Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/ Název projektu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0021 Název projektu:"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Číslo zakázky (bude doplněno 37/2013 poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/ Název projektu: Skládáme so svět Název zakázky: Předmět zakázky: Dodávka souboru edukačních stavebnic Předmětem zakázky je dodávka souboru edukačních stavebnic včetně příslušenství blíže specifikovaná v příloze č.1, Zadávací dokumentace. Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma Základní škola a Mateřská škola Karlovice zadavatele: Sídlo zadavatele: Karlovice 143 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa) Mgr., Bc. Rostislav Němec, ředitel školy, tel , IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoba zadavatele, Mgr., Bc. Rostislav Němec, ředitel školy, tel , vč. kontaktních údajů Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Popis předmětu zakázky: Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: Termín zveřejnění výzvy: Počátek lhůty pro podání nabídek: Konec lhůty pro podání nabídek: do 12:00 hodin Rozhodující je datum a čas fyzického přijetí nabídky podatelnou zadavatele - kancelář školy. Nabídky přijaté po uvedeném termínu budou vyřazeny. Předmětem výběrového řízení je dodávka edukačních stavebnic, které budou využívány při realizaci klíčových aktivit projektu. Ten je zaměřen na rozvoj praktické výchovy v oblasti technické, přírodovědné a řemeslné, za současného zvýšení kvality a efektivity vzdělávání napříč všemi předměty cestou praktických činností s prvky projektové výuky. Hlavním cílem našeho projektu je rozvoj manuální zručnosti žáků cestou praktických činností začleněných do všech předmětů vyučovaných na 1. i 2. stupni základní školy. Maximálně ,22 Kč bez DPH ( ,00 včetně DPH) 1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. Platné od Stránka 1 z 11

2 Typ zakázky Lhůta a místo dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky Místa dodání/převzetí nabídky: Hodnotící kritéria: Nabídková cena - váha 100%. Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele: Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny Veřejná zakázka malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). Termín dodání předmětu zakázky je nejpozději do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy. Základní škola a Mateřská škola Karlovice, Karlovice 143 Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona: 1. Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší než 90 kalendářních dnů). 2. Kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (ne starší než 90 kalendářních dnů). 3. Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 4. Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. 5. A další kvalifikační předpoklady uvedené v 53 zákona č. 137/2006 Sb. doložené čestným prohlášením uchazeče Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být podána doporučenou poštou v písemné formě, případně může být předána osobně (požadavek na písemnou formu bude považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče). Nabídka bude v uzavřené obálce, zajištěna proti volné manipulaci. Na obálce bude uvedena: adresa zadavatele adresa uchazeče název zakázky VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NEOTVÍRAT. Nabídku poštou je nutné zaslat doporučeně na adresu: Základní škola a Mateřská škola Karlovice, Karlovice 143 Zadávací dokumentace je Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek. Platné od Stránka 2 z 11

3 Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Další podmínky pro plnění zakázky: Ve smlouvě uzavřené s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků bude dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Nabídka musí být podána v českém jazyce. Zadavatel si vyhrazuje právo: nehradit uchazečům náklady spojené s účastí v této soutěži. Nabídka musí obsahovat údaje o uchazeči (název uchazeče, právní formu, IČ, DIČ, sídlo, telefon a jméno, statutárního zástupce firmy). Podmínky poskytnutí Zadávací dokumentace je Příloha č. 1 této Výzvy. zadávací dokumentace Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci. Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www stránky ZS. Jméno: Rostislav Příjmení: Němec Telefon: V Karlovicích, Mgr., Bc. Rostislav Němec ředitel školy Seznam příloh: Příloha č.1 Zadávací dokumentace Příloha č.2 Návrh kupní smlouvy Platné od Stránka 3 z 11

