MEXICKÉ DRAMA. Willi Meinck

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEXICKÉ DRAMA. Willi Meinck"

Transkript

1 1

2 2

3 Willi Meinck MEXICKÉ DRAMA Dobrodružné příběhy aztécké dívky Černé orchidey a jejího druha Opeřeného jelena, velikého zvěda Obsidiánového hada a španělského generála, kapitána Corteze, který si se svými žoldnéři podmanil bohaté Mexiko. ALBATROS PRAHA 3

4 Translation Julie Heřmanová, 1975 Illutrations Josef Duchoň,

5 Yn quexquichcauh maniz cemanahuatl ayc pollihuiz yn itenyo yn itauhca in Mexiko Tenochtitlan Chimalpain Dokud svět světem bude stát, živá zůstane památka slávy a hrdinství Mexika-Tenochtitlánu 5

6 I. DÍL PŘISTÁNÍ 6

7 1. Mladší sestra Z chrámu božstva Huitzilopočtliho hřímal velký buben. Po obsidiánově temném zrcadle jezera Texcoco 1 klouzalo pět kánoí. Kněz Hříchů si navlékl obřadní roucho, na rámě zavěsil váček s tabákem a vyšel na nádvoří. Hvězdy už pohasly a z rákosí se přihnal vítr. Přes hřebeny hor se plazil do údolí ranní úsvit. Nadešel den zvaný aligátor v měsíci Velkého bdění. Temně, naříkavě burácel velký buben a jako těžká rosa kanuly slzy po matčině tváři. Opeřený jelen procitl. Matka vyšla na dvůr drtit kukuřici. Proč pláče má drahá matka? otázal se hoch. Otec se vztyčil, přehodil si přikrývku přes ramena a horní cípy svázal na hrudi. Bolest je ten královský orel, který jí trhá srdce, odpověděl. Pokročil ke dveřím a zahleděl se do slunečního kotouče. Hory na druhém břehu byly žluté a červené a bahenní cypřiše se chvěly v ranním chladu. Máš dobré srdce, můj milý synu, jsi poslušný a žiješ v radosti. Zasloužíš si, abys byl povolán sloužit co posel. Dnes ti povím, proč tvá matka pláče. V roce zvaném třináct dům, v měsíci Velkého bdění, přišla na svět pod znamením aligátora tvá mladší sestra. Bylo to děvčátko jako světluška, něžné a přítulné, naše radost. Milovali jsme ji, jak jen rodiče mohou své dítě milovat. Byla samý smích, jako rolnička, a když povyrostla, skotačila na louce a honila se za motýly. Žili jsme šťastně, až přišel rok tři kamenný nůž, kdy tvá mladší sestra dosáhla tří let. Tenkráte se potoky vsákly do země, řeky vyschly, břehy jezera rozpukaly jako suché bláto a řeka, která napájela 1 Čti teskoko 7

8 kukuřičná pole, se ztratila pod kamenným mostem. Otec usedl na rohož a nehnutě zíral před sebe. Rybáři, ptáčníci a čihaři veslovali ke svým lovištím. Z Xochimilka 1, proslulého svými zahradami, připlouvaly čluny, vrchovatě naložené zeleninou a ovocem. Oněch pět kánoí, které pluly od Texcoka, zamířilo k ústí chrámového kanálu. Přivážely náklad dříví pro chrám božstva ohně. Opeřený jelen sklonil hlavu. Proč jsi mi o ní nikdy nevyprávěl, otče? Kde je? Otec mlčel. Tvář měl zachmuřenou, pohled vzdálený. Teprve po dlouhé chvíli odpověděl: Jedné noci se na nebi ukázalo špatné znamení. Vypadalo to jako zář ranních červánků, pak jako ohnivý jazyk, jako šlehající ohnivé stéblo. Oheň šlehal zprvu doširoka, pak se ale vzepjal a jako šíp vyletěl do výše, rovnou do středu nebes, a odtud padal v krůpějích k zemi jako krvavý déšť. Plamen se ukázal napřed na východě a plné sily dosáhl o půlnoci. Až do rozednění se vzpínal ohnivými jazyky do výše. Teprve jitřní zář vycházejícího slunce nad ním zvítězila. Znamení se pak ukazovalo po celý týden. Ano, v roce zvaném tři pazourek se plamen ukazoval noc co noc po celý dlouhý týden. Lidé křičeli strachem, když jej uzřeli. Ohromeni děsem tloukli se na ústa dotazujíce se: Co to má znamenat? Tenkrát, když se ono zlé znamení objevilo na nebi, bylo ti právě pět let. Nepamatuji se, otče. Jedli jsme tehdy hořké trávy a žvýkali bláto. Horší bídu než v onen nešťastný čas jsme ještě nezažili! Můj mladší bratr, kněz Hříchů, přišel jednou do našeho domu s knězem božstva Tlaloka a řekl mi: Můj milý starší bratře, nelekej se! Včera, když jsme sbírali obětiny, dali jste nám květiny a kopál 2. Chodili jsme dům od domu, abychom mohli přinést božstvu obětní 1 Xochimilco čti šočimilko. Pokud jde o transkripci cizích jmen, píšeme všechny geografické názvy v původní transkripci používané v mapách. Jména kmenů, osobní jména apod. v transkripci fonetické, pokud jde o jména indiánská; španělská jména píšeme španělsky. Pozn. překl. 2 Vonná pryskyřice. Pozn. překl. 8

