Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava"

Transkript

1 Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava Cost Benefit Analýza Obsah: 1. Úvodní informace Předkladatel projektu Partneři projektu Zadavatel Investor Použité materiály Základní údaje o investici Stávající stav Navržené opatření Vymezení struktury beneficientů Rozpočet projektu Vymezení relevantních neocenitelných Costs & Benefits projektu Převod ocenitelných Costs & Benefits projektu na hotovostní toky Výpočet kriteriálních ukazatelů Současná hodnota Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Doba návratnosti Index rentability Rozhodnutí o přijatelnosti investice Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 1 / 16

2 1. Úvodní informace Účelem zpracování Analýzy nákladů a přínosů (CBA) je zhodnocení veřejně prospěšné investiční akce Rekonstrukce autobusového nádraží v Chrastavě z hlediska její smysluplnosti, neboť jejím cílem není maximalizace zisku, ale zvýšení užitků pro danou oblast a relevantní subjekty. Projekt je realizován na území hospodářsky slabé oblasti (HSO) Hrádecko Chrastavko na území města Chrastava. Celá hospodářsky slabá oblast Hrádecko - Chrastavsko je tvořena 7 obcemi: Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Křižany, Nová Ves, Rynoltice a Zdislava. Takto vymezený region se celý nachází v okrese Liberec a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, tzv. obce III.stupně, Liberec. Do území hospodářsky slabé oblasti Hrádecko - Chrastavsko zasahují celkem 3 obvody pověřených obecních úřadů (Český Dub, Hrádek nad Nisou a Chrastava). Základní charakteristiky hospodářsky slabé oblasti Hrádecko- Chrastavsko Ukazatel HSO Hrádecko - Liberecký kraj Chrastavsko Rozloha (km 2 ) 170, ,9 Počet obyvatel (k ) Hustota zalidnění (počet obyvatel na 1 km 2 ) Věková struktura obyvatel (v %, k ) Obyvatelstvo ve věku ,0 15,7 Obyvatelstvo ve věku ,8 67,2 Obyvatelstvo ve věku ,2 17,1 Index stáří k ,95 1,09 Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním 3,7 7,04 (k , v %) Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém 52,2 48,8 počtu obyvatel (k , v %) Míra nezaměstnanosti v červenci 2005 (v %, počítáno 8,8 8,5 jako podíl celkového počtu registrovaných nezaměstnaných ku ekonomicky aktivním obyvatelům) Podíl zemědělské půdy na celkové výměře (v %) 54,6 44,5 Délka silnic I.třídy v km na 1 km 2 0,142 0,116 Délka silnic II.třídy v km na 1 km 2 0,096 0,154 Délka silnic III.třídy v km na 1 km 2 0,480 0,513 Domy úhrnem (k ) Byty úhrnem (k ) Území hospodářsky slabé oblasti Hrádecko - Chrastavsko má celkovou rozlohu 170,1 km 2, což představuje asi 5,4 % rozlohy Libereckého kraje. K žilo na území obcí HSO Hrádecko - Chrastavsko obyvatel. V porovnání s celkovým počtem obyvatel Libereckého kraje je podíl obyvatel HSO Hrádecko - Chrastavsko 3,9 %. Hustota zalidnění v HSO Hrádecko - Chrastavsko je tedy asi o čtvrtinu nižší než v celém Libereckém kraji, což odpovídá skutečnosti, že oblast má převážně venkovský charakter. V porovnání s Libereckým krajem má HSO Hrádecko - Chrastavsko poněkud příznivější věkovou strukturu obyvatelstva. Podíl obyvatel v předproduktivním věku je nepatrně vyšší než podíl obyvatel v poproduktivním věku. Tento stav sice vytváří předpoklad pro růst obyvatel přirozenou měrou, což potvrzuje i hodnota indexu stáří, která je nižší než 1, mezi jednotlivými obcemi ale existují ve věkové struktuře značné rozdíly. Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním je v HSO Hrádecko - Chrastavsko téměř o polovinu nižší než v Libereckém kraji. Nepříznivá vzdělanostní struktura je způsobena zejména venkovským charakterem oblasti zvýrazněným pohraniční polohou, která až Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 2 / 16

