F2.1 - Technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F2.1 - Technická zpráva"

Transkript

1 F2.1 - Technická zpráva Revitalizace středu města Havlíčkův Brod SO 01 - Zpevněné plochy Havlíčkovo náměstí Dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje: Stavba Název stavby: Stavební objekt: Místo stavby: Katastrální území: Druh stavby: Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ulice Dolní SO 01 - Zpevněné plochy Havlíčkovo náměstí Havlíčkovo náměstí, ulice Dolní, Rubešovo náměstí Havlíčkův Brod rekonstrukce Pořizovatel: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, Projektant: Projektant objektu: Ing. Arch. Aleš Burian architektonická kancelář BURIAN KŘIVINKA Kalvodova 13, Brno Ing. Pavel Sojka Deblín 28, Projektová dokumentace pro stavební povolení Revitalizace středu města Havlíčkův Brod zahrnuje v části zpevněných ploch následující stavební objekty: SO 01 Zpevněné plochy Havlíčkovo náměstí SO 02 Zpevněné plochy Dolní ulice Objekt SO 01 zahrnuje celou plochu Havlíčkova náměstí, krátké napojení ulice Dolní, Svatovojtěsské, Horní, a část plochy na Rubešově náměstí. Objekt SO 02 zahrnuje prostor ulice Dolní v pomocném staničení komunikace 0 80m SO 01 - Zpevněné plochy Havlíčkovo náměstí a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení: Cílem stavebních a architektonických úprav je nová podoba náměstí, zachování stávajících funkcí náměstí, umožnění multifunkčního využití ploch pro kulturní akce a rozšíření chodníkových ploch. Zásadní je zklidnění průjezdu náměstím s připravovaným omezením rychlosti na 30km/h ve stávající zóně se zákazem zastavení mimo vozidla zásobování. Podkladem pro zpracování DSP je schválená dokumentace z územního rozhodnutí (červen 2008) doplněná o vyjádření dotčených orgánů a správců. V dokumentaci pro stavební povolení jsou tyto přopomínky zapracovány. Podkladem pro SP je výškopisné a polohopisné zaměření dotčeného území dodané firmou GEODÉZIE Ledeč nad Sázavou s.r.o. včetně doplnění 1

2 zaměření ploch a vstupů do objektů ze září Jen pro zakreslení dopravního značení v širším rozsahu mimo řešené území byla situace poměrově dokreslena o další ulice. Při návrhu dopravních úprav a parkování na náměstí se vychází ze Studie organizace dopravy v centru města Havlíčkův Brod zpracované v červnu 2007 firmou DHV CR, spol. s.r.o., Černopolní 39, Brno. Dopravní řešení náměstí bylo konzultováno na pracovních schůzkách na MěÚ v Havlíčkově Brodě. Stávající stav. Plocha Havlíčkova náměstí stoupá ve směru jih - sever ve sklonu cca 5-6%. Celá ulice Dolní stoupá ve směru k náměstí ve sklonu 2,90 až 5,60%. Ulice Horní vycházející z náměstí na najvyšším místě řešené oblasti stoupá ve sklonu cca 3,00%. Havlíčkovo náměstí je úhlopříčně a obousměrně průjezdné přes obdélníkovou plochu ve směru od ulice Dolní (ulice Dolní vychází z křižovatky s ulicí Žižkovou silnice II/150) po ulici Horní pokračující ke křižovatce ulic Dobrovského, Dolní Husova, Štáflova. Ulice Husova je napojena na silnici I/38. Ze spodního rohu náměstí (mezi novou a starou radnicí) je dále obousměrně napojena slepě zakončená ulice Svatovojtěšská, která slouží pouze pro příjezd dopravní obsluhy do této části města. V protějším, pravém horním rohu náměstí je komunikační propoj s Rubešovým náměstím (kostel Nanebevzetí Panny Marie) na jednosměrnou komunikaci (ulice B. Němcové ul. Na Valech). Průjezd na tomto propojení je zákázán svislým dopravním značením a fyzicky sloupkem. Na průjezdní páteřní komunikaci náměstím navazují dvě jednosměrné komunikace na objezdu náměstí s pravostranným nájezdem z průjezdní hlavní komunikace. Tyto komunikace zpřístupňují zásobování domů a placená kolmá parkovací stání. Komunikace jsou široké a vyznačené přechody pro chodce, které jsou při křižovatkách dlouhé až 20m. Uprostřed náměstí na průjezdní komunikaci jsou zřízeny autobusové zastávky v profilu komunikace. Zastávky slouží pro místní městskou autobusovou dopravu a také pro autobusovou linku mimo město. Autobusové zastávky mají stávající označníky cca v průsečíku spojnice kašny a Mariánského sloupu přes vozovku. Studie organizace dopravy v centru města Havlíčkův Brod. V červnu roku 2007 byla zpracována Studie organizace dopravy v centru města Havlíčkův Brod. Studie se opírá o dopravní průzkum provedený ve dne v území uvnitř historického centra ohraničeného ulicemi Husova, Štáflova, B. Němcové, Na Valech, Trčkova, Beckovského. Průzkumy dopravy v pohybu. Zásadním problémem centra je průjezd náměstím, včetně ulice Horní, Dolní a křižovatky Žižkova s Dolní, který je atraktivní pro hladký a rychlý průjezd bez SSZ a kolon, především ve směru nahoru. Vozidla jezdí ve velkých intenzitách cca 8 tisíc/den, ve velkých rychlostech. Vozidla vytváří hlukové pozadí a jsou nebezpečné pro chodce, kteří překonávají levou a pravou stranu náměstí na vybraných místech a s velkou nedůvěrou. Náměstí je tak nepřirozeně rozděleno vedví s dvěma poloostrovy uprostřed bez lidí, kteří automaticky uhýbají od komunikace do odlehlejších koutů náměstí. Úzkým hrdlem je pak křižovatka Žižkova s Dolní, kde se ve špičce tvoří kolony v návaznosti na světelnou křižovatku na průtahu silnice I.tř. městem (ul. Masarykova). Dvě třetiny těchto vozidel projíždějících náměstím je čistý tranzit, necelá třetina je zdrojová nebo cílová doprava. Statická doprava. 2

3 Potřeba parkování v centru je vysoká, dílem bydlení rezidentů a dílem cílové dopravy. Dopravní značení je v oblasti vyhovující, dodržování pravidel na placených parkovacích stáních je velmi proměnlivé, závislé na době po jakou se řidič hodlá zdržet. Dle studie organizace dopravy se v současné době nachází na náměstí 49 stání osobních automobilů. Navržený stav revitalizace středu města. Průjezdní místní komunikace napříč náměstím je zachována. V ulici Dolní bude mít místní komunikace konstantní šířku (6m mezi obrubami) od přechodu za křižovatkou. Široké stávající křižovatkové napojení je zachováno z důvodu najíždění autobusu z ulice Žižkovy. Poloměr stávající je v nároží 6m. Bylo řešeno i rozšíření chodníku (resp. zřízení park. pruhu) na ulici Žižkova a tím vložení oblouku R=9m. Autobus potřebuje v tomto případě nejen poloměr, ale i dostatečnou šířku vozovky (vyjetí z vlastního pruhu) v ulici Dolní. Po vykreslení obalových křivek autobusu je zřejmé, že šířka v ulici Dolní je potřebná a nový šikmý náběh při zúžení koresponduje se stopou obalové křivky autobusu. Zvětšení poloměru nemá razantní vliv na šířku stopy v maximální hodnotě. Rozšířený chodník vpravo lze využít pro zásobování. Objezd náměstí jednosměrně vpravo bude zachován. V úsecích jednosměrné komunikace je umožněno vpravo parkování na podélných stáních. Chodníky zvětšují šířku pro pohodlný pohub chodců a možně dálší užívání těchto ploch ( např. posezení se stolky). Napojení objízdných komunikací na náměstí je řešeno křižovatkami s vyznačenými přednostmi v jízdě jako dosud. Plochy křižovatkových napojení jsou minimalizovány, na výjezdech je požadován rozhled dle ČSN minimálně pro přednost v jízdě na hlavní komunikaci s dopravní značkou Stůj, dej přednost v jízdě na vedlejší komunikaci. Při současných požadavcích na rozhledová pole v křižovatce je umístění autobusových zastávek možné cca ve stávající poloze a to vstřícně. Při odsazení zastávek s místem pro přecházení za autobusy dojde k zakrývání rozhledu v křižovatce, ale také není možné zabezpečit rozhled pro přecházení za stojícími autobusy. Z toho důvodu je voleno vstřícné osazení zastávek s přechody pro přecházení před a za zastávkami, tak aby byl umožněn rozhled pro zastavení na přechodu. Může nastat situace, kde autobusy na zastávkách zastaví provoz v obou směrech (tento jev nebude častý). I při zastavení provozu na diagonále je možný průjezd náměstím. Fyzické propojení místní komunikace Havlíčkova náměstí a Rubešova náměstí před kostelem bude zrušeno. V místě ostrého oblouku místní jednosměrné komunikace na Rubešově náměstí bude zřízen přechod pro chodce na zvýšené ploše komunikace od vloženého jednostranného prahu ze strany od ulice Boženy Němcové. Tímto dojde k požadovanému zklidnění na komunikaci v tomto místě a zároveň bude umožněn bezpečný přechod z Havlíčkova náměstí směrem ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie přes vyznačený přechod včetně bezbariérového vedení ke kostelu. Obousměrné propojení Havlíčkova náměstí se slepě zakončenou ulicí Svatovojtěšskou bude zrušeno. Provoz v ulici Svatovojtěšské bude zjednosměrněn ve směru z ulice Trčkovy na Havlíčkovo náměstí a provoz bude omezen pouze pro zásobování v ulici Svatovojtěšské. Dopravní značení je navrženo pro zjednosměrnění ulice Svatovojtěšské směrem do Havlíčkova náměstí. Oproti návrhu v územním rozhodnutí je akceptována připomínka na zjednosměrnění spodní a horní části náměstí s umístěnými kolmými parkovacími stáními osobních vozidel. Nyní jsou tyto komunikace na obvodu náměstí jednosměrné, vycházejí a také ústí do hlavní diagonální obousměrné komunikace procházející náměstím. Z důvodu technického provedení bezbariérového vedení slabozrakých osob v ploše náměstí (zejména převedení k autobusovým zastávkám), došlo oproti předešlému návrhu ke změně míst pro přecházení přes vozovku na přechody pro chodce. Na přechodech pro chodce má 3

