cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10"

Transkript

1 cena 5 Kč F u l n e c k ý Komentář starostky Parádní akcička, super bolo, luxusní místo, muzika, zvuk, světla a bramboráky, takto trefně hodnotili na facebooku někteří ze zhruba tisícovky účastníků koncert Buty, místních kapel a DJ s v areálu zahrady městského kulturního centra. A já s nimi musím souhlasit. Často jsem slýchávala řeči o tom, že ve Fulneku lidi na kulturu nechodí, že je těžké přilákat je na jakýkoliv připravovaný program. Není to až tak docela pravda, stačí se pouze trefit do jejich gusta, vytvořit atraktivní nabídku, předložit něco výjimečného. Nenabízet kvantitu, nýbrž kvalitu. A to se tentokrát povedlo zaměstnancům MKCF, kteří spojili své síly s pracovní skupinou Music for Fulnek složenou z lidí působících v hudební branži, aby společně zorganizovali festival Fulnečka Celá akce se nesla v duchu připomenutí 120. v ýročí založení lokální dráhy Suchdol nad Odrou Fulnek, a tak se pódium stalo hlavním nádražím, kiosky s občerstvením pro změnu nádražními bufety, oblečení organizátorů připomínalo drážní personál. Po šesté hodině uposlechli mnozí z účastníků hlášení moderátora-průvodčího a přesunuli se na skutečné fulnecké nádraží, kde byla k vidění historická parní lokomotiva a přehlídka vozidel zorganizovaná místními hasiči. Mé poděkování patří všem, kteří se na akci organizačně podíleli a také sponzorům firmám VVMIPSO, Pars Komponenty, Nordic Steel, CNC Sourfrez a ZZS Heryán, bez jejichž pomoci by bylo uskutečnění této akce složitější. z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, na světě nejsou bohužel jen radostné události, jak dokazuje například nedávná tragédie, která se dotkla srdcí snad všech hokejových fanoušků. V podobných krizových situacích jsou zapotřebí lidé, kteří mají odvahu udělat něco výjimečného pro ostatní, vydat kus sebe pro jiné. Troufám si říci, že mezi tyto lidi patří také p. František Bouda z Jerlochovic, který před nedávnem převzal významné ocenění pro dárce krve zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů. Pevně věřím, že v pondělí 3. října budu mít příležitost poděkovat nejen p. Boudovi, ale i dalším našim spoluobčanům Radimu Střílkovi z Děrného a Vladanu Dolanskému z Jerlochovic, kteří obdrželi zlatou medaili v roce 2009, p. Janě Šťastné z Děrného, Marku Plhalovi z Fulneku, Petru Štillnerovi z Pohořílek, kteří obdrželi dokonce Zlatý kříž III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů v roce Velmi si cením jejich hluboce lidského postoje. A nyní mi dovolte, abych vás v krátkosti informovala o některých akcích a událostech z uplynulého měsíce: K byla z funkce vedoucí MKCF odvolána p. Bc. Věra Čatkosová a od byla do této funkce jmenována p. Mgr. Pavlína Tvardková. Pracovně právní vztah s p. Čatkosovou byl řešen v souladu se zákoníkem práce. Dopoledne jsme v památníku J. A. Komenského se sborem pro občanské záležitosti slavnostně přivítali naše prvňáčky. Odpoledne proběhlo jednání se společností KP projekt Ostrava ve věci zpracování marketingové studie k projektu Stavební úpravy Knurrův dům na ul. Sborové. Ve večerních hodinách jsme se setkali v muzeu v Suchdole nad Odrou s potomky J. A. Komenského p. Ullou Weissovou, její dcerou a vnučkou, (Pokračování na straně 2) Foto: Potomek J. A. Komenského Ulla Weissová rozená Jäschkeová, její dcera, vnučka, manžel. Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10