3 donedávna byla pro oblast handicapem. Pro vysokoškolsky vzdělané obyvatele zde není dostatek pracovních příležitostí, kde by mohli uplatnit svou kvalifikaci. Tato situace podporuje trend odchodu mladých vysokoškoláků do míst s lepším pracovním uplatněním. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu obyvatel je v HSO Hrádecko- Chrastavsko o 3,4 procentního bodu vyšší než v Libereckém kraji. Míra nezaměstnanosti byla v červenci 2005 v obcích HSO Hrádecko - Chrastavsko 8,8 %, což je pouze o 0,3 procentního bodu více než v Libereckém kraji. Nezaměstnanost se v červenci 2005 pohybovala od 7,7 % v Hrádku nad Nisou do 13,3 % v Nové Vsi. Pouze ve dvou obcích ze sedmi byla míra nezaměstnanosti vyšší než 10 %, jinak odpovídá krajskému průměru. Výrazně vyšší je podíl zemědělské půdy na celkové výměře obcí HSO Hrádecko - Chrastavsko v porovnání s celkovým podílem v Libereckém kraji. To je způsobeno především poměrně nízkým podílem lesů v celé oblasti (kromě území obcí Bílý Kostel nad Nisou a Zdislava). Hustota silniční sítě je srovnatelná s celým Libereckým krajem. Hustota silnic I. tříd je vyšší, což je způsobeno vedením silnic I/35 (Liberec - Zittau) a I/13 (Liberec - Děčín) přes oblast, u silnic II. tříd je situace opačná. Hustota dopravní sítě silnic III. tříd je téměř totožná s průměrem za Liberecký kraj. V HSO Hrádecko - Chrastavsko existuje asi 4 % domů a 3,5 % bytů z Libereckého kraje. Podíl počtu domů tedy odpovídá podílu počtu obyvatel v oblasti. Nižší podíl bytů je způsoben větší průměrnou velikostí domácnosti. Město Chrastava Počet obyvatel obyvatel (k ) Výměra 2.746ha Město Chrastava leží v severních Čechách, v severozápadní části Libereckého kraje, nedaleko hranic Polska a Německa. Městem prochází silnice první třídy číslo I/13 Liberec - Ústí nad Labem a železniční trať Liberec - Žitava. Tato poloha z města dělá přirozený cíl mnoha po těchto komunikacích projíždějících osob, které tak jako turisté navyšují počet jeho více než obyvatel. S městem Hrádek nad Nisou, které je v bezprostřední blízkosti, tvoří Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. Tato města spolupracují v některých oblastech, které vyžadují společné řešení Předkladatel projektu Město Chrastava Adresa: nám. 1. máje 1, , Chrastava IČ: Statutární zástupce: Ing. Michal Canov starosta Telefon: (sekretariát) Fax: Web: Zodpovědný zástupce: Jiří Timulák, vedoucí odboru rozvoje, dotací a správy majetku Telefon: Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 3 / 16

4 Manažer projektu: Jiřina Moravčíková, technickoekonomický referent ORM Telefon: Partneři projektu Partnerské město Eichstätt, Mikroregion Hrádecko Chrastavko, Město Žitava 1.3. Zadavatel Liberecký kraj 1.4. Investor Město Chrastava 1.5. Použité materiály Chrastava technické úpravy autobusového nádraží (Antonín Zderadička) Dokumentace k územnímu řízení (Antonín Zderadička) Projektová fišé (odbor rozvoje dotací a majetku město Chrastava) Studie Chrastava bez bariér CBA je zpracována k datu: 31. srpna 2006 Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 4 / 16

