Zápis ze 7. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne od hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 7. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 10.06.2015 od 16.00 hodin"

Transkript

1 Strana č. 1 /14 Přítomni: Kozák Roman, Panc Oldřich, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Miroslav Strnad, Dědečková Andrea, Truhlář Jiří, Svoboda Petr, Jenčovský Jaroslav Omluveni: Neomluveni: Jednání řídil: Ing. Kozák Roman Jednání zahájeno v 16:00 hodin, ukončeno v 18:00 hodin. 1. Zahájení jednání FV Předseda Finančního výboru zahájil jednání v hodin, provedl kontrolu přítomných členů výboru a konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Nato přítomné členy seznámil s návrhem programu jednání, dotázal se, zda někdo z nich nenavrhuje doplnění programu. Program: 1. Zahájení jednání FV a schválení programu jednání FV 2. Kontrola zápisu a usnesení z předchozího zasedání FV 3. Závěrečný účet za rok Schválení účetní závěrky za rok 2014 Města 5. Rozpočtové změny-rozpočtové opatření č. 4/ Žádost ZŠ ul. Partyzánská 1053, o poskytnutí investičního příspěvku ve výši ,- Kč na zakoupení elektrického uniparu do školní jídelny 7. Žádost ZŠ a MŠ Jižní, Č.L. o souhlas s přijetím věcného daru ve výši ,- Kč bez DPH od firmy Festool s.r.o., Chelčického 1932, 8. Žádost Samostatné školní jídelny 28. října 2733, o schválení převodu ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic za účelem nákupu objednacího boxu 9. Žádost PO SPORT o schválení účelu použití finančních prostředků z investičního fondu na akci dálkového dohledu kogenerační jednotky a technologické kotelny 10. Projednání materiálu-městské slavnosti a Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v roce 2013, 2014-výhled na rok Odpis závazků a pohledávek SBD SEVER 12. Žádost ZŠ Dr.M. Tyrše, ul. Mánesova 1526, Č.L. o schválení převodu ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic-výměna oken JZŠ Eliášova 13. Žádost ZUŠ, ul. Arbesova 2077, Č.L. o schválení převodu ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic-koupě repasovaného klavíru 14. Různé Výbor schvaluje program jednání v předneseném a pozměněném znění předsedou.

2 Strana č. 2 /14 2. Kontrola zápisu a usnesení z 6. jednání FV Předseda Finančního výboru seznámil přítomné členy se zápisem z předchozího jednání FV a dotázal se, zda někdo má k zápisu připomínky nebo doplnění. Následně nechal o kontrole zápisu a přijatých usnesení hlasovat. FV bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení z předchozího jednání finančního výboru. 3. Závěrečný účet za rok 2014 Finančnímu výboru byl předložen materiál Závěrečný účet za rok K předloženému materiálu byla přizvána Ing. Miroslava Peterková, referentka rozpočtu. Přiblížila předkládaný materiál a odpovídala na dotazy členů FV. Finanční výbor bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu města schválit, v souladu s platným zněním zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, Závěrečný účet města za rok 2014, Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku města za rok 2014, souhlasit s celoročním hospodařením města roku 2014 s výhradou chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a přijmout opatření k nápravě těchto nedostatků. 4. Schválení účetní závěrky za rok 2014 Města Finančnímu výboru byl předložen materiál Schválení účetní závěrky za rok 2014, Rozvaha 2014, Výkaz zisku a ztráty 2014, Přehled o peněžních tocích 2014, Příloha k účetní závěrce, Zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2014, Inventarizační zpráva za rok 2014, Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2014, Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 2014, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M. K předloženému materiálu byla pozvána auditorka Ing. Radka Maxová z auditorské firmy ADaKa, Ústí nad Labem, pro nevolnost se z jednání finančního výboru dne omluvila a dostavil se Ing. Zachrla, vedoucí finančního výboru. Finanční výbor bere na vědomí a doporučuje ZM schválit Účetní závěrku za rok 2014 Města, IČO: , za období 1.1. až

