ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Využití programu Mathematica pro hodnocení investic v energetice Mathematica software and its usage in the energy industry Bakalářská práce Studijní program: Studijní obor: Elektrotechnika, energetika a management Elektrotechnika a management Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Praha 2012

2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW, apod.) uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti použití tohoto školního díla ve smyslu 60 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Kamenici dne 8. května 2012 podpis

4 Poděkování Velmi děkuji vedoucímu této bakalářské práce panu prof. Ing. Oldřichu Starému, CSc., za mnoho užitečných podnětů a rad při jejím zpracování. Další vřelé poděkování patří Ing. Júliusi Bemšovi za cenné rady a pomoc s individuálním projektem, na něhož práce volně navazovala, a také děkuji své rodině za podporu a zázemí, bez něhož by práce nemohla vzniknout.

5 Anotace Bakalářská práce se zabývá způsobem, jak využít program Mathematica pro hodnocení investic v energetice. Uvádí teoretický základ pro práci s programem Mathematica a teoretický základ problematiky hodnocení investic. Vymezení zkoumaného investičního záměru je na vytápění rodinného domu třemi způsoby (zemním plynem, elektřinou a dřevěnými peletami). V programu Mathematica je vytvořena aplikace, jenž dle vstupních parametrů počítá efektivnost investice. Práce využívá nový formát souboru cdf computable document format. Summary This bachelor work addresses the way how to use the program Mathematica to evaluate investments in the energy sector. It features theoretical basis for working with the program Mathematica and theoretical basis of issues of investment evaluation. Area of researched investment plan is for heating familly house in three ways (gas, electricity and wood pellets). In the program Mathematica is created an application, which counts as input parameters the efficiency of investment. The work uses a new file format CDF - computable document format.

6 Obsah Úvod Mathematica Úvod do Mathematicy Charakteristické vlastnosti Symboly a jejich funkce: Computable document Format - CDF: Investice a Finanční funkce Investice Ekonomické hodnocení investic Hlediska hodnocení investic: Cash flow Ekonomická doba životnosti Tž Hodnocené období Th (To) Doba porovnání Tp Anuita S Kritéria hodnocení efektivnosti investic: Náklady při hodnocení investic: Finanční funkce v Mathematice Příklad výpočtu: Vytápění rodinného domu Energetická náročnost budovy Nízkoenergetická budova Tepelné ztráty a druhy obvodových zdí budovy Princip výpočtu tepelných ztrát Druhy obvodových stěn Možnosti vytápění budovy Zemní plyn Elektřina Dřevěné Pelety

7 4.5. Náklady pro vytápění u jednotlivých variant Náklady jednotlivých variant zdí při vytápění zemním plynem Náklady jednotlivých variant zdí při vytápění elektřinou Náklady jednotlivých variant zdí při vytápění dřevěnými peletami Výpočet investice do vytápění Investice do vytápění zemním plynem Investice do vytápění elektrickou energií Investice do vytápění dřevěnými peletami Vzájemné porovnání investic do vytápění Závěr Použité zdroje Přílohy Příloha 1 Vysvětlení použití různých typů funkcí v Mathematice [7] a [8] Příloha 2 Ukázka funkce Manipulate v Mathematice [7] a [8] Příloha 3 Ukázka zdrojového kódu CDF formátu v Mathematice a jeho popis Příloha 4 CD s podklady k této bakalářské práci Seznam obrázků Obrázek č. 1: Notebook pro zápis kódu uživatele Obrázek č. 2: Ukázka výpočtu slovním zadáním a symbolicky Obrázek č. 3: Příklad vytisknutí 2D a 3D grafu [8] Obrázek č. 4: Příklad výpočtu NPV a IRR v Mathematice Obrázek č. 5: Energetická bilance budovy a legenda [2] Obrázek č. 6: Hodnocení energetické náročnosti budovy [2] Obrázek č. 7: Ukazatel prostupu tepla budovou [2] Obrázek č. 8: Funkce Manipulate pro výpočet čisté současné hodnoty, při měnících se parametrech [20] Seznam tabulek Tabulka č. 1: Vysvětlení jednotlivých symbolů [8] Tabulka č. 2: Hodnoty ovlivňujících faktorů Tabulka č. 3: Polystyren pro zateplení domu Tabulka č. 4: Varianty obvodového zdiva a jeho parametry Tabulka č. 5: Výpočty tepelných ztrát jednotlivých variant obvodového zdiva Tabulka č. 6: Výpočty tepelných ztrát a potřebného výkonu zatepleného objektu... 33

