ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Využití programu Mathematica pro hodnocení investic v energetice Mathematica software and its usage in the energy industry Bakalářská práce Studijní program: Studijní obor: Elektrotechnika, energetika a management Elektrotechnika a management Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Praha 2012

2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW, apod.) uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti použití tohoto školního díla ve smyslu 60 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Kamenici dne 8. května 2012 podpis

4 Poděkování Velmi děkuji vedoucímu této bakalářské práce panu prof. Ing. Oldřichu Starému, CSc., za mnoho užitečných podnětů a rad při jejím zpracování. Další vřelé poděkování patří Ing. Júliusi Bemšovi za cenné rady a pomoc s individuálním projektem, na něhož práce volně navazovala, a také děkuji své rodině za podporu a zázemí, bez něhož by práce nemohla vzniknout.

5 Anotace Bakalářská práce se zabývá způsobem, jak využít program Mathematica pro hodnocení investic v energetice. Uvádí teoretický základ pro práci s programem Mathematica a teoretický základ problematiky hodnocení investic. Vymezení zkoumaného investičního záměru je na vytápění rodinného domu třemi způsoby (zemním plynem, elektřinou a dřevěnými peletami). V programu Mathematica je vytvořena aplikace, jenž dle vstupních parametrů počítá efektivnost investice. Práce využívá nový formát souboru cdf computable document format. Summary This bachelor work addresses the way how to use the program Mathematica to evaluate investments in the energy sector. It features theoretical basis for working with the program Mathematica and theoretical basis of issues of investment evaluation. Area of researched investment plan is for heating familly house in three ways (gas, electricity and wood pellets). In the program Mathematica is created an application, which counts as input parameters the efficiency of investment. The work uses a new file format CDF - computable document format.

6 Obsah Úvod Mathematica Úvod do Mathematicy Charakteristické vlastnosti Symboly a jejich funkce: Computable document Format - CDF: Investice a Finanční funkce Investice Ekonomické hodnocení investic Hlediska hodnocení investic: Cash flow Ekonomická doba životnosti Tž Hodnocené období Th (To) Doba porovnání Tp Anuita S Kritéria hodnocení efektivnosti investic: Náklady při hodnocení investic: Finanční funkce v Mathematice Příklad výpočtu: Vytápění rodinného domu Energetická náročnost budovy Nízkoenergetická budova Tepelné ztráty a druhy obvodových zdí budovy Princip výpočtu tepelných ztrát Druhy obvodových stěn Možnosti vytápění budovy Zemní plyn Elektřina Dřevěné Pelety

7 4.5. Náklady pro vytápění u jednotlivých variant Náklady jednotlivých variant zdí při vytápění zemním plynem Náklady jednotlivých variant zdí při vytápění elektřinou Náklady jednotlivých variant zdí při vytápění dřevěnými peletami Výpočet investice do vytápění Investice do vytápění zemním plynem Investice do vytápění elektrickou energií Investice do vytápění dřevěnými peletami Vzájemné porovnání investic do vytápění Závěr Použité zdroje Přílohy Příloha 1 Vysvětlení použití různých typů funkcí v Mathematice [7] a [8] Příloha 2 Ukázka funkce Manipulate v Mathematice [7] a [8] Příloha 3 Ukázka zdrojového kódu CDF formátu v Mathematice a jeho popis Příloha 4 CD s podklady k této bakalářské práci Seznam obrázků Obrázek č. 1: Notebook pro zápis kódu uživatele Obrázek č. 2: Ukázka výpočtu slovním zadáním a symbolicky Obrázek č. 3: Příklad vytisknutí 2D a 3D grafu [8] Obrázek č. 4: Příklad výpočtu NPV a IRR v Mathematice Obrázek č. 5: Energetická bilance budovy a legenda [2] Obrázek č. 6: Hodnocení energetické náročnosti budovy [2] Obrázek č. 7: Ukazatel prostupu tepla budovou [2] Obrázek č. 8: Funkce Manipulate pro výpočet čisté současné hodnoty, při měnících se parametrech [20] Seznam tabulek Tabulka č. 1: Vysvětlení jednotlivých symbolů [8] Tabulka č. 2: Hodnoty ovlivňujících faktorů Tabulka č. 3: Polystyren pro zateplení domu Tabulka č. 4: Varianty obvodového zdiva a jeho parametry Tabulka č. 5: Výpočty tepelných ztrát jednotlivých variant obvodového zdiva Tabulka č. 6: Výpočty tepelných ztrát a potřebného výkonu zatepleného objektu... 33

