SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH Comparison of quality bank services in choice banks Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Krajíček Autor: Alena STAŇKOVÁ, DiS. Brno, květen 2006

2

3

4 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název v angličtině: Katedra: Vedoucí bakalářské práce: Alena Staňková, DiS. Srovnání kvality služeb ve vybraných bankách Comparison of quality bank services in choice banks Finance Ing. Jan Krajíček Rok obhajoby: 2006 Anotace Předmětem bakalářské práce Srovnání kvality služeb ve vybraných bankách je charakteristika vybraných bank, jejich nabízených bankovních produktů se zaměřením na privátní klienty a jejich srovnání. První část je věnována historii bankovního systému v České republice, ve druhé kapitole jsou uvedeny současné trendy v bankovnictví, v další kapitole se věnuji kvalitě bankovních služeb, v následující části je charakteristika jednotlivých bank a jejich nabízených služeb a v poslední části je provedeno zhodnocení nejpoužívanějších produktů klienty v bankách. Annotation Subject of bachelor work "Comparison of quality bank services in choice banks" is rating choice pool, their offered bank's product with a view to private client and their comparison. Forepart is presentation history of bank system in Czech Republic, concurrently trends in banking are presented in the second part, the next part devotes to qualities bank s services and with the following parts is rating single pool and their tender one's services and at last parts is effected estimation of more using products by clients in banks. Klíčová slova Kvalita služby, banka, bankovní produkt, privátní klienti, bankovní služby, poplatek, srovnání Keywords Quality of service, bank, bank produkt, private clients, bank services, charge, comparison

5 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Srovnání kvality služeb ve vybraných bankách vypracovala samostatně pod vedením Ing. Jana Krajíčka a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně, 15. května vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Děkuji panu Ing. Janu Krajíčkovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl ke zdárnému vypracování bakalářské práce.

7 Obsah Úvod 9 1 Historie Bankovní soustava České republiky Vývoj bankovní soustavy v České republice Vývoj obchodních bank na území České republiky 10 2 Současné trendy v bankovnictví 11 3 Kvalita služeb Co je to kvalita bankovní služby? Význam kvality 13 4 Charakteristika jednotlivých bank a jejich produktů BAWAG Bank CZ a. s Nabídka produktů pro privátní klienty Nabídka produktů pro firemní klienty Dílčí zhodnocení Komerční banka, a. s Nabídka produktů pro privátní klienty Nabídka produktů pro firemní klienty Dílčí zhodnocení Česká spořitelna, a. s Nabídka produktů pro privátní klienty Nabídka produktů pro firemní klienty Dílčí zhodnocení Československá obchodní banka, a. s Nabídka produktů pro privátní klienty Nabídka produktů pro firemní klienty Dílčí zhodnocení 34 5 Zhodnocení Zhodnocení bank BAWAG Bank CZ a. s Komerční banka, a. s Česká spořitelna, a. s Československá obchodní banka, a. s Srovnání bankovních služeb pro privátní klienty Hotovostní a směnárenské operace Bezhotovostní platební styk Platební karty Produktový balíček pro studenty Hypotéční úvěr 38

8 5.2.6 Produktový balíček pro typického klienta Srovnání produktových balíčků dle jejich ceny 39 Závěr 41 Použitá literatura 42 Použité zkratky 43 Seznam příloh 44

9 Úvod V posledních desetiletích bankovnictví prošlo nejen v České republice značnými změnami. Týká se to nejen legislativní formy, ale též dalších oblastí. Banky chtějí k veřejnosti, tedy hlavně ke svému klientovi, přistupovat více přátelsky. Banky se snaží klientovi všemožně vyjít vstříc, jen aby si jej získaly a nadále pak udržely. Služby v bankovnictví se neustále vyvíjí. Marketingová oddělení finančních institucí neustále srší nápady a uvádějí na finanční trh nové produkty. V této zdánlivě přehlcené nabídce se pokusím u vybraných finančních institucí vyčlenit jejich hlavní náplň činností, specifikovat je a analyzovat. Na základě těchto poznatků je porovnám. Do určité míry složitý úkol, neboť každá banka má své hlavní produkty, které jí charakterizují a dávají jí určité postavení na trhu. Rozhodla jsem se zaměřit se především na analýzu produktů nabízených fyzickým osobám, tedy privátní bankovnictví retail banking. Produkty pro firemní klientelu představím pouze v hrubých rysech. Cílem mé bakalářské práce je provést charakteristiku vybraných bankovních ústavů a porovnání jejich služeb a kvality nabízených především privátním klientům. Struktura bakalářské práce Svoji práci chci v první části uvést historií vývoje bankovní soustavy a obchodních bank na území České republiky a dále představit současné trendy v bankovnictví. Následně uvedu jednotlivé testované banky, výčet jejich služeb pro privátní i firemní klienty. V další části chci provést porovnání vybraných bankovních služeb určených privátním osobám a jejich zhodnocení. Závěrem vyhodnotím srovnávané bankovní nabídky a kvalitu služeb ve vybraných finančních institucích. Mezi kritéria, které jsem zvolila při výběru bank, mohu zařadit jejich typ jedná se o univerzální banky, přesto je možné říci, že každá je svým způsobem specifická, každá banka zaujímá přední místo na finančním trhu v určité oblasti, dále jejich dostupnost klientovi jak po fyzické stránce (Má klient možnost zaparkovat u banky?) a též po finanční stránce (Je to poplatek, který je klient ochoten za danou službu bance přenechat?), přístup bankovního pracovníka ke klientovi atd. Vybrané banky pro bakalářskou práci: BAWAG Bank CZ a. s. Komerční banka, a. s. Česká spořitelna, a. s. Československá obchodní banka, a. s. 9

