IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE"

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Ing. Alice Šrámková ICÚ, a.s., dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009), září 2013

2 2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

3 OBSAH 1 ÚVOD KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ZÁKLADNÍ PRINCIPY Sestavení konsolidované rozvahy k datu akvizice (100% podíl v dceřiném podniku) Goodwill Zvýšení nerozděleného zisku a fondů dceřiného podniku po datu akvizice Nekontrolní podíly KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU Základní pravidla Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku (100% vlastnictví po celé účetní období) Nekontrolní podíly Akvizice v průběhu roku VNITROSKUPINOVÉ TRANSAKCE Pohledávky a závazky Prodej zásob mezi podniky ve skupině Prodej zásob a nerealizovaný zisk Převody stálých aktiv Dividendy IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka POŽADAVKY IFRS 3 PODNIKOVÉ KOMBINACE Ocenění aktiv a závazků dceřiného podniku reálnou hodnotou Ocenění nekontrolních podílů k datu akvizice Pořizovací cena podnikové kombinace Ocenění finanční investice v dceřiném podniku v individuální ÚZ mateřského podniku Goodwill a přínos z výhodné koupě ( záporný goodwill ) Testování goodwillu na ztrátu ze snížení hodnoty Vliv přecenění aktiv a závazků na reálnou hodnotu na výsledek hospodaření ODLOŽENÁ DAŇ POSTUPNÁ PODNIKOVÁ KOMBINACE (POSTUPNÝ NÁKUP PODÍLU) Z finanční investice se stane dceřiný podnik Z přidruženého podniku se stane dceřiný podnik Navýšení podílu v dceřiném podniku PŘIDRUŽENÉ PODNIKY A SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ IAS 28 Investice do přidružených podniků IFRS 11 Společná ujednání Ekvivalenční metoda v konsolidované rozvaze Ekvivalenční metoda v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku KONSOLIDACE 3

4 9.5 Ocenění nabytých aktiv a závazků reálnou hodnotou k datu pořízení podílu Transakce mezi investorem a přidruženým podnikem Prodej zásob a nerealizovaný zisk Testování účastí v přidružených a společných podnicích na ztrátu ze snížení hodnoty Ztráty přidružených a společných podniků POŽADAVKY NA ZVĚŘEJŇOVÁNÍ IFRS 3 Podnikové kombinace IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

5 1 ÚVOD Cílem konsolidované účetní závěrky je poskytnout uživatelům informace o finanční pozici, změnách ve finanční pozici a o finanční výkonnosti konsolidované skupiny, jakoby to byla jedna účetní jednotka. V individuální rozvaze 1 mateřského podniku je vykázána pouze hodnota finanční investice do dceřiného podniku (v historické ceně nebo v reálné hodnotě), ve výkazu o úplném výsledku mateřského podniku jsou zachyceny pouze dividendy vyplacené dceřiným podnikem, případně přecenění finanční investice na reálnou hodnotu. Pokud by nebyla povinnost sestavovat konsolidované účetní závěrky, uživatelé by nezjistili, jaká aktiva a v jakém členění skupina ovládá, za jaké závazky je zodpovědná, ani celkovou výši výnosů, nákladů a peněžních toků skupiny. Konsolidované účetní závěrce a individuální účetní závěrce mateřského podniku se věnují následující standardy: IFRS 3 Podnikové kombinace, který definuje zejména pravidla pro prvotní zachycení podnikové kombinace a pro výpočet goodwillu. IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka, který definuje pojem kontroly (ovládání) jednoho podniku jiným podnikem, což je klíčové pro určení dceřiných podniků, které následně budou konsolidovány. Dále tento standard definuje základní konsolidační principy dceřiných podniků. IAS 27 Individuální účetní závěrka, který stanoví pravidla pro vykazování a oceňování účastí v dceřiných, přidružených a společných podnicích v individuální účetní závěrce investora. Do konsolidované účetní závěrky dále vstupují přidružené a společné podniky, pravidla pro vykazování účastí v takových podnicích jsou definována v těchto standardech: IAS 28 Investice v přidružených a společných podnicích, který definuje pojem podstatného vlivu a popisuje ekvivalenční metodu pro zachycení investic v přidružených a společných podnicích. IFRS 11 Společná ujednání, který definuje jednotlivé typy společných ujednání a pravidla pro jejich vykazování v účetních závěrkách. 2 KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ZÁKLADNÍ PRINCIPY V této části budou vysvětlena základní pravidla při přípravě konsolidované rozvahy bez zohlednění požadavků zejména standardu IFRS 3 Podnikové kombinace pro výpočet goodwillu. Dceřiné podniky se konsolidují tzv. metodou plné konsolidace, což zjednodušeně znamená, že bez ohledu na výši majetkového podílu v dceřiném podniku se sečtou veškerá aktiva a závazky mateřského a dceřiného podniku v plné výši. 1 Novelizovaný standard IAS 1 označuje rozvahu jako Výkaz o finanční situaci, zároveň však povoluje, aby účetní jednotka používala i jiný název, v našem případě rozvaha. KONSOLIDACE 5

