I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013"

Transkript

1 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/ Svitavy, tel.fax , I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů a/ svolat schůzi samosprávy, nebo shromáždění společenství vlastníků a projednat Inf. list č. 69, vč. příloh Termín : do : _ b/ zaslat zápis, včetně vratných hlášení z členské schůze samosprávy, nebo společenství vlastníků. nejpozději do : Ing. Viktor N o v á č e k, v.r. předseda Bytového družstva Svitavy I N F O R M A C E o konání aktivů předsedů samospráv Představenstvo družstva s v o l á v á aktivy podle lokalit takto : / úterý / 15,30 hod. Litomyšl - rest.slunce / středa / 15,30 hod. Jevíčko - Hotel Morava / úterý / 15,30 hod. Polička-rest.THT Palackého nám / středa / 15,30 hod. Svitavy - rest. ASTRA/aut.nádr. Pro obvod Moravská Třebová se aktiv předsedů samospráv koná dne v Jevíčku, případně ve Svitavách, a to I N F O R M A C E o konání Shromáždění delegátů BD Svitavy. Shromáždění delegátů BD Svitavy bude konat v sobotu, dne v rest. ASTRA ve Svitavách.!! Pozvánky na SD budou zaslány delegátům!!

2 Obsah informačního listu : Prodej uvolněných bytů do osob.vlastnictví -nabídka.....str. 2 Informace ekonomického úseku.str Informace úseku správy družstva a referátu org.právního.str Informace referátu členských a bytových záležitostí... str Informace technického úseku.....str Přílohy: Zápis z členské schůze samosprávy, z jednání společenství vlastníků jednotek N A B Í D K A - PRODEJ UVOLNĚNÝCH BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ Prodej bytu č. : 934/22 o velikosti s přísl. v 8 NP, vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy do osobního vlastnictví i právnickým osobám, firmám apod. v bytovém domě na ul. Hegerova č.p 934,935,936,937 v obci Polička,část Horní Předměstí, Byt je v revitalizovaném domě, nové výtahy, dobře udržovaný, Kč Cena za nemovitost Prodej bytu č. 215/3 v 2. NP o vel. 3+1 (82,40 m2) s přísl., včetně jednotky garáže č. 215/12 v bytovém domě Mlýnská č.p. 215 v obci Chornice, k.ú. Chornice, postaveném na st.p.č. 320 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 842/6080 na společných částech budovy do osobního vlastnictví.dům je ve výborném stavu, plast.okna, v r.2012 zateplení celého domu. Kč Kontakt na pracovníky družstva Předseda představenstva družstva: Ing. Viktor Nováček Ekonom družstva Petr Skřebský Sekretariát předsedy, referát organizačně právní: Lenka Nováčková Referát členské a bytové agendy : Zdeňka Benešová Cena za nemovitost Sekreariát : tel: Sekreariát : tel: tel: tel: tel: tel: tel: Technický úsek: Ladislav Kyncl, vedoucí úseku Jaromír Chaloupka, technik tel: tel: mobil: mobil:

3 Ekonomický úsek: Hana Jachanová, nájemné Zdeňka Sýkorová, nájemné, SVJ Lenka Špinarová, vyúčt.služeb Irena Havelková, účtárna tel: tel: tel tel Hospodaření družstva v roce 2012 Uplynulý rok ukončilo družstvo se ziskem ve výši 699 tis. Kč před zdaněním. Plánovaný zisk 343 tis. Kč byl nakonec o 356 tis. Kč překročen v důsledku příznivého vývoje příjmů v druhé polovině roku. Tab. č. 1 Hospodářský výsledek 2012 a porovnání s plánem Hospodářský výsledek v tis. Kč (před zdaněním) Rok 2012 Plán 2012 Rozdíl skutečnost a plán Údržba Správa družstva CELKEM Klíčové ukazatele nákladů byly dodrženy a v tržbách jsme překročili plán zejména ve výnosech z inženýrské a technické činnosti družstva. V průběhu uplynulého roku jsme snižili počet pracovníků údržby ze 3 na 2 zaměstnance a tím došlo i k poklesu plánovaného zisku střediska údržby. Graf č. 1 Hospodářské výsledky družstva v letech (před zdaněním) v tis. Kč Finanční situace družstva Celková finanční situace družstva je stabilní, družstvo má dostatek prostředků na financování provozu a údržby spravovaných bytových domů a své hlavní činnosti. Dočasně volné finanční prostředky jsou investovány prostřednictvím bankovních ústavů do bezpečných a likvidních vkladů a státních či bankovních dluhopisů. Dále družstvo poskytlo vnitropodnikové půjčky ve 3

