R O Č N Í K 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 1 1. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ 2012"

Transkript

1 RO ČNÍ K

2 z radnice OBSAH TÉMA ROKU 2012: KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA... 2 NOVÁ KNIHOVNA BY MOHLA PŘILÁKAT VÍCE DĚTÍ 6 POSÍLÁNÍ PŘÁNÍČEK JEŽÍŠKOVI 7 ŘEDITELKOU ŠKOLY JMENOVÁNA M. BRACHOVÁ 8 PŘIJATO 15. DĚTÍ DO 1. TŘÍDY 9 TURNAJ V MARIÁŠI 10 ZPRÁVA O ČINNOSTI DŮCHODCŮ 10 OREL DRNOVICE - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 11 OMLUVA 11 POZVÁNKY 12 TÉMA ROKU 2012: KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA A ČEKÁNÍ NA DOTACE Zvláště poslední část zimy nás skutečně potrápila. Naštěstí nám jaro již definitivně převzalo vládu nad počasím. My se tak můžeme s klidem dát do příprav projektů, které nás letos čekají. Tématem letošního roku bude zavedení systému komunitního kompostování a čekání, zdali obdržíme požadované dotace. Pro potřeby komunitní kompostárny byl z dotace EU pořízen malotraktor s čelním nakladačem a také štěpkovač. Na dubnovém zastupitelstvu bude předložena patřičná vyhláška, která je ke spuštění systému nezbytná. Během několika dalších měsíců dojde k pořízení komunálního automobilu a deseti kontejnerů, což nám zajistí efektivní svoz bioodpadů od občanů do kompostárny. I na tento projekt nám přispěla EU. Celkem dotace činily přes tři miliony korun. Ani letos jsme nezaháleli v podávání žádostí. Celkem jsme jich přímo, respektive prostřednictvím svazků obcí, podali osm v souhrnné sumě asi pěti milionů. Jedná se o žádosti o dotace na splátky úroků z úvěru na kanalizaci, naučnou stezku v rámci svazku Drnovicko, úpravu veřejného prostranství v rámci sdružení obcí Kunštátsko-Lysicko, rekonstrukci knihovny, stavbu sportoviště, zateplení mateřské školy a zateplení kulturního domu. Doufáme, že bude vyhověno všem žádostem, ale je jasné, že realita bude pravděpodobně jiná. Možnosti získání dotací popsané v úvodu jsou pro většinu občanů patrně neurčitou záležitostí. Je pochopitelné, že pokud každý občan či rodina nemá zajištěné odpovídající pohodlí pro své bydlení, tak dotace na nový traktor či hřiště není středem jejich zájmů. Logicky je pro mnohé z vás 2

