IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE"

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Ing. Alice Šrámková ICÚ, a.s., dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009), září 2013

2 2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

3 OBSAH 1 ÚVOD KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ZÁKLADNÍ PRINCIPY Sestavení konsolidované rozvahy k datu akvizice (100% podíl v dceřiném podniku) Goodwill Zvýšení nerozděleného zisku a fondů dceřiného podniku po datu akvizice Nekontrolní podíly KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU Základní pravidla Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku (100% vlastnictví po celé účetní období) Nekontrolní podíly Akvizice v průběhu roku VNITROSKUPINOVÉ TRANSAKCE Pohledávky a závazky Prodej zásob mezi podniky ve skupině Prodej zásob a nerealizovaný zisk Převody stálých aktiv Dividendy IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka POŽADAVKY IFRS 3 PODNIKOVÉ KOMBINACE Ocenění aktiv a závazků dceřiného podniku reálnou hodnotou Ocenění nekontrolních podílů k datu akvizice Pořizovací cena podnikové kombinace Ocenění finanční investice v dceřiném podniku v individuální ÚZ mateřského podniku Goodwill a přínos z výhodné koupě ( záporný goodwill ) Testování goodwillu na ztrátu ze snížení hodnoty Vliv přecenění aktiv a závazků na reálnou hodnotu na výsledek hospodaření ODLOŽENÁ DAŇ POSTUPNÁ PODNIKOVÁ KOMBINACE (POSTUPNÝ NÁKUP PODÍLU) Z finanční investice se stane dceřiný podnik Z přidruženého podniku se stane dceřiný podnik Navýšení podílu v dceřiném podniku PŘIDRUŽENÉ PODNIKY A SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ IAS 28 Investice do přidružených podniků IFRS 11 Společná ujednání Ekvivalenční metoda v konsolidované rozvaze Ekvivalenční metoda v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku KONSOLIDACE 3

4 9.5 Ocenění nabytých aktiv a závazků reálnou hodnotou k datu pořízení podílu Transakce mezi investorem a přidruženým podnikem Prodej zásob a nerealizovaný zisk Testování účastí v přidružených a společných podnicích na ztrátu ze snížení hodnoty Ztráty přidružených a společných podniků POŽADAVKY NA ZVĚŘEJŇOVÁNÍ IFRS 3 Podnikové kombinace IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

5 1 ÚVOD Cílem konsolidované účetní závěrky je poskytnout uživatelům informace o finanční pozici, změnách ve finanční pozici a o finanční výkonnosti konsolidované skupiny, jakoby to byla jedna účetní jednotka. V individuální rozvaze 1 mateřského podniku je vykázána pouze hodnota finanční investice do dceřiného podniku (v historické ceně nebo v reálné hodnotě), ve výkazu o úplném výsledku mateřského podniku jsou zachyceny pouze dividendy vyplacené dceřiným podnikem, případně přecenění finanční investice na reálnou hodnotu. Pokud by nebyla povinnost sestavovat konsolidované účetní závěrky, uživatelé by nezjistili, jaká aktiva a v jakém členění skupina ovládá, za jaké závazky je zodpovědná, ani celkovou výši výnosů, nákladů a peněžních toků skupiny. Konsolidované účetní závěrce a individuální účetní závěrce mateřského podniku se věnují následující standardy: IFRS 3 Podnikové kombinace, který definuje zejména pravidla pro prvotní zachycení podnikové kombinace a pro výpočet goodwillu. IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka, který definuje pojem kontroly (ovládání) jednoho podniku jiným podnikem, což je klíčové pro určení dceřiných podniků, které následně budou konsolidovány. Dále tento standard definuje základní konsolidační principy dceřiných podniků. IAS 27 Individuální účetní závěrka, který stanoví pravidla pro vykazování a oceňování účastí v dceřiných, přidružených a společných podnicích v individuální účetní závěrce investora. Do konsolidované účetní závěrky dále vstupují přidružené a společné podniky, pravidla pro vykazování účastí v takových podnicích jsou definována v těchto standardech: IAS 28 Investice v přidružených a společných podnicích, který definuje pojem podstatného vlivu a popisuje ekvivalenční metodu pro zachycení investic v přidružených a společných podnicích. IFRS 11 Společná ujednání, který definuje jednotlivé typy společných ujednání a pravidla pro jejich vykazování v účetních závěrkách. 2 KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ZÁKLADNÍ PRINCIPY V této části budou vysvětlena základní pravidla při přípravě konsolidované rozvahy bez zohlednění požadavků zejména standardu IFRS 3 Podnikové kombinace pro výpočet goodwillu. Dceřiné podniky se konsolidují tzv. metodou plné konsolidace, což zjednodušeně znamená, že bez ohledu na výši majetkového podílu v dceřiném podniku se sečtou veškerá aktiva a závazky mateřského a dceřiného podniku v plné výši. 1 Novelizovaný standard IAS 1 označuje rozvahu jako Výkaz o finanční situaci, zároveň však povoluje, aby účetní jednotka používala i jiný název, v našem případě rozvaha. KONSOLIDACE 5