5 2. Základní údaje o investici Zkulturněním a zkvalitněním veřejné dopravy v Chrastavě je základem pro zvýšení atraktivity města a jeho zviditelnění. Od kulturního cestování je odvislá návštěvnost a tím i příjmy města (větší počet turistů, podnikatelů, zvýšení zaměstnanosti, více kupujících apod.). Lze předpokládat, že pokud bude prostředí příjemné, může být Chrastava, mimo jiné, příjemnou zastávkou pro turisty, kteří směřují do jiných okolních měst či letovisek. Cílem investičního projektu Rekonstrukce autobusového nádraží v Chrastavě je rekonstrukce a oprava areálu stávajícího autobusového nádraží v Chrastavě. Položení nových povrchů vozovek a chodníků, ozelenění přilehlých ploch (zatravnění, výsadba dřevin), osazení technických prvků pro možnost užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, provedení a osazení příslušného dopravního značení a informačních (orientačních) tabulí pro turisty, zbudování zařízení (lapolu) na likvidaci ropných látek. Jde o projekt veřejného charakteru, přičemž provozní náklady jsou odhadnuty ve výhledu 30let Stávající stav Zpevněné plochy vozovek na autobusovém nádraží v Chrastavě jsou provedeny z dlažby velkými kamennými kostkami vel. 16. Povrchy jsou značně deformované. K deformacím došlo zřejmě z důvodu nedostatečných podkladních vrstev ve vztahu k zatížení vozovky. Kamenné ležaté obruby jsou vychýleny a dlažby chodníků (kam. mozaika) jsou rovněž na povrchu deformované. Odvodnění povrchových vod je svedeno mimo plochu k ul. Nádražní. Zábradlí k usměrnění pěších je částečně poškozeno. Provoz je usměrněn dopravním značením jen částečně. Stávající kiosek je ve vyhovujícím stavu s částečným poškozením dlažeb, omítky a nátěru. Podzemní sítě Staveništěm prochází podzemní energokabel silnoproudu a kabely veřejného osvětlení. Příčně přes spojovací sjezd k ul. Mostní je umístěn 1x dálkový sdělovací kabel NN. Kanalizace od kiosku je vedena rovněž přes tuto zelenou plochu ke kanal. řadu Navržené opatření Doporučuje se oprava konstrukcí vozovek a chodníků, vyrovnání obrub a usměrnění provozu dopravním značením a novým zábradlím. Odvodnění plochy autobusového nádraží řešit doplněním vpustí napojených přes odlučovač olejů na kanalizační řad. Vyloučit provoz mezi slepou větví ul. Mostní a plochou autobusového nádraží tak, že chodník ve směru jízdy autobusů od kiosku k ul. Nádražní se propojí a přeruší vozovku k ul. Mostní. Chodník může sloužit jako nástupiště pro linky ČSAD. Přerušená vozovka může sloužit jako obratiště pro vozidla technické obsluhy zajíždějící do této slepé větve. U kiosku se doporučují pouze drobné opravy. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 5 / 16

6 Technické řešení Technické řešení vychází z požadavku nahradit stávající povrchy jinými materiály a získané kamenné kostky, obruby a mozaiku využít v historické části Chrastavy. a) Vozovky - nový živičný povrch: Demolice: vytrhávání stáv. chodníkových orub kam. ležatých s očištěním rozebráním stáv. dlažby z velkých kostek s jejich očištěním odstranění stáv. podkladu z kam. drceného tl. 300mm odvoz suti do 3km Nová konstrukce dle TP 78-list BUS B-2-zastávky nekolej.mhd: 180mm podklad ze štěrkodrti 150mm podklad z kameniva zpev.cementem KSC II 60mm podklad z kameniva obal. asfaltem OKS I 70mm podklad z asf.bet. hr.-modifikovaného ABH-M I 50mm asf.koberec, mastixový-modif.asfalt vyztužený neomříží NICOFORCE Obruby KBO /250/1000 do lože a s opěrou z B15. b) Chodníky - nová dlažba: Demolice: vytrhání stáv.obrub kam. u zel.ploch s očištěním rozebrání stáv.dlažby z kam.mozaiky s jejím očištěním odstranění stáv.podkladu z kam.drceného tl. 200mm odvoz suti a vybouraných hmot do 3km Nová konstrukce: 100mm podklad ze štěrkopísku 100mm podklad z kam.drti mm dlažba VLB dlaždic šedá-obdélník do lože z kam.drti 4-8 s využitím získaného materiálu Obruby k zeleným plochám bet.záhonové 50/200/500 do lože a s opěrou z B15 s použitím získaných obrub. c) Odvodnění Zřízení 3 uličních vpustí napojených na kanal.řad přes odlučovač olejů. d) Oprava kiosku Drobné stavební opravy a nátěr fasády. e) Zábradlí Zábradlí mezi chodníkem a zelenými plochami se ponechá. Mezi chodníkem a vozovkou se zábradlí zruší z důvodu odstranění překážky pro zimní údržbu chodníků a vozovek. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 6 / 16