4 výši 27,4 mil.kč, které splácí družstvu samosprávy bytových domů na rekonstrukci výtahů a na revitalizaci nepanelových domů. Stálým problémem jsou dlužníci nájemného a dluhy vlastníků bytu vůči družstvu. Družstvo vynakládá maximální úsilí k vymáhání svých pohledávek, přesto hospodářská situace v našem okrese nedává příliš optimistické vyhlídky na snížení množství pohledávek. Celková výše pohledávek na nájemném a příspěvcích vlastníků, která činila k minulého roku 1,87 mil. Kč (k ,8 mil.kč), je nepříjemnou skutečností, avšak z hlediska financování celého družstva není vážným ohrožením fungování družstva. Část těchto pohledávek je obtížně vymahatelná a je na ně již vytvořena účetní rezerva ve výši 0,6 mil.kč. Zpráva o hospodaření družstva bude předložena shromáždění delegátů ke schválení včetně účetní závěrky. Současně bude předložen shromáždění delegátů návrh na použití nerozděleného výsledku hospodaření minulých let. Ze zisku budeme navrhovat opět posílení fondu nerozděleného zisku. Tento fond slouží družstvu jako rezerva do budoucnosti. (viz tabulka č. 2) Tab. č. 2 - Stavy vybraných fondů družstva Položky Fond nerozdělených zisků minulých let Nedělitelný fond celkem Celkem tis. Kč Vytvořené rezervy jsou zárukou stability a jistoty pro členy družstva, že družstvo bude schopno pokrýt případné nepříznivé období z vytvořených rezerv bez finančních dopadu na své členy. Rezervu plánujeme také částečně použít na krytí odpisu nedobytných pohledávek za vystěhovanými bývalými členy, tak aby nebylo touto skutečností ovlivněno běžné hospodaření družstva v nadcházejících letech. Hospodaření samospráv Hospodaření samospráv bylo vyrovnané a náklady na údržbu a opravy byly čerpány z fondů dlouhodobé zálohy příslušných domů. V uplynulém roce byla úspěšně dokončena velká investiční akce revitalizace 27 nepanelových bytových domů s investičními náklady 30,45 mil.kč a dalších 2 bytových domů SVJ s celkovými investičními náklady 1,5 mil.kč. Celá akce byla financována kombinovanými zdroji z dlouhodobých záloh na opravy těchto domů (fond oprav), výhodným úvěrem od banky (2,57 % p.a. úrok) a část také vnitrodružstevními půjčkami. U většiny domů se investice obešla bez nutnosti zvýšit pravidelné platby uživatelům bytů a zateplení domů již přináší nemalé úspory přímo obyvatelům do jejich domácích rozpočtů. Tab.č.3 - Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu za všechny družstevní objekty 4

5 Údaje v tis. Kč Počáteční stav k Tvorba z nájemného a příspěvků vlastníků Čerpání - realizované opravy a údržba domů Čerpání rekonstrukce výtahů Čerpání zateplení nepanelových domů Půjčky od BD (+poskytnuté/-splátky) Převod prostředků vlastníků na SVJ Zůstatek dlouhodobé zálohy k Přehledy hospodaření jednotlivým samosprávám (vyúčtování služeb za rok, přehled o zůstatku, tvorbě a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domu) zasíláme jako podklad pro jednání na členské schůzi a k předání informace členům-nájemcům a vlastníkům bytových jednotek. Výhled hospodaření družstva na rok 2013 Celkové hospodaření družstva, hospodářská střediska V letošním roce jsme sestavili plán se ziskovým hospodaření pro všechna hospodářská střediska družstva. Oproti uplynulému roku bude menší rozsah investičních akcí bude znamenat také snížení nákladů a to zejména na externí služby oproti minulému roku. Ostatní náklady správy jsou zmraženy na stabilní úrovni a jejich změnu plánujeme maximálně ve výši inflace. Středisko údržby zaměstnává 2 pracovníky údržby (1 elektro a 1 voda topení) a poskytuje služby zejména v drobné údržbě bytových domů družstva. Vzhledem k snížení počtu pracovníků a tím i tržeb plánujeme hospodaření střediska jako vyrovnané. Volné kapacity údržby nabízíme i organizacím a domácnostem mimo správu družstva. V plánu jsme byly nuceni zohlednit také situaci s dlužným nájemným, kde budeme nuceni některé dluhy po vystěhovaných dlužnících vzhledem k jejich nedobytnosti a nákladnost vymáhání účetně odepsat. Družstvo bude intenzivně pracovat na vymáhání dlužného nájemného, kde se nám podařilo zbrzdit vzrůstající trend. Tento vývoj však má své příčiny zejména v růst cen za energie a tím i nájemného, hospodářské situaci regionu a také možnostech tzv. osobních bankrotů, které velmi poškozují družstvo jako věřitele. V plánu tedy nepočítáme se snížením objemu pohledávek. Letošní mírné zvýšení správního poplatku použijeme na pokrytí zvýšených nákladů spojených se změnou sazby DPH, dalších daní a nárůstu cen energií. Očekáváme stagnaci v ostatních poplatkových příjmech, zejména v počtu převodů členských práv a povinností a převodů bytů do osobního vlastnictví. V následující tabulce uvádíme návrh hospodářského plánu pro letošní rok: Tab. č. 4 Návrh hospodářského plánu družstva pro rok

