MEXICKÉ DRAMA. Willi Meinck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEXICKÉ DRAMA. Willi Meinck"

Transkript

1 1

2 2

3 Willi Meinck MEXICKÉ DRAMA Dobrodružné příběhy aztécké dívky Černé orchidey a jejího druha Opeřeného jelena, velikého zvěda Obsidiánového hada a španělského generála, kapitána Corteze, který si se svými žoldnéři podmanil bohaté Mexiko. ALBATROS PRAHA 3

4 Translation Julie Heřmanová, 1975 Illutrations Josef Duchoň,

5 Yn quexquichcauh maniz cemanahuatl ayc pollihuiz yn itenyo yn itauhca in Mexiko Tenochtitlan Chimalpain Dokud svět světem bude stát, živá zůstane památka slávy a hrdinství Mexika-Tenochtitlánu 5

6 I. DÍL PŘISTÁNÍ 6

7 1. Mladší sestra Z chrámu božstva Huitzilopočtliho hřímal velký buben. Po obsidiánově temném zrcadle jezera Texcoco 1 klouzalo pět kánoí. Kněz Hříchů si navlékl obřadní roucho, na rámě zavěsil váček s tabákem a vyšel na nádvoří. Hvězdy už pohasly a z rákosí se přihnal vítr. Přes hřebeny hor se plazil do údolí ranní úsvit. Nadešel den zvaný aligátor v měsíci Velkého bdění. Temně, naříkavě burácel velký buben a jako těžká rosa kanuly slzy po matčině tváři. Opeřený jelen procitl. Matka vyšla na dvůr drtit kukuřici. Proč pláče má drahá matka? otázal se hoch. Otec se vztyčil, přehodil si přikrývku přes ramena a horní cípy svázal na hrudi. Bolest je ten královský orel, který jí trhá srdce, odpověděl. Pokročil ke dveřím a zahleděl se do slunečního kotouče. Hory na druhém břehu byly žluté a červené a bahenní cypřiše se chvěly v ranním chladu. Máš dobré srdce, můj milý synu, jsi poslušný a žiješ v radosti. Zasloužíš si, abys byl povolán sloužit co posel. Dnes ti povím, proč tvá matka pláče. V roce zvaném třináct dům, v měsíci Velkého bdění, přišla na svět pod znamením aligátora tvá mladší sestra. Bylo to děvčátko jako světluška, něžné a přítulné, naše radost. Milovali jsme ji, jak jen rodiče mohou své dítě milovat. Byla samý smích, jako rolnička, a když povyrostla, skotačila na louce a honila se za motýly. Žili jsme šťastně, až přišel rok tři kamenný nůž, kdy tvá mladší sestra dosáhla tří let. Tenkráte se potoky vsákly do země, řeky vyschly, břehy jezera rozpukaly jako suché bláto a řeka, která napájela 1 Čti teskoko 7

8 kukuřičná pole, se ztratila pod kamenným mostem. Otec usedl na rohož a nehnutě zíral před sebe. Rybáři, ptáčníci a čihaři veslovali ke svým lovištím. Z Xochimilka 1, proslulého svými zahradami, připlouvaly čluny, vrchovatě naložené zeleninou a ovocem. Oněch pět kánoí, které pluly od Texcoka, zamířilo k ústí chrámového kanálu. Přivážely náklad dříví pro chrám božstva ohně. Opeřený jelen sklonil hlavu. Proč jsi mi o ní nikdy nevyprávěl, otče? Kde je? Otec mlčel. Tvář měl zachmuřenou, pohled vzdálený. Teprve po dlouhé chvíli odpověděl: Jedné noci se na nebi ukázalo špatné znamení. Vypadalo to jako zář ranních červánků, pak jako ohnivý jazyk, jako šlehající ohnivé stéblo. Oheň šlehal zprvu doširoka, pak se ale vzepjal a jako šíp vyletěl do výše, rovnou do středu nebes, a odtud padal v krůpějích k zemi jako krvavý déšť. Plamen se ukázal napřed na východě a plné sily dosáhl o půlnoci. Až do rozednění se vzpínal ohnivými jazyky do výše. Teprve jitřní zář vycházejícího slunce nad ním zvítězila. Znamení se pak ukazovalo po celý týden. Ano, v roce zvaném tři pazourek se plamen ukazoval noc co noc po celý dlouhý týden. Lidé křičeli strachem, když jej uzřeli. Ohromeni děsem tloukli se na ústa dotazujíce se: Co to má znamenat? Tenkrát, když se ono zlé znamení objevilo na nebi, bylo ti právě pět let. Nepamatuji se, otče. Jedli jsme tehdy hořké trávy a žvýkali bláto. Horší bídu než v onen nešťastný čas jsme ještě nezažili! Můj mladší bratr, kněz Hříchů, přišel jednou do našeho domu s knězem božstva Tlaloka a řekl mi: Můj milý starší bratře, nelekej se! Včera, když jsme sbírali obětiny, dali jste nám květiny a kopál 2. Chodili jsme dům od domu, abychom mohli přinést božstvu obětní 1 Xochimilco čti šočimilko. Pokud jde o transkripci cizích jmen, píšeme všechny geografické názvy v původní transkripci používané v mapách. Jména kmenů, osobní jména apod. v transkripci fonetické, pokud jde o jména indiánská; španělská jména píšeme španělsky. Pozn. překl. 2 Vonná pryskyřice. Pozn. překl. 8

