BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV"

Transkript

1 Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, Blansko tel , fax IČO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Vypracoval : Ing. Jaroslav Bránský Blansko, únor 2014

2 2

3 3 D1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ a) Technická zpráva Účel objektu, funkční náplň Projektová dokumentace řeší stavební úpravy (zateplení, dokončení výměny výplní otvorů a navazujících klempířských prvků, výměna opláštění spojovacích krčků) budov mateřské školy Chodov, U Koupaliště 811. Objekty se nacházejí v oploceném areálu mateřské školy na ul. U Koupaliště. Celý komplex mateřské školy je tvořen jednopodlažním hospodářským pavilonem a dvěma budovami vlastní mateřské školy (jednopodlažní a dvoupodlažní budova). Vzájemné propojení jednotlivých objektů bylo provedeno nezateplenými spojovacími krčky. Projektová dokumentace vychází ze zaměřeného stávajícího stavu provedeného v srpnu 2013 firmou Abras, Dvorská 28, Blansko a z projektu pro stavební povolení. Architektonické řešení Mateřská škola je tvořena třemi nepodsklepenými budovami hospodářským pavilonem (jednopodlažní objekt SO 01) a vlastními školními budovami (jedna je jednopodlažní, druhá dvoupodlažní SO 02). Fasáda byla provedena břizolitovou omítkou v přírodním odstínu, sokl byl obložen kabřincem. Vzájemně jsou jednotlivé budovy propojeny krytými nevytápěnými spojovacími krčky (), opláštěnými sklolaminátovými vlnovkami žluté barvy a skleněnými tvárnicemi COPILIT. Stávající hmotové členění objektu ani jeho zastavěná plocha se nemění. Objekt bude opatřen novými omítkami na kontaktním zateplovacím systému v barevném členění kombinace petrolejově modré a zelené, sokl bude opatřen mozaikovou omítkou šedé barvy. Spojovací krčky budou opláštěny kompletizovanými panely v barvě bílé. Současně bude provedena výměna stávajících dosud neměněných dřevěných výplní otvorů (oken, dveří) a prosklených stěn viz. výkresová část. Nové otvorové prvky (okna, dveře a prosklené stěny) budou plastové s izolačním zasklením, v bílém odstínu. Materiálové a dispoziční řešení Jednotlivé budovy () byly provedeny dle projektové dokumentace z r v konstrukčním systému MS 71 (železobetonový prefabrikovaný skelet). Nosné konstrukce tvoří železobetonové sloupy, průvlaky a stropní panely PZD. Obvodové stěny byly provedeny z keramzitových panelů tl. 250mm. Zastřešení objektů bylo provedeno plochou střechou (skladba je patrná z výkresové části), v nedávné době byla provedena nová fóliová střešní krytina. Prosvětlení zajišťují okna v obvodových stěnách část oken je původních (dřevěná zdvojená okna), část byla nedávno vyměněna za okna plastová. Vnější dveře jsou částečně původní dřevěné, část dveří již byla vyměněna za nové plastové. Vzájemné propojení jednotlivých objektů bylo provedeno nezateplenými spojovacími krčky (). Původní krček s nosnou ocelovou konstrukcí je zastřešen železobetonovými panely s asfaltovou krytinou a opláštěn sklolaminátovými vlnovkami nebo skleněnými tvárnicemi COPILIT. Později dostavěný krček je tvořen rovněž ocelovou nosnou konstrukcí, zastřešení bylo provedeno azbestocementovými vlnovkami, opláštění stěn sklolaminátovými vlnovkami.

4 4 Svislé konstrukce Jednotlivé budovy byly provedeny dle projektové dokumentace z r v konstrukčním systému MS 71 (železobetonový prefabrikovaný skelet). Nosné konstrukce tvoří železobetonové sloupy, průvlaky a stropní panely PZD. Obvodové stěny byly provedeny z keramzitových panelů tl. 250mm. Nosné konstrukce spojovacích krčků tvoří ocelové sloupky (100/100, případně pr. 100mm) a vaznice. Opláštění stěn bylo provedeno ze sklolaminátových vlnovek, stěna směrem do ulice je ze skleněných tvárnic COPILIT. Původní krček má po obvodu vyzděný sokl s obkladem kabřincem. Stropní a střešní konstrukce Zastřešení jednotlivých budov bylo provedeno plochými střechami nosnou konstrukci tvoří železobetonové stropní desky PZD. Na nich byla proveden vyrovnávací vrstva cementovým potěrem, parozábrana asfaltový pás, násyp z keramzitu, keramzitbetonový potěr a hydroizolační souvrství. V 80. letech byla pravděpodobně střechy sanovány doplněním dřevěné konstrukce (trámky+záklop) a nová živičná hydroizolace. V nedávné době byla provedena nová fóliová hydroizolace a oplechování střech. Střešní konstrukce původních krčků tvoří železobetonové střešní panely s krytinou z asfaltových pásů. Později dostavěný spojovací krček je zastřešen azbestocementovými vlnovkami. Podlahové konstrukce Podlahové konstrukce jsou provedeny podle typu prostředí a účelů místností. Nášlapné vrstvy podlah tvoří PVC nebo textilní krytiny, případně keramické dlažby. Nášlapná vrstva podlahy spojovacího krčku je tvořena betonovou mazaninou. Úpravy povrchů Venkovní fasáda břizolitová omítka v přírodním odstínu, sokl je obložen kabřincem. Vnitřní povrchy stěn jsou opatřeny štukovou omítkou, případně kerqamickým obkladem. Sokl původního spojovacího krčku je obložen kabřincem. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Výplně otvorů Výplně otvorů tvoří původní dřevěná zdvojená okna a dřevěné dveře, případně v nedávné domě již osazená plastová okna a dveře. Jednotlivé výplně otvorů jsou patrné z výkresové části.

