Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava"

Transkript

1 Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava Cost Benefit Analýza Obsah: 1. Úvodní informace Předkladatel projektu Partneři projektu Zadavatel Investor Použité materiály Základní údaje o investici Stávající stav Navržené opatření Vymezení struktury beneficientů Rozpočet projektu Vymezení relevantních neocenitelných Costs & Benefits projektu Převod ocenitelných Costs & Benefits projektu na hotovostní toky Výpočet kriteriálních ukazatelů Současná hodnota Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Doba návratnosti Index rentability Rozhodnutí o přijatelnosti investice Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 1 / 16

2 1. Úvodní informace Účelem zpracování Analýzy nákladů a přínosů (CBA) je zhodnocení veřejně prospěšné investiční akce Rekonstrukce autobusového nádraží v Chrastavě z hlediska její smysluplnosti, neboť jejím cílem není maximalizace zisku, ale zvýšení užitků pro danou oblast a relevantní subjekty. Projekt je realizován na území hospodářsky slabé oblasti (HSO) Hrádecko Chrastavko na území města Chrastava. Celá hospodářsky slabá oblast Hrádecko - Chrastavsko je tvořena 7 obcemi: Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Křižany, Nová Ves, Rynoltice a Zdislava. Takto vymezený region se celý nachází v okrese Liberec a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, tzv. obce III.stupně, Liberec. Do území hospodářsky slabé oblasti Hrádecko - Chrastavsko zasahují celkem 3 obvody pověřených obecních úřadů (Český Dub, Hrádek nad Nisou a Chrastava). Základní charakteristiky hospodářsky slabé oblasti Hrádecko- Chrastavsko Ukazatel HSO Hrádecko - Liberecký kraj Chrastavsko Rozloha (km 2 ) 170, ,9 Počet obyvatel (k ) Hustota zalidnění (počet obyvatel na 1 km 2 ) Věková struktura obyvatel (v %, k ) Obyvatelstvo ve věku ,0 15,7 Obyvatelstvo ve věku ,8 67,2 Obyvatelstvo ve věku ,2 17,1 Index stáří k ,95 1,09 Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním 3,7 7,04 (k , v %) Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém 52,2 48,8 počtu obyvatel (k , v %) Míra nezaměstnanosti v červenci 2005 (v %, počítáno 8,8 8,5 jako podíl celkového počtu registrovaných nezaměstnaných ku ekonomicky aktivním obyvatelům) Podíl zemědělské půdy na celkové výměře (v %) 54,6 44,5 Délka silnic I.třídy v km na 1 km 2 0,142 0,116 Délka silnic II.třídy v km na 1 km 2 0,096 0,154 Délka silnic III.třídy v km na 1 km 2 0,480 0,513 Domy úhrnem (k ) Byty úhrnem (k ) Území hospodářsky slabé oblasti Hrádecko - Chrastavsko má celkovou rozlohu 170,1 km 2, což představuje asi 5,4 % rozlohy Libereckého kraje. K žilo na území obcí HSO Hrádecko - Chrastavsko obyvatel. V porovnání s celkovým počtem obyvatel Libereckého kraje je podíl obyvatel HSO Hrádecko - Chrastavsko 3,9 %. Hustota zalidnění v HSO Hrádecko - Chrastavsko je tedy asi o čtvrtinu nižší než v celém Libereckém kraji, což odpovídá skutečnosti, že oblast má převážně venkovský charakter. V porovnání s Libereckým krajem má HSO Hrádecko - Chrastavsko poněkud příznivější věkovou strukturu obyvatelstva. Podíl obyvatel v předproduktivním věku je nepatrně vyšší než podíl obyvatel v poproduktivním věku. Tento stav sice vytváří předpoklad pro růst obyvatel přirozenou měrou, což potvrzuje i hodnota indexu stáří, která je nižší než 1, mezi jednotlivými obcemi ale existují ve věkové struktuře značné rozdíly. Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním je v HSO Hrádecko - Chrastavsko téměř o polovinu nižší než v Libereckém kraji. Nepříznivá vzdělanostní struktura je způsobena zejména venkovským charakterem oblasti zvýrazněným pohraniční polohou, která až Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 2 / 16