9 dary. Božstvo deště však není spokojeno; sedí na Orlí hoře a tváří se zle. Plné kádě stojí před ním, ono je však nevylévá, protože se hněvá. Přinesli jsme mu kuličky z kukuřičného těsta a srdce obětovaných jinochů. To vše je málo. Vaše oběti také nestačí. Země žízní, rostliny schnou, ptáci padají mrtví ze stromů a i my také brzo pomřeme! Tak mluvili kněží. Zůstali stát přede dveřmi a já jsem se otázal: Co máme ještě obětovat? Což nevidíte, že nic víc nemáme? Tu ukázali na tvou mladší sestru, která seděla na rohoži a hrála si s fazolemi. Bílé pláště kněží byly potřísněny temnými skvrnami a vlasy jim splývaly v rovných praméncích na ramena. Můj mladší bratr, kněz Hříchů, vzal mou milou dcerušku za ruku a odváděl ji do chrámu, aby ji ozdobil k oběti. Pověsili jí květy kolem krku, ručky jí ovinuli řetězy z květin, na hruď položili květinová pouta a na hlavu vsadili věnec. Pak jí dali kuličky z kukuřičného těsta a krocaní maso a ovoce, kolik jen chtěla. Příštího rána se odebrali kněží božstva deště k jezeru a nařezali rákosí pro svůj chrám. A když zapadlo slunce, odnesli naši milou dcerušku na nosítkách pokrytých květy na břeh jezera a posadili ji do člunu přebohatě ozdobeného liliemi. Kněží božstva deště přinesli orlí misku se srdci obětovaných jinochů. Nato veslař odrazil s člunem od břehu. A lidé, kteří tam stáli, plakali a naříkali. Když loďka doplula doprostřed jezera, vyrazil veslař ze dna dřevěný špalík. Kněží zpívali obětní žalmy, bubny vířily, lasturové trubky vřeštěly a člun s naší milou dceruškou klesal ke dnu. Opeřený jelen naslouchal až dosud bez hnutí; teď povstal a uvázal si kolem boků bederní pás. Měl štíhlé jemné údy, celé tělo jako odlité z mědi, na pažích a nohou pevné šlachy a pružné svaly, černé, do modra přecházející vlasy mu splývaly až na ramena, hruď měl vyklenutou jako bojovník, který dovede vrhat oštěpem velikou silou. Položil otci paži kolem ramene, chtěl ho utěšit: Má mladší sestra žije v domě Slunce, je tam, kde dlí duše statečných. Je jí tam dobře, milý otče, a jednoho dne se v podobě kolibříka vrátí na zem. Matka je zavolala k jídlu. Od ohniště, na němž vřela moučná 9

10 polévka, sem táhl pach připálené mouky a kouře. Vedle hliněného hrnce ležely zlatožluté kukuřičné klasy. Nad zalesněnými stráněmi stoupalo slunce a naříkavé volání bubnů zmlklo. 2. Božstva mlčí Kněz Hříchů stál před chrámem. Z chrámové pyramidy vysoko nad městem pohlížel přes jezero do dálky k jihu; viděl, jak v čistém ranním vzduchu stoupá ze zasněženého vrcholu sopky Bílá paní kolmo k nebi sloupek dýmu. U nohou mu leželo město na jezeře, spojené hrázemi s pevninou. V noci pršelo a déšť spláchl prach ze stěn domů. Kněz odvrátil zrak od přívětivého obrazu a vešel do svatyně. Na podstavcích se tyčily sochy Tezkatlipoky a Huitzilopočtliho, nejmocnějších božstev Anahuaku 1, země ležící mezi moři. Byly vytesány z kamene a pohled na ně vzbuzoval hrůzu a děs. Chrámové stěny byly až ke stropu zastříkané krví a na obětních miskách ležel kopál a včera obětovaná srdce válečných zajatců. Knězi po levici stála socha Tezkatlipoky s úzkým potměšilým obličejem, protaženým do medvědí mordy; vševidoucí oči božstva svítily temným leskem drahokamů, hruď mu obepínal pletenec podivných tvorů s hadími ocasy. Černé vlasy měl spjaty zlatým páskem a v ruce držel kulaté zrcadlo. Po pravici knězově stála socha Huitzilopočtliho s širokou rozšklebenou tváří, masitými rty a vypoulenýma očima, jež zmrazovaly hrůzou. Tělo božstva bylo pokryté zlatem a posázené démanty. V ruce drželo luk a šíp. Jeho věrný druh, jenž ochraňuje 1 Anahuac (čti anahuak) země u vody, je tzv. mexické údolí uprostřed pevniny mezi Pacifikem a Atlantikem, rozlehlá náhorní planina kolem několika slaných jezer, oddělená od mořského pobřeží řetězem hor vysokých až 5393 m (Orizaba). Pozn. aut. 10

11 válečníky v boji, mu stál po boku. Kněz Hříchů se hluboko poklonil modlám a promluvil k Tezkatlipokovi: Ty, jenž znáš veškeré myšlenky a propůjčuješ všecky dary! Ty, jenž jsi vševědoucí, ten, z jehož moci žijeme! Co noční vítr procházíš ulicemi města, odhaluješ narušitele zákonů a tvrdě je trestáš, jak si zasluhují. Pro modlitby trpících však máš ucho otevřené. Vrhl se k zemi a obličejem se dotkl kamenné podlahy. Plášť se mu svezl z ramenou a náhle ho zamrazilo, když pocítil chlad na holých stehnech. Hleď, tuším, že se blíží neštěstí, a strach mě svírá, promlouval k božstvu. Noc co noc se ozývá městem nářek plačící ženy, která o půlnoci bloudí ulicemi. Lká a žalostně volá daleko slyšitelným hlasem: Mé drahé děti, musíme uprchnout z tohoto města do bídy a hladu! Marně se táže: Mé děti, kde mám s vámi hledat útočiště? Kněz pozvedl hlavu a před očima měl v zorném poli obří nohu božstva. Pověz mi, Vševědoucí, co to vše znamená? naléhal v tupém zoufalství. Montezuma, náš mocný vládce, jenž je jako temný bavlník skýtající stín, jehož se bojí nepřátelé jak dravého zvířete, Montezuma, jemuž patří nejvyšší pocty a všechna úcta lidu, sedí smuten ve svém paláci a slzí. Jeho statečné srdce je trýzněno pochybnostmi a jeho tvář zbrázděná mukou vzplane hněvem, když se táže hadačů a mudrců: Proč mi nedovedete vyložit, co jsem viděl ve snu? Viděl jsem tvory, podobné lidským bytostem, tvory s dvěma hlavami na jednom těle. Hnali se vpřed a bojovali. Vladař rozlícen dupe nohou, srší hněvem, šíří kolem hrůzu a děs. Komu je život milý, jde mu raději z očí. Ted však slyš, Vševědoucí, co se stalo včera, když si mne Montezuma, náš pán, dal zavolat do Černého paláce. Vstoupil jsem do jeho zářícího jasu, do jeho temného stínu. Seděl v křesle, vyvýšen nad ostatními. Svlékl jsem sandály a jedl prach ze země u jeho nohou. Povstaň, vybídl mne, a slyš, co se stalo. Vylož mi, co ti vyjevím, jinak tě dám popravit. 11

