MEXICKÉ DRAMA. Willi Meinck

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEXICKÉ DRAMA. Willi Meinck"

Transkript

1 1

2 2

3 Willi Meinck MEXICKÉ DRAMA Dobrodružné příběhy aztécké dívky Černé orchidey a jejího druha Opeřeného jelena, velikého zvěda Obsidiánového hada a španělského generála, kapitána Corteze, který si se svými žoldnéři podmanil bohaté Mexiko. ALBATROS PRAHA 3

4 Translation Julie Heřmanová, 1975 Illutrations Josef Duchoň,

5 Yn quexquichcauh maniz cemanahuatl ayc pollihuiz yn itenyo yn itauhca in Mexiko Tenochtitlan Chimalpain Dokud svět světem bude stát, živá zůstane památka slávy a hrdinství Mexika-Tenochtitlánu 5

6 I. DÍL PŘISTÁNÍ 6

7 1. Mladší sestra Z chrámu božstva Huitzilopočtliho hřímal velký buben. Po obsidiánově temném zrcadle jezera Texcoco 1 klouzalo pět kánoí. Kněz Hříchů si navlékl obřadní roucho, na rámě zavěsil váček s tabákem a vyšel na nádvoří. Hvězdy už pohasly a z rákosí se přihnal vítr. Přes hřebeny hor se plazil do údolí ranní úsvit. Nadešel den zvaný aligátor v měsíci Velkého bdění. Temně, naříkavě burácel velký buben a jako těžká rosa kanuly slzy po matčině tváři. Opeřený jelen procitl. Matka vyšla na dvůr drtit kukuřici. Proč pláče má drahá matka? otázal se hoch. Otec se vztyčil, přehodil si přikrývku přes ramena a horní cípy svázal na hrudi. Bolest je ten královský orel, který jí trhá srdce, odpověděl. Pokročil ke dveřím a zahleděl se do slunečního kotouče. Hory na druhém břehu byly žluté a červené a bahenní cypřiše se chvěly v ranním chladu. Máš dobré srdce, můj milý synu, jsi poslušný a žiješ v radosti. Zasloužíš si, abys byl povolán sloužit co posel. Dnes ti povím, proč tvá matka pláče. V roce zvaném třináct dům, v měsíci Velkého bdění, přišla na svět pod znamením aligátora tvá mladší sestra. Bylo to děvčátko jako světluška, něžné a přítulné, naše radost. Milovali jsme ji, jak jen rodiče mohou své dítě milovat. Byla samý smích, jako rolnička, a když povyrostla, skotačila na louce a honila se za motýly. Žili jsme šťastně, až přišel rok tři kamenný nůž, kdy tvá mladší sestra dosáhla tří let. Tenkráte se potoky vsákly do země, řeky vyschly, břehy jezera rozpukaly jako suché bláto a řeka, která napájela 1 Čti teskoko 7

8 kukuřičná pole, se ztratila pod kamenným mostem. Otec usedl na rohož a nehnutě zíral před sebe. Rybáři, ptáčníci a čihaři veslovali ke svým lovištím. Z Xochimilka 1, proslulého svými zahradami, připlouvaly čluny, vrchovatě naložené zeleninou a ovocem. Oněch pět kánoí, které pluly od Texcoka, zamířilo k ústí chrámového kanálu. Přivážely náklad dříví pro chrám božstva ohně. Opeřený jelen sklonil hlavu. Proč jsi mi o ní nikdy nevyprávěl, otče? Kde je? Otec mlčel. Tvář měl zachmuřenou, pohled vzdálený. Teprve po dlouhé chvíli odpověděl: Jedné noci se na nebi ukázalo špatné znamení. Vypadalo to jako zář ranních červánků, pak jako ohnivý jazyk, jako šlehající ohnivé stéblo. Oheň šlehal zprvu doširoka, pak se ale vzepjal a jako šíp vyletěl do výše, rovnou do středu nebes, a odtud padal v krůpějích k zemi jako krvavý déšť. Plamen se ukázal napřed na východě a plné sily dosáhl o půlnoci. Až do rozednění se vzpínal ohnivými jazyky do výše. Teprve jitřní zář vycházejícího slunce nad ním zvítězila. Znamení se pak ukazovalo po celý týden. Ano, v roce zvaném tři pazourek se plamen ukazoval noc co noc po celý dlouhý týden. Lidé křičeli strachem, když jej uzřeli. Ohromeni děsem tloukli se na ústa dotazujíce se: Co to má znamenat? Tenkrát, když se ono zlé znamení objevilo na nebi, bylo ti právě pět let. Nepamatuji se, otče. Jedli jsme tehdy hořké trávy a žvýkali bláto. Horší bídu než v onen nešťastný čas jsme ještě nezažili! Můj mladší bratr, kněz Hříchů, přišel jednou do našeho domu s knězem božstva Tlaloka a řekl mi: Můj milý starší bratře, nelekej se! Včera, když jsme sbírali obětiny, dali jste nám květiny a kopál 2. Chodili jsme dům od domu, abychom mohli přinést božstvu obětní 1 Xochimilco čti šočimilko. Pokud jde o transkripci cizích jmen, píšeme všechny geografické názvy v původní transkripci používané v mapách. Jména kmenů, osobní jména apod. v transkripci fonetické, pokud jde o jména indiánská; španělská jména píšeme španělsky. Pozn. překl. 2 Vonná pryskyřice. Pozn. překl. 8

