Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Investiční rozhodování kritéria Investment decision criteria Autor: Bc.Rafael Aytekov FINANCE Vedoucí práce: Ing.Tomáš Marek Praha Duben,

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Rafael Aytekov 2

3 Děkuji touto cestou Ing. Tomáša Mareka, vedoucímu mé diplomové práce. Pomohl mi svým odborným vedením a cennými radami při jejím vypracování. 3

4 Anotace: Předmětem této diplomave práce je hodnocení efektivnosti investic v podniku. První část charakterizuje základní pojmy a veličiny ovlivňující investiční rozhodování, popisuje jednotlivé fáze investičního procesu a podává rozbor metod užívaných pro analýzu efektivnosti investic. Závěrečná část pojednává o hodnocení investičního projektu spojeny s bezkontaktní samoobslužnou myčku automobilů. Abstract: The topic of this qualification paper is the evaluation of investments efficiency in enterprises. First section characterizes basic parameters, defines individual steps of investment process and states methods used for analysis of investments efficiency. This book views also problems of long-term financing. In final part of this dissertation analyses a real project in a company. 4

5 Obsah Contents Úvod Pojem investic a jejich klasifikace Investice jak ekonomická kategorie Investice jsou faktorem výroby Investice je zboží Klasifikace investic Proces přijetí investičního rozhodování Kritéria pro investiční rozhodování Základní klasifikace investičních projektů Financování investic Metody hodnocení efektivnosti investic Obecné koncepce Čistá současná hodnota - NPV Index ziskovosti - PI Vnitřní výnosové procento - IRR Doba návratnosti - PP Koeficient účinnosti investic - ARR Investiční rozhodovaní na priklade investice do automobilných myček EHRLE...50 ZAVĚR.62 Seznam použité literatury..63 5

6 Úvod Na můj osobní pohled, investice to s čím každý člověk se zabývá na světě alespoň jednou v životě. Jsem jistý, že se to stane víc než 1 krát. Investice hráje klíčovou roli pro stát, ekonomiku, ekonomické subjekty všech forem a oblastí činnosti, pro každou rodinu a pro každeho člověka osobně. Existuje velke množství investic a oblasti investic, metody hodnoceni. Podle mého názoru hlavní otázkou je jak správně posoudit, jak investovat. Cílem mé práce zkoumat problémy které vznikají při provádění investičního rozhodovaní a vyšetřit správné řešení problemy. Za pomoci ekonomických metod a za použití vlastních úvah a názorů bych rád dovedl čtenáře své práce k úvahám nad tím jak správné ocenit objekt investičního rozhodovaní. Vedení organizace - výběrová kritéria pro účinnost projektů. Nicméně, investice - to je velmi složitý proces, ovlivňuje řada faktorů, které nemohou být vyjádřena pouze kvantitativní proměnné. Kvalitativní povahy mnoha faktorů, často s rozhodující význam pro projekt, významně omezuje možnost použití čistě matematických metod a posiluje role lidí v rozhodování. Práce se skládá z 6 hlavních skupin.v první části chci představit Obecné vlastnosti investice.chci vyjádřit svůj názor na investování jako na pojem a jev. Ekonomika se neustále vyvíjí, a investice je nedílnou součástí toho.a to znamena že investice také modifikuje,proto jsem v 3 časti jsem chci ukázat moderní typy investic. Proces přijetí investičního rozhodování a důvody potřebné věcných investic je upozornina v 3 a 4 časti. V 5 kapitole jsem vidim že nejdůležitější věc podle meho nazoru jsou metody pro hodnoceni investice. Existuje velke množství metod hodnocení a jsou všechny dobré, jinak by jsou neexistovali.ale jsem si hledal ty koeficenty kteří splňuje následující požadavky: 1) poskytnout co nejúplnější informace, 2) snadné použití 3) nevyžaduje úzká, skryté a konkrétní informace 4) může být aplikována na téměř všechny druhy investic 5) nevyžaduje odborné znalosti ekonomiky. A při realnem připraveni projektu ukázat, jak tyto koeficenty může určit užitečnost projektu v rané fázi. 6

