Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 ri;

3

4

5 ESKÉ KRITIKY L

6 TÝŽ AUTOR VYDAL PROSTIBOLO DUŠE (VERŠE)

7 ARNOŠT PROCHÁZKA ESKÉ KRITIKY V PRAZE MCMXII MODERNÍ REVUE 2 ANENSKÉ NÁMSTÍ 2

8 Autor pojal do tohoto soazku ze svých kritik vtšinou pouze takové, kde za píležitosti nkterého díla skizzuje stpiše povšechný ráz tvorby jeho pvodce, nebo kde se dotýká obširnji obecných otázek literárních a umleckých. Ježto pro podstatu vci samé nemohl se pidržeti poadu chronologického, uchýlil se k dobrodiní abecedy. V elo dal lánek, jenž nepozbyl a napsán tém ped deseti roky dosud plné platnosti co do oné literatury, o kterou v nm bží, nikoli co do malíství: jediná vta o román a dramatu generace let devadesátých by vyžadovala dnes, kdy máme Manfreda Macmillena a Scarabea a kdy známe Césara Borgiu a Tristana, jiné stilisace. Závrem položil studii, mající thematem nejnovjší hesla a úsilí umlecká a literární. V dodatku pak pipojil autor dva lánky, psané na berlínské (Monatsschrift fiir neue Litteratur und Kunst) a paížské (L'Humanité Nouvelle) revue, ježto mu pipadalo, že mohou býti dobrým doplkem jeho eských kritik, podávajíce celkového obrazu a soudu pedevším po kladné stránce mladé literatury na pechodu století. Jinak platí o všech tchto pracích, co napsal v úvodních poznámkách ke svým knihám Meditace a Literární silhouety, i prosi, by do nich nahlédl, kdo by si pál se informovati hlavn o jejich stránce formáln. PG

9 GENERACE Generace se stídají jako listí a kvty na stromech. Hledíme na jejích vzpuení, vzrst a uvadání. Mají okamžiky, kdy záí v oslnivé nádhee svých nových, svžích a vonných barev. Jejích kvty se mní pak v živný plod a úrodné sém. Opadává zežloutlé a svadlé listí, rozleptané rzí smrti, A erstvé vyrstá, A proces se opakuje. Zažili jsme, zažíváme stídu umleckých generací. Každá pináší své cíle a snahy, názory a tužby, ideály živola a tvorby. Ta výraznji, ona neuritji. Ta vdom, ona nevyjasnn. Ta nastupuje bojovn, úton a dobyvan, ona pidružuje se tiše, pokojn a passivn. Mžete již dle prvních krok generace usuzovati, co mže pinésti. Jaká v ní sila. Co v ní kvasí a ve. Mnoho-li svého, obrodného chová v sob. Znamená-li budoucnost, v plném a obsažném, hlubokém a objímavém významu slova. i bude-li jenom oslabeným, vyerpaným prodloužením zanikající pítomnosti. Slovem: nese-li nový život, bohatší a hojnjší, nové umní, bohatší a hojnjší, nebo pouze mdlé a neplodné epigonství. Jsme v truchle dob epigonství v eské literatue. Jako by její pdy byly vymrskány, bez šávy. Jako by dusivý, zžíravý prach zalehl všecku klíící zele. Picházejí do literatury stále noví lidé. Picházejí a mizejí, nenechávajíce stop. Kmitnou se ped vámi, matný a prchavý záblesk, a rozplynou se v temnu a prázdnu. Jejich slovo vyzní dut. Jejich gesto se koní neplodn. Generace let devadesátých, kaceovaná, tupená 5

10 a vysmívaná literární generace, pišla s vážným, tžkým a prolínavým názorem na umleckou tvorbu, umní jí bylo životním, nejhlubším, osudným projevem, mla písná, ale opravdová m- ítka, byla vyzbrojena dvojím, eho jí nemožno upíti; erudicí a talentem. Jestliže se vyistil na as v umleckých síaerách v echách vzduch, stalo se tak zásluhou jejího kritického úsilí. Její zásluhou jest, dá-li se ješt i dnes, kdy mlhy vše hrozí zavaliti a dusno vše napluje, tu a tam vydechnouti voln a široce. Vyhnala nejkrásnjší, pyšné a štdré kvty v lyrice. Tato kapitola jest její nejradostnjší. Mén štstí jí bylo dáno v prose, nedošla dosud k metám, které si vztyila. Ale toho nelze piítati vinou celku generace, toho nelze uvádti jako argumentu proti jejím snahám, pracím a soudm, jako nelze z povšechné prmrnosti eského dramatu uzavírati proti všem výkonm na tomto poli, nemožno vydupati, co samo nevzejde. Jisto je, že tato generace zvýšila nezvykle úrove eské produkce literární. Nebží mi však o ni. Mluvil-li jsem o ní, tož jenom dlouhým úvodem a prpravou k struné otázce, na niž jest ješt kratší odpovd: jaké nové dary umlecké pinesla nynjší, poslední a nejposlednjší generace?... Žádné... Zní to krut... je to jako smrtící výstel, jako zoufalý \ýkik, ostrý a úsený, v hluché tiši... Kdo dovede zodpovdti jasn a pesn otázku po tom, jaké jsou umlecké snahy nejnovjších píchozích do literatury, za jakým cílem jde jejich práce, co je hybnou pákou jejich úsilí? Jaká jest intensita jejich horoucnosti a vášn umlecké, jak velký jest jejich talent, jak obsáhlá jejich erudice? Jaké formy umní a života, vyšší a dokonalejší posavadních 6