5 5 Výplně otvorů tvoří stávající copilitová prosklená stěna. Prosvětlení dále zajišťují sklolaminátové vlnovky opláštění stěn. Vstup do spojovacích krčků je zajištěn stávajícími dřevěnými nebo ocelohliníkovými dvoukřídlými dveřmi. Bezbariérové užívání stavby Není v této projektové dokumentaci nově řešeno. Celkové provozní řešení Dispoziční řešení objektu se nemění. Technologie výroby Nemění se. Konstrukční a stavebně technické řešení (na základě energetického auditu) Stavební úpravy budou spočívat : 1. v zateplení obvodových stěn (včetně soklů) 2. v zateplení střech 3. v dokončení výměny otvorových prvků (dřevěných oken a dveří, prosklených stěn) - viz. výkresová dokumentace Po demontáži prvků na fasádě, oplechování a demontáži výplní otvorů určených k výměně bude na obvodových stěnách proveden kontaktní zateplovací systém tvořený fasádním polystyrenem EPS F tl. 160mm, v soklové části z extrudovaného polystyrenu XPS u objektu SO 01 tl. 120mm (nad rámec auditu), u objektu SO 02 tl. 160mm. Stávající skladba střech bude odstraněna až po nosnou konstrukci (zrušeno bude i stávající odvětrání střechy), provede se nová parozábrana, tepelná izolace z polystyrenových desek EPS S celkové tloušťky 240mm a nová hydroizolace z mpvc fólie. Případné zvýšení atiky (a současně i její zateplení) je navrženo deskami z extrudovaného polystyrenu tl. 2x 100mm a deskou OSB III tl. 30mm pro osazení nového oplechování. V rámci zateplení střechy budou provedeny nové klempířské prvky oplechování, lemování, apod. Uvažované zateplení konstrukcí splňuje požadavek na doporučovanou hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN Stávající dřevěná zdvojená okna, dveře a prosklené stěny budou vyměněny za nové plastové s kvalitním izolačním zasklením viz. výkresy pohledů a výpisy plastových výrobků. Stávající plastová okna a dveře se nemění. Ve dvoupodlažní části mateřské školy dochází ke zrušení dvou oken ve schodišťovém prostoru (včetně sklobetonových tvárnic) otvor bude dozděn. Všechny nové výplně otvorů budou splňovat požadavek na hodnotu součinitele tepla U W =1,2W/m²K, U D = 1,2 W/m 2 K ). Osazení oken a dveří bude provedeno v souladu s TNI Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování. Rozměry měněných oken, prosklených stěn a dveří se nemění.

6 6 Navrhované výplně otvorů budou voleny s ohledem na druh vnitřního prostředí a dodržení nutné výměny vzduchu v interiéru objektu. Před zahájením výroby je nutno ověřit rozměry jednotlivých výrobků na stavbě zejména s ohledem na provedení kontaktního zateplovacího systému!!! Klempířské prvky (oplechování vnějších parapetů, lemování střech, apod.) budou provedeny z fóliovaného plechu. Pro oplechování parapetů bude použito systémových prvků. Po zateplení obvodových stěn budou provedeny nové omítky - zrnitost 1,5mm - na kontaktním zateplovacím systému (ETICS), tvořeným fasádním pěnovým polystyrénem, případně soklovými polystyrenovými deskami a lepícími a armovacími tmely. Zateplení obvodových stěn bude provedeno dle platných norem ČSN , ČSN Norma určuje technické požadavky na provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a s konečnou úpravou omítkou nebo omítkou a nátěrem. Technické požadavky obsažené v normě jsou směřovány na základní technologické operace při provádění ETICS, tj. přípravu podkladu, lepení desek tepelné izolace, kotvení hmoždinkami, provádění základní vrstvy a konečné povrchové úpravy. Skladba součástí ETICS je závislá na stavu podkladu a jeho případné další úpravě před započetím montáže. (nad rámec energetického auditu) Po demontáží opláštění stěn spojovacích krčků (včetně demontáže prosklených stěn a dveří) a demontáži zastřešení z azbestocementových vlnovek bude provedeno dozdění parapetu u novějšího krčku, úprava ocelové konstrukce (výměny pro osazení výplní otvorů, profily pro kotvení kompletizovaných panelů,...) bude provedeno nové opláštění spojovacích krčků z kompletizovaných panelů s IPN jádrem tl. 60mm. Kompletizované panely s IPN jádrem tl. 60mm jsou navrženy i pro zastřešení novějšího krčků (náhrada azbestocementových vlnovek). Prosvětlení krčků je navrženo pevně zasklenými plastovými okny. Za plastové jsou vyměněny i původní dveře. Lemování panelů bude provedeno dle výrobce panelů jako systémové. Stávající elektrické osvětlení v prostoru krčku je zachováno, případně přemístěno mimo dveře. Vnitřní stěny krčku a přilehlých objektů () budou nově vymalovány. Bezpečnost při užívání stavby Veškeré konstrukce jsou navrženy a řešeny tak, aby splňovaly požadavky hygienických směrnic a ČSN. Ochrana zdraví a pracovní prostředí Veškeré stavební práce budou prováděny dodavatelsky odbornými firmami. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob bude zajištěna dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů.