8 Tabulka č. 7: Ceník vstupů pro vytápění u stacionárního a kondenzačního kotle Tabulka č. 8: Ceník vstupů pro vytápění lokálními plynovými topidly Tabulka č. 9: Potřebné množství tepla pro vytápění objektu Tabulka č. 10: Ceník provozních ročních nákladů pro vytápění zemním plynem Tabulka č. 11: Vstupní investice pro elektrokotel Tabulka č. 12: Vstupní investice pro lokální topidla Tabulka č. 13: Přehled provozních nákladů za rok u jednotlivých variant Tabulka č. 14: Vstupní investice pro 90 % kotel Tabulka č. 15: Vstupní investice pro 95 % kotel Tabulka č. 16: Přehled provozních nákladů u jednotlivých variant kotlů na dřevěné pelety Tabulka č. 17: Přehled ročních ekvivalentních výdajů u zemního plynu Tabulka č. 18: Přehled ročních ekvivalentních výdajů u elektřiny Tabulka č. 19: Přehled ročních ekvivalentních výdajů u dřevěných pelet Tabulka č. 20: Přehled ročních ekvivalentních výdajů u nejlepších variant Tabulka č. 21: Přehled ročních ekvivalentních výdajů u nejlepších variant... 46

9 Úvod V dnešní moderní době stále rostou nároky obyvatel na pohodlí a komfort života. Vzhledem k vyššímu životnímu standardu, se zvyšuje i potřeba energie pro domácnost a při současném trendu zvyšování cen, se každá domácnost snaží ušetřit co nejvíce finančních prostředků a hledá způsob jak toho docílit. Ovšem ne každý člověk je schopen nalézt pro něj ideální řešení, jak efektivně ušetřit vhodnou investicí do otopného systému, či vybrat správný stavební materiál pro svůj dům. Proto se používají hodnotící kritéria, která dokážou odhadnout, do kterého projektu má smysl investovat za účelem zisku. A zároveň takové kritérium zahrnuje ovlivňující faktory projektu. Získat energii pro domácnost lze několika způsoby. Mezi dva nejčastěji využívané patří zemní plyn a elektřina. Zemní plyn se distribuuje z přírodních zdrojů a vzhledem k jeho možnému uskladnění, dálkové přepravě a rozšířené plynárenské soustavě se jeho využití v moderním světě široce uplatnilo. Elektřina se naopak od zemního plynu vyrábí a není možné ji skladovat. Je to však čistá forma energie a je přístupná všude, kde je zavedena elektrická síť. Protože se v současnosti bez elektrické energie neobejdeme, je efektivní spojit tuto potřebu i s vytápěním elektřinou. Třetí alternativou je vytápění dřevěnými peletami. Jedná se o moderní a hlavně ekologický způsob vytápění, jenž je široce rozšířen například v sousedním Rakousku. Nahrazuje dřívější vytápění tuhými palivy, jako je uhlí, nebo dřevo. Je možné kombinovat vytápění elektřinou a dřevěnými peletami. To je vhodné například u starých domů, kde se kotel na tuhá paliva nahradí kotlem na pelety a přidá se kotel na elektřinu, podle potřeby se poté přepíná mezi jednotlivými systémy. 9

10 Cíl práce Hlavní cíl Prozkoumat možnosti vytápění rodinného domu, zvolit správné hodnotící kritérium a v závislosti na vstupních parametrech projektu zvolit ideální kombinaci obvodového zdiva nového domu s vhodným vytápěním. Pro toto vše využít program Mathematica Dílčí cíle práce Uvést teoretický základ pro program Mathematica a zhotovit základní učební pomůcku, jenž usnadní použití programu novým uživatelům. Uvést teoretický aparát pro hodnocení investic Vymezit zkoumaný problém investice a uvést veškeré vstupy a faktory, které projekt ovlivňují. Z předchozího určit správné rozhodovací kritérium. Vypočítat investici do vytápění rodinného domu v závislosti na obvodovém zdivu a vyhodnotit nejlepší variantu Napsat celou práci v CDF (Computable Document Format) programu Mathematica Využít dynamické schopnosti CDF a naprogramovat práci tak, aby výsledná aplikace přepočítávala výsledné hodnoty podle zadávání vstupů uživatelem. 10

11 1. Mathematica 1.1. Úvod do Mathematicy V dnešní moderní době je nutností používat kvalitní, ale hlavně výkonný výpočetní systém. Kvůli zvýšení efektivnosti bylo uvedeno na trh mnoho takovýchto systému, které usnadňují práci tím, že mezikroky udělají za nás. Jedním z takovýchto systémů je program Mathematica. Mathematica je softwarový nástroj od společnosti Wolfram Research: který umožňuje realizovat výpočty z velmi širokého spektra odvětví, jak numerické, tak symbolické. Funguje jako obyčejná kalkulačka, ale poradí si i se složitými funkcemi. Právě nespornou výhodou Mathematicy je, že má v sobě spoustu funkcí definovaných a uživateli stačí pouze pomocí příkazu jednotlivou funkci využít. Vzhledem k využitelnosti Mathematicy je používána jako učební pomůcka na mnoha školách po celém světě. Jednou z mnoha výhod je možnost využití velkého množství přídavných balíčků, které ještě rozšíří už tak velmi vysoce kvalitní základní verzi. Vysoké uplatnění najde možnost pracovat s online daty (např. počet obyvatel, burzovní lístky). Ačkoliv se jedná o programovací jazyk, podobný jazyku C++, není tak složité Mathematicu ovládat Charakteristické vlastnosti Prostředí pro ovládání Mathematicy je intuitivní a nenáročné. Podoba s poznámkovým blokem, který známe z Windows. Vše se zapisuje do tzv. notebooku. Pokud notebook uložíme na disk počítače, má příponu.nb například pokus.nb apod. Obrázek č. 1: Notebook pro zápis kódu uživatele 11