3 cennější, pokud vám před domem svítí veřejné osvětlení a zdali se můžete ke svému domu dopravit po kvalitní cestě. Vaše přání plně chápu. Přesto zajištění požadavků všech je ten nejtěžší a de facto i nereálný úkol. Navíc mějme na paměti, že splátky dluhu za kanalizaci každoročně spolknou téměř dvě třetiny peněz z rozpočtu obce, které jsou vyčleněny na investice. Výhodou je samozřejmě vyšší životní úroveň, kterou kanalizace zajišťuje. Nicméně to nic nemění na věci, že ještě pár let prostě bude méně na opravy silnic a zavedení veřejného osvětlení do dosud neosvětlených lokalit. Je tak třeba lépe plánovat a zvažovat kam investovat. I to je důvod, proč chci vědět o vašich problémech a potřebách a následně se jimi zabývat. Neváhejte mě prosím oslovit na u nebo přímo v hodinách pro veřejnost : pondělí , středa dle domluvy samozřejmě i kdykoliv jindy včetně víkendu. Petr Ducháček Komunitní kompostování v Drnovicích O zavedení systému komunitního kompostování na území naší obce již bylo ve zpravodaji informováno. O co se vlastně jedná? Komunitní kompostování je kompostování, na kterém se podílí skupina lidí (komunita), v našem případě obec, s cílem zpracovat své vlastní rostlinné zbytky z údržby zeleně a získaný kompost využít co nejblíže místa vzniku. Komunitním kompostováním je myšlen systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby veřejné zeleně a zahrad na území 3 z radnice obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. Za komunitní kompostárnu je pak považováno zařízení (místo), kde je tato činnost prováděna. Výstup tzn. zelený kompost (substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků) je pak opět využit komunitou (obcí) při údržbě a obnově veřejné zeleně. Je nutno uvést, že komunitní kompostárna není primárně určena k produkci kompostu, ale ke kontrolovanému nakládání se zbytky z údržby zeleně. Výsledný produkt zelený kompost je následně využíván pro účely komunity, v našem případě obce či města. Kompostován musí být pouze rostlinný odpad vznikající při údržbě zeleně v obci a dále rostlinný odpad ze zahrádek občanů. Provozováním takového zařízení obec zabezpečí zákonné nakládání se zbytky z údržby obecní zeleně a zahrad občanů na vyhrazeném místě. Dojde k výraznému snížení objemu bioodpadu ve směsném komunálním odpadu, který je ukládán na skládky odpadů a za jehož odstranění se platí. Zároveň pevně doufáme, že vymizí nešvar v podobě zanášení koryt potoků či různých mezí. Komunitní kompostování je v podstatě mezistupněm mezi domácím a komunálním kompostováním. Umožňuje lidem, kteří nemají vlastní zahradu nebo nemají možnost kompostovat, využít v blízkosti místa svého bydliště služeb takového zařízení. Komunitní kompostárna také řeší obci její problémy s vlastní zelení z veřejných prostranství, hřbitovů, hřišť apod. Vzniklý kompost může být rozdán občanům, kteří se na kompostovacím procesu podílejí. Komunitní kompostárna není zařízením dle 14 zákona o odpadech, proto nemusí

4 z radnice mít provozní řád. K provozování takového kompostování není třeba souhlasu krajského úřadu ani obce s rozšířenou působností, systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu však musí stanovit obecně závazná vyhláška obce. Základním předpokladem úspěšného provozování komunitní kompostárny je výběr vhodné lokality. Vybraná lokalita musí být dobře přístupná jak pro občany obce, tak i pro pracovníky udržující obecní zeleň, tj. nesmí být příliš daleko za obcí. Zároveň by však neměla být v těsné blízkosti obytné zástavby, aby svým provozem obyvatele neobtěžovala. Jako nejvhodnější byla zvolena lokalita bývalé silážní jámy. Systém komunitního kompostování by měl být zahájen od konce měsíce dubna. Pravděpodobně během prázdnin bude spuštěn svoz bioodpadů, který bude spočívat v rozmístění deseti kontejnerů po různých místech v obci. Lidé budou moci kontejnery plnit a následně bude probíhat pravidelný svoz do kompostárny. Petr Ducháček s přispěním hnutiduha.cz Pronájmy v budově kulturního domu Počátkem letošního roku proběhla analýza nákladů na pořádání akcí v kulturním domě. Zjistilo se, že cena nájmů a hlavně paušál za služby nepokrývá vynaložené náklady a obec bohužel na větší akce v zimním období doplácí. Pro představu, při plném obsazení, například při pořádání plesů, se protopí asi 900 Kč, elektřina vyjde na 400 Kč a voda asi na 150 Kč. Nově proto budou tyto náklady účtovány zcela zvlášť a to dle skutečnosti. Mimochodem, rozdělení složky nájem a služby dokonce přímo nařizuje zákon. Od proto platí nový ceník za pronájem kulturního domu v Drnovicích. Ceny se skládají z nájmu, služeb s nájmem spojených (úklid, hygienické potřeby, odměna správci apod.) a dále ze skutečně vynaložených nákladů za energie. I po této změně nabízíme i nadále nejlevnější pronájmy v okolí, což by mělo zajistit minimálně stejně takovou obsazenost jako doposud. Celá budova nájem 800 Kč služby s nájmem spojené 950 Kč celkem 1750 Kč + spotřebované energie* ** Sál nájem 400 Kč služby s nájmem spojené 250 Kč celkem 650 Kč + spotřebované energie* Přísálí, bufet, vestibul nájem 100 Kč služby s nájmem spojené 130 Kč celkem 230 Kč + spotřebované energie* Při pronájmu na tři a více dní je poskytována sleva z nájmu ve výši 10% * Vychází se z ceníků platných v době nájmu (např. pro únor 2012 je výše následující: plyn 15 Kč za m3, elektřina 5,5 Kč za kwh, vodné a stočné 57 Kč za m3) ** V případě souběhu více akcí v jeden den se spotřebovaná energie rozpočítá na základě doby, po kterou jednotliví nájemci prostory využívali. 4