11 forem, jsou centrem, k nmuž se sbíhají všechny jejich city, myšlenky, kóny, všecka jejich tvorba? Není toho všeho. Máme generaci, která snad ani netuší možnosti podobných otázek. Která si jich na poátku své literární dráhy jist nepoložila. Která bezpen se nesnaží, by si je ujasnila, formulovala a zodpovídala. Která vešla do literárního života jako do taneního sálu nebo na sportovní závodišt. Která píše, že psáti jí iní zábavu. Že tak iní jiní. Že psáti lichotí její samolibosti, Ozve-li se z jejích kruh slovo, mající nátr seriosnosti a vážnosti, je to pouze ipernost, která dovede se opiiti ve všem a po všem. Z této neopravdovosti, z toho, že je tmto mladým lidem literatura kratochvílí, ne osudnou nutností, vyplývá kupletový ráz velké ásti jejich produkt. Kuplet a pastiche. Tato generace znamená úpadek, do slova a celého významu. A nad to úpadek neho, co nedošlo až dosud ani svého vrcholu! Všichni jako by nechtli nieho jiného než psáti a tisknouti své plody. Hlavní je vidti své jméno co nejhojnji a nejastji v listech. Lze-li, vydati co možno nejvíce»knih«. Založila generace tato kolik list. Ponejvíce byl jejich zánik rychlejší, než jejich zrození. Projdte skonený roník takového Srdce, takového Moderního Života, list, založených práv pro tuto poslední generaci, o niž mi zde bží, list, jejichž jediným programem je tisknouti pvodní práce, to jest plody tchto nejmladších. Koho si zapamatujete z mladých adept,,, í hlas zní vám v duši,,, kde cítíte dech umní,,, kde slovo, verš, jdoucí z podstaty bytosti, z jádra duše autorovy.,, kde vidíte statenou odvahu za umleckým inem,., Slyšíte jenom dtské vrnní a vidíte pouze pestré litrnosti. Jdete pouští.

12 Horší, než kterákoli gobíjská poušf. Ponvadž je to poušc chabého, neplodného, neúrodného mládí. Ponvadž je to poušf duší a srdcí. Ponvadž celá jedna generace hrozí umleckým hladomorem. Po generaci, která hájila do krajnosti umlecké individuality, která spla za nejvyšším, která chtla všecko, generace, jež nechce nieho, jež si chce jenom hráti na literaturu. Všimnte si, jak valnou ástí žijí ze dvou jmen: Karla Hlaváka a Viktora Dýka. Zejmé stopy jejich díla najdete pi každém kroku. Opakují, pežvykují, zodporfiují, zmalicherují, co vytrysklo z nutnosti a nevyhnutelnosti uritého já, co vykesal život a psycha daných individualit. Jak je to ubohé,,, a neutšují nad touto pohromou ani dv, stží ti jména, v nichž mihotá, co se dá bráti jako píslib pro píští; jsouf autoi tito píliš passivní, naprosto nevýbojní. Po generaci, na niž každá hana, každý trus se zdály samozvaným strážcm eského parnassu ješt píliš jemnými a mírnými, jíž se Arytýkala nceskost, a již pouhým faktem své práce, neochvjn konané asto za nejtrapnjších okolností, dokumentovala své ešství, které chtla zvýšiti a obohatiti, zbaviti pout a pobídnouti k volnému rozletu, a trpla paliv pítomnou literární i povšechnou mizérií a hledla z ní vybísti, jíž neústupn a urputn se vyítala slepá imitace ciziny, pro niž ani dnes ješt není otevené, upímné spravedlnosti, vzešla generace, která pišla za okolností a podmínek, nepomrn píznivjších, která mla urovnané dráhy a která si pohodln hoví a lelkuje, majíc všady lehký a snadný pístup, která žije jenom prací svých pedchdcv a konvenuje práv tm, kdož díve pro onu generaci nemli dosti kárných a 8