12 Muži, kteří loví ryby v jezeře, chytili ptáka s popelavě šedým peřím. Podobal se jeřábu. Přinesli mi jej do Černého paláce. Pták nesl na hlavě v chocholce peří zrcadlo. Bylo uprostřed provrtáno a otvorem zářilo noční nebe. Ač bylo poledne, svítily hvězdy a Mamalhuatzli, křesač ohně, zářil v otvoru zrcadla. Na vlastní oči jsem viděl to neblahé znamení, a když jsem podruhé nahlédl do zrcadla, spatřil jsem v dálce bitevní pole. Mužové ve vyřízených řadách jako stébla rákosu se rychle blížili. Byli vyzbrojeni do boje a jeli na hřbetech jelenů. Když jsem se chtěl potřetí podívat do zrcadla, pták s popelavě šedým peřím už zmizel. Tak mluvil Montezuma, vůdce svého lidu, a plakal, zkrušen zlým znamením. Pověz mi, Vševědoucí, co to vše znamená? Ó pověz, co máme činit, abychom odvrátili neštěstí? Kněz Hříchů rozpřáhl paže a tloukl čelem do kamene. Stále rychleji se řinula slova z jeho rtů. Pak vyčerpán ustal, čekal na odpověď. Náhle ho obklopilo hluboké bzučící ticho. Srdce mu tlouklo jako zvon. Do chrámu svítilo slunce a z temného kouta vyběhla krysa, vyrazila ven a zmizela. Roztřesen chladem zahalil se kněz do pláště. Božstva k němu shlížela ze své nadlidské výše a mlčela. 3. Cizinec Uplynul měsíc Velkého bdění a podivný nepokoj se šířil Anahuakem. Nikdo to nesměl vědět, a přece to věděli všichni: Quetzalkoatl, bílé božstvo, přistál na břehu moře. O svátku božstva soli, kdy se ženy zdobily květinami, řekl otec Opeřenému jelenovi: Dnes bych měl chuť na ryby. Vezmi si vidlici a udičku a nachytej nám k večeři čerstvé ryby. Opeřený jelen vzal sedmizubé kopí, keser a udici, na hlavu si 12

13 nasadil čelenku z volavčích per a na dno kánoe uložil luk a šípy. Odrazil od břehu a zamířil k mostu, který spojoval čtvrť ptáčníků se čtvrtí zlatníků. Jel kolem dlouhé bílé zdi otcovského domu. Matka stála na azotei, ploché střeše bílého domu, a zalévala květiny, jejichž dlouhé šlahouny splývaly po zdech jako zelení hadi. Sem, do nového domu na východním břehu ostrova, se rodina přestěhovala z chatrče v západní čtvrti města již před jedenácti lety. Otec byl umělec-ozdobník, dovedl osobitým způsobem upravovat vyoraná ptačí péra, drahé zboží, které kupci přiváželi zdaleka do hlavního města. Zdobil vladařova roucha drahocenným kolibřím peřím, zhotovoval vějíře z červenavých volavčích per, okrašloval štíty zelenými pery ptáka quetzala 1 a péry vytepanými ze zlata a stříbra. Otec nabyl svou prací slušného jmění a Montezuma si ho velice vážil. Na mostě, k němuž Opeřený jelen směřoval, stál mladý válečník kmene Otomí, statečných obyvatel hor. Přes rameno měl zavěšený luk a po boku dřevěný kyj, posázený obsidiánovými 2 čepelemi. Pozvedl ruku k pozdravu a promluvil: Pojď blíž, mládenče, nepotřebuješ pomocníka k rybaření? Rád půjdu s tebou. Opeřený jelen zabrzdil veslem a pomalu klouzal s kánoí pod oblouk mostu. Buď vítán, statečný bojovníku, kdo jsi? Postrach pro nepřátele, bratr pro přítele. Máš-li chuť chytat ryby, vezmu tě rád s sebou. Opeřený jelen zamířil ke břehu a počkal, až bojovník nastoupí. Byli vzdáleni, jen co by kamenem dohodil, od ústí kanálu do jezera. Slunce pálilo a po hladině se honil mírný větřík. Za šedým pásem rákosí směrem na východ bylo vidět skromné domky obcí, které patřily k Texcoku. Hustě lemovaly břeh a jako ptačí hnízda se 1 Quetzal (čti ketcal) zool. Calurus (krásnochvost) je velmi vzácný pták, domovem v Guatemale a nejbližších zemích. Zdobit se quetzalím peřím měli právo jen nejpřednější indiánští hodnostáři. Pozn. překl. 2 Obsidián aztécky itztli, (vyslov itctli), sopečné sklo, tmavý, velmi tvrdý nerost, který se dal vybrousit do jemného ostří. Pozn. překl. 13

