Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář starosty tel ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz"

Transkript

1 Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář starosty tel , Zápis z jednání Rady města Milovice č. 34/2014 konaného dne od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Přítomni: Ing. Milan Pour starosta města, Marcela Říhová místostarostka města, Ing. Vladimír Vedral radní města, JUDr. Kristýna Bukovská radní města, Ing. Jiří Hlaváček radní města. Hosté: Jiří Antoš majitel zábavného parku Mirakulum, Mgr. Ludmila Šimková ředitelka RC Milovice Pan Ing. Milan Pour, starosta města Milovice, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto: 1. Kontrola plnění usnesení RM 2. Byty ve vlastnictví města Milovice 3. Nebytové prostory ve vlastnictví města Milovice 4. Pozemky ve vlastnictví města Milovice 5. Veřejné zakázky 6. Návrhy na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 7. Návrh Rozpočtového opatření č.14/2014/rm 8. Návrh rozpočtu města Milovice na rok Návrh na přesuny finančních prostředků mezi položkami schváleného rozpočtu na rok 2014 p. o. ZŠ a MŠ Juventa 10. Úprava dopravního značení omezení průjezdu tranzitní dopravy nad 3,5 t ul. Armádní, část Benátecká Vrutice - Milovice 11. Návrh na schválení OZV č. 3/ 2014, kterou se mění Příloha č. 1 OZV 6/2011 o poplatku za komunální odpad 12. Návrh na schválení oddávajícího dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, (dále jen zákona o obcích ) s právem užívat závěsný odznak 13. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice na rok 2014, z položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu 14. Návrh na doplnění programu jednání Zastupitelstva města č. 8/ Informativní zpráva Pavé Tour Milovice 1. Květen Žádost o poskytnutí informací pro studentské účely 17. Výpověď mandátní smlouvy právního zástupce města Milovice JUDr. Ivany Weigandové 18. Návrh usnesení pro schválení Zastupitelstvu města Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města a členům výboru Zastupitelstva města, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 19. Odměny předsedům a členům komisí Rady města, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 20. Komise Rady města Milovice 1. Kontrola plnění usnesení RM Starosta města předložil členům Rady města kontrolu plnění usnesení. Usnesení č. 640/2014: projednala a připomínkovala Návrh rozpočtu na rok 2015 a znovu bude předložen na jednání RM č. 34/2014, které se bude konat dne Plnění: Návrh rozpočtu projednala paní místostarostka s předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města a následně byl na jednání Finančního výboru předložen, dne Dále bude Návrh rozpočtu na rok 2015 předložen na jednání Rady města. Usnesení č. 641/2014: schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, na pozemcích ve vlastnictví Města Milovice parc. č. 1401/1 a 1378, v k. ú. Benátecká Milovice, mezi Městem Milovice (jako budoucím povinným), společností RWE GasNet, s.r.o., IČ , se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem (jako budoucím oprávněným) a Ing. Leo Jakimičem, trvale bytem Za Zahradami 421, Praha 9 - Měcholupy (jako investorem) za těchto podmínek: - zřízení věcného břemene bude úplatné,

2 - jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle platného Ceníku náhrad za zřízení věcného břemene, schváleného Radou města Milovice dne , usnesením č. 92/2012 to je 100,- Kč za uložení do zeleného pásu, 200,- Kč za uložení do vozovky nebo chodníku se živičným nebo jiným zpevněným povrchem za 1 bm trasy podzemních sítí a 150,- Kč za 1 m 2 zastavěné plochy postavením nadzemních částí sítí (vše včetně ochranného pásma), min. však 2.000,- Kč za každý pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční úhrada je bez DPH. - veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s vkladovým řízením k zápisu věcného břemene do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), uhradí Ing. Leo Jakimič, trvale bytem Za Zahradami 421, Praha 9 - Měcholupy (jako investor). Plnění: Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zpracovává odd. SMM ve spolupráci s právním zástupcem města Milovice. Usnesení č. 642/2014: neschválila uzavření Smlouvy č. IE /VB/2 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, na pozemku ve vlastnictví Města Milovice parc. č. 965, v k.ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako budoucím povinným) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly (jako budoucí oprávněnou), za těchto podmínek: - Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, - zřízení věcného břemene bude úplatné, - jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle platného Ceníku náhrad za zřízení věcného břemene, schváleného Radou města Milovice dne , usnesením č. 92/2012 to je 100,- Kč za uložení do zeleného pásu, 200,- Kč za uložení do vozovky nebo chodníku se živičným nebo jiným zpevněným povrchem za 1 bm trasy a 150,- Kč za 1 m 2 zastavěné plochy postavením nadzemních částí sítí (vše včetně ochranného pásma), min. však 2.000,- Kč za každý pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH. - veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí). Plnění: Oznámení o usnesení RM byl společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zaslán dne , prostřednictvím u. Usnesení č. 643/2014: schválila uzavření Smlouvy č. IV /3 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, na pozemcích ve vlastnictví Města Milovice parc. č. 1772/1, 1773 a 1774/1, v k. ú. Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako budoucím povinným) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly (jako budoucí oprávněnou), za těchto podmínek: - Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, - zřízení věcného břemene bude úplatné, - jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle platného Ceníku náhrad za zřízení věcného břemene, schváleného Radou města Milovice dne , usnesením č. 92/2012 to je 100,- Kč za uložení do zeleného pásu, 200,- Kč za uložení do vozovky nebo chodníku se živičným nebo jiným zpevněným povrchem za 1 bm trasy a 150,- Kč za 1 m 2 zastavěné plochy postavením nadzemních částí sítí (vše včetně ochranného pásma), min. však 2.000,- Kč za každý pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH. - veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí). Plnění: Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zpracovává odd. SMM ve spolupráci s právním zástupcem města Milovice. Usnesení č. 644/2014: schválila uzavírku a nařízení objížďky ul. Ostravská od křiž. ul. Armádní + ul. Ostravská (nám. 30. června) ke křiž. u Hakenova stadionu v Milovicích a souhlasí s kulturní akcí - Rozsvícení vánočního stromu dne od 06:00 hod., do 21:00 hod. Uzavírka bude provedena dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, kterou vydá Městský úřad Lysá nad Labem odbor dopravy. Po skončení akce bude učiněn úklid pozemních komunikací a pozemků od odpadků a dalšího možného znečištění v Milovicích. Plnění: Výpis usnesení RM byl založen do spisu na odd. SMM, dne a téhož dne byla zaslána žádost o vyjádření na DI Nymburk, PČR. Usnesení č. 645/2014: a) schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milovice ve výši 5.000,- Kč (z položky poskytnutí neinvestičních příspěvků a náhrad) příspěvkové organizaci Středočeského kraje Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb, Rakouská 552, Milovice, na konání vánoční besídky, b) schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milovice ve výši 5.000,- Kč (z položky poskytnutí neinvestičních příspěvků a náhrad) příspěvkové organizaci Středočeského kraje Dětský domov Milovice, Dětská 361, Milovice, na konání vánoční besídky.

