R O Č N Í K 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 1 1. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ 2012"

Transkript

1 RO ČNÍ K

2 z radnice OBSAH TÉMA ROKU 2012: KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA... 2 NOVÁ KNIHOVNA BY MOHLA PŘILÁKAT VÍCE DĚTÍ 6 POSÍLÁNÍ PŘÁNÍČEK JEŽÍŠKOVI 7 ŘEDITELKOU ŠKOLY JMENOVÁNA M. BRACHOVÁ 8 PŘIJATO 15. DĚTÍ DO 1. TŘÍDY 9 TURNAJ V MARIÁŠI 10 ZPRÁVA O ČINNOSTI DŮCHODCŮ 10 OREL DRNOVICE - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 11 OMLUVA 11 POZVÁNKY 12 TÉMA ROKU 2012: KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA A ČEKÁNÍ NA DOTACE Zvláště poslední část zimy nás skutečně potrápila. Naštěstí nám jaro již definitivně převzalo vládu nad počasím. My se tak můžeme s klidem dát do příprav projektů, které nás letos čekají. Tématem letošního roku bude zavedení systému komunitního kompostování a čekání, zdali obdržíme požadované dotace. Pro potřeby komunitní kompostárny byl z dotace EU pořízen malotraktor s čelním nakladačem a také štěpkovač. Na dubnovém zastupitelstvu bude předložena patřičná vyhláška, která je ke spuštění systému nezbytná. Během několika dalších měsíců dojde k pořízení komunálního automobilu a deseti kontejnerů, což nám zajistí efektivní svoz bioodpadů od občanů do kompostárny. I na tento projekt nám přispěla EU. Celkem dotace činily přes tři miliony korun. Ani letos jsme nezaháleli v podávání žádostí. Celkem jsme jich přímo, respektive prostřednictvím svazků obcí, podali osm v souhrnné sumě asi pěti milionů. Jedná se o žádosti o dotace na splátky úroků z úvěru na kanalizaci, naučnou stezku v rámci svazku Drnovicko, úpravu veřejného prostranství v rámci sdružení obcí Kunštátsko-Lysicko, rekonstrukci knihovny, stavbu sportoviště, zateplení mateřské školy a zateplení kulturního domu. Doufáme, že bude vyhověno všem žádostem, ale je jasné, že realita bude pravděpodobně jiná. Možnosti získání dotací popsané v úvodu jsou pro většinu občanů patrně neurčitou záležitostí. Je pochopitelné, že pokud každý občan či rodina nemá zajištěné odpovídající pohodlí pro své bydlení, tak dotace na nový traktor či hřiště není středem jejich zájmů. Logicky je pro mnohé z vás 2

3 cennější, pokud vám před domem svítí veřejné osvětlení a zdali se můžete ke svému domu dopravit po kvalitní cestě. Vaše přání plně chápu. Přesto zajištění požadavků všech je ten nejtěžší a de facto i nereálný úkol. Navíc mějme na paměti, že splátky dluhu za kanalizaci každoročně spolknou téměř dvě třetiny peněz z rozpočtu obce, které jsou vyčleněny na investice. Výhodou je samozřejmě vyšší životní úroveň, kterou kanalizace zajišťuje. Nicméně to nic nemění na věci, že ještě pár let prostě bude méně na opravy silnic a zavedení veřejného osvětlení do dosud neosvětlených lokalit. Je tak třeba lépe plánovat a zvažovat kam investovat. I to je důvod, proč chci vědět o vašich problémech a potřebách a následně se jimi zabývat. Neváhejte mě prosím oslovit na u nebo přímo v hodinách pro veřejnost : pondělí , středa dle domluvy samozřejmě i kdykoliv jindy včetně víkendu. Petr Ducháček Komunitní kompostování v Drnovicích O zavedení systému komunitního kompostování na území naší obce již bylo ve zpravodaji informováno. O co se vlastně jedná? Komunitní kompostování je kompostování, na kterém se podílí skupina lidí (komunita), v našem případě obec, s cílem zpracovat své vlastní rostlinné zbytky z údržby zeleně a získaný kompost využít co nejblíže místa vzniku. Komunitním kompostováním je myšlen systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby veřejné zeleně a zahrad na území 3 z radnice obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. Za komunitní kompostárnu je pak považováno zařízení (místo), kde je tato činnost prováděna. Výstup tzn. zelený kompost (substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků) je pak opět využit komunitou (obcí) při údržbě a obnově veřejné zeleně. Je nutno uvést, že komunitní kompostárna není primárně určena k produkci kompostu, ale ke kontrolovanému nakládání se zbytky z údržby zeleně. Výsledný produkt zelený kompost je následně využíván pro účely komunity, v našem případě obce či města. Kompostován musí být pouze rostlinný odpad vznikající při údržbě zeleně v obci a dále rostlinný odpad ze zahrádek občanů. Provozováním takového zařízení obec zabezpečí zákonné nakládání se zbytky z údržby obecní zeleně a zahrad občanů na vyhrazeném místě. Dojde k výraznému snížení objemu bioodpadu ve směsném komunálním odpadu, který je ukládán na skládky odpadů a za jehož odstranění se platí. Zároveň pevně doufáme, že vymizí nešvar v podobě zanášení koryt potoků či různých mezí. Komunitní kompostování je v podstatě mezistupněm mezi domácím a komunálním kompostováním. Umožňuje lidem, kteří nemají vlastní zahradu nebo nemají možnost kompostovat, využít v blízkosti místa svého bydliště služeb takového zařízení. Komunitní kompostárna také řeší obci její problémy s vlastní zelení z veřejných prostranství, hřbitovů, hřišť apod. Vzniklý kompost může být rozdán občanům, kteří se na kompostovacím procesu podílejí. Komunitní kompostárna není zařízením dle 14 zákona o odpadech, proto nemusí