2 Komentář (Pokračování ze strany 1) které následující den navštívily město Fulnek, prohlédly si památník J. A. Komenského a podepsaly se do pamětní knihy města. Dne jsme absolvovali jednání s vlastníkem pozemku pod chodníkem v Jerlochovicích ve věci opravy chodníku od mostku po objekt v jeho vlastnictví (bývalou školu). Vzhledem k tomu, že je třeba nejprve řešit vybudování opěrné zídky, nebude v tomto úseku oprava chodníku zatím provedena. Ve dnech jsme se zúčastnili slavnostního zahájení Dnů evropského dědictví v Žatci. Dne natáčela ve Fulneku polská televize dokument mapující místa pobytu, památníky a muzea, vztahující se k osobnosti Učitele národů na Moravě. Natáčení se zúčastnil i ředitel lešenského muzea Mgr. Witold Omieczyński a známý komeniolog PhDr. František Hýbl. Dne proběhlo výběrové řízení na získání nejvýhodnější nabídky na dodávky el. energie a plynu. Milí spoluobčané, přeji vám všem krásné babí léto plné nevšedních zážitků. Bc. Jana Mocová, starostka Pozvání na veřejné schůze s občany Vedení města Fulnek zve všechny občany na veřejné schůze, které se budou konat v měsíci říjnu. Program jednání: 1. Plán investičních akcí a oprav většího rozsahu města Fulneku na roky 2011 až Různé Datum Čas Obec Místo konání Dolejší Kunčice Budova osadního výboru Vlkovice Hasičská zbrojnice Jerlochovice Hasičská zbrojnice Fulnek, Jestřábí Velká zasedací místnost MěÚ Fulnek Stachovice Hasičská zbrojnice Pohořílky Auto bar Lukavec Hostinec U Jindřicha Jílovec Budova osadního výboru Děrné Budova osadního výboru Z jednání Zastupitelstva Vážení občané, Zastupitelstvo města Fulneku po projednání na svém 6. plánovaném zasedání konaném dne vzalo na vědomí plán investičních akcí a oprav většího rozsahu města Fulneku na roky 2011 až 2015, zprávu o finančním hospodaření města za 1. pololetí r vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Fulneku a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů. schválilo změnu rozpočtu města Fulneku rozpočtovým opatřením č. 9/2011, po kterém činí: příjmy ,51 Kč, výdaje ,51 Kč, financování ,00 Kč, změnu závazného ukazatele příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ T.G.M. Fulnek odvod z investičního fondu tvořeného odpisy hmotného majetku, a to ve výši Kč. rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 mandátní smlouvy se společností KP projekt s.r.o., se sídlem Riegrova 1756/51, České Budějovice, IČ: , k projektu Stavební úpravy Knurrův dům na ul. Sborové č.p. 81, Fulnek, zveřejnit záměr odprodat část pozemku parc. č. 884 ost.pl. ost.kom. o výměře cca 28 m 2 v k.ú. Stachovice, minimální cena 70 Kč/m 2, zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 1653/7 trvalý travní porost o výměře 998 m 2 v k.ú. Lukavec u Bílovce, minimální cena 20 Kč/m 2, zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 461 zast.pl. a nádvoří dle geometrického plánu č /2011 pozemek parc. č. 461/2 o výměře 202 m 2 v k.ú. Fulnek, minimální cena 200 Kč/m 2, zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 200 zahrada o výměře 590 m 2 a pozemku parc. č. 201 orná půda o výměře 295 m 2 v k.ú. Fulnek, minimální cena 40 Kč/m 2, neprodat část pozemku parc. č. 1646/1 orná půda o výměře cca 170 m 2 v k.ú. Fulnek, prodat část pozemku parc. č. 1531/1 zast. pl. a nádvoří, a to dle geometrického plánu č /2011 pozemek parc. č. 1531/3 o výměře 53 m 2 v k.ú. Fulnek, společnosti INKAZ s.r.o., Veleslavínova 1022/4, Ostrava Moravská Ostrava, IČ , za celkovou cenu Kč, tj. 200 Kč/ m 2, prodat část pozemku parc. č. 53/1 ost. pl. jiná pl., a to dle geometrického plánu č /2011 pozemek parc. č. 53/12 o výměře 163 m 2 v k.ú. Pohořílky u Kujav, za celkovou cenu Kč, tj. 20 Kč/m 2, prodat část pozemku parc. č. 1363/3 trvalý travní porost o výměře 117 m 2 a část pozemku parc. č ost. pl. ost. kom. o výměře 1 m 2, dle geometrického plánu č /2011 pozemek parc. č. 1363/7 trvalý travní porost o výměře 118 m 2 v k.ú. Lukavec u Bílovce, za celkovou cenu Kč, tj. 20 Kč/m 2, bezúplatně nabýt od ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava Mariánské Hory, IČ , pozemky parc. č. 924/8 ost.pl. silnice o výměře 1089 m 2, parc. č. 960/1 ost.pl. zeleň o výměře 15 m 2, parc. č. 960/6 ost.pl. zeleň o výměře 2 m 2 v k.ú. Jerlochovice a pozemek parc. č. 1280/8 ost.pl. zeleň o výměře 433 m 2 v k.ú. Fulnek, nenabýt bezúplatně pozemky v k.ú. Jerlochovice parc. č. 910/2 ost. pl. jiná pl. o výměře 964 m 2, parc. č. 910/3 ost. pl. jiná pl. o výměře 1524 m 2, parc. č. 910/4 ost. pl. jiná pl. o výměře 658 m 2, parc. č. 910/5 ost. pl. jiná pl. o výměře 1059 m 2, parc. č. 910/6 ost. pl. jiná pl. o výměře 3528 m 2, parc. č. 912/29 ost. pl. ost. kom. o výměře 13 m 2, parc. č. 912/32 ost. pl. ost. kom. o výměře 36 m 2, parc. č. 912/33 ost. pl. ost. kom. o výměře 174 m 2, z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nevykoupit pozemky parc. č. 585/4 ost. pl. nepl. půda o výměře 903 m 2, parc. č. 586 ost.pl. jiná pl. o výměře 489 m 2, parc. č. 746/1 ost.pl. silnice o výměře 223 m 2 parc. č. 1280/9 ost.pl. zeleň. o výměře 35 m 2 parc. č. 1280/13 ost., pl. ost.kom. o výměře 43 m 2, parc. č. 1294/7 ost. pl. silnice o výměře 75 m 2 parc. č. 1314/4 ost.pl. zeleň. o výměře 175 m 2 parc. č. 1314/5 ost. pl.,, jiná pl. o výměře 53 m 2 parc. č. 1280/13, 2