4 chodec v komunikaci přednost před projíždějícím vozidlem (při splnění všech zákonných podmínek). Signální pásy pro vedení slabozrakých osob, napojující přirozené a umělé vodící linie, lze provést pouze u přechodů pro chodce. b) požadavky na vybavení Dle požadavku na památkovou zónu města jsou veškeré zpevněné plochy v náměstí řešeny kamennými dlažbami a kamennými obrubami. Vozovky jsou dlážděny kroužkovými skladbami dlažby z malé kostky 10-12cm, řádkovou skladbou v místech zvýšených prahů (1 v náměstí, 1 v ulici ke kostelu, 1 práh je ulici Dolní SO 02). Vyznačení okraje vozovky je směrem do vnitřních ploch náměstí velkou kostkou 16/16cm vyvýšenou 30mm (resp. 50mm každá čtvrtá v řadě). Na vnějším okraji komunikací je při chodníku kamenná obruba z žuly šířky 250mm napojená zámkovým spojem. Kamenná obruba šířky 0,25m je při zvýšené hraně zastávky. Napojení průjezdní komunikace do ulice Horní a Dolní je lemováno kamennou obrubou šířky 250mm. Chodníky jsou řešeny z žulových desek šířky 500mm, délky mm, tloušťky 60mm (pochůzí) a 80mm (s možností pojezdu), žula 50% žlutá, 35% bílošedá, 15% šedomodrá. Na chodnících, vstupech do vozovky a ostatních pochůzích kamenných prvcích bude hrubá (pemrlovaná) povrchová úprava vyhovující požadavku na součinitel smykového tření 0,6+tg alfa (alfa je úhel sklonu plochy). Zřízená parkovací stání jsou dlážděna žulovými odseky v řádkové vazbě (při chodnících), drobnou žulovou kostkou v kroužkové vazbě na vnitřních plochách náměstí (za obrubou z žulové kostky velké). Vyznačení p. stání je 0,9m dlouhými pruhy z žulové kostky velké 16/16cm vytažené 20mm nad okolní zádlažbu. Ze strany chodníku a volných ploch náměstí budou stání oddělena zapuštěnými krajníky délky 1,2m, šířky 0,25m, v horní části s excentricky vystouplou hranou na výšku 0,1m. Krajník bude osazen tak, že kratší plocha pod hranou bude od p. stání, a délší, mírnější ze strany chodníku. Přechody pro chodce mají na vstupu ze strany chodníku velké žulové desky 800/800/100mm (světlé, žluté), které mají od vozovky 20mm podsázku. Přechod má šířku 3,2m (4x deska). V místech nástupu obrubníku na výšku 100mm jsou na konci řady desek přechodu osazeny přechodové desky 800/800mm (proměnné výšky). V pohledu od vozovky mají vyřezaný plynulý náběh podsázky z 20m na 100mm a v zadní straně náběh hrany z 80mm na 100mm. Přechodové desky na jednom přechodu (nástup hrany v jednom směru) musí být provedeny v levé a pravé úpravě. Ploché pemrlované desky 800/800/100mm mají vyfrézované drážky v ploše šířky 0,4m x dl. 0,8m. Drážky jsou 10mm hluboké a 20mm široké. Signální pásy š. 0,8m a vodící linie šířky 0,4m budou vyfrézovány do položené dlažby žul. z kostky 10-12cm nebo desek 500/ / 60 resp. 80 mm. V nástupní ploše autobusové zastávky bude proveden výstražný černý pruh za obrubou na délku nástupní hrany z pásů černé žuly nebo syenitu 250/1000/80mm. Dále budou použity v odsazené ploše za vyznačenou vodící linií (v žulové kostce 10-12cm) žulové desky 600/1200/80mm (světlá žula) na délku nástupní hrany. V přechodech pro chodce budou pásy šířky 0,5m vyznačeny dlaždicemi 500/400/100mm ze světležluté žuly na šířku přechodu 3,2m (8 kusů v pásu). Povrch nášlapu bude hrubý (pemrlovaný). Pro zajištění napojení plochy lemované schodem kolem Mariánského sloupu je nutné doplnit nové stupně pro postupně klesající upravený zadlážděný povrch. Schodišťové stupně budou a střídavě ve vnitřním oblouku (R15 a menší s dalším schodem). Schody mají šířku 330mm a výšku 180mm, druhý a další schod má pod podstupnící vyřezán zámek 30x30mm pro napojení na předešlý schod, schody mají sraženou hranu. Schody budou provedeny z žuly 4

5 barevně vhodné ke stávajícím prvkům sloupu (šedobéžové). Předpokládá se renovace stávajícího stupně na obvodu. Dodávka dešťových vpustí je součástí dodávky kanalizace včetně rámů s poklopy (min. zat. D400). Liniové odvodňovací žlaby jsou dodávkou SO 01. Jedná se o 3 dlouhé žlaby z HD- PE uložené do bet. lože, kryté litinovou mřížkou. Žlaby budou mít šířku 200mm (vnitřní) a únosnost D 400. Žlaby jsou vybaveny vpustmi pro snadné čistění. Napojení žlabů řeší objekt kanalizace. c) napojení na stávající technickou infrastrukturu Stavební řešení: Průjezdní komunikace (od křižovatky Žižkova Dolní, ulice Dolní, průjezd Havlíčkovým náměstím, ulice Horní) je v celé délce zařazena jako místní komunikace. Komunikace je pomocně staničena od křižovatky se silnicí II/150 ulice Žižkova, ulice Dolní. Délka řešeného úseku úpravy průjezdní komunikace je 230m. Místní komunikace je v řešném úseku označena jako A. Úsek řešený v objektu SO 01 začíná staničením 80m a končí v závěru staničení 230m. Směrově komunikace A vychází od začátku staničení z přímé délky 49,79m, na kterou navazuje mírný levotočivý oblouk o poloměru R= 400m do staničení 80,87m, kde pokračuje levotočivý oblouk o poloměru R= 31m. Ve staničení 97,17m navazuje přímá v délce 120,94m, která tvoří úhlopříčný propoj lichoběžníkového náměstí. V horní části náměstí navazuje ve staničení 218,11 pravotočivý oblouk o poloměru R=30m. Do konce staničení (230m) již navazuje krátká přímá pro napojení stávající osy komunikace na ulici Horní. Podélný sklon komunikace A v celé délce stoupá. V trase komunikace jsou umístěny 2 zvýšené prahy: ve staničení 15,39m a 88,77m. Zvýšený práh je jednostranný (+0,1m na délce 1,25m oproti průběhu nivelety). Podélný sklon v úvodu komunikace po zvýšený práh stoupá ve sklonu +2,80%. Za zvýšeným prahem podélný sklon plynule stoupá ve sklonech +2,63%, +3,40%, +4,05%. Ve staničení 50m je změna na +5,83%, lom je zaoblen výškovým vydutým obloukem R=1200m. Další výškový lom na +4,80% v 80m staničení je zaoblen vypuklým obloukem R=1000m. Za jednostranným zvýšeným prahem pokračuje sklon +4,10% až do staničení 110m, odkud pokračuje niveleta ve sklonu +4,73% do staničení 140m (R=1000m). Následuje úsek s autobusovými zastávkami ve sklonu 4,06% do staničení 190m (R=1000m), odkud jde sklon +3,3% až do konce staničení. Příčný sklon na komunikaci A navazuje v úvodu na stávající napojení před křižovatkou se střechovitým sklonem 2,5% (v místě napojení cca 1,4%). Od staničení 20m do staničení 40m přechází střechovitý sklon na jednostranný vpravo 2,5% ve směru staničení. Jednostranný sklon vpravo pokračuje až do staničení 70m, zde je navržena změna a překlopení příčného sklonu vlevo 2,5% (staničení 92,0m). Levostranný příčný sklon pokračuje potom téměř až do závěru staničení. Ve staničení 200m dochází ke změně levostranného sklonu na střechovitý ve staničení 220m, který navazuje na stávající střechovitý příčný sklon v ulici Horní. Na místní komunikaci je navržené následující šířkové uspořádání: Obslužné komunikace funkční skupiny C mohou sloužit dle ČSN ve stávající i nové zástavbě i jako průtahy silnic III. třídy. Uspořádání odpovídá MO 2. Komunikace je dvoupruhová v šířce 6m mezi obrubami, šířka jízdního pruhu je 3m, vodící proužek není zřizován, dešťové vpusti (podobrubníkové) jsou umístěny mimo šířku 6m komunikace. Minimální šířka prostoru komunikace je 10m (ulice Horní) resp. 10,4m (ulice Dolní), šířka hlavního dopravního prostoru je 6,5m (0,25m za okraj obruby), návrhová 5