6 v tis. Kč Náklady Výnosy Hosp. výsledek Správa družstva Údržba CELKEM Celkový plán hospodaření družstva bude předložen ke schválení shromáždění delegátů v červnu Plán hospodaření samospráv a stanovení nájemného z bytů Hospodaření samospráv plánujeme vyrovnané s tím, že finanční potřeby domů budou kryty z vybraného nájemného a dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu příslušných domů. Nájemné a příspěvky vlastníků byly stanoveny s ohledem na předpokládané náklady a cenový vývoj a pokryjí všechny běžné finanční výdaje pro jednotlivé domy. Změny výše nájemného a záloh na služby budou provedeny z podněu družstva POUZE u uživatelů, kteří měli ve vyúčtování služeb rok 2012 větší částky nedoplatků (nad 2 tis. Kč). Nová výše zálohy bude stanovena dle ceny roku 2013 a zjištěné spotřeby bytu za rok Ostatní změny v předpisech plateb budou prováděny pouze na žádost samosprávy či jiných závažných důvodů. Pojištění bytových domů, majetku družstva a SVJ Družstvo pokračuje v úspěšné spolupráci s pojišťovnou Kooperativa, která sdružuje družstva spojené v Svazu českomoravských bytových družstev. Hromadná smlouva poskytuje nadstandardní rozsah pojistného krytí za bezkonkurenční ceny (oproti individuálním smlouvám na domy za cca 1/3 ceny). Pojistné krytí je tzv. all risk, tzn. všechna rizika mimo rizika výslovně ve smlouvě vyloučená (válka, jaderný výbuch, ). Není třeba dokládat např. posudek meteorologické služby při poškození střešní krytiny větrem, apod., všechny tyto dokumenty si zajistí pojišťovna. Pro všechny nájemníky a vlastníky bytů spravovaných našim družstvem jsou připraveny exkluzivní a výrazné slevy na pojištění domácností a občanů v programu VÝHODA. Další informace naleznete na stránkách Pojištění a výhody se týkají samozřejmě i domů SVJ ve správě družstva. Výhoda pro SVJ - pojištění odpovědnosti výboru SVJ V ceně pojištění domu sjednaného u družstva je i pojištění odpovědnosti statutárních orgánů společenství vlastníků za výkon jejich funkce tzn. členů výboru SVJ nebo pověřeného vlastníka. Standardně toto pojištění stojí cca Kč na osobu ročně, v rámci hromadné smlouvy pojištění majetku je však pro námi spravovaná společenství vlastníků zdarma s vysokým pojistným limitem 2 miliony Kč. Dobrá zpráva pro panelové domy - zlevnění úvěrů na revitalizaci 6