9 dary. Božstvo deště však není spokojeno; sedí na Orlí hoře a tváří se zle. Plné kádě stojí před ním, ono je však nevylévá, protože se hněvá. Přinesli jsme mu kuličky z kukuřičného těsta a srdce obětovaných jinochů. To vše je málo. Vaše oběti také nestačí. Země žízní, rostliny schnou, ptáci padají mrtví ze stromů a i my také brzo pomřeme! Tak mluvili kněží. Zůstali stát přede dveřmi a já jsem se otázal: Co máme ještě obětovat? Což nevidíte, že nic víc nemáme? Tu ukázali na tvou mladší sestru, která seděla na rohoži a hrála si s fazolemi. Bílé pláště kněží byly potřísněny temnými skvrnami a vlasy jim splývaly v rovných praméncích na ramena. Můj mladší bratr, kněz Hříchů, vzal mou milou dcerušku za ruku a odváděl ji do chrámu, aby ji ozdobil k oběti. Pověsili jí květy kolem krku, ručky jí ovinuli řetězy z květin, na hruď položili květinová pouta a na hlavu vsadili věnec. Pak jí dali kuličky z kukuřičného těsta a krocaní maso a ovoce, kolik jen chtěla. Příštího rána se odebrali kněží božstva deště k jezeru a nařezali rákosí pro svůj chrám. A když zapadlo slunce, odnesli naši milou dcerušku na nosítkách pokrytých květy na břeh jezera a posadili ji do člunu přebohatě ozdobeného liliemi. Kněží božstva deště přinesli orlí misku se srdci obětovaných jinochů. Nato veslař odrazil s člunem od břehu. A lidé, kteří tam stáli, plakali a naříkali. Když loďka doplula doprostřed jezera, vyrazil veslař ze dna dřevěný špalík. Kněží zpívali obětní žalmy, bubny vířily, lasturové trubky vřeštěly a člun s naší milou dceruškou klesal ke dnu. Opeřený jelen naslouchal až dosud bez hnutí; teď povstal a uvázal si kolem boků bederní pás. Měl štíhlé jemné údy, celé tělo jako odlité z mědi, na pažích a nohou pevné šlachy a pružné svaly, černé, do modra přecházející vlasy mu splývaly až na ramena, hruď měl vyklenutou jako bojovník, který dovede vrhat oštěpem velikou silou. Položil otci paži kolem ramene, chtěl ho utěšit: Má mladší sestra žije v domě Slunce, je tam, kde dlí duše statečných. Je jí tam dobře, milý otče, a jednoho dne se v podobě kolibříka vrátí na zem. Matka je zavolala k jídlu. Od ohniště, na němž vřela moučná 9

10 polévka, sem táhl pach připálené mouky a kouře. Vedle hliněného hrnce ležely zlatožluté kukuřičné klasy. Nad zalesněnými stráněmi stoupalo slunce a naříkavé volání bubnů zmlklo. 2. Božstva mlčí Kněz Hříchů stál před chrámem. Z chrámové pyramidy vysoko nad městem pohlížel přes jezero do dálky k jihu; viděl, jak v čistém ranním vzduchu stoupá ze zasněženého vrcholu sopky Bílá paní kolmo k nebi sloupek dýmu. U nohou mu leželo město na jezeře, spojené hrázemi s pevninou. V noci pršelo a déšť spláchl prach ze stěn domů. Kněz odvrátil zrak od přívětivého obrazu a vešel do svatyně. Na podstavcích se tyčily sochy Tezkatlipoky a Huitzilopočtliho, nejmocnějších božstev Anahuaku 1, země ležící mezi moři. Byly vytesány z kamene a pohled na ně vzbuzoval hrůzu a děs. Chrámové stěny byly až ke stropu zastříkané krví a na obětních miskách ležel kopál a včera obětovaná srdce válečných zajatců. Knězi po levici stála socha Tezkatlipoky s úzkým potměšilým obličejem, protaženým do medvědí mordy; vševidoucí oči božstva svítily temným leskem drahokamů, hruď mu obepínal pletenec podivných tvorů s hadími ocasy. Černé vlasy měl spjaty zlatým páskem a v ruce držel kulaté zrcadlo. Po pravici knězově stála socha Huitzilopočtliho s širokou rozšklebenou tváří, masitými rty a vypoulenýma očima, jež zmrazovaly hrůzou. Tělo božstva bylo pokryté zlatem a posázené démanty. V ruce drželo luk a šíp. Jeho věrný druh, jenž ochraňuje 1 Anahuac (čti anahuak) země u vody, je tzv. mexické údolí uprostřed pevniny mezi Pacifikem a Atlantikem, rozlehlá náhorní planina kolem několika slaných jezer, oddělená od mořského pobřeží řetězem hor vysokých až 5393 m (Orizaba). Pozn. aut. 10

11 válečníky v boji, mu stál po boku. Kněz Hříchů se hluboko poklonil modlám a promluvil k Tezkatlipokovi: Ty, jenž znáš veškeré myšlenky a propůjčuješ všecky dary! Ty, jenž jsi vševědoucí, ten, z jehož moci žijeme! Co noční vítr procházíš ulicemi města, odhaluješ narušitele zákonů a tvrdě je trestáš, jak si zasluhují. Pro modlitby trpících však máš ucho otevřené. Vrhl se k zemi a obličejem se dotkl kamenné podlahy. Plášť se mu svezl z ramenou a náhle ho zamrazilo, když pocítil chlad na holých stehnech. Hleď, tuším, že se blíží neštěstí, a strach mě svírá, promlouval k božstvu. Noc co noc se ozývá městem nářek plačící ženy, která o půlnoci bloudí ulicemi. Lká a žalostně volá daleko slyšitelným hlasem: Mé drahé děti, musíme uprchnout z tohoto města do bídy a hladu! Marně se táže: Mé děti, kde mám s vámi hledat útočiště? Kněz pozvedl hlavu a před očima měl v zorném poli obří nohu božstva. Pověz mi, Vševědoucí, co to vše znamená? naléhal v tupém zoufalství. Montezuma, náš mocný vládce, jenž je jako temný bavlník skýtající stín, jehož se bojí nepřátelé jak dravého zvířete, Montezuma, jemuž patří nejvyšší pocty a všechna úcta lidu, sedí smuten ve svém paláci a slzí. Jeho statečné srdce je trýzněno pochybnostmi a jeho tvář zbrázděná mukou vzplane hněvem, když se táže hadačů a mudrců: Proč mi nedovedete vyložit, co jsem viděl ve snu? Viděl jsem tvory, podobné lidským bytostem, tvory s dvěma hlavami na jednom těle. Hnali se vpřed a bojovali. Vladař rozlícen dupe nohou, srší hněvem, šíří kolem hrůzu a děs. Komu je život milý, jde mu raději z očí. Ted však slyš, Vševědoucí, co se stalo včera, když si mne Montezuma, náš pán, dal zavolat do Černého paláce. Vstoupil jsem do jeho zářícího jasu, do jeho temného stínu. Seděl v křesle, vyvýšen nad ostatními. Svlékl jsem sandály a jedl prach ze země u jeho nohou. Povstaň, vybídl mne, a slyš, co se stalo. Vylož mi, co ti vyjevím, jinak tě dám popravit. 11

