Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava"

Transkript

1 Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava Cost Benefit Analýza Obsah: 1. Úvodní informace Předkladatel projektu Partneři projektu Zadavatel Investor Použité materiály Základní údaje o investici Stávající stav Navržené opatření Vymezení struktury beneficientů Rozpočet projektu Vymezení relevantních neocenitelných Costs & Benefits projektu Převod ocenitelných Costs & Benefits projektu na hotovostní toky Výpočet kriteriálních ukazatelů Současná hodnota Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Doba návratnosti Index rentability Rozhodnutí o přijatelnosti investice Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 1 / 16

2 1. Úvodní informace Účelem zpracování Analýzy nákladů a přínosů (CBA) je zhodnocení veřejně prospěšné investiční akce Rekonstrukce autobusového nádraží v Chrastavě z hlediska její smysluplnosti, neboť jejím cílem není maximalizace zisku, ale zvýšení užitků pro danou oblast a relevantní subjekty. Projekt je realizován na území hospodářsky slabé oblasti (HSO) Hrádecko Chrastavko na území města Chrastava. Celá hospodářsky slabá oblast Hrádecko - Chrastavsko je tvořena 7 obcemi: Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Křižany, Nová Ves, Rynoltice a Zdislava. Takto vymezený region se celý nachází v okrese Liberec a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, tzv. obce III.stupně, Liberec. Do území hospodářsky slabé oblasti Hrádecko - Chrastavsko zasahují celkem 3 obvody pověřených obecních úřadů (Český Dub, Hrádek nad Nisou a Chrastava). Základní charakteristiky hospodářsky slabé oblasti Hrádecko- Chrastavsko Ukazatel HSO Hrádecko - Liberecký kraj Chrastavsko Rozloha (km 2 ) 170, ,9 Počet obyvatel (k ) Hustota zalidnění (počet obyvatel na 1 km 2 ) Věková struktura obyvatel (v %, k ) Obyvatelstvo ve věku ,0 15,7 Obyvatelstvo ve věku ,8 67,2 Obyvatelstvo ve věku ,2 17,1 Index stáří k ,95 1,09 Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním 3,7 7,04 (k , v %) Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém 52,2 48,8 počtu obyvatel (k , v %) Míra nezaměstnanosti v červenci 2005 (v %, počítáno 8,8 8,5 jako podíl celkového počtu registrovaných nezaměstnaných ku ekonomicky aktivním obyvatelům) Podíl zemědělské půdy na celkové výměře (v %) 54,6 44,5 Délka silnic I.třídy v km na 1 km 2 0,142 0,116 Délka silnic II.třídy v km na 1 km 2 0,096 0,154 Délka silnic III.třídy v km na 1 km 2 0,480 0,513 Domy úhrnem (k ) Byty úhrnem (k ) Území hospodářsky slabé oblasti Hrádecko - Chrastavsko má celkovou rozlohu 170,1 km 2, což představuje asi 5,4 % rozlohy Libereckého kraje. K žilo na území obcí HSO Hrádecko - Chrastavsko obyvatel. V porovnání s celkovým počtem obyvatel Libereckého kraje je podíl obyvatel HSO Hrádecko - Chrastavsko 3,9 %. Hustota zalidnění v HSO Hrádecko - Chrastavsko je tedy asi o čtvrtinu nižší než v celém Libereckém kraji, což odpovídá skutečnosti, že oblast má převážně venkovský charakter. V porovnání s Libereckým krajem má HSO Hrádecko - Chrastavsko poněkud příznivější věkovou strukturu obyvatelstva. Podíl obyvatel v předproduktivním věku je nepatrně vyšší než podíl obyvatel v poproduktivním věku. Tento stav sice vytváří předpoklad pro růst obyvatel přirozenou měrou, což potvrzuje i hodnota indexu stáří, která je nižší než 1, mezi jednotlivými obcemi ale existují ve věkové struktuře značné rozdíly. Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním je v HSO Hrádecko - Chrastavsko téměř o polovinu nižší než v Libereckém kraji. Nepříznivá vzdělanostní struktura je způsobena zejména venkovským charakterem oblasti zvýrazněným pohraniční polohou, která až Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 2 / 16