5 z radnice Neziskové organizace, které pořádaly ples, platily paušální poplatek 1000 Kč. Vzhledem ke skutečným nákladům je jasné, že pro obec se jednalo o další způsob podpory neziskového sektoru, kdy každá organizace v podstatě získala dotaci cca 2000 Kč. Nová pravidla se budou vztahovat na všechny, tedy i neziskové organizace. Nicméně každý subjekt bude moci požádat zastupitelstvo obce, ať již před konkrétní akcí, či po ní, o odpuštění částky za pronájem a služby. Tento krok rozhodně nemá být proti neziskovým organizacím. Jeho hlavním cílem je zajištění větší transparentnosti při rozdělování podpory z veřejných zdrojů. Nájmy v nebytových prostorách S novým rokem došlo rovněž ke zvýšení nájmů za užívání nebytových prostor v majetku obce. Oproti poslednímu zvyšování došlo pouze k navýšení o inflaci. Jednalo se cca o 13%. V současné době tedy stojí nájem 1m Kč ročně. Petr Ducháček KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011 Realizované projekty: dětské hřiště cena Kč (z toho Kč. dotace) prostranství kolem kostela Kč (z toho Kč dotace) obnova cca m 2 chodníků Kč reklamace kanalizace opraveny vady v hodnotě cca Kč dokumentace pro nový zdroj vody Kč (z toho Kč dotace) investice do obnovy technologie v čistírně Kč veřejné osvětlení za černou branou Kč automatizace knihovny Kč (bude hrazeno v roce 2012, předpokládáme dotaci z JMK Kč.) velká část prací byla prováděna vlastními silami, na pracovní místa byla získána dotace cca Kč Jakým způsobem bude probíhat svoz bioodpadů do kompostárny? Otázky a odpovědi Pobíral bratr starosty nějakou odměnu za zimní úklid sněhu? Obec pořídí 10 ks kontejnerů, které budou umístěny po různých místech v obci. Místa budou určena dle potřeby. Dle zájmu bude možné tato místa měnit. V případě potřeby půjde dojednat dovezení kontejneru na konkrétní místo a samozřejmě i jeho následný odvoz do kompostárny. Svoz by měl být zahájen během léta. Tomáš Ducháček, bratr starosty, vykonával již druhým rokem zimní úklid sněhu pomocí čtyřkolky bez nároku na odměnu v rámci služby v Komisi pro rozvoj obce. Stejně tak, tedy bez nároku na odměnu, je vykonává víkendová služba ve sběrném dvoře členy Komise pro rozvoj obce. 5

6 z radnice NOVÁ KNIHOVNA BY MOHLA PŘILÁKAT VÍCE DĚTÍ Jedna z podaných žádostí o dotaci se týká i rekonstrukce obecní knihovny. V plánu je vpodstatě kompletní oprava druhého patra budovy obecního úřadu. Návrh rekonstrukce počítačový model Návrh rekonstrukce počítačový model Projekt počítá nejen s opravou místností pro knihovnu, která zahrnuje i výměnu elektroinstalace a zpevnění stropů, ale i s přeměnou zasedací místnosti na studovnu. Studovna samozřejmě bude sloužit také pro potřeby zasedání zastupitelstva, ale i jiných organizací, které budou chtít využít prostory k různých schůzím a setkáním. Celý projekt je rozpočtován na necelý jeden milion korun. Realizace je podmíněna získáním dotace. Do příprav se zapojily i děti z místní základní školy. Na základě jejich návrhů byl zpracován koncept, vizualizace a také výběr nového knižního fondu, který je rovněž součástí projektu. Návrh rekonstrukce počítačový model 6