12 Muži, kteří loví ryby v jezeře, chytili ptáka s popelavě šedým peřím. Podobal se jeřábu. Přinesli mi jej do Černého paláce. Pták nesl na hlavě v chocholce peří zrcadlo. Bylo uprostřed provrtáno a otvorem zářilo noční nebe. Ač bylo poledne, svítily hvězdy a Mamalhuatzli, křesač ohně, zářil v otvoru zrcadla. Na vlastní oči jsem viděl to neblahé znamení, a když jsem podruhé nahlédl do zrcadla, spatřil jsem v dálce bitevní pole. Mužové ve vyřízených řadách jako stébla rákosu se rychle blížili. Byli vyzbrojeni do boje a jeli na hřbetech jelenů. Když jsem se chtěl potřetí podívat do zrcadla, pták s popelavě šedým peřím už zmizel. Tak mluvil Montezuma, vůdce svého lidu, a plakal, zkrušen zlým znamením. Pověz mi, Vševědoucí, co to vše znamená? Ó pověz, co máme činit, abychom odvrátili neštěstí? Kněz Hříchů rozpřáhl paže a tloukl čelem do kamene. Stále rychleji se řinula slova z jeho rtů. Pak vyčerpán ustal, čekal na odpověď. Náhle ho obklopilo hluboké bzučící ticho. Srdce mu tlouklo jako zvon. Do chrámu svítilo slunce a z temného kouta vyběhla krysa, vyrazila ven a zmizela. Roztřesen chladem zahalil se kněz do pláště. Božstva k němu shlížela ze své nadlidské výše a mlčela. 3. Cizinec Uplynul měsíc Velkého bdění a podivný nepokoj se šířil Anahuakem. Nikdo to nesměl vědět, a přece to věděli všichni: Quetzalkoatl, bílé božstvo, přistál na břehu moře. O svátku božstva soli, kdy se ženy zdobily květinami, řekl otec Opeřenému jelenovi: Dnes bych měl chuť na ryby. Vezmi si vidlici a udičku a nachytej nám k večeři čerstvé ryby. Opeřený jelen vzal sedmizubé kopí, keser a udici, na hlavu si 12

13 nasadil čelenku z volavčích per a na dno kánoe uložil luk a šípy. Odrazil od břehu a zamířil k mostu, který spojoval čtvrť ptáčníků se čtvrtí zlatníků. Jel kolem dlouhé bílé zdi otcovského domu. Matka stála na azotei, ploché střeše bílého domu, a zalévala květiny, jejichž dlouhé šlahouny splývaly po zdech jako zelení hadi. Sem, do nového domu na východním břehu ostrova, se rodina přestěhovala z chatrče v západní čtvrti města již před jedenácti lety. Otec byl umělec-ozdobník, dovedl osobitým způsobem upravovat vyoraná ptačí péra, drahé zboží, které kupci přiváželi zdaleka do hlavního města. Zdobil vladařova roucha drahocenným kolibřím peřím, zhotovoval vějíře z červenavých volavčích per, okrašloval štíty zelenými pery ptáka quetzala 1 a péry vytepanými ze zlata a stříbra. Otec nabyl svou prací slušného jmění a Montezuma si ho velice vážil. Na mostě, k němuž Opeřený jelen směřoval, stál mladý válečník kmene Otomí, statečných obyvatel hor. Přes rameno měl zavěšený luk a po boku dřevěný kyj, posázený obsidiánovými 2 čepelemi. Pozvedl ruku k pozdravu a promluvil: Pojď blíž, mládenče, nepotřebuješ pomocníka k rybaření? Rád půjdu s tebou. Opeřený jelen zabrzdil veslem a pomalu klouzal s kánoí pod oblouk mostu. Buď vítán, statečný bojovníku, kdo jsi? Postrach pro nepřátele, bratr pro přítele. Máš-li chuť chytat ryby, vezmu tě rád s sebou. Opeřený jelen zamířil ke břehu a počkal, až bojovník nastoupí. Byli vzdáleni, jen co by kamenem dohodil, od ústí kanálu do jezera. Slunce pálilo a po hladině se honil mírný větřík. Za šedým pásem rákosí směrem na východ bylo vidět skromné domky obcí, které patřily k Texcoku. Hustě lemovaly břeh a jako ptačí hnízda se 1 Quetzal (čti ketcal) zool. Calurus (krásnochvost) je velmi vzácný pták, domovem v Guatemale a nejbližších zemích. Zdobit se quetzalím peřím měli právo jen nejpřednější indiánští hodnostáři. Pozn. překl. 2 Obsidián aztécky itztli, (vyslov itctli), sopečné sklo, tmavý, velmi tvrdý nerost, který se dal vybrousit do jemného ostří. Pozn. překl. 13

14 přilepily i na svahy hor. Směrem na jih se rýsovaly proti slunci černé kontury cypřišů na květinových ostrovech Iztapalapanu 1 a na západě se vřezával do jezera ostrov hory Kobylek 2. Voda byla oživena spoustou kánoí. Jako divoké kachny pluly v hejnech na obzoru či stály u břehu připoutány ke kůlům, nebo se nehlučně míhaly po hladině, obratně se vyhýbajíce jedna druhé. Město se svými domy a paláci, tancem a zpěvem a produkcemi kejklířů, s vyvoláváním prodavačů na tržištích za nimi zapadlo, a jak se vzdalovali od břehu, připadalo jim to, co denně vídali kolem sebe, jako něco nezvykle pozoruhodného. Opeřený jelen řídil loďku mocnými záběry vesel k Tepetzinku 3. Odkud přicházíš, statečný Otomí, naše řeč zní cize z tvých úst, zeptal se hosta. Anahuac je velký. Přicházím od pobřeží, z velikých lesů, kde se potulují medvědi a plíží jaguáři. Opeřený jelen na něho bystře pohlédl. Zdálo se mu, že ze slov cizincových zní posměch. Host odložil opasek a kyj a lhostejně pohlížel před sebe. Byl menší sporé postavy, široký v ramenou. Vlasy měl na temeni pevně svázané a z ostře řezané tváře vystupoval velký nos. V dolním rtu měl vsazen zlatý šperk a v uších drahocenné náušnice. Když dopluli k otcovu lovišti, uvázal mladý Indián kánoi ke dvěma kůlům, zaraženým hluboko do dna. Bylo tu ticho, koldokola nikde jediná loďka. Rákosí šelestilo ve větru, voda byla průzračná jako křišťál a ryby těkaly ve zmatku kolem, než si zvykly na stín lodi. Host vytáhl z kánoe udičky a Opeřený jelen se postavil na příď, sedmizubé kopí v ruce. Mladému chlapci, který vyrostl v jezerním městě, byl Tenochtitlán středem světa. Ze všech světových stran sem proudili kupci a poslové. Každého dne přinášely průvody nosičů povinné 1 Iztapalapan čti istapalapan město na jižním břehu jezera Texcoco. Pozn. aut. 2 Hora Kobylek leží západně od Tenochtitlánu (čti tenočtitlánu). Pozn. aut. 3 Tepetzinco čti tepetcinko. 14

