Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

2 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK Předepsané pojistné / Written premium z toho neživotní pojištění / of which non-life insurance z toho životní pojištění /of which life assurance Zasloužené pojistné / Earned premium z toho neživotní pojištění / of which non-life insurance z toho životní pojištění /of which life assurance Náklady na pojistná plnění celkem / Claims incurred Total z toho náklady na pojistná plnění / of which claims paid z toho změna stavu rezervy na poj. plnění / of which change in the provision for outstanding claims Náklady celkem / Total costs z toho pořizovací náklady na pojistné smlouvy / of which acquisition costs z toho správní režie / of which administrative expenses Nákladovost / Cost ratio 32,0% 31,5% 32,1% 34,3% 34,4% 32,0% 29,5% Výše technických rezerv / Amount of technical provisions Základní kapitál / Registered capital Průměrný počet zaměstnanců / Average number of employees Počet pojistných smluv / Number of insurance policies Hospodářský výsledek / Profit (loss) for the period Obsah Table of contents 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 UNIQA pojišťovna se představuje 7 Pozice na českém pojistném trhu 9 Poslání a hodnoty UNIQA 10 Pojistné produkty 12 Akcionářská struktura společnosti 12 Obchodní síť UNIQA pojišťovny 13 Zajistný program 14 Statutární orgány společnosti 14 Představenstvo 15 Dozorčí rada 16 Organizační struktura UNIQA 18 Mateřský koncern UNIQA Group a jeho vývoj v roce Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 21 Vývoj pojistného trhu České republiky v roce Výsledky hospodaření UNIQA pojišťovny 27 Vývoj vybraných druhů pojištění 40 Spolupráce UNIQA s obchodními partnery 47 Výhled pro rok Zpráva o vztazích mezi ovládající, ovládanou a propojenými osobami v roce Prohlášení představenstva UNIQA pojišťovny, a.s. 53 Zpráva dozorčí rady 54 Zpráva auditora pro akcionáře UNIQA pojišťovny, a.s. 58 Účetní závěrka 64 Příloha roční účetní závěrky 120 Adresy UNIQA

3 UNIQA je univerzální pojišťovna s širokou paletou životního i neživotního pojištění všeho druhu pro jednotlivce i korporátní klientelu. Naším cílem je rychle přizpůsobovat naši nabídku aktuálním potřebám a připravovat pro všechny cílové skupiny optimální pojistné produkty. Usilujeme o dlouhodobý stabilní vztah s klientem založený na vzájemné důvěře. Rozhodujícími faktory jsou přitom maximální kvalita, přiměřená cena, nepřetržitá inovace, flexibilita a prvotřídní servis. UNIQA is a multi-purpose insurance company providing a broad range of life and non-life insurance product types to individuals and corporate clientele. We strive to respond promptly to current customer needs and design optimum insurance products for all target groups. Our goal is to maintain long-term, stable relationships with the clients based on mutual trust. The key factors to facilitate achieving this goal are top product quality, reasonable pricing policy, ongoing innovation, flexibility and first-class customer service. 2 Foreword of the Chairman of the Board of Directors 7 Introducing UNIQA pojišťovna 7 Position in the Czech insurance market 8 UNIQA s mission and values 10 Insurance products 12 Shareholder structure 12 UNIQA s Commercial network 13 Reinsurance scheme 14 Statutory bodies 14 Board of Directors 15 Supervisory Board 17 UNIQA s organisational structure 18 Parent UNIQA Group and its development in Report of the Board of Directors on Company business operations 21 Trends in the Czech insurance market in Financial results 27 Trends in selected insurance types 40 UNIQA s business partnerships 47 Outlook for Report on relations between controlling and controlled entities and related parties in Statement of the Board of Directors of UNIQA pojišťovna, a.s. 53 Report of the Supervisory Board 55 Auditor s report for shareholders of UNIQA pojišťovna, a.s. 58 Financial statements 65 Notes to the financial statements 120 UNIQA contact information

4 2 Úvodní slovo předsedy představenstva Foreword of the Chairman of the Board of Directors Úvodní slovo předsedy představenstva Foreword of the Chairman of the Board of Directors Vážení klienti, obchodní přátelé, akcionáři a kolegové, rok 2010 byl pro české pojišťovnictví mimořádně obtížný. I přes první signály oživení panovala v české ekonomice stále ještě neradostná atmosféra. Nastoupila vláda rozpočtové odpovědnosti, která jasně deklarovala nový kurz zaměřený na nezbytné úspory a reformy s tím, že rezervy jsou prakticky vyčerpány a účet za mnohaletý život na dluh budeme muset (k překvapení nebo neochotě mnohých) opravdu zaplatit čím dříve, tím lépe. Reformy už nejsou skloňovány jen v akademických a mediálních diskusích, nýbrž reálně začínají dohánět každého z nás. K tomu je třeba zmínit stále relativně vysokou nezaměstnanost ta je v porovnání s rokem 2008 prakticky dvojnásobná. Všechny tyto faktory významně brzdí i nadále motivaci utrácet a investovat. Občané, domácnosti i firmy hledají, kde by se dalo ušetřit, a se zásadními rozhodnutími spíše vyčkávají. To vše se významně promítlo i do našeho sektoru, který je navíc známý svojí velkou setrvačností. Zásadní vliv na pojišťovny měly v loňském roce i velké přírodní katastrofy, které opakovaně zasáhly ČR. Škody tíhou sněhu koncem zimy, dvojí povodně na severu Moravy a na severu Čech a nakonec historicky nejničivější krupobití v pražské oblasti v srpnu 2010 způsobily celkovou pojištěnou škodu odhadovanou na více než 9 miliard korun. Jen naše společnost spočítala škody svých klientů na 550 milionů korun. Nicméně katastrofy opět ukázaly, jakou důležitou roli pro obnovu hodnot hrají v ČR spolehlivé a ekonomicky dobře založené pojišťovny. České pojišťovnictví, přes celkový růst odvětví o 8 %, poprvé vykázalo v novodobých dějinách také červená čísla. Ta se týkala neživotních segmentů, které meziročně oslabily o 0,2 %. Hlavní vliv mělo dramatické snížení předpisu pojistného v pojištění vozidel (o více než 6 %), v rámci něhož sice vzrostl počet smluv, ale průměrné pojistné dále výrazně kleslo. Opticky pozitivnější atmosféra byla v životním pojištění, které naopak posílilo ve srovnání s rokem 2009 o vysokých 19,2 %. Ovšem stalo se tak opět díky enormnímu úspěchu některých pojišťoven v oblasti jednorázově placeného životní- Dear Clients, Business Partners, Shareholders and Colleagues, the year 2010 was extremely difficult for the Czech insurance industry. Despite the first signs of recovery, the outlook for the Czech economy was still rather gloomy. The government of budgetary responsibility took over and clearly declared its new direction focusing on the necessary cuts and reforms, while reiterating that all reserves had been almost exhausted and the bill for years of life on credit will now have to be paid (to the surprise or unwillingness of many people) the sooner the better. Reforms are no longer spelled out in academic and media debates only, they have begun to catch up with all of us in our everyday lives. In addition, we have to mention the unemployment rate, which continues to be relatively high and has doubled since All these factors continue to significantly hinder the motivation to spend and invest money. Individuals, households and businesses make every effort to find ways of saving money and have been holding back from making key decisions. All this has had a considerable impact on our sector, which is known for keeping momentum for a long time. Largescale natural disasters that repeatedly hit the Czech Republic had a fundamental influence on insurance companies last year. Damage caused by excess snow at the end of winter, two floods in Northern Moravia and Northern Bohemia, and finally the historically most devastating hailstorm in greater Prague in August 2010 resulted in total insured loss estimated at more than CZK 9 billion. UNIQA alone recorded losses claimed by its customers at CZK 550 million. The disasters proved once again how important a role reliable and financially wellestablished insurance companies play in renewal of valuables in the Czech Republic. Despite the overall sector growth of 8%, Czech insurance was in the red for the first time in its recent history. The loss was generated by non-life insurance segments which were down 0.2% year-on-year. The dramatic drop in

