R O Č N Í K 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 1 1. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ 2012"

Transkript

1 RO ČNÍ K

2 z radnice OBSAH TÉMA ROKU 2012: KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA... 2 NOVÁ KNIHOVNA BY MOHLA PŘILÁKAT VÍCE DĚTÍ 6 POSÍLÁNÍ PŘÁNÍČEK JEŽÍŠKOVI 7 ŘEDITELKOU ŠKOLY JMENOVÁNA M. BRACHOVÁ 8 PŘIJATO 15. DĚTÍ DO 1. TŘÍDY 9 TURNAJ V MARIÁŠI 10 ZPRÁVA O ČINNOSTI DŮCHODCŮ 10 OREL DRNOVICE - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 11 OMLUVA 11 POZVÁNKY 12 TÉMA ROKU 2012: KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA A ČEKÁNÍ NA DOTACE Zvláště poslední část zimy nás skutečně potrápila. Naštěstí nám jaro již definitivně převzalo vládu nad počasím. My se tak můžeme s klidem dát do příprav projektů, které nás letos čekají. Tématem letošního roku bude zavedení systému komunitního kompostování a čekání, zdali obdržíme požadované dotace. Pro potřeby komunitní kompostárny byl z dotace EU pořízen malotraktor s čelním nakladačem a také štěpkovač. Na dubnovém zastupitelstvu bude předložena patřičná vyhláška, která je ke spuštění systému nezbytná. Během několika dalších měsíců dojde k pořízení komunálního automobilu a deseti kontejnerů, což nám zajistí efektivní svoz bioodpadů od občanů do kompostárny. I na tento projekt nám přispěla EU. Celkem dotace činily přes tři miliony korun. Ani letos jsme nezaháleli v podávání žádostí. Celkem jsme jich přímo, respektive prostřednictvím svazků obcí, podali osm v souhrnné sumě asi pěti milionů. Jedná se o žádosti o dotace na splátky úroků z úvěru na kanalizaci, naučnou stezku v rámci svazku Drnovicko, úpravu veřejného prostranství v rámci sdružení obcí Kunštátsko-Lysicko, rekonstrukci knihovny, stavbu sportoviště, zateplení mateřské školy a zateplení kulturního domu. Doufáme, že bude vyhověno všem žádostem, ale je jasné, že realita bude pravděpodobně jiná. Možnosti získání dotací popsané v úvodu jsou pro většinu občanů patrně neurčitou záležitostí. Je pochopitelné, že pokud každý občan či rodina nemá zajištěné odpovídající pohodlí pro své bydlení, tak dotace na nový traktor či hřiště není středem jejich zájmů. Logicky je pro mnohé z vás 2

