Doc. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. FIXNÍ A SNÍMATELNÁ PROTETIKA. Recenze: Doc. MUDr. Jiøí Bittner, CSc. MUDr. Marie Bartoòová, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. FIXNÍ A SNÍMATELNÁ PROTETIKA. Recenze: Doc. MUDr. Jiøí Bittner, CSc. MUDr. Marie Bartoòová, CSc."

Transkript

1

2

3

4 Doc. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. FIXNÍ A SNÍMATELNÁ PROTETIKA Recenze: Doc. MUDr. Jiøí Bittner, CSc. MUDr. Marie Bartoòová, CSc. Grada Publishing, a.s., 2004 Cover Photo Allphoto Images, 2004 Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, Praha 7 jako svou publikaci Odpovìdná redaktorka PhDr. Alena Reimanová Sazba a zlom Vladimír Vašek Obrázky dodala autorka Fotografie na obálce Allphoto Images Poèet stran 220 První vydání, Praha 2004 Vytiskla tiskárna PBtisk s. r. o. Prokopská 8, Pøíbram VI Názvy produktù, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami pøíslušných vlastníkù, což není zvláštním zpùsobem vyznaèeno. Postupy a pøíklady v této knize jsou sestaveny s nejlepším vìdomím autorky. Z jejich praktického uplatnìní ale nevyplývají pro autorku ani pro nakladatelství žádné právní dùsledky. Všechna práva vyhrazena. Tato kniha ani její èást nesmí být žádným zpùsobem reprodukována, ukládána èi rozšiøována bez písemného souhlasu nakladatelství. ISBN

5 Obsah 5 Obsah Pøedmluva Vyšetøení a plán ošetøení Cíl ošetøení Vyšetøení pacienta Celkový zdravotní stav pacienta Defekty chrupu RTG vyšetøení Biologický faktor zubù Celkový stav dutiny ústní Vyšetøení muskuloskeletálního komplexu Studijní modely Simulace budoucí protetické práce Plán ošetøení Cena protetického ošetøení Terapie Dìlení zubních náhrad Fixní zubní náhrady Rekonstrukce èásti korunky Korunky Fixní mùstky Pøíprava pilíøe Preparace pilíøe Ochrana pilíøe po preparaci impregnace, provizorní korunky a mùstky 33 7 Otiskování Pøíprava pilíøe pøed otiskováním Ochrana pilíøe po preparaci Retrakce marginální gingivy Otiskovací lžíce Otiskovací hmoty pro fixní protetiku Pracovní postup pøi otiskování Dezinfekce otiskù Pøeprava a skladování otisku...46

6 6 Fixní a snímatelná protetika 7.9 Èistìní lžic, aplikátorù, smìšovacích zaøízení Zhotovení pomocného situaèního otisku protilehlé èelisti Registrace èelistních vztahù Výbìr barvy pro fixní zubní náhradu Postup pøi výbìru barvy Modelové hmoty Vlastnosti modelových materiálù Druhy modelových materiálù Pracovní model Pracovní postup pøi zhotovení pracovního modelu Artikulátory Pøenos anatomických rozmìrù z pacienta do pøístroje Roviny a úhly dùležité pro pøenos do artikulaèního pøístroje Zastavení modelù do artikulátoru Použití kaloty k zastavení okluzní roviny Zastavení modelù pomocí oblièejového oblouku Simulace pohybù kloubu Artikulace chrupu Dentální slitiny kovù Dìlení dentálních slitin Slitiny ušlechtilých kovù obsahující nejménì 75 % zlata a kovù platinové skupiny Slitiny s redukovaným obsahem ušlechtilých kovù Dentální slitiny zlatoplatinové Dentální slitiny zlatopalladiové Zlaté pájky Dentální slitiny støíbrné Slitiny pro napalování keramiky Dentální slitiny chrómkobaltové (kobaltové) a chrómkobaltniklové (niklové) Hliníkové bronzy Titan Pájky Modelovací materiály Vosky...78

7 Obsah Modelovací plasty Izolaèní hmoty Hmoty formovací zatmelovací Sádrové zatmelovací hmoty Fosfátové zatmelovací hmoty Køemièité (etylsilikátové) zatmelovací hmoty Pøíprava kovové konstrukce Modelace pøedtvaru Vtokový systém Lití Opracování odlitku Brusné a lešticí materiály Keramické materiály Dìlení keramických materiálù Proces vypalování keramiky Užití keramických materiálù Pracovní postup pøi zhotovení kovokeramických zubních náhrad Pracovní postup pøi zhotovení celokeramické konstrukce Plastické materiály Chemie makromolekulárních látek Korunkové a mùstkové pryskyøice Plasty plnìné keramickými èásticemi nebo materiály na bázi skla Nekovová konstrukce pro celoplastové náhrady Pracovní postup Adhezivní náhrady Koøenová inlej, plastická koøenová dostavba Koøenová inlej Plastická koøenová dostavba Protetická rekonstrukce pomocí implantátu Tmelení fixních prací Domácí péèe o zubní náhrady Snímatelné náhrady Definice a rozdìlení snímatelných náhrad Spoleèné konstrukèní prvky èásteèných snímatelných náhrad

8 8 Fixní a snímatelná protetika 26.3 I. tøída snímatelný mùstek chrup s mezerami II. tøída sedlová náhrada zkrácený zubní oblouk III. tøída desková náhrada ojedinìlé zuby nebo jejich skupiny IV. tøída celková náhrada bezzubá èelist Pøehled postupù pøi zhotovení snímatelných náhrad Pøedbìžný otisk a zhotovení modelu Individuální otisk a pracovní model Stanovení mezièelistních vztahù Vertikální èelistní vztahy Horizontální stanovení èelistních vztahù Spojení individuálního otisku a stanovení mezièelistních vztahù Výbìr umìlých zubù Statická pravidla pro postavení umìlých zubù Artikulace chrupu snímatelné náhrady Kovové konstrukèní prvky èásteèných snímatelných náhrad Kotevní prvky Nesponová kotevní zaøízení Stabilizaèní prvky Spojovací prvky Tìlo náhrady Postup pøi zhotovení kovové èásti náhrady Zkouška modelu náhrady v ústech Polymerace náhrady Teplem polymerující pryskyøice Licí pryskyøice polymerující chemickou reakcí Speciální pracovní postupy pøi zhotovení snímatelné náhrady Celková náhrada Opravy snímatelných náhrad Rebáze náhrady Odevzdání snímatelné náhrady Adhezivní pasty, prášky a podložky Imediátní snímatelná náhrada...193

