VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.!!!!!! Marek Oubrecht!!!! Marketingový mix výstavby bytového domu!!! Bakalářská práce!!!!!!!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.!!!!!! Marek Oubrecht!!!! Marketingový mix výstavby bytového domu!!! Bakalářská práce!!!!!!!!!!"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Marek Oubrecht Marketingový mix výstavby bytového domu Bakalářská práce 2014

2 Marketingový mix výstavby bytového domu Bakalářská práce Marek Oubrecht Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Marketingové komunikace ve službách Vedoucí bakalářské práce: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Marketing mix of residential building concstruction Marek Oubrecht The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing and Media Communication Major: Marketing Communication in Services Thesis Advisor: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. Date of Submission: Date of Defense: Prague 2014

4 P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Marketingový mix výstavby bytového domu zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne 30. dubna 2014 Marek Oubrecht

5 Poděkování Děkuji prof. PhDr. Liboru Paverovi, CSc. pod jehož vedením byla bakalářská práce vypracována, za přínosné připomínky a rady, spolupráci a odborné vedení a konzultace. Dále bych rád poděkoval Ing. Romanu Oubrechtovi jako jednateli společnosti Rezidence Klánovice s.r.o. za poskytnutí informací a podkladů potřebných k vypracování této práce. V poslední řadě děkuji Ing. Lukáši Otevřelovi a společnosti PR Cafe, s.r.o. za spolupráci a rady v marketingové mediální praxi.

6 Abstrakt OUBRECHT, Marek. Marketingový mix výstavby bytového domu. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 55. Tato bakalářská práce je zaměřena na téma Marketingový mix výstavby bytového domu. Je rozdělena do tří částí: teoretická, praktická a návrhová. První část obsahuje teorii marketingu, marketingového plánování, marketingového mixu a komunikačního mixu. Druhá část koresponduje s kapitolami z teoretické části a ukazuje je použité v praxi na výstavbě bytového domu. Třetí část se věnuje vytvoření možných návrhů podložené marketingovým mixem, sloužících jako doplněk k praktické části. Klíčová slova: analýzy,marketing, proces, marketingový mix, komunikační mix, plánování

7 Abstract OUBRECHT, Marek. Marketing mix of the construction of a residential building. [Bachelor thesis] The Institute of Hospitality Management. Prague: Pages 55. This bachelor thesis focuses on the topic of marketing mix of a residential building construction. It is divided into three sections: theoretical, practical and implications. The first part contains the theory of marketing, marketing planning, marketing mix and communication mix. Second portion of the thesis corresponds with chapters from the theoretical section and shows them used in practice at the construction of a residential building. The final section is devoted to the creation of possible proposals based on the marketing mix, which serve as an addition to the practical part. Keywords: analyses, communication mix, marketing mix, marketing, process, planning

8 Obsah Úvod Teoretická část Marketing Definice marketingu Marketingové plánování Rozpočet (Budget) Marketingové prostředí Makroprostředí Mikroprostředí Marketingové analýzy Situační analýza SWOT analýza PEST analýza Strategický marketing Segmentace trhu (Segmentation) Zacílení (Targeting) Umístění (Positioning) Marketingový mix Nástroje marketingového mixu Produkt (Product) Cena - (Price) Komunikace (Promotion) Distribuce (Place) Další nástroje marketingového mixu Marketingový mix z opačného pohledu (z pohledu zákazníka) Marketingový komunikační mix Osobní prodej (Personal selling) Reklama (Advertising) Podpora prodeje (Sales promotion) Práce s veřejností (Public relation) Přímý marketing (Direct marketing) Nová média (New media)... 27