12 Výpočty se dají zadat jak numericky, tak symbolicky. Velkou výhodou je i přesné vyčíslení výsledku, který se poté dá zaokrouhlit na libovolný počet desetinných míst. Pro symboliku je velmi výhodné a oblíbené používat File/Palettes, zde se vybere symbol a v notebooku se doplní dle požadovaného výpočtu. Obrázek č. 2: Ukázka výpočtu slovním zadáním a symbolicky Přes tisíc vestavěných funkcí ze všech oblastí matematiky Je kompatibilní i s jinými jazyky, možnost vzájemné výměny dat Možnost zavedení vlastní funkce a proměnné Možnost výměny s formáty jako XHTML atd. Přebrání a zpracování dat z MS Excel Mathematica je složena ze dvou hlavních modulů vstupního rozhraní a jádra (centrum výpočtů) Text v dokumentu může obsahovat příkazové řádky, grafiku, systémové výstupy apod. a je organizován formou oddělených buněk. Každá buňka je brána jako celek. Buňky jsou rozlišeny podél pravého okraje na konci pracovní plochy ve formě velkých hranatých závorek ]. Buňky lze skrýt, pracovat s více buňkami najednou, zavřít je, otevřít atd. Práce s buňkami se realizuje v menu Cells. Při provádění výrazu jsou všechny vstupy a výstupy uloženy systémem a mohou výt znovu použity pomocí jejich čísla, která získali podle pořadí, ve kterém byly provedeny. Příkazy v aktuální buňce se provedou po současném stisknutí kláves Shift+Enter, nebo numerickým Enterem. 12

13 V případě dlouhého výpočtu systém zobrazí dvě hranaté závorky na pravé straně buňky ]]. Systém je citlivý na velikost písmen, např. zadání funkce musí začít velkým písmenem a argumenty funkce jsou v hranatých závorkách, tedy: Sin[x] Rychlou práci s uživatelským prostředím usnadňuje Help (pod klávesou F1) Mathematica umí vytisknout 2D i 3D grafy, podporuje obrázky a jejich úpravu, umí přehrát zvuky a animace. Obrázek č. 3: Příklad vytisknutí 2D a 3D grafu [8] 13

14 1.3. Symboly a jejich funkce: Symbol Funkce Příklad % Výsledek předchozího výstupu N[%,50] Zopakuje poslední výpočet s přesností 50 symbolů %% Výsledek předposledního výstupu %%% Výsledek před-předposledního výstupu %n Výsledek n-tého výstupu %20 Zopakuje 20.výstup, Univerzální oddělovač Plot[+4, {x,1,5}] ; Oddělovač výrazů, které jsou na jedné x=223; nezobrazí výstup řádce a který zamezí zobrazení výsledku na obrazovku. Desetinný oddělovač v konstantách Symbol pro invalidizaci proměnné x1=. Proměnná x1 není validní Symbol pro násobení matic m.n = Symbol pro přiřazování а12=1.345π := Definice funkce nebo pravidla f[x_]:=sin[t] /. Dočasná změna honot probíhajícího výpočtu -> Nahrazení hodnoty nebo pravidla Cos[x 2 ] /. x->3a -výsledek je: cos(9a 4 ) ArcCos[x 2 ] /. x->0.5 //N Numerická hodnota předešlého výrazu π //N - Výsledek je: ( ) Závorky pro aritmetické operace h=( 7-x 5 )/ (1-3 ( 2+ x 3 )) [ ] Závorky pro argumenty funkcí D[Sin[x-4]] { } Závorky pro seznam elementů (vektor, matice, graf argumentů atd.) m={-1, 0, 6, 4,1 } - určuje vektor o 6-ti souřadnicích m[ [ 3 ] ] - třetí element z m [ [ ] ] Závorky pro extrakci elementů nebo indexů (* *) Závorky pro komentování (* Mohou být umístěny 14

15 kdekoliv*) Symboly pro aritmetické operace: ^ mocnina b=a*c / (3-x^3) * or space násobení / dělení (a zlomková čára) a=2π / sčítání, odčítání == Rovnost!= nerovnost Srovnávací symbolika > >= větší, větší-rovno <= < menší, menší-rovno Pro ověřování identit, řešení rovnic a zápis složitých logických výrazů Logické operace Pro řešení výpočtů, logické ověřování atd.! Logická negace nebo faktoriál! (a && b<2) && Logické "a" Logická disjunkce Xor[p,q,...] Ostrá disjunkce << Symbol pro načtení externího symbolu, samozřejmě včetně balíčků nebo funkcí <<Graphics`Shapes` <<name_ of_ the_ file >> Symbol pro exportování do souboru Expression >> name_of_the_file >>> Add to file Expression >>> name_of_the_file!! Čte text ze souboru Výraz >> f1 Tabulka č. 1: Vysvětlení jednotlivých symbolů [8]!!f1 15