5 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 3 ho pojištění. To meziročně vzrostlo o 58 % a ukázalo, že v této nelehké době umí pojišťovny nabídnout řadu atraktivních investičních nástrojů se zajímavějším zhodnocením, než mají tradiční konzervativní bankovní produkty. Výrazně střízlivější hodnocení je však třeba dát běžně placenému životnímu pojištění, základnímu pilíři koncepce životního zabezpečení. To vzrostlo jen o 1,9 %, tedy v meziročním srovnání také výrazně zvolnilo. Navíc se snížil celkový počet životních pojistných smluv o 1,3 %. Rok 2010 byl v našem oboru rovněž ve znamení zostřené konkurence. Ta se nejvíce projevovala v pojištění vozidel, a je třeba říci, že v mnohých ohledech se snaha získat klienta dostává už za únosnou mez. Řada pojistitelů nerespektuje systém bonus/malus základní formu sekundárního spravedlivějšího rozlišení rizika, které máme k dispozici. Z pojistnětechnického hlediska jsou způsoby poskytování a výše slev motor vehicle premium written (more than 6%) had a major impact, for although the number of insurance policies increased, the average premium continued to fall substantially. Life assurance saw more favourable results; year-on-year growth in this segment accounted for 19.2%. This, however, was due to an enormous success of some insurers in the segment of single-premium life assurance. This type of insurance showed a year-on-year increase of 58% and proved that, even under worsened conditions, insurers are capable of offering a number of attractive investment instruments with a more interesting appreciation than the classic conservative bank products offerings. The principal pillar of the life assurance concept - regular-premium life assurance - has to be assessed much more soberly. It rose by a mere 1.9%, showing a significant slowdown in year-on-year comparison. Furthermore, the total volume of life insurance policies declined by 1.3% also witnessed tougher competition in the sector, which was manifest mostly in motor vehicle insurance. It needs to be pointed out that the effort to acquire new clients has in many respects exceeded the acceptable bounds. A number of insurers have failed to adhere to the bonus/malus system the basic form of secondary, fairer risk differentiation that we use. From the technical and insurance standpoint, the method of providing insurance discounts and their amount is not sustainable in the long run. UNIQA has maintained a fair and correct approach to this issue since the very beginning. I would like to believe that other companies, too, will reassess their policies in the interest of a well-balanced segment and insurance rates recovery. UNIQA pojišťovna managed to get through the last year s difficulties very well, I am proud to declare the past year as one of the most successful years in our 17-year history. We increased our premium written by a total of 5.9 %. UNIQA Ing. Martin Žáček, CSc. UNIQA pojišťovna v loňském roce obsadila v předepsaném pojistném 10. místo v ČR. V neživotním pojištění byla UNIQA na 7. místě, v životním pojištění na 12. místě. UNIQA pojišťovna placed 10 th in premium written in the Czech Republic last year. In non-life insurance and life insurance segments, UNIQA ranked 7 th and 12 th, respectively.