4 PŘÍLOHA č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Číslo zakázky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.24/ Skládáme si svět Dodávka souboru edukačních stavebnic Popis plnění předmětu veřejné zakázky Cena zakázky v Kč bez DPH: 246,694,22 Kč Cena zakázky v Kč s DPH: ,00 Kč Částka je cenou nejvýše přípustnou. 1. Soubor stavebnic pro nejmenší děti k realizaci KA 01 Základní díly 5 kusů Jedna souprava obsahuje nejméně 144 dílů k rozšíření stavebního potenciálu stavebnicových souprav. Obsahuje základní i zaoblené kostky, kostky s očima, malé stavební podložky. Dopravní prostředky 3 kusy Jedna souprava obsahuje základní typy vozidel, které jsou nezbytné pro chod společnosti. Dále základní dopravní značky, auto popelářů, letadlo, autobus a autobusová zastávka, postavy obsluhy vozidel atd. Součástí jsou karty s aktivitami a omalovánkami. Lidé světa 3 kusy Jedna souprava obsahuje nejméně 16 různých postaviček jako doplněk aktivit malých dětí při modelování scenérií z reálné multikulturní společnosti. Záchranáři 2 kusy Jedna souprava umožní dětem seznámení se s prací záchranných sborů, poslání hasičů, policistů, zdravotních sester a lékařů, hrou v rolích a simulací krizových situací umožní dětem snáze pochopit, jak navzájem záchranné sbory spolupracují. Součástí jsou karty s aktivitami a omalovánkami. Lidé kolem nás 5 kusů Jedna souprava obsahuje nejméně 20 různých postaviček prezentujících pracovní profese, bez kterých se společnost neobejde. Odlišný věk, pohlaví, etnika, rozličné oblečení a uniformy. Literatura 1 soubor Sada námětových karet obsahující návody na konstrukce modelů podle předloh. Počítadla 20 kusů Klasické stojací kuličkové počítadlo o minimální velikosti 20x20 cm obsahující dřevěné či plastové kuličky s otvorem, přes který prochází tenká kovová tyčka. Platné od Stránka 4 z 11

5 2. Soubor stavebnic pro KA 02 Stroje 4 kusy Souprava obsahuje min. 90 dílů včetně speciálních dílů jako např. navijáky, háky, pásy, radlice, lžíce bagru. Součástí jsou námětové karty s návody a metodika pro učitele. Jednoduché konstrukce 4 kusy Souprava obsahuje min. 100 dílů včetně speciálních dílů jako např. kladek, hřídelí, háků a dalších součástí potřebných k zvedání břemen. Součástí jsou námětové karty s návody a metodika pro učitele. Lidé různých povolání 4 kusy Souprava postav lidí povolání, bez kterých se náš každodenní život neobejde. Např. listonoše, personál nemocnice, mechaniky atd. Celkem obsahuje 22 postav s doplňky k postavám a tvorbě scenérií. Farma 4 kusy Souprava obsahuje min. 140 dílů k budování zemědělské farmy (obyvatelé, budovy, zvířátka, dopravní prostředky, nářadí) Součástí jsou námětové karty s návody a metodika pro učitele. Město 4 kusy Souprava min. 220 dílů k modelování vlastních návrhů měst. Souprava obsahuje speciální díly např. okna, postavičky, podvozky. Součástí jsou námětové karty s návody a metodika pro učitele. 3. Soubor stavebnic pro KA 03 Jednoduché stroje 12 kusů Souprava pro úvod do konstrukcí a principů jednoduchých strojů, jako jsou páky, kladky, kola na hřídeli a převody včetně seznámení se s principy pružnosti a rovnováhy. Obsahuje osm karet s náměty činností ve třídě, jako např. konstrukce vozidla s měřením vzdálenosti, větrník Jednoduché konstrukce 6 kusů Souprava obsahuje min. 100 dílů včetně kladek, hřídelí, háků a dalších součástí potřebných k zvedání břemen. Pomáhá dětem pochopit působení sil ve statických konstrukcích, jako jsou věže, hradby a mosty. Souprava pro rozvoj poznání o statických konstrukcích věží, mostů, valů aj. Zkoumání rovnováhy a pohybu. Problémová řešení. Součástí jsou námětové karty s návody a metodika pro učitele. Speciální díly 5 kusů Souprava min. 100 kusů speciálních dílů, které obohatí soupravy jak z reálného, tak fantazijního světa. Obsahují podvozky, květiny, trávník, okna, dveře a jiné důležité díly Úložné řešení - 6 kusů Souprava úložných plastových kontejnerů s víkem pro uskladnění stavebních dílů a souprav. Kontejnery budou ve spodní části opatřeny výtokovými otvory, je možné je použít pro praní souprav. Každá souprava v balení bude obsahovat 6 kusů kontejnerů. Velké pracovní podložky 10 kusů Platné od Stránka 5 z 11

