Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

2 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK Předepsané pojistné / Written premium z toho neživotní pojištění / of which non-life insurance z toho životní pojištění /of which life assurance Zasloužené pojistné / Earned premium z toho neživotní pojištění / of which non-life insurance z toho životní pojištění /of which life assurance Náklady na pojistná plnění celkem / Claims incurred Total z toho náklady na pojistná plnění / of which claims paid z toho změna stavu rezervy na poj. plnění / of which change in the provision for outstanding claims Náklady celkem / Total costs z toho pořizovací náklady na pojistné smlouvy / of which acquisition costs z toho správní režie / of which administrative expenses Nákladovost / Cost ratio 32,0% 31,5% 32,1% 34,3% 34,4% 32,0% 29,5% Výše technických rezerv / Amount of technical provisions Základní kapitál / Registered capital Průměrný počet zaměstnanců / Average number of employees Počet pojistných smluv / Number of insurance policies Hospodářský výsledek / Profit (loss) for the period Obsah Table of contents 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 UNIQA pojišťovna se představuje 7 Pozice na českém pojistném trhu 9 Poslání a hodnoty UNIQA 10 Pojistné produkty 12 Akcionářská struktura společnosti 12 Obchodní síť UNIQA pojišťovny 13 Zajistný program 14 Statutární orgány společnosti 14 Představenstvo 15 Dozorčí rada 16 Organizační struktura UNIQA 18 Mateřský koncern UNIQA Group a jeho vývoj v roce Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 21 Vývoj pojistného trhu České republiky v roce Výsledky hospodaření UNIQA pojišťovny 27 Vývoj vybraných druhů pojištění 40 Spolupráce UNIQA s obchodními partnery 47 Výhled pro rok Zpráva o vztazích mezi ovládající, ovládanou a propojenými osobami v roce Prohlášení představenstva UNIQA pojišťovny, a.s. 53 Zpráva dozorčí rady 54 Zpráva auditora pro akcionáře UNIQA pojišťovny, a.s. 58 Účetní závěrka 64 Příloha roční účetní závěrky 120 Adresy UNIQA

3 UNIQA je univerzální pojišťovna s širokou paletou životního i neživotního pojištění všeho druhu pro jednotlivce i korporátní klientelu. Naším cílem je rychle přizpůsobovat naši nabídku aktuálním potřebám a připravovat pro všechny cílové skupiny optimální pojistné produkty. Usilujeme o dlouhodobý stabilní vztah s klientem založený na vzájemné důvěře. Rozhodujícími faktory jsou přitom maximální kvalita, přiměřená cena, nepřetržitá inovace, flexibilita a prvotřídní servis. UNIQA is a multi-purpose insurance company providing a broad range of life and non-life insurance product types to individuals and corporate clientele. We strive to respond promptly to current customer needs and design optimum insurance products for all target groups. Our goal is to maintain long-term, stable relationships with the clients based on mutual trust. The key factors to facilitate achieving this goal are top product quality, reasonable pricing policy, ongoing innovation, flexibility and first-class customer service. 2 Foreword of the Chairman of the Board of Directors 7 Introducing UNIQA pojišťovna 7 Position in the Czech insurance market 8 UNIQA s mission and values 10 Insurance products 12 Shareholder structure 12 UNIQA s Commercial network 13 Reinsurance scheme 14 Statutory bodies 14 Board of Directors 15 Supervisory Board 17 UNIQA s organisational structure 18 Parent UNIQA Group and its development in Report of the Board of Directors on Company business operations 21 Trends in the Czech insurance market in Financial results 27 Trends in selected insurance types 40 UNIQA s business partnerships 47 Outlook for Report on relations between controlling and controlled entities and related parties in Statement of the Board of Directors of UNIQA pojišťovna, a.s. 53 Report of the Supervisory Board 55 Auditor s report for shareholders of UNIQA pojišťovna, a.s. 58 Financial statements 65 Notes to the financial statements 120 UNIQA contact information