6 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Foreword of the Chairman of the Board of Directors dlouhodoběji neudržitelné. UNIQA k této problematice přistupuje od počátku velmi korektně. Chci věřit, že k přehodnocení letos přistoupí i další společnosti v zájmu vyvážení segmentu a ozdravění pojistných sazeb. UNIQA pojišťovna přestála těžkosti loňského roku velmi dobře a s hrdostí mohu prohlásit, že patřil k těm nejúspěšnějším v naší sedmnáctileté historii. Celkově jsme zvýšili naše předepsané pojistné o 5,9 %. V neživotním pojištění rostla UNIQA velmi dynamicky o 6,4 % a mezi největšími společnostmi byla stejně jako o rok dříve tygrem tohoto segmentu. Koncem roku už nám patřil tržní podíl převyšující 4,6 %. Slušnou dynamiku prokázalo loni životní pojištění UNIQA, které meziročně posílilo o 4,4 %. Běžně placené pojištění přitom kopírovalo tržní tempo (+1,6 %), zatímco jednorázově placené vyskočilo o 40 %. Hospodářský výsledek UNIQA pojišťovny byl negativně ovlivněn velkými katastrofickými škodami. Největší jednotlivou pojistnou událostí se stalo poničení teplárenského provozu velkou vodou na Severní Moravě, kde škoda významně překročila stomilionovou hranici. Ničivé důsledky mělo ale i pražské krupobití v polovině srpna se škodami blížícími se 200 milionům korun a letní povodně v Severních Čechách. Na základě hlasování odborné poroty ocenění Fincentrum Banka roku 2010 získává UNIQA pojišťovna, a. s. Rizikové investiční životní pojištění s dividendou místo v kategorii Životní pojištění roku 2010 saw dynamic growth of 6.4% in non-life insurance and, similarly to the previous year, was poised to be the tiger of this segment among the largest insurers in the market. By the year s end, the Company s market share exceeded 4.6%. UNIQA s life assurance segment showed quite a favourable growth rate of 4.4% year-on-year. Regularpremium insurance kept up with market growth (+1.6%), whereby single-premium insurance shot up 40%. UNIQA pojišťovna s profit was adversely impacted by serious disasters. The flood-stricken heating plant in Northern Moravia, where the damage significantly surpassed CZK 100 million, was the largest single insurance event. The hailstorm in Prague in mid-august resulting in losses amounting to CZK 200 million, and the summer flood in Northern Bohemia had devastating consequences as well. These were the contributing factors in turning a considerably lower 2010 net profit of CZK 157 million, compared to UNIQA marked success in various competitions and evaluations last year. We were pleased to receive an award from the Czech Association of Insurance Brokers in the Insurer Company of the Year contest held in the spring; in all seven categories, UNIQA placed among the top five and won several medals too. Last September, our autumn 2009 advertising campaign received the prestigious EFFIE CEEMAX award presented annually in Vienna for being the most effective campaign in Central and Eastern Europe. In November, our thoroughly innovated product, Risk life assurance with dividend, was the winner in the 2010 Best Life Insurance category in the annual Bank of the Year competition. At the end of the year, the Company s travel insurance took the bronze in an evaluation carried out by TTG. According to the GfK polling agency s analysis of the communication efficiency of individual players on the Czech Republic s insurance market, UNIQA was declared the winner of the crisis in the eyes of the clients polled and the general public. All these successes have also been reflected in the increasing awareness of the UNIQA brand, which by the end of 2010 reached its all-time high of 56%. Martin Nejedlý místopředseda představenstva Fincentrum a.s. Petr Stuchlík předseda organizačního výboru Fincentrum Banka roku These achievements have reaffirmed our belief that we are going in the right direction and that our strategy has been well chosen. This affirmation is quite important as I am convinced that 2011 will again be quite arduous for the insurance sector. According to an array of forecasts, demand for insurance products will not recover dramatically, and the current clients will seek low-budget

7 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 5 I proto byl čistý zisk naší společnosti ve výši 157 milionů korun výrazně nižší než v roce UNIQA slavila loni mnohé úspěchy v různých soutěžích a hodnoceních. Na jaře nás potěšilo příznivé ocenění ze strany Asociace českých pojišťovacích makléřů v klání Pojišťovna roku : ve všech sedmi kategoriích jsme skončili do pátého místa včetně několika medailových umístění. V září byla naše reklamní kampaň z podzimu 2009 ve Vídni dekorována tradičně udělovanou prestižní cenou EFFIE CEEMAX jako nejefektivnější v regionu střední a východní Evropy. V listopadu jsme vyhráli s naším zevrubně inovovaným produktem Rizikové životní pojištění s dividendou kategorii Nejlepší životní pojištění roku 2010 v každoročně vyhlašované soutěži Banka roku. Koncem roku bylo oceněno bronzovým stupínkem i naše cestovní pojištění v porovnání provedeném společností TTG. Podle analýzy provedené GfK k efektivnosti komunikace jednotlivých hráčů na pojistném trhu ČR byla UNIQA vyhlášena jako vítěz krize v očích dotazovaných klientů i široké veřejnosti. Všechny tyto úspěchy se mimo jiné odrazily i v rostoucí znalosti značky UNIQA. Ta dosáhla koncem roku 2010 historicky nejvyšší hodnoty 56 %. Tyto úspěchy nás utvrzují v tom, že jdeme správným směrem a že naše strategie je správná. To je důležité, protože jsem přesvědčen, že rok 2011 bude pro pojišťovnictví znovu velmi složitý. Podle mnoha odhadů poptávka po pojistných produktech výrazně neoživí a stávající klienti budou v maximální míře hledat úsporná řešení. To dále zostří konkurenci na trhu. Přesto nebudeme nic měnit na naší koncepci profitabilního růstu cílem je i nadále navýšení tržního podílu a další upevnění naší pozice. Jsme si vědomi toho, že vítězem v této nelehké době se může stát jen subjekt, který přináší kvalitní produkty a služby za konkurenceschopné ceny, je pružný, myslí inovativně a je ochoten zapojovat moderní technologie. Jen tak může obstát v očích klienta. Konkrétně to znamená, že se mimo retail zaměříme na pojišťování průmyslových a velkých podnikatelských rizik. Tento segment představuje bezmála pětinu pojistného trhu v neživotním pojištění. Vítězstvím našeho produktu Rizikové životní pojištění s dividendou na sklonku loňského roku v konkurenci dalších dvou desítek nominací jsme si vytvořili dobrý základ pro ofenzívu v životním pojištění. V plánu máme samozřejmě aktivity i na poli jednorázových životních pojistek. V oblasti pojištění vozidel chceme bodovat prostřednictvím produktu UNIQA SafeLine, který se už osvědčil v Rakousku a dalších zemích a znamená nejkomplexněji pojaté zabezpečení a komfort zejména nejen pro samotná vozidla, ale i jejich osádku. V oblasti péče o klienta se zamě- solutions as much as possible. This will further escalate competition in the market. Yet, we have no intention of modifying profitable growth strategy our target continues to be increasing our market share and solidifying our position. We are well aware that only a business offering quality products and services at competitive prices, which is flexible, thinks innovatively and is willing to utilise modern technologies, may become the winner under the hard economic conditions. Only in this way can we stand out in the eyes of our clients. Specifically, this means that UNIQA will focus, aside from retail, on insuring industrial and large business risks. This segment represents almost one-fifth of the non-life insurance market. By beating twenty competitors with our Risk life assurance with dividend product at the end of 2010, we created a solid base for launching an offensive in life insurance. Naturally, part of our business plan is activity in the area of single-premium life assurance policies. In the motor vehicle insurance segment, we aim to succeed with the UNIQA SafeLine product, which has fared well in Austria and other countries and which offers the most comprehensive protection of the vehicle and its crew and comfort for drivers. In terms of customer service we will focus on expanding the claim settlement system UNIQA Fast Claims and on operating the high-quality customer service website MyUNIQA, allowing for ongoing monitoring and modifications of insurance policies. Several projects are centered on processes aimed to further improve communication between our clients and our call centre. Qualified specialists will continue to participate in drafting market solutions to secure exchange of information between insurance companies to boost combating insurance fraud, which in its first stage is to be implemented in the motor vehicle insurance segment. Stabilisation and productivity of our sales network continue to be the biggest challenge in conducting business. A new remuneration and incentive model for newcomers have been prepared. UNIQA has been traditionally successful in cooperation with brokerage companies; we aim to bolster the trend this year. We expect to employ our potential on a large scale in collaboration with our partner Raiffeisenbank, with which we have prepared several specific projects; the key project is the over-the-counter sales of life assurance policies at bank branches.