6 rychlost je dle směrových poměrů a při zklidnění 30 km/h. Označení komunikace odpovídají hodnoty min.10/6,5/30. Autobusové zastávky jsou zřizovány bez zálivů vyznačením na profilu komunikace. Zastávky jsou umístěny pro oba směry vstřícně (příď jedné v úrovní zádě druhé a naopak) vyznačením změnou dlažby šířky 3m a délky 12m. Dle ČSN pro navrhování zastávek v čl je takové uspořádání možné. Po délce nástupní hrany bude obruba vyvýšena +0,2m oproti vozovce. Nástupiště zastávky je řešeno dle ČSN , obrázek D2- Standartní řešení úprav pro nevidomé a slabozraké na zastávce BUS intravilán (zastavěné území). Jednosměrné místní komunikace napojující se v náměstí na průjezdní místní komunikaci A májí šířku mezi obrubami 6m. Umožňují tedy při provádění zásobování, objezd stojícího vozidla. Tyto komunikace vytváří lichoběžník na obvodu náměstí přetnutý úhlopříčkou průjezdní komunikace A. Komunikace tvoří 4 přímé úseky v rozích s oblouky resp. s křižovatkami. Poloměry obrub v nájezdových obloucích mají minimální hodnotu R=6m. Podélní sklony v komunikacích v horní a dolní části náměstí jsou v minimálních hodnotách +- 0,5 až 1,75%. Spojující úseky komunikací mezi horní a dolní částí mají podélný sklon +-4,33 až 6,45%. Příčný sklon na komunikacích je orientován směrem od plochy náměstí k obrubě při podélných stáních (-2%). Příčný sklon na dolním a horním úseku místní komunikace s kolmým parkovánim je orientován směrem ke spodní (jižní straně náměstí). Příčný sklon má hodnotu 4,3 až 5%. Chodníky při zástavbě kopírují podélný sklon komunikací, příčně jsou spádovány směrem do náměstí zpravidla ve sklonu 2,5%. Pro pohyb pěších v ploše náměstí jsou vyznačeny přechody pro chodce (s max. délkou přecházení 6m), bezbariérově upravené, rozhledy jsou zabezpečeny. Přes průjezdní komunikaci jsou to 4 místa pro přechod a jeden obnovený přechod pro chodce v úvodu staničení za prvním zvýšeným prahem (objekt SO 02). Další upravená 4 místa pro přechod pro chodce jsou na objezdu náměstí resp. na trase ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. V celém prostoru náměstí je uvažována max. rychlost 30km/h. Omezení je obsaženo ve svislém dopravním značení zóny zahrnující náměstí. Pro rozhledy v křižovatkách je uvažována návrhová rychlost 30 km/h (z toho vyplývá délka rozhledu pro zastavení Dz=20m). Dle ČSN (Projektování křižovatek na pozemních komunikacích) je stanoveno rozhledové pole při vjezdu na hlavní komunikaci (přednost v jízdě na hlavní komunikaci s dopravní značkou Stůj, dej přednost v jízdě na vedlejší komunikaci): -při odbočování vlevo 40m na hlavní komunikaci, 8,5m na vedlejší komunikaci, -při odbočování vpravo 47m na hlavní komunikaci, 5m na vedlejší komunikaci. Z důvodu nezabezpečení rozhledu kvůli stávající zástavbě do ulice Dolní z náměstí (dosaženo 35m, požadováno 40m) je navrženo opatření dle čl a), spočívající v umístění druhého zvýšeného prahu v profilu hlavní průjezdní komunikace A. Pro přechody pro chodce na komunikacích (s návrhovou rychlostí vn=30 km/h) je nutné dodržet dle ČSN rozhledovou vzdálenost 30m na čekací plochu přechodu (pro řidiče) a obráceně z čekacích ploch přechodu na jízdní pás (pro chodce). U přechodů při autobusových zastávkách je nutné dodržet rozhled za stojící autobus aspoň na vzdálenost rozhledu pro zastavení 20m pro vn= 30 km/h. 6

7 Dopravní značení Stávající omezení průjezdu náměstím bude zachováno (B4 nákladních voz., B6 traktorů, resp. B5 autobusů) a je umožněn vjezd autobusům MHD a vozidlům zásobování. Do stávající vyznačené zóny s dopravním omezením (B28 zákaz zastavení, MIMO ZÁSOBOVÁNÍ) je nově navrženo snížení rychlosti na 30 km/h a tím je možno celou oblast zklidnit v režimu tzv. TEMPO zóny. Technicky to bude provedeno osazením nových tabulí zóny s dopravním omezením IP 25a, b. V tabulích bude vyznačena značka B20a s omezením rychlosti na 30 km/h, a vedle značka B28 (zákaz zastavení). V textu umístěném pod značkami je navrženo: ZASTAVENÍ POVOLENO VOZIDLŮM ZÁSOBOVÁNÍ. Snížení rychlosti bude podtrženo za křižovatkou Dolní Žižkova odsazeným zvýšeným prahem ve vozovce. Příčný práh bude s jednostranným náběhem. Za zvýšeným prahem bude zřízen přechod pro chodce vyznačený svisle z obou stran značkou IP6. Současně bude v místě prahu vozovka zúžena na 6m mezi obrubami. Práh bude před zónou avizován značkou A7b. Úpravy v ulici Dolní jsou zahrnuty do objektu SO 02. Na příjezdu do náměstí z opačné strany z ulice Horní při křížení s ulicí Příčnou je již stávající zvýšený práh s vyznačeným přechodem pro chodce. Průjezdní komunikace náměstím je řešena ve stávajícím režimu jako hlavní komunikace s vyznačením přednosti pomocí značek P2 a P6 z důvodu zabezpečení rozhledů pro značku Stůj, dej přednost v jízdě. Ve směru příjezdu z ulice Dolní na první křižovatku na náměstí, není možné při najetí na hlavní komunikaci zabezpečit požadovaný rozhled, proto je zde navrženo opatření ve formě jednostraného zvýšeného prahu v profilu průjezdní místní komunikace, umístěného před touto křižovatkou. Při příjezdu na náměstí jsou z průjezdní komunikace vždy prvním odbočením vpravo příjezdná podélná stání vpravo při komunikaci. Komunikace má šířku 6m, ale jednosměrný průjezd vyznačený značkami IP 4b (jednosměrný provoz) a na konci v opačném směru značku B2 (zákaz vjezdu všech vozidel). Komunikace na obvodu náměstí dvakrát křižující průjezdní komunikaci je jednosměrná a odbočení na ni je možné pouze vpravo při příjezdu na náměstí, resp. vlevo při příjezdu z centrální části náměstí. Při příjezdu na náměstí z ulice Dolní resp. Horní není dovoleno odbočení vlevo značkou B24b (vjezd do protisměru v jednosměrné komunikaci). Současně je zamezeno při najetí z centrální části náměstí odbočení vpravo značkou B24a (stejný vjezd do protisměru). Podél komunikace šířky 6m jsou nejprve přístupná vpravo podélná parkovací stání a v druhém úseku kolmá stání vlevo respektive po obou stranách komunikace. Mezi starou a novou radnící ústi do objezdné komunikace jednosměrná komunikace š. 3,5m z ulice Svatovojtěšské. Před zaústěním je vpravo svislá značka C3a přikázaný směr jízdy vpravo (ve směru jednosměrné komunikace), vlevo je z opačné strany umístěna značka B2 (Zákaz vjezdu všech vozidel v jednom směru). Tato úprava předpokládá zřízení jednosměrné komunikace v ulici Svatovojtěšské a za napojením z ulice Trčkovy osazení značky IP4b (jednosměrný provoz). Současně bude s touto značkou pomocí značek B1+E12 (MIMO ZÁSOBOVÁNÍ) omezen průjezd vozidel směrem do náměstí. V ulici Trčkově bude vyznačena hlavní komunikace značkou P2. Slepá komunikace u nároží pošty bude napojena do Svatovojtěšské přes zapuštěnou obrubu. Na výjezdu do Svatovojtěšské bude vpravo osazena značka C3b (Přikázaný směr jízdy vlevo) pro zamezení najetí do protisměru. Ulice Svatovojtěšská bude zahrnuta do zóny s dopravním omezením jako v Havlíčkově náměstí osazením značky IP 25a při najetí z ulice Trčkovy. Vyznačená parkovací stání (kolmá a podélná) v prostoru náměstí budou i nadále zpoplatněna a vybavena parkovacími automaty a označením značkou IP 13c (parkoviště s parkovacím 7

