R O Č N Í K 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 1 1. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ 2012"

Transkript

1 RO ČNÍ K

2 z radnice OBSAH TÉMA ROKU 2012: KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA... 2 NOVÁ KNIHOVNA BY MOHLA PŘILÁKAT VÍCE DĚTÍ 6 POSÍLÁNÍ PŘÁNÍČEK JEŽÍŠKOVI 7 ŘEDITELKOU ŠKOLY JMENOVÁNA M. BRACHOVÁ 8 PŘIJATO 15. DĚTÍ DO 1. TŘÍDY 9 TURNAJ V MARIÁŠI 10 ZPRÁVA O ČINNOSTI DŮCHODCŮ 10 OREL DRNOVICE - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 11 OMLUVA 11 POZVÁNKY 12 TÉMA ROKU 2012: KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA A ČEKÁNÍ NA DOTACE Zvláště poslední část zimy nás skutečně potrápila. Naštěstí nám jaro již definitivně převzalo vládu nad počasím. My se tak můžeme s klidem dát do příprav projektů, které nás letos čekají. Tématem letošního roku bude zavedení systému komunitního kompostování a čekání, zdali obdržíme požadované dotace. Pro potřeby komunitní kompostárny byl z dotace EU pořízen malotraktor s čelním nakladačem a také štěpkovač. Na dubnovém zastupitelstvu bude předložena patřičná vyhláška, která je ke spuštění systému nezbytná. Během několika dalších měsíců dojde k pořízení komunálního automobilu a deseti kontejnerů, což nám zajistí efektivní svoz bioodpadů od občanů do kompostárny. I na tento projekt nám přispěla EU. Celkem dotace činily přes tři miliony korun. Ani letos jsme nezaháleli v podávání žádostí. Celkem jsme jich přímo, respektive prostřednictvím svazků obcí, podali osm v souhrnné sumě asi pěti milionů. Jedná se o žádosti o dotace na splátky úroků z úvěru na kanalizaci, naučnou stezku v rámci svazku Drnovicko, úpravu veřejného prostranství v rámci sdružení obcí Kunštátsko-Lysicko, rekonstrukci knihovny, stavbu sportoviště, zateplení mateřské školy a zateplení kulturního domu. Doufáme, že bude vyhověno všem žádostem, ale je jasné, že realita bude pravděpodobně jiná. Možnosti získání dotací popsané v úvodu jsou pro většinu občanů patrně neurčitou záležitostí. Je pochopitelné, že pokud každý občan či rodina nemá zajištěné odpovídající pohodlí pro své bydlení, tak dotace na nový traktor či hřiště není středem jejich zájmů. Logicky je pro mnohé z vás 2

3 cennější, pokud vám před domem svítí veřejné osvětlení a zdali se můžete ke svému domu dopravit po kvalitní cestě. Vaše přání plně chápu. Přesto zajištění požadavků všech je ten nejtěžší a de facto i nereálný úkol. Navíc mějme na paměti, že splátky dluhu za kanalizaci každoročně spolknou téměř dvě třetiny peněz z rozpočtu obce, které jsou vyčleněny na investice. Výhodou je samozřejmě vyšší životní úroveň, kterou kanalizace zajišťuje. Nicméně to nic nemění na věci, že ještě pár let prostě bude méně na opravy silnic a zavedení veřejného osvětlení do dosud neosvětlených lokalit. Je tak třeba lépe plánovat a zvažovat kam investovat. I to je důvod, proč chci vědět o vašich problémech a potřebách a následně se jimi zabývat. Neváhejte mě prosím oslovit na u nebo přímo v hodinách pro veřejnost : pondělí , středa dle domluvy samozřejmě i kdykoliv jindy včetně víkendu. Petr Ducháček Komunitní kompostování v Drnovicích O zavedení systému komunitního kompostování na území naší obce již bylo ve zpravodaji informováno. O co se vlastně jedná? Komunitní kompostování je kompostování, na kterém se podílí skupina lidí (komunita), v našem případě obec, s cílem zpracovat své vlastní rostlinné zbytky z údržby zeleně a získaný kompost využít co nejblíže místa vzniku. Komunitním kompostováním je myšlen systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby veřejné zeleně a zahrad na území 3 z radnice obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. Za komunitní kompostárnu je pak považováno zařízení (místo), kde je tato činnost prováděna. Výstup tzn. zelený kompost (substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků) je pak opět využit komunitou (obcí) při údržbě a obnově veřejné zeleně. Je nutno uvést, že komunitní kompostárna není primárně určena k produkci kompostu, ale ke kontrolovanému nakládání se zbytky z údržby zeleně. Výsledný produkt zelený kompost je následně využíván pro účely komunity, v našem případě obce či města. Kompostován musí být pouze rostlinný odpad vznikající při údržbě zeleně v obci a dále rostlinný odpad ze zahrádek občanů. Provozováním takového zařízení obec zabezpečí zákonné nakládání se zbytky z údržby obecní zeleně a zahrad občanů na vyhrazeném místě. Dojde k výraznému snížení objemu bioodpadu ve směsném komunálním odpadu, který je ukládán na skládky odpadů a za jehož odstranění se platí. Zároveň pevně doufáme, že vymizí nešvar v podobě zanášení koryt potoků či různých mezí. Komunitní kompostování je v podstatě mezistupněm mezi domácím a komunálním kompostováním. Umožňuje lidem, kteří nemají vlastní zahradu nebo nemají možnost kompostovat, využít v blízkosti místa svého bydliště služeb takového zařízení. Komunitní kompostárna také řeší obci její problémy s vlastní zelení z veřejných prostranství, hřbitovů, hřišť apod. Vzniklý kompost může být rozdán občanům, kteří se na kompostovacím procesu podílejí. Komunitní kompostárna není zařízením dle 14 zákona o odpadech, proto nemusí

