PRAVOPIS Pravopis velkých písmen Vlastní jména TVOØENÍ SLOV Odvozování Skládání a zkracování... 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVOPIS Pravopis velkých písmen... 20 Vlastní jména... 22. TVOØENÍ SLOV Odvozování... 30 Skládání a zkracování... 34"

Transkript

1 OBSAH TVAROSLOVÍ Slovní druhy... 4 Podstatná jména... 4 Pøídavná jména, èíslovky... 6 Zájmena, zájmeno jenž... 8 Slovesa Slovesný rod Pøíslovce, tvoøení a stupòování pøíslovcí Pøedložky, spojky Èástice, citoslovce PRAVOPIS Pravopis velkých písmen Vlastní jména TVOØENÍ SLOV Odvozování Skládání a zkracování VÝZNAM SLOV Jednoznaèná a mnohoznaèná slova Synonyma Homonyma, antonyma, sousloví Odborné názvy (termíny), ustálená slovní spojení Slova významovì souøadná a nadøazená a podøazená SKLADBA Vìty podle postoje mluvèího Vìta jednoduchá Základní vìtné èleny Podmìt Pøísudek, pøísudek slovesný, slovesnì jmenný a jmenný Rozvíjející vìtné èleny Pøedmìt Pøísloveèné urèení Pøívlastek Pøístavek Doplnìk Vìty bezpodmìtové a neslovesné Souvìtí Druhy vedlejších vìt SLOH Pozdravy (pøi setkání a louèení) s krátkým dialogem Osnova, výpisky, citáty Výtah Popis Popis pracovního postupu Vypravování Charakteristika Charakteristika literární postavy Dopis neosobní (úøední) Žádost Životopis Referát Reklama Diskuse Co jsme se nauèili ÈESKÝ JAZYK 7 UÈEBNICE PRO 7. ROÈNÍK Vladimíra Bièíková, Zdenìk Topil, František Šafránek Ilustrace: akademická malíøka Arna Juraèková Vydalo nakladatelství TOBIÁŠ, Havlíèkùv Brod, Kobzinové 3120, tel./fax: 0451/256 77, jako svou publikaci è. 105, 1. vydání 2000 Tisk: Tiskárny Havlíèkùv Brod, a.s. ISBN

2 mluvnice skladba vìta jednoduchá vìtný èlen základní vìtné èleny podmìt vyjádøení podmìtu ZÁKLADNÍ VÌTNÉ ÈLENY PODMÌT Opakujeme: Podmìt Oznaèuje nositele, pùvodce dìje a ptáme se na nìj otázkou 1. pádu kdo, co?. Je nejèastìji vyjádøen podstatným jménem v 1. pádì. Podmìt nemusí být ve vìtì vyjádøen, ale je pouze naznaèen zakonèením pøísudkového slovesa. Takovému podmìtu øíkáme podmìt nevyjádøený. Trochu jsme si osvìžili pamì a pokraèujeme dál. Mùže být podmìtem i jiný slovní druh než podstatné jméno a zájmeno? Mrknìte se do cvièení na vedlejší stránce Kromì podstatného jména v 1. pádì mùže být podmìt vyjádøen i jinými slovními druhy: zájmenem pøídavným jménem èíslovkou (a to opìt v 1. pádì) infinitivem Výjimeènì mùže ve funkci podmìtu stát i kterýkoliv neohebný slovní druh. V kapitole o vedlejších vìtách zjistíte, že podmìt a stejnì i ostatní vìtné èleny mùže mít i podobu vedlejší vìty: Líbí se mi, že jsi dnes tak hezky upravená. (Kdo, co se mi líbí?) Udivuje mì, že se ti chce ještì pokraèovat. (Kdo, co mì udivuje?) I ve skladbì si nìkteré vìtné èleny obèas dovolí rùzné výstøelky. Je napøíklad nepsaným zákonem, že každý podmìt vyjádøený jménem je v 1. pádu. Pøesto mùžete obèas narazit i na podmìt v pádì druhém. Jedná se o takzvaný genitivní podmìt (genitiv = latinsky 2. p.). Nejèastìji se s ním setkáte v èíselném výrazu (mnoho povyku, pìt chlapcù podmìt chlapcù je rozvit pøívlastkem pìt. V øece pøibylo vody. V øece pøibyla voda. je významovì totéž jako Ivì ubylo starostí. Ivì ubyly starosti. 52