7 7 Osvětlení, oslunění Údaje o denním osvětlení a oslunění Prosvětlení jednotlivých místností je řešeno stávajícími i nově navrženými okenními otvory (plastová okna a dveře). Řešení umělého osvětlení Umělé osvětlení (zářivkovými a žárovkovými svítidly) je stávající v požadovaných hodnotách dle ČSN. Akustika / hluk,vibrace-popis řešení Stavba při běžném využívání nezpůsobí zvýšenou hlučnost v území. Zvláštní opatření nejsou požadována. Zásady hospodaření energiemi Úspora energie je zajištěna správnou volbou materiálů obvodových stěn. Jednotlivé konstrukce splňují požadavky novelizované ČSN a vycházejí ze zpracovaného energetického auditu. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Ochrana stavby před škodlivými vlivy je zajištěna volbou vhodných stavebních materiálů. Veškeré stavební materiály podléhající korozi (ocelové konstrukce) budou opatřeny antikorozními nátěry, případně jinou povrchovou úpravou (poplastování, atd.). Požadavky na požární ochranu konstrukcí Se zvláštními úpravami se neuvažuje viz. Požárně bezpečnostní řešení. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení Stavba bude provedena v běžné kvalitě za dodržení příslušných předpisů. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí Neuvažují se.

8 8 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby-obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele Zhotovitelem stavby bude zpracován výrobní výkres pro kladení kompletizovaných panelů opláštění a výkres jednotlivých střech (spádové klíny, kotvení střešní fólie). Podle konkrétních materiálů je nutno posoudit celou skladbu střechy zejména z hlediska kondenzace vodních par. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami Neuvažují se. D1.2 Stavebně konstrukční řešení a) Technická zpráva KONSTRUKCE A PRÁCE HSV Bourání SO 01 V rámci bouracích prací budou odbourány všechny dřevěné vnější otvorové prvky v objektu (včetně dveří do spojovacího krčku), dále bude odstraněn obklad soklů z keramických pásků. Z fasády budou demontovány větrací mřížky, osvětlení, vypínače, domovní zvonky, polykarbonátové stříšky nad vstupy do objektu, okenní mříže, orientační tabule, hromosvody, konzoly pro antény. Skladba střešní konstrukce bude odbourána až na stropní panely. SO 02 V rámci bouracích prací budou odbourány všechny dřevěné vnější otvorové prvky v objektu (včetně dveří do spojovacího krčku). U vstupních dveří, nad kterými je nadsvětlík, bude vybourán dělicí překlad. Dále bude odbourán obklad soklů z keramických pásků. Z fasády bude demontována vlajková konzola, polykarbonátová stříška nad vstupem do objektu, osvětlení, požární žebříky, hromosvody, konzola pro anténu. Skladba střešní konstrukce bude odbourána až na stropní panely. Ve spojovacím krčku budou demontovány veškeré obvodové stěny a střešní panely z polykarbonátových vlnovek, stěny z Copilitových tvárnic v ocelových rámech a dále střešní krytina z azbestocementových vlnovek. Ze stávajících soklíků budou odbourány obklady z keramických pásků. Stávající dveřní výplně budou demontovány.