4 z radnice mít provozní řád. K provozování takového kompostování není třeba souhlasu krajského úřadu ani obce s rozšířenou působností, systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu však musí stanovit obecně závazná vyhláška obce. Základním předpokladem úspěšného provozování komunitní kompostárny je výběr vhodné lokality. Vybraná lokalita musí být dobře přístupná jak pro občany obce, tak i pro pracovníky udržující obecní zeleň, tj. nesmí být příliš daleko za obcí. Zároveň by však neměla být v těsné blízkosti obytné zástavby, aby svým provozem obyvatele neobtěžovala. Jako nejvhodnější byla zvolena lokalita bývalé silážní jámy. Systém komunitního kompostování by měl být zahájen od konce měsíce dubna. Pravděpodobně během prázdnin bude spuštěn svoz bioodpadů, který bude spočívat v rozmístění deseti kontejnerů po různých místech v obci. Lidé budou moci kontejnery plnit a následně bude probíhat pravidelný svoz do kompostárny. Petr Ducháček s přispěním hnutiduha.cz Pronájmy v budově kulturního domu Počátkem letošního roku proběhla analýza nákladů na pořádání akcí v kulturním domě. Zjistilo se, že cena nájmů a hlavně paušál za služby nepokrývá vynaložené náklady a obec bohužel na větší akce v zimním období doplácí. Pro představu, při plném obsazení, například při pořádání plesů, se protopí asi 900 Kč, elektřina vyjde na 400 Kč a voda asi na 150 Kč. Nově proto budou tyto náklady účtovány zcela zvlášť a to dle skutečnosti. Mimochodem, rozdělení složky nájem a služby dokonce přímo nařizuje zákon. Od proto platí nový ceník za pronájem kulturního domu v Drnovicích. Ceny se skládají z nájmu, služeb s nájmem spojených (úklid, hygienické potřeby, odměna správci apod.) a dále ze skutečně vynaložených nákladů za energie. I po této změně nabízíme i nadále nejlevnější pronájmy v okolí, což by mělo zajistit minimálně stejně takovou obsazenost jako doposud. Celá budova nájem 800 Kč služby s nájmem spojené 950 Kč celkem 1750 Kč + spotřebované energie* ** Sál nájem 400 Kč služby s nájmem spojené 250 Kč celkem 650 Kč + spotřebované energie* Přísálí, bufet, vestibul nájem 100 Kč služby s nájmem spojené 130 Kč celkem 230 Kč + spotřebované energie* Při pronájmu na tři a více dní je poskytována sleva z nájmu ve výši 10% * Vychází se z ceníků platných v době nájmu (např. pro únor 2012 je výše následující: plyn 15 Kč za m3, elektřina 5,5 Kč za kwh, vodné a stočné 57 Kč za m3) ** V případě souběhu více akcí v jeden den se spotřebovaná energie rozpočítá na základě doby, po kterou jednotliví nájemci prostory využívali. 4