9 Obsah 9 40 Nesponová náhrada Extrakoronální zásuvné spoje pracovní postup Snímatelná náhrada s opìrným tømenem Hybridní náhrada Dlouhodobá péèe o nesponové kotevní prvky Snímatelné náhrady ve spojení s implantáty Plán ošetøení Indikace a kontraindikace Pracovní postup Seznam vybrané literatury Rejstøík...217

10 10 Fixní a snímatelná protetika Pøedmluva Knihu tvoøí soubor kapitol z fixní a snímatelné protetiky, které upøesòují základní pracovní materiály, postupy a použití. Publikace volnì rozšiøuje a navazuje na monografii Snímatelná protetika moderní klinické postupy (Praha : Quintessenz, 1999). Je urèena pro zubní lékaøe i laboranty a doplòuje stávající uèebnice zmiòované v seznamu vybrané literatury. Chtìla bych podìkovat své rodinì i spolupracovníkùm za podporu, kterou mi poskytují. Tuto uèebnici vìnuji MUDr. Marii Bartoòové, CSc. a prof. MUDr. Jiøímu Mazánkovi, DrSc., bez jejichž pomoci by nikdy nevznikla.

11 Vyšetøení a plán ošetøení 11 1 Vyšetøení a plán ošetøení 1.1 Cíl ošetøení Cílem protetického ošetøení je náhrada ztracených èástí zubu, celého zubu, skupiny zubù až chrupu jako celku. Metody rekonstrukce jsou dnes velmi dokonalé, otázkou však zùstává, co pacient od rekonstrukce oèekává zda pøedevším estetiku, nebo funkènost a jaké míry funkèní rehabilitace chce dosáhnout. Zásadním kritériem je subjektivní i objektivní dostupnost øešení. Správné a vhodné ošetøení zajistí dlouhodobý úspìch sanace. Dnes je již zcela na rozhodnutí ošetøujícího lékaøe i pacienta, jak bude terapie nároèná. Lze øíci, že z hlediska protetiky je rekonstrukce z pohledu dlouhodobé stability léèení prioritní. Správné plánování ošetøení, jeho èasová posloupnost i další péèe o pacienta jsou hlavní zásadou úspìšné klinické praxe. 1.2 Vyšetøení pacienta Vyšetøení pacienta a plánu ošetøení by mìla být vìnována jedna návštìva. Správná doba od stanovení plánu do poèátku vlastního zhotovení náhrady je 1 2 týdny (nebrání-li øešení zdravotní nebo finanèní dùvody). Pøíliš veliký odstup mùže v pacientovi vzbudit nejistotu, nìkteré starší osoby mohou zapomenout jednotlivé fáze ošetøení, vše musíme znovu vysvìtlovat a ztrácíme v ordinaci zbyteènì èas. Psychologicky velmi dobøe pùsobí, má-li stomatolog fotodokumentaci obdobného øešení, a pacient si mùže snadno pøedstavit konkrétní funkèní i estetický výsledek. Ideální je dát možnost konfrontace s jiným pacientem, který má podobné øešení a je s ním spokojen. Souèástí protetického ošetøení u složitìjších rekonstrukcí chrupu by mìl být èasový plán, vèetnì rozpoètu. Vyšetøení pacienta mùžeme rozdìlit do nìkolika èástí. Nejdøíve posuzujeme stav hlavy a krku se zamìøením na kvalitu chrupu. Je nutné provést klinické zhodnocení defektu chrupu, posouzení stavu jednotlivých zubù i jejich závìsného aparátu. Klinickou situaci dokreslí studijní modely v artikulároru a RTG vyšetøení. Celkový stav pacienta a schopnost spolupráce i jeho finanèní možnosti èasto urèují budoucí prùbìh ošetøení. 1.3 Celkový zdravotní stav pacienta Pro správný návrh ošetøení je nezbytné posoudit i celkový zdravotní stav pacienta, který mùže výraznì ovlivnit definitivní protetický plán. Pøítomnost kardiovasku-

12 12 Fixní a snímatelná protetika lárních onemocnìní mùže limitovat možnost chirurgického zákroku pøi zavedení implantátù, diabetes mellitus mùže brzdit nebo dokonce narušit proces hojení. Dlouhodobá medikace mùže zmìnit mikroflóru dutiny ústní, stejnì jako nìkteré pøípravky napø. s obsahem atropinu mohou výraznì snižovat salivaci. Pøi revmatických onemocnìních, artritidách, Parkinsonovì chorobì a jiných stavech s omezenou pohyblivostí zøídka indikujeme urèité typy nesponových náhrad, které vyžadují zruènost pacienta pøi nasazování a vyjímání náhrady z úst, pøípadnì pøi udržování hygieny. U alergických pacientù mùže být problémem schopnost snášet navržený materiál. Pøed indikací je proto vhodné provìøit v anamnéze potenciální nebezpeèí netolerance, na místì je kontrola reakce pacienta kožním testem. Pøi vlastním ošetøení pak mùže být protetický výkon proveden za podpory anesteziologa. Zvýšená opatrnost se musí vìnovat i dalším závažným celkovým stavùm, napø. hematologicky nemocným, psychicky hendikepovaným, HIV pozitivním nebo se sérovou hepatitidou. Protetický návrh zde nejprve konzultujeme s ošetøujícím lékaøem. 1.4 Defekty chrupu Existuje celá øada rùzných klasifikací defektù chrupu, z nichž nejrozšíøenìjší je klasifikace podle Kennedyho. Prakticky mnohem pøehlednìjší a zohledòující souèasnì defekt i jeho øešení je u nás používaná klasifikace podle Voldøicha, která vychází z doplnìné Wildovy klasifikace (I zkrácený zubní oblouk, II pøerušená zubní øada, III kombinace zkráceného oblouku a pøerušení): I. tøída Defekt: malá mezera = ztráta 1 2 zubù. Náhrada: s dentálním pøenosem žvýkacího tlaku (obr. 1). Defekt: velká mezera = ztráta 3 4 zubù, mezera je ohranièena pilíøi I. tøídy nebo jejich ekvivalenty. Náhrada: s dentálním pøenosem žvýkacího tlaku (obr. 2). II. tøída Defekt: zkrácený zubní oblouk po první premolár vèetnì jednostrannì (obr. 3), nebo oboustrannì (obr. 4): bez mezer, s mezerami. Náhrada: s dentomukózním pøenosem žvýkacího tlaku. III. tøída Defekt: ojedinìlé zuby nebo jejich skupiny (obr. 5), všechny defekty vyøazené z I. a II. tøídy. Náhrada: s dentálním, dentomukózním nebo mukóznì dentálním pøenosem žvýkacího tlaku. IV. tøída Defekt: úplná ztráta chrupu. Celková náhrada: mukózní pøenos žvýkacího tlaku.