9 9 Nosné zdivo, svislé konstrukce SO 02 Ve schodišťovém prostoru budou zazděny tři okenní otvory pórobetonovými tvárnicemi v tl. 250mmc a dále budou zmenšeny dva okenní otvory zazděním o 150mm. Ve spojovacím krčku budou provedeny dozdívky soklových částí stěn z pórobetonových tvárnic tl. 150mm a 200mm. Obvodové stěny jsou tvořeny kompletizovanými svisle kladenými stěnovými panely s IPN jádrem tl. 60mm, v bílém odstínu. Panely jsou kotveny ke stávající ocelové konstrukci objektu. Konstrukce střechy Po odstranění stávající skladby střechy až po nosnou konstrukci (stropní panel) se provede penetrační nátěr, parotěsnící vrstva z SBS asfaltových modifikovaných pásů (plnoplošně natavená), tepelná izolace tl. 240mm ve spádu, separační skleněná rohož (120 g/m2) a střešní fólie mpvc tl. 1,5mm (světle šedá), kotvená do betonového panelu (průměrně 4 teleskopické kotvy). Před zahájením pokládky nutno provést tahové zkoušky pro specifikaci typu kotev a jejich délky a následně provést statický výpočet kotvení. Případné zvýšení atiky je navrženo pomocí desek XPS (celk. tl. 200mm) a desek OSB III (tl. 30mm). Střešní fólie se vytáhne na korunu atiky, kde se napojí na okapnici z fóliového plechu. Stávající střešní vpusti se nahradí novými dvouúrovňovými se spodním napojovacím asfaltovým límcem pro napojení na parotěsnící pás a horním fóliovým límcem pro napojení střešní fólie. Po dokončení pokládky střešního pláště bude opětovně osazeno hromosvodní vedení. Zastřešení části spojovacího krčku bude provedeno z kompletizovaných střešních panelů s IPN jádrem v tl. 60mm, v bílém odstínu, kotvených ke stávající ocelové konstrukci. Výplně otvorů SO 01 V otvorech po vybouraných oknech a dveřích budou osazena nová plastová okna, zasklená izolačním dvojsklem, U W=1,2W/m 2.K., vstupní dveře budou splňovat U D=1,2W/m 2.K. SO 02 V otvorech po vybouraných oknech a dveřích budou osazena nová plastová okna, zasklená izolačním dvojsklem, U W=1,2W/m 2.K., vstupní dveře budou splňovat U D=1,2W/m 2.K. Ve vytvořených otvorech budou osazena nová plastová okna, pevně zasklená izolačním dvojsklem, U W=1,2W/m 2.K., vstupní dveře budou splňovat U D=1,2W/m 2.K.

10 10 Osazení oken a dveří bude provedeno v souladu s TNI Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování - za použití těsnicích a difuzních pásek. Úpravy povrchů Omítky, obklady Vnitřní omítky budou po výměně otvorových prvků vyspraveny - vápenné štukové. Nově budou provedeny na nově dozděných nebo vyzděných stěnách (dozdívky otvorů, nový sokl ve spojovacím krčku) Vnější omítky budou tenkovrstvé, točené, zrnitost 1,5mm, v kombinaci odstínu zelené a petrolejově modré barvy. Soklové omítky se uvažují mozaikové v šedém odstínu. Malby Nové vnitřní omítky budou opatřeny malbou. Nátěry Zámečnické konstrukce budou opatřeny 1x základním nátěrem a 2 x finálním nátěrem. Izolace proti zemní vlhkosti Jako izolace proti zemní vlhkosti pod vyzdívané soklíky bude použito modifikované asfaltové pásy. Tepelné izolace SO 01 Bude provedeno zateplení obvodových stěn objektu hospodářského pavilonu kontaktním zateplovacím systémem deskami EPS-F v tl. 160mm (celková zateplovaná plocha 165,20m 2 ). Soklová část objektu bude zateplena deskami XPS v tl. 120mm (nad rámec energetického auditu). Ve střeše bude vložena tepelná izolace z desek EPS 100S v tl. nejméně =240mm (zateplovaná plocha 190,01m2), atiky zatepleny deskami z XPS tl =200mm (zateplovaná plocha 15,01m 2 ). Celková zateplovaná plocha střešní konstrukce 205,02m 2. SO 02 Bude provedeno zateplení stěn objektu školky kontaktním zateplovacím systémem deskami EPS-F v tl. 160mm (zateplovaná plocha 465,84m2). Na jihovýchodní a severozápadní straně objetu bude použito v pásu u terénu desek XPS tl. 160mm (zateplovaná plocha 14,20m 2 + 8,05m 2 ). Celková zateplovaná plocha objektu 488,09m 2. Ve střeše bude vložena tepelná izolace z desek EPS 100S v tl =240mm (zateplovaná plocha 416,13m 2 ), atiky zatepleny deskami z XPS tl =200mm (zateplovaná plocha 34,54m 2 ). Celková zateplovaná plocha střešní konstrukce 450,67m 2. Zateplení obvodových stěn bude provedeno dle platných norem ČSN , ČSN

11 11 Konstrukce ocelové V rámci ocelových konstrukcí bude v objektu spojovacího krčku provedeno doplnění ocelových konstrukčních rámů pro osazení oken a dveří (případně i sendvičových panelů) z ocelových uzavřených profilů 60x80mm. Konstrukce klempířské Budou provedeny obklady parapetů oken a oplechování střešních atik. Parapety budou systémové, oplechování se uvažuje z poplastovaného plechu. Budou provedeny obklady parapetů oken systémové. Dále bude provedeno systémové oplechování a lemování styků kompletizovaných panelů. Ostatní konstrukce a práce Po dokončení zateplení a výměny výplní otvorů bude provedeno opětovné osazení demontovaných prvků na fasádě, hromosvodu, případné přemístění svítidel.