5 z radnice Neziskové organizace, které pořádaly ples, platily paušální poplatek 1000 Kč. Vzhledem ke skutečným nákladům je jasné, že pro obec se jednalo o další způsob podpory neziskového sektoru, kdy každá organizace v podstatě získala dotaci cca 2000 Kč. Nová pravidla se budou vztahovat na všechny, tedy i neziskové organizace. Nicméně každý subjekt bude moci požádat zastupitelstvo obce, ať již před konkrétní akcí, či po ní, o odpuštění částky za pronájem a služby. Tento krok rozhodně nemá být proti neziskovým organizacím. Jeho hlavním cílem je zajištění větší transparentnosti při rozdělování podpory z veřejných zdrojů. Nájmy v nebytových prostorách S novým rokem došlo rovněž ke zvýšení nájmů za užívání nebytových prostor v majetku obce. Oproti poslednímu zvyšování došlo pouze k navýšení o inflaci. Jednalo se cca o 13%. V současné době tedy stojí nájem 1m Kč ročně. Petr Ducháček KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011 Realizované projekty: dětské hřiště cena Kč (z toho Kč. dotace) prostranství kolem kostela Kč (z toho Kč dotace) obnova cca m 2 chodníků Kč reklamace kanalizace opraveny vady v hodnotě cca Kč dokumentace pro nový zdroj vody Kč (z toho Kč dotace) investice do obnovy technologie v čistírně Kč veřejné osvětlení za černou branou Kč automatizace knihovny Kč (bude hrazeno v roce 2012, předpokládáme dotaci z JMK Kč.) velká část prací byla prováděna vlastními silami, na pracovní místa byla získána dotace cca Kč Jakým způsobem bude probíhat svoz bioodpadů do kompostárny? Otázky a odpovědi Pobíral bratr starosty nějakou odměnu za zimní úklid sněhu? Obec pořídí 10 ks kontejnerů, které budou umístěny po různých místech v obci. Místa budou určena dle potřeby. Dle zájmu bude možné tato místa měnit. V případě potřeby půjde dojednat dovezení kontejneru na konkrétní místo a samozřejmě i jeho následný odvoz do kompostárny. Svoz by měl být zahájen během léta. Tomáš Ducháček, bratr starosty, vykonával již druhým rokem zimní úklid sněhu pomocí čtyřkolky bez nároku na odměnu v rámci služby v Komisi pro rozvoj obce. Stejně tak, tedy bez nároku na odměnu, je vykonává víkendová služba ve sběrném dvoře členy Komise pro rozvoj obce. 5

6 z radnice NOVÁ KNIHOVNA BY MOHLA PŘILÁKAT VÍCE DĚTÍ Jedna z podaných žádostí o dotaci se týká i rekonstrukce obecní knihovny. V plánu je vpodstatě kompletní oprava druhého patra budovy obecního úřadu. Návrh rekonstrukce počítačový model Návrh rekonstrukce počítačový model Projekt počítá nejen s opravou místností pro knihovnu, která zahrnuje i výměnu elektroinstalace a zpevnění stropů, ale i s přeměnou zasedací místnosti na studovnu. Studovna samozřejmě bude sloužit také pro potřeby zasedání zastupitelstva, ale i jiných organizací, které budou chtít využít prostory k různých schůzím a setkáním. Celý projekt je rozpočtován na necelý jeden milion korun. Realizace je podmíněna získáním dotace. Do příprav se zapojily i děti z místní základní školy. Na základě jejich návrhů byl zpracován koncept, vizualizace a také výběr nového knižního fondu, který je rovněž součástí projektu. Návrh rekonstrukce počítačový model 6