10 1 Historie 1.1 Bankovní soustava České republiky Vývoj bankovní soustavy v České republice Bankovní soustavu České republiky tvoří všechny druhy bank na území českého státu a jejich vzájemné vztahy. První centrální bankou na našem území byla Privilegovaná Rakouská národní banka, která vznikla jako akciová společnost. Od roku 1919 po rozpadu Rakouska Uherska její funkci převzal Bankovní úřad ministerstva financí. Národní banka československá počala svou činnost po zrušení tohoto úřadu v roce V roce 1950 v souvislosti s přechodem naší ekonomiky na centrální řízení byla vytvořena Státní banka československá (SBČS) a až do v České republice fungoval jednoúrovňový bankovní systém s výrazným monopolem této banky. 1 V současné době je bankovní soustava v ČR dvouúrovňová: 1. Centrální banka je ústřední bankou státu. Její funkci zastává Česká národní banka, veřejnoprávní subjekt se sídlem v Praze. 2. Obchodní, investiční a hypotéční banky a spořitelny tyto banky tvoří výkonnou složku s podnikatelským záměrem, se kterou přichází do styku klienti. Činnost bank a spořitelen je většinou univerzální, neboť poskytují veškeré bankovní služby pro své klienty. Klienti si mohou libovolně zvolit kteroukoliv obchodní banku nebo spořitelnu. Banky i spořitelny jsou přitom povinny dodržovat bankovní tajemství o poskytnutých bankovních službách a obchodních operacích Vývoj obchodních bank na území České republiky Obchodní banky tvoří na našem území druhý stupeň bankovního systému, jak již bylo uvedeno výše. Jsou podnikatelskými subjekty zakládanými jako akciové společnosti, které přijímají vklady, poskytují úvěry a provádí zprostředkovatelskou činnost. Jako typické obchodní banky začaly u nás vznikat až po roce K 31. březnu 2006 bylo v České republice registrováno 37 obchodních bank (jak uvádí Česká národní banka a. s. na svých webových stránkách 1 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví, Management Press, Praha 1999, str Bankovní soustava ČR, pramen: beranr.web.cz/t_bsoustcr.html 10