3 Plnění: Výpis usnesení RM byl žadatelům zaslán dne , prostřednictvím pošty. Usnesení č. 647/2014: a) bere na vědomí informaci starosty MěÚ Milovice, že usnesení RM č. 33/2014 byla plněna ve stanoveném termínu, b) ukládá starostovi nadále zajišťovat plnění termínů přijatých usnesení a informovat RM o jejich plnění. 2. Byty ve vlastnictví města Milovice 2a) Žádost o přechod nájmu bytu č. 5, ul. Průběžná, č. p. 604, Milovice Mladá Starosta města uvedl, že na oddělení správy majetku města byla doručena písemná žádost nájemce bytu č. 5, č. p. 604, ul. Průběžná, pana Václava Ladmana o přechod nájmu bytu na matku, Josefu Ladmanovou, která s ním bydlí ve společné domácnosti. Pan Ladman v žádosti uvádí důvod odstěhování - pracovní příležitost mimo trvalé bydliště. Dosavadní přijatá rozhodnutí RM, ZM: Nebylo. Není. Paní místostarostka opustila jednání Rady města, z důvodu konzultace s referentkou odd. SMM. Paní místostarostka přišla na jednání Rady města. Po poradě a po diskuzi, ve které zaznělo, že navrhované usnesení je v rozporu se Směrnicí č. 3/2011, Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví Města Milovice, bylo hlasováno o následujícím návrhu usnesení: Návrh usnesení: schvaluje přechod nájmu bytu č. 5, v č. p. 604, ul. Průběžná, Milovice Mladá, z dosavadního nájemce pana Václava Ladmana na paní Josefu Ladmanovou, trvale bytem Průběžná 604, Milovice. V nájemní smlouvě dojde ke změně smluvních stran, ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají v platnosti. Hlasování: pro 0, proti 5, zdržel se 0. Návrh nebyl přijat. 2b) Žádost o uzavření splátkového kalendáře na peněžitou jistotu k bytu, v č. p. 619, ul. Lesní, Milovice - Mladá Starosta města uvedl, že na oddělení SMM byla doručena žádost pana J. B., nájemce bytu, v č. p. 619, ul. Lesní, Milovice-Mladá, o umožnění uzavření splátkového kalendáře na peněžitou jistotu ve výši ,- Kč. Pan J. B., měl k výše uvedenému bytu předplacené nájemné a od bude mít novou Smlouvu o nájmu bytu a výší nájmu 63,67,- Kč/m². Zároveň má povinnost složit peněžitou jistotu ve výši třech nájmů včetně služeb, což je částka ,- Kč. V žádosti pan J. B., uvádí, že je schopen splácet pouze 1.000,- Kč měsíčně. Tím by splátky trvaly 25 měsíců. Dosavadní přijatá rozhodnutí RM, ZM: Nebylo. Není. Návrh usnesení: a) bere na vědomí žádost pana J. B., nájemce bytu, v č. p. 619, ul. Lesní, Milovice-Mladá, o umožnění uzavření splátkového kalendáře na peněžitou jistotu ve výši ,- Kč, b) doporučuje ZM schválit uzavření splátkového kalendáře na částku ,-Kč s panem J. B., nájemcem bytu, v č. p. 619, ul. Lesní, Milovice. Výše splátky bude činit 1.000,- Kč měsíčně. Nezaplacením jedné splátky bude mít za následek okamžitou úhradu zbylé dlužné částky.

4 Radní města JUDr. Kristýna Bukovská, konstatovala, že splátkový kalendář na dobu delší, než 18 měsíců je opravněno schválit pouze zastupitelstvo města vzhledem k tomu, že smlouva je uzavírána na dobu jednoho roku, vznesla následující protinávrh: Usnesení č. 648/2014: schvaluje uzavření splátkového kalendáře na částku ,- Kč, po dobu 12 měsíců, s panem J. B., nájemcem bytu, v č. p. 619, ul. Lesní, Milovice - Milovice. Výše splátky bude činit 2.051,- Kč měsíčně. Nezaplacení jedné splátky bude mít za následek okamžité zesplatnění zbylé dlužné částky. 2c) Vyhodnocení Záměru o pronájmu bytu zvláštního určení v ul. Braniborská Starosta města uvedl, že usnesením RM č. 597/2014 ze dne bylo schváleno zveřejnění Záměru o pronájmu bytu zvláštního určení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace č. 13 v ul. Braniborská č. p. 568/B, v Milovicích Mladé. Záměr byl zveřejněn dne a v termínu pro podání nabídek byla doručena jedna nabídka uchazeče: 1. Pinerová Milada, Rakouská 540, Milovice Mladá, V současné době již není k uzavření Nájemní smlouvy o užívání bytu zvláštního určení potřeba doporučení obecního úřadu s rozšířenou působností ani vyjádření krajského úřadu, o přidělení bytu rozhoduje. Dosavadní přijatá rozhodnutí RM: Usnesení RM č. 597/2014, ze dne : schválila opakované zveřejnění Záměru na nájem bytu zvláštního určení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Jedná se o byt č. 13, v přízemí domu č. p. 568/B, v ul. Braniborská, Milovice - Mladá. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku a výše měsíčního nájemného bude 34,12,- Kč/m 2. Smlouvou o nájmu bytu se navýší rozpočet města pro rok Usnesení č. 649/2014: a) konstatuje, že nabídka uchazečky Milady Pinerové, bytem Rakouská 540, Milovice Mladá, splnila všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru o pronájmu bytu zvláštního určení v ul. Braniborská č. p. 568/B, Milovice Mladá, b) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy k bytu č. 13 v ul. Braniborská, č. p. 568/B, Milovice - Mladá s Miladou Pinerovou, bytem Rakouská 540, Milovice Mladá. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku, výše nájemného činí 34,12,-Kč/m Nebytové prostory ve vlastnictví města Milovice 3a) Žádost o úpravu vstupních dveří v suterénu domu č. p. 619, ul. Lesní, Milovice Mladá Starosta města uvedl, že dne byla doručena na oddělení SMM žádost paní Alexandry Kiňové matky paterčat o úpravu vstupních dveří v suterénu domu č. p. 619 v ul. Lesní, Milovice - Mladá, kde mají přístup do místnosti pro uložení kočárků. Paní Kiňová v žádosti uvádí, že u vstupních dveří se dá otevřít pouze jedno křídlo dveří a to nedovoluje průjezd trojkombinaci. Při každé vycházce tak musí kočárky vynést ven, složit a pak do nich postupně nanosit děti. Stejně tak postupují při návratu z procházky. Při nepříznivém počasí je tento postup zdlouhavý a děti můžou prochladnout nebo zmoknout. Z tohoto důvodu žádají, aby vstupní dveře byly zhotoveny tak, aby se otvírala dvě křídla dveří a kočárky by se dalo vjet až do vstupní chodby. Doporučení na úpravu dveří bylo doručeno i od lékařky paterčat MUDr. Šimonové. Oddělení správy majetku města nechalo vyhotovit nabídku na výrobu nových vstupních dveří. Výše nabídky je ,- Kč. Vzhledem k tomu, že původní dveře jsou zánovní, byly by odborně vybourány a uloženy pro další možné použití. Dosavadní přijatá rozhodnutí RM, ZM: Nebylo.

5 Není. Návrh usnesení: schvaluje výměnu vstupních dveří do suterénu budovy č. p. 619, ul. Lesní, Milovice - Mladá. Hlasování: pro 0, proti 5, zdržel se 0. Návrh nebyl přijat. 3b) Žádost o poskytnutí prostor na ubytování mladých lidí z evropských zemí v rámci Evropského setkání mladých v Praze Starosta města uvedl, že dne byla doručena na oddělení SMM žádost paní Mgr. Ludmily Šimkové, členky přípravného týmu o poskytnutí prostor na ubytování a ke scházení mladých lidí z evropských zemí v rámci Evropského setkání mladých v Praze. Setkání bude probíhat ve dnech v Praze. Hlavní program setkání bude probíhat v Praze a většina účastníků bude také v Praze, ale tím, že se očekává velká účast, ubytovací kapacity nebudou dostačovat, proto pořadatelé oslovili i naší obec. Milovická farnost se rozhodla, že zajistí a poskytne ubytování pro cca 100 účastníků. K tomu, aby vše zajistili, potřebují pomoc od obce ve formě bezplatného vypůjčení prostor. Města Milovice se týkají dva body žádosti, a to bod 1. a 3. V bodě prvním pořadatelé žádají o vypůjčení prostor v části budovy č. p. 507 (bývalá škola), nám. 30. června, Milovice - Mladá, kde by docházelo ke scházení všech účastníků ubytovaných v Milovicích v debatních mezinárodních skupinkách. Prostory školy jsou vybaveny lavicemi pro žáky prvního stupně školy. Nachází se zde i technika sloužící k výuce interaktivní diaprojektor, jehož pořizovací cena byla poměrně vysoká. Z tohoto důvodu považujeme vypůjčení prostor za nevhodné. Ve třetím bodě žádosti pořadatel žádá o bezplatné vypůjčení velkého sálu v Kulturním domě na ul. 5. května, č. p. 101, Milovice, na společnou oslavu Silvestra , tzv. festival národů. V případě zajištění pořádku ze strany pořadatele v den konání akce, může být sál k této akci zapůjčen. Dosavadní přijatá rozhodnutí RM, ZM: Nebylo. Není. Usnesení č. 650/2014: a) neschvaluje vypůjčení nebytových prostor v části budovy č. p. 507 (bývalá škola), nám. 30. června 507, Milovice - Mladá, b) schvaluje bezplatné vypůjčení velkého a malého sálu v Kulturním domě na ul. 5. května, č. p. 101, Milovice na společnou oslavu Silvestra , tzv. festival národů, s tím, že organizátor zodpovídá za vrácení předmětu výpůjčky v původním stavu. 3c) Vyhodnocení Záměru o pronájmu nebytových prostor v 1. patře, budovy č. p. 348, ul. Dukelská, Milovice Starosta města uvedl, že usnesením RM č. 600/2014, ze dne bylo schváleno vyvěšení záměru o pronájmu nebytových prostor v 1. patře budovy č. p. 348, ulice Dukelská, Milovice, o celkové výměře 61,35 m². Záměr byl vyvěšen dne a v termínu pro podání nabídek byly doručeny dvě nabídky uchazečů: 1. Ing. Alena Sládečková, Pražská 751, Benátky nad Jizerou, 2. MELVIA TRADE s.r.o., Letecká 394, Milovice. Dosavadní přijatá rozhodnutí RM, ZM: Usnesení RM č. 600/2014, ze dne : schválila opakované zveřejnění Záměru o pronájmu nebytových prostor v 1. patře budovy, č. p. 348, ul. Dukelská, Milovice, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Smlouvou o pronájmu nemovitosti se navýší rozpočet města pro rok 2015.