3 donedávna byla pro oblast handicapem. Pro vysokoškolsky vzdělané obyvatele zde není dostatek pracovních příležitostí, kde by mohli uplatnit svou kvalifikaci. Tato situace podporuje trend odchodu mladých vysokoškoláků do míst s lepším pracovním uplatněním. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu obyvatel je v HSO Hrádecko- Chrastavsko o 3,4 procentního bodu vyšší než v Libereckém kraji. Míra nezaměstnanosti byla v červenci 2005 v obcích HSO Hrádecko - Chrastavsko 8,8 %, což je pouze o 0,3 procentního bodu více než v Libereckém kraji. Nezaměstnanost se v červenci 2005 pohybovala od 7,7 % v Hrádku nad Nisou do 13,3 % v Nové Vsi. Pouze ve dvou obcích ze sedmi byla míra nezaměstnanosti vyšší než 10 %, jinak odpovídá krajskému průměru. Výrazně vyšší je podíl zemědělské půdy na celkové výměře obcí HSO Hrádecko - Chrastavsko v porovnání s celkovým podílem v Libereckém kraji. To je způsobeno především poměrně nízkým podílem lesů v celé oblasti (kromě území obcí Bílý Kostel nad Nisou a Zdislava). Hustota silniční sítě je srovnatelná s celým Libereckým krajem. Hustota silnic I. tříd je vyšší, což je způsobeno vedením silnic I/35 (Liberec - Zittau) a I/13 (Liberec - Děčín) přes oblast, u silnic II. tříd je situace opačná. Hustota dopravní sítě silnic III. tříd je téměř totožná s průměrem za Liberecký kraj. V HSO Hrádecko - Chrastavsko existuje asi 4 % domů a 3,5 % bytů z Libereckého kraje. Podíl počtu domů tedy odpovídá podílu počtu obyvatel v oblasti. Nižší podíl bytů je způsoben větší průměrnou velikostí domácnosti. Město Chrastava Počet obyvatel obyvatel (k ) Výměra 2.746ha Město Chrastava leží v severních Čechách, v severozápadní části Libereckého kraje, nedaleko hranic Polska a Německa. Městem prochází silnice první třídy číslo I/13 Liberec - Ústí nad Labem a železniční trať Liberec - Žitava. Tato poloha z města dělá přirozený cíl mnoha po těchto komunikacích projíždějících osob, které tak jako turisté navyšují počet jeho více než obyvatel. S městem Hrádek nad Nisou, které je v bezprostřední blízkosti, tvoří Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. Tato města spolupracují v některých oblastech, které vyžadují společné řešení Předkladatel projektu Město Chrastava Adresa: nám. 1. máje 1, , Chrastava IČ: Statutární zástupce: Ing. Michal Canov starosta Telefon: (sekretariát) Fax: Web: Zodpovědný zástupce: Jiří Timulák, vedoucí odboru rozvoje, dotací a správy majetku Telefon: Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 3 / 16

4 Manažer projektu: Jiřina Moravčíková, technickoekonomický referent ORM Telefon: Partneři projektu Partnerské město Eichstätt, Mikroregion Hrádecko Chrastavko, Město Žitava 1.3. Zadavatel Liberecký kraj 1.4. Investor Město Chrastava 1.5. Použité materiály Chrastava technické úpravy autobusového nádraží (Antonín Zderadička) Dokumentace k územnímu řízení (Antonín Zderadička) Projektová fišé (odbor rozvoje dotací a majetku město Chrastava) Studie Chrastava bez bariér CBA je zpracována k datu: 31. srpna 2006 Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 4 / 16

5 2. Základní údaje o investici Zkulturněním a zkvalitněním veřejné dopravy v Chrastavě je základem pro zvýšení atraktivity města a jeho zviditelnění. Od kulturního cestování je odvislá návštěvnost a tím i příjmy města (větší počet turistů, podnikatelů, zvýšení zaměstnanosti, více kupujících apod.). Lze předpokládat, že pokud bude prostředí příjemné, může být Chrastava, mimo jiné, příjemnou zastávkou pro turisty, kteří směřují do jiných okolních měst či letovisek. Cílem investičního projektu Rekonstrukce autobusového nádraží v Chrastavě je rekonstrukce a oprava areálu stávajícího autobusového nádraží v Chrastavě. Položení nových povrchů vozovek a chodníků, ozelenění přilehlých ploch (zatravnění, výsadba dřevin), osazení technických prvků pro možnost užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, provedení a osazení příslušného dopravního značení a informačních (orientačních) tabulí pro turisty, zbudování zařízení (lapolu) na likvidaci ropných látek. Jde o projekt veřejného charakteru, přičemž provozní náklady jsou odhadnuty ve výhledu 30let Stávající stav Zpevněné plochy vozovek na autobusovém nádraží v Chrastavě jsou provedeny z dlažby velkými kamennými kostkami vel. 16. Povrchy jsou značně deformované. K deformacím došlo zřejmě z důvodu nedostatečných podkladních vrstev ve vztahu k zatížení vozovky. Kamenné ležaté obruby jsou vychýleny a dlažby chodníků (kam. mozaika) jsou rovněž na povrchu deformované. Odvodnění povrchových vod je svedeno mimo plochu k ul. Nádražní. Zábradlí k usměrnění pěších je částečně poškozeno. Provoz je usměrněn dopravním značením jen částečně. Stávající kiosek je ve vyhovujícím stavu s částečným poškozením dlažeb, omítky a nátěru. Podzemní sítě Staveništěm prochází podzemní energokabel silnoproudu a kabely veřejného osvětlení. Příčně přes spojovací sjezd k ul. Mostní je umístěn 1x dálkový sdělovací kabel NN. Kanalizace od kiosku je vedena rovněž přes tuto zelenou plochu ke kanal. řadu Navržené opatření Doporučuje se oprava konstrukcí vozovek a chodníků, vyrovnání obrub a usměrnění provozu dopravním značením a novým zábradlím. Odvodnění plochy autobusového nádraží řešit doplněním vpustí napojených přes odlučovač olejů na kanalizační řad. Vyloučit provoz mezi slepou větví ul. Mostní a plochou autobusového nádraží tak, že chodník ve směru jízdy autobusů od kiosku k ul. Nádražní se propojí a přeruší vozovku k ul. Mostní. Chodník může sloužit jako nástupiště pro linky ČSAD. Přerušená vozovka může sloužit jako obratiště pro vozidla technické obsluhy zajíždějící do této slepé větve. U kiosku se doporučují pouze drobné opravy. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 5 / 16