8 Tabulka č. 7: Ceník vstupů pro vytápění u stacionárního a kondenzačního kotle Tabulka č. 8: Ceník vstupů pro vytápění lokálními plynovými topidly Tabulka č. 9: Potřebné množství tepla pro vytápění objektu Tabulka č. 10: Ceník provozních ročních nákladů pro vytápění zemním plynem Tabulka č. 11: Vstupní investice pro elektrokotel Tabulka č. 12: Vstupní investice pro lokální topidla Tabulka č. 13: Přehled provozních nákladů za rok u jednotlivých variant Tabulka č. 14: Vstupní investice pro 90 % kotel Tabulka č. 15: Vstupní investice pro 95 % kotel Tabulka č. 16: Přehled provozních nákladů u jednotlivých variant kotlů na dřevěné pelety Tabulka č. 17: Přehled ročních ekvivalentních výdajů u zemního plynu Tabulka č. 18: Přehled ročních ekvivalentních výdajů u elektřiny Tabulka č. 19: Přehled ročních ekvivalentních výdajů u dřevěných pelet Tabulka č. 20: Přehled ročních ekvivalentních výdajů u nejlepších variant Tabulka č. 21: Přehled ročních ekvivalentních výdajů u nejlepších variant... 46

9 Úvod V dnešní moderní době stále rostou nároky obyvatel na pohodlí a komfort života. Vzhledem k vyššímu životnímu standardu, se zvyšuje i potřeba energie pro domácnost a při současném trendu zvyšování cen, se každá domácnost snaží ušetřit co nejvíce finančních prostředků a hledá způsob jak toho docílit. Ovšem ne každý člověk je schopen nalézt pro něj ideální řešení, jak efektivně ušetřit vhodnou investicí do otopného systému, či vybrat správný stavební materiál pro svůj dům. Proto se používají hodnotící kritéria, která dokážou odhadnout, do kterého projektu má smysl investovat za účelem zisku. A zároveň takové kritérium zahrnuje ovlivňující faktory projektu. Získat energii pro domácnost lze několika způsoby. Mezi dva nejčastěji využívané patří zemní plyn a elektřina. Zemní plyn se distribuuje z přírodních zdrojů a vzhledem k jeho možnému uskladnění, dálkové přepravě a rozšířené plynárenské soustavě se jeho využití v moderním světě široce uplatnilo. Elektřina se naopak od zemního plynu vyrábí a není možné ji skladovat. Je to však čistá forma energie a je přístupná všude, kde je zavedena elektrická síť. Protože se v současnosti bez elektrické energie neobejdeme, je efektivní spojit tuto potřebu i s vytápěním elektřinou. Třetí alternativou je vytápění dřevěnými peletami. Jedná se o moderní a hlavně ekologický způsob vytápění, jenž je široce rozšířen například v sousedním Rakousku. Nahrazuje dřívější vytápění tuhými palivy, jako je uhlí, nebo dřevo. Je možné kombinovat vytápění elektřinou a dřevěnými peletami. To je vhodné například u starých domů, kde se kotel na tuhá paliva nahradí kotlem na pelety a přidá se kotel na elektřinu, podle potřeby se poté přepíná mezi jednotlivými systémy. 9

10 Cíl práce Hlavní cíl Prozkoumat možnosti vytápění rodinného domu, zvolit správné hodnotící kritérium a v závislosti na vstupních parametrech projektu zvolit ideální kombinaci obvodového zdiva nového domu s vhodným vytápěním. Pro toto vše využít program Mathematica Dílčí cíle práce Uvést teoretický základ pro program Mathematica a zhotovit základní učební pomůcku, jenž usnadní použití programu novým uživatelům. Uvést teoretický aparát pro hodnocení investic Vymezit zkoumaný problém investice a uvést veškeré vstupy a faktory, které projekt ovlivňují. Z předchozího určit správné rozhodovací kritérium. Vypočítat investici do vytápění rodinného domu v závislosti na obvodovém zdivu a vyhodnotit nejlepší variantu Napsat celou práci v CDF (Computable Document Format) programu Mathematica Využít dynamické schopnosti CDF a naprogramovat práci tak, aby výsledná aplikace přepočítávala výsledné hodnoty podle zadávání vstupů uživatelem. 10

