SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH Comparison of quality bank services in choice banks Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Krajíček Autor: Alena STAŇKOVÁ, DiS. Brno, květen 2006

2

3

4 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název v angličtině: Katedra: Vedoucí bakalářské práce: Alena Staňková, DiS. Srovnání kvality služeb ve vybraných bankách Comparison of quality bank services in choice banks Finance Ing. Jan Krajíček Rok obhajoby: 2006 Anotace Předmětem bakalářské práce Srovnání kvality služeb ve vybraných bankách je charakteristika vybraných bank, jejich nabízených bankovních produktů se zaměřením na privátní klienty a jejich srovnání. První část je věnována historii bankovního systému v České republice, ve druhé kapitole jsou uvedeny současné trendy v bankovnictví, v další kapitole se věnuji kvalitě bankovních služeb, v následující části je charakteristika jednotlivých bank a jejich nabízených služeb a v poslední části je provedeno zhodnocení nejpoužívanějších produktů klienty v bankách. Annotation Subject of bachelor work "Comparison of quality bank services in choice banks" is rating choice pool, their offered bank's product with a view to private client and their comparison. Forepart is presentation history of bank system in Czech Republic, concurrently trends in banking are presented in the second part, the next part devotes to qualities bank s services and with the following parts is rating single pool and their tender one's services and at last parts is effected estimation of more using products by clients in banks. Klíčová slova Kvalita služby, banka, bankovní produkt, privátní klienti, bankovní služby, poplatek, srovnání Keywords Quality of service, bank, bank produkt, private clients, bank services, charge, comparison

5 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Srovnání kvality služeb ve vybraných bankách vypracovala samostatně pod vedením Ing. Jana Krajíčka a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně, 15. května vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Děkuji panu Ing. Janu Krajíčkovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl ke zdárnému vypracování bakalářské práce.

7 Obsah Úvod 9 1 Historie Bankovní soustava České republiky Vývoj bankovní soustavy v České republice Vývoj obchodních bank na území České republiky 10 2 Současné trendy v bankovnictví 11 3 Kvalita služeb Co je to kvalita bankovní služby? Význam kvality 13 4 Charakteristika jednotlivých bank a jejich produktů BAWAG Bank CZ a. s Nabídka produktů pro privátní klienty Nabídka produktů pro firemní klienty Dílčí zhodnocení Komerční banka, a. s Nabídka produktů pro privátní klienty Nabídka produktů pro firemní klienty Dílčí zhodnocení Česká spořitelna, a. s Nabídka produktů pro privátní klienty Nabídka produktů pro firemní klienty Dílčí zhodnocení Československá obchodní banka, a. s Nabídka produktů pro privátní klienty Nabídka produktů pro firemní klienty Dílčí zhodnocení 34 5 Zhodnocení Zhodnocení bank BAWAG Bank CZ a. s Komerční banka, a. s Česká spořitelna, a. s Československá obchodní banka, a. s Srovnání bankovních služeb pro privátní klienty Hotovostní a směnárenské operace Bezhotovostní platební styk Platební karty Produktový balíček pro studenty Hypotéční úvěr 38

8 5.2.6 Produktový balíček pro typického klienta Srovnání produktových balíčků dle jejich ceny 39 Závěr 41 Použitá literatura 42 Použité zkratky 43 Seznam příloh 44

9 Úvod V posledních desetiletích bankovnictví prošlo nejen v České republice značnými změnami. Týká se to nejen legislativní formy, ale též dalších oblastí. Banky chtějí k veřejnosti, tedy hlavně ke svému klientovi, přistupovat více přátelsky. Banky se snaží klientovi všemožně vyjít vstříc, jen aby si jej získaly a nadále pak udržely. Služby v bankovnictví se neustále vyvíjí. Marketingová oddělení finančních institucí neustále srší nápady a uvádějí na finanční trh nové produkty. V této zdánlivě přehlcené nabídce se pokusím u vybraných finančních institucí vyčlenit jejich hlavní náplň činností, specifikovat je a analyzovat. Na základě těchto poznatků je porovnám. Do určité míry složitý úkol, neboť každá banka má své hlavní produkty, které jí charakterizují a dávají jí určité postavení na trhu. Rozhodla jsem se zaměřit se především na analýzu produktů nabízených fyzickým osobám, tedy privátní bankovnictví retail banking. Produkty pro firemní klientelu představím pouze v hrubých rysech. Cílem mé bakalářské práce je provést charakteristiku vybraných bankovních ústavů a porovnání jejich služeb a kvality nabízených především privátním klientům. Struktura bakalářské práce Svoji práci chci v první části uvést historií vývoje bankovní soustavy a obchodních bank na území České republiky a dále představit současné trendy v bankovnictví. Následně uvedu jednotlivé testované banky, výčet jejich služeb pro privátní i firemní klienty. V další části chci provést porovnání vybraných bankovních služeb určených privátním osobám a jejich zhodnocení. Závěrem vyhodnotím srovnávané bankovní nabídky a kvalitu služeb ve vybraných finančních institucích. Mezi kritéria, které jsem zvolila při výběru bank, mohu zařadit jejich typ jedná se o univerzální banky, přesto je možné říci, že každá je svým způsobem specifická, každá banka zaujímá přední místo na finančním trhu v určité oblasti, dále jejich dostupnost klientovi jak po fyzické stránce (Má klient možnost zaparkovat u banky?) a též po finanční stránce (Je to poplatek, který je klient ochoten za danou službu bance přenechat?), přístup bankovního pracovníka ke klientovi atd. Vybrané banky pro bakalářskou práci: BAWAG Bank CZ a. s. Komerční banka, a. s. Česká spořitelna, a. s. Československá obchodní banka, a. s. 9

