Stav Unie v roce 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stav Unie v roce 2010"

Transkript

1 SPEECH/10/411 José Manuel Durão Barroso Předseda Evropské komise Stav Unie v roce 2010 Ve Štrasburku dne 7. září 2010

2 Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, je mi velkou ctí, že mohu před tímto shromážděním přednést první zprávu o stavu Unie. Od nynějška budou zprávy o stavu Unie příležitostí k načrtnutí naší práce na dalších 12 měsíců. Řada rozhodnutí, která v tomto roce přijmeme, bude mít dlouhodobé důsledky. Tato rozhodnutí vymezí takovou Evropu, jakou chceme. Vymezí Evropu příležitostí, kde jedinci s ambicemi dosahují úspěchu a jedinci s potřebami nejsou opomíjeni. Evropu, jež je otevřená světu i svým občanům. Evropu, která je hospodářsky, sociálně i územně soudržná. V průběhu loňského roku čelila Unie v důsledku hospodářské a finanční krize jedné z největších výzev. Došlo k zdůraznění naší vzájemné závislosti a naše solidarita prošla zkouškou jako nikdy předtím. Zhodnotím-li zpětně, jak jsme reagovali, věřím, že jsme ve zkoušce obstáli. Poskytli jsme řadu potřebných odpovědí týkajících se finanční pomoci členským státům, které se ocitly v mimořádné situaci, správy ekonomických záležitostí, finanční regulace, růstu a pracovních míst. A byli jsme schopni vybudovat základnu pro modernizaci našich ekonomik. Evropa dokázala, že se umí postavit a že je třeba s ní počítat. Ukázalo se, že ti, kteří předpovídali úpadek Evropské unie, neměli pravdu. Evropské instituce a členské státy potvrdily svou schopnost vedení. Rád bych vzkázal každému z Evropanů: spolehněte se, že Evropská unie udělá vše, co je třeba, aby zajistila Vaši budoucnost. Dnešní hospodářský výhled v Evropské unii je lepší, než byl před rokem, a to v neposlední řadě díky našemu rozhodnému úsilí. Hospodářská obnova nabírá na tempu, které však není v celé Unii rovnoměrné. V tomto roce bude růst vyšší, než se původně předpokládalo. I když je míra nezaměstnanosti stále příliš vysoká, její nárůst se zastavil. Nejistoty a rizika pochopitelně přetrvávají, v nemalé míře mimo Evropskou unii. Nesmíme podléhat iluzím. Naše práce zdaleka není u konce. Nesmíme usnout na vavřínech. Navýšení rozpočtu sehrálo svoji úlohu v reakci na pokles hospodářské činnosti. Toto řešení však nyní musíme opustit. Udržitelného růstu nedosáhneme bez strukturálních reforem. Musíme využít následujících 12 měsíců k tomu, abychom uspíšili program reformy. Teď je ta pravá chvíle na modernizaci sociálnětržního hospodářství tak, aby obstálo v celosvětové soutěži a reagovalo na demografické výzvy. Teď je ta pravá chvíle správně investovat do naší budoucnosti. Toto je okamžik pravdy. Evropa musí ukázat, že představuje víc než jen 27 odlišných národních řešení. Buď budeme společně plavat, nebo každý zvlášť utoneme. Úspěchu dosáhneme pouze tehdy, pokud ve všech činnostech, ať národních, regionálních, nebo místních, budeme myslet evropsky. Dnes Vás seznámím s tím, jaké jsou podle mého názoru priority naší společné práce v příštím roce. Nemohu se zde věnovat všem záležitostem evropské politiky nebo iniciativám, které zahájíme. Prostřednictvím pana předsedy Buzka Vám zasílám podrobnější programový dokument. 2

