I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013"

Transkript

1 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/ Svitavy, tel.fax , I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů a/ svolat schůzi samosprávy, nebo shromáždění společenství vlastníků a projednat Inf. list č. 69, vč. příloh Termín : do : _ b/ zaslat zápis, včetně vratných hlášení z členské schůze samosprávy, nebo společenství vlastníků. nejpozději do : Ing. Viktor N o v á č e k, v.r. předseda Bytového družstva Svitavy I N F O R M A C E o konání aktivů předsedů samospráv Představenstvo družstva s v o l á v á aktivy podle lokalit takto : / úterý / 15,30 hod. Litomyšl - rest.slunce / středa / 15,30 hod. Jevíčko - Hotel Morava / úterý / 15,30 hod. Polička-rest.THT Palackého nám / středa / 15,30 hod. Svitavy - rest. ASTRA/aut.nádr. Pro obvod Moravská Třebová se aktiv předsedů samospráv koná dne v Jevíčku, případně ve Svitavách, a to I N F O R M A C E o konání Shromáždění delegátů BD Svitavy. Shromáždění delegátů BD Svitavy bude konat v sobotu, dne v rest. ASTRA ve Svitavách.!! Pozvánky na SD budou zaslány delegátům!!

2 Obsah informačního listu : Prodej uvolněných bytů do osob.vlastnictví -nabídka.....str. 2 Informace ekonomického úseku.str Informace úseku správy družstva a referátu org.právního.str Informace referátu členských a bytových záležitostí... str Informace technického úseku.....str Přílohy: Zápis z členské schůze samosprávy, z jednání společenství vlastníků jednotek N A B Í D K A - PRODEJ UVOLNĚNÝCH BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ Prodej bytu č. : 934/22 o velikosti s přísl. v 8 NP, vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy do osobního vlastnictví i právnickým osobám, firmám apod. v bytovém domě na ul. Hegerova č.p 934,935,936,937 v obci Polička,část Horní Předměstí, Byt je v revitalizovaném domě, nové výtahy, dobře udržovaný, Kč Cena za nemovitost Prodej bytu č. 215/3 v 2. NP o vel. 3+1 (82,40 m2) s přísl., včetně jednotky garáže č. 215/12 v bytovém domě Mlýnská č.p. 215 v obci Chornice, k.ú. Chornice, postaveném na st.p.č. 320 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 842/6080 na společných částech budovy do osobního vlastnictví.dům je ve výborném stavu, plast.okna, v r.2012 zateplení celého domu. Kč Kontakt na pracovníky družstva Předseda představenstva družstva: Ing. Viktor Nováček Ekonom družstva Petr Skřebský Sekretariát předsedy, referát organizačně právní: Lenka Nováčková Referát členské a bytové agendy : Zdeňka Benešová Cena za nemovitost Sekreariát : tel: Sekreariát : tel: tel: tel: tel: tel: tel: Technický úsek: Ladislav Kyncl, vedoucí úseku Jaromír Chaloupka, technik tel: tel: mobil: mobil:

3 Ekonomický úsek: Hana Jachanová, nájemné Zdeňka Sýkorová, nájemné, SVJ Lenka Špinarová, vyúčt.služeb Irena Havelková, účtárna tel: tel: tel tel Hospodaření družstva v roce 2012 Uplynulý rok ukončilo družstvo se ziskem ve výši 699 tis. Kč před zdaněním. Plánovaný zisk 343 tis. Kč byl nakonec o 356 tis. Kč překročen v důsledku příznivého vývoje příjmů v druhé polovině roku. Tab. č. 1 Hospodářský výsledek 2012 a porovnání s plánem Hospodářský výsledek v tis. Kč (před zdaněním) Rok 2012 Plán 2012 Rozdíl skutečnost a plán Údržba Správa družstva CELKEM Klíčové ukazatele nákladů byly dodrženy a v tržbách jsme překročili plán zejména ve výnosech z inženýrské a technické činnosti družstva. V průběhu uplynulého roku jsme snižili počet pracovníků údržby ze 3 na 2 zaměstnance a tím došlo i k poklesu plánovaného zisku střediska údržby. Graf č. 1 Hospodářské výsledky družstva v letech (před zdaněním) v tis. Kč Finanční situace družstva Celková finanční situace družstva je stabilní, družstvo má dostatek prostředků na financování provozu a údržby spravovaných bytových domů a své hlavní činnosti. Dočasně volné finanční prostředky jsou investovány prostřednictvím bankovních ústavů do bezpečných a likvidních vkladů a státních či bankovních dluhopisů. Dále družstvo poskytlo vnitropodnikové půjčky ve 3