13 opovržlivých slov, A k tomií dovedou se s klidnou tváí psáti posudky v ten rozum, že sice»autor nepináší nic nového a svého«, ale že vzhledem k tomu,»že patrn ani nic podobného nechce«, referent»mže jeho knihu doporuiti«. Tak daleko se dosplo. Nejdíve vzájemné poklonky a pak tenhle zpsob, pro njž není ani pípadného jména, by nebylo rozhorlenou iniurií,,. Šastnjší je stav výtvarnické generace. Tady jsou dobyvatelé a nkdy již i vítzi. Zde se slibuje požehnaná že. Hlete, tito mladí umlci, kteí v základních názorech na umní a ve svých snahách jsou nejblíže generaci z let devadesátých, jak relativn ochotn jsou vítáni a uznáváni. Nediktuje tchto slov závist, naopak radost, že aspo v jednom smru se polepšil stav vcí z ásti dosti znané, Neroste-li nám nová píslibná generace literární, vytváí se nám nové malíství, jež nejen slibuje, ale již také realisuje. Není, ostatn, v literatue jinde také lépe. Ve Francii, v Nmcích, mnohá a mnohá nová a nejnovjší jména se vyskytují, vyplynou na okamžik nad hladinu, by v nejbližší chvíli opt se ponoila neodvratn, neúprosn a navždy, Je-li to útchou, mže-li to býti útchou, mjtež si ji. Ale v dálkách budoucna se temní, obzory jsou zality ernými chmurami,,, ' ' 1903

14 FRANTIŠEK BÍLEK VÝSTAVA V KOSTELE SVATÉHO MARTINA VE ZDI Majíce ped sebou skupeno tém celé dílo úžasného umlce, jímž je František Bílek, mžeme rekapilulovati v celku postup jeho tvorby. Lze nám vidti jasné veškerou jeho myšlenku. A celý lovk stojí ped námi, všecky pednosti, všecky vady jsou ped námi obnaženy. Bílek, z rodu jihoeských písmák, má ducha, prolnutého náboženskými pedstavami. Je svými koeny všecek v pd kesfansko-židovských názor na život a na svt, na sudbu lovkovu a na cíle lidského bytí. Tylo ideje urují také jeho sochaské dílo. Bez nich by nebylo k nmu klíe. Jediné jimi se vykládá jediné z nich pramení i jeho velkost, i jeho baroknosti. A asto žel! náboženský lovk pemáhá v Bílkovi so- na scestí. chae, zaráží jeho rozmach, svádí jej Tak vyvolává práce, jako je Výklad slova Madonna, vci, které jsou výtvarn prost nemožné, ale dovede vzbuditi k životu také dílo tak neobyejn mocné, jako je veliký Kristus, na výstav umístný na oltái, zbudovaném Bílkem, a hned zase ncpoprn chatrnou plastiku, Blahoslauenslvi Panny Marie. Kde však umlec v Bílkovi podržel vrch, jest jako je jedinený. Staí, podíváte-ii se na jeho Slepce, dílo takové mohutné, suggestivní síly jenom a jenom svou umleckou hodnotou, to jest svou formovou a myšlenkovou jednotou, souladem koncepce a vytvoení; nebo na jednu z jeho posledních 10

15 prací, Úžas, devoezbu velkých rozmr, postavu vyrstající ve vytrženém ohromení tajemstvím života a smrtí, divadlem, které se jeví za poodhrnutou clonou vnosti, jako jediný mohutný výkik, shrnující v sob báze a touhu poznání, tetelící se po oslepu jícím svtle z konin neznámého, snad nepoznatelného. Stame u jeho Krista, ezaného ze deva: tlo muedníkovo vystupuje ve vysokém reliéfu, pibito na kíž, že paže spoívají na ramenech píného bevna, z veliké desky, na níž se opakují nkteré detaily, ruce nebo nohy, protknuté heby. Tolik utrpení a pece jistý klid ve tvái, v celé postav, takové prosvcení, kterého mže dodati pouze vdomí vykonaného dobra, splnného nesmírného úkolu. Hlava Kristova, to odevzdaná bolest, která pekonala sama sebe, která vystoupila sama ze sebe, obsáhší nezmrnou žalnost tohoto slzavého údolí. Bh, který se stal lovkem, aby lidstvo vykoupil z jeho egyptských ran, a který nadmrncstí svého lidského utrpení vystoupil opt k svému božství. Vná bolest, která ví, že je nevykoenitelná; která ví, že je možno jediné tšiti, A pece: vykoupené lidstvo, jaká sladká cdm-na by to byla za trnovou korunu a heby a potupné devo! Ale pece obt není dosud dokonána, ví, že musí se obnovovati stále, každého dne a každé vteiny, je vlastn jerom ohromným symbolem, velikým jednou v celku, které m.usí pak nesetn a nekonen se opakovati v jednotlivých ástech: to jako by íkaly také vrytby do desky. Tento Kristus jako by byl mezi nebem a zemí, vznášeje se do výšin svou božskou obtí a zase dol poután a tlaen neskonalou a nevyerpatelnou tíhou lidských vin a neestí, které pejal na sebe. Lidské boly a