7 1. Pojem investic a jejich klasifikace. 1.1 Investice jak ekonomická kategorie. Pojem «investice», který se v širokém slova smyslu vykládá jako vklad do budoucnosti, pochází z latinského slova investre, což znamená vkládat. Investice jsou jakékoliv stávající prostředky, určené pro zajištění budoucích potřeb, vyvedené z aktuálního používání a vložené do určité věci, přinášející výhodu. Investice finančních prostředků a jiných kapitálů do realizace nejrůznějších ekonomických projektů za účelem následného zhodnocení se nazývá investování, a vkládané prostředky nazýváme investicemi. 1 Proces investování probíhá v každé ekonomice jako přerozdělení finančních zdrojů od těch, kdo jimi disponuje, k těm, kdo je potřebuje. Investice je v ekonomickém systému jedna z nejčastěji používaných kategorií jak na makroúrovni, tak i na mikroúrovni. Nicméně, nehledě na výjimečnou pozornost výzkumníků na tuto klíčovou ekonomickou kategorii, vědecká mysl dosud nevypracovala univerzální definici investic, která by odpovídala potřebám jak teorie, tak i praxe, a také by byla adekvátní s pozice konkrétního subjektu jejich realizace - státu, podniku, domácího hospodářství. Jinak řečeno, investice je kategorie, označující tok výdajů určených na udržení nebo rozšíření reálné kapitálové zasoby. 2 Jina, přesnější definice chápe investice jako tok výdajů, určený na realizaci projektů, jejichž produkce neslouží bezprostřední spotřebě. Investice jsou tady veličinou, tvořenou projekty s kladnou čistou současnou hodnotou, respektive projekty, jejichž vnitřní výnosová míra je větší než úroková sazba. 3 Výdaje slouží k pořízení určitého aktiva, které přinese svému vlastníkovi prospěch vyjádřitelný penězi, a to bud přímo ve formě : 1 2 Žák,M. a kol. : Velká ekonomická encyklopedie.linde, Praha 1999, 3 Pearce, D.W. :Macmillanův slovník moderní ekonomie.victoria Publishing, Praha

8 zhodnocení investice (nárůstem ceny dosažitelné při prodeji ) typickým příkladem jsou nemovitosti či starožitnosti, ale může to být v podstatě jakákoliv komodita, výnosů plynoucích z vlastnictví investice (dividend, úroky, nájemné, jiné příjmy ) typickým příkladem jsou instrumenty peněžního trhu (vklady, dluhopisy, akcie atp. ), ale opět i nemovitosti, práva duševního vlastnictví apod., nebo nepřímo (jde rovněž o kvantifikovatelný prospěch, složitějším způsobem ) : synergický efekt (úspora nákladů,růst zisku, zvýšení obratu, obsazeni nového segmentu trhu apod. ) přikladem je získání majetkových učastí, fúze apod., konkurenční výhoda (získání trhu například odkoupením databáze klientů, pořízením nové technologie či know-how, násilně převzetí konkurujícího podniku apod.), 4 Takže v podobě jiného efektu - typicky to plati pro investice ve veřejném sektoru, kdy budoucí prospěch může spočívat v poskytnutí služby pro občana ( například zlepšení dostupnosti veřejné správy prostřednictvím tzv.e-govermentu ),zajištění bezpečnosti občana (například protipovodňovými opatřeními ) atd. Pro rozhodování o investicích je charakteristické to, že jde o dlouhodobé rozhodovaní, při kterém je nezbytné vzít v úvahu : faktor času, riziko změn po dobu přípravy a realizace projektu. Při našem rozhodování o konkretní investici(investovat ano, či ne ; pokud ano, pak kam investovat ; kdy a kolik investovat ; nebo lze investici odložit či nahradit jiným opatřením ) musíme mimo čas a riziko uvažovat i dnešní hodnotu a budouci hodnotu investice. Podnikatel ale i často každý občan obvykle řeší některou z nasledujících situací : 4 Vladimir Smejkal, Karel Rais.: Řizení rizik ve firmách a jiných organizacích.grada Publishing, Praha 2010,s