3 ost.pl. ost.kom. o výměře 279 m 2 parc., č. 1718/3 ost.pl. silnice o výměře 178 m 2 še v k.ú. Fulnek o celkové výměře v 2453 m 2 od společnosti KYTHIRA s.r.o., Ostrava, vykoupit pozemek parc. č. 101 ost. pl. manip.pl. o výměře 738 m 2 v k.ú. Jerlochovice, za cenu Kč, tj. 50 Kč/m 2, vykoupit pozemek parc. č. 659, lesní pozemek o výměře 4681 m 2 a pozemek parc. č. 667, lesní pozemek o výměře 5431 m 2 v k.ú. Děrné, za celkovou cenu Kč, vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Fulnek na rok 2012, termín pro podání žádostí , zveřejnit záměr prodeje bytu č. 2 o velikosti 1+1 v domě čp. 307 na ul. Palackého ve Fulneku, vč. spoluvlastnického podílu ve výši 254/6676 na společných částech budovy čp. 307 a pozemku parc. č. 933, vše v k.ú. Fulnek za minimální cenu Kč, Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Fulnek (FRB) Zastupitelstvo města Fulneku schválilo na svém zasedání dne vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Fulnek na rok V rámci tohoto výběrového řízení mohou žádat občané či právnické osoby, vlastnící rodinný dům, bytový dům či byt na území města Fulneku včetně místních částí, o tyto druhy půjček. poř. číslo účel půjčky zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 609 ost.pl jiná plocha o výměře 1186 m 2 v k.ú. Moravské Vlkovice s tím, že k pozemku bude zřízeno věcné břemeno uložení vodovodního řadu a kanalizace, minimální cena 30 Kč/m 2, souhlasilo s přijetím daru úseku bývalé silnice I/47 cca od km 86,900 až do km 87,050 a cca od km 87,200 do km 87,500 včetně vlastnictvích práv k pozemkům v k.ú. Děrné od ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava Mariánské Hory, IČ , a to po vydání rozhodnutí Ministerstva dopravy o vyřazení předmětných úseků silnice I/47 ze silnic I. tříd. Úplná znění usnesení ze schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města jsou uveřejněna na webových stránkách města Bc. Jana Mocová, starostka lhůta splat. v letech úrok v % p.a. max. výše půjčky v tis. Kč 1 obnova střechy (krytiny i konstrukce) starší 10 let /dům 2 obnova fasády domu včetně oplechování u domu staršího 10 let /byt, 60/dům 3 zateplení obvodového pláště u domu staršího 5 let /byt, 60/dům 4 výměna výplní otvorů (oken, dveří) u domu staršího 10 let /byt, 100/dům 5 izolace domu staršího 10 let /dům 6 zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu a při výstavbě nového domu /dům 7 zřízení plynového nebo elektrického topení včetně přípojky ve stávajícím domě nebo při výstavbě nového domu /byt, 60/dům 8 výměna elektroinstalace u domu staršího 10 let /byt, 40/dům 9 výměna ústředního vytápění (rozvody, otopná tělesa) u domu staršího 10 let /byt, 40/dům 10 vestavba bytu do půdního prostoru /dům 11 zřízení kanalizační, vodovodní nebo plynové přípojky ve stávajícím domě nebo při výstavbě nového domu /dům Termín podání žádostí je od do s tím, že půjčky bude možno čerpat od do konce roku Tiskopisy a další informace je možno získat na Městském úřadě ve Fulneku v kanceláři č. 53 u Ing. Goldové nebo na webových stránkách nebo tel Ing. Danuše Goldová, odbor finanční Oprava chodníků a komunikací V rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 217D117DT č. 1 došlo v letošním roce na území města k provedení oprav komunikací a chodníkových těles, včetně řešení (v rámci daných možností) lepšího odvádění srážkových vod, dále vyčištění dešťových kanalizací, vyčištění lapačů splavenin a opravy příčných odvodňovačů. Opravy byly provedeny v lokalitách ulic Kostelní, Cechovní a ulice Kledenského (za domy čp ). Ing. Radka Krištofová, vedoucí odboru IŽP 3