15 15

16 dávky z podmaněných zemí. Město se hemžilo kejklíři, vykladači snů, hadači, zpěváky a obchodníky. Proč nosí tento bojovník odznak kmene Otomí, když je jiného rodu? Je to snad špeh, který na něm chce vyzvídat? Opeřený jelen soustředěně pozoroval hladinu vody. Jeho bdělým očím nic neušlo. Podél břehu plula v rákosí velká ryba s mechově zeleným hřbetem. Průzračná voda se čeřila a jiskřila a nad žlutým dnem kroužily světelné skvrny. Vše se chvělo v nehlučném pohybu. Hoch si vzpomněl na pověsti, které proletěly této noci městem jako netopýři. Nikdo se neodvažoval vyslovit je nahlas, všichni se báli hněvu vladaře, který přestrojen za obyčejného kramáře se v noci potuloval ulicemi, aby se dověděl, co o něm lidé mluví. Přicházíš od pobřeží? Už jsem ti řekl. Opeřený jelen bodl kopím do vody, pocítil zásah a vytáhl mrskající se rybu. Pazourkovým nožem ji usmrtil a hodil do koše, vystlaného trávou a vonnými bylinami. Cizinec promluvil: Jsme tu sami. Chceš-li, povím ti, co jsem viděl, když jsem stál na písečné duně na mořském břehu. Vypravuj, cizinče, poslouchám tě. Viděl jsem podivné věci. Stál jsem se svým starším bratrem na písečné duně, a tu vidíme, jak šest věží pluje po moři. Blížily se zvolna ke břehu a uhýbaly hned na tu, hned zas na druhou stranu. Nikdy předtím jsme nic tak podivného nespatřili, přestože neustále břeh pozorujeme a jsme bdělí. Připlížili jsme se nablízko, a tu bylo jasně vidět, že věže jsou dřevěné a na nich lidé. Odkud přicházejí ti lidé? ptám se bratra. Snad se nevynořili z mořského dna? Bratr mi dal znamení, abych byl zticha. Copak nevidíš, kdo to je? zašeptal. Umlkl jsem a dával dobrý pozor, co se bude dít. Z jedné věže spustili na hladinu člun a pluli v něm tak blízko, že jsme slyšeli jejich hlasy. Napočítali jsme asi patnáct mužů. Měli v rukou dlouhé pruty, vyhodili síť a až do soumraku lovili ryby. Někteří měli na sobě modré pláště, jiní červené nebo černé, i zelené. Tu a tam měl některý 16

17 i ošklivý hnědý plášť z agávových vláken 1, jako nosíme u nás, a jeden byl bez pláště. Na hlavách měli červené šátky nebo ohnivě červené čepice a dva měli kulaté klobouky, asi na ochranu před sluncem. Vytáhli síť a pluli zas zpátky ke svým věžím, které stály nehnutě na vodě. Měli velmi světlou kůži, mnohem světlejší než my, a dlouhé vousy; ale vlasy jim sahaly jen k uším. Otomí se odmlčel. V rákosí to zašelestilo; divoké kachny čvachtaly bahnem k vodě. Na nebi stale ještě nebylo ani mráčku. Kolem člunu se blýskala ve vodě hejna drobných, jen jako prst dlouhých bílých rybiček. Opeřený jelen odpověděl: Quetzalkoatl, božstvo š bílou tváří, se vrátil na zem. Lidé si to povídají, když je nikdo neposlouchá. Z Tlillanu Tlapallanu, 2 kde v šíř i v dál se modrá voda vlní a bílé třtiny šelestí, kde šumí bílé rákosí a zrají bílé pastviny, kde bílý písek běží do dáli a vánek houpá pestré vločky bavlníku, kde plují mořské růže a září všemi barvami, kde v stínu ukryta je kouzelná míčovna, z Tlillanu, Tlapallanu, ze země jitřních červánků se vrátil k nám, aby ztrestal nehodný lidský rod. Je tomu tak, jak pravíš, můj milý mladší bratře. Což nežijeme v roce jedna třtina? Před dávnými, dávnými časy, rovněž v roce 1 Agáve americana, indiánsky maguey (čti magej). Z jejích vláken se vyráběl druh papíru, zkvašená šťáva dávala opojný nápoj pulque (čti pulke). Z pevných vláken se tkaly hrubší látky a provazy, z trnů se dělaly jehlice. Pozn. překl. 2 Bájná země ranních červánků. Pozn. aut. 17