7 kultura POSÍLÁNÍ PŘÁNÍČEK JEŽÍŠKOVI Máte rádi české vánoční tradice? I vám se v předvánočním období nelíbí Santa Klausové na každém kroku? To byl důvod, proč jsem přihlásila naši obec do akce Posílání přáníček Ježíškovi. Akci vyhlásila agentura, která se současně chtěla pokusit o zápis do Guinessovy knihy rekordů v hromadném vypouštění balónků. Tato akce probíhala na našem území už v roce 2009, rekord byl balónků. V 12:30 se sešla skupinka dobrovolníků, kteří přišli nafukovat a vázat balónky a přivazovat přáníčka. Čekala nás perná chvíle, protože jsme museli nafouknout všech 320 balónků nejpozději do 15 hod. V 15:15 mělo být na vlnách rádia Impuls odstartováno hromadné posílání přáníček Ježíškovi. Kolem 15. hodiny začali přicházet první zájemci o poslání svého přáníčka. Deset minut po 15. hodině bylo před kulturním domem plno. Akce přilákala nejen děti s rodiči, ale objevilo se i několik dospělých, kteří se přišli podívat. Každý, kdo měl zájem, dostal balónek a informaci, že musí vyčkat do hromadného startu. Do rekordu totiž mohly být započítány jen ty balónky, které byly vypuštěny v rozmezí 15:13 15:17. Sice nám pár balónků uletělo dříve, než ve stanovený čas, ale většina vyletěla ve stanovenou dobu, po rádiovém odstartování. Myslím, že pohled na293 letících balónků nadchnul všechny zúčastněné. Když se balónky vznesly, ozval se potlesk. To myslím jasně popisuje atmosféru, která tuto akci provázela. A rozzářené oči dětí byly tou největší odměnou. Bude-li tato akce vyhlášena i v příštím roce, přihlásíme se znovu. Stálo to za to. Snad se v tomto roce podaří překonat rekord z roku 2009, protože v roce 2011 překonán nebyl. Agentuře bylo nahlášeno jen něco přes vypuštěných balónků. 7 Děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli, byl to prima tým. Pavla Nesnídalová

8 kultura ŘEDITELKOU ŠKOLY JMENOVÁNA MILOSLAVA BRACHOVÁ Můžete se nám prosím představit? Jmenuji se Miloslava Brachová, bydlím v 7 km vzdáleném Bedřichově. V dětství jsem navštěvovala rovněž malotřídní školu, na kterou ráda vzpomínám. Zejména pak na paní učitelku, která nás všechny dobře připravila na přechod na II. stupeň Základní školy v Lysicích. K mým zálibám patří rodina, příroda, květiny a zahrada, což je moje největší relaxace, v zimě pak ráda lyžuji. Co Vás vedlo k tomu, že jste se přihlásila do konkurzu na ředitelský post malotřídní školy v Drnovicích? Do konkurzu jsem se přihlásila, protože jsem chtěla využít své vědomosti, zkušenosti z předcházející patnáctileté pedagogické praxe. Díky svému působení na české školní inspekci jsem měla možnost poznat prostředí různých školských zařízení: mateřské školy, základní školy, školní jídelny i školní družiny. Tato školská zařízení jsem měla možnost posoudit nejen z oblasti pedagogického, ale i z hlediska ekonomického. Myslím, že jsem při své práci viděla hodně pozitivních věcí, nápadů, či názorů, které mám schopnost přinést do školy a na druhé straně nemálo špatných věcí, kterých bych se chtěla vystříhat. Na co jste se nejvíce těšila? Asi nejvíce jsem se těšila na výuku. Přesto, že je to náročné, zejména časově, skloubit výuku ve spojené třídě, tak tato práce učitele jen a jen obohacuje. Jsem člověk otevřený diskusi s dětmi, ráda naslouchám jejich názorům, zážitkům. Dále jsem se těšila na kreativní práci, která povede k naplňování představ o malé, příjemné škole s rodinným prostředím. Už jste se s prostředím školy alespoň trochu seznámila. Zajímalo by mě, co jste ve škole ocenila? S prostředím školy se seznamuji každým dnem, a protože jde o dva subjekty, nelze 8 v této chvíli říci, že jsem se doposud seznámila se vším úplně. Z pedagogického hlediska oceňuji velkou samostatnost žáků, ke které jsou vedeni. Umístění historické budovy je v klidnější části Drnovic s malým hřištěm uvnitř objektu, což je další výborný aspekt, který patří právě k malotřídním školám. Jistě máte představu kam školu směřovat. Můžete nás se svojí vizí seznámit? Mojí představou je budovat školu, která má čistě rodinný charakter. Chci, aby byla kontinuita mezi předškolním vzděláváním a základní školou. Aby se děti v mateřské škole cítili spokojeně, abychom mohli uspokojit požadavky všech rodičů na umístění jejich dítěte. Chci, aby rodiče nezvažovali jinou alternativu než, že přijdou se svým dítětem k zápisu do naší školy. Školu chceme budovat takovou, že děti do ní budou chodit rády, protože je v ní přátelské prostředí, vstřícní učitelé. Žáci nejsou stresování žádným ranním autobusem, je o ně postaráno od rána až do odpoledních hodin v družině, která je jim schopna poskytnout různorodou činnost. Mojí představou je, aby si děti vytvářely kladný vztah ke své obci, ke svým kamarádům, spolužákům, aby byly schopny se aktivně zapojit do akcí pořádaných ať už školou, či jinými organizacemi, které v Drnovicích pracují. Již nyní vím, že od příštího školního roku budeme školou se čtyřmi třídami spojený bude pouze 4. a 5. ročník. Nabízí se obrovská možnost, aby v Drnovicích byla opět malotřídní škola s pěti třídami s kvalitní výukou a individuálním přístupem k žákům. Odměnou nám bude spokojená rodičovská veřejnost a spokojené děti, které budou na dětství v drnovické škole vzpomínat a rádi se vracet. Miloslava Brachová Ředitelka ZŠ a MŠ Drnovice