4 Psi odchycení na území města Fulnek Informace o odchycených psech vám podají Technické služby města Fulnek, p. o., Bílovecká 532, Fulnek , tel.: Zateplení MŠ Jerlochovice V měsíci září bylo dokončeno zateplení objektu MŠ Jerlochovice a zavedení ekologického způsobu vytápění, na jehož částečné financování získalo město dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Akce byla dokončena ve stanoveném termínu. Těsně před dokončením celé akce bylo zjištěno, že radiátory jsou v havarijním stavu, a proto bylo nutné tuto situaci urychleně řešit. Město a ZŠ a MŠ T. G. Masaryka uvolnily finanční prostředky na tento neplánovaný výdaj ve výši 362 tis. Kč. Na dovybavení tříd však již finance nezbyly. Touto cestou chci poděkovat zaměstnancům MŠ Jerlochovice, kteří z vlastní iniciativy oslovili sponzory a získali tak finanční prostředky na výměnu podlahové krytiny a nové poličky na hračky. Velký dík patří sponzorům firmě VVM IPSO, Patriku Zlámalovi, VM Transport, Moravská nástrojárna, Pavlu a Zdeňku Koubovým. Bc. Jana Mocová, starostka Záměr prodeje bytové jednotky MĚSTO FULNEK zastoupené Správou majetku města Fulneku zveřejňuje záměr prodeje. Bytové jednotky č. 2 o vel. 1+1, o ploše 25,40 m 2 v bytovém domě č.p. 307 na ulici Palackého ve Fulneku se součástmi a příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem ve výši 254/6676 na společných částech domu č.p. 307 a spoluvlastnickým podílem na pozemku 254/6676, parc. č. 933 zastavěná plocha o výměře 887 m 2 v k.ú. Fulnek. Bytová jednotka č. 2. Jedná se o byt 1+1 umístěný v přízemí budovy o celkové podlahové výměře 25,40 m 2 (kuchyň 9,8 m 2, pokoj 9,8 m 2, předsíň 2,50m 2, koupelna + WC 3,30 m 2 ). Vybavení bytové jednotky je umyvadlo, baterie, vana, WC mísa s nádrží, ohřev teplé užitkové vody je zajištěn el. bojlerem. K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl 254/6676 na společných částech domu a na zastavěném pozemku. Minimální nabídková cena bytové jednotky se součástmi a příslušenstvím včetně spoluvlastnického podílu je vyhlašovatelem stanovena na Kč. Nabídkového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby, které jsou občany České republiky. Kritéria pro posuzování nabídek jsou vyhlašovatelem stanovena takto: a) nejvyšší nabídnutá kupní cena b) zájemce složí na odkoupení bytové jednotky kauci ve výši Kč na účet č /0800 města Fulneku. Kauce bude neúspěšným zájemcům vrácena do 1 měsíce po podpisu kupní smlouvy se zájemcem s nejvyšší nabídkou. Při odstoupení od schváleného odprodeje v Zastupitelstvu města Fulneku zůstává kauce ve prospěch města Fulnek. Uzávěrka nabídkového řízení je stanovena do v hod. Vyhodnocení nabídkového řízení proběhne za těchto podmínek: 1. Za doručené žádosti bez uvedení ceny se pokládají všechny žádosti, které budou v den a hodinu uzávěrky nabídkového řízení doručeny poštou nebo osobně na Správu majetku města Fulneku, ul. 1. máje 214, Fulnek. Na žádosti doručené po stanoveném termínu nebude brán zřetel. 2. Nabídky včetně ceny přinesou zájemci na odkoupení bytu dne v 15:00 hod. k jednání Rady města Fulneku v zalepené obálce označené v levém horním rohu zřetelně slovy: Soutěž Palackého čp. 307/2, Fulnek a doklad o provedené úhradě kauce ve výši Kč na účet města Fulneku. 3. Jednání Rady města se uskuteční v budově Městského úřadu v I. poschodí v zasedací místnosti. Pozvánky k jednání již nebudou zasílány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ukončit nabídkové řízení i bez vyhlášení vítězné nabídky. Kupní smlouva s vítězným zájemcem bude uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy. Kupní cena bude vítězným zájemcem uhrazena v plné výši před podpisem kupní smlouvy. Koupě bytu bude podmíněna závazkem kupujícího dodržet stávající účel užívání. Všichni zájemci budou písemně vyrozuměni o výsledku nabídkového řízení. Prohlídka bytové jednotky bude po dohodě umožněna zájemcům dne od 15:00 do 15:30 hod. Bližší informace k vyhlášenému nabídkovému řízení podá Ing. Oldřich Chromý, Správa majetku města Fulneku p.o., 1. máje 214, Fulnek, tel.: Ve Fulneku dne Ing. Oldřich Chromý, vedoucí organizace A ještě jednou Suchý poldr Jerlochovice Vzhledem k tomu, že se i nadále vede mnoho diskuzí na téma výstavba suchého poldru v Jerlochovicích za cca 50 mil. Kč, dovoluji si v krátkosti celou situaci ještě jednou objasnit. Tak, jak jste byli informováni v minulém čísle zpravodaje, pokračují práce na dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům pro výstavbu suchého poldru. V minulosti byl zvolen nešťastný způsob zadání zpracování projektové dokumentace součástí nebyl požadavek na zajištění souhlasu vlastníků projektantem. Projekt pro územní řízení byl zpracován a městem uhrazen ve výši 300 tis. Kč, ale pro územní řízení scházely souhlasy některých vlastníků (v současné době nelze dořešit, protože právně neexistují). Bez dořešení majetkoprávních vztahů ke všem pozemkům pod plánovanou 4