3 Unie bude v příštím roce čelit v zásadě pěti hlavním výzvám: - řešit hospodářskou krizi a správu ekonomických záležitostí, - obnovit růst a pracovní místa urychlením reformního programu Evropa 2020, - vytvořit prostor svobody, práva a bezpečnosti, - zahájit jednání o moderním rozpočtu EU a - zvýšit náš význam na celosvětové scéně. Dovolte mi, abych začal s hospodářskou krizí a správou ekonomických záležitostí. Když na začátku tohoto roku členové eurozóny a samotné euro potřebovali naši pomoc, jednali jsme rozhodně. Náležitě jsme se poučili. Dosahujeme nyní významného pokroku, pokud jde o správu ekonomických záležitostí. V květnu a červnu Komise předložila své podněty. Vaše sněmovna i pracovní skupina pod vedením předsedy Evropské rady je přijaly velmi pozitivně. Jsou základem pro dosahování konsensu. Nejnaléhavější legislativní návrhy předložíme 29. září, abychom využili ten správný okamžik. Neudržitelné rozpočty nás činí zranitelnými. Dluhy a schodky vedou ke střídání konjunktury a krize. A ohrožují síť sociálního zajištění. Peníze vynaložené na dluhovou službu jsou penězi, které nemohou být určeny na sociální blaho. Nemohou být využity ani v rámci přípravy na náklady související se stárnutím obyvatelstva. Zadlužená generace představuje neudržitelný národ. Naše návrhy posílí Pakt o stabilitě a růstu tím, že zpřísní dohled a posílí vymáhání. Zvláště v eurozóně musíme reagovat na závažné makroekonomické nerovnováhy. Připravili jsme proto již dříve návrhy, které usnadní odhalování bublin na trzích s aktivy, nedostatečné konkurenceschopnosti a dalších zdrojů nerovnováhy. Vidím nyní ochotu vlád souhlasit s přísnějším dohledem, jejž doprovázejí pobídky k dodržování právních předpisů a včasnější sankce. Komise posílí svou úlohu nezávislého rozhodčího a orgánu, který vymáhá tato nová pravidla. Měnová unie bude mít svůj odraz ve skutečné hospodářské unii. Budou-li reformy prováděny způsobem, který navrhujeme, zaručujeme také dlouhodobou stabilitu eura. A to je klíčem k našemu hospodářskému úspěchu. K dosažení hospodářského růstu, potřebujeme rovněž silný a zdravý finanční sektor. Sektor, který slouží reálné ekonomice. Sektor, který se pyšní náležitou regulací s náležitým dohledem. Přijali jsme opatření, která pomohou zvýšit transparentnost bank. Dnes jsme na tom lépe než před rokem. Ze zveřejnění výsledků zátěžových testů vyplynulo, že by banky měly být nyní schopny si navzájem půjčovat, a prostředky na úvěry tak mohou proudit k evropským občanům i podnikům. Navrhli jsme, aby úspory občanů byly chráněny až do výše EUR. Navrhneme zákaz nezákonného nekrytého krátkého prodeje. Budeme se zabývat swapy úvěrového selhání. Již skončily doby, kdy bylo možné vsadit na to, že někomu jinému shoří dům. Trváme i nadále na tom, aby banky (a nikoli daňoví poplatníci) musely předem pokrýt náklady, které představuje riziko jejich selhání. Připravujeme právní předpisy, které zakáží bonusy za rychlé výnosy, z nichž se zítra stanou velké ztráty. V rámci tohoto přístupu jsem zastáncem danění finančních aktivit a příslušné návrhy předložíme v průběhu podzimu. 3

4 Dobrá zpráva je, že bylo dosaženo politické dohody ohledně balíčku o finančním dohledu. Návrh Komise, který vychází z Larosièrovy zprávy, nám poskytne účinný evropský systém dohledu. Rád bych Parlamentu poděkoval za konstruktivní přístup, který v této záležitosti zaujal, a věřím, že návrh s konečnou platností schválí tento měsíc. Pokročíme i v oblasti regulace. Brzy budete mít před sebou iniciativy ohledně derivátů, další opatření v oblasti ratingových agentur a rámec pro řešení problémů v bankovním sektoru a pro krizové řízení. Naším cílem je, aby finanční sektor byl do konce roku 2011 zreformován. Zdravé veřejné finance a odpovědné finanční trhy nám poskytují důvěru ekonomickou sílu pro udržitelný růst. Musíme už přestat diskutovat o tom, zda chceme fiskální konsolidaci, nebo růst. Můžeme mít obojí. zdravé veřejné finance jsou prostředkem k dosažení jediného cíle: růstu pro pracovní místa. Naším cílem je růst, udržitelný růst, růst podporující začlenění. To je zastřešující priorita. Do této priority musíme investovat. Evropa 2020 začíná nyní. Musíme předsunout a urychlit ty reformy z našeho programu, jež nejvíce podporují růst. To by mohlo do roku 2020 zvýšit míru růstu o více než třetinu. Musíme se zaměřit na tři priority: zvýšit zaměstnanost, posílit konkurenceschopnost našich podniků a prohloubit jednotný trh. Dovolte mi, abych začal s lidmi a pracovními místy. Od roku 2008 ztratilo zaměstnání více než 6,3 milionu lidí. Každý z nich by měl mít šanci znovu pracovní místo získat. Evropská míra zaměstnanosti v průměru představuje 69 % osob ve věku mezi 20 a 64 lety. Shodli jsme se na tom, že do roku 2020 by se míra zaměstnanosti měla zvýšit na 75 % a v rámci pracovních sil by mělo být především více žen a starších pracovníků. Většina pravomocí týkajících se politiky zaměstnanosti zůstává na členských státech. Nebudeme však stát stranou. Chci takovou Evropskou unii, která pomáhá svým občanům využívat nové příležitosti. A chci také Unii, která je sociální a vstřícná začlenění. Přesně taková Evropa bude, pokud členské státy, evropské instituce a sociální partneři budou pokračovat v plnění našeho společného programu reforem. Ústředním bodem tohoto programu by měly být dovednosti a pracovní místa a investice do celoživotního učení. Reformy by se měly zaměřit na uvolňování růstového potenciálu jednotného trhu, aby se vybudoval silnější jednotný trh pro pracovní místa. Příležitosti tu jsou. Máme velmi vysokou úroveň nezaměstnanosti, ale Evropa má v současnosti 4 miliony volných pracovních míst. Komise v tomto roce předloží návrh týkající se Evropského monitoru volných míst. Bude lidem ukazovat, kde v Evropě jsou pracovní místa a jaké dovednosti se požadují. Předložíme také plány týkající se evropského pasu osobních dovedností. Musíme také řešit problém chudoby a sociálního vyloučení. Musíme zajistit, aby nebyly opomíjeny osoby, které jsou chudobu nejvíce ohroženy. To je předmětem zájmu naší Platformy pro boj proti chudobě. Platforma spojí evropská opatření určená pro nejvíce ohrožené skupiny, jako jsou např. děti nebo starší osoby. 4

