ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 4"

Transkript

1 ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 4 Obsah (Contens): Společenská rubrika str. 5 Zprávy z výboru str. 6 Zajímavosti v ortodoncii str. 10 Odborná práce str. 15 Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatment of Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness Vývoj a prořezávání dolních třetích molárů v souvislosti s ortodontickou terapií Development and eruption of lowerthird molars in relation to orthodontic therapy Vnímání některých odchylek v estetice frontálního úseku chrupu laiky Esthetics of frontal teeth according the perception of lay people Ze zahraničních časopisů str. 53 Informace str. 57 Vydavatel: Česká ortodontická společnost Published by the Czech Orthodontic Society Vedoucí redaktor (Editor in Chief): Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., Olomouc, Czech Republic Redakční rada (Editorial Board): MUDr. Karel Floryk, Vyškov, Czech Republic MUDr. Milada Hálková, Strakonice, Czech Republic MUDr. Jan Horal, Praha, Czech Republic MUDr. Martin Horáček, Havlíčkův Brod, Czech Republic MUDr. Marie Jurišicová, CSc, Martin, Slovak Republic Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc, Olomouc, Czech Republic MUDr. Ivana Kyralová, Hradec Králové, Czech Republic MUDr. Ivo Marek, Břeclav, Czech Republic Dr. Malgorzata Sitarek - Madaj, Poznaň, Polska MUDr. Milada Stehlíková Kroměříž, Czech Republic MUDr. Marie Štefková, CSc, Olomouc, Czech Republic MUDr. Hana Tycová, Praha, Czech Republic Dr. Mariusz Wilk, Lodž, Polska Adresa redakce (Contact Address): Olomouc, Palackého 12 fax: , tel.: ISSN: Časopis ORTODONCIE je vydáván 4x ročně (ORTODONCIE is published in 4 issues per year) Tisk (Printed by): FIS Print Olomouc, Tiskárna Mor. Třebová Cena (Payment): 100,- Kč (4- EUR), Č. ú.: /0100, konst. symbol: 0558, variab. symbol: rodné číslo. Časopis je bezplatně zasílán členům České ortodontické společnosti. A copy of the ORTODONCIE is sent to all members of the Czech Orthodontic Society in good spending with their subscription. Uzávěrky v roce 2006 (Dedline for the next year):

2 Společenská rubrika ČT2006 Ve třetím čtvrtletí roku 2006 své významné životní jubileum oslaví: Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc, Praha MUDr. Marta Bohuslaviská, Praha MUDr. Věra Kravčenková, Unhošť MUDr. Olga Uhrová, Mělník MUDr. Vítězslav Charvát, Děčín MUDr. Marta Novotná, Prostějov Srdečně blahopřejeme! Členský poplatek pro rok 2007 činí 1500,- Kč nebo 45,- EUR. Členové v zaměstnaneckém vztahu 800,- Kč nebo 25,- EUR. Postgraduanti, důchodci a ženy na mateřské dovolené 300,- Kč nebo 10,- EUR. Registrační polatek činí 50,- Kč. Předplatné časopisu Ortodoncie pro nečleny ČOS je 400,- Kč za rok nebo 12,- EUR. Úhrada poplatku do , č. ú.: /0100, konst. symbol: 0558, variab. symbol: rodné číslo. Při nezaplacení příspěvků po dvou písemných urgencích bude ukončeno členství v ČOS.

3 ročník 15 č Zprávy z výboru ORTODONCIE Výroční zpráva ČOS 2006, , hod., Majakovského sál Národní dům na Vinohradech, Praha Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi seznámit Vás s událostmi, které se staly v uplynulém období od poslední plenární schůze: 1) Jak již víte, v roce 2005 za vydatného přispění ČOS byla ustavena Akreditační komise MZČR jako poradní orgán ministra. Členy komise byli jmenováni mimo dva neortodontisty vesměs zkušení členové ČOS, předsedou komise byl zvolen prof. Kamínek, místopředsedou doc. Špidlen. Komise kromě stanovení podmínek pro akreditovaná pracoviště, mající zájem školit v oboru ortodoncie, již schválila žádost o akreditaci pro obor ortodoncie 6 fakultním nemocnicím. V souvislostí s touto problematikou byl řešen (a zdá se, že vyřešen) problém, dle něhož dosud fungující částečné úvazky postgraduantů školících se v ortodoncii po výkladu ministerských právníků nebyly uznávány. Akreditační komise spolu s ČOS operativně navrhly a MZČR následně přijalo tzv Smlouvu o profesní průpravě", která bez nároku na honorář legalizuje zbytek úvazku postgraduanta u fakultní nemocnice. 2) S přihlédnutím k návrhům ČOS byla ministrem zdravotnictví jmenována také zkušební komise pro specializačnízkouškyz oboru ortodoncie. V uplynulém období úspěšně atestovalo 14 ortodontistů a lze bezesporu říci, že úroveň znalostí se rok od roku zvyšuje. 3) Na jaře r ustavená komise o cenách v ortodoncii při výboru ČOS za účasti ekonoma ing. Lesného v podstatě koncem června 2006 skončila jednu etapu své práce a zpracovala materiál, který vyjadřuje dlouhodobou a konzistentní odbornou filosofii ČOS, podloženou reálnými čísly. Celý materiál bude otištěn v časopise Ortodoncie. Před nedávném prošel elaborát oponenturou u právního poradce ČOS, a jelikož jde o navržené změny, které budou vyžadovat změnu legislativy, bude třeba najít způsob, jakým nejlépe postupvat při jeho prosazení. Komentáře od členů ČOS jsou samozřejmě vítány. Zástupci ČOS na své schůzce koncem dubna t.r. informovali představitele ČSK Dr. Chrze o své aktivitě, vyměnili si názory na problematiku a přislíbili hotový materiál konzultovat s výhledem pomoci při jeho prosazení. 4) Kongres ČOS pro příští rok je plánován v Plzni. Měl by být na rozdíl od letoška jen třídenní s úvodním kongresovým kurzem paní prof. Birte Melsen z dánského Aarhus, hlavním tématem kongresu by měla být spolupráce mezi obory ortodoncie a parodontologie. Prezidentem kongresu byla navržena Dr. Hana Bóhmová, kongres bude organizován opět ve spolupráci s firmou Guarant int. 5) Pro další léta je plánován kongres 2008 ve východních Čechách, pravděpodobně v Krkonoších, za prezidentování Dr. Evy Šrámkové. Další rok 2009 by měl být opět (podobně jako v roce 2002) ve znamení společného kongresu Čechů a Slováků, pravděpodobně v Brně s prezidentem Dr. Alexandrovou, předsedkyní SOS. 6) Další odborné akce za přispění ČOS: 1.a 2. prosince minulého roku se uskutečnil společný dvoudenní seminář organizovaný ČOS a protetickou společností na téma spolopráce ortodoncie - protetika. Dále proběhl na stomatologické klinice na Vinohradech jednodennímeziklinickýseminářo rozštěpech s nečekaně velkou účastí a velmi zajímavým programem včetně antropologických, logopedických afoniatrických aspektů problematiky. Tento seminář a loňský jednodenní chirurgický den byl inspirací k naplánování dvoudenního kurzu Dr.Pete Haerse, čelistního chirurga, a jeho spolupracujícího ortodontisty, který by byl zaměřen na problematiku rozštěpů. Kurz by měl proběhnout 5. a 6. května příštího roku v Praze, iniciátorem je as. Foltán a ČOS přislíbila podporu. 7) Byla kontaktována Česká asociace sester, resp.- vědecká sekretářka mgr. Jurásková. Došlo ke shodě názorů na termín ortodontická asistentka", její pracovní náplň a další vzdělávání. Dle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních mohou jako ortodontické asistentky (stejně jako zubní sestry) působit všeobecné sestry, zubní instrumentářky a dentální hygienistky. Termínem ortodontická asistentka (asistent)" se rozumí střední zdravotní personál, který pracuje v ortodontické praxi nebo na ortodontickém oddělení kliniky a vykonává pomocné diagnostické a léčebné výkony v rámci oboru ortodoncie. Dle 5, odst. 3 se všeobecná sestra ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči. Dle 39, odst. 2 se za výkon povolání zubní instrumentářky považuje činnost v rámci diagnostické a léčebné péče v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky. Dle 17, odst. 3 se za výkon povolání dentální hygienistky považuje výchovná činnost v rámci zubní prevence. Dále se dentální hygienistka pod odborným dohledem zubního lékaře podílí na preventivní, diagnostické a léčebné péči. Z toho plyne, že ortodontické asistentky, které mají výše uvedené vzdělání, mohou ve své náplni práce vykonávat pomocné lékařské výkony na pacientovi. Mezi tyto výkony patří například diagnostické otisky a dokumentačnífotografie chrupu, preventivní, léčebné a neodkladné zákroky na fixním aparátu, poučení pacienta a hygienické instruktáže. Tento střední zdravotní perwww.orthodont-cz.cz