10 1 Historie 1.1 Bankovní soustava České republiky Vývoj bankovní soustavy v České republice Bankovní soustavu České republiky tvoří všechny druhy bank na území českého státu a jejich vzájemné vztahy. První centrální bankou na našem území byla Privilegovaná Rakouská národní banka, která vznikla jako akciová společnost. Od roku 1919 po rozpadu Rakouska Uherska její funkci převzal Bankovní úřad ministerstva financí. Národní banka československá počala svou činnost po zrušení tohoto úřadu v roce V roce 1950 v souvislosti s přechodem naší ekonomiky na centrální řízení byla vytvořena Státní banka československá (SBČS) a až do v České republice fungoval jednoúrovňový bankovní systém s výrazným monopolem této banky. 1 V současné době je bankovní soustava v ČR dvouúrovňová: 1. Centrální banka je ústřední bankou státu. Její funkci zastává Česká národní banka, veřejnoprávní subjekt se sídlem v Praze. 2. Obchodní, investiční a hypotéční banky a spořitelny tyto banky tvoří výkonnou složku s podnikatelským záměrem, se kterou přichází do styku klienti. Činnost bank a spořitelen je většinou univerzální, neboť poskytují veškeré bankovní služby pro své klienty. Klienti si mohou libovolně zvolit kteroukoliv obchodní banku nebo spořitelnu. Banky i spořitelny jsou přitom povinny dodržovat bankovní tajemství o poskytnutých bankovních službách a obchodních operacích Vývoj obchodních bank na území České republiky Obchodní banky tvoří na našem území druhý stupeň bankovního systému, jak již bylo uvedeno výše. Jsou podnikatelskými subjekty zakládanými jako akciové společnosti, které přijímají vklady, poskytují úvěry a provádí zprostředkovatelskou činnost. Jako typické obchodní banky začaly u nás vznikat až po roce K 31. březnu 2006 bylo v České republice registrováno 37 obchodních bank (jak uvádí Česká národní banka a. s. na svých webových stránkách 1 Revenda, Z.: Centrální bankovnictví, Management Press, Praha 1999, str Bankovní soustava ČR, pramen: beranr.web.cz/t_bsoustcr.html 10