9 dary. Božstvo deště však není spokojeno; sedí na Orlí hoře a tváří se zle. Plné kádě stojí před ním, ono je však nevylévá, protože se hněvá. Přinesli jsme mu kuličky z kukuřičného těsta a srdce obětovaných jinochů. To vše je málo. Vaše oběti také nestačí. Země žízní, rostliny schnou, ptáci padají mrtví ze stromů a i my také brzo pomřeme! Tak mluvili kněží. Zůstali stát přede dveřmi a já jsem se otázal: Co máme ještě obětovat? Což nevidíte, že nic víc nemáme? Tu ukázali na tvou mladší sestru, která seděla na rohoži a hrála si s fazolemi. Bílé pláště kněží byly potřísněny temnými skvrnami a vlasy jim splývaly v rovných praméncích na ramena. Můj mladší bratr, kněz Hříchů, vzal mou milou dcerušku za ruku a odváděl ji do chrámu, aby ji ozdobil k oběti. Pověsili jí květy kolem krku, ručky jí ovinuli řetězy z květin, na hruď položili květinová pouta a na hlavu vsadili věnec. Pak jí dali kuličky z kukuřičného těsta a krocaní maso a ovoce, kolik jen chtěla. Příštího rána se odebrali kněží božstva deště k jezeru a nařezali rákosí pro svůj chrám. A když zapadlo slunce, odnesli naši milou dcerušku na nosítkách pokrytých květy na břeh jezera a posadili ji do člunu přebohatě ozdobeného liliemi. Kněží božstva deště přinesli orlí misku se srdci obětovaných jinochů. Nato veslař odrazil s člunem od břehu. A lidé, kteří tam stáli, plakali a naříkali. Když loďka doplula doprostřed jezera, vyrazil veslař ze dna dřevěný špalík. Kněží zpívali obětní žalmy, bubny vířily, lasturové trubky vřeštěly a člun s naší milou dceruškou klesal ke dnu. Opeřený jelen naslouchal až dosud bez hnutí; teď povstal a uvázal si kolem boků bederní pás. Měl štíhlé jemné údy, celé tělo jako odlité z mědi, na pažích a nohou pevné šlachy a pružné svaly, černé, do modra přecházející vlasy mu splývaly až na ramena, hruď měl vyklenutou jako bojovník, který dovede vrhat oštěpem velikou silou. Položil otci paži kolem ramene, chtěl ho utěšit: Má mladší sestra žije v domě Slunce, je tam, kde dlí duše statečných. Je jí tam dobře, milý otče, a jednoho dne se v podobě kolibříka vrátí na zem. Matka je zavolala k jídlu. Od ohniště, na němž vřela moučná 9

10 polévka, sem táhl pach připálené mouky a kouře. Vedle hliněného hrnce ležely zlatožluté kukuřičné klasy. Nad zalesněnými stráněmi stoupalo slunce a naříkavé volání bubnů zmlklo. 2. Božstva mlčí Kněz Hříchů stál před chrámem. Z chrámové pyramidy vysoko nad městem pohlížel přes jezero do dálky k jihu; viděl, jak v čistém ranním vzduchu stoupá ze zasněženého vrcholu sopky Bílá paní kolmo k nebi sloupek dýmu. U nohou mu leželo město na jezeře, spojené hrázemi s pevninou. V noci pršelo a déšť spláchl prach ze stěn domů. Kněz odvrátil zrak od přívětivého obrazu a vešel do svatyně. Na podstavcích se tyčily sochy Tezkatlipoky a Huitzilopočtliho, nejmocnějších božstev Anahuaku 1, země ležící mezi moři. Byly vytesány z kamene a pohled na ně vzbuzoval hrůzu a děs. Chrámové stěny byly až ke stropu zastříkané krví a na obětních miskách ležel kopál a včera obětovaná srdce válečných zajatců. Knězi po levici stála socha Tezkatlipoky s úzkým potměšilým obličejem, protaženým do medvědí mordy; vševidoucí oči božstva svítily temným leskem drahokamů, hruď mu obepínal pletenec podivných tvorů s hadími ocasy. Černé vlasy měl spjaty zlatým páskem a v ruce držel kulaté zrcadlo. Po pravici knězově stála socha Huitzilopočtliho s širokou rozšklebenou tváří, masitými rty a vypoulenýma očima, jež zmrazovaly hrůzou. Tělo božstva bylo pokryté zlatem a posázené démanty. V ruce drželo luk a šíp. Jeho věrný druh, jenž ochraňuje 1 Anahuac (čti anahuak) země u vody, je tzv. mexické údolí uprostřed pevniny mezi Pacifikem a Atlantikem, rozlehlá náhorní planina kolem několika slaných jezer, oddělená od mořského pobřeží řetězem hor vysokých až 5393 m (Orizaba). Pozn. aut. 10

11 válečníky v boji, mu stál po boku. Kněz Hříchů se hluboko poklonil modlám a promluvil k Tezkatlipokovi: Ty, jenž znáš veškeré myšlenky a propůjčuješ všecky dary! Ty, jenž jsi vševědoucí, ten, z jehož moci žijeme! Co noční vítr procházíš ulicemi města, odhaluješ narušitele zákonů a tvrdě je trestáš, jak si zasluhují. Pro modlitby trpících však máš ucho otevřené. Vrhl se k zemi a obličejem se dotkl kamenné podlahy. Plášť se mu svezl z ramenou a náhle ho zamrazilo, když pocítil chlad na holých stehnech. Hleď, tuším, že se blíží neštěstí, a strach mě svírá, promlouval k božstvu. Noc co noc se ozývá městem nářek plačící ženy, která o půlnoci bloudí ulicemi. Lká a žalostně volá daleko slyšitelným hlasem: Mé drahé děti, musíme uprchnout z tohoto města do bídy a hladu! Marně se táže: Mé děti, kde mám s vámi hledat útočiště? Kněz pozvedl hlavu a před očima měl v zorném poli obří nohu božstva. Pověz mi, Vševědoucí, co to vše znamená? naléhal v tupém zoufalství. Montezuma, náš mocný vládce, jenž je jako temný bavlník skýtající stín, jehož se bojí nepřátelé jak dravého zvířete, Montezuma, jemuž patří nejvyšší pocty a všechna úcta lidu, sedí smuten ve svém paláci a slzí. Jeho statečné srdce je trýzněno pochybnostmi a jeho tvář zbrázděná mukou vzplane hněvem, když se táže hadačů a mudrců: Proč mi nedovedete vyložit, co jsem viděl ve snu? Viděl jsem tvory, podobné lidským bytostem, tvory s dvěma hlavami na jednom těle. Hnali se vpřed a bojovali. Vladař rozlícen dupe nohou, srší hněvem, šíří kolem hrůzu a děs. Komu je život milý, jde mu raději z očí. Ted však slyš, Vševědoucí, co se stalo včera, když si mne Montezuma, náš pán, dal zavolat do Černého paláce. Vstoupil jsem do jeho zářícího jasu, do jeho temného stínu. Seděl v křesle, vyvýšen nad ostatními. Svlékl jsem sandály a jedl prach ze země u jeho nohou. Povstaň, vybídl mne, a slyš, co se stalo. Vylož mi, co ti vyjevím, jinak tě dám popravit. 11

