Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály"

Transkript

1 Dopravní značení

2 Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

3 Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých dopravních značek) Vyhláška MD č.30/2001 Sb. (pravidla provozu na PK) ČSN EN Stálé svislé dopravní značení Část 1: Stálé dopravní značky TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích VL 6.1 Vybavení pozemních komunikací. Svislé dopravní značky VL 6.2 Vybavení pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značky

4 Svislé dopravní značení

5 SDZ dělení dle významu Výstražné (A) Upravující přednost (P) Zákazové (B) Příkazové (C) Informativní (IP, IS, IJ) Dodatkové tabulky (E)

6 SDZ dělení dle provedení Stálé na sloupku nebo konstrukci vedle vozovky nebo nad vozovkou Přenosné na červenobílé pruhované sloupky nebo stojany není charakterizována přenosností nadřazené ostatním značkám Proměnné reagují na aktuální situaci umístěné na panelech barevně totožné s běžnou značkou Spojité zobrazení Nespojité zobrazení

7 Technické provedení značek Světelně technické vlastnosti nereflexní značky bez retroreflexní vrstvy - výjimečně reflexní značky s retroreflexní vrstvou - standard prosvětlované značky vnitřní světelný zdroj Rozměry značek základní, zmenšené, zvětšené Zvýraznění značek Zrušení platnosti značek Konstrukce

8 Zvýraznění značek Přerušované žluté světlo Retroreflexní žlutozelený fluorescenční podklad

9 Zrušení platnosti značek Škrtnutí nebo přerušení oranžovo-černým pruhem

10 Konstrukce Podpěrná konstrukce Konstrukce značky odolnost proti povětrnostním podmínkám odolnost proti nárazu odolnost proti zatížení sněhem posouzení trvalých a dočasných deformací posouzení stálé barevnosti posouzení odrazu světla

11 Zásady užití dopravních značek a zařízení Účelnost Srozumitelnost Výstižnost Viditelnost Údržba

12 Zásady užití dopravních značek - účelnost Ucelený systém organizace a řízení provozu Použití v nezbytně nutných případech bezpečnost, plynulost provozu Použití na nezbytně nutnou dobu včas odstranit

13 Zásady užití dopravních značek - srozumitelnost Srozumitelné Výstižné Jednoznačné Úplné

14 Zásady užití dopravních značek - viditelnost mimo obec 100 m v obci 50 m

15 Zásady užití dopravních značek - údržba Zajistit dobrý stav značení Čitelnost Viditelnost

16 Umístění svislých dopravních značek Ve vztahu ke směru provozu Boční umístění Výškové umístění Směrové umístění Vzdálenost před označovaným místem Vzdálenost mezi značkami Počet značek Uspořádání a společná umístění

17 Umístění ve vztahu ke směru provozu Pravý okraj vozovky nesmí zasahovat do volné šířky PK zachovat 1,5 m průchozí prostor na chodníku Nad pravý okraj vozovky spodní okraj značky max. 5,35 m nad vozovkou min. 5,0 m (silnice III. tř. 4,7 m, MO a ÚK 4,4 m) Levý okraj vozovky zdůraznění Zákazové značky při více pruzích nad pruh Příkazové značky při více pruzích nad pruh Zastavení nebo stání na kraji vozovky, kde platí

18 Boční a výškové umístění

19 Směrové umístění Vzdálenost značky od označeného místa Výstražné: m v obci ( m mimo) reálné vzdálenosti v obci bývají menší Upravující přednost: individuálně Zákazové: v místě zákazu Příkazové: kde příkaz začíná Informativní: dle potřeby

20 Vzdálenost mezi značkami

21 Počet značek Jeden sloupek, jedna kce maximálně 2 ks nevztahuje se na směrové tabule nevztahuje se na dodatkové tabulky někdy nelze dodržet

22 Uspořádání a společná umístění Značky pod sebou symetricky Kombinovat jen značky se stejnými ST vlastnostmi Dodatkové dolu pod značku, ke které náleží Jeden sloupek stejná velikost Určité značky se nesmí kombinovat, např.: Výstražné značky jen se značkami: B 20a B21a B 22a IP 5 Značky upravující přednost se mohou umisťovat pouze společně se značkami zakazujícími nebo přikazujícími směr Značka P6 stůj, dej přednost v jízdě se umisťuje vždy samostatně, s výjimkou výstražného kříže Se značkou obec můžou být pouze značky

23 A 3 - Křižovatka Upozornění na křižovatku, na které není přednost v jízdě upravena značkami

24 A 4 Pozor, kruhový objezd Upozornění na okružní křižovatku Mimo obec před každou OK V obci v případě, že je na OK potřeba upozornit

25 A 7b - Pozor, zpomalovací práh Upozornění na umělou nerovnost na vozovce stavební úprava vozovky umístění dopravního zařízení Z 12 Krátký příčný práh Označit každý práh s výjimkou obytné a pěší zóny Lze užít se značkou B 20a Nejvyšší dovolená rychlost