8 6 Úvodní slovo předsedy představenstva Foreword of the Chairman of the Board of Directors říme na další rozšíření systému vyřízení pojistných událostí Rychlé škody UNIQA a na provoz kvalitního klientského on-line portálu MyUNIQA k průběžnému sledování a modifikaci pojistných smluv. Několik projektů je zaměřeno na procesy vedoucí k dalšímu zkvalitnění komunikace klienta s naším call centrem. Kvalifikovaní specialisté budou i nadále participovat na přípravě tržního řešení pro bezpečnou výměnu informací mezi pojišťovnami v zájmu boje s pojistnými podvody, které by mělo být implementováno v prvním kroku v oblasti autopojištění. Ve sféře obchodu jsou i nadále největší výzvou stabilizace a produktivita vlastní prodejní sítě. Byl připraven nový model odměňování a motivačních pobídek pro nováčky. UNIQA je tradičně úspěšná ve spolupráci s makléřskými společnostmi a tento trend budeme chtít potvrdit i letos. Daleko širší využití potenciálu očekáváme ve spolupráci s partnerskou Raiffeisenbank, s níž je na letošek připraveno několik konkrétních projektů, z nichž největší je zaměřen na prodej životního pojištění přes přepážky banky. Dear UNIQA pojišťovna friends, We highly value our joint success in 2010, which would not have been possible without you. Allow me to thank all of you who contribute to our work and provide us with the much needed support. We would like to ask you to continue your effort and initiative throughout this year as there are new major goals and plans ahead of us. In particular, a good team and a firm partnership are indispensable in achieving future successes. Dear Clients, Thank you for your trust in the Company that you demonstrated in We pledge to do our best to deserve it again this year. Vážení přátelé UNIQA pojišťovny, velmi si vážíme našeho společného úspěchu v roce 2010, který by bez Vás nebyl možný. Dovolte mi poděkovat na tomto místě Vám všem, kteří se podílíte na naší práci a vytváříte pro nás potřebné zázemí. Chceme Vás požádat o nasazení a iniciativu i v roce letošním, s nímž jsou spojeny další nemalé cíle a plány. Dobrý tým a pevné partnerství jsou pro budoucí úspěchy potřebné především. Vážení klienti, děkujeme Vám za Vaši důvěru vloženou do naší společnosti v minulém roce a můžeme Vám slíbit, že i v roce letošním uděláme vše pro to, abychom si ji i nadále zasloužili. Ing. Martin Žáček, CSc. předseda představenstva a generální ředitel UNIQA pojišťovny Chairman of the Board of Directors and General Manager of UNIQA pojišťovna