3 cennější, pokud vám před domem svítí veřejné osvětlení a zdali se můžete ke svému domu dopravit po kvalitní cestě. Vaše přání plně chápu. Přesto zajištění požadavků všech je ten nejtěžší a de facto i nereálný úkol. Navíc mějme na paměti, že splátky dluhu za kanalizaci každoročně spolknou téměř dvě třetiny peněz z rozpočtu obce, které jsou vyčleněny na investice. Výhodou je samozřejmě vyšší životní úroveň, kterou kanalizace zajišťuje. Nicméně to nic nemění na věci, že ještě pár let prostě bude méně na opravy silnic a zavedení veřejného osvětlení do dosud neosvětlených lokalit. Je tak třeba lépe plánovat a zvažovat kam investovat. I to je důvod, proč chci vědět o vašich problémech a potřebách a následně se jimi zabývat. Neváhejte mě prosím oslovit na u nebo přímo v hodinách pro veřejnost : pondělí , středa dle domluvy samozřejmě i kdykoliv jindy včetně víkendu. Petr Ducháček Komunitní kompostování v Drnovicích O zavedení systému komunitního kompostování na území naší obce již bylo ve zpravodaji informováno. O co se vlastně jedná? Komunitní kompostování je kompostování, na kterém se podílí skupina lidí (komunita), v našem případě obec, s cílem zpracovat své vlastní rostlinné zbytky z údržby zeleně a získaný kompost využít co nejblíže místa vzniku. Komunitním kompostováním je myšlen systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby veřejné zeleně a zahrad na území 3 z radnice obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. Za komunitní kompostárnu je pak považováno zařízení (místo), kde je tato činnost prováděna. Výstup tzn. zelený kompost (substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků) je pak opět využit komunitou (obcí) při údržbě a obnově veřejné zeleně. Je nutno uvést, že komunitní kompostárna není primárně určena k produkci kompostu, ale ke kontrolovanému nakládání se zbytky z údržby zeleně. Výsledný produkt zelený kompost je následně využíván pro účely komunity, v našem případě obce či města. Kompostován musí být pouze rostlinný odpad vznikající při údržbě zeleně v obci a dále rostlinný odpad ze zahrádek občanů. Provozováním takového zařízení obec zabezpečí zákonné nakládání se zbytky z údržby obecní zeleně a zahrad občanů na vyhrazeném místě. Dojde k výraznému snížení objemu bioodpadu ve směsném komunálním odpadu, který je ukládán na skládky odpadů a za jehož odstranění se platí. Zároveň pevně doufáme, že vymizí nešvar v podobě zanášení koryt potoků či různých mezí. Komunitní kompostování je v podstatě mezistupněm mezi domácím a komunálním kompostováním. Umožňuje lidem, kteří nemají vlastní zahradu nebo nemají možnost kompostovat, využít v blízkosti místa svého bydliště služeb takového zařízení. Komunitní kompostárna také řeší obci její problémy s vlastní zelení z veřejných prostranství, hřbitovů, hřišť apod. Vzniklý kompost může být rozdán občanům, kteří se na kompostovacím procesu podílejí. Komunitní kompostárna není zařízením dle 14 zákona o odpadech, proto nemusí

4 z radnice mít provozní řád. K provozování takového kompostování není třeba souhlasu krajského úřadu ani obce s rozšířenou působností, systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu však musí stanovit obecně závazná vyhláška obce. Základním předpokladem úspěšného provozování komunitní kompostárny je výběr vhodné lokality. Vybraná lokalita musí být dobře přístupná jak pro občany obce, tak i pro pracovníky udržující obecní zeleň, tj. nesmí být příliš daleko za obcí. Zároveň by však neměla být v těsné blízkosti obytné zástavby, aby svým provozem obyvatele neobtěžovala. Jako nejvhodnější byla zvolena lokalita bývalé silážní jámy. Systém komunitního kompostování by měl být zahájen od konce měsíce dubna. Pravděpodobně během prázdnin bude spuštěn svoz bioodpadů, který bude spočívat v rozmístění deseti kontejnerů po různých místech v obci. Lidé budou moci kontejnery plnit a následně bude probíhat pravidelný svoz do kompostárny. Petr Ducháček s přispěním hnutiduha.cz Pronájmy v budově kulturního domu Počátkem letošního roku proběhla analýza nákladů na pořádání akcí v kulturním domě. Zjistilo se, že cena nájmů a hlavně paušál za služby nepokrývá vynaložené náklady a obec bohužel na větší akce v zimním období doplácí. Pro představu, při plném obsazení, například při pořádání plesů, se protopí asi 900 Kč, elektřina vyjde na 400 Kč a voda asi na 150 Kč. Nově proto budou tyto náklady účtovány zcela zvlášť a to dle skutečnosti. Mimochodem, rozdělení složky nájem a služby dokonce přímo nařizuje zákon. Od proto platí nový ceník za pronájem kulturního domu v Drnovicích. Ceny se skládají z nájmu, služeb s nájmem spojených (úklid, hygienické potřeby, odměna správci apod.) a dále ze skutečně vynaložených nákladů za energie. I po této změně nabízíme i nadále nejlevnější pronájmy v okolí, což by mělo zajistit minimálně stejně takovou obsazenost jako doposud. Celá budova nájem 800 Kč služby s nájmem spojené 950 Kč celkem 1750 Kč + spotřebované energie* ** Sál nájem 400 Kč služby s nájmem spojené 250 Kč celkem 650 Kč + spotřebované energie* Přísálí, bufet, vestibul nájem 100 Kč služby s nájmem spojené 130 Kč celkem 230 Kč + spotřebované energie* Při pronájmu na tři a více dní je poskytována sleva z nájmu ve výši 10% * Vychází se z ceníků platných v době nájmu (např. pro únor 2012 je výše následující: plyn 15 Kč za m3, elektřina 5,5 Kč za kwh, vodné a stočné 57 Kč za m3) ** V případě souběhu více akcí v jeden den se spotřebovaná energie rozpočítá na základě doby, po kterou jednotliví nájemci prostory využívali. 4