16 1.4. Computable document Format - CDF: Jde o nový druh notebooku Mathematicy. Tento typ formátu zcela mění způsoby psaní dokumentů jako jsou skripta, učebnice apod. Již podle názvu je patrné, že CDF dokument se chová dynamicky, tudíž okamžitě přepočítává hodnoty a mění výsledky dle zadání uživatelem. CDF se vytvoří ve standardní Mathematice 8 a novější. Při vytvoření nového notebooku, je třeba zvolit File/New/CDF (.cdf), otevře se notebook vypadající stejně, jako dřívější, ovšem nyní s příponou cdf. Takovýto notebook je zobrazitelný jak v Mathematice, tak v CDF playeru, který je možno zdarma stáhnout z uživatel tedy nemusí mít nainstalovanou plnou verzi Mathematicy, stačí pouze tento player. Programování v computable document format je stejné, jako v běžném notebooku s příponou nb. Aby bylo možné využít dynamiky výsledného dokumentu, je třeba i dynamicky programovat. Znamená to použití funkce Manipulate (ukázka této funkce je v Přiloze 2), jenž uživatelům umožní dynamicky měnit proměnné a okamžitě ukáže výsledek. V mé práci využiji funkce Dynamic a InputField, tyto funkce jsme společně s panem prof. Ing. Oldřichem Starým, CSc. uznali za vhodné pro zhotovení energetické kalkulačky, jenž bude hlavním přínosem této práce. Dynamic se přiřazuje zvolené proměnné, nebo výsledku. Toto přiřazení umožní pozdější přepočítání výsledku a zobrazení jeho hodnoty automaticky. Uživatel nemusí aplikaci nikterak instruovat, aby výpočet provedla. InputField vytvoří pole pro zadání hodnoty uživatelem. V praxi to vypadá tak, že do tohoto pole se přiřadí uživatelem hodnota a díky funkci Dynamic se okamžitě přepočítá výsledek, jenž je na této měnitelné hodnotě závislý. Ukázky zdrojových kódů a názornější popsání CDF formátu je součástí příloh. 16

17 2. Investice a Finanční funkce 2.1. Investice Investice lze chápat, jako jednorázový impuls do nějakého projektu. Nejčastěji se investuje do výstavby nových zařízení, či budov, avšak lze investovat i do vylepšení stávajících zařízení, nebo do velkých podniků za účelem co největšího ovládnutí trhu. Investicí chápeme peněžní vklad, od kterého očekáváme v budoucnu zisk. Na počátku celého procesu jsou chápány jako peněžní výdaj a až později se stanou nákladem formou odpisů Ekonomické hodnocení investic Pod pojmem ekonomické hodnocení je skryto měřítko. Pokud investujeme finanční prostředky, máme zájem na tom, aby byly dobře zhodnoceny, tudíž je potřeba vyčíslit nějaká rizika, nebo nejčastěji rozhodnout mezi dvěma výhodnými projekty o tom, který bude výnosnější. Při hodnocení investic je také důležitým faktorem čas. Zhodnocení investice se dostaví až po několika letech, až desetiletích. Čili i s faktorem času je nutné počítat. Pokud se zaměříme zejména na energetické investice, musíme počítat s vysokou rizikovostí tohoto odvětví, jelikož díky dlouhodobému zhodnocení investice se také mění vývoj cen energie (plyn, elektřina, atd.). Do hodnocení investice také vstupují faktory jako životní prostředí, či politické aspekty (nesouhlas občanů, sociální stránka věci). V praxi se většinou investor snaží nalézt tzv. reálnou investici, tedy aby doba návratnosti investice nepřesahovala reálný život, zhruba 80let je takový neformální strop. Pokud investor vynaloží prostředky, jistě očekává, že z toho bude mít užitek on sám, již za dobu svého života. Z tohoto úhlu pohledu je samozřejmě patrné, že nejvýhodnější z časového hlediska je realizovat investici s co možná nejkratší dobou její návratnosti. Ovšem nedílnou součástí realizace investice je velikost projektu, do kterého hodlá investor vstoupit. Například jaderná elektrárna bude vyžadovat investici mnohonásobně vyšší, než jakákoliv investice do rodinného domu. Tudíž je rozpoznatelné, že návratnost u jaderné elektrárny bude několikanásobně delší, než u zmíněného rodinného domu. Z předchozího vyplývá, že investor by měl zhodnotit, do jaké oblasti bude investovat a kolik prostředků pro danou investici hodlá uvolnit a samozřejmě za jak dlouho asi očekává návratnost své chystané investice. Teprve po zvážení těchto aspektů, by se měl rozhodnou pro konkrétní případ a jeho realizaci. 17