7 Po dlouhých vyjednáváních s Komerční bankou, a.s. se vedení družstva podařilo zajistit výhodnější podmínky splácení stávajících hypotečních úvěru na revitalizaci panelových bytových domů. Snížení úrokové sazby těchto úvěru v kombinaci se státní podporou nám pro tyto úvěry zajistilo NULOVÝ ÚROK. Tzn. splácení je po odečtu státní podpory z programu PANEL již zcela bezúročné. Tato úspora bude promítnuta od do snížení plateb pro nájemníky v domech, které tyto úvěry z roku 2003 splácejí. Celková úspora pro družstevníky a vlastníky bytů v těchto domech přesáhne celkem 3 mil.kč. Na stávající či nové úvěry na nepanelové domy již bohužel takovouto výhodu čerpat nelze, vzhledem k v současné době velmi nízkým úrokovým sazbám úvěrů (<3 % p.a.) a tím i výrazně nižším částkám státní dotace. Současný dotační program NOVÝ PANEL, který zahrnuje i některé typy nepanelových domů, má také finančně velmi náročné požadavky na nové projekty revitalizace domů. Při použití aktuální dotačního programu tak již nulového úroku bohužel nelze dle podmínek dosáhnout. Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2012 V době vydání tohoto informačního listu jsou zpracovávány vyúčtování posledních domů na vesnických lokalitách a byly ukončeny reklamační lhůty odečtových listů pro domy s centrální dodávkou tepla. Pro tyto domy probíhá v dubnu t.r. zpracování konečného vyúčtování. Všichni správci domů obdrží či obdrželi obálky s vyúčtováním, které obsahují následující tisky: Přehled záloh a zúčtovaných nákladů na dům přehled pro potřebu předsedy samosprávy a k projednání na schůzi domu Vyúčtování zálohových plateb za r pro jednotlivce, kde jsou uvedeny podrobné údaje, Poštovní poukázky na nedoplatky pro uživatele s nedoplatkem za služby větším než 30 Kč budou přiloženy k tisku vyúčtování, Podpisové listiny tisk vyúčtování předejte uživateli bytu oproti podpisu na této listině. Podpisovou listinu vraťte zpět na družstvo nejpozději do ! Přehled o stavu a pohybu dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu za rok 2012 pro jednotlivce vlastníky bytu s vyčísleným podílem na pohybech fondu a stavu předejte příslušným vlastníkům Revitalizované domy Svitavy, Polička, Jevíčko: Sdělení zůstatku hypotečního úvěru na revitalizaci domu rekapitulace zůstatků a pohybů na úvěrovém účtu pro jednotlivé uživatele bytů k předejte spolu s tiskem vyúčtováním Přeplatky budou poukázány nejpozději do 30. června 2013 na bankovní účty nebo poštovními poukázkami. Přeplatky vyšší než 30 Kč nebudeme vyplácet v hotovosti (pouze pošt.poukázkou nebo bank.účet). Přeplatky do 30 Kč včetně je možné vyzvednout v hotovosti v pokladních 7

8 hodinách na pokladně družstva. Nevyzvednuté přeplatky a neuhrazené nedoplatky do 30 Kč budou zúčtovány v následujícím ročním vyúčtování služeb. Všem uživatelům, kteří mají přeplatky z vyúčtování služeb, nabízíme možnost bezplatného zaslání na zvolený bankovní účet v ČR. Zaslání přeplatku poštovní poukázkou je zpoplatněno sazbou České pošty (24-34 Kč) a tato částka je sražena z vyplaceného přeplatku. Přehled o stavu a pohybech a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu společných částí domu (fond oprav) S ročním vyúčtováním služeb za rok 2012 jste obdrželi sestavu Přehled o stavu a pohybech dlouhodobé zálohy na opravy k , která Vás podrobně informuje o veškerém čerpání a tvorbě prostředků na opravy a údržbu samosprávy v běžném roce s uvedením konečného zůstatku. Tato sestava slouží ke kontrole a odsouhlasení jednotlivých položek a k předání informací o hospodaření s finančními prostředky nájemníkům a vlastníkům. V případě nejasností doporučujeme kontaktování technického či ekonomického úseku družstva. Pro jednání shromáždění vlastníků jsme zaslali spolu s vyúčtováním navíc samostatný přehled o tvorbě a čerpání prostředků na opravy a údržbu jednotlivých vlastníků (tvorba a čerpání je dáno výší spoluvlastnického podílu). Kladný zůstatek se převádí do následujícího období na budoucí údržbu a opravy. Projednání výsledků finančního hospodaření pro domy, kde jsou některé byty převedeny do osobního vlastnictví Podle zákona č. 72/1994 Sb., o převodu bytů do vlastnictví je nutné vždy po uplynutí hospodářského roku projednat finanční hospodaření a činnost společenství vlastníků na shromáždění vlastníků. V domech se smíšeným družstevním a osobním vlastnictvím bytů se koná společná schůze členů družstva a vlastníků jednotek. Na tomto shromáždění se projednávají záležitosti obdobně jako na členské schůzi samosprávy. Schůzi svolává a pořizuje zápis pověřený zástupce družstva, tj. správce nebo předseda samosprávy. Ceny energii, vodného a stočného v roce 2013 Ceny energií a vodného v roce 2013 ovlivnilo zvýšení základní sazby DPH o 1 procentní bod na 15 %. Tato změna se promítla jak v ceně vodného a stočného tak v cenách tepla a teplé užitkové vody. Dálkové vytápění Tab. č. 5 Ceny dálkově dodávaného tepla externími dodavateli 8