9 4.7. Event marketing Praktická část Bytový dům - Rezidence Klánovice Marketingové plánování - Rezidence Klánovice Marketingová koncepce Marketingové prostředí Makroprostředí Mikroprostředí Marketingové analýzy Situační a PEST analýza SWOT analýza Rozpočet Strategický marketing Segmentace trhu Zacílení Umístění Marketingový mix - Rezidence Klánovice Produkt Cena Komunikace Distribuce Marketingový komunikační mix - Rezidence Klánovice Osobní prodej Reklama Podpora prodeje Nová média Práce s veřejností Přímý marketing Event marketing Návrhová část Závěr Seznam literatury Přílohy... 54

10 Úvod Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolil,,marketingový mix výstavby bytového domu. Vybrané téma jsem si zvolil z důvodu realizování konkrétní výstavby bytového domu v místě mého trvalého bydliště a mého vztahu, který se k projektu pojí. Celá bakalářská práce je svojí strukturou rozdělena celkem do tří částí. Na část teoretickou, praktickou a návrhovou. Teoretická část vymezuje základní pojmy, vztahující se k obsahu analytické části. Obsahuje úryvky a citace z odborné literatury pro vysvětlení jednotlivých pojmů, použitých v bakalářské práci. Cílem teoretické části je pochopení marketingu a s ním úzce spojených pojmů, možných k vytvoření marketingového mixu. Praktická část bakalářské práce již vymezuje teoretickou aplikaci, vztahující se k výstavbě bytového domu, ke konkrétní stavbě, jak tomu bylo v praxi učiněno. Představení marketingového konceptu, marketingového prostředí, následných analýz a vytvoření marketingového mixu a komunikačního mixu, použitých při výstavbě bytového domu. Praktická část byla sestavena na základě poskytnutí interních dat společností Rezidence Klánovice s.r.o. a doplněna volně přístupnými informacemi. Návrhová část stojí na základech teoretické a analytické části. Cílem bylo vypracovat návrhy, které v teorii nejsou opomíjeny a na základě vytvořeného marketingové mixu výstavby bytového domu, mohly být použity. (10

11 Teoretická část 1. Marketing Slovo marketing vychází z anglického slova market (tzn.trh) a koncovky -ing což vyjadřuje pohyb, akce, probíhající děj. Marketing je často špatně vnímán jen jako reklama. Není to tedy to, co zákazník vidí každý den v novinových inzercích, televizních reklamách, na internetovém banneru. Jde ale o komplexní vztah k zákazníkovi, jeho poznání a uspokojení jeho potřeb. Nejdříve si položme otázku. Co je marketing? Na tyto otázky nám pomůže zodpovědět definice americké marketingové asociace a jedna z největších osobností a autor mnoha publikací marketingu Phillip Kottler Definice marketingu Oficiální definice marketingu byla přijatá Americkou marketingovou asociací v roce,,marketing je jednou z činností vykonávaných organizací a sadou procesů pro vytváření, sdělení a poskytnutí hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, z něhož má prospěch organizace a zájmové skupiny. 1 Definice podle Phillipa Kotlera zní:,,marketing definujeme jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot. 2 1 SOLOMON, M.R., MARSHALL G.W., STUART, E.W. Marketing očima světových manažerů. Praha: Computer Press, a.s. 2006, s.6, ISBN x. KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 39, ISBN (11

12 2. Marketingové plánování Ještě před samotným marketingovým plánem stojí tzv. marketingová koncepce. Filozofií marketingové koncepce je stanovení si dosažitelných cílů k uspokojení potřeb zákazníka. Srovnáním si našich vizí a myšlenek. To vše může tvořit pouze za předpokladu již vymyšleného produktu, který chceme nabízet. Nastartujeme tak marketingový proces, v kterém systematickými kroky realizujeme naše plánování. Obsahem marketingového plánování je seznámení se s marketingovým prostředím, tvorby analýz a strategií, segmentace trhu, zacílení a sestavení kvalitního marketingového mixu. Následuje samotná realizace marketingového plánování. Celý marketingový plán musí být během realizace pod kontrolou. Hodnotíme a vyhodnocujeme marketingový plán a zvolené strategie. To nám slouží k rychlé reakci a akci na vzniklý problém, popřípadě změnu v již rozběhlém procesu Rozpočet (Budget) Dobře vynaložené finance jsou úspěchem v marketingu. Úspěch záleží na správném cashflow z budgetu, do jasných a efektivních marketingových nástrojů. Proto rysy rozpočtu plánujeme na začátku, souběžně s realizací marketingového plánu. Jde o předběžný reálný odhad potřebných finančních prostředků k přípravě a samotné realizaci marketingového plánu. Výše rozpočtu ovlivňuje správně zvolené marketingové prostředky k dosažení největší možné efektivity. S rozpočtem pracujeme po celou dobu marketingového procesu, proto je nezbytné, mít ho stále pod kontrolou a popřípadě ho operativně měnit dle potřeb. 3 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s ISBN JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: [strategie a trendy]. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, s ISBN (12