4 Zprávy z výboru ročník 15 č sonál musíveškeré výkony na pacientovi provádět pod odborným dohledem lékaře. Pro tuto nevelkou skupinu pracovníků, vykonávajících specializovanou činnost, jsou organizovány úzce odborné vzdělávací akce v rámci oboru ortodoncie. Není tedy třeba vyžadovat dodržování kontinuálního vzdělávání podle standardního kreditního systému. V tomto smyslu a za podpory České asociace sester byl tento odborný názor ČOS tlumočen vedoucí příslušného odboru MZČR. 8) Došlo k dalším krokům v ustavení Spolku čekých zubních lékařů, předsedkyní byla zvolena Doc. Roubalíková. Hlavním úkolem Spolku zůstává spoluúčast při záchraně, resp. nalezení nové podoby časopisů Čs. stomatologie a Praktické zubní lékařství. 9) Byla jmenována vědecká rada ČSK, ČOS navrhla prof. Kamínka, ale jmenován byl Dr. Petr. Předsedkyní vědecké rady jmenovala ČSK rovněž doc. Roubalíkovou. Nejdůležitější informací, který vzešla z dosavadních jednání, je povinnost absolvovat školenív resuscitaci a první pomoci ve stomatologii nejen pro praktické zubní lékaře, ale i pro ortodontisty. Školení bude probíhat v jednotlivých regionech plošně prostřednictvím více školitelů. Informace proběhnou přes ČSK. 10) Výbor ČOS se shodl na obecných pravidlech výjimek z úhrady pro účastníky všech odborných akcí ČOS: a. Pozvaní významní přednášející (key notě): je jim hrazen kongresový poplatek, ubytování po dobu trvání kongresu, cestovní náklady, odměna dle předchozí dohody b. Vyžádané přednášky - přednášejícímu hrazen kongresový poplatek + event.odměna dle předchozí dohody c. První autoři přednášek: hrazen kongresový poplatek (tato výjimka nemusí platit v případě napjatého rozpočtu kongresu nebo ČOS) d. Čestní členové ČOS při předání čestného členství: hrazen kongresový poplatek a ubytování po dobu trvání kongresu e. Čestní členové ČOS: vždy hrazen kongresový a jiný účastnický poplatek 11) As. Štefková se nabídla a ČOS přislíbila spolupráci a finanční krytí pro pravidelné týdenní praktické školenínových postgraduantů ve tvarování drátů, vždy dvakrát ročně, na jaře a na podzim, střídavě v Olomouci a v Praze. První kurz úspěšně proběhl v květnu t.r. v Olomouci. 12) Výborem ČOS byly stanoveny podmínky udělování Ceny České ortodontické společnosti a rozdělení cen za období2005/ , 2. a 3. cena za vědeckou práci v rámci postgraduálního vzděláváníza období od předchozího kongresu ČOS bude udělovat výbor ČOS na návrh atestační komise pro ortodoncii a slavnostní předání se uskuteční vždy při kongresu ČOS. Cena je spojena s finančním příspěvkem. Pro letošní rok byly stanoveny a pro další roky doporučeny částky 20, 15 a 10 tis. Kč. Letošní ceny získali: I.cenu za práci na téma Postnatální růst kraniofaciálního skeletu a kostní věk" obdržela MUDr. Eva Palmová, 2.cena za práci s názvem Resorpce v souvislosti s ortodontickou léčbou" získal MUDr. Zdeněk Hofman a 3. cena za odbornou práci s tématem Numerické dentální anomálie u pacientů s rozštěpem" byla udělena MUDr. Zitě Kleindienstové. 13) Byla přislíbena finanční pomoc na nákup výpočetní techniky v hodnotě cca 90 tis. ortodontickému oddělení Nem. u sv. Anny v Brně. Realizace pomoci a následného nákupu bude po konečném vyúčtování letošního kongresu. 14) Těsně před kongresem byl zakoupen dataprojektor v hodnotě 48 tis. Kč, který bude využíván pro odborné akce ČOS. Poprvé byl použit právě na letošním kongresu. V mezidobí bude umístěn na ortodontickém oddělení stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. MUDr. Jiří Petr předseda ČOS Přílohy k výroční zprávě za rok 2006 Stav členů České ortodontické společnosti ke dni Celkem členů: 476 Celkem firem: 11 Řádných členů: 308 Mimořádných členů: bez atestace: 64 -Slovensko: Polsko: 4 -jinézahraničí: 2 Čestných členů: 4 (Prof. Rakosi, Dr. Velíšková, prof. Racek, prof. Hasund) Nové členství k :14 Zrušené členství k :1 Časopis - Slovensko, předplatné: 95 odběratelů Neplatiči za r Celkem: 20 členů I. výzva zaslána v červnu 2006 Platby, kde neníznám odesílatel: 8 (celkem 2.650,- Kč) Stav financí k Účet ČOS: ,- Kč Pokladna: ,-Kč

5 ročník 15 č Zprávy z výboru ORTODONCIE Návrh rozpočtu České ortodontické společnosti na rok 2006 Vychází z analýzy výdajů a příjmů v roce 2006, plnění finančních povinností a plánu činností na příští rok. Výdaje: 1. Pravidelné výdaje (měsíční a čtvrtletní) na mzdy a dohody včetně redakce časopisu Ortodoncie a internetových stránek ,- Kč 2. Platby pro OSSZ, zdravotní pojištění, finanční úřad a pojištění ,- Kč 3. Provozní náklady časopisu a internetu, honoráře autorům ,-Kč 4. Poštovné, spoje ,-Kč 5. Cestovné ,- Kč 6. Náklady na výbor a revizní komisi ,- Kč 7. Příspěvky za členství v EFOSA a WFO ,-Kč 8. Spotřební materiál ,- Kč 9. Náklady na jednání delegací EOS a EFOSA ,-Kč 10. Příspěvky na postgraduální výuku kč 11. Ceny ČOS a ocenění prezentace na kongresu ČOS Kč Celkové výdaje ,- Kč Předpokládané příjmy v roce Příspěvky členů společnosti ,-Kč 2. Příjmy z časopisu Ortodoncie ,- Kč Celkové příjmy ,- Kč Členské příspěvky na rok 2007: - lékaři v privátní praxi: 1.500,- Kč - zaměstnanci: 800,- Kč - ostatní: 300,- Kč - registrační poplatek: 50,- Kč Cena čísla časopisu pro nečleny společnosti: 100,- Kč. Závazný termín úhrady příspěvku na účet ČOS: do 28. února Při nezaplacení příspěvků po dvou písemných urgencích bude ukončeno členství v ČOS. Zpráva Revizní komise ČOS za rok 2006 V roce 2006 pracovala revizní komise ve složení MUDr. Hana Tyčová, MUDr. Jana Dvořáková a MUDr. Eva Šrámková. Byla provedena kontrola účetnictví a majetku ČOS za období 2005/2006. Veškeré příjmy a výdaje jsou řádně zaúčtovány a výsledky kontroly souhlasíš účetní knihou. Stav na úctě ČOS ke dni ,- Kč, v pokladně je k témuž dni v hotovosti ,- Kč. Průběžně probíhá evidence nového a vyřazování již odepsaného majetku ČOS, který byl zakoupen pro potřeby ortodontických oddělení stomatologických klinik. Finanční rozpočet 7. kongresu ČOS v Praze skončil s přebytkem. Vzhledem k příznivé finančnísituaci bylo rozhodnuto o využitítěchto prostředků mimo jiné i kodměnění držitelů Ceny ČOS za nejlepší vědeckou práci za období 2005/2006. Na plenárníschůzi ČOS bylo odsouhlaseno zvýšení členských příspěvků, pro privátně pracující ortodontisty z 1000 Kč na 1500 Kč, pro zaměstnance na klinikách z 600Kč na 800 Kč a ortodontisty v přípravě, důchodce a ženy na mateřské dovolené z 200 Kč na 300 Kč. Registrační poplatek 50 Kč se nemění. MUDr. Eva Šrámková Zpráva z 37. zasedání EFOSA (European Federation of Orthodontic Specialists Associations) Letošní zasedání organizace EFOSA se konalo , den před zahájením Evropského ortodontického kongresu ve Vídni. Za Českou Republiku byli nominováni" MUDr. Eva Šrámková a MUDr. Ivo Marek. Úvodní část zasedání byla věnována zprávám o situaci v jednotlivých členských zemích. Česká Republika splnila požadavky a poslala oficiální žádost o přijetí do ortodontických struktur Evropské Unie již před 1,5 rokem, bohužel dosud přijímací řízení neproběhla a tak spolu s Portugalskem stále na přijetí čeká. Byli jsme však prof. Van der Lindenem ubezpečeni, že letos na podzim by již problém měl být vyřešen. Spousta ostatních zemí se však potýká s ještě většími problémy, Slovensko dosud žádost na úřady EU nepodalo, Španělsko a Rakousko majístále problém s uznáním specializace ortodoncie v rámci svých národních stomatologických komor, v Dánsku byla ortodoncie již zcela vyjmuta ze systému povinného zdravotního pojištění, aj. Švýcarská ortodontická asociace byla naopak do evropských struktur přijata, byť Švýcarsko není dosud členem EU. Španělsku bylo přiznáno členství přechodné. V dalším bloku pak byly řešeny kompetence profesní organizace EFOSA, vědecky zaměřené EOS

6 Zprávy z výboru ročník 15 č a nové organizace FEO, jejíž vznik iniciovaly převážně frankofonní země a jejíž záměry a smysl není poněkud jasný. EFOSA iniciuje výzkum kvality ortodontické péče v členských zemích. V prvním čísle bulletinu Quality Newsletter (vol. 1, June 2006) byly publikovány první zprávy z Velké Británie, Finska a Francie. V budoucnu by se v každé zemi měl někdo zabývat sběrem a zpracováním potřebných dat podle vypracované metodiky. Výsledky budou postupně publikovány ve zmíněném bulletinu. Odpoledne proběhly volby do nového výboru EFOSA, dlouholetého předsedu prof. Frans van der Lindena, který v blízké době oslaví 75. narozeniny, vystřídá Dr. Lars Medin ze Švédska a do funkce EOS Co-opted Member nastoupí prof. MUDr. Milan Kamínek. Zájemcům o podrobnější informace o aktivitách EFOSA a EPSOS ( European Orthodontic Graduate Students Organization) doporučuji navštívit nově zpracované webové stránky Prof. MUDr. Milanu Kamínkoví DrSc. blahopřejeme ke zvolení do výboru EOS! MUDr. Eva Šrámková Usnesení plenární schůze COS. Praha /Byl schválen návrh programu přednesený MUDr. Jiřím Petrem. 2/ Byla zvolena mandátová komise ve složení : MUDr. Kotas, MUDr. Marek, MUDr. Mašková. Byla zvolena návrhová komise ve složení: MUDr. Šrámková, MUDr. Hálková, MUDr. Doňarová. 3/ Členové ČOS vzali na vědomí zprávu o činnosti ČOS za uplynulé období, kterou za výbor ČOS přednesl předseda MUDr. Jiří Petr. 4/ Členové ČOS vzali na vědomí zprávu o činnosti revizní komise ČOS za uplynulé období, kterou přednesla MUDr. Šrámková. 5/ Bylo navrženo zvýšení členských příspěvků na příští rok, a to ve výši 1500,- Kč pro privátní lékaře, 800,- Kč pro zaměstnance klinik a 300,- Kč pro postgraduální studenty, lékařky na mateřské dovolené a lékaře - důchodce. Toto navýšení bylo jednomyslně schváleno. 6/ MUDr. Hálková přečetla návrh usnesení, které členové schválili. Za návrhovou komisi zpracovala MUDr. Milada Hálková Správy zo Slovenska Oznam Slovenskei ortodontickei spolocnosti: Změna termínu! Výbor Slovenskej ortodontickej spolocnosti Vám oznamuje, že Plenarna schodza s odborným programom sa bude konat' v Ružomberku. Výbor SOS