3 Strana č. 3 /14 5. Rozpočtové změny-rozpočtové opatření č. 4/2015 K předloženému materiálu byla přizvána Ing. Miroslava Peterková, referentka rozpočtu, přiblížila předložený materiál a odpovídala na dotazy členů FV. Finanční výbor doporučuje ZM schválit rozpočtové změny, Rozpočtové opatření č. 4/2015 v předloženém znění, kromě bodu 2.2. Změny ve výdajích-převod prostředků z rozpočtu Oboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace do rozpočtu školství: FV doporučuje financování u bodu 2.2 z rezervního nebo investičního fondu školy ZŠ Slovanka, na náklady spojené s rekonstrukcí objektu školy ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056,. 6. Žádost ZŠ ul. Partyzánská 1053, o poskytnutí investičního příspěvku ve výši ,- Kč na zakoupení elektrického uniparu do školní jídelny Věc: Žádost Základní školy,, Partyzánská 1053, příspěvková organizace se sídlem Partyzánská 1053, , IČ o poskytnutí investičního příspěvku ve výši ,- Kč na zakoupení elektrického uniparu do školní jídelny. Předkladatel: oddělení školství a cestovního ruchu Zpracovatel: Jana Veindlová vedoucí OŠaCR 1) Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města schválit/neschválit v souladu s platným zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dodatek č. 1 k rozpočtovému opatření č. 4/2015 převod prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní správy do rozpočtu školství: investiční výdaje v rozpočtu školství navýšit na nové položce 404 ZŠ Partyzánská 1053 elektrický unipar o ,- Kč převodem z rozpočtu všeobecné pokladní správy z položky rezerva města. Důvodová zpráva: Ředitel Základní školy,, Partyzánská 1053, příspěvková organizace, se sídlem Partyzánská 1053, , IČ požádal o poskytnutí investičního příspěvku na zakoupení elektrického uniparu do školní jídelny. Jedná se o zařízení, které školní jídelny používá denně na přípravu příloh, rok výroby je 1990, v roce 1994 byl přístroj zakoupen jako repasovaný. Nutná oprava byla vyčíslena na ,- Kč, nákup nového přístroje dle jedné nabídky na ,- Kč. Vzhledem ke stáří přístroje a vysokým nákladům na opravu považuje ředitel základní školy nákup nového přístroje za ekonomičtější. Stanovisko OŠaCR: Základní škola nepožadovala investiční příspěvek na tento přístroj na rok 2015, nemá jej zařazen ani v rozpočtovém výhledu na další roky. Ředitel ve své žádosti uvádí,

4 Strana č. 4 /14 že organizace dofinancuje nákup přístroje ze svého fondu investic, kde je 26.83,58 Kč a z rezervního fondu. Ekonomka školy uvedla, že v rezervním fondu organizace je aktuálně ,- Kč; záměrem vedení školy je použít finanční prostředky na zbudování zahradního altánu na venkovní výuku a pro potřeby školní družiny. Oddělení školství a cestovního ruchu je toho názoru, že by ZŠ Partyzánská měla požádat zastupitelstvo města o převod vyšší částky ze svého rezervního fondu do fondu investic a unipar zakoupit buď z vlastních prostředků, nebo s nižším příspěvkem zřizovatele, než je požadováno. Finanční výbor po projednání žádosti doporučuje ZM neschválit v souladu s platným zněním zákona č.128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dodatek č. 1 k rozpočtovému opatření č. 4/2015 převod prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní správy do rozpočtu školství: investiční výdaje v rozpočtu školství navýšit na nové položce 404 ZŠ Partyzánská 1053 elektrický unipar o ,- Kč převodem z rozpočtu všeobecné pokladní správy z položky rezerva města. Finanční výbor žádá doplnit předložený materiál o další nabídky na nákup uniparu, minimálně dvě a více pro zjištění nejnižší ceny. 7. Žádost ZŠ a MŠ Jižní, Č.L. o souhlas s přijetím věcného daru ve výši ,- Kč bez DPH od firmy Festool s.r.o., Chelčického 1932, Věc: Žádost Základní školy a Mateřské školy,, Jižní 1903, příspěvková organizace se sídlem Jižní 1903, , IČ o souhlas s přijetím věcného daru 52 ks kufrů DSG-AGP 230 v celkové hodnotě včetně dopravy ,- Kč bez DPH od firmy Festool s.r.o., Chelčického 1932,, IČ Předkladatel: oddělení školství a cestovního ruchu Zpracovatel: Jana Veindlová vedoucí OŠaCR Finanční výbor doporučuje radě města schválit Základní škole a Mateřské škole,, Jižní 1903, příspěvková organizace se sídlem Jižní 1903, Česká Lípa, IČ přijetí věcného daru - 52 ks kufrů DSG-AGP 230 v celkové hodnotě včetně dopravy ,- Kč bez DPH od firmy Festool s.r.o., Chelčického 1932,, IČ Důvodová zpráva: Ředitel Základní školy a Mateřské školy,, Jižní 1903, příspěvková organizace se sídlem Jižní 1903, , IČ požádal o schválení přijetí věcného daru; dle 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění může příspěvková organizace nabýt majetek do svého vlastnictví pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Finanční výbor doporučuje radě města schválit Základní škole a Mateřské škole, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace se sídlem Jižní 1903, , IČ přijetí věcného daru - 52 ks kufrů DSG-AGP 230 v celkové hodnotě včetně