5 Vzhledem k tomu, že čím dál více lidí cestuje do zahraničí, studuje tam nebo pracuje, posílíme rovněž občanská práva osob v zahraničí. Komise se na odstraňování těchto přetrvávajících překážek zaměří již na podzim. Růst musí vycházet z konkurenceschopnosti našich podniků. Měli bychom i nadále usnadňovat fungování našich malých a středních podniků. Poskytují dvě ze tří pracovních míst v soukromém sektoru. Předmětem jejich největších obav jsou inovace a byrokracie. Věnujeme se oběma záležitostem. Před začátkem léta Komise oznámila svůj doposud největší balíček ze sedmého rámcového programu pro výzkum v hodnotě 6,4 miliard EUR. Tyto prostředky budou určeny malým a středním podnikům i vědeckým pracovníkům. Investovat do inovací znamená také podporovat evropské univerzity světové úrovně. Přeji si, aby tyto univerzity přitahovaly nejchytřejší a nejlepší zájemce z Evropy i zbytku světa. Přijmeme iniciativu o modernizaci evropských univerzit. Chci Evropu, jež bude silná na poli vědy, vzdělávání a kultury. Musíme zlepšit evropské výsledky v oblasti inovací, a to nejen na univerzitách. Zlepšení je třeba dosáhnout v rámci celého řetězce od výzkumu po maloobchod, zejména prostřednictvím inovačních partnerství. Potřebujeme Unii inovací. Komise příští měsíc načrtne, jak toho dosáhneme. Další klíčovou zkouškou bude, zda jsou členské státy připraveny přijmout průlomová rozhodnutí ohledně patentů platných v rámci celé Evropské unie. Naši inovátoři ve srovnání se svými konkurenty ve Spojených státech nebo v Japonsku většinou platí desetinásobnou cenu. Náš návrh je na stole. Podstatně bychom tak snížili náklady a zdvojnásobili působnost. Po desetiletích diskusí je nyní zapotřebí přijmout rozhodnutí. Pokročíme i v oblasti byrokracie. Malé a střední podniky omezují regulační překážky. Celkem 71 % generálních ředitelů uvádí, že největší překážkou jejich úspěchu je byrokracie. Komise předložila návrhy, jak ročně ušetřit 38 miliard EUR pro evropské podniky. Stimulace inovací, omezování byrokracie a rozvoj vysoce kvalifikované pracovní síly představují způsoby, jak zajistit, aby evropská výroba měla i nadále světovou úroveň. Prosperující průmyslová základna v Evropě má pro naši budoucnost prvořadý význam. Příští měsíc přijde Komise s novou průmyslovou politikou pro éru globalizace. Máme občany a máme podniky. Jak jedni, tak druzí potřebují otevřený a moderní jednotný trh. Jednotný trh je evropskou největší výhodou, a dostatečně ji nevyužíváme. Musíme ho urychleně prohloubit. Pouze 8 % z 20 milionů evropských malých a středních podniků se podílí na přeshraničním obchodu a ještě méně na přeshraničních investicích. A pokud jde o internet, více než jedna třetina spotřebitelů nemá důvěru k nákupům v zahraničí. Mario Monti na mou žádost vypracoval odbornou zprávu a identifikoval 150 chybějících článků a překážek týkajících se vnitřního trhu. V příštím měsíci předložíme návrh na prohloubení jednotného trhu v komplexním a ambiciózním aktu o jednotném trhu. 5