6 Podstatná část konsolidačních úprav se vztahuje ke konsolidaci vlastního kapitálu dceřiného podniku. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že v průběhu konsolidace je nutné rozdělit vlastní kapitál dceřiného podniku na dvě části: Vlastní kapitál dceřiného podniku k datu akvizice, který byl v podstatě nakoupen a musí být tedy vyloučen oproti pořizovací ceně podílu v dceřiném podniku. Pokud mateřský podnik vlastní menší než 100% podíl v dceřiném podniku, je nutné vykázat i podíl ostatních (tzv. nekontrolních) vlastníků na vlastním kapitálu dceřiného podniku k datu akvizice jako samostatnou položku konsolidovaného vlastního kapitálu. Nárůst resp. pokles vlastního kapitálu dceřiného podniku mezi datem akvizice a datem sestavení konsolidované účetní závěrky. O tuto změnu se opět dělí mateřský podnik a nekontrolní vlastníci. Podíl mateřského podniku na změně jednotlivých složek vlastního kapitálu dceřiného podniku je přidán k příslušné položce vlastního kapitálu mateřského podniku. Podíl nekontrolních vlastníků na celkové změně vlastního kapitálu dceřiného podniku je přidán k položce nekontrolních podílů v konsolidovaném vlastním kapitálu. Základní kapitál v konsolidované rozvaze je ve většině případů základním kapitálem mateřského podniku. 2 Vlastní kapitál dceřiného podniku k datu sestavení konsolidované účetní závěrky Vlastní kapitál dceřiného podniku k datu akvizice Změna vlastního kapitálu dceřiného podniku mezi datem akvizice a konsolidace Podíl mateřského podniku Podíl nekontrolních vlastníků Podíl mateřského podniku Podíl nekontrolních vlastníků Následující příklady ilustrují základní principy přípravy konsolidované účetní závěrky. 2 Výjimkou jsou obrácené akvizice. 6 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

7 2.1 Sestavení konsolidované rozvahy k datu akvizice (100% podíl v dceřiném podniku) Příklad 1 ZADÁNÍ Podnik M koupil 100% podíl v podniku D Níže jsou uvedené rozvahy obou podniků k datu akvizice. V Kč M D Hmotná aktiva Pořizovací cena podílu v D Čistá oběžná aktiva Základní kapitál Nerozdělený zisk Připravte konsolidovanou rozvahu k Konsolidovaná rozvaha má být sestavena k datu akvizice, nedochází zde tedy k žádnému nárůstu ve vlastním kapitálu dceřiného podniku mezi datem akvizice a konsolidace. Mateřský podnik dále vlastní 100% podíl v dceřiném podniku, nejsou zde tedy žádné nekontrolní podíly. Podnik M zaplatil Kč za celý podíl v podniku D, jehož účetní hodnota (hodnota vlastního kapitálu) je také Kč. Jedinou úpravu, kterou musíme provést, je vyloučení pořizovací ceny investice v D oproti základnímu kapitálu podniku D. Následně sečteme po řádcích veškerá aktiva a závazky obou podniků. Příklad 1 ŘEŠENÍ Zadání Úpravy Výsledek V Kč M D Vyloučení investice Konsolidovaná rozvaha Hmotná aktiva Pořizovací cena podílu v D Čistá oběžná aktiva Základní kapitál Nerozdělený zisk KONSOLIDACE 7