4 výši 27,4 mil.kč, které splácí družstvu samosprávy bytových domů na rekonstrukci výtahů a na revitalizaci nepanelových domů. Stálým problémem jsou dlužníci nájemného a dluhy vlastníků bytu vůči družstvu. Družstvo vynakládá maximální úsilí k vymáhání svých pohledávek, přesto hospodářská situace v našem okrese nedává příliš optimistické vyhlídky na snížení množství pohledávek. Celková výše pohledávek na nájemném a příspěvcích vlastníků, která činila k minulého roku 1,87 mil. Kč (k ,8 mil.kč), je nepříjemnou skutečností, avšak z hlediska financování celého družstva není vážným ohrožením fungování družstva. Část těchto pohledávek je obtížně vymahatelná a je na ně již vytvořena účetní rezerva ve výši 0,6 mil.kč. Zpráva o hospodaření družstva bude předložena shromáždění delegátů ke schválení včetně účetní závěrky. Současně bude předložen shromáždění delegátů návrh na použití nerozděleného výsledku hospodaření minulých let. Ze zisku budeme navrhovat opět posílení fondu nerozděleného zisku. Tento fond slouží družstvu jako rezerva do budoucnosti. (viz tabulka č. 2) Tab. č. 2 - Stavy vybraných fondů družstva Položky Fond nerozdělených zisků minulých let Nedělitelný fond celkem Celkem tis. Kč Vytvořené rezervy jsou zárukou stability a jistoty pro členy družstva, že družstvo bude schopno pokrýt případné nepříznivé období z vytvořených rezerv bez finančních dopadu na své členy. Rezervu plánujeme také částečně použít na krytí odpisu nedobytných pohledávek za vystěhovanými bývalými členy, tak aby nebylo touto skutečností ovlivněno běžné hospodaření družstva v nadcházejících letech. Hospodaření samospráv Hospodaření samospráv bylo vyrovnané a náklady na údržbu a opravy byly čerpány z fondů dlouhodobé zálohy příslušných domů. V uplynulém roce byla úspěšně dokončena velká investiční akce revitalizace 27 nepanelových bytových domů s investičními náklady 30,45 mil.kč a dalších 2 bytových domů SVJ s celkovými investičními náklady 1,5 mil.kč. Celá akce byla financována kombinovanými zdroji z dlouhodobých záloh na opravy těchto domů (fond oprav), výhodným úvěrem od banky (2,57 % p.a. úrok) a část také vnitrodružstevními půjčkami. U většiny domů se investice obešla bez nutnosti zvýšit pravidelné platby uživatelům bytů a zateplení domů již přináší nemalé úspory přímo obyvatelům do jejich domácích rozpočtů. Tab.č.3 - Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu za všechny družstevní objekty 4