6 Podstatná část konsolidačních úprav se vztahuje ke konsolidaci vlastního kapitálu dceřiného podniku. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že v průběhu konsolidace je nutné rozdělit vlastní kapitál dceřiného podniku na dvě části: Vlastní kapitál dceřiného podniku k datu akvizice, který byl v podstatě nakoupen a musí být tedy vyloučen oproti pořizovací ceně podílu v dceřiném podniku. Pokud mateřský podnik vlastní menší než 100% podíl v dceřiném podniku, je nutné vykázat i podíl ostatních (tzv. nekontrolních) vlastníků na vlastním kapitálu dceřiného podniku k datu akvizice jako samostatnou položku konsolidovaného vlastního kapitálu. Nárůst resp. pokles vlastního kapitálu dceřiného podniku mezi datem akvizice a datem sestavení konsolidované účetní závěrky. O tuto změnu se opět dělí mateřský podnik a nekontrolní vlastníci. Podíl mateřského podniku na změně jednotlivých složek vlastního kapitálu dceřiného podniku je přidán k příslušné položce vlastního kapitálu mateřského podniku. Podíl nekontrolních vlastníků na celkové změně vlastního kapitálu dceřiného podniku je přidán k položce nekontrolních podílů v konsolidovaném vlastním kapitálu. Základní kapitál v konsolidované rozvaze je ve většině případů základním kapitálem mateřského podniku. 2 Vlastní kapitál dceřiného podniku k datu sestavení konsolidované účetní závěrky Vlastní kapitál dceřiného podniku k datu akvizice Změna vlastního kapitálu dceřiného podniku mezi datem akvizice a konsolidace Podíl mateřského podniku Podíl nekontrolních vlastníků Podíl mateřského podniku Podíl nekontrolních vlastníků Následující příklady ilustrují základní principy přípravy konsolidované účetní závěrky. 2 Výjimkou jsou obrácené akvizice. 6 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

7 2.1 Sestavení konsolidované rozvahy k datu akvizice (100% podíl v dceřiném podniku) Příklad 1 ZADÁNÍ Podnik M koupil 100% podíl v podniku D Níže jsou uvedené rozvahy obou podniků k datu akvizice. V Kč M D Hmotná aktiva Pořizovací cena podílu v D Čistá oběžná aktiva Základní kapitál Nerozdělený zisk Připravte konsolidovanou rozvahu k Konsolidovaná rozvaha má být sestavena k datu akvizice, nedochází zde tedy k žádnému nárůstu ve vlastním kapitálu dceřiného podniku mezi datem akvizice a konsolidace. Mateřský podnik dále vlastní 100% podíl v dceřiném podniku, nejsou zde tedy žádné nekontrolní podíly. Podnik M zaplatil Kč za celý podíl v podniku D, jehož účetní hodnota (hodnota vlastního kapitálu) je také Kč. Jedinou úpravu, kterou musíme provést, je vyloučení pořizovací ceny investice v D oproti základnímu kapitálu podniku D. Následně sečteme po řádcích veškerá aktiva a závazky obou podniků. Příklad 1 ŘEŠENÍ Zadání Úpravy Výsledek V Kč M D Vyloučení investice Konsolidovaná rozvaha Hmotná aktiva Pořizovací cena podílu v D Čistá oběžná aktiva Základní kapitál Nerozdělený zisk KONSOLIDACE 7

8 2.2 Goodwill Pořizovací cena podílu v dceřiném podniku je obvykle dána hodnotou dceřiného podniku, která bývá definována jako víra v jeho budoucnost. Investor si v podstatě kupuje budoucí peněžní toky generované dceřiným podnikem a synergickými efekty s mateřským podnikem (případně s dalšími podniky ve skupině), a proto se pořizovací cena podílu v dceřiném podniku zpravidla neshoduje s výší vlastního kapitálu dceřiného podniku k datu akvizice. Rozdíl se označuje jako goodwill. Goodwill v podstatě představuje cosi dobrého (doslovný překlad anglického termínu goodwill je dobrá víra ) v pořizovaném podniku, což ale není možné samostatně vykázat v rozvaze dceřiného podniku, protože toto cosi nesplňuje definici aktiva a kritéria pro jeho vykázání. Může se jednat například o podíl na trhu, který nabývaný podnik kontroluje, manažerský tým nabývaného podniku nebo synergii mezi nabyvatelem a nabývaným podnikem. Více o definici aktiva a kritériích vykázání naleznete v Koncepčním rámci a ve standardu IAS 38 Nehmotná aktiva. Příklad 2 ZADÁNÍ Podnik M koupil 100% podíl v podniku D Níže jsou uvedené rozvahy obou podniků k datu akvizice: V Kč M D Hmotná aktiva Pořizovací cena podílu v D Čistá oběžná aktiva Základní kapitál Nerozdělený zisk Připravte konsolidovanou rozvahu k Podnik M zaplatil Kč za celý podíl v podniku D, jehož účetní hodnota (hodnota vlastního kapitálu) je Kč. Rozdíl, Kč, označujeme jako goodwill. V těchto jednoduchých příkladech bude goodwill počítán jako rozdíl mezi pořizovací cenou a nakoupeným podílem na vlastním kapitálu dceřiného podniku. Výpočet goodwillu podle pravidel IFRS 3 Podnikové kombinace bude vysvětlen v kapitole 6. 8 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