16 lidské strasti a nadje ra lepší bytí a vná obnova muk spásy: tato pedmluva, toto vdomí otese, dojme hluboce, mluví nezapomenutelné z díla Bílkova, Jsou sterilní duchové, kteí nedovedou vidti ve skulptue jiného, nežli píležitost k ádné anatomii. Co jim hloubka, zvst, proroctví, pro nž nutno rozvážn a úeln mniti, deformovati, voliti teba zrdnost, kdyžt chtjí vždy a všude vidti jenom normální proporce lidského tla a kdyžt, co nad to, pro n od zlého a rovno s neumním. Kdyby tento názor ml míti platnost nezvratnou, všecka tvorba plastická by byla sevena tsn a jako ve vznici, zstala by snad jediné šablona, pouze bezduché, studené, prázdné formy, dusící každou novou myšlenku. Pak by také nemohla vzniknouti Bílkova grandiosní Kalvárie. Kolmé devo zbývá pouze z kíže. Píní bevno již se zhroutilo. A u pat žalné trosky, na hrbolaté, nerovné, tvrdé pd, na níž se povaluje zapomenutá trnová koruna, skleslé dv postavy. Muž, asi Jan, miláek mistrv, na nmž jeho zrak ne j zálibn ji spoinul, zakrývající svou tvá a vzpomínající na milostná slova mistrova v nadmíe svého žalu, a ustaraná žena, rodika boholovka, jako by se vraceli, nesmrností svého drásavého bolu nutkáni, vždy znova a znova na místo potupné smrti. Jehož oplakávají, leží v hrob, zaven jeho písným mlením. Ale tady, jako by, ne\iditelný, stále byl. Matka, se zavenýma oima, vzpíná ke devu strhaný, zkrušený obliej, v njž hoe vpálilo své kruté stopy, a pod jejími zavenými víky, tam, ped vnitním okem, jako by se odehrávala a rozvíjela optn tragoedie osudného pátku, kdy i slunce zahalilo svj slavný jas. Ani 12

17 se nestará, že plod jejího lna ml býti synem božím, ví jediné, že zhynul, zná, jak skonal, cítí zžíravou muku oloupené matky, zdeptána a zhntena, jako by také na ni se svalila neobsáhnutelná tíha všelidských bd, které její dít chtlo pevzíti na svá bedra- Jako vzývaná matka vykupitelova a všeho lidstva se jeví rovnž na kartone, kde z houštin vyrstá ohromný, jako by nekonený kmen, na jehož ke zdá se rýsují se velikými hroty jenom bílé nohy onoho, jenž pišel, aby sal híchy všech, a jehož koruna se ztrácí kdesi nahoe, v oblacích a mlhách, jako by tam nesl zase a stále obt spasitelskou: z jeho koenu jako odštpen, jako nový kmen se vznáší pízrak, podobný postav v dlouhé, rovné, tvrdé spadající íze, as obliejem ženiným, msín bílým a prsvitavým a záným, bolestn vyjeveným, s výrazem utrpení a soucitu, s výronem nevysýchající lásky, jenž se upírá do výšin, odkudž jako by zaznívalo sladce trpké slovo: Matko!, tam shora, z nadoblana,,,,, a ze zdola jako by se ozýval tisícerý ohlas tohoto výkiku, jako by bezpoetn prosebné utýrané ruce k ní se vzpínaly a nesíslné lkající sžehlé rty volaly o pímluvu, o pomoc, o útchu,.. Jako portraitista presentuje se Bílek nejvýraznji hlavou svého otce. Do špalku vyezaná mohutná hlava silných rys, prozrazující pevnost, svalnatost, takovou tvrdou pímost poestného a upracovaného venkovana, zdraví a prostosrdenost, pímou áru ádného života, F, Bílek je umlec jistoty oka a bezpenosti ruky, které málo se rovná. Zná ovládnouti svou hmotu, zhnísti ji do tvar, vlíti jí ducha, že jeho výtvor dýše a mluví jako živá bytost. Má dar hlubokého pohledu, zná se pohížiti do taj žití, slyší myste- 13

18 riosní hlasy prazdroj, sestupuje do skrytých šachet bytí. Jeho Krišna, Hus. Povétro, mimo jiné, beze zetelu k jeho osobnímu náboženskymystickému názoru, jsou dokonalé práce umlecké, jež hovoí slavn o tragické velikosti života, jež shrnují v sob symbolicky jeho údsnou vznešenost, jeho heroické aspirace, jeho výkik po výši, jeho žíznivou touhu vymaniti se duchem z tíže a septí hmoty. Tento vzmach po velikosti a tvrí rozlet má také nejrozmrnjší dílo Bílkovo, mezník, k n- muž dnes dospl. Není pochyby. Národní pomník pro Bílou Horu jest asi jediný eský monument nové doby, pojatý grandiosn, trysklý z plnosti tvrího nitra, vyrostší z vdomé a hluboké víry ve vlastní poznání, V nm je Bílek všecek v dobrém i ve zlém. Jeho neobyejná umlecká potence se ukazuje vrcholn v závreném momentu, ve chvíli pádu, kdy šílená sms divých postav se ítí do propasti: je v tom tragika a velikost, hrzná sláva pádu, poslední plamenný výšleh ped definitivním uhasnutím. Prvod postav, stoupající k této konené scén, postupná zápalná obt na oltái náboženských snah, odboj v a reformací, zrychlující stále svj krok až po uzavírající stemhlavý pád závratné rychlosti, je perván» Stavbou Velikého Království «, lánkem, vsazeným neorganicky do etzu rušných postav, balvanem, jenž petíná proud, zastavuje jej, nejsa zárove ani s dostatek mocný a znamenitý a nemaje také na druhou stranu pechodu, logické velkou koncepci obti, jakou se zjevil sklísnnosti. To mi podlamuje duchu Bílkovu všechen eský osud národní, obti, která po sláv husitství byla dokonána na svazích b- lohorského bojišt. Dokonána: a vykoupení? 14