7 kultura POSÍLÁNÍ PŘÁNÍČEK JEŽÍŠKOVI Máte rádi české vánoční tradice? I vám se v předvánočním období nelíbí Santa Klausové na každém kroku? To byl důvod, proč jsem přihlásila naši obec do akce Posílání přáníček Ježíškovi. Akci vyhlásila agentura, která se současně chtěla pokusit o zápis do Guinessovy knihy rekordů v hromadném vypouštění balónků. Tato akce probíhala na našem území už v roce 2009, rekord byl balónků. V 12:30 se sešla skupinka dobrovolníků, kteří přišli nafukovat a vázat balónky a přivazovat přáníčka. Čekala nás perná chvíle, protože jsme museli nafouknout všech 320 balónků nejpozději do 15 hod. V 15:15 mělo být na vlnách rádia Impuls odstartováno hromadné posílání přáníček Ježíškovi. Kolem 15. hodiny začali přicházet první zájemci o poslání svého přáníčka. Deset minut po 15. hodině bylo před kulturním domem plno. Akce přilákala nejen děti s rodiči, ale objevilo se i několik dospělých, kteří se přišli podívat. Každý, kdo měl zájem, dostal balónek a informaci, že musí vyčkat do hromadného startu. Do rekordu totiž mohly být započítány jen ty balónky, které byly vypuštěny v rozmezí 15:13 15:17. Sice nám pár balónků uletělo dříve, než ve stanovený čas, ale většina vyletěla ve stanovenou dobu, po rádiovém odstartování. Myslím, že pohled na293 letících balónků nadchnul všechny zúčastněné. Když se balónky vznesly, ozval se potlesk. To myslím jasně popisuje atmosféru, která tuto akci provázela. A rozzářené oči dětí byly tou největší odměnou. Bude-li tato akce vyhlášena i v příštím roce, přihlásíme se znovu. Stálo to za to. Snad se v tomto roce podaří překonat rekord z roku 2009, protože v roce 2011 překonán nebyl. Agentuře bylo nahlášeno jen něco přes vypuštěných balónků. 7 Děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli, byl to prima tým. Pavla Nesnídalová

8 kultura ŘEDITELKOU ŠKOLY JMENOVÁNA MILOSLAVA BRACHOVÁ Můžete se nám prosím představit? Jmenuji se Miloslava Brachová, bydlím v 7 km vzdáleném Bedřichově. V dětství jsem navštěvovala rovněž malotřídní školu, na kterou ráda vzpomínám. Zejména pak na paní učitelku, která nás všechny dobře připravila na přechod na II. stupeň Základní školy v Lysicích. K mým zálibám patří rodina, příroda, květiny a zahrada, což je moje největší relaxace, v zimě pak ráda lyžuji. Co Vás vedlo k tomu, že jste se přihlásila do konkurzu na ředitelský post malotřídní školy v Drnovicích? Do konkurzu jsem se přihlásila, protože jsem chtěla využít své vědomosti, zkušenosti z předcházející patnáctileté pedagogické praxe. Díky svému působení na české školní inspekci jsem měla možnost poznat prostředí různých školských zařízení: mateřské školy, základní školy, školní jídelny i školní družiny. Tato školská zařízení jsem měla možnost posoudit nejen z oblasti pedagogického, ale i z hlediska ekonomického. Myslím, že jsem při své práci viděla hodně pozitivních věcí, nápadů, či názorů, které mám schopnost přinést do školy a na druhé straně nemálo špatných věcí, kterých bych se chtěla vystříhat. Na co jste se nejvíce těšila? Asi nejvíce jsem se těšila na výuku. Přesto, že je to náročné, zejména časově, skloubit výuku ve spojené třídě, tak tato práce učitele jen a jen obohacuje. Jsem člověk otevřený diskusi s dětmi, ráda naslouchám jejich názorům, zážitkům. Dále jsem se těšila na kreativní práci, která povede k naplňování představ o malé, příjemné škole s rodinným prostředím. Už jste se s prostředím školy alespoň trochu seznámila. Zajímalo by mě, co jste ve škole ocenila? S prostředím školy se seznamuji každým dnem, a protože jde o dva subjekty, nelze 8 v této chvíli říci, že jsem se doposud seznámila se vším úplně. Z pedagogického hlediska oceňuji velkou samostatnost žáků, ke které jsou vedeni. Umístění historické budovy je v klidnější části Drnovic s malým hřištěm uvnitř objektu, což je další výborný aspekt, který patří právě k malotřídním školám. Jistě máte představu kam školu směřovat. Můžete nás se svojí vizí seznámit? Mojí představou je budovat školu, která má čistě rodinný charakter. Chci, aby byla kontinuita mezi předškolním vzděláváním a základní školou. Aby se děti v mateřské škole cítili spokojeně, abychom mohli uspokojit požadavky všech rodičů na umístění jejich dítěte. Chci, aby rodiče nezvažovali jinou alternativu než, že přijdou se svým dítětem k zápisu do naší školy. Školu chceme budovat takovou, že děti do ní budou chodit rády, protože je v ní přátelské prostředí, vstřícní učitelé. Žáci nejsou stresování žádným ranním autobusem, je o ně postaráno od rána až do odpoledních hodin v družině, která je jim schopna poskytnout různorodou činnost. Mojí představou je, aby si děti vytvářely kladný vztah ke své obci, ke svým kamarádům, spolužákům, aby byly schopny se aktivně zapojit do akcí pořádaných ať už školou, či jinými organizacemi, které v Drnovicích pracují. Již nyní vím, že od příštího školního roku budeme školou se čtyřmi třídami spojený bude pouze 4. a 5. ročník. Nabízí se obrovská možnost, aby v Drnovicích byla opět malotřídní škola s pěti třídami s kvalitní výukou a individuálním přístupem k žákům. Odměnou nám bude spokojená rodičovská veřejnost a spokojené děti, které budou na dětství v drnovické škole vzpomínat a rádi se vracet. Miloslava Brachová Ředitelka ZŠ a MŠ Drnovice