13 ,,Rozpočet klienta (budget), je objem finančních prostředků, které chce klient investovat na podporu svého produktu či značky v určitém období, za účelem splnění očekávaných marketingových cílů. 5 Sestavování rozpočtu se drží několika málo pravidel, které nesmíme opomenout. Sestavujeme jej dlouhodobě (zpravidla na rok), vycházíme z reálně možných zisků, nezapomene zahrnout možný vývoj fiskální politiky 6, tvorby možných finančních rezerv pro případ nepředvídatelných nákladů. Stanovení výše nákladů musí být objektivní Marketingové prostředí Pochopení marketingového prostředí bereme jako jeden z nejdůležitějších procesů celého marketingového plánování. Chápeme ho jako představení si všech možných vlivů, kterým čelíme nebo na ně můžeme v budoucnu narazit. Pro jasnou orientaci ho dělíme na makro a mikroprostředí Makroprostředí,,Širší společenské síly, které ovlivňují celé mikroprostředí - demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politické a kulturní faktory Mikroprostředí,,Síly, blízko společnosti, které ovlivňují její schopnost sloužit zákazníkům - společnost, distribuční firmy, zákaznické trhy, konkurence a veřejnost, které společně vytvářejí systém poskytování hodnoty firmy. 9 5 MASTNÝ. Reklama ve světě médií. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2011, s.30, ISBN VLČEK, Josef. Ekonomie a ekonomika. 4., zcela přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s ISBN ONLINE MARKETING. Rozpočet marketingové kampaně: pravidla sestavení rozpočtu [online]. [cit ]. Dostupné z: 8 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s ISBN KOTLER, pozn. 8, s (13

14 2.3. Marketingové analýzy Vytvoření jakékoli marketingové analýzy je shromáždění dat, která nám následně poslouží ke zpracování,vyhodnocení a interpretací do správných souvislostí. Druhů analýz je několik. V podstatě se dá analyzovat cokoli s čím operujeme v marketingovém mixu (viz. kapitola 3). Představíme si zde několik tipů marketingových analýz, které poslouží v teoretické části této práce Situační analýza Je komplexní analýzou, která slouží k rychlé a všeobecné orientaci.,,situační analýza (situation analyse) je všeobecná metoda zkoumání jednotlivých složek a vlastností vnějšího prostředí (makroprostředí a mikroprostředí), ve kterém firma podniká, případně které na nich nějakým způsobem působí, ovlivňují její činnost, a zkoumání vnitřního prostředí firmy (kvalita managementu a zaměstnanců, strategie firmy, finanční situace, vybavenost, historie, umístění, organizační kultura, image etc.), její schopnost výrobky tvořit, vyvíjet a inovovat, produkovat je, prodávat, financovat programy. 10 Pro snadné a rychlé vytvoření obsahu situační analýzy využíváme metodu 5C. Tabulka č.1 - Obsah situační analýzy Obsah situační analýzy - 5C company - podnik collaborators - spolupracovníci firmy a osoby customers - zákazníci competitors - konkurenti climate/context - makroekonomické faktory (analýza PEST) Zdroj:JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: [strategie a trendy]. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, s JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: [strategie a trendy]. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, s. 78. ISBN (14