19 Je bez této moci. Stojíme zde, jakoby zmrzaení, snad nevyléiteln choí. Obrovský vstup, jak jej F. Bílek projektoval k vlastnímu pomníku, roztíštné gigantické postavy, jakýsi symbol síly, moci a velikosti, rozvrácené a povalené v prach, významný sám sebou, rozvírá se, by dal prchod nkolika postavám suggestivních postojv a gest, pedstavitelm nového národa. Je to zase renchérissement, které mn dosti vadí. Nový národ, my, neml by míti místa na mohyle v kameni nebo bronzu, živý na výsost staí, když pistupuje, by zde konal svou národní pobožnost, laickou a písnou, s vlí k rstu a k moci. Ale tady již do díla sochaova mluvil nadmrn náboženský snivec, jenž také do vnitku mohyly umístil»tíchý, šerý chrám s krucifixem«; ale nejde o modlitebnu již, nebží o kesanské ideje, dosti nás stály, dosti jsme pro n vytrpli, abychom znova a znova i dnes jimi dali se íditi. Není ovšem klerikalismus, jak tu a tam obmysln se insínuuje, co z díla Bílkova mluví, nýbrž irý kesanský duch, kesanský názor, kesanské cítní bez urité církevní zabarvenosti, ale práv tento životní názor, vyšlý z Judeje, je mn v dnešku cizí, odlehlý a nepijatelný. Což ovšem nemže v mých oích a soudech nijakž zmenšovati umlecké hodnoty prací Bílkových po stránce výtvarné, pes což vidím v jeho Národním pomníku po vyslovených reservách dílo takové eminentní hodnoty, že by mlo mu se dostati možností, by bylo provedeno v onch obrovských rozmrech, v kterých jest umlcem myšleno. Ne teba zrovna na Bílé Hoe, terrainu jíž geologicky vražedném pro každý výtvor z kamene, kde bych radji vidl, musí-li již njaký památník vyvstati na tomto prokletém míst, dílo za ve- 15

20 likého pojetí prostší a zhuštnjší, asi takového rázu, jako je Bílkovo Podobenství velikého západu Cech, jež, petvoeno do potebných rozmr, by bylo snad možno provésti v bronzu, materiálu, který by snad jediný s dostatek vzdoroval nepízni pdy, A ješt jednoho díla nelze mi pejíti pro jeho jedinenou výrazovou sílu; zlomená postava, vychrtlé tlo, jenom nco šlach a kostí, vláející se po kamenité, neúrodné, bczcilné pd, ryjící se do ní, jako by s ní chtla splynouti, jako by chtla se vrátili do lna, z nhož vyšla, by je sama sebou omrvila, by posledními silami oplodnila bezživotný úhor, by vydal plody, vzácné a tajuplné, vedoucí k vnému bytí. To jest Orba pro duše, jdoucí temnotami mrazných nocí osamlosti, pro srdce, zmírající v úpalech marné touhy, pro mysle, tápající bludn ve velikých mlhách nejistot. Pro n má vzrsti z tohoto obdlání vzpurné líchy strom života, ne z tohoto svta, kde je zmatek a neusmíené viny, ale z onoho svta, kde bude poznání a odpuštní. Bílek je šastná a blahoslavená výminka v e- ské skulptue. Požehnaný umlec, nad nímž se vznáší duch svatý. A je krutou obžalobou, že národ tak chudý, prachudý na opravdové umlce, neposkytl dosud tvrci, jako je František Bílek, duchu v podstat tak eskému, který žije své mohutné vidiny v grandiosních rozmrech, nikde píležitosti, by z malého nártu vybudoval své dílo v žádaných si rozmrech. Nechává ho v šeru, by prmrnost plnila svými pracemi námstí a sady jeho jediného velikého msta, co jeho jediný monumentální socha jest odkázán ale je vbec na nco odkázán, když nemá n?- prosto nijaké možnosti?