9 a) odhaduje budoucí přímy z investice a vypočítává k konkrétnímu datu její budoucí hodnotu, připadně srovnává tuto budoucí hodnotu s budoucími hodnotami jiných investic. Přikladem je že podnikatel chce koupit nemovitost.dovede odhadnout přímy z jejího pronájmu a připadně z jejího budoucího prodeje. Přímy srovnává s výnosy finančních prostředků, uložených na určitý úrok do banky po dobu odpovídající době držení nemovitosti, a zjišt uje, která investice jej pro něj výhodnější. b) odhaduje budoucí přímy z investice,ale neví, kolik by za tuto investici měl obětovat,zaplatit dnes. Například za kolik máme dnes koupit nemovitost, odhadneme li budoucí přímy, které plynou z pronájmů, nebo odhadujeme-li její možnou budoucí třžní cenu. c) odhaduje budoucí přímy z investice,kolik za ni bude muset zaplatit, a chce tuto investiční aktivu srovnat s jinými investičními příležitostmi a vybrat si nejvýhodnější variantu.napřílad investor volí mezi několika investicemi.u každé investice zná částku, kterou musí dnes vynaložit na její pořízení, a dále zná budoucí výnosy. U každé investice si určí tzv. vnitřní výnosové procento (čím vyšší, tím lépe ale opět pozor na riziko ), které říká na kolik procent by musel mít úročené peníze v bance, které hodlá investovat do konkrétní investiční přiležitosti, aby získal každý rok stejny výnos, jako je výnos z uvažovane investice. 5 Mnohotvárnost pojmu «investice» se v současné tuzemské a zahraniční literatuře ve značné míře určuje šířkou podstatných stran této náročné ekonomické kategorie. Proto je pro upřesnění obsahu této kategorie potřeba prohlédnout základní charakteristiky, které tvoří její podstatu. Předmětná podstata investic je bezprostředně spojena s ekonomickou sférou. Nehledě na posouzené dříve velmi důležité terminologické rozdíly, se investice interpretují všemi výzkumníky jako kategorie ekonomická, i když spojená s výrobními, sociálními, ochraňujícími přírodu a jinými aspekty jejich realizace. Jinými slovy, kategorie «investice» patří do pojmového a kategoriálního aparátu ekonomické činnosti, spojeného 5 Vladimir Smejkal, Karel Rais.: Řizení rizik ve firmách a jiných organizacích.grada Publishing, Praha

10 se sférou ekonomických vztahů. Protože investice jsou nosičem převážně ekonomických charakteristik a ekonomických zájmů, jsou také objektem ekonomické správy jak na mikroúrovni, tak na makroúrovni jakýchkoliv ekonomických systémů. Ekonomickým podněcujícím motivem a kvalitativním příznakem investování prostředků je zisk. K investicím patří pouze ty vklady, které mají za cíl zisk, zvýšení objemu a množství kapitálu. Investice jsou nejaktivnější formou zařazení našetřeného kapitálu do ekonomického procesu. V teorii investic jejich spojení s našetřeným kapitálem (úsporami) zaujímá hlavní místo. To se definuje podstatou původu kapitálu jako našetřeného ekonomického zdroje, určeného pro investování. Termín «kapitalista» charakterizuje především jedince, který investuje svůj kapitál, a nejen jako člověka, který nahromadil jeho určitou zásobu. Pouze cestou investování se kapitál jako našetřená cenná věc zapojuje do ekonomického procesu. Šetří stát, podniky, obyvatelstvo. Pro stát jsou právě úspory, totiž část národního příjmu, nevynaložené na současnou spotřebu, hlavním vnitřním zdrojem investic. Podniky a společnosti používají jako formu investičních prostředků úspory ze zisku. Složitěji se jeví spojení mezi výrobními investicemi a úsporami obyvatelstva, tuzemských hospodářství. Jestli jsou pro státní rozpočet úspory, přecházející do investic, těžkým, ale potřebným břemenem, pro podniky a firmy jsou výrobní investice ze zisku bezpodmínečnou podmínkou existence a rozvoje výroby, peněžní úspory obyvatelstva bezprostředními investicemi nejsou, ale mohou být využity pro takovéto cíle, například bankou, kde jsou tyto úspory uloženy, nebo prostřednictvím nákupu akcií a obligací. Lidé preferují spoření jako způsob šetření prostředků na koupi drahého zboží, vytvoření záručních zásob pro zabezpečení budoucích období, takovou formou úspor pomocí vyvedení peněz z obratu nazýváme tezaurace. Podobné úspory občanů bezprostředně nevedou k formování výrobních investic. Ještě horší je to, že peníze, odložené do matrace, vůbec nepracují jako aktivní vklad finančního kapitálu. Nicméně když se peněžní prostředky obyvatelstva dostanou do bank, stávají se vklady, nový disponent je oprávněn použít je jako investici. A proto, úspory ukládané doma jsou také schopné stát se aktivními investicemi, dokonce když to nebylo záměrem jejich původního majitele. 10