12 12 Bezpečnost a ochrana při práci Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou za dodržení platných předpisů a norem, z nichž některé uvádím: ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ON ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN EN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ON ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ON ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN TNI Vyhl. 268/2009 Sb. NV 591/2006 Sb. NV 362/2005 Statické výpočty stavebních konstrukcí Zatížení stavebních konstrukcí Zakládání stavebních objektů Tepelná ochrana budov Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. Ochrana staveb proti radonu z podloží Hydroizolace staveb. Izolace asfaltové. Navrhování a provádění Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy. Zemní práce. Všeobecné ustanovení. Provádění a kontrola betonových konstrukcí Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Navrhování zděných konstrukcí. Navrhování betonových konstrukcí. Navrhování ocelových konstrukcí Provádění zděných konstrukcí Provádění dřevěných konstrukcí Zemní práce. Všeobecná ustanovení Podlahy z dlaždic Navrhování klempířských konstrukcí Zámečnické práce stavební. Základní ustanovení. Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení. Prostorová úprava vedení technického vybavení Lešení. Společná ustanovení. Ochranná zábradlí. Základní ustanovení. Podlahy. Společná ustanovení. Podlahy. Nášlapné vrstvy z dlaždic. Dřevěné dveře. Základní ustanovení. Navrhování střech. Základní ustanovení Denní osvětlení budov. Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování O technických požadavcích na stavby O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ NÁZEV AKCE: ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č. TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150 k.ú. Sádek p.č. 257 INVESTOR : obec Sádek Sádek 116 572 01 Polička VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV ČESKÁ LÍPA stavba na pozemku p. č. 3335/11 v katastrálním území Česká Lípa ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

Technická zpráva. Hořovice zateplení a oprava střechy objektu č.p. 640. Strana1/z6. Kontroloval:

Technická zpráva. Hořovice zateplení a oprava střechy objektu č.p. 640. Strana1/z6. Kontroloval: Jednatel společnosti: Hlavní inženýr projektu : Vypracoval: Ing. Martin Dejdar p. Josef Pánek p. Josef Pánek Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14 001 Kontroloval: Odběratel / Investor: Město Hořovice,

Více

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBSAH 1 A) ÚČEL OBJEKTU 2 B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva F.1.1.1. Technická zpráva 1) Stávající stav: 1.1) Založení objektu V rámci projektu snížení energetické náročnosti budovy nebylo zmapováno založení stavby, lze však předpokládat, že základy tvoří rozšíření

Více

A. PR VODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PR VODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : ZATEPLENÍ DOMU S PE OVATELSKOU SLUŽBOU V OBCI ER ANY Místo stavby : Sukova.p.59, 257 22 er any pozemky parcelní ísla st.122/1, 122/2 v k.ú. er any Stavebník : Projektant: Obec er any Václavská.p.36,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Dokumentace pro provádění

Více

REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA VÝMĚNU OTVOROVÝCH VÝPLNÍ NA ZŠ HOLZOVA TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA VÝMĚNU OTVOROVÝCH VÝPLNÍ NA ZŠ HOLZOVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Stavebník: Název akce: Projektant ING. JIŘÍ ŠLANHOF LÍŠEŇ Stavební úřad: Vypracoval ING. MICHAL VALENTA LÍŠEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - LÍŠEŇ DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1, 601 67

Více

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 ; Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 01 Zpracovatel: RHM Projekt, spol.

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1) urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: a) zhodnocení staveniště Staveništěm bude pouze předmětný areál s trojicí objektů stávající základní školy v obci

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA 5. ETAPA MŠ 2.NP AKTUALIZACE DPS - 2015 Obec Košařiska D.1.1 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 2. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 3. DISPOZIČNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80 MORAVSKÁ OSTRAVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80 MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80 MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA JAN ZÁSTĚRA ING. HANA RUMLOVÁ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Specifikace prací a dodávek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Specifikace prací a dodávek Ing. Jiří Kulhánek autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - ČKAIT 0006541 Projektová a stavební kancelář telefon : 325 511 966 Malé Valy 1642/1 602 211 517 Nymburk 288 02 e-mail : kulhanek@jkprojekt.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Požární bezpečnost staveb projekční, dodavatelská a inženýrská činnost TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Stavba : Rekonstrukce osvětlovací soustavy hlavní plochy v

Více

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building.