15 2.3.2.SWOT analýza Analýza SWOT, jinak také analýza silných stránek (Strengths), slabých stránek (Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). 11,,SWOT analýza je univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního záměru (například nového produktu či služby). Nejčastěji je SWOT analýza používána jako situační analýza v rámci strategického řízení. 12 Tabulka č.2 - Analýza SWOT Analýza SWOT Silné stránky# (strengths) zde se zaznamenávají skutečnosti, které přinášejí výhody jak zákazníkům, tak firmě Slabé stránky# (weaknesses) zde se zaznamenávají ty věci, které firma nedělá dobře, nebo ty, ve kterých si ostatní firmy vedou lépe Zdroj:JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: [strategie a trendy]. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, s Příležitosti# (oportunities) zde se zaznámenávají ty skutečnosti, které mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe uspokojit zákazníky a přinést firmě úspěch PEST analýza Ve zkratce,,pest (začáteční písmena českých i anglických názvů) se ukrývají politicko-právní, ekonomické, sociokulturní a technologické faktory, které mohou ovlivnit nebo přímo ovlivňují podnik z venčí. Jde tedy hlavně o analýzu, která nám pomůže dobře zmapovat makropostředí, ve kterém se podnik nachází. Hrozby# (threats) zde se zaznamenávají ty skutečnosti, trendy, události, které mohou snížit poptávku nebo zapříčinit nespokojenost zákazníků 11 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 97. ISBN Business encyklopedi. SWOT Analýza: Co je SWOT analýza [online] [cit ]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/swot-analyza (15

16 Analýzu PEST je možné rozšířit o působení ekologických a legislativních vlivů. Takto rozšířená analýza se označuje PESTEL. Nejdůležitější k analýze makroprostředí je analyzovat ty faktory, které ovlivňují nebo můžou ovlivnit marketingový mix podniku Strategický marketing Ještě před použitím marketingového mixu je třeba vyřešit strategickou rovinu marketingu. V publikaci Dagmar Jakubíkové - Strategický marketing není na poli odborníku přes marketing jednotný názor na strategický marketing. Dle Ekonomického Slovníku (Hindl a kol.,2003), jde o jednu s fází marketingu v budoucím plánováním dle specifických potřeb potencionálních zákazníků. Philip Kotler definuje strategický marketing jako sladění silných stránek podniku a skupiny zákazníků, kterým podnik může sloužit. Obnáší to tak znalost makroprostředí, mikroprostředí a trhů. Odvíjí se tak od něj budoucnost a celkový směr firmy. 14 Při plánování si zvolíme na jaký trh chceme vstoupit (segmentace trhu), pro koho bude náš produkt určen (zacílení) a klíčový prvek strategického marketingu, pozice našeho produktu v konkurenčním prostředí. Tuto vytvořenou strategii aplikujeme v rámci marketingového mixu. Úkolem strategického marketingu je dosažení námi určených cílů v rámci alokovaných zdrojů Segmentace trhu (Segmentation) Při tvorbě segmentace můžeme provést celkem tři různé úrovně dělení. První z nich je neprovádět žádné dělení, tím pádem využijeme hromadný marketing. V druhé, provést celkovou segmentaci, také nazývána jako mikromarketing. Posledním dělením je úroveň mezi hromadným marketingem a mikromarketingem. 13 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: [strategie a trendy]. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, s ISBN JAKUBÍKOVÁ,pozn. 13, s SOUKALOVÁ, Radomila. Strategický marketing. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004, s ISBN (16