8 automatem). Vyjímku tvoří 2 p. stání vyhrazená pro taxislužbu - IP12 a další stání vyhrazená pro městský úřad IP12 s dodatkovou tabulkou (Parkování pouze s parkovací kartou MěÚ) a s uvedením počtu stání. Parkovací stání budou vyznačena vložením žulového pásku 160x900mm z barevně odlišeného kamene do zádlažby (reliéfně bude provedeno vytažení tohoto pásku +20mm nad okolní zádlažbu). Přechody pro chodce přes dlážděnou komunikaci budou vyznačeny kontrastním zadlážděním žlutobílých žulových dlaždic šířky 0,5m do tmavé žulové kostky. Přechody mají šířku 3,2m a jsou řešeny zásadně bezbariérově a s úplnou navigací slabozrakých spoluobčanů. Přechody pro chodce nacházející se na jednosměrných komunikacích mimo křižovatky jsou označeny svisle pomocí značek IP6. Přechody na průjezdní komunikaci náměstím jsou před vjezdem do náměstí avizovány značkou A11 (Pozor přechod pro chodce!) s dodatkovou tabulkou E1 (4x) uvádějící počet přechodů v přejezdu náměstím. Stání imobilních spoluobčanů budou vyznačena svisle značkou IP12 (O1) i vodorovně V10f (bílý nátěr). Poloha stávajících autobusových zastávek se zásadně nemění, nově budou osazeny vstřícně, svisle budou vyznačeny označníky IJ4c resp. IJ4b. Na úpravy Havlíčkova náměstí navazují i úpravy komunikace v ostrém oblouku na Rubešově náměstí před kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Úpravy zde mají umožnit bezpečný průchod chodců z Havlíčkova náměstí směrem ke kostelu. Jednosměrná místní komunikace je v ploše oblouku vyzvednuta pomocí jednostranného prahu 0,1m/1,25m (ve směru od ulice B.Němcové). Za prahem je umístěný bezbariérový přechod pro chodce, který bude označen na prahu značkou IP6. Příčný práh je na příjezdu avizován značkou A7b z ulice B. Němcové. Za přechodem pro chodce se vozovka plynule napojí na původní niveletu. d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování Komunikace a zpevněné plochy jsou příčně a podélně spádovány k dešťovým vpustem resp. k liniovým odvodňovacím žlabům. Jedná se o povrchové vody z chodníků, komunikací včetně parkovacích ploch. Při současném stavu jsou dešťové vody z jednotlivých střech domů vypouštěny na povrch chodníku, což je v zimním období velmi nebezpečné (chybí kanalizace). Při novém zadláždění budou svody zapojeny zemními přípojkami. Povrchové vody ze zpevněných ploch jsou sváděny do nově budované dešťové kanalizace objekt SO 03 Dešťová kanalizace. Podzemní vody nejsou ovlivněny novými zpevněnými plochami. e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení Doprava v klidu. Dle studie organizace dopravy se v současné době nachází na náměstí 49 stání osobních automobilů. Parkoviště jsou zpolatněná a využívána pro krátkodobé parkování s velkým střídáním v průběhu dne. Mírný nárůst kapacity parkování je očekáván. V ploše náměstí s příjezdem po místních komunikacích jsou nově zřízena kolmá (43) parkovací stání 5,3m x2,4m (zahrnují i kolmá parkovací stání imobilních spoluobčanů šířky 3,5m) a podélná (18) 6,5m x 2,25m. Kolmá stání jsou hraničena 4,5m od obruby komunikace uloženými krajníky zvednutými +0,1m nad okolní zádlažbu pro zamezení zajíždění hlouběji na navzující plochu (chodník resp. plochu náměstí). Celkem je v zájmovém prostoru náměstí zřizováno 61 parkovacích stání osobních automobilů (podskupiny O2), z toho 4 imobilní. Parkovací stání invalidních spoluobčanů jsou vyznačena vodorovně (nátěr na dlažbu) a svisle (dop. značky). 8

9 Potřeba parkování vychází ze zpracované dopravní studie a rozměrových možností v ploše náměstí. Dle odst ČSN vypočtenou potřebu pro jednotlivé stavby (domy na náměstí) je investor stavby (aktivity na náměstí) povinen zajistit mimo prostor místní komunikace na vlastním pozemku podle zvláštního předpisu. Stávající zpoplatnění parkování na náměstí umožňuje obecně efektivní způsob parkování na náměstí (bude zachováno). f) požadavky na postup stavebních a montážních prací Aktuální IG průzkum pro rekonstrukci zpevněných ploch náměstí nebyl proveden. Dle zkušeností s dosud prováděnými zemními pracemi v prostoru náměstí se zde vyskytují převážně hlíny písčité ve vrstvách do 1m hloubky. Hladina spodní vody je zde zvednutá a může se projevit při výkopech rýh (zejména kanalizace). Pro návrh konstrukce vozovek byl uvažován nepříznivý vodní režim v podloží. Před provedením zemní pláně vozovek je nutno zjistit zhutnitelnost zemní pláně a dokladovat ji zkouškami zhutnitelnosti. Pokud nebude dosaženo předepsané zhutnění, bude nutné provést následné opatření, v tomto případě zřejmě výměnu zeminy v takové tloušťce, aby bylo dosaženo předepsaných parametů zhutnění (stabilizace zde nelze provádět). Únosnost zemní pláně vozovky bude během výstavby ověřována průkazními zkouškami před položením první nové vrstvy konstrukce vozovky (kladení ochranné vrstvy hutněná ŠD). Zkoušky budou dokumentovány pro zajištění průkazu kvality. Stavební dozor zajistí provedení zkoušek únosnosti. Při rekonstrukci ploch náměstí dojde k vybourání stávajících konstrukcí vozovek a chodníků. Nová niveleta se zásadně nemění oproti stávající (viz řezy náměstím). Předpokládá se, že nové konstrukce zpevněných ploch jsou masivnější než stávající a tím dojde k převažujícímu mírnému výkopu v ploše náměstí (cca 0,1m). Naopak při rozšíření stávajících chodníků dojde k mírnému zásypu (zhutněnému) pod stávající obrubou chodníku. Celková bilance zemních prací v náměstí je přebytková (cca 900m3). Po vykácení dřevin v zelené ploše při Mariánském sloupu dojde k sejmutí humózní hlíny v tl. cca 0,2m. Zemina bude odvezena na skládku resp. využita k rekultivaci. Pro výstavbu vozovky se doporučuje provést konstrukci vozovky v suchém období, jinak je nutná ochrana zemní pláně před vodou i změnou vlhkosti (zakrytí, pláň nesmí přijít do styku s vodou). Zemní pláň bude zhutněna dle ČSN (kontrola zhutnění zemin a sypanin). Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zeminy E def,2 je 45 MPa (pro jemnozrnné zeminy). Pro nestmelenou zeminu (v případě štěrkového a pískového podloží v násypu) je požadována hodnota CBR 5%. Při nedosažení předepsaného zhutnění zemní pláně musí být provedeno náhradní opatření - výměna zeminy. Před zahájením stavebních prací budou veškeré inženýrské sítě polohově a výškově vytýčeny. Rekonstrukce náměstí předpokládá vybourání stávajících konstrukcí vozovek a chodníků v ploše náměstí a přilehlých částech dle vyznačení. V celkové ploše náměstí převažuje zpevnění s povrchem z žulové kostky drobné (10-12cm). Tato vybouraná kostka bude využita (5669 m2) při dláždění nově navržených ploch, pouze kostka překrytá živicí a malá nestandardní rezerva se uvažuje odvozem (jedná se o okrajové množství vzhledem k celku). Předpokládá se její možné znečištění od asfaltu a v překopech po inženýrských sítích může chybět. Dále bude odvezena stávající betonová dlažba, betonové 9

10 obruby, kamenné obruby a zbývajcí žulová mozaika, která se nevyužije. U všech hmot a sutí se předpokládá přesun 8 km na skládku. Kamenné prvky je možné uložit na mezideponii k dalšímu použití nebo nabídnout k odprodeji. Stávající živičná vrstva komunikace (resp. LA v chodníku) bude vybourána a odvezena k recyklaci (25km). Vybourané hmoty z konstrukce vozovky (přírodní a drcené kamenivo) budou využity k zásypům a dosypávkám po výkopech základů a inženýrských sítí. Přebytek vybouraných hmot a suti bude odvezen na skládku (8km). Přebytek zemniny bude odvezen na skládku do 20km. V řešeném území budou použity nové kamenné obruby šířky 250mm se zámkem při rozhraní chodníků a místních komunikaci v ploše náměstí. Zapuštěné na výšku 100mm budou vjezdech na náměstí při průjezdní komunikaci. Následně za vyznačenými přechody pro chodce budou mít podsázku 40mm na celém obvodu náměstí. Oba díly centrální plochy náměstí přeťaté průjezdní komunikací budou mít obrubu při komunikaci z velké žulové kostky vyzvednuté 30mm nad zádlažbu vozovky. Každá čtvrtá kostka v řadě bude vyvýšena 50mm nad zádlažbu vozovky tj. 20mm nad sousední kostku v řadě resp. zádlažbu centrální plochy náměstí. V místech zřízených autobusových zastávek bude okraj z kamenné obruby šířky 250mm, vyvýšené 20cm nad okraj vozovky. Vyrovnání na +30mm obruby z kostek bude provedeno plynule náběhem obruby pomocí čtyř kamenných obrub se zámkem. Jednosměrná komunikace ze Svatovotěšské bude kamenné obruby s minimální podsázkou 20mm. Napojení na stávající stav v ulici bude provedeno plynulým náběhem. Zvýšený práh v Rubešově náměstí u kostela umožní provedení minimální podsázky u kamenných obrub (20mm) až po plochu nového přechodu pro chodce, odtud již obruby se plynule zvedají na podsázku +100mm až po hranici úpravy. Kamenné desky (0,8x0,8x0,1m) na přechodech pro chodce jsou zapuštěny +20mm nad okraj komunikace. Sklon na deskách je vždy do komunikace (pro odvodnění). Při náběhu na +100mm za přechodem se použijí přechodové desky tvarované sekáním. V kamenných deskách přechodu bude vytvořen varovný pás pro slabozraké (šířky 0,4m v dlaždici šířky 0,8m) jdoucí podél komunikace. Pás bude proveden vyfrézováním drážek do kamenné dlaždice. Průběžnou drážku vytvoří sousední navazující vyfrézovaná dlaždice. Z varovného pásu vychází signální pásy min. délky 1,5m. Vyznačení signálních pásů (min. šířky 0,8m) a vodících linií (min. šířky 0,4m) pro slabozraké je navrženo frézováním drážek (7 resp. 13 drážek hl. 10mm, šířky 20mm) v položené dlažbě z žulových kostek nebo v žulových deskách. Přechody pro chodce budou v komunikacích vyznačeny žlutobílou žulou (pásy š. 0,5m dlaždice 0,5/0,4/0,1m) v dlážděné vozovce. Nástupiště autobusové zastávky bude mít za obrubou (na délku nástupní hrany) umístěný výstražný černý pruh šiřky 0,25m z dlažby (0,25/1/0,08mm SYENIT). Při vyznačených parkovacích stáních (podélných a kolmých) budou s mezerami uloženy zábrany z žulových krajníků uložených příčně otočením tak, že bude vystupovat jedna hrana kvádru cca 0,1m nad zpevnění, zbývající polovina bude zapuštěna ve zpevněné ploše. Přičně vystupující trojůhelníková plocha bude umístěna tak, že strmější a kratší strana bude od parkovacího stání, delší strana s mírnějším sklonem bude ze strany chodníku. Parkovací stání budou vyznačena pruhem z žulové kostky (160/900mm) vyvýšeným +20mm nad zpevnění parkovacího stání z žulového odseku v řádkové skladbě resp. kroužkové dlažbě (kolmá p. stání při centrální ploše náměstí). Konstrukce vozovek a chodníků: Skladby konstrukčních vrstev vozovky a chodníku: TP 170 (2004) : 10