3 donedávna byla pro oblast handicapem. Pro vysokoškolsky vzdělané obyvatele zde není dostatek pracovních příležitostí, kde by mohli uplatnit svou kvalifikaci. Tato situace podporuje trend odchodu mladých vysokoškoláků do míst s lepším pracovním uplatněním. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu obyvatel je v HSO Hrádecko- Chrastavsko o 3,4 procentního bodu vyšší než v Libereckém kraji. Míra nezaměstnanosti byla v červenci 2005 v obcích HSO Hrádecko - Chrastavsko 8,8 %, což je pouze o 0,3 procentního bodu více než v Libereckém kraji. Nezaměstnanost se v červenci 2005 pohybovala od 7,7 % v Hrádku nad Nisou do 13,3 % v Nové Vsi. Pouze ve dvou obcích ze sedmi byla míra nezaměstnanosti vyšší než 10 %, jinak odpovídá krajskému průměru. Výrazně vyšší je podíl zemědělské půdy na celkové výměře obcí HSO Hrádecko - Chrastavsko v porovnání s celkovým podílem v Libereckém kraji. To je způsobeno především poměrně nízkým podílem lesů v celé oblasti (kromě území obcí Bílý Kostel nad Nisou a Zdislava). Hustota silniční sítě je srovnatelná s celým Libereckým krajem. Hustota silnic I. tříd je vyšší, což je způsobeno vedením silnic I/35 (Liberec - Zittau) a I/13 (Liberec - Děčín) přes oblast, u silnic II. tříd je situace opačná. Hustota dopravní sítě silnic III. tříd je téměř totožná s průměrem za Liberecký kraj. V HSO Hrádecko - Chrastavsko existuje asi 4 % domů a 3,5 % bytů z Libereckého kraje. Podíl počtu domů tedy odpovídá podílu počtu obyvatel v oblasti. Nižší podíl bytů je způsoben větší průměrnou velikostí domácnosti. Město Chrastava Počet obyvatel obyvatel (k ) Výměra 2.746ha Město Chrastava leží v severních Čechách, v severozápadní části Libereckého kraje, nedaleko hranic Polska a Německa. Městem prochází silnice první třídy číslo I/13 Liberec - Ústí nad Labem a železniční trať Liberec - Žitava. Tato poloha z města dělá přirozený cíl mnoha po těchto komunikacích projíždějících osob, které tak jako turisté navyšují počet jeho více než obyvatel. S městem Hrádek nad Nisou, které je v bezprostřední blízkosti, tvoří Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. Tato města spolupracují v některých oblastech, které vyžadují společné řešení Předkladatel projektu Město Chrastava Adresa: nám. 1. máje 1, , Chrastava IČ: Statutární zástupce: Ing. Michal Canov starosta Telefon: (sekretariát) Fax: Web: Zodpovědný zástupce: Jiří Timulák, vedoucí odboru rozvoje, dotací a správy majetku Telefon: Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 3 / 16

4 Manažer projektu: Jiřina Moravčíková, technickoekonomický referent ORM Telefon: Partneři projektu Partnerské město Eichstätt, Mikroregion Hrádecko Chrastavko, Město Žitava 1.3. Zadavatel Liberecký kraj 1.4. Investor Město Chrastava 1.5. Použité materiály Chrastava technické úpravy autobusového nádraží (Antonín Zderadička) Dokumentace k územnímu řízení (Antonín Zderadička) Projektová fišé (odbor rozvoje dotací a majetku město Chrastava) Studie Chrastava bez bariér CBA je zpracována k datu: 31. srpna 2006 Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 4 / 16

