ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Využití programu Mathematica pro hodnocení investic v energetice Mathematica software and its usage in the energy industry Bakalářská práce Studijní program: Studijní obor: Elektrotechnika, energetika a management Elektrotechnika a management Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Praha 2012

2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW, apod.) uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti použití tohoto školního díla ve smyslu 60 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Kamenici dne 8. května 2012 podpis

4 Poděkování Velmi děkuji vedoucímu této bakalářské práce panu prof. Ing. Oldřichu Starému, CSc., za mnoho užitečných podnětů a rad při jejím zpracování. Další vřelé poděkování patří Ing. Júliusi Bemšovi za cenné rady a pomoc s individuálním projektem, na něhož práce volně navazovala, a také děkuji své rodině za podporu a zázemí, bez něhož by práce nemohla vzniknout.

5 Anotace Bakalářská práce se zabývá způsobem, jak využít program Mathematica pro hodnocení investic v energetice. Uvádí teoretický základ pro práci s programem Mathematica a teoretický základ problematiky hodnocení investic. Vymezení zkoumaného investičního záměru je na vytápění rodinného domu třemi způsoby (zemním plynem, elektřinou a dřevěnými peletami). V programu Mathematica je vytvořena aplikace, jenž dle vstupních parametrů počítá efektivnost investice. Práce využívá nový formát souboru cdf computable document format. Summary This bachelor work addresses the way how to use the program Mathematica to evaluate investments in the energy sector. It features theoretical basis for working with the program Mathematica and theoretical basis of issues of investment evaluation. Area of researched investment plan is for heating familly house in three ways (gas, electricity and wood pellets). In the program Mathematica is created an application, which counts as input parameters the efficiency of investment. The work uses a new file format CDF - computable document format.

6 Obsah Úvod Mathematica Úvod do Mathematicy Charakteristické vlastnosti Symboly a jejich funkce: Computable document Format - CDF: Investice a Finanční funkce Investice Ekonomické hodnocení investic Hlediska hodnocení investic: Cash flow Ekonomická doba životnosti Tž Hodnocené období Th (To) Doba porovnání Tp Anuita S Kritéria hodnocení efektivnosti investic: Náklady při hodnocení investic: Finanční funkce v Mathematice Příklad výpočtu: Vytápění rodinného domu Energetická náročnost budovy Nízkoenergetická budova Tepelné ztráty a druhy obvodových zdí budovy Princip výpočtu tepelných ztrát Druhy obvodových stěn Možnosti vytápění budovy Zemní plyn Elektřina Dřevěné Pelety

7 4.5. Náklady pro vytápění u jednotlivých variant Náklady jednotlivých variant zdí při vytápění zemním plynem Náklady jednotlivých variant zdí při vytápění elektřinou Náklady jednotlivých variant zdí při vytápění dřevěnými peletami Výpočet investice do vytápění Investice do vytápění zemním plynem Investice do vytápění elektrickou energií Investice do vytápění dřevěnými peletami Vzájemné porovnání investic do vytápění Závěr Použité zdroje Přílohy Příloha 1 Vysvětlení použití různých typů funkcí v Mathematice [7] a [8] Příloha 2 Ukázka funkce Manipulate v Mathematice [7] a [8] Příloha 3 Ukázka zdrojového kódu CDF formátu v Mathematice a jeho popis Příloha 4 CD s podklady k této bakalářské práci Seznam obrázků Obrázek č. 1: Notebook pro zápis kódu uživatele Obrázek č. 2: Ukázka výpočtu slovním zadáním a symbolicky Obrázek č. 3: Příklad vytisknutí 2D a 3D grafu [8] Obrázek č. 4: Příklad výpočtu NPV a IRR v Mathematice Obrázek č. 5: Energetická bilance budovy a legenda [2] Obrázek č. 6: Hodnocení energetické náročnosti budovy [2] Obrázek č. 7: Ukazatel prostupu tepla budovou [2] Obrázek č. 8: Funkce Manipulate pro výpočet čisté současné hodnoty, při měnících se parametrech [20] Seznam tabulek Tabulka č. 1: Vysvětlení jednotlivých symbolů [8] Tabulka č. 2: Hodnoty ovlivňujících faktorů Tabulka č. 3: Polystyren pro zateplení domu Tabulka č. 4: Varianty obvodového zdiva a jeho parametry Tabulka č. 5: Výpočty tepelných ztrát jednotlivých variant obvodového zdiva Tabulka č. 6: Výpočty tepelných ztrát a potřebného výkonu zatepleného objektu... 33