4 z radnice mít provozní řád. K provozování takového kompostování není třeba souhlasu krajského úřadu ani obce s rozšířenou působností, systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu však musí stanovit obecně závazná vyhláška obce. Základním předpokladem úspěšného provozování komunitní kompostárny je výběr vhodné lokality. Vybraná lokalita musí být dobře přístupná jak pro občany obce, tak i pro pracovníky udržující obecní zeleň, tj. nesmí být příliš daleko za obcí. Zároveň by však neměla být v těsné blízkosti obytné zástavby, aby svým provozem obyvatele neobtěžovala. Jako nejvhodnější byla zvolena lokalita bývalé silážní jámy. Systém komunitního kompostování by měl být zahájen od konce měsíce dubna. Pravděpodobně během prázdnin bude spuštěn svoz bioodpadů, který bude spočívat v rozmístění deseti kontejnerů po různých místech v obci. Lidé budou moci kontejnery plnit a následně bude probíhat pravidelný svoz do kompostárny. Petr Ducháček s přispěním hnutiduha.cz Pronájmy v budově kulturního domu Počátkem letošního roku proběhla analýza nákladů na pořádání akcí v kulturním domě. Zjistilo se, že cena nájmů a hlavně paušál za služby nepokrývá vynaložené náklady a obec bohužel na větší akce v zimním období doplácí. Pro představu, při plném obsazení, například při pořádání plesů, se protopí asi 900 Kč, elektřina vyjde na 400 Kč a voda asi na 150 Kč. Nově proto budou tyto náklady účtovány zcela zvlášť a to dle skutečnosti. Mimochodem, rozdělení složky nájem a služby dokonce přímo nařizuje zákon. Od proto platí nový ceník za pronájem kulturního domu v Drnovicích. Ceny se skládají z nájmu, služeb s nájmem spojených (úklid, hygienické potřeby, odměna správci apod.) a dále ze skutečně vynaložených nákladů za energie. I po této změně nabízíme i nadále nejlevnější pronájmy v okolí, což by mělo zajistit minimálně stejně takovou obsazenost jako doposud. Celá budova nájem 800 Kč služby s nájmem spojené 950 Kč celkem 1750 Kč + spotřebované energie* ** Sál nájem 400 Kč služby s nájmem spojené 250 Kč celkem 650 Kč + spotřebované energie* Přísálí, bufet, vestibul nájem 100 Kč služby s nájmem spojené 130 Kč celkem 230 Kč + spotřebované energie* Při pronájmu na tři a více dní je poskytována sleva z nájmu ve výši 10% * Vychází se z ceníků platných v době nájmu (např. pro únor 2012 je výše následující: plyn 15 Kč za m3, elektřina 5,5 Kč za kwh, vodné a stočné 57 Kč za m3) ** V případě souběhu více akcí v jeden den se spotřebovaná energie rozpočítá na základě doby, po kterou jednotliví nájemci prostory využívali. 4