6 Energie je ústřední hnací silou růstu a hlavní prioritou pro opatření: musíme dokončit vnitřní trh s energiemi, vybudovat a propojit energetické sítě a zajistit energetickou bezpečnost a solidaritu. Je zapotřebí učinit v oblasti energie totéž, co bylo vykonáno v oblasti mobilních telefonů, tj. poskytnout spotřebitelům skutečnou možnost výběru na evropském trhu. Evropa se tak stane skutečným energetickým společenstvím. Je zapotřebí, aby hranice neměly z hlediska potrubí a elektrického vedení žádný význam. Musíme mít infrastrukturu pro sluneční a větrnou energii. Musíme zajistit, aby se v rámci Evropy uplatňoval jednotný standard, tj. aby nabití elektrické autobaterie bylo stejně přirozené jako naplnění nádrže. K realizaci této vize předložíme v příštím roce akční plán pro energetiku, balíček o infrastruktuře a akční plán o energetické účinnosti. Do konce tohoto roku se osobně vypravím do oblasti Kaspického moře, abych propagoval jižní koridor jako prostředek k zajištění bezpečnosti dodávek. Abychom vytvořili Evropu, která účinně využívá zdroje, je zapotřebí pohlížet nad rámec energie. Ve 20. století došlo ve světě k jedinečnému růstu, který intenzivně využíval zdroje. Byli jsme ve 20. století celosvětově svědky čtyřnásobného růstu populace, který doprovázel čtyřicetinásobný růst hospodářské produkce. Ve stejném období jsme však šestnáctinásobně zvýšili spotřebu pevných paliv, pětatřicetinásobně úlovky ryb a devítinásobně spotřebu vody. Emise sloučenin uhlíku se zvýšily sedmnáctinásobně. Znamená to, že hlavní hybnou silou změny musí být předložení balíčku o klimatu a energii. K tomu bude zapotřebí integrovat jednotlivé standardy politiky týkající se změny klimatu, energie, dopravy a životního prostředí do jednotného přístupu k účinnému využívání zdrojů a budoucnosti založené na nízké spotřebě uhlíku. Prozíravý přístup v zemědělském odvětví bude mít zásadní úlohu v rámci evropských opatření reagujících na výzvy, které jsou před námi, jako např. celosvětové zajišťování potravin, ztráta biologické rozmanitosti a udržitelné řízení přírodních zdrojů. To samé platí v případě námořní politiky. Vše, co bylo uvedeno výše, neposílí naši ekonomiku zítra, ale poskytne nové příležitosti již dnes. Počet pracovních míst v ekoprůmyslu se od roku 2000 každoročně zvyšuje o 7 %. Do roku 2020 chci vidět 3 miliony zelených pracovních míst a 3 miliony pracovníků, kteří obsadili zelená pracovní místa a doplňují manuální a administrativní pracovníky. Potřebujeme udržitelný růst a potřebujeme inteligentní růst. V uplynulých 15 letech stály informační a komunikační technologie za polovinou růstu produktivity v Evropě. Tato tendence se pravděpodobně ještě zrychlí. Naše Evropská digitální agenda vytvoří do roku 2020 jednotný digitální trh v hodnotě 4 % HDP celé EU. vše, co děláme, je pro občany Evropy. Základním rozměrem našeho evropského projektu je přesně řečeno vybudovat prostor svobody, bezpečnosti a práva. Usilovně pracujeme na provádění stockholmského akčního plánu. Dosáhneme značného pokroku v oblasti azylu a migrace. 6