8 Tabulka č. 7: Ceník vstupů pro vytápění u stacionárního a kondenzačního kotle Tabulka č. 8: Ceník vstupů pro vytápění lokálními plynovými topidly Tabulka č. 9: Potřebné množství tepla pro vytápění objektu Tabulka č. 10: Ceník provozních ročních nákladů pro vytápění zemním plynem Tabulka č. 11: Vstupní investice pro elektrokotel Tabulka č. 12: Vstupní investice pro lokální topidla Tabulka č. 13: Přehled provozních nákladů za rok u jednotlivých variant Tabulka č. 14: Vstupní investice pro 90 % kotel Tabulka č. 15: Vstupní investice pro 95 % kotel Tabulka č. 16: Přehled provozních nákladů u jednotlivých variant kotlů na dřevěné pelety Tabulka č. 17: Přehled ročních ekvivalentních výdajů u zemního plynu Tabulka č. 18: Přehled ročních ekvivalentních výdajů u elektřiny Tabulka č. 19: Přehled ročních ekvivalentních výdajů u dřevěných pelet Tabulka č. 20: Přehled ročních ekvivalentních výdajů u nejlepších variant Tabulka č. 21: Přehled ročních ekvivalentních výdajů u nejlepších variant... 46

9 Úvod V dnešní moderní době stále rostou nároky obyvatel na pohodlí a komfort života. Vzhledem k vyššímu životnímu standardu, se zvyšuje i potřeba energie pro domácnost a při současném trendu zvyšování cen, se každá domácnost snaží ušetřit co nejvíce finančních prostředků a hledá způsob jak toho docílit. Ovšem ne každý člověk je schopen nalézt pro něj ideální řešení, jak efektivně ušetřit vhodnou investicí do otopného systému, či vybrat správný stavební materiál pro svůj dům. Proto se používají hodnotící kritéria, která dokážou odhadnout, do kterého projektu má smysl investovat za účelem zisku. A zároveň takové kritérium zahrnuje ovlivňující faktory projektu. Získat energii pro domácnost lze několika způsoby. Mezi dva nejčastěji využívané patří zemní plyn a elektřina. Zemní plyn se distribuuje z přírodních zdrojů a vzhledem k jeho možnému uskladnění, dálkové přepravě a rozšířené plynárenské soustavě se jeho využití v moderním světě široce uplatnilo. Elektřina se naopak od zemního plynu vyrábí a není možné ji skladovat. Je to však čistá forma energie a je přístupná všude, kde je zavedena elektrická síť. Protože se v současnosti bez elektrické energie neobejdeme, je efektivní spojit tuto potřebu i s vytápěním elektřinou. Třetí alternativou je vytápění dřevěnými peletami. Jedná se o moderní a hlavně ekologický způsob vytápění, jenž je široce rozšířen například v sousedním Rakousku. Nahrazuje dřívější vytápění tuhými palivy, jako je uhlí, nebo dřevo. Je možné kombinovat vytápění elektřinou a dřevěnými peletami. To je vhodné například u starých domů, kde se kotel na tuhá paliva nahradí kotlem na pelety a přidá se kotel na elektřinu, podle potřeby se poté přepíná mezi jednotlivými systémy. 9

10 Cíl práce Hlavní cíl Prozkoumat možnosti vytápění rodinného domu, zvolit správné hodnotící kritérium a v závislosti na vstupních parametrech projektu zvolit ideální kombinaci obvodového zdiva nového domu s vhodným vytápěním. Pro toto vše využít program Mathematica Dílčí cíle práce Uvést teoretický základ pro program Mathematica a zhotovit základní učební pomůcku, jenž usnadní použití programu novým uživatelům. Uvést teoretický aparát pro hodnocení investic Vymezit zkoumaný problém investice a uvést veškeré vstupy a faktory, které projekt ovlivňují. Z předchozího určit správné rozhodovací kritérium. Vypočítat investici do vytápění rodinného domu v závislosti na obvodovém zdivu a vyhodnotit nejlepší variantu Napsat celou práci v CDF (Computable Document Format) programu Mathematica Využít dynamické schopnosti CDF a naprogramovat práci tak, aby výsledná aplikace přepočítávala výsledné hodnoty podle zadávání vstupů uživatelem. 10

11 1. Mathematica 1.1. Úvod do Mathematicy V dnešní moderní době je nutností používat kvalitní, ale hlavně výkonný výpočetní systém. Kvůli zvýšení efektivnosti bylo uvedeno na trh mnoho takovýchto systému, které usnadňují práci tím, že mezikroky udělají za nás. Jedním z takovýchto systémů je program Mathematica. Mathematica je softwarový nástroj od společnosti Wolfram Research: který umožňuje realizovat výpočty z velmi širokého spektra odvětví, jak numerické, tak symbolické. Funguje jako obyčejná kalkulačka, ale poradí si i se složitými funkcemi. Právě nespornou výhodou Mathematicy je, že má v sobě spoustu funkcí definovaných a uživateli stačí pouze pomocí příkazu jednotlivou funkci využít. Vzhledem k využitelnosti Mathematicy je používána jako učební pomůcka na mnoha školách po celém světě. Jednou z mnoha výhod je možnost využití velkého množství přídavných balíčků, které ještě rozšíří už tak velmi vysoce kvalitní základní verzi. Vysoké uplatnění najde možnost pracovat s online daty (např. počet obyvatel, burzovní lístky). Ačkoliv se jedná o programovací jazyk, podobný jazyku C++, není tak složité Mathematicu ovládat Charakteristické vlastnosti Prostředí pro ovládání Mathematicy je intuitivní a nenáročné. Podoba s poznámkovým blokem, který známe z Windows. Vše se zapisuje do tzv. notebooku. Pokud notebook uložíme na disk počítače, má příponu.nb například pokus.nb apod. Obrázek č. 1: Notebook pro zápis kódu uživatele 11