12 Muži, kteří loví ryby v jezeře, chytili ptáka s popelavě šedým peřím. Podobal se jeřábu. Přinesli mi jej do Černého paláce. Pták nesl na hlavě v chocholce peří zrcadlo. Bylo uprostřed provrtáno a otvorem zářilo noční nebe. Ač bylo poledne, svítily hvězdy a Mamalhuatzli, křesač ohně, zářil v otvoru zrcadla. Na vlastní oči jsem viděl to neblahé znamení, a když jsem podruhé nahlédl do zrcadla, spatřil jsem v dálce bitevní pole. Mužové ve vyřízených řadách jako stébla rákosu se rychle blížili. Byli vyzbrojeni do boje a jeli na hřbetech jelenů. Když jsem se chtěl potřetí podívat do zrcadla, pták s popelavě šedým peřím už zmizel. Tak mluvil Montezuma, vůdce svého lidu, a plakal, zkrušen zlým znamením. Pověz mi, Vševědoucí, co to vše znamená? Ó pověz, co máme činit, abychom odvrátili neštěstí? Kněz Hříchů rozpřáhl paže a tloukl čelem do kamene. Stále rychleji se řinula slova z jeho rtů. Pak vyčerpán ustal, čekal na odpověď. Náhle ho obklopilo hluboké bzučící ticho. Srdce mu tlouklo jako zvon. Do chrámu svítilo slunce a z temného kouta vyběhla krysa, vyrazila ven a zmizela. Roztřesen chladem zahalil se kněz do pláště. Božstva k němu shlížela ze své nadlidské výše a mlčela. 3. Cizinec Uplynul měsíc Velkého bdění a podivný nepokoj se šířil Anahuakem. Nikdo to nesměl vědět, a přece to věděli všichni: Quetzalkoatl, bílé božstvo, přistál na břehu moře. O svátku božstva soli, kdy se ženy zdobily květinami, řekl otec Opeřenému jelenovi: Dnes bych měl chuť na ryby. Vezmi si vidlici a udičku a nachytej nám k večeři čerstvé ryby. Opeřený jelen vzal sedmizubé kopí, keser a udici, na hlavu si 12

13 nasadil čelenku z volavčích per a na dno kánoe uložil luk a šípy. Odrazil od břehu a zamířil k mostu, který spojoval čtvrť ptáčníků se čtvrtí zlatníků. Jel kolem dlouhé bílé zdi otcovského domu. Matka stála na azotei, ploché střeše bílého domu, a zalévala květiny, jejichž dlouhé šlahouny splývaly po zdech jako zelení hadi. Sem, do nového domu na východním břehu ostrova, se rodina přestěhovala z chatrče v západní čtvrti města již před jedenácti lety. Otec byl umělec-ozdobník, dovedl osobitým způsobem upravovat vyoraná ptačí péra, drahé zboží, které kupci přiváželi zdaleka do hlavního města. Zdobil vladařova roucha drahocenným kolibřím peřím, zhotovoval vějíře z červenavých volavčích per, okrašloval štíty zelenými pery ptáka quetzala 1 a péry vytepanými ze zlata a stříbra. Otec nabyl svou prací slušného jmění a Montezuma si ho velice vážil. Na mostě, k němuž Opeřený jelen směřoval, stál mladý válečník kmene Otomí, statečných obyvatel hor. Přes rameno měl zavěšený luk a po boku dřevěný kyj, posázený obsidiánovými 2 čepelemi. Pozvedl ruku k pozdravu a promluvil: Pojď blíž, mládenče, nepotřebuješ pomocníka k rybaření? Rád půjdu s tebou. Opeřený jelen zabrzdil veslem a pomalu klouzal s kánoí pod oblouk mostu. Buď vítán, statečný bojovníku, kdo jsi? Postrach pro nepřátele, bratr pro přítele. Máš-li chuť chytat ryby, vezmu tě rád s sebou. Opeřený jelen zamířil ke břehu a počkal, až bojovník nastoupí. Byli vzdáleni, jen co by kamenem dohodil, od ústí kanálu do jezera. Slunce pálilo a po hladině se honil mírný větřík. Za šedým pásem rákosí směrem na východ bylo vidět skromné domky obcí, které patřily k Texcoku. Hustě lemovaly břeh a jako ptačí hnízda se 1 Quetzal (čti ketcal) zool. Calurus (krásnochvost) je velmi vzácný pták, domovem v Guatemale a nejbližších zemích. Zdobit se quetzalím peřím měli právo jen nejpřednější indiánští hodnostáři. Pozn. překl. 2 Obsidián aztécky itztli, (vyslov itctli), sopečné sklo, tmavý, velmi tvrdý nerost, který se dal vybrousit do jemného ostří. Pozn. překl. 13

14 přilepily i na svahy hor. Směrem na jih se rýsovaly proti slunci černé kontury cypřišů na květinových ostrovech Iztapalapanu 1 a na západě se vřezával do jezera ostrov hory Kobylek 2. Voda byla oživena spoustou kánoí. Jako divoké kachny pluly v hejnech na obzoru či stály u břehu připoutány ke kůlům, nebo se nehlučně míhaly po hladině, obratně se vyhýbajíce jedna druhé. Město se svými domy a paláci, tancem a zpěvem a produkcemi kejklířů, s vyvoláváním prodavačů na tržištích za nimi zapadlo, a jak se vzdalovali od břehu, připadalo jim to, co denně vídali kolem sebe, jako něco nezvykle pozoruhodného. Opeřený jelen řídil loďku mocnými záběry vesel k Tepetzinku 3. Odkud přicházíš, statečný Otomí, naše řeč zní cize z tvých úst, zeptal se hosta. Anahuac je velký. Přicházím od pobřeží, z velikých lesů, kde se potulují medvědi a plíží jaguáři. Opeřený jelen na něho bystře pohlédl. Zdálo se mu, že ze slov cizincových zní posměch. Host odložil opasek a kyj a lhostejně pohlížel před sebe. Byl menší sporé postavy, široký v ramenou. Vlasy měl na temeni pevně svázané a z ostře řezané tváře vystupoval velký nos. V dolním rtu měl vsazen zlatý šperk a v uších drahocenné náušnice. Když dopluli k otcovu lovišti, uvázal mladý Indián kánoi ke dvěma kůlům, zaraženým hluboko do dna. Bylo tu ticho, koldokola nikde jediná loďka. Rákosí šelestilo ve větru, voda byla průzračná jako křišťál a ryby těkaly ve zmatku kolem, než si zvykly na stín lodi. Host vytáhl z kánoe udičky a Opeřený jelen se postavil na příď, sedmizubé kopí v ruce. Mladému chlapci, který vyrostl v jezerním městě, byl Tenochtitlán středem světa. Ze všech světových stran sem proudili kupci a poslové. Každého dne přinášely průvody nosičů povinné 1 Iztapalapan čti istapalapan město na jižním břehu jezera Texcoco. Pozn. aut. 2 Hora Kobylek leží západně od Tenochtitlánu (čti tenočtitlánu). Pozn. aut. 3 Tepetzinco čti tepetcinko. 14