26 A 10 Světelné signály Upozornění na SSZ, které by řidič neočekával mimo obec před všemi SSZ v obci zpravidla před prvním SSZ, případně tam, kde SSZ není vidět z dostatečné vzdálenosti zdroj: Křivda

27 A 11 Pozor, přechod pro chodce Upozornění na přechod, které by řidič neočekával mimo obec před každým přechodem pro chodce (doplnit dodatkovou tabulku Vzdálenost ) v obci tam, kde je nutno na přechod zvlášť upozornit, tzn. především mimo křižovatky V místě přechodu doplněna značka V 7, případně IP 6

28 A 12 Pozor, děti Upozornění na místo, kde hrozí vstup dětí do vozovky u škol u dětských sportovních zařízení Užije se místo značky A 11 v místech, kde přechází především děti

29 A 19 Cyklisté Upozornění na místo, kde cyklisté pravidelně vjíždějí na pozemní komunikaci nebo jí přejíždějí Umísťuje se před každým přejezdem pro cyklisty Umísťuje se před každým zaústěním cyklostezky do vozovky

30 Značky upravující přednost

31 P 1 Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací Upozornění na křižovatku s vedlejší PK a označení hlavní komunikace mimo obec Umísťuje se do vzdálenosti m od hranice křižovatky Tvar křižovatky vyznačen na dodatkové tabulce E 2b

32 P 2 Hlavní pozemní komunikace Užívá se především v obci Mimo obec pouze při zdůraznění hlavní nebo zopakování po značce P 1 Umísťuje se ve vzdálenosti do 25 m před hranicí křižovatky, příp. uvnitř rozlehlé křižovatky U stykové křižovatky se neumísťuje ze směru levého připojení vedlejší Vzhledem k významu značky je nutno při jejím umístění důsledně posuzovat hledisko viditelnosti za různých dopravních situací. V případě zalomené hlavní dát dodatkovou tabulku na všechny vjezdy

33 P 3 Konec hlavní pozemní komunikace Informace o tom, že na nejbližší křižovatce už není komunikace hlavní Mimo obec m a v obci m před značkou P 4 nebo P 6 Užívá se především mimo obec V obci se užívá pouze při ukončení delšího průběhu hlavní PK Nesmí být užita společně se značkou P 4 nebo P 6

34 P 4 Dej přednost v jízdě Označuje vedlejší pozemní komunikaci před křižovatkou s hlavní V místě, kde je potřeba řidiči přikázat, zopakovat či zdůraznit povinnost dát přednost v jízdě Umísťuje se ve vzdálenosti do 25 m před hranicí křižovatky v obci, resp. do 50 m mimo obec, příp. uvnitř rozlehlé křižovatky Předběžná značka se umísťuje m před křižovatkou v obci, resp m mimo obec

35 P 5 Dej přednost v jízdě tramvaji Zdůrazňuje přednost tramvaje při křížení tramvaje přes jízdní pruhy Užívá se i v místech, kde se tramvaj přiblíží k okraji vozovky a znemožní souběžnou jízdu s vozidly Umísťuje se ve vzdálenosti do 25 m od místa křížení nebo začátku přibližování koleje k okraji vozovky

36 P 6 Stůj, dej přednost v jízdě! Označuje vedlejší pozemní komunikaci před křižovatkou s hlavní, kde je nutno zastavit v místě, odkud má řidič zajištěn rozhled Zejména na nepřehledných křižovatkách nebo železničních přejezdech Umísťuje se ve vzdálenosti do 20 m před hranicí křižovatky, resp. do 10 m uvnitř rozlehlé křižovatky Předběžná značka k P 6 je P 4 s dodatkovou tabulkou Vzdálenost a umísťuje se m před křižovatkou v obci, resp m mimo obec Vhodné doplnit vodorovnou značku V 6b

37 P 7 Přednost protijedoucích vozidel P 8 Přednost před protijedoucími vozidly V případech, kdy je nutno stanovit přednost v místech, kde není možný bezpečný obousměrný provoz Nutno užít v případě šířky vozovky menší než 5,50 m Na situaci označenou značkou P 7 je nutno předem upozornit značkou Zúžená vozovka ( A 6a nebo A 6b) Značka P 8 se umísťuje na opačné straně zúžení

38 B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) Umísťuje se tam, kde zákaz začíná Výjimky na dodatkové tabulce

39 B 2 Zákaz vjezdu všech vozidel Ke stanovení zákazu vjezdu z opačné strany jednosměrné komunikace Z druhé strany komunikace se umístí značka IP 4a nebo IP 4b V případě užití v rozlehlé křižovatce nemusí být z druhé strany užito značky IP 4b

40 B 20a Nejvyšší dovolená rychlost Umísťuje se do míst, kde je s přihlédnutím k místním podmínkám potřeba snížit rychlost Snížení rychlosti musí být postupné, zpravidla po 20 km/h (max. 30 km/h) Snížení rychlosti mimo obec - první značka 80 km/h (100 km/h na dálnici) Při postupním snižování rychlosti vzdálenost značek min. 100 m (v obci lze snížit)