12 Výpočty se dají zadat jak numericky, tak symbolicky. Velkou výhodou je i přesné vyčíslení výsledku, který se poté dá zaokrouhlit na libovolný počet desetinných míst. Pro symboliku je velmi výhodné a oblíbené používat File/Palettes, zde se vybere symbol a v notebooku se doplní dle požadovaného výpočtu. Obrázek č. 2: Ukázka výpočtu slovním zadáním a symbolicky Přes tisíc vestavěných funkcí ze všech oblastí matematiky Je kompatibilní i s jinými jazyky, možnost vzájemné výměny dat Možnost zavedení vlastní funkce a proměnné Možnost výměny s formáty jako XHTML atd. Přebrání a zpracování dat z MS Excel Mathematica je složena ze dvou hlavních modulů vstupního rozhraní a jádra (centrum výpočtů) Text v dokumentu může obsahovat příkazové řádky, grafiku, systémové výstupy apod. a je organizován formou oddělených buněk. Každá buňka je brána jako celek. Buňky jsou rozlišeny podél pravého okraje na konci pracovní plochy ve formě velkých hranatých závorek ]. Buňky lze skrýt, pracovat s více buňkami najednou, zavřít je, otevřít atd. Práce s buňkami se realizuje v menu Cells. Při provádění výrazu jsou všechny vstupy a výstupy uloženy systémem a mohou výt znovu použity pomocí jejich čísla, která získali podle pořadí, ve kterém byly provedeny. Příkazy v aktuální buňce se provedou po současném stisknutí kláves Shift+Enter, nebo numerickým Enterem. 12

13 V případě dlouhého výpočtu systém zobrazí dvě hranaté závorky na pravé straně buňky ]]. Systém je citlivý na velikost písmen, např. zadání funkce musí začít velkým písmenem a argumenty funkce jsou v hranatých závorkách, tedy: Sin[x] Rychlou práci s uživatelským prostředím usnadňuje Help (pod klávesou F1) Mathematica umí vytisknout 2D i 3D grafy, podporuje obrázky a jejich úpravu, umí přehrát zvuky a animace. Obrázek č. 3: Příklad vytisknutí 2D a 3D grafu [8] 13

14 1.3. Symboly a jejich funkce: Symbol Funkce Příklad % Výsledek předchozího výstupu N[%,50] Zopakuje poslední výpočet s přesností 50 symbolů %% Výsledek předposledního výstupu %%% Výsledek před-předposledního výstupu %n Výsledek n-tého výstupu %20 Zopakuje 20.výstup, Univerzální oddělovač Plot[+4, {x,1,5}] ; Oddělovač výrazů, které jsou na jedné x=223; nezobrazí výstup řádce a který zamezí zobrazení výsledku na obrazovku. Desetinný oddělovač v konstantách Symbol pro invalidizaci proměnné x1=. Proměnná x1 není validní Symbol pro násobení matic m.n = Symbol pro přiřazování а12=1.345π := Definice funkce nebo pravidla f[x_]:=sin[t] /. Dočasná změna honot probíhajícího výpočtu -> Nahrazení hodnoty nebo pravidla Cos[x 2 ] /. x->3a -výsledek je: cos(9a 4 ) ArcCos[x 2 ] /. x->0.5 //N Numerická hodnota předešlého výrazu π //N - Výsledek je: ( ) Závorky pro aritmetické operace h=( 7-x 5 )/ (1-3 ( 2+ x 3 )) [ ] Závorky pro argumenty funkcí D[Sin[x-4]] { } Závorky pro seznam elementů (vektor, matice, graf argumentů atd.) m={-1, 0, 6, 4,1 } - určuje vektor o 6-ti souřadnicích m[ [ 3 ] ] - třetí element z m [ [ ] ] Závorky pro extrakci elementů nebo indexů (* *) Závorky pro komentování (* Mohou být umístěny 14