5 2. Základní údaje o investici Zkulturněním a zkvalitněním veřejné dopravy v Chrastavě je základem pro zvýšení atraktivity města a jeho zviditelnění. Od kulturního cestování je odvislá návštěvnost a tím i příjmy města (větší počet turistů, podnikatelů, zvýšení zaměstnanosti, více kupujících apod.). Lze předpokládat, že pokud bude prostředí příjemné, může být Chrastava, mimo jiné, příjemnou zastávkou pro turisty, kteří směřují do jiných okolních měst či letovisek. Cílem investičního projektu Rekonstrukce autobusového nádraží v Chrastavě je rekonstrukce a oprava areálu stávajícího autobusového nádraží v Chrastavě. Položení nových povrchů vozovek a chodníků, ozelenění přilehlých ploch (zatravnění, výsadba dřevin), osazení technických prvků pro možnost užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, provedení a osazení příslušného dopravního značení a informačních (orientačních) tabulí pro turisty, zbudování zařízení (lapolu) na likvidaci ropných látek. Jde o projekt veřejného charakteru, přičemž provozní náklady jsou odhadnuty ve výhledu 30let Stávající stav Zpevněné plochy vozovek na autobusovém nádraží v Chrastavě jsou provedeny z dlažby velkými kamennými kostkami vel. 16. Povrchy jsou značně deformované. K deformacím došlo zřejmě z důvodu nedostatečných podkladních vrstev ve vztahu k zatížení vozovky. Kamenné ležaté obruby jsou vychýleny a dlažby chodníků (kam. mozaika) jsou rovněž na povrchu deformované. Odvodnění povrchových vod je svedeno mimo plochu k ul. Nádražní. Zábradlí k usměrnění pěších je částečně poškozeno. Provoz je usměrněn dopravním značením jen částečně. Stávající kiosek je ve vyhovujícím stavu s částečným poškozením dlažeb, omítky a nátěru. Podzemní sítě Staveništěm prochází podzemní energokabel silnoproudu a kabely veřejného osvětlení. Příčně přes spojovací sjezd k ul. Mostní je umístěn 1x dálkový sdělovací kabel NN. Kanalizace od kiosku je vedena rovněž přes tuto zelenou plochu ke kanal. řadu Navržené opatření Doporučuje se oprava konstrukcí vozovek a chodníků, vyrovnání obrub a usměrnění provozu dopravním značením a novým zábradlím. Odvodnění plochy autobusového nádraží řešit doplněním vpustí napojených přes odlučovač olejů na kanalizační řad. Vyloučit provoz mezi slepou větví ul. Mostní a plochou autobusového nádraží tak, že chodník ve směru jízdy autobusů od kiosku k ul. Nádražní se propojí a přeruší vozovku k ul. Mostní. Chodník může sloužit jako nástupiště pro linky ČSAD. Přerušená vozovka může sloužit jako obratiště pro vozidla technické obsluhy zajíždějící do této slepé větve. U kiosku se doporučují pouze drobné opravy. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 5 / 16