5 stavbou a zátopou o výměře cca 60 tis. m 2, které je třeba k vydání jak územního, tak stavebního povolení, nedá město projektantovi pokyn ke zpracování dalších fází dokumentace za 420 tis. Kč. Důvod je zcela logický pokud se nepodaří uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, popř. smlouvu o budoucí kupní smlouvě za cenu v čase a místě obvyklou, byť jen s jedním vlastníkem pozemku, není možné podat žádost o dotaci a následně akci realizovat. Projektová dokumentace za 720 tis. Kč by tak skončila v šuplíku. Bc. Jana Mocová, starostka V Jílovci se nezahálí Dne 20. srpna 2011 jsme jako každým rokem uskutečnili v naší obci sportovní odpoledne s prázdninovým rozloučením. Pro děti bylo připraveno hodně soutěží, závodů a her. Soutěží se zúčastnily děti větší i menší. Nechyběla tradiční jízda na kole přes překážky, skákání v pytli a jiné. Pro zpestření odpoledne byly připraveny i soutěže, kde soutěžili rodiče s dětmi. Nechyběla ani jízda na koni. Nálada byla výborná, bavili se všichni malí, velcí i dospělí. Vyhlašování vítězů jednotlivých soutěží a předávání medailí a cen bylo spontánní a vítězové byli provázeni velkým potleskem. Malou pozornost dostaly i děti, které soutěžily a neumístily se na předních místech. Osadní výbor děkuje sboru dobrovolných hasičů v Jílovci za finanční příspěvek na zaplacení skákacího hradu, na který se vždy děti těší. Počasí bylo pěkné, takže žízeň měli malí i velcí a o párečky a grilované klobásy byl velký zájem. Opět jsme dokázali, že když se spojí síly členů osadního výboru a sboru dobrovolných hasičů z Jílovce, stojí to za to. Marie Šichorová, za osadní výbor Dny evropského dědictví Každoročně se v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Poděkování za zpřístupnění památek na území našeho města patří partnerům: Muzeu Novojičínska, p. o., Římskokatolické farnosti ve Fulneku, Městskému kulturnímu centru Fulnek, p. o., a občanskému sdružení Comenius Fulnek. Nemalý dík patří i našim občanům farníkům Ř ímskokatolické církve a občanům z řad fulneckých seniorů, kteří zajistili dohled v jednotlivých zpřístupněných objektech a odborný výklad, který byl návštěvníky pozitivně hodnocen. Vedení města Česko-polské dny kultury Ve dnech 26. a 27. srpna proběhly Česko-polské dny kultury ve Fulneku, na které jsme získali dotaci z mikroprojektu MŠ Jerlochovice děkuje sponzorům V průběhu prázdnin došlo k rekonstrukci mateřské školy v Jerlochovicích. Budova je plynofikována, zateplená, má nová okna a opravenou střechu. Kvůli dodatečné výměně všech radiátorů se muselo otevření školky odložit na 5. září. Děkujeme všem rodičům za jejich vstřícnost a pochopení. Jelikož podlahová krytina ve třídě I. oddělení byla natolik poškozena a nevzhledná, oslovili jsme prostřednictvím paní Němcové (předsedkyně Klubu přátel naší školy) fa VVM IPSO s.r.o. a díky jejich rychlému a štědrému finančnímu daru a také díky ochotě a vstřícnosti p. Patrika Zlámala, který nám v tak krátkém termínu krytinu položil, nastoupily děti do hezké a útulné třídy. A nejen to, s pomocí formou sponzorských darů přišli i fa VM Transport paní. Dagmar Velíková, fa Moravská nástrojárna p. Petra Mořkovského a fa Pavla a Zdenka Koubových, díky nim budou mít děti i nové poličky a skříňky na hračky, o které jsme odstraněním obložení třídy přišli. Říká se, že kdo rychle dává, dvakrát dává, tentokrát jsme to tak cítili. Za rychlou a štědrou pomoc našim sponzorům děkujeme. Za MŠ Jerlochovice Jana Jurošková Euroregionu Silesia v rámci Evropské unie Evropský fond pro regionální rozvoj Překračujeme hranice. Důvodem uspořádání akce Česko-polské dny kultury bylo rozšířit spolupráci v kultuře, sportu a umělecké činnosti mezi Polskem a Českem. Díky tomuto projektu vznikla velmi pěkná spolupráce mezi kulturními domy Fulneku a Niedobczyc. Pozvání na Česko-polské dny kultury přijala partnerská města Téglaš z Maďarska a Ljutomer ze Slovinska. Po dobu dvou dnů byla připravena ochutnávka polské kuchyně v restauraci MKCF. Česko-polské dny kultury byly zahájeny v pátek, kdy proběhly dva miniturnaje, (Pokračování na straně 6) 5