11 Komunikace ve skladbě A zahrnuje celý rekonstruovaný průjezdní úsek místní komunikace v ulici Dolní, úsek napříč náměstím a napojení do ulice Horní. Skladba A je navržena jako vozovka s povrchem ze žulové dlažby: Komunikace je navržena pro IV. třídu dopravního zatížení ( TNV/24h) a má návrhovou úroveň porušení D1 a stejná návrhová úroveň porušení se požaduje pro vozovku autobusové zastávky, A Místní komunikace (ulice Dolní, trasa přes náměstí, ulice Horní, aut.zastávky) Dl, I, žula, kroužková, mm, šedá ČSN tl. 120 mm kroužková dlažba, příčné prahy řádková dlažba, zastávky žlutá žula, Lože, cem. malta MC 10 ČSN ,3 ČSN tl. 40 mm KSC I kamenivo zpevněné cementem ČSN tl. 200 mm ŠD štěrkodrť ČSN tl. 200 mm Tloušťka konstrukce tl. 560 mm Na plochách s menším dopravním zatížením jako jsou ostatní místní komunikace a pojížděné plochy, odpočinkové a víceúčelové plochy náměstí, parkovací pruhy a parkovací stání včetně vnitřních pojížděných ploch je navržena vozovka s povrchem z žulové dlažby v následujících skladbách: A1 Napojující místní komunikace Havlíčkova a Rubešova náměstí Dl, I, žula, kroužková, mm, ČSN tl. 120 mm kroužková dlažba, šedá barva řádková dlažba příčný práh Lože, štěrk 4/8mm ČSN tl. 40 mm KSC I kamenivo zpevněné cementem ČSN tl. 150 mm ŠD štěrkodrť ČSN tl. 200 mm Tloušťka konstrukce tl. 510 mm B Plochy parkování (kolmá stání vnitřních ploch náměstí), vnitřní plochy náměstí: Dl, I, žula, mm, ČSN tl. 120 mm kroužková vazba, šedá barva plocha náměstí kroužková dlažba, šedá barva Lože, štěrk 4/8mm ČSN tl. 40 mm KSC I kamenivo zpevněné cementem ČSN tl. 120 mm ŠD štěrkodrť ČSN tl. 150 mm Tloušťka konstrukce tl. 430 mm B1 Plocha parkování (kolmá stání a podélná stání při chodníku) z žulových odseků: Dl, žulové odseky, řádková dlažba, ČSN tl. 120 mm (žula - 1/3 žlutá, 1/3 bílošedá, 1/3 šedomodrá) Lože, štěrk 4/8 mm ČSN tl. 40 mm KSC I kamenivo zpevněné cementem ČSN tl. 120 mm ŠD štěrkodrť 16/32mm ČSN tl. 150 mm Tloušťka konstrukce tl. 430 mm C Plochy chodníků jsou navrženy ve třech typech provedení : C1 žulové desky, C2 žulové desky s možným přejezdem, C3 - mozaika 11

12 C1 Plocha chodníku DL, žulové desky šířky 500mm, délky mm, ČSN tl. 60 mm tloušťka 60 mm (délky mm-20%, mm-70%, %) (žula 50% žlutá, 35% bílošedá, 15% šedomodrá) Lože, cem. malta MC 10 ČSN ,3 ČSN tl. 40 mm ŠD Štěrkodrť ČSN tl. 300 mm Tloušťka konstrukce tl. 400 mm C2 Plocha chodníku DL, žulové desky šířky 500mm, délky mm, ČSN tl. 80 mm tloušťka 80mm (délky mm-20%, mm-70%, %) (žula 50% žlutá, 35% bílošedá, 15% šedomodrá) Lože, cem. malta MC 10 ČSN ,3 ČSN tl. 40 mm KSC I kamenivo zpevněné cementem ČSN tl. 120 mm ŠD Štěrkodrť ČSN tl. 160 mm Tloušťka konstrukce tl. 400 mm C3 Plocha chodníku (napojení stáv. chodníků) DL,I, žula,kroužková, řádková, 60mm ČSN tl. 60 mm ve stávající grafické skladbě Lože, štěrk 4/8 mm ČSN tl. 40 mm ŠD Štěrkodrť ČSN tl. 200 mm Tloušťka konstrukce tl. 300 mm R Vyznačení varovných pásů v pochůzích plochách DL,I, žula, desky 800x800mm,tl.100mm ČSN tl. 100 mm barva žlutá, s povrchovou protiskluzovou úpravou (frézování drážek) lože, cem. malta MC 10 ČSN ,3 ČSN tl. 50 mm ŠD Štěrkodrť (resp. KSC dle navazující plochy) min. ČSN tl. 250 mm Tloušťka konstrukce tl. 400 mm Tloušťky vrstev jsou ve zhutněném stavu. Zemní pláň vozovek musí být zhutněna na předepsanou hodnotu modulu přetvárnosti podloží. Zhutněná zemní pláň E def,2= 45 MPa, (resp. 120 MPa pro hrubozrnné zeminy) Zkoušky zhutnění je nutno při přejímce dokladovat. Pokud nebude dosaženo předepsané zhutnění je nutné provést výše uvedená opatření (výměnu zeminy). Dlažby budou provedeny s předepsaným navýšením dle ČSN Spáry budou vyplněny dle ČSN Zvláštní pozornost je nutno věnovat hutněným násypům po inženýrských sítích. Zához rýh je nutno provést vhodnou zeminou a dále plnit požadavky ČSN (Kontrola zhutnění zemin a sypanin). Bez únosné zemní pláně (dokladovat zkouškami zhutnitelnosti) nelze provádět další konstrukce vozovky. Stavební objekt komunikací a zpevněných ploch navazuje na veškeré objekty inženýrský sítí. Prostupy nových kabelů přes novou vozovku a parkovací stání budou provedeny přes chráničky (součást jednotlivých sítí). Vzhledem k tomu že nové chodníky jsou mnohde širší než stávající předpokládá se mírné zmenšení pojížděných ploch. Pokud jsou stávající 12