6 Technické řešení Technické řešení vychází z požadavku nahradit stávající povrchy jinými materiály a získané kamenné kostky, obruby a mozaiku využít v historické části Chrastavy. a) Vozovky - nový živičný povrch: Demolice: vytrhávání stáv. chodníkových orub kam. ležatých s očištěním rozebráním stáv. dlažby z velkých kostek s jejich očištěním odstranění stáv. podkladu z kam. drceného tl. 300mm odvoz suti do 3km Nová konstrukce dle TP 78-list BUS B-2-zastávky nekolej.mhd: 180mm podklad ze štěrkodrti 150mm podklad z kameniva zpev.cementem KSC II 60mm podklad z kameniva obal. asfaltem OKS I 70mm podklad z asf.bet. hr.-modifikovaného ABH-M I 50mm asf.koberec, mastixový-modif.asfalt vyztužený neomříží NICOFORCE Obruby KBO /250/1000 do lože a s opěrou z B15. b) Chodníky - nová dlažba: Demolice: vytrhání stáv.obrub kam. u zel.ploch s očištěním rozebrání stáv.dlažby z kam.mozaiky s jejím očištěním odstranění stáv.podkladu z kam.drceného tl. 200mm odvoz suti a vybouraných hmot do 3km Nová konstrukce: 100mm podklad ze štěrkopísku 100mm podklad z kam.drti mm dlažba VLB dlaždic šedá-obdélník do lože z kam.drti 4-8 s využitím získaného materiálu Obruby k zeleným plochám bet.záhonové 50/200/500 do lože a s opěrou z B15 s použitím získaných obrub. c) Odvodnění Zřízení 3 uličních vpustí napojených na kanal.řad přes odlučovač olejů. d) Oprava kiosku Drobné stavební opravy a nátěr fasády. e) Zábradlí Zábradlí mezi chodníkem a zelenými plochami se ponechá. Mezi chodníkem a vozovkou se zábradlí zruší z důvodu odstranění překážky pro zimní údržbu chodníků a vozovek. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 6 / 16

7 f) Dopravní značení Doplní se svislé dopravní značení o označníky IL 4b a vodorovné dop.značení místa zastávek V11a. Rozsah se upřesní po konzultaci s Policií ČR a Magistrátem města Liberec odb.dopravy. Ekonomická rozvaha Výměra vozovek 1300m 2 Výměra chodníků 550m 2 Výměra ležatých obrub 340m Výměra záhon.obrub 340m Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 7 / 16

8 3. Vymezení struktury beneficientů Účelem této kapitoly je vymezit všechny zainteresované subjekty, abychom dostali odpověď na otázku, komu investiční projekt přináší užitek. Výsledkem zjišťování je následující seznam beneficientů: Město Chrastava Cca obyvatel města Chrastava Návštěvníci města Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 8 / 16

9 4. Rozpočet projektu A. Příprava projektu Název položky Průzkumné práce ,- Příprava žádosti o finanční příspěvek z fondů ,- Výběrové řízení ,- Projektová dokumentace k územnímu řízení ,- Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení ,- Projektová dokumentace k SP náhradní stání autobusů ,- CELKEM příprava projektu ,- Ceny jsou uváděna včetně DPH B. Investice Název položky Kč Vozovka a ,- Chodníky b ,- Odvodnění ,- Zábradlí - odstranění ,- Dopravní značení ,- CELKEM ,- Název položky Kč Oprava a doplnění stávajícího zábradlí ,- Napojení na inženýrské sítě ,- Rekultivace pozemků ,- Výsadba parkové travní směsy, dřevin ,- Úprava okolí ,- CELKEM ,- Název položky Kč Lapač ropných látek ,- CELKEM ,- Ceny jsou uváděna včetně DPH Název položky Zajištění náhradního stání autobusů ,- Technický dozor investora ,- Autorský dozor ,- Ukončení projektu - vyhodnocení ,- CELKEM ,- CELKEM investice ,- Ceny jsou uváděna včetně DPH C. Provoz Kč Kč Název položky Roční výše provozních nákladů ,- 30let provozu ,- Do těchto nákladů patří např.: údržba zeleně, čištění komunikací, zimní údržba, běžné opravy, značení. Kč Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 9 / 16

