Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava"

Transkript

1 Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava Cost Benefit Analýza Obsah: 1. Úvodní informace Předkladatel projektu Partneři projektu Zadavatel Investor Použité materiály Základní údaje o investici Stávající stav Navržené opatření Vymezení struktury beneficientů Rozpočet projektu Vymezení relevantních neocenitelných Costs & Benefits projektu Převod ocenitelných Costs & Benefits projektu na hotovostní toky Výpočet kriteriálních ukazatelů Současná hodnota Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Doba návratnosti Index rentability Rozhodnutí o přijatelnosti investice Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 1 / 16

2 1. Úvodní informace Účelem zpracování Analýzy nákladů a přínosů (CBA) je zhodnocení veřejně prospěšné investiční akce Rekonstrukce autobusového nádraží v Chrastavě z hlediska její smysluplnosti, neboť jejím cílem není maximalizace zisku, ale zvýšení užitků pro danou oblast a relevantní subjekty. Projekt je realizován na území hospodářsky slabé oblasti (HSO) Hrádecko Chrastavko na území města Chrastava. Celá hospodářsky slabá oblast Hrádecko - Chrastavsko je tvořena 7 obcemi: Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Křižany, Nová Ves, Rynoltice a Zdislava. Takto vymezený region se celý nachází v okrese Liberec a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, tzv. obce III.stupně, Liberec. Do území hospodářsky slabé oblasti Hrádecko - Chrastavsko zasahují celkem 3 obvody pověřených obecních úřadů (Český Dub, Hrádek nad Nisou a Chrastava). Základní charakteristiky hospodářsky slabé oblasti Hrádecko- Chrastavsko Ukazatel HSO Hrádecko - Liberecký kraj Chrastavsko Rozloha (km 2 ) 170, ,9 Počet obyvatel (k ) Hustota zalidnění (počet obyvatel na 1 km 2 ) Věková struktura obyvatel (v %, k ) Obyvatelstvo ve věku ,0 15,7 Obyvatelstvo ve věku ,8 67,2 Obyvatelstvo ve věku ,2 17,1 Index stáří k ,95 1,09 Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním 3,7 7,04 (k , v %) Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém 52,2 48,8 počtu obyvatel (k , v %) Míra nezaměstnanosti v červenci 2005 (v %, počítáno 8,8 8,5 jako podíl celkového počtu registrovaných nezaměstnaných ku ekonomicky aktivním obyvatelům) Podíl zemědělské půdy na celkové výměře (v %) 54,6 44,5 Délka silnic I.třídy v km na 1 km 2 0,142 0,116 Délka silnic II.třídy v km na 1 km 2 0,096 0,154 Délka silnic III.třídy v km na 1 km 2 0,480 0,513 Domy úhrnem (k ) Byty úhrnem (k ) Území hospodářsky slabé oblasti Hrádecko - Chrastavsko má celkovou rozlohu 170,1 km 2, což představuje asi 5,4 % rozlohy Libereckého kraje. K žilo na území obcí HSO Hrádecko - Chrastavsko obyvatel. V porovnání s celkovým počtem obyvatel Libereckého kraje je podíl obyvatel HSO Hrádecko - Chrastavsko 3,9 %. Hustota zalidnění v HSO Hrádecko - Chrastavsko je tedy asi o čtvrtinu nižší než v celém Libereckém kraji, což odpovídá skutečnosti, že oblast má převážně venkovský charakter. V porovnání s Libereckým krajem má HSO Hrádecko - Chrastavsko poněkud příznivější věkovou strukturu obyvatelstva. Podíl obyvatel v předproduktivním věku je nepatrně vyšší než podíl obyvatel v poproduktivním věku. Tento stav sice vytváří předpoklad pro růst obyvatel přirozenou měrou, což potvrzuje i hodnota indexu stáří, která je nižší než 1, mezi jednotlivými obcemi ale existují ve věkové struktuře značné rozdíly. Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním je v HSO Hrádecko - Chrastavsko téměř o polovinu nižší než v Libereckém kraji. Nepříznivá vzdělanostní struktura je způsobena zejména venkovským charakterem oblasti zvýrazněným pohraniční polohou, která až Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 2 / 16