7 ročník 15 č Zajímavosti v ortodoncii ORTODONCIE Viedeň kongres EOS V dňoch júla 2006 hostila Viedeň 1600 čellistných ortopédov z celého světa. 82. kongres Európskej ortodontickej spoločnosti (EOS) sa konal v 600-ročnom vznešenon sídle rodu Habsburgovcov, vstarobylom Hofburgu. Odznelo 82 odborných prednášok a bolo vystavených a prezentovaných 426 posterov. Každýsiteda mohol vybraťz bohatej odbornej ponuky. Kongresu predcházal prekongresový kurz talianských ortodontistov - Dr. R. Cocconiho a profesora M. Raffainiho. Téma bola vel'mi zaujímavá - Faciálna analýza a rozhodnutie pre ortognátnu chirurugiu". Profesor B. U. Zachrisson viedol kurz pre postgraduálnych študentov Ako dosiahnuť ideálny výsledok v ortodoncii", určité by sme tam všetci našli vel'a pro zlepšenie našich liečebných výsledkov. A komu nebolo dosť, taksi mohol vybrat'hneďzdvoch pokongresových kurzov profesora P.-G. Planché a Dr. D. Weichmanna. Tento rok boli hlavné témy kongresu - Oklúzia a poruchy temporomandibulárneho kíbu", Kontroverzie ortodontických konceptor", Reakcia mákkých tkanív počas ortodontickej liečby" a Vývoj astárnutie, ich individuálně variácie". K prvej téma odzneli přednášky převážné severských autorov. Profesor P. Kirveskari z Finska sa zaoberal vzťahom oklúzie a poruch temporomandibulárneho kíbu (TMK). Spochybnil prevladajúci vědecký názor, že váčšinou sú příčinou poruchy TMK oklúzne faktory. Na základe výskumov a podl'a publikovaných výsledkov, je ich etiologický význam malý a nevýznamný. Příčinné faktory sú univerzálně a nedoporučuje sa iba okluzálna liečba. Tejto témě sa věnoval aj profesort. Henrikson zo Švédska. Zistil, že symptomy poruchy TMK sa vyskytujú u 5 % dětí a ich frekvencia narastá počas druhej dekády života. V tomto čase je % zapadoeuropských dětí a dospievajúcich Mečených ortodonticky. Prikláňa sa takisto k názoru, že medzi maloklúziou a problémami TMK nie je příčinný vztah. Okluzálne faktory móžu byť kofaktormi a nedoporučoval přerušit'ortodontickú liečbu.táto nezvyšuje riziko problémovtmk. Profesor M. Rosa (budeme ho počuť aj na kongrese ČOS v Prahe) vo vel'mi zaujímavej prednáške o liečbe chýbajúcich bočných horných rezákov upozorňoval na úskalia oboch konceptov tejto liečby - otvárania, alebo uzávěru medzery. Cielbm každej takejto liečby by mal byť čo najlepší výsledek. Pri náhradě chýbajúceho zuba implantátom v období rastu (liečime vel'mi mladých pacientov) připomenul hrubku alveolárnej kosti v oblasti bočných rezákov, implantát je vlastně ankylóza, susedné zuby eště eruptujú a implantát sa dostává do infraoklúzie. Ďalej upozornil pri náhradě len jedného rezáka na možné estetické problémy. Předkládá nové možnosti ako dosiahnuť čo najlepší funkčný a estetický výsledok pri uzávěre medzery posunom očných zubov meziálne (v indikovaných prípadoch). Tento postup je vlastně kombinácia estetickej stomatologie a vel'mi detailného finishingu ortodontickej liečby. Ortodoncie sa doteraz opiera o empirickú liečbu a menej sú známe biologické mechanizmy, ktoré sa podiel'ajú na pohybe zubov. Tejto témě sa věnoval Dr. Y. Ren z Holandska. Na univerzitě v Groningene sa snažili nájsť odpověď na naše každodenně problémy: aká je optimálna sila pre pohyb zuba, ako sa mění schopnost' zuba hýbat' sa v závislosti od veku, ako sa menia osteoklasty a periodontálne vlákna pri pohybe zuba, akú úlohu hrá krvné zásobenie periodoncia pri pohybe zuba a hlavně ako je to s rezorpciou procesoch sú potřebné pre racionálnu ortodontickú liečbu. K tejto témě přispěla aj profesorka S. Ruf z univerzity v Giesene. Každá ortodontická alebo ortopedická sila pósobiaca na zub je v každom případe vnímaná na bunečnej a molekulárnej úrovni. Cielbm ich dlhoročného výskumu bolo lepšie porozumieť róznym reakciám róznych buniek, a ktoré faktory regulujú aktivitu buniek. Profesor A. Bagden z USA v prednáške Kontroverzie ortodontických konceptov" nedovolil poslucháčom ani sa nadýchnut'. Rychlost' meniacich sa obrázkov zubov s nalepenými samoligovacími zámkami Damon, grafov a tabuliek som vnímala ako přemyšlenu reklamu. Možno trochu křivdím pánu profesorovi. Ortodontická liečba týmito zámkami využívá pasívnu samoligáciu, ktorá sa týká interakcie dvoch hlavných súčastí fixného aparátu - oblúku a zámku. Toto zlepšuje kvalitu liečby, máme lepšiu kontrolu a pacient má počas liečby váčší komfort a hlavně skracuje sa čas liečby. Vel'a prednášajúcich sa věnovalo kotevným implantátom, ktoré sa stávajú súčasťou nasej liečby. Mini a mikroskrutky sú používané s rozdielnym úspechom

8 Zajímavosti v ortodoncii ročník 15 č Dr. A. Berens a Dr. D. Weichmann v súbore 92 pacientov použili 255 mini a mikroskrutiek. Ich tvar a velkost' bola rozdielna podl'a umiestnenia. Poměrné vysoké percento neúspěchu zaznamenali pri tenkých mikroskrutkách, ktoré použili v sánke. Tam sa im osvědčili skrutky o priemere 2 mm. Před změnou chirurgického protokolu mali stratu kotevných implantátov23 %, potom len 5 %. Odporúčajú správný výběr skrutky, vhodný chirurgický protokol a vtedy je jich spol'ahlivosť vysoká a sú neocenitelnou kotevnou pomóckou. Zaujímavé bolo zistenie holandských ortodontistov o uvol'ňovanífluoridov a kariostatického potenciálu róznych ortodontických adhezív. Porovnávali Fuji Orho LC, Ketac CEM, Light-Bond a Transbond. Najlepšie uvolňuje fluorové ióny Fuji Orho LC, pri ostatných doporučujú používat' denně fluór a ústnu vodu s fluórom. Určitě som vynechala vel'a zaujímavých prednášok, ale nedá mi záverom nepoužit' pri charakteristike kongresu slovo Molekulárny". Asi si musíme zvykat', že tam směruje aj ortodoncia. Chýbali mi přednášky z praxe a pre prax. Tuto časť nahrádzali v určitej miere postery. Slávnostna sála Hofburgu a celé kongresové centrum spolu s organizátormi nám vytvořilo příjemné prostredie na vnímanie množstva nových poznatkov. MUDr. Gabiela Alexandrova VIENNA EOS 2006 Ve dnech července byl pořádán již 82. kongres evropské ortodontické společnosti. Tentokrát jsme měli možnost poznat a lehce vdechnout atmosféru Habsburků, neboť kongres se konal v krásných prostorách Hofburgského zámku. První den byl rozdělen na sekci prekongresovou a sekci pro postgraduálnístudenty. Ta se konala v prostorách hotelu InterContinental, kde opět exceloval svou přednáškou Prof. Zachrisson. Zaměřil se na estetiku v ortodoncii, především vertikální a transversální rozměry a estetiku zubu a gingivy. Kladl důraz na realistický cíl - vidět to, co vidí pacient, tj. posuzovat estetiku enface u sedícího pacienta. Vyšetření zaměřit na výšku korunek, incizální hrany, inklinaci a střední čáru, torzi špičáků a symetrii stran. Neméně pozornosti věnovat linii úsměvu a bukálním koridorům. Při otázce, zda jsou zuby viditelné při řeči a gingiva při úsměvu citoval Proffita: je lepší vidět malý gingivální úsměv než malé řezáky, krátké při řeči". Překvapil nás jeho výrok kontraindikace intruze v horní čelisti. Velká část přednášky byla zaměřena na torzi zubů. Zdůraznil, že torze horních premolárů je důležitá pro plný úsměv. Inspiroval nás několika typy, např. kompenzaci plného úsměvu u malé maxily vestibulární torzi špičáků. Ne však expanzí vzdáleností špičáků vdolníčelisti. Odpolední část věnoval finishingu s důrazem na grinding = zabrušovánízubů. To je důležité hlavně u mesializovaných horních špičáků na místo laterálních řezáků, dále reconturing řezacích hran, meziodistálnístripping, eliminace černého trojúhelníkovitého prostoru, reshaping a zúžení labiolingvální šířky. Při těchto úkonech musíme brát v potaz zvýšenou senzitivitu, dřeň a dentální reakce, diskoloraci a kazy. V prekurzové sekci se italští kolegové dr. Cocconi a dr. Raffaini věnovali obličejové analýze v souvislosti s chirurgickou léčbou. Hodnotili užitečné hranice pro diagnózu a plán léčby u orto-chirurgických pacientů. Neměli bychom posuzovat pouze správnou artikulaci, ale dívat se na pacienta komplexně ( polohu čelistí, zubů a dalších komponent obličeje). Angleovo paradigma dobrého vyrovnání a okluze jako automatického výrobce" obličejové estetiky nebylo potvrzeno. Kefalometrické normy by neměly být prioritou pro dentofaciální diagnózu. Do léčebného plánu musíme zahrnout i požadavky pacientů. V pozdním odpoledni se konal otevírací ceremoniál v paláci, kde se střetávaly architektury od gotiky, přes renesanci, baroko až po klasicismus