18 jedna třtina, opustil Quetzalkoatl zemi a proměnil své srdce v hvězdu a v roce jedna třtina se zase navrátil. A nyní nastane velký soud. Velký náčelník ztratí svou říši a přijde o vládu. Zažije nesmírné útrapy a pronásledování a ve chvíli, kdy vykročí z tohoto života do onoho druhého, nastane doba, kdy jeho služebníci budou zavrženi a vyhlazeni a dobro, které vykonal, upadne v tmu zapomnění. Pak mu nezbude již ani zrnko vladařské moci, jeho říše se rozpadne, neboť nemá pevnosti; náš život jest nám propůjčen božstvem, Quetzalkoatl je jeho dárcem, a jakmile si ho bude žádat, musíme se ho vzdát. Opeřený jelen hodil kopí do člunu a odpověděl: Buď zticha, Otomí! Kdo tak mluví, patří do vězení. Hostův obličej se zachmuřil. Napřáhl ruku, a jako by hrozil, ukázal na město: Tento strašlivý vládce, který celému světu naháněl hrůzu, stal se celému světu postrachem. Všichni se před ním třesou, budí jen úzkost a děs. Každého, kdo by ho sebenepatrněji urazil, dá usmrtit. Viny, za které nechává lidi trpět, jsou většinou vylhaná, vymyšlená nařčení. Hoch se rychle rozhlédl kolem. Nikde v blízkosti nebyl jediný člun. Zvedl kopí se sedmi zuby a pevně sevřel prsty ratiště. Naráz mu bylo jasné, proč mu cizincova řeč zněla tak cize. Vzpomněl si, jak před několika měsíci přijelo do Tenochtitlánu poselstvo obchodníků z Tlaxcaly; 1 přivezli bavlnu a pláště a přáli si vyměnit je za sůl, které byl v Tlaxcale nedostatek. Montezuma zboží zabavil a kupce dal vyhnat ze země. Nosiči této kupecké výpravy však byli prodáni do otroctví na velkém trhu v Tlaltelolku. 2 Od té chvíle vzplála s novou silou stará zášť mezi Tenochtitlánem a Tlaxcalou. Neznámý byl docela jistě zvěd, kterého vyslali Tlaxcalští. Má asi vyzvědět, co se v Tenochtitlánu povídá o přistání bílých božstev na pobřeží. Tento muž podnikl svízelnou cestu přes hory, aby zde, v Tenochtitlánu, rozséval mezi obyvatelstvem neklid a nejistotu. Opeřený jelen věděl, že mu hrozí nebezpečí a že si musí pomoci lstí, má-li vyváznout živý. Ale mužova řeč ho rozlítila. 1 Tlaxcala čti tlaskala. 2 Tlaltelolco čti tlaltelolko. 18

19 Tvá řeč zní jako krákot havrana, odpověděl. Ruka neznámého se pohnula a sevřela rukojeť kyje. Náhlá vlna strachu zaplavila chlapce, ale přehnala se tak rychle, jak přišla. Sklonil kopí a zamířil ozubeným hrotem na cizincovo hrdlo. V té chvíli se z rákosí vynořily tři čluny a v nevelké vzdálenosti propluly kolem. Hoch zapudil myšlenku volat o pomoc. Čluny pluly podél břehu a zanedlouho zmizely v rákosové zátočině. Cizinec rychle přidřepl k zemi a hmátl po ratišti kopí. Opeřený jelen se naklonil a udeřil. Otomí vyrazil hlasitý výkřik a vrhl se na chlapce. Kánoe se prudce zakymácela a oba spadli do vody. Hoch se ponořil pod soupeřovo tělo, doufaje, že se mu podaří uniknout do rákosí. Otomí ho však dohonil. Chytil chlapce za vlasy a vlekl ho ke kánoi. Z poraněné paže mu kapala krev. Budeš-li křičet, zabiju tě, vyhrožoval. Zabij mne! Otomí sňal lano, jímž byla kánoe přivázána, a chlapce spoutal. Hoch s námahou potlačil hněv nad tímto ponížením. Nechtěl zemřít, proto byl zticha. Chtěl se stát statečným bojovníkem a pomstít potupu, kterou mu Otomí způsobil. Svázaný do kozelce ležel teď na dně člunu a upřeně zíral na bílou oblohu. Slyšel, jak vlny pleskají o boky kánoe, cítil pach ryb a vůni trávy. Cizinec zabral veslem a zamířil kolem rybářského ostrova do úzké zátočiny. Tam vynesl chlapce na břeh zarostlý rákosím a položil ho do stínu košatého akátu. Tady si můžeš křičet jak chceš, poznamenal, nikdo tě neuslyší. Opeřený jelen otočil hlavu. Kolem kvetly blatouchy, v rákosí kvákaly žáby a v odpoledním slunci mu tančil nad hlavou roj komárů. 19

20 4. V paláci velkého náčelníka Když spadl soumrak, končily se i slavnosti uspořádané k poctě božstva soli. Strážci s pochodněmi, vyzbrojeni holemi, vyháněli lidi z uliček kolem paláce. Před dvaceti branami se postavily noční stráže válečníci temných tváří. Nikdo se k nim neodvážil přiblížit. U přístavní lávky chlapcova otce Pětihlavého hada, umělce ve zpracování per, stály uvázány kánoe, které se vrátily po marném pátrání po Opeřeném jelenu. Jeho zmizení způsobilo v celé čtvrti rozruch. Ale jak se připozdívalo, zavládl v ulicích opět klid. Jen otec nenalézal pokoje a přecházel po břehu jezera sem a tam; dělal si výčitky, proč poslal syna na ryby. Matka seděla v domě na rohoži zkrušena hořem; její bolest byla tak veliká, že už neměla slzy. V hodině, kdy město propadlo spánku, vydal se Montezuma na obchůzku nočním palácem. Bál se tíživých snů, které ho pronásledovaly, sotva semkl víčka. Také vytrvalé bolesti hlavy ho trápily už dlouhé měsíce. Nyní ho doprovázel náčelník Jaguáří spár, jeho synovec, kterému důvěřoval. Montezuma byl štíhlý a svalnatý, ale když se necítil pozorován, ztrácel přímé držení a jeho kroky ztěžkly únavou, jako by nesl veliké břemeno. Lesklý a bohatý černý vlas mu splýval až na ramena, pod hladkým čelem temně zářily těžkomyslné oči s podivně nepřítomným pohledem. Nosil zlatý šperk vetknutý do rtu a zlaté náušnice, také holeně na nohou měl zlaté. Přes plášť z pestré péřové mozaiky měl přehozenou modrou síť, posetou drahokamy. Byla hodina před půlnocí. Montezuma vystoupil se svým průvodcem na střechu paláce. Dole se mezi stromy a záhony květin leskla zrcadlová hladina rybníků a odrážela hvězdnaté noční nebe. Jaguáří spár byl vyčerpán, ale přemáhal únavu, neboť miloval svého panovníka 1 a také se ho bál. Pro krásu měsíční noci a její tajuplné kouzlo neměl ani za mák pochopení. Byl to bojovník, jeden z 1 Panovníka nazývali Aztékové tlatoani a byl zpravidla volen z rodu s vladařskou tradicí. Musel to být zkušený válečník, statečný a odvážný muž. Pozn. překl. 20