11 2 Současné trendy v bankovnictví V naší a světové ekonomice lez v současném období sledovat radikální změny. Je to postupná globalizace finančních trhů, expanze kapitálových trhů, sekuritizace, progresivní rozvoj informačních a telekomunikačních technologií a sociální změny. Vkladové a úvěrové operace bank vždy tvořily základ jejich podnikání, i když byly doplněny některými jinými aktivitami. V posledním období se však těžiště bankovní činnosti mění. Banky poskytují ve stále větší mře další typy služeb, které do jisté míry překračují hranice klasického bankovnictví. Expanze kapitálových trhů a postupné stírání hranic mezi bankovním a finančním podnikáním způsobuje, že do sféry, v níž dříve operovaly pouze banky, začínají v poslední době vstupovat nebankovní subjekty, které přebírají jejich činnosti nebo tyto činnosti nahrazují. Mezi konkurenci nebankovních subjektů řadíme především: investiční podílové fondy, pojišťovny, velké obchodní společnosti a obchodní domy, dále investiční společnosti, leasingové společnosti, faktoringové a forfaitingové společnosti, penzijní fondy, obchodníci s cennými papíry atd. Banky musí čelit zvýšené konkurenci na obou stranách rozvahy, zejména v oblasti vkladů a úvěrů. Nebankovní subjekty mají navíc snazší vstup do prostoru bankovnictví než banky do ostatních finančních a nefinančních sektorů, k čemuž podstatně přispěl i prudký rozvoj nových technologií. Podstatné znevýhodnění bank spočívá v tradičně vysokých nákladech spojených s pobočkovou sítí, kterou noví dodavatelé bankovních služeb nepotřebují, jelikož její existence pro provádění bankovních služeb již není nutností. Banky reagují obsahovými změnami při definování své strategie, změnami v produktové a klientské orientaci a úpravami stávajících bankovních systémů. Jsou nuceny využívat nejnovější technologie, způsoby řízení a organizace práce. Snaží se snižovat náklady a hledají nové cesty, jak své produkty efektivněji prodávat klientům. Probíhá složitý proces restrukturalizace, tj. významné změny v bankovních domech, vlastnictví a postavení bank. Podrobnější rozbor jednotlivých trendů probíhajících v bankovnictví v současně době: Přechod od klasického V klasickém modelu banka vykonávala úlohu modelu k přechodnému prostředníka mezi věřiteli a dlužníky, přičemž modelu bankovnictví v rámci jednoho subjektu poskytovala všechny služby. Přechodný model je naopak založen na tom, že jednotlivé činnosti již nejsou prováděny v rámci jednoho subjektu, nýbrž prostřednictvím specializovaných institucí. Konsolidace V důsledku přesycení bankovního sektoru a zvýšené konkurence klesá počet bank, redukuje se jejich obchodní síť a klesá počet zaměstnanců. Fúze a akvizice Pro banky je nyní typická velká vlna fúzí a akvizicí, v jejichž důsledku vznikají větší a silnější subjekty. 11

12 Snižování nákladů Je ve strategických záměrech každé z nejvýznamnějších světových bank, poněvadž je nejméně rizikovou cestou ke zvyšování ziskovosti bank a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Diverzifikace příjmů Vyjadřuje snahu bank co nejvíce rozšířit zdroje příjmů, jejich diverzifikaci, zejména produktovou a zeměpisnou. Produktovou dimenzí banky vstupují do dalších aktivit, jako je např. propojování bankovnictví a pojišťovnictví, správa aktiv klientů a větší angažovanost bank v investičním bankovnictví. Zeměpisná diverzifikace znamená snahu o diverzifikování příjmů, pokud jde o místo, kde jsou zisky vytvářeny. Postupná globalizace Stírání hranic bankovního podnikání znamená, že je stále méně důležité místo a čas pro realizaci bankovního podnikání, což podporuje i postupné sbližování regulačních a právních předpisů mezi jednotlivými státy. Využívání nových informačních technologií Znamená změnu přístupu ke klientům a změnu tradičních způsobů dodání produktů ke klientům. Důsledkem je růst samoobslužných zón a produktů elektronického bankovnictví. Sociální změny Jde o změny modelů sociálního zabezpečení, demografické vlivy, rostoucí mobilitu obyvatelstva, růst životní úrovně obyvatelstva a sníženou loajalitu klientů, které rovněž působí na současné trendy v bankovnictví. Zvyšování hodnoty pro akcionáře Současnost zaznamenává trend k zvyšování této hodnoty, která je vyjadřována jako schopnost banky dlouhodobě vytvářet příliv peněz tak, aby překročil náklady na kapitál. Je komplexním vyjádřením potřeby kvalitního systému finančního řízení banky. 3 3 Petrjánošová, B.: Bankovní management, Masarykova universita v Brně, Brno 2005, str

13 3 Kvalita služeb 3.1 Co je to kvalita bankovní služby? Kvalita služby je vztah všech pracovníků banky ke klientům. Je to v podstatě souhrn vlastností, které služba vzkazuje. Sem bychom mohli zařadit bezchybnost, dokonalost, uspokojení a důvěra. Dále můžeme uvést služby navíc, rychlost obsluhy, spolehlivost banky, pomoc při neočekávaném problému apod. Tlak na kvalitu služeb je důsledkem nárůstu konkurence na bankovním trhu. Pohled na kvalitu mají jak banky, tak samozřejmě i klienti. U banky posouzení kvality závisí na tom, zdali se poskytování služby řídí předem určenými pravidly (bezpečnost, doba zpracování, dodržování postupů a předpisů). U klienta je rozhodující splnění požadavků, které jsou pro klienta důležité a jak respektuje omezení banky vyplývající z požadavků na bezpečnost bankovních operací. 3.2 Význam kvality Kvalita v bankovním sektoru je možnost jak se pozitivně odlišit. V bankovním sektoru pouze kvalita může být výhodou při porovnání jednotlivých bank, které se potýkají s: Narůstající konkurencí nových bankovních subjektů, ale především ostatních subjektů působících na finančních a peněžních trzích. Snadnou napodobitelností a kopírovatelností svých produktů a služeb. Nutností zvyšovat poplatky za běžné služby, tak aby pokryly výpadky tržeb v jiných oblastech (zavedení jednotné měny EUR, snižování poplatků za přeshraniční platební styk). Novými distribučními kanály jako odraz nových informačních technologií a narůstající konkurencí. Vyššími požadavky klientů na bankovní služby. Nižší tolerancí klientů k nedostatkům v práci bank. Snižování marží u aktivních a pasivních obchodů. Pokud je banka schopna kvalitně plnit oprávněné požadavky klientů získává před ostatními významnou výhodu, která se odrazí v nárůstu klientů, bankovních obchodů a tím i zisku. 4 4 Krajíček, J.: Marketing v peněžnictví, Masarykova universita v Brně, Brno 2005, str. 123,