9 ročník 15 č Zajímavosti v ortodoncii ORTODONCIE Kongres byl oficiálně zahájen přednáškou dr. Grammera, který věnoval svá témata vývoji a určování věku. Dr. Diedrich přednášel o vzájemném vztahu mezi parodontologiía ortodoncii. Následující den zahájil Dr. Kiweskari z Finska tématem o okluzálních a temporomandibulárních potížích. Dopolední program byl z větší části věnován problematice TMK, nejnovějším metodám v diagnostice a léčbě. V polednípausejsme načerpali energii a s chutí si vyslechli velmi zajímavou a podnětnou přednášku dr. Rosa, jak nejlépe uzavřít mezeru po chybějících laterálních řezácích. Zdůraznil, že není nejdůležitější rozhodnutí, zda uzavřít nebo otevřít mezeru po chybějícím laterálním řezáku, ale dosažení vysoce estetického výsledku. Proto hlavně apeloval na kombinaci estetické stomatologie a detailního ortodontického finishingu. Při vyčerpávajících odpoledních přednáškách nám velmi vyhládlo, a tak jsme se těšili na vídeňské řízečky a jiné speciality prezidentského večera. Recepce byla v nádherných prostorách gotické Vídeňské radnice. Na své si přišly nejen chuťové pohárky všech účastníků kongresu, ale ochuzeni nebyli ani vyznavači jazzové hudby. Program třetího dne byl věnován problematice tkáňových reakcí v průběhu ortodontické terapie. Úvod patřil Dr. Ren, která zdůraznila, že pro pochopení ortodontických léčebných mechanismů je důležitě porozumět biologickým procesům. Zajímavá byla přednáška dr. Ruf na podobné téma. Dr. Leitao hovořil o kontraindikacích extrakcí prvních molárů. Ve svém výzkumu zjistil, že doba léčby (25 měsíců) je přibližně stejná jako při extrakci jiných zubů, ale nepotvrdila se domněnka, že extrakce posteriorních zubů redukuje skeletálně otevřený skus. Extrakcí 4 prvních molárů se nezmění vertikální vztah čelistí. Disko večer organizátoři připravili, speciálně pro postgraduální studenty, disko party, kde jsme mohli probrat témata předcházejících dnů u výborných kokteilů a poté se protančit k přednáškám následujícího dne. Páteční dopoledne někteří věnovali posterové sekci, kde na vznesené dotazy odpovídali autoři posterů, ostatní opět usedli do přednáškového sálu a naslouchali výborné přednášce antropologa Seidlera, který svým vystoupením a energiíbral dech. Odpolední program byl věnován vývoji a stárnutí člověka a individuálním variacím. Po čtyřdenním maratónu zajímavých přednášek se závěrečného slova ujali dr. Planché, který se věnoval preskrikci straight techniky a nutnosti individuálního přístupu, a dr. Wiechmann, který se zaměřil na lingvální techniku dnešní doby. Závěrem lze říci, že organizátoři nasadili vysokou laťku pro následující kongres v Berlíně a patří jim poděkováni za nezapomenutelně prožité dny v rakouské metropoli. MUDr. Barbora Velká MUDr. Soňa Nováčkova Kurz v technike fixnvch ortodontických aparátov I. stupeň V dňoch sme s veskou radosťou po dlhšom čase přivítali na Slovensku pána profesora Kamínka a pani doktorku Štefkovú. Kurz sa konal v príjemnom prostředí Štrkoveckého jazera v Bratislavě. Zúčastnili sa ho hlavně mladípostgraduanti zo Slovenska a Čiech. V priebehu jedného týždňa sme mali možnost' zoznámiťsa s princípmi terapie fixnými aparátmi a prakticky si ich overiť na moderných výukových pomóckach elektrodontoch, prácu s nimi ocenili aj naši školitelia. Sponzorsky ich poskytla firma OrthoExpress, ktorá celé školenie aj organizovala. Teoretická časť sa striedala s praktickými cvičeniami, získali sme poznatky o správnom stanovení liečebného plánu, o spósoboch vedenia ortodontickej dokumentácie, o význame analýzy kefalometrickej snímky pre diagnostiku. Prakticky sme si vyskúšali

10 Zajímavosti v ortodoncii ročník 15 č prácu s drótmi od tvarovania ideálnych oblúkov až po přípravu transpalatálnych oblúkov a klučiek. Týždeň ubehol ako voda" a my obohatení o nové cenné vědomosti sa už teraz těšíme na pokračovanie kurzu, ktoré sa uskutoční na konci februára Vel'mi pekne ďakujeme pánovi profesorovi Kamínkoví a pani doktorke Štefkovej za ich čas ataktiež firmě OrthoExpress za bezchybnu organizáciu a aj za to, že vyhověli nasej požiadavke udržať cenu kurzu na prijatel'nej úrovni. MUDr. Lujza Leškovská MUDr. Ivana Dubovská MUDr. Katarína Klostermannová Prakticky kurz tvarování drátu, Olomouc Ve dnech se v posluchárně II. stomatologické kliniky LFUP v Olomouci konal praktický kurz tvarování drátu pro začátečníky a mírně pokročilé postgraduální studenty ortodoncie vedený odb. as. MUDr. Marií Štefkovou, CSc. Cílem tohoto kurzu bylo prakticky zvládnout tvarování základních typů ortodontických drátů a seznámit ses principy jejich používání. Kurz byl určen primárně pro začínající postgraduální studenty, ale zúčastnili se ho i studenti zkušenější, kteří si chtěli osvěžit svoje praktické dovednosti. Mezi účastníky byli studenti z domácí olomoucké fakulty, Brna, Plzně i obou pražských fakult. Díky velmi názornému a poutavému výkladu odb. as. MUDr. Štefkové jsme se naučili tvarovat ideálníoblouk, ohyby I.-III. řádu, poté základní tvary kliček na kulatém i hranatém drátu, intruzní oblouky, utility oblouky, nejběžnější typy lingválních oblouků, cantilevery a extraorální tah. Praktický kurs byl také vhodně doplněn teoretickým výkladem o biomechanických principech a základních indikacích jejich použití v praxi. Naprosto skvělá byla možnost ihned si ověřit důsledky našeho snažení na typodontech. Chtěli bychom jménem všech postgraduálních studentů paní odb. as. MUDr. Štefkové poděkovat za skvěle připravený a velmi přínosný kurz a také za její entuziasmus pro práci se studenty. Na tomto místě bychom také chtěli poděkovat firmě ROD, která veškerý materiál na tento kurz dodala. Těšíme se na naše další setkání. MUDr. Josef Kučera Ortodontické odd. 1. LF UK, Praha 13

11 Odborná práce ročník 15 č Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., MUDr. Martin Kotas, MUDr. Martina Gebauerová, MUDr. Kateřina Utíkalová, MUDr. Vítězslav Rabínský Ortodontické oddělení, Klinika zubního lékařství Lékařské fakulty UP v Olomouci Department of Orthodontics, Medical Faculty of Palacky University, Olomouc Souhrn Na dvou souborech pacientů s Dg. Angleova II. třída, 1. oddělení léčených na 7 pracovištích, byla hodnocena efektivita ortodontické léčby fixními a snímacími aparáty. Měření byla prováděna na sádrových modelech zhotovených před léčením a po ukončení aktivní fáze léčení. Efektivita byla hodnocena pomocí PAR (Peer Assesment Rating) Indexu. Měření bylo prováděno na dvou souborech pacientů.soubor 1124 pacientů byl rozdělen na skupinu A (fixní aparáty) 69 pacientu a skupinu B (snímací aparáty) 55 pacientů, u kterých byla léčba zahájena v prvním pololetír Soubor I1141 pacientů, skupina A (fixní aparáty) 96 pacientů, skupina B (snímacíaparáty) 45 pacientů, u kterých byla léčba zahájena v prvním pololetí r Absolutní náklady dle Ceníku standardní stomatologické péče a číselníku VZPjsou v obou zkoumaných souborech nižší u snímacích aparátů. Efektivita vynaložených prostředků (cost-effectiveness), to znamená vynaložené prostředky na jednotku zlepšení je výrazně lepší při léčení fixními aparáty (Ortodoncie 2006,15, č. 4, s ). Abstract The effectiveness of the orthodontic treatment with fixed and removable appliances was evaluated in two samples of patients with Class II Division 1 malocclusion, treated at 7 orthodontic offices. Assessment was carried out on model casts taken before and after the finished active treatment. The effectiveness was assessed by using the PAR (Peer Assessment Rating) Index. The Sample I of 124 patients were subdivided into Group A (treated with fixed appliance) of 69 patients, and Group B (treated with removable appliance) of 55 patients; the treatment commenced in the first half of The Sample Ilof 141 patients was subdivided into Group A (treated with fixed appliance) of 96 patients, and Group B (treated with removable appliance) of 45 patients; the treatment commenced in the first half of Cost of treatment according to the Pricelist of General Health Insurance Company (Všeobecná zdravotní pojišťovna) is lower in both samples in patients treated with removable appliances. Cost effectiveness, i.e. expenditures per unit ofimprovement, were significantly more favourable in the treatment With fixed appliances (Ortodoncie 2006,15, No. 4, p ). Klíčová slova: fixní aparát, snímací aparát, nákladová efektivita Key Words: fixed appliance, removable appliance, cost-effectiveness Úvod Cílem projektu bylo utvoření dvou souborů léčených pacientů s dg. distookluze, na kterých byla hodnocena efektivita stávajících terapeutických koncepcí a nákladů vynaložených na léčbu. Efektivita léčebného postupu a tím daný léčebný výsledek závisí na správné indikaci léčebného po- Introduction Two samples of patients with distoocclusion were examined and the effectiveness of current treatment procedures and costs for the treatment were evaluated. The effectiveness of the procedure, and thus the result of the treatment, depends on the correct indication 15

12 ročník 15 č Odborná práce ORTODONCIE stupu, na typu použitého aparátu a na míře spolupráce pacienta [25-29]. Nákladová efektivita (cost-effectiveness) léčebného postupu je dána částkou, která byla vynaložena na zlepšení stavu. Zlepšenístavu je termín, který může být vnímán různě a nepopisuje exaktně stupeň změny (zlepšení), který byl léčbou dosažen a může v konečném důsledku preferovat ekonomicky nejméně náročné postupy. Pro objektivní hodnocení nákladové efektivity je vhodnější využít jako ekonomickou hodnotu částku vynaloženou na jednotku zlepšení stavu. Pro stanovení jednotky zlepšení stavu jsou vhodné okluzální indexy které redukují subjektivní vlivy a standardizují hodnocená kriteria [1, 24, 29]. Pro vyhodnocení nákladové efektivity při léčení anomálií Angleovy II. třídy lze použít okluzální PAR (Peer Assessment Rating) Index, kterým určujeme exaktně stupeň změny v postavení zubů po ortodontické léčbě [12,13,14, 29]. Nákladová efektivita ortodontického léčebného postupu lze hodnotit za pomoci PAR Indexu jako částku v Kč na jednotku zlepšení PAR skóre. Materiál Byl vytvořen soubor pacientů I s dg.: Angleova II. třída, 1. oddělení (i jednostranně), incizální schůdek 5 mm a více, u kterých byla ortodontická léčba zahájena v období 1. leden až 30. červen Pro zvýšení objektivity výsledků byli do sledovaného souboru zařazeni pacienti léčení na 7 pracovištích ortodontických specialistů a pacienti léčení na ortodontickém oddělení II. stomatologické kliniky LF UP. Pro hodnocenívýsledků léčby byly použity modely před zahájením léčenía po ukončeníaktivnífáze léčení. Vyhodnocenívýsledků bylo provedeno v období květen až červen Byl vytvořen kontrolnísoubor pacientů II se stejnými kriterii dg.: Angleova II. třída, 1. oddělení (i jednostranně), incizálníschůdek 5 mm a více, u kterých byla ortodontická léčba zahájena v období 1. leden až 30. červen Pro hodnocení výsledků léčby byly použity modely před zahájením léčení a po ukončení aktivní fáze léčení. Vyhodnocení výsledků bylo provedeno v období červenec až prosinec Metoda Metodika byla zaměřena na objektivizaci nákladů Všeobecnézdravotnípojišťovny (VZP) při ortodontické léčbě anomálie Angleova II. třída, 1 odděleníujednotlivých léčebných postupů. Dle Ceníku standardní stomatologické péče a číselníku Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) lze stanovit úhradu VZP ortodontické léčby u dané anomálie určitým typem ortodontického of the procedure, type of the appliance used, and on the patient's cooperation [25-29]. Cost-effectiveness of the procedure is expressed by the sum spent on the improvement of the anomaly. Improvement of the anomaly is the term that may be explained in various ways. It does not precisely describe the degree of a change (improvement) achieved through the treatment. Consequently, the economically least demanding procedures may be preferred. It is more appropriate to use the sum spent for the unit of improvement of the anomaly to be able to carry out an objective evaluation of cost-effectiveness. Occlusal indexes seem to be appropriate for the definition of the unit of improvement. Orthodontic occlusal indexes for the evaluation of the treatment result are used to avoid subjective evaluation; they standardize the assessed criteria [1, 24, 29]. For the assessment of cost-effectiveness in the treatment of Class II malocclusions, the occlusal PAR (Peer Assessment Rating) Index can be used. PAR Index allows for the exact definition of the degree of the change in the position of teeth after the orthodontic treatment [12,13,14, 29]. Cost-effectiveness of the orthodontic treatment procedure can be evaluated with the help of PAR Index as the sum in CZK per unit of PAR score improvement. Material The Sample I had 124 patients with Class II Division 1, overjet of at least 5 mm; the orthodontic treatment started between January 1st and June 30th, To obtain more objective results, the sample involved patients from 7 private orthodontic offices and patients of the Orthodontic Department of the 2nd Clinic of Dental Medicine, Medical Faculty Palacky University. Model casts made prior to the treatment and after the active phase of treatment were used for the assessment of the results. The results evaluation was performed in May and June The sample ll of 141 patients with Class II, Division 1 overjet of at least 5 mm; the orthodontic treatment commenced between January 1st and June 30th, Model casts made prior to the treatment and after its active phase were used for the assessment of the results. The results evaluation was performed between July and December Method The method focused on the measurement of costs of Vseobecna zdravotní pojišt'ovna-vzp (General health insurance Company) in the treatment of the Class II Division 1 malocclusions. Different approaches were considered. According to the pricelist of insurance company it was possible to calculate the costs for the orthodontic treat