11 2 Současné trendy v bankovnictví V naší a světové ekonomice lez v současném období sledovat radikální změny. Je to postupná globalizace finančních trhů, expanze kapitálových trhů, sekuritizace, progresivní rozvoj informačních a telekomunikačních technologií a sociální změny. Vkladové a úvěrové operace bank vždy tvořily základ jejich podnikání, i když byly doplněny některými jinými aktivitami. V posledním období se však těžiště bankovní činnosti mění. Banky poskytují ve stále větší mře další typy služeb, které do jisté míry překračují hranice klasického bankovnictví. Expanze kapitálových trhů a postupné stírání hranic mezi bankovním a finančním podnikáním způsobuje, že do sféry, v níž dříve operovaly pouze banky, začínají v poslední době vstupovat nebankovní subjekty, které přebírají jejich činnosti nebo tyto činnosti nahrazují. Mezi konkurenci nebankovních subjektů řadíme především: investiční podílové fondy, pojišťovny, velké obchodní společnosti a obchodní domy, dále investiční společnosti, leasingové společnosti, faktoringové a forfaitingové společnosti, penzijní fondy, obchodníci s cennými papíry atd. Banky musí čelit zvýšené konkurenci na obou stranách rozvahy, zejména v oblasti vkladů a úvěrů. Nebankovní subjekty mají navíc snazší vstup do prostoru bankovnictví než banky do ostatních finančních a nefinančních sektorů, k čemuž podstatně přispěl i prudký rozvoj nových technologií. Podstatné znevýhodnění bank spočívá v tradičně vysokých nákladech spojených s pobočkovou sítí, kterou noví dodavatelé bankovních služeb nepotřebují, jelikož její existence pro provádění bankovních služeb již není nutností. Banky reagují obsahovými změnami při definování své strategie, změnami v produktové a klientské orientaci a úpravami stávajících bankovních systémů. Jsou nuceny využívat nejnovější technologie, způsoby řízení a organizace práce. Snaží se snižovat náklady a hledají nové cesty, jak své produkty efektivněji prodávat klientům. Probíhá složitý proces restrukturalizace, tj. významné změny v bankovních domech, vlastnictví a postavení bank. Podrobnější rozbor jednotlivých trendů probíhajících v bankovnictví v současně době: Přechod od klasického V klasickém modelu banka vykonávala úlohu modelu k přechodnému prostředníka mezi věřiteli a dlužníky, přičemž modelu bankovnictví v rámci jednoho subjektu poskytovala všechny služby. Přechodný model je naopak založen na tom, že jednotlivé činnosti již nejsou prováděny v rámci jednoho subjektu, nýbrž prostřednictvím specializovaných institucí. Konsolidace V důsledku přesycení bankovního sektoru a zvýšené konkurence klesá počet bank, redukuje se jejich obchodní síť a klesá počet zaměstnanců. Fúze a akvizice Pro banky je nyní typická velká vlna fúzí a akvizicí, v jejichž důsledku vznikají větší a silnější subjekty. 11

12 Snižování nákladů Je ve strategických záměrech každé z nejvýznamnějších světových bank, poněvadž je nejméně rizikovou cestou ke zvyšování ziskovosti bank a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Diverzifikace příjmů Vyjadřuje snahu bank co nejvíce rozšířit zdroje příjmů, jejich diverzifikaci, zejména produktovou a zeměpisnou. Produktovou dimenzí banky vstupují do dalších aktivit, jako je např. propojování bankovnictví a pojišťovnictví, správa aktiv klientů a větší angažovanost bank v investičním bankovnictví. Zeměpisná diverzifikace znamená snahu o diverzifikování příjmů, pokud jde o místo, kde jsou zisky vytvářeny. Postupná globalizace Stírání hranic bankovního podnikání znamená, že je stále méně důležité místo a čas pro realizaci bankovního podnikání, což podporuje i postupné sbližování regulačních a právních předpisů mezi jednotlivými státy. Využívání nových informačních technologií Znamená změnu přístupu ke klientům a změnu tradičních způsobů dodání produktů ke klientům. Důsledkem je růst samoobslužných zón a produktů elektronického bankovnictví. Sociální změny Jde o změny modelů sociálního zabezpečení, demografické vlivy, rostoucí mobilitu obyvatelstva, růst životní úrovně obyvatelstva a sníženou loajalitu klientů, které rovněž působí na současné trendy v bankovnictví. Zvyšování hodnoty pro akcionáře Současnost zaznamenává trend k zvyšování této hodnoty, která je vyjadřována jako schopnost banky dlouhodobě vytvářet příliv peněz tak, aby překročil náklady na kapitál. Je komplexním vyjádřením potřeby kvalitního systému finančního řízení banky. 3 3 Petrjánošová, B.: Bankovní management, Masarykova universita v Brně, Brno 2005, str

13 3 Kvalita služeb 3.1 Co je to kvalita bankovní služby? Kvalita služby je vztah všech pracovníků banky ke klientům. Je to v podstatě souhrn vlastností, které služba vzkazuje. Sem bychom mohli zařadit bezchybnost, dokonalost, uspokojení a důvěra. Dále můžeme uvést služby navíc, rychlost obsluhy, spolehlivost banky, pomoc při neočekávaném problému apod. Tlak na kvalitu služeb je důsledkem nárůstu konkurence na bankovním trhu. Pohled na kvalitu mají jak banky, tak samozřejmě i klienti. U banky posouzení kvality závisí na tom, zdali se poskytování služby řídí předem určenými pravidly (bezpečnost, doba zpracování, dodržování postupů a předpisů). U klienta je rozhodující splnění požadavků, které jsou pro klienta důležité a jak respektuje omezení banky vyplývající z požadavků na bezpečnost bankovních operací. 3.2 Význam kvality Kvalita v bankovním sektoru je možnost jak se pozitivně odlišit. V bankovním sektoru pouze kvalita může být výhodou při porovnání jednotlivých bank, které se potýkají s: Narůstající konkurencí nových bankovních subjektů, ale především ostatních subjektů působících na finančních a peněžních trzích. Snadnou napodobitelností a kopírovatelností svých produktů a služeb. Nutností zvyšovat poplatky za běžné služby, tak aby pokryly výpadky tržeb v jiných oblastech (zavedení jednotné měny EUR, snižování poplatků za přeshraniční platební styk). Novými distribučními kanály jako odraz nových informačních technologií a narůstající konkurencí. Vyššími požadavky klientů na bankovní služby. Nižší tolerancí klientů k nedostatkům v práci bank. Snižování marží u aktivních a pasivních obchodů. Pokud je banka schopna kvalitně plnit oprávněné požadavky klientů získává před ostatními významnou výhodu, která se odrazí v nárůstu klientů, bankovních obchodů a tím i zisku. 4 4 Krajíček, J.: Marketing v peněžnictví, Masarykova universita v Brně, Brno 2005, str. 123,