14 4 Charakteristika jednotlivých bank a jejich produktů 4.1 BAWAG Bank CZ a. s. Jedná se o moderní univerzální banku, která vznikla 31. března 2005 spojením BAWAG Bank CZ a.s. (dříve Interbanka, akciová společnost) a BAWAG International Bank CZ a.s. (dříve Dresdner Bank CZ a.s.). BAWAG Bank CZ a.s. dále rozšiřuje své tradiční, úspěšné obchodní aktivity s firemní a institucionální klientelou, a v souladu se strategií skupiny BAWAG P.S.K. Group banka pracuje na vytvoření sítě poboček po celé České republice, které se mají starat o občany fyzické osoby a menší společnosti a poskytovat jim své produkty přímo v místě jejich bydliště či podnikání. Obchodní zaměření Firemní zákazníci Jedná se o tradiční základ obchodních aktivit banky. Jedná se zejména o obchody s velkými, středními ale i malými českými a zahraničními podniky. Jedna kontaktní osoba zajišťuje komplexní služby pro daného klienta. Hlavním cílem sekce Firemního bankovnictví je rozšiřovat stávající obchodní vztahy nejen aktivním plněním úlohy poskytovatele finančních služeb, ale také dalším rozvojem a posilováním dlouhodobých vztahů se stávajícími firemními zákazníky. Sekce Exportního a obchodní financování se plně zaměřuje na komplexní financování exportních a obchodních transakcí. Úzce spolupracují též se státní pojišťovnou EGAP. Bankovní odborníci na obchodní transakce se věnují vytváření individuálních, na míru připravovaných finančních koncepcí, které mají co možná nejlépe uspokojit potřeby českých i mezinárodních zákazníků - vývozců při současné minimalizaci jejich rizik. Divize Investičního bankovnictví se soustředí na nabídku komplexních produktů a finančních řešení pro širokou skupinu místních finančních ústavů, tj. pojišťoven, penzijních a investičních fondů a nemovitostních investičních trustů. Osobní bankovnictví Díky návaznosti na obchodní strategii skupiny BAWAG P.S.K. i na její postavení vedoucí banky pro retailové bankovnictví v Rakousku se sekce Osobního bankovnictví stala jednou z klíčových oblastí působení banky v České republice. Služby pro soukromou klientelu jsou založeny na koncepci řízení vztahů, jejímž cílem je vybudovat dlouhodobé a udržitelné vztahy se zákazníky banky. Veškeré působení BAWAG Bank CZ a.s. se zaměřuje na udržení důvěry na trhu a na ujištění stávajících i potenciálních klientů o tom, že je banka schopna poskytovat specializované služby té nejvyšší kvality ve všech oblastech podnikání. Zákazníci si mohou vybrat z široké řady bankovních produktů a služeb, od inteligentního běžného účtu (IQ konto) přes širokou nabídku platebních karet a investičních fondů až po rychlé a praktické osobní úvěry a IQ kredit. 5 5 Výroční zpráva BAWAG Bank CZ a.s. z roku