9 kultura PŘIJATO 15 DĚTÍ DO 1. TŘÍDY Středa 1. února nebyl v naší škole jen obyčejným dnem. Tak jako na ostatních školách začínalo II. pololetí školního roku, pro naši školu to byl také den zápisu dětí do 1. třídy. Od ranních hodin si tento den ještě užívali žáci 4. a 5. ročníku, protože, jak je ve škole tradicí, oni jsou ty pohádkové postavičky, které vítají budoucí prvňáčky a kteří je provází jednotlivými úkoly. Tentokrát se převlékly za princezny, kouzelníky, vodníky, výpravčí a bez ohledu na svůj volný odpolední čas, čekali na první děti. S pomocí učitelek zdejší školy, které bedlivě přihlížely a sledovaly rozpačité, někdy ještě stydlivé i sebejisté úkoly ze školní zralosti budoucích prvňáčků, bylo 15 dětí přijato do budoucí 1. třídy. K zápisu přišlo 16 dětí v doprovodu svých rodičů, v jednom případě rodiče zvažují odklad školní docházky. Chtěla bych těmto dětem popřát ještě spoustu her ve školce, pak krásné prázdniny a 1. září 2012 se na ně těšíme u nás ve škole. Miloslava Brachová 9

10 spolky a organizace Dne se v kulturním domě v Drnovicích konal již 11. ročník turnaje v mariáši. Hrálo se ve čtyřech podle drnovských pravidel, čtyři kola po 50 minutách. Do každého kola se rozmístění hráčů u stolů losovalo.turnaje se zúčastnilo 28 hráčů. Kromě hráčů z Drnovic a okolí byli na turnaji hráči hlavně z Boskovicka, ale také až z Olomouckého kraje. 1. místo na turnaji obsadil domácí Gros Libor, na 2. místě byl Hobza Karel a na 3. místě Žáček Alois, oba z Boskovic TURNAJ V MARIÁŠI ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ Naši důchodci zahájili sérii zájezdů v květnu. První zájezd se soustředil na naši dávnou historii. Zajeli jsme do Kutné Hory, která je historicky velmi zajímavá. První zastávka byla k Kostnici, kde je dosti netradičně využito lidských ostatků. V úžasu jsme zírali na chrám sv. Barbory, Vlašský dům s mincovnou. Zájezd pokračoval do Havlíčkova Brodu. Okouzlilo nás nádherné náměstí s rodným domem Havlíčka. Příjemný den jsme zakončili neméně příjemnou večeří. Druhým zájezdem jsme potěšili milovníky dobrého mlsání a piva. První zastávka byla v Letohradu, kde je velmi rozsáhlé řemeslnické muzeum. Jakékoliv řemeslo si vymyslíte, je tam se všemi nástroji a přístroji, které jsou k tomu řemeslu zapotřebí. Stavili jsme se v Lošticích na staleté výrobě tvarůžků. Vyslechli jsme vyprávění o historii i současnosti této pochoutky. Takže si každý z nás vezl domů několik druhů výrobků. Třetí zastávka byl pivovar v Litovli. Vyprávění o založení a současnosti, ukázka provozu a neodmyslitelná ochutnávka, která přišla vhod jak mužům, tak ženám. Potom jsme navštívili renomovaný arcibiskupský palác v Olomouci, také pěkný zážitek. Třetí zájezd míváme volný, což znamená, že nikam nespěcháme a nejsme časově vázáni. Takže jsme se vypravili na Trenčanský hrad, což je pro naši kategorii dosti tvrdý oříšek. 10 Potom, spokojeni se svým výkonem, jsme se vydali do Čachtic. Tam jsme si prohlédli, co zbylo z pověstného hradu, kde sídlila vražedkyně mladých dívek. Z historie zpět do současnosti, a to do Piešťan. Kdo chtěl, využil termální vody ke koupání, ostatní si prohlédli lázně a poseděli u dobré kávy. Nejen tento, ale všechny zájezdy byly zdařilé. Myslím, že kdo se zájezdů nezúčastňuje, může litovat. Klub Důchodců má léty zajetý plán činností, jenž se liší místy, která navštívíme. Za pomoci dotací od obecního úřadu jsme uskutečnili tyto akce: TRADIČNÍ MAŠKARNÍ PLES 24 PRAVIDELNÝCH BESED DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V BRNĚ 4 ZÁJEZDY Během roku se účastníme akcí organizovaných kulturní komisí a pokud bude třeba, jsme ochotni pomáhat i nadále. Myslíme, že náš klub je dobře nastartovaný a hodláme v této tradici pokračovat. Zveme důchodce za námi na schůzky, které se konají každou středu ve hodin v Klubovně důchodců v kulturním domě. Přejeme všem spoluobčanům mnoho štěstí a pevné zdraví do roku Za výbor klubu důchodců Zdenka Vorbová