5 Údaje v tis. Kč Počáteční stav k Tvorba z nájemného a příspěvků vlastníků Čerpání - realizované opravy a údržba domů Čerpání rekonstrukce výtahů Čerpání zateplení nepanelových domů Půjčky od BD (+poskytnuté/-splátky) Převod prostředků vlastníků na SVJ Zůstatek dlouhodobé zálohy k Přehledy hospodaření jednotlivým samosprávám (vyúčtování služeb za rok, přehled o zůstatku, tvorbě a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domu) zasíláme jako podklad pro jednání na členské schůzi a k předání informace členům-nájemcům a vlastníkům bytových jednotek. Výhled hospodaření družstva na rok 2013 Celkové hospodaření družstva, hospodářská střediska V letošním roce jsme sestavili plán se ziskovým hospodaření pro všechna hospodářská střediska družstva. Oproti uplynulému roku bude menší rozsah investičních akcí bude znamenat také snížení nákladů a to zejména na externí služby oproti minulému roku. Ostatní náklady správy jsou zmraženy na stabilní úrovni a jejich změnu plánujeme maximálně ve výši inflace. Středisko údržby zaměstnává 2 pracovníky údržby (1 elektro a 1 voda topení) a poskytuje služby zejména v drobné údržbě bytových domů družstva. Vzhledem k snížení počtu pracovníků a tím i tržeb plánujeme hospodaření střediska jako vyrovnané. Volné kapacity údržby nabízíme i organizacím a domácnostem mimo správu družstva. V plánu jsme byly nuceni zohlednit také situaci s dlužným nájemným, kde budeme nuceni některé dluhy po vystěhovaných dlužnících vzhledem k jejich nedobytnosti a nákladnost vymáhání účetně odepsat. Družstvo bude intenzivně pracovat na vymáhání dlužného nájemného, kde se nám podařilo zbrzdit vzrůstající trend. Tento vývoj však má své příčiny zejména v růst cen za energie a tím i nájemného, hospodářské situaci regionu a také možnostech tzv. osobních bankrotů, které velmi poškozují družstvo jako věřitele. V plánu tedy nepočítáme se snížením objemu pohledávek. Letošní mírné zvýšení správního poplatku použijeme na pokrytí zvýšených nákladů spojených se změnou sazby DPH, dalších daní a nárůstu cen energií. Očekáváme stagnaci v ostatních poplatkových příjmech, zejména v počtu převodů členských práv a povinností a převodů bytů do osobního vlastnictví. V následující tabulce uvádíme návrh hospodářského plánu pro letošní rok: Tab. č. 4 Návrh hospodářského plánu družstva pro rok

6 v tis. Kč Náklady Výnosy Hosp. výsledek Správa družstva Údržba CELKEM Celkový plán hospodaření družstva bude předložen ke schválení shromáždění delegátů v červnu Plán hospodaření samospráv a stanovení nájemného z bytů Hospodaření samospráv plánujeme vyrovnané s tím, že finanční potřeby domů budou kryty z vybraného nájemného a dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu příslušných domů. Nájemné a příspěvky vlastníků byly stanoveny s ohledem na předpokládané náklady a cenový vývoj a pokryjí všechny běžné finanční výdaje pro jednotlivé domy. Změny výše nájemného a záloh na služby budou provedeny z podněu družstva POUZE u uživatelů, kteří měli ve vyúčtování služeb rok 2012 větší částky nedoplatků (nad 2 tis. Kč). Nová výše zálohy bude stanovena dle ceny roku 2013 a zjištěné spotřeby bytu za rok Ostatní změny v předpisech plateb budou prováděny pouze na žádost samosprávy či jiných závažných důvodů. Pojištění bytových domů, majetku družstva a SVJ Družstvo pokračuje v úspěšné spolupráci s pojišťovnou Kooperativa, která sdružuje družstva spojené v Svazu českomoravských bytových družstev. Hromadná smlouva poskytuje nadstandardní rozsah pojistného krytí za bezkonkurenční ceny (oproti individuálním smlouvám na domy za cca 1/3 ceny). Pojistné krytí je tzv. all risk, tzn. všechna rizika mimo rizika výslovně ve smlouvě vyloučená (válka, jaderný výbuch, ). Není třeba dokládat např. posudek meteorologické služby při poškození střešní krytiny větrem, apod., všechny tyto dokumenty si zajistí pojišťovna. Pro všechny nájemníky a vlastníky bytů spravovaných našim družstvem jsou připraveny exkluzivní a výrazné slevy na pojištění domácností a občanů v programu VÝHODA. Další informace naleznete na stránkách Pojištění a výhody se týkají samozřejmě i domů SVJ ve správě družstva. Výhoda pro SVJ - pojištění odpovědnosti výboru SVJ V ceně pojištění domu sjednaného u družstva je i pojištění odpovědnosti statutárních orgánů společenství vlastníků za výkon jejich funkce tzn. členů výboru SVJ nebo pověřeného vlastníka. Standardně toto pojištění stojí cca Kč na osobu ročně, v rámci hromadné smlouvy pojištění majetku je však pro námi spravovaná společenství vlastníků zdarma s vysokým pojistným limitem 2 miliony Kč. Dobrá zpráva pro panelové domy - zlevnění úvěrů na revitalizaci 6