3 donedávna byla pro oblast handicapem. Pro vysokoškolsky vzdělané obyvatele zde není dostatek pracovních příležitostí, kde by mohli uplatnit svou kvalifikaci. Tato situace podporuje trend odchodu mladých vysokoškoláků do míst s lepším pracovním uplatněním. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu obyvatel je v HSO Hrádecko- Chrastavsko o 3,4 procentního bodu vyšší než v Libereckém kraji. Míra nezaměstnanosti byla v červenci 2005 v obcích HSO Hrádecko - Chrastavsko 8,8 %, což je pouze o 0,3 procentního bodu více než v Libereckém kraji. Nezaměstnanost se v červenci 2005 pohybovala od 7,7 % v Hrádku nad Nisou do 13,3 % v Nové Vsi. Pouze ve dvou obcích ze sedmi byla míra nezaměstnanosti vyšší než 10 %, jinak odpovídá krajskému průměru. Výrazně vyšší je podíl zemědělské půdy na celkové výměře obcí HSO Hrádecko - Chrastavsko v porovnání s celkovým podílem v Libereckém kraji. To je způsobeno především poměrně nízkým podílem lesů v celé oblasti (kromě území obcí Bílý Kostel nad Nisou a Zdislava). Hustota silniční sítě je srovnatelná s celým Libereckým krajem. Hustota silnic I. tříd je vyšší, což je způsobeno vedením silnic I/35 (Liberec - Zittau) a I/13 (Liberec - Děčín) přes oblast, u silnic II. tříd je situace opačná. Hustota dopravní sítě silnic III. tříd je téměř totožná s průměrem za Liberecký kraj. V HSO Hrádecko - Chrastavsko existuje asi 4 % domů a 3,5 % bytů z Libereckého kraje. Podíl počtu domů tedy odpovídá podílu počtu obyvatel v oblasti. Nižší podíl bytů je způsoben větší průměrnou velikostí domácnosti. Město Chrastava Počet obyvatel obyvatel (k ) Výměra 2.746ha Město Chrastava leží v severních Čechách, v severozápadní části Libereckého kraje, nedaleko hranic Polska a Německa. Městem prochází silnice první třídy číslo I/13 Liberec - Ústí nad Labem a železniční trať Liberec - Žitava. Tato poloha z města dělá přirozený cíl mnoha po těchto komunikacích projíždějících osob, které tak jako turisté navyšují počet jeho více než obyvatel. S městem Hrádek nad Nisou, které je v bezprostřední blízkosti, tvoří Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. Tato města spolupracují v některých oblastech, které vyžadují společné řešení Předkladatel projektu Město Chrastava Adresa: nám. 1. máje 1, , Chrastava IČ: Statutární zástupce: Ing. Michal Canov starosta Telefon: (sekretariát) Fax: Web: Zodpovědný zástupce: Jiří Timulák, vedoucí odboru rozvoje, dotací a správy majetku Telefon: Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 3 / 16

4 Manažer projektu: Jiřina Moravčíková, technickoekonomický referent ORM Telefon: Partneři projektu Partnerské město Eichstätt, Mikroregion Hrádecko Chrastavko, Město Žitava 1.3. Zadavatel Liberecký kraj 1.4. Investor Město Chrastava 1.5. Použité materiály Chrastava technické úpravy autobusového nádraží (Antonín Zderadička) Dokumentace k územnímu řízení (Antonín Zderadička) Projektová fišé (odbor rozvoje dotací a majetku město Chrastava) Studie Chrastava bez bariér CBA je zpracována k datu: 31. srpna 2006 Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 4 / 16