18 Využití programu Mathematica pro hodnocení investic v energetice 2.3. Hlediska hodnocení investic: Cash flow [Kč ] (2.1) [Kč] provozní proměnné náklady v T-tém roce závislé na zatížení (palivové náklady, vlastní spotřeba, čerpací práce, tepelné ztráty v sítích apod.) [Kč] provozní stálé náklady v T-tém roce nezávislé na zatížení (opravy a údržba, apod.) [Kč] - odpisy sledovaného zařízení [Kč] - úroky placené z úvěrů [Kč] připočitatelné, respektive odpočitatelné položky při výpočtu základu daně z příjmu [Kč] - investiční náklady, zahrnující i zvýšení nákladů, vzniklé vlivem rozložení výstavby do více let [Kč] úmor úvěrů [Kč] - sazba daně z příjmů [%] Tento vzorec se používá u podniků, kde na rozdíl od fyzické osoby můžeme uplatnit odpisy Ekonomická doba životnosti Tž Zpravidla se liší pro různé aspekty systému. Volí se podle předpokladu technického a morálního opotřebení, to znamená, že na základě Tž se určují účetní odpisy. 18

19 Hodnocené období Th (To) Je to zvolené období, pro které známe vstupní hodnoty. Obsahuje při nejmenším takové období, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé investice do provozu. Pokud nastane situace, kdy Th < Tž, nebo Th < Tp, volí se nejčastěji opakování hodnoty posledního známého roku do konce Tž (Tp) Doba porovnání Tp Je to období, po kterém, nebo za které se provádí hodnocení ekonomické efektivnosti. Je to problematická volba, jelikož volba správné doby hodnocení, zásadně ovlivňuje výsledky hodnocení. - Je to doba, pro kterou se počítají hodnoty hotovostních toků - Zahrnuje údaje za ukončenou Tž - Musí být stejná pro všechny hodnocené varianty Volba Tp, pokud mají jednotlivé prvky různou životnost: - Nejmenší společný násobek - Předpoklad cyklického opakování - Opakování posledního známého roku Anuita S Anuitou rozumíme splátku úvěru, jejíž výše se v čase nemění. Skládá se ze dvou částí: splátka jistiny a úrok. Poměr mezi těmito dvěma je na počátku nejvyšší a postupně se snižuje. [Kč ] (2.2) kde [Kč] [%] [Kč] 19

20 Využití programu Mathematica pro hodnocení investic v energetice 2.4. Kritéria hodnocení efektivnosti investic: 1. Kritérium (prosté) doby splacení 2. Kritérium (diskontované) doby splacení 3. Kritérium čisté současné hodnoty (NPV) 4. Vnitřní výnosové procento (IRR) 5. Výpočet minimální ceny produkce 6. Další přístupy 1) Kritérium prosté doby splacení Kritériem, které rozhoduje, je co možná nejkratší doba návratnosti vynaložené investice. Vychází z následujícího vzorce: (2.3) [Kč ] kde [Kč] [Kč] Výhodou je jednoduchý výpočet, pro který je potřeba pouze Cash flow v daném roce a poté v letech následujících, to podle podmínky rovnice, aby se po odečtení investičních výdajů levá strana rovnala pravé, tedy byla rovna nule. Nevýhodou je jednoznačně opomenutí peněžních toků po době návratnosti investice, a také opomenutí časové ceny peněz. Z toho vyplývá, že pokud se předem odhaduje, že nějaký projekt bude mít dlouholetou životnost, například energetická investice, není vhodné toto kritérium použít. 2) Kritérium diskontové doby splacení Kritériem, které rozhoduje, je co možná nejkratší návratnost vynaložené investice, při ohledu na časovou hodnotu peněz. Vychází z následujícího vzorce: [Kč ] kde (2.4) [Kč] [Kč] [%] 20

21 Výhodou je, že toto kritérium již uvažuje časovou hodnotu peněz, což právě reprezentuje onen diskont (r). Znamená to, že v tomto ohledu je tento způsob lepší, než kritérium prosté doby splacení, avšak i zde je určitá nevýhoda a tou je opět zanedbání peněžních toků po uplynulé době splacení, tudíž opět nevýhodné kritérium pro dlouhodobé projekty. 3) Čistá současná hodnota NPV (Net Present Value) NPV je rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů a výdaji na investici. Vychází ze vzorce: [Kč ] (2.5) kde [Kč] [Kč] [%] Je-li hodnota NPV > 0 znamená to, že investice za dobu hodnocení přináší větší výnos, než je zadaná hodnota diskontu. Je-li hodnota NPV = 0 znamená to, že za tuto dobu se dosáhne míry výnosu vloženého vlastního kapitálu právě v očekávané výši r. Je-li hodnota NPV < 0 mohou být investice sice ziskové (podle účetního zisku), ale jejich míra výnosu bude menší, než zadaný diskont, popřípadě může být i záporná a tyto varianty by ve srovnání s jinými investicemi kapitálu neměly být realizovány. Výraznou výhodou je, že NPV lze vždy spočítat, respektuje časovou cenu peněz a správně vyjadřuje ekonomickou efektivnost. 21