9 Příklad 2 ŘEŠENÍ Zadání Úpravy Výsledek V Kč M D Vyloučení investice Konsolidovaná rozvaha Hmotná aktiva Pořizovací cena podílu v D Goodwill Čistá oběžná aktiva Základní kapitál Nerozdělený zisk Zvýšení nerozděleného zisku a fondů dceřiného podniku po datu akvizice Příklad 3 ZADÁNÍ Podnik M koupil 100% podíl v podniku D , kdy nerozdělený zisk D byl ve výši 400 Kč. Rozvahy k : V Kč M D Hmotná aktiva Pořizovací cena podílu v D Čistá oběžná aktiva Základní kapitál Nerozdělený zisk Připravte konsolidovanou rozvahu k KONSOLIDACE 9

10 V tomto případě sestavujeme konsolidovanou rozvahu dva roky po datu akvizice, a proto potřebujeme znát vlastní kapitál dceřiného podniku k datu akvizice a jeho změnu mezi datem akvizice a konsolidace: Vlastní kapitál k datu akvizice Změna Vlastní kapitál k datu konsolidace Základní kapitál Nerozdělený zisk Nerozdělený zisk k datu akvizice ve výši 400 Kč byl mateřským podnikem nakoupen, a proto musí být eliminován proti finanční investici. Mezi akvizicí a konsolidací dceřiný podnik vytvořil zisk ve výši Kč, a protože mateřský podnik vlastní 100% podíl v podniku D, navýší tato částka ve výpočtu konsolidovaného nerozděleného zisku zisk mateřského podniku. Stejným způsobem, jako se počítají nerozdělené zisky skupiny se počítá i hodnota ostatních složek vlastního kapitálu, například fondu z přecenění. K hodnotě položky u mateřského podniku se přidá podíl na nárůstu (poklesu) této položky mezi datem akvizice a datem konsolidace. Procento podílu, se kterým počítáme, je procento vlastnického podílu podniku M v podniku D. Všimněme si, že od nerozděleného zisku v rámci konsolidačních úprav odečítáme podíl matky na výši nerozděleného zisku k datu akvizice. Konečný stav nerozděleného zisku v podstatě představuje zisk vytvořený skupinou. Počáteční stav nerozděleného zisku k datu akvizice byl skupinou koupen nikoliv vytvořen, a proto jej musíme eliminovat. Příklad 3 ŘEŠENÍ Zadání Úpravy Výsledek V Kč M D Vyloučení investice Konsolidovaná rozvaha Hmotná aktiva Pořizovací cena podílu v D Goodwill Čistá oběžná aktiva Základní kapitál Nerozdělený zisk MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

11 2.4 Nekontrolní podíly Příklad 4 ZADÁNÍ Podnik M koupil 80% podíl v podniku D , kdy nerozdělený zisk D byl 400 Kč. Rozvahy k : V Kč M D Hmotná aktiva Pořizovací cena podílu v D Čistá oběžná aktiva Základní kapitál Nerozdělený zisk Připravte konsolidovanou rozvahu k Příklad 4 ŘEŠENÍ Protože konsolidovaná účetní závěrka má za cíl zveřejnit hodnotu aktiva a závazků, které skupina ovládá, je při výpočtu konsolidovaných aktiv a závazků irelevantní, jaké procento mateřský podnik v dceřiném podniku vlastní. Důležitější je skutečnost, že mateřský podnik dceřiný podnik ovládá. To, že mateřskému podniku ve skutečnosti nepatří 100 % dceřiného podniku, je vykázáno prostřednictvím nekontrolních podílů, které jsou součástí konsolidovaného vlastního kapitálu. V tomto případě sestavujeme konsolidovanou rozvahu dva roky po datu akvizice, a proto potřebujeme znát vlastní kapitál dceřiného podniku k datu akvizice a jeho změnu mezi datem akvizice a konsolidace: Vlastní kapitál k datu akvizice Změna Vlastní kapitál k datu konsolidace Základní kapitál Nerozdělený zisk Nerozdělený zisk k datu akvizice ve výši 80 % ze 400 Kč byl mateřským podnikem nakoupen, a proto musí být eliminován proti finanční investici. Mezi akvizicí a konsolidací dceřiný podnik vytvořil zisk ve výši Kč, a protože mateřský podnik vlastní 80% podíl v podniku D, nerozdělený zisk mateřského podniku ve výši Kč bude při výpočtu konsolidovaného nerozděleného zisku navýšen o 80 % z Kč, tedy o Kč. KONSOLIDACE 11