14 přilepily i na svahy hor. Směrem na jih se rýsovaly proti slunci černé kontury cypřišů na květinových ostrovech Iztapalapanu 1 a na západě se vřezával do jezera ostrov hory Kobylek 2. Voda byla oživena spoustou kánoí. Jako divoké kachny pluly v hejnech na obzoru či stály u břehu připoutány ke kůlům, nebo se nehlučně míhaly po hladině, obratně se vyhýbajíce jedna druhé. Město se svými domy a paláci, tancem a zpěvem a produkcemi kejklířů, s vyvoláváním prodavačů na tržištích za nimi zapadlo, a jak se vzdalovali od břehu, připadalo jim to, co denně vídali kolem sebe, jako něco nezvykle pozoruhodného. Opeřený jelen řídil loďku mocnými záběry vesel k Tepetzinku 3. Odkud přicházíš, statečný Otomí, naše řeč zní cize z tvých úst, zeptal se hosta. Anahuac je velký. Přicházím od pobřeží, z velikých lesů, kde se potulují medvědi a plíží jaguáři. Opeřený jelen na něho bystře pohlédl. Zdálo se mu, že ze slov cizincových zní posměch. Host odložil opasek a kyj a lhostejně pohlížel před sebe. Byl menší sporé postavy, široký v ramenou. Vlasy měl na temeni pevně svázané a z ostře řezané tváře vystupoval velký nos. V dolním rtu měl vsazen zlatý šperk a v uších drahocenné náušnice. Když dopluli k otcovu lovišti, uvázal mladý Indián kánoi ke dvěma kůlům, zaraženým hluboko do dna. Bylo tu ticho, koldokola nikde jediná loďka. Rákosí šelestilo ve větru, voda byla průzračná jako křišťál a ryby těkaly ve zmatku kolem, než si zvykly na stín lodi. Host vytáhl z kánoe udičky a Opeřený jelen se postavil na příď, sedmizubé kopí v ruce. Mladému chlapci, který vyrostl v jezerním městě, byl Tenochtitlán středem světa. Ze všech světových stran sem proudili kupci a poslové. Každého dne přinášely průvody nosičů povinné 1 Iztapalapan čti istapalapan město na jižním břehu jezera Texcoco. Pozn. aut. 2 Hora Kobylek leží západně od Tenochtitlánu (čti tenočtitlánu). Pozn. aut. 3 Tepetzinco čti tepetcinko. 14

15 15

16 dávky z podmaněných zemí. Město se hemžilo kejklíři, vykladači snů, hadači, zpěváky a obchodníky. Proč nosí tento bojovník odznak kmene Otomí, když je jiného rodu? Je to snad špeh, který na něm chce vyzvídat? Opeřený jelen soustředěně pozoroval hladinu vody. Jeho bdělým očím nic neušlo. Podél břehu plula v rákosí velká ryba s mechově zeleným hřbetem. Průzračná voda se čeřila a jiskřila a nad žlutým dnem kroužily světelné skvrny. Vše se chvělo v nehlučném pohybu. Hoch si vzpomněl na pověsti, které proletěly této noci městem jako netopýři. Nikdo se neodvažoval vyslovit je nahlas, všichni se báli hněvu vladaře, který přestrojen za obyčejného kramáře se v noci potuloval ulicemi, aby se dověděl, co o něm lidé mluví. Přicházíš od pobřeží? Už jsem ti řekl. Opeřený jelen bodl kopím do vody, pocítil zásah a vytáhl mrskající se rybu. Pazourkovým nožem ji usmrtil a hodil do koše, vystlaného trávou a vonnými bylinami. Cizinec promluvil: Jsme tu sami. Chceš-li, povím ti, co jsem viděl, když jsem stál na písečné duně na mořském břehu. Vypravuj, cizinče, poslouchám tě. Viděl jsem podivné věci. Stál jsem se svým starším bratrem na písečné duně, a tu vidíme, jak šest věží pluje po moři. Blížily se zvolna ke břehu a uhýbaly hned na tu, hned zas na druhou stranu. Nikdy předtím jsme nic tak podivného nespatřili, přestože neustále břeh pozorujeme a jsme bdělí. Připlížili jsme se nablízko, a tu bylo jasně vidět, že věže jsou dřevěné a na nich lidé. Odkud přicházejí ti lidé? ptám se bratra. Snad se nevynořili z mořského dna? Bratr mi dal znamení, abych byl zticha. Copak nevidíš, kdo to je? zašeptal. Umlkl jsem a dával dobrý pozor, co se bude dít. Z jedné věže spustili na hladinu člun a pluli v něm tak blízko, že jsme slyšeli jejich hlasy. Napočítali jsme asi patnáct mužů. Měli v rukou dlouhé pruty, vyhodili síť a až do soumraku lovili ryby. Někteří měli na sobě modré pláště, jiní červené nebo černé, i zelené. Tu a tam měl některý 16

17 i ošklivý hnědý plášť z agávových vláken 1, jako nosíme u nás, a jeden byl bez pláště. Na hlavách měli červené šátky nebo ohnivě červené čepice a dva měli kulaté klobouky, asi na ochranu před sluncem. Vytáhli síť a pluli zas zpátky ke svým věžím, které stály nehnutě na vodě. Měli velmi světlou kůži, mnohem světlejší než my, a dlouhé vousy; ale vlasy jim sahaly jen k uším. Otomí se odmlčel. V rákosí to zašelestilo; divoké kachny čvachtaly bahnem k vodě. Na nebi stale ještě nebylo ani mráčku. Kolem člunu se blýskala ve vodě hejna drobných, jen jako prst dlouhých bílých rybiček. Opeřený jelen odpověděl: Quetzalkoatl, božstvo š bílou tváří, se vrátil na zem. Lidé si to povídají, když je nikdo neposlouchá. Z Tlillanu Tlapallanu, 2 kde v šíř i v dál se modrá voda vlní a bílé třtiny šelestí, kde šumí bílé rákosí a zrají bílé pastviny, kde bílý písek běží do dáli a vánek houpá pestré vločky bavlníku, kde plují mořské růže a září všemi barvami, kde v stínu ukryta je kouzelná míčovna, z Tlillanu, Tlapallanu, ze země jitřních červánků se vrátil k nám, aby ztrestal nehodný lidský rod. Je tomu tak, jak pravíš, můj milý mladší bratře. Což nežijeme v roce jedna třtina? Před dávnými, dávnými časy, rovněž v roce 1 Agáve americana, indiánsky maguey (čti magej). Z jejích vláken se vyráběl druh papíru, zkvašená šťáva dávala opojný nápoj pulque (čti pulke). Z pevných vláken se tkaly hrubší látky a provazy, z trnů se dělaly jehlice. Pozn. překl. 2 Bájná země ranních červánků. Pozn. aut. 17