11 1. Mathematica 1.1. Úvod do Mathematicy V dnešní moderní době je nutností používat kvalitní, ale hlavně výkonný výpočetní systém. Kvůli zvýšení efektivnosti bylo uvedeno na trh mnoho takovýchto systému, které usnadňují práci tím, že mezikroky udělají za nás. Jedním z takovýchto systémů je program Mathematica. Mathematica je softwarový nástroj od společnosti Wolfram Research: který umožňuje realizovat výpočty z velmi širokého spektra odvětví, jak numerické, tak symbolické. Funguje jako obyčejná kalkulačka, ale poradí si i se složitými funkcemi. Právě nespornou výhodou Mathematicy je, že má v sobě spoustu funkcí definovaných a uživateli stačí pouze pomocí příkazu jednotlivou funkci využít. Vzhledem k využitelnosti Mathematicy je používána jako učební pomůcka na mnoha školách po celém světě. Jednou z mnoha výhod je možnost využití velkého množství přídavných balíčků, které ještě rozšíří už tak velmi vysoce kvalitní základní verzi. Vysoké uplatnění najde možnost pracovat s online daty (např. počet obyvatel, burzovní lístky). Ačkoliv se jedná o programovací jazyk, podobný jazyku C++, není tak složité Mathematicu ovládat Charakteristické vlastnosti Prostředí pro ovládání Mathematicy je intuitivní a nenáročné. Podoba s poznámkovým blokem, který známe z Windows. Vše se zapisuje do tzv. notebooku. Pokud notebook uložíme na disk počítače, má příponu.nb například pokus.nb apod. Obrázek č. 1: Notebook pro zápis kódu uživatele 11

12 Výpočty se dají zadat jak numericky, tak symbolicky. Velkou výhodou je i přesné vyčíslení výsledku, který se poté dá zaokrouhlit na libovolný počet desetinných míst. Pro symboliku je velmi výhodné a oblíbené používat File/Palettes, zde se vybere symbol a v notebooku se doplní dle požadovaného výpočtu. Obrázek č. 2: Ukázka výpočtu slovním zadáním a symbolicky Přes tisíc vestavěných funkcí ze všech oblastí matematiky Je kompatibilní i s jinými jazyky, možnost vzájemné výměny dat Možnost zavedení vlastní funkce a proměnné Možnost výměny s formáty jako XHTML atd. Přebrání a zpracování dat z MS Excel Mathematica je složena ze dvou hlavních modulů vstupního rozhraní a jádra (centrum výpočtů) Text v dokumentu může obsahovat příkazové řádky, grafiku, systémové výstupy apod. a je organizován formou oddělených buněk. Každá buňka je brána jako celek. Buňky jsou rozlišeny podél pravého okraje na konci pracovní plochy ve formě velkých hranatých závorek ]. Buňky lze skrýt, pracovat s více buňkami najednou, zavřít je, otevřít atd. Práce s buňkami se realizuje v menu Cells. Při provádění výrazu jsou všechny vstupy a výstupy uloženy systémem a mohou výt znovu použity pomocí jejich čísla, která získali podle pořadí, ve kterém byly provedeny. Příkazy v aktuální buňce se provedou po současném stisknutí kláves Shift+Enter, nebo numerickým Enterem. 12

13 V případě dlouhého výpočtu systém zobrazí dvě hranaté závorky na pravé straně buňky ]]. Systém je citlivý na velikost písmen, např. zadání funkce musí začít velkým písmenem a argumenty funkce jsou v hranatých závorkách, tedy: Sin[x] Rychlou práci s uživatelským prostředím usnadňuje Help (pod klávesou F1) Mathematica umí vytisknout 2D i 3D grafy, podporuje obrázky a jejich úpravu, umí přehrát zvuky a animace. Obrázek č. 3: Příklad vytisknutí 2D a 3D grafu [8] 13

14 1.3. Symboly a jejich funkce: Symbol Funkce Příklad % Výsledek předchozího výstupu N[%,50] Zopakuje poslední výpočet s přesností 50 symbolů %% Výsledek předposledního výstupu %%% Výsledek před-předposledního výstupu %n Výsledek n-tého výstupu %20 Zopakuje 20.výstup, Univerzální oddělovač Plot[+4, {x,1,5}] ; Oddělovač výrazů, které jsou na jedné x=223; nezobrazí výstup řádce a který zamezí zobrazení výsledku na obrazovku. Desetinný oddělovač v konstantách Symbol pro invalidizaci proměnné x1=. Proměnná x1 není validní Symbol pro násobení matic m.n = Symbol pro přiřazování а12=1.345π := Definice funkce nebo pravidla f[x_]:=sin[t] /. Dočasná změna honot probíhajícího výpočtu -> Nahrazení hodnoty nebo pravidla Cos[x 2 ] /. x->3a -výsledek je: cos(9a 4 ) ArcCos[x 2 ] /. x->0.5 //N Numerická hodnota předešlého výrazu π //N - Výsledek je: ( ) Závorky pro aritmetické operace h=( 7-x 5 )/ (1-3 ( 2+ x 3 )) [ ] Závorky pro argumenty funkcí D[Sin[x-4]] { } Závorky pro seznam elementů (vektor, matice, graf argumentů atd.) m={-1, 0, 6, 4,1 } - určuje vektor o 6-ti souřadnicích m[ [ 3 ] ] - třetí element z m [ [ ] ] Závorky pro extrakci elementů nebo indexů (* *) Závorky pro komentování (* Mohou být umístěny 14