13 Vyšetøení a plán ošetøení 13 Obr. 1 Chrup s mezerami Obr. 2 Velká mezera do 4 zubù

14 14 Fixní a snímatelná protetika Obr. 3 Jednostrannì zkrácený zubní oblouk Obr. 4 Oboustrannì zkrácený zubní oblouk

15 + Vyšetøení a plán ošetøení 15 Obr. 5 Ojedinìlé zuby nebo jejich skupiny Kennedyho klasifikace dìlí defekty chrupu z topografického hlediska na (viz Snímatelné náhrady klasifikace): Oboustrannì zkrácený zubní oblouk s jednou mezerou, se dvìma až 3 mezerami (oddìlení a, b, c): s malou frontální mezerou (maximálnì 2 zuby), s víceèetnými izolovanými mezerami, s velkou frontální mezerou. Jednostrannì zkrácený zubní oblouk s mezerami (oddìlení a, b, c): s rozsáhlou kontralaterální mezerou, s víceèetnými kontralaterálními mezerami, s kontralaterální a frontální mezerou. Mezera v postranním úseku chrupu s mezerami (oddìlení a, b, c): zubní oblouk je pøerušen na 2 místech, 2 víceèetné mezery, víceèetné rozsáhlé mezery. Defekt chrupu ve frontální oblasti pøes støední èáru, vèetnì ztráty jednoho nebo obou špièákù. Klasifikace podle Eichnera využívá jako kritérium mezièelistní vztahy pacienta. Vychází z opìrných zón, které tvoøí premoláry a moláry. Opìrnou zónu tvoøí dva premoláry s jedním premolárem, jeden premolár s protilehlým premolárem a molárem nebo molár s molárem (hlavním antagonistou):

16 16 Fixní a snímatelná protetika Obr. 6 Panoramatický RTG snímek topograficky chrup s mezerami do 4 zubù Všechny opìrné zóny jsou zachovány. Jsou zachovány tøi až jedna opìrná zóna nebo perzistuje pouze kontakt ve frontálním úseku chrupu. Kontakt v opìrných zónách zcela chybí. Voldøichova klasifikace je topografická a stejnì jako klasifikace podle Eichnera a Kennedyho nezohledòuje výchozí patologický stav chrupu. Pro protetickou rekonstrukci má zásadní význam odhad prognózy jednotlivých pilíøù a progrese onemocnìní, která pacientovi zpùsobila defekt, jež je potøeba rehabilitovat. Obrázek 6 dokumentuje topografický defekt chrupu, který bychom klinicky mohli zaøadit mezi chrup s mezerami do ètyø zubù ohranièený pilíøi I. tøídy. Pøi bližší analýze lze pozorovat resorpci kosti pøesahující 2/3 koøenù. Progredující onemocnìní parodontu, poškodilo nejen chrup pacienta, ale i výšku a homogenitu kosti do té míry, že ani okamžitá extrakce všech zubù by bez augmentace kosti nedovolila zavést implantáty. Retence budoucí snímatelné náhrady bude problematická. Závìrem je možné konstatovat, že klasifikace defektù chrupu je dùležitá pouze v kontextu s celkovým vyšetøením pacienta zamìøeným na oblast dutiny ústní RTG vyšetøení RTG status a panoramatický snímek (OPG) dokresluje obraz dutiny ústní. Informuje o kvalitì jednotlivých zubù pøítomnost kazu, kvalita výplní, stav nebo potøeba endodontického ošetøení, kvalita protetické sanace a stav závìsného aparátu zubu. Z rentgenologického vyšetøení lze odeèíst stav alveolární kosti, resorpci alveolu, tvar

17 Vyšetøení a plán ošetøení 17 a rozsah èelistní a nosní dutiny, prùbìh mandibulárního kanálu a výstup foramen mentale. RTG informuje o patologických stavech, které nejsou klinicky zjistitelné (cysty, retinované zuby, nádory atd.). Další možností je využití poèítaèovì zpracovaných RTG obrazù radioviziografie. Ta mùže pomocí histogramu posoudit stupeò osteointegrace implantátù, pórozitu kosti. Speciální software mìøí kalibrované vzdálenosti, poèítaèový program mùže provést i tøírozmìrnou simulaci zubu èi skupiny pilíøù, lze pracovat i s pseudobarvami (obr. 7). Dokumentace stavu chrupu pomocí intraorální kamery usnadní makroskopickou kontrolu zubního oblouku. Poèítaèová digitalizace obrazu umožní orientaci v nepøehledných úsecích chrupu. Program mùže názornì simulovat budoucí protetické øešení (obr. 8a, 8b). RTG analýza má zásadní význam pøi rozhodování, Obr. 7 RTG RVG zda indikovat fixní, nebo snímatelnou náhradu. Pro speciální úèely se využívá i CT vyšetøení (tomografický prùøez) horní nebo dolní èelisti (implantáty, tumory) Biologický faktor zubù Pøi stanovení biologického faktoru zubu (podle Wilda) hodnotíme: pøítomnost kazu, kvalitu pøedchozí konzervaèní a protetické léèby, Obr. 8 Kontrola zubního oblouku pomocí obrazu v intraorální kameøe (a detekce iniciální kazivé léze, b demonstrace zubního povlaku a kamene)