18 jedna třtina, opustil Quetzalkoatl zemi a proměnil své srdce v hvězdu a v roce jedna třtina se zase navrátil. A nyní nastane velký soud. Velký náčelník ztratí svou říši a přijde o vládu. Zažije nesmírné útrapy a pronásledování a ve chvíli, kdy vykročí z tohoto života do onoho druhého, nastane doba, kdy jeho služebníci budou zavrženi a vyhlazeni a dobro, které vykonal, upadne v tmu zapomnění. Pak mu nezbude již ani zrnko vladařské moci, jeho říše se rozpadne, neboť nemá pevnosti; náš život jest nám propůjčen božstvem, Quetzalkoatl je jeho dárcem, a jakmile si ho bude žádat, musíme se ho vzdát. Opeřený jelen hodil kopí do člunu a odpověděl: Buď zticha, Otomí! Kdo tak mluví, patří do vězení. Hostův obličej se zachmuřil. Napřáhl ruku, a jako by hrozil, ukázal na město: Tento strašlivý vládce, který celému světu naháněl hrůzu, stal se celému světu postrachem. Všichni se před ním třesou, budí jen úzkost a děs. Každého, kdo by ho sebenepatrněji urazil, dá usmrtit. Viny, za které nechává lidi trpět, jsou většinou vylhaná, vymyšlená nařčení. Hoch se rychle rozhlédl kolem. Nikde v blízkosti nebyl jediný člun. Zvedl kopí se sedmi zuby a pevně sevřel prsty ratiště. Naráz mu bylo jasné, proč mu cizincova řeč zněla tak cize. Vzpomněl si, jak před několika měsíci přijelo do Tenochtitlánu poselstvo obchodníků z Tlaxcaly; 1 přivezli bavlnu a pláště a přáli si vyměnit je za sůl, které byl v Tlaxcale nedostatek. Montezuma zboží zabavil a kupce dal vyhnat ze země. Nosiči této kupecké výpravy však byli prodáni do otroctví na velkém trhu v Tlaltelolku. 2 Od té chvíle vzplála s novou silou stará zášť mezi Tenochtitlánem a Tlaxcalou. Neznámý byl docela jistě zvěd, kterého vyslali Tlaxcalští. Má asi vyzvědět, co se v Tenochtitlánu povídá o přistání bílých božstev na pobřeží. Tento muž podnikl svízelnou cestu přes hory, aby zde, v Tenochtitlánu, rozséval mezi obyvatelstvem neklid a nejistotu. Opeřený jelen věděl, že mu hrozí nebezpečí a že si musí pomoci lstí, má-li vyváznout živý. Ale mužova řeč ho rozlítila. 1 Tlaxcala čti tlaskala. 2 Tlaltelolco čti tlaltelolko. 18

19 Tvá řeč zní jako krákot havrana, odpověděl. Ruka neznámého se pohnula a sevřela rukojeť kyje. Náhlá vlna strachu zaplavila chlapce, ale přehnala se tak rychle, jak přišla. Sklonil kopí a zamířil ozubeným hrotem na cizincovo hrdlo. V té chvíli se z rákosí vynořily tři čluny a v nevelké vzdálenosti propluly kolem. Hoch zapudil myšlenku volat o pomoc. Čluny pluly podél břehu a zanedlouho zmizely v rákosové zátočině. Cizinec rychle přidřepl k zemi a hmátl po ratišti kopí. Opeřený jelen se naklonil a udeřil. Otomí vyrazil hlasitý výkřik a vrhl se na chlapce. Kánoe se prudce zakymácela a oba spadli do vody. Hoch se ponořil pod soupeřovo tělo, doufaje, že se mu podaří uniknout do rákosí. Otomí ho však dohonil. Chytil chlapce za vlasy a vlekl ho ke kánoi. Z poraněné paže mu kapala krev. Budeš-li křičet, zabiju tě, vyhrožoval. Zabij mne! Otomí sňal lano, jímž byla kánoe přivázána, a chlapce spoutal. Hoch s námahou potlačil hněv nad tímto ponížením. Nechtěl zemřít, proto byl zticha. Chtěl se stát statečným bojovníkem a pomstít potupu, kterou mu Otomí způsobil. Svázaný do kozelce ležel teď na dně člunu a upřeně zíral na bílou oblohu. Slyšel, jak vlny pleskají o boky kánoe, cítil pach ryb a vůni trávy. Cizinec zabral veslem a zamířil kolem rybářského ostrova do úzké zátočiny. Tam vynesl chlapce na břeh zarostlý rákosím a položil ho do stínu košatého akátu. Tady si můžeš křičet jak chceš, poznamenal, nikdo tě neuslyší. Opeřený jelen otočil hlavu. Kolem kvetly blatouchy, v rákosí kvákaly žáby a v odpoledním slunci mu tančil nad hlavou roj komárů. 19

20 4. V paláci velkého náčelníka Když spadl soumrak, končily se i slavnosti uspořádané k poctě božstva soli. Strážci s pochodněmi, vyzbrojeni holemi, vyháněli lidi z uliček kolem paláce. Před dvaceti branami se postavily noční stráže válečníci temných tváří. Nikdo se k nim neodvážil přiblížit. U přístavní lávky chlapcova otce Pětihlavého hada, umělce ve zpracování per, stály uvázány kánoe, které se vrátily po marném pátrání po Opeřeném jelenu. Jeho zmizení způsobilo v celé čtvrti rozruch. Ale jak se připozdívalo, zavládl v ulicích opět klid. Jen otec nenalézal pokoje a přecházel po břehu jezera sem a tam; dělal si výčitky, proč poslal syna na ryby. Matka seděla v domě na rohoži zkrušena hořem; její bolest byla tak veliká, že už neměla slzy. V hodině, kdy město propadlo spánku, vydal se Montezuma na obchůzku nočním palácem. Bál se tíživých snů, které ho pronásledovaly, sotva semkl víčka. Také vytrvalé bolesti hlavy ho trápily už dlouhé měsíce. Nyní ho doprovázel náčelník Jaguáří spár, jeho synovec, kterému důvěřoval. Montezuma byl štíhlý a svalnatý, ale když se necítil pozorován, ztrácel přímé držení a jeho kroky ztěžkly únavou, jako by nesl veliké břemeno. Lesklý a bohatý černý vlas mu splýval až na ramena, pod hladkým čelem temně zářily těžkomyslné oči s podivně nepřítomným pohledem. Nosil zlatý šperk vetknutý do rtu a zlaté náušnice, také holeně na nohou měl zlaté. Přes plášť z pestré péřové mozaiky měl přehozenou modrou síť, posetou drahokamy. Byla hodina před půlnocí. Montezuma vystoupil se svým průvodcem na střechu paláce. Dole se mezi stromy a záhony květin leskla zrcadlová hladina rybníků a odrážela hvězdnaté noční nebe. Jaguáří spár byl vyčerpán, ale přemáhal únavu, neboť miloval svého panovníka 1 a také se ho bál. Pro krásu měsíční noci a její tajuplné kouzlo neměl ani za mák pochopení. Byl to bojovník, jeden z 1 Panovníka nazývali Aztékové tlatoani a byl zpravidla volen z rodu s vladařskou tradicí. Musel to být zkušený válečník, statečný a odvážný muž. Pozn. překl. 20