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : Prosinec 2013 780/13

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jiří Mečíř - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485122181 IČO 11437456 DIČ CZ500504008 Požárně bezpečnostní řešení Akce: Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křížany Místo: MŠ

Více

F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F.1.1 Architektonické, stavebně technické a konstrukční řešení Akce : F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA RODINNÝ DŮM parcela č. 1445/33 v k. ú. Dobříš Vypracoval : Datum : červen 2008

Více

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY OBSAH...2 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení...2 2) Mechanická odolnost a stabilita...7 3) Požární bezpečnost...7 4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí...8 5) Bezpečnost

Více

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby: čp. 7, st.p.č. 54/1 k.ú. Očihov 708917 Investor: Obec Očihov Očihov 7

Více

F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č.233/16/2010 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: PD na energetické úspory hasičské zbrojnice Paskov Místo stavby: ul. Místecká, č.p. 513 739 21 Paskov

Více

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010 Zakázka č.: 2010-01981-Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1.01 ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OÚ VŠESTARY VŠESTARY 35, 503 12 VŠESTARY. Ing. ZDENĚK HROUDA VŠESTARY 199 503 12 VŠESTARY

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1.01 ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OÚ VŠESTARY VŠESTARY 35, 503 12 VŠESTARY. Ing. ZDENĚK HROUDA VŠESTARY 199 503 12 VŠESTARY INVESTOR: OBEC VŠESTARY, VŠESTARY 35, 503 12 VŠESTARY ČÍSLO PARÉ: STAVBA: ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OÚ VŠESTARY VŠESTARY 35, 503 12 VŠESTARY OBEC: VŠESTARY KATASTR: VŠESTARY 787434 PARCELA: st.33 GENERÁLNÍ

Více

REKONSTRUKCE ZÁMKU V KRÁLOVĚ DVOŘE NA MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ A ZÁZEMÍ PRO VEŘEJNOU KNIHOVNU

REKONSTRUKCE ZÁMKU V KRÁLOVĚ DVOŘE NA MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ A ZÁZEMÍ PRO VEŘEJNOU KNIHOVNU SPOJPROJEKT PRAHA a.s., BYSTŘICKÁ 9, 140 00 Praha 4 REKONSTRUKCE ZÁMKU V KRÁLOVĚ DVOŘE NA MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ A ZÁZEMÍ PRO VEŘEJNOU KNIHOVNU D O K U M E N T A C E P R O O H L Á Š E N Í S T A V B Y S O

Více

Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o.

Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o. Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o. Bulharská 24, 669 02 Znojmo, tel./fax 515 223 152, e mail : cadacorp @ volny. cz IČO : 46980881 DIČ : CZ46980881 OR : KOS Brno oddíl C, vložka 8133 ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ

Více

TECHNISERV spol. s r.o.

TECHNISERV spol. s r.o. Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš ŠSCHL Kamenice zateplení D.1 Dokumentace

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 PRAHA III/2011 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

Projektant části : Ing Jaromír Dostál, Neředínská 9, 779 00 Olomouc IČO 15394115

Projektant části : Ing Jaromír Dostál, Neředínská 9, 779 00 Olomouc IČO 15394115 Zak.číslo : 1647/10 Druh a účel stavby: stavba pro bydlení Akce : " Revitalizace Mateřské školy Blatec č. 68" Místo stavby: Blatec č. 68 Stupeň PD: dokumentace pro ohlášení stavby Projektant části : Ing

Více

F1.1 S T A V E B N Í Č Á S T

F1.1 S T A V E B N Í Č Á S T Název Stavby : Stavební úpravy objektu ČP 758, rekonstrukce sociálního zázemí Stupeň projektu : Dokumentace pro realizaci stavby Část projektu Zodpovědný projektant : F1.1 - Stavební část : Ing.Jan Havlíček,

Více

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek č. zak: 02/15 č. výkr.: S1 S1- Technická zpráva Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek Identifikační údaje Údaje o stavbě a) název stavby: Střešní okna na objektu Lázeňská 1268/12, Děčín I. b) místo

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Investor: Město Újezd u Brna Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Brno,březen

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 8 NÁZEV AKCE: OPRAVA STŘECHY A KROVUKULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ "ČESKÝ DŮM"NOVÉ HRADY, ČESKÁ UL. Č.P. 79 INVESTOR:

Více

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm.

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm. Technické podmínky. Všeobecné podmínky. Dodávané materiály a výrobky budou splňovat požadavky příslušných platných norem, vyhlášek a hygienických předpisů. Při výstavbě budou použity materiály s ověřeným

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer B.1 Popis území stavby a) charakteristika

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 9 x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

MIX MAX ENERGETIKA, s.r.o.

MIX MAX ENERGETIKA, s.r.o. MIX MAX ENERGETIKA, s.r.o. ZATEPLENÍ BUDOVY MĚÚ NÁRODNÍ TŘÍDA Č. 25, HODONÍN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE D DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ TECHNICKÁ ZPRÁVA paré č.: OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ

Více

JASNÁ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU

JASNÁ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU 2 JASNÁ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Seznam příloh: - Technická zpráva - Výkresová část měř. v.č. fa4 Stavební výkresy: Půdorys 2. technického podlaží 1 : 50 A1 10 A4 Půdorys

Více

VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA

VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1063/1 15000 Praha 5 Hlubočepy DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ F.1.1-ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12 Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil : 606 905 005 e-mail : j.projekt@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce : ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce

Více

Technická zpráva. Bytový dům, nám. Minoritů č.p. 107, 108, 109, Krnov - zateplení objektu