41 B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti Užívá se k ukončení platnosti značky B 20a pokud není ukončena křižovatkou pokud není ukončena značkou IS 12a nebo IS 12b Na značce B 20b stejné číslo jako na značce B 20a

42 B 24a Zákaz odbočování vpravo B 24b Zákaz odbočování vlevo Užívá se pro zákaz odbočení na nejbližší křižovatce Kombinace značek B 24a a B 24b se nepřipouští Rovněž není dovoleno společné umístění značky č. B 24a s příkazovou značkou stanovující přikázaný směr jízdy Pokud současně se zákazem odbočování vpravo/vlevo platí i zákaz odbočování vlevo/vpravo nebo zákaz jízdy přímo, vyznačí se přikázaný směr jízdy příslušnou příkazovou značkou (č. C 2a,b,c). Neužívá se v případě, kdy zákaz odbočování vyplývá z místní úpravy řazení do jízdních pruhů

43 B 28 Zákaz zastavení Užívá se v případech, kdyby zastavení s přihlédnutím k dopravním podmínkám mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu Tam, kde zákaz nevyplývá přímo z pravidel provozu Značka platí po té straně, kde je umístěna Začátek a konec úseku vyznačen dodatkovými tabulkami

44 B 29 Zákaz stání Užívá se v případech, kdy je s přihlédnutím k dopravním podmínkám a bezpečnosti nebo plynulosti provozu umožněno pouze zastavení Ostatní zásady jsou stejné jako pro značku B28

45 C 1 Kruhový objezd Přikázaný směr jízdy na křižovatce s kruhovým objezdem (okružní křižovatkou) Vždy musí být užita se značkou P 4, odůvodněně s P 6 Umísťuje se ve vzdálenosti do 10 m od vnějšího okraje okružního jízdního pásu U vícepruhových vjezdů bývá po obou stranách vjezdu

46 C 2a Přikázaný směr jízdy přímo Užívá se především v případech, kdy je tím zakázáno odbočení vlevo i vpravo Vzdálenost do 25 m od křižovatky V případě křižovatky s úpravou přednosti značkami se umísťuje pod značky P 2 nebo P 4 Při různých pruzích na vjezdu bývá často umístěna nad pruhy Pro značky C 2b, C 2c, C 2d, C 2e, C 2f platí stejná pravidla

47 C 3a Přikázaný směr jízdy zde vpravo C 3b Přikázaný směr jízdy zde vlevo Stanovuje příkaz jízdy vpravo/vlevo před značkou nebo bezprostředně za značkou Touto značkou se označuje zejména směr jízdy před uzavírkou nebo jiným dopravním omezením Často bývá chybně používána místo značky C 2b/C 2c

48 C 4a Přikázaný směr objíždění vpravo C 4b Přikázaný směr objíždění vlevo C 4c Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo Stanovuje příkaz objíždění ve směru, který udává značka Užívá se zejména k vyznačení objíždění ostrůvku nebo překážky

49 IP 2 Zpomalovací práh Označuje místo umělé nerovnosti na vozovce Zpravidla se nepoužívá v pěší a obytné zóně Umísťuje se na úrovni (začátku) příčného prahu V případě integrovaného přechodu pro chodce postačí značka IP 6

50 IP 4a/IP 4b Jednosměrný provoz Označuje PK, kde je povolena jízda pouze v jednom směru (z druhé strany musí být značka B 2) Přednostně se používá IP 4b IP 4a pouze tehdy, kdy je z důvodu lepší viditelnosti vhodnější umístit značku rovnoběžně s podélnou osou PK (na začátku odbočující komunikace) Případné využití protisměru musí být označeno na dodatkové tabulce

51 IP 6 Přechod pro chodce Označuje přechod pro chodce vyznačený vodorovnou značkou V 7 především na místech, kde by jej řidič jinak neočekával Užívá se k označení každého přechodu mimo obec V obci zpravidla k označení přechodu situovaného mimo křižovatku Značkou IP 6 se neoznačují přechody na křižovatkách se SSZ Značka č. IP 6 se umísťuje bezprostředně před přechodem pro chodce nebo případně na úrovni osy přechodu

52 IP 7 Přejezd pro cyklisty Označuje přejezd pro cyklisty vyznačený vodorovnou značkou V 8 především na místech, kde by jej řidič jinak neočekával Stejná pravidla jako pro IP 6

53 IP 11a Parkoviště Místo, na kterém je dovoleno zastavení a stání, zejména pokud se nachází mimo PK Vyznačení počtu parkovacích míst na značce či dodatkové tab. Úprava parkování, sazby atd. se uvádí na dodatkové tabulce Nasměrování na parkoviště na křižovatce dodatkovou tabulkou K označení různých způsobů stání podél komunikace se používají značky IP 11b až IP 11g na straně PK, ke které patří