7 Legální přistěhovalci najdou v Evropě místo, kde se lidské hodnoty respektují a prosazují. Současně zatočíme s využíváním nezákonných přistěhovalců v Evropě a na našich hranicích. Komise předloží nové návrhy týkající se kontroly našich vnějších hranic. Připravíme také strategii vnitřní bezpečnosti, která bude reagovat na hrozby organizované trestné činnosti a terorismu. Evropané zjistí, že jejich základní práva a povinnosti existují, ať již jsou kdekoli. Každý v Evropě musí dodržovat zákony a všechny státy musí dodržovat lidská práva, včetně práv menšin. Rasismus a xenofobie nemají v Evropě místo. Pokud se v souvislosti s těmito citlivými otázkami vyskytne problém, všichni musíme jednat odpovědně. Důrazně vyzývám, abychom nevyvolávali duchy z evropské minulosti. Prostor svobody, volnosti a bezpečnosti bude místem, kde mohou všichni Evropané prosperovat. další výzvou je přijetí budoucího rozpočtu Evropské unie. Příští měsíc předstoupíme s prvními představami Komise ohledně revize rozpočtu. Komise zahájí otevřenou diskusi bez zakázaných témat, aby připravila návrhy právních předpisů, jež budou předloženy v druhém čtvrtletí příštího roku. Naše peníze musíme utrácet tam, kde za ně dostaneme největší hodnotu. A měli bychom je investovat tak, aby produkovaly růst, a přispívaly tak naší evropské agendě. Kvalita výdajů by měla být měřítkem pro nás pro všechny. Důležitá tedy není jen debata o objemu, ale rovněž debata o kvalitě utrácení a investic. Věřím, že Evropa nabízí skutečnou přidanou hodnotu. Proto budu prosazovat ambiciózní rozpočet pro Evropu po roce Věřím, že bychom měli spojit své prostředky při zajišťování našich politických priorit. Nejde o to, utrácet více či méně, ale utrácet rozumněji, vnímat evropský rozpočet ve spojení s rozpočty vnitrostátními. Rozpočet EU není sestavován pro Brusel, je pro lidi, které zastupujete: pro nezaměstnané pracovníky, kteří se rekvalifikují z prostředků Sociálního fondu, pro studenty, kteří se účastní programu Erasmus, pro regiony, které využívají Fond soudržnosti. Energetická propojenost, podpora výzkumu a vývoje jsou zřejmými příklady oblastí, kde za euro utracené na evropské úrovni dostanete víc než za euro utracené na úrovni národní. Některé členské státy se již ztotožňují s tímto způsobem myšlení, dokonce v oblastech, kde mají výlučné pravomoci, jako je obrana. Uznávají, že pokud spojí některé prostředky a činnosti, lze dosáhnout značných úspor. Spojení prostředků na evropské úrovni umožňuje členským státům snížit náklady, vyhnout se překrývání činností a zvýšit návratnost investic. Proto bychom rovněž měli prozkoumat nové zdroje financování velkých evropských projektů v oblasti infrastruktury. Navrhnu například spolu s Evropskou investiční bankou zavedení dluhopisů na projekty EU. Rovněž budeme dále rozvíjet partnerství veřejného a soukromého sektoru. Musíme se rovněž věnovat, jak už tento Parlament jasně vyjádřil, otázce vlastních zdrojů. Současný systém svírají přísná omezení stojí na nepřeberném množství oprav. Naši občané si zaslouží spravedlivější a účinnější a transparentnější systém. Někteří nebudou s nápady, jež předložíme, souhlasit. Považuji za velmi zvláštní, že někteří je již odmítají, dokonce dříve než se s nimi seznámí. 7