13 kabelová vedení ve vozovce resp. stávajícím sjezdu předpokládá se že jsou ochráněna. Samozřejmě není znám stav všech chrániček a některé bude nutné upravit, proto se počítá s určitou obnovou stávajících chrániček v objektu zpevněných ploch (odhad cca 30bm). POV Podrobný plán organizace výstavby bude řešen dodavatelem. V území náměstí chybí dešťová kanalizace. Proto je vhodné provést nejprve výstavbu infrastruktury - kanalizační vedení, které z náměstí projde ulicí Dolní do ulice Žižkovy, kde se napojí do stávající stoky. Budování dešťové kanalizace objekt SO 03 zasáhne nejprve ulici Žižkovu. Výkop bude prováděn v polovině vozovky bez vyloučení provozu, ale s dopravním omezením. Dále bude kanalizace procházet ulicí Dolní do Havlíčkova náměstí. Vzhledem k šíce ulice nebude možné provádět výkop kanalizace bez vyloučení provozu v obou směrech. Během uzavření ulice Dolní bude provedena její úplná rekonstrukce ( mimo dalších objektů nebo jejich částí ) objekt SO 02 zpevněné plochy Dolní ulice. Pro tuto I. etapu bude Havlíčkovo náměstí přístupné pro dopravu pouze z ulice Horní, s tím že návrat bude zpět do ulice Horní. Při požadavku na zachování autobusových zastávek v náměstí bude nutné zajíždět autobusy do náměstí tam a zpět z ulice Horní (možný objezd z Husovy, resp. dále z Masarykovy ulice). Tím dojde k zamezení průjezdu náměstím a k mírnému poklesu dopravy v ulici Horní (v náměstí je nyní třetina cílové dopravy dle studie). V náměstí dojde k razantnímu poklesu. Provedením kompletní výstavby v ulici Dolní + v hrdle na náměstí lze završit I. etapu výstavby. Další postup v náměstí po zprovoznění ulice Dolní již otevírá několik možností řešení. Možný způsob dalšího postupu je vybudování centrální části zahrnující průjezdní diagonální komunikaci, která navazuje na hotový úsek. Při ní by byl zhotoven pás z obou stran s nástupišti. Při této etapě je nutné přeložit provizorně zastávky do jednosměrných komunikací po dobu výstavby této II. etapy. Další III. etapa umožňuje užívat nové autobusové zastávky včetně diagonální komunikace. Výstavba může zahrnout spodní a levou část náměstí (plochu trojůhelníka pod diagonálou průjezdní komunikace). Zpřístupnění Svatovojtěšské může být dočasně z ulice Trčkovy. Následná IV. etapa již zahrnuje zbývající horní a pravou část náměstí nad diagonálou průjezdní komunikace. Přerušení komunikace v Rubešově náměstí nebude časově náročné, ale přerušení této jednosměrné komunikace je nutno řešit dočasnou změnou provozu v Příčné ulici (obrácený směr jízdy) nebo úvratí před přerušením komunikace např. na Rubešově nám. vedle kostela a zobousměrněnou komunikací zpět. V opačném směru v ulici Na Valech změnou směru jednosměrné ulice a úvratí na vhodném místě před rozkopanou komunikací. Závěrečná V. etapa či fáze v náměstí již zahrnuje vybudování komunikačního hrdla z ulice Horní do Havlíčkova náměstí. Obdobně jako u II. etapy je nutný autobusový objezd po centrální dopravní ose Masarykovy ulice ve městě. Během II. IV. etapy výstavby je především nutné minimalizovat parkování osobních vozidel, nebo úplně vyloučit po dobu výstavby. Do staveniště se musí umožnit příjezd a odjezd zásobování, pomůže i vyloučení průjezdu náměstím mimo autobusů. Toto rozdělení do pěti etap je velmi schematické, ale umožňuje představu o postupu výstavby. Nejdůležitější bude zřejmě I. etapa výstavba v ulici Dolní (SO 02 a další objekty). Etapy II.- V. obsahují mimo jiné objekty objekt SO 01 Zpevněné plochy Havlíčkovo náměstí. Předběžný časový odhad výstavby je cca 7-8 měsíců (příprava v ulici Žižkova 4 týdny, I. etapa - 6 týdnů, II. etapa 4 týdny, III. etapa 8 týdnů, IV. etapa 8 týdnů, V.etapa -3 týdny). Předpokladem je provedení navržené stavby vcelku. Další etapizace výstavby s delším časovým odstupem a provedení jen části znamená vyšší náklady na provizorní napojení pro provoz na náměstí a prodloužení výstavby. 13

14 g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod. Provozem na vozovce je chápáno pojíždění nepřetížených vozidel (zatížení náprav). Porušení vozovky roste přímo úměrně se čtvrtou mocninou od nadměrného zatížení (přetížení). Konstrukce A dlážděné vozovky v zoně s dopravním omezením včetně stání autobusů odpovídá vozovce pro IV. třídu dopravního zatížení ( výpočtových TNV vozidel/den) a návrhovou úroveň porušení vozovky D1 (dle dlážděného povrchu do cem. malty je max.). Konstrukce A1 dlážděné vozovky objízdné komunikace v náměstí, komunikace v Rubešově nám., komunikace do Svatovojtěšské odpovídá vozovce pro V. třídu dopravního zatížení ( výpočtových TNV vozidel /den) a návrhovou úroveň porušení vozovky D2 (dle dlážděného povrchu do kameniva je max.). Konstrukce B dlážděné vozovky pro parkovací stání osobních vozidel a mezilehlé plochy náměstí odpovídá vozovce pro VI. třídu dopravního zatížení (méně než 15 výpočtových TNV vozidel /den) a návrhovou úroveň porušení vozovky D2 (dle dlážděného povrchu do kameniva ). Konstrukce C2 chodníku z žulovými deskami tl. 0,08m do betonu umožňuje pojezd vozidly N1 (malé a střední nákladní automobily) občas N2 (nákl. Automobily). Konstrukce C2 jsou v nárožích náměstí po úroveň plochy park. stání a dále v celém úseku ulice Dolní. Ostatní chodníky C1, C3 nejsou konstruovány pro pojezd. Následné užívání pro jakékoliv nadměrné zatížení je vyloučeno (doprava s přetíženými vozidly, paletizované skladování apod.). h) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Cílem rekonstrukce náměstí je vytvoření a umožnění pohodlného průchodu pěších po náměstí, které je v režimu zóny s dopravním omezením rychlosti pohybujících vozidel na 30km/h. Projekt předpokládá rozšíření chodníků (příčný sklon běžně 2,5%), odstranění zásadních výškových bariér. Obruby kolem pojížděných ploch v ploše náměstí jsou zapuštěny na minimální výšku (30-40mm), v místech přecházení na 20mm. Úplné zapuštění není možné z důvodu vedení dešťové vody a dále z důvodu vyznačení a odlišení komunikačních, pojížděných ploch. Obruby při nástupištích autobusových zastávek jsou naopak vyzvednuty +0,2m pro pohodlný nástup a výstup. Zapuštění obrub zpět je provedeno plynule dlouhým náběhem. Bezpečný pohyb přes vozovku je řešen pomocí vyznačených přechodů pro chodce, v rozsahu umožňujícím dostatečný pohyb v ploše náměstí. Přechody pro chodce jsou řešeny bezbarierově s dlážděním š.0,8m ze strany chodníku zapuštěným 20mm nad okraj vozovky. Dlaždice 800/800/100mm jsou spádovány do vozovky ve sklonu 6-8,33%. Nástupní plochy dlaždic jsou provedeny zdrsněné - splňují požadavek na součinitel normového tření na povrchu (0,6+tg alfa). V tomto pásu z dlažby (na šířku přechodu 3,2m) je vyznačen vyfrézováním reliéfní varovný pás šířky 0,4m. Na tento varovný pás je napojen signální pás šířky 0,8m s minimální délkou 1,5m, zakončený na přirozené (zeď domu) nebo umělé vodící linii. Signální pás je řešen vyfrézováním drážek do nově položené zádlažby (žulová dlažba z kostky 10-12cm nebo dlažba z žulových desek). Přechody pro chodce přes komunikace směrem do centrální části náměstí a přechody při zastávkách postrádají přirozené navádění (přirozenou vodící linii). Proto jsou od obvodové 14

15 zástavby provedeny umělé vodící linie do centrální části náměstí včetně propojení autobusových zastávek. Vodící linie jsou vyznačeny jsko signální pásy vyfrézování drážek (hl. 10mm, š.20mm s mezerami cca 40mm) v pásu šířky minimálně 0,4m do nově položené dlažby. V nástupištní ploše autobusových zastávek je proveden za obrubou š. 0,25m výstražný pás š. 0,25m z žuly resp. syenitu černé barvy ve světlé žule na délku nástupní hrany. Plochou nastupiště prochází vodící linie napojující signální pás před nástupem do autobusu se signálními pásy přechodů. 0,8m od osy všech umělých vodících liníí jsou odstraněny veškeré pevné i mobilní překážky. Na příchodu ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie přes Rubešovo náměstí bude zřízen přes vozovku bezbarérový přechod s navigací slabozrakých. Umělá vodící linie bude napojovat z nároží Havlíčkova náměstí přechod pro chodce a dále bude pokračovat ke vstupu do kostela. Linie bude vytvořena frézováním i do stávající dlažby z kamenných desek. Z hlediska respektování stávající výškové dotykové linie chodníku není možně stávající vstupy se schody řešit bezbarierově (jedná se o zásah do cizího majetku a mnohdy obtížné řešení uvnitř objektu). Stávající bezbarérová řešení jsou zachována a kde jsou malé výškové rozdíly na vstupech jsou tyto řešeny bezbarierově (+20mm). Parkovací stání pro invalidní spoluobčany budou vyznačena vodorovně a svisle pomocí dopravního značení. Nově je zřizováno 61 parkovacích v ploše náměstí (stávající počet 59 p.s.). Z uvedeného počtu jsou 4 vyhrazeny pro osoby tělesně postižené ( rozměr stání 3,5x5,3m) dle vyhlášky 369/2001 Sb v ú.z. Rozmístění stání je rovnoměrně v ploše náměstí. i) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce Při provádění rekonstrukce náměstí musí dodavatel stavby dbát ochrany zdraví a bezpečnosti v ploše staveniště. Musí zajistit bezpečný přístup k domům zde bydlících občanů a dále zajistit přístup ke stávajícím obchodům, živnostem a institucím na náměstí. Jedná se především o zajištění výkopů bezpečnými a označenými lávkami a umožnění příjezdu k nemovitostem včetně zásobování. Návštěvníci budou z prostorových důvodů omezeni v parkování na náměstí, budou nuceni volit pěší přístup na větší vzdálenost. Dodavatel stavby bude minimalizovat hlučnost a prašnost na staveništi, tak aby neohrožovala výskyt zde bydlících občanů, pracujících živnostníků a procházejících návštěvníků. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Při výstavbě musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy pro práce ve stavebnictví. Bude dodrženo: - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. - Vyhláška č. 192/2005 Sb., ze dne 11. května 2005, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů - Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. - Vyhláška Českého báňského úřadu č. 200/2006 Sb., ze dne 25. dubna 2006, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb.,o skladování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 342/2001 Sb., Před zahájením zemních prací budou trasy vedení viditelně vyznačeny vykolíkováním. 15