15 kdekoliv*) Symboly pro aritmetické operace: ^ mocnina b=a*c / (3-x^3) * or space násobení / dělení (a zlomková čára) a=2π / sčítání, odčítání == Rovnost!= nerovnost Srovnávací symbolika > >= větší, větší-rovno <= < menší, menší-rovno Pro ověřování identit, řešení rovnic a zápis složitých logických výrazů Logické operace Pro řešení výpočtů, logické ověřování atd.! Logická negace nebo faktoriál! (a && b<2) && Logické "a" Logická disjunkce Xor[p,q,...] Ostrá disjunkce << Symbol pro načtení externího symbolu, samozřejmě včetně balíčků nebo funkcí <<Graphics`Shapes` <<name_ of_ the_ file >> Symbol pro exportování do souboru Expression >> name_of_the_file >>> Add to file Expression >>> name_of_the_file!! Čte text ze souboru Výraz >> f1 Tabulka č. 1: Vysvětlení jednotlivých symbolů [8]!!f1 15

16 1.4. Computable document Format - CDF: Jde o nový druh notebooku Mathematicy. Tento typ formátu zcela mění způsoby psaní dokumentů jako jsou skripta, učebnice apod. Již podle názvu je patrné, že CDF dokument se chová dynamicky, tudíž okamžitě přepočítává hodnoty a mění výsledky dle zadání uživatelem. CDF se vytvoří ve standardní Mathematice 8 a novější. Při vytvoření nového notebooku, je třeba zvolit File/New/CDF (.cdf), otevře se notebook vypadající stejně, jako dřívější, ovšem nyní s příponou cdf. Takovýto notebook je zobrazitelný jak v Mathematice, tak v CDF playeru, který je možno zdarma stáhnout z uživatel tedy nemusí mít nainstalovanou plnou verzi Mathematicy, stačí pouze tento player. Programování v computable document format je stejné, jako v běžném notebooku s příponou nb. Aby bylo možné využít dynamiky výsledného dokumentu, je třeba i dynamicky programovat. Znamená to použití funkce Manipulate (ukázka této funkce je v Přiloze 2), jenž uživatelům umožní dynamicky měnit proměnné a okamžitě ukáže výsledek. V mé práci využiji funkce Dynamic a InputField, tyto funkce jsme společně s panem prof. Ing. Oldřichem Starým, CSc. uznali za vhodné pro zhotovení energetické kalkulačky, jenž bude hlavním přínosem této práce. Dynamic se přiřazuje zvolené proměnné, nebo výsledku. Toto přiřazení umožní pozdější přepočítání výsledku a zobrazení jeho hodnoty automaticky. Uživatel nemusí aplikaci nikterak instruovat, aby výpočet provedla. InputField vytvoří pole pro zadání hodnoty uživatelem. V praxi to vypadá tak, že do tohoto pole se přiřadí uživatelem hodnota a díky funkci Dynamic se okamžitě přepočítá výsledek, jenž je na této měnitelné hodnotě závislý. Ukázky zdrojových kódů a názornější popsání CDF formátu je součástí příloh. 16

17 2. Investice a Finanční funkce 2.1. Investice Investice lze chápat, jako jednorázový impuls do nějakého projektu. Nejčastěji se investuje do výstavby nových zařízení, či budov, avšak lze investovat i do vylepšení stávajících zařízení, nebo do velkých podniků za účelem co největšího ovládnutí trhu. Investicí chápeme peněžní vklad, od kterého očekáváme v budoucnu zisk. Na počátku celého procesu jsou chápány jako peněžní výdaj a až později se stanou nákladem formou odpisů Ekonomické hodnocení investic Pod pojmem ekonomické hodnocení je skryto měřítko. Pokud investujeme finanční prostředky, máme zájem na tom, aby byly dobře zhodnoceny, tudíž je potřeba vyčíslit nějaká rizika, nebo nejčastěji rozhodnout mezi dvěma výhodnými projekty o tom, který bude výnosnější. Při hodnocení investic je také důležitým faktorem čas. Zhodnocení investice se dostaví až po několika letech, až desetiletích. Čili i s faktorem času je nutné počítat. Pokud se zaměříme zejména na energetické investice, musíme počítat s vysokou rizikovostí tohoto odvětví, jelikož díky dlouhodobému zhodnocení investice se také mění vývoj cen energie (plyn, elektřina, atd.). Do hodnocení investice také vstupují faktory jako životní prostředí, či politické aspekty (nesouhlas občanů, sociální stránka věci). V praxi se většinou investor snaží nalézt tzv. reálnou investici, tedy aby doba návratnosti investice nepřesahovala reálný život, zhruba 80let je takový neformální strop. Pokud investor vynaloží prostředky, jistě očekává, že z toho bude mít užitek on sám, již za dobu svého života. Z tohoto úhlu pohledu je samozřejmě patrné, že nejvýhodnější z časového hlediska je realizovat investici s co možná nejkratší dobou její návratnosti. Ovšem nedílnou součástí realizace investice je velikost projektu, do kterého hodlá investor vstoupit. Například jaderná elektrárna bude vyžadovat investici mnohonásobně vyšší, než jakákoliv investice do rodinného domu. Tudíž je rozpoznatelné, že návratnost u jaderné elektrárny bude několikanásobně delší, než u zmíněného rodinného domu. Z předchozího vyplývá, že investor by měl zhodnotit, do jaké oblasti bude investovat a kolik prostředků pro danou investici hodlá uvolnit a samozřejmě za jak dlouho asi očekává návratnost své chystané investice. Teprve po zvážení těchto aspektů, by se měl rozhodnou pro konkrétní případ a jeho realizaci. 17