18 18 Fixní a snímatelná protetika pøítomnost a kvalitu endodontického ošetøení, stav parodontu, hygienu v dutinì ústní. Jednotlivé zuby se dìlí do 3 tøíd s ohledem na jejich anatomický tvar a postavení v zubním oblouku: I. tøída špièák, první a druhé moláry, II. tøída horní støední øezáky, první a druhé premoláry, III. tøída postranní horní øezáky, dolní øezáky. Tøetí moláry mají velmi rozdílnou kvalitu. Hodnotíme je proto u každého pacienta individuálnì. Blok pilíøù druhé tøídy (obvykle dva premoláry) mùže nahradit pilíø I. tøídy. Zvláštní skupinu tvoøí moláry po hemisekci, které èasto slouží jako pilíø II. tøídy. Složitá, koncepènì i technicky nároèná øešení navrhujeme velmi uvážlivì u pacientù, kteøí mají neošetøený chrup s mnoha kazy a s nedostateènou hygienou. 1.7 Celkový stav dutiny ústní Pøi vyšetøení dutiny ústní posuzujeme stav tvrdých a mìkkých tkání se zamìøením na kostní struktury èelistí, dále hodnotíme parodont, sliznice, žvýkací a mimické svaly. Dutina ústní je èasto predilekèním místem výskytu øady nejen infekèních onemocnìní (HIV, TBC, syfilis). Pøi peèlivém vyšetøení mùže zubní lékaø upozornit i na závažné celkové onemocnìní (diabetes mellitus, tumory apod.). 1.8 Vyšetøení muskuloskeletálního komplexu Souèástí základního vyšetøení je i posouzení skeletu oblièeje se zamìøením na pøípadné deformace zpùsobené úrazy nebo vrozenými vadami, napø. rozštìpy. Ty èasto omezují možnost zhotovení klasické fixní náhrady, která nedovoluje dobøe rekonstruovat kostní ztrátu. Limitující je tato skuteènost i pro zavedení implantátù. Omezené otvírání úst zpùsobené jizevnatými zmìnami po úrazu, popáleninách, pøi sklerodermii mùže být pøíèinou obtížného ošetøování preparace, otiskování. V extrémních pøípadech musíme plánovat pøípravu speciálních dìlených individuálních otiskovacích lžièek. Souèástí vyšetøení je i posouzení temporomandibulárního kloubu. 1.9 Studijní modely Studijní modely informují o stavu chrupu pøed zapoèetím léèby, umožòují analyzovat výchozí stav a plánovat, pøípadnì modelovat, nároèná protetická ošetøení. Pøi rozsáhlejší rekonstrukci chrupu nás studijní modely a jejich zastavení do artikulátoru

19 Vyšetøení a plán ošetøení 19 Obr. 9 Studijní model pøed ortodontickou terapií v dospìlosti ušetøí nepøíjemných pøekvapení v okamžiku, kdy pacient není schopen jednoznaènì zafixovat èelistní vztahy. Studijní modely mohou dobøe posloužit i pøi komunikaci s pacientem, který èasto v prùbìhu ošetøení vyžaduje takové postavení zubù, které nikdy nemìl, a ani ho není možné rekonstruovat. Na základì analýzy lze doporuèit i ortodontické nebo chirurgické pøedléèení jako souèást pozdìjší protetické terapie (obr. 9) Simulace budoucí protetické práce Pøi složitìjších, esteticky nároèných rekonstrukcích je možné provést simulaci budoucího vzhledu pacienta pomocí speciální makety. U intaktních zubù, kde váháme s preparací, vytvoøíme tenký pryskyøièný pøedtvar budoucí náhrady. K simulaci mùže posloužit provizorní mùstek nebo pøedtvar ze speciálního vosku bílé barvy. Simulace budoucí protetické práce (obr. 10, 11) pacientovi i jeho nejbližším pomùže rozhodnout, zda je optimální provést navrhovanou rekonstrukci (obr. 12) a v jakém rozsahu (obr. 13). Analýza modelù v artikulátoru spolu s pøenosem anatomických rozmìrù s individuálním nastavením sklonu kloubních drah dovolí optimálnì tvarovat okluzního pole (obr. 10, 13).

20 20 Fixní a snímatelná protetika Obr. 10 Stav zubního oblouku pøed protetickým ošetøením Obr. 11 Maketa budoucího vzhledu øezákù

21 Vyšetøení a plán ošetøení Plán ošetøení Plán ošetøení vychází ze souhrnu pøedchozích vyšetøení. Jeho cílem je zvolit optimální typ sanace. Vìtšinou existuje více alternativ lege artis provedené terapie a s tím úzce souvisí èasová i finanèní rozvaha. Pacient zvolí ze svého hlediska optimální øešení. Správnì postavený plán ošetøení vzbudí dùvìru pacienta a omezí stres pøi ošetøení. Zmínka o možné aplikaci anestezie v mnoha pøípadech zabrání strachu z ošetøení a umožní i složitý zákrok u pacienta, který k nám pøichází jako neošetøitelný. Základním požadavkem pøi navrhování fixní protetické práce je hledisko funkèní a pochopitelnì i hledisko estetické. Pøi výbìru materiálu musíme zohlednit pøedevším dlouhodobou estetickou stabilitu i mechanickou odolnost. Je známo, že pacient nezatìžuje náhradu jen v ideálním smìru axiálního zatížení, ale èasto ji páèí. Dùležitým faktorem je dále pøirozená abraze chrupu, která se projevuje nejen u vlastních zubù, ale probíhá èasto ve zvýšené míøe i u zubù umìlých. Z praktického hlediska musíme zvolit takový materiál, který splní záruky technologické, bude vzdorovat opotøebení (z hlediska možnosti proplatit práci se spoluúèastí zdravotní pojišťovny) a bude dlouhodobì dostateènì funkèní i estetický. Obr. 12 obr. 10 Tvar okluzního pole po rekonstrukci ve srovnání s výchozím stavem viz