15 15

16 dávky z podmaněných zemí. Město se hemžilo kejklíři, vykladači snů, hadači, zpěváky a obchodníky. Proč nosí tento bojovník odznak kmene Otomí, když je jiného rodu? Je to snad špeh, který na něm chce vyzvídat? Opeřený jelen soustředěně pozoroval hladinu vody. Jeho bdělým očím nic neušlo. Podél břehu plula v rákosí velká ryba s mechově zeleným hřbetem. Průzračná voda se čeřila a jiskřila a nad žlutým dnem kroužily světelné skvrny. Vše se chvělo v nehlučném pohybu. Hoch si vzpomněl na pověsti, které proletěly této noci městem jako netopýři. Nikdo se neodvažoval vyslovit je nahlas, všichni se báli hněvu vladaře, který přestrojen za obyčejného kramáře se v noci potuloval ulicemi, aby se dověděl, co o něm lidé mluví. Přicházíš od pobřeží? Už jsem ti řekl. Opeřený jelen bodl kopím do vody, pocítil zásah a vytáhl mrskající se rybu. Pazourkovým nožem ji usmrtil a hodil do koše, vystlaného trávou a vonnými bylinami. Cizinec promluvil: Jsme tu sami. Chceš-li, povím ti, co jsem viděl, když jsem stál na písečné duně na mořském břehu. Vypravuj, cizinče, poslouchám tě. Viděl jsem podivné věci. Stál jsem se svým starším bratrem na písečné duně, a tu vidíme, jak šest věží pluje po moři. Blížily se zvolna ke břehu a uhýbaly hned na tu, hned zas na druhou stranu. Nikdy předtím jsme nic tak podivného nespatřili, přestože neustále břeh pozorujeme a jsme bdělí. Připlížili jsme se nablízko, a tu bylo jasně vidět, že věže jsou dřevěné a na nich lidé. Odkud přicházejí ti lidé? ptám se bratra. Snad se nevynořili z mořského dna? Bratr mi dal znamení, abych byl zticha. Copak nevidíš, kdo to je? zašeptal. Umlkl jsem a dával dobrý pozor, co se bude dít. Z jedné věže spustili na hladinu člun a pluli v něm tak blízko, že jsme slyšeli jejich hlasy. Napočítali jsme asi patnáct mužů. Měli v rukou dlouhé pruty, vyhodili síť a až do soumraku lovili ryby. Někteří měli na sobě modré pláště, jiní červené nebo černé, i zelené. Tu a tam měl některý 16

17 i ošklivý hnědý plášť z agávových vláken 1, jako nosíme u nás, a jeden byl bez pláště. Na hlavách měli červené šátky nebo ohnivě červené čepice a dva měli kulaté klobouky, asi na ochranu před sluncem. Vytáhli síť a pluli zas zpátky ke svým věžím, které stály nehnutě na vodě. Měli velmi světlou kůži, mnohem světlejší než my, a dlouhé vousy; ale vlasy jim sahaly jen k uším. Otomí se odmlčel. V rákosí to zašelestilo; divoké kachny čvachtaly bahnem k vodě. Na nebi stale ještě nebylo ani mráčku. Kolem člunu se blýskala ve vodě hejna drobných, jen jako prst dlouhých bílých rybiček. Opeřený jelen odpověděl: Quetzalkoatl, božstvo š bílou tváří, se vrátil na zem. Lidé si to povídají, když je nikdo neposlouchá. Z Tlillanu Tlapallanu, 2 kde v šíř i v dál se modrá voda vlní a bílé třtiny šelestí, kde šumí bílé rákosí a zrají bílé pastviny, kde bílý písek běží do dáli a vánek houpá pestré vločky bavlníku, kde plují mořské růže a září všemi barvami, kde v stínu ukryta je kouzelná míčovna, z Tlillanu, Tlapallanu, ze země jitřních červánků se vrátil k nám, aby ztrestal nehodný lidský rod. Je tomu tak, jak pravíš, můj milý mladší bratře. Což nežijeme v roce jedna třtina? Před dávnými, dávnými časy, rovněž v roce 1 Agáve americana, indiánsky maguey (čti magej). Z jejích vláken se vyráběl druh papíru, zkvašená šťáva dávala opojný nápoj pulque (čti pulke). Z pevných vláken se tkaly hrubší látky a provazy, z trnů se dělaly jehlice. Pozn. překl. 2 Bájná země ranních červánků. Pozn. aut. 17