54 IP 12 Vyhrazené parkoviště Vyhrazená stání pro určitá vozidla či organizaci U ZTP doplněn na značku symbol O1 Různé varianty provedení Kombinace s vodorovným značením

55 IP 13e Parkoviště K+R Vodorovné dopravní značení Vyznačená místa na vozovce u stanic MHD 3-15 minut nástup a výstup spolujezdce Dřívější značení

56 IJ 4a, IJ 4b, IJ 4c Zastávka IJ 4a označuje zastávku městské hromadné dopravy (uvnitř značky symbol vozidla MHD). Pro TAXI se na značku napíše TAXI. umístění na konci zastávky ve směru jízdy na označník IJ 4b označuje zastávku linkové osobní dopravy (uvnitř značky se píše ZASTÁVKA). umístění na konci zastávky ve směru jízdy na označník IJ 4c označuje začátek zastávky autobusu ve směru jízdy, pokud je to pro bezpečnost a plynulost provozu významné. zejména u zastávek delších než 30 m pokud není umístění zastávky zřetelné (např. zastávka v jízdním pruhu)

57 Tvar křižovatky E 2a vyznačuje tvar křižovatky, na které není přednost v jízdě upravena místní úpravou provozu. Výlučně se značkou A 3 E 2b vyznačuje tvar křižovatky a hlavní a vedlejší pozemní komunikaci. Užívá se ve spojení se značku č. P 1, P 2, P 4 a P 6 E 2c vyznačuje tvar křižovatky se směrově rozdělenou komunikací a hlavní a vedlejší pozemní komunikací. Užívá se zejména ve spojení se značkou č. P 4 a P 6. Tabulky se užívá před každou úrovňovou křižovatkou se směrově rozdělenou pozemní komunikací.

58 Vodorovné dopravní značení (VDZ)

59 VDZ - význam Slouží k optickému vedení a usměrňování pohybu vozidel Doplňuje svislé dopravní značení Nesmí být v rozporu se svislým dopravním značením Přechodné vodorovné značky jsou nadřazeny stálým vodorovným značkám

60 VDZ - použití samostatně ve spojení se svislými značkami ve spojení s dopravními zařízeními

61 VDZ - provedení pomocí hmoty fólie s dopravními knoflíky dlažba bílá barva žlutá barva (oranžová barva): přechodná změna místní úpravy provozu reflexní úpravy: silnice I. a II. třídy a místní I. a II. třídy na ostatních doporučeno

62 VDZ - materiály Jednosložkové barvy - dočasné řešení životnost 6 24 měsíců (v závislosti na dopravním zatížení) ruční, strojní pokládka na starších komunikacích nebo v 1. fázi jako provizorní řešení Dvousložkové plasty životnost několik let pokládka za studena dle typu ruční nebo strojní pokládka Spotflex dlouhodobá trvanlivost pokládka za studena strukturální značení 3-5 mm vysoké body lepší viditelnost za tmy a mokra

63 VDZ - materiály termoplasty zvýšení hluku dobrá viditelnost za mokra finančně výhodné ekologicky nenáročné ve formě bloků, granulí nebo prášku Tyto substance jsou zahřívány až do roztavení ( C) a poté aplikovány na povrch vozovky. doba tuhnutí při teplotě 23,5 C trvá kolem 3 minut. dlouhodobá životnost Tato metoda je doporučována pro všechny dopravní novostavby

64 VDZ technologie nanášení Strojně Za studena a) za přístupu vzduchu (nízkotlaký systém, tlaková nádoba na barvu, tzv. pneumatický systém) b) bez přístupu vzduchu (vysokotlaký systém, barva není pod tlakem, tzv. airless systém) Za horka - termoplasty Ručně stěrkou pistolí do šablon plamenem - předformovaný termoplast

65 VDZ - reflexivita Reflexivita (odrazivost světla) Dosahuje se použitím tzv. balotiny (reflexní skleněný písek). V USA používána od roku 1934 V ČR první aplikace v roce 1959 (Václavské náměstí, Praha)

66 VDZ oprava značení Zbroušení a nanesení nového VDZ Rotační bruska Kuličkové tryskání

67 V1 - Podélná čára souvislá Podélná čára souvislá V1 a Dvojitá podélná čára souvislá V1 b

68 V 2a Podélná čára přerušovaná

69 V 2b Podélná čára přerušovaná

70 V 4 - Vodící čára

71 V 10d - Parkovací pruh

72 VDZ - podélné čáry poznámky vycházející z délky úsečky 6 m se užívají na dálnici, SMV a dopravně významných směrově rozdělených pozemních komunikacích. vycházející z délky úsečky 3 m se užívají na ostatních pozemních komunikacích. čáry se označují následujícím popisem: délka úsečky/délka mezery/šířka čáry [m] V 2b 1,5/1,5/0,25 Ve směru jízdy se vždy začíná mezerou