7 f) Dopravní značení Doplní se svislé dopravní značení o označníky IL 4b a vodorovné dop.značení místa zastávek V11a. Rozsah se upřesní po konzultaci s Policií ČR a Magistrátem města Liberec odb.dopravy. Ekonomická rozvaha Výměra vozovek 1300m 2 Výměra chodníků 550m 2 Výměra ležatých obrub 340m Výměra záhon.obrub 340m Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 7 / 16

8 3. Vymezení struktury beneficientů Účelem této kapitoly je vymezit všechny zainteresované subjekty, abychom dostali odpověď na otázku, komu investiční projekt přináší užitek. Výsledkem zjišťování je následující seznam beneficientů: Město Chrastava Cca obyvatel města Chrastava Návštěvníci města Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 8 / 16

9 4. Rozpočet projektu A. Příprava projektu Název položky Průzkumné práce ,- Příprava žádosti o finanční příspěvek z fondů ,- Výběrové řízení ,- Projektová dokumentace k územnímu řízení ,- Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení ,- Projektová dokumentace k SP náhradní stání autobusů ,- CELKEM příprava projektu ,- Ceny jsou uváděna včetně DPH B. Investice Název položky Kč Vozovka a ,- Chodníky b ,- Odvodnění ,- Zábradlí - odstranění ,- Dopravní značení ,- CELKEM ,- Název položky Kč Oprava a doplnění stávajícího zábradlí ,- Napojení na inženýrské sítě ,- Rekultivace pozemků ,- Výsadba parkové travní směsy, dřevin ,- Úprava okolí ,- CELKEM ,- Název položky Kč Lapač ropných látek ,- CELKEM ,- Ceny jsou uváděna včetně DPH Název položky Zajištění náhradního stání autobusů ,- Technický dozor investora ,- Autorský dozor ,- Ukončení projektu - vyhodnocení ,- CELKEM ,- CELKEM investice ,- Ceny jsou uváděna včetně DPH C. Provoz Kč Kč Název položky Roční výše provozních nákladů ,- 30let provozu ,- Do těchto nákladů patří např.: údržba zeleně, čištění komunikací, zimní údržba, běžné opravy, značení. Kč Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 9 / 16