9 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 7 UNIQA pojišťovna se představuje Introducing UNIQA pojišťovna UNIQA pojišťovna byla založena v roce Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 28. května 1993 (pod svým tehdejším jménem Česko-rakouská pojišťovna, a.s.). V souladu s koncernovou strategií jednotné prezentace společností skupiny byla 18. června 2001 pojišťovna přejmenována na UNIQA pojišťovna, a.s. (dále také jen UNIQA). Povolení k podnikání v oblasti finančních služeb získala UNIQA dne 23. dubna Na základě zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví společnost UNIQA prošla v zákonné lhůtě procesem přelicencování a 7. února 2002 jí bylo Ministerstvem financí ČR (dále jen MF ) uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací činnosti a činností souvisejících. Toto povolení bylo 29. listopadu 2004 rozšířeno o vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. Dne 12. července 2005 bylo povolení k fakultativní zajišťovací činnosti rozšířeno o další pojistná odvětví. V průběhu druhé poloviny roku 2005 získala společnost souhlas s rozšířením pojišťovací činnosti na území Polska, Maďarska a Slovenska na základě svobody dočasně poskytovat služby. UNIQA pojišťovna je univerzálním pojišťovacím ústavem, který nabízí širokou paletu životního a neživotního pojištění pro jednotlivce, podnikatele i firmy. Pozice na českém pojistném trhu Po celou dobu své existence na českém trhu patří UNIQA pojišťovně (do roku 2001 předchůdkyni Česko-rakouská pojišťovně) pozice mezi 10 nejsilnějšími hráči. Společnost nepřetržitě celou dobu organicky a dynamicky roste. Z pojišťovny poskytující prvních několik let jen majetková krytí vyrostla univerzální pojišťovna s kompletním portfoliem produktů pro všechny pojistné potřeby. V roce 2010 náležel UNIQA pojišťovně tržní podíl celkově 3,33 % (desáté místo; meziročně stabilní). Silnější pozici má v neživotním pojištění tržní podíl vzrostl na 4,62 % (sedmé místo; oproti předchozímu roku zlepšení o 0,3 %). V život- UNIQA pojišťovna was established in It was entered in the Commercial Register on 28 May 1993 (under its then name Česko-rakouská pojišťovna, a.s.). In line with the Group strategy of presenting a uniform image of its branches, on 18 June 2001 the insurance company was renamed to UNIQA pojišťovna, a.s. (hereinafter UNIQA ). UNIQA was awarded a licence to conduct business in financial services on 23 April Pursuant to Act No. 363/1999 Coll., on Insurance, UNIQA was subject to a re-licensing process completed within the statutory time limit, and was awarded a licence by the Ministry of Finance of the Czech Republic (hereinafter MF ) on 7 February 2002 to conduct business in insurance, reinsurance and related services. On 29 November 2004, the foregoing licence was expanded to include educational activities for insurance brokers and independent loss adjusters. On 12 July 2005, the licence to provide facultative reinsurance was extended to include additional insurance segments. In the second half of 2005, the Company was granted approval to expand insurance services to Poland, Hungary and Slovakia, based on the freedom to temporarily provide services. UNIQA pojišťovna is a multi-purpose insurance company offering a broad range of life and non-life insurance products for individuals, entrepreneurs and businesses. Position in the Czech insurance market Throughout its presence on the Czech market, UNIQA (and its predecessor, Česko-rakouská pojišťovna, until 2001) has ranked among the ten leading players. The Company has continued to grow organically and at a dynamic pace. The insurance firm, which in the first several years offered only property coverage, has evolved into a versatile insurer with a complete portfolio of products covering all insurance needs. UNIQA s total market share in 2010 represented 3.33% (a stable 10th place year-on-year), with a stronger position in the non-life insurance segment, where the market share

10 8 UNIQA pojišťovna se představuje Introducing UNIQA pojišťovna ním pojištění činil podíl 1,77 % (dvanácté místo, oslabení o 0,2 %). Celkově vyrostla UNIQA loni o téměř 6 %. Od počátku existence využívá UNIQA pojišťovna stabilního finančního zázemí, know-how a zkušeností rakouského akcionáře, UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH. Základní kapitál k činil 500 milionů Kč, vlastní kapitál vzrostl na 1 197,9 milionů korun (meziročně + 3,1 %). UNIQA pojišťovna spravovala koncem roku 2010 na 600 tisíc pojistných smluv o 11 % více než o rok dříve. Svým klientům byla UNIQA pojišťovna k dispozici loni už na téměř 165 místech po celé České republice, zejména díky dynamickému přírůstku počtu generálních agentur UNIQA. Některé druhy pojištění je možné uzavřít i po telefonu a na internetu. K dispozici je call centrum UNIQA, které vyřizuje veškeré dotazy a registruje škody jak z pojištění majetku, tak i osob. Také v loňském roce byly kapacita i činnosti call centra dále rozšířeny, čímž opět zkvalitnilo svoji úroveň jako klíčové pracoviště pro všestrannou komunikaci, včetně obchodních aktivit. Klientům na cestách a v zahraničí je k dispozici kvalitní asistenční služba připravená vyhodnotit vzniklou krizovou situaci a účinně pomoci nebo zasáhnout. Štěstí? Tady a teď! Pojištění nové generace rose by 0.3% year-on-year to 4.62% (7 th place), and 1.77% (12th place) in the life assurance segment, accounting for a 0.2% decline. In all, UNIQA recorded 6% growth in Since its inception, UNIQA pojišťovna has been backed by the stable financial support, know-how and experience of its Austrian shareholder, UNIQA International Versicherungs- Holding GmbH. As at 31 December 2010, the Company s registered capital amounted to CZK 500 million; equity increased by 3.1% year-on-year to CZK 1,197.9 million. UNIQA administered some 600 thousand insurance policies at the end of 2010, an 11% increase year-onyear. In 2010, UNIQA pojišťovna served its clients in nearly 165 locations throughout the Czech Republic, primarily due to fast growth in the number of UNIQA a general agencies. Some types of insurance may be also taken out via telephone or the Internet. UNIQA s call centre handles all queries and records claims related to both property and personal insurance. The capacity and activity of the call centre were again expanded last year, which elevated the centre to the level of a key workstation for multi-faceted communication, including business operations. Travellers and clients staying abroad may take advantage of the high-quality assistance service prepared to assess any emergency and arrange effective assistance or intervention. UNIQA s mission and values As an insurance company, UNIQA s key focus is on coverage of the risks of customers from the ranks of both individual and corporate clientele. In addition, it manages entrusted capital assets to ensure their appreciation for clients. The Company also engages in a number of side activities that contribute to the success of its core business. Our corporate strategy is based on the code of stable values, which serves as a criterion of paramount importance for all our operations and corporate culture. KOMPLEXNÍ POJISTNÉ PRODUKTY PRO VŠECHNY uniqa_special_235x310_i.indd :58

11 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 9 Poslání a hodnoty UNIQA UNIQA jako pojišťovací společnost podniká v oblasti krytí rizik svých klientů z řad občanů i firem. Kromě toho spravuje i svěřené kapitálové hodnoty s cílem zhodnotit je pro své klienty. K tomu se zabývá řadou dalších aktivit, které podporují úspěšnou činnost v hlavním oboru podnikání. Naše firemní strategie je založena na kodexu stabilních hodnot, jejichž měřítko je rozhodující u všech našich aktivit i firemní kultury. Kvalita UNIQA chce být jedinečná, stejně jako jsou jedinečné nároky a přání našich klientů, kteří mají právo na prvotřídní servis. Respekt vzniká jako přirozený vztah, který si musí UNIQA svými službami zasloužit. Dlouhodobě usilujeme o stabilní vztah s klientem založený na vzájemné důvěře. Serióznost je základem našeho podnikání. UNIQA přebírá odpovědnost za to, že veškeré aktivity budou transparentní a budou odpovídat nejpřísnějším měřítkům etiky. Partnerství chceme být silným protějškem pro naše klienty i obchodní partnery. Jen společně jsme schopni budovat stále schopnější tým, stále silnější společnost. Pružnost v době neustálých a převratných změn je nezbytné reagovat rychle na měnící se život, potřeby a přání. UNIQA chce patřit k flexibilním a inovativním společnostem. Quality UNIQA strives to be unique to match the unique requirements and desires of the clients who are entitled to first-rate customer service. Respect evolves naturally as a relationship that UNIQA must establish with its clients through its services. Integrity is the foundation of our business. UNIQA assumes responsibility for the transparency of its operations and compliance with the most stringent ethical standards. Partnership we want to be a strong partner to our clients and business partners. We can build an increasingly efficient team and a more robust company only if we work together. Flexibility at a time of constant and turbulent changes, swift responses to the changing lives, needs and desires are instrumental. UNIQA aspires to rank among the most flexible and innovative businesses.