4 2 Úvodní slovo předsedy představenstva Foreword of the Chairman of the Board of Directors Úvodní slovo předsedy představenstva Foreword of the Chairman of the Board of Directors Vážení klienti, obchodní přátelé, akcionáři a kolegové, rok 2010 byl pro české pojišťovnictví mimořádně obtížný. I přes první signály oživení panovala v české ekonomice stále ještě neradostná atmosféra. Nastoupila vláda rozpočtové odpovědnosti, která jasně deklarovala nový kurz zaměřený na nezbytné úspory a reformy s tím, že rezervy jsou prakticky vyčerpány a účet za mnohaletý život na dluh budeme muset (k překvapení nebo neochotě mnohých) opravdu zaplatit čím dříve, tím lépe. Reformy už nejsou skloňovány jen v akademických a mediálních diskusích, nýbrž reálně začínají dohánět každého z nás. K tomu je třeba zmínit stále relativně vysokou nezaměstnanost ta je v porovnání s rokem 2008 prakticky dvojnásobná. Všechny tyto faktory významně brzdí i nadále motivaci utrácet a investovat. Občané, domácnosti i firmy hledají, kde by se dalo ušetřit, a se zásadními rozhodnutími spíše vyčkávají. To vše se významně promítlo i do našeho sektoru, který je navíc známý svojí velkou setrvačností. Zásadní vliv na pojišťovny měly v loňském roce i velké přírodní katastrofy, které opakovaně zasáhly ČR. Škody tíhou sněhu koncem zimy, dvojí povodně na severu Moravy a na severu Čech a nakonec historicky nejničivější krupobití v pražské oblasti v srpnu 2010 způsobily celkovou pojištěnou škodu odhadovanou na více než 9 miliard korun. Jen naše společnost spočítala škody svých klientů na 550 milionů korun. Nicméně katastrofy opět ukázaly, jakou důležitou roli pro obnovu hodnot hrají v ČR spolehlivé a ekonomicky dobře založené pojišťovny. České pojišťovnictví, přes celkový růst odvětví o 8 %, poprvé vykázalo v novodobých dějinách také červená čísla. Ta se týkala neživotních segmentů, které meziročně oslabily o 0,2 %. Hlavní vliv mělo dramatické snížení předpisu pojistného v pojištění vozidel (o více než 6 %), v rámci něhož sice vzrostl počet smluv, ale průměrné pojistné dále výrazně kleslo. Opticky pozitivnější atmosféra byla v životním pojištění, které naopak posílilo ve srovnání s rokem 2009 o vysokých 19,2 %. Ovšem stalo se tak opět díky enormnímu úspěchu některých pojišťoven v oblasti jednorázově placeného životní- Dear Clients, Business Partners, Shareholders and Colleagues, the year 2010 was extremely difficult for the Czech insurance industry. Despite the first signs of recovery, the outlook for the Czech economy was still rather gloomy. The government of budgetary responsibility took over and clearly declared its new direction focusing on the necessary cuts and reforms, while reiterating that all reserves had been almost exhausted and the bill for years of life on credit will now have to be paid (to the surprise or unwillingness of many people) the sooner the better. Reforms are no longer spelled out in academic and media debates only, they have begun to catch up with all of us in our everyday lives. In addition, we have to mention the unemployment rate, which continues to be relatively high and has doubled since All these factors continue to significantly hinder the motivation to spend and invest money. Individuals, households and businesses make every effort to find ways of saving money and have been holding back from making key decisions. All this has had a considerable impact on our sector, which is known for keeping momentum for a long time. Largescale natural disasters that repeatedly hit the Czech Republic had a fundamental influence on insurance companies last year. Damage caused by excess snow at the end of winter, two floods in Northern Moravia and Northern Bohemia, and finally the historically most devastating hailstorm in greater Prague in August 2010 resulted in total insured loss estimated at more than CZK 9 billion. UNIQA alone recorded losses claimed by its customers at CZK 550 million. The disasters proved once again how important a role reliable and financially wellestablished insurance companies play in renewal of valuables in the Czech Republic. Despite the overall sector growth of 8%, Czech insurance was in the red for the first time in its recent history. The loss was generated by non-life insurance segments which were down 0.2% year-on-year. The dramatic drop in

5 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 3 ho pojištění. To meziročně vzrostlo o 58 % a ukázalo, že v této nelehké době umí pojišťovny nabídnout řadu atraktivních investičních nástrojů se zajímavějším zhodnocením, než mají tradiční konzervativní bankovní produkty. Výrazně střízlivější hodnocení je však třeba dát běžně placenému životnímu pojištění, základnímu pilíři koncepce životního zabezpečení. To vzrostlo jen o 1,9 %, tedy v meziročním srovnání také výrazně zvolnilo. Navíc se snížil celkový počet životních pojistných smluv o 1,3 %. Rok 2010 byl v našem oboru rovněž ve znamení zostřené konkurence. Ta se nejvíce projevovala v pojištění vozidel, a je třeba říci, že v mnohých ohledech se snaha získat klienta dostává už za únosnou mez. Řada pojistitelů nerespektuje systém bonus/malus základní formu sekundárního spravedlivějšího rozlišení rizika, které máme k dispozici. Z pojistnětechnického hlediska jsou způsoby poskytování a výše slev motor vehicle premium written (more than 6%) had a major impact, for although the number of insurance policies increased, the average premium continued to fall substantially. Life assurance saw more favourable results; year-on-year growth in this segment accounted for 19.2%. This, however, was due to an enormous success of some insurers in the segment of single-premium life assurance. This type of insurance showed a year-on-year increase of 58% and proved that, even under worsened conditions, insurers are capable of offering a number of attractive investment instruments with a more interesting appreciation than the classic conservative bank products offerings. The principal pillar of the life assurance concept - regular-premium life assurance - has to be assessed much more soberly. It rose by a mere 1.9%, showing a significant slowdown in year-on-year comparison. Furthermore, the total volume of life insurance policies declined by 1.3% also witnessed tougher competition in the sector, which was manifest mostly in motor vehicle insurance. It needs to be pointed out that the effort to acquire new clients has in many respects exceeded the acceptable bounds. A number of insurers have failed to adhere to the bonus/malus system the basic form of secondary, fairer risk differentiation that we use. From the technical and insurance standpoint, the method of providing insurance discounts and their amount is not sustainable in the long run. UNIQA has maintained a fair and correct approach to this issue since the very beginning. I would like to believe that other companies, too, will reassess their policies in the interest of a well-balanced segment and insurance rates recovery. UNIQA pojišťovna managed to get through the last year s difficulties very well, I am proud to declare the past year as one of the most successful years in our 17-year history. We increased our premium written by a total of 5.9 %. UNIQA Ing. Martin Žáček, CSc. UNIQA pojišťovna v loňském roce obsadila v předepsaném pojistném 10. místo v ČR. V neživotním pojištění byla UNIQA na 7. místě, v životním pojištění na 12. místě. UNIQA pojišťovna placed 10 th in premium written in the Czech Republic last year. In non-life insurance and life insurance segments, UNIQA ranked 7 th and 12 th, respectively.