8 Vím, že jednou z otázek, na níž má tento Parlament zájem, je doba trvání příštího rozpočtu. Je více variant. Rád bych projednal desetiletý rámec s přezkumem finančního rozměru v polovině období, po pěti letech varianta pět plus pět. Poskytne nám to možnost dlouhodobějšího plánování a zřetelnější vazbu na mandáty obou našich institucí. Součástí důvěryhodného evropského rozpočtu je samozřejmě důsledné dosahování úspor. Provádím kontrolu administrativních nákladů v rámci Komise a dalších orgánů Společenství, jako jsou agentury. Musíme odstranit veškeré neúčinné nakládání s finančními prostředky. Navážeme na doporučení Účetního dvora, abychom zlepšili naše finanční řízení. poslední výzva, kterou bych se dnes rád zabýval, je posilování našeho významu v celosvětovém měřítku. Když se zabýváme svými každodenními problémy, ztrácíme někdy nadhled a zapomínáme na to, čeho jsme dosáhli. Dosáhli jsme klidného a úspěšného přechodu k Evropské unii, jež se co do velikosti zdvojnásobila a vyjednává další rozšíření. Máme zdravou měnu, euro, jež je jednou z hlavních měn světa. Silné partnerství s našimi sousedy, které nás všechny posiluje. Budeme-li jednat rozhodně pak se nemáme ve 21. století čeho bát. S objevujícími se partnerstvími 21. století by se měla Evropa chopit příležitosti a rozhodnout o své budoucnosti. Jsem velmi zvědav, jakou úlohu bude Unie hrát v celosvětových záležitostech, které odpovídají jejímu ekonomickému vlivu. Naši partneři nás sledují a očekávají od nás, že budeme jednat jako Evropa, nikoli jako 27 individuálních zemí. Nebudeme-li jednat společně, nebude Evropa světovou silou a oni půjdou dál bez nás: bez Evropské unie, ale též bez jejích členských států. Z toho důvodu jsem ve svém politickém směřování hájil názor, aby byla Evropa globálním hráčem, globálním lídrem to je klíčový úkol a zkouška pro naši generaci. Společně s vysokou představitelkou a místopředsedkyní C. Ashtonovou představíme svoji vizi, jak co nejvíce posílit roli Evropy ve světě. A evropská služba pro vnější činnost nás může dovést k našim očekáváním. Vztahy, které budujeme se strategickými partnery, v našem globalizovaném světě určují naši prosperitu. Váha Evropské unie podmiňuje její účinnost na mezinárodní scéně. Na velikosti nyní záleží více než kdy jindy. Dobrým příkladem je boj proti změně klimatu. Kodaň nám ukázala, že ve chvíli, kdy nám ostatní nevyšli vstříc v našich ambicích, ani my sami jsme si nepomohli tím, že jsme nemluvili jedním hlasem. Jednání možná uvízla, ale klima se mění dál. Chci zesílit náš tlak na mezinárodní partnery, aby proměnili svá tisková prohlášení v důvěryhodné závazky snížit emise a aby pokročili s financováním rychlého startu. V následujících dvou měsících proběhnou klíčové vrcholné schůzky se strategickými partnery. Dosáhneme toho více, pokud budeme schopni vypracovat společnou agendu s jasnými definicemi evropských zájmů. Obrovský potenciál například spatřuji v rozvoji transatlantické agendy pro růst a pracovní místa. Svoji váhu již využíváme v G20 fóru, kde klíčoví globální ekonomičtí hráči řeší společné problémy. Až pojedeme s předsedou Hermanem Van Rompuyem v listopadu do Soulu zastupovat Evropskou unii, chceme vidět konkrétní výsledky: Dosáhnout pokroku v celosvětové ekonomické koordinaci. 8

9 Mít stabilnější a odpovědnější finanční trhy a dohodu o reformě mezinárodních finančních institucí; mít účinnější globální finanční záchranné sítě; vidět větší pokrok v rozvojové agendě G20. Budeme na tomto fóru nadále zastávat vedoucí úlohu a úzce spolupracovat s francouzským předsednictvím v G8/G20 v příštím roce. A chceme také dosáhnout podpory pro jednání v Dohá. Obchod podporuje růst a prosperitu. Budeme rovněž plnit dvoustranné a regionální dohody o volném obchodu. Komise v říjnu předloží obnovenou obchodní politiku, která přinese Evropě nové výhody. Otevřenost světu rovněž znamená stát bok po boku rozvojovým zemím, především Africe. Za dva týdny pojedu do New Yorku na schůzku na vysoké úrovni týkající se rozvojových cílů tisíciletí a mám v úmyslu přislíbit s vaší podporou a jménem Evropské unie miliardu eur navíc pro rozvojové cíle tisíciletí. Být globálním hráčem rovněž znamená zastávat naše hodnoty. O lidských právech se nevyjednává. Jsem šokován tím, jak jsou práva žen v řadě zemí porušována. Děsí mě, když se dovídám, že Sakineh Mohammadi Ashtiani byla odsouzena k trestu smrti ukamenováním. To je nevýslovné barbarství. V Evropě odsuzujeme takové jednání, které nemá oporu v žádném morálním ani náboženském kodexu. V souladu s našimi hodnotami rovněž musíme pomoci všem, kteří čelí krizové situaci, kdekoli na světě. Naše humanitární pomoc Pákistánu je nejnovějším příkladem evropské solidarity v akci. Je zářným příkladem toho, že je zapotřebí poskytovat jednotlivé příspěvky Komise a členských států jako skutečně evropský balík pomoci. Členské státy mají helikoptéry; mají týmy civilní ochrany. Musíme je tedy spojit a vytvořit skutečnou evropskou kapacitu reakce na krize. Přesně to Komise navrhne v říjnu. Apeluji na členské státy, aby ukázaly, že berou vážně význam postavení Unie v této oblasti. Dosahujeme pokroku v oblasti společné zahraniční politiky. Nesmíme však podléhat iluzím. Nebudeme mít takové postavení ve světě, jež potřebujeme, aniž bychom měli společnou obrannou politiku. Domnívám se, že nyní nastala doba, kdy je zapotřebí se této otázce věnovat. jsme stále ve fázi, kdy se usazuje nové institucionální zřízení Evropy vytvořené Lisabonskou smlouvou. Skutečný význam má to, co instituce poskytují jednotlivým občanům. Skutečný význam má to, zda Evropa mění jejich každodenní život. Tajemstvím úspěchu Evropy je její jedinečný model Společenství. Více než kdy dříve musí Komise určovat směr politického programu svými vizemi a návrhy. Byl jsem pro zvláštní vztah mezi Komisí a Parlamentem, dvěma příznačnými institucemi Společenství. Snažím se zintenzívnit svoji politickou spolupráci s Vámi. Evropa není jen Brusel nebo Štrasburk. Jsou to naše regiony. Jsou to města, městečka a vesnice, ze kterých pocházíte. Když objíždíte své volební obvody, můžete ukázat na evropské projekty, které jsou tak významné pro místní blahobyt. Jsme nakonec všichni na jedné lodi: evropské orgány, členské státy, regiony. Unie nedosáhne svých cílů v Evropě bez členských států. A členské státy nedosáhnou svých cílů ve světě bez Evropské unie. 9