17 ,,Firma, která využívá marketing segmentu, si uvědomuje, že se kupující ve svých potřebách, představách a nákupním chování liší. Taková firma se snaží určit široké segmenty, jež tvoří trh, a přizpůsobit svou nabídku, aby lépe odpovídala potřebám některého z nich. 16 Při segmentaci spotřebního trhu podle Philipa Kotlera neexistují určité správné způsoby segmentací. Je jich několik a tak záleží na nás, které použijeme ať už v kombinaci s jinými nebo pouze jedinou. My si zde představíme ty základní, které jsou: geografické, demografické a sociopsychologické Zacílení (Targeting) Druhá fáze STP (segmentation - targeting - positioning).,,zacílení (targeting) je proces, během nějž výrobci a prodejci hodnotí atraktivitu jednotlivých potenciálních tržních segmentů a rozhodují se, do kterých z možných skupin budou investovat své zdroje a pokusí se učinit z nich své zákazníky. Vybraná skupina (nebo skupiny) je pak pro firmu jejím cílovým trhem. 17 Nejdůležitější je volba cílové strategie. Nabízejí se nám tři resp. čtyři možnosti. Nediferencovaný marketing, diferencovaný marketing a koncentrovaný marketing. Čtvrtou možností je marketing šitý na míru. - Nediferencovaný marketing segmenty trhu nerozlišuje. Nabídka je stejná pro všechny segmenty na trhu. - Diferencovaný marketing obsahuje v sobě odlišné nabídky pro jednotlivě vybrané segmenty trhu. - Koncentrovaný marketing na jeden konkrétní segment s konkrétním produktem či produkty KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, 2004, s ISBN SOLOMON, Michael R. Reklama a Public Relations v mediální praxi,. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006, s ISBN x. 18 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: [strategie a trendy]. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, s ISBN (17

18 2.4.3.Umístění (Positioning) Závěrečná fáze strategického plánování je o umístění produktu do konkurenčního prostředí. Vyvolat tak v podvědomí u našich potencionálních zákazníků zájem o náš produkt a značku. 19,,Definování výlučné a relevantní pozice svých produktů v podvědomí cílové skupiny 20 Zde přicházejí na řadu nástroje marketingového mixu, jak tomu dosáhnout. 3. Marketingový mix Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů firmy - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníka na cílovém trhu. 21 Marketingový mix nám tedy slouží jako taktický nástroj. Nikoli jako strategický Nástroje marketingového mixu Nejzákladnějšími nástroji marketingové mixu jsou 4P. Tyto 4P vyznačují pojmy pro produkt (product), propagace (promotion), distribuce (place) a cena (price). Základem je skloubit právě tyto čtyři marketingové nástroje k dobrému a úspěšnému marketingovému mixu. Marketingový mix je součástí marketingového procesu. Vytváříme si jej v rámci marketingového plánování. Ovšem zde již disponujeme s taktickými nástroji, které přímo ovlivňují chováním zákazníka. S těmito čtyrmi otázkami pracujeme po celou 19 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, s ISBN PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. Praha: Grada, c2003, s ISBN KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, 2004, s ISBN Marketingový mix: rozbor, využití a problémy [online]. [cit ]. Dostupné z: marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor/ (18

19 dobu vytváření marketingového mixu jež jsou spojeny právě se 4P. Ohledně výrobkové politiky (co?), cenové politiky (za kolik?), komunikační politiky (jak?) a distribuční politiky (kde?). Obrázek č. 1 - Marketingový mix na cílového zákazníka Zdroj: KOTLER, Philip. Marketing. Praha: Grada, c2004, s Produkt (Product),,Základem každého podnikání je produkt nebo nabídka. Cílem podniku je dosáhnout toho, aby produkty či nabídky odlišil od ostatních a zlepšil způsobem, který přiměje cílový trh, aby je preferoval, a dokonce za ně platil i vyšší cenu 23 Produkt je tedy chápaný jako fyzický předmět, služba, osoba, místo, organizace nebo myšlenka KOTLER, Philip. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, s ISBN KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, 1992, s ISBN (19