6 Polská televize natáčela ve Fulneku Ve dnech září navštívili naši republiku Mgr. Witold Omieczyński a Waldemar Wladarczak, ředitelé Oblastního muzea a televize z polského Lešna, které v 17. století téměř čtvrt století poskytlo politický azyl J. A. Komenskému a jeho souvěrcům. Průvodcem a odborným poradcem jim byl PhDr. František Hýbl, emeritní ředitel Komenského muzea v Přerově. Cílem jejich zájmu bylo natočit dva dvacetiminutové televizní pořady o muzejích, majících bezprostřední vztah k Učiteli národů ve Fulneku, Praze, Přerově a v Uherském Brodě. Pochopitelně, že středem jejich zájmu bylo seznámit polskou veřejnost nejen s expozicemi těchto muzeí, uměleckými a architektonickými skvosty, zdobící tato města, ale i se vzácnými sbírkovými předměty, vztahujícími se k Jednotě českobratrské a ke Komenskému. Pochvalně se vyjádřili k městu Fulneku, barokní perle Moravského Kravařska, k Památníku, pomníkům Jana Amose Komenského i ke kouzelné krajině, ve které město Fulnek leží. Po poledni byli přijati paní starostkou města Bc. Janou Mocovou, která je srdečně přijala a věnovala jim publikaci Pocta Fulneku J. A. Komenskému, které vydalo město Fulnek v roce Další jejich cesta směřovala do Tylovic u Rožnova pod Radhoštěm k akademickému sochaři Igoru Kitzbergerovi, který se věnuje ve své umělecké tvorbě osobě J. A. Komenského již od svých studentských let. Svůj vztah ke Komenskému vyjádřil umělec i v osmiminutovém vyprávění před kamerou. Součástí těchto dvou televizních pořadů bude i vysvětlení některých nejasností v životě i tvorbě tohoto nejsvětovějšího Čecha. Tímto počinem polských kulturních pracovníků se nepochybně osvětlí některé negativní postoje Poláků ke Komenskému a upevní se vzájemné přátelské vztahy obou národů. V závěru roku bude televizní pořad přeložen i do českého jazyka a věřím, že na další besedě či přednášce bude prezentován i široké veřejnosti. Bc. Pavlína Vráblová Česko-polské (Pokračování ze strany 5) a to ve stolním tenise, který se odehrál v prostorách TJ Fulnek, a dále v bowlingu v restauraci Ha-Long, kde si změřili své síly hráči Fulneku a polských Niedobczyc. V podvečer proběhla vernisáž výstavy Česko-polské kulturní památky fotoskupin K4 z Orlové a Forum objektivne z Niedobczyc. Na základě této aktivity vznikl stolní kalendář pro rok 2012 s názvem Česko-polské kulturní památky. V sobotu během hlavního programu se vystřídaly kapely a mažoretky z Česka i Polska, proběhl program pro děti a taneční vystoupení fulneckého wellness centra Relaxko. Hlavní hvězdou večera se stala Markéta Konvičková, která představila své hity ze svého nového alba a sklidila tak obrovský úspěch mezi nadšenými diváky. Po jejím koncertu vystoupili 4ET, Enter, kapela TNT a Wagant, kteří tuto akci zakončili. Děkuji všem, kteří se na této akci podíleli a rovněž sponzorům. Sponzoři akce: Radegast, Ernestyn Janeta Ohlédnutí: Na jaře loňského roku vznikla spolupráce Městského kulturního centra Fulnek s polským kulturním domem Niedobczyce. V květnu proběhla část projektu na polské straně v Niedobczycích, kde vystoupily naše kapely Crash Drums, Spálovský Dixileand, Windy. V červnu se dechový orchestr Děrničanka pod vedením kapelníka Antonína Šindlera spolu s mažoretkami In Sport Line z Vítkova pod vedením paní Věry Folovské a Marie Potočárové zúčastnil Mezinárodního dechového orchestru Zlatá Lira Rybnik Na tomto festivalu se mažoretky umístily na 1. místě v kategorii mladších. Na podzim se v rámci projektu Česko polské dny kultury uskuteční na polské straně v Niedobczycích výstava fotoskupiny K4 z Orlové. Bc. Věra Čatkosová Potomci Jana Amose Komenského navštívili Suchdol nad Odrou i Fulnek Ve dnech září 2011 navštívila Muzeum Moravských bratří v Suchdole nad Odrou a město Fulnek vzácná návštěva z německého Hamburku manželé Weisovi s dcerou a vnučkou. Paní Ulla Weis, rozená Jäschke, je potomek Učitele národů z desáté větve (generace) Jana Amose Komenského. Je všeobecně známo, že potomci Komenského z přímé větve dcery Komenského Alžběty a Petra Figuluse dnes žijí na nejrůznějších místech v Německu a také ve Spojených státech amerických pod nejrůznějšími příjmeními, neboť všichni jsou pokračovateli rodu po přeslici. (Jediný syn Komenského Daniel, narozený v roce 1646, zemřel při námořní katastrofě 1. května 1696.) V USA žijí Kallikové, v Německu pak Fischerové, Jablonští, Jäschkeové, Langeové, Schmidmayerové, Weisové, Wolenhauptové a Zahnové. Poslední potomek J. A. Komenského na našem území, nadlesní Franz Wollenhaupt, působil v Hranicích na Moravě a zemřel 6