15 kdekoliv*) Symboly pro aritmetické operace: ^ mocnina b=a*c / (3-x^3) * or space násobení / dělení (a zlomková čára) a=2π / sčítání, odčítání == Rovnost!= nerovnost Srovnávací symbolika > >= větší, větší-rovno <= < menší, menší-rovno Pro ověřování identit, řešení rovnic a zápis složitých logických výrazů Logické operace Pro řešení výpočtů, logické ověřování atd.! Logická negace nebo faktoriál! (a && b<2) && Logické "a" Logická disjunkce Xor[p,q,...] Ostrá disjunkce << Symbol pro načtení externího symbolu, samozřejmě včetně balíčků nebo funkcí <<Graphics`Shapes` <<name_ of_ the_ file >> Symbol pro exportování do souboru Expression >> name_of_the_file >>> Add to file Expression >>> name_of_the_file!! Čte text ze souboru Výraz >> f1 Tabulka č. 1: Vysvětlení jednotlivých symbolů [8]!!f1 15

16 1.4. Computable document Format - CDF: Jde o nový druh notebooku Mathematicy. Tento typ formátu zcela mění způsoby psaní dokumentů jako jsou skripta, učebnice apod. Již podle názvu je patrné, že CDF dokument se chová dynamicky, tudíž okamžitě přepočítává hodnoty a mění výsledky dle zadání uživatelem. CDF se vytvoří ve standardní Mathematice 8 a novější. Při vytvoření nového notebooku, je třeba zvolit File/New/CDF (.cdf), otevře se notebook vypadající stejně, jako dřívější, ovšem nyní s příponou cdf. Takovýto notebook je zobrazitelný jak v Mathematice, tak v CDF playeru, který je možno zdarma stáhnout z uživatel tedy nemusí mít nainstalovanou plnou verzi Mathematicy, stačí pouze tento player. Programování v computable document format je stejné, jako v běžném notebooku s příponou nb. Aby bylo možné využít dynamiky výsledného dokumentu, je třeba i dynamicky programovat. Znamená to použití funkce Manipulate (ukázka této funkce je v Přiloze 2), jenž uživatelům umožní dynamicky měnit proměnné a okamžitě ukáže výsledek. V mé práci využiji funkce Dynamic a InputField, tyto funkce jsme společně s panem prof. Ing. Oldřichem Starým, CSc. uznali za vhodné pro zhotovení energetické kalkulačky, jenž bude hlavním přínosem této práce. Dynamic se přiřazuje zvolené proměnné, nebo výsledku. Toto přiřazení umožní pozdější přepočítání výsledku a zobrazení jeho hodnoty automaticky. Uživatel nemusí aplikaci nikterak instruovat, aby výpočet provedla. InputField vytvoří pole pro zadání hodnoty uživatelem. V praxi to vypadá tak, že do tohoto pole se přiřadí uživatelem hodnota a díky funkci Dynamic se okamžitě přepočítá výsledek, jenž je na této měnitelné hodnotě závislý. Ukázky zdrojových kódů a názornější popsání CDF formátu je součástí příloh. 16

17 2. Investice a Finanční funkce 2.1. Investice Investice lze chápat, jako jednorázový impuls do nějakého projektu. Nejčastěji se investuje do výstavby nových zařízení, či budov, avšak lze investovat i do vylepšení stávajících zařízení, nebo do velkých podniků za účelem co největšího ovládnutí trhu. Investicí chápeme peněžní vklad, od kterého očekáváme v budoucnu zisk. Na počátku celého procesu jsou chápány jako peněžní výdaj a až později se stanou nákladem formou odpisů Ekonomické hodnocení investic Pod pojmem ekonomické hodnocení je skryto měřítko. Pokud investujeme finanční prostředky, máme zájem na tom, aby byly dobře zhodnoceny, tudíž je potřeba vyčíslit nějaká rizika, nebo nejčastěji rozhodnout mezi dvěma výhodnými projekty o tom, který bude výnosnější. Při hodnocení investic je také důležitým faktorem čas. Zhodnocení investice se dostaví až po několika letech, až desetiletích. Čili i s faktorem času je nutné počítat. Pokud se zaměříme zejména na energetické investice, musíme počítat s vysokou rizikovostí tohoto odvětví, jelikož díky dlouhodobému zhodnocení investice se také mění vývoj cen energie (plyn, elektřina, atd.). Do hodnocení investice také vstupují faktory jako životní prostředí, či politické aspekty (nesouhlas občanů, sociální stránka věci). V praxi se většinou investor snaží nalézt tzv. reálnou investici, tedy aby doba návratnosti investice nepřesahovala reálný život, zhruba 80let je takový neformální strop. Pokud investor vynaloží prostředky, jistě očekává, že z toho bude mít užitek on sám, již za dobu svého života. Z tohoto úhlu pohledu je samozřejmě patrné, že nejvýhodnější z časového hlediska je realizovat investici s co možná nejkratší dobou její návratnosti. Ovšem nedílnou součástí realizace investice je velikost projektu, do kterého hodlá investor vstoupit. Například jaderná elektrárna bude vyžadovat investici mnohonásobně vyšší, než jakákoliv investice do rodinného domu. Tudíž je rozpoznatelné, že návratnost u jaderné elektrárny bude několikanásobně delší, než u zmíněného rodinného domu. Z předchozího vyplývá, že investor by měl zhodnotit, do jaké oblasti bude investovat a kolik prostředků pro danou investici hodlá uvolnit a samozřejmě za jak dlouho asi očekává návratnost své chystané investice. Teprve po zvážení těchto aspektů, by se měl rozhodnou pro konkrétní případ a jeho realizaci. 17

