3. TELEMATIKA A PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. TELEMATIKA A PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY"

Transkript

1 3. TELEMATIKA A PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY Informace sehrávaly v podniku bezesporu již dříve důležitou roli, ale v současnosti mohou vhodné informace v kombinaci se zlepšenými podnikovými procesy a vhodnou podnikovou kulturou, ve které se odráží zejména týmovost a aktivnost pracovníků, významně šetřit čas i peníze. Správná a včasná informace může snížit či případně zcela odstranit skladové zásoby. Přesná znalost skutečného termínu dodávky, eventuálně informace o aktuálním stavu zpracování požadavku na dodání zboží (může být během cesty monitorováno prostřednictvím internetu), umožňuje redukovat bezpečnostní stav zásob, které si podnik vytváří v důsledku ochrany proti existující nejistotě a případným nahodilým jevům v dodávkách. Vhodný způsob vzájemné informovanosti mezi podnikem a jeho dodavateli může zkrátit průběžnou dobu dodávky a může pomoci zajistit požadované splnění termínů. Včasné informace, např. formou varování o opoždění předcházející činnosti, umožňují lépe reagovat a nevytvářet tak nadbytečné časové rezervy takřka u všech činností pro ošetření možných následků takové situace. Způsobují v konečném důsledku prodlužování zakázek a nebo překročení jejich plánované doby ukončení. Využití elektronických transakcí, a také nejspolehlivějších co do přesnosti obsahu, může urychlit a zlevnit komunikaci mezi podnikem a jeho zákazníky a mezi podnikem a jeho dodavateli či partnery. Posílat tak lze nabídky, objednávky nebo faktury. Patří sem i možnost zpracovávat a rozesílat aktuální nabídku výrobků a služeb, případně ji vystavit na internetových stránkách. Dnešní doba i blízká budoucnost klade velké nároky na řízení podniku. Chce-li firma úspěšně působit na trhu musí se nutně přizpůsobit novým trendům vedení podniku a uspokojování poptávky. To znamená zvyšování sjednocování logistických řetězců a přizpůsobování se specifickým požadavků zákazníka. K tomu, aby mohl podnik pružně a hospodárně reagovat na změny vnějšího prostředí musí mít vytvořený efektivní vnitropodnikový informační systém, který bude podávat včasné a přesné informace nutné pro správné rozhodování vedení podniku, ale i informace, které jsou důležité pro klienta a klient je požaduje. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 26

2 Kvalitní a včasné zpracování zasilatelských dat (informací) jsou zejména: rychlá informovanost všech zúčastněných subjektů článků přepravního řetězce, rychlý přenos a snadná kontrola přepravních dokumentů a formulářů, včasná informovanost přepravce (odesílatele či příjemce) o průběhu přepravy a možnost jejího dodatečného ovlivňování, omezení respektive zjednodušení veškerých administrativních činností. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 27

3 3.1. PODNIKOVÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Tvorba telematických řídících systémů je podmíněna mnoha faktory. Jedním z nejdůležitějších faktorů je správné rozvržení vývojového modelu, který musí reflektovat požadavky uživatelů na telematický systém. Druhým neméně důležitým faktorem pro tvorbu telematických systémů organizací je vlastní organizační struktura a organizace práce. Organizace ekonomiky a organizační struktura se důsledně promítají do tvorby telematiky s výrazným dopadem do vlastní ekonomiky systému ZÁKLADNÍ TYPY STRUKTURY PODNIKU Nejzákladnější typy organizačních struktur podniku jsou tyto: hierarchická struktura podniku, divizní uspořádání podniku, flexibilní organizace podniku. HIERARCHICKÁ STRUKTURA PODNIKU Cílem tohoto uspořádání je účinné řízení se stanovením cílů a jejich kontrolou. Informační systém centralizovaný, založený na centrálním serveru. Nevýhodou této struktury podniku jsou velké až neúměrné náklady na přenos informací, neustálá změna metodiky ovlivňuje náklady na zpracování informací, systém je obtížně přizpůsobivý organizačním změnám, čímž jsou neúměrně zvyšovány i všechny náklady provozu jednotlivých informačních systémů s přímým dopadem do celkového hospodaření organizace. Obrázek 3.1. Schéma hierarchické struktury podniku. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 28