11 spolky a organizace OREL DRNOVICE TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Sobota dne 7. ledna 2012 byla pro Orlíky náročným dnem. Děti z Jednoty Orel Drnovice se totiž vydaly do ulic naší vesnice jako tříkráloví koledníci. Tři králové se svojí družinou chodili dům od domu, zpívali koledy a prosili o finanční dar do zapečetěných pokladniček. Počasí nám téměř celý den přálo, až k večeru začalo pršet, takže závěr naší štace byl o to náročnější. V neděli 8. ledna 2012 ukončili Tři králové své koledování v kostele Nejsvětější Trojice. Díky dobrosrdečnosti drnovických lidiček se nám podařilo pro Oblastní charitu Blansko na pomoc potřebným vykoledovat ,- Kč. Velké poděkování za pomoc a podporu patří všem, kteří do této sbírky přispěli. Poděkovat musím také P. Slavomíru Bedřichovi za jeho velkou podporu při této náročné akci. Nemohu však opomenout poděkovat naší skvělé varhanici Marušce Smutné, která nás v polovině naší cesty vlídně přijala a uhostila ve svém domě. O závěr našeho koledování se jako každoročně postarali manželé Fojtovi, ke kterým jsme už přišli utahaní a promáčení. Koledování by však nebylo bez Tří králů a jejich pomocníků. Takže velký dík patří samozřejmě také jim, a to: Lucii Hájkové, Žanetě Mynářové, Simoně Burešové, Nicol Sedláčkové, Kateřině Tenorové, Františku Hájkovi a Daniele Tenorové. Orlové vám všem děkují, že jste začali nový rok dobrým skutkem, a věří, že v tom budete i nadále nějakým způsobem pokračovat. Pomáhat je přece radost Ivana Frýbortová Orel jednota Drnovice Omluva V minulém Zpravodaji se mi podařilo několik nepříjemností. Touto cestou bych se chtěla omluvit všem, které jsem při přípravě textů do Zpravodaje opomněla. Velmi mě mrzí, že jsem neuvedla v textu k vítání občánků jméno Bohuslava Rytíře, který byl spolu s ostatními miminky vítán do života. Také jsem při závěrečném přeposílání všech textů do Zpravodaje omylem neposlala text o činnosti Klubu důchodců, který byl vzorně a včas připraven a odevzdán. No a do třetice jsem v textu o 100. výročí školy neuvedla Jednotu Orla jako organizaci, která se spolupodílela na dopoledním programu a prezentovala své aktivity i prostory v Kulturním domě. Doufám, že bude moje omluva přijata. Pavla Nesnídalová 11