8 2.2 Goodwill Pořizovací cena podílu v dceřiném podniku je obvykle dána hodnotou dceřiného podniku, která bývá definována jako víra v jeho budoucnost. Investor si v podstatě kupuje budoucí peněžní toky generované dceřiným podnikem a synergickými efekty s mateřským podnikem (případně s dalšími podniky ve skupině), a proto se pořizovací cena podílu v dceřiném podniku zpravidla neshoduje s výší vlastního kapitálu dceřiného podniku k datu akvizice. Rozdíl se označuje jako goodwill. Goodwill v podstatě představuje cosi dobrého (doslovný překlad anglického termínu goodwill je dobrá víra ) v pořizovaném podniku, což ale není možné samostatně vykázat v rozvaze dceřiného podniku, protože toto cosi nesplňuje definici aktiva a kritéria pro jeho vykázání. Může se jednat například o podíl na trhu, který nabývaný podnik kontroluje, manažerský tým nabývaného podniku nebo synergii mezi nabyvatelem a nabývaným podnikem. Více o definici aktiva a kritériích vykázání naleznete v Koncepčním rámci a ve standardu IAS 38 Nehmotná aktiva. Příklad 2 ZADÁNÍ Podnik M koupil 100% podíl v podniku D Níže jsou uvedené rozvahy obou podniků k datu akvizice: V Kč M D Hmotná aktiva Pořizovací cena podílu v D Čistá oběžná aktiva Základní kapitál Nerozdělený zisk Připravte konsolidovanou rozvahu k Podnik M zaplatil Kč za celý podíl v podniku D, jehož účetní hodnota (hodnota vlastního kapitálu) je Kč. Rozdíl, Kč, označujeme jako goodwill. V těchto jednoduchých příkladech bude goodwill počítán jako rozdíl mezi pořizovací cenou a nakoupeným podílem na vlastním kapitálu dceřiného podniku. Výpočet goodwillu podle pravidel IFRS 3 Podnikové kombinace bude vysvětlen v kapitole 6. 8 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

9 Příklad 2 ŘEŠENÍ Zadání Úpravy Výsledek V Kč M D Vyloučení investice Konsolidovaná rozvaha Hmotná aktiva Pořizovací cena podílu v D Goodwill Čistá oběžná aktiva Základní kapitál Nerozdělený zisk Zvýšení nerozděleného zisku a fondů dceřiného podniku po datu akvizice Příklad 3 ZADÁNÍ Podnik M koupil 100% podíl v podniku D , kdy nerozdělený zisk D byl ve výši 400 Kč. Rozvahy k : V Kč M D Hmotná aktiva Pořizovací cena podílu v D Čistá oběžná aktiva Základní kapitál Nerozdělený zisk Připravte konsolidovanou rozvahu k KONSOLIDACE 9

10 V tomto případě sestavujeme konsolidovanou rozvahu dva roky po datu akvizice, a proto potřebujeme znát vlastní kapitál dceřiného podniku k datu akvizice a jeho změnu mezi datem akvizice a konsolidace: Vlastní kapitál k datu akvizice Změna Vlastní kapitál k datu konsolidace Základní kapitál Nerozdělený zisk Nerozdělený zisk k datu akvizice ve výši 400 Kč byl mateřským podnikem nakoupen, a proto musí být eliminován proti finanční investici. Mezi akvizicí a konsolidací dceřiný podnik vytvořil zisk ve výši Kč, a protože mateřský podnik vlastní 100% podíl v podniku D, navýší tato částka ve výpočtu konsolidovaného nerozděleného zisku zisk mateřského podniku. Stejným způsobem, jako se počítají nerozdělené zisky skupiny se počítá i hodnota ostatních složek vlastního kapitálu, například fondu z přecenění. K hodnotě položky u mateřského podniku se přidá podíl na nárůstu (poklesu) této položky mezi datem akvizice a datem konsolidace. Procento podílu, se kterým počítáme, je procento vlastnického podílu podniku M v podniku D. Všimněme si, že od nerozděleného zisku v rámci konsolidačních úprav odečítáme podíl matky na výši nerozděleného zisku k datu akvizice. Konečný stav nerozděleného zisku v podstatě představuje zisk vytvořený skupinou. Počáteční stav nerozděleného zisku k datu akvizice byl skupinou koupen nikoliv vytvořen, a proto jej musíme eliminovat. Příklad 3 ŘEŠENÍ Zadání Úpravy Výsledek V Kč M D Vyloučení investice Konsolidovaná rozvaha Hmotná aktiva Pořizovací cena podílu v D Goodwill Čistá oběžná aktiva Základní kapitál Nerozdělený zisk MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