6 Technické řešení Technické řešení vychází z požadavku nahradit stávající povrchy jinými materiály a získané kamenné kostky, obruby a mozaiku využít v historické části Chrastavy. a) Vozovky - nový živičný povrch: Demolice: vytrhávání stáv. chodníkových orub kam. ležatých s očištěním rozebráním stáv. dlažby z velkých kostek s jejich očištěním odstranění stáv. podkladu z kam. drceného tl. 300mm odvoz suti do 3km Nová konstrukce dle TP 78-list BUS B-2-zastávky nekolej.mhd: 180mm podklad ze štěrkodrti 150mm podklad z kameniva zpev.cementem KSC II 60mm podklad z kameniva obal. asfaltem OKS I 70mm podklad z asf.bet. hr.-modifikovaného ABH-M I 50mm asf.koberec, mastixový-modif.asfalt vyztužený neomříží NICOFORCE Obruby KBO /250/1000 do lože a s opěrou z B15. b) Chodníky - nová dlažba: Demolice: vytrhání stáv.obrub kam. u zel.ploch s očištěním rozebrání stáv.dlažby z kam.mozaiky s jejím očištěním odstranění stáv.podkladu z kam.drceného tl. 200mm odvoz suti a vybouraných hmot do 3km Nová konstrukce: 100mm podklad ze štěrkopísku 100mm podklad z kam.drti mm dlažba VLB dlaždic šedá-obdélník do lože z kam.drti 4-8 s využitím získaného materiálu Obruby k zeleným plochám bet.záhonové 50/200/500 do lože a s opěrou z B15 s použitím získaných obrub. c) Odvodnění Zřízení 3 uličních vpustí napojených na kanal.řad přes odlučovač olejů. d) Oprava kiosku Drobné stavební opravy a nátěr fasády. e) Zábradlí Zábradlí mezi chodníkem a zelenými plochami se ponechá. Mezi chodníkem a vozovkou se zábradlí zruší z důvodu odstranění překážky pro zimní údržbu chodníků a vozovek. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 6 / 16

7 f) Dopravní značení Doplní se svislé dopravní značení o označníky IL 4b a vodorovné dop.značení místa zastávek V11a. Rozsah se upřesní po konzultaci s Policií ČR a Magistrátem města Liberec odb.dopravy. Ekonomická rozvaha Výměra vozovek 1300m 2 Výměra chodníků 550m 2 Výměra ležatých obrub 340m Výměra záhon.obrub 340m Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 7 / 16

8 3. Vymezení struktury beneficientů Účelem této kapitoly je vymezit všechny zainteresované subjekty, abychom dostali odpověď na otázku, komu investiční projekt přináší užitek. Výsledkem zjišťování je následující seznam beneficientů: Město Chrastava Cca obyvatel města Chrastava Návštěvníci města Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 8 / 16