6 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Foreword of the Chairman of the Board of Directors dlouhodoběji neudržitelné. UNIQA k této problematice přistupuje od počátku velmi korektně. Chci věřit, že k přehodnocení letos přistoupí i další společnosti v zájmu vyvážení segmentu a ozdravění pojistných sazeb. UNIQA pojišťovna přestála těžkosti loňského roku velmi dobře a s hrdostí mohu prohlásit, že patřil k těm nejúspěšnějším v naší sedmnáctileté historii. Celkově jsme zvýšili naše předepsané pojistné o 5,9 %. V neživotním pojištění rostla UNIQA velmi dynamicky o 6,4 % a mezi největšími společnostmi byla stejně jako o rok dříve tygrem tohoto segmentu. Koncem roku už nám patřil tržní podíl převyšující 4,6 %. Slušnou dynamiku prokázalo loni životní pojištění UNIQA, které meziročně posílilo o 4,4 %. Běžně placené pojištění přitom kopírovalo tržní tempo (+1,6 %), zatímco jednorázově placené vyskočilo o 40 %. Hospodářský výsledek UNIQA pojišťovny byl negativně ovlivněn velkými katastrofickými škodami. Největší jednotlivou pojistnou událostí se stalo poničení teplárenského provozu velkou vodou na Severní Moravě, kde škoda významně překročila stomilionovou hranici. Ničivé důsledky mělo ale i pražské krupobití v polovině srpna se škodami blížícími se 200 milionům korun a letní povodně v Severních Čechách. Na základě hlasování odborné poroty ocenění Fincentrum Banka roku 2010 získává UNIQA pojišťovna, a. s. Rizikové investiční životní pojištění s dividendou místo v kategorii Životní pojištění roku 2010 saw dynamic growth of 6.4% in non-life insurance and, similarly to the previous year, was poised to be the tiger of this segment among the largest insurers in the market. By the year s end, the Company s market share exceeded 4.6%. UNIQA s life assurance segment showed quite a favourable growth rate of 4.4% year-on-year. Regularpremium insurance kept up with market growth (+1.6%), whereby single-premium insurance shot up 40%. UNIQA pojišťovna s profit was adversely impacted by serious disasters. The flood-stricken heating plant in Northern Moravia, where the damage significantly surpassed CZK 100 million, was the largest single insurance event. The hailstorm in Prague in mid-august resulting in losses amounting to CZK 200 million, and the summer flood in Northern Bohemia had devastating consequences as well. These were the contributing factors in turning a considerably lower 2010 net profit of CZK 157 million, compared to UNIQA marked success in various competitions and evaluations last year. We were pleased to receive an award from the Czech Association of Insurance Brokers in the Insurer Company of the Year contest held in the spring; in all seven categories, UNIQA placed among the top five and won several medals too. Last September, our autumn 2009 advertising campaign received the prestigious EFFIE CEEMAX award presented annually in Vienna for being the most effective campaign in Central and Eastern Europe. In November, our thoroughly innovated product, Risk life assurance with dividend, was the winner in the 2010 Best Life Insurance category in the annual Bank of the Year competition. At the end of the year, the Company s travel insurance took the bronze in an evaluation carried out by TTG. According to the GfK polling agency s analysis of the communication efficiency of individual players on the Czech Republic s insurance market, UNIQA was declared the winner of the crisis in the eyes of the clients polled and the general public. All these successes have also been reflected in the increasing awareness of the UNIQA brand, which by the end of 2010 reached its all-time high of 56%. Martin Nejedlý místopředseda představenstva Fincentrum a.s. Petr Stuchlík předseda organizačního výboru Fincentrum Banka roku These achievements have reaffirmed our belief that we are going in the right direction and that our strategy has been well chosen. This affirmation is quite important as I am convinced that 2011 will again be quite arduous for the insurance sector. According to an array of forecasts, demand for insurance products will not recover dramatically, and the current clients will seek low-budget

7 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 5 I proto byl čistý zisk naší společnosti ve výši 157 milionů korun výrazně nižší než v roce UNIQA slavila loni mnohé úspěchy v různých soutěžích a hodnoceních. Na jaře nás potěšilo příznivé ocenění ze strany Asociace českých pojišťovacích makléřů v klání Pojišťovna roku : ve všech sedmi kategoriích jsme skončili do pátého místa včetně několika medailových umístění. V září byla naše reklamní kampaň z podzimu 2009 ve Vídni dekorována tradičně udělovanou prestižní cenou EFFIE CEEMAX jako nejefektivnější v regionu střední a východní Evropy. V listopadu jsme vyhráli s naším zevrubně inovovaným produktem Rizikové životní pojištění s dividendou kategorii Nejlepší životní pojištění roku 2010 v každoročně vyhlašované soutěži Banka roku. Koncem roku bylo oceněno bronzovým stupínkem i naše cestovní pojištění v porovnání provedeném společností TTG. Podle analýzy provedené GfK k efektivnosti komunikace jednotlivých hráčů na pojistném trhu ČR byla UNIQA vyhlášena jako vítěz krize v očích dotazovaných klientů i široké veřejnosti. Všechny tyto úspěchy se mimo jiné odrazily i v rostoucí znalosti značky UNIQA. Ta dosáhla koncem roku 2010 historicky nejvyšší hodnoty 56 %. Tyto úspěchy nás utvrzují v tom, že jdeme správným směrem a že naše strategie je správná. To je důležité, protože jsem přesvědčen, že rok 2011 bude pro pojišťovnictví znovu velmi složitý. Podle mnoha odhadů poptávka po pojistných produktech výrazně neoživí a stávající klienti budou v maximální míře hledat úsporná řešení. To dále zostří konkurenci na trhu. Přesto nebudeme nic měnit na naší koncepci profitabilního růstu cílem je i nadále navýšení tržního podílu a další upevnění naší pozice. Jsme si vědomi toho, že vítězem v této nelehké době se může stát jen subjekt, který přináší kvalitní produkty a služby za konkurenceschopné ceny, je pružný, myslí inovativně a je ochoten zapojovat moderní technologie. Jen tak může obstát v očích klienta. Konkrétně to znamená, že se mimo retail zaměříme na pojišťování průmyslových a velkých podnikatelských rizik. Tento segment představuje bezmála pětinu pojistného trhu v neživotním pojištění. Vítězstvím našeho produktu Rizikové životní pojištění s dividendou na sklonku loňského roku v konkurenci dalších dvou desítek nominací jsme si vytvořili dobrý základ pro ofenzívu v životním pojištění. V plánu máme samozřejmě aktivity i na poli jednorázových životních pojistek. V oblasti pojištění vozidel chceme bodovat prostřednictvím produktu UNIQA SafeLine, který se už osvědčil v Rakousku a dalších zemích a znamená nejkomplexněji pojaté zabezpečení a komfort zejména nejen pro samotná vozidla, ale i jejich osádku. V oblasti péče o klienta se zamě- solutions as much as possible. This will further escalate competition in the market. Yet, we have no intention of modifying profitable growth strategy our target continues to be increasing our market share and solidifying our position. We are well aware that only a business offering quality products and services at competitive prices, which is flexible, thinks innovatively and is willing to utilise modern technologies, may become the winner under the hard economic conditions. Only in this way can we stand out in the eyes of our clients. Specifically, this means that UNIQA will focus, aside from retail, on insuring industrial and large business risks. This segment represents almost one-fifth of the non-life insurance market. By beating twenty competitors with our Risk life assurance with dividend product at the end of 2010, we created a solid base for launching an offensive in life insurance. Naturally, part of our business plan is activity in the area of single-premium life assurance policies. In the motor vehicle insurance segment, we aim to succeed with the UNIQA SafeLine product, which has fared well in Austria and other countries and which offers the most comprehensive protection of the vehicle and its crew and comfort for drivers. In terms of customer service we will focus on expanding the claim settlement system UNIQA Fast Claims and on operating the high-quality customer service website MyUNIQA, allowing for ongoing monitoring and modifications of insurance policies. Several projects are centered on processes aimed to further improve communication between our clients and our call centre. Qualified specialists will continue to participate in drafting market solutions to secure exchange of information between insurance companies to boost combating insurance fraud, which in its first stage is to be implemented in the motor vehicle insurance segment. Stabilisation and productivity of our sales network continue to be the biggest challenge in conducting business. A new remuneration and incentive model for newcomers have been prepared. UNIQA has been traditionally successful in cooperation with brokerage companies; we aim to bolster the trend this year. We expect to employ our potential on a large scale in collaboration with our partner Raiffeisenbank, with which we have prepared several specific projects; the key project is the over-the-counter sales of life assurance policies at bank branches.