6 Jedna souprava obsahuje jednu podložku o minimálních rozměrech 38 x 38 cm a další menší podložky. Celkem 30 kusů. 4. Soubor stavebnic pro KA 05 Stavebnice domu 2 kusy Souprava min 120 dílů poskytne vše potřebné k vybudování vlastního domova. Postavy členů rodiny umožní dětem okamžitě zaujmout zvolenou roli. Seznámí se s rodinným prostředím a funkcemi domu. Naučí formovat vztah k dospělým a vrstevníkům, pochopení souvislosti mezi postavením a odpovědností, naučí poznávání rolí v rodině. Součástí jsou karty s aktivitami a omalovánkami. Souprava speciálních dílů 1 kus Souprava min 100 kusů speciálních dílů, které obohatí soupravy jak z reálného, tak fantazijního světa. Obsahují podvozky, květiny, trávník, okna, dveře a jiné důležité díly Souprava panenek 1 kus Min. 5 ks min. 15 cm vysokých postav děvčat a chlapců, v soupravě min 80 dílů. Společně pečují o miminka v domácnosti, která obsahuje vše potřebné pro hru na rodinu a péči o malé děti. Zvířátka z přírody 1 kus Souprava obsahuje 90 dílů včetně zvířátek z volné přírody. Umožní dětem zvířátka rozpoznávat a zkoumat podmínky jejich života. Nabízí min. pět témat: např. zvířátka Ameriky, savany, džungle, moře, řeky. Součástí jsou karty s aktivitami a omalovánkami. Malé pracovní podložky 4 kusy Souprava obsahuje min. 22 kusů stavebních podložek ve třech různých velikostech a rozličných barvách modré, zelené, béžové, šedé, hnědé, případně další. Velká sada speciálních dílů 2 kusy Souprava obsahuje min. 550 dílů a napomáhá rozvoji jejich tvůrčího potenciálu při modelování rozličných prostředí a modelů. Pohádkové a historické postavy 1 kus Souprava pohádkových a historických postav obsahuje např. piráty, čarodějnici a čaroděje, krále s královnou, zlatokopy, mořskou pannu s pánem moří a další. Celkem minimálně 20 postav s doplňky k postavám a tvorbě scenérií. Scenérie 1 kus Souprava min kusů základních a speciálních dílů sloužících k aktivaci dětské fantazie k modelování reálných i fantazijních objektů a staveb. Základní díly nejrůznějších barev jsou rozšířeny o speciální díly, jako jsou pavouci, hadi, tyče, hrnce, pečená kuřata, květiny, truhlice s poklady, transparentní kostky atd. Součástí jsou námětové karty s návody. Společnost 1 kus Velká souprava s minimálním počtem 1900 kusů umožňující modelovat společnost s oddychovým parkem, ZOO, rušnou hlavní třídou apod. Obsahuje stavební díly rozličných barev, tvarů i velikostí včetně speciálních dílů jako jsou okna, květiny, Platné od Stránka 6 z 11

7 kola, postavičky, oddělovače kostek pro snadné přestavby modelů. Součástí jsou námětové karty s návody a omalovánkami. Vozidla 2 kusy Jedna souprava min. 930 dílů děti seznámí s různými druhy vozidel a jejich funkcemi. Postavit mohou autobus, popelářský vůz, čelní nakladač, kamion s návěsem anebo mrazírenský vůz na převoz zmrzliny. Získají tak modely vozidel s obsluhou, se kterými se běžně setkávají v každodenním životě. Součástí jsou námětové karty s návody. Zvířátka 2 kusy Jedna souprava obsahuje minimálně 1080 dílů rozdělených na čtyři témata: zvířata ze souše, zvířata z farmy, zvířata žijící ve vodě a zvířata prehistorická. Součástí jsou oboustranné námětové karty s návody. V Karlovicích, Mgr., Bc. Rostislav Němec ředitel školy Platné od Stránka 7 z 11