11 1.2. Investice jsou faktorem výroby. Kapitál, nashromážděný formou zásob konkrétních hmotných a nehmotných vymožeností, je připravený k bezprostřední účasti v investičním procesu, nicméně oblast jeho použití takovou formou má úzce funkční význam. Kapitál využívaný v investičním procesu ve všech jeho formách může být zapojený především ve výrobní činnosti podniku. Z této pozice kapitál jako reálný investiční zdroj se popisuje v ekonomické teorii jako «faktor výroby». Přitom v procesu výroby výrobků není investovaný kapitál samostatně dostačujícím faktorem, ale se využívá v komplexu s jinými ekonomickými zdroji (výrobními faktory). Mezi základní faktory výroby, se kterými investovaný vklad komplexně spolupracuje ve výrobní činnosti podniku, patří práce (pracovní zdroje), země (přírodní zdroje) a další. Dokonce i pro nejjednodušší výrobu zboží a služby je potřeba spojení investovaného kapitálu minimálně s dalším faktorem výroby, tj. prací. V procesu výroby zboží a služeb se investovaný kapitál spolu s dalšími výrobními faktory nepoužívá jako jejich prostý konglomerát, ale jako společný komplex s určitými zaměřenými vnitřními proporcemi. Přitom v systému tohoto spolupracujícího komplexu na výrobu stejného objemu zboží se mohou používat různé proporce spojení investovaného kapitálu s jinými základními faktory výroby. V teorii investování kapitálu je zaměnitelnost faktorů výroby jednou ze základních koncepcí. Investice je cílený vklad kapitálu. Cílem investování je dosažení konkrétního předem stanoveného efektu, který může nést jak ekonomický, tak i mimoekonomický charakter (sociální, ekologický a další druhy efektů). Na úrovni podniků je prioritním účelem investic zpravidla dosažení ekonomického efektu, který může být získán formou nárůstu hodnoty investovaného kapitálu, kladné hodnoty investičního zisku, kladné hodnoty čistého finančního toku, zajištění zachování již vloženého kapitálu. Dosažení ekonomického efektu investic se určuje jejich potenciální schopností generovat zisk. Investice jsou jako zdroj příjmu jedním z nejdůležitějších prostředků vytvoření budoucího blahobytu investorů. Přitom potenciální schopnost investic vynášet příjem se nerealizuje automaticky, ale pouze se zajišťuje v podmínkách efektivního výběru investičních objektů (nástrojů). Při investování se investor musí vždy vědomě připravit na ekonomické riziko, spojené s možným snížením nebo nezískáním očekávaného zisku 11

12 z investice, a také na možnou ztrátu (částečnou nebo úplnou) investovaného kapitálu. A tak jsou pojmy «riziko» a «výnosnost» investic v podnikatelské činnosti investora navzájem propojeny. Míra rizika investic je přímo závislá na úrovni očekávané rentability. Čím je ze strany investora vyšší očekávaná úroveň rentability investic v jakékoliv jejich formě, tím vyšší (při jiných rovných podmínkách) bude přidružené riziko a naopak. Jinými slovy, objektivní spojení mezi úrovní rentability a rizikem investic má přímo úměrný charakter Investice je zboží. Nejrůznější investiční zdroje používané podnikem při investování, zboží a nástroje jako objekt koupě a prodeje vytváří zvláštní druh trhu - investiční trh, který se charakterizuje poptávkou, nabídkou a cenou, a také souhrnem určitých subjektů tržních vztahů. Investiční trh se formuje celým systémem tržních ekonomických podmínek, je těsně spojený s jinými trhy (trhem práce, trhem spotřebního zboží, trhem služeb) a funguje pod určitým vlivem nejrůznějších forem státní regulace. Poptávku po investičních zdrojích, zboží a nástrojích podniků vznášejí pro realizaci své investiční strategie v oblasti reálného a finančního investování. Kromě podniků jako subjekty poptávky po investičním zboží a nástrojích vystupují jiní účastníci ekonomického procesu, kteří provádí podnikatelskou činnost.nabídka investičních zdrojů, zboží a nástrojů pochází od podniků-výrobců investičního zboží, vlastníků nemovitostí, majitelů nehmotných aktiv, emitentů, nejrůznějších finančních institucí. Cena investičního zboží a nástrojů se v systému tržních vztahů formuje s ohledem na jejich investiční atraktivitu na základě poptávky a nabídky. Tato cena odráží ekonomické zájmy prodávajících a kupujících investiční zboží a nástroje v konkrétních podmínkách fungování investičního trhu. Cenu investičních zdrojů tvoří obvykle úroková sazba, která se vytváří na kapitálovém trhu. Uvedený přehled nejpodstatnějších charakteristik investic ukazuje do jaké míry je tato ekonomická kategorie mnoho aspektová a náročná z teoretických a praktických pozic. Investiční činnost je proces, zaměřený na intenzifikaci hospodářského růstu. A proto investice předurčují růst ekonomiky. Navýšení reálného kapitálu společnosti (nákup aut, 12