8 6 Úvodní slovo předsedy představenstva Foreword of the Chairman of the Board of Directors říme na další rozšíření systému vyřízení pojistných událostí Rychlé škody UNIQA a na provoz kvalitního klientského on-line portálu MyUNIQA k průběžnému sledování a modifikaci pojistných smluv. Několik projektů je zaměřeno na procesy vedoucí k dalšímu zkvalitnění komunikace klienta s naším call centrem. Kvalifikovaní specialisté budou i nadále participovat na přípravě tržního řešení pro bezpečnou výměnu informací mezi pojišťovnami v zájmu boje s pojistnými podvody, které by mělo být implementováno v prvním kroku v oblasti autopojištění. Ve sféře obchodu jsou i nadále největší výzvou stabilizace a produktivita vlastní prodejní sítě. Byl připraven nový model odměňování a motivačních pobídek pro nováčky. UNIQA je tradičně úspěšná ve spolupráci s makléřskými společnostmi a tento trend budeme chtít potvrdit i letos. Daleko širší využití potenciálu očekáváme ve spolupráci s partnerskou Raiffeisenbank, s níž je na letošek připraveno několik konkrétních projektů, z nichž největší je zaměřen na prodej životního pojištění přes přepážky banky. Dear UNIQA pojišťovna friends, We highly value our joint success in 2010, which would not have been possible without you. Allow me to thank all of you who contribute to our work and provide us with the much needed support. We would like to ask you to continue your effort and initiative throughout this year as there are new major goals and plans ahead of us. In particular, a good team and a firm partnership are indispensable in achieving future successes. Dear Clients, Thank you for your trust in the Company that you demonstrated in We pledge to do our best to deserve it again this year. Vážení přátelé UNIQA pojišťovny, velmi si vážíme našeho společného úspěchu v roce 2010, který by bez Vás nebyl možný. Dovolte mi poděkovat na tomto místě Vám všem, kteří se podílíte na naší práci a vytváříte pro nás potřebné zázemí. Chceme Vás požádat o nasazení a iniciativu i v roce letošním, s nímž jsou spojeny další nemalé cíle a plány. Dobrý tým a pevné partnerství jsou pro budoucí úspěchy potřebné především. Vážení klienti, děkujeme Vám za Vaši důvěru vloženou do naší společnosti v minulém roce a můžeme Vám slíbit, že i v roce letošním uděláme vše pro to, abychom si ji i nadále zasloužili. Ing. Martin Žáček, CSc. předseda představenstva a generální ředitel UNIQA pojišťovny Chairman of the Board of Directors and General Manager of UNIQA pojišťovna