13 Odborná práce ročník 15 č aparátu. Tato jednoduchá kalkulace však nic neříká o efektivitě prostředků vynaložených na léčbu a neříká nic ani o účinnosti zvoleného léčebného postupu. Pro ekonomické vyhodnocení daného léčebného postupu je vhodná analýza nákladové efektivity (cost-effectiveness analysis). Jako objektivní hledisko úspěšnosti léčebného postupu byl použit okluzální index Peer Assesment Rating Index (PAR) [10-16], pro určení nákladové efektivity (cost-effectiveness), tj. odhad ceny k účinnosti léčby. Pro výpočet nákladů Všeobecné zdravotní pojišťovny byl použit Ceník standardní stomatologické péče a číselník VZP [27] platný od Cílem studie bylo porovnání nákladové efektivity léčení Angleovy II. třídy s protruzí řezáků při použití snímacích aparátů, fixních aparátů, nebo jejich kombinace z pohledu plateb VZP. Měření bylo prováděno na modech chrupu před ortodontickým léčením a po ukončené aktivní fázi léčení u pacientů léčených na ortodontickém oddělení II. stomatologické kliniky LF UP v Olomouci a na 7 pracovištích ortodontických specialistů. Nákladová efektivita (cost-effectiveness) je vyjádřena jako náklady na léčbu (úhrada VZP) na jednotku zlepšenístavu. Jedná se o odhad ceny léčby vzhledem k účinnosti léčby (stanovené indexem PAR). Odhad nákladové efektivity (cost-effectiveness) pomocí PAR Indexu může být vyjádřena vzorcem: ment of the given anomaly with a specific type of orthodontic appliance. However, this simple calculation tells us nothing about the cost-effectiveness of the expenses for the treatment, neither about the effectiveness of the procedure adopted. Cost-effectiveness analysis is appropriate for the economic evaluation of the given treatment procedure. Occlusal index Peer Assessment Rating (PAR) Index [10-16] is considered the objective stand for the evaluation of the appropriate treatment procedure, as well as for the assessment of cost-effectiveness, i.e. the estimated price of the effective treatment. To calculate expenditures of VZP the pricelist of standard stomatological care of VZP [27] as of July 1st, 1997 were used. The work aimed at the comparison of cost-effectiveness of the treatment of Class II Division 1 malocclusions with protruded incisors in case of removable appliances, fixed appliances or both, from the viewpoint of VZP payments. Assessment was carried out on model casts taken prior to the treatment and after the active treatment in patients treated at the Orthodontic Department of the 2nd Clinic of Dental Medicine, Medical Faculty of Palacky University in Olomouc, and at 7 orthodontic practices. Cost-effectiveness is expressed as the costs of treatment (VZP remuneration) per unit of improvement. Thus it is the estimate of the cost of treatment in relation to the treatment effectiveness (specified by PAR Index). The estimated cost-effectiveness with the help of PAR Index may be calculated according to the following formula: Stanovení redukce PAR skóre (rozdíl v PAR skóre před léčbou a po ukončeníaktivnífáze léčby) u souboru pacientů bylo provedeno popsaným postupem [32]. Nákladová efektivita Pro ekonomické vyhodnocení jsme použili analýzu nákladové efektivity (cost-effectiveness analysis). Za úkol jsme si dali stanovit pro VZP nákladově nejefektivnější intervenci (léčebný postup). Ekonomickou analýzu pro léčení Angleovy II. třídy dvěma léčebnými postupy (léčení fixním ortodontickým aparátem a léčení snímacím ortodontickým aparátem), za předpokladu, že používání obou léčebných postupů je dlouhodobě prověřeno a všeobecně doporučováno. Náklady VZP jsme stanovili ze vztahu náklady na léčení v Kč na jednotku zlepšení. Pro znázorněnívýpočtu byl použit graf, ve kterém je na horizontální ose změna PAR skóre a na vertikální ose jsou náklady vynaložené na léčení v Kč. Reduction of PAR score (i.e. the difference of PAR score before and after the active phase of treatment) in the sample of patients was set according to the method described [32]. Cost-effectiveness To carry out the economic assessment we employed cost-effectiveness analysis. Our task was to set the most effective intervention (treatment procedure) for VZP. The analysis dealt with the Class II Division 1 malocclusions treatment with two approaches (involving fixed or removable orthodontic appliance), provided that both approaches are long-time proved and generally recommended. Costs of VZP were derived from the relation of treatment costs in CZK per unit of improvement. To illustrate the calculation the graphic representation was used the change in PAR score is in the horizontal axis, costs of treatment in CZK are in the vertical axis

14 ročník 15 č Odborná práce ORTODONCIE Výsledky Soubor I - efektivita a náklady Results Sample I - costs and effectiveness Efektivita a náklady pro Soubor I skupinu A pacientů léčených fixními aparáty Graf (Obr. 1 - zelené body) pro náklady a efektivitu u pacientů s fixními aparáty ukazuje, že průměrné náklady VZP jsou 8295,- Kč s rozmezím 4500,- až 12200,- Kč. Průměrná změna PAR skóre byla 18,3 PAR bodu v rozmezí +5 až +44 PAR bodů. Fixní aparáty dosahují kvalitní výsledek za vyšší náklady VZP. Cost-effectiveness for Sample I Group A - patients with fixed appliances The graph (Fig. 1 - green points) shows that the average VZP costs reached CZK (the range between CZK 4,500 - CZK 12,200). The mean change in PAR score was 18.3 PAR points (the range between +5 and +44 PAR points). The use of fixed appliances led to higher quality results, however, VZP costs are higher. Efektivita a náklady pro Soubor I skupinu B - pacienti Cost-effectiveness for Sample I Group B - patients se snímacími aparáty with removable appliances Pro skupinu B pacientu se snímacími aparáty je na horizontální ose (Obr. 1 - červené body) vynesena změna rizontal axis (Fig. 1 - red points); VZP costs according The change in PAR score of each patient is in the ho- PAR skóre pro každého pacienta a na vertikální ose jsou to each patient's documentation are represented in přiřazeny náklady VZP podle dokumentace pacienta. the vertical axis. Average costs VZP per one patient Průměrné náklady VZP na jeden případ byly u dané skupiny 39 léčených pacientů 5431,- Kč, přičemž se náklady range between CZK 2,000 - CZK 8,000). In one case in the group of 39 patients reached CZK 5, (the pohybovaly v rozmezí 2000,- až 8000,- Kč. Jedna položka dosáhla částky 12000,- Kč. Průměrná změna PAR score was 9.4 PAR points. The range was between - the sum was CZK 12,000. The mean change in PAR skóre byla u této skupiny pacientů byla 9,4 PAR bodu. 9 PAR points (patients' malocclusion worsened during Hodnota změny PAR skóre se pohybovala v rozmezí -9 the treatment) and + 27 PAR points. PAR bodů (u pacientů, u kterých došlo ke zhoršení stavu během léčeni) po +27 PAR bodů. Cost-effectiveness for Sample I Group B - patients with removable appliances, the patients who interrupted treatment included Efektivita a náklady pro Soubor I skupinu B - pacienti se snímacími aparáty včetně přerušení léčby If we include 16 patients who interrupted treatment Přiřadíme-li ke skupině B 39 pacientů léčených snímacím aparátem 16 pacientů s přerušenou léčbou (Obr. 1 - (that were between CZK 3,000 - CZK 7,000 and the (Fig. 1 - with points) and the costs for their treatment bílé body), u nichž se náklady pohybovaly v rozmezí change in PAR score was 0), then the costs in the