6 Usnesení č. 651/2014: a) konstatuje, že nabídka uchazečů paní Ing. Aleny Sládečkové, bytem Pražská 751, Benátky nad Jizerou, a nabídka MELVIA TRADE s.r.o., Letecká 394, Milovice, splnily všechny podmínky a požadavky uvedené v Záměru o pronájmu nemovitosti, b) schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor v 1. patře budovy č. p. 348, ulice Dukelská, Milovice o celkové výměře 61,35 m² s paní Ing. Alena Sládečková, bytem Pražská 751, Benátky nad Jizerou 3d) Žádost o prominutí poplatku za nájem malého sálu v Kulturním domě, ul. 5. května, č. p. 101, Milovice Starosta města uvedl, že dne byla na oddělení SMM doručena Žádost od pana Vladimíra Prokeše, trenéra malých fotbalistů o prominutí poplatku za nájem malého sálu KD na ul. 5. Května, č. p. 101, Milovice, ve výši 302,- Kč včetně DPH. Dne id do hodin, plánují vánoční besídku pro malé fotbalisty. Dosavadní přijatá usnesení RM, ZM: Nebylo. V případě schválení prominutí poplatku za nájem části pozemku bude příjem do rozpočtu města na rok 2014 ponížen o částku 302,- Kč. Usnesení č. 652/2014: schvaluje prominutí poplatku za nájem malého sálu KD na ul. 5. května, č. p.. 101, Milovice, dne od do hod, na akci vánoční besídka malých fotbalistů. 4. Pozemky ve vlastnictví města Milovice 4a) Návrh na prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 1377, v k. ú. Benátecká Vrutice Starosta města uvedl, že v souladu s usnesením Rady města č. 605/2014, ze dne byl dne na Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněn Záměr o prodeji nemovitosti - části pozemku parc. č v k. ú. Benátecká Vrutice v tomto znění (kopie zveřejněného Záměru viz Příloha): ZÁMĚR O PRODEJI NEMOVITOSTI části pozemku parc.č ostatní plocha-jiná plocha, o výměře cca m 2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu) v k. ú. Benátecká Vrutice, zapsaného na LV č. 1 pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Předmětný pozemek je přístupný z ul. Topolová, v části Mladá a podle schváleného Územního plánu města Milovice (Změna č. 2) je umístěn v zóně NK Území nerušící výroby, služeb a komerce a v zóně ZL - Lesy. Poloha předmětného pozemku je zakreslena v mapovém podkladu, který tvoří Přílohu tohoto Záměru. Vzhledem k tomu, že o odkoupení předmětného pozemku požádal Jiří Antoš, jednatel společnosti MIRAKULUM s.r.o., která provozuje Park Mirakulum, Topolová 629, Milovice, který je vlastníkem sousedních pozemků parc.č. 1376/2 v k.ú. Benátecká Vrutice a parc.č. 422/4 v k.ú. Jiřice, pro možnost rozšíření hospodářského dvora parku a stávající lesní naučné stezky parku a vzhledem k tomu, že prodejem předmětného pozemku nejsou ohroženy zájmy Města Milovice v této lokalitě nyní ani do budoucna (navrhovaná hranice pro oddělení části pozemku parc.č umožňuje do budoucna provést propojení ul. Topolová s ul. Jiřická, tak jak předpokládá schválený Územní plán města Milovice) stanovují se k prodeji tyto podmínky: - kupujícím bude Jiří Antoš, trvale bytem Turnov, Na Stebni 503, PSČ , jednatel společnosti MIRAKULUM s.r.o., IČ , se sídlem Turnov, Nad Perchtou 1631, PSČ Turnov, která provozuje Park Mirakulum, Topolová 629, Milovice, který je vlastníkem sousedních pozemků parc.č. 1376/2 v k.ú. Benátecká Vrutice a parc.č. 422/4 v k.ú. Jiřice,

7 - předmětný pozemek bude využit k rozšíření hospodářského dvora parku (umístěného na části pozemku parc.č. 1376/2) a stávající lesní naučné stezky parku (umístěné na části pozemku parc.č. 422/2), - kupní cena za 1 m 2 pozemku je stanovena ve výši 476,- Kč (cena je stanovena podle Znaleckého posudku č. ZÚ-1401/2014, ze dne , o stanovení ceny obvyklé části pozemku parc.č v k.ú. Benátecká Vrutice, zpracovatel IRA, spol. s.r.o.), - celková kupní cena ve výši cca ,- Kč (cca m 2 x 476,- Kč/m 2 ) bude uhrazena formou splátek takto: ,- Kč v roce 2014, ,- Kč v roce 2015, ,- Kč v roce 2016 a zbývajících cca ,- v roce 2017 (přesné částky budou stanoveny po zpracování Geometrického plánu), - kupující uhradí náklady na zpracování Znaleckého posudku, Geometrického plánu (včetně případných nákladů na vytyčení vlastnické hranice pozemku), Kupní smlouvy, Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí a správní poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí, - Město Milovice, jako prodávající, v souladu se zákonem, uhradí daň z nabytí nemovitých věcí, - Návrh na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení celkové kupní ceny (úhradě poslední splátky). V případě, nějakého dalšího zájemce o odkoupení předmětného pozemku je nutné, aby svou nabídku podal písemně v zalepené obálce, s uvedením adresy zájemce a označené: NABÍDKA - Prodej části pozemku parc.č v k.ú. Benátecká Vrutice - NEOTEVÍRAT Nabídka musí obsahovat: pro město výhodnější kupní cenu, to je cenu vyšší než 476,- Kč/m 2 a způsob její úhrady, popis záměru, ke kterému chce předmětný pozemek využít a který bude v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru Milovice a jeho dvou změn. Pro úhradu nákladů spojených s prodejem pozemků, úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a podání Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí platí výše uvedené podmínky. Termín pro doručení nabídek, námitek nebo připomínek k Záměru končil dne ve 14:30 hodin v podatelně MěÚ Milovice. Ve stanoveném termínu nebyla doručena žádná nabídka, připomínka ani námitka. Na základě výše uvedeného, Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města, aby doporučila Zastupitelstvu města prodej předmětného pozemku. Dosavadní přijatá usnesení RM, ZM: Usnesení RM č. 605/2014, ze : schválila zveřejnění Záměru o prodeji nemovitosti - části pozemku parc. č ostatní plocha-jiná plocha, o výměře cca 9.300,00 m 2 v k.ú. Benátecká Vrutice, v předloženém znění. Oddělení správy majetku města nechalo zpracovat Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti. Kopie znaleckého posudku č. ZÚ-1401/2014, ze dne , o stanovení ceny obvyklé části pozemku parc.č v k.ú. Benátecká Vrutice (zpracovatel IRA, spol. s.r.o.), viz Příloha. Vztah k rozpočtu Částka ve výši cca ,- Kč [kupní cena ve výši cca ,- Kč (9.300 m 2 x 476,- Kč/m 2 ) ,- Kč, tj. daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z kupní ceny], bude příjmem do rozpočtu města (v letech 2014 až 2017 ve výši podle jednotlivých splátek). Usnesení č. 653/2014: a) konstatuje, že ke zveřejněnému Záměru o prodeji nemovitosti - části pozemku parc.č ostatní plochajiná plocha, o výměře cca m 2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu) v k.ú. Benátecká Vrutice, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví Jiřího Antoše, trvale bytem Turnov, Na Stebni 503, PSČ , jednatele společnosti MIRAKULUM s.r.o., IČ , se sídlem Turnov, Nad Perchtou 1631, PSČ Turnov, která provozuje Park Mirakulum, Topolová 629, Milovice, který je vlastníkem sousedních pozemků parc.č. 1376/2 v k.ú. Benátecká Vrutice a parc.č. 422/4 v k.ú. Jiřice, nebyla v termínu stanoveném Záměrem doručena žádná jiná nabídka, připomínka ani námitka, b) doporučuje Zastupitelstvu města Milovice schválit prodej nemovitosti - části pozemku parc.č ostatní plocha-jiná plocha, o výměře cca m 2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu) v k.ú. Benátecká Vrutice za těchto podmínek: - kupujícím bude Jiří Antoš, trvale bytem Turnov, Na Stebni 503, PSČ , jednatel společnosti MIRAKULUM s.r.o., IČ , se sídlem Turnov, Nad Perchtou 1631, PSČ Turnov, která provozuje Park Mirakulum, Topolová 629, Milovice, který je vlastníkem sousedních pozemků parc.č. 1376/2 v k.ú. Benátecká Vrutice a parc.č. 422/4 v k.ú. Jiřice, - předmětný pozemek bude využit k rozšíření hospodářského dvora parku (umístěného na části pozemku parc.č. 1376/2) a stávající lesní naučné stezky parku (umístěné na části pozemku parc.č. 422/2),