10 5. Vymezení relevantních neocenitelných Costs & Benefits projektu Rozhodnutí o ekonomické smysluplnosti projektu nelze učinit pouze na základě prosté kvantifikace nákladů a příjmů, neboť smyslem projektu není dosahovat zisku, ale přispět hlavně k sociálnímu rozvoji oblasti. Z tohoto důvodu je zapotřebí brát v úvahu rovněž neocenitelné a ocenitelné náklady a přínosy. Hromadná doprava osob ve městě Chrastava je realizována dálkovými a místními spoji autobusové dopravy. Část přepravních vztahů zajišťuje i železniční doprava. Autobusové nádraží se nachází na křižovatce silnic Nádražní a Žitavská. Přepravní vztahy zajišťuje ČSAD Liberec linkami: , , , , , , , , a V rámci projektu dojde k těmto přínosům: Zvýšení estetické úrovně autobusového nádraží. Opravou stávajícího autobusového nádraží se zcela jistě zvýší atraktivita města a zkulturní stávající stav autobusových stání pro občany a návštěvníky města. Zkvalitnění dopravního značení a orientačního systému města. V rámci projektu dojde k novému značení v oblasti autobusového nádraží a k instalaci tabulek orientačního systému města, které zkvalitní orientaci návštěvníků ve městě. Rozšíření zeleně. V prostoru autobusového nádraží vzniknou nové plochy s možností ozelenění a parkové úpravy, které přispějí k celkově lepšímu estetickému dojmu a ke zkvalitnění prostředí autobusového nádraží. Zvýšení ochrany životního prostředí výstavbou lapolu na ropné látky. Výstavbou lapolu na zachytávání ropných látek bude zamezeno kontaminaci půdy na autobusovém nádraží a nebude tím poškozeno životní prostředí v Chrastavě. Bezbariérové přístupy. V rámci projektu se počítá i s bezbariérovými nájezdy na chodníky a s bezbariérovým přístupem k autobusovému nádraží. V současné době se zpracovává studie Město bez bariér, které řeší celé území města Chrastava komplexně. Při realizaci projektu se nepočítá s rozšířením stávajících stání pro autobusy ani s navýšením počtu autobusových linek do Chrastavy. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 10 / 16

11 6. Převod ocenitelných Costs & Benefits projektu na hotovostní toky Jelikož je projekt nekomerční povahy je zřejmé, že nelze kvantifikovat přínosy projektu, neboť smyslem projektu není dosahovat zisku, ale přispět k socio-ekonomickému rozvoji oblasti. Za výnosy uvažovaného projektu považujeme tedy i další celospolečenské přínosy, které ale nelze převést do podoby finančních toků. V tomto případě lze využít mimo jiné tzv. principu stínových cen, prostřednictvím nichž lze ocenit daný statek (službu) neprocházející trhem. Za výnosy uvažovaného projektu považujeme tedy i další celospolečenské přínosy, které lze převést do podoby finančních toků. Benefit žadatele projektu Úspora nákladů, které by město Chrastava musela na investici vynaložit v budoucnu, pokud by k ní nedošlo v rámci tohoto projektu. Průměrný roční růst nákladů na stavbu činí 2,7 % (počítáno pro 30leté období). Roční průměrný propočet: * 0,027 = ,40 Kč Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 11 / 16

12 7. Výpočet kriteriálních ukazatelů Výpočet rozhodujících ukazatelů vychází z předchozích kapitol, kde byly kvantifikovány všechny cost & benefits projektu. Hotovostní tok plynoucí z investice v předinvestičním období: Hotovostní tok plynoucí z investice v investičním období: Hotovostní tok plynoucí z investice v provozním období (provoz investice/rok): ,- Kč ,- Kč (nepřímé přínosy) = ,- Kč 7.1. Současná hodnota Současná hodnota (PV) představuje součet všech budoucích toků (cash flow) plynoucích z investice převedených na jejich současnou hodnotu. Vzorec pro výpočet PV je následující: n PV t = Σ CF t t=1 (1+r) t Vysvětlivky: PV t je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu od období jedna do období n CF t je hotovostní tok v roce t r je diskontní sazba t je symbol konkrétního období n je poslední hodnocené období Výpočet ukazatele pro 30-tileté provozní období (odhadovaná doba životnosti investice): PV t = ,10 Vypovídají hodnota ukazatele: Výsledná hodnota ukazatele PV je nižší než-li investiční výdaje nultého období, což znamená, že projekt by byl nepřijatelný, kdybychom na něj uplatnili stejné kritérium, jako na projekty podnikatelské sféry. V tomto případě není ovšem cílem investora získat informace o maximální přijatelné ceně projektu. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 12 / 16