5 2. Základní údaje o investici Zkulturněním a zkvalitněním veřejné dopravy v Chrastavě je základem pro zvýšení atraktivity města a jeho zviditelnění. Od kulturního cestování je odvislá návštěvnost a tím i příjmy města (větší počet turistů, podnikatelů, zvýšení zaměstnanosti, více kupujících apod.). Lze předpokládat, že pokud bude prostředí příjemné, může být Chrastava, mimo jiné, příjemnou zastávkou pro turisty, kteří směřují do jiných okolních měst či letovisek. Cílem investičního projektu Rekonstrukce autobusového nádraží v Chrastavě je rekonstrukce a oprava areálu stávajícího autobusového nádraží v Chrastavě. Položení nových povrchů vozovek a chodníků, ozelenění přilehlých ploch (zatravnění, výsadba dřevin), osazení technických prvků pro možnost užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, provedení a osazení příslušného dopravního značení a informačních (orientačních) tabulí pro turisty, zbudování zařízení (lapolu) na likvidaci ropných látek. Jde o projekt veřejného charakteru, přičemž provozní náklady jsou odhadnuty ve výhledu 30let Stávající stav Zpevněné plochy vozovek na autobusovém nádraží v Chrastavě jsou provedeny z dlažby velkými kamennými kostkami vel. 16. Povrchy jsou značně deformované. K deformacím došlo zřejmě z důvodu nedostatečných podkladních vrstev ve vztahu k zatížení vozovky. Kamenné ležaté obruby jsou vychýleny a dlažby chodníků (kam. mozaika) jsou rovněž na povrchu deformované. Odvodnění povrchových vod je svedeno mimo plochu k ul. Nádražní. Zábradlí k usměrnění pěších je částečně poškozeno. Provoz je usměrněn dopravním značením jen částečně. Stávající kiosek je ve vyhovujícím stavu s částečným poškozením dlažeb, omítky a nátěru. Podzemní sítě Staveništěm prochází podzemní energokabel silnoproudu a kabely veřejného osvětlení. Příčně přes spojovací sjezd k ul. Mostní je umístěn 1x dálkový sdělovací kabel NN. Kanalizace od kiosku je vedena rovněž přes tuto zelenou plochu ke kanal. řadu Navržené opatření Doporučuje se oprava konstrukcí vozovek a chodníků, vyrovnání obrub a usměrnění provozu dopravním značením a novým zábradlím. Odvodnění plochy autobusového nádraží řešit doplněním vpustí napojených přes odlučovač olejů na kanalizační řad. Vyloučit provoz mezi slepou větví ul. Mostní a plochou autobusového nádraží tak, že chodník ve směru jízdy autobusů od kiosku k ul. Nádražní se propojí a přeruší vozovku k ul. Mostní. Chodník může sloužit jako nástupiště pro linky ČSAD. Přerušená vozovka může sloužit jako obratiště pro vozidla technické obsluhy zajíždějící do této slepé větve. U kiosku se doporučují pouze drobné opravy. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 5 / 16

6 Technické řešení Technické řešení vychází z požadavku nahradit stávající povrchy jinými materiály a získané kamenné kostky, obruby a mozaiku využít v historické části Chrastavy. a) Vozovky - nový živičný povrch: Demolice: vytrhávání stáv. chodníkových orub kam. ležatých s očištěním rozebráním stáv. dlažby z velkých kostek s jejich očištěním odstranění stáv. podkladu z kam. drceného tl. 300mm odvoz suti do 3km Nová konstrukce dle TP 78-list BUS B-2-zastávky nekolej.mhd: 180mm podklad ze štěrkodrti 150mm podklad z kameniva zpev.cementem KSC II 60mm podklad z kameniva obal. asfaltem OKS I 70mm podklad z asf.bet. hr.-modifikovaného ABH-M I 50mm asf.koberec, mastixový-modif.asfalt vyztužený neomříží NICOFORCE Obruby KBO /250/1000 do lože a s opěrou z B15. b) Chodníky - nová dlažba: Demolice: vytrhání stáv.obrub kam. u zel.ploch s očištěním rozebrání stáv.dlažby z kam.mozaiky s jejím očištěním odstranění stáv.podkladu z kam.drceného tl. 200mm odvoz suti a vybouraných hmot do 3km Nová konstrukce: 100mm podklad ze štěrkopísku 100mm podklad z kam.drti mm dlažba VLB dlaždic šedá-obdélník do lože z kam.drti 4-8 s využitím získaného materiálu Obruby k zeleným plochám bet.záhonové 50/200/500 do lože a s opěrou z B15 s použitím získaných obrub. c) Odvodnění Zřízení 3 uličních vpustí napojených na kanal.řad přes odlučovač olejů. d) Oprava kiosku Drobné stavební opravy a nátěr fasády. e) Zábradlí Zábradlí mezi chodníkem a zelenými plochami se ponechá. Mezi chodníkem a vozovkou se zábradlí zruší z důvodu odstranění překážky pro zimní údržbu chodníků a vozovek. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 6 / 16