14 4 Charakteristika jednotlivých bank a jejich produktů 4.1 BAWAG Bank CZ a. s. Jedná se o moderní univerzální banku, která vznikla 31. března 2005 spojením BAWAG Bank CZ a.s. (dříve Interbanka, akciová společnost) a BAWAG International Bank CZ a.s. (dříve Dresdner Bank CZ a.s.). BAWAG Bank CZ a.s. dále rozšiřuje své tradiční, úspěšné obchodní aktivity s firemní a institucionální klientelou, a v souladu se strategií skupiny BAWAG P.S.K. Group banka pracuje na vytvoření sítě poboček po celé České republice, které se mají starat o občany fyzické osoby a menší společnosti a poskytovat jim své produkty přímo v místě jejich bydliště či podnikání. Obchodní zaměření Firemní zákazníci Jedná se o tradiční základ obchodních aktivit banky. Jedná se zejména o obchody s velkými, středními ale i malými českými a zahraničními podniky. Jedna kontaktní osoba zajišťuje komplexní služby pro daného klienta. Hlavním cílem sekce Firemního bankovnictví je rozšiřovat stávající obchodní vztahy nejen aktivním plněním úlohy poskytovatele finančních služeb, ale také dalším rozvojem a posilováním dlouhodobých vztahů se stávajícími firemními zákazníky. Sekce Exportního a obchodní financování se plně zaměřuje na komplexní financování exportních a obchodních transakcí. Úzce spolupracují též se státní pojišťovnou EGAP. Bankovní odborníci na obchodní transakce se věnují vytváření individuálních, na míru připravovaných finančních koncepcí, které mají co možná nejlépe uspokojit potřeby českých i mezinárodních zákazníků - vývozců při současné minimalizaci jejich rizik. Divize Investičního bankovnictví se soustředí na nabídku komplexních produktů a finančních řešení pro širokou skupinu místních finančních ústavů, tj. pojišťoven, penzijních a investičních fondů a nemovitostních investičních trustů. Osobní bankovnictví Díky návaznosti na obchodní strategii skupiny BAWAG P.S.K. i na její postavení vedoucí banky pro retailové bankovnictví v Rakousku se sekce Osobního bankovnictví stala jednou z klíčových oblastí působení banky v České republice. Služby pro soukromou klientelu jsou založeny na koncepci řízení vztahů, jejímž cílem je vybudovat dlouhodobé a udržitelné vztahy se zákazníky banky. Veškeré působení BAWAG Bank CZ a.s. se zaměřuje na udržení důvěry na trhu a na ujištění stávajících i potenciálních klientů o tom, že je banka schopna poskytovat specializované služby té nejvyšší kvality ve všech oblastech podnikání. Zákazníci si mohou vybrat z široké řady bankovních produktů a služeb, od inteligentního běžného účtu (IQ konto) přes širokou nabídku platebních karet a investičních fondů až po rychlé a praktické osobní úvěry a IQ kredit. 5 5 Výroční zpráva BAWAG Bank CZ a.s. z roku