5 z radnice Neziskové organizace, které pořádaly ples, platily paušální poplatek 1000 Kč. Vzhledem ke skutečným nákladům je jasné, že pro obec se jednalo o další způsob podpory neziskového sektoru, kdy každá organizace v podstatě získala dotaci cca 2000 Kč. Nová pravidla se budou vztahovat na všechny, tedy i neziskové organizace. Nicméně každý subjekt bude moci požádat zastupitelstvo obce, ať již před konkrétní akcí, či po ní, o odpuštění částky za pronájem a služby. Tento krok rozhodně nemá být proti neziskovým organizacím. Jeho hlavním cílem je zajištění větší transparentnosti při rozdělování podpory z veřejných zdrojů. Nájmy v nebytových prostorách S novým rokem došlo rovněž ke zvýšení nájmů za užívání nebytových prostor v majetku obce. Oproti poslednímu zvyšování došlo pouze k navýšení o inflaci. Jednalo se cca o 13%. V současné době tedy stojí nájem 1m Kč ročně. Petr Ducháček KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011 Realizované projekty: dětské hřiště cena Kč (z toho Kč. dotace) prostranství kolem kostela Kč (z toho Kč dotace) obnova cca m 2 chodníků Kč reklamace kanalizace opraveny vady v hodnotě cca Kč dokumentace pro nový zdroj vody Kč (z toho Kč dotace) investice do obnovy technologie v čistírně Kč veřejné osvětlení za černou branou Kč automatizace knihovny Kč (bude hrazeno v roce 2012, předpokládáme dotaci z JMK Kč.) velká část prací byla prováděna vlastními silami, na pracovní místa byla získána dotace cca Kč Jakým způsobem bude probíhat svoz bioodpadů do kompostárny? Otázky a odpovědi Pobíral bratr starosty nějakou odměnu za zimní úklid sněhu? Obec pořídí 10 ks kontejnerů, které budou umístěny po různých místech v obci. Místa budou určena dle potřeby. Dle zájmu bude možné tato místa měnit. V případě potřeby půjde dojednat dovezení kontejneru na konkrétní místo a samozřejmě i jeho následný odvoz do kompostárny. Svoz by měl být zahájen během léta. Tomáš Ducháček, bratr starosty, vykonával již druhým rokem zimní úklid sněhu pomocí čtyřkolky bez nároku na odměnu v rámci služby v Komisi pro rozvoj obce. Stejně tak, tedy bez nároku na odměnu, je vykonává víkendová služba ve sběrném dvoře členy Komise pro rozvoj obce. 5

6 z radnice NOVÁ KNIHOVNA BY MOHLA PŘILÁKAT VÍCE DĚTÍ Jedna z podaných žádostí o dotaci se týká i rekonstrukce obecní knihovny. V plánu je vpodstatě kompletní oprava druhého patra budovy obecního úřadu. Návrh rekonstrukce počítačový model Návrh rekonstrukce počítačový model Projekt počítá nejen s opravou místností pro knihovnu, která zahrnuje i výměnu elektroinstalace a zpevnění stropů, ale i s přeměnou zasedací místnosti na studovnu. Studovna samozřejmě bude sloužit také pro potřeby zasedání zastupitelstva, ale i jiných organizací, které budou chtít využít prostory k různých schůzím a setkáním. Celý projekt je rozpočtován na necelý jeden milion korun. Realizace je podmíněna získáním dotace. Do příprav se zapojily i děti z místní základní školy. Na základě jejich návrhů byl zpracován koncept, vizualizace a také výběr nového knižního fondu, který je rovněž součástí projektu. Návrh rekonstrukce počítačový model 6