7 f) Dopravní značení Doplní se svislé dopravní značení o označníky IL 4b a vodorovné dop.značení místa zastávek V11a. Rozsah se upřesní po konzultaci s Policií ČR a Magistrátem města Liberec odb.dopravy. Ekonomická rozvaha Výměra vozovek 1300m 2 Výměra chodníků 550m 2 Výměra ležatých obrub 340m Výměra záhon.obrub 340m Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 7 / 16

8 3. Vymezení struktury beneficientů Účelem této kapitoly je vymezit všechny zainteresované subjekty, abychom dostali odpověď na otázku, komu investiční projekt přináší užitek. Výsledkem zjišťování je následující seznam beneficientů: Město Chrastava Cca obyvatel města Chrastava Návštěvníci města Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 8 / 16

9 4. Rozpočet projektu A. Příprava projektu Název položky Průzkumné práce ,- Příprava žádosti o finanční příspěvek z fondů ,- Výběrové řízení ,- Projektová dokumentace k územnímu řízení ,- Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení ,- Projektová dokumentace k SP náhradní stání autobusů ,- CELKEM příprava projektu ,- Ceny jsou uváděna včetně DPH B. Investice Název položky Kč Vozovka a ,- Chodníky b ,- Odvodnění ,- Zábradlí - odstranění ,- Dopravní značení ,- CELKEM ,- Název položky Kč Oprava a doplnění stávajícího zábradlí ,- Napojení na inženýrské sítě ,- Rekultivace pozemků ,- Výsadba parkové travní směsy, dřevin ,- Úprava okolí ,- CELKEM ,- Název položky Kč Lapač ropných látek ,- CELKEM ,- Ceny jsou uváděna včetně DPH Název položky Zajištění náhradního stání autobusů ,- Technický dozor investora ,- Autorský dozor ,- Ukončení projektu - vyhodnocení ,- CELKEM ,- CELKEM investice ,- Ceny jsou uváděna včetně DPH C. Provoz Kč Kč Název položky Roční výše provozních nákladů ,- 30let provozu ,- Do těchto nákladů patří např.: údržba zeleně, čištění komunikací, zimní údržba, běžné opravy, značení. Kč Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 9 / 16

10 5. Vymezení relevantních neocenitelných Costs & Benefits projektu Rozhodnutí o ekonomické smysluplnosti projektu nelze učinit pouze na základě prosté kvantifikace nákladů a příjmů, neboť smyslem projektu není dosahovat zisku, ale přispět hlavně k sociálnímu rozvoji oblasti. Z tohoto důvodu je zapotřebí brát v úvahu rovněž neocenitelné a ocenitelné náklady a přínosy. Hromadná doprava osob ve městě Chrastava je realizována dálkovými a místními spoji autobusové dopravy. Část přepravních vztahů zajišťuje i železniční doprava. Autobusové nádraží se nachází na křižovatce silnic Nádražní a Žitavská. Přepravní vztahy zajišťuje ČSAD Liberec linkami: , , , , , , , , a V rámci projektu dojde k těmto přínosům: Zvýšení estetické úrovně autobusového nádraží. Opravou stávajícího autobusového nádraží se zcela jistě zvýší atraktivita města a zkulturní stávající stav autobusových stání pro občany a návštěvníky města. Zkvalitnění dopravního značení a orientačního systému města. V rámci projektu dojde k novému značení v oblasti autobusového nádraží a k instalaci tabulek orientačního systému města, které zkvalitní orientaci návštěvníků ve městě. Rozšíření zeleně. V prostoru autobusového nádraží vzniknou nové plochy s možností ozelenění a parkové úpravy, které přispějí k celkově lepšímu estetickému dojmu a ke zkvalitnění prostředí autobusového nádraží. Zvýšení ochrany životního prostředí výstavbou lapolu na ropné látky. Výstavbou lapolu na zachytávání ropných látek bude zamezeno kontaminaci půdy na autobusovém nádraží a nebude tím poškozeno životní prostředí v Chrastavě. Bezbariérové přístupy. V rámci projektu se počítá i s bezbariérovými nájezdy na chodníky a s bezbariérovým přístupem k autobusovému nádraží. V současné době se zpracovává studie Město bez bariér, které řeší celé území města Chrastava komplexně. Při realizaci projektu se nepočítá s rozšířením stávajících stání pro autobusy ani s navýšením počtu autobusových linek do Chrastavy. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 10 / 16