4 Naproti tomu výhodou této organizace podniku je možnost tvorby standardizačního procesu, který vede k systémovému rozvoji všech aplikací založených na informačních technologiích pro zabezpečení následné transformace podniku na jiný typ. Systémy musí spolu komunikovat, aby byla podporována tvorba znalostí. DIVIZNÍ USPOŘÁDÁNÍ PODNIKU Cílem uspořádání je hospodaření podmíněně samostatných hospodářských jednotek úzkého tématického zaměření. Podmínkou je řízená týmová spolupráce výše uvedených subjektů. Těžištěm informačního přenosu divizního uspořádání je výpočetní technika s lokální datovou sítí. Výhodou tohoto uspořádání je tvorba systémů, kterou lze již koncepčněji řešit s pevnou architekturou. Ta umožní vstup optimalizačních metod. Nevýhodou jsou vzrůstající požadavky na přenos informací a přirozená tvorba informačních barier mezi jednotlivými aplikacemi. Obrázek 3.2. Schéma divizní struktury podniku. FLEXIBILNÍ ORGANIZACE PODNIKU Důrazné zhodnocení výrobního prostředku dosáhne organizace, která dokáže organizační struktury přizpůsobovat potřebám zákazníka. Tvorba flexibilních pracovních týmů, ale i přeskupování výrobních prostředků tak, jak bude zákazník požadovat, je nutnou podmínkou úspěchu. Obrázek 3.3. Schéma flexibilní struktury podniku. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 29

5 Cílem je pružné přizpůsobení organizace měnícím se vnějším podmínkám. Podnik je řízen na základě dlouhodobých cílů s pevně vymezenými hranicemi zodpovědnosti. Přenesení zodpovědnosti umožní vyšší přizpůsobivost organizace. Podmínkou je vytvoření týmů s efektivní kontrolou. Informační sytém je založen na pružně reagující systémy včetně možnosti mobilního zpracování informací. Nevýhodou flexibilní organizace podniku je velká náročnost na řízení rozvoje informačních systémů a velké nároky na spolehlivost, dostupnost, bezpečnost přenosu a zvýšený nárok na kvalitu telekomunikačního prostředí, jestliže nebudou informační systémy rozvíjeny koncepčně a systémově. Výhoda pro tento typ organizace je taková, že je možno definovat detailní požadavky na telematický systém, ten se pak stává přímou technickou podporou podniku tohoto typu ŘÍZENÍ PODNIKU Úkolem řízení je zabezpečit v daném časovém úseku optimální rozsah přepravních potřeb s daným počtem vozidel, jejich kapacitou, s vymezeným fondem pracovního času a provozní doby. Cílem je dosáhnout uspokojení všech přepravních potřeb na požadované kvalitativní úrovni při minimální spotřebě práce. Toto je možné dosáhnout plněním vedlejších cílů: dosáhnout maxima rozsahu přepravy, když požadavek svým množstvím přesahuje kapacitní možnosti, uspokojit všechny přepravní potřeby s minimem řidičů a vozidel pokud nabízená kapacita postačuje, dosahovat minima jízdních výkonů při uspokojování přepravních potřeb, dosáhnout jiných rozhodujících činitelů (maximální hodnoty součinitele využití jízd, využití kapacity a průměrného ložení, minimální spotřeby pohonných hmot ). Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 30