7 na odpočinku v Jeseníku Frývaldově v roce 1934, kde byl také pochován na místním hřbitově. Povoláním byli většinou duchovní, lékaři nebo lesníci. I manžel paní Ully je emeritní duchovní českobratrské církve, dcera Anja hraje na violu ve stuttgartském symfonickém orchestru a vnučka by po dokončení střední školy chtěla studovat medicínu a stát se lékařkou. Na besedě v suchdolském muzeu, za přítomnosti zdejšího starosty Ing. Richarda Ehlera, fulnecké starostky Bc. Jany Mocové, emeritního ředitele Komenského muzea v Přerově PhDr. Františka Hýbla, zástupců občanského sdružení Comenius Fulnek a dalších hostů živě diskutovali o svém pohnutém životě, zvláště pak o problémech, které se vyskytly v průběhu druhé světové války a po jejím skončení, i o svých dalších plánech. V pátek si se zájmem prohlédli pamětihodnosti perly Moravského Kravařska, města Fulnek, včetně Památníku Jana Amose Komenského, kde byli přivítání vedením Muzea Novojičínska. Poděkování patří především panu Danielu Říčanovi z Historicko-vlastivědné společnosti Moravian v Suchdole nad Odrou, který toto milé setkání zorganizoval. Rodinou paní Ully Weiss byla návštěva obce Suchdol nad Odrou i města Fulneku velmi pozitivně hodnocena. Obě strany si odnesly mnoho nových poznatků, navázaly se velmi přátelské vztahy. Bc. Pavlína Vráblová, Fulnek Vítání nového školního roku V pátek 9. září 2011 pořádal Aktiv rodičů a učitelé 1. stupně ZŠ JAK ve Fulneku Vítání nového školního roku. Akce proběhla na hřišti ZŠ JAK. Celkem bylo 13 disciplín. Každý z účastníků dostal kartičku, se kterou obcházel jednotlivá stanoviště, a za splněné úkoly získával razítka. Soutěže byly senzační, např. skákání v pytli, žonglování s míči do kruhů, běh v gumácích, házení desetníků do hrnku, slalom s florbalovou hokejkou, střelba ze vzduchovky atd. Na vybrání různých cen jsme museli nasbírat hodně razítek, se kterými jsme utíkali do obchodu, kde jsme si mohli vybrat cenu. Byli mezi námi i takoví borci, kteří nasbírali 60 razítek a dostali plyšáka. Sportovní den se nám všem líbil. Užili jsme si legraci a originálně jsme přivítali nový školní rok. Chtěli bychom poděkovat všem maminkám z Aktivu rodičů a učitelům, kteří toto odpoledne pro nás společně připravili, a sponzorům paní Liberdové, ČS, MěÚ Fulnek (grant Školní tradice), bez kterých bychom nemohli navštívit obchod s hodnotnými cenami. Kamila Vlachová, Tobiáš Hrnčíř, 5. B, a učitelé ZŠ JAK Na dopravním hřišti V pondělí 12. září 2011 jsme poprvé navštívili dopravní hřiště v Odrách. Přivítal nás pan Křenek a zopakoval si s námi důležitá pravidla silničního provozu v nové učebně. A už nás čekalo dopravní hřiště. Sluníčko nám pěkně hřálo a my jezdili na kolech a koloběžkách. Vyzkoušeli jsme si nebezpečné situace v dopravním provozu na vlastní kůži. Nakonec pan Křenek pustil světla na semaforech, paní učitelky nás vozily v elektromobilech a my si vyzkoušeli opravdový provoz. Byl to moc pěkný den. Žáci III. A, ZŠ Komenského ve Fulneku Fulnečka 2011 Na jaře letošního roku vznikla hudební skupina Muzick for Fulnek, která se skládá ze zaměstnanců MKCF a hudebníků fulneckých kapel, kteří se do této skupiny zapojili. Plánem skupiny Muzick for Fulnek bylo vytvoření celodenní hudební produkce. Díky oslavě 120letého výročí železniční tratě vznikla celodenní akce pod názvem Fulnečka 2011, která zároveň nahradila původní přehlídku Fulneckých kapel. Členové z Muzick for Fulnek vytvořili k Fulnečce webové stránky, na které byly vloženy veškeré informace ohledně akce i 120letého výročí železniční tratě. Akce Fulnečka 2011 proběhla v sobotu v zahradě Městského kulturního centra ve Fulneku. Rozjezd byl naplánován na 13:00 hodin, kdy se začali objevovat první návštěvníci. Pro děti byly nachystány dětské atrakce malování na tvář, hrnčířský kruh, nafukovací hrad se skluzavkou a trampolína. Pro dospělé se zde nacházely čtyři vlakové stanice hlavní nádraží, kde hráli kapely, DJ s stan, stanice napajedla pro žíznivé a nádražní bufet pro hladové. Vše bylo pojato v nádražáckém stylu, jak názvy, tak ceníky, dokonce i moderátor se stal panem průvodčím. V průběhu dne zahrály kapely Free Time, Občan Karas, Sertéz Influenze, Bluesquare, Noah Ellenwood, Buty, HC3 a Jednoduše. Největší ohlas měla kapela Buty, na kterou se přišlo podívat nejvíce lidí. V DJ s stanu nám zahráli Little, Muotak, Enže, Peclo, Old-Vasha, High Voltage, X-Morph, Sayko. Celý den jezdil v pravidelném spoji na trase Suchdol n/o Fulnek historický motorový vůz M 131. V 18:15 hodin přijel na fulnecké vlakové nádraží historický vlak vedený parní lokomotivou. Historický vlak si mohl každý zájemce prohlédnout a svézt se při jeho zpáteční cestě do Suchdolu n/o. Na fulneckém nádraží představil Sbor dobrovolných hasičů z Fulneku svou stařičkou, krásně renovovanou hasičskou stříkačku taženou koňmi. Přípravy byly náročné, ale vše bylo zvládnuto dokonale, což se projevilo na hladkém průběhu akce. Počasí nám celou dobu přálo, což se projevilo tím, že k nám zavítalo přibližně tisíc návštěvníků. Děkuji všem, kteří tuto akci navštívili, a těm, kteří se na ní podíleli. Hlavní poděkování patří také sponzorům a to: VVM IPSO,s.r.o., Pars Komponenty, s.r.o., Nordic Steel, s.r.o., CNC Soufrez, s.r.o. a ZZS Heryán. MKCF, p.o. (fotografie z akce na straně 18, 19) 7