12 Zadání Úpravy k datu akvizice V Kč M D Nekontrolní podíly k datu akvizice Následné úpravy Nárůst nekontrolních podílů Výsledek Konsolidovaná rozvaha Hmotná aktiva Pořizovací cena podílu v D Goodwill Čistá oběžná aktiva Základní kapitál Nerozdělený zisk Nekontrolní podíly Při vylučování investice odečítáme od vlastního kapitálu vlastnický podíl mateřského podniku na každé položce vlastního kapitálu dcery k datu akvizice. Hodnota nerozděleného zisku D k datu akvizice byla 400 Kč, podnik M pořídil 80% podíl, odečítáme tedy 80 % zisku. Nárůst nekontrolních podílů představuje 20% podíl na nárůstu nerozděleného zisku dceřiného podniku (20 % z Kč). 3 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU 3.1 Základní pravidla Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku vykazuje zisk vytvořený čistými aktivy, která mateřský podnik kontroluje. Podobně jako u rozvahy, jsou v konsolidovaném výkazu o úplném výsledku vykázány výnosy a náklady mateřského a dceřiného podniku v plné výši (pokud mateřský podnik vlastnil dceřiný podnik po celé účetní období). 12 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

13 3.2 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku (100% vlastnictví po celé účetní období) Příklad 5 ZADÁNÍ Podnik M vlastní po celé účetní období 100% podíl v podniku D. Výkazy o úplném výsledku obou podniků za účetní období končící jsou následující: V Kč M D Tržby Náklady na prodané zboží Hrubý zisk Provozní náklady Zisk před zdaněním Daň Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek Připravte konsolidovaný výkaz o úplném výsledku za rok končící Příklad 5 ŘEŠENÍ Zadání Protože mateřský podnik vlastní dceřiný podnik po celé účetní období, a protože má v dceřiném podniku 100% podíl, je konsolidovaný výkaz o úplném výsledku pouhým součtem výkazů o úplném výsledku mateřského a dceřiného podniku. Výsledek V Kč M D Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Tržby Náklady na prodané zboží Hrubý zisk Provozní náklady Zisk před zdaněním Daň Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek KONSOLIDACE 13

14 3.3 Nekontrolní podíly Pokud mateřský podnik vlastní v dceřiném podniku méně než 100 %, musí být výsledný konsolidovaný úplný výsledek a konsolidovaný zisk po zdanění rozdělen mezi vlastníky mateřského podniku a ostatní, nekontrolní, vlastníky. Příklad 6 ZADÁNÍ Podnik M vlastní po celé účetní období 60% podíl v podniku D. Výkazy o úplném výsledku těchto dvou podniků pro rok končící 31. prosincem 2012 byly následující: V Kč M D Tržby Náklady na prodané zboží Hrubý zisk Provozní náklady Zisk před zdaněním Daň Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek Připravte konsolidovaný výkaz o úplném výsledku za rok končící MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

15 Příklad 6 ŘEŠENÍ Zadání Výsledek V Kč M D Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Tržby Náklady na prodané zboží Hrubý zisk Provozní náklady Zisk před zdaněním Daň Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek Zisk přiřaditelný vlastníkům mateřského podniku Zisk přiřaditelný nekontrolním podílům Úplný výsledek přiřaditelný vlastníkům mateřského podniku Úplný výsledek přiřaditelný nekontrolním podílům Nekontrolní podíl je podíl držitelů nekontrolních podílů na zisku po zdanění dceřiného podniku, tedy 40 % ze Kč, tj Kč. Zisk přiřaditelný vlastníkům mateřského podniku je spočítán jako rozdíl celkového konsolidovaného zisku Kč a zisku přiřaditelného nekontrolním podílům ( = Kč). Dále je nutné rozdělit mezi vlastníky mateřského podniku a nekontrolní podíly i úplný výsledek. Úplný výsledek nekontrolních podílů bude 40 % z Kč, tedy Kč a úplný výsledek přiřaditelný vlastníkům skupiny bude Kč ( ). 3.4 Akvizice v průběhu roku Protože výkaz o úplném výsledku obsahuje kumulované obraty výnosů a nákladů od počátku účetního období, musíme z výkazu o úplném výsledku dceřiného podniku konsolidovat pouze tu část výnosů a nákladů, které byly vytvořeny během doby existence konsolidované skupiny, to znamená od data akvizice do data ztráty kontroly nad dceřiným podnikem. Část úplného výsledku běžného období (od počátku účetního období do data akvizice) si v podstatě mateřský podnik koupil, je součástí vlastního kapitálu dceřiného podniku k datu akvizice a nemůže tedy být součástí konsolidovaného výkazu o úplném výsledku. Pro zjednodušení v následujících příkladech předpokládáme, že výnosy a náklady dceřiného podniku byly v průběhu účetního období tvořeny rovnoměrně, neboli 1/12 za každý měsíc. KONSOLIDACE 15