5 Strana č. 5 /14 dopravy ,- Kč bez DPH od firmy Festool s.r.o., Chelčického 1932,, IČ Žádost Samostatné školní jídelny 28. října 2733, o schválení převodu ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic za účelem nákupu objednacího boxu Věc: Žádost Samostatné školní jídelny,, 28. října 2733, příspěvková organizace se sídlem 28. října 2733, , IČ o schválení převodu ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic za účelem nákupu objednacího boxu SENSO s dotykovou obrazovkou a funkcí elektronické stravenkářky. Předkladatel: oddělení školství a cestovního ruchu Zpracovatel: Jana Veindlová vedoucí OŠaCR Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit Samostatné školní jídelně,, 28. října 2733, příspěvková organizace se sídlem 28. října 2733, , IČ převod ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic za účelem nákupu objednacího boxu SENSO s dotykovou obrazovkou a funkcí elektronické stravenkářky. Důvodová zpráva: Samostatná školní jídelna požádala o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic z důvodu záměru modernizace objednávkového systému pro strávníky jídelny. Stávající systém je starý 17 let a již nevyhovuje současným nárokům. Objednací box umožňuje zobrazení jídelníčku po neomezenou dobu, poskytuje tak možnost volby a objednání na vyšší úrovni, obsahuje rovněž funkci tisku náhradní stravenky pro strávníky, kteří zapomenou kartu nebo čip, aniž by do procesu vstupovala pracovnice školní jídelny. V rezervním fondu má organizace aktuálně ,89 Kč; i po převodu požadované částky do fondu investic zůstane dostatečná rezerva pro případné nepředvídané výdaje. Samostatná školní jídelna je největší vývařovnou v České Lípě, vaří cca pro strávníků. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit Samostatné školní jídelně, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace se sídlem 28. října 2733, , IČ převod ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic za účelem nákupu objednacího boxu SENSO s dotykovou obrazovkou a funkcí elektronické stravenkářky, zároveň ale doporučuje do budoucna systematizovat zavádění pro jednotlivé školní jídelny objednacího systému a doporučuje tuto nabídku doplnit o další nabídky s ohledem na již požívané objednací systémy v jednotlivých školních jídelnách. 9. Žádost PO SPORT o schválení účelu použití finančních prostředků z investičního fondu na akci dálkového dohledu kogenerační jednotky a technologické kotelny

6 Strana č. 6 /14

7 Strana č. 7 /14

8 Strana č. 8 /14 Finanční výbor po projednání žádosti doporučuje ZM udělit příspěvkové organizaci Sport souhlas s úhradou investiční akce na realizaci dálkového dohledu kogenerační jednotky a technologie kotelny, z fondu investic ve výši ,- Kč bez DPH. Finanční výbor doporučuje řešit systém dálkového dohledu kogenerační jednotky a technologie kotelny, doplněním dalších nabídek, např. Českolipské teplárenské společnosti a výběrovým řízením vybrat tu nejlukrativnější nabídku. 10. Projednání materiálu-městské slavnosti a Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v roce 2013, 2014-výhled na rok 2015 Na základě usnesení z 6. finančního výboru byl předložen materiál na akce Rozsvícení vánočního stromu 2015 a Městských letních slavností v roce 2015, vytvořený paní Zemanovou, referentem kultury a sportu MěÚ. Finanční výbor bere na vědomí předložený materiál a doporučuje řešit obě akce v následujících letech s předstihem a oslovit výběrovým řízením více dodavatelských specializovaných agentur, které by tyto akce připravily na klíč. 11. Odpis závazků a pohledávek SBD SEVER Důvod předložení: Žádost o odpis závazků a pohledávek stavebním bytovým družstvem Sever viz příloha. Oddělení technické správy majetku uvádí: Tyto závazky a pohledávky byly převzaty po firmě RK Rejn, RK Kouba a RK Rint ( správci bytového a nebytového fondu města ČL v období ), které Stavební bytové družstvo SEVER (současný správce bytového a nebytového fondu města) převzalo k v účetnictví města jako počáteční stavy účtů. Jedná se o neproúčtované nebo chybně zaúčtované dotace za období roku a faktura na teplárnu z roku Z tohoto důvodu by bylo dobré tyto staré položky odúčtovat a nepřevádět do dalších let. Dojde tak k fiktivnímu navýšení hospodářského výsledku města ČL o tuto částku. Tato žádost byla předložena Finančnímu odboru města ke stanovisku - paní Tokarová dne : Pohledávky vznikly v bývalých RK Rejn, RK Kouba a RK RINT a účet 321 na RK SBD Sever. Všechny RK měly a SBD Sever má dosud mandátní smlouvu a tudíž účetnictví