21 nejstatečnějších; před nedávném v bitvě proti Huastékům zajal šest nepřátelských bojovníků. V kleci pro divoká zvířata zařval jaguár. Odpověděl mu žalobný ptačí hlas. Pak bylo zas ticho. Přiblížili se dva bojovníci z vladařovy tělesné stráže. Jejich kožené sandály zaskřípaly na písku. Prošli osvětlenou branou vnitřního nádvoří a zmizeli ve stínu parku. Ve světle se zablýsklo obsidiánové ostří jejich kyjů. Montezuma je sledoval pohledem. Náhle se prudce otočil, pohlédl ostře na náčelníka a pravil: Můj synovče, můj milovaný, tobě mohu důvěřovat, tobě, Jaguáří spáre, mohu svěřit to, co skrývám před ostatními. Quetzalkoatl, bílé božstvo přistál na pobřeží velkého moře. Viděl jsem ho ve snu a šel jsem k němu. Stál na hoře, vysoko nad zemí; když jsem mu podával kvetoucí haluze, nevzal je, a když jsem k němu promluvil, neodpověděl mi. Proměnil se v královského orla a trhal mi srdce, drápy a zobákem mi rozdrásal nohy. Pak jsem viděl, jak se opláchl v moři, vznesl se přes pahorky k horským hřebenům a proměnil se v srdce hor. Procitl jsem pln hrůzy a dal jsem zavolat vykladače snů. Co znamená tento sen, tázal jsem se. Poradili se mezi sebou a odpověděli mi, že orel v tomto snu znamená, že Quetzalkoatl zničí můj dům a můj rod; jaguár znamená, že rozboří naše město a srovná je se zemí. Třetí sen však, v němž se Quetzalkoatl promění v srdce vody, země a hor, znamená, že získám nazpět svou zem a budu jí opět vládnout. Montezuma vypadal přepadlý a celý žlutý, když domluvil. Náčelník Jaguáří spár si to s úzkostí uvědomil, když vrhl na vladaře kradmý pohled. Obličej velkého náčelníka byl bez života, jako maska, jen černé oči v něm žhnuly a ruce nepokojně hladily leštěné dřevo zábradlí. Jaguáří spár se domníval, že bledé měsíční světlo, které proniká větvovím bavlníku, činí Montezumovu tvář tak mrtvou. Hledal slova, jimiž by strýce povzbudil, ale nic ho nenapadalo. Rty vladařovy se tiše pohybovaly a náčelník slyšel, jak mluví k božstvům: Co bude s námi? Co se stane? Kdo vytrvá s pevným srdcem? Ach, bývával jsem silný, teď však cítím stíny smrti. Srdce mé jest plné úzkosti, hoří mi v hrudi, jako by se ponořilo do pepřové 21

22 vody. Přijde náš pán k nám? Velký náčelník vzhlédl k pyramidě hlavního chrámu, skryté za houštím stromů, a pravil: Běž, můj milý synovče, a podívej se, zda přišli již poslové z Cuetlaxtlanu. 1 Jsou-li tu, chci je vidět. Neotálej, můj milovaný synovče, přiveď mi je ihned, přijmu je v Hadím domě. Náčelník Jaguáří spár odkvapil splnit náčelníkův rozkaz. Montezuma zatleskal, aby přivolal sluhy, čekající dole na schodišti. Byli to synkové urozeného rodu z podmaněných provincií, kteří musili setrvat na jeho dvoře jako rukojmí. Přinesli nosítka ozdobená zelenými péry a drahokamy a pomohli vladaři nastoupit. Osm mladíků je pozvedlo na ramena a neslo rozlehlými síněmi a komnatami do Hadího domu v postranním křídle vedle zbrojnice. Stěny palácových síní byly obloženy mramorem, stropy z cedrového dřeva podpíraly sloupy, kolem nichž se vinula těla hadů, mistrně vytesaná z kamene; místo hadích hlav měli masky nebo lidské obličeje s ústy dokořán rozšklebenými k bolestnému skřeku. Na hliněných miskách s třemi nožkami doutnala vonná kůra vzácných stromů, oheň pod nimi byl chráněn zlatými stínidly. Někdy se jako stín vynořila ze tmy matná postava, hodila kousek kůry na oheň a zase zmizela. Vladařovy komnaty byly pomalovány pestrými barvami, na podlaze ležely rozprostřené koberce, na stěnách byla rozvěšena bavlněná roucha, mozaiky z ptačích per a závěsy utkané z králičí srsti. Zatímco osm jinochů neslo palácem nosítka s modrými nebesy z ptačího peří, pospíchali čtyři další před nimi a postavili na rohož křeslo pro velkého náčelníka. Panny z dvorské družiny přinesly vodu na opláchnutí rukou, podávaly ručníky a vodu, jež kapala z náčelníkových prstů, zas zachycovaly do mělkých misek. Postavily před něho zlaté poháry s nápojem z kakaových zrn, okořeněným vanilkou, včelím medem a pepřem a pokrytým vonnou čepicí z pěny. Ježto náčelník s oblibou pojídal v noci sladkosti, přinesly na stůl koláčky a vaječná jídla. Pak ohradily vladaře pozlacenou stěnou, aby ho nikdo nemohl pozorovat 1 Čti kuetlaštlan. 22