12 10 UNIQA pojišťovna se představuje Introducing UNIQA pojišťovna Přehled pojistných produktů v roce 2010 Životní pojištění Rizikové životní pojištění s dividendou Investiční životní pojištění FINANCE LIFE, FINANCE LIFE VISION Dětské životní pojištění Motýlek Studijní pojištění Úvěrové pojištění Komplexní celoživotní pojistný program QUATRO, QUATRO FAMILY, AKORD a FORTAX V.I.P. životní pojištění T20 Skupinové životní pojištění BENEFIT a MANAŽER Pojištění neschopnosti splácet úvěr/leasing/půjčku Cestovní pojištění včetně skupinových forem Úrazové pojištění včetně skupinových forem Úrazové pojištění PROGRES, SIMPLY, MAX Milionová ochrana pro případ smrti úrazem Zdravotní pojištění pro cizince Komplexní program zdravotní asistence MedUNIQA Pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici Pojištění denních dávek v nemoci Pojištění regulačního poplatku za hospitalizaci NEMOCNICE Pojištění domácnosti Pojištění staveb a rodinných domků Pojištění motorových vozidel KASKO (havarijní) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla povinné ručení Pojištění majetku a odpovědnosti za škody podnikatelů Pojištění přepravy zásilek Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce při dopravě zásilek Pojištění právní ochrany pro řidiče a vlastníky motorových vozidel Pojištění přerušení provozu u svobodných povolání Pojištění přerušení provozu podnikatelů Pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zařízení Pojištění odpovědnosti za škodu poskytovatele sociální služby Pojištění odpovědnosti za škodu způsobené provozem měst a obcí Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli Pojištění veletrhů a výstav Pojištění lesů Stavebně montážní pojištění Povinné pojištění záruky cestovní kanceláře poskytované pro případ jejího úpadku Pojištění záruky za celní dluh Pojištění záruky za spotřební daně Overview of insurance products in 2010 Life assurance Risk life assurance with dividend FINANCE LIFE, FINANCE LIFE VISION - unit-linked insurance Motýlek (Butterfly) children s life assurance Study expenses insurance Credit insurance QUATRO, QUATRO FAMILY, AKORD and FORTAX comprehensive all-life assurance policy T20 V.I.P. life assurance BENEFIT and MANAGER group life assurance Credit/lease/loan default insurance Travel insurance, including group policies Accident insurance, including group policies PROGRES, SIMPLY, MAX accident insurance Million-crown protection against death by accident Health insurance for foreigners MedUNIQA comprehensive healthcare assistance policy Insurance of daily allowances during hospitalisation Insurance of daily sickness benefits HOSPITAL insurance of the compulsory hospitalisation fee Household insurance Building and home insurance KASKO motor damage insurance Motor third-party liability insurance Business liability and property insurance Shipping insurance Road carrier s liability insurance Legal protection insurance for drivers and vehicle owners Business interruption insurance for free-lancers Business interruption insurance for entrepreneurs Healthcare facility operator s liability insurance Social service provider s liability insurance Municipal administration liability insurance Employees liability insurance Fairs and exhibitions insurance Forest insurance Construction and assembly insurance Travel agents compulsory bankruptcy insurance Customs debt guarantee insurance Consumer tax guarantee insurance

13 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 11 Počet nově uzavřených smluv (ks) Number of new insurance policies (pcs) čtvrtletí / 1. Quarter čtvrtletí / Quarter čtvrtletí / Quarter čtvrtletí / Quarter čtvrtletí 1. Quarter 2. čtvrtletí 2. Quarter čtvrtletí 3. Quarter čtvrtletí 4. Quarter

14 12 UNIQA pojišťovna se představuje Introducing UNIQA pojišťovna Akcionářská struktura společnosti Jediným akcionářem UNIQA pojišťovny je UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH, Untere Donaustraße 21-23, 1020 Vídeň, Rakousko. Obchodní síť UNIQA pojišťovny Obchodní síť UNIQA pojišťovny řídí centrála se sídlem v Praze 6, Evropská 136, PSČ Pod ní spadá celkem 6 regionálních ředitelství s 34 oblastními pracovišti. Pojištění bylo možné ke konci loňského roku sjednat na 165 obchodních místech po celé ČR. Ve vlastní síti pracovalo ke konci roku prodejních poradců. UNIQA pojišťovna dále spolupracuje s 595 makléřskými společnostmi anebo agenty a s 846 prodejci nových i ojetých vozidel. Předepsané pojistné UNIQA (tis. Kč) Written premium of UNIQA (tczk) Počet pojistných smluv UNIQA vzrostl meziročně o 11 % na kusů. The number of insurance policies concluded by UNIQA grew by 11% year-on-year to 596,603. UNIQA SafeLine umí víc než běžné autopojištění. Pojištění nové generace Shareholder structure The sole shareholder of UNIQA pojišťovna is UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH, Untere Donaustraße 21-23, 1020 Vienna, Austria. UNIQA s commercial network The commercial network of UNIQA pojišťovna is administered by the Company headquarters with its registered office in Prague 6, Evropská 136, postal code The network consists of six regional head offices and 34 local offices. At the end of 2010, 165 points of sale throughout the Czech Republic provided insurance policies. A total of 1,076 sales agents worked in UNIQA s sales network at the end of the year; the Company also collaborated with 595 brokerage firms or brokers and 846 used or new car dealers. UNIQA SafeLine dva stupně ochrany: záchrana při nehodě nepřetržitý dohled nad vozidlem