11 2.4 Nekontrolní podíly Příklad 4 ZADÁNÍ Podnik M koupil 80% podíl v podniku D , kdy nerozdělený zisk D byl 400 Kč. Rozvahy k : V Kč M D Hmotná aktiva Pořizovací cena podílu v D Čistá oběžná aktiva Základní kapitál Nerozdělený zisk Připravte konsolidovanou rozvahu k Příklad 4 ŘEŠENÍ Protože konsolidovaná účetní závěrka má za cíl zveřejnit hodnotu aktiva a závazků, které skupina ovládá, je při výpočtu konsolidovaných aktiv a závazků irelevantní, jaké procento mateřský podnik v dceřiném podniku vlastní. Důležitější je skutečnost, že mateřský podnik dceřiný podnik ovládá. To, že mateřskému podniku ve skutečnosti nepatří 100 % dceřiného podniku, je vykázáno prostřednictvím nekontrolních podílů, které jsou součástí konsolidovaného vlastního kapitálu. V tomto případě sestavujeme konsolidovanou rozvahu dva roky po datu akvizice, a proto potřebujeme znát vlastní kapitál dceřiného podniku k datu akvizice a jeho změnu mezi datem akvizice a konsolidace: Vlastní kapitál k datu akvizice Změna Vlastní kapitál k datu konsolidace Základní kapitál Nerozdělený zisk Nerozdělený zisk k datu akvizice ve výši 80 % ze 400 Kč byl mateřským podnikem nakoupen, a proto musí být eliminován proti finanční investici. Mezi akvizicí a konsolidací dceřiný podnik vytvořil zisk ve výši Kč, a protože mateřský podnik vlastní 80% podíl v podniku D, nerozdělený zisk mateřského podniku ve výši Kč bude při výpočtu konsolidovaného nerozděleného zisku navýšen o 80 % z Kč, tedy o Kč. KONSOLIDACE 11

12 Zadání Úpravy k datu akvizice V Kč M D Nekontrolní podíly k datu akvizice Následné úpravy Nárůst nekontrolních podílů Výsledek Konsolidovaná rozvaha Hmotná aktiva Pořizovací cena podílu v D Goodwill Čistá oběžná aktiva Základní kapitál Nerozdělený zisk Nekontrolní podíly Při vylučování investice odečítáme od vlastního kapitálu vlastnický podíl mateřského podniku na každé položce vlastního kapitálu dcery k datu akvizice. Hodnota nerozděleného zisku D k datu akvizice byla 400 Kč, podnik M pořídil 80% podíl, odečítáme tedy 80 % zisku. Nárůst nekontrolních podílů představuje 20% podíl na nárůstu nerozděleného zisku dceřiného podniku (20 % z Kč). 3 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU 3.1 Základní pravidla Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku vykazuje zisk vytvořený čistými aktivy, která mateřský podnik kontroluje. Podobně jako u rozvahy, jsou v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku vykázány výnosy a náklady mateřského a dceřiného podniku v plné výši (pokud mateřský podnik vlastnil dceřiný podnik po celé účetní období). 12 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