18 Využití programu Mathematica pro hodnocení investic v energetice 2.3. Hlediska hodnocení investic: Cash flow [Kč ] (2.1) [Kč] provozní proměnné náklady v T-tém roce závislé na zatížení (palivové náklady, vlastní spotřeba, čerpací práce, tepelné ztráty v sítích apod.) [Kč] provozní stálé náklady v T-tém roce nezávislé na zatížení (opravy a údržba, apod.) [Kč] - odpisy sledovaného zařízení [Kč] - úroky placené z úvěrů [Kč] připočitatelné, respektive odpočitatelné položky při výpočtu základu daně z příjmu [Kč] - investiční náklady, zahrnující i zvýšení nákladů, vzniklé vlivem rozložení výstavby do více let [Kč] úmor úvěrů [Kč] - sazba daně z příjmů [%] Tento vzorec se používá u podniků, kde na rozdíl od fyzické osoby můžeme uplatnit odpisy Ekonomická doba životnosti Tž Zpravidla se liší pro různé aspekty systému. Volí se podle předpokladu technického a morálního opotřebení, to znamená, že na základě Tž se určují účetní odpisy. 18

19 Hodnocené období Th (To) Je to zvolené období, pro které známe vstupní hodnoty. Obsahuje při nejmenším takové období, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé investice do provozu. Pokud nastane situace, kdy Th < Tž, nebo Th < Tp, volí se nejčastěji opakování hodnoty posledního známého roku do konce Tž (Tp) Doba porovnání Tp Je to období, po kterém, nebo za které se provádí hodnocení ekonomické efektivnosti. Je to problematická volba, jelikož volba správné doby hodnocení, zásadně ovlivňuje výsledky hodnocení. - Je to doba, pro kterou se počítají hodnoty hotovostních toků - Zahrnuje údaje za ukončenou Tž - Musí být stejná pro všechny hodnocené varianty Volba Tp, pokud mají jednotlivé prvky různou životnost: - Nejmenší společný násobek - Předpoklad cyklického opakování - Opakování posledního známého roku Anuita S Anuitou rozumíme splátku úvěru, jejíž výše se v čase nemění. Skládá se ze dvou částí: splátka jistiny a úrok. Poměr mezi těmito dvěma je na počátku nejvyšší a postupně se snižuje. [Kč ] (2.2) kde [Kč] [%] [Kč] 19

20 Využití programu Mathematica pro hodnocení investic v energetice 2.4. Kritéria hodnocení efektivnosti investic: 1. Kritérium (prosté) doby splacení 2. Kritérium (diskontované) doby splacení 3. Kritérium čisté současné hodnoty (NPV) 4. Vnitřní výnosové procento (IRR) 5. Výpočet minimální ceny produkce 6. Další přístupy 1) Kritérium prosté doby splacení Kritériem, které rozhoduje, je co možná nejkratší doba návratnosti vynaložené investice. Vychází z následujícího vzorce: (2.3) [Kč ] kde [Kč] [Kč] Výhodou je jednoduchý výpočet, pro který je potřeba pouze Cash flow v daném roce a poté v letech následujících, to podle podmínky rovnice, aby se po odečtení investičních výdajů levá strana rovnala pravé, tedy byla rovna nule. Nevýhodou je jednoznačně opomenutí peněžních toků po době návratnosti investice, a také opomenutí časové ceny peněz. Z toho vyplývá, že pokud se předem odhaduje, že nějaký projekt bude mít dlouholetou životnost, například energetická investice, není vhodné toto kritérium použít. 2) Kritérium diskontové doby splacení Kritériem, které rozhoduje, je co možná nejkratší návratnost vynaložené investice, při ohledu na časovou hodnotu peněz. Vychází z následujícího vzorce: [Kč ] kde (2.4) [Kč] [Kč] [%] 20