15 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 13 Zajistný program UNIQA pojišťovna disponuje kvalitním zajistným programem. V oblasti neživotního pojištění je zajistné krytí sjednáno především u společnosti UNIQA Re AG a v oblasti životního pojištění u Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG. V rámci neživotního pojištění se přímo anebo formou retrocese od společnosti UNIQA Re AG na zajistném programu podílí významné světové zajišťovny, především: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, AG; Swiss Re Germany AG; SCOR Switzerland AG; AXA Corporate Solutions Assurance; Partner Reinsurance Europe Limited; Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft a další. Reinsurance scheme UNIQA pojišťovna offers a good-quality reinsurance scheme. Reinsurance coverage for non-life insurance policies is provided primarily by UNIQA Re AG, and for life assurance policies by Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG. In addition, global leading reinsurance companies participate in the reinsurance scheme, directly or by retrocession, from UNIQA Re AG, namely: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, AG; Swiss Re Germany AG; SCOR Switzerland AG; AXA Corporate Solutions Assurance; Partner Reinsurance Europe Limited; Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft, and others. Centrála UNIQA Group ve Vídni / UNIQA Group Headquarters in Vienna

16 14 Statutární orgány společnosti Statutory bodies Statutární orgány společnosti Statutory bodies Představenstvo k Ing. Martin Žáček, CSc. předseda představenstva a generální ředitel Ing. Zbyněk Veselý místopředseda představenstva Ing. Lucie Urválková členka představenstva Board of Directors as at 31 December 2010 Martin Žáček Chairman of the Board of Directors and General Manager Zbyněk Veselý Vice-Chairman of the Board of Directors Lucie Urválková Member of the Board of Directors Ing. Lucie Urválková Ing. Martin Žáček, CSc. Ing. Zbyněk Veselý

17 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 15 Dozorčí rada k Dr. Gottfried Wanitschek, St. Margarethen předseda dozorčí rady Členové dozorčí rady Dr. Andreas Brandstetter, Vídeň RNDr. Ivo Drápela, Odolena Voda Franz Stiglitz, Perchtoldsdorf Boris Škorpík, Chrudim Karl Unger, Teesdorf Supervisory Board as at 31 December 2010 Gottfried Wanitschek, St. Margarethen Chairman of the Supervisory Board Members of the Supervisory Board Andreas Brandstetter, Vienna Ivo Drápela, Odolena Voda Franz Stiglitz, Perchtoldsdorf Boris Škorpík, Chrudim Karel Unger, Teesdorf

18 16 Organizační struktura UNIQA UNIQA s organisational structure Organizační struktura UNIQA VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO ÚSEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE EKONOMICKÝ ÚSEK OBCHODNÍ ÚSEK POJIŠTĚNÍ MAJETKU A DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ AKTUARIÁT A VÝVOJ PRODUKTU POJIŠTĚNÍ OSOB controlling STYK S FINANČNÍMI INSTITUCEMI VNĚJŠÍ SLUŽBA POJIŠTĚNÍ PRŮMYSLU A ZAJIŠTĚNÍ INTERNÍ KONTROLA A AUDIT ÚČETNICTVÍ, DANĚ MAKLÉŘSKÉ SLUŽBY ROZVOJ A PODPORA GENERÁLNÍCH AGENTUR POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY STÍŽNOSTI A REKLAMACE HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA PODPORA PRODEJE ROZVOJ A PODPORA VLASTNÍ PRODEJNÍ SÍTĚ POJIŠTĚNÍ ŽIVNOSTÍ A OBČANŮ PODNIKOVÁ ORGANIZACE FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ PODPORA PRODEJE POJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ REGION PRAHA LIKVIDACE ŠKOD MAJETKU A RENDEMENT PREVENCE A VYŠETŘOVÁNÍ PRÁVNÍ ŠKOLENÍ REGION JIŽNÍ ČECHY ČESKÉ BUDĚJOVICE POJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PERSONÁLNÍ SPRÁVA POJISTNÉHO MARKETING, REKLAMA A PR REGION SEVERNÍ ČECHY LIBEREC POJIŠTĚNÍ OSOB VÝPOČETNÍ TECHNIKA call centrum REGION VÝCHODNÍ ČECHY PARDUBICE ÚRAZOVÉ A CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CENTRÁLNÍ TISK A SPISOVÁ SLUŽBA REGION SEVERNÍ MORAVA OSTRAVA ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SKENOVACÍ centrum REGION JIŽNÍ MORAVA BRNO UNDERWRITING POJIŠTĚNÍ OSOB ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OBLASTNÍ pracoviště LIKVIDACE Z POJIŠTĚNÍ OSOB AGENTURNÍ JEDNATELSTVÍ SEKCE ODBOR ODDĚLENÍ VÍCE PRACOVIŠŤ