7 Po dlouhých vyjednáváních s Komerční bankou, a.s. se vedení družstva podařilo zajistit výhodnější podmínky splácení stávajících hypotečních úvěru na revitalizaci panelových bytových domů. Snížení úrokové sazby těchto úvěru v kombinaci se státní podporou nám pro tyto úvěry zajistilo NULOVÝ ÚROK. Tzn. splácení je po odečtu státní podpory z programu PANEL již zcela bezúročné. Tato úspora bude promítnuta od do snížení plateb pro nájemníky v domech, které tyto úvěry z roku 2003 splácejí. Celková úspora pro družstevníky a vlastníky bytů v těchto domech přesáhne celkem 3 mil.kč. Na stávající či nové úvěry na nepanelové domy již bohužel takovouto výhodu čerpat nelze, vzhledem k v současné době velmi nízkým úrokovým sazbám úvěrů (<3 % p.a.) a tím i výrazně nižším částkám státní dotace. Současný dotační program NOVÝ PANEL, který zahrnuje i některé typy nepanelových domů, má také finančně velmi náročné požadavky na nové projekty revitalizace domů. Při použití aktuální dotačního programu tak již nulového úroku bohužel nelze dle podmínek dosáhnout. Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2012 V době vydání tohoto informačního listu jsou zpracovávány vyúčtování posledních domů na vesnických lokalitách a byly ukončeny reklamační lhůty odečtových listů pro domy s centrální dodávkou tepla. Pro tyto domy probíhá v dubnu t.r. zpracování konečného vyúčtování. Všichni správci domů obdrží či obdrželi obálky s vyúčtováním, které obsahují následující tisky: Přehled záloh a zúčtovaných nákladů na dům přehled pro potřebu předsedy samosprávy a k projednání na schůzi domu Vyúčtování zálohových plateb za r pro jednotlivce, kde jsou uvedeny podrobné údaje, Poštovní poukázky na nedoplatky pro uživatele s nedoplatkem za služby větším než 30 Kč budou přiloženy k tisku vyúčtování, Podpisové listiny tisk vyúčtování předejte uživateli bytu oproti podpisu na této listině. Podpisovou listinu vraťte zpět na družstvo nejpozději do ! Přehled o stavu a pohybu dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu za rok 2012 pro jednotlivce vlastníky bytu s vyčísleným podílem na pohybech fondu a stavu předejte příslušným vlastníkům Revitalizované domy Svitavy, Polička, Jevíčko: Sdělení zůstatku hypotečního úvěru na revitalizaci domu rekapitulace zůstatků a pohybů na úvěrovém účtu pro jednotlivé uživatele bytů k předejte spolu s tiskem vyúčtováním Přeplatky budou poukázány nejpozději do 30. června 2013 na bankovní účty nebo poštovními poukázkami. Přeplatky vyšší než 30 Kč nebudeme vyplácet v hotovosti (pouze pošt.poukázkou nebo bank.účet). Přeplatky do 30 Kč včetně je možné vyzvednout v hotovosti v pokladních 7

8 hodinách na pokladně družstva. Nevyzvednuté přeplatky a neuhrazené nedoplatky do 30 Kč budou zúčtovány v následujícím ročním vyúčtování služeb. Všem uživatelům, kteří mají přeplatky z vyúčtování služeb, nabízíme možnost bezplatného zaslání na zvolený bankovní účet v ČR. Zaslání přeplatku poštovní poukázkou je zpoplatněno sazbou České pošty (24-34 Kč) a tato částka je sražena z vyplaceného přeplatku. Přehled o stavu a pohybech a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu společných částí domu (fond oprav) S ročním vyúčtováním služeb za rok 2012 jste obdrželi sestavu Přehled o stavu a pohybech dlouhodobé zálohy na opravy k , která Vás podrobně informuje o veškerém čerpání a tvorbě prostředků na opravy a údržbu samosprávy v běžném roce s uvedením konečného zůstatku. Tato sestava slouží ke kontrole a odsouhlasení jednotlivých položek a k předání informací o hospodaření s finančními prostředky nájemníkům a vlastníkům. V případě nejasností doporučujeme kontaktování technického či ekonomického úseku družstva. Pro jednání shromáždění vlastníků jsme zaslali spolu s vyúčtováním navíc samostatný přehled o tvorbě a čerpání prostředků na opravy a údržbu jednotlivých vlastníků (tvorba a čerpání je dáno výší spoluvlastnického podílu). Kladný zůstatek se převádí do následujícího období na budoucí údržbu a opravy. Projednání výsledků finančního hospodaření pro domy, kde jsou některé byty převedeny do osobního vlastnictví Podle zákona č. 72/1994 Sb., o převodu bytů do vlastnictví je nutné vždy po uplynutí hospodářského roku projednat finanční hospodaření a činnost společenství vlastníků na shromáždění vlastníků. V domech se smíšeným družstevním a osobním vlastnictvím bytů se koná společná schůze členů družstva a vlastníků jednotek. Na tomto shromáždění se projednávají záležitosti obdobně jako na členské schůzi samosprávy. Schůzi svolává a pořizuje zápis pověřený zástupce družstva, tj. správce nebo předseda samosprávy. Ceny energii, vodného a stočného v roce 2013 Ceny energií a vodného v roce 2013 ovlivnilo zvýšení základní sazby DPH o 1 procentní bod na 15 %. Tato změna se promítla jak v ceně vodného a stočného tak v cenách tepla a teplé užitkové vody. Dálkové vytápění Tab. č. 5 Ceny dálkově dodávaného tepla externími dodavateli 8