22 22 Fixní a snímatelná protetika Obr. 13 Estetický vzhled pacienta po rekonstrukci 1.12 Cena protetického ošetøení V souèasnosti je na celém svìtì limitujícím faktorem cena. Vìtšina zubních náhrad není zdravotními pojišťovnami plnì hrazena. Pøes veškeré výhrady ke zdravotnímu pojištìní lze øíci, že v protetice jsou pojišťovnou plnì hrazeny funkènì nezbytné úkony i materiály. Pokud však chceme dokonalé funkèní i estetické øešení, bez pøiplácení se v ordinaci zubního lékaøe neobejdeme. Èím složitìjší je zubní náhrada, tím vyšší bude její cena. Ošetøení realizované v etapách pomùže pacientovi šetøit i na finanènì nároènìjší øešení. Souèástí plánu ošetøení a jeho cenové kalkulace je nìkolik slov o životnosti a záruce na provedenou práci.

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni

Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. AKUTNÍ KONÈETINOVÁ ISCHEMIE Hlavní autor: Odb. as. MUDr. Bohuslav Èertík, Ph.D. Chirurgická klinika Lékaøské fakulty UK v Plzni Spoluautor: Prof. MUDr. Vladislav Tøe

Více

Zubní technik pro fixní a snímatelné náhrady

Zubní technik pro fixní a snímatelné náhrady Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Fixní a snímatelné náhrady Zubní technik pro fixní a snímatelné náhrady I. FIXNÍ NÁHRADY 1. Jaké jsou požadavky a způsoby zhotovení

Více

100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ

100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA a kolektiv 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ Autorský kolektiv: MUDr. Pavel Andrš MUDr. Kamil Belej, FEBU prof. MUDr. Jaroslav Bouèek, CSc.

Více

Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, I. Základní pojmy. II. Způsob cenové regulace

Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, I. Základní pojmy. II. Způsob cenové regulace Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků

Více

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař... 1 OP 2/2009 Rozšířená odborná příprava

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Jak zvládnout 10 nejobtížnìjších situací manažera Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Vykazuje se na akutních lůžkách interních oborů (1_1, 1_6, 1_7, 1_9, 2_1, 2_2, 2_5, 2_7, 2_9, 4_2, 4_3, 4_4, 4_7). 0.0 237.0 0 0 0.30 7.

Vykazuje se na akutních lůžkách interních oborů (1_1, 1_6, 1_7, 1_9, 2_1, 2_2, 2_5, 2_7, 2_9, 4_2, 4_3, 4_4, 4_7). 0.0 237.0 0 0 0.30 7. 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem (jako důvodem k přijetí do stacionáře),

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY. Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc.

Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY. Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc. Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc. Názvy produktù, firem apod. pou ité v knize mohou být ochrannými

Více

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OP1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař... 1 OP2/2009 Rozšířená odborná příprava

Více

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace.

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 2 Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 4 Pochybení a sankce

Více

PREVENCE DEKUBITÙ. Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová. Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula. Recenze: Zdeòka Faltýnková

PREVENCE DEKUBITÙ. Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová. Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula. Recenze: Zdeòka Faltýnková Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová PREVENCE DEKUBITÙ Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula Recenze: Zdeòka Faltýnková Grada Publishing, a.s., 2008 Cover Photo Allphoto, 2008 Vydala Grada Publishing, a.s. U

Více

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie Lenka Slezáková a kolektiv Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie 2., doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz H. Čoupková, P. Gazdošová,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_637 Jméno autora: Miroslava Hnízdilová Třída/ročník:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 8 1 (tištěná SBN 978-80-247-7952-2

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_623 Jméno autora: Miroslava Hnízdilová Třída/ročník:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTÌ MÁ AUTISMUS PØÍBÌH POKRAÈUJE Vydala Grada

Více

Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. Grada Publishing, a.s., 2006 Fotografie z archivu autorky. Perokresby podle návrhů

Více

Zdravotní nauka 3. díl

Zdravotní nauka 3. díl Iva Nováková Zdravotní nauka 2. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3709-6 ISBN 978-80-247-3707-2 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264

Více

Vliv snímatelných protetických náhrad na stav parodontu [Influence of removable dentures on status of periodontium]

Vliv snímatelných protetických náhrad na stav parodontu [Influence of removable dentures on status of periodontium] UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Stomatologická klinika Zdeňka Jandová Vliv snímatelných protetických náhrad na stav parodontu [Influence of removable dentures on status of periodontium]

Více

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková Kreativní malování s dětmi Dana Cejpková Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_681 Jméno autora: Blanka Nováková Třída/ročník:

Více

Odpovědná redaktorka Mgr. Ivana Podmolíková Sazba a zlom Karel Mikula Počet stran 80 1. vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Odpovědná redaktorka Mgr. Ivana Podmolíková Sazba a zlom Karel Mikula Počet stran 80 1. vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Ing. Bc. Irena Pejznochová LOKÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ RAN A DEFEKTŮ NA KŮŽI Recenzent: MUDr. Jozef Keller Grada Publishing, a.s., 2010 Autory fotografií jsou: Kazuistika 1 a 3 Věra Vokáčová Kazuistika 2 Pavla

Více

Číselník VYKONY 796. Stránka 1 z 286

Číselník VYKONY 796. Stránka 1 z 286 00041 000 A 00042 000 A 00130 304 00301 000 D 00302 000 D 00303 000 D 00305 000 D 00306 000 D 00310 000 D 00312 000 D 00317 000 Y 00318 000 Y 00319 000 Y 00320 000 D 00321 000 D 00322 000 D 00323 000 D