11 6. Převod ocenitelných Costs & Benefits projektu na hotovostní toky Jelikož je projekt nekomerční povahy je zřejmé, že nelze kvantifikovat přínosy projektu, neboť smyslem projektu není dosahovat zisku, ale přispět k socio-ekonomickému rozvoji oblasti. Za výnosy uvažovaného projektu považujeme tedy i další celospolečenské přínosy, které ale nelze převést do podoby finančních toků. V tomto případě lze využít mimo jiné tzv. principu stínových cen, prostřednictvím nichž lze ocenit daný statek (službu) neprocházející trhem. Za výnosy uvažovaného projektu považujeme tedy i další celospolečenské přínosy, které lze převést do podoby finančních toků. Benefit žadatele projektu Úspora nákladů, které by město Chrastava musela na investici vynaložit v budoucnu, pokud by k ní nedošlo v rámci tohoto projektu. Průměrný roční růst nákladů na stavbu činí 2,7 % (počítáno pro 30leté období). Roční průměrný propočet: * 0,027 = ,40 Kč Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 11 / 16

12 7. Výpočet kriteriálních ukazatelů Výpočet rozhodujících ukazatelů vychází z předchozích kapitol, kde byly kvantifikovány všechny cost & benefits projektu. Hotovostní tok plynoucí z investice v předinvestičním období: Hotovostní tok plynoucí z investice v investičním období: Hotovostní tok plynoucí z investice v provozním období (provoz investice/rok): ,- Kč ,- Kč (nepřímé přínosy) = ,- Kč 7.1. Současná hodnota Současná hodnota (PV) představuje součet všech budoucích toků (cash flow) plynoucích z investice převedených na jejich současnou hodnotu. Vzorec pro výpočet PV je následující: n PV t = Σ CF t t=1 (1+r) t Vysvětlivky: PV t je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu od období jedna do období n CF t je hotovostní tok v roce t r je diskontní sazba t je symbol konkrétního období n je poslední hodnocené období Výpočet ukazatele pro 30-tileté provozní období (odhadovaná doba životnosti investice): PV t = ,10 Vypovídají hodnota ukazatele: Výsledná hodnota ukazatele PV je nižší než-li investiční výdaje nultého období, což znamená, že projekt by byl nepřijatelný, kdybychom na něj uplatnili stejné kritérium, jako na projekty podnikatelské sféry. V tomto případě není ovšem cílem investora získat informace o maximální přijatelné ceně projektu. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 12 / 16

13 7.2. Čistá současná hodnota Čistá současná hodnota (NPV) představuje součet hodnoty budoucích hotovostních toků plynoucích z investice a hotovostního toku v nultém období (respektive investičních výdajů). Vzorec pro výpočet NPV je následující: n NPV = Σ CF t t=0 (1+r) t Neboli: NPV = PV - I Vysvětlivky: NPV je čistá současná hodnota investice PV je současná hodnota investice I je velikost investičních výdajů v nultém období CF t je hotovostní tok plynoucí z investice v roce t r je diskontní sazba t je symbol konkrétního období (od období 0 do období n) n je poslední hodnocené období Výpočet ukazatele pro dvacetileté provozní období (odhadovaná doba životnosti investice): NPV = ,90 Vypovídají hodnota ukazatele: Vypočtená hodnota udává reálné finanční zchudnutí realizátora projektu. V tržních podmínkách by byl projekt pro investora nepřijatelný. V tomto případě je žadatelem projektu město, jehož cílem není zbohatnout, ale přispět zejména k sociálnímu rozvoji města zkvalitněním dopravní infrastruktury. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 13 / 16