20 Kvalita produktu nám zaručuje jeho dobrý odbyt. Setkáme se s dvěma druhy kvalit. Celková konzistentnost produktu což znamená zaručení určitému standartu kvality. Úroveň kvality už záleží na konkrétním druhu produktu. Nejvýše možnou kvalitu můžeme nabízet pouze námi vytyčené cílové skupině a ne každý zákazník na ní může dosáhnout Cena - (Price) Cenová politika z pohledu marketingu patří k významnému operativnímu nástroji. Základním ukazatelem produktu pro rozhodování zákazníka je cena. Kalkulace ceny a její správný odhad rozhoduje o reakci zákazníka na trhu k vašemu produktu. Ovlivňuje poptávku, stanovuje celkové postavení na trhu i postavení vůči konkurenci. Na druhou stranu je ovlivněna marketingovým makro a mikro prostředím.,,peněžní částka účtována za výrobek nebo službu; případně souhrn všech hodnot, které zákazníci vymění za užitek z vlastnictví nebo užívání výrobku nebo služby Komunikace (Promotion) Synonymem slova komunikace, je uváděno v literatuře slovo propagace. Jde o komunikaci mezi firmou a zákazníkem, ať už přímou nebo nepřímou. Vytvoříme tak podvědomí o naší značce a produktu. Seznámením zákazníka s našimi výhodami nabízeného produktu, oproti konkurenci a přimět ho koupi. Nastavením správného marketingového komunikačního mixu (viz. kapitola 4) s pomocí komunikačních nástrojů: reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje, public relations, a přímého marketingu. 25 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s ISBN (20

21 3.1.4.Distribuce (Place),,Distribuce v tradičním marketingovém pojetí znamená, že firmy distribuují zákazníkům hodnotu v podobě produktů 26 Vztah se zákazníky, v novém pojetí marketingu, se firma snaží vytvořit z distribuce hodnoty. 27,,Distribuční politika představuje komplex opatření, která na sebe navazují a prolínají se. Zahrnuje všechny operace (výměnné toky - exchange flows) nezbytné pro přemístění zboží od výrobce na místo vybraném spotřebitelem nebo uživatelem nebo na místo, kde si je mohou potencionální zákazníci snadno koupit. Jedná se o fyzické přemisťování produktů (přepravu, skladování, řízení zásob), změnu vlastnických vztahů, nehmotné procesy (informační toky, platby, reklamu, podporu prodeje atd.) Další nástroje marketingového mixu Dalšími nástroji marketingového mixu jsou modely rozšířené na 5P nebo 7P. V modelu 5P jde o přidání lidí (people), což v dnešní době je stejně hodnotné P jako u již zmíněného modelu 4P. Model 7P je spojen hlavně se službami a jsou přidány k modelu 4P, zaměstnanci (personnel), proces (process) a fyzický důkaz (physical evidence). 29 Podle Philipa Kotlera by měla být 4P rozšířena o politiku (politics) a veřejné mínění (public opinion). Závěrem, není důležité hledat faktory začínající písmenem P. Důležité je sestavit marketingový mix tak, aby jeho taktika byla úspěšná. 26 STORBACKA, Kaj. Řízení vztahů se zákazníky: Customer relationship management. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, s. 23. ISBN x. 27 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: [strategie a trendy]. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, s ISBN JAKUBÍKOVÁ, pozn. 27, s ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, s. 40. ISBN (21

22 3.3. Marketingový mix z opačného pohledu (z pohledu zákazníka) Na marketingový mix jsme se doposud koukali pouze očima firmy. Pro správné fungování marketingového mixu se musí každý chytrý marketér koukat i z pozice zákazníka. Přemění se tak nám 4P na model 4C. Vzniknou tedy podle tabulky čtyři základní body pohledu ze strany zákazníka. Tabulka č. 3 - Model 4C 4P Produkt (product) Cena (price) Distribuce (place) 4C Potřeby a přání zákazníka (customer needs and wants) Náklady na straně zákazníka (cost to the customer) Dostupnost (convenience) Komunikace (promotion) Zdroj: KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 71. Tento nový úhel pohledu nám představuje - požadovanou hodnotu, kterou zákazník očekává, co možná nejnižší cenu, maximální pohodlí a komunikaci mezi firmou a zákazníkem. Komunikace (communication) (22