9 Ceny jsou v Kč za 1 GJ včetně DPH Lokalita Dodavatel * Svitavy ČEZ Energo (dříve TEDOM) * předběžná cena pro rok ,90 559,68 598, Polička TES Polička Dálkové vytápění v Poličce Cena za dodávky tepla v Poličce byla v uplynulých letech ve srovnání s ostatními městy ve východočeském regionu nadprůměrná. Bylo uskutečněno několik jednání s dodavatelem i zástupci města Polička a výsledkem je výrazný pokles ceny na rok Domovní kotelny Cena zemního plynu je stabilní a očekáváme jen mírný nárůst ceny tepla vlivem zvýšení sazby DPH. Lokální vytápění zemním plynem a ohřev vody Všem uživatelům bytů, kteří využívají zemní plyn k lokálnímu vytápění bytů či ohřevu vody doporučujeme kontrolu svých smluv a účtovaných cen. Rozdíly ceny mezi jednotlivými obchodníky za zemní plyn jsou až 20 % a některé společnosti, které se prezentují nebo prezentovaly jako velmi výhodné, v tichosti upravily ceníky. Nyní je vhodná doba pro úvahy o případné změnu dodavatele na příští topnou sezónu. Důrazně však varujeme před podepisováním smluv od podomních prodejců. Vždy je nutné si smlouvu pečlivě a v klidu prostudovat a porovnat případně s podmínkami jiných dodavatelů. Lze také využít různé internetové srovnávače, popř. kalkulačku na stránkách Energetického regulačního úřadu nebo se můžete obrátit se žádostí o radu na pracovníky našeho družstva. Vodné, stočné Ceny se liší dle lokalit a dodavatelů, uvádíme pouze stručný výběr. Tab. č. 6 - Ceny vodného a stočného pro rok 2013 Ceny jsou v Kč za 1 m3 včetně DPH 14%. Lokalita Dodavatel Vodné Stočné Celkem Kč / m3 Banín VHOS a.s. 32,40 32,40 Brněnec VHOS a.s. 40,00 60,00 100,00 Březová nad Svit. Město Březová n.s. 31,40 10,70 42,10 Dětřichov VHOS a.s. 34,50 34,50 Hradec nad Svit. VHOS a.s. 31,05 31,05 Jaroměřice VHOS a.s. 33,01 27,00 60,01 Jevíčko VHOS a.s. 33,01 29,30 62,31 Litomyšl Vodovody Litomyšl 26,38 26,38 52,76 Opatovec VHOS a.s. 33,00 33,00 9