13 3.2 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku (100% vlastnictví po celé účetní období) Příklad 5 ZADÁNÍ Podnik M vlastní po celé účetní období 100% podíl v podniku D. Výkazy o úplném výsledku obou podniků za účetní období končící jsou následující: V Kč M D Tržby Náklady na prodané zboží Hrubý zisk Provozní náklady Zisk před zdaněním Daň Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek Připravte konsolidovaný výkaz o úplném výsledku za rok končící Příklad 5 ŘEŠENÍ Zadání Protože mateřský podnik vlastní dceřiný podnik po celé účetní období, a protože má v dceřiném podniku 100% podíl, je konsolidovaný výkaz o úplném výsledku pouhým součtem výkazů o úplném výsledku mateřského a dceřiného podniku. Výsledek V Kč M D Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Tržby Náklady na prodané zboží Hrubý zisk Provozní náklady Zisk před zdaněním Daň Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek KONSOLIDACE 13

14 3.3 Nekontrolní podíly Pokud mateřský podnik vlastní v dceřiném podniku méně než 100 %, musí být výsledný konsolidovaný úplný výsledek a konsolidovaný zisk po zdanění rozdělen mezi vlastníky mateřského podniku a ostatní, nekontrolní, vlastníky. Příklad 6 ZADÁNÍ Podnik M vlastní po celé účetní období 60% podíl v podniku D. Výkazy o úplném výsledku těchto dvou podniků pro rok končící 31. prosincem 2012 byly následující: V Kč M D Tržby Náklady na prodané zboží Hrubý zisk Provozní náklady Zisk před zdaněním Daň Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek Připravte konsolidovaný výkaz o úplném výsledku za rok končící MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

15 Příklad 6 ŘEŠENÍ Zadání Výsledek V Kč M D Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Tržby Náklady na prodané zboží Hrubý zisk Provozní náklady Zisk před zdaněním Daň Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek Zisk přiřaditelný vlastníkům mateřského podniku Zisk přiřaditelný nekontrolním podílům Úplný výsledek přiřaditelný vlastníkům mateřského podniku Úplný výsledek přiřaditelný nekontrolním podílům Nekontrolní podíl je podíl držitelů nekontrolních podílů na zisku po zdanění dceřiného podniku, tedy 40 % ze Kč, tj Kč. Zisk přiřaditelný vlastníkům mateřského podniku je spočítán jako rozdíl celkového konsolidovaného zisku Kč a zisku přiřaditelného nekontrolním podílům ( = Kč). Dále je nutné rozdělit mezi vlastníky mateřského podniku a nekontrolní podíly i úplný výsledek. Úplný výsledek nekontrolních podílů bude 40 % z Kč, tedy Kč a úplný výsledek přiřaditelný vlastníkům skupiny bude Kč ( ). 3.4 Akvizice v průběhu roku Protože výkaz o úplném výsledku obsahuje kumulované obraty výnosů a nákladů od počátku účetního období, musíme z výkazu o úplném výsledku dceřiného podniku konsolidovat pouze tu část výnosů a nákladů, které byly vytvořeny během doby existence konsolidované skupiny, to znamená od data akvizice do data ztráty kontroly nad dceřiným podnikem. Část úplného výsledku běžného období (od počátku účetního období do data akvizice) si v podstatě mateřský podnik koupil, je součástí vlastního kapitálu dceřiného podniku k datu akvizice a nemůže tedy být součástí konsolidovaného výkazu o úplném výsledku. Pro zjednodušení v následujících příkladech předpokládáme, že výnosy a náklady dceřiného podniku byly v průběhu účetního období tvořeny rovnoměrně, neboli 1/12 za každý měsíc. KONSOLIDACE 15

16 Příklad 7 ZADÁNÍ Podnik M vlastní od % podíl v podniku D. Výsledovky těchto dvou podniků pro rok končící 31. prosincem 2012 byly následující: V Kč M D Tržby Náklady na prodané zboží Hrubý zisk Provozní náklady Zisk před zdaněním Daň Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek Příklad 7 Zadání Připravte konsolidovaný výkaz o úplném výsledku za rok končící ŘEŠENÍ Protože byl podíl v dceřiném podniku pořízen tři měsíce před koncem účetního období, budou do konsolidovaného výkazu o úplném výsledku vstupovat pouze 3/12 z každé položky výkazu o úplném výsledku dceřiného podniku. Výsledek V Kč M 3/12 D Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Tržby Náklady na prodané zboží Hrubý zisk Provozní náklady Zisk před zdaněním Daň Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek Zisk přiřaditelný vlastníkům mateřského podniku Zisk přiřaditelný nekontrolním podílům 700 Úplný výsledek přiřaditelný vlastníkům mateřského podniku Úplný výsledek přiřaditelný nekontrolním podílům MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