10 5. Vymezení relevantních neocenitelných Costs & Benefits projektu Rozhodnutí o ekonomické smysluplnosti projektu nelze učinit pouze na základě prosté kvantifikace nákladů a příjmů, neboť smyslem projektu není dosahovat zisku, ale přispět hlavně k sociálnímu rozvoji oblasti. Z tohoto důvodu je zapotřebí brát v úvahu rovněž neocenitelné a ocenitelné náklady a přínosy. Hromadná doprava osob ve městě Chrastava je realizována dálkovými a místními spoji autobusové dopravy. Část přepravních vztahů zajišťuje i železniční doprava. Autobusové nádraží se nachází na křižovatce silnic Nádražní a Žitavská. Přepravní vztahy zajišťuje ČSAD Liberec linkami: , , , , , , , , a V rámci projektu dojde k těmto přínosům: Zvýšení estetické úrovně autobusového nádraží. Opravou stávajícího autobusového nádraží se zcela jistě zvýší atraktivita města a zkulturní stávající stav autobusových stání pro občany a návštěvníky města. Zkvalitnění dopravního značení a orientačního systému města. V rámci projektu dojde k novému značení v oblasti autobusového nádraží a k instalaci tabulek orientačního systému města, které zkvalitní orientaci návštěvníků ve městě. Rozšíření zeleně. V prostoru autobusového nádraží vzniknou nové plochy s možností ozelenění a parkové úpravy, které přispějí k celkově lepšímu estetickému dojmu a ke zkvalitnění prostředí autobusového nádraží. Zvýšení ochrany životního prostředí výstavbou lapolu na ropné látky. Výstavbou lapolu na zachytávání ropných látek bude zamezeno kontaminaci půdy na autobusovém nádraží a nebude tím poškozeno životní prostředí v Chrastavě. Bezbariérové přístupy. V rámci projektu se počítá i s bezbariérovými nájezdy na chodníky a s bezbariérovým přístupem k autobusovému nádraží. V současné době se zpracovává studie Město bez bariér, které řeší celé území města Chrastava komplexně. Při realizaci projektu se nepočítá s rozšířením stávajících stání pro autobusy ani s navýšením počtu autobusových linek do Chrastavy. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 10 / 16

11 6. Převod ocenitelných Costs & Benefits projektu na hotovostní toky Jelikož je projekt nekomerční povahy je zřejmé, že nelze kvantifikovat přínosy projektu, neboť smyslem projektu není dosahovat zisku, ale přispět k socio-ekonomickému rozvoji oblasti. Za výnosy uvažovaného projektu považujeme tedy i další celospolečenské přínosy, které ale nelze převést do podoby finančních toků. V tomto případě lze využít mimo jiné tzv. principu stínových cen, prostřednictvím nichž lze ocenit daný statek (službu) neprocházející trhem. Za výnosy uvažovaného projektu považujeme tedy i další celospolečenské přínosy, které lze převést do podoby finančních toků. Benefit žadatele projektu Úspora nákladů, které by město Chrastava musela na investici vynaložit v budoucnu, pokud by k ní nedošlo v rámci tohoto projektu. Průměrný roční růst nákladů na stavbu činí 2,7 % (počítáno pro 30leté období). Roční průměrný propočet: * 0,027 = ,40 Kč Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 11 / 16

12 7. Výpočet kriteriálních ukazatelů Výpočet rozhodujících ukazatelů vychází z předchozích kapitol, kde byly kvantifikovány všechny cost & benefits projektu. Hotovostní tok plynoucí z investice v předinvestičním období: Hotovostní tok plynoucí z investice v investičním období: Hotovostní tok plynoucí z investice v provozním období (provoz investice/rok): ,- Kč ,- Kč (nepřímé přínosy) = ,- Kč 7.1. Současná hodnota Současná hodnota (PV) představuje součet všech budoucích toků (cash flow) plynoucích z investice převedených na jejich současnou hodnotu. Vzorec pro výpočet PV je následující: n PV t = Σ CF t t=1 (1+r) t Vysvětlivky: PV t je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu od období jedna do období n CF t je hotovostní tok v roce t r je diskontní sazba t je symbol konkrétního období n je poslední hodnocené období Výpočet ukazatele pro 30-tileté provozní období (odhadovaná doba životnosti investice): PV t = ,10 Vypovídají hodnota ukazatele: Výsledná hodnota ukazatele PV je nižší než-li investiční výdaje nultého období, což znamená, že projekt by byl nepřijatelný, kdybychom na něj uplatnili stejné kritérium, jako na projekty podnikatelské sféry. V tomto případě není ovšem cílem investora získat informace o maximální přijatelné ceně projektu. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 12 / 16