6 3.2. TELEMATIKA V ŘÍZENÍ PODNIKU Systémy mají být určeny pro podniky zabývající se dopravní a zasilatelskou činností. Tento systém má mít možnosti průběžného sledování vozidel, nákladu a průběžné komunikace s řidičem během přepravy. To umožňuje stálý přehled o stavu a pozici vozidla, nákladu. Pouze přesné a včasné informace umožňují dokonalou organizaci silničního vozidlového parku a tím i dobrou návratnost investic vložených do dopravy. Kromě toho je možné zvýšit kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům. To znamená poskytování okamžitých informací o průběhu zakázky a tím předcházet možným komplikacím. Zde jsou využívány především následující systémy: řízení dopravy nákladů a vozidlového parku (FFMS) WG: 2, poskytující cestovní a provozní informace (TTI) WG: 4, poskytující zeměpisná silniční data (GRD) WG: 7, automatická identifikace vozidel (AVI) WG:12. Tlak na náklady u přepravců a dopravních podniků stoupá. Vyšší náklady na pohonné hmoty, mzdy, opravy a poplatky za užívání silniční infrastruktury představují dokonce nutnost dokonalé znalosti všech položek rychle se měnících ekonomických tržních podmínek. Na tomto pozadí se telematika stává nutností, neboť pouze tak je možno vozidlový park optimálně využít a zvyšovat jeho produktivitu. Sledování vozidel v silniční nákladní dopravě plní mimořádně důležitou funkci. Jednotliví dopravci totiž investují vysoké prostředky do nákupu dopravní techniky. Bez dokonalé kontroly nad tím, kde se jejich vozidla pohybují, v jakém jsou právě stavu a zda-li se nedostávají do potíží, nemohou dosáhnout požadované efektivity a tím docílit maximálního zisku, který je možný. Základem úspěšného podnikání v oblasti silniční nákladní dopravy je tedy dokonalý přehled o stavu vlastního silničního vozidlového parku. K tomu mohou sloužit telematické aplikace, které v reálném čase dodají dispečinku nezkreslené informace o jednotlivých vozidlech, pohybujících se často na značně velkém území. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 31

7 Hlavní cíle zlepšení řízení nákladní silniční dopravy a vozidlového parku jsou: omezení cest naprázdno nebo s poloprázdným obsahem, optimalizace ujeté vzdálenosti, aby se omezil na minimum dopad vozidel na dopravní tok a na životní prostředí, programy v případě dopravní nehody, které umožní okamžitou reakci při dopravních nehodách nebo poruchách využitím nejlepších a nejrychlejších nouzových služeb při minimalizaci úklidu a času příjezdu lékaře. Jaký může mít přínos pro podnik, dopravce nebo případně i pro zákazníka začlenění fleet managementu do informačního systému? Jde především o tyto možnosti: optimalizace nasazování silničního vozidlového parku, zvýšení kvality poskytovaných služeb, aktuální informace o stavu přepravovaného zboží, substrátu, přehled o aktuálním stavu a pozici jednotlivých silničních vozidel, rychlá reakce na nenadálé změny, kontrola správného využívání silničních vozidel, statistické údaje o provozu jak v podniku nebo silničních vozidel, udržování nepřetržitého kontaktu mezi dispečinkem a řidičem motorového silničního vozidla, operativní změny trasy při získání nové zakázky v oblasti, kde se silniční vozidlo právě pohybuje, upozornění na vozidla, u kterých hrozí nesplnění podmínek zakázky, přechod z hlasové na textovou komunikaci, která může být archivována či dále zpracována výpočetní technikou a tím se dosáhne nezkreslení přenášených informací NUTNÉ VYBAVENÍ Provoz a využívání telematických dopravních systémů umožňuje dvě technologie. Navigační a komunikační systém. Bližší pojednání je rozepsáno v kapitole 4. K tomu, aby podnik mohla realizovat pomocí těchto systémů svůj Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 32

8 vozidlový park, musí mít pro svá silniční vozidla a dispečinky odpovídající vybavení. MOBILNÍ JEDNOTKA MÁ UMOŽŇOVAT Mobilní jednotka, která je zabudována v kabině řidiče silničního vozidla, je tvořena centrální jednotkou, klávesnicí s displejem a anténou. Tato jednotka může být napojena na čidla různých vnějších zařízení silničního vozidla, které podávají základní provozní informace a informace o stavu nákladu. Mobilní jednotka má umožňovat: zjišťování polohy silničního vozidla nebo nákladu v reálném čase, kontrolu dodržování určené trasy z hlediska polohy i času, komunikaci s dispečerským centrem, okamžité odeslání převzatých faktur pomocí faxu (je-li jím mobilní jednotka vybavena), archivaci údajů o poloze vozidla a odeslaných zpráv, identifikaci řidiče, rozlišení služebních a soukromých jízd Elektronická kniha jízd, vyhodnocování informací vnějších senzorů (spotřeba paliva, teplota v mrazícím boxu, uzavření nákladního prostoru ), vysílání alarmových zpráv a SOS zpráv na dispečink vlastní firmy a dispečink integrovaného záchranného systému při havárii, pokusu o krádež nebo odtažení vozidla, další specifické funkce dle přání zákazníka. DISPEČERSKÉ PRACOVIŠTĚ MÁ UMOŽŇOVAT Vybavení dispečerského (klientského) pracoviště by měla tvořit kancelářská výpočetní technika a základní programové vybavení potřebné pro zpracování údajů přijímaných z mobilní jednotky. Tento program má podporovat a ulehčovat práci dispečera a komunikaci se silničními vozidly, umožňovat rychlé a přesné rozhodování při krizových situacích a podporovat funkci řízení vozidlového parku. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 33