15 4.1.1 Nabídka produktů pro privátní klienty - Běžné účty vedené v Kč a v hlavních zahraničních měnách. Mezi nabízené produkty spojené s BÚ řadí: 1. IQ konto jedná se o běžný účet, který je schopen hlídat zadanou výši zůstatků pro potřebu plateb a spoření. V rámci účtu je možné využít i Úvěru IQkredit kontokorentní úvěr - za zvýhodněnou cenu, 2. Produktový balíček obsahující IQ Konto, BAWAG direct (internetové bankovnictví) a 1 debetní kartu (Maestro) za jeden měsíční poplatek 45,- Kč, 3. Produktový balíček obsahující IQ Konto, BAWAG direct a 1 debetní kartu (MC Standard) za jeden měsíční poplatek 69,- Kč. - Termínované vklady, depozitní směnky v Kč a v hlavních zahraničních měnách - Investiční podílové fondy investicí do těchto fondů klient získává dlouhodobější a výnosnější investice v porovnání s bankovními vklady, rychlý přístup k penězům, daňové zvýhodnění (při investici delší než 6 měsíců jsou výnosy FO nezdaněny), kromě jednorázové investice může klient investovat i opakovaně, jednoduchý nákup všech podílových listů, pravidelné poskytování aktuálních informací a měsíčních komentářů manažerů jednotlivých fondů. Banka nabízí rodinu fondů společnosti Deutscher Investment Trust (DIT) a rodinu fondů společnosti PARVEST, která je investiční společností francouzské banky BNP Paribas.Všechny fondy jsou denominované v zahraničních měnách a jsou odlišně zaměřeny tak, aby odpovídaly požadavkům různých typů investorů. Klient si tedy může vybrat mezi obligačními a akciovými fondy či fondy peněžního trhu. Podmínkou je účet vedený u BAWAG Bank a podepsání Smlouvy o vedení běžného a kapitálového účtu. Investovat do fondů BAWAG Bank může klient kdykoliv vkladem v hotovosti na přepážkách banky nebo bankovním převodem. Minimální investice do fondů by měla být ,- Kč. Lze investovat pravidelně do fondů s měsíční či čtvrtletní periodicitou od částky ,- Kč / nákup. Zasílání výpisu probíhá po každé transakci a dále je zasílán roční souhrnný výpis. - Tuzemský i zahraniční platební styk - Zadání trvalých příkazů, inkasa z účtu - Hotovostní služby - Šeky, inkasa šeků - Cestovní šeky American Express - Platební karty MasterCard podmínkou pro vydání platební karty je vedení běžného účtu u banky a podání žádosti na uzavření smlouvy spolu s dalším požadovanými dokumenty podle typu karty. Klient může zvolit z několika programů: 1. Superior karta obsahuje speciální cestovní a úrazové pojištění a členství v ECI Priority Traveller. Lze získat též doplňkovou kartu za zvýhodněnou cenu, 2. Family karta obsahuje speciální rodinné cestovní a úrazové pojištění i pojištění odpovědnosti. Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti jsou platná nejen v zahraniční, ale také na území ČR. Doplňkové karty pro členy rodiny lze získat za zvýhodněnou cenu, 3. Sport karta obsahuje speciální cestovní a úrazové pojištění i pojištění odpovědnosti. Tato pojištění jsou platná jak v zahraničí tak i na území ČR 4. Travel Easy praktické a jednoduché pojištění pro Vaše cesty po Evropě a Středomoří, 15

16 5. Travel World speciální pojištění pro časté cestovatele po celém světě, 6. ECI Priory Traveller členství v prestižním klubu poskytující mezinárodní výhody a služby spojené s cestováním. - Internetové bankovnictví - Pronájem bezpečnostních schránek - Pronájem poštovních schránek - Pronájem nočního trezoru - Uzavření Smlouvy o úschově peněžních prostředků - Úvěry 1. Osobní půjčka - jedná se o rychlý a pohodlný úvěr s měsíční splátkou již od 399,- Kč. Klient si může vypůjčit částku ve výši od ,- Kč až do ,- Kč. Přičemž úroková sazba se pohybuje od 7,15 % p. a. až do 11,02 % p. a.. Peníze může klient získat bez ručitele do 24 hodin. Nutný je věk nad 18 let, čistý měsíční příjem nad ,- Kč, musí předložit 2 doklady totožnosti, 3 poslední výplatní pásky. 2. Hypotéční úvěr banka nabízí standardní hypotéční úvěr, který je čerpán jednorázově a je poskytován na investice do nemovitostí určených k bydlení, a neúčelový hypotéční úvěr amerického typu, kde klient nemusí nikomu vysvětlovat, na co hodlá úvěr použít. Mezi výhody hypotéčních úvěrů patří dlouhodobá splatnost až do 30 let, možnost mimořádných splátek po ukončení fixního úrokového období bez sankce, daňové zvýhodnění, tj. odpočet úroků od základu daně z příjmu až do výše ,- Kč ročně, možnost zajištění úvěru i nemovitostí ve vlastnictví třetí osoby, poplatek za zpracování platí klient pouze při schválení hypotéky. Minimální výše takového úvěru by měla být ,- Kč. Podmínkou je opět věk nad 18 let, čistý měsíční příjem nad ,- Kč. Klient musí podat žádost a přílohy, o které ho bankovní poradce požádá Nabídka produktů pro firemní klienty - Běžné účty - jsou nutnou podmínkou pro všechny klientské transakce, jsou úročeny základní úrokovou sazbou, popř. si klient může zvolit pásmové úročení závislé na výši svého vkladu. - Elektronické bankovnictví 1. MultiCash tento systém byl vyvinut pro velké podniky a instituce pro rychlé a flexibilní provedení velkého počtu denních bankovních transakcí. 2. Internetové bankovnictví vytvořeno pro drobné podnikatele a fyzické osoby jako spolehlivý a nákladově nenáročný prostředek pro komunikaci s bankou. 3. Cash Management lze využít tuto moderní službu pro lepší optimalizaci úroků na běžných účtech společnosti. Je možné si vybrat ze dvou speciálních produktů (Zero Balancing a Notional Pooling), které klientovi pomohou pohodlně a bezpečně ovládat své finance. - Vkladové produkty zde je možné zvolit si pásmové úročení běžného účtu či termínované vklady, depozitní směnky, derivátové produkty či investiční podílové fondy. 16