3 21 Opakujeme: a1) Vyhledejte vìty s nevyjádøeným podmìtem a ten pak doplòte na volné místo za vìtou. Brzy po ránu zaèal padat sníh..... Padal na stromy, louky i støechy domù.... Za pár desítek minut pokryl celý kraj..... Dìti se s bujarým výskáním vyøítily ze školy..... Bez nejmenšího zaváhání se vrhly do nejbližších závìjí..... Výskot, køik a nadávky nebraly konce.... Nikdo nechtìl zùstat pozadu.... Ulièníci i poslušné holèièky propadli bujaré radosti z bílé nadílky..... Strhla se pravá snìhová bitva..... Skonèila až s køikem rozlíceného školníka.... Cvièení 21: a) Je možné na otázku kdo, co? odpovìdìt podtrženými vìtnými èleny? Doplòte slovní druh podmìtu. 1. Otec mi se vším poradil Mladí dnes nepøijdou Já s tím nesouhlasím Hned druhý odpovìdìl správnì Potkat úspìch není snadné Každé proè má své proto Na je pøedložka Když je spojka podøadicí V uších nám znìlo jeho kategorické ne Ze zubaøovy ordinace se ozývalo zoufalé au.... b1) Podtrhnìte podmìty. Vy jste si mì nevšimli? Tohle zvládne i hloupý. Kde zùstalo vaše dobré vychování? V tìchto místnostech je zakázáno kouøit. Pøi diktátu se stále ozývalo ach, ach. Pejsek a koèièka spolu drhli podlahu. Kéž je èástice. Brzo bude nutné vymìnit olej. Tvoje vìèné pozdìji znám už nazpamì. Èas jsou peníze. Byl konec léta. Vy jste to ještì neslyšeli? Nìkdejší kosy nahradily dnešní kombajny. c) Podtrhnìte podmìty. Ubylo mi starostí. V horách napadlo mnoho snìhu. K obìdu se nedostávalo masa. Nebylo dne bez deštì. Nedostalo se nám uspokojivého vysvìtlení. Ke konkursu se dostavilo pìt uchazeèù. Pøijelo k nám na kontrolu deset inspektorù. Naší práci se dostalo uznání. 53

4 sloh vypravování osnova VYPRAVOVÁNÍ Opakujeme: V prostém souvislém vypravování následují události v poøadí, v jakém probíhaly podle osnovy: I. Úvod (navozuje základní situaci) II. Sta (vlastní vypravování) III. Závìr (pøíbìh ukonèuje nebo hodnotí nebo naznaèuje jeho dùsledky ) I. Úvod: II. Sta : zápletka stupòování napìtí vyvrcholení rozuzlení Mladý Robert a starý Archer, sbìraèi kauèuku, mezi kterými nekvetly kdovíjak pøátelské vztahy, se usadili u øeky, zarostlé mohutnými bambusy. Bylo vedro jako v peci. Mìli bychom se vykoupat, zaèal Robert. Chlapèe mnì se to tady moc nelíbí. Na koupání je voda, pravda, pìkná, ale to dno, to dno! Má divnou barvu a je nìjak nápadnì rovné! Robert však už Archera neposlouchal. Svlékl plátìnky a s rozkoší se zaèal ráchat v prùzraèné vodì. Daleko nechoï! staèil varovat Archer. Pozdì! Nad øekou zaznìl pronikavý výkøik. Archerovi vypadla leknutím dýmka z úst. Pøesto, že byl Robert jen nìkolik krokù od bøehu, kde bylo vody jak ve vanì, zmizel do pùli prsou! Dios mio! Pohyblivý písek! vyjekl Archer. Pomoc, Archere, pomoc! Propadám se! Starý sbìraè se zoufale rozhlíží. Jak pomoci? Pøiblížit se - to je vylouèeno! Stihl by ho stejný osud jako Roberta. Hodit kus døeva? To by zapadlo! Provaz? Žádný! Archere, rychle, cítím, že se stále propadávám! Proboha, pomozte! Archerovi pojednou zazáøí oèi. Skokem je u silného bambusového pnì, odhaduje jeho výšku, pak šlehne zrakem po Robertovi, jak je daleko Zouvá se a již šplhá po hladkém pni bambusu. Je v polovinì, stvol se pod jeho vahou prohýbá. Archer šplhá dále Bambus je už prohnut jako rybáøský prut, stále víc a naklání se nad pøíšerné místo živého písku, ve kterém hloubìji a hloubìji vìzí Robert. A Archer jako cirkusový akrobat stále šplhá, bambus je do pùlkruhu. Teï se koneènì octl Archer nad svým neš astným spoleèníkem. Praskne bambus? Archer je ledovì klidný. Spouští nohy Chytni se, velí. Robert vìzí v písku již po ramena. Zdvíhá zoufale ruce, chopí Archera za nohy a ten ruèkuje pomalu zpìt. Jde to tìžko, bambus se snaží narovnat. Z Archera se øine pot, Robert se køeèovitì drží jeho nohou. Archerovi modrají prsty, ale ruèkuje dál. Centimetr za centimetrem vytahuje Roberta ze smrtelné náruèe pohyblivého písku. Koneènì! Vyèerpanì klesli na bøehu. III. Závìr: Robert zemdlenou paží stiskl Archerovi ruku: Dìkuji vám! Zachránil jste mì pøed strašlivou smrtí! Co kdyby se byl bambus pod vámi zlomil?! Archer poplácal Roberta po pleci: Rádo se stalo, partnere! Jsme pøece kamarádi 39 V osnovì vypravování lze ve stati rozlišit: a) zápletku, b) vyvrcholení, c) rozuzlení. (Podle Otakara Batlièky) V uvedené ukázce: a) zápletka (Robert neuposlechl varování zkušenìjšího partnera a ocitl se ve smrtelném nebezpeèí. Pøíbìh se rozjede na plné obrátky. Archer spìchá na pomoc. Povede se mu Roberta zachránit?) Napìtí se stupòuje až do: b) vyvrcholení (Nezahynou oba?) c) rozuzlení (Záchranná akce se zdaøila!) 96