16 Příklad 7 ZADÁNÍ Podnik M vlastní od % podíl v podniku D. Výsledovky těchto dvou podniků pro rok končící 31. prosincem 2012 byly následující: V Kč M D Tržby Náklady na prodané zboží Hrubý zisk Provozní náklady Zisk před zdaněním Daň Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek Příklad 7 Zadání Připravte konsolidovaný výkaz o úplném výsledku za rok končící ŘEŠENÍ Protože byl podíl v dceřiném podniku pořízen tři měsíce před koncem účetního období, budou do konsolidovaného výkazu o úplném výsledku vstupovat pouze 3/12 z každé položky výkazu o úplném výsledku dceřiného podniku. Výsledek V Kč M 3/12 D Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Tržby Náklady na prodané zboží Hrubý zisk Provozní náklady Zisk před zdaněním Daň Zisk po zdanění Ostatní úplný výsledek Úplný výsledek Zisk přiřaditelný vlastníkům mateřského podniku Zisk přiřaditelný nekontrolním podílům 700 Úplný výsledek přiřaditelný vlastníkům mateřského podniku Úplný výsledek přiřaditelný nekontrolním podílům MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

17 Nekontrolní podíl na zisku se v tomto případě počítá jako podíl držitelů nekontrolních podílů na té části zisku po zdanění dceřiného podniku, která vstupovala do konsolidace, v našem případě tedy 40 % z Kč, tj. 700 Kč. Podobně nekontrolní podíl na úplném výsledku se spočítá jako 40 % úplného výsledku dceřiného podniku, který vstupoval do konsolidace, tedy 40 % z Kč, tj. 880 Kč. 4 VNITROSKUPINOVÉ TRANSAKCE Konsolidace představuje účetní závěrku skupiny společností, jako kdyby byly jeden jediný subjekt. Proto musí být v rámci přípravy konsolidované účetní závěrky vyloučeny výsledky z transakcí mezi podniky ve skupině, aby ve výkazech nebyly nadhodnoceny aktiva, závazky, výnosy, náklady a peněžní toky. Pokud se v rámci úprav mění i hodnota zisku nebo ztráty, je pravděpodobné, že daná úprava má vliv i na odloženou daň. V následujících příkladech není problematika odložené daně uvažována Pohledávky a závazky Jestliže podniky ve skupině obchodují mezi sebou navzájem, pohledávka ve výkazech jednoho podniku bude obvykle vyrovnána závazkem v účetních výkazech jiného podniku téže skupiny. Při konsolidaci jsou tyto částky vzájemně vyloučeny, takže se v konsolidované účetní závěrce neobjeví. Může nastat i situace, kdy před koncem roku dceřiný podnik uhradí svůj závazek vůči mateřskému podniku, peněžní prostředky byly ale připsány na účet mateřského podniku v dalším účetním období. Jinými slovy v účetních závěrkách, které vstupují do konsolidace figuruje u mateřského podniku pohledávka, ale dceřiný podnik nevykazuje závazek, proti kterému by bylo možno pohledávku eliminovat. V rámci konsolidačních úprav je pak nutné snížit výši pohledávek a zvýšit peníze na cestě. 4.2 Prodej zásob mezi podniky ve skupině Podniky ve skupině si často mezi sebou prodávají výrobky nebo zboží. Například matka koupí zboží za 300 tis. Kč a prodá jej dceři v hodnotě 400 tis. Kč; následně dcera celý objem koupeného zboží prodá před koncem účetního období třetí straně za 480 tis. Kč. Na straně rozvahy nejsou nutné žádné úpravy, nicméně ve výsledovce je nutné snížit obraty tržeb a nákladů. Zadání Úpravy Výsledek V Kč M D Eliminace Konsolidovaná výsledovka Tržby Náklady na prodané zboží Hrubý zisk Odložená daň v souvislosti s konsolidovanou účetní závěrkou není předmětem zkoušky IFRS/IFRS Specialista. KONSOLIDACE 17