10 Polička VHOS a.s. 29,50 46,11 75,61 Radiměř VHOS a.s. 29,00 29,00 Svitavy Vodárenská Svitavy 31,86 35,19 67,05 Elektrická energie Cena elektrické energie u většiny domů v letošním roce mírně poklesne i přes zvýšení sazby DPH vzhledem k družstvem vyžádaných změnách distribučních sazeb pro bytové domy s větší spotřebou Tab. č. 7 - Údaje z ceníku dodavatelů Distribuční sazba D01d a C01d(ceny včetně DPH) nejčastější sazba ve spol. prostorách Cena 2012 v Kč/MJ Cena 2013 v Kč/MJ Cena 2012 v Kč/MJ Složka ceny Jednotka Pevný plat jistič 3x25A měsíční paušál Obchodní paušál dodavatele měsíční paušál Silová elektřina + doprava Kč / 1 kwh Zdroj: www. cez.cz, Východočeská plynárenská a.s (Tarif D01) ČEZ Prodej, s.r.o. (Comfort D01) ČEZ Prodej, s.r.o. (Comfort Tarif C01) 18,15 18,15 27,60 60,50 60,50 54,00 5,688 5,723 6,12 V některých domech může být instalován jistič o jiné kapacitě, detaily Vám sdělí pracovníci referátu vyúčtování služeb. Cena společné elektřiny je kalkulována jako pevný měsíční paušál dle hodnoty jističe a cena za odebranou elektrickou energii násobeno spotřebou. Případné Vaše dotazy na ceny energií Vám zodpoví pracovníci referátu služeb, p. Špinarová, tel Informace určené pro správce domů a předsedy samospráv Odměny správců v roce 2013 Všichni zvolení správci domů obdrží na jarních aktivech samospráv vyplněné dohody o provedení práce na 1. pololetí roku 2013 s uvedenou výši odměny dle schváleného vnitřního předpisu družstva. Podepsané dohody nám můžete předat zpět přímo na jarních aktivech předsedů samospráv. 10

11 Výplata odměn za 1. pololetí bude provedena do 15. července Doporučujeme využít možnost zaslat peníze na Váš bankovní účet (nejrychlejší a nejbezpečnější způsob), kterou můžete vyznačit přímo na formuláři dohody. Dovolujeme si Vás upozornit, že tyto dohody obsahují úkoly, které je potřeba k výplatě odměny splnit /zejména předání vyúčtování, uspořádání členské schůze (popř.shromáždění vlastníků) a účast na aktivu. Vaše dotazy na toto téma směřujte na ekonoma družstva p. Skřebský, tel nebo p. Jachanová, tel Petr Skřebský, ekonom družstva Informace z úseku správy družstva a referátu organizačně právního Představenstvo Bytového družstva Svitavy mělo za období 4/2012 do 4/2013 celkem 11 řádných zasedání s průměrnou účastí 98.%. Stálým hostem jednání byl předseda kontrolní komise pan Ing. Svoboda Herbert. Představenstvo se zabývalo všemi oblastmi činnosti družstva, zvláště údržbou domů, investiční činností, činností samospráv a společenství vlastníků (SVJ), informacemi z jednání jednotlivých komisí představenstva, aktuální legislativou a navazujícími vnitrodružstevními předpisy, dluhy na nájemném a poplatcích za užívání bytu,včetně jejich řešení, členskými a bytovými záležitostmi a řešením exekucí. Pravidelně se scházely komise představenstva, a to komise technická, komise ekonomická, komise org.právní a komise pro výběrová řízení na zakázky střediska údržby a na prodej uvolněných bytů.členové komisí se scházejí dle potřeby při plnění daných úkolů na příslušný rok. Ostatní zaměstnanci správy družstva se pak podle potřeby účastní jednání při provádění kontrol a prověrek na jednotlivých úsecích správy družstva. Co nás na úseku správy družstva čeká v roce 2013? * Tak jako každoročně budeme na základě písemné výzvy členanájemce družstevního bytu převádět byty do osobního vlastnictví dle zák. 72/1994 Sb.. V letošním roce se jedná o 33 bytů. * Dále nás v oblasti legislativy čeká zapracování mnoha změn do vnitřních předpisů družstva, jedná se především o zpracování a přijetí nových Stanov družstva dále aktualizace vnitřních předpisů družstva, novelizace jednacího a volebního řádu BD Svitavy apod. 11