17 Nekontrolní podíl na zisku se v tomto případě počítá jako podíl držitelů nekontrolních podílů na té části zisku po zdanění dceřiného podniku, která vstupovala do konsolidace, v našem případě tedy 40 % z Kč, tj. 700 Kč. Podobně nekontrolní podíl na úplném výsledku se spočítá jako 40 % úplného výsledku dceřiného podniku, který vstupoval do konsolidace, tedy 40 % z Kč, tj. 880 Kč. 4 VNITROSKUPINOVÉ TRANSAKCE Konsolidace představuje účetní závěrku skupiny společností, jako kdyby byly jeden jediný subjekt. Proto musí být v rámci přípravy konsolidované účetní závěrky vyloučeny výsledky z transakcí mezi podniky ve skupině, aby ve výkazech nebyly nadhodnoceny aktiva, závazky, výnosy, náklady a peněžní toky. Pokud se v rámci úprav mění i hodnota zisku nebo ztráty, je pravděpodobné, že daná úprava má vliv i na odloženou daň. V následujících příkladech není problematika odložené daně uvažována Pohledávky a závazky Jestliže podniky ve skupině obchodují mezi sebou navzájem, pohledávka ve výkazech jednoho podniku bude obvykle vyrovnána závazkem v účetních výkazech jiného podniku téže skupiny. Při konsolidaci jsou tyto částky vzájemně vyloučeny, takže se v konsolidované účetní závěrce neobjeví. Může nastat i situace, kdy před koncem roku dceřiný podnik uhradí svůj závazek vůči mateřskému podniku, peněžní prostředky byly ale připsány na účet mateřského podniku v dalším účetním období. Jinými slovy v účetních závěrkách, které vstupují do konsolidace figuruje u mateřského podniku pohledávka, ale dceřiný podnik nevykazuje závazek, proti kterému by bylo možno pohledávku eliminovat. V rámci konsolidačních úprav je pak nutné snížit výši pohledávek a zvýšit peníze na cestě. 4.2 Prodej zásob mezi podniky ve skupině Podniky ve skupině si často mezi sebou prodávají výrobky nebo zboží. Například matka koupí zboží za 300 tis. Kč a prodá jej dceři v hodnotě 400 tis. Kč; následně dcera celý objem koupeného zboží prodá před koncem účetního období třetí straně za 480 tis. Kč. Na straně rozvahy nejsou nutné žádné úpravy, nicméně ve výsledovce je nutné snížit obraty tržeb a nákladů. Zadání Úpravy Výsledek V Kč M D Eliminace Konsolidovaná výsledovka Tržby Náklady na prodané zboží Hrubý zisk Odložená daň v souvislosti s konsolidovanou účetní závěrkou není předmětem zkoušky IFRS/IFRS Specialista. KONSOLIDACE 17

18 V konsolidované výsledovce musí být na řádku tržeb hodnota, za kterou skupina realizovala prodej třetí straně, a na řádku nákladů hodnota, za kterou skupina zboží od třetích stran pořídila. Proto z nákladů i tržeb eliminujeme hodnotu, za kterou matka dceři zboží prodala. 4.3 Prodej zásob a nerealizovaný zisk Pokud zásoby, které byly předmětem transakce mezi podniky ve skupině, zůstanou na konci účetního období na skladě, je nutné eliminovat i tzv. nerealizovaný zisk. Ve většině případů si podniky ve skupině prodávají zásoby za jinou (často vyšší) než pořizovací cenu, a tím způsobem dochází k nadhodnocení zásob. Protože konsolidovaná účetní závěrka nahlíží na konsolidovanou skupinu jako na jednu účetní jednotku, prodejem zásob v podstatě došlo k jejich přemístění z jednoho skladu do druhého, a z pohledu konsolidované účetní závěrky by se nemělo změnit jejich ocenění. Proto je nutné nerealizovaný zisk eliminovat. Důležité také je, zda-li prodává zásoby dceřiný podnik mateřskému, nebo naopak, a jaká je výše nekontrolních podílů. Příklad 8 ZADÁNÍ Podnik M vlastní 80% podíl v podniku D. Během běžného účetního období koupil podnik M zboží za Kč a následně jej prodal podniku D za Kč. K datu rozvahy bylo veškeré toto zboží v zásobách D. Připravte konsolidační úpravy a stanovte hodnotu konsolidovaných zásob, tržeb a nákladů na prodané zboží. Příklad 8 ŘEŠENÍ Tabulka obsahuje ty řádky rozvahy a výsledovky, kde se daná transakce projeví. Protože dcera nic z těchto zásob neprodala mimo skupinu, v rámci konsolidačních úprav v podstatě tuto transakci celou eliminujeme. Zadání Úpravy Výsledek V Kč M D Eliminace KÚZ Rozvaha: Zásoby Zisk běžného období Výsledovka: Tržby Náklady na prodané zboží Hrubý zisk MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