17 - Úvěrové produkty kontokorentní úvěr, termínované půjčky, strukturované půjčky s fixní či proměnlivou sazbou, s krátko-, středně- a dlouhodobou splatností ve všech konvertibilních měnách. K profinancování náročných investic a projektů klientů zajistí banka i syndikovaný úvěr. - Služby finančních trhů banka umožňuje klientům přímý přístup na devizové, kapitálové a peněžní trhy, stejně tak jako přístup na tržní analýzy a komentáře. - Platební karty MasterCard lze si vybrat program STANDARD ( klient získá kartu s vysokými týdenními limity, přehledné jednorázové měsíční zúčtování všech karetní transakcí, 4 výběry z bankomatů na území ČR ), či program EXECUTIVE (který obsahuje cestovní a úrazové pojištění, členství v programu ECI Priority Traveller, vysoké týdenní limity, neomezený počet výběrů z bankomatů v ČR a 2 výběry v zahraničí. Zúčtování všech karetních transakcí se provádí jednou za měsíc). - Exportní a obchodní financování 1. Exportní odběratelské a dodavatelské úvěry pro vývozce českého zboží a služeb na zahraniční trhy, 2. Dokumentární obchod poskytování odborného poradenství a zúčtování nejen vývozních a dovozních dokumentárních inkas, ale také zpracování mnoha typů dokumentárních akreditivů, 3. Bankovní záruky banka nabízí vyhotovení jakéhokoliv typu bankovní záruky do 48 hodin, 4. Odkup pohledávek (Forfaiting), 5. Exportní a importní financování. - Produkty finančních trhů banka nabízí finanční instrumenty obchodované nejen v regionu ČR, příp. střední Evropy, ale též na mezinárodních finančních trzích. 1. Devizové produkty spotové obchody, termínované obchody, opční obchody, 2. Úrokové produkty termínované vklady, depozitní směnky, strukturovaná depozita s garancí návratnosti kapitálu, depozita se zvýšeným výnosem a splatností nad 1 rok, 3. Derivátové produkty úrokové deriváty (IRS, FRA, opce), měnové deriváty (měnové opce, opční strategie), strukturované produkty, 4. Produkty kapitálových trhů pokladniční poukázky, dluhopisy, Portfolio Advisory, Liquidity Management. - Strukturované finance, které slouží k profinancování finančně náročných projektů a slouží k pomoci optimalizovat strukturu dluhu. 1. Syndikované úvěry banka jako aranžer poskytne veškeré služby spojené s přípravou, aranžováním a administrací syndikovaného úvěru, komunikaci s ostatními finančními institucemi, včetně přípravy dokumentace, 2. Projektové financování banka pro klienty zajistí dlouhodobé financování investičních projektů, 3. Expertní poradenství banka je schopna s klientem vypracovat návrh optimální struktury dluhu a poradí při jeho implementaci, 17