8 PŘÍLOHA č. 2 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY (dle ustanovení 409 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku, zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění) pro projekt OP VK číslo CZ.1.07/1.1.24/ s názvem Základní škola a Mateřská škola Karlovice se sídlem: Karlovice 143 IČ: DIČ: CZ bank. spoj.: zastoupená: Mgr., Bc. Rostislav Němec ředitel školy na straně jedné jako Kupující (dále jen Kupující ) Skládáme si svět I. Smluvní strany: Firma: se sídlem: IČ: DIČ: bank. spoj.: zastoupená: na straně druhé jako Prodávající (dále jen Prodávající ) uzavírají tuto kupní smlouvu na dodávku edukativních stavebnic (dále jen kupní smlouva ). a II. Předmět smlouvy 1. Předmětem kupní smlouvy je stanovení předmětu koupě /určení zboží/, podmínek plnění a dodání sjednaného zboží. 2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, určené jako předmět koupě, v množství a sortimentu za sjednanou cenu. Zavazuje se převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. 3. Kupující se zavazuje objednané a řádně dodané zboží převzít a zaplatit cenu sjednanou smlouvou, způsobem dále určeným. 4. Předmětem koupě je zboží specifikované v příloze č.1 této kupní smlouvy. Příloha je nedílnou součástí smlouvy. III. Cena za dodávku 1. Smluvní strany se dohodly na určení ceny zboží v celkové výši xxxx Kč bez DPH (xxxx,- Kč včetně DPH), podle přílohy č. 1 této kupní smlouvy. 2. Sjednané ceny jsou cenami nejvýše přípustnými /maximální/ za úplné plnění do sídla kupujícího, se všemi poplatky. Platné od Stránka 8 z 11

9 IV. Platební podmínky 1. Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím se splatností do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu. 2. Faktura musí obsahovat /jako účetní a daňový doklad/ předepsané náležitosti dle zákona č. 588/1992 Sb.: název a sídlo prodávajícího a kupujícího, IČ, DIČ, označení faktury a číslo, předmět plnění, přesně a nezaměnitelně určený včetně stanovení dodaného množství, číslo a název projektu, označení bankovního spojení prodávajícího, udání ceny zboží (bez DPH, včetně DPH), fakturovanou částku (bez DPH, včetně DPH), datum vystavení faktury, lhůtu/termín splatnosti přílohou faktury je potvrzený dodací list /kopie/. 3. Kupující je oprávněn fakturu vrátit, a to do data splatnosti: obsahuje-li nesprávné cenové údaje, obsahuje-li nesprávné náležitosti, chybí-li k faktuře některé z náležitostí nebo dohodnuté přílohy. 4. Prodávající není oprávněn převést svou pohledávku, vzniklou z tohoto smluvního vztahu, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. 5. Kupující uhradí vyúčtovanou kupní cenu zboží bezhotovostní platbou, převodem ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. 6. Povinnost kupujícího zaplatit je splněna k datu odepsání platby z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. V. Základní dodací podmínky, doba a místo plnění 1. Určení zboží co do druhu a množství musí být provedeno přesně a nezaměnitelně, tak aby mohla být provedena kontrola správnosti plnění. Změny lze provést jen se souhlasem kupujícího, na jeho žádost, nebo na základě dohody smluvních stran. 2. Prodávající je povinen balit dodané zboží obvyklým způsobem, vylučující jakékoliv poškození nebo znehodnocení, popř. podle zvláštních dispozic kupujícího. 3. Oprávněným zástupcem kupujícího pro převzetí zboží a provedení dalších úkonů v souvislosti s realizací kupní smlouvy je Mgr., Bc. Rostislav Němec, statutární zástupce kupujícího. 4. Zástupce kupujícího je oprávněn k převzetí zboží, ke kontrole plnění prodávajícího a podání reklamací vad zboží. 5. Prodávající je zavázán dodávat zboží, které není zatíženo právy třetích osob. 6. Vlastnické právo ke zboží, které je předmětem koupě přechází na kupujícího, poté co zboží převezme a potvrdí jeho převzetí prostřednictvím svého pověřeného zaměstnance v místě plnění. 7. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. 8. Prodávající je povinen po dodávce předmětu plnění provést potřebné zaškolení obsluhy. 9. Místem plnění je: Základní škola a Mateřská škola Karlovice, Karlovice 143. Platné od Stránka 9 z 11