14 7.3. Vnitřní výnosové procento Vnitřní výnosové procento (IRR) představuje výši diskontní sazby při níž bude čistá současná hodnota toků plynoucích z investice rovna nule. Vzorec pro výpočet IRR je následující: n 0 = Σ CF t t=0 (1+IRR) t Vysvětlivky: IRR je vnitřní výnosové procento CF t je hotovostní tok v roce t t je symbol konkrétního období n je poslední hodnocené období Výpočet ukazatele pro dvacetileté provozní období (odhadovaná doba životnosti investice): IRR = nelze vypočítat (irelevantní pro projekt) 7.4. Doba návratnosti Doba návratnosti udává počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované prognózované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici. Vzorec pro výpočet doby návratnosti je následující: Doba návratnosti = CF 0 CF t Neboli: Doba návratnosti = I CF t Vysvětlivky: CF t je hotovostní tok konstantní pro všechna t od jedné do n. I je velikost investičních výdajů v nultém období CF 0 je hotovostní tok v nultém období Výpočet ukazatele pro dvacetileté provozní období (odhadovaná doba životnosti investice): Doba návratnosti = 312,96 let Vypovídají hodnota ukazatele: Z vypočteného ukazatele je zřejmé, že doba návratnosti je mnohem vyšší než životnost projektu. V tomto případě je nutné opět poznamenat, že cílem investora není návratnost investice či dosažení zisku, ale rozvoj města. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 14 / 16

15 7.5. Index rentability Index rentability (NPV/I) představuje podíl čisté současné hodnoty projektu a hotovostního toku v nultém roce (investičních výdajů). Vzorec pro výpočet NPV/I je následující: NPV/I = (PV+CF 0 ) (-CF 0 ) Kde: I = -CF 0 Vysvětlivky: NPV/I je index rentability PV je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu CF 0 je hotovostní tok v nultém období I je velikost investičních výdajů v nultém období Výpočet ukazatele pro dvacetileté provozní období (odhadovaná doba životnosti investice): NPV/I = -0,86 Vypovídají hodnota ukazatele: Ukazatel rentability, tak jako předchozí ukazatele, vypovídá o tom, že projekt není ziskový. V rámci projektu nedojde k ekonomickému zhodnocení investice. Hodnota vyjadřuje finanční zchudnutí investora. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 15 / 16

16 8. Rozhodnutí o přijatelnosti investice Na základě předchozích kapitol lze nyní rozhodnout o přijatelnosti investice a zhodnotit její udržitelnost. Vezmeme-li v úvahu vypočtené ukazatele, jejich interpretací dojdeme k závěru, že projekt je z hlediska ekonomického zhodnocení nepřijatelný. Takto lze ovšem investici hodnotit z pohledu podnikatelské sféry. V tomto případě je realizátorem investice město Chrastava, jehož cílem není ekonomický přínos projektu, ale rozvoj města. V současné době také není jasné, jakou formou bude financována investiční část projektu, zda z vlastních zdrojů (rozpočtu) města Chrastava, nebo formou úvěru z banky, nebo dotací z některého fondu EU. Na základě rozhodnutí o formě financování investiční fáze projektu, lze tyto údaje doplnit do analýzy a dosáhnout tak přesnějších ukazatelů. Projekt přináší obyvatelům města a dalším subjektům řadu neocenitelných přínosů, které nelze zahrnout do vypočítaných ukazatelů. Z tohoto pohledu výsledné hodnoty zahrnují pouze jeden nepřímý výnos žadatele, ostatní celospolečenské přínosy zde obsaženy nejsou. Tímto jsou výsledky ukazatelů značně zkresleny a je zapotřebí přihlédnout rovněž k slovnímu ohodnocení budoucích celospolečenských přínosů projektu. Projekt tedy přináší subjektům zejména celospolečenský přínos a působí na sociální rozvoj města. Z tohoto důvodu doporučuje zpracovatel CBA projekt k realizaci. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 16 / 16

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY...

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY... OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY... 5 4.1 POPIS INVESTIČNÍ VARIANTY... 5 4.2 POPIS NULOVÉ

Více

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI...