13 7.2. Čistá současná hodnota Čistá současná hodnota (NPV) představuje součet hodnoty budoucích hotovostních toků plynoucích z investice a hotovostního toku v nultém období (respektive investičních výdajů). Vzorec pro výpočet NPV je následující: n NPV = Σ CF t t=0 (1+r) t Neboli: NPV = PV - I Vysvětlivky: NPV je čistá současná hodnota investice PV je současná hodnota investice I je velikost investičních výdajů v nultém období CF t je hotovostní tok plynoucí z investice v roce t r je diskontní sazba t je symbol konkrétního období (od období 0 do období n) n je poslední hodnocené období Výpočet ukazatele pro dvacetileté provozní období (odhadovaná doba životnosti investice): NPV = ,90 Vypovídají hodnota ukazatele: Vypočtená hodnota udává reálné finanční zchudnutí realizátora projektu. V tržních podmínkách by byl projekt pro investora nepřijatelný. V tomto případě je žadatelem projektu město, jehož cílem není zbohatnout, ale přispět zejména k sociálnímu rozvoji města zkvalitněním dopravní infrastruktury. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 13 / 16

14 7.3. Vnitřní výnosové procento Vnitřní výnosové procento (IRR) představuje výši diskontní sazby při níž bude čistá současná hodnota toků plynoucích z investice rovna nule. Vzorec pro výpočet IRR je následující: n 0 = Σ CF t t=0 (1+IRR) t Vysvětlivky: IRR je vnitřní výnosové procento CF t je hotovostní tok v roce t t je symbol konkrétního období n je poslední hodnocené období Výpočet ukazatele pro dvacetileté provozní období (odhadovaná doba životnosti investice): IRR = nelze vypočítat (irelevantní pro projekt) 7.4. Doba návratnosti Doba návratnosti udává počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované prognózované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici. Vzorec pro výpočet doby návratnosti je následující: Doba návratnosti = CF 0 CF t Neboli: Doba návratnosti = I CF t Vysvětlivky: CF t je hotovostní tok konstantní pro všechna t od jedné do n. I je velikost investičních výdajů v nultém období CF 0 je hotovostní tok v nultém období Výpočet ukazatele pro dvacetileté provozní období (odhadovaná doba životnosti investice): Doba návratnosti = 312,96 let Vypovídají hodnota ukazatele: Z vypočteného ukazatele je zřejmé, že doba návratnosti je mnohem vyšší než životnost projektu. V tomto případě je nutné opět poznamenat, že cílem investora není návratnost investice či dosažení zisku, ale rozvoj města. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 14 / 16

15 7.5. Index rentability Index rentability (NPV/I) představuje podíl čisté současné hodnoty projektu a hotovostního toku v nultém roce (investičních výdajů). Vzorec pro výpočet NPV/I je následující: NPV/I = (PV+CF 0 ) (-CF 0 ) Kde: I = -CF 0 Vysvětlivky: NPV/I je index rentability PV je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu CF 0 je hotovostní tok v nultém období I je velikost investičních výdajů v nultém období Výpočet ukazatele pro dvacetileté provozní období (odhadovaná doba životnosti investice): NPV/I = -0,86 Vypovídají hodnota ukazatele: Ukazatel rentability, tak jako předchozí ukazatele, vypovídá o tom, že projekt není ziskový. V rámci projektu nedojde k ekonomickému zhodnocení investice. Hodnota vyjadřuje finanční zchudnutí investora. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 15 / 16