10 VI. Sankce 1. Pokud dodavatel bude v prodlení s dodávkou, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč vč. DPH za každý den prodlení. 2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, uhradí kupující dodavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč vč. DPH za každý den prodlení. VII. Záruční doba a odpovědnost za vady zboží 1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží bez vad, ve sjednané kvalitě, vždy s úplnou dokumentací. 2. Kupující je oprávněn při převzetí zboží je prohlédnout, vadné plnění odmítnout a zjevné vady co do množství ihned vyznačit do dodacího listu nebo nesrovnalosti odstranit zápisem s dodávajícím. 3. Kupující je oprávněn vady zboží oznámit prodávajícímu také při zjištění po převzetí zboží. 4. Skryté vady (poškozená balení, neúplné množství v originálních baleních) je kupující povinen prodávajícímu oznámit bezodkladně po jejich zjištění. 5. Prodávající poskytuje na zboží, které je předmětem koupě, záruku 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy a dobu, po kterou nemohl kupující zboží užívat pro vady zboží, pokud se oba účastníci nedohodnou jinak. 6. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním zboží, nerespektováním doporučených pracovních podmínek, jeho poškození živelnou událostí. 7. Jestliže se v záruční lhůtě opakovaně vyskytnou vady, je kupující oprávněn požadovat jejich odstranění, nebo z tohoto důvodu odstoupit o smlouvy. Je povinen je u prodávajícího /dodavatele/ písemně reklamovat, a to ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Prodávající je zavázán, vždy uplatněnou reklamaci vad projednat písemně. 8. Veškeré vadné zboží vyměněné za nové se stává majetkem prodávajícího. 9. Prodávající je povinen zajistit dostupnost náhradních dílů po dobu 5 let od dodání předmětu plnění. V případné nekompatibility se stávajícím vybavením pomůže vyřešit problém bez nároku na úplatu. VIII. Platnost a účinnost smlouvy 1. Kupní smlouva se stává platnou předložením jejího písemného vyhotovení jednou ze smluvních stran, podepsanou v příslušném počtu vyhotovení. Kupní smlouva se stane účinnou k datu smlouvou výslovně určenému nebo termínu jejího přijetí a potvrzení podpisem druhou ze smluvních stran. 2. Osoby podepisující tuto dohodu jménem prodávajícího a kupujícího prohlašují, že jsou k tomuto úkonu oprávněny. 3. Kupní smlouva je uzavřena pro uskutečnění jednorázového nákupu zboží označeného jako předmět koupě. 4. Smluvní strany se mohou dohodnout a ukončit účinnost smlouvy na návrh kterékoliv strany, dohodou písemně potvrzenou. 5. Odstoupit od smlouvy je možno za podmínek stanovených obchodním zákoníkem, pro podstatné porušení smluvních podmínek druhou smluvní stranou. IX. Další ujednání 1. Prodávající prohlašuje, že na všechny nabízené výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. 2. K zařízení bude při předání dodána originální technická dokumentace. 3. Prodávající se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Platné od Stránka 10 z 11

11 4. Prodávající je povinen archivovat doklady týkající se předmětu smlouvy po dobu danou právními předpisy ČR kjejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 5. Smluvní strany dále prohlašují, že jsou ve smyslu obchodního zákoníku subjekty oprávněnými k uzavření této smlouvy dle obecné právní úpravy. 6. Smluvní strany potvrzují, že se dohodly, že v otázkách smlouvou výslovně neupravených se budou jejich práva a povinnosti řídit ustanoveními obchodního zákoníku. 7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možno učinit pouze na základě vzájemného konsensu obou smluvních stran, a to formou písemných číslovaných dodatků ke smlouvě. 8. Tato kupní smlouva je zhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží prodávající, dvě kupující. Každé vyhotovení má platnost originálu. 9. Účastníci této kupní smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy. 10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nedílná příloha kupní smlouvy: Příloha č. 1: Předmět koupě a cena zakázky. V Karlovicích dne V xxxxxxxxxxxx dne Mgr., Bc. Rostislav Němec statutární zástupce kupujícího oprávněná osoba prodávajícího Platné od Stránka 11 z 11

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211, IČO : 00566934, tel. 00420517383169 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Seznam příloh. Veřejná zakázka

Seznam příloh. Veřejná zakázka Seznam příloh Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí zákonem o

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, 564 01 Žamberk. v y z ý v á m

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, 564 01 Žamberk. v y z ý v á m Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, 564 01 Žamberk V Žamberku dne 22. 10. 2013 Číslo jednací: 277/2013/ŘED Vyřizuje/linka: tyč, 608 144 347 E-mail: tyc@gyzamb.cz Výzva k podání nabídky na plnění

Více

Servis a opravy služebních vozidel

Servis a opravy služebních vozidel Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 29.3.2012 Č. j.: MF-28004/2012/23-232/T Věc: Referent: Přílohy:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu URL

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599.

ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY: Zadavatel Vás Firewall VYZÝVÁ k předložení

Více