21 Výhodou je, že toto kritérium již uvažuje časovou hodnotu peněz, což právě reprezentuje onen diskont (r). Znamená to, že v tomto ohledu je tento způsob lepší, než kritérium prosté doby splacení, avšak i zde je určitá nevýhoda a tou je opět zanedbání peněžních toků po uplynulé době splacení, tudíž opět nevýhodné kritérium pro dlouhodobé projekty. 3) Čistá současná hodnota NPV (Net Present Value) NPV je rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů a výdaji na investici. Vychází ze vzorce: [Kč ] (2.5) kde [Kč] [Kč] [%] Je-li hodnota NPV > 0 znamená to, že investice za dobu hodnocení přináší větší výnos, než je zadaná hodnota diskontu. Je-li hodnota NPV = 0 znamená to, že za tuto dobu se dosáhne míry výnosu vloženého vlastního kapitálu právě v očekávané výši r. Je-li hodnota NPV < 0 mohou být investice sice ziskové (podle účetního zisku), ale jejich míra výnosu bude menší, než zadaný diskont, popřípadě může být i záporná a tyto varianty by ve srovnání s jinými investicemi kapitálu neměly být realizovány. Výraznou výhodou je, že NPV lze vždy spočítat, respektuje časovou cenu peněz a správně vyjadřuje ekonomickou efektivnost. 21

22 4) Vnitřní výnosové procento IRR (Internal Rate of Return) Jedná se o hodnotu diskontu, který dává za dobu životnosti právě nulovou hodnotu diskontovaného toku hotovosti (NPV = 0). [% ] (2.6) kde [Kč] [Kč] [%] Je-li IRR vyšší, než diskontní míra r, je výhodné ho realizovat. Program Mathematica počítá IRR právě podle r a pokud chceme výsledek v procentech, musíme jej vynásobit stem (100). Výhodou je snadné posouzení efektivnosti právě hodnocené investice ve srovnání s požadovanou mírou výnosnosti vlastních prostředků (diskontem r). Oproti tomu nevýhodou je možnost, že IRR nemusí vždy existovat, tedy nemusí se pokaždé dát spočítat. Také je zde problém velikosti investice (relativní kritérium). 5) Roční ekvivalentní peněžní tok RCF [Kč ] (2.7) kde [Kč] [%] 22

23 Právě toto kritérium využiji pro zhodnocení mých závěrů a výpočtů. Aby to bylo uplatnitelné pro domácnost, musí se brát v úvahu následující vzorec: [Kč ] (2.8) kde [Kč] [-] [Kč] Poměrná anuita je počítána jako anuita A, ovšem bez investičních nákladů, lze tedy psát: [- ] (2.9) kde [%] Metoda hodnocení investice pomocí ročních ekvivalentních výdajů RCF je vhodná pro porovnání projektů, které vykazují různou dobu životnosti. Díky poměrné anuitě, obsažené ve vzorci RCF, toto kritérium bere v úvahu časovou cenu peněz. Sama poměrná anuita reprezentuje cenu ušlé příležitosti, například rodinné spoření, nákup cenných papírů a jiné možnosti, jak zhodnotit investovanou částku. 23

24 Využití programu Mathematica pro hodnocení investic v energetice 2.5. Náklady při hodnocení investic: Náklady představují spotřebování ekonomického zdroje, které je obvykle spojené se současným nebo budoucím výdejem peněz. Ve finančním účetnictví se nákladem rozumí snížení ekonomického prospěchu během účetního období ve formě poklesu hodnoty aktiv nebo zvýšení závazků, jehož následkem je snížení vlastního kapitálu jinou formou než jeho rozdělením (vyplacením) vlastníkům. Pokud E je množství energie spotřebované ve Wh, můžeme vycházet z následujících vzorců: 1) Náklady na výrobu elektřiny, tepla [Kč ] kde (2.10) [Kč] [Kč] 2) Měrné vlastní náklady [Kč/Wh ] (2.11) kde [Kč] [Kč] 3) Měrné (celkové, účetní) náklady (2.12) [Kč/Wh ] kde [Kč] 4) Měrné výrobní náklady (livelised cost) [Kč /Wh] kde [-] 24 (2.13)