Technická zpráva. Bytový dům, nám. Minoritů č.p. 107, 108, 109, Krnov - zateplení objektu Technická zpráva Identifikace stavebníka : Akce: Investor : Bytový dům, nám. Minoritů č.p. 107, 108, 109, Krnov - zateplení objektu Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov Projektant: Ing. Vladimír Šarman,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE Zpracovatel : Zdeněk Jiříček, Luční 2001, Vsetín, 755 01 Škola : SPŠ stavební, Máchova 628, Valašské

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v městyse Ostrov u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Úřad městyse Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 697 14 Ostrov u

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby str.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - Rek. části 1.NP na dílnu Místo stavby : Nám. Míru 1/14 794 01 Krnov p.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí Stupeň : Projekt pro

Více

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby část PD D.1.1 Stavební část Název akce: Ostrava rekonstrukce technologie ohřevu ÚT a TUV 136V314000001 Investor: Vězeňská služba České republiky, Vazební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

ZASTÁVKY HÁŽOVICE 2012 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZASTÁVKY HÁŽOVICE 2012 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZASTÁVKY HÁŽOVICE 2012 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY INVESTOR MĚSTO ROŽNOV P. R., MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 128, ROŽNOV P. R. MÍSTO STAVBY POZEMEK PARC. Č. 4, 829/15, 831/1, K. Ú. ROŽNOV P. R. PROJEKTANT ING.

Více

Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy

Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy Návrh a tepelnětechnické posouzení skladby jednoplášťové ploché střechy č. zakázky: 2012-006278-Ná Objednatel: Adresa objektu: Ing.arch. Miloslav Tempír Postřelmovská 2 789 01, Zábřeh na Moravě Plavecký

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ 250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica EP ROŽNOV, a.s. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Investor : HIP: Rekonstrukce varny MŠ Zašová Obec Zašová Ing.

Více

D.1.1000 Technická zpráva

D.1.1000 Technická zpráva D.1.1000 Technická zpráva Architektonické řešení stavby: Navržená stavba víceúčelové sportovní haly a wellness je se dvěma podlažími, zastřešená plochou střechou. Hmotu objektu tvoří dvojpodlažní kvádr

Více

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA Stavba: Místo stavby: Zateplení fasády ZŠ Jungmannova - Kuřim parcela č. parc. 2785/1, 1453, 1449, 1455/1, kat. úz. Kuřim, okres Brno-venkov 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ OBSAH TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1 OBSAH 1 Zámečnické výrobky - úvod 2 Zámečnické výrobky - úvod 2 Technické pokyny 2 Dodavatelská dokumentace 2 Referenční vzorky 3 Závěr

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.3. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ F.3.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1.1 Technická zpráva D.1.1.1 Technická zpráva Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje: Budova byla součástí vojenského areálu v blízkosti Fortu z pevnostního období města Olomouce. Po roce 1989 sloužil objekt pro civilní

Více

B. souhrnná technická zpráva C. situace stavby D. dokladová část E. zásady organizace výstavby

B. souhrnná technická zpráva C. situace stavby D. dokladová část E. zásady organizace výstavby stupeň dokumentace : dokumentace pro výběr zhotovitele stavby místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název stavby : zateplení souboru budov SO 02 ZŠ Jiráskova

Více

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce Příloha č. 2 Technická zpráva 1. Všeobecné údaje Název stavby: Dřevostavba pro rekreační účely Místo stavby: Teplá, Máchova, č. parcely 2 358/1 a 2 358/3 Vypracoval: Tadeáš Domin Kontroloval: Ing. Martin

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou ZAKÁZKY: 0032011, 022011 DOKUMENTU: 1.1 50 Žižkova 2271, 591 01 Žďár nad Sázavou DATUM: 02 2011 VO01 VSTUPNÍ SETSVA S POSUVNÝMI DVOJKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI TŘÍKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ RÁMU 75 MM TĚSNĚNÍM PRO

Více

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY OBSAH 1. Účel objektu... 2 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení stavby... 2 3. Stavební kapacity, prostory, plochy... 3 4. Technické a konstrukční řešení objektu... 3 5. Tepelně

Více

POLIKLINIKA STAVEBNÍ ÚPRAVY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

POLIKLINIKA STAVEBNÍ ÚPRAVY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stavba : POLIKLINIKA STAVEBNÍ ÚPRAVY Místo : 280 02 Kolín, Smetanova 764 Stavebník : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 Zpracovatel : Ing. Karel Vrátný ASIST tel. +420 321 721 409 AI PS ČKAIT

Více

REKONSTRUKCE BUDOVY MŠ K. H. BOROVSKÉHO, č.p. 1145 V MOSTĚ SNÍŢENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

REKONSTRUKCE BUDOVY MŠ K. H. BOROVSKÉHO, č.p. 1145 V MOSTĚ SNÍŢENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI REKONSTRUKCE BUDOVY MŠ K. H. BOROVSKÉHO, č.p. 1145 V MOSTĚ SNÍŢENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Most, ul. K. H. Borovského č.p. 1145, p.p.č 6853 Původní stav Stávající objekt mateřské školy byl postaven v 70.