22 4) Vnitřní výnosové procento IRR (Internal Rate of Return) Jedná se o hodnotu diskontu, který dává za dobu životnosti právě nulovou hodnotu diskontovaného toku hotovosti (NPV = 0). [% ] (2.6) kde [Kč] [Kč] [%] Je-li IRR vyšší, než diskontní míra r, je výhodné ho realizovat. Program Mathematica počítá IRR právě podle r a pokud chceme výsledek v procentech, musíme jej vynásobit stem (100). Výhodou je snadné posouzení efektivnosti právě hodnocené investice ve srovnání s požadovanou mírou výnosnosti vlastních prostředků (diskontem r). Oproti tomu nevýhodou je možnost, že IRR nemusí vždy existovat, tedy nemusí se pokaždé dát spočítat. Také je zde problém velikosti investice (relativní kritérium). 5) Roční ekvivalentní peněžní tok RCF [Kč ] (2.7) kde [Kč] [%] 22

23 Právě toto kritérium využiji pro zhodnocení mých závěrů a výpočtů. Aby to bylo uplatnitelné pro domácnost, musí se brát v úvahu následující vzorec: [Kč ] (2.8) kde [Kč] [-] [Kč] Poměrná anuita je počítána jako anuita A, ovšem bez investičních nákladů, lze tedy psát: [- ] (2.9) kde [%] Metoda hodnocení investice pomocí ročních ekvivalentních výdajů RCF je vhodná pro porovnání projektů, které vykazují různou dobu životnosti. Díky poměrné anuitě, obsažené ve vzorci RCF, toto kritérium bere v úvahu časovou cenu peněz. Sama poměrná anuita reprezentuje cenu ušlé příležitosti, například rodinné spoření, nákup cenných papírů a jiné možnosti, jak zhodnotit investovanou částku. 23

24 Využití programu Mathematica pro hodnocení investic v energetice 2.5. Náklady při hodnocení investic: Náklady představují spotřebování ekonomického zdroje, které je obvykle spojené se současným nebo budoucím výdejem peněz. Ve finančním účetnictví se nákladem rozumí snížení ekonomického prospěchu během účetního období ve formě poklesu hodnoty aktiv nebo zvýšení závazků, jehož následkem je snížení vlastního kapitálu jinou formou než jeho rozdělením (vyplacením) vlastníkům. Pokud E je množství energie spotřebované ve Wh, můžeme vycházet z následujících vzorců: 1) Náklady na výrobu elektřiny, tepla [Kč ] kde (2.10) [Kč] [Kč] 2) Měrné vlastní náklady [Kč/Wh ] (2.11) kde [Kč] [Kč] 3) Měrné (celkové, účetní) náklady (2.12) [Kč/Wh ] kde [Kč] 4) Měrné výrobní náklady (livelised cost) [Kč /Wh] kde [-] 24 (2.13)

25 3 Finanční funkce v Mathematice Jak již bylo řečeno v úvodu, Mathematicu je možné využít i pro výpočty ve finanční oblasti. Umí spočítat Cashflow, Net Present Value, IRR atd. Příkazem si zavoláme námi požadovanou funkci a poté jí přiřadíme parametry, z kterých vzejde požadovaný výsledek. Mathematica je v tomto užitečná, že za nás vyřeší postupné mezikroky a my dále můžeme pracovat jen s výsledkem. Obrázek č. 4: Příklad výpočtu NPV a IRR v Mathematice 3.1. Příklad výpočtu: Do notebooku v Mathematice zadáme příkaz pro zavolání funkce TimeValue, která vypočítá NPV ze zadaných hodnot. Jak bude takový zápis vypadat, znázorňuje obrázek č. 4. Číslo -3,45 je hodnota investice (v miliardách Kč), kterou hodlá investor vynaložit. Hodnoty od 1,5 do 1,6 jsou spočtené Cashflow pro každý rok zvlášť. Hodnota 0,09 je diskont, tedy hodnota očekávaného zisku a 0 je rok, ke kterému to počítáme. Z těchto zadaných atributů už je program Mathematica schopen vypočítat výslednou hodnotu NPV. Pokud počítáme IRR (vnitřní výnosové procento), zavoláme stejnou funkci jako pro NPV, avšak upravíme parametry pro výpočet, neboť je potřeba vytvořit rovnici rovnu nule a zadat programu, aby spočetl r. Z této rovnice Mathematica r (IRR) vyčíslí v desetinném čísle, jelikož se požaduje procento, musíme výsledek vynásobit stem. 25