73 VDZ podélné čáry u směrově nerozdělených PK Pozemní komunikace s vozovkou o šířce menší než 6,0 m

74 VDZ podélné čáry u směrově nerozdělených PK Pozemní komunikace s vozovkou o šířce od 6,0 m (včetně) do 7,00 m

75 VDZ podélné čáry u směrově nerozdělených PK Pozemní komunikace s vozovkou o šířce 7,00 m a větší

76 Příčná čára souvislá V 5, V 6a, V 6b

77 V 7 - Přechod pro chodce

78 V 7 - Přechod pro chodce

79 V 8 - Přejezd pro cyklisty

80 VDZ Přejezd pro cyklisty

81 VDZ Šipky

82 V 9a - Šipky Šipku zopakovat minimálně 3x

83 V 9a - Šipky Plná čára min. 30 m

84 V 9a - pro vícepruhové OK

85 Příklad řešení křižovatky

86 Varianty napojení vedlejší PK se značkou P 6

87 V 11a, V 11b zastávka autobusu nebo trolejbusu

88 VDZ zastávka autobusu

89 V 12a - Žlutá klikatá čára

90 V 12b - Žluté zkřížené čáry

91 VDZ ostatní vodorovné dopravní značky

92 V 13a šikmé rovnoběžné čáry

93 V 17 - Trojúhelníky

94 Další symboly

95 Světelné signály

96 Světelné signály

97 Dopravní zařízení

98 Dopravní zařízení

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

3.12.2012. Dopravní značení. Silniční stavby 3. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení. Svislé dopravní značení

3.12.2012. Dopravní značení. Silniční stavby 3. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení. Svislé dopravní značení Dopravní značení Silniční stavby 3 Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Svislé dopravní značení 1 Obecně Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující

Více

Dopravní značení. Silniční stavby 3

Dopravní značení. Silniční stavby 3 Dopravní značení Silniční stavby 3 Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Svislé dopravní značení Obecně Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 Zásady pro vodorovné dopravní značení

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

Část D ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA DÁLNICI A SMV

Část D ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA DÁLNICI A SMV Část D ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA DÁLNICI A SMV 1 ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití, provedení a umístění dopravních značek ODZ na dálnici nebo silnici pro motorová

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

Příloha č. 3. Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí

Příloha č. 3. Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí Příloha č. 3 Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí 3.1. Výstražné dopravní značky (v závorkách je uvedeno staré označení dopravního značení) "Zatáčka

Více

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Ing. Pavel Tučka, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 1. Úvod Koncem loňského roku byla dokončena aktualizace technických

Více

ZÁSADY PRO ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 100 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ZÁSADY PRO ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Pracovní verze revize TP pro 1. Připomínkové řízení SRPEN 2014

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty.

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. 1. Cyklista před přechodem pro chodce je povinen a) umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 9. listopadu 2015 Cena Kč 210,- O B S A H: 294. Vyhláška, komunikacích Strana 3730 Sbírka zákonů č. 294 / 2015 Částka 122 294 VYHLÁŠKA

Více

INFORMACE O TECHNOLOGIÍCH VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

INFORMACE O TECHNOLOGIÍCH VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ INFORMACE O TECHNOLOGIÍCH VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Část I. Základní informace o vodorovném dopravním značení Výtah z diplomové práce Bc. Davida Kloubka. 1 Úvod Silniční doprava se stala nedílnou

Více

DODATKOVÉ TABULKY. Počet (č. E 1) Dodatková tabulka Počet (č. E 1) vyznačuje počet ve vazbě na dopravní značku, pod níž je dodatková tabulka užita.

DODATKOVÉ TABULKY. Počet (č. E 1) Dodatková tabulka Počet (č. E 1) vyznačuje počet ve vazbě na dopravní značku, pod níž je dodatková tabulka užita. DODATKOVÉ TABULKY Podle 63 odst. 1 písm. f) zákona o silničním provozu dodatkové tabulky zpřesňují, doplňují nebo omezují význam dopravní značky, pod kterou jsou umístěny Počet (č. E 1) Dodatková tabulka

Více

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133, Dodatek č. 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Dodatek č. 1 k II. vydání Schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 22/2012-120-STSP/2

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY 70% 3.1.8.A CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky

Více

Název, význam a užití

Název, význam a užití Příloha č. 9 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Světelné signály 1. Světelné signály Číslo Sl Tříbarevná soustava s plnými signály S la - Signál s červeným světlem Stůj!" Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA. ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích, nahradila s účinností od 1. ledna 2016 vyhlášku č. 30/2001 Sb. Dopravní značky, světelné signály apod. jsou přehledně uspořádány

Více

Výstražné dopravní značky

Výstražné dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti.

Více

Dopravní značky 7. část

Dopravní značky 7. část Dopravní značky 7. část Vodorovné dopravní značky Umístění a provedení vodorovných dopravních značek (1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. (2) Vodorovné dopravní značky jsou

Více

PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ) Aktualizace 2011 Předmětem aktualizace je druhé vydání Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

Více

Databáze výrobků technické listy Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace

Databáze výrobků technické listy Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace Databáze výrobků technické listy Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace Silniční vývoj ZDZ spol. s r.o. Jílkova 76, 615 00 Brno Brno, 2011 1.