10 občané Evropy očekávají, že podnikneme potřebné kroky, abychom se dostali z krize. Musíme jim dokázat, že naše společné dnešní úsilí povede k novým pracovním místům, novým investicím a že Evropu dostatečně připraví na budoucnost. Jsem přesvědčen, že Evropa má vše, co je zapotřebí. Dosáhneme výsledků, o které usilujeme. Jedno je jisté: tuto válku nevyhrajeme pesimismem. Vyhrajeme ji důvěrou, silnou společnou vůlí. Dnes jsem Vám načrtl svoji vizi, jak to Evropská unie provede. Zavázal jsem se, že předložím návrhy k vytvoření naší ekonomické unie. Uvedl jsem příklady, jak naši reformní agendu zrychlit. Vysvětlil jsem, jak modernizovat sociálně-tržní ekonomiku, aby se dosáhlo růstu a pracovních míst v inteligentní, udržitelné a otevřené ekonomice prostřednictvím stěžejních iniciativ Evropa Uvedl jsem, jak dosáhnout společné energetické politiky v Evropě. Obhajoval jsem potřebu prostoru svobody, bezpečnosti a práva, v jehož rámci Evropané zjistí, že základní práva a povinnosti existují všude, kam se vydají. Zřetelně jsem uvedl, že Komise bude usilovat o ambiciózní rozpočet. Navrhl jsem vytvořit dluhopisy na projekty EU určené k financování velkých evropských projektů. Oznámil jsem, že jsme posílili naše závazky týkající se rozvojových cílů tisíciletí. Uvedl jsem jasný příklad, proč potřebujeme společnou kapacitu k reakci na krize a též společnou zahraniční a společnou obrannou politiku. A apeloval jsem na evropské vedoucí představitele, aby postupovali společně v zájmu Evropy jako globálního hráče a na obranu evropských zájmů. Jedná se o skutečně transformační, ambiciózní a náročnou agendu. K tomu, aby Evropa uspěla, potřebuje Komise Vaši podporu pro silnější, spravedlivější Evropu v zájmu našich občanů. Děkuji Vám. MEMO/10/393 10

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 ZDROJE RŮSTU EVROPY Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 Plán stability a růstu 1. Rozhodným způsobem zareagovat na problémy Řecka 1 2.

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států. Část II integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států. Část II integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020 CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.4.2010 KOM(2010) 193 v konečném znění 2010/0115 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států Část II integrovaných hlavních

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Hospodářský a měnový výbor. Navrhovatelé (*): Sofia Ribeiro, Výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti Jean Arthuis, Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor. Navrhovatelé (*): Sofia Ribeiro, Výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti Jean Arthuis, Rozpočtový výbor Evropský parlament 2014-2019 Hospodářský a měnový výbor 2016/2101(INI) 21.6.2016 NÁVRH ZPRÁVY o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 (2016/2101(INI)) Hospodářský

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

PROHLÁŠENÍ ČLENŮ EVROPSKÉ RADY 1 ZE DNE 30. LEDNA 2012

PROHLÁŠENÍ ČLENŮ EVROPSKÉ RADY 1 ZE DNE 30. LEDNA 2012 EVROPSKÁ RADA Brusel 30. ledna 2012 (OR. en) PROHLÁŠENÍ ČLENŮ EVROPSKÉ RADY 1 ZE DNE 30. LEDNA 2012 NA CESTĚ KE KONSOLIDACI PODPORUJÍCÍ RŮST A K RŮSTU PODPORUJÍCÍMU ZAMĚSTNANOST V posledních měsících se

Více

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a.