7 kultura POSÍLÁNÍ PŘÁNÍČEK JEŽÍŠKOVI Máte rádi české vánoční tradice? I vám se v předvánočním období nelíbí Santa Klausové na každém kroku? To byl důvod, proč jsem přihlásila naši obec do akce Posílání přáníček Ježíškovi. Akci vyhlásila agentura, která se současně chtěla pokusit o zápis do Guinessovy knihy rekordů v hromadném vypouštění balónků. Tato akce probíhala na našem území už v roce 2009, rekord byl balónků. V 12:30 se sešla skupinka dobrovolníků, kteří přišli nafukovat a vázat balónky a přivazovat přáníčka. Čekala nás perná chvíle, protože jsme museli nafouknout všech 320 balónků nejpozději do 15 hod. V 15:15 mělo být na vlnách rádia Impuls odstartováno hromadné posílání přáníček Ježíškovi. Kolem 15. hodiny začali přicházet první zájemci o poslání svého přáníčka. Deset minut po 15. hodině bylo před kulturním domem plno. Akce přilákala nejen děti s rodiči, ale objevilo se i několik dospělých, kteří se přišli podívat. Každý, kdo měl zájem, dostal balónek a informaci, že musí vyčkat do hromadného startu. Do rekordu totiž mohly být započítány jen ty balónky, které byly vypuštěny v rozmezí 15:13 15:17. Sice nám pár balónků uletělo dříve, než ve stanovený čas, ale většina vyletěla ve stanovenou dobu, po rádiovém odstartování. Myslím, že pohled na293 letících balónků nadchnul všechny zúčastněné. Když se balónky vznesly, ozval se potlesk. To myslím jasně popisuje atmosféru, která tuto akci provázela. A rozzářené oči dětí byly tou největší odměnou. Bude-li tato akce vyhlášena i v příštím roce, přihlásíme se znovu. Stálo to za to. Snad se v tomto roce podaří překonat rekord z roku 2009, protože v roce 2011 překonán nebyl. Agentuře bylo nahlášeno jen něco přes vypuštěných balónků. 7 Děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli, byl to prima tým. Pavla Nesnídalová