9 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 7 UNIQA pojišťovna se představuje Introducing UNIQA pojišťovna UNIQA pojišťovna byla založena v roce Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 28. května 1993 (pod svým tehdejším jménem Česko-rakouská pojišťovna, a.s.). V souladu s koncernovou strategií jednotné prezentace společností skupiny byla 18. června 2001 pojišťovna přejmenována na UNIQA pojišťovna, a.s. (dále také jen UNIQA). Povolení k podnikání v oblasti finančních služeb získala UNIQA dne 23. dubna Na základě zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví společnost UNIQA prošla v zákonné lhůtě procesem přelicencování a 7. února 2002 jí bylo Ministerstvem financí ČR (dále jen MF ) uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací činnosti a činností souvisejících. Toto povolení bylo 29. listopadu 2004 rozšířeno o vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. Dne 12. července 2005 bylo povolení k fakultativní zajišťovací činnosti rozšířeno o další pojistná odvětví. V průběhu druhé poloviny roku 2005 získala společnost souhlas s rozšířením pojišťovací činnosti na území Polska, Maďarska a Slovenska na základě svobody dočasně poskytovat služby. UNIQA pojišťovna je univerzálním pojišťovacím ústavem, který nabízí širokou paletu životního a neživotního pojištění pro jednotlivce, podnikatele i firmy. Pozice na českém pojistném trhu Po celou dobu své existence na českém trhu patří UNIQA pojišťovně (do roku 2001 předchůdkyni Česko-rakouská pojišťovně) pozice mezi 10 nejsilnějšími hráči. Společnost nepřetržitě celou dobu organicky a dynamicky roste. Z pojišťovny poskytující prvních několik let jen majetková krytí vyrostla univerzální pojišťovna s kompletním portfoliem produktů pro všechny pojistné potřeby. V roce 2010 náležel UNIQA pojišťovně tržní podíl celkově 3,33 % (desáté místo; meziročně stabilní). Silnější pozici má v neživotním pojištění tržní podíl vzrostl na 4,62 % (sedmé místo; oproti předchozímu roku zlepšení o 0,3 %). V život- UNIQA pojišťovna was established in It was entered in the Commercial Register on 28 May 1993 (under its then name Česko-rakouská pojišťovna, a.s.). In line with the Group strategy of presenting a uniform image of its branches, on 18 June 2001 the insurance company was renamed to UNIQA pojišťovna, a.s. (hereinafter UNIQA ). UNIQA was awarded a licence to conduct business in financial services on 23 April Pursuant to Act No. 363/1999 Coll., on Insurance, UNIQA was subject to a re-licensing process completed within the statutory time limit, and was awarded a licence by the Ministry of Finance of the Czech Republic (hereinafter MF ) on 7 February 2002 to conduct business in insurance, reinsurance and related services. On 29 November 2004, the foregoing licence was expanded to include educational activities for insurance brokers and independent loss adjusters. On 12 July 2005, the licence to provide facultative reinsurance was extended to include additional insurance segments. In the second half of 2005, the Company was granted approval to expand insurance services to Poland, Hungary and Slovakia, based on the freedom to temporarily provide services. UNIQA pojišťovna is a multi-purpose insurance company offering a broad range of life and non-life insurance products for individuals, entrepreneurs and businesses. Position in the Czech insurance market Throughout its presence on the Czech market, UNIQA (and its predecessor, Česko-rakouská pojišťovna, until 2001) has ranked among the ten leading players. The Company has continued to grow organically and at a dynamic pace. The insurance firm, which in the first several years offered only property coverage, has evolved into a versatile insurer with a complete portfolio of products covering all insurance needs. UNIQA s total market share in 2010 represented 3.33% (a stable 10th place year-on-year), with a stronger position in the non-life insurance segment, where the market share

10 8 UNIQA pojišťovna se představuje Introducing UNIQA pojišťovna ním pojištění činil podíl 1,77 % (dvanácté místo, oslabení o 0,2 %). Celkově vyrostla UNIQA loni o téměř 6 %. Od počátku existence využívá UNIQA pojišťovna stabilního finančního zázemí, know-how a zkušeností rakouského akcionáře, UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH. Základní kapitál k činil 500 milionů Kč, vlastní kapitál vzrostl na 1 197,9 milionů korun (meziročně + 3,1 %). UNIQA pojišťovna spravovala koncem roku 2010 na 600 tisíc pojistných smluv o 11 % více než o rok dříve. Svým klientům byla UNIQA pojišťovna k dispozici loni už na téměř 165 místech po celé České republice, zejména díky dynamickému přírůstku počtu generálních agentur UNIQA. Některé druhy pojištění je možné uzavřít i po telefonu a na internetu. K dispozici je call centrum UNIQA, které vyřizuje veškeré dotazy a registruje škody jak z pojištění majetku, tak i osob. Také v loňském roce byly kapacita i činnosti call centra dále rozšířeny, čímž opět zkvalitnilo svoji úroveň jako klíčové pracoviště pro všestrannou komunikaci, včetně obchodních aktivit. Klientům na cestách a v zahraničí je k dispozici kvalitní asistenční služba připravená vyhodnotit vzniklou krizovou situaci a účinně pomoci nebo zasáhnout. Štěstí? Tady a teď! Pojištění nové generace rose by 0.3% year-on-year to 4.62% (7 th place), and 1.77% (12th place) in the life assurance segment, accounting for a 0.2% decline. In all, UNIQA recorded 6% growth in Since its inception, UNIQA pojišťovna has been backed by the stable financial support, know-how and experience of its Austrian shareholder, UNIQA International Versicherungs- Holding GmbH. As at 31 December 2010, the Company s registered capital amounted to CZK 500 million; equity increased by 3.1% year-on-year to CZK 1,197.9 million. UNIQA administered some 600 thousand insurance policies at the end of 2010, an 11% increase year-onyear. In 2010, UNIQA pojišťovna served its clients in nearly 165 locations throughout the Czech Republic, primarily due to fast growth in the number of UNIQA a general agencies. Some types of insurance may be also taken out via telephone or the Internet. UNIQA s call centre handles all queries and records claims related to both property and personal insurance. The capacity and activity of the call centre were again expanded last year, which elevated the centre to the level of a key workstation for multi-faceted communication, including business operations. Travellers and clients staying abroad may take advantage of the high-quality assistance service prepared to assess any emergency and arrange effective assistance or intervention. UNIQA s mission and values As an insurance company, UNIQA s key focus is on coverage of the risks of customers from the ranks of both individual and corporate clientele. In addition, it manages entrusted capital assets to ensure their appreciation for clients. The Company also engages in a number of side activities that contribute to the success of its core business. Our corporate strategy is based on the code of stable values, which serves as a criterion of paramount importance for all our operations and corporate culture. KOMPLEXNÍ POJISTNÉ PRODUKTY PRO VŠECHNY uniqa_special_235x310_i.indd :58