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 13. února 2015 (OR. en) 6024/15 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada RECH 20 IND 17 COMPET 31 ECOFIN 104 Č. dok. Komise: 15985/14 ECOFIN

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. ze dne o hlavních směrech hospodářské politiky členských států a Unie

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. ze dne o hlavních směrech hospodářské politiky členských států a Unie CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.4.2010 SEK(2010) 488 v konečném znění Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY ze dne 27.4.2010 o hlavních směrech hospodářské politiky členských států a Unie Část I integrovaných

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 338 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Malty z roku 2016 CS CS

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 276 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2015

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Přijetí eura Českou republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Obsah O čem vypovídají analýzy sladěnosti Vybrané

Více

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012 Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP Táňa Perglová 13. března 2012 Program 1. Brusel 2. Vše začíná u strategie 3. Jednotlivé nástroje 2 Brusel Kdo v Bruselu rozhoduje o čem? Jaké instituce

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

5734/17 js/jhu 1 DGG 1A

5734/17 js/jhu 1 DGG 1A Rada Evropské unie Brusel 27. ledna 2017 (OR. en) 5734/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace 5188/17 ECOFIN 50 UEM 14 SOC 51 EMPL

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 264 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Litvy z roku 2015 CS CS

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU

ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozpočet EU výdaje evropského rozpočtu V této kapitole se dozvíte: Jak se sestavuje rozpočet Evropské unie. Jaké jsou principy

Více

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 10. února 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada Příprava zasedání Rady

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 29. 5. 2012 2011/0299(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

DŮSLEDKY SOUČASNÉ FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÉ KRIZE PRO OBLAST VEŘEJNÉ ODPOVĚDNOSTI A VEŘEJNÉ KONTROLY V EU A PRO ROLI EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

DŮSLEDKY SOUČASNÉ FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÉ KRIZE PRO OBLAST VEŘEJNÉ ODPOVĚDNOSTI A VEŘEJNÉ KONTROLY V EU A PRO ROLI EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR Písemné stanovisko 2011 DŮSLEDKY SOUČASNÉ FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÉ KRIZE PRO OBLAST VEŘEJNÉ ODPOVĚDNOSTI A VEŘEJNÉ KONTROLY V EU A PRO ROLI EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA CS 3 ÚVOD 1. Celosvětová

Více

Nové programovací období co nás čeká

Nové programovací období co nás čeká Vědecko-výzkumný ústav Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Nové programovací období co nás čeká doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. lubor.hruska@accendo.cz Nový přístup EU k období 2014 2020 preferovány integrované

Více

Digitální agenda pro Evropu. Ing. Dana Černohousová Ministerstvo vnitra ČR

Digitální agenda pro Evropu. Ing. Dana Černohousová Ministerstvo vnitra ČR Digitální agenda pro Evropu Ing. Dana Černohousová Ministerstvo vnitra ČR dana.cernohousova@mvcr.cz 17. 1. 2013 1 Digitální agenda pro Evropu Jedna z vlajkových lodí evropské strategie EU 2020 (stanovuje

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 EVROPSKÁ UNIE Výbor regionů Konzultace Váš názor na strategii Evropa 2020 Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 HLAVNÍ ZÁVĚRY, VYHODNOCENÍ A POLITICKÝ DOPAD Průzkum VR Váš názor na strategii

Více

Váš názor na strategii Evropa 2020

Váš názor na strategii Evropa 2020 KONZULTACE S EVROPSKÝMI REGIONY A MĚSTY Váš názor na strategii Evropa 2020 (v návaznosti na konzultaci s evropskými regiony a městy ohledně nové strategie pro udržitelný růst, kterou VR provedl v roce

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Nizozemska na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Nizozemska na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 339 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Nizozemska na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Nizozemska z roku 2016

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Strategická příprava regionu. Setkání s regionálními partnery Ostrava,

Strategická příprava regionu. Setkání s regionálními partnery Ostrava, Strategická příprava regionu Setkání s regionálními partnery Ostrava, 22. 11. 2011 Obsah Stávající priority kraje - Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 a Regionální inovační strategie

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 5. 2012 2011/0392(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro právní záležitosti 8.9.2016 ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Věc: Odůvodněné stanovisko Národního shromáždění Bulharské republiky k

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 14. března 2013 (OR. en)

EVROPSKÁ RADA Brusel 14. března 2013 (OR. en) EVROPSKÁ RADA Brusel 14. března 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesilatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA 14. a 15. března 2013 ZÁVĚRY

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

9263/15 ls/jp/bl 1 DG B 3A - DG G 1A

9263/15 ls/jp/bl 1 DG B 3A - DG G 1A Rada Evropské unie Brusel 15. června 2015 (OR. en) 9263/15 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada UEM 198 ECOFIN 404 SOC 366 COMPET 278 ENV 361 EDUC 184

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více