Více

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAVBA: Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově OBJEKT: SO-01 REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ KŮLNA Modulární dřevostavba KŮLNA je jedinečný stavební systém, který představuje nejnovější trendy v bydlení. Variabilita systému umožňuje využívat KŮLNU

Více

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 6

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 6 Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Marie Křelinová DODATEČNÁ INFORMACE Č. 6 Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY STATICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY STATICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU Strana: 1 Akce: STATICKÉ ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU Česká 166/11, Brno Objednatel: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno

Více

stavba Název : Zateplení budovy restaurace Beseda, Štefánikova 3, : Hodonín : Štefánikova 3, 695 03 Hodonín : Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

stavba Název : Zateplení budovy restaurace Beseda, Štefánikova 3, : Hodonín : Štefánikova 3, 695 03 Hodonín : Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Část : A.Průvodní zpráva A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje stavba Název : Zateplení budovy restaurace Beseda, Štefánikova 3, Hodonín Účel : občanská vybavenost Obec : Hodonín Adresa : Štefánikova

Více

Masarykovo nám.5, Ostrava ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ - TECHNICKÁ ZPRÁVA email@arpik.cz

Masarykovo nám.5, Ostrava ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ - TECHNICKÁ ZPRÁVA email@arpik.cz F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH F.1.1 architektonické a stavebně technické řešení 1 F.1.1.1 technická zpráva obsah 1 1 ÚČEL OBJEKTU STÁVAJÍCÍ STAV 2 2 ÚČEL

Více

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ----------------------------------------------------------- 1.Identifikační údaje Investor : Město Třeboň Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 Akce : OPRAVA FASÁDY, VÝMĚNA OKEN

Více

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů.

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů. Stránka 1 z 9 Příloha č. 4 výzvy - technické řešení a stavební výkresy Zadání: Úkolem tohoto projektu je oprava sociálního sociálního zařízení a kuchyňky v objektu Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Výchozí

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

v areálu ZŠ Trhové Sviny. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- Akce: Zateplení a renovace objektů

v areálu ZŠ Trhové Sviny. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- Akce: Zateplení a renovace objektů -1- Akce: Zateplení a renovace objektů v areálu ZŠ Trhové Sviny. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice

Více

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Název akce: OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. Mateřská škola Rohožník, Žárovnická 1653, Praha 9. Investor: Městská část Praha 21

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Název akce: OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ. Mateřská škola Rohožník, Žárovnická 1653, Praha 9. Investor: Městská část Praha 21 Název akce: OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Mateřská škola Rohožník, Žárovnická 1653, Praha 9 Investor: Městská část Praha 21 Staroklánovická 260, 190 16 Újezd nad Lesy IČ: 00240923 Zhotovitel projektové dokumentace:

Více

B Souhrnná technická zpráva

B Souhrnná technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 B Souhrnná technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec Datum zpracování: Únor 2015 Vypracoval: Jaroslav Bíža v.r. Požárně bezpečnostní řešení akce : Přístavba

Více

Řešení rekonstrukce a snižování energetické náročnosti domu. Hlavní kroky rekonstrukce

Řešení rekonstrukce a snižování energetické náročnosti domu. Hlavní kroky rekonstrukce Řešení rekonstrukce a snižování energetické náročnosti domu S rekonstruovanými domy je v současnosti celá řada problémů. Je to způsobeno hlavně tím, že rekonstrukce nejsou komplexní, ale řeší jen jeden

Více

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBEC VRANOV

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBEC VRANOV VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBEC VRANOV Číslo a název pozice: Obrázek pozice: Popis pozice: 01: Okno 1 x O 500 x 900 mm 10 ks Barva křídla: (ext./int.): barevná - dle

Více

B Souhrnná technická zpráva

B Souhrnná technická zpráva B Souhrnná technická zpráva kontroloval: Ing. Lumír Gazda datum: vypracoval: Ing. Hana Jarošová datum: 8. 9. 2008 str. 1/13 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště,

Více

1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ POPIS... 3

1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ POPIS... 3 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ POPIS... 3 2.1 Návrh technického řešení... 3 2.1.1 Zateplení obvodového pláště fasády... 3 2.1.2 Výměna původních výplní otvorů... 11 2.1.3 Zateplení podlahy... 12 2.1.4

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 2012/012/500 Technická zpráva F.1.4-1001 / 2 Seznam příloh Č. příl. Název přílohy počet A4 1001. Technická zpráva 4 A4 1002. Situace - vodní prvky 4 A4 1003. Fontána 8 A4 1004. Strojovna 6 A4 1005. Tabulka

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objektu nám. T. G. Masaryka 25, V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objektu nám. T. G. Masaryka 25, V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro zadávací dokumentaci OPRAVA FASÁDY Objektu nám. T. G. Masaryka 25, V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Vypracoval: Ing. Aleš Čeleda Ing. Jan Holoubek AC-projekt Znojmo, Dobšická 12 Datum:

Více