5 z radnice Neziskové organizace, které pořádaly ples, platily paušální poplatek 1000 Kč. Vzhledem ke skutečným nákladům je jasné, že pro obec se jednalo o další způsob podpory neziskového sektoru, kdy každá organizace v podstatě získala dotaci cca 2000 Kč. Nová pravidla se budou vztahovat na všechny, tedy i neziskové organizace. Nicméně každý subjekt bude moci požádat zastupitelstvo obce, ať již před konkrétní akcí, či po ní, o odpuštění částky za pronájem a služby. Tento krok rozhodně nemá být proti neziskovým organizacím. Jeho hlavním cílem je zajištění větší transparentnosti při rozdělování podpory z veřejných zdrojů. Nájmy v nebytových prostorách S novým rokem došlo rovněž ke zvýšení nájmů za užívání nebytových prostor v majetku obce. Oproti poslednímu zvyšování došlo pouze k navýšení o inflaci. Jednalo se cca o 13%. V současné době tedy stojí nájem 1m Kč ročně. Petr Ducháček KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011 Realizované projekty: dětské hřiště cena Kč (z toho Kč. dotace) prostranství kolem kostela Kč (z toho Kč dotace) obnova cca m 2 chodníků Kč reklamace kanalizace opraveny vady v hodnotě cca Kč dokumentace pro nový zdroj vody Kč (z toho Kč dotace) investice do obnovy technologie v čistírně Kč veřejné osvětlení za černou branou Kč automatizace knihovny Kč (bude hrazeno v roce 2012, předpokládáme dotaci z JMK Kč.) velká část prací byla prováděna vlastními silami, na pracovní místa byla získána dotace cca Kč Jakým způsobem bude probíhat svoz bioodpadů do kompostárny? Otázky a odpovědi Pobíral bratr starosty nějakou odměnu za zimní úklid sněhu? Obec pořídí 10 ks kontejnerů, které budou umístěny po různých místech v obci. Místa budou určena dle potřeby. Dle zájmu bude možné tato místa měnit. V případě potřeby půjde dojednat dovezení kontejneru na konkrétní místo a samozřejmě i jeho následný odvoz do kompostárny. Svoz by měl být zahájen během léta. Tomáš Ducháček, bratr starosty, vykonával již druhým rokem zimní úklid sněhu pomocí čtyřkolky bez nároku na odměnu v rámci služby v Komisi pro rozvoj obce. Stejně tak, tedy bez nároku na odměnu, je vykonává víkendová služba ve sběrném dvoře členy Komise pro rozvoj obce. 5

6 z radnice NOVÁ KNIHOVNA BY MOHLA PŘILÁKAT VÍCE DĚTÍ Jedna z podaných žádostí o dotaci se týká i rekonstrukce obecní knihovny. V plánu je vpodstatě kompletní oprava druhého patra budovy obecního úřadu. Návrh rekonstrukce počítačový model Návrh rekonstrukce počítačový model Projekt počítá nejen s opravou místností pro knihovnu, která zahrnuje i výměnu elektroinstalace a zpevnění stropů, ale i s přeměnou zasedací místnosti na studovnu. Studovna samozřejmě bude sloužit také pro potřeby zasedání zastupitelstva, ale i jiných organizací, které budou chtít využít prostory k různých schůzím a setkáním. Celý projekt je rozpočtován na necelý jeden milion korun. Realizace je podmíněna získáním dotace. Do příprav se zapojily i děti z místní základní školy. Na základě jejich návrhů byl zpracován koncept, vizualizace a také výběr nového knižního fondu, který je rovněž součástí projektu. Návrh rekonstrukce počítačový model 6