26 4 Vytápění rodinného domu Obrázek č. 5: Energetická bilance budovy a legenda [2] Cílem této práce je prozkoumat možnosti vytápění rodinného domu. V dnešní době, kdy je kladen stále větší nárok na výkon a spotřebu, je potřebné vybrat efektivní řešení, jak dům vytápět. Dnešní trh nabízí širokou škálu možností a je na každém co si kdo zvolí jako nejlepší variantu. V této práci budou porovnány následující varianty: plyn, elektřina a dřevěné pelety. Všechny možnosti je potřebné porovnat jak z hlediska ekologického, tak ekonomického. Vhodné je také předem vytipovat lokalitu, kde se dům nachází, v jakém podnebí a okolním prostředí. Například kvůli možnosti využití sluneční energie na vytápění. Pro kalkulaci vhodného vytápění budu uvažovat nízkoenergetickou budovu, nebo budovu, která se tomuto ideálu bude co nejvíce blížit, ale zároveň bude relativně cenově dostupná. Bydlím v okolí Prahy, tudíž jsem se rozhodl uvažovat přírodní podmínky právě z pražské lokality. 26

27 4.1. Energetická náročnost budovy V současnosti rozlišujeme energetickou náročnost budovy do klasifikačních tříd a každá nová, nebo rekonstruovaná budova, tím je myšlená rekonstrukce, která ovlivní prostup tepla budovou, má průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Tento průkaz se zavedl s cílem co nejvíce minimalizovat spotřebu energie domu a omezit emise. V ČR je podíl budov na spotřebě energie 30 %, v EU dokonce kolem 40 %. [2] Obrázek č. 6: Hodnocení energetické náročnosti budovy [2] Do spotřeby budovy se ovšem nezapočítává energie potřebná pro chod spotřebičů od pračky, až po žehličku. Dle tabulky je vidět, že klasifikační třída obsahuje 7 hodnotících písmen, k nimž je připojené i slovní hodnocení Nízkoenergetická budova Je to trend společnosti vycházející ze stále rostoucích cen energií. Takováto budova je navržena tak, aby co nejvíce šetřila energií a tedy i financemi jejího provozovatele. Nízkoenergetický dům je mezičlánkem mezi klasickou výstavbou a pasivním domem, jenž je ideální, z hlediska úspory energie. Základní znaky nízkoenergetického domu: Kompaktní tvar, bez výčnělků Nejvíce prosklených ploch je orientováno na jih Kvalitní tepelná izolace (tloušťka 10 až 30 cm) Využití regulace pro tepelné zisky Potřeba tepla pro vytápění do 50 kwh/ za rok 27

28 Obrázek č. 7: Ukazatel prostupu tepla budovou [2] Na obrázku č. 7 je patrné porovnání tří druhů domů, konkrétně prostup tepla těmito domy. Fialovou barvou je vyznačen prostup u nízkoenergetického domu a z grafu vyplývá, že skutečně tento typ domu je nejúspornější, z nabídnutých variant. Je tomu tedy především díky kvalitní izolaci, jak stěn, tak i podlahy. Dále dobrá účinnost ohřevu větraného vzduchu, nebo kvalitní zimní zahrada. [2] 4.3. Tepelné ztráty a druhy obvodových zdí budovy Dle literatury [9] se tepelnými ztrátami rozumí tok energie, který uniká z budovy, při prostupu tepla rozhraním (stěnami, střechou, větráním, špatnou izolací oken apod.). Do výpočtů se zahrnuje průměrná roční vnější teplota (+3,8 C) a průměrná délka topného období (242 dnů) s průměrnou dobou vytápění (16 hodin). Jelikož bydlím v okolí Prahy, budu počítat s průměrnými hodnotami právě pro tuto oblast. Dle tabulek uvedených v [9], vychází pro pražskou lokalitu následující hodnoty ovlivňujících faktorů: nadmořská výška (m) teplotní oblast ( C) vnější teplota ( C) počet dnů topného období Tabulka č. 2: Hodnoty ovlivňujících faktorů Pro výpočty budu uvažovat stálou vnitřní teplotu budovy 22 C a dobu prostupu tepla uvažuji 24 hodin, tedy sekund. 28

29 Využití programu Mathematica pro hodnocení investic v energetice Princip výpočtu tepelných ztrát Princip spočívá v rozdílu mezi dvěma různými teplotami, tedy teplotou uvnitř objektu a teplotou vně objektu. Vyšší teplotu si můžeme zjednodušeně představit jako rychlejší pohyb molekul látky. Rychlejší molekuly narážejí do pomalejších, rozkmitávají je a předávají jim tak energii. Tato energie se proto přenáší z teplejší strany na studenější a celému procesu se většinou říká vedení tepla. S rostoucí plochou stěny, kterou může teplo prostupovat, roste množství tepla, které stěnou projde. S tloušťkou stěny je to logicky naopak, tedy čím je stěna silnější, tím hůře se teplo předává prostřednictvím pohybu molekul z jedné strany na druhou. Pro klasickou jednoduchou zeď vyjdeme z následujícího vztahu: [9] a [10] (4.1) [J] kde [J] [W/( [ K)] ] [ C] [m] [s] Pokud uvažujeme, že se stěna skládá ze dvou vrstev, je potřeba zahrnout do výpočtu i tepelné rozhraní mezi těmito dvěma vrstvami. V praxi to znamená většinou přidání tepelné izolace na stěnu, tedy polystyren na zdivo. Tím vznikne dvojitá stěna, kterou prochází teplo. Množství tepla Q, které projde za jednotku času danou plochou (například 1 m2) cihlové stěny, projde i 1 m2 polystyrénové stěny (teplo se mezi stěnami nikam neztratí). Můžeme proto vycházet z následujícího: [9] a [10] [J] kde (4.2) [J] [W/( K)] [W/( [ C] [ C] 29 K)]