18 jedna třtina, opustil Quetzalkoatl zemi a proměnil své srdce v hvězdu a v roce jedna třtina se zase navrátil. A nyní nastane velký soud. Velký náčelník ztratí svou říši a přijde o vládu. Zažije nesmírné útrapy a pronásledování a ve chvíli, kdy vykročí z tohoto života do onoho druhého, nastane doba, kdy jeho služebníci budou zavrženi a vyhlazeni a dobro, které vykonal, upadne v tmu zapomnění. Pak mu nezbude již ani zrnko vladařské moci, jeho říše se rozpadne, neboť nemá pevnosti; náš život jest nám propůjčen božstvem, Quetzalkoatl je jeho dárcem, a jakmile si ho bude žádat, musíme se ho vzdát. Opeřený jelen hodil kopí do člunu a odpověděl: Buď zticha, Otomí! Kdo tak mluví, patří do vězení. Hostův obličej se zachmuřil. Napřáhl ruku, a jako by hrozil, ukázal na město: Tento strašlivý vládce, který celému světu naháněl hrůzu, stal se celému světu postrachem. Všichni se před ním třesou, budí jen úzkost a děs. Každého, kdo by ho sebenepatrněji urazil, dá usmrtit. Viny, za které nechává lidi trpět, jsou většinou vylhaná, vymyšlená nařčení. Hoch se rychle rozhlédl kolem. Nikde v blízkosti nebyl jediný člun. Zvedl kopí se sedmi zuby a pevně sevřel prsty ratiště. Naráz mu bylo jasné, proč mu cizincova řeč zněla tak cize. Vzpomněl si, jak před několika měsíci přijelo do Tenochtitlánu poselstvo obchodníků z Tlaxcaly; 1 přivezli bavlnu a pláště a přáli si vyměnit je za sůl, které byl v Tlaxcale nedostatek. Montezuma zboží zabavil a kupce dal vyhnat ze země. Nosiči této kupecké výpravy však byli prodáni do otroctví na velkém trhu v Tlaltelolku. 2 Od té chvíle vzplála s novou silou stará zášť mezi Tenochtitlánem a Tlaxcalou. Neznámý byl docela jistě zvěd, kterého vyslali Tlaxcalští. Má asi vyzvědět, co se v Tenochtitlánu povídá o přistání bílých božstev na pobřeží. Tento muž podnikl svízelnou cestu přes hory, aby zde, v Tenochtitlánu, rozséval mezi obyvatelstvem neklid a nejistotu. Opeřený jelen věděl, že mu hrozí nebezpečí a že si musí pomoci lstí, má-li vyváznout živý. Ale mužova řeč ho rozlítila. 1 Tlaxcala čti tlaskala. 2 Tlaltelolco čti tlaltelolko. 18

19 Tvá řeč zní jako krákot havrana, odpověděl. Ruka neznámého se pohnula a sevřela rukojeť kyje. Náhlá vlna strachu zaplavila chlapce, ale přehnala se tak rychle, jak přišla. Sklonil kopí a zamířil ozubeným hrotem na cizincovo hrdlo. V té chvíli se z rákosí vynořily tři čluny a v nevelké vzdálenosti propluly kolem. Hoch zapudil myšlenku volat o pomoc. Čluny pluly podél břehu a zanedlouho zmizely v rákosové zátočině. Cizinec rychle přidřepl k zemi a hmátl po ratišti kopí. Opeřený jelen se naklonil a udeřil. Otomí vyrazil hlasitý výkřik a vrhl se na chlapce. Kánoe se prudce zakymácela a oba spadli do vody. Hoch se ponořil pod soupeřovo tělo, doufaje, že se mu podaří uniknout do rákosí. Otomí ho však dohonil. Chytil chlapce za vlasy a vlekl ho ke kánoi. Z poraněné paže mu kapala krev. Budeš-li křičet, zabiju tě, vyhrožoval. Zabij mne! Otomí sňal lano, jímž byla kánoe přivázána, a chlapce spoutal. Hoch s námahou potlačil hněv nad tímto ponížením. Nechtěl zemřít, proto byl zticha. Chtěl se stát statečným bojovníkem a pomstít potupu, kterou mu Otomí způsobil. Svázaný do kozelce ležel teď na dně člunu a upřeně zíral na bílou oblohu. Slyšel, jak vlny pleskají o boky kánoe, cítil pach ryb a vůni trávy. Cizinec zabral veslem a zamířil kolem rybářského ostrova do úzké zátočiny. Tam vynesl chlapce na břeh zarostlý rákosím a položil ho do stínu košatého akátu. Tady si můžeš křičet jak chceš, poznamenal, nikdo tě neuslyší. Opeřený jelen otočil hlavu. Kolem kvetly blatouchy, v rákosí kvákaly žáby a v odpoledním slunci mu tančil nad hlavou roj komárů. 19

20 4. V paláci velkého náčelníka Když spadl soumrak, končily se i slavnosti uspořádané k poctě božstva soli. Strážci s pochodněmi, vyzbrojeni holemi, vyháněli lidi z uliček kolem paláce. Před dvaceti branami se postavily noční stráže válečníci temných tváří. Nikdo se k nim neodvážil přiblížit. U přístavní lávky chlapcova otce Pětihlavého hada, umělce ve zpracování per, stály uvázány kánoe, které se vrátily po marném pátrání po Opeřeném jelenu. Jeho zmizení způsobilo v celé čtvrti rozruch. Ale jak se připozdívalo, zavládl v ulicích opět klid. Jen otec nenalézal pokoje a přecházel po břehu jezera sem a tam; dělal si výčitky, proč poslal syna na ryby. Matka seděla v domě na rohoži zkrušena hořem; její bolest byla tak veliká, že už neměla slzy. V hodině, kdy město propadlo spánku, vydal se Montezuma na obchůzku nočním palácem. Bál se tíživých snů, které ho pronásledovaly, sotva semkl víčka. Také vytrvalé bolesti hlavy ho trápily už dlouhé měsíce. Nyní ho doprovázel náčelník Jaguáří spár, jeho synovec, kterému důvěřoval. Montezuma byl štíhlý a svalnatý, ale když se necítil pozorován, ztrácel přímé držení a jeho kroky ztěžkly únavou, jako by nesl veliké břemeno. Lesklý a bohatý černý vlas mu splýval až na ramena, pod hladkým čelem temně zářily těžkomyslné oči s podivně nepřítomným pohledem. Nosil zlatý šperk vetknutý do rtu a zlaté náušnice, také holeně na nohou měl zlaté. Přes plášť z pestré péřové mozaiky měl přehozenou modrou síť, posetou drahokamy. Byla hodina před půlnocí. Montezuma vystoupil se svým průvodcem na střechu paláce. Dole se mezi stromy a záhony květin leskla zrcadlová hladina rybníků a odrážela hvězdnaté noční nebe. Jaguáří spár byl vyčerpán, ale přemáhal únavu, neboť miloval svého panovníka 1 a také se ho bál. Pro krásu měsíční noci a její tajuplné kouzlo neměl ani za mák pochopení. Byl to bojovník, jeden z 1 Panovníka nazývali Aztékové tlatoani a byl zpravidla volen z rodu s vladařskou tradicí. Musel to být zkušený válečník, statečný a odvážný muž. Pozn. překl. 20