15 Odborná práce ročník 15 č ,- Kč až 7000,- Kč a změna PAR skóre byla 0, potom se změní náklady u skupiny 55 pacientů léčených snímacím aparátem a průměrné náklady klesnou. Pro skupinu B pacientů se snímacími aparáty včetně přerušené léčby jsou průměrné náklady VZP 5085,- Kč, rozmezí pro náklady zůstalo stejné jako u předchozí skupiny. Průměrná změna PAR skóre byla 6,7 PAR bodu. Porovnání nákladové efektivity pro Soubor I, pacienty léčené fixními a snímacími aparáty Porovnáme-li náklady VZP pro fixní a snímací aparáty (Obr. 1), zjistíme, že průměrné náklady VZP na léčení snímacími aparáty jsou u dané skupiny pacientů 5341,- Kč, u skupiny pacientů se snímacími aparáty včetně těch, kteří přerušili léčbu jsou náklady dokonce nižší 5085,- Kč. Průměrné náklady pro pacienty léčené fixními aparáty jsou nejvyšší 8295,- Kč. Zároveň je ale u jednotlivých skupin pacientů různá efektivita léčení. U skupiny B pacientů léčených snímacími aparáty je efektivita vyjádřena změnou PAR skóre o 9,4 PAR bodu, u pacientů se snímacím aparátem včetně přerušené léčby je efektivita nižší - změna PAR skóre je 6,7 PAR bodu. U skupiny A je efektivita v porovnání se skupinou B téměř dvojnásobná, 18,3 PAR bodu. Soubor II - efektivita a náklady Náklady a efektivita pro Soubor II skupinu B pacienti se snímacími aparáty Pro skupinu B pacientu se snímacími aparáty je na horizontální ose vynesena změna PAR skóre pro každého pacienta a na vertikální ose jsou přiřazeny náklady VZP podle dokumentace pacienta (Obr. 2 - červené body). Průměrné náklady VZP na jeden případ byly u dané skupiny 45 léčených pacientů 5633,- Kč, přičemž se náklady pohybovaly v rozmezí 3143,- až 8355,- Kč. Průměrná změna PAR skóre byla u této skupiny pacientů byla 8,1 PAR bodu. Hodnota změny PAR skóre se pohybovala v rozmezí -13 PAR bodů (u pacientů, u kterých došlo ke zhoršení stavu během léčeni") po +34 PAR bodů. group of 55 patients change and the average cost is lower. In Group B with removable appliances (including the patients who interrupted the treatment) the average costs of VZP reached CZK 5,085; the range of costs remains the same as before. The mean change in PAR score was 6.7 PAR points. Comparison of cost-effectiveness for Sample I, patients treated with fixed and removable appliances Comparison of VZP costs for fixed and for removable appliances (Fig. 1) shows that the average VZP costs for the treatment with removable appliances are (in the given group of patients) CZK 5,341; in case of adding the patients who interrupted treatment the costs are even lower - CZK 5,085. The average costs for the patients treated with fixed appliances is the highest - CZK 8,295. However, the effectiveness of the treatment in individual groups of patients is different. In Group B - patients with removable appliances, the effectiveness is represented by the change in PAR score of 9.4 PAR points; in case the patients who interrupted treatment are included, the effectiveness is even lower - the change in PAR score is 6.7 PAR points. In comparison with Group B, the effectiveness of treatment in the Group A is almost twofold, i.e PAR points. Sample II - costs and effectiveness Cost-effectiveness for Sample II Group B - patients with removable appliances The change in PAR score of each patient is in the horizontal axis, VZP costs according to each patient's documentation are represented in the vertical axis (Fig. 2 - red points). Average costs VZP per one patient in the group of 45 patients reached CZK 5,633 (the range between CZK 3,143 - CZK 8,355). The mean change in PAR score was 8.1 PAR points. The range of change was between -13 PAR points (patients state worsened during the treatment) and + 34 PAR points. Costs and effectiveness for Sample II Group A - pa- with fixed appliances Náklady a efektivita pro Soubor II skupinu A pacientůtients léčených fixními aparáty The average VZP costs reached CZK 8,660 (the Průměrné náklady VZP jsou 8660,- Kč s rozmezím range between CZK 4,500 - CZK 13,386). The mean 4500,- až 13386,- Kč. Průměrná změna PAR skóre change in PAR score was 15.3 PAR points (the range byla 15,3 PAR bodu v rozmezí -7 až +46 PAR bodů. between -7 and +46 PAR points). The use of fixed appliances led to higher quality results, however, VZP Fixní aparáty dosahují kvalitnější výsledek za vyšší náklady VZP (Obr. 2 - zelené body). costs are higher (Fig. 2 - green points). Porovnání nákladů a efektivity pro Soubor II pacienty Comparison of costs and effectiveness for Sample léčené fixními a snímacími aparáty II, patients treated with fixed and removable appliances Porovnáme-li náklady VZP pro fixní a snímací aparáty (Obr. 2), zjistíme, že průměrné náklady VZP na léble appliances (Fig. 2) shows that the average VZP Comparison of VZP costs for fixed and for removačení snímacími aparáty jsou u dané skupiny pacientů costs for the treatment with removable appliances 19

16 ročník 15 č Odborná práce ORTODONCIE 5633,- Kč. Průměrné náklady pro pacienty léčené fixními aparáty jsou 8660,- Kč. Zároveň je ale u jednotlivých skupin pacientů různá efektivita léčení. U skupiny B pacientů léčených snímacími aparáty je efektivita vyjádřena změnou PAR skóre o 8,1 PAR bodu. U skupiny A je efektivita v porovnání se skupinou B téměř dvojnásobná, 15,3 PAR bodu. Soubor I - průměrná nákladová efektivita Vydělíme-li náklady na léčení redukcí PAR skóre v bodech, získáme částku v Kč vynaloženou na redukci o jeden PAR bod, to znamená, že získáme nákladovou efektivitu (cost-effectiveness). Nákladová efektivita je v grafu (obr. 3) vyznačena ve třetím sloupci. V grafu jsou fixní aparáty značeny zeleně, snímací aparáty červeně a snímací aparáty včetně těch s přerušenou léčbou bíle. Výpočet nákladové efektivity pro fixní aparáty udává, že na redukci PAR skóre o 1 PAR bod je nutné vynaložit částku 453,- Kč, na redukci ojeden PAR bod snímacím aparátem částku 568,- Kč (to je o 115,- Kč více) a u léčení snímacím aparátem včetně přerušené léčby činí částka na redukci o 1 PAR bod 762,- Kč (to je o 309,- Kč více než u fixních aparátů). Výsledek nákladové efektivity Soubor I u jednotlivých typů aparátů jednoznačně ukazuje, že u sledovaného souboru pacientů jsou náklady nejefektivněji vynaložené na fixními aparáty (453,- Kč na zlepšení o jeden PAR bod). Z celkového počtu 39 pacientů Souboru I s ukončeným léčením snímacím aparátem u 19 nedošlo během léčení ke zlepšení stavu. U této části pacientů, kteří s velkou pravděpodobností nebudou s výsledkem léčení spokojeni, lze předpokládat následnou léčbu fixním aparátem, stejně jako u skupiny 16 pacientů, kteří na léčbu snímacím aparátem rezignovali. To je skupina 35 pacientů, u které je třeba kalkulovat náklady na novou definitivní léčbu fixním aparátem v průměrné ceně 8295,- Kč. Celkové náklady u těchto pacientů budou are (in the given group of patients) CZK 5,633. The average costs for the patients treated with fixed appliances reached CZK 8,660. However, the effectiveness of the treatment in individual groups of patients is different. In Group B - patients with removable appliances, the effectiveness is represented by the change in PAR score of 8.1 PAR points. In comparison with Group B, the effectiveness of treatment in the Group A is almost twofold, i.e PAR points. Sample I - the average cost-effectiveness Costs of treatment in CZK divided by reduction of PAR score in points gives us the sum in CZK spent for the reduction by one PAR point, i.e. we obtain the cost-effectiveness. Fixed appliances are represented in graph (Fig. 3) in green, removable appliances in red, and removable appliances with interrupted treatment are in white. The calculation of cost-effectiveness for fixed appliances shows that for the reduction of PAR score by 1 PAR point it is necessary to spend CZK 453, for the reduction of PAR score by 1 PAR point with removable appliance CZK 568 (i.e. the sum is by CZK 115 higher); in case of the treatment with removable appliances including the cases where the treatment was not finished the sum for the reduction by 1 PAR point is CZK 762 (i.e. by CZK 309 more than in case of fixed appliances). The results of cost-effectiveness for Sample I in individual types of appliances clearly shows the costeffectiveness is the best in case of the treatment with fixed appliances (CZK 453,- per the improvement by one PAR point). The malocclusion of 19 patients of the 39 included in Sample I and treated with removable appliance did not improve. Most probably these patients will not be satisfied with the results of the treatment, and the following correction with fixed appliance will be required (as well as in case of 16 patients who withdrew from the treatment

17 Odborná práce ročník 15 č zahrnovat náklady na léčbu snímacím aparátem v průměrné ceně 5341,- Kč, respektive 5085,- Kč a následné náklady na léčbu fixním aparátem v průměrné ceně 8295,- Kč. Průměrné náklady VZP u pacienta při tomto způsob léčby dosáhnou částky 13636,- Kč, respektive 13380,-Kč. Soubor II - průměrná nákladová efektivita Vydělíme-li náklady na léčení redukcí PAR skóre v bodech, získáme částku v Kč vynaloženou na redukci o jeden PAR bod, to znamená, že získáme nákladovou efektivitu (Cost-effectiveness). Nákladová efektivita je v grafu (Obr. 4) vyznačena ve třetím sloupci. V grafu jsou fixní aparáty značeny zeleně, snímací aparáty červeně. Výpočet nákladové efektivity pro fixní aparáty udává, že na redukci PAR skóre o 1 PAR bod je nutné vynaložit částku 567,- Kč, na redukci o jeden PAR bod snímacím aparátem částku 693,- Kč, to je o 126,- Kč více. Výsledek nákladové efektivity Souboru II u jednotlivých typů aparátů jednoznačně ukazuje, že u sledovaného souboru pacientů jsou náklady nejefektivněji vynaložené na fixními aparáty (567,- Kč na zlepšení o jeden PAR bod). Z celkového počtu 45 pacientů s ukončeným léčením snímacím aparátem u 20 nedošlo během léčení ke zlepšení stavu. To je skupina pacientů, u které je třeba kalkulovat náklady na novou definitivní léčbu fixním aparátem v průměrné ceně 8660,- Kč. Celkové náklady u těchto pacientů budou zahrnovat náklady na léčbu snímacím aparátem v průměrné ceně Kč a následné náklady na léčbu fixním aparátem v průměrné ceně 8660,- Kč. Průměrné náklady VZP u pacienta při tomto způsob léčby dosáhnou částky 14323,-Kč. with removable appliance). This makes the group of 35 patients in which we have to calculate the costs of the new definitive treatment with fixed appliance, average per one patient of CZK 8,295. The overall costs of the treatment in these patients will include the average costs of removable appliance treatment - CZK 5,341 (or CZK 5,085 respectively) and the following treatment with fixed appliance of the average cost of CZK 8,295. Thus the average VZP costs per a patient treated with this procedure will reach CZK 13,636 or CZK 13,380 respectively. Sample II - the average cost-effectiveness Costs of treatment in CZK divided by reduction of PAR score in points gives us the sum in CZK spent for the reduction by one PAR point, i.e. we obtain the cost-effectiveness. We obtain the sum in CZK spent forthe reduction by one PAR point, i.e. we obtain the cost-effectiveness. The cost-effectiveness is in graph (Fig. 4), in the third bar. Fixed appliances are in green, removable appliances in red. From the calculation of cost-effectiveness for fixed appliances it clearly follows that the cost of the reduction of PAR score by one PAR point is CZK 567,-, of the reduction by one PAR point using the removable appliance is CZK 693, i.e. the sum is higher of CZK 126. The results of cost-effectiveness for Set II in individual types of appliances clearly shows the cost-effectiveness is the best in case of the treatment with fixed appliances (CZK 567,- per the improvement by one PAR point). The malocclusion of 20 patients out of the 45 included in Sample II and treated with removable appliance did not improve. Most probably these patients will not be satisfied with the results of the treatment, and the following correction with fixed appliance will be required. The costs of the new definitive treatment with fixed appliance, average per one patient will make CZK 8,660. The overall costs of the treatment in these patients will include the average costs of removable apwww.orthodont-cz.cz 21