9 Klientské pracoviště má umožňovat: sledovat pozice a pohyb silničních vozidel na rastrové nebo digitální mapě, navrhovat optimální nebo objízdné trasy podle předem zadaných kritérií, vyhodnocovat odchylky od předem stanovené trasy, informovat dispečera o změně pozic silničního vozidla nebo o SOS (alarmovém) stavu pomocí hlasového spojení, sledovat zdržení v jednotlivých státech, prostoje vozidel a možné poruchy silničních vozidel, komunikovat se silničními vozidly jednotlivě nebo po určitých skupinách, přehrávat archivovaných dat z mobilní jednotky do počítače, rekonstruovat a vyhodnocovat předchozí jízdy, vytvářet tzv. Elektronickou knihu jízd, vypočítat náklady na provoz různých druhů silničních vozidel, stanovovat náklady na spotřebu pohonných hmot, náklady na diety, dálniční a vstupní poplatky, sledovat technický stav a pravidelné údržby a kontrol, další specifické funkce dle přání zákazníka. Komunikaci mezi silničními vozidly a dispečerským centrem zprostředkovává tzv. komunikační server. Vysoké zabezpečení ochrany dat proti zneužití i spolehlivost archivaci dat je základní podmínkou provozu. Jednotné rozhraní programu má za následek propojení s jiným programem podporující práci a rozhodování jiných oddělení podniku (obchodní a výrobní, zásobování, účetnictví atd.), čímž má docházet ke sjednocení informací logistického řetězce a její optimalizaci. Není podmínkou, ale je možné zpřístupnit určité informace o stavu zásilky přepravci nebo příjemci a naplánovat tak související operace s předáním zásilky. Z toho pak vyplývá, že se podstatně zkrátí doba přepravy TECHNOLOGICKÉ UKAZATELE Vliv dopravní telematiky pro dopravní a zasilatelské firmy spočívá především v získávání přesných informací o průběhu přepravy, o dopravní situaci na silnicích, Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 34

10 ve městech atd. Tyto informace pak umožňují účinněji, pružněji a rychleji rozhodovat: o podniku, vytěžování vozidlového parku a řidičů, stanovování optimálních tras v závislosti na různých kritériích, plánování následných informací související s přejímkou zásilky, zabránit zbytečných prostojů silničních vozidel a zásilky. Tyto informace pak a jejich následné a hlavně správné použití v řízení podniku musí mít za následek kladné technologické ukazatele podniku. SOUČINITELE VYUŽITÍ JÍZD Součinitel využití jízd představuje míru využití dosaženého jízdního výkonu určeného k přepravě. Hodnocení tohoto součinitele je omezeno na posuzování využité a nevyužité ujeté vzdálenosti. Využitá ujetá vzdálenost v silniční nákladní dopravě je každá vzdálenost ujetá s přepravovanými věcmi, bez ohledu na množství těchto věcí. Nevyužitá ujetá vzdálenost je vzdálenost ujetá s prázdným silničním vozidlem (např. přístavné a odstavné jízdy). Dopravce má zájem organizovat dopravu tak, aby nevyužitá vzdálenost jízdy vozidla byla minimální a celkový jízdní výkon byl maximální využitý k přepravě. L z β = [-] (3.1) L β součinitel využití jízd vozidla (vozidel) o stejné kapacitě [-] L z jízdní výkon využitý k přepravě L celkový jízdní výkon [km] [km] SOUČINITELE VYUŽITÍ PŘEPRAVNÍ KAPACITY Součinitel využití kapacity silničních vozidel je daný poměrem skutečně přepraveného množství věcí, nebo průměrně přepraveného množství (t, m 3, l), k množství, které je možné maximálně přepravit. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 35