9 4. Rozpočet projektu A. Příprava projektu Název položky Průzkumné práce ,- Příprava žádosti o finanční příspěvek z fondů ,- Výběrové řízení ,- Projektová dokumentace k územnímu řízení ,- Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení ,- Projektová dokumentace k SP náhradní stání autobusů ,- CELKEM příprava projektu ,- Ceny jsou uváděna včetně DPH B. Investice Název položky Kč Vozovka a ,- Chodníky b ,- Odvodnění ,- Zábradlí - odstranění ,- Dopravní značení ,- CELKEM ,- Název položky Kč Oprava a doplnění stávajícího zábradlí ,- Napojení na inženýrské sítě ,- Rekultivace pozemků ,- Výsadba parkové travní směsy, dřevin ,- Úprava okolí ,- CELKEM ,- Název položky Kč Lapač ropných látek ,- CELKEM ,- Ceny jsou uváděna včetně DPH Název položky Zajištění náhradního stání autobusů ,- Technický dozor investora ,- Autorský dozor ,- Ukončení projektu - vyhodnocení ,- CELKEM ,- CELKEM investice ,- Ceny jsou uváděna včetně DPH C. Provoz Kč Kč Název položky Roční výše provozních nákladů ,- 30let provozu ,- Do těchto nákladů patří např.: údržba zeleně, čištění komunikací, zimní údržba, běžné opravy, značení. Kč Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 9 / 16

10 5. Vymezení relevantních neocenitelných Costs & Benefits projektu Rozhodnutí o ekonomické smysluplnosti projektu nelze učinit pouze na základě prosté kvantifikace nákladů a příjmů, neboť smyslem projektu není dosahovat zisku, ale přispět hlavně k sociálnímu rozvoji oblasti. Z tohoto důvodu je zapotřebí brát v úvahu rovněž neocenitelné a ocenitelné náklady a přínosy. Hromadná doprava osob ve městě Chrastava je realizována dálkovými a místními spoji autobusové dopravy. Část přepravních vztahů zajišťuje i železniční doprava. Autobusové nádraží se nachází na křižovatce silnic Nádražní a Žitavská. Přepravní vztahy zajišťuje ČSAD Liberec linkami: , , , , , , , , a V rámci projektu dojde k těmto přínosům: Zvýšení estetické úrovně autobusového nádraží. Opravou stávajícího autobusového nádraží se zcela jistě zvýší atraktivita města a zkulturní stávající stav autobusových stání pro občany a návštěvníky města. Zkvalitnění dopravního značení a orientačního systému města. V rámci projektu dojde k novému značení v oblasti autobusového nádraží a k instalaci tabulek orientačního systému města, které zkvalitní orientaci návštěvníků ve městě. Rozšíření zeleně. V prostoru autobusového nádraží vzniknou nové plochy s možností ozelenění a parkové úpravy, které přispějí k celkově lepšímu estetickému dojmu a ke zkvalitnění prostředí autobusového nádraží. Zvýšení ochrany životního prostředí výstavbou lapolu na ropné látky. Výstavbou lapolu na zachytávání ropných látek bude zamezeno kontaminaci půdy na autobusovém nádraží a nebude tím poškozeno životní prostředí v Chrastavě. Bezbariérové přístupy. V rámci projektu se počítá i s bezbariérovými nájezdy na chodníky a s bezbariérovým přístupem k autobusovému nádraží. V současné době se zpracovává studie Město bez bariér, které řeší celé území města Chrastava komplexně. Při realizaci projektu se nepočítá s rozšířením stávajících stání pro autobusy ani s navýšením počtu autobusových linek do Chrastavy. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 10 / 16

11 6. Převod ocenitelných Costs & Benefits projektu na hotovostní toky Jelikož je projekt nekomerční povahy je zřejmé, že nelze kvantifikovat přínosy projektu, neboť smyslem projektu není dosahovat zisku, ale přispět k socio-ekonomickému rozvoji oblasti. Za výnosy uvažovaného projektu považujeme tedy i další celospolečenské přínosy, které ale nelze převést do podoby finančních toků. V tomto případě lze využít mimo jiné tzv. principu stínových cen, prostřednictvím nichž lze ocenit daný statek (službu) neprocházející trhem. Za výnosy uvažovaného projektu považujeme tedy i další celospolečenské přínosy, které lze převést do podoby finančních toků. Benefit žadatele projektu Úspora nákladů, které by město Chrastava musela na investici vynaložit v budoucnu, pokud by k ní nedošlo v rámci tohoto projektu. Průměrný roční růst nákladů na stavbu činí 2,7 % (počítáno pro 30leté období). Roční průměrný propočet: * 0,027 = ,40 Kč Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 11 / 16