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic

Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic Co představují investice jednorázově vynaložené zdroje, od kterých se očekává, že budou přinášet peněžní příjmy během delšího období v

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Automatizace v praxi. Část 3 - PLYN. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí

Automatizace v praxi. Část 3 - PLYN. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text pro 3. a 4. ročníky Automatizace v praxi Část 3 - PLYN Verse: 2.1 Vypracoval: Ing. Václav Šediv

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava zpracoval: Jaroslav

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Janoušek Jan, Uchytil Josef, Kohout Vladimír, Teplárna Klatovy, (Přednáška pro Kotle a energetická zařízení 2009 ) Teplárna Klatovy připravila v roce

Více

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE X. POSOUZENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI VYUŽITÍ TEPLA ZE SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ Jan Kužel odbor ochrany

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 2 Budoucnost je tady 3 a je ohleduplnější k životnímu prostředí, energeticky účinnější a nákladově

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída NOVINKA Peletové kotle BIOPEL LINE 10-40 kw 5. emisní t ída Výrobce: OPOP spol. s r. o., Zaovská 750, 757 01 Valaské Meziøíèí, tel.: +40 571 675 589, e-mail: sales@opop.cz Přednosti sortimentu Biopel line

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle vyhl.148/2007 Sb. a vyhl.78/2013 Sb. Na prvním obrázku vidíte

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Základní analýza energetického monitoru

Základní analýza energetického monitoru 1 Vážený pane Zákazníku, příloha obsahuje automaticky vygenerovanou základní analýzu zkoumané otopné soustavy provedenou měřící soupravou Energetický monitor Testo v kombinaci s manuálním sběrem dat. Součástí

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jaroslav Dufka Hospodárné vytápění domů a bytů Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220

Více

KOMENTÁŘ KE KOMPENZACI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY

KOMENTÁŘ KE KOMPENZACI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY KOMENTÁŘ KE KOMPENZACI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY dne: 9.8. 2013 číslo: revizní technik: Michal Bečka Mládeže 1640/20, 169 00 PRAHA 6 8515/5/12/R-EZ-E2/A osud.reality@seznam.cz

Více

kompaktní akumulační kamna

kompaktní akumulační kamna kompaktní akumulační kamna RoVe ucelená stavebnice kompaktních akumulačních kamen Kamnová stavebnice RoVe byla vyvinuta na základě dvanáctiletých zkušeností s navrhováním a stavbou akumulačních kamen.

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle Co nám může solární systém přinést: Chceme ohřívat vodu Systém je určen pro 4 osoby Kolik spotřebujeme vody za den (dle normy) 160 L Výkon, který je pro nás optimální 1,7 kw = 7 panelů na střeše (11,55

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: místní vytápění

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: místní vytápění Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: místní vytápění Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1208_místní_vytápění_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství. 21. století je doba energií a zdrojů

Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství. 21. století je doba energií a zdrojů Energetická linie Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství 21. století je doba energií a zdrojů Zajistíme klientům snížení výdajů za energie a tím prostor pro INVESTICE V historii byla hospodářství

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

Přehled produktů a cen

Přehled produktů a cen E.ON Energie, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice www.eon.cz Přehled produktů a cen elektřiny společnosti E.ON Energie, a.s. pro zákazníky kategorie D Domácnosti Produktová řada Elektřina

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU PÍSMNÁ PRÁVA O NRGTICKÉM AUDITU MATŘSKÁ ŠKOLA DUBIC DUBIC 79, 4 2 DUBIC Vypracoval: PRO KO-POINT, s.r.o.; Ing. Jaromír Štancl Číslo oprávnění: 765 PRO KO POINT, s.r.o. Datum: 1/213 PRO KO-POINT s.r.o.

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 2 U k á z k a k n i h

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Cvičení č. 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus,

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu

Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2011/2012 Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu Jméno a příjmení

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM V minulosti panovala určitá neochota instalovat fotovoltaické (FV) systémy orientované východo-západním směrem. Postupem času

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Tepelná čerpadla v souvislostech

Tepelná čerpadla v souvislostech Efektivní výroba a využití elektrické energie Tepelná čerpadla v souvislostech Ing. Josef Slováček Asociace pro využití tepelných čerpadel Brno, 8.10.2013 Tepelná čerpadla jsou zařízení, která svým principem

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Investiční rozhodování statická metoda část 1

Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování statická metoda část 1 Investiční rozhodování je dlouhodobé a kapitálově náročné a proto každý podnik musí investice pečlivě plánovat a zvažovat, jakou cestou dospěje k nejlepšímu

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií Manuál k programu This software was created under the state subsidy of the Czech Republic within the research and development project

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více