12 červen POZVÁNKY KOŠT VÍN od 18:00 v kulturním domě košt vín. Srdečně zve TJ Sokol Drnovice. ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ okresní kolo v zámecké oboře v Lysicích. Organizuje Myslivecký kroužek. SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘEDZAHRÁDKU A VÝZDOBU OKEN A BALKÓNŮ Organizuje ČSZ O P R A V A P R O S T R A N S T V Í K O L E M K O S T E L A PŘE PO REKLAMA Prodej palivového dříví smrk jedle borovice modřín cena 650,- Kč za prm. Kontakt: Stejskalová Markéta Lhota u Lysic tel Možnost zajištění dopravy. CENÍK INZERCE CELÁ BAREVNÁ STRANA KČ POLOVINA BAREVNÉ STRANY KČ MENŠÍ FORMÁTY KČ SLEVA ZA ČERNOBÍLOU STRANU - 30% SLEVA ZA OPAKOVÁNÍ - 2x 5% 3x 10% 4x A VÍCE 15% DRNOVICKÝ ZPRAVODAJ Vychází nepravidelně a je bezplatně doručován do domácností v Drnovicích. Za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Názor přispěvatelů nemusí být totožný s oficiálním stanoviskem obce Drnovice. Tisk: Oldřich Vančát VAN druck, Sedlčany Foto titulní strana: Ing. Jaroslav Koudar

1 0. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ

1 0. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ 2011 1 4 1 0. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ z radnice OBSAH ÚSPĚŠNÝ ROK 2011 2 PRAVIDLA A PŘEDPISY 6 INFORMACE KOMISE PRO ROZVOJ OBCE 7 100. VÝROČÍ ŠKOLY 8 ZAHRÁDKÁŘI SE ZÚČASTNILI OSLAV ZALOŽENÍ 10 VÍTÁNÍ

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE 11/2011 SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, v těchto pěkných podzimních dnech, kdy se příroda halí do nádherných krás podmanivých barev charakteristické podzimnímu období a kdy toto období každý

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany Duben 2011 Zpravodaj Obce Vysočany Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Úvodní slovo...3 Rozpočet obce Vysočany - rok 2011...4 Informace k vydání prvního občanského průkazu...6 Informace Policie ČR...6 První

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Slivenecký vánoční jarmark 1 2013 V sobotu 15. 12. se Slivenec probudil do ledového království. Mrazivé dny první prosincové dekády vystřídalo

Více

OBEC TOPOLNÁ. aktuální informace VÁŽENÍ OBČANÉ! obecní noviny ročník 6 číslo 1 vychází 9. dubna 2003 ROZPOČET 2003 KOMUNÁLNÍ ODPAD

OBEC TOPOLNÁ. aktuální informace VÁŽENÍ OBČANÉ! obecní noviny ročník 6 číslo 1 vychází 9. dubna 2003 ROZPOČET 2003 KOMUNÁLNÍ ODPAD obecní noviny ročník 6 číslo 1 vychází 9. dubna 2003 VÁŽENÍ OBČANÉ! Začíná se první rok volebního období, a proto se zkusme poohlédnout za uplynulým 1. čtvrtletím roku 2003, které se již stalo minulostí.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz DUBEN 2011 ČÍSLO 244

Přibyslavský. www.pribyslav.cz DUBEN 2011 ČÍSLO 244 Přibyslavský O B Č A S N Í K ROČNÍK XXI ČÍSLO 244 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 2 Usnesení rady a zastupitelstva Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Starosta uvažuje o likvidaci odpadu

Starosta uvažuje o likvidaci odpadu 2012 únor Starosta uvažuje o likvidaci odpadu Smetí přibývá, skládky narůstají. Kam s odpadem? Tato otázka se stává prioritou na pořadu jednání nejen v Olomouckém kraji. Nás teď velice pálí jeden konkrétní

Více

Masopust v Záboří se povedl

Masopust v Záboří se povedl zpravodaj obcí Prosečska 2/2013 Masopust v Záboří se povedl - Dva roky Klubu seniorů v Proseči - Výsledky voleb prezidenta ČR - Děti kreslily hřiště snů - Matrika - Půjčky pro občany z fondu rozvoje bydlení

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Slovo starosty................................... 6 Výpis z usnesení

Více

Zpravodaj obce Lochovice

Zpravodaj obce Lochovice Číslo 1 /2015 Duben 2015 Zpravodaj obce Lochovice Jistě se každého z nás, občanů Lochovic, dotkla velice smutná zpráva o náhlém odchodu našeho starosty a lochovického rodáka pana Ivana Komzáka. Stalo se

Více