21 CESTA Z lithografického cyklu Cesta mluví k vám Bílek opt svou dvojí výmluvnou eí: eí sochaovou a eí mystikovou. Jeho životní názor, vyplývající ze zdroj judeo-kcsfanského uení, vtlil se v adu umleckých pedstav, které svým sledem a celkovým pojetím jsou ukazateli lidské sudby a lidského cíle. Není pi tom nijakž písn orthodoxní. Má na poátku dráhy, po níž putuje k centru bytí svému bohu za pedchdce veliké orientální inkorporace božství. Krišnu a Rámu, zasvcení Egyptu stejn jako Mojžíše a Samuela, má i jakousi zmnu ne nevýznamnou a ne mlkou v kosmogonii, kdy dává lovku padnouti meteorem na zemi. Jeho dílo se pedstavuje jako mohutný výkik, horoucí touha, vášnivé vzeptí v modlitb a pokoe po vném tajemství existence, po posledním poznání a koneném splynutí; výkik, jemuž, zdá mi se, nebude vyslyšení, touha, jíž nebude splnní, A skoní se, myslím, vždy a zase bloudní rozníceného poutníka jediné v pedsíni chrámové pes všecku víru, že snad nkdy ve jd<* nohou, zmuenou dlouhou strázní cesty, do svatyn samé: nebo zstane vždy nové au-dclá. Na tyiceti listech, jež pinášejí redukce sochaského snu Bílkova, tyí se mocné a dstojné postavy prorok, hieratické postoje a velebná gesta se pojí v etz prosby a blahoeení. Jsou listy, kde pokud smíme souditi z poátených kreseb na definitivní dílo plastické všecka intensita vise umlcovy se vtlila v dokonalé výtvory, kde myšlenka a forma, ideové východisko a tvarné zmožení splývá v souladný celek, v prudký a žhnoucí symbol; tak»krišna«,»rama«, i 17

22 >Mctcor«,»Tanec kol zlatého telete ', wpotopa^,»hlas volajícího pouští«,»samucl<', Miloš Marten ve svém obzíravém a prolínavém úvodním slov charakterisuje dílo Bílkovo jako tvorbu podstatou hieratickou, jako»umní symbolu a modlitby. Dech nadpirozeného vane v myšlenkách, které vyjaduje. Plastická vidina, v niž se vtlují, obnovuje gesto primitiv, velkých anonym gotiky,.. tato primitivní krása se kižuje... s jakousi nervosní jemností, s takovým neklidným lyrismem plastické nuance, vášnivého pohybu.,.«a je to skuten dílo, které hrd se uzavelo v kruh svých velikých a vznešených idejí a cit, dílo, které vyplývá z hlubiny umlcovy bytosti, z nejvlastnjšího jádra jeho života: je pokorným vyznáním víry a zbožnou hymnou krásy. Nelichotí nikomu a niemu ani velikým, ani malým mocnostem denního života. Vyrstá tiše a neomýlen ze své vnitní nutnosti, poslušno svých bytostných zákon. Možno diskutovati jeho ideový podklad, ale nemožno mu upíti ani umlecké potence, ani originality a upímnosti. Není v nm nieho divadeln strojeného a vypoteného, by oklamalo oko a mysl. ToE jeho síla. Nemohu za této píležitosti neopakovati, co jsem již díve dl: Bílkovi by se mlo dostati konen možnosti, by se vyjádil zpsobem, jediné pln umožujícím, aby projevil všecky schopnosti a možnosti svého nesmírného talentu, ml by moci v kameni a spži vytvoiti monumentální dílo na volném prostoru a pod šírém klenby nebeské, v nmž by aspo ásten se vyžil a z n- hož by dále mocn rostl. Je prost hanebné, že nechává se ubíjeti tato jedinená tvrí síla v nártech, návrzích a podadných pracích. Ale u nás 18

23 «dosud chabá proslednost má pednost ped osobností nadprmrnou a tvoící, myslící a svéráznou, opakovanost ped jedineností. Snad nebude nezajímat!, uvedu-li závrem soud malíe Emila Bernarda z Rénovation esthétique o Cest, soud klidný a nezaujatý, tož tím význanjší svým umleckým postehem. Praví;»František Bílek je zejm nadán pozoruhodnou obrazností: je mystik. Má smysl pro grandiosní hieratismy, samotu a ticho, kterých vyžaduje kámen. Zdá se, že buduje své sochy (jsou obrovitých rozmr, menhiry nebo obelisky) jediné pro poušt nebo vyhubené národy; a jejich náboženská soustednost je tém uruje, by se vypínaly na ztichlých zíceninách Babylonu nebo na zpustošených a vyprahlých nivách Palestiny, Velice specielní smysl pro modlící linii, sacerdotální nebo zasnný postoj z nich iní projevy na výsost výmluvné; ale nezaplavuje-liž zde látka ponkud pílišn plastické oblasti, a neníliž tu idea, by byla co nejvíce idealistická, píliš na úkor Ideálu, na úkor iré krásy? Nech je tomu jakkoliv, epopeje Bílkova je nesmírn zajímavá superioritou vise, již prokazuje, 1909 OTOKAR BEZINA Odvké RUCE žílobytí života, jeho vný kruh a neustávající kolotání, mystický etz, který spínají mezi sebou existence lidí a tvor, bytostí a tvrce od nekoneností do nekoneností, oslepující sláva vítzné nádhery vel- 2* 19