13 zařízení, modernizace a výstavba budov, inženýrských staveb) zvětšuje výrobní potenciál ekonomiky. Investice do výroby, do nových technologií pomáhají zůstat naživu v tvrdém konkurenčním boji jak na vnitřním, tak na vnějším trhu, dávají možnost pružněji regulovat cenu svých výrobků. V makroekonomickém měřítku je dnešní blahobyt dalekosáhlým výsledkem minulých investic, a dnešní investice, zároveň s tím, zakládají základy zítřejšího růstu produktivity práce a ještě lepšího blahobytu. Pořád jsme na rozcestí mezi spotřebou dnešní a zítřejší. Čím větší část vyrobeného dnes uschováme a investujeme, tím víc budeme mít možnost spotřebovávat zítra. Naopak, čím více dnešních zdrojů použijeme na spotřebu, tím méně budeme mít šancí na vyšší míru spotřeby zítra. Hlavními argumenty ve prospěch nutnosti investic je růst efektivity výroby a maximalizace zisku. V konečném důsledku jsou nutné pro zabezpečení normálního fungování podniku v budoucnu, stabilního finančního stavu a maximalizaci zisku. A proto jsou investice důležitou složkou sociálně ekonomického rozvoje státu a hrají důležitou úlohu jak na makroúrovni, tak i na mikroúrovni, především, pro snadnou a rozšířenou obnovu, strukturální změny, maximalizaci zisků a na tomto základě řešení mnohých úkolů. Evoluce národní a světové ekonomiky je založena na rozdělení práce v národnostním a světovém měřítku a na fungování trhu jak národního, tak i mezinárodního s nutností jejich vzájemných styků, vzájemné závislosti a vzájemného vlivu. Motorem národních a světových ekonomik a jejich rozvoje je investiční proces. Investiční proces je mnohostranná činnost účastníků procesu s cílem zvyšování kapitálu národa. Má bezprostřední vztah k dynamice ekonomického systému a je součástí veřejné obnovy. Odráží všechna stádia obnovovacího procesu: výrobu, rozdělení, výměnu, spotřebu. Odraz investičního procesu v tržních podmínkách může být dvoustranný: z hlediska dynamiky fyzických a finančních hodnot. Každému z těchto případů odpovídá zvláštní soubor ukazatelů a faktorů. Investiční proces z hlediska pohybu fyzických hodnot představuje tento řetěz jevů: 13

14 - vytvoření investičního zboží (stavební objekty, stroje a zařízení, technologie, patenty a know how); - proces ovládnutí nových výrobních kapacit (vyvedení vybudovaných objektů na navrhovanou výrobu); - využívání objektu v normálním režimu za účelem výroby zboží (služeb). Investiční proces z hlediska pohybu finančních hodnot je investice finančních částek za účelem získání dodatečného zisku. Účastníky tohoto procesu jsou: - vlastníci peněz, kteří uchovávají úspory buď u sebe, nebo je svěřují ke správě; - investoři, kteří provádí peněžní vklady do projektů buď sami, nebo pomocí finančních zprostředkovatelů; - finanční prostředníci (banky, finanční skupiny, investiční nebo finanční společnosti, kteří skutečně provádí operace jak s finančními zdroji, tak i s cennými papíry, posílají je do výroby zboží a služeb za účelem získání dodatečného příjmu (zisku) Zimin.A.I. Investice : otázky a odpovědi. 14