18 Využití programu Mathematica pro hodnocení investic v energetice 2.3. Hlediska hodnocení investic: Cash flow [Kč ] (2.1) [Kč] provozní proměnné náklady v T-tém roce závislé na zatížení (palivové náklady, vlastní spotřeba, čerpací práce, tepelné ztráty v sítích apod.) [Kč] provozní stálé náklady v T-tém roce nezávislé na zatížení (opravy a údržba, apod.) [Kč] - odpisy sledovaného zařízení [Kč] - úroky placené z úvěrů [Kč] připočitatelné, respektive odpočitatelné položky při výpočtu základu daně z příjmu [Kč] - investiční náklady, zahrnující i zvýšení nákladů, vzniklé vlivem rozložení výstavby do více let [Kč] úmor úvěrů [Kč] - sazba daně z příjmů [%] Tento vzorec se používá u podniků, kde na rozdíl od fyzické osoby můžeme uplatnit odpisy Ekonomická doba životnosti Tž Zpravidla se liší pro různé aspekty systému. Volí se podle předpokladu technického a morálního opotřebení, to znamená, že na základě Tž se určují účetní odpisy. 18

19 Hodnocené období Th (To) Je to zvolené období, pro které známe vstupní hodnoty. Obsahuje při nejmenším takové období, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé investice do provozu. Pokud nastane situace, kdy Th < Tž, nebo Th < Tp, volí se nejčastěji opakování hodnoty posledního známého roku do konce Tž (Tp) Doba porovnání Tp Je to období, po kterém, nebo za které se provádí hodnocení ekonomické efektivnosti. Je to problematická volba, jelikož volba správné doby hodnocení, zásadně ovlivňuje výsledky hodnocení. - Je to doba, pro kterou se počítají hodnoty hotovostních toků - Zahrnuje údaje za ukončenou Tž - Musí být stejná pro všechny hodnocené varianty Volba Tp, pokud mají jednotlivé prvky různou životnost: - Nejmenší společný násobek - Předpoklad cyklického opakování - Opakování posledního známého roku Anuita S Anuitou rozumíme splátku úvěru, jejíž výše se v čase nemění. Skládá se ze dvou částí: splátka jistiny a úrok. Poměr mezi těmito dvěma je na počátku nejvyšší a postupně se snižuje. [Kč ] (2.2) kde [Kč] [%] [Kč] 19

20 Využití programu Mathematica pro hodnocení investic v energetice 2.4. Kritéria hodnocení efektivnosti investic: 1. Kritérium (prosté) doby splacení 2. Kritérium (diskontované) doby splacení 3. Kritérium čisté současné hodnoty (NPV) 4. Vnitřní výnosové procento (IRR) 5. Výpočet minimální ceny produkce 6. Další přístupy 1) Kritérium prosté doby splacení Kritériem, které rozhoduje, je co možná nejkratší doba návratnosti vynaložené investice. Vychází z následujícího vzorce: (2.3) [Kč ] kde [Kč] [Kč] Výhodou je jednoduchý výpočet, pro který je potřeba pouze Cash flow v daném roce a poté v letech následujících, to podle podmínky rovnice, aby se po odečtení investičních výdajů levá strana rovnala pravé, tedy byla rovna nule. Nevýhodou je jednoznačně opomenutí peněžních toků po době návratnosti investice, a také opomenutí časové ceny peněz. Z toho vyplývá, že pokud se předem odhaduje, že nějaký projekt bude mít dlouholetou životnost, například energetická investice, není vhodné toto kritérium použít. 2) Kritérium diskontové doby splacení Kritériem, které rozhoduje, je co možná nejkratší návratnost vynaložené investice, při ohledu na časovou hodnotu peněz. Vychází z následujícího vzorce: [Kč ] kde (2.4) [Kč] [Kč] [%] 20