24 . kých a rozchvivající truchlost malých a pemožených, jediný tajemný vír bezpoátené píiny a nekoneného úinku jako nespoetné septí miliionv a míllion rukou: tato ohromná a nadlidská vise kosmické jednoty ve veškeré pestrot a rznolvárnosti, tajuplné spojitosti pes veškerou roztíštnost a odlouenost jednotlivých jevv a ko, ozývá se mohutnou hymnou z poesií Bezinových, Práv báse»ruce«je snad nejpíznanjší, kde autor cítí, jak... ruce milion potkávají se, magický etz, jenž obmyká všechny pevniny, pralesy, horstva, a pes mlenlivé íše všech moí vypíná se k bratím,. Každý pohyb, který uiníte, nalézá tisícerý ohlas a souhlas ve vesmíru, vzdech vašeho srdce, zbožn radostný pohled vašich zornic, vdné a toužebné vztažení vašich paží do dálky opakuje s vámi v neviditelnu a v bezmeznosti prostoru a svt, stejn srden a upímri, v bratrství a lásce, nespoetné množství, váš posunék se sdluje a obráží do všeobsáhlosti a tajemná celku existence, všeho bytí, které bylo, jest a bude na zemi i mimo zemi. Nejste odtrženou ásticí, zlomkem a bludnou tískou nesmrtelného vznikání a vzrstu, jste lánkem a vlnou velikého toku, který v skrytu a nevidn se splétá a všecky a všecko pojí v jedinou mystickou obec a souzvunou harmonii, již slyší chorovody svtv a svtel a duch jásav buráceti vznícená a ekstatická duše básníkova. Vody a zem a vzduch a ohe a srdce lidí zvuí závratnou a kouzelnou, velebnou a o- pojnou hudbou, jež se rozlévá všemi sfaerami, stoupá do výsosti a hrouží se do propastných hlu- 20

25 bili, která je všady a která svým žárem vše proniká a oblévá svou laskavou záí, A nezniitelné, nemajíc dne zrození, ani osudné vteiny skonu, živototvárné bytí tká neúnavn na stálém vzrstu a pádu, vyvolávajíc vždy znova a znova k existenci a zmaru drobné atomy lidské; jediné ástice na as mizejí a ztrácejí se našemu zraku, ale povšechný souhrn existence je vždy týž a nemnný, stejn bohatý, všeobsáhlý a štdrý, optn po vcích a vcích vyvolává k novému životu dílce a ástky dávno již zapadlé, že pro tajemství bolesti, smrti a znovazrozeni sladko je žíti! Plameny metají básn Bezinovy ve svém oslnivém nadšení, jste strženi do jejich okruh, jeho verše vás ovíjejí jako doteky rukou, picházejícími z neznáma a z bezbehých kraj, jste unášeni všteckým dechem jejich rytmv ohnivými a zlatorudýmí plamy vás ošleháva jí, prožíhají a oišují. Nemohu necitovati zde v jejich záplavy aspo jeden grandiosní, slunen majestátní obraz o sláv»všech obyvatel«, kteí jak zástup v úžasu k jednomu místu pohlížející nechávají za sebou vky.,, To( jasný cíl a konená meta, kam smuje každý veliký dobyvatel v íši ducha a krásy HUDBA PRAMEN Ekstatické jako jsou ekslatické jeho poesie jsou essaie Otokara Beziny, Jsou tvoeny v stavu nejkrásnjšího psychického naptí, kdy 21

26 duše, uchvácena svým vidním, tušenými, pcodhalovanými a dostihovanými nejtajemnjšími, nejhlubšími a nejzákladnjšími vztahy vcí a myšlenek, tužeb a osud, vteinových kov a vných dsledk, sousteuje všechny své síly a potence k jedinému ohnisku patení a poznávání, jako se napíná mocn, až po bod, kdy hrozí prasknouti, sval ruky, vztažené daleko k nebi na nejvyšší vrchol po omamném kvtu pro elo vítzovo; jsou zrozeny z onoho stavu jasnození, jejž bych nazval subjektivním na rozdíl od jasnození, jímž jsou nkteré ídké osoby obdaeny a jež možno vyvolati také v hypnose, které se nese za shlédnutím fakt a událostí, souasn v daleké a daleké vzdálenosti se djících, v odlehlé budoucnosti teprve majících se udáti, tedy od jasnození objektivního: svty, které takto»druhý zrak«(abych se držel termínu, užívaného Bezinou) vidí, jsou plody jeho úsilí, by pronikl k posledním zdrojm, z nichž vyvírá existence lovkova a svta, z nichž prýští vlastní smysl a podstata, pravý cíl a úel bytí a konání, snv a tvorby. Posvátné vytržení, v nmž jeho duch víí za hranice pozemských svtel, v koniny, kam již se nechvjí vlny lidských hlas, kde není záludností, sobectví, nicotných zápasv a bezvýznamných snah všedních dní a všedních tvor, v oslnní a závrati odestírá mu mystické roušky s taj duševního žití. Dostává záhadné odpovdi na své zbožné otázky, srozumitelné jediné pro zasvcené, stejn naladné a uzpsobené. Zpívá zvst svého poznání a pochopení, svých radostných utrpení a svého hokého štstí v orfických hymnách, strhujících ve svj arokruh, orakula, klamavá a mnohosmyslná pro bytost, propadlou 22