7 kultura POSÍLÁNÍ PŘÁNÍČEK JEŽÍŠKOVI Máte rádi české vánoční tradice? I vám se v předvánočním období nelíbí Santa Klausové na každém kroku? To byl důvod, proč jsem přihlásila naši obec do akce Posílání přáníček Ježíškovi. Akci vyhlásila agentura, která se současně chtěla pokusit o zápis do Guinessovy knihy rekordů v hromadném vypouštění balónků. Tato akce probíhala na našem území už v roce 2009, rekord byl balónků. V 12:30 se sešla skupinka dobrovolníků, kteří přišli nafukovat a vázat balónky a přivazovat přáníčka. Čekala nás perná chvíle, protože jsme museli nafouknout všech 320 balónků nejpozději do 15 hod. V 15:15 mělo být na vlnách rádia Impuls odstartováno hromadné posílání přáníček Ježíškovi. Kolem 15. hodiny začali přicházet první zájemci o poslání svého přáníčka. Deset minut po 15. hodině bylo před kulturním domem plno. Akce přilákala nejen děti s rodiči, ale objevilo se i několik dospělých, kteří se přišli podívat. Každý, kdo měl zájem, dostal balónek a informaci, že musí vyčkat do hromadného startu. Do rekordu totiž mohly být započítány jen ty balónky, které byly vypuštěny v rozmezí 15:13 15:17. Sice nám pár balónků uletělo dříve, než ve stanovený čas, ale většina vyletěla ve stanovenou dobu, po rádiovém odstartování. Myslím, že pohled na293 letících balónků nadchnul všechny zúčastněné. Když se balónky vznesly, ozval se potlesk. To myslím jasně popisuje atmosféru, která tuto akci provázela. A rozzářené oči dětí byly tou největší odměnou. Bude-li tato akce vyhlášena i v příštím roce, přihlásíme se znovu. Stálo to za to. Snad se v tomto roce podaří překonat rekord z roku 2009, protože v roce 2011 překonán nebyl. Agentuře bylo nahlášeno jen něco přes vypuštěných balónků. 7 Děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli, byl to prima tým. Pavla Nesnídalová

8 kultura ŘEDITELKOU ŠKOLY JMENOVÁNA MILOSLAVA BRACHOVÁ Můžete se nám prosím představit? Jmenuji se Miloslava Brachová, bydlím v 7 km vzdáleném Bedřichově. V dětství jsem navštěvovala rovněž malotřídní školu, na kterou ráda vzpomínám. Zejména pak na paní učitelku, která nás všechny dobře připravila na přechod na II. stupeň Základní školy v Lysicích. K mým zálibám patří rodina, příroda, květiny a zahrada, což je moje největší relaxace, v zimě pak ráda lyžuji. Co Vás vedlo k tomu, že jste se přihlásila do konkurzu na ředitelský post malotřídní školy v Drnovicích? Do konkurzu jsem se přihlásila, protože jsem chtěla využít své vědomosti, zkušenosti z předcházející patnáctileté pedagogické praxe. Díky svému působení na české školní inspekci jsem měla možnost poznat prostředí různých školských zařízení: mateřské školy, základní školy, školní jídelny i školní družiny. Tato školská zařízení jsem měla možnost posoudit nejen z oblasti pedagogického, ale i z hlediska ekonomického. Myslím, že jsem při své práci viděla hodně pozitivních věcí, nápadů, či názorů, které mám schopnost přinést do školy a na druhé straně nemálo špatných věcí, kterých bych se chtěla vystříhat. Na co jste se nejvíce těšila? Asi nejvíce jsem se těšila na výuku. Přesto, že je to náročné, zejména časově, skloubit výuku ve spojené třídě, tak tato práce učitele jen a jen obohacuje. Jsem člověk otevřený diskusi s dětmi, ráda naslouchám jejich názorům, zážitkům. Dále jsem se těšila na kreativní práci, která povede k naplňování představ o malé, příjemné škole s rodinným prostředím. Už jste se s prostředím školy alespoň trochu seznámila. Zajímalo by mě, co jste ve škole ocenila? S prostředím školy se seznamuji každým dnem, a protože jde o dva subjekty, nelze 8 v této chvíli říci, že jsem se doposud seznámila se vším úplně. Z pedagogického hlediska oceňuji velkou samostatnost žáků, ke které jsou vedeni. Umístění historické budovy je v klidnější části Drnovic s malým hřištěm uvnitř objektu, což je další výborný aspekt, který patří právě k malotřídním školám. Jistě máte představu kam školu směřovat. Můžete nás se svojí vizí seznámit? Mojí představou je budovat školu, která má čistě rodinný charakter. Chci, aby byla kontinuita mezi předškolním vzděláváním a základní školou. Aby se děti v mateřské škole cítili spokojeně, abychom mohli uspokojit požadavky všech rodičů na umístění jejich dítěte. Chci, aby rodiče nezvažovali jinou alternativu než, že přijdou se svým dítětem k zápisu do naší školy. Školu chceme budovat takovou, že děti do ní budou chodit rády, protože je v ní přátelské prostředí, vstřícní učitelé. Žáci nejsou stresování žádným ranním autobusem, je o ně postaráno od rána až do odpoledních hodin v družině, která je jim schopna poskytnout různorodou činnost. Mojí představou je, aby si děti vytvářely kladný vztah ke své obci, ke svým kamarádům, spolužákům, aby byly schopny se aktivně zapojit do akcí pořádaných ať už školou, či jinými organizacemi, které v Drnovicích pracují. Již nyní vím, že od příštího školního roku budeme školou se čtyřmi třídami spojený bude pouze 4. a 5. ročník. Nabízí se obrovská možnost, aby v Drnovicích byla opět malotřídní škola s pěti třídami s kvalitní výukou a individuálním přístupem k žákům. Odměnou nám bude spokojená rodičovská veřejnost a spokojené děti, které budou na dětství v drnovické škole vzpomínat a rádi se vracet. Miloslava Brachová Ředitelka ZŠ a MŠ Drnovice