11 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 9 Poslání a hodnoty UNIQA UNIQA jako pojišťovací společnost podniká v oblasti krytí rizik svých klientů z řad občanů i firem. Kromě toho spravuje i svěřené kapitálové hodnoty s cílem zhodnotit je pro své klienty. K tomu se zabývá řadou dalších aktivit, které podporují úspěšnou činnost v hlavním oboru podnikání. Naše firemní strategie je založena na kodexu stabilních hodnot, jejichž měřítko je rozhodující u všech našich aktivit i firemní kultury. Kvalita UNIQA chce být jedinečná, stejně jako jsou jedinečné nároky a přání našich klientů, kteří mají právo na prvotřídní servis. Respekt vzniká jako přirozený vztah, který si musí UNIQA svými službami zasloužit. Dlouhodobě usilujeme o stabilní vztah s klientem založený na vzájemné důvěře. Serióznost je základem našeho podnikání. UNIQA přebírá odpovědnost za to, že veškeré aktivity budou transparentní a budou odpovídat nejpřísnějším měřítkům etiky. Partnerství chceme být silným protějškem pro naše klienty i obchodní partnery. Jen společně jsme schopni budovat stále schopnější tým, stále silnější společnost. Pružnost v době neustálých a převratných změn je nezbytné reagovat rychle na měnící se život, potřeby a přání. UNIQA chce patřit k flexibilním a inovativním společnostem. Quality UNIQA strives to be unique to match the unique requirements and desires of the clients who are entitled to first-rate customer service. Respect evolves naturally as a relationship that UNIQA must establish with its clients through its services. Integrity is the foundation of our business. UNIQA assumes responsibility for the transparency of its operations and compliance with the most stringent ethical standards. Partnership we want to be a strong partner to our clients and business partners. We can build an increasingly efficient team and a more robust company only if we work together. Flexibility at a time of constant and turbulent changes, swift responses to the changing lives, needs and desires are instrumental. UNIQA aspires to rank among the most flexible and innovative businesses.

12 10 UNIQA pojišťovna se představuje Introducing UNIQA pojišťovna Přehled pojistných produktů v roce 2010 Životní pojištění Rizikové životní pojištění s dividendou Investiční životní pojištění FINANCE LIFE, FINANCE LIFE VISION Dětské životní pojištění Motýlek Studijní pojištění Úvěrové pojištění Komplexní celoživotní pojistný program QUATRO, QUATRO FAMILY, AKORD a FORTAX V.I.P. životní pojištění T20 Skupinové životní pojištění BENEFIT a MANAŽER Pojištění neschopnosti splácet úvěr/leasing/půjčku Cestovní pojištění včetně skupinových forem Úrazové pojištění včetně skupinových forem Úrazové pojištění PROGRES, SIMPLY, MAX Milionová ochrana pro případ smrti úrazem Zdravotní pojištění pro cizince Komplexní program zdravotní asistence MedUNIQA Pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici Pojištění denních dávek v nemoci Pojištění regulačního poplatku za hospitalizaci NEMOCNICE Pojištění domácnosti Pojištění staveb a rodinných domků Pojištění motorových vozidel KASKO (havarijní) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla povinné ručení Pojištění majetku a odpovědnosti za škody podnikatelů Pojištění přepravy zásilek Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce při dopravě zásilek Pojištění právní ochrany pro řidiče a vlastníky motorových vozidel Pojištění přerušení provozu u svobodných povolání Pojištění přerušení provozu podnikatelů Pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zařízení Pojištění odpovědnosti za škodu poskytovatele sociální služby Pojištění odpovědnosti za škodu způsobené provozem měst a obcí Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli Pojištění veletrhů a výstav Pojištění lesů Stavebně montážní pojištění Povinné pojištění záruky cestovní kanceláře poskytované pro případ jejího úpadku Pojištění záruky za celní dluh Pojištění záruky za spotřební daně Overview of insurance products in 2010 Life assurance Risk life assurance with dividend FINANCE LIFE, FINANCE LIFE VISION - unit-linked insurance Motýlek (Butterfly) children s life assurance Study expenses insurance Credit insurance QUATRO, QUATRO FAMILY, AKORD and FORTAX comprehensive all-life assurance policy T20 V.I.P. life assurance BENEFIT and MANAGER group life assurance Credit/lease/loan default insurance Travel insurance, including group policies Accident insurance, including group policies PROGRES, SIMPLY, MAX accident insurance Million-crown protection against death by accident Health insurance for foreigners MedUNIQA comprehensive healthcare assistance policy Insurance of daily allowances during hospitalisation Insurance of daily sickness benefits HOSPITAL insurance of the compulsory hospitalisation fee Household insurance Building and home insurance KASKO motor damage insurance Motor third-party liability insurance Business liability and property insurance Shipping insurance Road carrier s liability insurance Legal protection insurance for drivers and vehicle owners Business interruption insurance for free-lancers Business interruption insurance for entrepreneurs Healthcare facility operator s liability insurance Social service provider s liability insurance Municipal administration liability insurance Employees liability insurance Fairs and exhibitions insurance Forest insurance Construction and assembly insurance Travel agents compulsory bankruptcy insurance Customs debt guarantee insurance Consumer tax guarantee insurance

13 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 11 Počet nově uzavřených smluv (ks) Number of new insurance policies (pcs) čtvrtletí / 1. Quarter čtvrtletí / Quarter čtvrtletí / Quarter čtvrtletí / Quarter čtvrtletí 1. Quarter 2. čtvrtletí 2. Quarter čtvrtletí 3. Quarter čtvrtletí 4. Quarter