12 * Zvyšování intenzity vymáhání pohledávek, komunikace družstva s neplatiči již v zárodku vzniku problému, kdy dluh na nájemném není tak velký, ve spolupráci s Advokátní kanceláří JUDr. Rudolfa Skoupého důrazně postupovat proti neplatičům s využitím všech zákonných prostředků k zajištění zaplacení pohledávky dlužníka. Co Vás zajímá.. Od 1. ledna 2013 platí novela exekučního řádu a občanského soudního řádu ( zák.č.396/2012 Sb.). Jde v zásadě o největší novelu exekučního práva v České republice. Novela přináší především tyto změny : POZOR - exekutor bude moct postihnout mzdu i účet manžela dlužníka! Od budou moci exekutoři postihnout nejenom mzdu, ale i účet manžela, který v některých případech nemá ani ponětí o samotném dluhu! Slučování (spojování) exekucí Další významnou změnou, je slučování exekucí. Slučovat exekuce dlužníkovi se nebudou jen v rámci jednoho exekutorského úřadu, ale i exekucí proti konkrétnímu dlužníkovi, jejichž provedením byli pověření různí exekutoři. Pokud bude mít dlužník více exekucí, okresní soud tato exekuční řízení spojí a určí, který soudní exekutor řízení provede. Sloučení exekucí se bude týkat zejména malých pohledávek. Dražba družstevních bytů, členských práv v bytovém družstvu Od roku 2013 se budou dražit i členská práva v bytových družstvech! Co je to dražební vyhláška? Pokud je vydána dražební vyhláška na byt od soudního exekutora, znamená to, že je proti dlužníkovi (vlastníkovi bytu) vedeno exekuční řízení k vymožení peněžitého plnění. V rámci tohoto řízení pak soudní exekutor může vymáhat peněžité plnění rovněž prodejem nemovitostí, tedy i bytu. Prodej uvolněných bytů do osobního vlastnictví Touto problematikou se zabývá komise představenstva BD Svitavy pro výběrová řízení na prodej uvolněných bytů, která pracuje ve složení : Ing. Viktor Nováček, Ing. Prokop Bohuslav, Ing. Herbert Svoboda a p. Lapáček Bohuslav a postupuje dle platné Směrnice č. 4/2007, která řeší postup při organizování výběrových řízení na prodej uvolněných bytů.v roce 2012 zasedala komise 3x, byla vyhlášena 4 výběrová řízení. Byly uzavřeny 4 kupní smlouvy. V současné době jsou vyhlášena 2 VŘ viz. strana č.2 tohoto Inf. listu. 12

13 Stížnosti Družstvo v loňském roce evidovalo 5 stížností. Stížnosti se týkaly řešení mezilidských vztahů, porušování domovního řádu a soužití v domě. Na práci zaměstnanců družstva, včetně pracovníků údržby nebyla doručena žádná stížnost. Stížnosti nebyly na členy představenstva, vč. předsedy představenstva a na členy kontrolní komise BD Svitavy. Informace referátu pro vyřizování členských a bytových záležitostí Časté dotazy týkající se členských práv a povinností Některé důsledky nevypořádaného společného členství manželů po rozvodu. Pokud jednomu s manželů vznikne právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne tak společné členství v bytovém družstvu. Z tohoto členství mají manželé práva a povinnosti společně a nerozdílně, tzn. jeden bez druhého ani ránu. Společné členství může zaniknout několika způsoby. Dnes se budeme věnovat vypořádání společného členství v případě rozvodu manželství. Pokud se bývalí manželé dohodnou a sepíší smlouvu o vypořádání společného jmění manželů přechází členství na jednoho z bývalých manželů V opačném případě, kdy se bývalí manželé nedohodnou nebo žádný z nich nepodá návrh na vypořádání společného jmění manželu soudem v zákonné lhůtě 3 let od rozvodu nastává situace, která může v praxi vést k obtížně řešitelným problémům. Nejen s členstvím v bytovém družstvu, ale i s užíváním družstevního bytu. V praxi je to dost velký problém při dědickém řízení, bývalý manžel/ka není ze zákona dědicem. Notáři jej do dědického řízení nemohou nezahrnout, pak nastane situace, kdy z pohledu notáře dědic obdrží polovinu členského podílu a druhá zůstává společnému členovi (bývalý manžel/ka), dle stanov toto není možné neboť společnými členy družstva mohou být pouze manžele nikoli matka a syn nebo sourozenci. V takovém případě může dojít k situaci, kterou řešil nejvyšší soud ČR, kdy jeden z bývalých manželů zemře. Nejvyšší soud uzavřel, že pokud za trvání manželství manželé nabyli právo na družstevní byt a po rozvodu až do smrti jednoho z nich nedošlo k dohodě, kdo z nich bude výlučným členem družstva a nájemcem družstevního bytu, stane se tak pozůstalý rozvedený manžel výlučným členem družstva a nájemcem družstevního bytu. Tato situace ukazuje, jaké mohou být důsledky nevypořádaného společného členství v družstvu a společného nájmu družstevního bytu. 13