15 4.1.1 Nabídka produktů pro privátní klienty - Běžné účty vedené v Kč a v hlavních zahraničních měnách. Mezi nabízené produkty spojené s BÚ řadí: 1. IQ konto jedná se o běžný účet, který je schopen hlídat zadanou výši zůstatků pro potřebu plateb a spoření. V rámci účtu je možné využít i Úvěru IQkredit kontokorentní úvěr - za zvýhodněnou cenu, 2. Produktový balíček obsahující IQ Konto, BAWAG direct (internetové bankovnictví) a 1 debetní kartu (Maestro) za jeden měsíční poplatek 45,- Kč, 3. Produktový balíček obsahující IQ Konto, BAWAG direct a 1 debetní kartu (MC Standard) za jeden měsíční poplatek 69,- Kč. - Termínované vklady, depozitní směnky v Kč a v hlavních zahraničních měnách - Investiční podílové fondy investicí do těchto fondů klient získává dlouhodobější a výnosnější investice v porovnání s bankovními vklady, rychlý přístup k penězům, daňové zvýhodnění (při investici delší než 6 měsíců jsou výnosy FO nezdaněny), kromě jednorázové investice může klient investovat i opakovaně, jednoduchý nákup všech podílových listů, pravidelné poskytování aktuálních informací a měsíčních komentářů manažerů jednotlivých fondů. Banka nabízí rodinu fondů společnosti Deutscher Investment Trust (DIT) a rodinu fondů společnosti PARVEST, která je investiční společností francouzské banky BNP Paribas.Všechny fondy jsou denominované v zahraničních měnách a jsou odlišně zaměřeny tak, aby odpovídaly požadavkům různých typů investorů. Klient si tedy může vybrat mezi obligačními a akciovými fondy či fondy peněžního trhu. Podmínkou je účet vedený u BAWAG Bank a podepsání Smlouvy o vedení běžného a kapitálového účtu. Investovat do fondů BAWAG Bank může klient kdykoliv vkladem v hotovosti na přepážkách banky nebo bankovním převodem. Minimální investice do fondů by měla být ,- Kč. Lze investovat pravidelně do fondů s měsíční či čtvrtletní periodicitou od částky ,- Kč / nákup. Zasílání výpisu probíhá po každé transakci a dále je zasílán roční souhrnný výpis. - Tuzemský i zahraniční platební styk - Zadání trvalých příkazů, inkasa z účtu - Hotovostní služby - Šeky, inkasa šeků - Cestovní šeky American Express - Platební karty MasterCard podmínkou pro vydání platební karty je vedení běžného účtu u banky a podání žádosti na uzavření smlouvy spolu s dalším požadovanými dokumenty podle typu karty. Klient může zvolit z několika programů: 1. Superior karta obsahuje speciální cestovní a úrazové pojištění a členství v ECI Priority Traveller. Lze získat též doplňkovou kartu za zvýhodněnou cenu, 2. Family karta obsahuje speciální rodinné cestovní a úrazové pojištění i pojištění odpovědnosti. Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti jsou platná nejen v zahraniční, ale také na území ČR. Doplňkové karty pro členy rodiny lze získat za zvýhodněnou cenu, 3. Sport karta obsahuje speciální cestovní a úrazové pojištění i pojištění odpovědnosti. Tato pojištění jsou platná jak v zahraničí tak i na území ČR 4. Travel Easy praktické a jednoduché pojištění pro Vaše cesty po Evropě a Středomoří, 15

16 5. Travel World speciální pojištění pro časté cestovatele po celém světě, 6. ECI Priory Traveller členství v prestižním klubu poskytující mezinárodní výhody a služby spojené s cestováním. - Internetové bankovnictví - Pronájem bezpečnostních schránek - Pronájem poštovních schránek - Pronájem nočního trezoru - Uzavření Smlouvy o úschově peněžních prostředků - Úvěry 1. Osobní půjčka - jedná se o rychlý a pohodlný úvěr s měsíční splátkou již od 399,- Kč. Klient si může vypůjčit částku ve výši od ,- Kč až do ,- Kč. Přičemž úroková sazba se pohybuje od 7,15 % p. a. až do 11,02 % p. a.. Peníze může klient získat bez ručitele do 24 hodin. Nutný je věk nad 18 let, čistý měsíční příjem nad ,- Kč, musí předložit 2 doklady totožnosti, 3 poslední výplatní pásky. 2. Hypotéční úvěr banka nabízí standardní hypotéční úvěr, který je čerpán jednorázově a je poskytován na investice do nemovitostí určených k bydlení, a neúčelový hypotéční úvěr amerického typu, kde klient nemusí nikomu vysvětlovat, na co hodlá úvěr použít. Mezi výhody hypotéčních úvěrů patří dlouhodobá splatnost až do 30 let, možnost mimořádných splátek po ukončení fixního úrokového období bez sankce, daňové zvýhodnění, tj. odpočet úroků od základu daně z příjmu až do výše ,- Kč ročně, možnost zajištění úvěru i nemovitostí ve vlastnictví třetí osoby, poplatek za zpracování platí klient pouze při schválení hypotéky. Minimální výše takového úvěru by měla být ,- Kč. Podmínkou je opět věk nad 18 let, čistý měsíční příjem nad ,- Kč. Klient musí podat žádost a přílohy, o které ho bankovní poradce požádá Nabídka produktů pro firemní klienty - Běžné účty - jsou nutnou podmínkou pro všechny klientské transakce, jsou úročeny základní úrokovou sazbou, popř. si klient může zvolit pásmové úročení závislé na výši svého vkladu. - Elektronické bankovnictví 1. MultiCash tento systém byl vyvinut pro velké podniky a instituce pro rychlé a flexibilní provedení velkého počtu denních bankovních transakcí. 2. Internetové bankovnictví vytvořeno pro drobné podnikatele a fyzické osoby jako spolehlivý a nákladově nenáročný prostředek pro komunikaci s bankou. 3. Cash Management lze využít tuto moderní službu pro lepší optimalizaci úroků na běžných účtech společnosti. Je možné si vybrat ze dvou speciálních produktů (Zero Balancing a Notional Pooling), které klientovi pomohou pohodlně a bezpečně ovládat své finance. - Vkladové produkty zde je možné zvolit si pásmové úročení běžného účtu či termínované vklady, depozitní směnky, derivátové produkty či investiční podílové fondy. 16