Více

Jízda ve zvláštních případech

Jízda ve zvláštních případech Návrhy na doplnění novely zákona č. 361/2001 Sb. v oblasti cyklistické dopravy (na základě výsledků jednání dne 17. a 20. 3.2015 zpracoval odbor legislativy MD) 1. Jízdní pruh pro cyklisty: Jízda ve zvláštních

Více

Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Naformátováno: Vlevo: 2,5 cm, Vpravo: 2,25 cm, Nahoře: 2 cm, Dole: 2,5 cm, Šířka: 21 cm, Výška: 29,7 cm, Vzdálenost zápatí od okraje: 1,55

Více

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Úvod do dopravního inženýrství Ing. Michal Dorda, Ph.D. Pozemní komunikace Pozemní komunikace je liniová stavba sloužící především dopravě silničních dopravních prostředků, případně k pohybu chodců, cyklistů

Více

Dopravní značky 1. část

Dopravní značky 1. část Dopravní značky 1. část Rozdělení a význam svislých dopravních značek Výstražné značky (1) Výstražné značky jsou a) "Zatáčka vpravo" (č. A 1a) a "Zatáčka vlevo" (č. A 1b), které upozorňují na směrový oblouk,

Více

Ing. Michal Caudr, Dopravní značení

Ing. Michal Caudr, Dopravní značení Ing. Michal Caudr, 2018 Dopravní značení Obsah 1) Úvod změny legislativy týkající se dopravního značení 2) SDZ - TP 100 - TP 65 - Fólie PPK FOL 3) VL 6.1 4) VDZ - TP 133 5) Zajímavosti a problémy Změny

Více

Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ 1 ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití, provedení a umístění orientačních dopravních značek označujících

Více

Na workshopu byly projednány základní tematické okruhy týkající se metodiky preference autobusů/trolejbusů.

Na workshopu byly projednány základní tematické okruhy týkající se metodiky preference autobusů/trolejbusů. Závěrečná zpráva z Workshopu k metodice preference BUS pořadatel: ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy místo: ČVUT v Praze Fakulta dopravní, budova Florenc,

Více

Dopravní značky 4. část

Dopravní značky 4. část Dopravní značky 4. část Příkazové značky (1) Příkazové značky jsou a) "Kruhový objezd" (č. C 1), která přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených; značka je

Více

Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014. Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ 1 ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití, provedení a umístění

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Vodorovné dopravní značky 1. Podélné čáry V la Vlb Podélná čára souvislá Značka se pouz1va zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení

Více

Technické koordinační centrum ZÁZNAM Z PŘIPOMÍNKOVÉHO JEDNÁNÍ

Technické koordinační centrum ZÁZNAM Z PŘIPOMÍNKOVÉHO JEDNÁNÍ Technické koordinační centrum ZÁZNAM Z PŘIPOMÍNKOVÉHO JEDNÁNÍ Datum konání: 5.2.2013 Místo konání: MD, Malé kolegium Přítomni: dle prezenční listiny Program jednání: 1) revize TP 65 2) revize TP 133 Jednání

Více

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Výstražné dopravní značky Číslo A la Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož A lb Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový

Více

Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 169, aktualizace 2012 MINISTERSTVO DOPRAVY Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ Aktualizace 2012 Schváleno Ministerstvem dopravy pod

Více

Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 69, aktualizace 0 MINISTERSTVO DOPRAVY Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ Aktualizace 0 (po prvních připomínkách) Schváleno Ministerstvem

Více

Obecnou úpravou stanoví pravidla pro předjíždění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obecnou úpravou stanoví pravidla pro předjíždění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předjíždění Obecnou úpravou stanoví pravidla pro předjíždění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 17 Předjíždění (1) Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy

Více

Dopravní značky 2. část

Dopravní značky 2. část Dopravní značky 2. část Značky upravující přednost (1) Značky upravující přednost jsou Tato skupina dopravních značek byla zavedena v souladu s Úmluvou o silničních značkách a signálech (Vídeň, 1968) a

Více

DSA Dopravní stavby obor A

DSA Dopravní stavby obor A Dopravní stavby obor A ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb Marek Pýcha, Štěpán Verner 1. Úvod Pomůcka slouží jako podklad pro cvičení týkající se železniční části předmětu 136.

Více

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě.