21 nejstatečnějších; před nedávném v bitvě proti Huastékům zajal šest nepřátelských bojovníků. V kleci pro divoká zvířata zařval jaguár. Odpověděl mu žalobný ptačí hlas. Pak bylo zas ticho. Přiblížili se dva bojovníci z vladařovy tělesné stráže. Jejich kožené sandály zaskřípaly na písku. Prošli osvětlenou branou vnitřního nádvoří a zmizeli ve stínu parku. Ve světle se zablýsklo obsidiánové ostří jejich kyjů. Montezuma je sledoval pohledem. Náhle se prudce otočil, pohlédl ostře na náčelníka a pravil: Můj synovče, můj milovaný, tobě mohu důvěřovat, tobě, Jaguáří spáre, mohu svěřit to, co skrývám před ostatními. Quetzalkoatl, bílé božstvo přistál na pobřeží velkého moře. Viděl jsem ho ve snu a šel jsem k němu. Stál na hoře, vysoko nad zemí; když jsem mu podával kvetoucí haluze, nevzal je, a když jsem k němu promluvil, neodpověděl mi. Proměnil se v královského orla a trhal mi srdce, drápy a zobákem mi rozdrásal nohy. Pak jsem viděl, jak se opláchl v moři, vznesl se přes pahorky k horským hřebenům a proměnil se v srdce hor. Procitl jsem pln hrůzy a dal jsem zavolat vykladače snů. Co znamená tento sen, tázal jsem se. Poradili se mezi sebou a odpověděli mi, že orel v tomto snu znamená, že Quetzalkoatl zničí můj dům a můj rod; jaguár znamená, že rozboří naše město a srovná je se zemí. Třetí sen však, v němž se Quetzalkoatl promění v srdce vody, země a hor, znamená, že získám nazpět svou zem a budu jí opět vládnout. Montezuma vypadal přepadlý a celý žlutý, když domluvil. Náčelník Jaguáří spár si to s úzkostí uvědomil, když vrhl na vladaře kradmý pohled. Obličej velkého náčelníka byl bez života, jako maska, jen černé oči v něm žhnuly a ruce nepokojně hladily leštěné dřevo zábradlí. Jaguáří spár se domníval, že bledé měsíční světlo, které proniká větvovím bavlníku, činí Montezumovu tvář tak mrtvou. Hledal slova, jimiž by strýce povzbudil, ale nic ho nenapadalo. Rty vladařovy se tiše pohybovaly a náčelník slyšel, jak mluví k božstvům: Co bude s námi? Co se stane? Kdo vytrvá s pevným srdcem? Ach, bývával jsem silný, teď však cítím stíny smrti. Srdce mé jest plné úzkosti, hoří mi v hrudi, jako by se ponořilo do pepřové 21

22 vody. Přijde náš pán k nám? Velký náčelník vzhlédl k pyramidě hlavního chrámu, skryté za houštím stromů, a pravil: Běž, můj milý synovče, a podívej se, zda přišli již poslové z Cuetlaxtlanu. 1 Jsou-li tu, chci je vidět. Neotálej, můj milovaný synovče, přiveď mi je ihned, přijmu je v Hadím domě. Náčelník Jaguáří spár odkvapil splnit náčelníkův rozkaz. Montezuma zatleskal, aby přivolal sluhy, čekající dole na schodišti. Byli to synkové urozeného rodu z podmaněných provincií, kteří musili setrvat na jeho dvoře jako rukojmí. Přinesli nosítka ozdobená zelenými péry a drahokamy a pomohli vladaři nastoupit. Osm mladíků je pozvedlo na ramena a neslo rozlehlými síněmi a komnatami do Hadího domu v postranním křídle vedle zbrojnice. Stěny palácových síní byly obloženy mramorem, stropy z cedrového dřeva podpíraly sloupy, kolem nichž se vinula těla hadů, mistrně vytesaná z kamene; místo hadích hlav měli masky nebo lidské obličeje s ústy dokořán rozšklebenými k bolestnému skřeku. Na hliněných miskách s třemi nožkami doutnala vonná kůra vzácných stromů, oheň pod nimi byl chráněn zlatými stínidly. Někdy se jako stín vynořila ze tmy matná postava, hodila kousek kůry na oheň a zase zmizela. Vladařovy komnaty byly pomalovány pestrými barvami, na podlaze ležely rozprostřené koberce, na stěnách byla rozvěšena bavlněná roucha, mozaiky z ptačích per a závěsy utkané z králičí srsti. Zatímco osm jinochů neslo palácem nosítka s modrými nebesy z ptačího peří, pospíchali čtyři další před nimi a postavili na rohož křeslo pro velkého náčelníka. Panny z dvorské družiny přinesly vodu na opláchnutí rukou, podávaly ručníky a vodu, jež kapala z náčelníkových prstů, zas zachycovaly do mělkých misek. Postavily před něho zlaté poháry s nápojem z kakaových zrn, okořeněným vanilkou, včelím medem a pepřem a pokrytým vonnou čepicí z pěny. Ježto náčelník s oblibou pojídal v noci sladkosti, přinesly na stůl koláčky a vaječná jídla. Pak ohradily vladaře pozlacenou stěnou, aby ho nikdo nemohl pozorovat 1 Čti kuetlaštlan. 22

23 při jídle, a vzdálily se do vedlejší místnosti. O půlnoci se náčelník Jaguáří spár vrátil. Dotkl se dlaní země a dlaň pak políbil. Postavil se ke stěně, a stěží popadaje dech po rychlé chůzi, oznamoval strýci: Vysoký a mocný vladaři, byl jsem v Domě poslů a slyšel jsem, že poslové byli již v Iztapalapanu. Ubírají se teď k tobě, ó pane, a co nevidět tu budou. Montezuma prudce vyskočil, zavadil o stěnu, jež ho oddělovala a srazil ji hlučně na zem. V očích se mu zračil strach, kterým jako by probleskovala naděje. Proč tu stojíš jako zkamenělý? Zavolej vysokou radu starších, můj milý synovče. Nechť přijde z chrámu velekněz Hadí žena, 1 zavolej i náčelníka Domu oštěpů, strážce vápna a náčelníka uprchlíků z jihu. A nezapomeň zpraviti i kněze Hříchů. Všichni nechť se dostaví, aby vyslechli poselství, také Quatemozin, Střemhlavý orel. Když Jaguáří spár odkvapil a Montezuma osaměl, začal nepokojně přecházet po místnosti. Dvorské panny se jen mihly kolem, aby odklidily stůl, a panoši čekali na vhodný okamžik, aby odnesli stěnu. Nikdo se neodvažoval do blízkosti vladaře, který mumlal nesrozumitelná slova. Olejové lampy hořely, ohně planuly a vítr zanášel do paláce vůni země a květin. 5. Návštěva o půlnoci Rádcové se dostavili do paláce v témže okamžiku, kdy přišlo i poselstvo. Pozdravili se navzájem a společně kráčeli do poradní síně, kde je Montezuma očekával. Podoben bohu seděl na trůnním křesle pod blankytnými nebesy z ptačího peří. Pinotl, místodržící v Cuetlaxtlanu, a náčelník Tentlile se vrhli 1 Nejvyšší hodnostář po vladaři, zároveň nejvyšší soudce a strážce pokladu. Pozn. překl. 23