18 4. Příprava emise dluhopisů společnosti banka sama zpracuje všechny nutné podklady a dokumenty pro přípravu a umístění emise dluhopisů na tuzemských a zahraničních trzích Dílčí zhodnocení Po prostudování letáků, které jsou volně k dispozici klientům v prostorách banky, mohu konstatovat, že se jedná o údaje poskytující klientovi jen všeobecnou a strohou nabídku produktů banky. Klient se sice seznámí rámcově se službami, které banka nabízí. Jedná se však o standardní nabídku poskytovanou většinou bank. Rozhodne-li se klient, že právě tato banka bude pro něj ta nejvhodnější, je rozhodně nejlepší kontaktovat pracovníka tohoto peněžního ústavu a svou představu o zhodnocení svých financí projednat s ním osobně, popř. navštívit webové stránky presentovány bankou. Produkty jsou stále omezeny díky předešlému postavení banky na peněžním trhu před vstupem nynějšího majoritního vlastníka BAWAG P.S.K, který se orientuje především na retailové klienty v Rakousku. Banka díky tomu svou strategii přehodnotila a zaměřuje se v posledním roce i na malé klienty. Naopak struktura sazebníku banky mě poměrně potěšila. Jednotlivé položky jsou zde uvedeny jasně a přehledně bez dalších odkazů či pro laika neznámých pojmů. Bohužel některé položky za služby jsem přesto postrádala a pro své porovnání jsem musela banku kontaktovat telefonicky. Bankéř byl však velmi vstřícný a mé dotazy rád zodpověděl. Dostupnost banky je doposud omezená, neboť tento finanční ústav nemá zatím mnoho poboček, i když po poslední fúzi dochází k zakládání stále nových. Z důvodu absence vlastních bankomatů mají klienti od letošního jara také možnost využívat při výběru hotovosti všechny bankomaty na území celé České republiky za stejný poplatek, tj. za 6,50 Kč (viz. tabulka v příloze č. 2). To je v současné době asi nejlevnější možnost výběru. Na druhou stranu banka nemá stále vyřešeny vnitřní vztahy, především na rakouské straně, kde byly prokázány velmi ztrátové obchody a pochybení vedoucích pracovníků. Z těchto důvodů v blízké budoucnosti dojde pravděpodobně ke změně vlastníka rakouské BAWAG P.S.K. a tudíž i BAWAG Bank CZ a.s.. Banka bude asi přejmenována. To samozřejmě i přes některé levné produkty na klienta příliš důvěryhodně působit nemusí. Vybrané poplatky uvádím v tabulce v příloze č. 2. Čerpala jsem z aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách banky BAWAG Bank CZ a. s. 6 Informační letáčky banky BAWAG Bank CZ a. s. 18

19 4.2 Komerční banka, a. s. Komerční banka a. s. se řadí k nejvýznamnějším bankovním institucím nejen v ČR, ale i v regionu střední a východní Evropy.V roce 1992 byla banka přetransformována ze státního peněžního ústavu na akciovou společnost. Od října 2001 je banka součástí francouzské finanční skupiny Société Générale (SG). Retailové bankovnictví V oblasti drobného bankovnictví se banka zaměřuje na poskytování komplexních finančních služeb fyzickým osobám a malým podnikům. Banka nabízí klientům depozitní, úvěrové produkty, platební služby, a to jak prostřednictvím bankovních poradců a poboček, tak přímého bankovnictví. Klienti mohou také vedle standardních bankovních produktů využít možnosti pojištění, důchodového připojištění, uzavřít smlouvu o stavebním spoření nebo leasingovou smlouvu či investovat do podílových fondů. Podnikové a investiční bankovnictví Tato oblast zahrnuje obsluhu středních podniků a municipalit a podniků. KB prostřednictvím bankovních poradců a přímého bankovnictví poskytuje klientům platební služby, financování obchodu, leasing, factoring, úvěrování správu aktiv, služby kapitálového trhu, finanční poradenství a další služby v závislosti na individuálních potřebách klienta Nabídka produktů pro privátní klienty - Dětské konto účet pro děti od narození do patnácti let. Konto obsahuje spořící účet, nadstandardní úročení, výpisy a plyšovou berušku. Jeho zřízení, vedení a ukládání peněz je a zasílání výpisů je též bezplatné. - Gaudeamus účet určen studentům a mládeži od 15 do 30 let. V tzv. základním balíčku klient získá běžný účet, elektronickou mezinárodní kartu, telefonické bankovnictví Expresní linka, přístup k účtu prostřednictvím internetu a možnost zasílání informací o zůstatku na účtu em či SMS. Nadstandardní balíček za poplatek 20,- Kč měsíčně nabízí vedle produktů základního balíčku mezinárodní embosovanou platební kartu MasterCard, 2 výběry z bankomatů KB měsíčně, cestovní pojištění v rámci karty, internetové bankovnictví Mojebanka. Dále klient získává různé slevy. - Ideal konto jedná se o kombinaci běžného a spořícího účtu, přičemž nepoužité finanční prostředky klienta jsou pružně zhodnocovány. Výpisy jsou klientovi zasílány. Ideal konto obsahuje běžný účet, platební kartu, spořící účet s progresivním úročením vkladů. Klient může okamžitě při založení účtu získat povolený debet až do výše ,- Kč v závislosti na svém příjmu. - Perfekt konto jedná se o finanční balíček s běžným účtem, platební kartou a Expresní linkou (telefonní bankovnictví), dále získává klient 2 výběry z bankomatu KB. Klient může okamžitě při založení účtu získat povolený debet až do výše ,- Kč v závislosti na svém příjmu. 7 Výroční zpráva banky Komerční banka, a.s. z roku