9 Strana č. 9 /14 zpracovávaly a i dnes na RK. Jelikož se jedná o hospodářskou činnost Města a RK spravuje účet Města jsou pohledávky v účetnictví Města. Vyjádření je od RK. Finanční výbor po projednání žádosti nedoporučuje ZM odpis neproúčtovaných či špatně zaúčtovaných závazků a pohledávek za období po bývalých správcích RK Rejn, RK Kouba a RK Rint v celkové výši ,61 Kč. Finanční výbor doporučuje vypracování podrobné analýzy pohledávek a závazků podle jednotlivých hledisek: rozdělení podle - subjektu - částky - doby po splatnosti - vymahatelnosti 12. Žádost ZŠ Dr.M. Tyrše, ul. Mánesova 1526, Č.L. o schválení převodu ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic-výměna oken JZŠ Eliášova Věc: Žádost Základní školy Dr. Miroslava Tyrše,, Mánesova 1526, příspěvková organizace se sídlem Mánesova 1526, , IČ o schválení převodu ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic za účelem výměny 7 ks oken ve školní jídelně Eliášova. Předkladatel: oddělení školství a cestovního ruchu Zpracovatel: Jana Veindlová vedoucí OŠaCR Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit Základní škole Dr. Miroslava Tyrše,, Mánesova 1526, příspěvková organizace se sídlem Mánesova 1526, , IČ převod ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic za účelem výměny 7 ks oken ve školní jídelně Eliášova. Důvodová zpráva: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše požádala o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic z důvodu nutnosti výměny 7 ks oken ve školní jídelně v ul. Eliášova. Kolem oken se v chladnějším počasí tvoří plíseň, z hygienického hlediska je tento stav dlouhodobě nevyhovující. Organizace opakovaně nárokuje do rozpočtu investiční akci výměna oken, ale vzhledem k velké finanční náročnosti výměny všech oken nebyla zatím tato investice do rozpočtu ORMI zařazena. Ředitel organizace má záměr využít část finančních prostředků z rezervního fondu na výměnu alespoň oken v jídelně, kde je problém nejzávažnější vzhledem k hygienickému hledisku. V rezervním fondu organizace je aktuálně ,40 Kč. Finanční výbor doporučuje ZM schválit Základní škole Dr. Miroslava Tyrše,, Mánesova 1526, příspěvková organizace se sídlem Mánesova 1526, , IČ převod ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic za účelem výměny 7 ks oken ve školní jídelně Eliášova. Finanční výbor doporučuje vybírat z více nabídek tu nejvýhodnější.