15 2. Klasifikace investic. Klasifikace investic v ekonomické literatuře se provádí z různých důvodů V závislosti na předmětu investic se existuje tyto typy : reálne investice, finanční investice. Reálne investice - investice do nemovitostí, investice při vytváření nových nebo rekonstrukce a modernizace již existujících podniků, výrobních linek, výrobních zařízení a různé sociální služby pro kvalitativní a kvantitativní růst aktiv v průmyslu. Finanční investice - investice do nákupu akcií a cenných papírů, státních dluhopisu a ruznich finančních společnosti. V tomto případě se investoři nebudou zvyšovat svou výrobu.cilem je zvyšovaní finančního kapitálu. Finanční investice má dva druhy : Přímé finanční investice. Portfoliové investice. Přímé finanční investice mužeme řici investice do základního kapitálu firmy,do akcie akciové společnosti, prováděné jak generovat příjmy ve formě dividend, a za účelem získání práva k účasti na společnost.obecně, jde o příjmy z dividend a tak že za účelem získání práva k účasti ve společnosti. (Podle publikace A.I. Zimina Investice : otázky a odpovědi ) Ti, kdo investují do cenných papírů nabytých za účelem zvýšení ziskovosti a snížení rizika,a investují do souboru různých typů cenných papírů,mužeme řici portfoliové investice.ve velkém měřítku, portfoliové investice jsou investice do kombinací různých investičních aktiv, investic,které provádí jeden přispěvatel. Portfolio může zahrnovat akcie různých společností, dluhopisy, vkladové certifikáty, ostatní investiční hodnoty. Základem pro složení portfolia jsou umístěny tak zvané " portfoliová úvaha".ve formě investic investor chce zkombinovat požadovanou úroveň spolehlivosti investic (minimalizace rizik), výkon (ziskovost) a likvidity cenných papírů (možnost jejich rychlého přepočtu na peníze). Osoba, která investuje do společností, banki, akciové 15

16 společnosti, musí zohlednit "princip pákového efektu (nebo mužeme řici vliv) který charakterizuje poměr mezi vlastním kapitálem a dluhu společnosti. Čím nižší je vliv, mnohem nebezpečnější investování do společnosti.. Pokud jde o investiční portfolio,vliv charakterizuje vztah mezi investicemi do cenných papírů s pevným(a naopak) procentem z příjmu. Společnosti, které přitahují investice prostřednictvím vydávání různých cenných papírů, by se měly vyvarovat vysokých hodnot pákového efektu, aby povinné platby nepřekročila jejich schopnosti platit úroky, dividendy Investoři, naopak, chce snížit riziko investičního portfolia a mají tendenci zvýšit podíl cenných papírů s pevným úrokovém výnosem. V závislosti na předmětu investice lze rozdělit na: - Investice do hmotného majetku(budovy, stavby, zařízení, stroje) - Investice do nehmotných aktiv. Mezi ně patří investice do nabytí vlastnických práv (odhadované peněžní ekvivalent) pro pozemky, země, jiný majetek, licence na převod práv z průmyslového vlastnictví, obchodní tajemství, patenty na vynálezy, doklady o nové technologie, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky, značek, produktů osvědčení a výrobní technologie. Klasifikace investic v závislosti na investora. V současné ekonomické je podmínky, protože investoři mohou stát vlády a územní a městské správy, veřejné podniky, jednotlivci a zahraniční vlády, zahraniční právnické osoby a fyzické osoby, mezinárodní organizace.drobné podnikatele, které investovali do svého majetku (podniku) nemužeme řici - investor. Pojem "investor" je používán nejčastěji v souvislosti s podniky a fyzické osoby, které investují kapitál, nejen v jeho vlastní, ale také v "cizí" věc, kterou nemají.a poté investice "divné" věc,že "cizí" věc se stanoví alespoň částečně "jeho". V závislosti na stavu předmětů investic: - Investice vlády (městke).investice, investiční fondy, které se uskuteční na účet a na státní náklady. Tyto investice mohou být provedeny na úkor finančních prostředků státního rozpočtu, z prostředků státního rozpočtu vznesené ze strany státu,dočasně volných finančních prostředků občanů a právnických osob vydáním vládních cenných 16