19 Příklad 9 ZADÁNÍ Podnik M vlastní 80% podíl v podniku D. Během běžného účetního období koupil podnik M zboží za Kč a následně jej prodal podniku D za Kč. K datu rozvahy byla polovina tohoto zboží v zásobách dceřiného podniku, zbývající polovina byla prodána za Kč. Připravte konsolidační úpravy a stanovte hodnotu konsolidovaných zásob, tržeb a nákladů na prodané zboží. Příklad 9 ŘEŠENÍ Ze zásob musí být eliminován nerealizovaný zisk ve výši Kč, protože zboží, které vykazuje dcera ( Kč), bylo nakoupeno matkou za Kč. Konsolidované tržby musí činit Kč, což je prodej zboží dcerou mimo skupinu, z tržeb se tedy musí eliminovat Kč, výše transakce mezi matkou s dcerou. Konsolidované náklady na prodané zboží musí být ve výši Kč, to je hodnota poloviny nakoupeného zboží od třetích stran. V úpravách nákladů je tedy nutné vyloučit hodnotu Kč, což je v podstatě Kč (které jsou vyloučené i z tržeb), snížených o Kč nerealizovaného zisku (o který byly upraveny i zásoby). Nekontrolní podíl je 20 % ze zisku po zdanění dceřiného podniku a není ovlivněn vnitroskupinovou transakcí, protože veškerý zisk dcery byl realizován z transakce s třetí stranou. Zadání Úpravy Výsledek V Kč M D Nekontrolní podíl na zisku dceřiného podniku Rozvaha: Eliminace vnitroskupinové transakce Konsolidovaná účetní závěrka Zásoby Zisk běžného období Nekontrolní podíl Výsledovka: Tržby Náklady na prodané zboží Hrubý zisk Zisk přiřaditelný vlastníkům skupiny Zisk přiřaditelný nekontrolním podílům KONSOLIDACE 19

20 Výslednou hodnotu nerozděleného zisku v rozvaze lze ověřit i následujícím způsobem: Kč Celý zisk podniku M Minus nerealizovaný zisk Plus podíl na zisku podniku D (80 % ) Příklad 10 ZADÁNÍ Podnik M vlastní 80% podíl v podniku D. Během běžného účetního období koupil podnik D zboží za Kč a následně jej prodal podniku M za Kč. K datu rozvahy byla polovina tohoto zboží v zásobách mateřského podniku, zbývající polovina byla prodána za Kč. Připravte konsolidační úpravy a stanovte hodnotu konsolidovaných zásob, tržeb a nákladů na prodané zboží. Příklad 10 ŘEŠENÍ Ve srovnání s předcházejícím případem se mění hodnota nekontrolních podílů a tedy i hodnota zisku přiřaditelného vlastníkům podniku M. Neprodané zboží je v zásobách podniku M a zisk z jeho prodeje podniku M je obsažen ve výkazech podniku D. V konsolidované účetní závěrce se zisk podniku D rozděluje mezi podnik M a vlastníky nekontrolních podílů a stejně tedy musíme postupovat při eliminaci nerealizovaného zisku (v podstatě snižujeme výši zisku, který podnik D vykazuje ve své individuální účetní závěrce). Celkových Kč nerealizovaného zisku se rozdělí na 80 %, o které se sníží zisk skupiny (tj Kč), a na 20 %, o které se sníží nekontrolní podíly (7 000 Kč). Zadání Úpravy Výsledek V Kč M D Nekontrolní podíl na zisku dceřiného podniku Rozvaha: Eliminace vnitroskupinové transakce Konsolidovaná účetní závěrka Zásoby Zisk běžného období Nekontrolní podíl Výsledovka: Tržby Náklady na prodané zboží Hrubý zisk Zisk přiřaditelný vlastníkům mateřského podniku Zisk přiřaditelný nekontrolním podílům MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