9 kultura PŘIJATO 15 DĚTÍ DO 1. TŘÍDY Středa 1. února nebyl v naší škole jen obyčejným dnem. Tak jako na ostatních školách začínalo II. pololetí školního roku, pro naši školu to byl také den zápisu dětí do 1. třídy. Od ranních hodin si tento den ještě užívali žáci 4. a 5. ročníku, protože, jak je ve škole tradicí, oni jsou ty pohádkové postavičky, které vítají budoucí prvňáčky a kteří je provází jednotlivými úkoly. Tentokrát se převlékly za princezny, kouzelníky, vodníky, výpravčí a bez ohledu na svůj volný odpolední čas, čekali na první děti. S pomocí učitelek zdejší školy, které bedlivě přihlížely a sledovaly rozpačité, někdy ještě stydlivé i sebejisté úkoly ze školní zralosti budoucích prvňáčků, bylo 15 dětí přijato do budoucí 1. třídy. K zápisu přišlo 16 dětí v doprovodu svých rodičů, v jednom případě rodiče zvažují odklad školní docházky. Chtěla bych těmto dětem popřát ještě spoustu her ve školce, pak krásné prázdniny a 1. září 2012 se na ně těšíme u nás ve škole. Miloslava Brachová 9

10 spolky a organizace Dne se v kulturním domě v Drnovicích konal již 11. ročník turnaje v mariáši. Hrálo se ve čtyřech podle drnovských pravidel, čtyři kola po 50 minutách. Do každého kola se rozmístění hráčů u stolů losovalo.turnaje se zúčastnilo 28 hráčů. Kromě hráčů z Drnovic a okolí byli na turnaji hráči hlavně z Boskovicka, ale také až z Olomouckého kraje. 1. místo na turnaji obsadil domácí Gros Libor, na 2. místě byl Hobza Karel a na 3. místě Žáček Alois, oba z Boskovic TURNAJ V MARIÁŠI ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ Naši důchodci zahájili sérii zájezdů v květnu. První zájezd se soustředil na naši dávnou historii. Zajeli jsme do Kutné Hory, která je historicky velmi zajímavá. První zastávka byla k Kostnici, kde je dosti netradičně využito lidských ostatků. V úžasu jsme zírali na chrám sv. Barbory, Vlašský dům s mincovnou. Zájezd pokračoval do Havlíčkova Brodu. Okouzlilo nás nádherné náměstí s rodným domem Havlíčka. Příjemný den jsme zakončili neméně příjemnou večeří. Druhým zájezdem jsme potěšili milovníky dobrého mlsání a piva. První zastávka byla v Letohradu, kde je velmi rozsáhlé řemeslnické muzeum. Jakékoliv řemeslo si vymyslíte, je tam se všemi nástroji a přístroji, které jsou k tomu řemeslu zapotřebí. Stavili jsme se v Lošticích na staleté výrobě tvarůžků. Vyslechli jsme vyprávění o historii i současnosti této pochoutky. Takže si každý z nás vezl domů několik druhů výrobků. Třetí zastávka byl pivovar v Litovli. Vyprávění o založení a současnosti, ukázka provozu a neodmyslitelná ochutnávka, která přišla vhod jak mužům, tak ženám. Potom jsme navštívili renomovaný arcibiskupský palác v Olomouci, také pěkný zážitek. Třetí zájezd míváme volný, což znamená, že nikam nespěcháme a nejsme časově vázáni. Takže jsme se vypravili na Trenčanský hrad, což je pro naši kategorii dosti tvrdý oříšek. 