23 4. Marketingový komunikační mix Při tvorbě komunikačního mixu využíváme všech možných dostupných nástrojů a možností. Vytváříme si jej sami nebo za pomocí outsourcingu - PR či reklamní agentury. Ta nám je schopna sestavit kompletní marketingový mix po absolvování reklamního briefu 30 nebo jen námi vyžádané části. U níže uvedených komunikačních nástrojů je uvedeno jaká pozitiva či negativa se skrývají v jejich využití. Na co si dát pozor nebo, co vzít v potaz jako hlavní výhodu právě daného nástroje a plně ji aplikovat Osobní prodej (Personal selling) Vůbec nejstarším komunikačním nástroj je osobní prodej. Před vstupem nových medií to byl vlastně jediný kanál, který zaručoval hlavní cestu k úspěchu. V dnešní době tomu již tak není. Jeho role je stále nezpochybnitelně významná, ale na některých trzích nemusí být účinná a má spíše opačný efekt. Záleží tedy na tom, o který konkrétní produkt se jedná. Pozitivní na osobním prodeji je přímý kontakt se zákazníkem, který je spojený s dalšími výhodami. Rychlé pochopení přání a potřeb zákazníka vede k individuální přípravě nabídky z naší strany pro jeho uspokojení. Získáváme si tak jeho věrnost a můžeme tak lépe budovat dlouhodobý vztah se zákazníkem. Okamžitá zpětná vazba nám dává výhodu jak správně argumentovat na potřeby zákazníka s dosažením správného rozhodnutí. Celkové náklady spojené s osobním prodejem jsou nízké do té doby, kdy oslovujeme malou cílovou skupinu zákazníků. Nejčastějším rizikem je selháním lidského faktoru. Může dojít k chybné komunikaci, směrem k zákazníkovi (ztráta kontroly nad sdělením). Při nedostatečném počtu kvalifikovaných pracovníků je v limitu firmy zaplatit a vyškolit další obchodníky pro osobní prodej. Náklady tedy můžou narůst na jednoho zákazníka mnohem výše, než při využití nástroje masové komunikace. 30 MASTNÝ. Reklama ve světě médií. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2011, s. 31. ISBN (23

24 Na trzích B2C je vhodnější využití jiných marketingových nástrojů, jelikož v dnešní době může zákazník pociťovat odpor k přímému prodeji. Pro trh B2B je stále osobní prodej důležitý a je používán jako jeden z nejhlavnějších komunikačních nástrojů Reklama (Advertising),,Reklama je placená neosobní komunikace firem, neziskových organizací a jednotlivců, kteří jsou určitým způsobem identifikovatelní v reklamním sdělení a kteří chtějí informovat nebo přesvědčovat osoby, patřící do specifické části veřejnosti, prostřednictvím různých médií. 32 Základní rozdělení reklamy: ATL a BTL. ATL (nadlinková) reklama je hlavním reklamním kanálem. Šířená je vždy masově. ATL reklama využívá komunikační kanály - televize (televizní spot, product placement), rozhlas (rozhlasový spot), tisk (inzerát, PR podpora), internet (bannery, ), kino (multimediální spot), OOH 33 (billboard, citylight, stopper). Z hlediska marketingu jde o model B2C. BTL (podlinková) reklama nevyužívá primárně masová média. Soustředí se na cíleného zákazníka a přímý prodej Podpora prodeje (Sales promotion) Promotional marketing, v českém ekvivalentu propagační marketing, je součástí marketingové komunikace, který se specializuje na podporu prodeje. Historicky prvními i hlavními nástroji pro promotional marketing jsou a vždy budou slevy, bonusy, prémie. Ty tak použít v komunikační politice společnosti, tak aby jsme získali nové zákazníky 31 KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s ISBN PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. Praha: Grada, c2003, s. 73. ISBN Out of home - indoor a outdoor reklama (24