21 Výhodou je, že toto kritérium již uvažuje časovou hodnotu peněz, což právě reprezentuje onen diskont (r). Znamená to, že v tomto ohledu je tento způsob lepší, než kritérium prosté doby splacení, avšak i zde je určitá nevýhoda a tou je opět zanedbání peněžních toků po uplynulé době splacení, tudíž opět nevýhodné kritérium pro dlouhodobé projekty. 3) Čistá současná hodnota NPV (Net Present Value) NPV je rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů a výdaji na investici. Vychází ze vzorce: [Kč ] (2.5) kde [Kč] [Kč] [%] Je-li hodnota NPV > 0 znamená to, že investice za dobu hodnocení přináší větší výnos, než je zadaná hodnota diskontu. Je-li hodnota NPV = 0 znamená to, že za tuto dobu se dosáhne míry výnosu vloženého vlastního kapitálu právě v očekávané výši r. Je-li hodnota NPV < 0 mohou být investice sice ziskové (podle účetního zisku), ale jejich míra výnosu bude menší, než zadaný diskont, popřípadě může být i záporná a tyto varianty by ve srovnání s jinými investicemi kapitálu neměly být realizovány. Výraznou výhodou je, že NPV lze vždy spočítat, respektuje časovou cenu peněz a správně vyjadřuje ekonomickou efektivnost. 21

22 4) Vnitřní výnosové procento IRR (Internal Rate of Return) Jedná se o hodnotu diskontu, který dává za dobu životnosti právě nulovou hodnotu diskontovaného toku hotovosti (NPV = 0). [% ] (2.6) kde [Kč] [Kč] [%] Je-li IRR vyšší, než diskontní míra r, je výhodné ho realizovat. Program Mathematica počítá IRR právě podle r a pokud chceme výsledek v procentech, musíme jej vynásobit stem (100). Výhodou je snadné posouzení efektivnosti právě hodnocené investice ve srovnání s požadovanou mírou výnosnosti vlastních prostředků (diskontem r). Oproti tomu nevýhodou je možnost, že IRR nemusí vždy existovat, tedy nemusí se pokaždé dát spočítat. Také je zde problém velikosti investice (relativní kritérium). 5) Roční ekvivalentní peněžní tok RCF [Kč ] (2.7) kde [Kč] [%] 22

23 Právě toto kritérium využiji pro zhodnocení mých závěrů a výpočtů. Aby to bylo uplatnitelné pro domácnost, musí se brát v úvahu následující vzorec: [Kč ] (2.8) kde [Kč] [-] [Kč] Poměrná anuita je počítána jako anuita A, ovšem bez investičních nákladů, lze tedy psát: [- ] (2.9) kde [%] Metoda hodnocení investice pomocí ročních ekvivalentních výdajů RCF je vhodná pro porovnání projektů, které vykazují různou dobu životnosti. Díky poměrné anuitě, obsažené ve vzorci RCF, toto kritérium bere v úvahu časovou cenu peněz. Sama poměrná anuita reprezentuje cenu ušlé příležitosti, například rodinné spoření, nákup cenných papírů a jiné možnosti, jak zhodnotit investovanou částku. 23

24 Využití programu Mathematica pro hodnocení investic v energetice 2.5. Náklady při hodnocení investic: Náklady představují spotřebování ekonomického zdroje, které je obvykle spojené se současným nebo budoucím výdejem peněz. Ve finančním účetnictví se nákladem rozumí snížení ekonomického prospěchu během účetního období ve formě poklesu hodnoty aktiv nebo zvýšení závazků, jehož následkem je snížení vlastního kapitálu jinou formou než jeho rozdělením (vyplacením) vlastníkům. Pokud E je množství energie spotřebované ve Wh, můžeme vycházet z následujících vzorců: 1) Náklady na výrobu elektřiny, tepla [Kč ] kde (2.10) [Kč] [Kč] 2) Měrné vlastní náklady [Kč/Wh ] (2.11) kde [Kč] [Kč] 3) Měrné (celkové, účetní) náklady (2.12) [Kč/Wh ] kde [Kč] 4) Měrné výrobní náklady (livelised cost) [Kč /Wh] kde [-] 24 (2.13)

25 3 Finanční funkce v Mathematice Jak již bylo řečeno v úvodu, Mathematicu je možné využít i pro výpočty ve finanční oblasti. Umí spočítat Cashflow, Net Present Value, IRR atd. Příkazem si zavoláme námi požadovanou funkci a poté jí přiřadíme parametry, z kterých vzejde požadovaný výsledek. Mathematica je v tomto užitečná, že za nás vyřeší postupné mezikroky a my dále můžeme pracovat jen s výsledkem. Obrázek č. 4: Příklad výpočtu NPV a IRR v Mathematice 3.1. Příklad výpočtu: Do notebooku v Mathematice zadáme příkaz pro zavolání funkce TimeValue, která vypočítá NPV ze zadaných hodnot. Jak bude takový zápis vypadat, znázorňuje obrázek č. 4. Číslo -3,45 je hodnota investice (v miliardách Kč), kterou hodlá investor vynaložit. Hodnoty od 1,5 do 1,6 jsou spočtené Cashflow pro každý rok zvlášť. Hodnota 0,09 je diskont, tedy hodnota očekávaného zisku a 0 je rok, ke kterému to počítáme. Z těchto zadaných atributů už je program Mathematica schopen vypočítat výslednou hodnotu NPV. Pokud počítáme IRR (vnitřní výnosové procento), zavoláme stejnou funkci jako pro NPV, avšak upravíme parametry pro výpočet, neboť je potřeba vytvořit rovnici rovnu nule a zadat programu, aby spočetl r. Z této rovnice Mathematica r (IRR) vyčíslí v desetinném čísle, jelikož se požaduje procento, musíme výsledek vynásobit stem. 25