14 12 UNIQA pojišťovna se představuje Introducing UNIQA pojišťovna Akcionářská struktura společnosti Jediným akcionářem UNIQA pojišťovny je UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH, Untere Donaustraße 21-23, 1020 Vídeň, Rakousko. Obchodní síť UNIQA pojišťovny Obchodní síť UNIQA pojišťovny řídí centrála se sídlem v Praze 6, Evropská 136, PSČ Pod ní spadá celkem 6 regionálních ředitelství s 34 oblastními pracovišti. Pojištění bylo možné ke konci loňského roku sjednat na 165 obchodních místech po celé ČR. Ve vlastní síti pracovalo ke konci roku prodejních poradců. UNIQA pojišťovna dále spolupracuje s 595 makléřskými společnostmi anebo agenty a s 846 prodejci nových i ojetých vozidel. Předepsané pojistné UNIQA (tis. Kč) Written premium of UNIQA (tczk) Počet pojistných smluv UNIQA vzrostl meziročně o 11 % na kusů. The number of insurance policies concluded by UNIQA grew by 11% year-on-year to 596,603. UNIQA SafeLine umí víc než běžné autopojištění. Pojištění nové generace Shareholder structure The sole shareholder of UNIQA pojišťovna is UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH, Untere Donaustraße 21-23, 1020 Vienna, Austria. UNIQA s commercial network The commercial network of UNIQA pojišťovna is administered by the Company headquarters with its registered office in Prague 6, Evropská 136, postal code The network consists of six regional head offices and 34 local offices. At the end of 2010, 165 points of sale throughout the Czech Republic provided insurance policies. A total of 1,076 sales agents worked in UNIQA s sales network at the end of the year; the Company also collaborated with 595 brokerage firms or brokers and 846 used or new car dealers. UNIQA SafeLine dva stupně ochrany: záchrana při nehodě nepřetržitý dohled nad vozidlem

15 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 13 Zajistný program UNIQA pojišťovna disponuje kvalitním zajistným programem. V oblasti neživotního pojištění je zajistné krytí sjednáno především u společnosti UNIQA Re AG a v oblasti životního pojištění u Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG. V rámci neživotního pojištění se přímo anebo formou retrocese od společnosti UNIQA Re AG na zajistném programu podílí významné světové zajišťovny, především: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, AG; Swiss Re Germany AG; SCOR Switzerland AG; AXA Corporate Solutions Assurance; Partner Reinsurance Europe Limited; Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft a další. Reinsurance scheme UNIQA pojišťovna offers a good-quality reinsurance scheme. Reinsurance coverage for non-life insurance policies is provided primarily by UNIQA Re AG, and for life assurance policies by Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG. In addition, global leading reinsurance companies participate in the reinsurance scheme, directly or by retrocession, from UNIQA Re AG, namely: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, AG; Swiss Re Germany AG; SCOR Switzerland AG; AXA Corporate Solutions Assurance; Partner Reinsurance Europe Limited; Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft, and others. Centrála UNIQA Group ve Vídni / UNIQA Group Headquarters in Vienna

16 14 Statutární orgány společnosti Statutory bodies Statutární orgány společnosti Statutory bodies Představenstvo k Ing. Martin Žáček, CSc. předseda představenstva a generální ředitel Ing. Zbyněk Veselý místopředseda představenstva Ing. Lucie Urválková členka představenstva Board of Directors as at 31 December 2010 Martin Žáček Chairman of the Board of Directors and General Manager Zbyněk Veselý Vice-Chairman of the Board of Directors Lucie Urválková Member of the Board of Directors Ing. Lucie Urválková Ing. Martin Žáček, CSc. Ing. Zbyněk Veselý

17 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 15 Dozorčí rada k Dr. Gottfried Wanitschek, St. Margarethen předseda dozorčí rady Členové dozorčí rady Dr. Andreas Brandstetter, Vídeň RNDr. Ivo Drápela, Odolena Voda Franz Stiglitz, Perchtoldsdorf Boris Škorpík, Chrudim Karl Unger, Teesdorf Supervisory Board as at 31 December 2010 Gottfried Wanitschek, St. Margarethen Chairman of the Supervisory Board Members of the Supervisory Board Andreas Brandstetter, Vienna Ivo Drápela, Odolena Voda Franz Stiglitz, Perchtoldsdorf Boris Škorpík, Chrudim Karel Unger, Teesdorf

18 16 Organizační struktura UNIQA UNIQA s organisational structure Organizační struktura UNIQA VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO ÚSEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE EKONOMICKÝ ÚSEK OBCHODNÍ ÚSEK POJIŠTĚNÍ MAJETKU A DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ AKTUARIÁT A VÝVOJ PRODUKTU POJIŠTĚNÍ OSOB controlling STYK S FINANČNÍMI INSTITUCEMI VNĚJŠÍ SLUŽBA POJIŠTĚNÍ PRŮMYSLU A ZAJIŠTĚNÍ INTERNÍ KONTROLA A AUDIT ÚČETNICTVÍ, DANĚ MAKLÉŘSKÉ SLUŽBY ROZVOJ A PODPORA GENERÁLNÍCH AGENTUR POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY STÍŽNOSTI A REKLAMACE HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA PODPORA PRODEJE ROZVOJ A PODPORA VLASTNÍ PRODEJNÍ SÍTĚ POJIŠTĚNÍ ŽIVNOSTÍ A OBČANŮ PODNIKOVÁ ORGANIZACE FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ PODPORA PRODEJE POJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ REGION PRAHA LIKVIDACE ŠKOD MAJETKU A RENDEMENT PREVENCE A VYŠETŘOVÁNÍ PRÁVNÍ ŠKOLENÍ REGION JIŽNÍ ČECHY ČESKÉ BUDĚJOVICE POJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PERSONÁLNÍ SPRÁVA POJISTNÉHO MARKETING, REKLAMA A PR REGION SEVERNÍ ČECHY LIBEREC POJIŠTĚNÍ OSOB VÝPOČETNÍ TECHNIKA call centrum REGION VÝCHODNÍ ČECHY PARDUBICE ÚRAZOVÉ A CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CENTRÁLNÍ TISK A SPISOVÁ SLUŽBA REGION SEVERNÍ MORAVA OSTRAVA ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SKENOVACÍ centrum REGION JIŽNÍ MORAVA BRNO UNDERWRITING POJIŠTĚNÍ OSOB ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OBLASTNÍ pracoviště LIKVIDACE Z POJIŠTĚNÍ OSOB AGENTURNÍ JEDNATELSTVÍ SEKCE ODBOR ODDĚLENÍ VÍCE PRACOVIŠŤ