16 8. Rozhodnutí o přijatelnosti investice Na základě předchozích kapitol lze nyní rozhodnout o přijatelnosti investice a zhodnotit její udržitelnost. Vezmeme-li v úvahu vypočtené ukazatele, jejich interpretací dojdeme k závěru, že projekt je z hlediska ekonomického zhodnocení nepřijatelný. Takto lze ovšem investici hodnotit z pohledu podnikatelské sféry. V tomto případě je realizátorem investice město Chrastava, jehož cílem není ekonomický přínos projektu, ale rozvoj města. V současné době také není jasné, jakou formou bude financována investiční část projektu, zda z vlastních zdrojů (rozpočtu) města Chrastava, nebo formou úvěru z banky, nebo dotací z některého fondu EU. Na základě rozhodnutí o formě financování investiční fáze projektu, lze tyto údaje doplnit do analýzy a dosáhnout tak přesnějších ukazatelů. Projekt přináší obyvatelům města a dalším subjektům řadu neocenitelných přínosů, které nelze zahrnout do vypočítaných ukazatelů. Z tohoto pohledu výsledné hodnoty zahrnují pouze jeden nepřímý výnos žadatele, ostatní celospolečenské přínosy zde obsaženy nejsou. Tímto jsou výsledky ukazatelů značně zkresleny a je zapotřebí přihlédnout rovněž k slovnímu ohodnocení budoucích celospolečenských přínosů projektu. Projekt tedy přináší subjektům zejména celospolečenský přínos a působí na sociální rozvoj města. Z tohoto důvodu doporučuje zpracovatel CBA projekt k realizaci. Zpracovatel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 16 / 16

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY...

1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY... OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTICI... 3 3. VYMEZENÍ STRUKTURY BENEFICIENTŮ... 4 4. POPIS INVESTIČNÍ A NULOVÉ VARIANTY... 5 4.1 POPIS INVESTIČNÍ VARIANTY... 5 4.2 POPIS NULOVÉ

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 8 1 Název: Zaměření: Cílové skupiny: Analýza přínosů a ztrát projektu Posouzení proveditelnosti (realizovatelnosti)

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní INVESTIČNÍ ZÁMĚR na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní 1) Identifikační údaje projektu : číslo projektu 1 název projektu: I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní místo realizace (kraj): Královehradecký

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU

FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR ZDĚLÁVÁNÍ KURZ: : FINANČ ČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍ ANALÝZA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Cost Benefit Analýza Průmyslová spojka Hradčany. 1 Obsah... 1. 2 Úvodní informace... 2. 3 Stručné vyhodnocení projektu... 3

Cost Benefit Analýza Průmyslová spojka Hradčany. 1 Obsah... 1. 2 Úvodní informace... 2. 3 Stručné vyhodnocení projektu... 3 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvodní informace... 2 3 Stručné vyhodnocení projektu... 3 4 Stručný popis podstaty projektu a jeho etap... 4 5 Odhad poptávky... 5 6 Management projektu... 6 7 Technické a technologické

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj Analýza nákladů a přínosů metodická příručka Ing. Patrik Sieber verze 1.4 květen 2004 Tato metodická příručka vznikla ve spolupráci s oponenty Ing. Rostislav Mazal MMR Ing.

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 3: Finanční a ekonomická analýza infrastrukturních projektů projekty fondů EU 2007-2013 Základy teorie

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 Hospodářsky slabé oblasti území, vykazující na základě

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN BODOVÉ HODNOCENÍ PŘÍPRAVA A ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH ZÓN K 1 Úroveň nezaměstnanosti ve spádové oblasti podnikatelské zóny 30% bodů K 1.1 Míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti PZ K 1.2 Počet uchazečů o

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Stavební ekonomika Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební Struktura nákladů životního cyklu odpovídá

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

v Příbrami, ul. Evropská

v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM - Příbram, ul. Evropská POPIS NABÍDKY Knol Plus a.s. Vám tímto nabízí ke koupi samostatnou průmyslovou halu na vlastních 2 pozemcích,

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 4.3.2 Lesnická infrastruktura 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství Návaznost PRV ČR 2014-2020 na období 2007-2013