12 7. Výpočet kriteriálních ukazatelů Výpočet rozhodujících ukazatelů vychází z předchozích kapitol, kde byly kvantifikovány všechny cost & benefits projektu. Hotovostní tok plynoucí z investice v předinvestičním období: Hotovostní tok plynoucí z investice v investičním období: Hotovostní tok plynoucí z investice v provozním období (provoz investice/rok): ,- Kč ,- Kč (nepřímé přínosy) = ,- Kč 7.1. Současná hodnota Současná hodnota (PV) představuje součet všech budoucích toků (cash flow) plynoucích z investice převedených na jejich současnou hodnotu. Vzorec pro výpočet PV je následující: n PV t = Σ CF t t=1 (1+r) t Vysvětlivky: PV t je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu od období jedna do období n CF t je hotovostní tok v roce t r je diskontní sazba t je symbol konkrétního období n je poslední hodnocené období Výpočet ukazatele pro 30-tileté provozní období (odhadovaná doba životnosti investice): PV t = ,10 Vypovídají hodnota ukazatele: Výsledná hodnota ukazatele PV je nižší než-li investiční výdaje nultého období, což znamená, že projekt by byl nepřijatelný, kdybychom na něj uplatnili stejné kritérium, jako na projekty podnikatelské sféry. V tomto případě není ovšem cílem investora získat informace o maximální přijatelné ceně projektu. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 12 / 16

13 7.2. Čistá současná hodnota Čistá současná hodnota (NPV) představuje součet hodnoty budoucích hotovostních toků plynoucích z investice a hotovostního toku v nultém období (respektive investičních výdajů). Vzorec pro výpočet NPV je následující: n NPV = Σ CF t t=0 (1+r) t Neboli: NPV = PV - I Vysvětlivky: NPV je čistá současná hodnota investice PV je současná hodnota investice I je velikost investičních výdajů v nultém období CF t je hotovostní tok plynoucí z investice v roce t r je diskontní sazba t je symbol konkrétního období (od období 0 do období n) n je poslední hodnocené období Výpočet ukazatele pro dvacetileté provozní období (odhadovaná doba životnosti investice): NPV = ,90 Vypovídají hodnota ukazatele: Vypočtená hodnota udává reálné finanční zchudnutí realizátora projektu. V tržních podmínkách by byl projekt pro investora nepřijatelný. V tomto případě je žadatelem projektu město, jehož cílem není zbohatnout, ale přispět zejména k sociálnímu rozvoji města zkvalitněním dopravní infrastruktury. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 13 / 16

14 7.3. Vnitřní výnosové procento Vnitřní výnosové procento (IRR) představuje výši diskontní sazby při níž bude čistá současná hodnota toků plynoucích z investice rovna nule. Vzorec pro výpočet IRR je následující: n 0 = Σ CF t t=0 (1+IRR) t Vysvětlivky: IRR je vnitřní výnosové procento CF t je hotovostní tok v roce t t je symbol konkrétního období n je poslední hodnocené období Výpočet ukazatele pro dvacetileté provozní období (odhadovaná doba životnosti investice): IRR = nelze vypočítat (irelevantní pro projekt) 7.4. Doba návratnosti Doba návratnosti udává počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované prognózované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici. Vzorec pro výpočet doby návratnosti je následující: Doba návratnosti = CF 0 CF t Neboli: Doba návratnosti = I CF t Vysvětlivky: CF t je hotovostní tok konstantní pro všechna t od jedné do n. I je velikost investičních výdajů v nultém období CF 0 je hotovostní tok v nultém období Výpočet ukazatele pro dvacetileté provozní období (odhadovaná doba životnosti investice): Doba návratnosti = 312,96 let Vypovídají hodnota ukazatele: Z vypočteného ukazatele je zřejmé, že doba návratnosti je mnohem vyšší než životnost projektu. V tomto případě je nutné opět poznamenat, že cílem investora není návratnost investice či dosažení zisku, ale rozvoj města. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 14 / 16

15 7.5. Index rentability Index rentability (NPV/I) představuje podíl čisté současné hodnoty projektu a hotovostního toku v nultém roce (investičních výdajů). Vzorec pro výpočet NPV/I je následující: NPV/I = (PV+CF 0 ) (-CF 0 ) Kde: I = -CF 0 Vysvětlivky: NPV/I je index rentability PV je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu CF 0 je hotovostní tok v nultém období I je velikost investičních výdajů v nultém období Výpočet ukazatele pro dvacetileté provozní období (odhadovaná doba životnosti investice): NPV/I = -0,86 Vypovídají hodnota ukazatele: Ukazatel rentability, tak jako předchozí ukazatele, vypovídá o tom, že projekt není ziskový. V rámci projektu nedojde k ekonomickému zhodnocení investice. Hodnota vyjadřuje finanční zchudnutí investora. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 15 / 16