19 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 17 UNIQA s organisational structure GENERAL MEETING SUPERVISORY BOARD BOARD OF DIRECTORS GENERAL MANAGER SECTION ECONOMIC SECTION BUSINESS SECTION PROPERTY INSURANCE AND MOTOR INSURANCE ACTUARIAL OFFICE AND DEVELOPMENT OF PERSONAL INSURANCE CONTROLLING CONTACT WITH FINANCIAL INSTITUTIONS OWN SALES NETWORK INDUSTRIAL INSURANCE AND REINSURANCE Internal audit ACCOUNTING, TAXES BROKERAGE SERVICES DEVELOPMENT AND SUPPORT OF GENERAL AGENCIES LIABILITY INSURANCE COMPLAINTS AND CLAIMS ECONOMIC MANAGEMENT SALES PROMOTION DEVELOPMENT AND SUPPORT OF OWN SALES NETWORK INSURANCE OF SMALL BUSINESS AND CITIZENS BUSINESS ORGANISATION Financial placement SUPPORT OF SALE OF MOTOR INSURANCE PRAGUE REGION PROPERTY LOSS ADJUSTMENT AND RENDEMENT PREVENTION AND INVESTIGATION LEGAL TRAINING SOUTHERN BOHEMIA REGION ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTOR INSURANCE HUMAN RESOURCES PREMIUM ADMINISTRATION MARKETING, ADVERTISING AND PR NORTHERN BOHEMIA REGION LIBEREC PERSONAL INSURANCE INFORMATION TECHNOLOGY CALL CENTRE EASTERN BOHEMIA REGION PARDUBICE ACCIDENT AND TRAVEL INSURANCE CENTRAL PRINT AND RECORD MANAGEMENT NORTHERN MORAVIA REGION OSTRAVA LIFE ASSURANCE SCANNING CENTRE SOUTHERN MORAVIA REGION BRNO UNDERWRITING OF LIFE ASSURANCE HEALTH INSURANCE REGIONAL WORKPLACE Loss adjustment related to personal insurance AGENCY SECTION DIVISION DEPARTMENT NUMEROUS WORKPLACES

20 18 Mateřský koncern UNIQA Group a jeho vývoj v roce 2010 Parent UNIQA Group and its development in 2010 Mateřský koncern UNIQA Group a jeho vývoj v roce 2010 Parent UNIQA Group and its development in 2010 Pojišťovací koncern UNIQA Group je jednou z nejvýznamnějších evropských pojišťovacích skupin se sídlem ve Vídni a geograficky vyváženými aktivitami jak západním, tak východním směrem. V jejích službách aktuálně pracuje na zaměstnanců. Široký akční rádius garantuje skupině podstatně větší autonomii a příznivé rozložení rizik. Kromě toho generuje stálý nárůst pojistného a vytváří solidní bázi pro dlouhodobou profitabilitu. Ve 21 zemích spravuje více než 16 milionů pojistných smluv více než 7 milionů klientů. UNIQA vykázala loni předepsané pojistné ve výši 6,22 miliard EUR (meziročně nárůst o 8,4 %). Rovněž hospodářský výsledek skupiny se podařilo přes výrazně vyšší škodní plnění z regionálních přírodních katastrof navýšit o více než 60 %. Růst koncernu byl nesen zejména velkou poptávkou po životním pojištění, které narostlo o více než 13 % UNIQA Group, based in Vienna, is one of Europe s leading insurance groups, conducting geographically balanced business in both the East and the West. Its headcount currently amounts to some 22,000 employees. The Group s broad operating range guarantees considerable autonomy and favourable risk distribution. On top of that it generates continued insurance growth and lays a solid basis for long-term profitability. The Group administers in excess of 16 million insurance policies of more than seven million customers in 21 countries. UNIQA Group s volume of premium written for 2010 totalled EUR 6.22 billion (year-on-year increase of 8.4%). The Group s profits soared by more than 60%, despite a substantial hike in claims due to regional natural disasters. The Group s growth was driven mostly high demand for life assurance, which increased more than 13% to EUR billion. Success was achieved in the Italian market stemming, in particular, from cooperation with the regional bank Veneto Banca. The life assurance segment rose significantly in Central and Eastern Europe, where the premium written volume amounted to EUR 456 million (+12 %). In recent years, Central and Eastern Europe has established itself as an important part of the Group last year it generated almost 21% of premiums Group-wide (EUR billion). Outside of Austria, UNIQA administers nearly 7.8 million insurance policies. In total, the European markets without Austria (CEE and WEM) have accounted for 38.5% of insurance premiums Group-wide. Stable growth of the European subsidiaries is of ongoing importance the objective is to reach a 50% share in the Group s total premium outside of Austria within a few years. UNIQA s operations in the Russian market have come to fruition too. In cooperation with the well-established Raiffeisenbank, life assurance products were sold over the counter at some 200 bank branches. 51,000 new

Výroční zpráva 2009 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2009 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2009 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Základní údaje Summarized data tis. Kč / TCZK 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Předepsané pojistné / Written premium 4 693 401 4 378 188 3 783

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE

LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE Většina obyvatelstva 14 vybraných zemí střední a východní Evropy nepovažuje úplatky za samozřejmou či běžnou součást života společnosti. V České republice však

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vývoj OTC trhu. Hynek Valerián, IMS Health

Vývoj OTC trhu. Hynek Valerián, IMS Health Vývoj OTC trhu Hynek Valerián, IMS Health Program Definice na úvod OTC vs Pharma (svět a Evropa) Volně prodejné léky a doplňky stravy v ČR Prognóza vývoje OTC trhu 2 26.9.2012 Rx-bound / Semi-ethical OTC

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 OBSAH CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Úvodní slovo předsedy představenstva 6 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 1. Management

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2009 Společnost Philip Morris ČR a.s. ("PMČR") je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Dospělým zákazníkům

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU

ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU Solutions for Demanding Business ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU ITAPA 2012 Michal Polehňa Říjen 2012 AGENDA Asseco Central Europe Základní registry Registr práv a povinností Registr osob

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Marketing (MARKE) Číslo předmětu: 545-0235 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.

Více

připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291

připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291 Credit Scoring a Creditinfo Predictor principy, výhody, použití připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291 Co je to scoring CREDIT SCORING je globálně používaná technologie......

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

VZ/AR 03. Výroční zpráva / Annual Report Komerční pojišťovna, a.s. 2003

VZ/AR 03. Výroční zpráva / Annual Report Komerční pojišťovna, a.s. 2003 VZ/AR 03 Výroční zpráva / Annual Report Komerční pojišťovna, a.s. 2003 00 01 Výroční zpráva 2003 Komerční pojišťovna, a.s. banka2003 Jsme dceřinou společností Nejdůvěryhodnější a Nejdynamičtější banky

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY

POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY Cestu k životnímu pojištění najdete snadno VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2005 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures > Pojišťovna České spořitelny IČ/ID 47452820

Více