8 kultura ŘEDITELKOU ŠKOLY JMENOVÁNA MILOSLAVA BRACHOVÁ Můžete se nám prosím představit? Jmenuji se Miloslava Brachová, bydlím v 7 km vzdáleném Bedřichově. V dětství jsem navštěvovala rovněž malotřídní školu, na kterou ráda vzpomínám. Zejména pak na paní učitelku, která nás všechny dobře připravila na přechod na II. stupeň Základní školy v Lysicích. K mým zálibám patří rodina, příroda, květiny a zahrada, což je moje největší relaxace, v zimě pak ráda lyžuji. Co Vás vedlo k tomu, že jste se přihlásila do konkurzu na ředitelský post malotřídní školy v Drnovicích? Do konkurzu jsem se přihlásila, protože jsem chtěla využít své vědomosti, zkušenosti z předcházející patnáctileté pedagogické praxe. Díky svému působení na české školní inspekci jsem měla možnost poznat prostředí různých školských zařízení: mateřské školy, základní školy, školní jídelny i školní družiny. Tato školská zařízení jsem měla možnost posoudit nejen z oblasti pedagogického, ale i z hlediska ekonomického. Myslím, že jsem při své práci viděla hodně pozitivních věcí, nápadů, či názorů, které mám schopnost přinést do školy a na druhé straně nemálo špatných věcí, kterých bych se chtěla vystříhat. Na co jste se nejvíce těšila? Asi nejvíce jsem se těšila na výuku. Přesto, že je to náročné, zejména časově, skloubit výuku ve spojené třídě, tak tato práce učitele jen a jen obohacuje. Jsem člověk otevřený diskusi s dětmi, ráda naslouchám jejich názorům, zážitkům. Dále jsem se těšila na kreativní práci, která povede k naplňování představ o malé, příjemné škole s rodinným prostředím. Už jste se s prostředím školy alespoň trochu seznámila. Zajímalo by mě, co jste ve škole ocenila? S prostředím školy se seznamuji každým dnem, a protože jde o dva subjekty, nelze 8 v této chvíli říci, že jsem se doposud seznámila se vším úplně. Z pedagogického hlediska oceňuji velkou samostatnost žáků, ke které jsou vedeni. Umístění historické budovy je v klidnější části Drnovic s malým hřištěm uvnitř objektu, což je další výborný aspekt, který patří právě k malotřídním školám. Jistě máte představu kam školu směřovat. Můžete nás se svojí vizí seznámit? Mojí představou je budovat školu, která má čistě rodinný charakter. Chci, aby byla kontinuita mezi předškolním vzděláváním a základní školou. Aby se děti v mateřské škole cítili spokojeně, abychom mohli uspokojit požadavky všech rodičů na umístění jejich dítěte. Chci, aby rodiče nezvažovali jinou alternativu než, že přijdou se svým dítětem k zápisu do naší školy. Školu chceme budovat takovou, že děti do ní budou chodit rády, protože je v ní přátelské prostředí, vstřícní učitelé. Žáci nejsou stresování žádným ranním autobusem, je o ně postaráno od rána až do odpoledních hodin v družině, která je jim schopna poskytnout různorodou činnost. Mojí představou je, aby si děti vytvářely kladný vztah ke své obci, ke svým kamarádům, spolužákům, aby byly schopny se aktivně zapojit do akcí pořádaných ať už školou, či jinými organizacemi, které v Drnovicích pracují. Již nyní vím, že od příštího školního roku budeme školou se čtyřmi třídami spojený bude pouze 4. a 5. ročník. Nabízí se obrovská možnost, aby v Drnovicích byla opět malotřídní škola s pěti třídami s kvalitní výukou a individuálním přístupem k žákům. Odměnou nám bude spokojená rodičovská veřejnost a spokojené děti, které budou na dětství v drnovické škole vzpomínat a rádi se vracet. Miloslava Brachová Ředitelka ZŠ a MŠ Drnovice

9 kultura PŘIJATO 15 DĚTÍ DO 1. TŘÍDY Středa 1. února nebyl v naší škole jen obyčejným dnem. Tak jako na ostatních školách začínalo II. pololetí školního roku, pro naši školu to byl také den zápisu dětí do 1. třídy. Od ranních hodin si tento den ještě užívali žáci 4. a 5. ročníku, protože, jak je ve škole tradicí, oni jsou ty pohádkové postavičky, které vítají budoucí prvňáčky a kteří je provází jednotlivými úkoly. Tentokrát se převlékly za princezny, kouzelníky, vodníky, výpravčí a bez ohledu na svůj volný odpolední čas, čekali na první děti. S pomocí učitelek zdejší školy, které bedlivě přihlížely a sledovaly rozpačité, někdy ještě stydlivé i sebejisté úkoly ze školní zralosti budoucích prvňáčků, bylo 15 dětí přijato do budoucí 1. třídy. K zápisu přišlo 16 dětí v doprovodu svých rodičů, v jednom případě rodiče zvažují odklad školní docházky. Chtěla bych těmto dětem popřát ještě spoustu her ve školce, pak krásné prázdniny a 1. září 2012 se na ně těšíme u nás ve škole. Miloslava Brachová 9