11 q γ = [-] (3.2) K γ součinitel využití kapacity (užitečné hmotnosti) [-] q skutečné množství přepravených věcí při jedné přepravě [t] K kapacita silničního vozidla daná jeho užitečnou hmotností [t] SOUČINITELE VYUŽITÍ PŘEPRAVNÍ KAPACITY V dopravních podnicích se používají silniční vozidla o různé kapacitě (užitečné hmotnosti) a přepravuje se různé množství zásilek (přepravovaného nákladu). Ukazatelem je součinitel využití přepravní kapacity silničního vozidlového parku. n qi l zi i = 1 γ d = n [-] (3.3) K l i = 1 i zi γ d součinitel využití kapacity (užitečné hmotnosti) vozidlového parku [-] q i skutečné množství přepravených věcí při i-té přepravě l zi přepravní vzdálenost při i-té přepravě [t] [km] K i kapacita vozidla daná jeho užitečnou hmotností při i-té přepravě [t] n počet přeprav [-] Hodnoty výše uvedených ukazatelů odráží organizaci a řízení přepravního a dopravního procesu. Použitím telematických systémů je možno dosáhnout výrazného snížení podílu prázdných jízd nebo zvýšení využití ložné nebo přepravní kapacity silničního vozidla a ovlivňovat tak účinnost podniku, neboť dispečer má neustálý přehled o zakázkách, místě, stavu a vytížení silničních vozidel. DOBA OBRATU SILNIČNÍHO VOZIDLA Důležitý technologický prvek při řízení, plánování a hodnocení silniční nákladní dopravy. Je součtem všech dob odpovídajících jedné jízdě loženým vozidlem. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 36

12 t = t + t + t + t + t [h] (3.4) o jz jo n v č t o doba obratu silničního vozidla [h] t jz doba jízdy s loženým silničním vozidlem [h] t jo doba jízdy s prázdným silničním vozidlem [h] t n doba nakládky silničního vozidla t v doba vykládky silničního vozidla t č doba čekání, případně jiné prostoje silničního vozidla [h] [h] [h] SOUČINITEL NEČINNOSTI SILNIČNÍHO VOZIDLA Nebo také jinak řečeno prostoj silničního vozidla udává míru nevyužití vozidel z důvodů nedostatku přepravní práce, nedostatku řidičů, povětrnostních a jiných důvodů během provozního dne, tj. během času daného normou doby provozu nebo využitelnosti vozidel. VH nč α nč = [-] (3.5) VH ev α nč součinitel nečinnosti silničního vozidla [-] VH nč vozohodiny nečinnosti silničního vozidla [h] VH ev vozohodiny evidence silničního vozidla (norma doby provozu) [h] Telematika značně snižuje jak dobu obratu silničního vozidla, tak součinitel nečinnosti silničního vozidla. Má-li dispečer přesné a rychlé informace o dopravní situaci na silnicích může předem naplánovat trasu, která bude minimalizovat dobu přepravy (od začátku nakládky v místě nakládky, až po ukončení vykládky v místě vykládky) nebo reagovat na vznikající dopravní problémy. Dispečer může informovat příjemce zásilky o pravděpodobné době předání zásilky a tím značně snížit dobu prostojů při nakládce, vykládce nebo vyřizování povinností při předávání zboží. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 37

13 Rovněž při znalosti přesné polohy silničního vozidla, respektive průběhu přepravy, může pro každé silniční vozidlo předem zajistit novou přepravu a tím snižovat hodnotu koeficientu nečinnosti silničního vozidla, čímž podnik může uspokojit větší poptávku po svých službách. Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel. 38

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma 1. ZŘÍZENÍ SM Kolektivní systém 1.1. ELT Management Company Czech Republic s.r.o. ( Eltma ) je provozovatelem neziskového kolektivního

Více

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Poskytování mobilních hlasových a datových služeb pro potřeby Města Uherské Hradiště