25 3 Finanční funkce v Mathematice Jak již bylo řečeno v úvodu, Mathematicu je možné využít i pro výpočty ve finanční oblasti. Umí spočítat Cashflow, Net Present Value, IRR atd. Příkazem si zavoláme námi požadovanou funkci a poté jí přiřadíme parametry, z kterých vzejde požadovaný výsledek. Mathematica je v tomto užitečná, že za nás vyřeší postupné mezikroky a my dále můžeme pracovat jen s výsledkem. Obrázek č. 4: Příklad výpočtu NPV a IRR v Mathematice 3.1. Příklad výpočtu: Do notebooku v Mathematice zadáme příkaz pro zavolání funkce TimeValue, která vypočítá NPV ze zadaných hodnot. Jak bude takový zápis vypadat, znázorňuje obrázek č. 4. Číslo -3,45 je hodnota investice (v miliardách Kč), kterou hodlá investor vynaložit. Hodnoty od 1,5 do 1,6 jsou spočtené Cashflow pro každý rok zvlášť. Hodnota 0,09 je diskont, tedy hodnota očekávaného zisku a 0 je rok, ke kterému to počítáme. Z těchto zadaných atributů už je program Mathematica schopen vypočítat výslednou hodnotu NPV. Pokud počítáme IRR (vnitřní výnosové procento), zavoláme stejnou funkci jako pro NPV, avšak upravíme parametry pro výpočet, neboť je potřeba vytvořit rovnici rovnu nule a zadat programu, aby spočetl r. Z této rovnice Mathematica r (IRR) vyčíslí v desetinném čísle, jelikož se požaduje procento, musíme výsledek vynásobit stem. 25

26 4 Vytápění rodinného domu Obrázek č. 5: Energetická bilance budovy a legenda [2] Cílem této práce je prozkoumat možnosti vytápění rodinného domu. V dnešní době, kdy je kladen stále větší nárok na výkon a spotřebu, je potřebné vybrat efektivní řešení, jak dům vytápět. Dnešní trh nabízí širokou škálu možností a je na každém co si kdo zvolí jako nejlepší variantu. V této práci budou porovnány následující varianty: plyn, elektřina a dřevěné pelety. Všechny možnosti je potřebné porovnat jak z hlediska ekologického, tak ekonomického. Vhodné je také předem vytipovat lokalitu, kde se dům nachází, v jakém podnebí a okolním prostředí. Například kvůli možnosti využití sluneční energie na vytápění. Pro kalkulaci vhodného vytápění budu uvažovat nízkoenergetickou budovu, nebo budovu, která se tomuto ideálu bude co nejvíce blížit, ale zároveň bude relativně cenově dostupná. Bydlím v okolí Prahy, tudíž jsem se rozhodl uvažovat přírodní podmínky právě z pražské lokality. 26

27 4.1. Energetická náročnost budovy V současnosti rozlišujeme energetickou náročnost budovy do klasifikačních tříd a každá nová, nebo rekonstruovaná budova, tím je myšlená rekonstrukce, která ovlivní prostup tepla budovou, má průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Tento průkaz se zavedl s cílem co nejvíce minimalizovat spotřebu energie domu a omezit emise. V ČR je podíl budov na spotřebě energie 30 %, v EU dokonce kolem 40 %. [2] Obrázek č. 6: Hodnocení energetické náročnosti budovy [2] Do spotřeby budovy se ovšem nezapočítává energie potřebná pro chod spotřebičů od pračky, až po žehličku. Dle tabulky je vidět, že klasifikační třída obsahuje 7 hodnotících písmen, k nimž je připojené i slovní hodnocení Nízkoenergetická budova Je to trend společnosti vycházející ze stále rostoucích cen energií. Takováto budova je navržena tak, aby co nejvíce šetřila energií a tedy i financemi jejího provozovatele. Nízkoenergetický dům je mezičlánkem mezi klasickou výstavbou a pasivním domem, jenž je ideální, z hlediska úspory energie. Základní znaky nízkoenergetického domu: Kompaktní tvar, bez výčnělků Nejvíce prosklených ploch je orientováno na jih Kvalitní tepelná izolace (tloušťka 10 až 30 cm) Využití regulace pro tepelné zisky Potřeba tepla pro vytápění do 50 kwh/ za rok 27