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje

SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM. 1. Identifikační údaje SEMINÁRNÍ PRÁCE - EKONOMIKA STAVEB A SÍDEL POSOUZENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE EVA FRICOVÁ - SOUBOR STAVEB POD VÍTKOVEM 1. Identifikační údaje Název projektu: Soubor staveb pod Vítkovem Místo stavby: Pernerova

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU 8 MÍSTNÍ Vozovky ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU Při tvorbě jednotkových cen se postupovalo podle "TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP 170" Navrhování vozovek pozemních

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY Verze I. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 3: Financování a hodnocení efektivnosti projektů elektrických autobusů

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 3: Financování a hodnocení efektivnosti projektů elektrických autobusů Brno 8. 10. 2013 Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 3: Financování a hodnocení efektivnosti projektů elektrických autobusů Úvod do problému a příklady z praxe Ing. Jakub Slavík, MBA Consulting

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 32 věc: Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek schválení dodatku k SoD č. 2 dopad na rozpočet: bez dopadu zpracoval: Mgr.

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

Informační memorandum k nemovitosti. Skladový areál nájem nemovitosti Šenov u Ostravy

Informační memorandum k nemovitosti. Skladový areál nájem nemovitosti Šenov u Ostravy Informační memorandum k nemovitosti Skladový areál nájem nemovitosti Šenov u Ostravy Obsah 1) POPIS NEMOVITOSTI.. 3 A) ADRESA. 3 B) PŘEDMĚT NÁJMU.. 3 C) POPIS LOKALITY. 3 D) DOPRAVNÍ SITUACE.. 3 E) POPIS

Více

Dotace z EU. Co by měl žadatel udělat pro získání peněz z EU? 9.3.2010. Marketingový mix, etapizace, management lidských zdrojů, projektový tým

Dotace z EU. Co by měl žadatel udělat pro získání peněz z EU? 9.3.2010. Marketingový mix, etapizace, management lidských zdrojů, projektový tým Marketingový mix, etapizace, management lidských zdrojů, projektový tým Ing. Aneta Bubeníčková Co by měl žadatel udělat pro získání peněz z EU? Elektronická žádost- systém Benefit Povinné přílohy žádosti

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento

Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento Co je to čistá současná hodnota? Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost.

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dotace z EU. Plán výzev na rok 2010. Žadatel. Co by měl žadatel udělat pro získání peněz z EU?

Dotace z EU. Plán výzev na rok 2010. Žadatel. Co by měl žadatel udělat pro získání peněz z EU? Co by měl žadatel udělat pro získání peněz z EU? Marketingový mix, etapizace, management lidských zdrojů, projektový tým Elektronická žádost- systém Benefit Povinné přílohy žádosti Projektová dokumentace

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ Pokyny pro vyplnění modulu CBA. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Uživatelská příručka IS KP14+ Pokyny pro vyplnění modulu CBA. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Uživatelská příručka IS KP14+ Pokyny pro vyplnění modulu CBA Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Platnost: od 22. 9. 2015 Verze 1.1 Obsah 1. Koncept aplikace CBA v MS2014+...

Více

Analýza nákladů a přínosů

Analýza nákladů a přínosů T i m a L i b e r e c, s. r. o. E r b e n o v a 2, 4 6 0 0 8 L i b e r e c 8 tel./fax: 485 152 791 - e-mail: tima@tima-liberec.cz Místo pro život Spolkový dům Floriánka Analýza nákladů a přínosů (povinná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Nové chodníky v Dobromilicích

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Nové chodníky v Dobromilicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V souladu s Metodickým pokynem zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 ROP Střední Morava, Vás zadavatel tímto vyzývá

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009 2 1. Identifikační údaje Název stavby: Investor: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, IČO: 00 283 720 Projektant: Dopravní projektování, spol. s r.o. IČ 25361520 2. Údaje o umístění stavby Místo

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy:

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy: I~...~- --.---._m.. HODNOCENí INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladu na investici) s výnosy, které investice prinese. Jde o rozpoctování jednorázových (investicních)

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více