13 7.2. Čistá současná hodnota Čistá současná hodnota (NPV) představuje součet hodnoty budoucích hotovostních toků plynoucích z investice a hotovostního toku v nultém období (respektive investičních výdajů). Vzorec pro výpočet NPV je následující: n NPV = Σ CF t t=0 (1+r) t Neboli: NPV = PV - I Vysvětlivky: NPV je čistá současná hodnota investice PV je současná hodnota investice I je velikost investičních výdajů v nultém období CF t je hotovostní tok plynoucí z investice v roce t r je diskontní sazba t je symbol konkrétního období (od období 0 do období n) n je poslední hodnocené období Výpočet ukazatele pro dvacetileté provozní období (odhadovaná doba životnosti investice): NPV = ,90 Vypovídají hodnota ukazatele: Vypočtená hodnota udává reálné finanční zchudnutí realizátora projektu. V tržních podmínkách by byl projekt pro investora nepřijatelný. V tomto případě je žadatelem projektu město, jehož cílem není zbohatnout, ale přispět zejména k sociálnímu rozvoji města zkvalitněním dopravní infrastruktury. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 13 / 16

14 7.3. Vnitřní výnosové procento Vnitřní výnosové procento (IRR) představuje výši diskontní sazby při níž bude čistá současná hodnota toků plynoucích z investice rovna nule. Vzorec pro výpočet IRR je následující: n 0 = Σ CF t t=0 (1+IRR) t Vysvětlivky: IRR je vnitřní výnosové procento CF t je hotovostní tok v roce t t je symbol konkrétního období n je poslední hodnocené období Výpočet ukazatele pro dvacetileté provozní období (odhadovaná doba životnosti investice): IRR = nelze vypočítat (irelevantní pro projekt) 7.4. Doba návratnosti Doba návratnosti udává počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované prognózované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici. Vzorec pro výpočet doby návratnosti je následující: Doba návratnosti = CF 0 CF t Neboli: Doba návratnosti = I CF t Vysvětlivky: CF t je hotovostní tok konstantní pro všechna t od jedné do n. I je velikost investičních výdajů v nultém období CF 0 je hotovostní tok v nultém období Výpočet ukazatele pro dvacetileté provozní období (odhadovaná doba životnosti investice): Doba návratnosti = 312,96 let Vypovídají hodnota ukazatele: Z vypočteného ukazatele je zřejmé, že doba návratnosti je mnohem vyšší než životnost projektu. V tomto případě je nutné opět poznamenat, že cílem investora není návratnost investice či dosažení zisku, ale rozvoj města. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 14 / 16

15 7.5. Index rentability Index rentability (NPV/I) představuje podíl čisté současné hodnoty projektu a hotovostního toku v nultém roce (investičních výdajů). Vzorec pro výpočet NPV/I je následující: NPV/I = (PV+CF 0 ) (-CF 0 ) Kde: I = -CF 0 Vysvětlivky: NPV/I je index rentability PV je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu CF 0 je hotovostní tok v nultém období I je velikost investičních výdajů v nultém období Výpočet ukazatele pro dvacetileté provozní období (odhadovaná doba životnosti investice): NPV/I = -0,86 Vypovídají hodnota ukazatele: Ukazatel rentability, tak jako předchozí ukazatele, vypovídá o tom, že projekt není ziskový. V rámci projektu nedojde k ekonomickému zhodnocení investice. Hodnota vyjadřuje finanční zchudnutí investora. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 15 / 16