27 úpln vlád hýly, kouzelné a svítící ukazovatele pro ty, v nichž vlá pneuma. Plameny, které šlehají v temnotách zakletých háj, do nichž není pístupu nezasvcené smrtelné noze; hvzdy, které planou na výsostech, hoící novým králm myšlenliy k met jejich pouti; ne pesné formule a definitivní rozešení tajemná, jichž vbec není: a vše, co se vydává za n, je pouze šalba a kejkle, ne pyšné imperativy, ale možnosti, relativnosti, láskyplné poukazy, sladká vábení a árné svody.»myšlenky je tím hlubší, ím více místa má pro rozpietí kídel snu, ím více onch soumrak, které mohou býti prozáeny svtlem«tete v Hudb pramen. Každý essai Bezinv otvírá perspektivy; prhled do nekonena a vhled do nitra. Mraky se trhají. Tady a onde blesk. Ale nikoli pohodlná a bezpená cesta. Jediné pohyb rukou, ukazující širým gestem, jak a kam asi. Nevede vás jako matka polekané dít. Dává podklad, základní thema. Nutno dále budovati. Teba rozvádti, Rozpádati. Je leitmotiv, další je na vás. Mžete jej variovati nesísln a nesetn, v paiany a v smutné stesky, v jásot záných nocí a v šerou truchiost zamlžených dní. Nadcházejí také pro vás hodiny, kdy, odpoutáni od plynoucí vteiny a ulpívající tíže, po drahách tchto visí vedete svou mysl, zahloubáváte se do okruh nekonena a vrháte se v nárui vna, ve svém nejvnitrnjším pátráte po zdroji bytí, pomru vzniku a zániku, kdy tušíte odpovdi. Jedno je zídlo, z nhož vyvíra jí všechny prameny existence, rozdlujíce se v nespoetné toky a proudy kolobhem vkv a bytostí, splývajíce opt ve svém vyvaisku. Druhá naše podstata, ono tajemné, skryté, nepoznané, nchmatatelné 23

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi)

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) A v Pánův den jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: Já jsem Alfa i Omega, Ten první i poslední.

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

OD PÍSMA K LITERATUE

OD PÍSMA K LITERATUE OD PÍSMA K LITERATUE (PÍSEMNICTVÍ SLOVESNOST LITERATURA) 37. roník filatelistické olympiády pro školní rok 2009/2010 Když lovk zaal mluvit, získal tím základní prostedek pro komunikaci s ostatními. Jenomže

Více

Kresby sfér. František Dryje

Kresby sfér. František Dryje František Dryje Kresby sfér Plumeria Rubra Kateřina Piňosová vystavuje portréty. Tedy především podobizny rostlin. Takže tu máme takový výběrový Kateřinin atlas rostlin. Zároveň vystavuje portréty lidské,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 8 Příloha Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 1.1. části rostliny vykazující šedé zbarvení 1.1.1. terminologicky (paličkovice šedá,

Více

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních médií. Jestliže se Vám podařilo dokument stáhnout z nějakého webu bez placení, tak si jej,

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.9

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce CESTA SEDMIBOLESTNÉ 1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce píseň 810 Ó Maria útočiště naše, 3. sloka: 3. Když jsi v chrámě svoje nemluvňátko / Simeonu

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Tøi metody výkladu pro všechny typy otázek

Tøi metody výkladu pro všechny typy otázek Tøi metody výkladu pro všechny typy otázek V této knize naleznete tøi výkladové metody, které vám pomohou zodpovìdìt všechny otázky, jež jsou obecnì kartám kladeny. K tomuto úèelu existují pro každou kartu

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety.

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety. Heiden: Obsidian Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety stránka 1 z 9 Nostalgia echo (Dante Alighieri, Božská komedie, překlad Vladimír Mikeš)

Více

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001)

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001) Údolí malomocných pokání Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Literární moderna - úvod

Literární moderna - úvod Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literární

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Thyrsos Franti ek Halas

Thyrsos Franti ek Halas Thyrsos František Halas THYRSOS František Halas Ilustrace Jindøich Štyrský Nenaroditi se vùbec, to znamená štìstí. Ale pro toho, kdo se již zrodil, je nejlépe vrátiti se, odkud pøišel. SOFOKLES 4 SMUTEK

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

A možno dodati: byl-li dekret Kutnohorský první veliké vítzství

A možno dodati: byl-li dekret Kutnohorský první veliké vítzství Když jsme v lednu letošního roku slavili ptisté výroí dekretu Kutnohorského, bylo jedním ze slavnostních eník vzpomenuto také jiné události z eských djin, historicky i národn zajisté nemén významné, jejíž

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC Postikový postemergentní herbicidní pípravek ve form rozpustného koncentrátu pro ední vodou, urený k hubení vytrvalých i jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech,

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti (zveřejněno na www.rudolfskarnitzl.cz) (Bhagaván Šrí Ramana Maháriši je autorem veršů, zvýrazněných v textu kurzívou.) Vzývání To, co je

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více