26 4 Vytápění rodinného domu Obrázek č. 5: Energetická bilance budovy a legenda [2] Cílem této práce je prozkoumat možnosti vytápění rodinného domu. V dnešní době, kdy je kladen stále větší nárok na výkon a spotřebu, je potřebné vybrat efektivní řešení, jak dům vytápět. Dnešní trh nabízí širokou škálu možností a je na každém co si kdo zvolí jako nejlepší variantu. V této práci budou porovnány následující varianty: plyn, elektřina a dřevěné pelety. Všechny možnosti je potřebné porovnat jak z hlediska ekologického, tak ekonomického. Vhodné je také předem vytipovat lokalitu, kde se dům nachází, v jakém podnebí a okolním prostředí. Například kvůli možnosti využití sluneční energie na vytápění. Pro kalkulaci vhodného vytápění budu uvažovat nízkoenergetickou budovu, nebo budovu, která se tomuto ideálu bude co nejvíce blížit, ale zároveň bude relativně cenově dostupná. Bydlím v okolí Prahy, tudíž jsem se rozhodl uvažovat přírodní podmínky právě z pražské lokality. 26

27 4.1. Energetická náročnost budovy V současnosti rozlišujeme energetickou náročnost budovy do klasifikačních tříd a každá nová, nebo rekonstruovaná budova, tím je myšlená rekonstrukce, která ovlivní prostup tepla budovou, má průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Tento průkaz se zavedl s cílem co nejvíce minimalizovat spotřebu energie domu a omezit emise. V ČR je podíl budov na spotřebě energie 30 %, v EU dokonce kolem 40 %. [2] Obrázek č. 6: Hodnocení energetické náročnosti budovy [2] Do spotřeby budovy se ovšem nezapočítává energie potřebná pro chod spotřebičů od pračky, až po žehličku. Dle tabulky je vidět, že klasifikační třída obsahuje 7 hodnotících písmen, k nimž je připojené i slovní hodnocení Nízkoenergetická budova Je to trend společnosti vycházející ze stále rostoucích cen energií. Takováto budova je navržena tak, aby co nejvíce šetřila energií a tedy i financemi jejího provozovatele. Nízkoenergetický dům je mezičlánkem mezi klasickou výstavbou a pasivním domem, jenž je ideální, z hlediska úspory energie. Základní znaky nízkoenergetického domu: Kompaktní tvar, bez výčnělků Nejvíce prosklených ploch je orientováno na jih Kvalitní tepelná izolace (tloušťka 10 až 30 cm) Využití regulace pro tepelné zisky Potřeba tepla pro vytápění do 50 kwh/ za rok 27

28 Obrázek č. 7: Ukazatel prostupu tepla budovou [2] Na obrázku č. 7 je patrné porovnání tří druhů domů, konkrétně prostup tepla těmito domy. Fialovou barvou je vyznačen prostup u nízkoenergetického domu a z grafu vyplývá, že skutečně tento typ domu je nejúspornější, z nabídnutých variant. Je tomu tedy především díky kvalitní izolaci, jak stěn, tak i podlahy. Dále dobrá účinnost ohřevu větraného vzduchu, nebo kvalitní zimní zahrada. [2] 4.3. Tepelné ztráty a druhy obvodových zdí budovy Dle literatury [9] se tepelnými ztrátami rozumí tok energie, který uniká z budovy, při prostupu tepla rozhraním (stěnami, střechou, větráním, špatnou izolací oken apod.). Do výpočtů se zahrnuje průměrná roční vnější teplota (+3,8 C) a průměrná délka topného období (242 dnů) s průměrnou dobou vytápění (16 hodin). Jelikož bydlím v okolí Prahy, budu počítat s průměrnými hodnotami právě pro tuto oblast. Dle tabulek uvedených v [9], vychází pro pražskou lokalitu následující hodnoty ovlivňujících faktorů: nadmořská výška (m) teplotní oblast ( C) vnější teplota ( C) počet dnů topného období Tabulka č. 2: Hodnoty ovlivňujících faktorů Pro výpočty budu uvažovat stálou vnitřní teplotu budovy 22 C a dobu prostupu tepla uvažuji 24 hodin, tedy sekund. 28