21 nejstatečnějších; před nedávném v bitvě proti Huastékům zajal šest nepřátelských bojovníků. V kleci pro divoká zvířata zařval jaguár. Odpověděl mu žalobný ptačí hlas. Pak bylo zas ticho. Přiblížili se dva bojovníci z vladařovy tělesné stráže. Jejich kožené sandály zaskřípaly na písku. Prošli osvětlenou branou vnitřního nádvoří a zmizeli ve stínu parku. Ve světle se zablýsklo obsidiánové ostří jejich kyjů. Montezuma je sledoval pohledem. Náhle se prudce otočil, pohlédl ostře na náčelníka a pravil: Můj synovče, můj milovaný, tobě mohu důvěřovat, tobě, Jaguáří spáre, mohu svěřit to, co skrývám před ostatními. Quetzalkoatl, bílé božstvo přistál na pobřeží velkého moře. Viděl jsem ho ve snu a šel jsem k němu. Stál na hoře, vysoko nad zemí; když jsem mu podával kvetoucí haluze, nevzal je, a když jsem k němu promluvil, neodpověděl mi. Proměnil se v královského orla a trhal mi srdce, drápy a zobákem mi rozdrásal nohy. Pak jsem viděl, jak se opláchl v moři, vznesl se přes pahorky k horským hřebenům a proměnil se v srdce hor. Procitl jsem pln hrůzy a dal jsem zavolat vykladače snů. Co znamená tento sen, tázal jsem se. Poradili se mezi sebou a odpověděli mi, že orel v tomto snu znamená, že Quetzalkoatl zničí můj dům a můj rod; jaguár znamená, že rozboří naše město a srovná je se zemí. Třetí sen však, v němž se Quetzalkoatl promění v srdce vody, země a hor, znamená, že získám nazpět svou zem a budu jí opět vládnout. Montezuma vypadal přepadlý a celý žlutý, když domluvil. Náčelník Jaguáří spár si to s úzkostí uvědomil, když vrhl na vladaře kradmý pohled. Obličej velkého náčelníka byl bez života, jako maska, jen černé oči v něm žhnuly a ruce nepokojně hladily leštěné dřevo zábradlí. Jaguáří spár se domníval, že bledé měsíční světlo, které proniká větvovím bavlníku, činí Montezumovu tvář tak mrtvou. Hledal slova, jimiž by strýce povzbudil, ale nic ho nenapadalo. Rty vladařovy se tiše pohybovaly a náčelník slyšel, jak mluví k božstvům: Co bude s námi? Co se stane? Kdo vytrvá s pevným srdcem? Ach, bývával jsem silný, teď však cítím stíny smrti. Srdce mé jest plné úzkosti, hoří mi v hrudi, jako by se ponořilo do pepřové 21

22 vody. Přijde náš pán k nám? Velký náčelník vzhlédl k pyramidě hlavního chrámu, skryté za houštím stromů, a pravil: Běž, můj milý synovče, a podívej se, zda přišli již poslové z Cuetlaxtlanu. 1 Jsou-li tu, chci je vidět. Neotálej, můj milovaný synovče, přiveď mi je ihned, přijmu je v Hadím domě. Náčelník Jaguáří spár odkvapil splnit náčelníkův rozkaz. Montezuma zatleskal, aby přivolal sluhy, čekající dole na schodišti. Byli to synkové urozeného rodu z podmaněných provincií, kteří musili setrvat na jeho dvoře jako rukojmí. Přinesli nosítka ozdobená zelenými péry a drahokamy a pomohli vladaři nastoupit. Osm mladíků je pozvedlo na ramena a neslo rozlehlými síněmi a komnatami do Hadího domu v postranním křídle vedle zbrojnice. Stěny palácových síní byly obloženy mramorem, stropy z cedrového dřeva podpíraly sloupy, kolem nichž se vinula těla hadů, mistrně vytesaná z kamene; místo hadích hlav měli masky nebo lidské obličeje s ústy dokořán rozšklebenými k bolestnému skřeku. Na hliněných miskách s třemi nožkami doutnala vonná kůra vzácných stromů, oheň pod nimi byl chráněn zlatými stínidly. Někdy se jako stín vynořila ze tmy matná postava, hodila kousek kůry na oheň a zase zmizela. Vladařovy komnaty byly pomalovány pestrými barvami, na podlaze ležely rozprostřené koberce, na stěnách byla rozvěšena bavlněná roucha, mozaiky z ptačích per a závěsy utkané z králičí srsti. Zatímco osm jinochů neslo palácem nosítka s modrými nebesy z ptačího peří, pospíchali čtyři další před nimi a postavili na rohož křeslo pro velkého náčelníka. Panny z dvorské družiny přinesly vodu na opláchnutí rukou, podávaly ručníky a vodu, jež kapala z náčelníkových prstů, zas zachycovaly do mělkých misek. Postavily před něho zlaté poháry s nápojem z kakaových zrn, okořeněným vanilkou, včelím medem a pepřem a pokrytým vonnou čepicí z pěny. Ježto náčelník s oblibou pojídal v noci sladkosti, přinesly na stůl koláčky a vaječná jídla. Pak ohradily vladaře pozlacenou stěnou, aby ho nikdo nemohl pozorovat 1 Čti kuetlaštlan. 22