16 8. Rozhodnutí o přijatelnosti investice Na základě předchozích kapitol lze nyní rozhodnout o přijatelnosti investice a zhodnotit její udržitelnost. Vezmeme-li v úvahu vypočtené ukazatele, jejich interpretací dojdeme k závěru, že projekt je z hlediska ekonomického zhodnocení nepřijatelný. Takto lze ovšem investici hodnotit z pohledu podnikatelské sféry. V tomto případě je realizátorem investice město Chrastava, jehož cílem není ekonomický přínos projektu, ale rozvoj města. V současné době také není jasné, jakou formou bude financována investiční část projektu, zda z vlastních zdrojů (rozpočtu) města Chrastava, nebo formou úvěru z banky, nebo dotací z některého fondu EU. Na základě rozhodnutí o formě financování investiční fáze projektu, lze tyto údaje doplnit do analýzy a dosáhnout tak přesnějších ukazatelů. Projekt přináší obyvatelům města a dalším subjektům řadu neocenitelných přínosů, které nelze zahrnout do vypočítaných ukazatelů. Z tohoto pohledu výsledné hodnoty zahrnují pouze jeden nepřímý výnos žadatele, ostatní celospolečenské přínosy zde obsaženy nejsou. Tímto jsou výsledky ukazatelů značně zkresleny a je zapotřebí přihlédnout rovněž k slovnímu ohodnocení budoucích celospolečenských přínosů projektu. Projekt tedy přináší subjektům zejména celospolečenský přínos a působí na sociální rozvoj města. Z tohoto důvodu doporučuje zpracovatel CBA projekt k realizaci. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 16 / 16

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY...

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY... OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY... 5 4.1 POPIS INVESTIČNÍ VARIANTY... 5 4.2 POPIS NULOVÉ

Více

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI...

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 2.1 BLIŽŠÍ INFORMACE K REALIZACI AKCE OBSLUŽNÝ OBJEKT HOMOLE... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. COST BENEFIT ANALÝZA Část II.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. COST BENEFIT ANALÝZA Část II. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE COST BENEFIT ANALÝZA Část II. Diskontní sazba Diskontní sazba se musí objevit při výpočtu ukazatelů ve stejné podobě jako hotovostní toky. Diskontní sazba = výnosová

Více

CBA - HOTOVOSTNÍ TOKY - Varianta A

CBA - HOTOVOSTNÍ TOKY - Varianta A VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY ROZPOČET PROJEKTU Harmonogram realizace Náklady v tis. Kč Neopráv. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 Celkem Zahájení projektu 2007 Ukončení projektu 2009 Celkové stavební náklady

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Nápověda k webové aplikaci Analýza nákladů a přínosů

Nápověda k webové aplikaci Analýza nákladů a přínosů REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA Nápověda k webové aplikaci P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J Obsah: 1. Obecné... 3 2. Investice... 4 3. Provozní výdaje... 5 4. Provozní příjmy...

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.03 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 4.01

Více

TENET ŠPINDLERŮV MLÝN - BEDŘICHOV PRŮVODNÍ ZPRÁVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. MILAN MARX ING. MILAN MARX

TENET ŠPINDLERŮV MLÝN - BEDŘICHOV PRŮVODNÍ ZPRÁVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. MILAN MARX ING. MILAN MARX VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. MILAN MARX ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MILAN MARX VYPRACOVAL ING. MILAN MARX TENET spol. s r.o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64 541 01 TRUTNOV Č.ZAKÁZKY 150085 DATUM 04. 2015 FORMÁT

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 8 1 Název: Zaměření: Cílové skupiny: Analýza přínosů a ztrát projektu Posouzení proveditelnosti (realizovatelnosti)

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 2.00 Evidence změn 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 5.9.2007 2.00 2 9

Více

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE X. POSOUZENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI VYUŽITÍ TEPLA ZE SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ Jan Kužel odbor ochrany

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 488 880 921 Datum: 12. dubna 2011 Telefon: 488 880 930 E-mail: jdvorak@rychnovjbc.cz Výzva k podání cenové nabídky

Více

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA C.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.2. PŘEHLEDNÁ SITUACE C.3. SITUACE STAVBY

Více

E8 Finanční a ekonomické hodnocení projektu

E8 Finanční a ekonomické hodnocení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E8 Finanční a ekonomické hodnocení projektu Anotace: Cílem této části vzdělávacího modulu je seznámit účastníky

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002 ROZPOČET Stavba: Rekonstrukce ulic Poddomí a Novoměstská méněprace Objekt: Dobruška - Rekonstrukce místní komunikace Poddomí - I.etapa Část: Komunikace Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum:

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní INVESTIČNÍ ZÁMĚR na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní 1) Identifikační údaje projektu : číslo projektu 1 název projektu: I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní místo realizace (kraj): Královehradecký

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava Cyklistické stezky. Hodnocení

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava Cyklistické stezky. Hodnocení 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava Cyklistické stezky Hodnocení Cíl prezentace 1. Seznámení s procesem hodnocení 2. Představení hodnotících tabulek pro oblast podpory 1.1.2 Bezpečnost

Více

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 V ULICI TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH PD : 1. Textová část: Technická zpráva 2. Výkresová část : Katastrální situace Situace celková

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

FINANČNÍ UDRŽITELNOST ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ

FINANČNÍ UDRŽITELNOST ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ Jindřišská 17, 11 Praha 1, tel.: 224922989, fax: 22492272, e-mail: doprava@cityplan.cz FINANČNÍ UDRŽITELNOST ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ Obsah Obsah... 1 Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 2 1. Úvod...