9 Ceny jsou v Kč za 1 GJ včetně DPH Lokalita Dodavatel * Svitavy ČEZ Energo (dříve TEDOM) * předběžná cena pro rok ,90 559,68 598, Polička TES Polička Dálkové vytápění v Poličce Cena za dodávky tepla v Poličce byla v uplynulých letech ve srovnání s ostatními městy ve východočeském regionu nadprůměrná. Bylo uskutečněno několik jednání s dodavatelem i zástupci města Polička a výsledkem je výrazný pokles ceny na rok Domovní kotelny Cena zemního plynu je stabilní a očekáváme jen mírný nárůst ceny tepla vlivem zvýšení sazby DPH. Lokální vytápění zemním plynem a ohřev vody Všem uživatelům bytů, kteří využívají zemní plyn k lokálnímu vytápění bytů či ohřevu vody doporučujeme kontrolu svých smluv a účtovaných cen. Rozdíly ceny mezi jednotlivými obchodníky za zemní plyn jsou až 20 % a některé společnosti, které se prezentují nebo prezentovaly jako velmi výhodné, v tichosti upravily ceníky. Nyní je vhodná doba pro úvahy o případné změnu dodavatele na příští topnou sezónu. Důrazně však varujeme před podepisováním smluv od podomních prodejců. Vždy je nutné si smlouvu pečlivě a v klidu prostudovat a porovnat případně s podmínkami jiných dodavatelů. Lze také využít různé internetové srovnávače, popř. kalkulačku na stránkách Energetického regulačního úřadu nebo se můžete obrátit se žádostí o radu na pracovníky našeho družstva. Vodné, stočné Ceny se liší dle lokalit a dodavatelů, uvádíme pouze stručný výběr. Tab. č. 6 - Ceny vodného a stočného pro rok 2013 Ceny jsou v Kč za 1 m3 včetně DPH 14%. Lokalita Dodavatel Vodné Stočné Celkem Kč / m3 Banín VHOS a.s. 32,40 32,40 Brněnec VHOS a.s. 40,00 60,00 100,00 Březová nad Svit. Město Březová n.s. 31,40 10,70 42,10 Dětřichov VHOS a.s. 34,50 34,50 Hradec nad Svit. VHOS a.s. 31,05 31,05 Jaroměřice VHOS a.s. 33,01 27,00 60,01 Jevíčko VHOS a.s. 33,01 29,30 62,31 Litomyšl Vodovody Litomyšl 26,38 26,38 52,76 Opatovec VHOS a.s. 33,00 33,00 9

10 Polička VHOS a.s. 29,50 46,11 75,61 Radiměř VHOS a.s. 29,00 29,00 Svitavy Vodárenská Svitavy 31,86 35,19 67,05 Elektrická energie Cena elektrické energie u většiny domů v letošním roce mírně poklesne i přes zvýšení sazby DPH vzhledem k družstvem vyžádaných změnách distribučních sazeb pro bytové domy s větší spotřebou Tab. č. 7 - Údaje z ceníku dodavatelů Distribuční sazba D01d a C01d(ceny včetně DPH) nejčastější sazba ve spol. prostorách Cena 2012 v Kč/MJ Cena 2013 v Kč/MJ Cena 2012 v Kč/MJ Složka ceny Jednotka Pevný plat jistič 3x25A měsíční paušál Obchodní paušál dodavatele měsíční paušál Silová elektřina + doprava Kč / 1 kwh Zdroj: www. cez.cz, Východočeská plynárenská a.s (Tarif D01) ČEZ Prodej, s.r.o. (Comfort D01) ČEZ Prodej, s.r.o. (Comfort Tarif C01) 18,15 18,15 27,60 60,50 60,50 54,00 5,688 5,723 6,12 V některých domech může být instalován jistič o jiné kapacitě, detaily Vám sdělí pracovníci referátu vyúčtování služeb. Cena společné elektřiny je kalkulována jako pevný měsíční paušál dle hodnoty jističe a cena za odebranou elektrickou energii násobeno spotřebou. Případné Vaše dotazy na ceny energií Vám zodpoví pracovníci referátu služeb, p. Špinarová, tel Informace určené pro správce domů a předsedy samospráv Odměny správců v roce 2013 Všichni zvolení správci domů obdrží na jarních aktivech samospráv vyplněné dohody o provedení práce na 1. pololetí roku 2013 s uvedenou výši odměny dle schváleného vnitřního předpisu družstva. Podepsané dohody nám můžete předat zpět přímo na jarních aktivech předsedů samospráv. 10