18 V konsolidované výsledovce musí být na řádku tržeb hodnota, za kterou skupina realizovala prodej třetí straně, a na řádku nákladů hodnota, za kterou skupina zboží od třetích stran pořídila. Proto z nákladů i tržeb eliminujeme hodnotu, za kterou matka dceři zboží prodala. 4.3 Prodej zásob a nerealizovaný zisk Pokud zásoby, které byly předmětem transakce mezi podniky ve skupině, zůstanou na konci účetního období na skladě, je nutné eliminovat i tzv. nerealizovaný zisk. Ve většině případů si podniky ve skupině prodávají zásoby za jinou (často vyšší) než pořizovací cenu, a tím způsobem dochází k nadhodnocení zásob. Protože konsolidovaná účetní závěrka nahlíží na konsolidovanou skupinu jako na jednu účetní jednotku, prodejem zásob v podstatě došlo k jejich přemístění z jednoho skladu do druhého, a z pohledu konsolidované účetní závěrky by se nemělo změnit jejich ocenění. Proto je nutné nerealizovaný zisk eliminovat. Důležité také je, zda-li prodává zásoby dceřiný podnik mateřskému, nebo naopak, a jaká je výše nekontrolních podílů. Příklad 8 ZADÁNÍ Podnik M vlastní 80% podíl v podniku D. Během běžného účetního období koupil podnik M zboží za Kč a následně jej prodal podniku D za Kč. K datu rozvahy bylo veškeré toto zboží v zásobách D. Připravte konsolidační úpravy a stanovte hodnotu konsolidovaných zásob, tržeb a nákladů na prodané zboží. Příklad 8 ŘEŠENÍ Tabulka obsahuje ty řádky rozvahy a výsledovky, kde se daná transakce projeví. Protože dcera nic z těchto zásob neprodala mimo skupinu, v rámci konsolidačních úprav v podstatě tuto transakci celou eliminujeme. Zadání Úpravy Výsledek V Kč M D Eliminace KÚZ Rozvaha: Zásoby Zisk běžného období Výsledovka: Tržby Náklady na prodané zboží Hrubý zisk MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

19 Příklad 9 ZADÁNÍ Podnik M vlastní 80% podíl v podniku D. Během běžného účetního období koupil podnik M zboží za Kč a následně jej prodal podniku D za Kč. K datu rozvahy byla polovina tohoto zboží v zásobách dceřiného podniku, zbývající polovina byla prodána za Kč. Připravte konsolidační úpravy a stanovte hodnotu konsolidovaných zásob, tržeb a nákladů na prodané zboží. Příklad 9 ŘEŠENÍ Ze zásob musí být eliminován nerealizovaný zisk ve výši Kč, protože zboží, které vykazuje dcera ( Kč), bylo nakoupeno matkou za Kč. Konsolidované tržby musí činit Kč, což je prodej zboží dcerou mimo skupinu, z tržeb se tedy musí eliminovat Kč, výše transakce mezi matkou s dcerou. Konsolidované náklady na prodané zboží musí být ve výši Kč, to je hodnota poloviny nakoupeného zboží od třetích stran. V úpravách nákladů je tedy nutné vyloučit hodnotu Kč, což je v podstatě Kč (které jsou vyloučené i z tržeb), snížených o Kč nerealizovaného zisku (o který byly upraveny i zásoby). Nekontrolní podíl je 20 % ze zisku po zdanění dceřiného podniku a není ovlivněn vnitroskupinovou transakcí, protože veškerý zisk dcery byl realizován z transakce s třetí stranou. Zadání Úpravy Výsledek V Kč M D Nekontrolní podíl na zisku dceřiného podniku Rozvaha: Eliminace vnitroskupinové transakce Konsolidovaná účetní závěrka Zásoby Zisk běžného období Nekontrolní podíl Výsledovka: Tržby Náklady na prodané zboží Hrubý zisk Zisk přiřaditelný vlastníkům skupiny Zisk přiřaditelný nekontrolním podílům KONSOLIDACE 19