8 - kupní cena za 1 m 2 pozemku je stanovena ve výši 476,- Kč (cena je stanovena podle Znaleckého posudku č. ZÚ-1401/2014, ze dne , o stanovení ceny obvyklé části pozemku parc.č v k.ú. Benátecká Vrutice, zpracovatel IRA, spol. s.r.o.), - celková kupní cena ve výši cca ,- Kč (cca m 2 x 476,- Kč/m 2 ) bude uhrazena formou splátek takto: ,- Kč v roce 2014, ,- Kč v roce 2015, ,- Kč v roce 2016 a zbývajících cca ,- v roce 2017 (přesné částky budou stanoveny po zpracování Geometrického plánu), - prodávající uhradí daň z nabytí nemovité věci ve výši 4% z hlavní ceny, v případě, že skutečná vyčíslená daň bude vyšší než 4% z celkové kupní ceny, poté takové navýšení (tj. rozdíl mezi vyčíslenou resp. vyměřenou daní a částkou odpovídající 4% z celkové kupní ceny), hradí kupující, - náklady na zpracování Znaleckého posudku, Geometrického plánu (včetně případných nákladů na vytyčení vlastnické hranice pozemku), Kupní smlouvy, návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí a správní poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí hradí kupující: - Návrh na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení celkové kupní ceny (úhradě poslední splátky). Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 2 (Marcela Říhová, JUDr. Kristýna Bukovská). 5. Veřejné zakázky 5a) Návrh na zadání veřejné zakázky Novoroční ohňostroj města Milovice 2015 bez výběrového řízení Místostarostka města uvedla, že město Milovice plánuje dne od hod uspořádat na Hakenově stadionu tradiční Novoroční ohňostroj s hudební produkcí v hodnotě cca 100 tis bez DPH. Vzhledem k časové tísni pro zveřejnění Výzvy, zpracování nabídek a provedení výběru nejvhodnější nabídky, Oddělení správy majetku města Milovice navrhuje Radě města schválit zadání veřejné zakázky jedinému dodavateli bez výběrového řízení. Tímto dodavatelem bude společnost FLASH BARRANDOV Speciální efekty, s.r.o., Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5 Barrandov, IČ: , která zajišťovala Novoroční ohňostroj města Milovice dne Dosavadní přijatá usnesení RM, ZM: Nebyla. S náklady na uspořádání novoročního ohňostroje je v rozpočtu města na r počítáno v položce Činnost místní správy nákup služeb j.n.. Usnesení č. 654/2014: schvaluje z časových důvodů zadat realizaci akce Novoroční ohňostroj města Milovice 2015 bez výběrového řízení společnosti FLASH BARRANDOV Speciální efekty, s.r.o., Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5 Barrandov, IČ: Návrhy na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 6a) Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice, společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. a společností TT Develop s.r.o., Ing. Alexandrem Stambolijskim a Martinem Truhlářem na pozemcích parc. č. 1419/1, 1418, 1421/1 a 1416/1, v k. ú. Benátecká Vrutice Starosta města uvedla, že Ing. Alexandr Stambolijski jako zástupce investora stavby Bytové domy Milovice - splašková a dešťová kanalizace požádal o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Milovice parc.č. 1419/1, 1418, 1421/1 a 1416/1 v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako budoucím povinným), společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (jako budoucím oprávněným) a společností TT Develop s.r.o., Ing. Alexandrem Stambolijskim, a Martinem Tuhlářem (jako investorem). Návrh je předkládán v souvislosti s připravovanou realizací stavby Bytové domy Milovice - splašková a dešťová kanalizace. Jedná se o jeden z objektů stavby Bytové domy Milovice to je rekonstrukce tří panelových domů v ulici Braniborská a Spojovací v části Mladá. Věcné břemeno spočívá v právu investora do předmětných pozemků uložit stavbu řadů splaškové kanalizace (stoka A, stoka B a stoka C ) a v právu budoucího oprávněného tuto stavbu, po jejím dokončení a převzetí

9 od investora, provozovat a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se stavebními úpravami, opravami, provozováním a případným odstraněním vodohospodářského zařízení. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 347,50 bm (z toho cca 15 bm uložení ve vozovce a cca 332,50 bm uložení v zeleném pásu) a je vyznačen na mapových podkladech tj. snímek katastrální mapy a Situace 1:500 viz Příloha. Skutečný rozsah věcného břemene bude stanoven a vyznačen v Geometrickém plánu, který na své náklady nechá vyhotovit investor. Věcné břemeno je navrhováno jako časově neomezené (na dobu neurčitou), je navrhováno jako úplatné, finanční úhrada za zřízení věcného břemene, je stanovena dle platného Ceníku náhrad za zřízení věcného břemene, schváleného Radou města Milovice dne , usnesením č. 92/2012 to je, 100,- Kč za uložení do zeleného pásu, 200,- Kč za uložení do vozovky nebo chodníku se živičným nebo jiným zpevněným povrchem za 1 bm trasy podzemních sítí a zastavění plochy postavením nadzemních částí sítí 150,- Kč/m 2 včetně ochranného pásma, min. však 2.000,- Kč za každý pozemek. Uvedená finanční úhrada je bez DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s vkladovým řízením k zápisu věcného břemene do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), uhradí investor. Na základě výše uvedeného Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene schválit. Dosavadní přijatá usnesení RM, ZM: Nebyla. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene v předpokládané výši cca ,- Kč bez DPH, bude příjmem do rozpočtu města. Usnesení č. 655/2014: schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, na pozemcích ve vlastnictví Města Milovice parc.č. 1419/1, 1418, 1421/1 a 1416/1, v k.ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako budoucím povinným), společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČ , se sídlem Bobnická 712, Nymburk (jako budoucí oprávněnou) a společností TT Develop s.r.o., IČ , se sídlem Klapkova 1797/36, Praha 8 - Kobylisy, Ing. Alexandrem Stambolijskim, trvale bytem Na výsluní 2306/18, Praha 10 - Strašnice a Martinem Truhlářem, trvale bytem Strmá 138, Dobřichovice (jako investorem) za těchto podmínek: - Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou - zřízení věcného břemene bude úplatné, - jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle platného Ceníku náhrad za zřízení věcného břemene, schváleného Radou města Milovice dne , usnesením č. 92/2012 to je 100,- Kč za uložení do zeleného pásu, 200,- Kč za uložení do vozovky nebo chodníku se živičným nebo jiným zpevněným povrchem za 1 bm trasy podzemních sítí a 150,- Kč za 1 m 2 zastavěné plochy postavením nadzemních částí sítí (vše včetně ochranného pásma), min. však 2.000,- Kč za každý pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční úhrada je bez DPH. - veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene (náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s vkladovým řízením k zápisu věcného břemene do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), uhradí investor. Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Marcela Říhová). 6b) Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Milovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích dle KN parc. č. 905, 901/2, 901/3, 966/7, 481/3, 483 a na pozemcích dle ZE parc. č. 120/49 a 194/2, vše v katastrálním území Milovice nad Labem Starosta města uvedl, že společnost PEN - projekty energetiky, s.r.o., IČ , se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ , na základě zmocnění společností ČEZ Distribuce, a.s., předložila návrh na uzavření Smlouvy č. IE /VB/03 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Milovice dle KN parc.č. 905 ostatní plocha - ostatní komunikace, parc.č. 901/2 ostatní plocha - ostatní komunikace, parc.č. 901/3 ostatní plocha - ostatní komunikace, parc.č. 966/7 ostatní plocha - ostatní komunikace, parc.č. 481/3 trvalý travní porost, parc.č. 483 zastavěná plocha a nádvoří a na pozemcích dle ZE parc.č. 120/49 a parc.č. 194/2 vše v katastrálním území Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako budoucím povinným) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako budoucí oprávněnou).