25 a zvýšili prodej. Podporu prodeje lze komunikovat všemi dostupnými nástroji. Nejvíce se tak děje v osobním prodeji a reklamě. S rozvojem komunikační techniky v devadesátých letech (mobilní zařízení, internet) nám nabízí promotional marketing více kanálů k propagaci našeho výrobku. Tím pádem můžou marketéři hodnotněji vynaložit finanční prostředky do marketingu a lépe zacílit na cílovou skupinu potencionálních zákazníků. Rychlou cestou jak tomu učinit je propojením direct marketing s digitálním marketingem. Díky novým komunikačním kanálům se tak děje rychleji, efektivněji a s možností dobré zpětné vazby Práce s veřejností (Public relation) Budování si vztahu s veřejností, obousměrné komunikaci a tím tak získání dobré zpětné vazby. Práce s veřejností je dlouhodobou záležitostí. Vytváříme tak dobré podvědomí o naší značce, produktu a image. Nejvíce záleží na důvěryhodnosti informací, které komunikujeme. Sestavením jakékoliv PR sdělení můžeme vytvořit sami ve firmě nebo využít pomoci třetích stran a to PR agentur. Práce s PR agenturou však přináší možnou ztrátu kontroly nad marketingovým zdělením naší firmy. 35 Nástroji PR bývají nejčastěji v praxi tiskové zprávy, PR články nebo tiskové konference.,,pr je jasně řídící funkcí, která pomáhá vytvořit a udržet úmyslné cesty komunikace, porozumění, shody a spolupráce mezi organizací a její veřejností; zahrnuje řízení problémů a sporných otázek; definuje a zdůrazňuje odpovědnost vedení sloužit veřejnému zájmu; pomáhá vedení udržet krok a efektivně zužitkovat změny, sloužící jako včasný výstražný systém pomáhající předvídat trendy; a používá výzkum a etické komunikační prostředky jako své nejdůležitější nástroje FREY, Petr. Marketingová komunikace: nové trendy a jejich využití. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2005, s ISBN KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s ISBN STOLIČNÝ P., Reklama a Public Relations v mediální praxi, Praha, VŠH, 2007, s. 39, x. (25

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011 Strategické plánování a budování značky 12. duben 2011 Nejlepší cesta k předpovědění budoucnosti je tvořit jí. Peter F. Drucker, 1909-2005 Co je strategické plánování? Proces umožňující efektivní řízení

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Cílený marketing proces STP

Cílený marketing proces STP Cílený marketing proces STP Segmentation(segmentace) Targeting(tržní cílení) Positioning(tržníumisťov ování) Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Marketingové přístupy k trhu z hlediska tržní

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Tržně nediferencovaný a diferencovaný marketing Segmentace trhu Tržní zacílení a umístění

Tržně nediferencovaný a diferencovaný marketing Segmentace trhu Tržní zacílení a umístění VY_32_INOVACE_MAR_85 Tržně nediferencovaný a diferencovaný marketing Segmentace trhu Tržní zacílení a umístění Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 4 a 5 a 6 Marketingový algoritmus Jako

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahů Hlavní specializace: Mezinárodní obchod Vedlejší specializace: Malé a střední podniky v tržním prostředí Marketingová strategie VOYO.cz Diplomová

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová

Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová Komunikační plán firmy MT servis manipulační technika, s.r.o. Kateřina Kresničerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra sociologie. Bakalářská práce. Kateřina Doxanská. Komunikační strategie podniku

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra sociologie. Bakalářská práce. Kateřina Doxanská. Komunikační strategie podniku Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra sociologie Bakalářská práce Kateřina Doxanská Komunikační strategie podniku Communication Strategy of the Company Praha 2013 Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE BERLÍN NĚMECKO REALITNÍ INVESTICE Dovolujeme si vám představit možnost investovat na stabilním realitním trhu v hlavním městě Německa - v ekonomickém, politickém a kulturním

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více