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Poskytování mobilních hlasových a datových služeb pro potřeby Města Uherské Hradiště Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Poskytování mobilních hlasových a datových služeb pro potřeby Města Uherské Hradiště 1. Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.6.2016 COM(2016) 371 final ANNEXES 1 to 4 PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Ing. Milana Bobka, se sídlem 63500 Brno - Bystrc, Rerychova 1075/6, IČ: 134 20 496, zapsaného

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny služby poskytované touto cestovní kanceláří

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) vydané

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Obchodní podmínky 1. 2. 2016

Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky společnosti Celius CZ s.r.o, které platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.ultra-fit-slim.fast.cz a blíže specifikují práva i povinnosti prodávajícího

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích O D Ů V O D N Ě N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Dokument slouží ke správnému zpracování odůvodnění veřejné zakázky podle ustanovení 86 odst. 2 a 156 ZVZ, ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AIKEN s. r. o. se sídlem Jakubská 3, 284 01 Kutná Hora identifikační číslo: 24698440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY

PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŘÍLOHA 1.7 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY (PŘÍSTUP K ŠIROKOPÁSMOVÝM SLUŽBÁM) Obsah 1. ÚČEL PROGRAMU 3 2. UZAVŘENÍ DOHODY O PROGRAMU 3 3. DÍLČÍ ZÁVAZKY V

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Tereza Hynková se sídlem Sedlec 60, Mšeno 277 35 identifikační číslo: 87796155 nejsem plátce DPH pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se zbožím Tento

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jan Skopka - Rybářské potřeby Praha 4 - Podolí se sídlem Čenětická 4/2133, 14900 Praha 11 provozovna Rybářské potřeby Praha 4, Podolská 158/33, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Č.j.: 13877/2013-54. Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem.

Č.j.: 13877/2013-54. Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem. Č.j.: 13877/2013-54 Veřejná zakázka: Zajištění komunikačních aktivit na zvýšení povědomí o Českém systému kvality služeb Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Veřejná zakázka

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje prodávajícího Název: Paliva Větrovský s.r.o. Sídlo: Lilka 624, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram Identifikační číslo: 03605035 Daňové identifikační číslo:

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE I PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE I PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU ZÁKLADNÍ I DOPRAVCE I PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU Tato informace je ur ena dopravc m s cílem je informovat o povinnostech ulo ených p edpisy ES a R, které se týkají stahování dat, jejich archivace

Více

Obalové hospodářství

Obalové hospodářství Část F Obalové hospodářství podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...3 3. Povinné osoby...5 4. Přehled povinností...7 5. Právní

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ A) Povinnost příjemců zajišťovat publicitu projektů 1. Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Robert Lazna AB Parket se sídlem Soběslavská 9, Praha 3, 130 00 identifikační číslo: 15282899 pro prodej zboží prostřednictvím obchodu umístěného na internetové adrese

Více

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM [K 8b odst. 5 zákona o bankách, k 7a odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, k 12f písm. a) a b) a 32 odst.

Více

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Obchodnı podmıńky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kvalitnimobily.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: ESSENTIAL

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Nářadí Slavkov, s.r.o. se sídlem Slavkov u Brna, Zborovská 26, PSČ 694 01 identifikační číslo: 262 59 479 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH

METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH 1 ÚVOD Cílem metodiky dodržování principů účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti je formulovat

Více

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO Územní působnost a sídlo při vymáhání některých finančních pohledávek. Tato pověření se publikují ve Finančním zpravodaji. Postup a podmínky, za kterých je prováděna mezinárodní pomoc ve vztahu k jiným

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX003NQJT* HZSPX003NQJT Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti Petr Vodička, se sídlem Březová 14, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 69719951, podnikatele (dále jen prodávající")

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název stavby: MČ Vinoř Revitalizace území u ul. V Podskalí 2.část Místo stavby: Městská část Vinoř, k. ú. Vinoř Charakter stavby: rekonstrukce, stavba inženýrská Investor stavby:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se následujícími pojmy rozumí: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1

Více

Dopravně provozní řád Zpracovaný ve smyslu NV 168/2002 Sb.