Více

C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání

Více

Název stavby: Oprava komunikace u hřbitova včetně odvodnění. Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice

Název stavby: Oprava komunikace u hřbitova včetně odvodnění. Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Oprava komunikace Chrastava, Hřbitovní ulice

Více

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor majetku města Příloha č. 1 Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava povrchu místních komunikací - realizace akce Místo akce : místní komunikace

Více

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava OBSAH DOKUMENTACE Oprava komunikace U Kostela - Chrastava A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 A4 B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.1 1: 10 000 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 A4 B.2 1: 5 000 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 1 A4 B.3 1: 200 KOORDINAČNÍ

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Identifikační údaje

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Identifikační údaje SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulici Zahradní Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava městské účelové komunikace

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10198/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ SEZNAM PRACÍ - DROBNÉ OPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ Položka MJ Počet MJ Cena bez DPH/MJ Cena celkem OPLOCENÍ, ZÁBRADLÍ Oprava oplocení svařováním včetně spojovacího materiálu hod 30 Oprava oplocení včetně

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE červenec 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje stavby Stavba : Místo stavby : silnice III/05523 Katastrální území : Strážnice na Moravě Kraj : Jihomoravský Investor : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

[Pouze akademické použití]

[Pouze akademické použití] [Pouze akademické použití] Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Údaje o stavbě... 3 1.2 Údaje o žadateli... 3 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace... 3 2 Seznam vstupních podkladů... 3 3 Údaje o území...

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

část A) Posouzení příjmů projektu dle čl. 55

část A) Posouzení příjmů projektu dle čl. 55 NÁPOVĚDA K VYPLŇOVÁNÍ SOUBORŮ PRO PROJEKTY VYKAZUJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 Tato nápověda je členěna do dvou následujících částí: A) Posouzení příjmů projektu B) Výpočet maximální výše dotace u PVP Při zadávání

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

CBA v ISKP MS14+ Vyplnění CBA analýzy v modulu CBA

CBA v ISKP MS14+ Vyplnění CBA analýzy v modulu CBA CBA v ISKP MS14+ Vyplnění CBA analýzy v modulu CBA Metodika strukturálních fondů Praha, 5.10.2016 Obsah semináře Názorné vyplnění CBA analýzy Nejčastější chyby Dotazy Povinnost zpracovávat CBA Pokud má

Více

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

F2.1 Rekonstrukce komunikace

F2.1 Rekonstrukce komunikace P-spektrum spol. s r.o. Dražovice 72, okr. Vyškov IČO:26275538 DIČ:342-26275538 AKCE : Oprava místní komunikace obce Ivanovice na Hané Chvalkovice na Hané ul. Velký Dvorek INVESTOR : Město Ivanovice na

Více

Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava

Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) Stavební objekt: SO 101 Komunikace + chodník podél komunikace SO 102 Parkoviště SO 103

Více

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada

Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Luděk Benada Problematika časové hodnoty peněz Dagmar Linnertová Dagmar.Linnertova@mail.muni.cz Luděk Benada 75970@mail.muni.cz Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 1 Hodnotící kritéria Úvod do problematiky

Více

část A) Posouzení příjmů projektu

část A) Posouzení příjmů projektu NÁPOVĚDA K VYPLŇOVÁNÍ SOUBORŮ PRO PROJEKTY VYKAZUJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 Tato nápověda je členěna do dvou následujících částí: A) Posouzení příjmů projektu B) Výpočet maximální výše dotace u PVP Při zadávání

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti:

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Investiční činnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie: Kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, nýbrž pro užití ve výrobě spotřebních nebo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany IČ 00231584 b) Projektant Ing.Pavel

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 Hospodářsky slabé oblasti území, vykazující na základě

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

C.1D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : Situace výškopisu a polohopisu 1 : Podélný řez 1 : 500/50 6.

SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : Situace výškopisu a polohopisu 1 : Podélný řez 1 : 500/50 6. SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a polohopisu 1 : 200 5. Podélný řez 1 : 500/50 6. Vzorové příčné řezy 1 : 50 7. Charakteristické příčné řezy

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

Oprava chodníku na ulici Budovatelů, Krnov

Oprava chodníku na ulici Budovatelů, Krnov Oprava chodníku na ulici Budovatelů, Krnov Průvodní a technická zpráva SO 04 Vypracoval: EDS Trade, s.r.o. Datum: 06/2015 Aktualizace: 04/2016 Obsah A. Průvodní a technická zpráva... 2 A.1. Průvodní zpráva...