11 Výplata odměn za 1. pololetí bude provedena do 15. července Doporučujeme využít možnost zaslat peníze na Váš bankovní účet (nejrychlejší a nejbezpečnější způsob), kterou můžete vyznačit přímo na formuláři dohody. Dovolujeme si Vás upozornit, že tyto dohody obsahují úkoly, které je potřeba k výplatě odměny splnit /zejména předání vyúčtování, uspořádání členské schůze (popř.shromáždění vlastníků) a účast na aktivu. Vaše dotazy na toto téma směřujte na ekonoma družstva p. Skřebský, tel nebo p. Jachanová, tel Petr Skřebský, ekonom družstva Informace z úseku správy družstva a referátu organizačně právního Představenstvo Bytového družstva Svitavy mělo za období 4/2012 do 4/2013 celkem 11 řádných zasedání s průměrnou účastí 98.%. Stálým hostem jednání byl předseda kontrolní komise pan Ing. Svoboda Herbert. Představenstvo se zabývalo všemi oblastmi činnosti družstva, zvláště údržbou domů, investiční činností, činností samospráv a společenství vlastníků (SVJ), informacemi z jednání jednotlivých komisí představenstva, aktuální legislativou a navazujícími vnitrodružstevními předpisy, dluhy na nájemném a poplatcích za užívání bytu,včetně jejich řešení, členskými a bytovými záležitostmi a řešením exekucí. Pravidelně se scházely komise představenstva, a to komise technická, komise ekonomická, komise org.právní a komise pro výběrová řízení na zakázky střediska údržby a na prodej uvolněných bytů.členové komisí se scházejí dle potřeby při plnění daných úkolů na příslušný rok. Ostatní zaměstnanci správy družstva se pak podle potřeby účastní jednání při provádění kontrol a prověrek na jednotlivých úsecích správy družstva. Co nás na úseku správy družstva čeká v roce 2013? * Tak jako každoročně budeme na základě písemné výzvy členanájemce družstevního bytu převádět byty do osobního vlastnictví dle zák. 72/1994 Sb.. V letošním roce se jedná o 33 bytů. * Dále nás v oblasti legislativy čeká zapracování mnoha změn do vnitřních předpisů družstva, jedná se především o zpracování a přijetí nových Stanov družstva dále aktualizace vnitřních předpisů družstva, novelizace jednacího a volebního řádu BD Svitavy apod. 11

12 * Zvyšování intenzity vymáhání pohledávek, komunikace družstva s neplatiči již v zárodku vzniku problému, kdy dluh na nájemném není tak velký, ve spolupráci s Advokátní kanceláří JUDr. Rudolfa Skoupého důrazně postupovat proti neplatičům s využitím všech zákonných prostředků k zajištění zaplacení pohledávky dlužníka. Co Vás zajímá.. Od 1. ledna 2013 platí novela exekučního řádu a občanského soudního řádu ( zák.č.396/2012 Sb.). Jde v zásadě o největší novelu exekučního práva v České republice. Novela přináší především tyto změny : POZOR - exekutor bude moct postihnout mzdu i účet manžela dlužníka! Od budou moci exekutoři postihnout nejenom mzdu, ale i účet manžela, který v některých případech nemá ani ponětí o samotném dluhu! Slučování (spojování) exekucí Další významnou změnou, je slučování exekucí. Slučovat exekuce dlužníkovi se nebudou jen v rámci jednoho exekutorského úřadu, ale i exekucí proti konkrétnímu dlužníkovi, jejichž provedením byli pověření různí exekutoři. Pokud bude mít dlužník více exekucí, okresní soud tato exekuční řízení spojí a určí, který soudní exekutor řízení provede. Sloučení exekucí se bude týkat zejména malých pohledávek. Dražba družstevních bytů, členských práv v bytovém družstvu Od roku 2013 se budou dražit i členská práva v bytových družstvech! Co je to dražební vyhláška? Pokud je vydána dražební vyhláška na byt od soudního exekutora, znamená to, že je proti dlužníkovi (vlastníkovi bytu) vedeno exekuční řízení k vymožení peněžitého plnění. V rámci tohoto řízení pak soudní exekutor může vymáhat peněžité plnění rovněž prodejem nemovitostí, tedy i bytu. Prodej uvolněných bytů do osobního vlastnictví Touto problematikou se zabývá komise představenstva BD Svitavy pro výběrová řízení na prodej uvolněných bytů, která pracuje ve složení : Ing. Viktor Nováček, Ing. Prokop Bohuslav, Ing. Herbert Svoboda a p. Lapáček Bohuslav a postupuje dle platné Směrnice č. 4/2007, která řeší postup při organizování výběrových řízení na prodej uvolněných bytů.v roce 2012 zasedala komise 3x, byla vyhlášena 4 výběrová řízení. Byly uzavřeny 4 kupní smlouvy. V současné době jsou vyhlášena 2 VŘ viz. strana č.2 tohoto Inf. listu. 12