23 při jídle, a vzdálily se do vedlejší místnosti. O půlnoci se náčelník Jaguáří spár vrátil. Dotkl se dlaní země a dlaň pak políbil. Postavil se ke stěně, a stěží popadaje dech po rychlé chůzi, oznamoval strýci: Vysoký a mocný vladaři, byl jsem v Domě poslů a slyšel jsem, že poslové byli již v Iztapalapanu. Ubírají se teď k tobě, ó pane, a co nevidět tu budou. Montezuma prudce vyskočil, zavadil o stěnu, jež ho oddělovala a srazil ji hlučně na zem. V očích se mu zračil strach, kterým jako by probleskovala naděje. Proč tu stojíš jako zkamenělý? Zavolej vysokou radu starších, můj milý synovče. Nechť přijde z chrámu velekněz Hadí žena, 1 zavolej i náčelníka Domu oštěpů, strážce vápna a náčelníka uprchlíků z jihu. A nezapomeň zpraviti i kněze Hříchů. Všichni nechť se dostaví, aby vyslechli poselství, také Quatemozin, Střemhlavý orel. Když Jaguáří spár odkvapil a Montezuma osaměl, začal nepokojně přecházet po místnosti. Dvorské panny se jen mihly kolem, aby odklidily stůl, a panoši čekali na vhodný okamžik, aby odnesli stěnu. Nikdo se neodvažoval do blízkosti vladaře, který mumlal nesrozumitelná slova. Olejové lampy hořely, ohně planuly a vítr zanášel do paláce vůni země a květin. 5. Návštěva o půlnoci Rádcové se dostavili do paláce v témže okamžiku, kdy přišlo i poselstvo. Pozdravili se navzájem a společně kráčeli do poradní síně, kde je Montezuma očekával. Podoben bohu seděl na trůnním křesle pod blankytnými nebesy z ptačího peří. Pinotl, místodržící v Cuetlaxtlanu, a náčelník Tentlile se vrhli 1 Nejvyšší hodnostář po vladaři, zároveň nejvyšší soudce a strážce pokladu. Pozn. překl. 23

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Tvoření. s pohádkou. Lena Freyová

Tvoření. s pohádkou. Lena Freyová Tvoření s pohádkou Lena Freyová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč DŘEVÁK peru CESTA KOLEM SVĚTA Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč peru Hlavní město: Lima Oficiální jazyk: Španělština, Kečuánština Měna: Nuevo sol (PEN) Jezero Titicaca Nejvýše položené splavné

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5.

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5. Příloha č. 3 Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí Chlapec T., 3. třída Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 9 7 5 5 9 35 3 Tab. 2 Výsledky druhého vyšetření chlapce T. 9 8 5 5 9 36

Více

Pusinka Pohádka o malém delfínovi

Pusinka Pohádka o malém delfínovi Petra Dobrovolny www.dolphinkissis.ch Pusinka Pohádka o malém delfínovi Byl jednou jeden malý delfín. Rodiče mu říkali Pusinka, protože měl špičatější čumáček než ostatní delfíni. Když si chtěl Pusinka

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Anotace: Nové učivo- řecké báje a pověsti Slouží k seznámení s nejznámějšími řeckými bájemi- práce s textem.

Anotace: Nové učivo- řecké báje a pověsti Slouží k seznámení s nejznámějšími řeckými bájemi- práce s textem. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Odysseovy cesty Třída: 6..A Vypracoval/a:

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

6. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - LIBUŠINA PROROCTVÍ

6. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - LIBUŠINA PROROCTVÍ 6. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - LIBUŠINA PROROCTVÍ Pozorně velmi pozorně text a odpovídej na otázky. A když bylo po svatbě, sestoupila Libuše s Přemyslem do hluboké síně pod zemí, ve skále vylámané, zavřené těžkým

Více

Změna života v sedmi dnech. Den druhý OBDIV

Změna života v sedmi dnech. Den druhý OBDIV Změna života v sedmi dnech Den druhý OBDIV 19 Stanislav Šlenc Ráno mě probudili ptáci. Otevřel jsem oči a uviděl nad sebou mezi korunami borovic, které se kolébaly, modrou oblohu zalitou sluncem. Mé včerejší

Více

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 Název: Staré pověsti české 2 Autor: Mgr. Zuzana Homolová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Český jazyk/1.-9.

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: VY_32_INOVACE_CJ6778JO_09_03_16. Hana Johánková. Vzdělávací oblast předmět:

Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: VY_32_INOVACE_CJ6778JO_09_03_16. Hana Johánková. Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Znovu se zaposlouchala. Všude bylo ticho jako v hrobě. Chuť vykouknout ven byla tak silná, že jí nemohla odolat. Rychle vklouzla pod záclony a

Znovu se zaposlouchala. Všude bylo ticho jako v hrobě. Chuť vykouknout ven byla tak silná, že jí nemohla odolat. Rychle vklouzla pod záclony a Čarodějná hodina Sofie nemohla spát. Škvírou mezi záclonami procházel zářivý paprsek měsíčního světla a dopadal přímo na její polštář. Ostatní děti v sirotčinci už dávno spaly. Sofie zavřela oči a ležela

Více

Jiří Glet PAVLÍK NA PRÁZDNINÁCH NA VALAŠSKU

Jiří Glet PAVLÍK NA PRÁZDNINÁCH NA VALAŠSKU 1 Jiří Glet PAVLÍK NA PRÁZDNINÁCH NA VALAŠSKU 2 KAM NA PRÁZDNINY Bylo jaro a sluníčko se usmívalo. Tatínek přišel z práce a usmíval se taky. Tak si představ maminko, že mě firma vyslala na letní stáž do

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ 14. ročník vědomostní soutěže ZA POZNÁNÍM ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ Vyzkoušejte si své znalosti v našem 14. ročníku vědomostní soutěže Za poznáním Českosaského Švýcarska,

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře.

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře. Eta Carinae Vzdálenost od Země: 9000 ly V centru je stejnojmenná hvězda 150-krát větší a 4-milionkrát jasnější než Slunce. Do poloviny 19. století byla druhou nejjasnější hvězdou na obloze. Roku 1841 uvolnila

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

PRÁCE S TEXTEM - Jak rabi Löw stvořil Golema

PRÁCE S TEXTEM - Jak rabi Löw stvořil Golema AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM - Jak rabi Löw stvořil Golema OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení vět jednotlivých odstavců a poté i seřazení těchto odstavců

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Věz, ó člověče, že všechno, co existuje, má bytí jen kvůli Zákonu. Poznej Zákon a budeš svobodný, nikdy nespoután okovy tmy.