16 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby: - neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech - odolávala škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům - splňovala požadavky upravující ochranu osob před ozářením z radonu uvnitř staveb, které stanovuje zvláštní předpis. Brno, říjen 2008 Ing. Sojka 16

17 F2.1 - Technická zpráva Revitalizace středu města Havlíčkův Brod SO 02 - Zpevněné plochy Dolní ulice Dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje: Stavba Název stavby: Stavební objekt: Místo stavby: Katastrální území: Druh stavby: Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ulice Dolní SO 02 - Zpevněné plochy Dolní ulice ulice Dolní Havlíčkův Brod rekonstrukce Pořizovatel: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, Projektant: Projektant objektu: Ing. Arch. Aleš Burian architektonická kancelář BURIAN KŘIVINKA Kalvodova 13, Brno Ing. Pavel Sojka Deblín 28, Projektová dokumentace pro stavební povolení Revitalizace středu města Havlíčkův Brod zahrnuje v části zpevněných ploch následující stavební objekty: SO 01 Zpevněné plochy Havlíčkovo náměstí SO 02 Zpevněné plochy Dolní ulice Objekt SO 01 zahrnuje celou plochu Havlíčkova náměstí, krátké napojení ulice Dolní, Svatovojtěsské, Horní, a část plochy na Rubešově náměstí. Objekt SO 02 zahrnuje prostor ulice Dolní v pomocném staničení komunikace 0 80m SO 02 - Zpevněné plochy Dolní ulice a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení: Cílem stavebních a architektonických úprav je nová podoba náměstí, zachování stávajících funkcí náměstí, umožnění multifunkčního využití ploch pro kulturní akce a rozšíření chodníkových ploch. Zásadní je zklidnění průjezdu náměstím s připravovaným omezením rychlosti na 30km/h ve stávající zóně se zákazem zastavení mimo vozidla zásobování. Podkladem pro zpracování DSP je schválená dokumentace z územního rozhodnutí (červen 2008) doplněná o vyjádření dotčených orgánů a správců. Podkladem pro SP je výškopisné a polohopisné zaměření dotčeného území dodané firmou GEODÉZIE Ledeč nad Sázavou s.r.o. včetně doplnění zaměření ploch a vstupů do objektů ze září

18 Stávající stav. Ulice Dolní má příjezdovou komunikaci do Havlíčkova náměstí z jižní strany. Celá ulice Dolní stoupá ve směru k náměstí ve sklonu 2,90 až 5,60%. Řešený úsek ulice Dolní vychází z křižovatky s ulicí Žižkovou silnice II/150, a napojuje se do Havlíčkova náměstí. Studie organizace dopravy v centru města Havlíčkův Brod. V červnu roku 2007 byla zpracována Studie organizace dopravy v centru města Havlíčkův Brod. Studie se opírá o dopravní průzkum provedený ve dne v území uvnitř historického centra ohraničeného ulicemi Husova, Štáflova, B. Němcové, Na Valech, Trčkova, Beckovského. Průzkumy dopravy v pohybu. Zásadním problémem centra je průjezd náměstím, včetně ulice Horní, Dolní a křižovatky Žižkova s Dolní, který je atraktivní pro hladký a rychlý průjezd bez SSZ a kolon, především ve směru nahoru. Vozidla jezdí ve velkých intenzitách cca 8 tisíc/den, ve velkých rychlostech. Vozidla vytváří hlukové pozadí a jsou nebezpečné pro chodce, kteří překonávají levou a pravou stranu náměstí na vybraných místech a s velkou nedůvěrou. Náměstí je tak nepřirozeně rozděleno vedví s dvěma poloostrovy uprostřed bez lidí, kteří automaticky uhýbají od komunikace do odlehlejších koutů náměstí. Úzkým hrdlem je pak křižovatka Žižkova s Dolní, kde se ve špičce tvoří kolony v návaznosti na světelnou křižovatku na průtahu silnice I.tř. městem (ul. Masarykova). Dvě třetiny těchto vozidel projíždějících náměstím je čistý tranzit, necelá třetina je zdrojová nebo cílová doprava. Navržený stav revitalizace středu města. Průjezdní komunikace v ulici Dolní bude mít konstantní šířku (6m mezi obrubami) od přechodu za křižovatkou s ulicí Žižkovou. Široké stávající křižovatkové napojení je zachováno z důvodu najíždění autobusu z ulice Žižkovy. Poloměr stávající je v nároží 6m. Bylo řešeno i rozšíření chodníku (resp. zřízení park. pruhu) na ulici Žižkova a tím vložení oblouku R=9m. Autobus potřebuje v tomto případě nejen poloměr, ale i dostatečnou šířku vozovky (vyjetí z vlastního pruhu) v ulici Dolní. Po vykreslení obalových křivek autobusu je zřejmé, že šířka v ulici Dolní je potřebná a nový šikmý náběh při zúžení koresponduje se stopou obalové křivky autobusu. Zvětšení poloměru nemá razantní vliv na šířku stopy v maximální hodnotě. Rozšířený chodník vpravo lze využít pro zásobování. b) požadavky na vybavení Zpevněné plochy v ulici Dolní navazují na nové úpravy v Havlíčkově náměstí (objekt SO 01) řešení ploch kamennými dlažbami a kamennými obrubami. Vozovka je dlážděna kroužkovou skladbou dlažby z malé kostky 10-12cm, řádkovou skladbou v místech zvýšeného prahu ( před přechodem pro chodce). Na vnějším okraji komunikace je při chodníku kamenná obruba z žuly šířky 250mm napojená zámkovým spojem (podsázka 100mm). Chodníky jsou řešeny z žulových desek šířky 500mm, délky mm, tloušťky 80mm (s možností pojezdu), žula 50% žlutá, 35% bílošedá, 15% šedomodrá.. Na chodnících, vstupech do vozovky a ostatních pochůzích kamenných prvcích bude hrubá (pemrlovaná) povrchová úprava vyhovující požadavku na součinitel smykového tření 0,6+tg alfa (alfa je úhel sklonu plochy). 18

19 Přechod pro chodce má na vstupu ze strany chodníku velké žulové desky 800/800/100mm (světlá žula, žlutá), které mají od vozovky 20mm podsázku. Přechod má šířku 3,2m (4x deska). V místech nástupu obrubníku na výšku 100mm jsou na konci řady desek přechodu osazeny přechodové desky 800/800mm (proměnné výšky). V pohledu od vozovky mají vyřezaný plynulý náběh podsázky z 20m na 100mm a v zadní straně náběh hrany z 80mm na 100mm. Přechodové desky na jednom přechodu (nástup hrany v jednom směru) musí být provedeny v levé a pravé úpravě. Ploché pemrlované desky 800/800/100mm mají vyfrézované drážky v ploše šířky 0,4m x dl. 0,8m. Drážky jsou 10mm hluboké a 20mm široké. Signální pásy š. 0,8m budou vyfrézovány do položené dlažby z desek 500/ / 80 mm. V přechodu pro chodce bude pás šířky 0,5m vyznačen dlaždicemi 500/400/100mm ze světležluté žuly na šířku přechodu 3,2m (8 kusů v pásu). Povrch nášlapu bude hrubý (pemrlovaný). Dodávka dešťových podobrubníkových vpustí (musí být umístěny mimo pás komunikace mezi obrubami) je součástí dodávky kanalizace včetně rámů s poklopy (min. zat. D400 z důvodu možného pojíždění). c) napojení na stávající technickou infrastrukturu Stavební řešení: Průjezdní komunikace (od křižovatky Žižkova Dolní, ulice Dolní, průjezd Havlíčkovým náměstím, ulice Horní) je v celé délce zařazena jako místní komunikace. Komunikace je pomocně staničena od křižovatky se silnicí II/150 ulice Žižkova, ulice Dolní. Délka řešeného úseku úpravy průjezdní komunikace je 230m. Místní komunikace je v řešném úseku označena jako A. Úsek řešený v objektu SO 02 začíná staničením 0m a končí ve staničení 80m. Směrově komunikace A vychází od začátku staničení z přímé délky 49,79m, na kterou navazuje mírný levotočivý oblouk o poloměru R= 400m do staničení 80,87m, kde pokračuje levotočivý oblouk o poloměru R= 31m. Ve staničení 97,17m navazuje přímá v délce 120,94m, která tvoří úhlopříčný propoj lichoběžníkového náměstí. V horní části náměstí navazuje ve staničení 218,11 pravotočivý oblouk o poloměru R=30m. Do konce staničení (230m) již navazuje krátká přímá pro napojení stávající osy komunikace na ulici Horní. Podélný sklon komunikace A v celé délce stoupá. V trase komunikace jsou umístěny 2 zvýšené prahy: ve staničení 15,39m a 88,77m. Zvýšený práh je jednostranný (+0,1m na délce 1,25m oproti průběhu nivelety). Podélný sklon v úvodu komunikace po zvýšený práh stoupá ve sklonu +2,80%. Za zvýšeným prahem podélný sklon plynule stoupá ve sklonech +2,63%, +3,40%, +4,05%. Ve staničení 50m je změna na +5,83%, lom je zaoblen výškovým vydutým obloukem R=1200m. Další výškový lom na +4,80% v 80m staničení je zaoblen vypuklým obloukem R=1000m. Za jednostranným zvýšeným prahem pokračuje sklon +4,10% až do staničení 110m, odkud pokračuje niveleta ve sklonu +4,73% do staničení 140m (R=1000m). Následuje úsek s autobusovými zastávkami ve sklonu 4,06% do staničení 190m (R=1000m), odkud jde sklon +3,3% až do konce staničení. Příčný sklon na komunikaci A navazuje v úvodu na stávající napojení před křižovatkou se střechovitým sklonem 2,5% (v místě napojení cca 1,4%). Od staničení 20m do staničení 40m přechází střechovitý sklon na jednostranný vpravo 2,5% ve směru staničení. Jednostranný sklon vpravo pokračuje až do staničení 70m, zde je navržena změna a překlopení příčného sklonu vlevo 2,5% (staničení 92,0m). Levostranný příčný sklon pokračuje potom téměř až do závěru staničení. Ve staničení 200m dochází ke změně levostranného sklonu na střechovitý ve 19

