nádraží představil Sbor dobrovolných hasičů z Fulneku svou stařičkou, krásně renovovanou hasičskou stříkačku taženou koňmi. Přípravy byly náročné, ale vše bylo zvládnuto dokonale, což se projevilo na hladkém průběhu akce. Počasí nám celou dobu přálo, což se projevilo tím, že k nám zavítalo přibližně tisíc návštěvníků. Děkuji všem, kteří tuto akci navštívili, a těm, kteří se na ní podíleli. Hlavní poděkování patří také sponzorům a to: VVM IPSO,s.r.o., Pars Komponenty, s.r.o., Nordic Steel, s.r.o., CNC Soufrez, s.r.o. a ZZS Heryán. MKCF, p.o. (fotografie z akce na straně 18, 19) 7

C E N A 5 K č. Komentář starosty

C E N A 5 K č. Komentář starosty C E N A 5 K č F U L N E C K Ý Z P R A V O D A J Lidé mají strach: hovoří se o příchodu desítek Romů Vážení spoluobčané, Novojičínský deník v pondělí 27. září v článku Lidé mají strach: hovoří se o příchodu

Více

Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str. 9 14 Školství str. 14 17 Hasiči str. 18 Články čtenářů str. 18 19 Volný čas str.

Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str. 9 14 Školství str. 14 17 Hasiči str. 18 Články čtenářů str. 18 19 Volný čas str. ř í j e n 2 012 F u l n e c k ý č í s l o 10 z p r a v o d a j Tane ní ve er s Relaxkem V letošním roce vyšlo 1. zá í na sobotu a mnoho d tí si jist oddychlo, že si mohou prodloužit prázdniny a oddálit

Více

cena 5 Kč Komentář starosty

cena 5 Kč Komentář starosty cena 5 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi a nastává letní čas, čas prázdnin a dovolených, kdy se všichni těšíme na chvíle odpočinku v kruhu svých blízkých

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

Zpravodaj. Fulnecký cena 6 Kč. Vždy jsem snila o tom, že budu baletkou nebo učitelkou. Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6

Zpravodaj. Fulnecký cena 6 Kč. Vždy jsem snila o tom, že budu baletkou nebo učitelkou. Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6 Fulnecký cena 6 Kč 5 2013 Zpravodaj Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6 Filmklub Comenius představí Solartaxi 18 Jak dopadli žáci při přijímačkách nanečisto? 14 Vždy jsem snila o tom,

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Setkání parohatých měst bylo příjemné

Setkání parohatých měst bylo příjemné Ročník XII. číslo 6 (152) Středa 30. června 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31.SRPNA Uzávěrka: 20. srpna V rámci galavečera při květnovém setkání Parohatá

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

cena 6 Kč Restaurované varhany, Jerlochovice kostel V Jílovci se nadělovalo Tříkrálová sbírka

cena 6 Kč Restaurované varhany, Jerlochovice kostel V Jílovci se nadělovalo Tříkrálová sbírka cena 6 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Slavnostní koncert v Jerlochovicích účinkující Restaurované varhany, Jerlochovice kostel V Jílovci se nadělovalo Tříkrálová sbírka Z OBSAHU Informace z radnice

Více

září 2012 číslo 9 cena 6 Kč

září 2012 číslo 9 cena 6 Kč září 2012 číslo 9 F u l n e c k ý z p r a v o d a j Kaple sv. Rocha Hasiči Polská družba Dobrá parta Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 5 Kultura str. 5 8 Školství str. 8 9 Hasiči str. 9 10 Články čtenářů

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

BESEDNÍK. Vernisáž výstav: Hlučínsko očima malíře Gerharda Zuga a 90 let kopané v Kravařích. ČERVENec - srpen 2011 číslo 186.

BESEDNÍK. Vernisáž výstav: Hlučínsko očima malíře Gerharda Zuga a 90 let kopané v Kravařích. ČERVENec - srpen 2011 číslo 186. noviny města kravaře BESEDNÍK ČERVENec - srpen 2011 číslo 186 Pivní slavnosti str. 7 Zájezdy důchodců str. 12 Pozvánka na Kravařský odpust str. 20 Vážení občané, zimu a jaro máme za sebou a nastal čas

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 3/2013 září 2013

Maršovský zpravodaj. číslo 3/2013 září 2013 Maršovský zpravodaj číslo 3/2013 září 2013 ZDARMA Z Maršovské pouti 2013 Vážení spoluobčané, v tomto časně podzimním čase mi dovolte, abych se vrátil k některým věcným tématům, o kterých jsem slíbil informovat.

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města Zpravodaj ročník XXIII., číslo 3 srpen 2012 Zprávy z radnice: Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč Nejvýznamnější události uplynulého období se týkaly škol. Do školního roku 2012/2013 vstoupí obě naše

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více