10 Strana č. 10 / Žádost ZUŠ, ul. Arbesova 2077, Č.L. o schválení převodu ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic-koupě repasovaného klavíru Věc: Žádost Základní umělecké školy,, Arbesova 2077, příspěvková organizace se sídlem Arbesova 2077, , IČ o schválení převodu ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic za účelem koupě repasovaného klavíru. Předkladatel: oddělení školství a cestovního ruchu Zpracovatel: Jana Veindlová vedoucí OŠaCR Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit Základní umělecké škole,, Arbesova 2077, příspěvková organizace se sídlem Arbesova 2077, , IČ převod ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic za účelem koupě repasovaného klavíru. Důvodová zpráva: Základní umělecká škola požádala o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic z důvodu nutnosti zakoupení repasovaného klavíru. Klavíry, na nichž se v základní umělecké škole vyučuje, jsou v některých případech velmi staré (i let) a jejich generální oprava by byla neekonomická. Zakoupením klavíru by měl být nahrazen 89 let starý klavír, který je na základě odborného posudku navržen k vyřazení. V rezervním fondu organizace je aktuálně ,70 Kč. Finanční výbor doporučuje ZM schválit Základní umělecké škole,, Arbesova 2077, příspěvková organizace se sídlem Arbesova 2077, , IČ převod ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic za účelem koupě repasovaného klavíru. 14. Různé V bodě různé projednal finanční výbor termíny příštích jednání FV na druhé pololetí roku Byly stanoveny následující termíny: 16.9.,7.10., a Finanční výbor žádá Finanční odbor, Oddělení místních daní, poplatků a vymáhání pohledávek o předkládání přehledu-vývoj úhrad pohledávek z komunálního odpadu, sestavu pohledávek města po splatnosti. Finanční výbor žádá Odbor životního prostředí o předložení kopií platných Smluv a vyúčtování za jednotlivá čtvrtletí roku 2014, 2015 na Útulek pro opuštěné psy, pan Vávra a Útulek pro kočky, Bona, paní Miroslavy Šubrové na jednání finančního výboru dne dne Zapsala: Hrubá Marie

11 Strana č. 11 /14 tajemnice Finančního výboru Ing. Roman Kozák předseda Finančního výboru Rozdělovník: členové Finančního výboru

12 Strana č. 12 /14 Příloha k zápisu ze 7. jednání výboru finančního Zastupitelstva města ze dne U S N E S E N Í k bodu č. 1 Zahájení jednání FV Finanční výbor schválil program 7. jednání v předneseném znění předsedou. k bodu č. 2 Kontrola zápisu a usnesení ze 6. zasedání FV Finanční výbor bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení z předchozího jednání finančního výboru. k bodu č. 3 Závěrečný účet 2014 Finanční výbor bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu města schválit, v souladu s platným zněním zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, Závěrečný účet města za rok 2014, Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku města za rok 2014, souhlasit s celoročním hospodařením města roku 2014 s výhradou chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a přijmout opatření k nápravě těchto nedostatků k bodu č. 4 Schválení účetní závěrky za rok 2014 Města Finanční výbor bere na vědomí a doporučuje ZM schválit Účetní závěrku za rok 2014 Města, IČO: , za období 1.1. až k bodu č. 5 Rozpočtové změny-rozpočtové opatření č. 4/2015 Finanční výbor doporučuje ZM schválit rozpočtové změny, Rozpočtové opatření č. 4/2015 v předloženém znění, kromě bodu 2.2. Změny ve výdajích-převod prostředků z rozpočtu Oboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace do rozpočtu školství: FV doporučuje financování u bodu 2.2 z rezervního nebo investičního fondu školy ZŠ Slovanka, na náklady spojené s rekonstrukcí objektu školy ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056,. k bodu č. 6 Žádost ZŠ ul. Partyzánská 1053, o poskytnutí investičního příspěvku ve výši ,- Kč na zakoupení elektrického uniparu do školní jídelny

13 Strana č. 13 /14 Finanční výbor po projednání žádosti doporučuje ZM neschválit v souladu s platným zněním zákona č.128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dodatek č. 1 k rozpočtovému opatření č. 4/2015 převod prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní správy do rozpočtu školství: investiční výdaje v rozpočtu školství navýšit na nové položce 404 ZŠ Partyzánská 1053 elektrický unipar o ,- Kč převodem z rozpočtu všeobecné pokladní správy z položky rezerva města. k bodu č. 7 Žádost ZŠ a MŠ Jižní, Č.L. o souhlas s přijetím věcného daru ve výši ,- Kč bez DPH od firmy Festool s.r.o., Chelčického 1932, Finanční výbor doporučuje radě města schválit Základní škole a Mateřské škole, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace se sídlem Jižní 1903, , IČ přijetí věcného daru - 52 ks kufrů DSG-AGP 230 v celkové hodnotě včetně dopravy ,- Kč bez DPH od firmy Festool s.r.o., Chelčického 1932,, IČ k bodu č. 8 Žádost Samostatné školní jídelny 28. října 2733, o schválení převodu ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic za účelem nákupu objednacího boxu Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit Samostatné školní jídelně, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace se sídlem 28. října 2733, , IČ převod ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic za účelem nákupu objednacího boxu SENSO s dotykovou obrazovkou a funkcí elektronické stravenkářky. zároveň ale doporučuje do budoucna systematizovat zavádění pro jednotlivé školní jídelny objednacího systému a doporučuje tuto nabídku doplnit o další nabídky s ohledem na již požívané objednací systémy v jednotlivých školních jídelnách. k bodu č. 9 Žádost PO SPORT o schválení účelu použití finančních prostředků z investičního fondu na akci dálkového dohledu kogenerační jednotky a technologické kotelny Finanční výbor po projednání žádosti doporučuje ZM udělit příspěvkové organizaci Sport souhlas s úhradou investiční akce na realizaci dálkového dohledu kogenerační jednotky a technologie kotelny, z fondu investic ve výši ,- Kč bez DPH. Finanční výbor doporučuje řešit systém dálkového dohledu kogenerační jednotky a technologie kotelny, doplněním dalších nabídek, např. Českolipské teplárenské společnosti a výběrovým řízením vybrat tu nejlukrativnější nabídku. k bodu č. 10 Projednání materiálu-městské slavnosti a Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v roce 2013, 2014-výhled na rok 2015 Finanční výbor bere na vědomí předložený materiál a doporučuje řešit obě akce v následujících letech s předstihem a oslovit výběrovým řízením více dodavatelských specializovaných agentur, které by tyto akce připravily na klíč k bodu č. 11 Odpis závazků a pohledávek SBD SEVER