10 spolky a organizace Dne se v kulturním domě v Drnovicích konal již 11. ročník turnaje v mariáši. Hrálo se ve čtyřech podle drnovských pravidel, čtyři kola po 50 minutách. Do každého kola se rozmístění hráčů u stolů losovalo.turnaje se zúčastnilo 28 hráčů. Kromě hráčů z Drnovic a okolí byli na turnaji hráči hlavně z Boskovicka, ale také až z Olomouckého kraje. 1. místo na turnaji obsadil domácí Gros Libor, na 2. místě byl Hobza Karel a na 3. místě Žáček Alois, oba z Boskovic TURNAJ V MARIÁŠI ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ Naši důchodci zahájili sérii zájezdů v květnu. První zájezd se soustředil na naši dávnou historii. Zajeli jsme do Kutné Hory, která je historicky velmi zajímavá. První zastávka byla k Kostnici, kde je dosti netradičně využito lidských ostatků. V úžasu jsme zírali na chrám sv. Barbory, Vlašský dům s mincovnou. Zájezd pokračoval do Havlíčkova Brodu. Okouzlilo nás nádherné náměstí s rodným domem Havlíčka. Příjemný den jsme zakončili neméně příjemnou večeří. Druhým zájezdem jsme potěšili milovníky dobrého mlsání a piva. První zastávka byla v Letohradu, kde je velmi rozsáhlé řemeslnické muzeum. Jakékoliv řemeslo si vymyslíte, je tam se všemi nástroji a přístroji, které jsou k tomu řemeslu zapotřebí. Stavili jsme se v Lošticích na staleté výrobě tvarůžků. Vyslechli jsme vyprávění o historii i současnosti této pochoutky. Takže si každý z nás vezl domů několik druhů výrobků. Třetí zastávka byl pivovar v Litovli. Vyprávění o založení a současnosti, ukázka provozu a neodmyslitelná ochutnávka, která přišla vhod jak mužům, tak ženám. Potom jsme navštívili renomovaný arcibiskupský palác v Olomouci, také pěkný zážitek. Třetí zájezd míváme volný, což znamená, že nikam nespěcháme a nejsme časově vázáni. Takže jsme se vypravili na Trenčanský hrad, což je pro naši kategorii dosti tvrdý oříšek. 10 Potom, spokojeni se svým výkonem, jsme se vydali do Čachtic. Tam jsme si prohlédli, co zbylo z pověstného hradu, kde sídlila vražedkyně mladých dívek. Z historie zpět do současnosti, a to do Piešťan. Kdo chtěl, využil termální vody ke koupání, ostatní si prohlédli lázně a poseděli u dobré kávy. Nejen tento, ale všechny zájezdy byly zdařilé. Myslím, že kdo se zájezdů nezúčastňuje, může litovat. Klub Důchodců má léty zajetý plán činností, jenž se liší místy, která navštívíme. Za pomoci dotací od obecního úřadu jsme uskutečnili tyto akce: TRADIČNÍ MAŠKARNÍ PLES 24 PRAVIDELNÝCH BESED DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V BRNĚ 4 ZÁJEZDY Během roku se účastníme akcí organizovaných kulturní komisí a pokud bude třeba, jsme ochotni pomáhat i nadále. Myslíme, že náš klub je dobře nastartovaný a hodláme v této tradici pokračovat. Zveme důchodce za námi na schůzky, které se konají každou středu ve hodin v Klubovně důchodců v kulturním domě. Přejeme všem spoluobčanům mnoho štěstí a pevné zdraví do roku Za výbor klubu důchodců Zdenka Vorbová