10 Smlouva je předkládána v souvislosti s připravovanou realizací stavby Milovice, U Hřiště, TS NB 0355 a venk. vedení za knn, čp. 215/14-160/9. Jedná se o provedení nového kabelového vedení NN a VN dle mapového podkladu - viz Příloha. Nové kabelové vedení bude vedeno podél komunikace za účelem umístění nové trafostanice na pozemku parc.č. 481/3. Kabelové vedení NN bude ukončeno v nových pojistkových pilířích. Na pozemcích parc.č. 905 a 483 budou vyměněny stávající pojistkové pilíře za nové. Dále na pozemku ZE parc.č. 194/2 bude stávající podpěrný bod nahrazen novým podpěrným bodem do stávajícího místa. Stávající vrchní vedení VN, vedoucí od sloupu k původní trafostanici na pozemku ZE parc.č. 120/49 bude demontováno. Věcné břemeno spočívá v právu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., do předmětných pozemků umístit výše uvedenou stavbu, a po jejím dokončení tuto stavbu provozovat jako zařízení distribuční soustavy VN a NN. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 373 bm (z toho cca 195 bm uložení ve vozovce a cca 373bm uložení do zeleného pásu). Skutečný rozsah věcného břemene bude stanoven a vyznačen v Geometrickém plánu, po dokončení stavby, který na své náklady nechá vyhotovit společnost ČEZ Distribuce, a.s.. Zřízení věcného břemene je navrhováno za úplatu, na dobu neurčitou. Jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene, je stanovena dle platného Ceníku náhrad za zřízení věcného břemene, schváleného Radou města Milovice dne , usnesením č. 92/2012 to je: 100,- Kč za uložení do zeleného pásu, 200,- Kč za uložení do vozovky nebo chodníku se živičným nebo jiným zpevněným povrchem za 1 bm trasy a 150,- Kč za 1 m 2 zastavěné plochy postavením nadzemních částí sítí (vše včetně ochranného pásma), min. však 2.000,- Kč za každý pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene do veřejného seznamu (katastru nemovitostí). Na základě výše uvedeného Oddělení správy majetku města navrhuje Radě města uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene schválit. Dosavadní přijatá usnesení RM, ZM: Usnesení RM č. 225/2011, ze dne : schválila zveřejnění Záměru o prodeji nemovitosti - části pozemku parc.č. 481/3 - trvalý travní porost, o výměře cca 50 m 2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování geometrického plánu) v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, ve znění které je přílohou tohoto usnesení Usnesení RM č. 386/2011, ze dne : a) konstatuje, že ke zveřejněnému Záměru o prodeji nemovitosti - části pozemku parc.č. 481/3 - trvalý travní porost, o výměře cca 50 m 2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování geometrického plánu) v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, nebyla v termínu stanoveném Záměrem doručena žádná připomínka ani námitka b) doporučuje Zastupitelstva města schválit prodej nemovitosti - části pozemku parc.č. 481/3 - trvalý travní porost, o výměře cca 50 m 2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování geometrického plánu) v k. ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 za těchto podmínek: - prodej pozemku bude zajištěn podepsáním Smlouvy č. IE P-01 o smlouvě budoucí o odkupu pozemku - kupní cena za 1 m 2 pozemku je stanovena ve výši 128,60,- Kč (podle Znaleckého posudku č. 2/2011 ze dne ) - kupující na své náklady zajistí zpracování geometrického plánu, zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí a jeho podání na Katastrální úřad - prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí Usnesení ZM č. 42/2011, ze dne : schválilo prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 481/3 - trvalý travní porost, o výměře cca 50 m 2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování geometrického plánu) v k. ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, za těchto podmínek: - prodej pozemku bude zajištěn podepsáním Smlouvy č. IE P-01 o smlouvě budoucí o odkupu pozemku, - kupní cena za 1 m 2 pozemku je stanovena ve výši 128,60,- Kč (podle Znaleckého posudku č. 2/2011 ze dne ), - kupující na své náklady zajistí zpracování geometrického plánu, zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí a jeho podání na Katastrální úřad, - prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí. Text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byl konzultován s právním zástupcem města.

11 Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene, v předpokládané výši cca ,- Kč bez DPH, bude příjmem do rozpočtu města. Usnesení č. 656/2014: schvaluje uzavření Smlouvy č. IE /VB/03 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, na pozemcích ve vlastnictví Města Milovice dle KN parc.č. 905 ostatní plocha - ostatní komunikace, parc.č. 901/2 ostatní plocha - ostatní komunikace, parc.č. 901/3 ostatní plocha - ostatní komunikace, parc.č. 966/7 ostatní plocha - ostatní komunikace, parc.č. 481/3 trvalý travní porost a parc.č. 483 zastavěná plocha a nádvoří a na pozemcích dle ZE parc.č. 120/49 a parc.č. 194/2 vše v katastrálním území Milovice nad Labem, mezi Městem Milovice (jako budoucím povinným) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly (jako budoucí oprávněnou), za těchto podmínek: - Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, - zřízení věcného břemene bude úplatné, - jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle platného Ceníku náhrad za zřízení věcného břemene, schváleného Radou města Milovice dne , usnesením č. 92/2012 to je 100,- Kč za uložení do zeleného pásu, 200,- Kč za uložení do vozovky nebo chodníku se živičným nebo jiným zpevněným povrchem za 1 bm trasy a 150,- Kč za 1 m 2 zastavěné plochy postavením nadzemních částí sítí (vše včetně ochranného pásma), min. však 2.000,- Kč za každý pozemek ve vlastnictví města. Uvedená finanční náhrada je bez DPH. - veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene nese společnost ČEZ Distribuce, a.s. (náklady na vyhotovení Geometrického plánu, správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí). 7. Návrh Rozpočtového opatření č.14/2014/rm Starosta města předložil členům Rady města RO č. 14/2014/RM: Výdaje běžné: 6112 Zastupitelstva obcí Podle 75 odst.1 Zákona č. 128/2000Sb., o obcích náleží uvolněnému členu zastupitelstva obce, pokud nebyl zvolen znovu do funkce, odměna při skončení funkčního období. Podle 75 odst.2 Zákona č. 128/2000Sb., o obcích se výše odměny stanoví jako výše měsíční odměny, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pan Pilc má nárok na odměnu ve výši jeden měsíční plat a trojnásobek této částky (za čtvrtý rok nebyla dodržena podmínka roku výkonu funkce). Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu za měsíc listopad. Z tohoto důvodu je nutné navýšit položku rozpočtu o 100 tis. Kč. Částka bude vzata z položky Činnost místní správy:nákup služeb. Rozpočtovým opatřením se výsledek hospodaření a financování nemění. Usnesení č. 657/2014: schvaluje rozpočtové opatření č.14/2014/rm ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 8. Návrh rozpočtu města Milovice na rok 2015 Starosta města předložil návrh rozpočtu města Milovice na rok 2015, který byl zpracován dle Směrnice č.10/2012 Proces schvalování rozpočtu, jeho změn a kontroly dodržování rozpočtu. Rozpočet města na rok 2015 bude zveřejněn dle podrobné rozpočtové skladby. Přílohou jsou dva návrhy rozpočtu na rok 2015: první návrh byl upraven a připomínkován Radou města dne a druhý návrh byl upraven Finančním výborem dne Usnesení č. 658/2014: a) bere na vědomí návrh rozpočtu města Milovice na rok 2015 ve znění, které je přílohou tohoto usnesení, b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města Milovice na rok 2015 ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.