Více

Vytiskla Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice

Vytiskla Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D. LOGOPEDIE V OŠETŘOVATELSKÉ PRAXI Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4248. publikaci

Více

STOMATOLOGICKÁ KLINIKA A ORV STOMATOLOGICKÉ VÝKONY A VÝROBKY. Kód Název stav ZP Kč Klient hradí. Výkony dentální implantologie

STOMATOLOGICKÁ KLINIKA A ORV STOMATOLOGICKÉ VÝKONY A VÝROBKY. Kód Název stav ZP Kč Klient hradí. Výkony dentální implantologie STOMATOLOGCKÁ KLNKA A ORV STOMATOLOGCKÉ VÝKONY A VÝROBKY Výkony dentální implantologie Tyto výkony zdravotní pojišťovny nehradí. 145001 Vstupní implantologická konzultace N 45 145003 mplantologie - analýza,

Více

Komplexní vyšetření stomatologem při první návštěvě ná stomatologie. Cílem každého zubního lékaře je ne-

Komplexní vyšetření stomatologem při první návštěvě ná stomatologie. Cílem každého zubního lékaře je ne- STOMATOLOGIE CENÍK Vážení klienti, připravili jsme pro vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných v našem zdravotnickém zařízení. Podrobnější informace o cenách vám poskytne ošetřující zubní

Více

Návod k použití pro protetické komponenty CONELOG Instruction manual for Conelog prosthetic component

Návod k použití pro protetické komponenty CONELOG Instruction manual for Conelog prosthetic component Návod k použití pro protetické komponenty CONELOG Instruction manual for Conelog prosthetic component 1 Popis výrobku 1.1 Implantáty CONELOG SCREW-LINE Implantáty CONELOG SCREW-LINE jsou enoseální implantáty

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

kompletní CENÍK všech výkonů Dospělí - založení zdravotní dokumentace, intraorální vyšetření, návrh léčebného plánu

kompletní CENÍK všech výkonů Dospělí - založení zdravotní dokumentace, intraorální vyšetření, návrh léčebného plánu kompletní CENÍK všech výkonů Výkon Dospělí - založení zdravotní dokumentace, intraorální vyšetření, návrh léčebného plánu Děti - založení zdravotní dokumentace, intraorální vyšetření, návrh léčebného plánu

Více

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Vypracovali: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Autoøi: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Vydalo nakladatelství Hasièi, s. r. o., v Novém Mìstì nad Metují 2006 Grafická

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz JUDr., MUDr. Lubomír Vondráček Mgr. Vlasta Wirthová PRÁVNÍ MINIMUM PRO SESTRY Příručka pro praxi Grada Publishing, a.s., 2009 Cover Photo fotobanka

Více

Věstník OBSAH: CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ

Věstník OBSAH: CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ Věstník Ročník 2008 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: LEDEN 2008 Cena: 188 Kč OBSAH: CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ

Více

Měření na nn vývodech distribučních transformoven

Měření na nn vývodech distribučních transformoven Měření na nn vývodech distribučních transformoven Ladislav POSPÍCHAL, Karel HODR, Antonín KUBŠ, Jiøí BABKA 1. Úvod Mìøení v distribuèních transformaèních stanicích s transformací vn/nn (DTS) zahrnuje mìøení

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FIXNÍ A SNÍMATELNÉ NÁHRADY

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FIXNÍ A SNÍMATELNÉ NÁHRADY Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Přehled zubních ordinací

Přehled zubních ordinací Přehled zubních ordinací 2/2016 Výběr zubních ordinací Sofident Nabízíme Vám komplexní zubní péči od vstupního vyšetření až po složité chirurgické zákroky. Celé spektrum zákroků je prováděno na jednom

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 8 6 U ISBN (tištěná 978-80-247-6019-3

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

Andrea Levitová, Blanka Hošková. Zdravotně-kompenzační cvičení

Andrea Levitová, Blanka Hošková. Zdravotně-kompenzační cvičení Andrea Levitová, Blanka Hošková Zdravotně-kompenzační cvičení Andrea Levitová, Blanka Hošková Zdravotně-kompenzační cvičení GRADA Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 7 0 U Poděkování Jménem autorského

Více

Péče o fixní protetické náhrady How to care about fixed prosthodontics UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA.

Péče o fixní protetické náhrady How to care about fixed prosthodontics UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Stomatologická klinika Dominika Klapková Péče o fixní protetické náhrady How to care about fixed prosthodontics Bakalářská práce Praha, květen 2012 Autor

Více

Lenka Válková. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi

Lenka Válková. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi Lenka Válková Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi Poděkování Vedení Fakultní nemocnice Ostrava Vedení Traumatologického centra FNO, doc. MUDr. Leopoldu Plevovi, CSc., vrchní sestře

Více

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí NÁZEV PROJEKTU: Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí Projekt do soutěže Bezpečná nemocnice na téma: Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou

Více

KREATIVNÍ MANAGEMENT V PRAXI ISBN 978-80-247-1737-1. PhDr. Ivana Hospodáøová

KREATIVNÍ MANAGEMENT V PRAXI ISBN 978-80-247-1737-1. PhDr. Ivana Hospodáøová PhDr. Ivana Hospodáøová KREATIVNÍ MANAGEMENT V PRAXI Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3153. publikaci Odpovìdná

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz EKG PRO SESTRY Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING EKG PRO SESTRY Hlavní autorka:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata Předmět Zhotovování stomatologických protéz Plášťové pryskyřičné korunky Dočasný pryskyřičný můstek Kořenové inlej Korunková inlay MOD, onlej Rebaze přímá Tenchův blok Litá korunka odlehčená, litá korunka

Více

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 1 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna Pro naše pojištěnce - bezpříspěvkové dárce krve (BDK) a dárce kostní dřeně (DKD) jsme připravili: zvýhodněné cestovní pojištění bodové zvýhodnění v rámci programu Zdravý

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PII HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-323890/2007/00PNI/EIN440-2/Lin Vyøizuje/linka Bc. Linda /5911 Datum 15.11.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Rozdělení metod tlakového odporového svařování