17 - Úvěrové produkty kontokorentní úvěr, termínované půjčky, strukturované půjčky s fixní či proměnlivou sazbou, s krátko-, středně- a dlouhodobou splatností ve všech konvertibilních měnách. K profinancování náročných investic a projektů klientů zajistí banka i syndikovaný úvěr. - Služby finančních trhů banka umožňuje klientům přímý přístup na devizové, kapitálové a peněžní trhy, stejně tak jako přístup na tržní analýzy a komentáře. - Platební karty MasterCard lze si vybrat program STANDARD ( klient získá kartu s vysokými týdenními limity, přehledné jednorázové měsíční zúčtování všech karetní transakcí, 4 výběry z bankomatů na území ČR ), či program EXECUTIVE (který obsahuje cestovní a úrazové pojištění, členství v programu ECI Priority Traveller, vysoké týdenní limity, neomezený počet výběrů z bankomatů v ČR a 2 výběry v zahraničí. Zúčtování všech karetních transakcí se provádí jednou za měsíc). - Exportní a obchodní financování 1. Exportní odběratelské a dodavatelské úvěry pro vývozce českého zboží a služeb na zahraniční trhy, 2. Dokumentární obchod poskytování odborného poradenství a zúčtování nejen vývozních a dovozních dokumentárních inkas, ale také zpracování mnoha typů dokumentárních akreditivů, 3. Bankovní záruky banka nabízí vyhotovení jakéhokoliv typu bankovní záruky do 48 hodin, 4. Odkup pohledávek (Forfaiting), 5. Exportní a importní financování. - Produkty finančních trhů banka nabízí finanční instrumenty obchodované nejen v regionu ČR, příp. střední Evropy, ale též na mezinárodních finančních trzích. 1. Devizové produkty spotové obchody, termínované obchody, opční obchody, 2. Úrokové produkty termínované vklady, depozitní směnky, strukturovaná depozita s garancí návratnosti kapitálu, depozita se zvýšeným výnosem a splatností nad 1 rok, 3. Derivátové produkty úrokové deriváty (IRS, FRA, opce), měnové deriváty (měnové opce, opční strategie), strukturované produkty, 4. Produkty kapitálových trhů pokladniční poukázky, dluhopisy, Portfolio Advisory, Liquidity Management. - Strukturované finance, které slouží k profinancování finančně náročných projektů a slouží k pomoci optimalizovat strukturu dluhu. 1. Syndikované úvěry banka jako aranžer poskytne veškeré služby spojené s přípravou, aranžováním a administrací syndikovaného úvěru, komunikaci s ostatními finančními institucemi, včetně přípravy dokumentace, 2. Projektové financování banka pro klienty zajistí dlouhodobé financování investičních projektů, 3. Expertní poradenství banka je schopna s klientem vypracovat návrh optimální struktury dluhu a poradí při jeho implementaci, 17