5 39 Cvièení 39: a) Dokonèete vyprávìní podle vlastní fantazie samozøejmì musíte nejprve vymyslit zápletku. Doplòte název. Veliký detektiv sedìl ve své pracovnì. Na sobì mìl dlouhý zelený župan, na kterém mìl zvenèí pøipíchnuto pùl tuctu tajných odznakù. Vedle nìho visely ètvery falešné vousy na vousovém stojánku. Potápìèské, automobilistické a èerné brýle mu ležely na dosah. Ve vteøinì se mohl dokonale maskovat. Tváø mìl naprosto neproniknutelnou. Na psacím stole se vršila hromada šifrovaných zpráv. Veliký detektiv kvapnì otvíral jednu po druhé, luštil je a odhazoval do odpadové šachty na šifry po své pravici. Vtom se ozvalo zaklepání na dveøe... (Podle Stephena Leacocka, Literární poklesky) Jistì jste si všimli, že Veliký detektiv je vypodobnìn se znaènou nadsázkou parodicky. Ve stejném duchu by se mìlo nést i vaše vypravování. b1) Vtom vyrazilo z houštiny tmavohnìdé velké zvíøe. Jeníkovi se mihlo v hlavì, že to bude kanec nebo medvìd. Zvíøe se hnalo k nìmu a hluboce mruèelo. Jan bez rozvahy vystøelil ze své pušky, ale mìl v hlavni jen velké broky. Spatøil otevøenou tlamu, krvavý jazyk a malé planoucí oèi. Uskoèil za strom, ale smekl se na koøenu, když upadl na znak, zdvihl nad hlavou prázdnou pušku k obranì. Zvíøe bylo patrnì zasaženo do zadní nohy, protože kleslo, avšak hned se vzepjalo. Jako støela vyrazil z houští Pluto, který se hnal po stopì, a vrhl se na zvíøe, jenže zavyl bolestí a odskoèil, jako kdyby obdržel elektrickou ránu. Zvíøe se obrátilo na Pluta, ale tìch nìkolik okamžikù staèilo, aby se Jan nadzdvihl a znovu nabil pušku. Vystøelil na zvíøe ze ètyø krokù a klesl. Pocítil v kotníku silnou bolest. Zvíøe se zapotácelo, minulo strom a klopýtalo k houštinì. Pluto hluènì štìkal, ale neodvážil se k ranìnému nepøíteli. Vtom se již kolem hnal Sam, køièel, jestli se Janovi nìco nestalo, a pak pøesnì míøenou støelou medvìdího obra dorazil. (Podle Františka Flose, Lovci orchidejí) Oživte vypravování všemi vhodnými prostøedky k tomu urèenými, nezapomeòte hlavnì na zaøazení pøímé øeèi a pøítomného èasu. Èím zvýšíte dìjové napìtí, jak naznaèíte rychlý spád dìje? Vymyslete k vyprávìní pøiléhavý název a krátký úvod, kterým naznaèíte výchozí situaci (prostøedí, postavy ) pøíbìhu. Text rozèleòte na odstavce. 97