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Ahmet Ümit Byzantion Bájné město krále Byzase Konstantinopolis Konstantinovo hlavní město HOST

Ahmet Ümit Byzantion Bájné město krále Byzase Konstantinopolis Konstantinovo hlavní město HOST HOST Ahmet Ümit Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz AHMET ÜMIT ISTANBULSKÉ MEMENTO U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z,

Více

Herta Müllerová: Nížiny

Herta Müllerová: Nížiny Ukázky Próza Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Seznamte se s prvotinou nejslavnější německy píšící spisovatelky současnosti. Nížiny jsou prvním románem nositelky Nobelovy

Více

Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008

Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Viktor Dyk Krysař Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Dyk, Viktor Krysař / Viktor Dyk ; [ilustrovala Nela Vadlejchová]. -- V Tribunu EU vyd.

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření.

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Ucítila jsem, jak mě něco udeřilo do zátylku, a svět kolem mě zčernal. D o tváře mi šplíchala studená voda. Když jsem otevřela

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím Tak se mi zdá, řekla, tak se mi zdá, že nadešel čas, abychom podnikli nějaký opravdu pěkný výlet. S jídelním košem. A šla rovnou zpátky k majáku, aby se dala do balení. Když maminka sbalila všechno potřebné

Více

Vyprávění z časů vikingů

Vyprávění z časů vikingů Leif Nordenstorm Arne syn náčelníka Vyprávění z časů vikingů K A V A P E C H ARNE, SYN NÁČ ELNÍKA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti,

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti, Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz Milí rodiče a milé děti, už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na Švagrově v sobotu 9. 11. 2013

Více

LEGENDA O UTHAROVI ZROZENÍ UTHARA

LEGENDA O UTHAROVI ZROZENÍ UTHARA ZROZENÍ UTHARA Na samém počátku věků byla Pangea zahalena v temnotě a světu vládl Chaos. V Závoji astrálního světa byly obrovské trhliny, jimiž se bytosti spirituálního světa, démoni a duchové prodírali

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Volnomyslné přírodní deníky

Volnomyslné přírodní deníky Volnomyslné přírodní deníky Karolína Tauberová 3. místo Próza do 23 let 1. 7. Dokud si vítr hraje s mými vlasy, kapky deště dopadají na tvář a slunce rozjasňuje oči, září mi úsměv na rtech a já cítím,

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

že sem na jih zabloudil letos nějaký orel, aby unikl chladnějším

že sem na jih zabloudil letos nějaký orel, aby unikl chladnějším Kapitola 3 Na farmě vzdálené třicet kilometrů severně od údolí Pastvin draků se Larisa postavila a setřela si pot z čela. Naklonila košík, který držela v ruce, a podívala se na červeňoučké jahody, jež

Více

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem.

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem. KAPITOLA 2 Frankie pocí l na tvářích lehký závan větru. Zamrkal, a když se mu před očima vyjasnilo, uviděl, jak stojí před velkou klenutou bránou. Byla natřená několika barvami červenou, oranžovou a zelenou.

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY Datum vytvoření:

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz fleet Jo Nesbø Spasitel spasitel JO NESBØ This translation has been published with the financial support of Norla. Copyright Jo Nesbø 2005 Published by agreement with Salomonsson Agency Translation Kateřina

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy.

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Nedokázala jsem si představit život bez ní a to i přesto, že

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Matouš 13, 24-30 (plevel, pšenice, spálení, stodola) Předložil jim jiné podobenství: S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel

Více

U Opery, v přístavu, tajemný zvuk didžeridu a první setkání s aboridžinskou holčičkou

U Opery, v přístavu, tajemný zvuk didžeridu a první setkání s aboridžinskou holčičkou 40 U Opery, v přístavu, tajemný zvuk didžeridu a první setkání s aboridžinskou holčičkou Budova Opery se vypínala na malém výběžku obklopeném mořem. Stavbě dominovaly bílé oválné trojúhelníky. Takže z

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Nástrahy lesa 147 Nejkrásnější drahokam 165 Nečekaný talent 183 Bella a tajemná příšera 201 Pouštní závod 217 Princezna od narození 233 Velká kocouří

Nástrahy lesa 147 Nejkrásnější drahokam 165 Nečekaný talent 183 Bella a tajemná příšera 201 Pouštní závod 217 Princezna od narození 233 Velká kocouří Zachráněný Rádža 5 Princezna v přestrojení 23 Bella, princezna k vašim službám 41 Recept na úspěch 57 Dokonalý pár 75 Výprava za purpurovou perlou 93 Větrné dobrodružství 111 Sázka na jistotu 129 Obsah

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 25 leden 2015 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 25 leden 2015 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 25 leden 2015 www.zssv.cz -EN- V úterý jsme šli do Armády spásy. Povídali jsme si o Vánocích, Silvestru a Novém roce. Bylo to hezké. Jan Adamec, 4. B V úterý

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

Pověst o Bělé nad Radbuzou

Pověst o Bělé nad Radbuzou Pověst o Bělé nad Radbuzou Anotace: Pracovní list je určen pro čtení s porozuměním. Učí žáky tvořivě pracovat s textem, doplňovat a vyhledávat v něm. Druh učebního materiálu: pracovní list Očekávaný výstup:-pracuje

Více

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké internátní školy. Jistě bychom i dnes našli o něm někde záznam