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 2.1 BLIŽŠÍ INFORMACE K REALIZACI AKCE OBSLUŽNÝ OBJEKT HOMOLE... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 8 1 Název: Zaměření: Cílové skupiny: Analýza přínosů a ztrát projektu Posouzení proveditelnosti (realizovatelnosti)

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE X. POSOUZENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI VYUŽITÍ TEPLA ZE SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ Jan Kužel odbor ochrany

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

E8 Finanční a ekonomické hodnocení projektu

E8 Finanční a ekonomické hodnocení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E8 Finanční a ekonomické hodnocení projektu Anotace: Cílem této části vzdělávacího modulu je seznámit účastníky

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 488 880 921 Datum: 12. dubna 2011 Telefon: 488 880 930 E-mail: jdvorak@rychnovjbc.cz Výzva k podání cenové nabídky

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA C.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.2. PŘEHLEDNÁ SITUACE C.3. SITUACE STAVBY

Více

Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava

Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) Stavební objekt: SO 101 Komunikace + chodník podél komunikace SO 102 Parkoviště SO 103

Více

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 V ULICI TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH PD : 1. Textová část: Technická zpráva 2. Výkresová část : Katastrální situace Situace celková

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor majetku města Příloha č. 1 Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava povrchu místních komunikací - realizace akce Místo akce : místní komunikace

Více

Výstavbový projekt životní cyklus. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt životní cyklus. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt životní cyklus Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní INVESTIČNÍ ZÁMĚR na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní 1) Identifikační údaje projektu : číslo projektu 1 název projektu: I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní místo realizace (kraj): Královehradecký

Více

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 Hospodářsky slabé oblasti území, vykazující na základě

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ Položka MJ Počet MJ Cena bez DPH/MJ Cena celkem OPLOCENÍ, ZÁBRADLÍ Oprava oplocení svařováním včetně spojovacího materiálu hod 30 Oprava oplocení včetně

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

Přepočet finanční mezery. Kraj Vysočina. Přepočet finanční mezery. 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. projekt není finalizován

Přepočet finanční mezery. Kraj Vysočina. Přepočet finanční mezery. 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. projekt není finalizován Název dokumentu: Název projektu: Žadatel: Operační program: Oblast podpory: Datum finalizace: Jazyk tiskové sestavy: Měna tiskové sestavy: Přepočet finanční mezery Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění

Více

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Stavební ekonomika Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební Struktura nákladů životního cyklu odpovídá

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Cost Benefit Analýza Průmyslová spojka Hradčany. 1 Obsah... 1. 2 Úvodní informace... 2. 3 Stručné vyhodnocení projektu... 3

Cost Benefit Analýza Průmyslová spojka Hradčany. 1 Obsah... 1. 2 Úvodní informace... 2. 3 Stručné vyhodnocení projektu... 3 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvodní informace... 2 3 Stručné vyhodnocení projektu... 3 4 Stručný popis podstaty projektu a jeho etap... 4 5 Odhad poptávky... 5 6 Management projektu... 6 7 Technické a technologické

Více

Důvodová zpráva - I. Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod

Důvodová zpráva - I. Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod Důvodová zpráva - I Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod Popis stávajícího stavu: Stávající komunikaci silnice II/490, která tvoří dva paprsky

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

BODOVÉ HODNOCENÍ. Projekt rekonstrukce podnikatelského objektu

BODOVÉ HODNOCENÍ. Projekt rekonstrukce podnikatelského objektu BODOVÉ HODNOCENÍ Projekt rekonstrukce podnikatelského objektu max. počet bodů K 1 Úroveň nezaměstnanosti ve spádové oblasti podnikatelského objektu (PO) 3 K 1.1 Míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj Analýza nákladů a přínosů metodická příručka Ing. Patrik Sieber verze 1.4 květen 2004 Tato metodická příručka vznikla ve spolupráci s oponenty Ing. Rostislav Mazal MMR Ing.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 5.12.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Povrchová úprava

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA (OBECNÝ NÁVOD)