6 39 a) Vilda vypravuje svému kamarádovi obsah filmu: Èlovìèe, fakt dobrý! Je to o jednom soukromém detektivovi, jak pátral, kdo ukradl diamanty. Pøišel za ním takový chlápek, ten byl šéfem výstavy tìch diamantù, a ten øekl, že mu ty diamanty nìkdo ukradl. Že má podezøení na jednoho takového jiného chlápka a že ten to mohl udìlat, protože mu øekl, že to udìlá, i kdyby ty diamanty hlídal, jak chce. A tak ten detektiv øekl tomu chlápkovi, že toho druhého vypátrá, jestli mu nelhal tomu detektivovi, protože to mohl taky ukrást sám. Jako ten šéf výstavy. No a pak to zaèalo. Ukázalo se, že to ukradl nìkdo jiný, ale že ten jak si o nìm tamten druhý myslel, že to ukradl že ten v tom má taky prsty. Honili se, i ve vzduchu, støíleli po sobì, on ti takhle visel nad propastí a šili do nìj, ale on se z toho dostal a pak tam toho, toho druhého, spoleènì chytili. To musíš vidìt! Na co by si musel dát Vilda pozor, kdyby mìl o filmu vyprávìt v hodinì èeského jazyka? b) Vyprávìjte obsah filmu; poutavì rozveïte jednu scénu, která vám obzvláš utkvìla v pamìti. c) Jistì znáte aspoò nìkteré filmy, televizní seriály a jiné poøady, jejichž tituly dále uvádíme. Zkuste je pøejmenovat tak, aby i nové názvy vystihovaly obsah programu. Jurský park, Vynález zkázy, Cesta do pravìku, Pytlákova schovanka, Vinnetou poslední výstøel, Kolja, Vesnièko má støedisková, Dallas, Tom a Jerry, Obecná škola, Cesta do hlubin študákovy duše, Neváhej a toè!, Ptákoviny, Život na zámku, Království divoèiny, Batman, Rùžový panter, Záhada hlavolamu, Kufr, Pan Tau, Komisaø Rex, Videostop, Tøi mušketýøi, Šmoulové, Riskuj, Sportovní ozvìny, Princezna ze mlejna, S tebou mì baví svìt, Arabela, Titanic, Pøednosta stanice, Fantomas se zlobí. Podtrhnìte ty názvy z nabídky, které jsou vìtami dvojèlennými. Témata mluvních cvièení: Na co rád(a) vzpomínám, Na co nerad(a) vzpomínám. (Na co bych nejradìji zapomnìl(a). Pantomima: Chaplin, Laurel a Hardy Dramatizace: Vymyslete a natoète na video krátký pøíbìh. 101

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC 1 2 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Malý princ 3 4 LÉONU WERTHOVI Odpus te, dìti, že jsem vìnoval tuto knihu dospìlému! Mám závažnou omluvu: ten dospìlý je mùj nejlepší pøítel.

Více

Plz. Roè ník XIII / 2014

Plz. Roè ník XIII / 2014 Plz Plzeòský literární život Knihovn a mìst a Plzn ì / Pro libris / Ason-klub Støedisk o západoèes kých spisovatelù Kr uh pøátel knižní kultury Roè ník XIII / 2014 Èíslo 12 21 OBSAH 1 EDITORIAL POEZIE

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE?