11 spolky a organizace OREL DRNOVICE TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Sobota dne 7. ledna 2012 byla pro Orlíky náročným dnem. Děti z Jednoty Orel Drnovice se totiž vydaly do ulic naší vesnice jako tříkráloví koledníci. Tři králové se svojí družinou chodili dům od domu, zpívali koledy a prosili o finanční dar do zapečetěných pokladniček. Počasí nám téměř celý den přálo, až k večeru začalo pršet, takže závěr naší štace byl o to náročnější. V neděli 8. ledna 2012 ukončili Tři králové své koledování v kostele Nejsvětější Trojice. Díky dobrosrdečnosti drnovických lidiček se nám podařilo pro Oblastní charitu Blansko na pomoc potřebným vykoledovat ,- Kč. Velké poděkování za pomoc a podporu patří všem, kteří do této sbírky přispěli. Poděkovat musím také P. Slavomíru Bedřichovi za jeho velkou podporu při této náročné akci. Nemohu však opomenout poděkovat naší skvělé varhanici Marušce Smutné, která nás v polovině naší cesty vlídně přijala a uhostila ve svém domě. O závěr našeho koledování se jako každoročně postarali manželé Fojtovi, ke kterým jsme už přišli utahaní a promáčení. Koledování by však nebylo bez Tří králů a jejich pomocníků. Takže velký dík patří samozřejmě také jim, a to: Lucii Hájkové, Žanetě Mynářové, Simoně Burešové, Nicol Sedláčkové, Kateřině Tenorové, Františku Hájkovi a Daniele Tenorové. Orlové vám všem děkují, že jste začali nový rok dobrým skutkem, a věří, že v tom budete i nadále nějakým způsobem pokračovat. Pomáhat je přece radost Ivana Frýbortová Orel jednota Drnovice Omluva V minulém Zpravodaji se mi podařilo několik nepříjemností. Touto cestou bych se chtěla omluvit všem, které jsem při přípravě textů do Zpravodaje opomněla. Velmi mě mrzí, že jsem neuvedla v textu k vítání občánků jméno Bohuslava Rytíře, který byl spolu s ostatními miminky vítán do života. Také jsem při závěrečném přeposílání všech textů do Zpravodaje omylem neposlala text o činnosti Klubu důchodců, který byl vzorně a včas připraven a odevzdán. No a do třetice jsem v textu o 100. výročí školy neuvedla Jednotu Orla jako organizaci, která se spolupodílela na dopoledním programu a prezentovala své aktivity i prostory v Kulturním domě. Doufám, že bude moje omluva přijata. Pavla Nesnídalová 11

12 červen POZVÁNKY KOŠT VÍN od 18:00 v kulturním domě košt vín. Srdečně zve TJ Sokol Drnovice. ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ okresní kolo v zámecké oboře v Lysicích. Organizuje Myslivecký kroužek. SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘEDZAHRÁDKU A VÝZDOBU OKEN A BALKÓNŮ Organizuje ČSZ O P R A V A P R O S T R A N S T V Í K O L E M K O S T E L A PŘE PO REKLAMA Prodej palivového dříví smrk jedle borovice modřín cena 650,- Kč za prm. Kontakt: Stejskalová Markéta Lhota u Lysic tel Možnost zajištění dopravy. CENÍK INZERCE CELÁ BAREVNÁ STRANA KČ POLOVINA BAREVNÉ STRANY KČ MENŠÍ FORMÁTY KČ SLEVA ZA ČERNOBÍLOU STRANU - 30% SLEVA ZA OPAKOVÁNÍ - 2x 5% 3x 10% 4x A VÍCE 15% DRNOVICKÝ ZPRAVODAJ Vychází nepravidelně a je bezplatně doručován do domácností v Drnovicích. Za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Názor přispěvatelů nemusí být totožný s oficiálním stanoviskem obce Drnovice. Tisk: Oldřich Vančát VAN druck, Sedlčany Foto titulní strana: Ing. Jaroslav Koudar

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2012 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr.František Vlk Luleč : květen 2013 Úvod Nakládání s

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Oddělený sběr bioodpadů. Svozová oblast žďársko a havlíčkobrodsko

Oddělený sběr bioodpadů. Svozová oblast žďársko a havlíčkobrodsko Oddělený sběr bioodpadů Svozová oblast žďársko a havlíčkobrodsko Představení společnosti Představení: ODAS - vznik v roce 1991 transformací býv. TS města Žďár n.sázavou. Český subjekt, fyzická osoba oprávněná

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013

Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013 Město Pohořelice Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík, Mgr.

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ:

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: číslo 1 Vydává Obecní úřad Dobříkov, č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 00278718, e-mail: obec@dobrikov.cz, pro informace občanům ZDARMA. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. číslem: MK ČR E 12746.

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin Zápis č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin 1. Úvodní slovo Jednání zahájil a vedl starosta obce Ing. Milan Žďárek. Přítomno 13

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více