Věz, ó člověče, že všechno, co existuje, má bytí jen kvůli Zákonu. Poznej Zákon a budeš svobodný, nikdy nespoután okovy tmy. S M A R A G D O V Á D E S K A X: Klíč Času Poslouchej, ó člověče. Vezmi si z mé moudrosti. Dozvěz se o hluboko ukrytých mystériích vesmíru. Dozvěď se o Myšlence, která rostla v hlubině, přinášejíc do vesmíru

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Fantazie a realita Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita.

Fantazie a realita Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita. Tý 11 Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita. 1 2 3 4 5 Řekněte: Tento týden budeme určovat rozdíl mezi tím, co je smyšlené, a tím, co se může opravdu stát. Tomu,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Objevte. vánoční nabídku

Objevte. vánoční nabídku Objevte vánoční nabídku Vánoce jsou již za dveřmi Přemýšlíte nad tím, čím překvapit vaše milované? Hledáte nápad na dokonalý a stylový dárek? Vytvořte si svou osobní sadu nebo si vyberte z jedné z našich

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček duben 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

kometa a od té doby se na sadské výšině začaly objevovat bludičky duše zemřelých, které vylézají z dávných hrobů. Ty bludičky svou

kometa a od té doby se na sadské výšině začaly objevovat bludičky duše zemřelých, které vylézají z dávných hrobů. Ty bludičky svou 5. Svatý Rybář na břehu Olšavy spravoval sítě, zamyšleně vázal uzlíky. Jak Mojmíra spatřil, hned všeho nechal a šel pro loďku. Mojmír naskočil, rybář mlčky odrazil od břehu a vážně na sebe pohlédli. Před

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Hudba z chatrče. Paulo Coelho. Argo Vánoční povídka

Hudba z chatrče. Paulo Coelho. Argo Vánoční povídka Hudba z chatrče Paulo Coelho coelho2.indd 1 Argo Vánoční povídka coelho2.indd 2 Paulo Coelho coelho2.indd 3 coelho2.indd 4 Paulo Coelho Hudba z chatrče coelho2.indd 5 Argo, 2008 Copyright 2008 by Paulo

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ

ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ Anotace: V pracovním sešitě si žák při plynulém čtení procvičí názvy zajímavých rostlin. Umí pracovat s literárním textem. Zjišťuje zajímavé informace. Rozlišuje spisovná a nespisovná

Více

FLEET. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

FLEET. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz FLEET Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Moje temné srdce Antti Tuomainen MOJE TEMNÉ SRDCE Antti Tuomainen This work has been published with the financial assistance of FILI Finnish

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.CJ.1 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Marta Felbingerová Vytvořeno: duben 2012 Jazyk a jazyková komunikace Klíčová slova: shoda přísudku s podmětem,

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_111 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Metodický list. Sada: 1 Číslo DUM:EU-OPVK-ČIG-1ST-11 Předmět: Český jazyk a literatura

Metodický list. Sada: 1 Číslo DUM:EU-OPVK-ČIG-1ST-11 Předmět: Český jazyk a literatura Příjemce: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a

Více

Vedlejší věty Anotace:

Vedlejší věty Anotace: Vedlejší věty Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: Mgr. Jana Špryňarová NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_CJ3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Anotace: Materiál tvoří i-učebnice. Je možné

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

Nejkrásnější české pohádky

Nejkrásnější české pohádky Nejkrásnější české pohádky také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Vybrala a upravila Jana Eislerová Ilustrovala Edita Plicková Nejkrásnější české pohádky e-kniha Copyright Fragment, 2013

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

MILOSLAV BUREŠ: OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK Pro ženský sbor, alt a baryton sólo, recitaci, dvoje housle, violu a klavír

MILOSLAV BUREŠ: OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK Pro ženský sbor, alt a baryton sólo, recitaci, dvoje housle, violu a klavír BOHUSLAV MARTINŮ KANTÁTY Z VYSOČINY Na texty básní Miloslava Bureše Pražský filharmonický sbor Sbormistr: Lukáš Vasilek Recituje: Petr Štěpánek 5. června 2014 19:30, Rudolfinum http://www.filharmonickysbor.cz/cs/concert/sborovy-koncert-5-6

Více

Sedmnáctka Jaro 1.1.2013

Sedmnáctka Jaro 1.1.2013 2013 Sedmnáctka Jaro. 1.1.2013 Tak kde je to JARO Pan učitel Růžička V tomto díle časopisu jsme se rozhodly vyzpovídat pana učitele Růžičku. Tady jsou naše dotazy: 1. Chtěl jste být učitelem už od malinka,

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

Výprava za pokladem se odkládá. Musíme vypátrat, co to všechno znamená! řekl rázně Jaguár. Kamarádi pak dlouze diskutovali o tom, zda mapka s

Výprava za pokladem se odkládá. Musíme vypátrat, co to všechno znamená! řekl rázně Jaguár. Kamarádi pak dlouze diskutovali o tom, zda mapka s Pak už všichni napjatě čekali, kdy se konečně objeví Laurio a začnou si spolu hrát. Ahoj, kamarádi! pozdravila Laurio, když konečně dorazila na Území kamarádů. Ahoj, Laurio! odpověděli všichni sborově

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Jak předpovídat počasí?

Jak předpovídat počasí? Jak předpovídat počasí? Umění předpovídat počasí je jednou z důležitých schopností všech zálesáků. Předpovídání počasí vyžaduje trochu postřeh a musíte vědět, kam a na co se dívat, pak ovšem snadno tuto

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Přídavná jména MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_11 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Čeština. Pracovní list. interaktivita. žák. 9-11 let (4. ročník)

Čeština. Pracovní list. interaktivita. žák. 9-11 let (4. ročník) VY_32_INOVACE_100 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Materiál obsahuje pracovní list, na kterém si žáci opakují a upevňují učivo o mluvnických kategoriích podstatných

Více