14 Proto bychom Vás chtěli požádat, abyste v případě předložili družstvu např. : rozvodu manželů - rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu (nebytového prostoru) rozvedenými manželi s určením, který s bývalých manželů bude byt dále užívat jako člen družstva a oprávněný nájemce. Zde je třeba předložit pravomocné rozhodnutí soudu - na základě písemné dohody manželů s jejich úředně ověřenými podpisy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení po dobu po rozvodu manželství podle 24 a) zákona o rodině. Tuto dohodu Vám můžeme vypracovat na referátu členských a bytových záležitostí BD Svitavy, dle platného sazebníku BD Svitavy. 3. Inzerce prostřednictvím BD Svitavy Pokud uvažujete o převodu členských práv a povinnosti (prodeji bytu), nabídnutí bytu k podnájmu či výměně bytu, můžete využít služby INZERCE prostřednictvím družstva. Tato služba je pro Vás zřízena na referátu členských a bytových záležitostí a Váš inzerát bude uveřejněn na internetových stránkách družstva Služba není časově omezena, doba uveřejnění inzerátu je podle potřeb člena. Zpoplatněna je částkou 100,- Kč, tato částka slouží k pokrytí nákladů spojených s uveřejnění inzerátu a telefonické komunikace. Pro zadání inzerce stačí vyplnit formulář, který je k dispozici na referátu členských a bytových záležitostí a pracovnice referátu zajistí uveřejnění a následný servis. Informace technického úseku Benešová Zdeňka,čl.a bytové záležitostí 1. Vyhodnocení roku 2012, plánované akce pro rok V informačním listu na podzim jsme vás informovali o provedených akcích v roce Pro připomenutí uvádíme, že bylo zatepleno 29 bytových domů, byly měněny otvorové prvky v bytech a společných prostorách na chodbách a v suterénech, opraveny střechy a klempířské prvky, instalovány nové hromosvodné soustavy. Provedeny byly vyměněny stoupací potrubí na vodu a odpady a k termínu vyměněny vodoměry. V roce 2012 bylo investováno do obnovy bytového fondu tis Kč z toho 4197 tis. Kč pro domy SVJ. Máme ale před sebou letošní rok a roky následující. Byly zpracovány požadavky samospráv ze zápisů podzimních schůzí a toto spojeno s plánem akcí na rok Jedná se především o požadavky na malby společných prostor domů. Dále budou měněny ležaté a stoupací potrubí studené a teplé vody a odpadů, zavedení dorozumívací techniky- telefonů do bytů s automatickým vrátným a navrženy jsou i generální opravy dorozumívání a domácích telefonů. Na osmi domech by mělo být provedeno napojení na obecní kanalizaci. Na deseti domech jsou naplánovány výměny otvorových prvků ve společných prostorách a oken v suterénech. Dále jsou to 14

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v 2 0 1 3 Zpracoval: Pavel Novák Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop I. A) Příkaz představenstva

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město listopad 2014 E-mail: sbd@sbdzm.cz Webové stránky: www.sbdzm.cz OB SAH 1. Informace o 100. SD SBD ZM 2. Informace

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 4 léto 2005 4 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři, dovolte nám, abychom

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

ZPRAVODAJ. č. 1/2012. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 1/2012. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 1/2012 KVĚTEN 2012 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA

ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň

Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň Společenství vlastníků čp. 1079 v Libni Ing. Arch. Jan Kabelka předseda výboru Andrštova 1079/5 180 00 Praha 8 - Libeň V Praze dne 9. 4. 2015 Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň

Více

1) Hospodářské výsledky družstva Po provedeném auditu byla bez výhrad schválena účetní závěrka roku 2011 a následující hospodářské výsledky

1) Hospodářské výsledky družstva Po provedeném auditu byla bez výhrad schválena účetní závěrka roku 2011 a následující hospodářské výsledky DRUŽBA,, stavební byt b ytové é družstvo o Brno Číslo 29 Červen 2012 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce přinášíme nové číslo Informačních listů, s nimiž se Vám dostávají informace

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů,

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, červenec 2013 Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, v roce 2013 jsme si připomněli padesáté výročí založení našeho bytového družstva. HODOŇAN, stavební bytové družstvo je nástupcem SBD Bažantnice

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více