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 17. 4. 2013 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 20. 143/2013 20. 149/2013 Ing. Andreas

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR číslo 01N/03/2014. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ číslo 01N/03/2014

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR číslo 01N/03/2014. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ číslo 01N/03/2014 Strana 1 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org Město Hořice zveřejňuje podle 39 odstavce

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí 16/16/Z - zápis zjednání kontrolního výboru

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 18.08.2015 čís. 472/25/15-490/25/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Český rybářský svaz odbor mládeže SÚS Ústí nad Labem ZLATÁ UDICE (územní kolo)

Český rybářský svaz odbor mládeže SÚS Ústí nad Labem ZLATÁ UDICE (územní kolo) Český rybářský svaz odbor mládeže SÚS Ústí nad Labem ZLATÁ UDICE 2013 (územní kolo) MO ČRS Stráž pod Ralskem Stráž pod Ralskem 17. 5. - 19. 5. 2013 O B S A H Organizační výbor Všeobecné pokyny Technické

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohušov, konaného dne 31. března 2015 v kanceláři starosty obce Zahájení : 18,10hodin Přítomni : G.Meissner, A.Zemánková, J.Schnaubeltová, D.Dub, M.Michalica, R.Schaffartzik,

Více

RO 76. Kontrola usnesení z minulých zasedání.

RO 76. Kontrola usnesení z minulých zasedání. VÝTAH z USNESENÍ z 76. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Helena Pipreková, MUDr. Petr Bělan,,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 22. listopadu 2007 od 16:30 hod. v zasedací síni

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

město FULNEK AKČNÍ PLÁN MĚSTA FULNEK NA ROKY

město FULNEK AKČNÍ PLÁN MĚSTA FULNEK NA ROKY AKČNÍ PLÁN MĚSTA FULNEK NA ROKY 2016-2018 Akční plán na roky 2016-2018 pro město Fulnek: - schválen ZMF usnesením č. 196/09/16 ze dne 22.02.2016, - vznikl v návaznosti na Strategický plán rozvoje města

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 18. 4. 2002 UZ/9/1/2002 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení upraveného programu zasedání UZ/9/2/2002 Kontrola

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 32. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 32. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 32. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.05.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 679 1 Kontrola plnění usnesení 680 2 Stanovení ceny stočného pro rok 2016 681 3 Úprava platu ředitelky

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více