9 kultura PŘIJATO 15 DĚTÍ DO 1. TŘÍDY Středa 1. února nebyl v naší škole jen obyčejným dnem. Tak jako na ostatních školách začínalo II. pololetí školního roku, pro naši školu to byl také den zápisu dětí do 1. třídy. Od ranních hodin si tento den ještě užívali žáci 4. a 5. ročníku, protože, jak je ve škole tradicí, oni jsou ty pohádkové postavičky, které vítají budoucí prvňáčky a kteří je provází jednotlivými úkoly. Tentokrát se převlékly za princezny, kouzelníky, vodníky, výpravčí a bez ohledu na svůj volný odpolední čas, čekali na první děti. S pomocí učitelek zdejší školy, které bedlivě přihlížely a sledovaly rozpačité, někdy ještě stydlivé i sebejisté úkoly ze školní zralosti budoucích prvňáčků, bylo 15 dětí přijato do budoucí 1. třídy. K zápisu přišlo 16 dětí v doprovodu svých rodičů, v jednom případě rodiče zvažují odklad školní docházky. Chtěla bych těmto dětem popřát ještě spoustu her ve školce, pak krásné prázdniny a 1. září 2012 se na ně těšíme u nás ve škole. Miloslava Brachová 9

10 spolky a organizace Dne se v kulturním domě v Drnovicích konal již 11. ročník turnaje v mariáši. Hrálo se ve čtyřech podle drnovských pravidel, čtyři kola po 50 minutách. Do každého kola se rozmístění hráčů u stolů losovalo.turnaje se zúčastnilo 28 hráčů. Kromě hráčů z Drnovic a okolí byli na turnaji hráči hlavně z Boskovicka, ale také až z Olomouckého kraje. 1. místo na turnaji obsadil domácí Gros Libor, na 2. místě byl Hobza Karel a na 3. místě Žáček Alois, oba z Boskovic TURNAJ V MARIÁŠI ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ Naši důchodci zahájili sérii zájezdů v květnu. První zájezd se soustředil na naši dávnou historii. Zajeli jsme do Kutné Hory, která je historicky velmi zajímavá. První zastávka byla k Kostnici, kde je dosti netradičně využito lidských ostatků. V úžasu jsme zírali na chrám sv. Barbory, Vlašský dům s mincovnou. Zájezd pokračoval do Havlíčkova Brodu. Okouzlilo nás nádherné náměstí s rodným domem Havlíčka. Příjemný den jsme zakončili neméně příjemnou večeří. Druhým zájezdem jsme potěšili milovníky dobrého mlsání a piva. První zastávka byla v Letohradu, kde je velmi rozsáhlé řemeslnické muzeum. Jakékoliv řemeslo si vymyslíte, je tam se všemi nástroji a přístroji, které jsou k tomu řemeslu zapotřebí. Stavili jsme se v Lošticích na staleté výrobě tvarůžků. Vyslechli jsme vyprávění o historii i současnosti této pochoutky. Takže si každý z nás vezl domů několik druhů výrobků. Třetí zastávka byl pivovar v Litovli. Vyprávění o založení a současnosti, ukázka provozu a neodmyslitelná ochutnávka, která přišla vhod jak mužům, tak ženám. Potom jsme navštívili renomovaný arcibiskupský palác v Olomouci, také pěkný zážitek. Třetí zájezd míváme volný, což znamená, že nikam nespěcháme a nejsme časově vázáni. Takže jsme se vypravili na Trenčanský hrad, což je pro naši kategorii dosti tvrdý oříšek. 10 Potom, spokojeni se svým výkonem, jsme se vydali do Čachtic. Tam jsme si prohlédli, co zbylo z pověstného hradu, kde sídlila vražedkyně mladých dívek. Z historie zpět do současnosti, a to do Piešťan. Kdo chtěl, využil termální vody ke koupání, ostatní si prohlédli lázně a poseděli u dobré kávy. Nejen tento, ale všechny zájezdy byly zdařilé. Myslím, že kdo se zájezdů nezúčastňuje, může litovat. Klub Důchodců má léty zajetý plán činností, jenž se liší místy, která navštívíme. Za pomoci dotací od obecního úřadu jsme uskutečnili tyto akce: TRADIČNÍ MAŠKARNÍ PLES 24 PRAVIDELNÝCH BESED DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V BRNĚ 4 ZÁJEZDY Během roku se účastníme akcí organizovaných kulturní komisí a pokud bude třeba, jsme ochotni pomáhat i nadále. Myslíme, že náš klub je dobře nastartovaný a hodláme v této tradici pokračovat. Zveme důchodce za námi na schůzky, které se konají každou středu ve hodin v Klubovně důchodců v kulturním domě. Přejeme všem spoluobčanům mnoho štěstí a pevné zdraví do roku Za výbor klubu důchodců Zdenka Vorbová