18 ročník 15 č Odborná práce ORTODONCIE Diskuse Úkolem výzkumu pořádaného v letech 1998 až 2005 bylo prověřit efektivitu a nákladovou efektivitu léčebných postupů při použitísnímacích ortodontických aparátů a fixních ortodontických aparátů při léčení distookluze. V první části studie jsme se zaměřili na efektivitu jednotlivých léčebných postupů při použití fixních a snímacích aparátů a na dentoalveolární změny, které byly dosaženy při léčení jednotlivými typy aparátů u dvou souborů pacientů rozdělených do dvou skupin A (fixní aparáty), B (snímací aparáty) [32]. Druhá část práce byla zaměřena na nákladovou efektivitu (cost-effectiveness) a na náklady spojené s jednotlivými léčebnými postupy aparáty snímacími a fixními z pohledu Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Položili jsme si otázku, zda jsou pravidla pro nakládánís prostředky VZP nastavena pro ortodontickou léčbu efektivně. Zjednoduché kalkulace vyplývá, že "nejlevnější" léčení je u pacientů, kteří přerušili léčbu a "nejdražší" u pacientů léčených fixním aparátem. Z tohoto pohledu je pro úhradu VZP nejlevnější ortodonticky neléčit vůbec. Naším úkolem ale bylo najít léčbu, která by za nejnižší vynaložené prostředky dosáhla největší efektivity vynaložených prostředků. Na základě porovnání nákladů Všeobecné zdravotní pojišťovny na jednotku zlepšení stavu anomálie v časovém období čtyř let byla u skupiny A (fixní aparáty), u skupiny B (snímací aparáty) stanovena nákladová efektivita (cost-effectiveness) jednotlivých léčebných postupů. Náklady na léčení ortodontickým aparátem jsme stanovili ze vztahu náklady na léčení v Kč na jednotku zlepšení, kterou byl jeden PAR bod. Výpočet nákladové efektivity udává, že na redukci (zlepšení) PAR skóre u fixních aparátů je nutné vynaložit částku u Souboru 11453,- Kč/u Souboru II567,- Kč, na redukci PAR skóre snímacím aparátem částku u Souboru I 568,- Kč (to je o 115,- Kč více než u fixních aparátů) / u Souboru II 693,- Kč a u léčení snímacím aparátem včetně pacientů s přerušenou léčbou činí částka na redukci o 1 PAR bod u Souboru I 762,- Kč (to je o 309,- Kč více než u fixních aparátů) / u Souboru I1126,-Kč. Z uvedených výpočtů vyplývá, že nejefektivněji vynaložené náklady jsou na léčení fixními aparáty. Z porovnání nákladové efektivity (cost-effectiveness) u jednotlivých léčebných postupů jasně vyplývá, že výsledek léčení je ovlivněn terapeutickými možnostmi jednotlivých typů aparátů a kvalitou spolupráce pacienta. Ovlivnění výsledku léčení kvalitou spolupráce vyplývá ze skutečnosti, že u Souboru I skupliance therapy - CZK 5,633 and the following treatment with fixed appliance of the average cost of CZK 8,660. Thus the average VZP costs per a patient treated with this procedure will reach CZK 14,323. Discussion The aim of the research held between 1998 and 2005 was to prove the treatment effectiveness and cost-effectiveness of the treatment procedures using removable orthodontic appliances and fixed orthodontic appliances to solve distoocclusion. The first part of our research dealt with the effectiveness of individual approaches (fixed and removable appliances) and their impact on dentoalveolar changes achieved through the individual appliances in the two samples of patients, each subdivided into two groups - A (fixed appliances) and B (removable appliances) [32]. The second part of our work focused on cost-effectiveness and costs of individual procedures using fixed and removable appliances from the viewpoint of Vseobecna zdravotnf pojist'ovna - VZP (General health insurance company). The question was whether the rules of the use of VZP means are set effectively for the orthodontic treatment. The calculation suggests that the "cheapest" treatment is in the case of patients who interrupted the treatment, and the "most expensive" in patients treated with fixed appliances. From this point of view the best possibility for VZP is not to provide orthodontic treatment at all. However, our task was to identify the treatment least expensive and at the same time providing the greatest cost-effectiveness. On the basis of comparison of VZP costs paid per unit of improvement of the anomaly within fouryears, the costeffectiveness of individual approaches was set for Group A (fixed appliances), and Group B (removable appliances). The costs of orthodontic treatment using appliances were derived from the relationship of costs of treatment in CZK per unit of improvement, i.e. one PAR point. The calculation of cost-effectiveness suggests that for the reduction (improvement) of PAR score in case of fixed appliances it is necessary to pay CZK 453 (Sample I), and CZK 567 (Sample II); in case of removable appliance the costs reached CZK 568 (Sample I; i.e. the sum is higher by CZK 115 than in case of fixed appliances), and CZK 693 (Sample II). In case the patients who interrupted the therapy are added, the sum is CZK 762 (Sample I; i.e. by CZK 309 more than in case of fixed appliances), and CZK 126 (Sample II). The calculations suggest the best cost-effectiveness is met in case of the treatment with fixed appliances. From the comparison of cost-effectiveness of individual treatment procedures it clearly follows that the result of treatment depends on the therapeutic capability of in

19 Odborná práce ročník 15 č piny B snímací aparáty z 55 pacientů rezignovalo na léčení 16 pacientů, to je 29,1%. Z výsledku léčení snímacími aparáty vyplývá, že u Souboru I z počtu 39 pacientů s ukončeným léčením snímacím aparátem u 19 (48,7%) nedošlo v průběhu léčení ke zlepšení stavu. Polovina pacientů s dokončenou léčbou snímacím aparátem nemá uspokojivý výsledek léčení a lze předpokládat, že minimálně část těchto pacientů bude žádat další úpravu stavu, stejně jako skupina 16 pacientů, kteří rezignovali na léčbu snímacím aparátem. To je skupina 35 nevyléčených pacientů Souboru I, u kterých je třeba kalkulovat náklady na novou definitivní léčbu fixním aparátem v průměrné ceně 8295,- Kč (náklady VZP). Celkové náklady zdravotní pojišťovny budou zahrnovat náklady na léčbu snímacím aparátem v průměrné ceně 5341,- Kč (u pacientů s nepřerušenou léčbou), respektive 5085,- Kč (u pacientů s přerušenou léčbou) a zároveň náklady na léčbu fixním aparátem v průměrné ceně 8295,- Kč. Průměrné náklady VZP u pacienta při tomto způsobu léčby dosáhnou částky 13636,- Kč, respektive 13380,-Kč. Z výsledku léčení snímacími aparáty vyplývá, že u Souboru II z počtu 45 pacientů s ukončeným léčením snímacím aparátem u 20 (47,9%) nedošlo v průběhu léčení ke zlepšení stavu. Polovina pacientů s dokončenou léčbou snímacím aparátem nemá uspokojivý výsledek léčení a lze předpokládat, že minimálně část těchto pacientů bude žádat další úpravu stavu. To je skupina 45 nevyléčených pacientů Souboru II, u kterých je třeba kalkulovat náklady na novou definitivní léčbu fixním aparátem v průměrné ceně 8660,- Kč (náklady VZP). Celkové náklady zdravotní pojišťovny budou zahrnovat náklady na léčbu snímacím aparátem v průměrné ceně 5663,- Kč a zároveň náklady na léčbu fixním aparátem v průměrné ceně 8660,- Kč. Průměrné náklady VZP u pacienta při tomto způsobu léčby dosáhnou částky 14323,- Kč. Je nutné podotknout, že náklady na léčbu fixním aparátem jsou prakticky stejné při korekci lehkých i těžkých vad. Korektivní léčba fixním aparátem, která následuje po léčbě snímacím aparátem tak přináší součet nákladů na oba typy léčby. Z hlediska efektivity vynakládání prostředků ze zdravotního pojištění na ortodontickou léčbu jasně vyplývá, že pravidla stanovená pro úhradu léčby v ortodoncii jsou stanovena nevhodně. Ve studii vyšlo signifikantně, že fixní aparáty dosahují vyšších standardů léčby než aparáty snímací. Nákladová efektivita z pohledu VZP je pro fixní aparáty příznivější. Přesto je léčení snímacími aparáty, které se ukázalo jednoznačně méně kvalitní, hrazeno ze zdravotního pojištění více než kvalitnější léčení fixními aparáty. Zatím co při léčbě fixním aparátem jsou hradividual appliances and on the patient's cooperation. The important role of patientsc cooperation is underlined by the fact that in Sample I Group B (removable appliances) 16 patients out of 55 interrupted treatment, i.e %. The results of treatment with removable appliances suggest that in Sample I of 39 patients with finished treatment, in 19 (48.7%) the treatment did not lead to the improvement. Half of the patients with finished treatment did not reach satisfying treatment result and thus it is assumed that at least some of these patients will require the following correction of the anomaly, as well as the group of 16 patients who decided to withdraw from the treatment with removable appliance. This makes up the group of 35 patients of Sample I in which it is necessary to calculate costs for the new final treatment with fixed appliance of the average cost of CZK 8,295 (VZP payment). The overall costs of the insurance company will include costs for the treatment with removable appliance - the average of CZK 5,341 (in patients who finished the treatment), or CZK 5,085 resp. (in patients who withdrew) as well as the costs of the treatment with fixed orthodontic appliance - the average of CZK 8,295. The mean VZP costs per one patient thus reach CZK 13,636, or CZK 13,380, respectively. The results of treatment with removable appliances suggest that in Sample II of 45 patients with finished treatment, in 20 (47.9%) the treatment did not lead to the improvement. Half of the patients with finished treatment did not reach satisfying treatment result and thus it is assumed that at least some of these patients will require the following correction of the anomaly. This makes up the group of 45 patients of Sample II in which it is necessary to calculate costs for the new definitive treatment with fixed appliance of the average cost of CZK 8,660 (VZP payment). The mean VZP costs per one patient thus reach CZK 14,323. It should be noticed that the costs of the treatment with fixed appliance are virtually the same in correction of moderate as well as severe anomalies. The cost of corrective treatment with fixed appliance following the treatment with removable appliance thus equals to the sum of both procedures. From the viewpoint of cost-effectiveness it clearly follows that the rules for compensation of orthodontic treatment are set inappropriately. The research proved that fixed appliances achieve higher standards of treatment than removable appliances. From the viewpoint of VZP, the cost-effectiveness is more favourable in case of fixed appliances. Nevertheless, the treatment with removable appliances, which proved to bring lower quality results, is more compensated by the insurance companies than a higher quality treatment with fixed appliances. Whilst in the treatment with fixed appliances the costs of treatment are compensated and material is not (patients pay 23