23 při jídle, a vzdálily se do vedlejší místnosti. O půlnoci se náčelník Jaguáří spár vrátil. Dotkl se dlaní země a dlaň pak políbil. Postavil se ke stěně, a stěží popadaje dech po rychlé chůzi, oznamoval strýci: Vysoký a mocný vladaři, byl jsem v Domě poslů a slyšel jsem, že poslové byli již v Iztapalapanu. Ubírají se teď k tobě, ó pane, a co nevidět tu budou. Montezuma prudce vyskočil, zavadil o stěnu, jež ho oddělovala a srazil ji hlučně na zem. V očích se mu zračil strach, kterým jako by probleskovala naděje. Proč tu stojíš jako zkamenělý? Zavolej vysokou radu starších, můj milý synovče. Nechť přijde z chrámu velekněz Hadí žena, 1 zavolej i náčelníka Domu oštěpů, strážce vápna a náčelníka uprchlíků z jihu. A nezapomeň zpraviti i kněze Hříchů. Všichni nechť se dostaví, aby vyslechli poselství, také Quatemozin, Střemhlavý orel. Když Jaguáří spár odkvapil a Montezuma osaměl, začal nepokojně přecházet po místnosti. Dvorské panny se jen mihly kolem, aby odklidily stůl, a panoši čekali na vhodný okamžik, aby odnesli stěnu. Nikdo se neodvažoval do blízkosti vladaře, který mumlal nesrozumitelná slova. Olejové lampy hořely, ohně planuly a vítr zanášel do paláce vůni země a květin. 5. Návštěva o půlnoci Rádcové se dostavili do paláce v témže okamžiku, kdy přišlo i poselstvo. Pozdravili se navzájem a společně kráčeli do poradní síně, kde je Montezuma očekával. Podoben bohu seděl na trůnním křesle pod blankytnými nebesy z ptačího peří. Pinotl, místodržící v Cuetlaxtlanu, a náčelník Tentlile se vrhli 1 Nejvyšší hodnostář po vladaři, zároveň nejvyšší soudce a strážce pokladu. Pozn. překl. 23

J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE

J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ II Dvě věže Mladá fronta / Praha 1993-2 - PŘELOŽILA STANISLAVA POŠUSTOVÁ (c) George Allen &

Více

J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE

J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ II Dvě věže Mladá fronta / Praha 1993-3 - PŘELOŽILA STANISLAVA POŠUSTOVÁ (c) George Allen &

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\nová složka (2)\Salvatore_Robert_A-Planina_ledoveho_vetru_03-Rubinovy_klenot.pdb

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\nová složka (2)\Salvatore_Robert_A-Planina_ledoveho_vetru_03-Rubinovy_klenot.pdb C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\nová složka (2)\Salvatore_Robert_A-Planina_ledoveho_vetru_03-Rubinovy_klenot.pdb PDB Name: Salvatore-Plv3-Rubinovy klenot Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\howard_robert_e-conan-17-za_cernou_rekou.pdb

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\howard_robert_e-conan-17-za_cernou_rekou.pdb C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\howard_robert_e-conan-17-za_cernou_rekou.pdb PDB Name: Howard_R_E-Conan-17-Za_Cernou_r Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed: 0 Creation Date: 11.1.2004

Více

ZOROASTER. éivot A PŸSOBENÕ PÿIPRAVOVATELE CESTY V ÕR NU

ZOROASTER. éivot A PŸSOBENÕ PÿIPRAVOVATELE CESTY V ÕR NU ZOROASTER éivot A PŸSOBENÕ PÿIPRAVOVATELE CESTY V ÕR NU ZOROASTER ZARATHUäTRA éivot A PŸSOBENÕ PÿIPRAVOVATELE CESTY V ÕR NU V Abd-ru-shinově blízkosti přijal člověk obdařený mimořádnými schopnostmi, který

Více

V balkánských roklinách

V balkánských roklinách ČTVRTÝ SVAZEK CYKLU VE STÍNU PADIŠÁHA KAREL MAY V balkánských roklinách PRONÁSLEDOVÁNÍ ZAČÍNÁ Halef, Omar, Osko a já jsme v doprovodu tří policistů opustili Drinopol (Edirne). Nejeli jsme dlouho, když

Více

Díl první... 2. Bráhmanův syn... 2 U šramanů... 6 Gautama... 10 Procitnutí... 14. Díl druhý... 17

Díl první... 2. Bráhmanův syn... 2 U šramanů... 6 Gautama... 10 Procitnutí... 14. Díl druhý... 17 Díl první... 2 Bráhmanův syn... 2 U šramanů... 6 Gautama... 10 Procitnutí... 14 Díl druhý... 17 Kamala... 17 U dětských lidí... 23 Sansára... 27 U řeky... 31 Převozník... 36 Syn... 42 Óm... 46 Góvinda...

Více

James Fenimore Cooper

James Fenimore Cooper Poslední mohykán James Fenimore Cooper KAPITOLA I Koloniální války v Severní Americe se vyznačovaly tím, že dříve než se protivníci střetli, museli překonat útrapy a nebezpečí divočiny. Hluboké a napohled

Více

Götz R. Richter LVI PŘICHÁZEJÍ ALBATROS PRAHA

Götz R. Richter LVI PŘICHÁZEJÍ ALBATROS PRAHA Götz R. Richter LVI PŘICHÁZEJÍ ALBATROS PRAHA Der Kinderbuchverlag Berlin, 1969 Translation Eva Jílková, 1978 Illustrations Miroslav Váša, 1978 I. VESNICE U ČERVENÉ ŘEKY ROK 1892 ČERVENÝ HAD První, kdo

Více

oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se

oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se Findë úruva Anna Koroleva lostris.net Místo: Menegroth, Doriath Doba: První věk, ~ od 1012 do 1100 T oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se snášel sněhobílý

Více

Běljajev A. - Poslední Atlantiďan, Hlava profesora Dowella Alexandr Bějlajev Poslední Atlantiďan

Běljajev A. - Poslední Atlantiďan, Hlava profesora Dowella Alexandr Bějlajev Poslední Atlantiďan Alexandr Bějlajev Poslední Atlantiďan 1. Podmořská expedice To je nápad! Pan Solly odložil knížku stranou a znovu opakoval: No ovšem, tomu už se dá říkat nápad! A hluboce se zamyslel. Pan Solly byl úspěšný

Více

L E G E N D Y ČAS BRATRSTVÍ. Margaret Weis & Tracy Hickman SVAZEK 1

L E G E N D Y ČAS BRATRSTVÍ. Margaret Weis & Tracy Hickman SVAZEK 1 L E G E N D Y SVAZEK 1 ČAS BRATRSTVÍ Margaret Weis & Tracy Hickman NAKLADATELSTVÍ NÁVRAT 1996-2 - DRAGONLANCE LEGENDS Volume One TIME OF THE TWINS Poetry by MICHAEL WILLIAMS Cover Art by LARRY ELMORE Interior

Více

R. A. Salvatore v nakladatelství FANTOM Print

R. A. Salvatore v nakladatelství FANTOM Print 1 2 R. A. Salvatore v nakladatelství FANTOM Print Domovina Vyhnanství Útočiště Magický krystal Stříbrné prameny Rubínový klenot Odkaz Bezhvězdná noc Siege of Darkness * Passage to Dawn * * Připravujeme,

Více

Poprvé vydáno v Austrálii nakladatelstvím Angus & Robertson, členem HarperCollins Publishers, pod názvem EONA v roce 2011.