20 Výslednou hodnotu nerozděleného zisku v rozvaze lze ověřit i následujícím způsobem: Kč Celý zisk podniku M Minus nerealizovaný zisk Plus podíl na zisku podniku D (80 % ) Příklad 10 ZADÁNÍ Podnik M vlastní 80% podíl v podniku D. Během běžného účetního období koupil podnik D zboží za Kč a následně jej prodal podniku M za Kč. K datu rozvahy byla polovina tohoto zboží v zásobách mateřského podniku, zbývající polovina byla prodána za Kč. Připravte konsolidační úpravy a stanovte hodnotu konsolidovaných zásob, tržeb a nákladů na prodané zboží. Příklad 10 ŘEŠENÍ Ve srovnání s předcházejícím případem se mění hodnota nekontrolních podílů a tedy i hodnota zisku přiřaditelného vlastníkům podniku M. Neprodané zboží je v zásobách podniku M a zisk z jeho prodeje podniku M je obsažen ve výkazech podniku D. V konsolidované účetní závěrce se zisk podniku D rozděluje mezi podnik M a vlastníky nekontrolních podílů a stejně tedy musíme postupovat při eliminaci nerealizovaného zisku (v podstatě snižujeme výši zisku, který podnik D vykazuje ve své individuální účetní závěrce). Celkových Kč nerealizovaného zisku se rozdělí na 80 %, o které se sníží zisk skupiny (tj Kč), a na 20 %, o které se sníží nekontrolní podíly (7 000 Kč). Zadání Úpravy Výsledek V Kč M D Nekontrolní podíl na zisku dceřiného podniku Rozvaha: Eliminace vnitroskupinové transakce Konsolidovaná účetní závěrka Zásoby Zisk běžného období Nekontrolní podíl Výsledovka: Tržby Náklady na prodané zboží Hrubý zisk Zisk přiřaditelný vlastníkům mateřského podniku Zisk přiřaditelný nekontrolním podílům MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

21 Výslednou hodnotu nerozděleného zisku v rozvaze lze ověřit i následujícím způsobem: Kč Celý zisk podniku M Plus podíl na zisku podniku D (80 % ( )) Zkouškový tip: V případě prodeje zásob mezi podniky ve skupině použijte při konsolidaci výkazu o úplném výsledku následující kroky: 1. Vždy eliminujte hodnotu vnitroskupinové transakce (hodnotu prodeje mezi mateřským a dceřiným podnikem) z tržeb a z nákladů na prodané výrobky. 2. Pokud k datu účetní závěrky zbývá na skladě jednoho z podniků část z této transakce, zohledněte výši vnitroskupinového zisku v úpravě nákladů na prodané výrobky z bodu 1 (zpravidla dojde ke snížení eliminované částky. Výjimkou je situace, kdy meziročně dochází ke snižování zůstatku vnitroskupinových zásob, v tom případě se bude eliminovaná částka zvyšovat). 3. Pokud byly zásoby prodány dceřiným podnikem mateřskému podniku, musí být výše nerealizovaného zisku zohledněna i ve výpočtu nekontrolních podílů. Zkouškový tip: Při výpočtu nerealizovaného zisku se u zkoušky často pracuje s pojmy marže a přirážka k nákladům. Je-li hodnota zásob na skladě ve výši Kč a podniky si prodávají zásoby s 20% marží, pak výše nerealizovaného zisku je 20 % z Kč, tedy 240 Kč. Pokud si ale podniky prodávají zásoby s 20% přirážkou k nákladům, pak hodnota nerealizovaného zisku je 1 200/120 20, tedy 200 Kč. KONSOLIDACE 21

Institut Svazu účetních, a.s. Konsolidace úprava k Ing.Alice Šrámková, FCCA

Institut Svazu účetních, a.s. Konsolidace úprava k Ing.Alice Šrámková, FCCA 1 VÝCHOISKA PRO PŘÍPRAVU KONSOLIOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Cílem konsolidované účetní závěrky je poskytnout uživatelům informace o finanční pozici, změnách ve finanční pozici a o finanční výkonnosti konsolidované

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

190 (ii) (iii) Výnosy podniku Mazec Výnosy podniku Borec jsou eliminovány proti Distribučním nákladům podniku Mazec. Ze zůstatku nákladů na prod

190 (ii) (iii) Výnosy podniku Mazec Výnosy podniku Borec jsou eliminovány proti Distribučním nákladům podniku Mazec. Ze zůstatku nákladů na prod 189 IFRS specialista písemná zkouška 1 (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Borec za rok končící 31.12.2009 tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (238 900 + 154 320 2 300 450 výpočet (i))

Více

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením)

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) Str. 49 Ilustrace 1 Alternativní způsob výpočtu: Počet Podíl na účetním období Přepočtený počet Počet akcií před emisí

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 5. 2013 Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (20 650 + 4 650 + 200 + 500 50 výp. (i)) 25 950 1,5 Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Základní principy konsolidace dle IFRS

Základní principy konsolidace dle IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Základní principy konsolidace dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 K 1. lednu 2008 podnik Liška pořídil 630 000 akcií podniku Králík od dřívějších akcionářů tohoto podniku,

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %.