Více

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ Lidé rádi poslouchali Ježíšova podobenství. Byly to příběhy nejen krásné, ale také velmi poučné. Aby nás naučil, že máme milovat i své nepřátele, Ježíš pověděl podobenství o člověku,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Čtyři světla pasýře Šimona

Čtyři světla pasýře Šimona Čtyři světla pasýře Šimona Vánoční hra s písněmi na téma: Cesta k jeslim Úvod Obsah Jedne tmavé noci se pastýřský chlapec Simon vydá hledat ztracenou ovečku.pro jeho soucit a dobrotu rozdá cestou potřebným

Více

košili a koženou vestu s přiléhavými, obtaženými kalhotami a měkkými botami, které vypadaly jako trepky. Frankie měl červenou tuniku, kterou volně

košili a koženou vestu s přiléhavými, obtaženými kalhotami a měkkými botami, které vypadaly jako trepky. Frankie měl červenou tuniku, kterou volně KAPITOLA 2 Najednou Frankie ucí l pod nohama pevnou zem a vlasy mu cuchal lehký vánek. Otevřel oči a to, co uviděl, mu vyrazilo dech. Frankie stál spolu s ostatními na poli pokrytém nízkou trávou. Charlie

Více

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Poprvé publikováno jako Karlinchen od Annegert Fuchshuber (Annette Betz Verlag, Wien/München, 1995). Copyright 1995

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva 10. Omluva Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz Podívej, kdo sem jde, upozornil Štefan přítele. Ten se napřímil a pohlédl k cestě. Po ní pomalu přicházel Viktor. No, ty lenochu, zasmál se mu Gimo naproti, když

Více

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy:

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy: POMÓC, OBLUDA!!! Úvod: Toto dobrodružství je určeno pro začínající hráče mezi 1-2 úrovni. Text psaný takto: je určen jen pro PJ. Text psaný takto: je určen pro hráče. Příchod do vesniničky Cilkular: Družina

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ.

ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ. ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ. ŘÍŠE TEMNOT není žádné konkrétní místo. Trvale nás obklopuje. Tvorové z Říše temnot jsou krásní, smrtelně nebezpeční a pro lidi neodolatelní. Váš nejlepší

Více

Hrdina hor. www.bubutales.com

Hrdina hor. www.bubutales.com Hrdina hor www.bubutales.com This ebook is distributed under Creative Common License 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ You are free to copy, distribute and transmit this work under

Více

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi.

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi. Část první Trik Trik Ty dvě děti, chlapci, seděly těsně vedle sebe, zmáčknuté k sobě velkými opěrkami starého křesla. Ty jsi byl ten vpravo. Teplo druhého chlapce bylo tak blízké, přesouval pohled od

Více

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Čs1/02 Voda a její proměny Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Tematický okruh: Rozmanitost přírody Cílová skupina: 1. ročník Klíčová

Více

O CESTOVNÍ KANCELÁŘI. www.ctenizdarma.cz

O CESTOVNÍ KANCELÁŘI. www.ctenizdarma.cz O CESTOVNÍ KANCELÁŘI Znal jsem jednoho postaršího psího krále. Měl jediného syna Rafovana a ten se pořád neměl k ženění. Takhle zjara už to otce naštvalo a povídá: Jak tak na tebe koukám, mládenče, žádná

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

přes město ztichlé v zapadajícím slunci, sídlo krásy a nepozemského trvání, cítil se nevolníkem tyranských bohů snu: nemohl totiž žádným způsobem

přes město ztichlé v zapadajícím slunci, sídlo krásy a nepozemského trvání, cítil se nevolníkem tyranských bohů snu: nemohl totiž žádným způsobem Snové putování k neznámému Kadathu Třikrát se Randolphu Carterovi zdálo o podivuhodném městě a třikrát byl stržen pryč, když ještě mlčky vyčkával na vysoké terase nad ním. Zlatě a líbezně planulo v zapadajícím

Více

35 Kapitola druhá 36 Přípitek Patrové budovy, roztroušené na úpatí vysoké hory, zůstávaly dlouho po ránu v jejím stínu. V půl osmé se v trávě na záhonech ještě drželo studené vlhko od noční rosy, ale celé

Více

Kabát. Tomáš Dušek. Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou.

Kabát. Tomáš Dušek. Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou. Kabát Tomáš Dušek Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou. Tyhle kabáty jsou už k nesehnání a cena bývá vysoká. Dost jsem za něj zaplatil,

Více

Bylo jedno Jalovcové údolí s modrým potokem a opuštěnou bílou

Bylo jedno Jalovcové údolí s modrým potokem a opuštěnou bílou Jak chaloupka přestala být opuštěná Bylo jedno Jalovcové údolí s modrým potokem a opuštěnou bílou chaloupkou. V chaloupce jednou vymetla Ctibůrkova maminka pavučiny, tatínek ji vybílil zevnitř i zvenčí,

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ VOJTĚCH FILIP VĚNOVÁNO BOHU 3 4 Copyright Autor: Vojtěch Filip Fotografie na obálce s laskavým svolením Petra Pospíšila, Hoher Bogen 2009 Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN:

Více

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Město v slzách (1921) - představa světa bez bídy a nenávisti, touha léčit, potěšit; soucit s chudými, vidiny lidského štěstí - proletářská poezie Děti

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Zavolali lékaře, ale lékař nemohl přijít, protože právě králi aplikoval dvacet čtyři baněk. Nu, musíme počkat, řekl nejstarší ministr, a zatím budeme

Zavolali lékaře, ale lékař nemohl přijít, protože právě králi aplikoval dvacet čtyři baněk. Nu, musíme počkat, řekl nejstarší ministr, a zatím budeme Úvod Když jsem byl takový, jako na této fotografii, přál jsem si udělat všechno o čem tady píšu. Potom jsem na to zapomněl, a nyní jsem již starý. Nemám už čas, ani sílu, abych bojoval a cestoval ke kanibalům.

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry

Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry ( ) ( HASTÁBHINAJA Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry 1 Patáká (ptaka) * prapor (rovněž pozice ruky při střelbě z luku) vanutí větru, spalující žár, naléhání, vzrušení, dosažení štěstí, plameny ohně,

Více

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Autor: Mgr. Petra Grygová Partnerské zařízení: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Poznámka: kopírovat dle počtu žáků Výukový materiál

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty AUTOR Mgr. Jana Pikalová OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více