METODICKÁ PŘÍRUČKA (OBECNÝ NÁVOD) METODICKÁ PŘÍRUČKA (OBECNÝ NÁVOD) PRO ŽADATELE O DOTACI K VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY SPOLEČENSKÉ NÁVRATNOSTI INVESTICE (SROI) PRO ŽADATELE O DOTACI Z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM: NÁRODNÍ

Více

STAVBA: DSP E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

STAVBA: DSP E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PŘÍLOHA ČÍSLO: DSP E 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení

Více

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení Seznam příloh: A. Průvodní a technická zpráva B. Souhrnné řešení stavby: B.1. Přehledná situace B.2. Zákres stavby do katastrální mapy M 1:200

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY Verze I. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Ing. Martin Kohout-IMK projekt; Klínovecká 998; PS 23; 363 01 Ostrov; tel. 353821435 e-mail: imk.projekt @ volny.cz NEJDEK

Ing. Martin Kohout-IMK projekt; Klínovecká 998; PS 23; 363 01 Ostrov; tel. 353821435 e-mail: imk.projekt @ volny.cz NEJDEK C. výkresová a přílohová část technická zpráva-dopravní řešení archivní číslo: 1203036b stupeň: DUR datum: březen 2012 objednal: MěÚ Nejdek zpracoval: ing. Martin Kohout Alena Kuželová NEJDEK CHODNÍK SMĚR

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

OBSAH NÁVRHOVÉ ČÁSTI

OBSAH NÁVRHOVÉ ČÁSTI 1 OBJEDNATEL: Statutární město Zlín ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513 760 01 Zlín Vypracoval: Technická kontrola: Ing.arch. Dita Kunetková Datum zpracování: červen 2013 OBSAH NÁVRHOVÉ ČÁSTI TEXTOVÁ ČÁST

Více

Oprava chodníku v Krnově

Oprava chodníku v Krnově Oprava chodníku v Krnově Průvodní a technická zpráva SO 01 SO 06 Vypracoval: Ing. Jiří Francek Datum: 06/2015 Stránka 1 z 33 Obsah A. Průvodní a technická zpráva... 4 A.1. Průvodní zpráva... 4 A.1.1. Identifikační

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR ZDĚLÁVÁNÍ KURZ: : FINANČ ČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍ ANALÝZA

Více

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 -

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 - NÁZEV VÝKRESU: Č.V. TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101-1 INVESTOR: Obec Březolupy AUTORIZACE: Č.PARÉ: KRAJ: ZLÍNSKÝ MÍSTO: k.ú. Březolupy, silnice II/497 STAVBA: Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce STAVEBNÍ

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou OBSAH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 2 OZNAČENÍ STAVBY... Chyba! Záložka není definována..2 INVESTOR... 2 INVESTOR... 2.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 2.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 3.4.a Současný stav...

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

CBA příručka žadatele

CBA příručka žadatele CBA příručka žadatele Analýza nákladů a přínosů (též označována jako analýza nákladů a výnosů, případně anglickým termínem cost-benefit analysis, CBA) patří k základním technikám pro hodnocení investičních

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Janoušek Jan, Uchytil Josef, Kohout Vladimír, Teplárna Klatovy, (Přednáška pro Kotle a energetická zařízení 2009 ) Teplárna Klatovy připravila v roce

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Instrukce pro vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu

Instrukce pro vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu Instrukce pro vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu Verze 1.2 Verze 1.2 Stránka 1 z 79 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum 1 Je nově uveden výčet možných

Více

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno železniční osobní Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno Struktura příspěvku 1. Formy podnikání v osobní železniční 2. Klíčové finanční indikátory 3. Zhodnocení podnikání v závazkové (dotované)

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA SILNICI III/11112 PŘED ZÁKLADNÍ ŠKOLOU VE MĚSTĚ BYSTŘICE OBSAH PD : 1. Textová část: Technická zpráva 2. Výkresová část: Katastrální situace Situace stávající M 1:500

Více

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY Polní cesta = účelová komunikace zejména pro zemědělskou dopravu, ale i pro pěší a cykloturistiku ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN K 1 Úroveň nezaměstnanosti ve spádové oblasti podnikatelské zóny 30% bodů K 1.1 Míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti PZ K 1.2 Počet uchazečů o

Více