17 papírů a nemovitostí, které tvoří státní pokladny. Nepřijatelné identifikaci veřejných investic z investičním rozpočtem. První široce v obsahu.a patří, kromě rozpočtu investic (investice z rozpočtu), investice na úkor finančních prostředků státního rozpočtu a jiných veřejných majetku.veřejné investice jsou orientovány na dotované průmysl - infrastruktura, sociální sféry ; Soukromé investice - investice ze strany soukromých subjektů a jednotlivců. Tato investice ze strany soukromého sektoru; Smíšené investice - investice uskutečněné společně stát a soukromí investoři. Investice,které prováděné fyzické a právnické osoby - rezidentů státu; Zahraniční investice do zahraničních společností, zahraniční fyzické osoby a zahraniční vlády, prostřednictvím svých povolen vlády a mezinárodních nevládních organizací. Společná investice, prováděné společně rezidenti a nerezidenti. Z hlediska životního cyklu podniků a organizací, dalších podniků, cíle a zaměření činnosti skutečné investice lze rozdělit do tří skupin: 1.Počáteční investice (čisté investice) - investice do vytváření podniků, firem, zařízení údržby.investice vložených prostředků bude použita na výstavbu nebo nákup budov, staveb, pořízení a instalace zařízení, vytvoření nezbytných zásob, tvorba provozního kapitálu. 2.Rozsáhlé investice - investice směřující k rozšíření stávajících podniků, organizací a zvýšení jejich výrobní kapacity a rozšíření rozsahu činnosti. 3. Reinvestice - investice spojené s procesem reprodukce investičního majetku u stávajících podniků, v organizacích. V tomto případě, podnik a organizace jejich dostupných finančních prostředků používají se pro nahrazení zastaralé vybavení, zastaralý technologických procesů (výrobní kapacity podniků a organizací mohou zachovat nebo zvýšit ). V prvním případě se jedná o prostou reprodukci kapitálu, a druhá rozšířené. Podmínkou pro úspěšné fungování podniku je rozšířená reprodukce kapitálu, který by měl být doplněn o více a zvyšování produktivity a efektivity výrobních zařízení - zařízení, stroje, zlepšení efektivity výroby, její racionalizace. V tomto případě investice se postupují na modernizaci nebo výměnu stávajících zařízení a procesů, a souvisejících 17

18 z rekonstrukční práce, a bude dosaženo kvalitativní růst výrobních kapacit, čímž se zvyšuje zisky z produktů, služeb.takže změnit strukturu výrobků, služeb (podnikání, organizace současně zvýšení některých moci na úkor jiných, kde je možnost prodeje a ziskovost výrobků a služeb méně, a vždy vyžaduje zvýšení náklady na energii), diverzifikaci produkce, což vedlo k mění sortimenta výrobků, služby poskytované v souvislosti s absencí nebo drastické snížení prodeje (v takových případech, částečně nebo i zcela měnit profil společností, firem, organizací), s cílem zajistit přežití podniků, firem a organizací v budoucnu (to zahrnuje investice do výzkumných a vývojových činností, rozvoj a vytváření nových účinných výrobků nebo nové účinné technologie, reklama, školení nebo rekvalifikace pro nové technologie). V závislosti na rozsahu, v jakém investice poskytovat kvantitativní a kvalitativní růst produktivního kapitálu a výrobních kapacit podniků a organizací, mohou být definovány jako pasivní a aktivní. Pasivní investice investice které poskytují, v nejlepším případě, ne zhoršení ekonomických ukazatelů, výrobní náklady kapitálu, aktuální přežití podniků a organizací v současnosti. Aktivní investice - ty, které zvyšují konkurenceschopnost podniků, firem, organizací a jejich produktů, služeb, zvyšující se ziskovost, výkonnost, výrobní a hospodářské činnosti prostřednictvím zavedení nových technik, technologií, výroby nových, účinných přípravků, které jsou ve vysoké poptávce, vytvoření nových segmentů trhu zboží a služeb. Do aktivní investice by měly být zařazeny,finanční prostředky investované do výzkumu a vývoje práce na zakládání a rozvoj nových high-tech výrobků, zboží, technologií, neboť jsou určeny nejen pro přežití podniky, a aby byla zajištěna jejich stabilní pozici na trzích zboží a služby v budoucnu. (Podle publikace Zimin.A.I.. Investice : otázky a odpovědi,moskva,2006) Vzhledem k povaze účast vlastníkove prostředků investovaných do investičních projektů, může být investice přímo či nepřímo. 18