18 4. Příprava emise dluhopisů společnosti banka sama zpracuje všechny nutné podklady a dokumenty pro přípravu a umístění emise dluhopisů na tuzemských a zahraničních trzích Dílčí zhodnocení Po prostudování letáků, které jsou volně k dispozici klientům v prostorách banky, mohu konstatovat, že se jedná o údaje poskytující klientovi jen všeobecnou a strohou nabídku produktů banky. Klient se sice seznámí rámcově se službami, které banka nabízí. Jedná se však o standardní nabídku poskytovanou většinou bank. Rozhodne-li se klient, že právě tato banka bude pro něj ta nejvhodnější, je rozhodně nejlepší kontaktovat pracovníka tohoto peněžního ústavu a svou představu o zhodnocení svých financí projednat s ním osobně, popř. navštívit webové stránky presentovány bankou. Produkty jsou stále omezeny díky předešlému postavení banky na peněžním trhu před vstupem nynějšího majoritního vlastníka BAWAG P.S.K, který se orientuje především na retailové klienty v Rakousku. Banka díky tomu svou strategii přehodnotila a zaměřuje se v posledním roce i na malé klienty. Naopak struktura sazebníku banky mě poměrně potěšila. Jednotlivé položky jsou zde uvedeny jasně a přehledně bez dalších odkazů či pro laika neznámých pojmů. Bohužel některé položky za služby jsem přesto postrádala a pro své porovnání jsem musela banku kontaktovat telefonicky. Bankéř byl však velmi vstřícný a mé dotazy rád zodpověděl. Dostupnost banky je doposud omezená, neboť tento finanční ústav nemá zatím mnoho poboček, i když po poslední fúzi dochází k zakládání stále nových. Z důvodu absence vlastních bankomatů mají klienti od letošního jara také možnost využívat při výběru hotovosti všechny bankomaty na území celé České republiky za stejný poplatek, tj. za 6,50 Kč (viz. tabulka v příloze č. 2). To je v současné době asi nejlevnější možnost výběru. Na druhou stranu banka nemá stále vyřešeny vnitřní vztahy, především na rakouské straně, kde byly prokázány velmi ztrátové obchody a pochybení vedoucích pracovníků. Z těchto důvodů v blízké budoucnosti dojde pravděpodobně ke změně vlastníka rakouské BAWAG P.S.K. a tudíž i BAWAG Bank CZ a.s.. Banka bude asi přejmenována. To samozřejmě i přes některé levné produkty na klienta příliš důvěryhodně působit nemusí. Vybrané poplatky uvádím v tabulce v příloze č. 2. Čerpala jsem z aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách banky BAWAG Bank CZ a. s. 6 Informační letáčky banky BAWAG Bank CZ a. s. 18

19 4.2 Komerční banka, a. s. Komerční banka a. s. se řadí k nejvýznamnějším bankovním institucím nejen v ČR, ale i v regionu střední a východní Evropy.V roce 1992 byla banka přetransformována ze státního peněžního ústavu na akciovou společnost. Od října 2001 je banka součástí francouzské finanční skupiny Société Générale (SG). Retailové bankovnictví V oblasti drobného bankovnictví se banka zaměřuje na poskytování komplexních finančních služeb fyzickým osobám a malým podnikům. Banka nabízí klientům depozitní, úvěrové produkty, platební služby, a to jak prostřednictvím bankovních poradců a poboček, tak přímého bankovnictví. Klienti mohou také vedle standardních bankovních produktů využít možnosti pojištění, důchodového připojištění, uzavřít smlouvu o stavebním spoření nebo leasingovou smlouvu či investovat do podílových fondů. Podnikové a investiční bankovnictví Tato oblast zahrnuje obsluhu středních podniků a municipalit a podniků. KB prostřednictvím bankovních poradců a přímého bankovnictví poskytuje klientům platební služby, financování obchodu, leasing, factoring, úvěrování správu aktiv, služby kapitálového trhu, finanční poradenství a další služby v závislosti na individuálních potřebách klienta Nabídka produktů pro privátní klienty - Dětské konto účet pro děti od narození do patnácti let. Konto obsahuje spořící účet, nadstandardní úročení, výpisy a plyšovou berušku. Jeho zřízení, vedení a ukládání peněz je a zasílání výpisů je též bezplatné. - Gaudeamus účet určen studentům a mládeži od 15 do 30 let. V tzv. základním balíčku klient získá běžný účet, elektronickou mezinárodní kartu, telefonické bankovnictví Expresní linka, přístup k účtu prostřednictvím internetu a možnost zasílání informací o zůstatku na účtu em či SMS. Nadstandardní balíček za poplatek 20,- Kč měsíčně nabízí vedle produktů základního balíčku mezinárodní embosovanou platební kartu MasterCard, 2 výběry z bankomatů KB měsíčně, cestovní pojištění v rámci karty, internetové bankovnictví Mojebanka. Dále klient získává různé slevy. - Ideal konto jedná se o kombinaci běžného a spořícího účtu, přičemž nepoužité finanční prostředky klienta jsou pružně zhodnocovány. Výpisy jsou klientovi zasílány. Ideal konto obsahuje běžný účet, platební kartu, spořící účet s progresivním úročením vkladů. Klient může okamžitě při založení účtu získat povolený debet až do výše ,- Kč v závislosti na svém příjmu. - Perfekt konto jedná se o finanční balíček s běžným účtem, platební kartou a Expresní linkou (telefonní bankovnictví), dále získává klient 2 výběry z bankomatu KB. Klient může okamžitě při založení účtu získat povolený debet až do výše ,- Kč v závislosti na svém příjmu. 7 Výroční zpráva banky Komerční banka, a.s. z roku