20 staničení 220m, který navazuje na stávající střechovitý příčný sklon v ulici Horní. Chodníky při komunikaci mají příčný sklon 2-3% (max. 5%). Na místní komunikaci je navržené následující šířkové uspořádání: Obslužné komunikace funkční skupiny C mohou sloužit dle ČSN ve stávající i nové zástavbě i jako průtahy silnic III. třídy. Uspořádání odpovídá MO 2. Komunikace je dvoupruhová v šířce 6m mezi obrubami, šířka jízdního pruhu je 3m, vodící proužek není zřizován, dešťové vpusti (podobrubníkové) jsou umístěny mimo šířku 6m komunikace. Minimální šířka prostoru komunikace je 10,4m (ulice Dolní), šířka hlavního dopravního prostoru je 6,5m (0,25m za okraj obruby), návrhová rychlost je dle směrových poměrů a při zklidnění 30 km/h. Označení komunikace odpovídají hodnoty min.10,4/6,5/30. Pro pohyb pěších přes komunikaci je vyznačen přechod pro chodce za zvýšeným prahem (s max. délkou přecházení 6m), bezbariérově upravený, rozhledy jsou zabezpečeny. Ulice Dolní bude ve vyznačené zóně s dopravním omezením, kde je uvažována max. rychlost 30km/h. Omezení je obsaženo ve svislém dopravním značení zóny. Pro přechody pro chodce na komunikacích (s návrhovou rychlostí vn=30 km/h) je nutné dodržet dle ČSN rozhledovou vzdálenost 30m na čekací plochu přechodu (pro řidiče) a obráceně z čekacích ploch přechodu na jízdní pás (pro chodce). Stávající zábrana vstupu do vozovky (řetízek na sloupcích) mezi stávajícími přechody pro chodce na nároží ulice Žižkovy a Dolní bude obnovena v nové úpravě jako zábradlí. Dopravní značení Stávající omezení v Dolní ulici pro průjezd náměstím bude zachováno (B4 nákladních voz., B6 traktorů, resp. B5 autobusů) a ještě je umožněno vjíždět autobusům MHD a vozidlům zásobování. Do stávající vyznačené zóny s dopravním omezením (B28 zákaz zastavení, MIMO ZÁSOBOVÁNÍ) je nově navrženo snížení rychlosti na 30 km/h a tím je možno celou oblast zklidnit v režimu tzv. TEMPO zóny. Technicky to bude provedeno osazením nových tabulí zóny s dopravním omezením IP 25a, b. V tabulích bude vyznačena značka B20a s omezením rychlosti na 30 km/h, a vedle značka B28 (zákaz zastavení). V textu umístěném pod značkami je navrženo: ZASTAVENÍ POVOLENO VOZIDLŮM ZÁSOBOVÁNÍ. Snížení rychlosti bude podtrženo za křižovatkou Dolní Žižkova odsazeným zvýšeným prahem ve vozovce. Příčný práh bude s jednostranným náběhem. Za zvýšeným prahem bude zřízen přechod pro chodce vyznačený svisle z obou stran značkou IP6. Současně bude v místě prahu vozovka zúžena na 6m mezi obrubami. Práh bude před zónou avizován značkou A7b. Přechod pro chodce přes dlážděnou komunikaci bude vyznačen kontrastním zadlážděním žlutobílých žulových dlaždic šířky 0,5m do tmavé žulové kostky. Přechod má šířku 3,2m a je řešen zásadně bezbariérově a s úplnou navigací slabozrakých spoluobčanů. d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování Komunikace a zpevněné plochy jsou příčně a podélně spádovány k dešťovým vpustem. Jedná se o povrchové vody z chodníků a komunikace. Při současném stavu jsou dešťové vody z jednotlivých střech domů vypouštěny na povrch chodníku, což je v zimním období velmi nebezpečné (chybí kanalizace). Při novém zadláždění budou svody zapojeny zemními přípojkami. Povrchové vody ze zpevněných ploch jsou sváděny do nově budované dešťové kanalizace objekt SO 03 Dešťová kanalizace. Podzemní vody nejsou ovlivněny novými zpevněnými plochami. 20

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 Obsah dokumentace F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 a) F 1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 b) členění na jednotlivé objekty... 3 c) detailní popis jednotlivých objektů... 4 F. DOKUMENTACE STAVBY

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. RADNIČNÍ STUPEŇ: OBJENAVATEL: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Jan. MĚSTO RÝMAŘOV INVESTOR: dtto ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: DATUM:

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE

DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE Dokumentace pro stavební povolení C. STAVEBNÍ ČÁST Investor: Městys Drásov Drásov 61, 664 24 IČ 00281727 Datum: DUBEN 2013 Vypracoval: S-atelier, Ing.

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ Obsah: 1. Identifikační údaje...2 1.1 správce komunikace, jeho sídlo nebo místo podnikání...2 1.2 projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském

Více

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY 70% 3.1.8.A CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem. Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady)

Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem. Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady) Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady) Na předem srovnané a upravené pláni provést dřevěné stupně z impregnovaných půlkuláčů s jednoduchým

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD B.4. BILANCE

Více

Rakvice RD v lokalitě Dílce

Rakvice RD v lokalitě Dílce DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rakvice RD v lokalitě Dílce Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. strana 1/17 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ /OKRES OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD : Regenerace panelového

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Jsou to komunikace s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy, určené především pro cyklistický nebo pěší provoz. Jejich parametry jsou upraveny v ČSN 736110

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/077606/STAV/SU/SKO Přerov, dne 19.8.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice Průtah obcí včetně dopravních opatření II/42 2, Pod ivín 1. Celková situace Lednice je významná jihomoravská vinařská obec, leží přibližně 6 km severozápadně od bývalého okresního města Břeclav. Sledovaný

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO VÝSTAVBU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V ULICI SÍDLIŠTNÍ V PRAZE LYSOLAJÍCH

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO VÝSTAVBU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V ULICI SÍDLIŠTNÍ V PRAZE LYSOLAJÍCH 1 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO VÝSTAVBU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V ULICI SÍDLIŠTNÍ V PRAZE LYSOLAJÍCH 1. ÚVOD Návrh řešení dopravně inženýrských opatření pro výstavbu technické infrastruktury v ulici

Více

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Úvod do dopravního inženýrství Ing. Michal Dorda, Ph.D. Pozemní komunikace Pozemní komunikace je liniová stavba sloužící především dopravě silničních dopravních prostředků, případně k pohybu chodců, cyklistů

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

DSA Dopravní stavby obor A

DSA Dopravní stavby obor A Dopravní stavby obor A ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb Marek Pýcha, Štěpán Verner 1. Úvod Pomůcka slouží jako podklad pro cvičení týkající se železniční části předmětu 136.

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA MOHELNICE 1 REVITALIZACE HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA MOHELNICE B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA MOHELNICE 2 B.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ

Více

5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ A Identifikační údaje Název stavby : Zřízení chodníku v Jiráskově ulici v Horšovském Týně Místo stavby : Okres : Katastrální území : Investor : Projektant : Stupeň PD : Datum zpracování

Více

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Označení stavby... 2 1.2 Stavebník... 2 1.3 Projektant... 2 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby... 3 2.2 Předpokládaný

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Vypracoval : Hlavní projektant : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL MěÚ : Tachov Kraj : Plzeňský Datum : 11/2015 Stavebník : Přimda, náměstí

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL VYPRACOVAL ÚSEK/OBEC KRAJ Chrast u Chrudimi Pardubický ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT projektová a inženýrská

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Základní údaje o stavbě... 2 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 Předpokládaný průběh stavby... 2 Vazba na územní plán... 2 Stručná charakteristika

Více

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava OBSAH DOKUMENTACE Oprava komunikace U Kostela - Chrastava A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 A4 B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.1 1: 10 000 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 A4 B.2 1: 5 000 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 1 A4 B.3 1: 200 KOORDINAČNÍ

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. Identifikační údaje : Název stavby : CHODNÍK V UL. 5. KVĚTNA U DVU V MĚSTĚ KRÁLÍKY Místo stavby : k.ú. Králíky Kraj : Pardubický Druh stavby

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc Obsah 1. Identifikační údaje 2 1.1 Stavba 2 1.2 Objednatel dokumentace 2 1.3 Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) 2 1.4 Subdodavatelé hlavního projektanta 2 1.5 Subdodavatelé investora 3 2. Základní

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato

Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato Pavel Vokřál Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa 2, Úvaly - Výpustek IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE MÍSTO Výstavba souboru rodinných domů včetně infrastruktury Úvaly

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Technická zpráva... 1 1) Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Stavba... 2 1.2. Objednatel... 2 1.3. Projektant... 2 1.4. Základní charakteristiky... 2 2) Stručný technický popis

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6. OBSAH: 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.0 NÁVRH REGULATIVŮ 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATEL: ZPRACOVATELÉ: BC. MICHAL

Více