12 9. Návrh na přesuny finančních prostředků mezi položkami schváleného rozpočtu na rok 2014 p. o. ZŠ a MŠ Juventa Místostarostka města uvedla, že návrh je předkládán na základě žádosti příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Juventa, p.o., Komenského 578, Milovice-Mladá v souladu se směrnicí č. 5/2012 Pravidla pro sestavení rozpočtu a jeho vyúčtování pro příspěvkové organizace města Milovice. Ředitel p.o. požádal o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu na rok 2014 z důvodu vzniku schodku v položkách: - Položka 5139 Nákup materiálu j.n. (navýšení o 100 tis. Kč) Nákup čistících a hygienických prostředků, hraček a matriálu do MŠ a ŠJ - Položka 5151 Voda (snížení o 100 tis. Kč) Došlo k úsporám - Položka 5153 Plyn (snížení o100 tis. Kč) Došlo k úsporám - Položka 5154 Elektřina (navýšení o 100 tis. Kč) Skutečné náklady na el. energii přesáhnou předpokládané náklady Dosavadní přijatá usnesení RM: Nebylo přijato. Ekonomický dopad na rozpočet města: Celkové výdaje schváleného rozpočtu na rok 2014 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Juventa, p.o., Komenského 578, Milovice-Mladá se schválením přesunů mezi jednotlivými položkami se nezmění. Usnesení č. 659/2014: schvaluje přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu na rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice-Mladá, které jsou přílohou tohoto usnesení. 10. Úprava dopravního značení omezení průjezdu tranzitní dopravy nad 3,5 t ul. Armádní, část Benátecká Vrutice - Milovice Starosta města uvedl, že oddělení správy majetku města navrhuje zajistit úpravu dopravního značení, omezení průjezdu tranzitní dopravy nad 3,5 t ul. Armádní, v části Benátecká Vrutice v Milovicích. Důvodem je výstavba nové obchvatové komunikace a špatný stav stávající místní komunikace ul. Armádní v části Benátecká Vrutice v Milovicích. Usnesení č. 660/2014: a) schvaluje dopravní značení omezení průjezdu tranzitní dopravy nad 3,5 t ul. Armádní v části Benátecká Vrutice v Milovicích, b) ukládá oddělení správy majetku města zajistit stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na MěÚ Lysá nad Labem, odbor dopravy a zajistit instalaci dopravního značení dle schválené projektové dokumentace Policií České republiky Nymburk dopravní inspektorát pod č.j.: KRPS /ČJ SMÚP ze dne Návrh na schválení OZV č. 3/ 2014, kterou se mění Příloha č. 1 OZV 6/2011 o poplatku za komunální odpad Starosta města uvedl, že odd. SMM předkládá Radě města návrh na schválení OZV města Milovice č. 3/2014 o poplatku za komunální odpad. Zastupitelstvo města Milovice na svém zasedání dne usnesením č. 76/2011 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad, včetně Přílohy č. 1, kterou se stanovil poplatek za komunální odpad pro rok Pro rok 2013 byl vzhledem ke zvýšení nákladů za likvidaci odpadu tento poplatek zvýšen a to na částku 600,- Kč. Pro rok 2014 byla ponechána stejná výše poplatku jako pro rok 2013, a to i přes to, že dle předpokládaných skutečných nákladů by měl být poplatek stanoven ve výši 804,- Kč na jednoho poplatníka. Vzhledem k tomu, že by opětovně došlo k velkému navýšení poplatku, byla jeho výše ponechána v částce 600,- Kč na jednoho poplatníka. Zbytek částky na pokrytí nákladů spojených s likvidací odpadu doplatilo město Milovice ze svého rozpočtu. Stejně tak rok 2015 doporučujeme

13 ponechat stejnou výši poplatku jako v předchozích letech. Částka by pak činila 600,- Kč na jednoho poplatníka. Zbytek nákladů by město uhradilo ze svého rozpočtu. Z tohoto důvodu se radě města předkládá ke schválení návrh OZV č. 3/2014, kterou se mění Příloha č. 1 OZV č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad. Dosavadní přijatá rozhodnutí RM, ZM: Usnesení RM č. 664/2011, ze dne : a) vzala na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 O poplatku za komunální odpad, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2009, bú doporučuje Zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 O poplatku za komunální odpad, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2009. Usnesení ZM č. 76/2011, ze dne : schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad, které je přílohou tohoto usnesení, a kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.3/2009 Usnesení RM č. 554/2012, ze dne : a) vzala na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky č. 7/2012, kterou se mění znění přílohy č.1 Obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení, b) doporučuje ZM schválit návrh Obecně závazné vyhlášky č. 7/2012, kterou se mění znění přílohy č.1 Obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Usnesení ZM č. 79/2012, ze dne : schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012, kterou se mění příloha č. 1 OZV 6/2011 o poplatku za komunální odpad. Touto přílohou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro rok 2013 na jednoho poplatníka v částce 600,- Kč. Usnesení RM č. 583/2013, ze dne : a) vzala na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2013 o poplatku za komunální odpad, kterou se mění Příloha č. 1 OZV č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad. Touto přílohou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro r na jednoho poplatníka v částce 600 Kč, doplatek skutečných nákladů na poplatníka ve výši 204,- Kč bude hrazen z rozpočtu města na rok 2014, b) doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se mění Příloha č. 1 OZV č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad. Touto přílohou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro r na jednoho poplatníka v částce 600 Kč, doplatek skutečných nákladů na poplatníka ve výši 204,- Kč bude hrazen z rozpočtu města na rok Usnesení ZM č. 126/2013, ze dne : schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se mění Příloha č. 1 OZV č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad. Touto přílohou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro r na jednoho poplatníka v částce 600,- Kč, doplatek skutečných nákladů na poplatníka ve výši 204,- Kč bude hrazen z rozpočtu města na rok Stanovenou výší poplatku za likvidaci komunálního odpadu na jednoho poplatníka bude rozpočet dotčen částkou cca 2,2 mil. Kč, která nebude poplatkem pokryta. Usnesení č. 661/2014: a) bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 o poplatku za komunální odpad, kterou se mění Příloha č. 1 OZV č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad. Touto přílohou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro r na jednoho poplatníka v částce 600,- Kč, doplatek skutečných nákladů na poplatníka ve výši cca 222,- Kč bude hrazen z rozpočtu města na rok 2015, b) doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se mění Příloha č. 1 OZV č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad. Touto přílohou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro r na jednoho poplatníka v částce 600,- Kč, doplatek skutečných nákladů na poplatníka v předpokládané výši cca 222,- Kč bude hrazen z rozpočtu města na rok Návrh na schválení oddávajícího dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, (dále jen zákona o obcích ) s právem užívat závěsný odznak Starosta města uvedl, že podle 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen občanského zákoníku ) projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek. Podle 658 občanského