20 - Expreskonto jedná se o finanční balíček s běžným účtem (s výhodným úročením) a službami přímého bankovnictví, dále mezinárodní platební kartu na jeden rok včetně cestovního pojištění na cesty do zahraničí i pro rodinné příslušníky, telefonní bankovnictví Expresní linku, internetové bankovnictví Mojebanka, bezplatné zřízení plateb SIPO a jiných druh inkasa. Klient může okamžitě při založení účtu získat povolený debet až do výše ,- Kč v závislosti na svém příjmu. Po třech měsících vedení účtu je v případě zájmu klienta možné povolený debet zvýšit až na ,- Kč. - A-konto exkluzivní balíček pro klienty, kteří vyžadují vyšší standardy služeb. Obsahuje BÚ s výhodným úročením, mezinárodní platební karty American Express Card a Inter Card (MC nebo VISA) s cestovním pojištěním, telefonní bankovnictví Expresní linka, internetové bankovnictví Mojebanka. Konto umožňuje okamžitě po založení získat povolený debet až do výše ,- Kč. Pro získání tohoto debetu stačí pouze potvrzení o příjmu. - Mojebanka služba internetového bankovnictví, - Mobilní banka služba přímého bankovnictví, klient může svůj účet ovládat prostřednictvím aplikace nahrané do mobilního telefonu, - Expresní linka telefonní bankovnictví, - Platební karty 1. Osobní kreditní karta MasterCard mezinárodní embosovaná platební karta s cestovním pojištěním na cesty do zahraničí, úvěrový limit od , - Kč do ,- Kč bez zajištění, vydání až dvou kreditní karet k jednomu úvěrovému účtu, bezúročné období v délce až 45 dní, 2. Osobní kreditní karta VISA Electron mezinárodní platební karta s pojištěním schopnosti splácet, úvěrový limit od ,- do ,- Kč, není vyžadován ručitel, vydání až dvou karet k jednomu úvěrovému účtu, bezúročné období v délce až 45 dní, 3. Debetní platební karty MasterCard a VISA, - Osobní úvěr rychlý úvěr na částku ,- až do ,- Kč, splácet je možné až 6 let. Úvěr do ,- Kč nemusí být při splnění určitých podmínek zajištěn, jako zajištění je možné vybrat ručení, vklad u KB nebo stavební spoření u Modré pyramidy stavební spořitelny. Pro získání úvěru je nutné předložit dva doklady totožnosti a doklady potvrzující příjem žadatele o úvěr. - Perfektní půjčka úvěr ve výši od ,- do ,- Kč, splatnost až 6 let, úvěr nemusí být při splnění určitých podmínek zajištěn. Pro získání úvěru je opět nutné předložit dva doklady totožnosti a doklady potvrzující příjem žadatele o úvěr. Za vyřízení půjčky se nic neplatí a banka neúčtuje žádné měsíční poplatky Nabídka produktů pro firemní klienty - Finanční balíček Efekt v rámci tohoto balíčku klient získá běžný korunový účet, platební kartu Dynamic (obsahuje cestovní pojistný program, asistenční službu 20

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Comparison of conditions for opening and managing accounts Diplomová práce

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení konkurenceschopnosti České pošty, s.p. na bankovním trhu - účty pro fyzické osoby Bc. Zdenka Priatková Diplomová práce 2010 Poděkování. Ráda

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Diplomová práce Autor: Petra Kubečková Obor finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice

Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Soňa Kafková Bankovnictví, Bankovní

Více

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Simona Jastrabová Bankovní management

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. březen 2006 1/22

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. březen 2006 1/22 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice březen 2006 1/22 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY

Více

Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu. Martin Žůrek, DiS.

Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu. Martin Žůrek, DiS. Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu Martin Žůrek, DiS. Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat strukturu a

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D.

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Konsolidované hospodářské výsledky V náročném ekonomickém prostředí prožila Česká spořitelna jeden z nejúspěšnějších

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Iveta Šudová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH The Business Policy of Banks in the Field of Bank Charges

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice Pavel Krůžela Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních produktů určených

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Poskytování hypotéčních úvěrů Bc. Petra Činčalová Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně ANALÝZA VYBRANÝCH BANK V ČR Z HLEDISKA PODMÍNEK

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Analýza úvěrů, včetně komparace podmínek v největších tuzemských bankách

Analýza úvěrů, včetně komparace podmínek v největších tuzemských bankách Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza úvěrů, včetně komparace podmínek v největších tuzemských bankách Bakalářská práce Autor: Petr Růžička Bankovní

Více

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více