10 Potom, spokojeni se svým výkonem, jsme se vydali do Čachtic. Tam jsme si prohlédli, co zbylo z pověstného hradu, kde sídlila vražedkyně mladých dívek. Z historie zpět do současnosti, a to do Piešťan. Kdo chtěl, využil termální vody ke koupání, ostatní si prohlédli lázně a poseděli u dobré kávy. Nejen tento, ale všechny zájezdy byly zdařilé. Myslím, že kdo se zájezdů nezúčastňuje, může litovat. Klub Důchodců má léty zajetý plán činností, jenž se liší místy, která navštívíme. Za pomoci dotací od obecního úřadu jsme uskutečnili tyto akce: TRADIČNÍ MAŠKARNÍ PLES 24 PRAVIDELNÝCH BESED DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V BRNĚ 4 ZÁJEZDY Během roku se účastníme akcí organizovaných kulturní komisí a pokud bude třeba, jsme ochotni pomáhat i nadále. Myslíme, že náš klub je dobře nastartovaný a hodláme v této tradici pokračovat. Zveme důchodce za námi na schůzky, které se konají každou středu ve hodin v Klubovně důchodců v kulturním domě. Přejeme všem spoluobčanům mnoho štěstí a pevné zdraví do roku Za výbor klubu důchodců Zdenka Vorbová

11 spolky a organizace OREL DRNOVICE TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Sobota dne 7. ledna 2012 byla pro Orlíky náročným dnem. Děti z Jednoty Orel Drnovice se totiž vydaly do ulic naší vesnice jako tříkráloví koledníci. Tři králové se svojí družinou chodili dům od domu, zpívali koledy a prosili o finanční dar do zapečetěných pokladniček. Počasí nám téměř celý den přálo, až k večeru začalo pršet, takže závěr naší štace byl o to náročnější. V neděli 8. ledna 2012 ukončili Tři králové své koledování v kostele Nejsvětější Trojice. Díky dobrosrdečnosti drnovických lidiček se nám podařilo pro Oblastní charitu Blansko na pomoc potřebným vykoledovat ,- Kč. Velké poděkování za pomoc a podporu patří všem, kteří do této sbírky přispěli. Poděkovat musím také P. Slavomíru Bedřichovi za jeho velkou podporu při této náročné akci. Nemohu však opomenout poděkovat naší skvělé varhanici Marušce Smutné, která nás v polovině naší cesty vlídně přijala a uhostila ve svém domě. O závěr našeho koledování se jako každoročně postarali manželé Fojtovi, ke kterým jsme už přišli utahaní a promáčení. Koledování by však nebylo bez Tří králů a jejich pomocníků. Takže velký dík patří samozřejmě také jim, a to: Lucii Hájkové, Žanetě Mynářové, Simoně Burešové, Nicol Sedláčkové, Kateřině Tenorové, Františku Hájkovi a Daniele Tenorové. Orlové vám všem děkují, že jste začali nový rok dobrým skutkem, a věří, že v tom budete i nadále nějakým způsobem pokračovat. Pomáhat je přece radost Ivana Frýbortová Orel jednota Drnovice Omluva V minulém Zpravodaji se mi podařilo několik nepříjemností. Touto cestou bych se chtěla omluvit všem, které jsem při přípravě textů do Zpravodaje opomněla. Velmi mě mrzí, že jsem neuvedla v textu k vítání občánků jméno Bohuslava Rytíře, který byl spolu s ostatními miminky vítán do života. Také jsem při závěrečném přeposílání všech textů do Zpravodaje omylem neposlala text o činnosti Klubu důchodců, který byl vzorně a včas připraven a odevzdán. No a do třetice jsem v textu o 100. výročí školy neuvedla Jednotu Orla jako organizaci, která se spolupodílela na dopoledním programu a prezentovala své aktivity i prostory v Kulturním domě. Doufám, že bude moje omluva přijata. Pavla Nesnídalová 11