Rozdělení metod tlakového odporového svařování Rozdělení metod tlakového odporového svařování Podle konstrukčního uspořádání elektrod a pracovního postupu tohoto elektromechanického procesu rozdělujeme odporové svařování na čtyři hlavní druhy: a) bodové

Více

Modul Řízení objednávek. www.money.cz

Modul Řízení objednávek. www.money.cz Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Odbornì zpùsobilá osoba (OZO) dle 11 zákona è. 76/2002 Sb. o integrované prevenci

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Odbornì zpùsobilá osoba (OZO) dle 11 zákona è. 76/2002 Sb. o integrované prevenci Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Odbornì zpùsobilá osoba (OZO) dle 11 zákona è. 76/2002 Sb. o integrované prevenci P Ø Í R U È K A pro poradce sítì zemìdìlského poradenství Mze ÈR pro vyplòování

Více

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace.

Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 2 Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče Nakladatelství děkuje firmě ZENTIVA, a. s., generálnímu sponzorovi knihy, za finanční podporu, která umožnila vydání této publikace. 4 Pochybení a sankce

Více

Skloionomerní cementy

Skloionomerní cementy Skloionomerní cementy Uznávané, odolné a spolehlivé Běžné skloionomerní cementy Technologie skloionomerních cementů současnější než kdy jindy! Velmi úspěšné materiály Q Prokazují biokompatibilitu Q Uvolňují

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí I[ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-436219/2007/00PNI/EIN488-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. Žáková/ 4425 Datum 5.2.2008 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

VÝZNAM DISEKCE SENTINELOVÉ UZLINY U PACIENTŮ S MALIGNÍM MELANOMEM

VÝZNAM DISEKCE SENTINELOVÉ UZLINY U PACIENTŮ S MALIGNÍM MELANOMEM VÝZNAM DISEKCE SENTINELOVÉ UZLINY U PACIENTŮ S MALIGNÍM MELANOMEM ARENBERGER, P. Dermatovenerologická klinika UK 3. LF a FNKV v Praze Sentinelová uzlina je definována podle různých autorů odlišným způsobem.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ROZDÍL SE SKRÝVÁ V DETAILECH

ROZDÍL SE SKRÝVÁ V DETAILECH INTERIÉROVÉ PŘÍČKY ROZDÍL SE SKRÝVÁ V DETAILECH Vaše přání jsou naší inspirací a Vaše spokojenost naším prvořadým cílem. Jsme přesvědčeni, že každý projekt, bez ohledu na jeho velikost a náročnost, může

Více

Dodávka zdravotnického vybavení

Dodávka zdravotnického vybavení Příloha č. 5 ROZPIS NABÍDKOVÉ CENY Dodávka zdravotnického vybavení Zboží/max. cena včetně DPH Sada teploměrů 1 ks, max. cena 6 000 Kč/sada Minimální požadavek zadavatele Konkretizace nabídky uchazeče Cena

Více

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Hlavní sekce. Čtvrtek 26. 9. 2013. Dopoledne. Kongresový kurz. Špičková lingvální terapie v roce 2013 aparát Incognito Dr. Esfandiar Modjahedpour

Hlavní sekce. Čtvrtek 26. 9. 2013. Dopoledne. Kongresový kurz. Špičková lingvální terapie v roce 2013 aparát Incognito Dr. Esfandiar Modjahedpour Hlavní sekce Čtvrtek 26. 9. 2013 Dopoledne Kongresový kurz Špičková lingvální terapie v roce 2013 aparát Incognito Dr. Esfandiar Modjahedpour Odpoledne Slavnostní zahájení Čestná přednáška Bedřicha Neumanna

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz MUDr. Erika Matìjková ØEŠÍME PARTNERSKÉ PROBLÉMY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220

Více

AKTIVNÍ MATRACE. www.promareha.cz S.3000 S.5000 S.8000

AKTIVNÍ MATRACE. www.promareha.cz S.3000 S.5000 S.8000 Aktivní antidekubitní matrace je složena ze vzduchového kompresoru a matrace. Komory jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyuretanu a jsou pøekryty ochrannou vrstvou z nylonu s velmi dobrými mechanickými

Více

PLETENÍ KOŠÍKŮ 2. z papírových pramenů

PLETENÍ KOŠÍKŮ 2. z papírových pramenů PLETENÍ KOŠÍKŮ 2 z papírových pramenů MONIKA KRÁLIKOVÁ pletení KOŠÍKŮ 2 z papírových pramenů monika králiková Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné

Více

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem Vedoucí autorského kolektivu: MUDr. Karel Lukáš, CSc. Prof. MUDr.

Více

KROUŽKOVANÉ ŠPERKY ANDREA VACHOVÁ. Chainmaille

KROUŽKOVANÉ ŠPERKY ANDREA VACHOVÁ. Chainmaille KROUŽKOVANÉ ŠPERKY ANDREA VACHOVÁ Chainmaille Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či

Více

Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii)

Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii) Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii) Na první pohled se může zdát, že malé dalekohledy s převracející hranolovou soustavou, tzv. triedry, nejsou pro astronomická pozorování příliš vhodné. Čas od času

Více

Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS

Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS 28. 29. ledna 2014 Hotel Dorint Don Giovanni Odborná konference IIR Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS Perspektivy èeského zdravotnictví Jak pøežít

Více

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Model dvanáctipulzního usměrňovače Ladislav Mlynařík 1 Model dvanáctipulzního usměrňovače Klíčová slova: primární proud trakčního usměrňovače, vyšší harmonická, usměrňovač, dvanáctipulzní zapojení usměrňovače, model transformátoru 1 Úvod

Více

Ochrana dřeva ve stavbách

Ochrana dřeva ve stavbách Petr Ptáček Ochrana dřeva ve stavbách Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou XXXX. publikaci Odpovědná

Více

Územní studie Na V sluní - SRPEN 2015. OBEC LHOTKA Územní studie Na V sluní (úprava regula ních prvk prostorového uspo ádání)