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě. Autorka publikace doc. Ing. arch. Irena Šestáková je pedagogem na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě architektury. Autor publikace Ing. arch. Pavel Lupač je studentem doktorského studia

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice Průtah obcí včetně dopravních opatření II/42 2, Pod ivín 1. Celková situace Lednice je významná jihomoravská vinařská obec, leží přibližně 6 km severozápadně od bývalého okresního města Břeclav. Sledovaný

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. 1. Výstražné dopravní značky 2. Značky upravující přednost 3. Zákazové dopravní značky 4. Příkazové dopravní značky C 1 Kruhový objezd C

Více

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Společná ustanovení. Uspořádání úrovňové křižovatky závisí na tom, zda:

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Společná ustanovení. Uspořádání úrovňové křižovatky závisí na tom, zda: KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Společná ustanovení KŘIŽ 02 Úrovňové obecně.ppt 2 Uspořádání úrovňové křižovatky závisí na tom, zda: přednost v jízdě není upravena dopravním značením (platí

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 576/3. Pozměňovací návrhy

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 576/3. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 576/3 Pozměňovací návrhy vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI 1 UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití jednotlivých dopravních značek ODZ včetně příkladů jejich provedení.

Více

Novelizace technických podmínek upravujících dopravní značení

Novelizace technických podmínek upravujících dopravní značení Novelizace technických podmínek upravujících dopravní značení Ing. Antonín Seidl 19.5.2015, hotel STEP, Praha Technické podmínky revize Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 Zásady

Více

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Jsou to komunikace s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy, určené především pro cyklistický nebo pěší provoz. Jejich parametry jsou upraveny v ČSN 736110

Více

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI 1 UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití jednotlivých dopravních značek ODZ včetně příkladů jejich provedení.

Více

PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ) Aktualizace 2011 Předmětem aktualizace je druhé vydání Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 zpracovaných

Více

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností

Více

Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu

Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová vyhláška

Více

Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05

Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05 Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) / Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05 Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD OPK, č.j.

Více

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí V minulém článku jsme se věnovali fenoménu nepřiměřené rychlosti, kterou s ohledem na statistiku dopravních nehod lze

Více

Cyklista na stezce pro cyklisty

Cyklista na stezce pro cyklisty Cyklista na stezce pro cyklisty Značka přikazuje užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i: osoba vedoucí jízdní kolo osoba pohybující se na kolečkových bruslích

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

Katalog preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu

Katalog preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu Katalog preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu // přehled a charakteristika preferenčních opatření VHD // Ondřej Havlena, Vojtěch Novotný PREFOS Obsah Tramvajový pás na samostatném tělese...

Více

Optimalizace orientačního dopravního značení na D, SMV a MK

Optimalizace orientačního dopravního značení na D, SMV a MK OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Úvod... 2 3. Použité poklady... 2 4. Koncepce řešení... 2 4.1. Barevnost značení... 2 4.2. Značení čísel dálnic, silnic a mezinárodních tahů... 3 4.3. Značení dopravních

Více

Ing. Michal Caudr. Dopravní značení Novinky, zajímavosti od roku 2016

Ing. Michal Caudr. Dopravní značení Novinky, zajímavosti od roku 2016 Ing. Michal Caudr Dopravní značení Novinky, zajímavosti od roku 2016 Úvod 294/2015 Sb. prováděcí vyhláška zákona 361/2000 Sb. vyhláška kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích Vyhláška č.

Více

Dopravní značky 6. část

Dopravní značky 6. část Dopravní značky 6. část (1) jsou a) "Počet" (č. E 1), E1 Užívá se zejména ve spojení s DZ Dvojitá zatáčka, první vpravo, nebo Dvojitá zatáčka, první vlevo. Pokud po sobě následují tři nebo čtyři zatáčky

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ MINISTERSTVO VNITRA Z Á S A D Y PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ. na pozemních komunikacích

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ MINISTERSTVO VNITRA Z Á S A D Y PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ. na pozemních komunikacích TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ MINISTERSTVO VNITRA Z Á S A D Y PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ na pozemních komunikacích TECHNICKÉ PODMÍNKY (KONEĆNÝ NÁVRH) Schváleno Ministerstvem dopravy a spojů pod

Více

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI

ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI ČÁST B ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI 1 UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití jednotlivých značek ODZ v obci včetně příkladů jejich provedení.

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ PRO DRUHÉ PROJEDNÁNÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ PRO DRUHÉ PROJEDNÁNÍ TP 169 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ PRO DRUHÉ PROJEDNÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. S ÚČINNOSTÍ OD

Více

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II 1) Cyklista odbočující vlevo, musí dát přednost v jízdě a) všem vozidlům jedoucím v obou směrech b) jen protijedoucím tramvajím a motorovým vozidlům c) všem protijedoucím

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 301. Tato značka zakazuje: + a) Vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez. b) Vjezd šestinápravovým

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : 246. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické

Více

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích.