12 červen POZVÁNKY KOŠT VÍN od 18:00 v kulturním domě košt vín. Srdečně zve TJ Sokol Drnovice. ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ okresní kolo v zámecké oboře v Lysicích. Organizuje Myslivecký kroužek. SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘEDZAHRÁDKU A VÝZDOBU OKEN A BALKÓNŮ Organizuje ČSZ O P R A V A P R O S T R A N S T V Í K O L E M K O S T E L A PŘE PO REKLAMA Prodej palivového dříví smrk jedle borovice modřín cena 650,- Kč za prm. Kontakt: Stejskalová Markéta Lhota u Lysic tel Možnost zajištění dopravy. CENÍK INZERCE CELÁ BAREVNÁ STRANA KČ POLOVINA BAREVNÉ STRANY KČ MENŠÍ FORMÁTY KČ SLEVA ZA ČERNOBÍLOU STRANU - 30% SLEVA ZA OPAKOVÁNÍ - 2x 5% 3x 10% 4x A VÍCE 15% DRNOVICKÝ ZPRAVODAJ Vychází nepravidelně a je bezplatně doručován do domácností v Drnovicích. Za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Názor přispěvatelů nemusí být totožný s oficiálním stanoviskem obce Drnovice. Tisk: Oldřich Vančát VAN druck, Sedlčany Foto titulní strana: Ing. Jaroslav Koudar

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015 Komunitní kompostárna Náměšť n.o. 28.5.2015 Biologicky rozložitelný odpad Bioodpad je odpad podléhající aerobnímu či anaerobnímu rozkladu, jejich seznam je přílohou Vyhláška 341/2008 Sb. V rámci obce kat.č.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr. František Vlk Luleč : květen 2015 1 Úvod Nakládání

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2012 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr.František Vlk Luleč : květen 2013 Úvod Nakládání s

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Zápis č. 6/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. března 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 6/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. března 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 6/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. března 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Hosté: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Mgr. Lenka Žežulková Pavel

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích. Velikostní rozdělení. Systém sběru a svozu 3. 2.

Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích. Velikostní rozdělení. Systém sběru a svozu 3. 2. Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Velikostní rozdělení Příklady jsou rozděleny do tří základních skupin kvůli specifickým rozdílům

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Udržitelnost projektu příklady obce Ratíškovice. PhDr. Radim Šťastný

Udržitelnost projektu příklady obce Ratíškovice. PhDr. Radim Šťastný Udržitelnost projektu příklady obce Ratíškovice PhDr. Radim Šťastný Ratíškovice Ratíškovice představení obce Ratíškovice patří do působnosti pověřeného města Hodonín Rozloha katastrálního území: 1 261

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 22.12. 2006 v 19:00 hod. v sále KD obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan DOHNAL, Zdeněk ADAM,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Obecní zpravodaj 1/2015. Ouběnice, Chaloupky, Ostrov. Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi

Obecní zpravodaj 1/2015. Ouběnice, Chaloupky, Ostrov. Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi Obecní zpravodaj Ouběnice, Chaloupky, Ostrov 1/2015 Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi Úvodní slovo Vážení občané, dostáváte do rukou první výtisk zpravodaje o činnosti zastupitelstva obce

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 V Drnovicích dne 5. 4. 2012 Zpracovala: Anna Trubáková Schválil: Mgr. Petr Ducháček Vyvěšeno dne:... 26. 4. 2012 Zveřejněno dálkovým přístupem dne:... 26. 4. 2012

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice, konaného 11. 12. 2014 v 17 00 hod. v Pístovicích

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice, konaného 11. 12. 2014 v 17 00 hod. v Pístovicích 1 Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice, konaného 11. 12. 2014 v 17 00 hod. v Pístovicích Technický bod Zahájení Pan starosta všechny přivítal na šestém zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více