28 Obrázek č. 7: Ukazatel prostupu tepla budovou [2] Na obrázku č. 7 je patrné porovnání tří druhů domů, konkrétně prostup tepla těmito domy. Fialovou barvou je vyznačen prostup u nízkoenergetického domu a z grafu vyplývá, že skutečně tento typ domu je nejúspornější, z nabídnutých variant. Je tomu tedy především díky kvalitní izolaci, jak stěn, tak i podlahy. Dále dobrá účinnost ohřevu větraného vzduchu, nebo kvalitní zimní zahrada. [2] 4.3. Tepelné ztráty a druhy obvodových zdí budovy Dle literatury [9] se tepelnými ztrátami rozumí tok energie, který uniká z budovy, při prostupu tepla rozhraním (stěnami, střechou, větráním, špatnou izolací oken apod.). Do výpočtů se zahrnuje průměrná roční vnější teplota (+3,8 C) a průměrná délka topného období (242 dnů) s průměrnou dobou vytápění (16 hodin). Jelikož bydlím v okolí Prahy, budu počítat s průměrnými hodnotami právě pro tuto oblast. Dle tabulek uvedených v [9], vychází pro pražskou lokalitu následující hodnoty ovlivňujících faktorů: nadmořská výška (m) teplotní oblast ( C) vnější teplota ( C) počet dnů topného období Tabulka č. 2: Hodnoty ovlivňujících faktorů Pro výpočty budu uvažovat stálou vnitřní teplotu budovy 22 C a dobu prostupu tepla uvažuji 24 hodin, tedy sekund. 28

29 Využití programu Mathematica pro hodnocení investic v energetice Princip výpočtu tepelných ztrát Princip spočívá v rozdílu mezi dvěma různými teplotami, tedy teplotou uvnitř objektu a teplotou vně objektu. Vyšší teplotu si můžeme zjednodušeně představit jako rychlejší pohyb molekul látky. Rychlejší molekuly narážejí do pomalejších, rozkmitávají je a předávají jim tak energii. Tato energie se proto přenáší z teplejší strany na studenější a celému procesu se většinou říká vedení tepla. S rostoucí plochou stěny, kterou může teplo prostupovat, roste množství tepla, které stěnou projde. S tloušťkou stěny je to logicky naopak, tedy čím je stěna silnější, tím hůře se teplo předává prostřednictvím pohybu molekul z jedné strany na druhou. Pro klasickou jednoduchou zeď vyjdeme z následujícího vztahu: [9] a [10] (4.1) [J] kde [J] [W/( [ K)] ] [ C] [m] [s] Pokud uvažujeme, že se stěna skládá ze dvou vrstev, je potřeba zahrnout do výpočtu i tepelné rozhraní mezi těmito dvěma vrstvami. V praxi to znamená většinou přidání tepelné izolace na stěnu, tedy polystyren na zdivo. Tím vznikne dvojitá stěna, kterou prochází teplo. Množství tepla Q, které projde za jednotku času danou plochou (například 1 m2) cihlové stěny, projde i 1 m2 polystyrénové stěny (teplo se mezi stěnami nikam neztratí). Můžeme proto vycházet z následujícího: [9] a [10] [J] kde (4.2) [J] [W/( K)] [W/( [ C] [ C] 29 K)]

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKO-ENERGETICKÁ

Více

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Ing. Libor Koblása Studijní obor: Oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

Spolupráce větrné a vodní elektrárny. Cooperation of Wind and Hydro power plants

Spolupráce větrné a vodní elektrárny. Cooperation of Wind and Hydro power plants ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky manažerství a humanitních věd Spolupráce větrné a vodní elektrárny Cooperation of Wind and Hydro power plants Bakalářská

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

RIZIKA SPOJENÁ S MOŽNOSTMI VYUŽITÍ BYTU V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU

RIZIKA SPOJENÁ S MOŽNOSTMI VYUŽITÍ BYTU V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING RIZIKA SPOJENÁ S MOŽNOSTMI VYUŽITÍ BYTU V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU LONG-TERM

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dlouhodobý model finanční situace rodiny 2013 Alexandr Kučera Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu

Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu Plzeň, 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza možností

Více

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ - 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 1. ÚVOD 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ 2.1 POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2.2 VÝPOČTOVÉ ÚDAJE - VÝCHOZÍ STAV 2.3 ZHODNOCENÍ BILANCE VÝROBY

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 David Dudáš 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování

Více

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku The Accounting and Economic Software as a Part of Information System

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů An analysis of the efficiency of corporate production processes Šárka Kosobudová Cheb

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ALTERNATIVNÍ

Více

Reálné opce v investičním rozhodování

Reálné opce v investičním rozhodování ČEKÉ VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta Elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Reálné opce v investičním rozhodování Diplomová práce tudijní program: elektrotechnika a informatika

Více

Možnosti snížení provozních nákladů

Možnosti snížení provozních nákladů Abstrakt Možnosti snížení provozních nákladů Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá návrhem energetických úspor v budovách. V dnešní době jsme svědkem stálého růstu cen energie, ať už se jedná o elektřinu

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANCOVÁNÍ

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Oceňování majetku Srovnání tržního ocenění a ocenění dle předpisu Bakalářská práce Autor: Lucie Havlíčková Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Více