14 zákoníku, jedná-li se občanský sňatek, jiný právní předpis stanoví, kdo je orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad. Podle 103 zákona o obcích je na území matričního obvodu Milovice tímto orgánem veřejné moci starosta. Usnesením č. 86/2014 ustanovujícího jednání ZM Milovice č. 7/2014, ze dne byl starostou zvolen pan ing. Milan Pour. Jako dalšího oddávajícího navrhuji paní Marcelu Říhovou, místostarostku města Milovice, zvolenou usnesením č. 87/2014 výše uvedeného ZM. Zároveň dle 108 zákona o obcích, má starosta právo při významných příležitostech a občanských obřadech užívat závěsný odznak, který má uprostřed velký státní znak České republiky. Rada obce může stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva obce nebo tajemník úřadu. Navrhuji, aby právo nosit tento závěsný odznak měla místostarostka paní Marcela Říhová. Dosavadní přijatá usnesení RM, ZM: Usnesení rady města Milovice č. 664/2010, ze dne , č. 45/2010. Žádné. Není. Usnesení č. 662/2014: pověřuje paní Marcelu Říhovou, oddáváním v matričním obvodu Milovice s tím, že při občanských obřadech uzavírání manželství a jiných významných příležitostech může užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky. Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Marcela Říhová). 13. Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města Milovice na rok 2014, z položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu Místostarostka města uvedla, že OŠK předkládá návrh na poskytnutí dotačního příspěvků z rozpočtu Města Milovice na rok 2014 položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu podle programu č. 2 směrnice č. 3/2014 Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice schválené usnesením RM č. 373/2014 ze dne Návrh je předkládán na základě žádosti sportovního oddílu MLMF Milovice, viz příloha. Dosavadní přijatá usnesení RM, ZM: Usnesení RM č. 171b/2014: a)schválila poskytnutí dotací do ,- Kč z rozpočtu Města Milovice na rok 2014 z položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle Směrnice č. 3/2014 Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice Program č. 2 Podpora jednorázových aktivit pro občany města Milovice, organizaci v celkové výši 5.000,- Kč, pro sportovního oddíl MLMF. Ekonomický dopad na rozpočet města: Z rozpočtu města na rok 2014 bude z položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu vyplacena částka 5.000,- Kč. Usnesení č. 663/2014: schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2014 položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle směrnice č. 3/2014 Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice Program č. 2 Podpora jednorázových aktivit pro občany města Milovice, sportovního oddílu MLMF Milovice na akci finále celoroční soutěže MLMF. 14. Návrh na doplnění programu jednání Zastupitelstva města č. 8/2014 Starosta města Milovice, pan Ing. Milan Pour předkládá členům Rady města návrh na doplnění programu jednání Zastupitelstva města č. 8/2014, s tím, že program jednání by byl navržen v tomto znění: 1) Rozpočet města Milovice na rok ) Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města a členům výborů Zastupitelstva města, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 3) Návrh Rozpočtového opatření č.15/2014/zm 4) Návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 934/4, v k. ú. Milovice nad Labem z vlastnictví ČR do vlastnictví Města Milovice 5) Návrh na prodej pozemku parc. č. 1387/9 a st. parc. č. 380, 381 a 380/3, v k. ú. Benátecká Vrutice

15 6) Návrh na prodej části pozemku parc. č. 1377, v k. ú. Benátecká Vrutice 7) Návrh na uzavření splátkového kalendáře na dlužnou částku na nájemném a službách za byt č. 23, č. p. 500, ul. Armádní, Milovice Mladá 8) Návrh na schválení OZV č.3/2014, kterou se mění Příloha č. 1 OZV č.6/2011 o poplatku za komunální odpad Usnesení č. 664/2014: schvaluje doplnění programu jednání Zastupitelstva města č. 8/2014, tak, že tento program bude navržen v tomto znění: 1) Rozpočet města Milovice na rok ) Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města a členům výborů Zastupitelstva města, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 3) Návrh Rozpočtového opatření č.15/2014/zm 4) Návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 934/4, v k. ú. Milovice nad Labem z vlastnictví ČR do vlastnictví Města Milovice 5) Návrh na prodej pozemku parc. č. 1387/9 a st. parc. č. 380, 381 a 380/3, v k. ú. Benátecká Vrutice 6) Návrh na prodej části pozemku parc. č. 1377, v k. ú. Benátecká Vrutice 7) Návrh na uzavření splátkového kalendáře na dlužnou částku na nájemném a službách za byt č. 23, č. p. 500, ul. Armádní, Milovice Mladá 8) Návrh na schválení OZV č.3/2014, kterou se mění Příloha č. 1 OZV č.6/2011 o poplatku za komunální odpad 15. Informativní zpráva Pavé Tour Milovice 1. Květen 2015 Pan starosta města informoval členy Rady města o u, který byl na Podatelnu MěÚ Milovice doručen dne , od pana Radka Beneše, ředitele závodu Pavé Tour. Pan Beneš v u vyjádřil poděkování. Dále doufá, že jejich závodem pomohou ještě více zviditelnit Milovice a přilákat tím další návštěvníky do rozrůstající se města a jeho zajímavostí. Záměrem je uspořádat již tradiční cyklistickou jarní klasiku Pavé Tour Milovice a to opět na prvního máje Tento cyklistický závod si ve dvou předcházejících ročnících vybudoval takovou reputaci a respekt že se do Milovic sjelo i několik profesionálních teamů včetně několikanásobného paraolympionika a mistra světa Jiřího Ježka. Pan Beneš se v dopise dotazuje, zda 1. května 2015 mohou počítat se stejnou podporou města Milovice jako roce 2013,2014 včetně opětovného uzavření náměstí u radnice, jež je důstojným místem pro start i cíl tohoto nevšedního cyklistického závodu. Usnesení č. 665/2014: bere na vědomí informativní zprávu Pavé Tour Milovice. 16. Žádost o poskytnutí informací pro studentské účely Pan starosta informoval členy, že dne byla na Podatelnu MěÚ Milovice doručena Žádost ve věci poskytnutí dat k diplomové práci, od paní Bc. Andrey Sýkorové. Paní Sýkorová ve své Žádosti uvádí, že žádá město Milovice o poskytnutí účetních dat k diplomové práci na téma Proces účetní závěrky u zvolené obce. Paní Sýkorová je studentkou čtvrtého ročníku České zemědělské univerzity v Praze. Usnesení č. 666/2014: bere na vědomí poskytnutí informací z Ekonomického oddělení pro studentské účely. 17. Výpověď mandátní smlouvy právního zástupce města Milovice JUDr. Ivany Weigandové Starosta města informoval členy Rady města o tom, že město má uzavřenou mandátní smlouvu na poskytování právních služeb s JUDr. Ivanou Weigandovou. Vzhledem k plánovanému zřízení zaměstnanecké pozice právníka města by bylo vhodné stávající smlouvu ukončit. Starosta města tedy navrhl ukončit mandátní smlouvu s JUDr. Ivanou Weigandovou výpovědí ze strany města Milovice.

16 Usnesení č. 667/2014: schvaluje doručení výpovědi mandátní smlouvy právnímu zástupci města Milovice JUDr. Ivaně Weigandové. Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Marcela Říhová). 18. Návrh usnesení pro schválení Zastupitelstvu města Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města a členům výboru Zastupitelstva města, kteří nejsou členy Zastupitelstva města JUDr. Kristýna Bukovská předložila členům Rady města návrh usnesení pro schválení Zastupitelstva města č. 8/2014, o odměnách neuvolněným členům Zastupitelstva města Milovice a členům výborů Zastupitelstva města, kteří nejsou členy Zastupitelstva města, které zní: 1) Zastupitelstvo města Milovice v souladu s ustanovením 72 a 84 odst. 2. písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněného člena zastupitelstva města Milovice takto: člen rady ,- Kč předseda výboru nebo komise ,- Kč člen výboru nebo komise ,- Kč člen zastupitelstva ,- Kč 2) Zastupitelstvo města Milovice v souladu s 77 odst. 3 písm. b) a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí (člen rady, předseda výboru nebo komise, člen výboru nebo komise, člen zastupitelstva) se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce ve výše uvedeném bodě 1). Odměna předsedy výboru nebo komise se však nesčítá s odměnou člena téhož výboru nebo komise. 3) Zastupitelstvo města Milovice v souladu s 77 odst. 2 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (člena rady, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. 4) Odměny budou vypláceny měsíčně vždy ve výplatním termínu města Milovice. Odměna nečlenům zastupitelstva města Milovice za výkon funkce členů výborů 1) Zastupitelstvo města Milovice v souladu s 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích schvaluje uzavření dohod o provedení práce s jednotlivými zvolenými členy výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva s tím, že odměna na základě takové dohody o provedení práce bude činit 1.000,- Kč za celý kalendářní měsíc a bude podmíněna účastí člena výboru na jednání výboru v rozsahu alespoň 1x měsíčně. Odměny budou vyplaceny čtvrtletně vždy po uplynutí kalendářního čtvrtletí ve výplatním termínu města Milovice. Odměna náleží vždy ode dne uzavření dohody o provedení práce, netrvá-li dohoda o provedení práce celý kalendářní měsíc, odměna se poměrně sníží. Usnesení č. 668/2014: schvaluje předložení návrhu usnesení o výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města a o výši odměn členům výborů Zastupitelstva města, kteří nejsou členy Zastupitelstva města, v předneseném znění Zastupitelstvu města na jednání č. 8/ Odměny předsedům a členům komisí Rady města, kteří nejsou členy Zastupitelstva města JUDr. Kristýna Bukovská předložila členům Rady města návrh na odměny předsedům a členům komisí Rady města. Usnesení č. 669/2014: a) schvaluje uzavření dohod o provedení práce s jednotlivými zvolenými předsedy komisí Rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města s tím, že odměna na základě takové dohody o provedení práce bude činit 1.500,- Kč za celý kalendářní měsíc a bude podmíněna účastí předsedy komise na jednání komise v rozsahu alespoň 1x měsíčně. S předsedou komise nebude uzavírána další dohoda o provedení práce z důvodu členství v téže komisi. Odměny budou vyplaceny čtvrtletně vždy po uplynutí kalendářního čtvrtletí ve výplatním termínu