11 spolky a organizace OREL DRNOVICE TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Sobota dne 7. ledna 2012 byla pro Orlíky náročným dnem. Děti z Jednoty Orel Drnovice se totiž vydaly do ulic naší vesnice jako tříkráloví koledníci. Tři králové se svojí družinou chodili dům od domu, zpívali koledy a prosili o finanční dar do zapečetěných pokladniček. Počasí nám téměř celý den přálo, až k večeru začalo pršet, takže závěr naší štace byl o to náročnější. V neděli 8. ledna 2012 ukončili Tři králové své koledování v kostele Nejsvětější Trojice. Díky dobrosrdečnosti drnovických lidiček se nám podařilo pro Oblastní charitu Blansko na pomoc potřebným vykoledovat ,- Kč. Velké poděkování za pomoc a podporu patří všem, kteří do této sbírky přispěli. Poděkovat musím také P. Slavomíru Bedřichovi za jeho velkou podporu při této náročné akci. Nemohu však opomenout poděkovat naší skvělé varhanici Marušce Smutné, která nás v polovině naší cesty vlídně přijala a uhostila ve svém domě. O závěr našeho koledování se jako každoročně postarali manželé Fojtovi, ke kterým jsme už přišli utahaní a promáčení. Koledování by však nebylo bez Tří králů a jejich pomocníků. Takže velký dík patří samozřejmě také jim, a to: Lucii Hájkové, Žanetě Mynářové, Simoně Burešové, Nicol Sedláčkové, Kateřině Tenorové, Františku Hájkovi a Daniele Tenorové. Orlové vám všem děkují, že jste začali nový rok dobrým skutkem, a věří, že v tom budete i nadále nějakým způsobem pokračovat. Pomáhat je přece radost Ivana Frýbortová Orel jednota Drnovice Omluva V minulém Zpravodaji se mi podařilo několik nepříjemností. Touto cestou bych se chtěla omluvit všem, které jsem při přípravě textů do Zpravodaje opomněla. Velmi mě mrzí, že jsem neuvedla v textu k vítání občánků jméno Bohuslava Rytíře, který byl spolu s ostatními miminky vítán do života. Také jsem při závěrečném přeposílání všech textů do Zpravodaje omylem neposlala text o činnosti Klubu důchodců, který byl vzorně a včas připraven a odevzdán. No a do třetice jsem v textu o 100. výročí školy neuvedla Jednotu Orla jako organizaci, která se spolupodílela na dopoledním programu a prezentovala své aktivity i prostory v Kulturním domě. Doufám, že bude moje omluva přijata. Pavla Nesnídalová 11