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %. IAS 29 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách [Novelizace standardu - v odstavci 27 se "položek výsledovky" upravují na "položek výkazu o úplném výsledku", v odstavci 28

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení

1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení Aktiva tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (16 480 + 14 200 + 800 (výpočet (i) + 1 480 (výpočet (i)) 32 960 1,5

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28)

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) CS D044554/01 PŘÍLOHA Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) Změny IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka Mění se odstavce 4 a 32 a vkládají se nové odstavce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

1 Beta Gama Alfa Beta Gama Čistý zisk běžného účetního období Čistý úplný výsledek běžného účetního období

1 Beta Gama Alfa Beta Gama Čistý zisk běžného účetního období Čistý úplný výsledek běžného účetního období 1 Společnost Alfa dne 30. 4. 2011 pořídila 600 tisíc akcií společnosti Beta, za které dřívějším akcionářům této společnosti uhradila 5 400 tis. Kč bankovním převodem a emitovala akcie v úhrnné nominální

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, A.S. 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 3. 2011 Bodové hodnocení tis. kč Pozemky, budovy a zařízení (9 640 + 6 370 + 5 820 / 3 + 1 600 563 výpočet (i)) 18 987 2,5 Dlouhodobý nehmotný

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Výkladový příklad k objasnění metod konsolidace

Výkladový příklad k objasnění metod konsolidace Výkladový příklad k objasnění metod konsolidace Podstatu všech tří metod konsolidace se pokusíme objasnit nejprve na velmi zjednodušených údajích dvou podniků, z nichž podnik A je mateřským podnikem, podnik

Více

Účetní systémy 2 LS 08/09

Účetní systémy 2 LS 08/09 Účetní systémy 2 LS 08/09 4. přednáška v presenčním i kombinovaném studiu Pojetí kapitálu v IAS/IFRS, zachování kapitálové podstaty podniku Kapitál je chápán (viz Koncepční rámec IAS/IFRS) : a) finanční

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik Babočka dne 31.10.2004 pořídil 1 040 tisíc akcií podniku Bělásek, za které podnik Babočka zaplatil 5 900 tis. Kč a vynaložil náklady

Více

43 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009

43 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009 43 ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik Ene dne 1. 1. 2008 pořídil 630 tisíc akcií podniku Bene, za které podnik Ene uhradil dřívějším akcionářům

Více

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 1 (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa za rok končící 31. 10. 2011 tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (227 650 + 237 450 1 450 výpočet

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

- oceňovací základny. IAS 36 - pokles hodnoty aktiv (novela od 2004) - fair value concept u finančních aktiv a závazků (novela 2004)

- oceňovací základny. IAS 36 - pokles hodnoty aktiv (novela od 2004) - fair value concept u finančních aktiv a závazků (novela 2004) Oceňování v IAS/IFRS Koncepční rámec - majetková podstata - oceňovací základny IAS 15 - dopad změn cen (od 2005 zrušen) IAS 29 - dopad změn cen v hyperinflaci IAS 21 - dopad změn směnných kurzů (novela

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Liška za rok končící 31. 12. 2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (7 680 + 4 970 + 70 10 výpočet (i))

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. 1 (a) Konsolidovaná rozvaha skupiny Babočka k 30.6.2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (8 540 + 12 870 + 2 106 výpočet (ii)) 23 516 Dlouhodobý nehmotný majetek (660 + 210) 870 Dlouhodobá aktiva 24

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH v ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 13 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista ČÍSLO ADEPTA Celkem bodů HODNOCENÍ Hodnocení zkoušky prospěl(a)

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Praktické otázky sestavení první konsolidované účetní závěrky po novele zákona o účetnictví Alice Šrámková

Praktické otázky sestavení první konsolidované účetní závěrky po novele zákona o účetnictví Alice Šrámková 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Praktické otázky sestavení první konsolidované účetní závěrky po novele zákona o účetnictví Alice Šrámková Fučík & partneři, s.r.o. Obsah 1. Limity pro

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. KONSOLIDAČNÍ PRAVIDLA

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. KONSOLIDAČNÍ PRAVIDLA KONSOLIDAČNÍ PRAVIDLA pro konsolidovanou účetní závěrku k 31.12.2014 Obsah Úvod I. Vymezení pojmu konsolidace a požadavky na předkládané údaje I.1. Definice I.2. Vymezení konsolidačního celku I.3. Systém

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik TinTin dne 31.8.2006 pořídil 750 tisíc akcií podniku Béďa, za které podnik TinTin uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku 5 600 tis.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK.

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK. Rozvaha nekonsolidovaná k 31.3.26 v tisících CZK Aktuální období Minulé období Aktiva Nehmotný majetek Majetkové podíly v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích Finanční aktiva Finanční

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Společnost Alfa dne 1. 1. 2010 pořídila 45% podíl ve společnosti Beta za 3 500. Následně dne 1. 7. 2010 společnost Alfa pořídila dalších 15

Více