20 ročník 15 č Odborná práce ORTODONCIE zeny náklady na léčení a není hrazen materiál (hradí sám pacient), u snímacích aparátů VZP hradí náklady na léčení stejně a navíc se podílí u většiny případů z 80% na ceně aparátu. Efektivní léčení lze provést na základě přesně a objektivně stanoveného léčebného plánu u spolupracujícího pacienta. Jednotlivé léčebné postupy či jejich kombinace je třeba indikovat dle závažnosti anomálie, dle jejího morfologického obrazu, typu růstu obličeje, věku pacienta, jeho motivace a spolupráce a přísluší pouze graduovanému odborníkovi. Nákladová efektivita (cost-effectiveness) zvoleného léčebného postupu je na ceně jednotlivých vstupů závislá, ale počet jednotlivých vstupů závisí na přesné indikaci léčebného postupu odborníkem a je pro anomálii daného pacienta individuální. Závěr Na základě hodnocení výsledků bylo zjištěno: 1.Fixní aparáty dosahují vyšších standardů léčby než aparáty snímací 2. Z hlediska nákladů pojišťovny je nákladová efektivita (poměr ceny vůči účinnosti) u fixních aparátů příznivější. 3.Nákladová efektivita (cost-effectiveness) zvoleného léčebného postupu je na ceně jednotlivých vstupů závislá, ale počet jednotlivých vstupů závisí na přesné indikaci léčebného postupu aje pro anomálii u daného pacienta individuální. Práce byla podporována grantem IGA MZd ČR č. NK 728-3/2003, "Míra úspěšnosti, doba léčení a náklady u jednotlivých léčebných postupů v ortodoncii. forthis), in case of removable appliances VZP compensates for treatment costs as well as up to 80% the price of the orthodontic appliance. Effective treatment is possible to perform on the basis on precise and objective treatment plan and the patient's cooperation. Individual procedures or their combination must be indicated depending on the severity of the malocclusion, its morphological picture, type of facial growth, age of a patient, his/her motivation and cooperation, and should be performed only by a graduate specialist. Cost-effectiveness of the approach adopted depends on the price of component inputs; however the number of the inputs depends on the correct indication of the treatment procedure by a specialist and is individual for each patient. Conclusion The results evaluated suggest the following: 1. Fixed appliances achieve higher standards of treatment than removable appliances. 2. From the viewpoint of the insurance company fixed appliances are more cost-effective (i.e. better proportion of the costs and effectiveness of treatment). 3.Cost-effectiveness of the treatment approach adopted depends on the costs of individual inputs; however, the number of individual inputs required depends on the precise indication of the treatment procedure, and is individual in each anomaly and each patient. The study was supported by the grant IGA MZd. CR NK /2003, "The degree of effectiveness, length of treatment and costs of individual procedures in orthodontics". Literatura/References 1. Kamínek, M., Komenda, S.: Evaluation of Judgements in Studying Orthodontic Anomalies and Effect of Therapy, Acta Univ. Olomuc, Fac. Med. 1975, 73, s Kamínek, M.: Quantitative Evaluation of Orthodontic Treatment Results. Part I. Clinical Standard Method. Acta Univ. Olomuc, Fac. Med., 1976, 79, s Kamínek, M.: Quantitative Evaluation of Orthodontic Treatment Results. Part II. Therapeutical Effect Method. Acta Univ. Olomuc, Fac. Med., 1976, 79, s Kamínek, M.: Objektivní registrace ortodontických anomálií, Čs. Stomat, 1979, 79, č. 1, s Kamínek, M.: Treatment Results in Overjet Malocclusions. Part I. Changes of Overjet. Acta Univ. Olomuc, Fac. Med., 1979, 89, s Kamínek, M.: Treatment Results in Overjet Malocclusions. Part II. Changes in Occlusal Index. Acta Univ. Olomuc, 1980, 90, s Kamínek, M.: Treatment Results in Overjet Malocclusions. Part III. Changes in Eismann's Index. Acta Univ. Olomuc, Fac. Med., 1980, 93, s Konečná, V., Kamínek, M.: Základní metoda pro záznam okluzálních znaků. Čs. Stomat., 1986, 86, č. 6, s Summers, C. J.: The occlusal index, a systém for identifying and scoring occlusal disorders. Amer. J. Orthodont, 1971,59, s Shaw, W. C, Richmond, S., 0'Brien, K. D.: The use of occlusal indices: A European perspective. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop., 1995,107, s Richmond, S., 0'Brien, K. D., Buchanan, I. B., Burden, D. J: An Introduction to Occlusal Indices, University of Manchester, Bradford, England, Ortho-Care(UK) Ltd., Richmond, S., Shaw, W. C, 0'Brien, K. D., Buchanan, I. B., Jones, R, Stephens, C. D., Roberts, C. T., Andrews, M.: The development of the PAR Index (Peer Assesment Rating): reliability and validity. Eur. J. Orthodont, 1992,14, č. 2, s

Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness

Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., MUDr. Martin Kotas, MUDr. Martina Gebauerová, MUDr. Kateřina

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI 22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost aktivní účasti na XII. kongresu České ortodontické společnosti, který se uskuteční ve dnech 22. 24. 9. 2011

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Již v době svého vzniku si Česká stomatologická komora (ČSK) stanovila za cíl aktivně a systematicky se podílet na dalším odborném růstu a vzdělávání

Více

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 2

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 2 ORTODONCIE ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 2 Obsah (Contens): Společenská rubrika str.

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

PROGRAM PROGRAMME. International Congress October 8 9, 2015 National House of Vinohrady Prague

PROGRAM PROGRAMME. International Congress October 8 9, 2015 National House of Vinohrady Prague VŠEOBECNÉ INFORMACE DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 8. 9. října 05, Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha, www.nardum.cz PŘIHLÁŠKA Přihláška je vkládána jako samostatný leták do časopisu LKS č. 5/05. On-line

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY Arak o.p.s.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY Arak o.p.s. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY Arak o.p.s. Zápis z jednání správní rady společnosti Arak o.p.s. se sídlem Neředínská 23/A 779 00 Olomouc konané dne 6.5.2011 v prostorách společnosti.. Přítomni : pan Mgr.

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.)

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.1.2006 1 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěli bychom Vás i v tomto roce co nejsrdečněji pozvat na 24. celostátní odbornou ergoterapeutickou konferenci, kterou pořádá Česká asociace ergoterapeutů pod záštitou

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

Vzdělávací akce PODZIM 2014

Vzdělávací akce PODZIM 2014 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment

Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment MUDr. Martina Gebauerová, MUDr. Martin Kotas, Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc. Ortodontické oddělení

Více

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY Vzdělávací akce POZIM 2015 2015-02 KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE NA NEJVYŠŠÍ PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE,

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika

Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika Děti v České republice mají 2,5x více zkažených zubů než děti stejného věku např. ve Švýcarsku. Přitom jednoznačně platí, že: Zkažené zuby představují

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha

Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha Jaký je jejich smysl? Atestace mají prokázat, že byly splněny výchovněvzdělávací cíle stanovené oborovým Vzdělávacím programem

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Přítomni: Program: Průběh jednání:

Přítomni: Program: Průběh jednání: Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 26. dubna 2012 od 16.00 hod. v salonku Hotelu Clarion, Praha Přítomni: prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb.

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Děkan LF UP vypisuje výběrové řízení pro studenty LF UP v Olomouci na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2014/2015. Předpokládané

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

I. kongres estetické a laserové medicíny

I. kongres estetické a laserové medicíny SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČSL JEP PROGRAM SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP I. kongres estetické a laserové medicíny 21. 22. března 2014 Slovanský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz INVESTICE DO PREVENCE projekty Arak o.p.s. zařazeny mezi významné projekty Olomouckého kraje s finanční podporou v letech 2010-2013 Obsah

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu:

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu: Kalkulační MANUÁL Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb 3. vydání Partner Kalkulačního manuálu: obalka 2011.indd 1-2 26.10.2011 10:26:57 Kalkulační manuál Základní

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS Liška J., Filípek J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

ISCD certifikovaní CEREC trenéři:

ISCD certifikovaní CEREC trenéři: MEDIMADE stomatologické vzdělávací středisko Digital Dentistry Association JANDA-DENTAL CEREC basic Dvoudenní teoreticko-praktický seminář pro začátečníky a středně pokročilé v ordinační výrobě CAD/CAM

Více

«T_DODATEK» Smluvní strany

«T_DODATEK» Smluvní strany «BARCODE39» «T_DODATEK» (dále jen Dodatek) který uzavřely na úhradu zdravotních služeb v roce 2015 níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 1746 občanského zákoníku, ve smyslu 17 odst. 5 zákona

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011 Pro jednání výroční konference VOS 2011 Dne: 7. 2. 2011 K bodu programu č.: 5 Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011 Obsah: Hospodaření v roce 2010 Komentář k hospodaření za rok 2010

Více

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy Česká společnost antropologická ve spolupráci s Ústavem pro studium odborných předmětů a praktických dovedností Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci pořádá mezinárodní doktorandskou

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

2015-01 Vzdělávací akce JARO 2015

2015-01 Vzdělávací akce JARO 2015 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Právní výklad V zubní péči je základem úspěchu sehraný dentální tým, v němž má každý člen svoji jasnou roli. Výsledkem jejich spolupráce je pak spokojený

Více

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

ODBORNÍK ČESKÉ STOMATOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI

ODBORNÍK ČESKÉ STOMATOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI ODBORNÍK ČESKÉ STOMATOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI 1/7 Odborník České stomatochirurgické společnosti Preambule: - Určeno praktickým zubním lékařům, kteří jsou držiteli Osvědčení ve stomatochirurgii minimálně

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Uran

Zakládací listina Nadačního fondu Uran Zakládací listina Nadačního fondu Uran prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. datum narození: 16. 4. 1961 bydliště: Střešovická 1011/37, Praha 6, PSČ: 162 00 a MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. datum narození: 12. 9.

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více