Územní studie Na V sluní - SRPEN 2015. OBEC LHOTKA Územní studie Na V sluní (úprava regula ních prvk prostorového uspo ádání) Územní studie Na V sluní - SRPEN 2015 OBEC LHOTKA Územní studie Na V sluní (úprava regula ních prvk prostorového uspo ádání) SRPEN 2015 1 PO IZOVATEL: M stsk ú ad Ho ovice M stsk ú ad Ho ovice - odbor

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101 Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a

Více

Licí technika ve stomatologii

Licí technika ve stomatologii Magdaléna Česneková*, Taťjana Dostálová, prof., MUDr., DrSc., MBA*, Michaela Seydlová, MUDr.** Použití kovů a kovových slitin je jednou z nejstarších technik používaných ve stomatologii. Náhrady ze zlata

Více

Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská. Fyziologie oka a vidění. 2., doplněné a přepracované vydání

Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská. Fyziologie oka a vidění. 2., doplněné a přepracované vydání Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská Fyziologie oka a vidění 2., doplněné a přepracované vydání Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská Fyziologie oka a vidění 2., doplněné a přepracované vydání GRADA Publishing

Více

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 )

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. TALISMAN (dále také jen TAL 5.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen

Více

Doc. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. FIXNÍ A SNÍMATELNÁ PROTETIKA. Recenze: Doc. MUDr. Jiøí Bittner, CSc. MUDr. Marie Bartoòová, CSc.

Doc. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. FIXNÍ A SNÍMATELNÁ PROTETIKA. Recenze: Doc. MUDr. Jiøí Bittner, CSc. MUDr. Marie Bartoòová, CSc. Doc. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. FIXNÍ A SNÍMATELNÁ PROTETIKA Recenze: Doc. MUDr. Jiøí Bittner, CSc. MUDr. Marie Bartoòová, CSc. Grada Publishing, a.s., 2004 Cover Photo Allphoto Images, 2004 Vydala

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D. Ing. Václav Trkovský, CSc. Management rizik projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích Vydala Grada

Více

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem Vedoucí autorského kolektivu: MUDr. Karel Lukáš, CSc. Prof. MUDr.

Více

Proudìní fotosférického plazmatu po sluneèním povrchu

Proudìní fotosférického plazmatu po sluneèním povrchu Proudìní fotosférického plazmatu po sluneèním povrchu M. Klvaòa, Astronomický ústav Akademie vìd Èeské republiky, observatoø Ondøejov, Èeská republika, mklvana@asu.cas.cz M. Švanda, Matematicko-fyzikální

Více

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání Petr molka NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící 2., roz íøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci speciální IT vybavení laboratoře PORUCH MOBILITY

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci speciální IT vybavení laboratoře PORUCH MOBILITY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Azylový dům

Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Azylový dům Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Azylový dům Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci Základní stabilizace

Více

3.3 Výroba VBD a druhy povlaků

3.3 Výroba VBD a druhy povlaků 3.3 Výroba VBD a druhy povlaků 3.3.1 Výroba výměnných břitových destiček Slinuté karbidy Slinuté karbidy jsou materiály vytvořené pomocí práškové metalurgie. Skládají se z tvrdých částic: karbidu wolframu

Více

Číselník VYKONY 835 (platnost od 1. 2. 2012)

Číselník VYKONY 835 (platnost od 1. 2. 2012) JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem (jako důvodem k přijetí do stacionáře), pokud délka

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Svařitelnost,technologické zásady,příprava

Více

Tvorba venkovních prostorů

Tvorba venkovních prostorů Tvorba venkovních prostorů KATALOG PRODUKTÙ Francouzská výroba tento výrobek obsahuje suroviny produkované v české republice KOMPOZITNÍ DØEVO, IDEÁLNÍ DØEVO PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ, V POPØEDÍ INOVACE 10-31-2220

Více

Univerzita medicínského práva

Univerzita medicínského práva Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Dita Mlynářová, Ivana Kvapilová, Miloš Máca, Daniel Valášek Univerzita medicínského práva Kolektiv právní kanceláře České lékařské komory Právní tým České lékařské

Více

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky Příloha č. 2 Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky 1. Vymezení skupin výrobků Kancelářská výpočetní technika, jak o ni pojednává tento dokument, zahrnuje tři skupiny výrobků: počítače osobní

Více

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

Číselník VYKONY 831 KOD ODB OME OMO NAZ VYS ZUM TVY CTN PMZ PMA PJP BOD KAT UMA UBO JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I.

Číselník VYKONY 831 KOD ODB OME OMO NAZ VYS ZUM TVY CTN PMZ PMA PJP BOD KAT UMA UBO JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem (jako důvodem k přijetí do stacionáře), pokud délka

Více

Číselník VYKONY 832 KOD ODB OME OMO NAZ VYS ZUM TVY CTN PMZ PMA PJP BOD KAT UMA UBO JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I.

Číselník VYKONY 832 KOD ODB OME OMO NAZ VYS ZUM TVY CTN PMZ PMA PJP BOD KAT UMA UBO JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem (jako důvodem k přijetí do stacionáře), pokud délka

Více

Technologie vstøikování termoplastù se všemi svými modifikacemi má mezi zpracovatelskými plastikáøskými technologiemi zásadní význam. Pøi použití technologie vstøikování se z pøíslušného granulátu pøipraví

Více

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE Obor strojírenských technologií obsahuje širokou škálu různých výrobních procesů a postupů. Spolu se strojírenskými materiály a konstrukcí strojů a zařízení patří mezi základní

Více

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR ALU

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR ALU HLINÍKOVÁ OKN DVEŘE WINSTR LU Hliníková okna a dveře WINSTR LU jsou vhodné jak pro rodinné domy, tak i bytové nebo průmyslové objekty. Lze je použít v interiéru a také v exteriéru. Naše okna uspokojí svým

Více

DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání

DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Edice Ú etnictví a dan JUDr. Svatopluk Galo ík, Ing. František Louša DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7, jako svou

Více