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. PEXESOVÁ LIGA Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. Děti se formou obrázkové hry PE-XE-SO seznámí s některými

Více

Informativní značky provozní

Informativní značky provozní Informativní značky provozní Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-5477/2016 Č.J.: MeDO-32247/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA Dopravní výchova Bezpečnost silničního provozu Cíl: - získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného chování v silničním provozu

Více

ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ZMĚNA 1, OPRAVA 1

ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ZMĚNA 1, OPRAVA 1 PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ PRAHA 2013 ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ZMĚNA 1, OPRAVA 1 Ing. Luděk Bartoš bartos@edip.cz 1/17 původní norma z roku 1986 revize z ledna 2006 připomínky

Více

Bezbariérová řešení staveb

Bezbariérová řešení staveb Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Bezbariérová řešení staveb doc. Ing.arch. Irena Šestáková, ČVUT Praha, FA, Ústav nauky o budovách Základní pojmy Základní pojmy Základní pojmy

Více

VL 6.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

VL 6.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 6.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY únor 2017 Schváleno Ministerstvem dopravy č. j. 43/2017-120-TN/1 ze dne 9. února 2017 s účinností od 15.

Více

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 65, Dodatek č. 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Dodatek č. 1 k II. vydání Schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 22/2012-120-STSP/3 ze

Více

4) [2 b.] Mám, jako řidič automobilu z výhledu, za povinnost dát vozidlu přijíždějícímu zprava přednost v jízdě?

4) [2 b.] Mám, jako řidič automobilu z výhledu, za povinnost dát vozidlu přijíždějícímu zprava přednost v jízdě? C_E-28082006-114523-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: a) Vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která je zmocněna vlastníkem vozidla k provozování

Více

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat?

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Právní ukotvení cyklistických stezek vychází ze zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a ze zákona č. 361/2000

Více

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. Z toho plynou velké plošné nároky pro dopravu v klidu. Velký

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 ULICE TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH : 1. Textová část - Technická zpráva 2. Výkresová část DIO - I.etapa DIO - II.etapa Benešov 09/2011 Zpracovatel

Více

Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK)

Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK) Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK) přednáška č.9 PAPM Provoz a projektování místních komunikací OPATŘENÍ K OCHRANĚ CHODCŮ: dodržet bezpečnostní odstup (b.o.) dostatečně dimenzovat plochy pro pěší

Více

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Bezpečnost zdravotně postižených účastníků pěšího provozu na pozemních komunikacích Revize přechodů pro chodce na silnicích I.,

Více

Příloha č. 2. Vybrané paragrafy ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích s komentářem, týkajícím se problematiky dopravní výchovy

Příloha č. 2. Vybrané paragrafy ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích s komentářem, týkajícím se problematiky dopravní výchovy Příloha č. 2 Vybrané paragrafy ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích s komentářem, týkajícím se problematiky dopravní výchovy Příloha č. 2: Vybrané paragrafy ze zákona č. 361/200

Více

Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZPOMALOVACÍ PRAHY A ZVÝŠENÉ PLOCHY

Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZPOMALOVACÍ PRAHY A ZVÝŠENÉ PLOCHY Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZPOMALOVACÍ PRAHY A ZVÝŠENÉ PLOCHY POUŽITÍ (zdroj: novela TP č. 85, srpen 2013) místní komunikace funkční skupiny C a D1 ojediněle

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-3680/2016 Č.J.: MeDO-20504/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích nejvyšší dovolená rychlost jízdy

Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích nejvyšší dovolená rychlost jízdy Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích nejvyšší dovolená rychlost jízdy Definici obecné, místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích stanoví zákon č. 361/2000 Sb.,

Více

Výchova ke zdraví BESIP

Výchova ke zdraví BESIP VY III/2 INOVACE 63 Tělesná výchova Výchova ke zdraví BESIP Autor DUM Mgr. Jarmila Kesnerová, s využitím publikace Dopravní výchova pro 4. a 5. ročník ZŠ Datum (období) vzniku DUM Ročník a typ školy ŠVP

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-3680/2016 Č.J.: MeDO-20502/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

Ing. Michal Caudr. vyhláška 294/2015 Sb. a její uplatnění v praxi

Ing. Michal Caudr. vyhláška 294/2015 Sb. a její uplatnění v praxi Ing. Michal Caudr vyhláška 294/2015 Sb. a její uplatnění v praxi Úvod 294/2015 Sb. prováděcí vyhláška zákona 361/2000 Sb. vyhláška kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích Vyhláška č. 294/2015

Více

Příkazové dopravní značky

Příkazové dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu svislé příkazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích příkazy. V České republice konkrétně existují následující svislé

Více

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd? Test: 05.06.2013 08:21 (číslo 1) 1 z 7 1) [2 b.] "Nemotorové vozidlo" je: a) vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo. b) pouze potahové

Více

11.12.2011. Pravý odbočovací pruh PŘÍKLAD. Místní sběrná komunikace dvoupruhová s oboustranným chodníkem. L d s 10

11.12.2011. Pravý odbočovací pruh PŘÍKLAD. Místní sběrná komunikace dvoupruhová s oboustranným chodníkem. L d s 10 11.1.011 SMK Příklad PravýOdbočovací.ppt SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE programu č.3 B Návrhstykovékřižovatky s pravým odbočovacím pruhem Návrh křižovatky: Nakreslete ve vhodném měřítku situační výkres

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

Zákazové dopravní značky

Zákazové dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu svislé zákazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení. V České republice konkrétně existují následující

Více