20 - Expreskonto jedná se o finanční balíček s běžným účtem (s výhodným úročením) a službami přímého bankovnictví, dále mezinárodní platební kartu na jeden rok včetně cestovního pojištění na cesty do zahraničí i pro rodinné příslušníky, telefonní bankovnictví Expresní linku, internetové bankovnictví Mojebanka, bezplatné zřízení plateb SIPO a jiných druh inkasa. Klient může okamžitě při založení účtu získat povolený debet až do výše ,- Kč v závislosti na svém příjmu. Po třech měsících vedení účtu je v případě zájmu klienta možné povolený debet zvýšit až na ,- Kč. - A-konto exkluzivní balíček pro klienty, kteří vyžadují vyšší standardy služeb. Obsahuje BÚ s výhodným úročením, mezinárodní platební karty American Express Card a Inter Card (MC nebo VISA) s cestovním pojištěním, telefonní bankovnictví Expresní linka, internetové bankovnictví Mojebanka. Konto umožňuje okamžitě po založení získat povolený debet až do výše ,- Kč. Pro získání tohoto debetu stačí pouze potvrzení o příjmu. - Mojebanka služba internetového bankovnictví, - Mobilní banka služba přímého bankovnictví, klient může svůj účet ovládat prostřednictvím aplikace nahrané do mobilního telefonu, - Expresní linka telefonní bankovnictví, - Platební karty 1. Osobní kreditní karta MasterCard mezinárodní embosovaná platební karta s cestovním pojištěním na cesty do zahraničí, úvěrový limit od , - Kč do ,- Kč bez zajištění, vydání až dvou kreditní karet k jednomu úvěrovému účtu, bezúročné období v délce až 45 dní, 2. Osobní kreditní karta VISA Electron mezinárodní platební karta s pojištěním schopnosti splácet, úvěrový limit od ,- do ,- Kč, není vyžadován ručitel, vydání až dvou karet k jednomu úvěrovému účtu, bezúročné období v délce až 45 dní, 3. Debetní platební karty MasterCard a VISA, - Osobní úvěr rychlý úvěr na částku ,- až do ,- Kč, splácet je možné až 6 let. Úvěr do ,- Kč nemusí být při splnění určitých podmínek zajištěn, jako zajištění je možné vybrat ručení, vklad u KB nebo stavební spoření u Modré pyramidy stavební spořitelny. Pro získání úvěru je nutné předložit dva doklady totožnosti a doklady potvrzující příjem žadatele o úvěr. - Perfektní půjčka úvěr ve výši od ,- do ,- Kč, splatnost až 6 let, úvěr nemusí být při splnění určitých podmínek zajištěn. Pro získání úvěru je opět nutné předložit dva doklady totožnosti a doklady potvrzující příjem žadatele o úvěr. Za vyřízení půjčky se nic neplatí a banka neúčtuje žádné měsíční poplatky Nabídka produktů pro firemní klienty - Finanční balíček Efekt v rámci tohoto balíčku klient získá běžný korunový účet, platební kartu Dynamic (obsahuje cestovní pojistný program, asistenční službu 20

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny iúčet 4.

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Služba BLUE a Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Osobní účet České spořitelny,

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Příloha č. 1 Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Produkt / produktová skupina Osobní účty OSOBNÍ ÚČET ČS OSOBNÍ ÚČET ČS STUDENT OSOBNÍ

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro členy BD Sv. Ján Váženíčlenové družstva, předkládám Vám nabídku vybraných bankovních služeb připravenou právě pro Vás. Dovolte, abych Vám předně

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky UniCredit Bank Austria AG, která je členem skupiny UniCredit UniCredit

Více

JJ Mois Année. KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání

JJ Mois Année. KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání JJ Mois Année KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání Agenda Trh podnikatelů, malých a středních podniků v ČR Každodenní bankovnictví Balíčky Financování Operativní financování Úvěry Specifické programy financování

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Členění bank, bankovní služby, typy účtů

Členění bank, bankovní služby, typy účtů Členění bank, bankovní služby, typy účtů STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy:

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Bankovní služby pro Vaše podnikání

Bankovní služby pro Vaše podnikání Bankovní služby pro Vaše podnikání Chcete více informací? Ptejte se. Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce. Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře na bezplatné Infolince KB 800 111 055 nebo

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Příloha č. 1 Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Produkt / produktová skupina Úvěry na bydlení Překlenovací úvěr SSČS Překlenovací úvěr

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Služba BLUE a Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s.

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s. Oblast Funkčnost Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím online průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu

Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu zřízení účtu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 Kč vedení účtu 0 Kč 0 Kč 19 Kč 0 Kč 0 Kč zrušení účtu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč počáteční vklad 100 Kč 200 Kč 500 Kč 0

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 1. 10. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 1. 10. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 1. 10. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více