21 Výslednou hodnotu nerozděleného zisku v rozvaze lze ověřit i následujícím způsobem: Kč Celý zisk podniku M Plus podíl na zisku podniku D (80 % ( )) Zkouškový tip: V případě prodeje zásob mezi podniky ve skupině použijte při konsolidaci výkazu o úplném výsledku následující kroky: 1. Vždy eliminujte hodnotu vnitroskupinové transakce (hodnotu prodeje mezi mateřským a dceřiným podnikem) z tržeb a z nákladů na prodané výrobky. 2. Pokud k datu účetní závěrky zbývá na skladě jednoho z podniků část z této transakce, zohledněte výši vnitroskupinového zisku v úpravě nákladů na prodané výrobky z bodu 1 (zpravidla dojde ke snížení eliminované částky. Výjimkou je situace, kdy meziročně dochází ke snižování zůstatku vnitroskupinových zásob, v tom případě se bude eliminovaná částka zvyšovat). 3. Pokud byly zásoby prodány dceřiným podnikem mateřskému podniku, musí být výše nerealizovaného zisku zohledněna i ve výpočtu nekontrolních podílů. Zkouškový tip: Při výpočtu nerealizovaného zisku se u zkoušky často pracuje s pojmy marže a přirážka k nákladům. Je-li hodnota zásob na skladě ve výši Kč a podniky si prodávají zásoby s 20% marží, pak výše nerealizovaného zisku je 20 % z Kč, tedy 240 Kč. Pokud si ale podniky prodávají zásoby s 20% přirážkou k nákladům, pak hodnota nerealizovaného zisku je 1 200/120 20, tedy 200 Kč. KONSOLIDACE 21

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením)

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) Str. 49 Ilustrace 1 Alternativní způsob výpočtu: Počet Podíl na účetním období Přepočtený počet Počet akcií před emisí

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. 1 (a) Konsolidovaná rozvaha skupiny Babočka k 30.6.2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (8 540 + 12 870 + 2 106 výpočet (ii)) 23 516 Dlouhodobý nehmotný majetek (660 + 210) 870 Dlouhodobá aktiva 24

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Společnost Alfa dne 1. 1. 2010 pořídila 45% podíl ve společnosti Beta za 3 500. Následně dne 1. 7. 2010 společnost Alfa pořídila dalších 15

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik TinTin dne 31.8.2006 pořídil 750 tisíc akcií podniku Béďa, za které podnik TinTin uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku 5 600 tis.

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2006 A ZPRÁVA AUDITORA

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2006 A ZPRÁVA AUDITORA SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2006 A ZPRÁVA AUDITORA SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 12. 2006 V mil. Kč

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 6 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS

Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část. IAS 38 - Nehmotná aktiva

Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část. IAS 38 - Nehmotná aktiva Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část IAS 38 - Nehmotná aktiva Definice: Nehmotné aktivum je identifikovatelné nepeněžní aktivum nehmotné povahy, držené pro a) využití ve výrobě b) dodávku zboží nebo

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné Individuální závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2013, informace o výrocích auditora a návrh

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ... 2 2.1. Účtování o výnosech... 2 2.2. Pronájem... 2 2.3. Společnost jako

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

Konsolidovaná účetní závěrka k 12. 1. 2012

Konsolidovaná účetní závěrka k 12. 1. 2012 Konsolidovaná účetní závěrka k 12. 1. 2012 1. Z historie... 1 2. Základní charakteristika konsolidované účetní závěrky... 2 3. Právní úprava... 2 4. Účel konsolidované účetní závěrky... 2 5. Konsolidační

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více