14 Strana č. 14 /14 Finanční výbor po projednání žádosti nedoporučuje ZM odpis neproúčtovaných či špatně zaúčtovaných závazků a pohledávek za období po bývalých správcích RK Rejn, RK Kouba a RK Rint v celkové výši ,61 Kč. Finanční výbor doporučuje vypracování podrobné analýzy pohledávek a závazků podle jednotlivých hledisek: rozdělení podle - subjektu - částky - doby po splatnosti - vymahatelnosti k bodu č. 12 Žádost ZŠ Dr.M. Tyrše, ul. Mánesova 1526, Č.L. o schválení převodu ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic-výměna oken JZŠ Eliášova Finanční výbor doporučuje ZM schválit Základní škole Dr. Miroslava Tyrše,, Mánesova 1526, příspěvková organizace se sídlem Mánesova 1526, , IČ převod ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic za účelem výměny 7 ks oken ve školní jídelně Eliášova. Finanční výbor doporučuje vybírat z více nabídek tu nejvýhodnější. k bodu č. 13 Žádost ZUŠ, ul. Arbesova 2077, Č.L. o schválení převodu ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic-koupě repasovaného klavíru Finanční výbor doporučuje ZM schválit Základní umělecké škole,, Arbesova 2077, příspěvková organizace se sídlem Arbesova 2077, , IČ převod ,- Kč z rezervního fondu do fondu investic za účelem koupě repasovaného klavíru. K bodu č. 14 Různé V bodě různé projednal finanční výbor termíny příštích jednání FV na druhé pololetí roku Byly stanoveny následující termíny: 16.9.,7.10., a Finanční výbor žádá Finanční odbor, Oddělení místních daní, poplatků a vymáhání pohledávek o předkládání přehledu-vývoj úhrad pohledávek z komunálního odpadu, sestavu pohledávek města po splatnosti. Finanční výbor žádá Odbor životního prostředí o předložení kopií platných Smluv a vyúčtování za jednotlivá čtvrtletí roku 2014, 2015 na Útulek pro opuštěné psy, pan Vávra a Útulek pro kočky, Bona, paní Miroslavy Šubrové na jednání finančního výboru

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011 Zveřejněno dne: 4.5.2012, sejmuto dne: 24.5.2012 Závěrečný účet v tištěné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

140625_51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013

140625_51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013 Odbor finanční, oddělení finanční Čj.: MULA20577/2014 Spisový znak: 101.1.1 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 36 V Lanškrouně 20. června 2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008 Na základě písemné žádosti ze dne 8. 1. 2008 provedla kontrolní skupina ve složení: Čj: MSK 71896/2009 Stejnopis č. 1 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová Telefon: 595 622 628 Fax: 595 622 282 E-mail:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis z dílčího přezkoum ání hospodař ení obce Koclířov, IČ 00276839 za rok 2013

Zápis z dílčího přezkoum ání hospodař ení obce Koclířov, IČ 00276839 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zápis z dílčího přezkoum ání hospodař ení obce Koclířov, IČ 00276839 za rok 2013 Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 24.9.2013 na základě zákona č. 420/2004

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014

XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost GRINEX AUDIT s.r.o., IČ: 24277827, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 537 (dále auditor ). Dílčí

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více