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? Zdenìk Vojtíšek...tímto výrazem rozumíme onen moment, onu rovinu nebo vyjádøení náboženské zkušenosti, pøi níž je daný náboženský svìt prožíván jako zkušenost niternosti

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

Její rty mìly stejnou. Pomalu jsem auto obešel. Bylo jen jemnì zaoblené, kabina malá a tìsná, èelní sklo kolmìjší než zadní, které splývalo ke

Její rty mìly stejnou. Pomalu jsem auto obešel. Bylo jen jemnì zaoblené, kabina malá a tìsná, èelní sklo kolmìjší než zadní, které splývalo ke Její rty mìly stejnou. Pomalu jsem auto obešel. Bylo jen jemnì zaoblené, kabina malá a tìsná, èelní sklo kolmìjší než zadní, které splývalo ke klesajícímu víku zavazadelníku. Penisovitì dlouhá, zaoblená

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Maj - miesi¹c Maryi. r., do zatwierdzenia papie owi Grzeznanych mistyków œredniowiecza,

Maj - miesi¹c Maryi. r., do zatwierdzenia papie owi Grzeznanych mistyków œredniowiecza, Èíslo 5/XVI kvìten 2009 Proti dobrovolnému daru Maj - miesi¹c Maryi Maj - dla wielu najpiêkniejszy wizerunkiem Najœwiêtszej Maryi i czcili poleona Bonaparte. Pius VII nabo eñmiesi¹c roku - to w Koœciele

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací.

Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací. Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací. Přijde mi to jako velmi zajímavý nápad, je to jiná forma výuky a jsem názoru, že pro nás i jistě zajímavější než klasická výuka.

Více

CO JSOU HRY NA HRDINY?

CO JSOU HRY NA HRDINY? Úvod Opravdu má smysl vyprávět tento příběh? Připomínat světu tajemství, na která zapomněl, mystéria, která už nikdo neprožívá? Koho zajímá prolitá krev, pokud netekla z jeho žil? Jsem starý, unavený.

Více

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NÁMÌTY / AKTIVITY / KAZUISTIKY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu

Více

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či Čárkou neoddělujeme spojení vět hlavních nebo spojení vět vedlejších spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím. Jsou-li

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014 LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014 Obèas slyším, jak si nìkdo stìžuje, že mu dìlá zle zmìna èasu. Ta podzimní je možná pøíjemnìjší, protože máme noc o jednu hodinu delší. Dùvodem zmìny je délka

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma "země ArteMida" Pavla Michálková

Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma země ArteMida Pavla Michálková Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu na téma "země ArteMida" Pavla Michálková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato písemná bakalářská práce popisuje průběh vytváření kombinovaného

Více

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu Obsah Úvod...9 1. Pøedmìt sociologie životního zpùsobu...11 1.1 Pojmy, kterými se vyjadøuje zpùsob života...12 1.1.1 Životní zpùsob, životní styl, životní sloh...13 1.1.2 Životní úroveò a kvalita života...20

Více

BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT

BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT Co, kam a jak bohatí investují a chudí ne Robert T. Kiyosaki Sharon L. Lechter PRAGMA HODKOVIČKY Otcova rada do investování Před lety jsem se zeptal bohatého táty: Jakou

Více

TIMES M A J Á L E S. Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6. Dámy pod košem. čtěte na straně 3. strana 7

TIMES M A J Á L E S. Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6. Dámy pod košem. čtěte na straně 3. strana 7 TIMES číslo 5 10 Kč červen 2000 Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6 strana 7 Dámy pod košem M A J Á L E S 2 0 0 0 čtěte na straně 3 TIMES 1 Studie I. P. Pavlova v pedagogické praxi Tak už i po těch zpytácích

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014 OBSAH Úvod......................................................................

Více

Prezident Bill Clinton na tiskové konferenci 7. srpna 1996 po oznámení objevu označeného kódem ALH84001.

Prezident Bill Clinton na tiskové konferenci 7. srpna 1996 po oznámení objevu označeného kódem ALH84001. Dan Brown Pavučina lží Poznámka autora Delta Force (jedna z federálních protiteroristických jednotek USA), Národní průzkumný úřad a Nadace pro průzkum vesmíru jsou skutečné organizace. Rovněž všechny technologie,

Více

Odmítám vypovídat! Otta Bednářová

Odmítám vypovídat! Otta Bednářová 22. října 1979 stanulo před Městským soudem v Praze šest zakládajících členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) Ing.Petr Uhl, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Václav Havel, Dana Němcová a Otta

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více