29 Využití programu Mathematica pro hodnocení investic v energetice Princip výpočtu tepelných ztrát Princip spočívá v rozdílu mezi dvěma různými teplotami, tedy teplotou uvnitř objektu a teplotou vně objektu. Vyšší teplotu si můžeme zjednodušeně představit jako rychlejší pohyb molekul látky. Rychlejší molekuly narážejí do pomalejších, rozkmitávají je a předávají jim tak energii. Tato energie se proto přenáší z teplejší strany na studenější a celému procesu se většinou říká vedení tepla. S rostoucí plochou stěny, kterou může teplo prostupovat, roste množství tepla, které stěnou projde. S tloušťkou stěny je to logicky naopak, tedy čím je stěna silnější, tím hůře se teplo předává prostřednictvím pohybu molekul z jedné strany na druhou. Pro klasickou jednoduchou zeď vyjdeme z následujícího vztahu: [9] a [10] (4.1) [J] kde [J] [W/( [ K)] ] [ C] [m] [s] Pokud uvažujeme, že se stěna skládá ze dvou vrstev, je potřeba zahrnout do výpočtu i tepelné rozhraní mezi těmito dvěma vrstvami. V praxi to znamená většinou přidání tepelné izolace na stěnu, tedy polystyren na zdivo. Tím vznikne dvojitá stěna, kterou prochází teplo. Množství tepla Q, které projde za jednotku času danou plochou (například 1 m2) cihlové stěny, projde i 1 m2 polystyrénové stěny (teplo se mezi stěnami nikam neztratí). Můžeme proto vycházet z následujícího: [9] a [10] [J] kde (4.2) [J] [W/( K)] [W/( [ C] [ C] 29 K)]

Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic

Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic Co představují investice jednorázově vynaložené zdroje, od kterých se očekává, že budou přinášet peněžní příjmy během delšího období v

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jaroslav Dufka Hospodárné vytápění domů a bytů Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Formulář Malé DPH: Dále následuje : FORMULÁŘ - VLASTNÍ KALKULAČKA o produktu KDO BUDE S FORMULÁŘEM PŘEDEVŠÍM PRACOVAT

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 2 Budoucnost je tady 3 a je ohleduplnější k životnímu prostředí, energeticky účinnější a nákladově

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství. 21. století je doba energií a zdrojů

Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství. 21. století je doba energií a zdrojů Energetická linie Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství 21. století je doba energií a zdrojů Zajistíme klientům snížení výdajů za energie a tím prostor pro INVESTICE V historii byla hospodářství

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Úvod. Obr. 1:BENEA [4]

Úvod. Obr. 1:BENEA [4] Jak peče Benea Úvod... 4 Úspory energie... 5 1) Přemístění zdroje... 6 2) Ekobloky... 7 3) Zateplení a výměna oken... 11 4) Pece... 13 5) Střecha... 14 6) Solární panely... 14 Závěr... 15 Zdroj:... 18

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. doplňkový modul www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Tento formulář je i součástí administrativní kalkulačky : Formulář - vlastní kalkulačka - o produktu

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

Stejně velké platby - anuita

Stejně velké platby - anuita Stejně velké platby - anuita Anuitní platby Existuje vzorec, pomocí kterého lze uspořádat splátky jistiny a platby úroků tak, že jejich součet v každém období (např. každý měsíc) je stejný. Běžný příklad:

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw ekonomika technologie komfort Co je kaskádová kotelna Thermona systém zapojení několika menších kotlových jednotek do jednoho celku pro vytápění a přípravu teplé vody

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

GRID společnost s.r.o.

GRID společnost s.r.o. GRID společnost s.r.o. Zahradní 30 586 01 JIHLAVA Výpočet ekonomické efektivnosti investičního záměru výstavby a provozu plynové kotelny pro Společenství vlastníků Husníkova 2078, 2079, 2080, 2081, 2082,

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU 94 Pasivní domy DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU NEDALEKO HRADCE KRÁLOVÉ. PROTOŽE PRACUJE VE SPOLEČNOSTI, KTERÁ SE ZABÝVÁ DODÁVKAMI VZDUCHOTECHNICKÝCH

Více

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce 2. Numerické výpočty Excel je poměrně pohodlný nástroj na provádění různých numerických výpočtů. V příkladu si ukážeme možnosti výpočtu a zobrazení diferenciálních charakteristik analytické funkce, přičemž

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Excel COUNTIF COUNTBLANK POČET

Excel COUNTIF COUNTBLANK POČET Excel Výpočty a vazby v tabulkách COUNTIF Sečte počet buněk v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím. Funkce je zapisována ve tvaru: COUNTIF(Oblast;Kritérium) Oblast je oblast buněk, ve které mají

Více

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY Verze I. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012

Více

Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala...

Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala... Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala... 10 Stavba domu... 13 Vzorový dům... 15 Závěr... 16 Zdroje...

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Multifunkční krbová kamna pro každý domov

Multifunkční krbová kamna pro každý domov Multifunkční krbová kamna pro každý domov Proč si vybrat kamna Blacksmith? Věděli jste, že 70% tepla z průměrného otevřeného ohně může unikat do komína? Moderní kamna mohou hořet tak efektivně, že méně

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více