Dopravně provozní řád Zpracovaný ve smyslu NV 168/2002 Sb. Střední odborné učiliště nábytkářské a SOŠ, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec Dopravně provozní řád Zpracovaný ve smyslu NV 168/2002 Sb. 1. Úvodní ustanovení Tento dopravně provozní řád (dále jen DPŘ)

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2009

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2009 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 29 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2007, o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2007, o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Příloha N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2007, o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Ministerstvo dopravy stanoví podle 62 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese Obchodní podmínky obchodní společnosti: Svět pod střechou s.r.o. se sídlem: U Potoka 171, Mukařov Srbín, 251 62 identifikační číslo: 03921379 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz Obchodní podmínky Obchodní společnost : H&H ESHOP s.r.o. Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 identifikační číslo: 045 35 545 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Č.j.: 018/962/2012 V Praze 14. února 2012 Výnos kvestora č. 30.05/2012 Poskytování náhrad cestovních výdajů I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Poskytování náhrad cestovních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet.

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet. UPOZORNĚNÍ Tato osnova je určena výhradně pro studijní účely posluchačů předmětu Obchodní právo v případových studiích přednášeném na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a má sloužit pro jejich

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah 1 Koncová zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb logistika KZ Dodání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další

Více

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004)

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004) Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. (17. 12. 2004) Využití inteligentního prachu je návrh futuristický, uvažuje s možností využít zařízení, označovaného jako inteligentní prach

Více

CENY ZA POUŽITÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY VE VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A PODMÍNKY JEJICH UPLATNĚNÍ OD 1.1.2012 DO 31.12.2012

CENY ZA POUŽITÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY VE VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A PODMÍNKY JEJICH UPLATNĚNÍ OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 CENY ZA POUŽITÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY VE VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A PODMÍNKY JEJICH UPLATNĚNÍ OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), jako

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOP (Doplňující podmínky k Všeobecným smluvním podmínkám užívání služeb Národního geoportálu INSPIRE)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOP (Doplňující podmínky k Všeobecným smluvním podmínkám užívání služeb Národního geoportálu INSPIRE) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOP (Doplňující podmínky k Všeobecným smluvním podmínkám užívání služeb Národního geoportálu INSPIRE) Všeobecné obchodní podmínky E-SHOPu Národního geoportálu INSPIRE (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

I. SMLUVNÍ STRANY. Obchodní název: Zapsán: Sídlo firmy: Zastoupený: Číslo účtu: Kontakt: Adresa pro zasílání faktur:

I. SMLUVNÍ STRANY. Obchodní název: Zapsán: Sídlo firmy: Zastoupený: Číslo účtu: Kontakt: Adresa pro zasílání faktur: SMLOUVA č. uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Provozovatel:

Více

MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o.

MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o. Tel : 553 607 521 MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o. Obchodní evidenci, tj. Nabídky, Objednávky. Skladovou evidenci, nákup materiálu. Technologickou přípravu výroby. Řízení a plánování

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Horní Bříza Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Horní Bříza se na svém

Více

Odůvodnění veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb. Odůvodnění veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Liberecký kraj Výběr dopravců pro uzavření smluv

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

Odůvodnění veřejné zakázky Poskytování přepravních služeb

Odůvodnění veřejné zakázky Poskytování přepravních služeb Odůvodnění veřejné zakázky Poskytování přepravních služeb podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví

Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví I. Úvod Po více než deseti letech od 16.července 2002, kdy evropští sociální partneři uzavřeli Rámcovou dohodu

Více

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Fáze 2: Analýza stavu projektového řízení ve veřejné správě Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky Sídlo: Nad štolou 936/3, Praha 7 Holešovice, 170

Více

84/2008 Sb. VYHLÁŠKA

84/2008 Sb. VYHLÁŠKA 84/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. února 2008 o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé

Více

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě Přednáška 2. Ekonomický růst Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Podstatné ukazatele výkonnosti ekonomiky souhrnné opakování předchozí přednášky Potenciální produkt

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ. Veškeré ceny jsou včetně DPH. PLATEBNÍ PODMÍNKY DODACÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ. Veškeré ceny jsou včetně DPH. PLATEBNÍ PODMÍNKY DODACÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Decorelle, který provozuje společnost Sunrise Distribution s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více