16 8. Rozhodnutí o přijatelnosti investice Na základě předchozích kapitol lze nyní rozhodnout o přijatelnosti investice a zhodnotit její udržitelnost. Vezmeme-li v úvahu vypočtené ukazatele, jejich interpretací dojdeme k závěru, že projekt je z hlediska ekonomického zhodnocení nepřijatelný. Takto lze ovšem investici hodnotit z pohledu podnikatelské sféry. V tomto případě je realizátorem investice město Chrastava, jehož cílem není ekonomický přínos projektu, ale rozvoj města. V současné době také není jasné, jakou formou bude financována investiční část projektu, zda z vlastních zdrojů (rozpočtu) města Chrastava, nebo formou úvěru z banky, nebo dotací z některého fondu EU. Na základě rozhodnutí o formě financování investiční fáze projektu, lze tyto údaje doplnit do analýzy a dosáhnout tak přesnějších ukazatelů. Projekt přináší obyvatelům města a dalším subjektům řadu neocenitelných přínosů, které nelze zahrnout do vypočítaných ukazatelů. Z tohoto pohledu výsledné hodnoty zahrnují pouze jeden nepřímý výnos žadatele, ostatní celospolečenské přínosy zde obsaženy nejsou. Tímto jsou výsledky ukazatelů značně zkresleny a je zapotřebí přihlédnout rovněž k slovnímu ohodnocení budoucích celospolečenských přínosů projektu. Projekt tedy přináší subjektům zejména celospolečenský přínos a působí na sociální rozvoj města. Z tohoto důvodu doporučuje zpracovatel CBA projekt k realizaci. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 16 / 16

Studie ekonomického hodnocení projektu Terminál Železný Brod 1.etapa

Studie ekonomického hodnocení projektu Terminál Železný Brod 1.etapa Zpracovatel: ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 0 Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Účel zpracování studie ekonomického hodnocení projektu... 3 1.2. Identifikační údaje žadatele o studii

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více

Revitalizace vybraného brownfield

Revitalizace vybraného brownfield Expertní analýza na téma: Revitalizace vybraného brownfield Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Revitalizace vybraného brownfield Zpracovatelé expertní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Profil města prosinec 2003 Obsah OBSAH: 1. ÚVOD... 8 2. SOUHRNNÉ ÚDAJE... 9 2.1 VÝVOJ MĚSTA... 9 2.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA... 10 3. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ...

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Metodika hodnocení efektivnosti investic. na vodních cestách

Metodika hodnocení efektivnosti investic. na vodních cestách Metodika hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách Únor 2013 Předmluva Aktualizace Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách byla zpracována na základě zadání (nabídky

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska Svazek II Profiill miikroregiionu Moravskotřebovska a Jevííčska DHV CR, spol. s r.o. OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1. 1 OBECNÉ SOUVISLOSTI... 4

Více

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Regionální svazek obcí Vltava se sídlem 382 11 Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/732373 IČO 708 62 168, http://www.obecvetrni.cz Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002 Obsah

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 5 2. Vyhodnocení koordinace využívání území

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO OBSAH 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 1 2. Základní údaje o území MAS... 1 2.1. Územní vymezení MAS ORLICKO... 1 3. Zpracování SPL MAS... 2 3.1. Strategické dokumenty na území MAS ORLICKO... 2 3.2. Zapojení

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN RAŠKOVICE. Příloha č.1 - I.1. Textová část

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN RAŠKOVICE. Příloha č.1 - I.1. Textová část SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN RAŠKOVICE Příloha č.1 - I.1. Textová část Příloha č.2 - I.2. Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Obsah 1. Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty... 5 2. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize, cíle...

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna. Verze pro výběr strategických cílů

Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna. Verze pro výběr strategických cílů Strategie udržitelného rozvoje Statutárního města Kladna Verze pro výběr strategických cílů Kladno, listopad 2007 Řešitelské organizace Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Kateřinská 26, 120 00 Praha 2 Tel./Fax:

Více

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ Kosmákova 28, 615 00 Brno - Židenice tel. 558 900 010, fax 558 900 011, e-mail: emc@ekotoxa.cz Seznam karet Hlavní problémový okruh

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 02. dubna 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

STRATEGIE CLLD MAS KRKONOŠE A. PROFIL ÚZEMÍ. SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Zpracovatel:

STRATEGIE CLLD MAS KRKONOŠE A. PROFIL ÚZEMÍ. SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Zpracovatel: STRATEGIE CLLD MAS KRKONOŠE A. PROFIL ÚZEMÍ Zpracovatel: SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: duben 2014 OBSAH Obsah Seznam tabulek, grafů a map... 4 Seznam zkratek...

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území, reg. č.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více