13 Stížnosti Družstvo v loňském roce evidovalo 5 stížností. Stížnosti se týkaly řešení mezilidských vztahů, porušování domovního řádu a soužití v domě. Na práci zaměstnanců družstva, včetně pracovníků údržby nebyla doručena žádná stížnost. Stížnosti nebyly na členy představenstva, vč. předsedy představenstva a na členy kontrolní komise BD Svitavy. Informace referátu pro vyřizování členských a bytových záležitostí Časté dotazy týkající se členských práv a povinností Některé důsledky nevypořádaného společného členství manželů po rozvodu. Pokud jednomu s manželů vznikne právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne tak společné členství v bytovém družstvu. Z tohoto členství mají manželé práva a povinnosti společně a nerozdílně, tzn. jeden bez druhého ani ránu. Společné členství může zaniknout několika způsoby. Dnes se budeme věnovat vypořádání společného členství v případě rozvodu manželství. Pokud se bývalí manželé dohodnou a sepíší smlouvu o vypořádání společného jmění manželů přechází členství na jednoho z bývalých manželů V opačném případě, kdy se bývalí manželé nedohodnou nebo žádný z nich nepodá návrh na vypořádání společného jmění manželu soudem v zákonné lhůtě 3 let od rozvodu nastává situace, která může v praxi vést k obtížně řešitelným problémům. Nejen s členstvím v bytovém družstvu, ale i s užíváním družstevního bytu. V praxi je to dost velký problém při dědickém řízení, bývalý manžel/ka není ze zákona dědicem. Notáři jej do dědického řízení nemohou nezahrnout, pak nastane situace, kdy z pohledu notáře dědic obdrží polovinu členského podílu a druhá zůstává společnému členovi (bývalý manžel/ka), dle stanov toto není možné neboť společnými členy družstva mohou být pouze manžele nikoli matka a syn nebo sourozenci. V takovém případě může dojít k situaci, kterou řešil nejvyšší soud ČR, kdy jeden z bývalých manželů zemře. Nejvyšší soud uzavřel, že pokud za trvání manželství manželé nabyli právo na družstevní byt a po rozvodu až do smrti jednoho z nich nedošlo k dohodě, kdo z nich bude výlučným členem družstva a nájemcem družstevního bytu, stane se tak pozůstalý rozvedený manžel výlučným členem družstva a nájemcem družstevního bytu. Tato situace ukazuje, jaké mohou být důsledky nevypořádaného společného členství v družstvu a společného nájmu družstevního bytu. 13