19 UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report 17 UNIQA s organisational structure GENERAL MEETING SUPERVISORY BOARD BOARD OF DIRECTORS GENERAL MANAGER SECTION ECONOMIC SECTION BUSINESS SECTION PROPERTY INSURANCE AND MOTOR INSURANCE ACTUARIAL OFFICE AND DEVELOPMENT OF PERSONAL INSURANCE CONTROLLING CONTACT WITH FINANCIAL INSTITUTIONS OWN SALES NETWORK INDUSTRIAL INSURANCE AND REINSURANCE Internal audit ACCOUNTING, TAXES BROKERAGE SERVICES DEVELOPMENT AND SUPPORT OF GENERAL AGENCIES LIABILITY INSURANCE COMPLAINTS AND CLAIMS ECONOMIC MANAGEMENT SALES PROMOTION DEVELOPMENT AND SUPPORT OF OWN SALES NETWORK INSURANCE OF SMALL BUSINESS AND CITIZENS BUSINESS ORGANISATION Financial placement SUPPORT OF SALE OF MOTOR INSURANCE PRAGUE REGION PROPERTY LOSS ADJUSTMENT AND RENDEMENT PREVENTION AND INVESTIGATION LEGAL TRAINING SOUTHERN BOHEMIA REGION ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTOR INSURANCE HUMAN RESOURCES PREMIUM ADMINISTRATION MARKETING, ADVERTISING AND PR NORTHERN BOHEMIA REGION LIBEREC PERSONAL INSURANCE INFORMATION TECHNOLOGY CALL CENTRE EASTERN BOHEMIA REGION PARDUBICE ACCIDENT AND TRAVEL INSURANCE CENTRAL PRINT AND RECORD MANAGEMENT NORTHERN MORAVIA REGION OSTRAVA LIFE ASSURANCE SCANNING CENTRE SOUTHERN MORAVIA REGION BRNO UNDERWRITING OF LIFE ASSURANCE HEALTH INSURANCE REGIONAL WORKPLACE Loss adjustment related to personal insurance AGENCY SECTION DIVISION DEPARTMENT NUMEROUS WORKPLACES

20 18 Mateřský koncern UNIQA Group a jeho vývoj v roce 2010 Parent UNIQA Group and its development in 2010 Mateřský koncern UNIQA Group a jeho vývoj v roce 2010 Parent UNIQA Group and its development in 2010 Pojišťovací koncern UNIQA Group je jednou z nejvýznamnějších evropských pojišťovacích skupin se sídlem ve Vídni a geograficky vyváženými aktivitami jak západním, tak východním směrem. V jejích službách aktuálně pracuje na zaměstnanců. Široký akční rádius garantuje skupině podstatně větší autonomii a příznivé rozložení rizik. Kromě toho generuje stálý nárůst pojistného a vytváří solidní bázi pro dlouhodobou profitabilitu. Ve 21 zemích spravuje více než 16 milionů pojistných smluv více než 7 milionů klientů. UNIQA vykázala loni předepsané pojistné ve výši 6,22 miliard EUR (meziročně nárůst o 8,4 %). Rovněž hospodářský výsledek skupiny se podařilo přes výrazně vyšší škodní plnění z regionálních přírodních katastrof navýšit o více než 60 %. Růst koncernu byl nesen zejména velkou poptávkou po životním pojištění, které narostlo o více než 13 % UNIQA Group, based in Vienna, is one of Europe s leading insurance groups, conducting geographically balanced business in both the East and the West. Its headcount currently amounts to some 22,000 employees. The Group s broad operating range guarantees considerable autonomy and favourable risk distribution. On top of that it generates continued insurance growth and lays a solid basis for long-term profitability. The Group administers in excess of 16 million insurance policies of more than seven million customers in 21 countries. UNIQA Group s volume of premium written for 2010 totalled EUR 6.22 billion (year-on-year increase of 8.4%). The Group s profits soared by more than 60%, despite a substantial hike in claims due to regional natural disasters. The Group s growth was driven mostly high demand for life assurance, which increased more than 13% to EUR billion. Success was achieved in the Italian market stemming, in particular, from cooperation with the regional bank Veneto Banca. The life assurance segment rose significantly in Central and Eastern Europe, where the premium written volume amounted to EUR 456 million (+12 %). In recent years, Central and Eastern Europe has established itself as an important part of the Group last year it generated almost 21% of premiums Group-wide (EUR billion). Outside of Austria, UNIQA administers nearly 7.8 million insurance policies. In total, the European markets without Austria (CEE and WEM) have accounted for 38.5% of insurance premiums Group-wide. Stable growth of the European subsidiaries is of ongoing importance the objective is to reach a 50% share in the Group s total premium outside of Austria within a few years. UNIQA s operations in the Russian market have come to fruition too. In cooperation with the well-established Raiffeisenbank, life assurance products were sold over the counter at some 200 bank branches. 51,000 new

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Contents Obsah Contents Obsah Key Economic Indicators 6 Introducing Raiffeisenbank 8 Important Events in 2005 10 CEO s Statement 14 Statutory and Supervisory Bodies 24

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report Profil společnosti Výroční zpráva Company Profile Annual Report OBSAH PREZENTACE Content of the presentation Základní údaje o společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Představenstvo a dozorčí rada

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Česká asociace pojišťoven ANNUAL REPORT Czech Insurance Association

VÝROČNÍ ZPRÁVA Česká asociace pojišťoven ANNUAL REPORT Czech Insurance Association VÝROČNÍ ZPRÁVA Česká asociace pojišťoven ANNUAL REPORT Czech Insurance Association 2013 OBSAH CONTENT Úvod Úvodní slovo prezidenta... 2 Vývoj národního hospodářství... 5 Introduction Foreword from the

Více

Výroční zpráva Annual Report. Generali Pojišťovna a.s.

Výroční zpráva Annual Report. Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s. ční zpráva Annual Report í zpráva Annual Report Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2,

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více