19 Přímé investice zahrnují přímé investice finančních prostředků a ostatní kapitál - účastníci při realizaci investičních projektů. Nepřímé investice jsou přitahovány k dispozici majetek občanů, podniků a organizací prostřednictvím vydávání a prodeje akcií, záruční listy a jiné cenné papíry. V závislosti na délce investičního období rozlišujeme dlouhodobý a krátkodobý investice. Podle krátkodobý investice mužem pochopit investování do výše až jednoho roku. To znamená, že během této doby je zneužívání investice, po kterém se stanou faktorem produkce a začátek se vráti, generiruje příjmy a zisky. Mezi ně patří investice investičních společností ve vytvoření malých komerční projekty související s nákupem, realizace zásilek, organizace show projektů. Pro krátkodobý investice také vklady, nákup krátkodobý spořitelní certifikáty, cenné papíry. Dlouhodobý investice spojené s realizací velkých a dlouhodobý investiční projekty na výstavbu nových budov nebo rekonstrukci. Dlouhodobý investice se týkají investic na rok nebo několik let, někdy i desetiletí. Například investice do lidí, v oblasti vzdělávání budou moci vrátit až po ukončení vzdělávání a praktické aplikace znalostí, které trvá mnoho let. Poznámka v tom že nejednoznačnost odhady dlouhodobý a krátkodobý investici ve smyslu investora a investiční instituce - banky,společností a nadací. Pokud pro investora důležitý pojem investičního projektu je doba návratnosti investice, pak pro věřiteli je spíše celkove splatnosti půjček. Z pohledu bank, investičních společností, finanční prostředky na dlouhodobý investice v praxi své činnosti obvykle odkazoval se investovat na dobu delší než jeden rok, i když údaj pro různé oblasti investování a různými společnostmi není zdaleka jednoduché. V praxi velkých zahraničních investičních společností, dlouhodobý likvidní investice, které jsou muže byt klasifikovány podle délky trvání: do 2 let, od 2 do 3 let od 3 do 5 let nad 5 let. V různých oblastech materiální výroby a služeb, návratnost investice je velmi odlišná. Medium, docela uspokojivý, je doba návratnosti investice, která se rovná 5-6 let. Ale v některých případech, například vývoj materiálů s novými vlastnostmi, nové technologie a další know-how, pokud jde o jejich vzniku, jsou 10 let nebo více. Vzhledem k věku výstavby velkých vodních první opakující se příjmy, "návrat" investice začnou do 5-8 let. 19

20 Takže investice muže byt definovano podle typu nezávislých, vzájemně provázané a vzájemně se vylučující. Nezávislými investice mužem charakterizovat kapitál investovaného do těchto investičních statků (investiční projekty, finanční nástroje), který může být implementován jako samotný (nezávislý na jiných objektů pro investice, a ne bez nich) v celkové investiční program (investiční portfolio), podniku. Vzájemně propojené investice mužem charakterizovat kapitál investovaného do těchto investičních statků,které závisí na investicích dalších objektů a bude prováděna pouze ve spojení s nimi. Vzájemně se vylučující. investice jsou analogové v přírodě pro účely provedení, povahu technologie, sortimentu a dalších klíčových parametrů a vyžadují alternativní volbu. Pokud jde o ziskovost rozlišují následující typy investic. Vysoký výnos investice. Charakterizují investování kapitálu do investičních projektů nebo finančních nástrojů,kdy je očekávaná úroveň čisté příjmy z investic, které výrazně převyšuje průměrnou míru návratnosti investic na trhu. Průměrný příjem investice. Očekávanou úroveň čisté příjmy z investic na inovační projekty a finančních investičních nástrojů v této skupině zhruba odpovídá průměrná míra návratnosti investic převládající v investičním trhu. Investice s nízkými příjmy. Pro tuto skupinu investice předpokládané úrovně čisté příjmy z investic je obvykle mnohem nižší než průměrná míra zisku. Bez příjmy investice.oni jsou skupina investičních objektů, výběr a implementace, které investor nespojuje s příjemcem investiční výnosy. Tyto investice jsou zaměřeny na sociální, ekologické a jiné ne ekonomický dopady. Podle investičního rizika. Bezrizikové investování. Jsou charakterizovány investování do investičních předmětů, u kterých není reálné riziko ztráty kapitálu nebo očekávaných příjmů, a prakticky zajištěnou odhadované skutečnou výši čisté příjmy z investic. 20

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku

Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku Zaměřuje na obnovu a rozšíření: Dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku Trvalý přírůstek oběžného majetku Investice představují peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Majetková struktura podniku Zpracovaly: Daniela Binková Jitka Jarolímová Andrea Leščišínová Datum prezentace: 25.3.2004 V Brně dne........... P o d p

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Kapitálová struktura a její optimalizace

Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura Charakteristika: V ČR: - Je charakterizována mnoha způsoby - Prof. Valach ji definuje jako strukturu dlouhodobého kapitálu podniku - Někteří

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza vývoje zisku Zpracovaly: Veronika Kmoníčková Jana Petrčková Dominika Sedláčková Datum prezentace: 24.3. 2004...... V Brně dne...... P o d p i

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více