17 města Milovice. Odměna náleží vždy ode dne uzavření dohody o provedení práce, netrvá-li dohoda o provedení práce celý kalendářní měsíc, odměna se poměrně sníží, b) schvaluje uzavření dohod o provedení práce s jednotlivými zvolenými členy komisí Rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města s tím, že měsíční odměna na základě takové dohody o provedení práce bude činit 1.000,- Kč za celý kalendářní měsíc a bude podmíněna účastí člena komise na jednání komise v rozsahu alespoň 1x měsíčně. Odměny budou vyplaceny čtvrtletně vždy po uplynutí kalendářního čtvrtletí ve výplatním termínu města Milovice. Odměna náleží vždy ode dne uzavření dohody o provedení práce, netrvá-li dohoda o provedení práce celý kalendářní měsíc, odměna se poměrně sníží. 20. Komise Rady města Milovice Starosta města uvedl, že v souladu s ustanovení 122 písm. a), zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění zřizuje a zrušuje podle potřeby komise Rady města a jmenuje a odvolává jejich členy a předsedy. Z důvodu zvolení nové Rady města po volbách do Zastupitelstva města Milovice, oslovila zástupce volebních stran s možností navrhnout členy do těchto komisí, a to do Na základě doručených návrhů po projednání a diskuzi, RM přijala toto usnesení: Usnesení č. 670/2014: a) jmenuje členy Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Vladimír Palička (předseda), členové: JUDr. Kristýna Bukovská, František Flachs, Miroslav Radoch, Luboš Šafránek, Miroslav Kubánek a Tomáš Galbavý, b) jmenuje členy Komise výstavby a dopravy Věra Fenclová (předsedkyně), členové: Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Tomáš Pojsl, Stanislav Melichar, Kristian Holan, David Riegl, Ing. Marcela Topenčíková Němcová, c) jmenuje členy Komise pro životní prostředí Ing. Vladimír Vedral (předseda), členové: Pavel Hlaváč, Ing. Josef Matouš, Jiří Procházka, Martin Svašek, Hana Zahradníčková, Ing. Petra Kubešová, d) jmenuje členy Komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví Bc. Petr Jirout (předseda), členové: Michaela Lachová, Mgr. Ludmila Šimková, Ilona Batíková, Mgr. Yveta Šmejkalová, Ing. Milan Pour, Vojtěch Bulíř, e) jmenuje členy Komise pro kulturu, sport a školství Bc. Ondřej Matouš (předseda), členové: Marcela Říhová, Jaroslav Morávek, Martina Postupová, Kamil Vondrášek, Jiří Fiala, Eva Žiaková, f) jmenuje členy Komise pro privatizaci bytového fondu Ing. Milan Pour (předseda), členové: Ing. Jiří Hlaváček, Bc. Ondřej Matouš, Miroslav Červinka st., Ing. Vladimír Vedral, Bc. Petr Černý, Mgr. Jana Varaďová, g) jmenuje členy Občanské komise části Benátecká Vrutice Luboš Macura (předseda), členové: Jiří Ošlejšek, Martin Blažejovský, Jaroslava Vladovičová, Helena Nováková, Jaroslav Volf, Marcela Říhová, h) jmenuje členy Občanské komise části Boží Dar Jana Kazmarová (předsedkyně), členové: Petr Novek, Martin Kaliba, Adam Horsinka, Jiří Sojka, Ing. Milan Pour. Ing. Milan Pour Starosta města Milovice Marcela Říhová místostarostka města Milovice Text pro zveřejnění byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Úplný Zápis, včetně kompletních podkladů k jednání Rady města, je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 6/2015 konaného dne 5. 3. 2015

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 27/2012 konaného dne 20. 8. 2012

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 28/2014 konaného dne 29. 9. 2014

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 36/2012 konaného dne 19. 11. 2012

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 20/2013 konaného dne 5. 8. 2013

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z jednání Zastupitelstva města Milovice č. 6/2014 ze dne 15. 9. 2014

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/2010 konaného dne 11.10. 2010 od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/2010 konaného dne 11.10. 2010 od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel ,

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z jednání Zastupitelstva města Milovice č. 8/2014 ze dne 15. 12. 2014

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z jednání Zastupitelstva města Milovice č. 1/2013 ze dne 27. 2. 2013

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 4/2016 konaného dne 3. 2. 2016 od

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 / 2013 konané dne 5.11.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Program: pro 13, proti 0, zdržel se 0 1. kontrola usnesení 2. zpráva o činnosti rady 3. plnění příjmů a výdajů

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Smlouvu o budoucí kupní smlouvě

Smlouvu o budoucí kupní smlouvě Smluvní strany Stanislav Kříž, narozen dne 00.00. 000, RČ 000000/0000 trvale bytem Nymburk, Dlouhá třída 91/23, PSČ 288 02 na straně jedné (dále jen jako budoucí prodávající ) a Město Milovice, IČ: 002

Více

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin.

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 14/2014 konané dne 12. května 2014 Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Mgr. František Bodlák, p. Tomáš Janák, PaedDr. Luboš Rýdlo, Ing. Jaroslav Ryneš

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.125/2008/sle/330-6 - 5. Bakov nad Jizerou, dne: 27.3.2008 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Radek Pelc, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Radek Pelc, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2015 konaného dne 27. 4.2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 43/2018 konaného dne 6. 12. 2018 od

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z jednání Zastupitelstva města Milovice č. 5/2012 ze dne 25. 6. 2012

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 275/2013 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015

Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, I. Kovářová, Ing. P. Kozák, Mgr. O. Skripnik PhD., MgA. M. Reslová Omluven: Hosté: M. Tamchyna, Zapisovatel: Mgr. R. Henych

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011

Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011 Přijatá usnesení z 9. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 20.4.2011 Usnesení 09/01/11R: RM vyhlašuje záměr pronájmu pozemků p.č. 499 orná půda o výměře 1774 m2, p.č. 500 ost. plocha o výměře 534

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 0. června 08, Milovice - Mladá, PSČ 89 Kancelář starosty tel. 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. /0 konaného dne 9.. 0 od :00 hodin v malé zasedací

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 9/2012 konaného dne 19. 3. 2012

Více

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Usnesení 03/01/12R: RM doporučuje ZM schválit projekt III. etapy regenerace panelového sídliště a souhlasí s podáním žádosti

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2015 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8. 7.2015

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8. 7.2015 Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8. 7.2015 Přítomni: Ing. J. Pelikán Ph.D., Ing. R.Vondrovic, Z. Morávek, Mgr. S. Hrnčíř, M. Voráč, MUDr. J. Pečenková, Ing. I. Šafář, M. Vilinger

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 03/2016 konaného dne 18.01. 2016 od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, místostarostka Radek Pelc, člen rady

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2015 Přítomni : 6 / Ludmila Svobodová, Vladimír Kubík, Marcela Kubátová, Ing.

Více

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008 Z á p i s z jednání rady města Úvaly č. R-1/2008 které se konalo v pondělí 21.1.2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová,

Více

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král Omluven: Ing. Jiří Čvančara Hosté: Ing. Ewa Chmelíková,

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 57 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/206 konaného dne 8. 2. 206 od 6:30

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis jednání. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1529/2 k.ú. Čakovice pro upravené stání 1 ks sběrné nádoby - Bytové družstvo Úslavská 4

Zápis jednání. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1529/2 k.ú. Čakovice pro upravené stání 1 ks sběrné nádoby - Bytové družstvo Úslavská 4 Zápis jednání Rada městské části 60. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (částečně), ing. Jiří Vintiška (částečně) radní Dana Bossanyiová, Jiří Horáček,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 17/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2015 Rada města Čelákovic: 1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.3, 4.7, 4.8, 4.9, 11.7 a 11.8

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více