12 červen POZVÁNKY KOŠT VÍN od 18:00 v kulturním domě košt vín. Srdečně zve TJ Sokol Drnovice. ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ okresní kolo v zámecké oboře v Lysicích. Organizuje Myslivecký kroužek. SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘEDZAHRÁDKU A VÝZDOBU OKEN A BALKÓNŮ Organizuje ČSZ O P R A V A P R O S T R A N S T V Í K O L E M K O S T E L A PŘE PO REKLAMA Prodej palivového dříví smrk jedle borovice modřín cena 650,- Kč za prm. Kontakt: Stejskalová Markéta Lhota u Lysic tel Možnost zajištění dopravy. CENÍK INZERCE CELÁ BAREVNÁ STRANA KČ POLOVINA BAREVNÉ STRANY KČ MENŠÍ FORMÁTY KČ SLEVA ZA ČERNOBÍLOU STRANU - 30% SLEVA ZA OPAKOVÁNÍ - 2x 5% 3x 10% 4x A VÍCE 15% DRNOVICKÝ ZPRAVODAJ Vychází nepravidelně a je bezplatně doručován do domácností v Drnovicích. Za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Názor přispěvatelů nemusí být totožný s oficiálním stanoviskem obce Drnovice. Tisk: Oldřich Vančát VAN druck, Sedlčany Foto titulní strana: Ing. Jaroslav Koudar

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015 Komunitní kompostárna Náměšť n.o. 28.5.2015 Biologicky rozložitelný odpad Bioodpad je odpad podléhající aerobnímu či anaerobnímu rozkladu, jejich seznam je přílohou Vyhláška 341/2008 Sb. V rámci obce kat.č.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne

Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne 9.9. 2015 1 Společenský dům 1.1 Neziskové akce schůze, výstavy, bleší trh apod. pořádané

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Rozpočet příjmy

Rozpočet příjmy Rozpočet 213 - příjmy (v tis. Kč) Nedaňové příjmy celkem 4 774,2 x Daňové příjmy: x 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 1 71, 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu.

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne 23. 12. 2015 v zasedací místnosti kulturního domu. Přítomni: Širůček Z., Šebek P., Müller J., Havránek J., Opluštil P., Sokol Petr, Sokol

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne na OÚ Buš č. 10/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne na OÚ Buš č. 10/2015 Obec Buš, okres Praha západ, IČ 00242021 Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4.11.2015 na OÚ Buš č. 10/2015 Zahájení: Přítomni: 18.00 hod. Laštovka, Cardová, Hlubinka, Javůrek, Krmelová, Kůrka, Láník,

Více

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ Měsíc duben byl ve znamení aktivit na podporu zdraví planety Země, které probíhaly postupně v rámci celého měsíce. Kampaň byla zahájena vyhlášením

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU VÝSLEDKY ANKETY Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se zapojili do ankety týkající se záměrů městyse a využití zámku. Výsledky ankety nás v mnohém překvapily a byly velmi důležité pro sestavování

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí školního roku

Hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí školního roku Hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí školního roku 2015-2016 V letošním školním roce bylo do školní družiny zapsáno celkem 30 dětí (maximálně možný počet dětí na jedno oddělení). Zájem o školní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 30. prosince 2014

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 30. prosince 2014 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 30. prosince 2014 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček J. Omluvena:

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr. František Vlk Luleč : květen 2015 1 Úvod Nakládání

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 (v Kč) PŘÍJMY CELKEM % 66 459 500 podíl z toho: 1 daňové příjmy 74% 49 060 000 2 nedaňové příjmy 2% 1 132 000 4 transfery - státní rozpočet - běžné výdaje 4% 2 385 500

Více

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH 1 SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu komunitní kompostárny ve Valašských Kloboukách Rada města Valašské Klobouky schválila na svém zasedání

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 70. schůze Rady města Hostinné, konané dne 30.11.2016 1073/70/RM/2016 Schválení programu 70. schůze rady města program 70. schůze: 1. Schválení programu

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015

Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015 Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015 1/ Kontrola usnesení 17/88 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 12/15 17/89 s

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů a výdajů ve výši 58 676 tis. Kč. Zadluženost MČ

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0908/2014/Sed Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 18. 12. 2014 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 17 PŘÍJMY Daňové příjmy 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 1341 Poplatek ze psů 43 134 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 38 1343 Poplatek

Více

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 - Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM 15.12.2014) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 900 000,00 1112 DPFO z podnikání 800

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.12.2014 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, ing. Hiršová Jitka (účetní obce), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 č. 52 u p r a v e n á v e r z e informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31.12.2014. č. 53 informaci o provedených fyzických

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 3. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 22. 3. 2016 v 18:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více