14 Proto bychom Vás chtěli požádat, abyste v případě předložili družstvu např. : rozvodu manželů - rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu (nebytového prostoru) rozvedenými manželi s určením, který s bývalých manželů bude byt dále užívat jako člen družstva a oprávněný nájemce. Zde je třeba předložit pravomocné rozhodnutí soudu - na základě písemné dohody manželů s jejich úředně ověřenými podpisy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení po dobu po rozvodu manželství podle 24 a) zákona o rodině. Tuto dohodu Vám můžeme vypracovat na referátu členských a bytových záležitostí BD Svitavy, dle platného sazebníku BD Svitavy. 3. Inzerce prostřednictvím BD Svitavy Pokud uvažujete o převodu členských práv a povinnosti (prodeji bytu), nabídnutí bytu k podnájmu či výměně bytu, můžete využít služby INZERCE prostřednictvím družstva. Tato služba je pro Vás zřízena na referátu členských a bytových záležitostí a Váš inzerát bude uveřejněn na internetových stránkách družstva Služba není časově omezena, doba uveřejnění inzerátu je podle potřeb člena. Zpoplatněna je částkou 100,- Kč, tato částka slouží k pokrytí nákladů spojených s uveřejnění inzerátu a telefonické komunikace. Pro zadání inzerce stačí vyplnit formulář, který je k dispozici na referátu členských a bytových záležitostí a pracovnice referátu zajistí uveřejnění a následný servis. Informace technického úseku Benešová Zdeňka,čl.a bytové záležitostí 1. Vyhodnocení roku 2012, plánované akce pro rok V informačním listu na podzim jsme vás informovali o provedených akcích v roce Pro připomenutí uvádíme, že bylo zatepleno 29 bytových domů, byly měněny otvorové prvky v bytech a společných prostorách na chodbách a v suterénech, opraveny střechy a klempířské prvky, instalovány nové hromosvodné soustavy. Provedeny byly vyměněny stoupací potrubí na vodu a odpady a k termínu vyměněny vodoměry. V roce 2012 bylo investováno do obnovy bytového fondu tis Kč z toho 4197 tis. Kč pro domy SVJ. Máme ale před sebou letošní rok a roky následující. Byly zpracovány požadavky samospráv ze zápisů podzimních schůzí a toto spojeno s plánem akcí na rok Jedná se především o požadavky na malby společných prostor domů. Dále budou měněny ležaté a stoupací potrubí studené a teplé vody a odpadů, zavedení dorozumívací techniky- telefonů do bytů s automatickým vrátným a navrženy jsou i generální opravy dorozumívání a domácích telefonů. Na osmi domech by mělo být provedeno napojení na obecní kanalizaci. Na deseti domech jsou naplánovány výměny otvorových prvků ve společných prostorách a oken v suterénech. Dále jsou to 14

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 1 Program členské schůze SVJ Prezentace Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za roky 2012, 2013 a k 31. 10.

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Vypracovala: 3.4.2015 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

O b s a h Informátoru č. 1/13

O b s a h Informátoru č. 1/13 O b s a h Informátoru č. 1/13 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze shromáždění delegátů - Směrnice č. 5/2012 představenstva SBD Přerov upravující výši HZS a dopravného pro

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2013

Zpráva o hospodaření za rok 2013 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Vypracovala: 14.3.2014 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Představenstvo družstva předkládá zprávu o činnosti za funkční období od 21. května 2014 do dnešního dne tj. do 24. června 2015. 1.

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Vypracovala: 13.3.2011 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

vydáváme první číslo ZPRAVODAJE Květnice SBD v r. 2010, ve kterém Vám podáváme informace z jednotlivých úseků správy družstva.

vydáváme první číslo ZPRAVODAJE Květnice SBD v r. 2010, ve kterém Vám podáváme informace z jednotlivých úseků správy družstva. Zpravodaj č. 1/2010 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, vydáváme první číslo ZPRAVODAJE Květnice SBD v r. 2010, ve kterém Vám podáváme informace z jednotlivých úseků správy družstva. Informace z organizačně

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Z Á P I S Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Schůzi zahájil a řídil předseda výboru SVJ M.Vilímovský v 18,00

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004. Návrh na vypořádání:

Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004. Návrh na vypořádání: Výsledek hospodaření a návrh finančního vypořádání vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství za rok 2004 Hospodářský výsledek: 8 042 978,76 Kč Návrh na vypořádání: Na základě usnesení Zastupitelstva

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 Podle směrnice č.1/2013 Bytového družstva Svitavy pro nájem uvolněných bytů vyhlašuje Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2014 - obnovené na získání nájmu uvolněného bytu 1. Předpokládaný

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Místo konání: byt předsedy SVJ, 9. května 484, Rajhrad Datum a čas konání: 5. června 2009,

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva čl. 1 Vymezení pojmů a vysvětlení zkratek V dalším textu jsou používány tyto zkrácené názvy: družstvo stanovy dům správce byt nájem nájemce

Více

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem Vážení vlastníci, rádi bychom vám předložili anketu a na základě jejího výsledku se rozhodli, jak dále postupovat v organizaci akce "bývalá kotelna". Rádi bychom vám též celý problém souhrně vysvětlili

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 24.11.2011

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 24.11.2011 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 24.11.2011 Přítomni: Omluveni: Začátek schůze: p. Zdeněk Lážek místopředseda p. Richard Vavrda člen výboru

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2012

Zpráva o hospodaření za rok 2012 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2012 Vypracovala: 12.3.2013 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více