Poprvé vydáno v Austrálii nakladatelstvím Angus & Robertson, členem HarperCollins Publishers, pod názvem EONA v roce 2011. BRNO / 2011 Poprvé vydáno v Austrálii nakladatelstvím Angus & Robertson, členem HarperCollins Publishers, pod názvem EONA v roce 2011. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována,

Více

Vlastníkem portrétu Otakara Batličky na obálce e-knihy je archiv Jaroslava Čvančary.

Vlastníkem portrétu Otakara Batličky na obálce e-knihy je archiv Jaroslava Čvančary. Znění tohoto textu vychází z díla Na vlně 57 metrů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Profil v roce 1987 (BATLIČKA, Otakar. Na vlnách odvahy a dobrodružství. V tomto výboru 1. vyd. Ostrava: Profil, 1987.

Více

Herman Melville PRVNÍ PLAVBA

Herman Melville PRVNÍ PLAVBA 1 Herman Melville PRVNÍ PLAVBA 1965 STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA 2 Translation Jarmila Rosíková 1965 Illustralions Josef Novák 1965 3 Tuto knihu připisuji svému mladšímu bratru Tomáši Melvillovi,

Více

Kniha první: Pentagram

Kniha první: Pentagram 2 Autor: Václav Švarc Ilustrace: Internet; autor Kniha první: Pentagram 2 2 3 3 Obsah: Obsah:...3 O pohádkách...4 Kapitola první: Dávno hledané dobrodružství...5 Kapitola druhá: Divoký Orkán...11 Kapitola

Více

T ÍŽ K ŘÍ E D EL. Václav Chytil. Štěpánka Bělovská Tilia Ostrava

T ÍŽ K ŘÍ E D EL. Václav Chytil. Štěpánka Bělovská Tilia Ostrava T ÍŽ K ŘÍ E D EL Václav Chytil Štěpánka Bělovská Tilia Ostrava Václav Chytil, 2015 Graphics Štěpánka Bělovská, 2015 ISBN 978-80-86904-55-9 Agent pojišťovny Skoro přesně v polovině Lipůvky bydleli Hýlovi.

Více

Autorem portrétu Julia Zeyera na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Julia Zeyera na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Tři legendy o krucifixu tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1987 (ZEYER, Julius. Tři legendy o krucifixu a jiné báje o lásce. Praha :

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\307\Jirásek_Alois-Staré_pověsti_české.pdb

C:\Users\Plazma\Desktop\307\Jirásek_Alois-Staré_pověsti_české.pdb C:\Users\Plazma\Desktop\307\Jirásek_Alois-Staré_pověsti_české.pdb PDB Name: Stare povesti ceske Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed: 0 Creation Date: 1.1.2004 Modification Date: 1.1.2004

Více

Lieselotte Düngel-Gillesová KNUD RASMUSSEN. Výpravy za Eskymáky ALBATROS PRAHA

Lieselotte Düngel-Gillesová KNUD RASMUSSEN. Výpravy za Eskymáky ALBATROS PRAHA 1 2 Lieselotte Düngel-Gillesová KNUD RASMUSSEN Výpravy za Eskymáky ALBATROS PRAHA 3 by Altberliner Verlag Lucie Groszer, Berlin Translation Zuzana Tausingerová, 1974 Illustrations Josef Žemlička, 1974

Více

Catherine Coulter - Ohnivá píseň

Catherine Coulter - Ohnivá píseň Catherine Coulter - Ohnivá píseň Skvělý válečník lord Graelam de Moreton, zvyklý bezohledně prosazovat si svou, se stane manželem tiché a pokorné Kassie de Lorris. Přestože nejde o sňatek z lásky, je Kassie

Více

Barva kouzel. Úžasná Zeměplocha. Terry Pratchett - 1 -

Barva kouzel. Úžasná Zeměplocha. Terry Pratchett - 1 - Barva kouzel Úžasná Zeměplocha Terry Pratchett - 1 - V sérii Úžasná Zeměplocha (Akademií science fiction, fantasy a hororu oceněno jako nejlepší cyklus v letech 1995, 1996, 1997) v nakladatelství Talpress

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

Romantický horor MARKÉTA TKADLECOVÁ

Romantický horor MARKÉTA TKADLECOVÁ Romantický horor MARKÉTA TKADLECOVÁ Text Markéta Tkadlecová, 2012 Ilustrace Světla Tkadlecová, 2012 Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2012 1. vydání Lukáš Vik - Databook Publishing, 2012 ISBN epub formátu:

Více

Prolog. Léto 1713 - 1 -

Prolog. Léto 1713 - 1 - Prolog Léto 1713 Hřebec se hnal tryskem temnou nocí. Duncan zaklonil hlavu a zhluboka vdechoval těžkou vůni vřesu. Volná látka kiltu v prudkém větru divoce tloukla do holých kolen. Krev mu vřela opojným

Více

ČÍTANKA 3. ROČNÍK CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ

ČÍTANKA 3. ROČNÍK CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ ČÍTANKA 3. ROČNÍK CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ CHARLES BAUDELAIRE

Více

L. M. Pařízek ŘEKA KOUZELNÍKŮ STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA

L. M. Pařízek ŘEKA KOUZELNÍKŮ STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA L. M. Pařízek ŘEKA KOUZELNÍKŮ 1966 STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA 2 L. M. Pařízek 1956, 1961, 1966 lllustrations M. Váša 1956 1961, 1966 3 I Prales se probudil. Probudil se, jak se probouzívá

Více

Lubomír Jaroš TAJEMSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ JESKYNĚ albis international 2004

Lubomír Jaroš TAJEMSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ JESKYNĚ albis international 2004 TAJEMSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ JESKYNĚ Lubomír Jaroš TAJEMSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ JESKYNĚ albis international 2004 Kniha vyšla za podpory města Hrádek nad Nisou. Lubomír Jaroš 2004 Illustrations Jana Hakenová 2004 ISBN

Více

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti 2015 Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně ke 140. výročí postavení uherskohradišťské

Více