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření 1. Název projektu. 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu záměru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1.

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Věc: Plánovací smlouva - Bytová výstavba Polní Pavlovice Stručný obsah: Žadatel J. K.,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží A - Průvodní zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1 Údaje

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice

Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA

C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA Obsah: Identifikační údaje stavby a investora...1 Přehled podkladů...1 Základní údaje...2 Důvod stavby...2 Charakter stavby...2 Správci a uživatelé...2 Napojení na dopravní infrastrukturu...2

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 5.12.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Povrchová úprava

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření 1.3.3. 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu

Více

Cost Benefit Analýza Průmyslová spojka Hradčany. 1 Obsah... 1. 2 Úvodní informace... 2. 3 Stručné vyhodnocení projektu... 3

Cost Benefit Analýza Průmyslová spojka Hradčany. 1 Obsah... 1. 2 Úvodní informace... 2. 3 Stručné vyhodnocení projektu... 3 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvodní informace... 2 3 Stručné vyhodnocení projektu... 3 4 Stručný popis podstaty projektu a jeho etap... 4 5 Odhad poptávky... 5 6 Management projektu... 6 7 Technické a technologické

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení

Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení Parkoviště pro osobní automobily vč. odvodnění v ulici Okružní v Mostě s okružní křižovatkou ulic Okružní a J. Ševčíka vč. veřejného osvětlení k. ú. Most II, p.p.č. 6203, 4975/1, 4975/392, 4975/398, 4979/1,

Více

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTICE - Investiční rozhodování má dlouhodobé účinky - Je nutné se vyrovnat s faktorem času - Investice zvyšují poptávku, výrobu a zaměstnanost a jsou zdrojem dlouhodobého

Více

PARKOVIŠTĚ U OBJEKTU ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ UL. MOSKEVSKÁ

PARKOVIŠTĚ U OBJEKTU ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ UL. MOSKEVSKÁ PARKOVIŠTĚ U OBJEKTU ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ UL. MOSKEVSKÁ Most, prostor mezi hlavní silnicí ul. Moskevská a budovou zdravotního střediska SALVUS čp. 508, p.p. č. 6552/31 k.ú. Most II Původní stav V dané

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení Seznam příloh: A. Průvodní a technická zpráva B. Souhrnné řešení stavby: B.1. Přehledná situace B.2. Zákres stavby do katastrální mapy M 1:200

Více

Důvodová zpráva - I. Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod

Důvodová zpráva - I. Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod Důvodová zpráva - I Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod Popis stávajícího stavu: Stávající komunikaci silnice II/490, která tvoří dva paprsky

Více

Přepočet finanční mezery. Kraj Vysočina. Přepočet finanční mezery. 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. projekt není finalizován

Přepočet finanční mezery. Kraj Vysočina. Přepočet finanční mezery. 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. projekt není finalizován Název dokumentu: Název projektu: Žadatel: Operační program: Oblast podpory: Datum finalizace: Jazyk tiskové sestavy: Měna tiskové sestavy: Přepočet finanční mezery Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA (OBECNÝ NÁVOD)

METODICKÁ PŘÍRUČKA (OBECNÝ NÁVOD) METODICKÁ PŘÍRUČKA (OBECNÝ NÁVOD) PRO ŽADATELE O DOTACI K VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY SPOLEČENSKÉ NÁVRATNOSTI INVESTICE (SROI) PRO ŽADATELE O DOTACI Z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM: NÁRODNÍ

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA pro výběr dodavatele ÚPRAVA PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU K DOMU č.p.1549, k.ú. ROŽNOV P.R. Investor: Zpracovatel: Město Rožnov p.r. Ing. Roman Ulrich, Dolní 434, 744 01 Frenštát

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

OPRAVA CHODNÍKU- UL. JESENSKÉHO

OPRAVA CHODNÍKU- UL. JESENSKÉHO Název stavby: OPRAVA CHODNÍKU- UL. JESENSKÉHO Místo stavby: parc.č. 4515, 4520, 4519/44, 4519/46, 4519/54, 4519/53, 4519/55, 4519/52, 4519/56, 4519/47, 4501, k.ú. Tábor Investor: Autor projektu: Město

Více

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY Verze I. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí

Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí Pořadové číslo projektu: 25 Název projektu: Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí Popis projektu: Jedná se o úpravy na zastávkách MHD Radošovická a Kubánské

Více